Razdeo 53 Ministarstvo privrede

RAZDEO 53 – MINISTARSTVO PRIVREDE | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis 01 Prihodi iz budžeta 7.206.790.000 05 Donacije od inostranih zemalja 73.850.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 67.600.000 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.946.161.000   UKUPNO 11.294.401.000

BILANS OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Ek.šifra Opis Iznos   05-Donacije od inostranih zemalja 73.850.000 731121 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 73.850.000   06-Donacije od međunarodnih organizacija 67.600.000 732121 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 67.600.000   UKUPNO 141.450.000

 

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Plate i izdaci za zaposlene Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti Ministarstva koje se svake godine ponavljaju.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Naknade u naturi

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Naknade u naturi

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Markice za prevoz zaposlenih

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 413151 Prevoz na posao i sa posla (markica) 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 UKUPNO 500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 500.000   UKUPNO 500.000

 Aktivnost: 0002-Socijalna davanja zaposlenima

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Socijalna davanja zaposlenima

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Isplata bolovanja preko 30 dana i porodiljskog bolovanja, planiarna u skladu sa instrukcijom.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 01 – Prihodi iz budžeta 950.000 Isplata bolovanja preko 30 dana i porodiljskog bolovanja, planiarna u skladu sa instrukcijom. UKUPNO 950.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 950.000   UKUPNO 950.000

 Aktivnost: 0003-Naknade za zaposlene

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Naknade za zaposlene

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Opredeljeni nivo sredstava planiran je za isplatu naknada za smeštaj i odvojen život za tri izabrana, postavljena lica, a prema članu 17. stav 2. i članu 19. stav 2. Uredbe o naknadama i drugim primanjima u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica i naknada za prevoz na posao i sa posla za zaposlene u ministarstvu prema kadrovskom planu.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 415100 Naknade za zaposlene 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 Opredeljeni nivo sredstava planiran je za isplatu naknada za smeštaj i odvojen život za tri izabrana, postavljena lica, a prema članu 17. stav 2. i članu 19. stav 2. Uredbe o naknadama i drugim primanjima u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica i naknada za prevoz na posao i sa posla za zaposlene u ministarstvu prema kadrovskom planu. UKUPNO 5.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000   UKUPNO 5.000.000

[pic]

Šifra programa: 0002 Naziv programa: Korišćenje roba i usluga Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti Ministarstva koje se ponavljaju svake godine.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

Aktivnost: 0001-Stalni troškovi

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Stalni troškovi

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Planirani nivo sredstva za predviđen je za pokriće troškova fisknih telefona i za pokriće troškova mibilnih telefona u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 06-171/2003Predloženi obim sredstva predviđen je za pokriće troškova osiguranja vozila u vlasništvu ministarstva, osiguranje ostale dugoročne imovine i osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu.Iznos je opredeljen na osnovu predviđenih aktivnosti u toku 2007. godine radi promocije paketa zakona iz nadležnosti ministarstva, organizacija okruglih stolova i stručno-promotivnih seminara, javnih rasprava sa privrednicima i ostalim ciljnim grupama.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421400 Usluge komunikacija 01 – Prihodi iz budžeta 4.200.000 Planirani nivo sredstva za predviđen je za pokriće troškova fisknih telefona i za pokriće troškova mibilnih telefona u skladu sa Zaključkom Vlade 05 broj: 06-171/2003. 421500 Troškovi osiguranja 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 Predloženi obim sredstva predviđen je za pokriće troškova osiguranja vozila u vlasništvu ministarstva, osiguranje ostale dugoročne imovine i osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu. 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 260.000 Iznos je opredeljen na osnovu predviđenih aktivnosti u toku 2007. godine radi promocije paketa zakona iz nadležnosti ministarstva, organizacija okruglih stolova i stručno-promotivnih seminara, javnih rasprava sa privrednicima i ostalim ciljnim grupama. UKUPNO 4.860.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.860.000   UKUPNO 4.860.000

 Aktivnost: 0002-Troškovi putovanja

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Troškovi putovanja

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Troškovi službenih putovanja u zemlji koji se ne mogu vezati za Projekte, a proizilaze iz redovnih aktivnosti Ministarstva kao što su susreti sa privrednicima i ostalim ciljnim grupama u svim većim mestima Srbije radi promocija paketa Zakona iz nadležnosti Ministarstva, i sl.Troškovi putovanja za potrebe celog ministarstva koje nije moguće vezati ni za jedan projekat a proizilaze iz mandata Ministarstva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Troškovi službenih putovanja u zemlji koji se ne mogu vezati za Projekte, a proizilaze iz redovnih aktivnosti Ministarstva kao što su susreti sa privrednicima i ostalim ciljnim grupama u svim većim mestima Srbije radi promocija paketa Zakona iz nadležnosti Ministarstva, i sl. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Troškovi putovanja za potrebe celog ministarstva koje nije moguće vezati ni za jedan projekat a proizilaze iz mandata Ministarstva. UKUPNO 5.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000   UKUPNO 5.000.000

Aktivnost: 0003-Usluge po ugovorima

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Usluge po ugovorima

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS 423100- Sredstva su planirana za pokriće troškova prevođenja u okviru redovnih aktivnosti Ministarstva / troškovi pismenog i simultanog prevođenja u svakodnevnoj komunikaciji sa stranim predstavnicima i privrednicima/ i za pokriće troškova prevoda za izdavanje godišnjeg izveštaja i publikacija na engleskom.423200- Sredstva su namenjena troškovima održavanja računara s obzirom da je Ministarstvo iz sopstvenih sredstava nabavljalo računarsku opremu, 423300-Sredstva su namenjena za održavanje kursa engleskog jezika i to dva kursa u toku godine, a prema iskazanom interesovanju zaposlenih, učešće zaposlenih na seminarima i stručnim savetovanjima, izdacima za stručne ispite i ostalim izadacima za stručno obrazovanje.423400- Pokriće troškova štampanja biltena za sprovođenje aktivnosti koje su propisane članom 39. Zakona o dostupnosti informacija, nastavak promocije Strategije privrednog razvoja usmerenog na revitalizaciju privrede, promotivna kampanja radi upoznavanja najšire javnosti sa Strategijom privatizacije javnih komunalnih preduzeća, Strategijom privatizacije građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, i Strategijom podele besplatnih akcija građanima preko privatizacionog registra, Zakonom privrednim društvima, Zakonom o zadrugama /usluge informisanja javnosti, usluge reklamiranja, medijske usluge radija i televizije/.Takođe planirana su i sredstva za pokriće troškova objavljivanja tendera i javnih poziva za sprovođenje postupka javne nabavke u otvorenom postupku.423500- Stručne usluge eksperta radi implemntacije usvojenih regulatornih i intitucionalnih rešenja Strategije privrednog razvoja usmerenog na revitalizaciju privrede, Strategije privatizacije javnih komunalnih preduzeća, Strategije privatizacije građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, Strategije podele besplatnih akcija građanima preko privatizacionog registra, Zakona o privrednim društvima, Zakona o zadrugama.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Sredstva su planirana za pokriće troškova prevođenja u okviru redovnih akztivnosti Ministarstva / troškovi pismenog i simultanog prevođenja u svakodnevnoj komunikaciji sa stranim predstavnicima i privrednicima/ i za pokriće troškova prevoda za izdavanje godišnjeg izveštaja i publikacija na engleskom. 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Sredstva su namenjena troškovima održavanja računara s obzirom da je Ministarstvo iz sopstvenih sredstava nabavljalo računarsku opremu. 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Sredstva su namenjena za održavanje kursa engleskog jezika i to dva kursa u toku godine, a prema iskazanom interesovanju zaposlenih. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Pokriće troškova štampanja biltena za sprovođenje aktivnosti koje su propisane članom 39. Zakona o dostupnosti informacija, nastavak promocije Startegije privrednog razvoja usmerenog na revitalizaciju privrede, promotivna kampanja radi upoznavanja najšire javnosti sa Strategijom privatizacije javnih komunalnih preduzeća, Strategijom privatizacije građevinskog i poljoprivrednog zemljišta, i Strategijom podele besplatnih akcija građanima preko privatizacionog registra, Zakonom privrednim društvima, Zakonom o zadrugama. takođe planirana su i sredstva za pokriće troškova objavljivanja tendera i javnih poziva za sprovođenje postupka javne nabavke u otvorenom postupku. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 22.000.000 423700 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 4.500.000 423900 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 UKUPNO 36.200.000

