Razdeo 52 Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu

RAZDEO 52 – MINISTARSTVO ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis 01 Prihodi iz budžeta 139.459.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 32.300.000 05 Donacije od inostranih zemalja 59.560.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 6.460.000   UKUPNO 237.779.000

BILANS OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Ek.šifra Opis Iznos   04-Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 32.300.000 742321 Prihodi republičkih organa i organizacija 32.300.000   05-Donacije od inostranih zemalja 59.560.000 731121 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 41.760.000 731121 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 17.800.000   06-Donacije od međunarodnih organizacija 6.460.000 732121 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 6.460.000   UKUPNO 98.320.000  

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

PROGRAM: 0001-Plate i izdaci za zaposlene

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Plate i izdaci za zaposlene Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA

OPIS Kroz program Plate i izdaci za zaposlene, pored izdataka za plate planirana su sredstva za ostale izdatke za zaposlene koji proističu iz Zakona o radu i drugih propisa, i to: – naknada troškova za dolazak i odlazak sa rada;- parkiranje službenih vozila;- naknada zarade za vreme porodiljskog odsustva;- naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana;- naknada za otpremninu prilikom odlaska u penziju;- naknada za odvojen život od porodice;- naknada za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica.

PRAVNI OSNOV Zakon o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05)Zakon o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/05 i 61/05)Uredba o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Uspostavljeni zakonski okviri i mehanizmi za zadovoljavanje određenih potreba državnih službenika, kao jednog od faktora motivacije i nagrađivanja.

KRATKOROČNI CILjEVI Ispunjavanje svih, zakonom i drugim propisima predviđenih prava državnih službeika.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Roba i usluge koje obezbeđuje poslodavac

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Roba i usluge koje obezbeđuje poslodavac

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Kroz aktivnost „Roba i usluge koje obezbeđuje poslodavac“, planirana su sredstva za naknadu za prevoz na rad i sa rada za zaposlene kojima se prevoz uplaćuje kod određenog prevoznika u vidu mesečne pretplatne karte (markica).Kako je u ulici Birčaninovoj, gde se nalaze službene prostorije Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu uveden sistem zonskog parkiranja sa vremenskim ograničenjem planirana su sredstva i za plaćanje parking mesta za službena vozila Ministarstva.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),Član 118 i 119. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/05 i 61/05),Član 15. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/05)

CILjEVI Ispunjavanje svih, zakonom i drugim propisima predviđenih prava državnih službeika.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 413151 Prevoz na posao i sa posla (markica) 01 – Prihodi iz budžeta 75.000 413161 Parkiranje 01 – Prihodi iz budžeta 450.000 UKUPNO 525.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 525.000   UKUPNO 525.000

Aktivnost: 0002-Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Za isplate naknada za vreme plaćenih odsustava sa posla zaposlenih u Ministarstvu planirana su sredstva za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, kao i za isplatu naknade zarade za vreme odsustvovanja sa rada zbog privremene sprečenosti za rad duže od 30 dana.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),Član 94. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/05 i 61/05),

CILjEVI Ispunjavanje svih, zakonom i drugim propisima predviđenih prava državnih službneika.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 414111 Porodiljsko bolovanje 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Ova sredstva planirana su za isplatu naknada za vreme porodiljskih bolovanja. Trenutno dvoje zaposlenih koristi porodiljsko bolovanje. 414121 Bolovanje preko 30 dana 01 – Prihodi iz budžeta 800.000 Planirana sredstva neophodna su za redovnu isplatu bolovanja preko 30 dana. Iznos je planiran prema realizaciji u toku 2006. godine.Isplaćena sredstva po ovom osnovu refundiraju se od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje. UKUPNO 1.100.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.100.000   UKUPNO 1.100.000

 

Aktivnost: 0003-Otpremnine i pomoći

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Otpremnine i pomoći

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Planirana sredstva uglavnom se odnose na isplatu otpremnina prilikom odlaska u penziju, pri čemu je važno istaći da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nalogodavac za isplate otpremnina pri prestanku radnog odnosa prilikom odlaska u penziju zaposlenih u svim republičkim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija.Zaposlenima u republičkim organima, kao i zaposlenima u organima pravosuđa isplaćuje se otpremnina u visini jedne i po ostvarene zarade koju bi zaposleni ostvario u mesecu koji prethodi mesecu u kome se isplaćuje otpremnina, s tim što ne može biti niža od iznosa tri prosečne zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike, dok zaposlenima u ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija, čiji se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, pripada po ostvarenom pravu na penziju otpremnina u petostrukom iznosu zarade.Planiranim iznosom obuhvaćene su i isplate pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u Ministarstvu ili članova njihove uže porodice.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),Član 119. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/05 i 61/05),Član 16. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/05),Član 342. Zakona o izvršenju zavodskih sankcija

CILjEVI Redovna isplata otpremnina pri prestanku radnog odnosa prilikom odlaska u penziju zaposlenih u svim republičkim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 414300 Otpremnine i pomoći 01 – Prihodi iz budžeta 115.400.000 Planirana sredstva uglavnom se odnose na isplatu otpremnina prilikom odlaska u penziju, pri čemu je važni istaći da je Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nalogodavac za isplate otpremnina pri prestanku radnog odnosa prilikom odlaska u penziju zaposlenih u svim republičkim organima, pravosudnim organima, organima za prekršaje i ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija.Planiranim iznosom obuhvaćene su i isplate pomoći u medicinskom lečenju zaposlenih u Ministarstvu ili članova njihove uže porodice. UKUPNO 115.400.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 115.400.000   UKUPNO 115.400.000 Aktivnost: 0004-Naknade za zaposlene

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Naknade za zaposlene

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Sredstva za naknadu za odvojen život od porodice planirana su za jedno izabrano lice i za jednog zaposlenog koji su ostvarili pravo na ovu naknadu.Pravo na naknadu za prevoz na za dolazak na rad i sa rada ostvaruje pedeset zaposlenih.Naknadu za smeštaj ostvaruje jedno izabrano lice.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),Član 118. Zakona o radu („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 24/05 i 61/05),Član 15. 17. i 19. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/05).