 

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 36.200.000   UKUPNO 36.200.000

 Aktivnost: 0004-Specijalizovane usluge

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Specijalizovane usluge

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva sa ove ekonomske klasifikacije namenjena su za finansiranje rada , a prema dostavljenim finansijskim planovima za 2007. godinu i iskazanim potrebama za nedostajućim sredstvima za pokriće operativnih troškova poslovanja,:- Agencije za privatizaciju u iznosu od 285.000.000,00 dinara,- Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća u iznosu od 17.500.000,00 dinara,- Agencije za licenciranje stečajnih upravnika u iznosu od 10.000.000,00 dinara,- Akcijskog fonda u iznosu od 7.000.000,00 dinara i- Druge specijalizovane usluge u iznosu od 3.500.000,00

PRAVNI OSNOV Zakon o javnim agencijama („Službeni glasnik RS“, broj 18/05),Zakon o Agenciji za privatizaciju („Službeni glasnik RS“ broj 38/01),Zakon o Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik RS“ broj 65/01),Zakon o Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika („Službeni glasnik RS“ broj 84/04),Zakon o Akcijskom fondu („Službeni glasnik RS“, broj 38/01 45/05).

CILjEVI – Strategija Agencije za privatizaciju u 2007. godini obuhvata sledeće ključne oblasti:1. Ubrzana privatizacija preostalih društvenih preduzeća u okviru aukcijske i tenderske privatizacije2. Završetak restruktuiranja velikih preduzeća u društvenoj svojini 3. Sprovođenje stečajnih procedura većinskih društvenih i državnih preduzeća u ulozi stečajnog upravnika, u skladu sa Zakonom o stečajnom postupku.U narednoj godini značajan deo aktivnosti će biti usmeren na sprovođenje Strategije restruktuiranja preduzeća namenske (vojne) industrije, kako bi se delovi industrije sa civilnom proizvodnjom privatizovali, kao i na pripremi javnih komunalnih preduzeća za privatizaciju.Pored redovnih aktivnosti Agencije treba napomenuti i aktivnosti na sprovođenju Izmena i dopuna Zakona o privatizaciji i Uredbe koje se odnose na institut uslovnog otpusta dugova preduzeća koja se privatizuju. Ova aktivnost doprineće većoj zainteresovanosti za privatizaciju preostalih društvenih preduzeća i povećanju stepena uspešnosti aukcijskih i tenderskih prodaja. – Osnovni cilj Agencije za RMSPP je da podrži (pomogne, savetuje, asistira i zaštiti) razvoj i interese malih i srednjih preduzeća i preduzetništva, što treba da doprinese uravnoteženju privredne strukture, dinamiziranju regionalnog razvoja i oživljavanju ekonomskih tokova u zemlji. – Osnovna cilj Agencije za licenciranje stečajnih upravnika je izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licenci za obavljanje posla stečajnog upravnika, organizovanje i sprovođenje stručnog ispita za stečajnog upravnika, vođenje imenika stečajnih upravnika i nadzor nad radom i praćenje razvoja profesije stečajnog upravnika, prati primenu propisa kojima se uređuje stečajni postupak, prikuplja i obrađuje statističke i druge podatke od značaja za sprovođenje stečajnog postupka, predlaže nacionalne standarde za upravljanje stečajnom masom i kodeks etike, koji se donose u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečajni postupak i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom. – U 2007. godini Akcijski fond planira da, u skladu sa dinamikom strategije prodaje akcija, ponudi oko 200 paketa akcija odnosno udela (na finansijskoj berzi, u postupku ponude za preuzimanje, metodom javnog tendera za akcije, odnosno metodom javne aukcije za udele ). Očekuje se , u zavisnosti od situacije na tržištu akcija, realizacija prodaje oko 150 paketa akcija iz portfelja Akcijskog fonda.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o rasporedu sredstava.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 323.000.000 Finansiranje rada Agencije za privatizaciju 285.000.000,00; Akcijskog fonda 7.000.000,00; Agencije za licenciranje stečajnih upravnika 10.000.000,00, Republičke agencije za razvoj MSPP 17.500.000,00 i za druge specijalizovane usluge 3.500.000,00 dinara. UKUPNO 323.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 323.000.000   UKUPNO 323.000.000

 Aktivnost: 0005-Tekuće popravke i održavanje

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Tekuće popravke i održavanje

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS 425200- Sredstva su planirana za tekuće popravke i održavanje opreme za saobraćaj s obzirom da Ministarstvo u svom vlasništvu ima 4 vozila

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Sredstva su namenjena za mehaničke popravke, popravke električne i elektronske opreme i za limarske radove na vozilima koja su u vlasništvu Ministarstva. UKUPNO 3.200.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.200.000   UKUPNO 3.200.000

 Aktivnost: 0006-Materijali

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Materijali

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Nabavka administrativnog materijala, stručne literature za redovne potrebe zaposlenih i nabavka bonova za gorivo za automobile koji su u vlasništvu Ministarstva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 426100 Administrativni materijal 01 – Prihodi iz budžeta 250.000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 426400 Materijali za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 4.300.000 UKUPNO 6.050.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.050.000   UKUPNO 6.050.000

[pic]

Šifra programa: 0003 Naziv programa: Ostali tekući izdaci Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti ministarstva, aktivnosti koje se obavljaju svake godine.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva su predviđena za plaćanje obaveza po osnovu poreza na korišćenje roba ili obavljanja aktivnosti, obaveznih taksa i kazni nametnutih od jednog nivoa vlasti drugom.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 482200 Ostali porezi 01 – Prihodi iz budžeta 390.000 UKUPNO 390.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 390.000   UKUPNO 390.000

[pic]

Šifra programa: 0004 Naziv programa: Osnovna sredstva za tekuće aktivnosti Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Nabavka automobila, računarske opreme i softvera za redovne potrebe ministarstva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Nabavka putničkog automobila

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Nabavka putničkog automobila

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Nabavka putničkog automobila .

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Obnavljanje voznog parka ministarstva.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Nabavljen automobil.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512100 Oprema za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 6.000.000 Nabavka dva putnička automobila. UKUPNO 6.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.000.000   UKUPNO 6.000.000

 Aktivnost: 0002-Nabavka tehničke opreme

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Nabavka tehničke opreme

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Nabavka računarske opreme i odogovarajućih softvera za unapređenje rada Ministarstva.Nabavka eksternog DAT 72 TAPE DRIVE uređaja i serverske stanice.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Cilj nabavke Microsoft Exchange Server je da se sa jedne strane svim zaposlenima omogući i olakša zajednički rad i razmena podataka. Zaposleni bi korišćenjem ovog servera osim klasične razmene elektronske pošte imali i mogućnost da koriste tkz Grupne naloge, da koriste kalendare, kontakte, beleške, zadatke i dr. i da ih razmenjuju odn. dele sa drugim zaposlenim u jedinici, sektoru ili celom Ministarstvu.Sa druge strane, ministarstvo bi imalo sistem u kome bi potpuno nezavisno za razliku od postojećeg, moglo da ga kontroliše i unapređuje a i izbegle bi se dosta komplikovane i vremenski duge procedure oko naloga za elektronsku poštu što je verovatno, zbog dislociranosti Ministarstva od Računskog Centra u Nemanjinoj 22, do sada bio veliki problem.Grafiči alat Adobe Creative Suite koristio bi se za razna grafička i tekstualna rešenja na našem internet sajtu. Pored toga koristio bi se i za brošure, publikacije, fotografije i dr. koje se izrađuju u ministarstvu.Macromedia Dreamweaver 8 programom moguće je u vrlo brzom vremenskom roku stvarati, upravljati i održavati Sajtove i internet i intranet aplikacije (aplikacije u lokalnoj mreži), na šta se stavlja poseban akcenat.UPS uređaj obezbeđuje produžavanje rada Servera pri nestanku električne energije. Eksterni DAT 72 TAPE DRIVE uređaj omogućava pravljenje rezervnih kopija podataka sa Servera.Serverska stanica omogućava da zaposleni u ministarstvu mogu na optimalan način da koriste i razmenjuju sve relevantne informacije kako bi što bolje i efikasnije radili i sarađivali.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Nabavljena oprema.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512221 Računarska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 1.245.000 Nabavka eksternog DAT 72 TAPE DRIVE uređaja i serverske stanice. UKUPNO 1.245.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.245.000   UKUPNO 1.245.000

[pic]

Šifra programa: 1017 Naziv programa: Ka efikasnijem sprovođenju reformi Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Ka efikasnijem sprovođenju reformi – unapređenje planiranja, budžetiranja, praćenja i izveštavanja.

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Ka efikasnijem sprovođenju reformi – unapređenje planiranja, budžetiranja, praćenja i izveštavanja. Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Stvaranje preduslova za efikasni i integrisani sistema planiranja, budžetiranja, praćenja i izveštavanja u organima državne uprave Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV Donacija Kraljevine Norveške na osnovu Memoranduma o razumevanju o realizaciji projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi“ usvojenom na sednici Vlade održanoj 29. juna 2006.

CILjEVI Efikasnije i efektivnije ostvarivanje ciljeva zacrtanih u srednjoročnom razvojnom okviru za Srbiju (SSS, PSP i relevantne resorne strategije).)

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Realizovan plan aktivnosti.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 05 – Donacije od inostranih zemalja 1.370.500 423711 Reprezentacija 05 – Donacije od inostranih zemalja 59.500 Troškovi prezentacije i promocije projekta sa prigodnim koktelom . 426312 Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih 05 – Donacije od inostranih zemalja 42.500 512221 Računarska oprema 05 – Donacije od inostranih zemalja 127.500 UKUPNO 1.600.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 1.600.000   UKUPNO 1.600.000

[pic]

Šifra programa: 1018 Naziv programa: Donacije međunarodnim organizacijama Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Članarine Akreditacionog tela i Instituta za standardizaciju u evropskim i međunarodnim organizacijama

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Članarine Akreditacionog tela i Instituta za standardizaciju u evropskim i međunarodnim organizacijama Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Članarine Akreditacionog tela i Instituta za standardizaciju u evropskim i međunarodnim organizacijama.

PRAVNI OSNOV Zakon o akreditaciji („Službeni list SCG“, br.44/05) član 12. i Zakona o standardizaciji („Službeni list SCG“ br.44/05) član 9.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 462100 Tekuće donacije međunarodnim organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 15.000.000 UKUPNO 15.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 15.000.000   UKUPNO 15.000.000

[pic]

Šifra programa: 1012 Naziv programa: Program utvrđivanja i unapređenja kapaciteta postojećih institucija kao i razvoj novih kapaciteta za regionalni razvoj na državnom, regionalnom i lokalnom nivou, u skladu sa standardima EU Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada Prioritet: Vrlo visok

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Proces približavanja EU zahteva formiranje novih institucionalnih rešenja iz oblasti regionalnog razvoja. Namera Vlade da se primenom pet osnovnih principa (decentralizacija, depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija i modernizacija) stvori moderna evropska država, zahteva donošenje zakona o ravnomernom regionalnom razvoju, što je opredeljeno Strategijom za smanjenje siromaštva i Memorandumom o budžetu za 2006-2008.Osnovni pravci insitucionalnih reformi regionalnog razvoja u naredne tri godine biće usmereni na smanjivanje regionalnih neravnomernosti, racionalno korišćenje faktora razvoja svih područja, suzbijanje tendencije prekomerne urbane koncentracije privrednih aktivnosti i stanovništva. Cilj izgradnje regionalne insitucionalne infrastrukture je efikasna, konkurentna i socijalno odgovorna država.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministartvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Usklađeni zakonski propisi sa propisima EU u oblasti privrede do kraja 2010. godine

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Formirane i osposobljene mreže institucija za regionalni razvoj na državnom, regionalnom i lokalnom nivou.Utvrđena metodologija praćenja i ocenjivanja podsticaja za regionalni razvoj.Usvojena strategija ravnomernog regionalnog razvoja kao i regionalni razvojni programi.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Jačanje nacionalnih institucija za podsticanje regionalnog razvoja

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Jačanje nacionalnih institucija za podsticanje regionalnog razvoja Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS U cilju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja prvenstveno treba da se otkloni institucionalna praznina iz oblasti regionalnog razvoja.Sprovođenje politike regionalnog razvoja treba da se zasniva na Nacionalnoj srtategiji privrednog razvoja Srbije, Strategiji regionalnog razvoja Srbije (koja će preciznije odrediti ciljeve i zadatke iz Nacionalne strategije privrednog razvoja Srbije), zajedničkim razvojnim programima i regionalnim razvojnim programima.Regionalna politika Srbije usredsrediće se na zaustavljanje širenja regionalnih razlika, a zatim na njihovo postepeno smanjivanje. Ovaj cilj se može ostvariti metodom policentričnog razvoja, odnosno decentralizovanog razvoja koji podrazumeva: ublažavanje strukturnih problema i regionalnih neravnomernosti; racionalno korišćenje faktora razvoja svih područja na osnovu tržišnih kriterijuma; suzbijanje tendencije prekomerne urbane koncentracije privrednih aktivnosti i stanovništva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Kadrovsko jačanje za vođenje regionalnog razvoja u skladu sa standardima EU.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Sertifikati o izvršenoj obuci.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 4.700.000 Troškovi studijskih putovanja 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 9.300.000 Obuka kadrova za vođenje regionalnog razvoja u skladu sa pravilima EU UKUPNO 14.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 14.000.000   UKUPNO 14.000.000

Projekat: 0002-Osnivanje nacionalne agencije za regionalni razvoj

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Osnivanje nacionalne agencije za regionalni razvoj Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Osnivanjem Nacionalne agencije za regionalni razvoj stvara se adekvatan institucija sa zadatkom da sprovodi i koordinira aktivnosti svih relevantnih regionalnih institucija, radi implementiranja Zakona o podsticanju ravnomernog regionalnog razvoja Srbije, koji je u proceduri donošenja. Zakon o ravnomernom regionalnom razvoju treba da definiše ciljeve, principe i organizaciju podsticanja ravnomernog regionalnog razvoja, alokaciju razvojnih područja i kriterijume za područja sa posebnim potrebama.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Formiranje Nacionalne agencije za razvoj i umrežavanje sa nacionalnim i regionalnim agencijama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta odluka o osnivanju Nacionalne agencije za regionalni razvoj.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 621911 Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama 01 – Prihodi iz budžeta 22.500.000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 4.000.000 Troškove obuke kadrova za poslove regionalnog razvoja. 512221 Računarska oprema 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 14.000.000 Troškovi nabavke računarske opreme za neophodne za rad Nacionalne agencije. UKUPNO 40.500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 22.500.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 18.000.000   UKUPNO 40.500.000