CILjEVI Ispunjavanje svih, zakonom i drugim propisima predviđenih prava državnih službenika, izabranih i postavljenih lica.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 415111 Naknade za odvojen život od porodice 01 – Prihodi iz budžeta 800.000 Sredstva za isplatu naknade za odvojen život od porodice planirana su za jedno izabrano lice i za jednog državnog službenika koji i trenutno ostvaruju ovo pravo. 415112 Naknade za prevoz na posao i sa posla 01 – Prihodi iz budžeta 1.400.000 Pravo na naknadu za prevoz na posao i sa posla ostvaruje pedeset zaposlenih.Mesečni iznos neophodnih sredstava za isplatu naknade trenutno iznosi oko 95.000 dinara. 415113 Naknada za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Naknadu za smeštaj izabranih lica ostvaruje, prema rešenju administrativnog odbora Vlade, jedno izabrano lice. UKUPNO 3.200.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.200.000   UKUPNO 3.200.000

[pic]

Šifra programa: 0002 Naziv programa: Korišćenje roba i usluga Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS u okviru programa „Korišćenje roba i usluga“, palnirana su sredstva neophodna za redovno funkcionisanje i sprovođenje planiranih aktivnosti Ministarstva, kao što su:- usluge komunikacija (telefoni, mobilni telefoni),- troškovi osiguranja (osiguranje vozila),- troškovi službenih putovanja,- usluge po ugovoru,- tekuće popravke i održavanje opreme,- materijali.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),Član 2. do 14. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/05)

SREDNjOROČNI CILjEVI Kroz obezbeđivanje logistike, materijalnih i drugih uslova za nesmetano izvršavanje zakonom propisanih nadležnosti Ministarstva obezbediti kontinuitet reforme državne uprave.

KRATKOROČNI CILjEVI Stvaranje materijalnih i drugih uslova za nesmetano funkcionisanje Ministarstva u izvršavanju poslova i zadataka koji proističu iz redove delatnosti i delokruga rada.Planirani iznosi prvenstveno se odnose na troškove komunikacija (fiksni i mobilni telefoni), troškovi osiguranja (obavezno i kasko osiguranje vozila), troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu, usluge po ugovoru (kompjuterske usluge, usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, informisanje i ostale opšte i stručne usluge), popravke i održavanje opreme, kancelarijski materijal, stručnu literaturu i materijal za saobraćaj.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Reformisana državna uprava kao servis građana.- Promene državne uprave prema građanima i svima onima na koje se odnosi rad državne uprave i to kroz veću efikasnost u radu, jačanje pravne sigurnosti, efikasniju primenu zakona i efikasnije sankcionisanje učinjenih propusta.- izvršena racionalizacija kao iznalaženje optimalnog načina organizacije obavljanja javnih poslova sa optimalnim brojem izvršilaca uz optimalne troškove.- uspostavljeni mehanizmi kontrole i odgovornosti.- uspostavljene informacione tehnologije kao jedno od oruđa za povećanje efikasnosti i pouzdanosti.- podignut nivo stručnosti i odgovornosti zaposlenih u državnoj upravi počev od ustanovljavanja objektivnih i nepristrasnih kriterijuma za odabir novih kadrova zasnovanih na sposobnostima, preko permanentnog usavršavanja tokom rada i stvaranja ukupnog ambijenta podsticajnog za motivaciju zaposlenih.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Usluge komunikacija

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Usluge komunikacija

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Ministarstvo koristi 38 pretplatničkih brojeva fiksne telefonije i 63 pretplatnička broja mobilne telefonije. Planirani iznosi su realna procena troškova za 2007. godinu, imajući u vidu troškove stvorene i prvoj polovini ove godine.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),

CILjEVI Obezbediti uslove za nesmetano izvršavanje poslova i zadataka koji proističu iz redovne delatnosti ministarstva, čime se skraćuje vreme prikupljanja i prenosa informacija i podataka bez obzira na fizičku udaljenost subjekata koji komuniciraju.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Svi zakonom propisani poslovi i obaveze izvršene na brz i kvalitetan način, uz ostvarene uštede na vremenu i eliminaciju nepotrebne birokratičnosti u radu.Izmirene obaveze prema dobavljačima u zakonskim rokovima.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421411 Telefon, teleks i telefaks 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Ministarstvo koristi 38 pretplatničkih brojeva fiksne telefonije i planirani iznos je realna procena neophodnih sredstava za nesmetano obavljanje planiranih poslova i zadataka. 421414 Usluge mobilnog telefona 01 – Prihodi iz budžeta 1.300.000 Ministarstvo koristi 63 pretplatnička broja mobilne telefonije i predloženi iznos jeste neophodan za nesmetanu komunikaciju s obzirom na prirodu posla, (upravna inspekcija, poslovi nadzora i sl.). UKUPNO 3.300.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.300.000   UKUPNO 3.300.000

Aktivnost: 0002-Troškovi osiguranja

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Troškovi osiguranja

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS U okviru ove aktivnosti planirani su troškovi obaveznog i kasko osiguranja vozila za 14 službenih automobila koje koristi Ministarstvo.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

CILjEVI Obavezno i kasko osigurana vozila, kao preduslov za njihovu redovnu eksploataciju.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Službena vozila kojima raspolaže ministarstvo registrovana, ispravna i bezbedna za korišćenje u izvršavanju redovnih poslova.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421512 Osiguranje vozila 01 – Prihodi iz budžeta 860.000 UKUPNO 860.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 860.000   UKUPNO 860.000

 Aktivnost: 0003-Troškovi putovanja

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Troškovi putovanja

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Planirana sredstva za pokriće troškova putovanja u zemlji najvećim delom su neophodna za rad Upravne inspekcije i njihove povećane aktivnosti na kontroli biračkih soiskova, kontroli sprovođenja Zakona o matičnim knjigama vezano za matične knjige za opštine sa teritorije Kosova i Metohije, redovne poslove iz oblasti upravnog nadzora kao i za ostale troškove putovanja koji proističu iz redovnih planiranih aktivnosti Ministarstva.Na ime troškova službenih putovanja u inostranstvo planirana su sredstva za sprovođenje aktivnosti koje proističu iz potrebe sprovođenja reforme državne uprave, kao i aktivnosti Ministarstva u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i drugim vidovima evropskih integracija.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).Član 2. do 14. Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 95/05)

CILjEVI Obezbediti nesmetan rad Upravnih inspektora i izvršavanje planiranih zadataka na kontroli biračkih spiskova, kontroli sprovođenja Zakona o matičnim knjigama kao i ostale poslove iz oblasti upravnog nadzora.Obezbediti sredstva za izvršavanje i drugih aktivnosti koje proističu iz redovnih i planiranih aktivnosti Ministarstva.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 2.300.000 Planirana sredstva predviđena su najvećim delom za troškove putovanja upravnih inspektora kao i za zaposlena i izabrana lica u izvršavanju redovnih i planiranih aktivnosti. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 2.200.000 Planirana su sredstva na ime troškova službenih putovanja u inostranstvo koji proističu iz potrebe sprovođenja reforme državne uprave, kao i planiranih aktivnosti Ministarstva u procesu pridruživanja Evropskoj uniji i drugim vidovima evropskih integracija. UKUPNO 4.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.500.000   UKUPNO 4.500.000 Aktivnost: 0004-Usluge po ugovoru