 Projekat: 0003-Podrška postojećim regionalnim institucijama za njihovo prerastanje u regionalne agencije za razvoj i njihovo povezivanje sa nacionalnim institucijama

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Podrška postojećim regionalnim institucijama za njihovo prerastanje u regionalne agencije za razvoj i njihovo povezivanje sa nacionalnim institucijama Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Uporedo sa izgradnjom nacionalne i podrškom razvoju postojećih regionalnih insitucija utvrdiće se i sprovoditi efikasne mere koje podstiču ekonomsku aktivnost i zapošljavanje u nerazvijenim područjima. Osim toga potrebno je stvaranje nacionalnog informacionog sistema za potrebe praćenja regionalnog razvoja koji će biti povezan sa informacionim sistemima regiona i lokalnim organima uprave.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Institucionalna dogradnja i organizaciono jačanje na horizontalnom i vertikalnom nivou.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Izvršena preregistracija postojećih institucija.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 22.000.000 424911 Ostale specijalizovane usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 22.000.000 UKUPNO 44.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 22.000.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 22.000.000   UKUPNO 44.000.000 Projekat: 0004-Formiranje regionalnih institucija za razvoj i njihovo umrežavanje sa nacionalnim i regionalnim institucijama

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Formiranje regionalnih institucija za razvoj i njihovo umrežavanje sa nacionalnim i regionalnim institucijama Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Uporedo sa izgradnjom nacionalne i podrškom razvoju postojećih regionalnih insitucija ukazaće se potreba za formiranje novih regionalnih insitucija, kao i njihovo povezivanja sa informacionim sistemima na nacionalnom, regionalnom i lokalnim nivoima uprave.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Institucionalno povezivanje, kadrovsko, materijalno i organizaciono jačanje na horizontalnom i vertikalnom nivou.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj registrovanih agencija.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 621911 Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 8.500.000 UKUPNO 8.500.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 8.500.000   UKUPNO 8.500.000

 Projekat: 0005-Izrada Strategije regionalnog razvoja Srbije

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Izrada Strategije regionalnog razvoja Srbije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Regionalna razvojna politika vodiće se na osnovu Strategije regionalnog razvoja Srbije, što podrazumeva koordinaciju između Vlade i lokalnih samouprava, sa ciljem integrisanja dugoročne regionalne politike u ukupnu razvojnu politiku zemlje. Strategija regionalnog razvoja Srbije definisaće ciljeve, politiku i mere usklađene sa strategijom ekonomskog razvoja Srbije i prostornim planom Srbije, strategijom zapošljavanja, strategije zaštite životne sredine i drugim relevantnim strategijama, sa ciljem unapređenja regionalnog razvoja. Strategija regionalnog razvoja biće osnova za pripremanje regionalnih razvojnih programa, koji će biti usklađeni sa sektorskim razvojnim programima za koje su odgovorna nadležna ministarstva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Izrada strategije regionalnog razvoja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Radni tekst Strategije.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 12.000.000 UKUPNO 12.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 12.000.000   UKUPNO 12.000.000

 Projekat: 0006-Definisanje i primena metodologije za merenje stepena razvijenosti usklađena sa NUTS metodologijom

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Definisanje i primena metodologije za merenje stepena razvijenosti usklađena sa NUTS metodologijom Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Definisanje i primena metodologije za merenje stepena razvijenosti usklađena sa NUTS metodologijom neophodno je da se na jednostavan i efikasan način svim eksternim i internim korisnicima olakša pristup potrebnim podacima, čime bi se u velikoj meri pojednostavilo i ubrzalo sprovođenje svih potrebnih procedura na svim nivoima odlučivanja.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Izrada metodologije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Pripremljen predlog metodologije.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 UKUPNO 3.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000   UKUPNO 3.000.000

 Projekat: 0007-Definisanje podsticajnih mehanizama za ravnomerni regionalni razvoj

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Definisanje podsticajnih mehanizama za ravnomerni regionalni razvoj Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Definisanje i uspostavljanje podsticajnih mehanizama za razvoj pojedinih područja i starih industrijskih centara sa rastućim ekonomskim, socijalnim i političkim tenzijama na celovit i planski način.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Definisanje podsticajnih mehanizama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Pripremljen Predlog uredbe.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 UKUPNO 3.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000   UKUPNO 3.000.000

[pic]

Šifra programa: 1011 Naziv programa: Program kreditiranja u cilju podsticanja investicija i povećanja zaposlenosti u nerazvijenim područjima Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Ovim programom utvrđuju se uslovi i način realizacije posebnih sredstava za finansiranje razvoja nerazvijenih opština, kroz izgradnju komunalne infrastrukture i izgradnju novih i proširenje postojećih industrijskih objekata u cilju otvaranja novih radnih mesta. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće pravna lica – privredna društva, samostalne zanatske radnje i preduzetnici na području Republike Srbije (u daljem tekstu: Investitori), u koliko odobrena sredstva koriste za:- Izgradnju saobraćajne i energetske infrastrukture;- Izgradnju novih objekata;- Proširenje poslovanja postojećih industrijskih objekata;- Otvaranje novih zanatskih radnji;- Proširenje poslovanja postojećih zanatskih radnji.Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju Investitori koji investiraju na teritorijama opština definisanih na bazi korigovanog narodnog dohotka do 55% nivoa Republike Srbije (po poslednjim statističkim podacima), a to su opštine: Aleksinac, Alibunar, Babušnica, Barajevo, Bela Palanka, Boljevac, Bojnik, Bor, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Crna Trava, Dimitrovgrad, Doljevac, Grocka, Krupanj, Kučevo, Kuršumlija, Knjaževac, Lebane, Leskovac, Loznica, Malo Crniće, Majdanpek, Mali Iđoš, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Niška Banja, Novi Pazar, Petrovac, Prokuplje, Preševo, Priboj, Prijepolje, Rača, Rakovica, Ražanj, Rekovac, Sjenica, Sremski Karlovci, Svrljig, Titel, Trgovište, Tutin, Varvarin, Vladimirci, Vladičin Han, Vlasotince, Zvornik, Žagubica i Žitorađa.Pravo na korišćenje ovih sredstava, a radi podsticaja i podrške investitorima imaju i organi lokalne samouprave za finansiranje izgradnje komunalne ifrastrukture do lokacija investitora.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 100.00 do kraja 2008. godine.Povećan broj MSPP na 390.00 do kraja 2008. godine.Povećanje stope industrijske proizvodnje na godišnjem nivou za 5%.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine.Rast industrijske proizvodnje 7% na godišnjem nivou u 2007. godini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Doneta rešenja o odbrenim sredstvima Fondu za razvoj RS.Donete odluke UO Fonda o odobrenim kreditima korisnicima.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Odobravanje i prenos sredstva Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Odobravanje i prenos sredstva Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Odobravanje i prenos sredstava Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Podsticanje ravnomernijeg regionalnog razvoja Republike, razvoj nedovoljno razvijenih područja kroz dugoročno kreditiranje investicionih programa, podsticanje zapošljavanja i oživljavanja proizvodnje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima Fondu za razvoj RS .Donete odluke UO Fonda o odobrenim kreditima korisnicima.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 552.500.000 UKUPNO 552.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 552.500.000   UKUPNO 552.500.000

[pic]

PROGRAM: 1008-Program za podsticanje zapošljavanja odobravnjem kredita pravnim licima i preduzetnicima 

Šifra programa: 1008 Naziv programa: Program za podsticanje zapošljavanja odobravnjem kredita pravnim licima i preduzetnicima Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Program za podsticanje zapošljavanja kroz odobravanje kredita pravnim licima i preduzetnicima, je program kojim se omogućava odobravanje kredita nezaposlenim fizičkim licima za otpočinjanje samostalne proizvodne ili uslužne delatnosti, finansiranje početnog biznisa novo osnovanim pravnim licima i preduzetnicima, kao i podsticaj razvoju poslovanja preduzeća i preduzetnika koji su korisnici kredita Fonda po Programima zapošljavanja iz 2005. i 2006.godine a raspored i korišćenje sredstva vrši se po uslovima i na način definisan projektom koji za određenu budžetsku godinu usvaja Vlada.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 100.000 do kraja 2008. godinePovećan broj MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine.Povećanje stope industrijske proizvodnje na godišnjem nivou za 5%.Poboljšan nivo konkurentnosti za najmanje 20 mesta na rang listi zemalja do kraja 2010. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine.Rast industrijske proizvodnje 7% na godišnjem nivou u 2007. godini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima Fondu za razvoj RS.Donete odluke UO Fonda o odobrenim kreditima korisnicima.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Odobravanje i prenos sredstva Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Odobravanje i prenos sredstva Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Odobravanje i isplata sredstava Fondu za razvoj RS.Odobravanje i isplata kredita korisnicima.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05).

CILjEVI 1.Podsticaj zapošljavanja,odnosno smanjenje broja nezaposlenih fizičkih lica, kao i zadržavanje postojećeg nivoa zaposlenih u novo formiranim predizećima i samostalnim radnjama putem odobravanja povoljnih kredita.2. Podsticaj i razvoj preduzeća i preduzetništva.3.Omogućavanje novoformiranim malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima početak biznisa i njihov razvoj u početnim godinama.4.Povećanje broja novih preduzeća koji će biti nosioci privrednog razvoja u narednom periodu. Prednost u odobravanju sredstava imaće programi sa nerazvijenog područja.5.Poboljšanje konkurentnosti srpske privrede.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima Fondu za razvoj RS.Donete odluke UO Fonda o odobrenim kreditima korisnicima.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 621911 Učešće kapitala u domaćim nefinansijskim javnim preduzećima i institucijama 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000.000 UKUPNO 2.000.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000.000   UKUPNO 2.000.000.000

[pic]

Šifra programa: 1009 Naziv programa: Program kreditiranja nezaposlenih fizičkih lica, lica proglašenim tehnološkim viškom kao i inovatora kroz odobravanje mikro kredita za samozapošljavanje Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Ovim programom utvrđuju se uslovi i način realizacije podsticajnih mera za zapošljavanje fizičkih lica odobravanjem mikro-kredita s ciljem da im se omogući otpočinjanje samostalne delatnosti. Program sprovode Ministarstvo finansija, Ministarstvo privrede, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, Fond za razvoj Republike Srbije i Nacionalna služba za zapošljavanje.Pravo na korišćenje ovih sredstava imaće preduzeća i preduzetnici na području Republike Srbije, odnosno fizička lica registrovana kao nezaposlena kod Nacionalne službe za zapošljavanje, zaposleni koji su utvrđeni kao višak pod uslovom da sredstva isplaćena na ime otpremnine ulože u sopstveni biznis, odnosno obavljanje delatnosti, kao i inovatori.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 100.000 do kraja 2008. godinePovećan broj MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima Fondu za razvoj RS.Donete odluke UO Fonda o odobrenim kreditima korisnicima.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Odobravanje i prenos sredstva Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Odobravanje i prenos sredstva Fondu za razvoj RS i odobravanje i isplata kredita korisnicima Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Odobravanje i isplata sredstava Fondu za razvoj RS.Odobravanje i isplata kredita korisnicima.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Dugoročno kreditiranje fizičkih lica s ciljem da im se omogući otpočinjanje samostalne delatnosti i podsticanje proizvodne i uslužne delatnosti preduzeća, malih preduzetnika, samostalnih zanatskih radnji,i sl.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima Fondu za razvoj RS.Donete odluke UO Fonda o odobrenim kreditima korisnicima.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 318.750.000 UKUPNO 318.750.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 318.750.000   UKUPNO 318.750.000

[pic]

Šifra programa: 1006 Naziv programa: Kreditna podrška privredi preko Fonda za razvoj Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Program se odnosi na sredstva za kreditnu podršku privredi i namenjena su preduzećima koja se pripremaju ili su otpočela proces restruktuiranja i privatizacije, kao i za okončanje procesa privatizacije i povećanje konkurentnosti. Program se realizuje se od 2002. godine. Sredstva se odobravaju preduzećima u vidu kredita po povoljnim uslovima preko Fonda za razvoj RS, a raspored i korišćenje sredstva vrši se po uslovima i na način definisan projektom koji za određenu budžetsku godinu usvaja Vlada.Cilj programa je da se preko Fonda za razvoj RS putem odobravanja „mekih kredita“ preduzećima obezbedi ubrzan i efikasan nastavak započetog procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede, održi kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, poveća produktivnost u industriji, kao i atraktivnost preduzeća za okončanje procesa privatizacije, dostigne redovnost izmirenja tekućih obaveza prema javnim preduzećima za isporučene energente, poveća nivo privredne aktivnosti i ubrza proces privatizacije čime se obezbeđuje viši nivo prihoda budžeta Republike, kao i da se preko Fondsa za razvoj RS odobravaju „meki krediti“ preduzećima iz pojedinih delova javnog sektora u postupku privatizacije, preduzećima u postupku stečaja radi obezbeđenja procesa proizvodnje sa ciljem prodaje u radnom stanju (vraćanje kredita obezbeđeno je iz stečajne mase kao prvi naplatni red) i podrška pojedinim granama privrede radi povećanja konkurentnosti.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnikRS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećanje industrijske proizvodnje na godišnjem nivou za 5%

KRATKOROČNI CILjEVI Povećanje industrijske proizvodnje za 7%.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Kreditna podrška privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije za 2007. godinu

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Kreditna podrška privredi preko Fonda za razvoj Republike Srbije za 2007. godinu Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat se odnosi na sredstva za kreditnu podršku privredi i namenjen je preduzećima koja se pripremaju ili su otpočela proces restruktuiranja i privatizacije, kao i za okončanje procesa privatizacije i realizuje se od 2002. godine. Sredstva se odobravaju preduzećima u vidu kredita po povoljnim uslovima preko Fonda za razvoj RS, a raspored i korišćenje sredstva vrši se po posebnom aktu koji na predlog ovog ministarstva donosi Vlada za tekuću budžetsku godinu.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Cilj projekta je da se preko Fonda za razvoj RS, putem odobravanja „mekih kredita“ preduzećima obezbedi ubrzan i efikasan nastavak započetog procesa restrukturiranja i privatizacije preduzeća u svim granama privrede, održi kontinuitet rasta industrijske proizvodnje i izvoza, poveća produktivnost u industriji, kao i atraktivnost preduzeća za okončanje procesa privatizacije, dostigne redovnost izmirenja tekućih obaveza prema javnim preduzećima za isporučene energente, poveća nivo privredne aktivnosti i ubrza proces privatizacije čime se obezbeđuje viši nivo prihoda budžeta Republike.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 2.400.000.000 Krediti za trajna obrtna sredstva 451291 Kapitalne subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 800.000.000 Odobravanje kredita za osnovna sredstva. UKUPNO 3.200.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.200.000.000   UKUPNO 3.200.000.000

[pic]

PROGRAM: 1007-Program o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditiranje davanja u lizing domaćih mašina i opreme