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Usluge po ugovoru

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za:- administrativne usluge, navećim delom za usluge prevođenja strane stručne literature, projekata, ugovora i drugih materijala vezanih za rad ministarstva,- kompjuterske usluge (usluge za izradu softvera, usluge održavanja računara…), kao preduslov za poboljšanje kvaliteta i efikasnosti rada ministarstva,- usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, imajući u vidu predstojeći prijem novih zaposlenih kao i potrebu sada zaposlenih za učešće u radu seminara i drugih stručnih skupova radi praćenja ubrzanih izmena pravnog sistema i njihove implementacije na nove projekte i poslove iz nadležnosti ministarstva- usluge informisanja, ova sredstva su neophodna za adekvatno i pravovremeno informisanje javnosti o novinama u radu državne uprave, za štampanje i objavljivanje biltena i sličnih materijala sa korisnim uputstvima za graćane vezanim za rad organa državne uprave,- stručne usluge koje se mogu pojaviti u slučaju potrebe za eksternim saradnicima (usluge finansijskih savetnika, usluge revizije, usluge veštačenja…)- usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo,- troškove reprezentacije koji će biti realna posledica poseta stranih konsultanata i saradnika,- i za ostale opšte usluge.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

CILjEVI Kroz obezbeđivanje logistike, materijalnih i drugih uslova za nesmetano izvršavanje zakonom propisanih nadležnosti Ministarstva obezbediti kontinuitet reforme državne uprave.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – permanentno usavršavanje, edukacija i obuka kadrova radi sticanja neophodnih znanja i veština,- održani seminari i drugi stručni skupovi radi praćenja ubrzanih izmena pravnog sistema i njihove implementacije na nove projekte i poslove iz nadležnosti ministarstva,- podignut nivo stručnosti i odgovornosti zaposlenih,- primenjene informacione tehnologije kao preduslov za povećanje efikasnosti i pouzdanosti u radi i kao jedna od mera za racionalizaciju državne uprave,- redovno i adekvatno informisanje javnosti o novinama u radu državne uprave,

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Sredstva su planirana za usluge prevođenja strane stručne literature, projekata, ugovora i drugih materijala vezanih za rad ministarstva. 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 350.000 Sredstva su planirana za izradu softvera, usluge održavanja računara kao preduslov za poboljšanje kvaliteta i efikasnosti rada ministarstva. 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 Sredstva su planirana za usavršavanje zaposlenih kao trajan proces u cilju kontinuiranog podizanja nivoa državne uprave i obezbeđivanja kontinuiteta reforme. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Sredstva su potrebna za adekvatno i pravovremeno informisanje javnosti o novinama u radu državne uprave, za štampanje i objavljivanje biltena i sličnih materijala sa korisnim uputstvima za građane. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 50.000 Iznos je planiran za slučajeve potrebe za angažovanje eksternih saradnika. 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Sredstva na ovoj poziciji palnirana su za troškove ugostiteljstva prema Upravi za zajedničke poslove republičkih organa. 423700 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 50.000 Za troškove reprezentacije, koji će biti posledica poseta stranih konsultanata i saradnika planiran je iznos od 50.000 dinara. UKUPNO 1.900.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000   UKUPNO 2.000.000

 Aktivnost: 0005-Specijalizovane usluge

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Specijalizovane usluge

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva su predviđena za usluge obrazovanja, imajući u vidu potrebu za edukativnim kursevima u cilju unapređenja kadrovskih potencijala a samim tim i mogućnost za bolji i efikasniji rad zaposlenih u organima državne uprave, čime bi se stvorili uslovi za racionalizaciju broja zaposlenih.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),

CILjEVI Organizacija i sprovođenje edukativnih kurseva u cilju unapređenja kadrovskih potencijala a samim tim i mogućnost za bolji i efikasniji rad zaposlenih u organima državne uprave.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Organizovani i sprovedeni kursevi.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424200 Usluge obrazovanja, kulture i sporta 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Sredstva su planirana za organizaciju i sprovođenje edukativnih kurseva. UKUPNO 100.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 100.000   UKUPNO 100.000

 Aktivnost: 0006-Tekuće popravke i održavanje opreme

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Tekuće popravke i održavanje opreme

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva planirana za tekuće popravke i održavanje planirana su za mehaničke popravke putničkih vozila, vodeći računa da se vozila održavaju u ispravnom i bezbednom stanju, kao i za održavanje opreme (fotokopiri i faks aparati), koji iziskuju redovno održavanje i servisiranje.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),

CILjEVI Održavanje službenih vozila u ispravnom i bezbednom stanju.Redovno održavanje i servisiranje opreme.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Ispravna i bezbeda službena vozila.- Ispravna i održavana administrativna oprema.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Sredstva su planirana za tekuće popravke i održavanje opreme, pri čemu smo imali u vidu stanje postojeće opreme (fotokopiri i faks aparati), koji iziskuju redovno održavanje i servisiranje. 425211 Mehaničke popravke 01 – Prihodi iz budžeta 800.000 Sredstva su planirana za mehaničke popravke i održavanje 18 službenih vozila, prvenstveno vodeći računa da se vozila održavaju u ispravnom i bezbednom stanju. UKUPNO 1.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.000.000   UKUPNO 1.000.000 Aktivnost: 0007-Materijali

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Materijali

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva su planirana za nabavke neophodnog kancelarijskog i potrošnog materijala koji nije moguće obezbediti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa; za materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih, stručnu literaturu za redovne potrebe i za obrazovanje zaposlenih, kao i ostali materijali neophodni za obrazovanje i edukaciju.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

CILjEVI Obezbediti materijalne uslove za usavršavanje, edukaciju i obuku zaposlenih radi sticanja neophodnih znanja i veština.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Obezbeđeni materijalni resursi za organizovane i sprovedene seminare i edukativne kurseve.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 426111 Kancelarijski materijal 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Sredstva se planiraju za nabavku neophodnog kancelarijskog i potrošnog materijala koji nije moguće obezbediti preko Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 U procesu edukacije i usavršavanja zaposlenih neophodna su sredstva za nabavku stručne literature, radi praćenja ubrzanih izmena pravnog sistema i njihove implementacije na nove projekte i poslove iz nadležnosti ministarstva. 426312 Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Nabavka stručne literature za sprovođenje planiranih kurseva i edukativnih skupova. 426321 Materijali za obrazovanje 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Nabavka neophodnoh materijala za sprovođenje planiranih kurseva i edukativnih skupova. UKUPNO 800.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 800.000   UKUPNO 800.000 Aktivnost: 0008-Materijali za saobraćaj