Šifra programa: 1007 Naziv programa: Program o rasporedu i korišćenju sredstava za kreditiranje davanja u lizing domaćih mašina i opreme Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Sredstva iz programa odobravaju u vidu kredita davaocu lizinga,u vidu transfera preko Fonda za razvoj RS, a raspored i korišćenje sredstva vrši se po posebnom aktu koji na predlog ovog ministarstva donosi Vlada za tekuću budžetsku godinu, za kreditiranje davanja u lizning domaće poljomehanizacije, autobusa, kamiona, specijalnih vozila, građevinskih mašina, procesne opreme i drugih proizvoda, kao i za potrebe kreditiranja lizinga u Republici Srpskoj. Cilj programa je značajno povećanje konkuretnosti i plasmana domaćih mašina i opreme, kao i obnova poljomehanizacije i voznog parka individualnih proizvođača i domaćih preduzeća, brže prilagođavanje domaćih proizvođača sve oštrijim tržišnim uslovima poslovanja, povećanje zaposlenosti kapaciteta, smanjivanje zaliha gotove robe i poboljšanje likvidnosti domaćih proizvođača – isporučilaca predmeta lizinga i produktivnije i racionalnije poslovanje svih primalaca lizinga.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećanje stope industrijske proizvodnje na godišnjem nivou od 5%.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećanje stope industrijske proizvodnje na godišnjem nivou od 7%.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Odobravanje kredita lizing organizaciji preko Fonda za razvoj

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Odobravanje kredita lizing organizaciji preko Fonda za razvoj Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Sredstva se odobravaju u vidu kredita davaocu lizinga,u vidu transfera preko Fonda za razvoj RS, a raspored i korišćenje sredstva vrši se po posebnom aktu koji na predlog ovog ministarstva donosi Vlada za tekuću budžetsku godinu.Sredstvima iz ovog projekta kreditiraće se davanje u lizning domaće poljomehanizacije, autobusa, kamiona, specijalnih vozila, građevinskih mašina, procesne opreme i drugih proizvoda, kao i kreditiranje lizinga u Republici Srpskoj. Davanje u lizing navedenih proizvoda obavljaće se u skladu sa Zakonom o finansijskom lizingu.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Cilj programa je značajno povećanje konkuretnosti i plasmana domaćih mašina i op0reme, kao i obnova poljomehanizacije i voznog parka individualnih proizvođača i domaćih preduzeća, brže prilagođavanje domaćih proizvođača sve oštrijim tržišnim uslovima poslovanja, povećanje zaposlenosti kapaciteta, smanjivanje zaliha gotove robe i poboljšanje likvidnosti domaćih proizvođača – isporučilaca predmeta lizinga i produktivnije i racionalnije poslovanje svih primalaca lizinga.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o odobrenim sredstvima.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512951 Oprema za proizvodnju, motorna, nepokretna i nemotorna oprema domaćih proizvođača za davanje u lizing 01 – Prihodi iz budžeta 963.000.000 UKUPNO 963.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 963.000.000   UKUPNO 963.000.000

[pic]

Šifra programa: 1010 Naziv programa: Formiranje industrijskih zona i parkova Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Jasna razlika između industrijskih zona i industrisjkih parkova ne postoji, tim pre što se najčešće nalaze zajedno u sklopu jednistvenog industrijskog kompleksa. Suštinska razlika je u tome što se u industrijskim parkovima pored industrijskih postrojenja nalaze i prateće funkcije koje omogućavaju obavljanje složenijih tehničko tehnoloških procesa, uslužne delatnosti, finansijske transakcije, saobraćajne delatnosti, rekreativne delatnosti, edukativne i tržišno promotivne aktivnosti itd.Usmeravanje razvoja industrijskih zona i industrijskih parkova ostvarivaće se realizacijom razvojnih programa i projekata imajući u vidu sledece kriterijume:1. ekonomska efikasnost;2. optimizacija proizvodnih procesa;3. teritorijalna optimizacija proizvodnih faktora; 4. kompatibilnost proizvodnih procesa sa postojećim industrijskim kompleksima i novim razvojnim projektima i programima;5. infrastrukturna opremljenost (električna energija; pijaća voda, industrijska voda, otpadne vode, gasovod, telekomunikacije, drumske saobraćajnice, železničke saobraćajnice, rečni saobraćaj, aerodromi itd.);6. dostupnost potrebnim prirodnim resursima;7. rasploživost potrebnim ljudskim resursima;8. dostupnost međunarodnom tržištu;9. razmeštaj novih postrojenja lokaciono manje fleksibilne industrije (industrije sa velikim lokacionim i tehno-ekonomskim zahtevima) u područja i industrijske centra sa najvećim lokaciono-razvojnim potencijalom;10. primena savremenih normi i standarda zaštite radne sredine i životne okoline; 11. uvažavanje realnih troškova otvaranja radnih mesta, troškova naseljavanja i urbanizacije, troškova zaštite životne okoline, troškova infrastrukturnog opremanja i pripremanja građevinskog zemljišta, troškova komunikacija, troškova energije i troškova uklapanja u okolni prostor/okruženje;12. specifični geostrateški i geopolitički kriterijumi (za pogranične regione, depopulaciona područja itd.).

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećanje stope industrijske proizvodnje na godišnjem nivou za 5%.

KRATKOROČNI CILjEVI Rast industrijske proizvodnje 7% na godišnjem nivou u 2007. godini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Doneta odluka o osnivanju i početak rada zona.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Razvoj industrijskih zona i parkova

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Razvoj industrijskih zona i parkova Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Jasna razlika između industrijskih zona i industrisjkih parkova ne postoji, tim pre što se najčešće nalaze zajedno u sklopu jednistvenog industrijskog kompleksa. Suštinska razlika je u tome što se u industrijskim parkovima pored industrijskih postrojenja nalaze i prateće funkcije koje omogućavaju obavljanje složenijih tehničko tehnoloških procesa, uslužne delatnosti, finansijske transakcije, saobraćajne delatnosti, rekreativne delatnosti, edukativne i tržišno promotivne aktivnosti itd.Usmeravanje razvoja industrijskih zona i industrijskih parkova ostvarivaće se realizacijom razvojnih programa i projekata imajući u vidu sledece kriterijume:1.ekonomska efikasnost;2.optimizacija proizvodnih procesa;3.teritorijalna optimizacija proizvodnih faktora; 4.kompatibilnost proizvodnih procesa sa postojećim industrijskim kompleksima i novim razvojnim projektima i programima;5.infrastrukturna opremljenost (električna energija; pijaća voda, industrijska voda, otpadne vode, gasovod, telekomunikacije, drumske saobraćajnice, železničke saobraćajnice, rečni saobraćaj, aerodromi itd.);6.dostupnost potrebnim prirodnim resursima;7.rasploživost potrebnim ljudskim resursima;8.dostupnost međunarodnom tržištu;9.razmeštaj novih postrojenja lokaciono manje fleksibilne industrije (industrije sa velikim lokacionim i tehno-ekonomskim zahtevima) u područja i industrijske centra sa najvećim lokaciono-razvojnim potencijalom;10.primena savremenih normi i standarda zaštite radne sredine i životne okoline; 11.uvažavanje realnih troškova otvaranja radnih mesta, troškova naseljavanja i urbanizacije, troškova zaštite životne okoline, troškova infrastrukturnog opremanja i pripremanja građevinskog zemljišta, troškova komunikacija, troškova energije i troškova uklapanja u okolni prostor/okruženje;12.specifični geostrateški i geopolitički kriterijumi (za pogranične regione, depopulaciona područja itd.).

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Ciljevi razvoja industrijskih zona i industrijskih parkova u Srbiji su:1.održivi razvoj i otvaranje novih radnih mesta i proizvodnih programa;2.ravnomerniji razvoj svih regiona u Srbiji;3.intenziviranje razvoja industrije u regionalnim centrima, a posebno u gradovima koji su najznačajniji industrijski centri;4.restrukturiranje industrijske proizvodnje primenom savremenih tehnologija i tehnoloških procesa u nove industrijske zone i tehnološke parkove;5.privlačenje direktnih stranih investicija;6.rast društvenog bruto proizvoda i izvoza;7.povećanje međunarodne konkurentnosti proizvoda i usluga;8.otvaranje novih industrijskih pogona sa savremenim i inovativnim tehnologijama u regionalnim centrima i izmeštanje radno intenzivnih i lokaciono fleksibilnih industrijskih grana u nerazvijana područja;9.primena savremenih sistema upravljanja i maksimalna zaštita radne sredine i životne okoline;10.primena savremenih etičkih principa.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta odluka o osnivanju i početak rada zone.Otvorena nova radna mesta.Privučene direktne strane investicije.Otvoreni novi industrijski pogoni.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.205.028.000 489100 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investticionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.112.650.000 UKUPNO 2.317.678.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 2.317.678.000   UKUPNO 2.317.678.000

[pic]

Šifra programa: 1014 Naziv programa: Konkurentnost i saradnja sa međunarodnim institucijama Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Poboljšanje opštih uslova konkurentnosti privrede i podizanje ekonomske efikasnosti ulaganja; povezivanje pojedinih nosilaca privrednih aktivnosti (horizontalno i vertikalno) u cilju jačanja tržišne pozicije i konkurentnosti privrednih subjekata; složenije oblike privredne saradnje; standardizaciju, akreditaciju, sertifikaciju, zaštitu robne marke i brending; organizaciju promotivnih aktivnosti podrške privrede, organizaciju sajmova i seminara za promociju privrede; pripremu i koordinaciju aktivnosti u oblasti stranih ulaganja; uspostavljanje saradnje i pružanje podrške stranim ulagačima; utvrđivanje, planiranje i predlaganje investicionih projekata u saradnji sa odgovarajućim institucijama; saradnju sa međunarodnim organizacijama i institucijama u vezi sa staranim ulaganjima; saradnja sa odgovarajućim donatorskim institucijama, interesnim organizacijama ulagača i ekonomskim predstavnicima stranih zemalja; analitičko-statističko praćenje privrednih aktivnosti; izradu izveštaja o investicionim aktivnostima; praćenje i analiziranje pravne regulative iz delokruga Ministarstva radi iniciranja promena postojećih i donošenje novih propisa i implementacija u cilju harmonizacije sa pravom Evropske unije i standardima STO; praćenje i analiziranje propisa u cilju ispunjenja uslova za pristupanje Evropskoj uniji i drugim ekonomskim integrativnim procesima; saradnju sa nadležnim organima i inostranim donatorima radi usavršavanja kadrova; predlaganje mera za usvajanje i primenu propisa Evropske unije i prihvaćenih standarda STO.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Poboljšan nivo konkurentnosti za najmanje 20 mesta na rang listi zemalja do kraja 2010. godine.Usklađeni zakonski propisi sa propisima EU u oblasti privrede do kraja 2010. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Razvijen sistem instrumenata za podsticaj razvoja klastera, inovativnosti i internacionalizacije preduzeća

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Poboljšana pozicija zemlje na rang listi Svetskog ekonomskog foruma za 20 mesta.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Projekat za razvoj klastera

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Projekat za razvoj klastera Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Koncept klastera je prihvaćen kao jedan od osnovnih instrumenata industrijske politike i naročito, inovacione politike. Politikom podsticaja klastera, od podsticaja statičke konkurentnosti zasnovane na snižavanju troškova (subvencije, poreske olakšice i sl.), pomera se fokus na unapređivanje inovativnosti, nadgradnju preko novih zajedništva, obezbeđivanje semena za novi rast.Na evropskom nivou, Komisija pridaje veliki značaj politikama podsticaja razvoja klastera, na primer preko Evropske Innova inicijative, a od iduće godine kroz Program konkurentnosti i inovativnosti.Projektom za podsticaj razvoja klastera definišu se osnovna pravila i uslovi za obezbeđenje podrške u obliku nepovratnih sredstava projektima čiji je cilj jačanje ekonomskog rasta i konkurentnosti privrede Srbije kroz razvoj klastera koji se mogu razvijati na regionalnom, nacionalnom i prekograničnom nivou.Raspodela sredstava podrške projektima razvoja klastera je na konkurentnoj osnovi prema Javnom oglasu do iznosa 50% vrednosti projekata prijavljenih na oglas.Tekst javnog oglasa, proceduru za izbor, kao i sam izbor najboljih projekata, uradiće Projektna grupa za razvoj klastera. Sredstava podrške projektima razvoja klastera namenjena su za:a) Pomoć početnim inicijativama za povezivanje po konceptu klastera,b) Pomoć radu klastera u početnom periodu za prve dve godine organizovanog rada.v) završna faza ili jednogodišnjiperiod osamostaljivanje iz faze b) .Za dodelu pomoći mogu da se prijave samo grupe preduzeća (najmanje 9) i institucija i/ili pratećih organizacija (najmanje 3, npr. univerzitet, institut za istraživanje i razvoj, udruženje delatnosti).Projektom se precizno definišu uslovi za sufinansiranje, aktivnosti koje su prednost sufinansiranja, opravdani troškovi kao i merila za izbor projekata prijavljenih na javni oglas.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Doprinos privrednom razvoju, rastu zapošljavanja i izvoza podrškom povezivanju preduzeća, razvojno istarživačkih institucija i poslovnih udruženja na principu klastera .Specifični ciljevi1. uspostavljanje strateškog partnerstva i povezivanje preduzeća u cilju povećanja specijalizacije, unaprerđenja radne snage i ostalih faktora2. unapređeni kapaciteti za tehnološki razvoj i inovacije kroz aktivne partnerske odnose između preduzeća i razvojnih institucija3. postizanje većeg doprinos R&D institucija ekonomskom razvoju učešćem u komercijalnim projektima 4. povećana sposobnost preduzeća za rad na međunarodnom tržištu, ako i vrednost i obim njihovog izvoza 5. unapređenje sposobnosti i iskustva Ministarstva privrede ( i ostalih nosioca projekta) u vođenju politike privrednog razvoja

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. najmanje šest novih inicijativa za formiranje klastera godišnje; osam klastera koji rade sa najmanje 15 aktivnih članova u svakom (ukupno 210 preduzeća i institucija). Postavljeni cilj treba da se preispita u evaluaciji u sredini projekta2. izvedeno minimum tri zajednička projekta po klasteru uz učešće razvojno-istraživačkih institucija i utvrđeni postignuti rezultati projekta 3. projektni odbori klastera, projektni timovi klastera i najmanje 8 operativnih klastera4. pozitivna evaluacija projekta

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Zakup sale za organizaciju seminara, obuku predstavnika klastera i promotivne aktivnosti. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 Međunarodno predstavljanje klastera. 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Objavljivanje javnog oglasa 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 Organizacija obuke i seminara za predstavnike klastera. 423900 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 Angažovanje lica prema potrebi posla preko omladinske zadruge ili po osnovu ugovora o delu. 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 10.850.000 Finansiranje rada klastera. 423400 Usluge informisanja 05 – Donacije od inostranih zemalja 600.000 Promotivne aktivnosti vezane za tri regionalne konferencije i trinaest informativnih radionica, štampanje prigodnog promotivnog materijala. 423500 Stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 3.945.000 Angažovanje konsultanta za izradu studije mapiranja potencijalnih i identifikacija potencijalnih klastera. 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 05 – Donacije od inostranih zemalja 37.955.000 UKUPNO 55.250.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 12.750.000 05 Donacije od inostranih zemalja 42.500.000   UKUPNO 55.250.000