Šifra aktivnosti: 0008 Naziv aktivnosti: Materijali za saobraćaj

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Ministarstvo će u 2007. godini snositi troškove za gorivo, ulje, maziva i ostalii materijal za saobraćaj za 18 putničkih automobila i planirani iznos je realna procena utroška goriva i ostalih materijala za saobraćaj prema planiranom obimu zadataka u 2007. godini, a na osnovu analize pređene kilometraže i utroška goriva za prvih šest meseci ove godine. U vidu smo imali i 4 nova putnička vozila koja su iz sredstava stranih donacija nabavljena za potrebe Ministarstva.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05),

CILjEVI Efikasno sprovođenje planiranih zadataka u 2007. godini, za šta je neophodno obezbediti sredstva za nabavku benzinskih bonova i ostalih materijala za prevozna sredstva.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 426411 Benzin 01 – Prihodi iz budžeta 5.500.000 Ministarstvo će u 2007. godini snositi troškove goriva za 18 službenih vozila i planirani iznos je realna procena utroška goriva prema planiranom obimu zadataka.Do povećanja iznosa predloženih sredstava u odnosu na Istrukcije za pripremu budžeta Ministarstva finansija, došlo je i zbog 4 nova službena vozila koja su iz sredstava stranih donacija nabavljena za potrebe Ministarstva. 426491 Ostali materijal za prevozna sredstva 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 Pored goriva ministarstvo će obezbeđivati i drugi materijal za saobraćaj (motorno ulje, mazivo, rezervni delovi i dr.), za 18 službenih vozila. UKUPNO 5.900.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.900.000   UKUPNO 5.900.000

[pic]

Šifra programa: 0003 Naziv programa: Ostali tekući izdaci Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Sredstva su planirana za rashode po osnovu poreza i taksi za registraciju službenih vozila, kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom i za novčane kazne i penale po rešenju sudova i sudskih tela.Do povećanja iznosa predloženih sredstava u odnosu na Istrukcije za pripremu budžeta Ministarstva finansija, došlo je i zbog 4 nova službena vozila koja su iz sredstava stranih donacija nabavljena za potrebe Ministarstva.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Redovno izmirivanje obaveza po osnovu poreza i taksi za registraciju vozila, eventualnih novčanih kazni ili obaveza po rešenju sudova i sudskih tela. .

KRATKOROČNI CILjEVI Redovno izmirivanje obaveza po osnovu poreza i taksi za registraciju vozila, eventualnih novčanih kazni ili obaveza po rešenju sudova i sudskih tela. .

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Redovno izmirene obaveze.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Porezi obavezne takse i kazne

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Porezi obavezne takse i kazne

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Planirana sredstva neophodna su za rashode po osnovu poreza i taksi za registraciju vozila.Do povećanja iznosa predloženih sredstava u odnosu na Istrukcije za pripremu budžeta Ministarstva finansija, došlo je i zbog 4 nova službena vozila koja su iz sredstava stranih donacija nabavljena za potrebe Ministarstva.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

CILjEVI Redovno izmirivanje obaveza po osnovu poreza i taksi za registraciju vozila.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Redovno izmirene obaveze.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 482231 Registracija vozila 01 – Prihodi iz budžeta 180.000 Sredstva su planirana za registraciju službenih vozila. Ministarstvo će u 2007. godini imati obavezu registracije 18 službenih vozila. 482321 Republičke takse 01 – Prihodi iz budžeta 44.000 Planirani iznos je obaveza na ime republičkih taksi prilikom registracije vozila. 482400 Novčane kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom 01 – Prihodi iz budžeta 50.000 Iznos je planiran za eventualne kazne od jednog nivoa vlasti drugom u toku 2007. godine. UKUPNO 274.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 274.000   UKUPNO 274.000

[pic]

Šifra programa: 0004 Naziv programa: Osnovna sredstva Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Planirana je nabavka nedostajućeg kancelarijskog nameštaja, dva štampača i jedan broj mobilnih telefona imajući u vidu trenutne potrebe kao i predviđeno povećanje broja zaposlenih.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Stvaranje materijalnih preduslova za racionalno izvršavanje poslova na kvalitetan način.

KRATKOROČNI CILjEVI Podizanje nivoa materijalne osnove za efikasnije izvršavanje zadataka ministarstva.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Administrativna oprema

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Administrativna oprema

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS u okviru aktivnosti nabavke administrativne opreme planirana su sredstva u iznosu od 500.000 dinara i to za nabavku nedostajućeg kancelarijskog materijala, nabavku štampača i mobilnih telefona.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/05).

CILjEVI Podizanje nivoa materijalne osnove za efikasnije izvršavanje zadataka ministarstva.Stvaranje materijalnih preduslova za racionalno izvršavanje poslova na kvalitetan način.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Planirana su sredstva za nabavku nedostajućeg kancelarijskog materijala u iznosu od 100.000 dinara; za nabavku dva štampača 200.000 dinara i za nabavku mobilnih telefona imajući u vidu trenutne potrebe kao i predviđeno povećanje broja zaposlenih. UKUPNO 500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 500.000   UKUPNO 500.000

[pic]

Šifra programa: 1001 Naziv programa: Državni stručni ispiti za rad u organima državne uprave Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nadležno je za stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organizaciju polaganja državnih stručnih ispita.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o ministarstvima,Uredba o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 80/92, 62/2001),Član 89. Zakona o državnoj upravi, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/2005).Član 186. Zakona o državnim službenicima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/2005).

SREDNjOROČNI CILjEVI Permanentno usavršavanje, edukacija i obuka državnih službenika radi sticanja neophodnih znanja i veština kao jedan od preduslova za podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti.Obuka kandidata za polaganje državnih stručnih ispita.Donošenje novih programa za polaganje državnih stručnih ispita.Priprema novih priručnika.Obuka trenera.

KRATKOROČNI CILjEVI Sprovođenje programa polaganja državnog stručnog ispita, u skladu za zakonskom obavezom, za što veći broj državnih službenika u organima državne uprave i lokalne samouprave, u cilju podizanja nivoa stručnosti.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Državni službenici koji su položili državni stručni ispit i time ostvarili jedan od preduslova za kvalitetno i stručno obavljanje poslova iz svog delokruga.- Programi za polaganje stručnih državnih ispita.- Sprovedene obuke trenera i kandidata.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Organizacija i sprovođenje državnih stručnih ispita

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Organizacija i sprovođenje državnih stručnih ispita

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Ministar nadležan za državnu upravu, nadležan je da obrazuje ispitne komisije za sprovođenje državnih stručnih ispita i rešenjem utvrđuje visinu troškova polaganja ispita. Iz ovog iznosa isplaćuju se svi troškovi organizovanja ispita (naknada članovima komisija i ispitivačima, izrade i izdavanja uverenja o položenom ispitu, unošenje podataka u bazu, dodatnog održavanja prostorija u kojima se organizuju ispiti, finansijski poslovi, kurirski poslovi i dr.). Visina uplate za polaganje ispita iznosi 6.000,00 dinara po kandidatu ukoliko se prvi put polaže i 3.000,00 dinara za popravni ispit.Prihodi ostvareni po ovom osnovu uplaćuju se u korist računa 840-1562845-88 model 97 i pozivom na broj 38-10400-0000-74232100.

PRAVNI OSNOV Član 6. Zakona o ministarstvima,Uredba o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 80/92, 62/2001),Član 89. Zakona o državnoj upravi, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/2005).Član 186. Zakona o državnim službenicima, („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 79/2005).

CILjEVI Sprovođenje programa polaganja državnog stručnog ispita, u skladu za zakonskom obavezom, za što veći broj državnih službenika u organima državne uprave i lokalne samouprave.Permanentno usavršavanje, edukacija i obuka državnih službenika radi sticanja neophodnih znanja i veština kao jedan od preduslova za podizanje nivoa stručnosti i odgovornosti.Obuka kandidata za polaganje državnih stručnih ispita.Donošenje novih programa za polaganje državnih stručnih ispita.Priprema novih priručnika.Obuka trenera.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Državni službenici koji su položili državni stručni ispit i time ostvarili jedan od preduslova za kvalitetno i stručno obavljanje poslova iz svog delokruga.- Programi za polaganje stručnih državnih ispita.- Sprovedene obuke trenera i kandidata.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423591 Naknade članovima upravnih, nadzornih odbora i komisija 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 32.000.000 U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu formirane su dve komisije za polaganje opšteg dela državnog stručnog ispita zaposlenih u državnoj upravi.Svaki član prima naknadu od dana imenovanja za člana komisije. Pored članova komisije kojih ima 18, rešenjem ministra imenovan je i 131 ispitivač za poseban deo ispita iz organa državne uprave u čiju oblast spadaju poslovi za koje se kandidat osposobljava. Visina naknade utvrđuje se rešenjem ministra. 426111 Kancelarijski materijal 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 300.000 Iz ostvarenih sopstvenih prihoda obezbeđuje se i neophodan materijal za rad ispitnih komisija, u prvom redu obrasci uverenja o položenom ispitu, kao i drugi kancelarijski materijali. UKUPNO 32.300.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 32.300.000   UKUPNO 32.300.000

  [pic]

Šifra programa: 2001 Naziv programa: Podrška strategiji reforme državne uprave u Srbiji – druga faza Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS U Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu realizuje se program „Podrška strategiji reforme državne uprave“ – faza 2.Donator je Vlada Kraljevine Švedske – Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), i Vlada Velike Britanije – Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID). Realizatori su UNDP i ovo ministarstvo.Celokupna implementacija programa druge faze biće podeljena u dva dela, odnosno u dva Godišnja akciona plana. Za svaku fazu je obrazovan poseban budžet koji će izraditi i odobriti partneri: Ministarstvo i UNDP, kao i donatori.Druga faza se odnosi na period nakon odobravanja Strategije i aktivnosti od kojih se očekuje da podrže primenu Strategije.Celokupna druga faza programa podeljena je na dva Godišnja akciona plana, tako da se svaki od njih odnosi na period od 12 meseci. Prvi Godišnji akcioni plan (za 2007. godinu) baziraće se na podizanju svesti i obezbeđivanju dalje podrške svih aktera, uključujući i ministarstva, za odgovarajuće sprovođenje Strategije.U periodu nakon usvajanja Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji i u skladu sa Akcionim planom za njenu implementaciju, postignuti su značajni rezultati u ovoj oblasti. Uspostavljen je nov zakonodavni i institucionalni okvir koji treba da omogući funkcionisanje državne uprave Srbije u skladu sa evropskim principima i uobliči je kao decentralizovan, moderan i profesionalan sistem, orijentisan ka efikasnom pružanju usluga građanima.Izvršena je racionalizacija broja zaposlenih i uveden moderan sistem upravljanja ljudskim resursima u državnoj upravi. Prema Akcionom planu za sprovođenje Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji za predstojeći period, koji je obuhvaćen i ovim Programom, predviđeno je pružanje podrške uspostavljanju funkcionalne povezanosti reformskih zahvata kroz jačanje međuresorne koordinacije, dalje jačanje kapaciteta na svim nivoima vlasti, uvođenje novog organizacionog i upravljačkog okvira, podizanje nivoa svesti državnih službenika i šire javnosti o ključnim pitanjima reforme i prednostima koje ona donosi kako bi se obezbedila održivost novog sistema.Ukupni program će se koncentrisati na veliki broj rezultata koji zajedno treba da doprinesu ispunjenju ukupnog ishoda Programa: poboljšana delotvornost, odgovornost i transparentnost u državnoj upravi.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade 05 broj: 02-7332/2004-2 od 15.06.2006. godine.Standardno pismo o namerama između UNDP-a i Vlade za pružanje usluga podrške, potpisan 06.07.2006. godine.

SREDNjOROČNI CILjEVI 1. Omogućavanje koordinacije između resornih ministarstava2. Praćenje i evaluacija implementacije Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji3. Podizanje svesti javnosti i edukacija medija4. Organizaciona analiza5. Procena informacionih kanala i unapređenje dekoncentrisanih upravljačkih struktura6. Jačanje institucionalnog okvira i kapaciteta upravnih okruga

KRATKOROČNI CILjEVI Podrška aktivnostima Ministarstva usmerenih ka uspešnom sprovođenju Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Jedinica za sprovođenje Programa osnovana je i postala operativna.- Kvartalni planovi obezbeđuju sprovođenje u skladu sa programskim dokumentom i redovno podnošenje izveštaja.- Program ostvaruje kvalitetne i blagovremene rezultate.- Godišnji ciljevi se pozitivno ocenjuju. Program se primenjuje bez ikakvih teškoća i obezbeđen je njegov nastavak;- Izabrani su i angažovani koordinatori programa.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Podrška implementaciji programa

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Podrška implementaciji programa

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Izbor Jedinice za sprovođenje Programa i obezbeđivanje opreme, planiranje i stvaranje tima, obezbeđivanje delotvornosti, transparentnosti i uspešnosti u sprovođenju, savetodavna i administrativna podrška UNDP-a, godišnje ocenjivanje programa, finansijska revizija, detaljno planiranje i izrada budžeta za Godišnji akcioni plan 2.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade 05 broj: 02-7332/2004-2 od 15.06.2006. godine.Standardno pismo o namerama između UNDP-a i Vlade za pružanje usluga podrške, potpisan 06.07.2006. godine.

CILjEVI Obezbediti sprovođenje u skladu sa Programskim dokumentom, redovno podnošenje izveštaja, ostvarivanje kvalitetnih i blagovremenih rezultata.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Kvartalni planovi obezbeđuju sprovođenje u skladu sa programskim dokumentom; redovno podnošenje izveštaja- Program donosi kvalitetne i blagovremene rezultate- Godišnji ciljevi se pozitivno ocenjuju, program je sproveden bez ikakvih finansijskih problema

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423500 Stručne usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 3.650.000 isplata stručnjaka i radnog tima za izvršene aktivnosti UKUPNO 3.650.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 3.650.000   UKUPNO 3.650.000 Projekat: 0002-Promovisanje reforme državne uprave

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Promovisanje reforme državne uprave

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ključna aktivnost jeste podizanje svesti javnosti i edukacija medija kroz sprovođenje brojnih aktivnosti na polju podizanja nivoa svesti javnosti, promociji i radu sa medijima i javnošću. Glavna namera ove ključne aktivnosti je da obezbedi neophodan način sprovođenja Komunikacione platforme Ministarstva za državnu upravau i lokalnu samoupravu kroz povezanost i sinergiju sa drugim aktivnostima na ovom polju podržanim od strane donatora.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade 05 broj: 02-7332/2004-2 od 15.06.2006. godine.Standardno pismo o namerama između UNDP-a i Vlade za pružanje usluga podrške, potpisan 06.07.2006. godine.

CILjEVI Podići nivo svesti u državnoj upravi i široj javnosti o ključnim pitanjima reforme državne uprave i prednostima koje ona donosi.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Strategija reforme državne uprave promoviše se u „popularnijoj“, građanima bližoj verziji.-Resorna ministarstva redovno sarađuju na planu reforme državne uprave.-Sprovode se promotivne aktivnosti i kampanje u skladu sa Komunikacionom platformom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.-Radi jačanja interne osnove znanja obezbeđuju se knjige i časopisi.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423500 Stručne usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 1.405.000 isplata stručnjaka i radnog tima za izvršene aktivnosti UKUPNO 1.405.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 1.405.000   UKUPNO 1.405.000

Projekat: 0003-Razvoj kapaciteta upravnih okruga

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Razvoj kapaciteta upravnih okruga

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ključna aktivnost jeste procena informacionih kanala i unapređenje dekoncentrisanih upravljačkih struktura. Projekat će podržati procenu i razvoj komunikacionih kanala u pet oglednih upravnih okruga.Predviđeno je organizovanje obuke u oblasti reforme državne uprave u cilju osnaživanja kapaciteta i uzdizanja nivoa svesti okružnih državnih službenika o opštem procesu reforme državne uprave. Konačno, obuhvata i posebnu promotivnu aktivnost sa ciljem objašnjenja nove uloge upravnih okruga i njihovog učešća u sveobuhvatnoj reformi državne uprave.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade 05 broj: 02-7332/2004-2 od 15.06.2006. godine.Standardno pismo o namerama između UNDP-a i Vlade za pružanje usluga podrške, potpisan 06.07.2006. godine.

CILjEVI Podržati razvoj kapaciteta upravnih okruga

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423500 Stručne usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 1.405.000 isplata stručnjaka i radnog tima za izvršene aktivnosti UKUPNO 1.405.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 1.405.000   UKUPNO 1.405.000

[pic]

Šifra programa: 2002 Naziv programa: Podrška Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu u sprovođenju Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Doantor programa je Vlada Kraljevine Norveške.Svrha programa je efikasnije i efektivnije ostvarivanje ciljeva zacrtanih u Strategiji reforme državne uprave.Planirano je da projekat traje jednu godinu, s tim da će eventualno produžavanje zavisiti od postignutih rezultata do kraja prve godine sprovođenja projekta.U toku jednogodišnjeg perioda koliko će trajati Projekat, Ministarstvo će raditi na tome da obezbedi i ojača kadrove za sprovođenje sopstvenih funkcija vezanih za implementaciju Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji.

PRAVNI OSNOV Zajednička izjava Savezne Republike Jugoslavije i Premijera Kraljevine Norveške od 31.10.2000.godine.Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Norveške od 24.01.2006.godine.

SREDNjOROČNI CILjEVI 1. Razvoj veština zaposlenih u ministarstvu i jačanje sposobnosti Ministarstva u cilju uspešnog ispunjavanja svojih funkcija i jačanja položaja kao nosioca RDU.2. Unapređenje znanja i podizanje svesti o reformi državne uprave među zaposlenima u organima državne uprave u Srbiji, predstavnicima drugih državnih organa, donatorskih zemalja, međunarodnih organizacija i drugih organizacija koje deluju na polju reforme državne uprave.3. Uspešna realizacija Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji kroz promociju i razvijanje komunikacionih kanala.

KRATKOROČNI CILjEVI Podrška aktivnostima Ministarstva usmerenih ka uspešnom sprovođenju Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji kroz promociju reformskih napora i jačanje kapaciteta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Broj inicijativa i aktivnosti u državnim organima i društvu, koje proizilaze iz promotivnih aktivnosti vezano za reformu državne uprave.- Broj afirmativnih izveštaja u medijima o realizaciji procesa reforme državne uprave.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Razvoj sposobnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Razvoj sposobnosti Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Razvoj veština zaposlenih u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu i jačanje sposobnosti u cilju uspešnog ispunjavanja svojih funkcija i jačanja položaja kao nosioca reforme državne uprave.

PRAVNI OSNOV Zajednička izjava Savezne Republike Jugoslavije i Premijera Kraljevine Norveške od 31.10.2000.godineMemorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Norveške od 24.01.2006.godine.

CILjEVI Kursevi stranih jezika za zaposlene u Ministarstvu.Nabavka stručne literature i propisa.Studijske posete.Podrška učešću na raznim stručnim skupovima (seminari, konferencije).Podrška pripremi i sprovođenju novog pravnog okvira.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Zaposleni u ministarstvu će steći zadovoljavajući nivo znanja engleskog jezika.- Zaposleni u ministarstvu koriste stručnu literaturu u cilju upoznavanja sa modernim trendovima i unapređenja rada.- Predstavnici i zaposleni u minstarrstvu koriste znanja i iskustva stečena na studijskum posetama i primenjuju ih u praksi.- Prenos informacija i znanja kroz učešće funkcionera i zaposlenih u ministarstvu na konferencijama i stručnim skupovima.- Izrađena serija zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti RDU, modeli za njihovu primenu kao i serija radionica kojima bi se zakonski okvir predstavio i objasnio široj javnosti i relevantnim zainteresovanih stranama.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421500 Troškovi osiguranja 05 – Donacije od inostranih zemalja 200.000 osiguranje lica za putovanja u inostranstvo 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 05 – Donacije od inostranih zemalja 500.000 rashodi koji nastaju za službena putovanja u zemlji 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 05 – Donacije od inostranih zemalja 4.000.000 rashodi koji nastaju za službena putovanja u inostranstvo 423100 Administrativne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 500.000 usluge prevođenja 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 05 – Donacije od inostranih zemalja 3.000.000 obuka zaposlenih 423500 Stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 2.600.000 isplata stručnjaka i radnog tima za izvršene aktivnosti 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 05 – Donacije od inostranih zemalja 510.000 stučna literatura i propisi UKUPNO 11.310.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 11.310.000   UKUPNO 11.310.000

Projekat: 0002-Izdavačka delatnost

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Izdavačka delatnost

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Svrha aktivnosti je unapređenje znanja i podizanje svesti o reformi državne uprave među zaposlenima u organima državne uprave, predstavnicima drugih državnih organa, donatorskih zemalja, međunarodnih organizacija i drugih organizacija koje deluju na polju reforme državne uprave.

PRAVNI OSNOV Zajednička izjava Savezne Republike Jugoslavije i premijera Kraljevine Norveške od 31.10.2000.godine.Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Normeške od 24.01.2006.godine.

CILjEVI Izdavanje „Reformatora“, glasila zaposlenih u državnoj upravi.Izdavanje serije profesionalnih brošura.Ostali štampani materijali (informatori, lifleti).

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Objavljena izdanja „Reformator“ – glasila zaposlenih u državnoj upravi Republike Srbije.- Izdata serija profesionalnih brošura kojima se pokriva oblast reforme državne uprave.- Produkovani ostali štampani informativni materijali.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423400 Usluge informisanja 05 – Donacije od inostranih zemalja 7.400.000 usluge štampanja 423712 Pokloni 05 – Donacije od inostranih zemalja 500.000 razni kancelarijski materil, promomaterijal 423900 Ostale opšte usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 800.000 Isplata opštih usluga za ostvarivanje aktivnosti izdavačke delatnosti UKUPNO 8.700.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 8.700.000   UKUPNO 8.700.000

Projekat: 0003-Podrška Ministarstvu u realizaciji Komunikacione platforme

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Podrška Ministarstvu u realizaciji Komunikacione platforme

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Uspešna realizacija Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji kroz promociju i razvijanje komunikacionih kanala.

PRAVNI OSNOV Zajednička izjava Savezne Republike Jugoslavije i premijera Kraljevine Norveške od 31.10.2000.godine.Memorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Norveške od 24.01.2006.godine.

CILjEVI Organizacija promotivnih događanja, obezbeđivanje medijskog prisustva i saradnja sa medijima.Modernizacija internet stranice Ministarstva.Uspostavljanje i razvijanje neposrednog kontakta građana i organa državne uprave.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Različiti promotivni događaji doprinose promociji Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji.- Stvoren odgovarajući odnos sa prestavnicima medija i veće prisustvo ministarstva u medijima kao i aktivnija prezentacija i promocija RDU.- Veća informisanost i zainteresovanost interne i eksterne publike za RDU.- Modernizovana Internet stanica Ministarstva.- Povećana svest građana o funkcionisanju državne uprave i o načinu ostvarivanja svojih prava i obaveza.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423200 Kompjuterske usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 5.200.000 modrnizacija internet stanice 423400 Usluge informisanja 05 – Donacije od inostranih zemalja 12.200.000 medijske usluge i usluge štampanja 423500 Stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 4.350.000 isplata stručnjaka i radnog tima za izvršene aktivnosti UKUPNO 21.750.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 21.750.000   UKUPNO 21.750.000

[pic]

Šifra programa: 2003 Naziv programa: Priprema državne uprave u Republici Srbiji za Evropski administrativni prostor Funkcija: 110-Izvršni i zakonodavni organi, finansijski i fiskalni poslovi i spoljni poslovi

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Donator: Vlada Kraljevine NorveškeRealizator: ovo ministarstvo i Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji Vlade Republike Srbije.Svesna važnosti dostizanja evropskih standarda organizacije i funkcionisanja državne uprave, Vlada Republike Srbije je pokrenula administrativnu reformu definisanu Strategijom reforme državne uprave koju treba snažnije povezati sa procesom integracije u Evropsku Uniju.Radi dostizanja glavnog cilja projekta realizovaće se aktivnosti koje se mogu podeliti u tri osnovne komponente radi ostvarivanja tri podcilja(svrhe) projekta:1) Prenos znanja funkcionerima i državnim službenicima u cilju povećanja sposobnosti da praktičan rad na reformi državne uprve u Srbiji bude funkcionalno povezan sa procesom EU integracije.2) Konkretne aktivnosti koje predstavljaju primenu rezultata i stečenog znanja iz Komponente 1, uzimajući u obzir lokalne uslove i potrebe, a u cilju čvršćeg povezivanja procesa RDU i EU integracije.3) Jačanje kapaciteta institucija uključenih u projekat, čime se stvaraju uslovi za njihov pun doprinos povezivanju procesa RDU i EU integracije.Predviđeno je da realizacija komponente 2 hronološki sledi realizaciju komponente 1, pri tome aktivnosti u okviru komponente 3 će biti raspoređene u obe godine realizacije projekta.

PRAVNI OSNOV Predlog projekta „Priprema državne uprave u Republici Srbiji za Evropski administrativni prostor“ koji je dostavljen Ministarstvu inostranih poslova Kraljevine Norveške, a na osnovu Akcionog plana za jačanje institucione sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu Evropskih integracija.

SREDNjOROČNI CILjEVI Stvaranje uslova za unapređenje sposobnosti državne uprave u Republici Srbiji da u potpunosti preuzme odgovornosti koje proizilaze iz procesa EU integracije kroz suštinsko povezivanje procesa reforme državne uprave i procesa EU integracije.

KRATKOROČNI CILjEVI 1. Prenos znanja funkcionerima i državnim službenicima o iskustvima i modelima postizanja funkcionalne povezanosti procesa EU integracije i RDU.2. Jačanje kapaciteta institucija uključenih u projekat, čime se stvaraju uslovi za njihov pun doprinos povezivanju procesa RDU i EU integracije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Pozitivna ocena Evropske komisije i SIGME o napretku RDU u kontekstu integracije u EU.- Mera u kojoj se RDU i EU integracija povezuju u relevantnim izveštajima nadležnih državnih organa.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Prenos znanja o iskustvima i modelima postizanja funkcionalne povezanosti procesa EU integracija i reforme državne uprave

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Prenos znanja o iskustvima i modelima postizanja funkcionalne povezanosti procesa EU integracija i reforme državne uprave

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Konkurs za jednog međunarodnog eksperta.Posete zemljama obuhvaćenim studijom radi prikupljanja podataka.Publikacija studije na srpskom i engleskom jeziku.Konkurs za angažovanje eksperta u cilju izrade relevantih dokumenata.Priprema i izdavanje biltena.

PRAVNI OSNOV Predlog projekta „Priprema državne uprave u Republici Srbiji za Evropski administrativni prostor“ dostavljen Ministarstvu inostranih poslova Kraljevine Norveške, a na osnovu Akcionog plana za jačanje institucione sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu Evropskih integracija

CILjEVI Povezanost procesa RDU i integracije u EU.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Izrađena sveobuhvatna studija o precizno određenim aspektima povezanosti procesa EU integracije i RDU u određenim zemljama u okruženju.- Izrađena dokumenta sa usko definisanim temama iz oblasti reforme državne uprave u kontekstu integracije u EU i kandidata za članstvo (Slovačka, Slovenija, Mađarska, Rumunija i Bugarska) i zemalja Balkana (Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija, BiH, Hrvatska).- Realizovane dve studijske posete relevantnim međunarodnim institucijama i jednoj odabranoj državi članici EU ili državi kandidatu za članstvo u cilju sagledavanja značaja povezanosti procesa RDU i integracije u EU.- Ustanovljeno periodično izdanje regionalnog biltena koji bi bio dodatak glasilu zaposlenih u državnoj upravi „Reformator“ koji se bavi temama o napretku u sprovođenju Strategije RDU i ostalih reformskih aktivnosti u Srbiji.- Izrađen program obuke državnih službenika iz oblasti EU integracije i reforme državne uprave.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421500 Troškovi osiguranja 05 – Donacije od inostranih zemalja 200.000 osiguranje lica na službenom putovanju u inostranstvo 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 05 – Donacije od inostranih zemalja 500.000 rashodi nastali za službena putovanja u zemlji 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 05 – Donacije od inostranih zemalja 1.000.000 rashodi nastali prilikom studijskih poseta 423100 Administrativne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 500.000 za usluge prevođenja, i dr usluge 423400 Usluge informisanja 05 – Donacije od inostranih zemalja 1.700.000 usluge štampanja, 423500 Stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 7.300.000 isplata angažovanih eksperata za izvršene usluge UKUPNO 11.200.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 11.200.000   UKUPNO 11.200.000

 Projekat: 0002-Jačanje kapaciteta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Jačanje kapaciteta Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Kancelarije za pridruživanje Evropskoj uniji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Adaptacija prostorija za obuku.Nabavka opreme (kompjutera, kancelarijskog materijala).Angažovanje odgovarajuće ekspertize za realizaciju obuke i sprovođenje obuke.Organizacija učešća predstavnika institucija partnera na relevantnim međunarodnim i nacionalnim stručnim skupovima.

PRAVNI OSNOV Predlog projekta „Priprema državne uprave u Republici Srbiji za Evropski administrativni prostor“ dostavljen Ministarstvu inostarnih poslova Kraljevine Norveške.Na osnovu Akcionog plana za jačanje institucione sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu Evropskih integracija.

CILjEVI Jačanje kapaciteta institucija uključenih u projekat.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Tehnička opremljenost institucija partnera na projektu,- Broj zaposlenih koji su prošli planiranu obuku,- Broj održanih obuka.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 05 – Donacije od inostranih zemalja 100.000 obuka zaposleneh 423500 Stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 500.000 isplata međunarodnim ekspertima za izradu dokumenata 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 05 – Donacije od inostranih zemalja 4.500.000 popravka i održavanje opreme u slučaju nekog kvara 426100 Administrativni materijal 05 – Donacije od inostranih zemalja 400.000 nabavka kancelarijskog materijala 512200 Administrativna oprema 05 – Donacije od inostranih zemalja 1.100.000 nabavka opreme UKUPNO 6.600.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 6.600.000   UKUPNO 6.600.000

 

[pic]

III OBRAZLOŽENjE OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Šifra: 742321 – Prihodi republičkih organa i organizacija Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 32.300.000

OPIS Na osnovu člana 6. Zakona o ministarstvima i Uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 80/92, 62/2001), Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu nadležno je za stručno usavršavanje zaposlenih u državnim organima i organizaciju polaganja državnih stručnih ispita.Troškove polaganja stručnog ispita snosi organ državne uprave, odnosno drugi organ ili organizacija koja kandidata upućuje na polaganje stručnog ispita. Izuzetno troškove polaganja snosi kadidat.Iz ovog iznosa isplaćuju se svi troškovi organizovanja ispita (naknada članovima komisija i ispitivačima, izrade i izdavanja uverenja o položenom ispitu, unošenje podataka u bazu, dodatnog održavanja prostorija u kojima se organizuju ispiti, finansijski poslovi, kurirski poslovi i dr.) Visina uplate za polaganje ispita iznosi 6.000,00 dinara po kandidatu, ukoliko se prvi put polaže i 3.000,00 dinara za popravni ispit. Prihodi ostvareni po ovom osnovu uplaćuju se u korist računa 840-1562845-88 model 97 i pozivom na broj 38-10400-0000-74232100.

PRAVNI OSNOV Član 7. Uredbe o stručnom ispitu zaposlenih u organima državne uprave („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 80/92, 62/2001).

[pic]

Šifra: 731121 – Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike Izvor: 05 – Donacije od inostranih zemalja Iznos: 41.760.000

OPIS Kroz projekat „Podrška Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu u sprovođenju Strategije reforme državne uprave u Republici Srbiji“, a u skladu sa programom planirani su prihodi u iznosu od 41.760.000 dinara.Donator je Kraljevina Norveška.

PRAVNI OSNOV Zajednička izjava Savezne Republike Jugoslavije i Premijera Kraljevine Norveške od 31.10.2000. godineMemorandum o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Kraljevine Norveške od 24.01.2006. godine.

[pic]

Šifra: 731121 – Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike Izvor: 05 – Donacije od inostranih zemalja Iznos: 17.800.000

OPIS U okviru projekta „Priprema državne uprave u Republici Srbiji za Evropski administrativni prostor“ a u skladu sa programom, planirani su prihodi od 17.800.000 dinara. Donator je Kraljevina Norveška.

PRAVNI OSNOV Predlog projekta Priprema državne uprave u Republici Srbiji za evropski administrativni prostor.Akcioni plan za jačanje institucione sposobnosti za preuzimanje obaveza u procesu evropskih integracija.

[pic]

Šifra: 732121 – Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike Izvor: 06 – Donacije od međunarodnih organizacija Iznos: 6.460.000

OPIS Kroz program „Podrška strategiji reforme državne uprave i lokalne samouprave Srbije“, a u skladu sa utvrđenim planovima planiran je iznos od 6.460.000 dinara.Donator je Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Odeljenje za međunarodni razvoj (DFID) Vlade Velike Britanije a preko UNDP-a.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade 05 broj: 02-7332/2004-2 od 15.06.2006. godine.Standardno pismo o namerama između UNDP-a i Vlade za pružanje usluga podrške, potpisan 06.07.2006. godine.

Ostavite komentar