 Projekat: 0002-Projekat za internacionalizaciju preduzeća

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Projekat za internacionalizaciju preduzeća Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Izvoz je esencijalan za ekonomski rast i makroekonomsku stabilnost u Srbiji. Uslovi za rast izvoza su vrlo izazovni i složeni. Tipični problemi sa kojima se suočavaju privrenici su, nedostatak iskustva u poslovanju na stranim tržištima, nedostatak razumevanja marketinga i međunarodnog tržišta, nedostatak informacija i istraživanja, nizak nivo razvoja proizvoda – neprepoznatljivi proizvodi, neodgovarajuće pakovanje proizvoda itd. Međutim, Srbija ima značajne prednosti kao što su pristup regionalnom i evropskom tržištu, strateška lokacija na glavnim drumskim i vodenim pravcima, relativno dobro obrazovana radna snaga. U takvim okolnostima, u sadejsvu sa ostalim merama za povećanje konkurentnosti privrede, potrebno je obezbediti podsticajna sredstva za pripremu promocije, promociju i izlaganje proizvoda i usluga namenjenih stranom tržištu.Aktivnosti za koje može biti odobrena pomoć su istraživanja tržišta, učešće na međunarodnim privrednim sajmovima, dizajn proizvoda, dizajn pakovanja, troškovi testiranja i sertifikacije proizvoda, troškovi promotivnog materijala (brošure, video i DVD materijali, internet prezentacije, međunarodnopravna zaštita (zaštita znakova, brend, trejd mark, zaštita patenata). Oblik aktivnosti koji će se podržati može uključiti jednu ili više nabrojanih aktivnosti:Nadoknada za troškove navedenih aktivnosti odobrava se u iznosu od 50% ukupne vrednosti projekta.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti izvoznih proizvoda i usluga namenjenih izvozu.Specifični ciljevi:podizanje nivoa promocije prizvoda, pravna zaštita izvoznih proizvoda, podsticaj i podizanje nivoa izlaganja izvoznih proizvoda.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Procenat smanjenja trgovinskog deficitaProcenat učešća proizvoda veće dodate vrednosti u ukupnom izvozuBroj preduzeća koja učestvuju na međunarodnim manifestacijama i sajmovima

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Zakup sala za promotivne aktivnosti. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Troškovi putovanja radi promocije projekta internacionalizacije. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 Troškovi studijskih putovanja, obuka kadrova za sprovođenje projekta . 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Informisanje javnosti o projektu internacionalizacije. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Angažovanje stručnjaka za konsultantske usluge pripreme preduzeća za nastup u inostrnstvu. 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 57.000.000 finansiranje aktivnosti preduzeća. UKUPNO 59.800.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 59.800.000   UKUPNO 59.800.000

Projekat: 0003-Projekat podsticaja preduzetnika za investiranje u jačanje produktivnosti i inovativnosti

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Projekat podsticaja preduzetnika za investiranje u jačanje produktivnosti i inovativnosti Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS U eri globalizacije i hiperkonkurencije relativizuje se značaj eksternih izvora konkurentske prednosti (prirodni resursi, jeftina radna snaga). Centralno pitnje razvoja svake nacionalne privrede postaje stvaranje uslova za brz i održiv rast produktivnosti korišćenjem novih izvora konkurentske prednosti kao što su znanje i informacije. Tehnološki progres i inovacije su neophodni da bi se održao dugoročni rast srpske privrede. Trenutno, produktivnost srpske privrede je 10 puta niža od proseka EU, a investiranje preduzeća u razvoj i istraživanje je na jako niskom nivou (0,13% BDP u 2003).Oblik aktivnosti koji će se podržati može uključiti jeadnu ili više nabrojanih aktivnosti:• Troškovi tehnologija, licenci, patenata, know-how, neophodnih za inovacioni proces• Kupovina nove ili korišćene ( ne starije od 5 godina) opreme, uključujući troškove instaliranja neophodnih za inovacioni proces (razvoj prooizvoda i procesa) ili za projekte povećanja produktivnosti• Troškove izrade prototipa i industrijskog dizajna• Troškove uvođenja sistema kontrola kvaliteta, sertifikacije sistema kvaliteta• Troškove uvođenja metoda za povećanje produktivnosti (12 ključeva, BSC, BPR, ..)• Troškovi angažovanja spoljnih eksperata (poslovnih savetnika) za istraživanje tržišta, uvođenje proizvoda/procena tržišta, uspostavljanje veza između potencijalnih partnera u zajedničkom ulaganju, analize troškova, finansijske projekcije odnosno konsultacije po pitanju strategije, marketinške aktivnosti.Trajanje projekata može biti različito od 6 meseci ( na primer za projekte poboljšanja produktivnosti) do 3 godine.Javni poziv će se trajano otvoriti i biće predmet procesa evaluacije na konkurentskoj osnovi. Projekti kojima se zahteva finansiranje veće od 100.000 EURa, odobravaće se kvartalno na konkurentskoj osnovi. Projekti kojima se zahteva finansiranje manje od tog iznosa i ispunjavaju kriterijume opravdanosti, odobravaće se mesečno na nekonkurentskoj osnovi.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Opšti cilj projekta podsticaja preduzetnika za investiranje u jačanje produktivnosti i inovativnosti je da podstakne inovativne aktivnosti, tehnološke i netehnološke, srpskih preduzeća da bi se unapredio razvoj novih proizvoda i povećala produktivnost i inovtivnost u organizacionim i procesnim aktivnostima u privredi.Specifični ciljevi:Podrška razvoju proizvoda i procesaPovećanje broja preduzeća koje učestvuju u inovacionom procesu po prvi putUnapređenje efikasnosti i efektivnosti inovacionog procesa u onim preduzećima koje već rade na razvoju prizvoda i obezbeđuju dodatu vrednost proizvoda korišćenjem kreativnih potencijala zaposlenihProjekat podsticaja preduzetnika za investiranje u jačanje produktivnosti i inovativnosti , podržaće projekte razvoja proizvoda i procesa u industriji, promena u organizaciji i kreiranju odgovarajućih poboljšanja, prenosu znanja za povećanje produktivnosti, uvođenja nekih od poznatih metoda za povećanje produktivnosti.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1.Procenat izdvajanja od prodaje za istraživanje i razvoj;2.broj inovativnih preduzeća;3.stopa produktivnosti u preduzećima korisnicima pomoći;3. % udela preduzeća koja rade posle 2,3 i 5 godina posle primanja pomoći;4. % rasta prometa u preduzećima posle 2,3, i 5 godina od datuma primanja pomoći; 5. broj novootvorenih radnih mesta 2 godine od datuma primanja pomoći

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Zakup sala za organizaciju promocije projekta. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Troškovi putovanja u zemlji radi promocije projekta. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 6.880.000 Angažovanje stručnjaka za planiranje, upravljanje, praćenje i evaluaciju projekta. 423700 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 423900 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 Angažovanje povremeno lica preko omladinske zadruge ili po osnovu ugovora o delu. 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 130.750.000 Subvencija za unapređenje inovativnosti i produktivnosti preduzeća. 423500 Stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 29.750.000 UKUPNO 169.980.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 140.250.000 05 Donacije od inostranih zemalja 29.750.000   UKUPNO 170.000.000

[pic]

Šifra programa: 1001 Naziv programa: Program podrške razvoju preduzeća i preduzetništva Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Okončanjem procesa privatizacije uloga i značaj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva će se povećavati. Kako bi se podržao njihov dalji razvoj neophodno je kontinuirano raditi na definisanju Programa podrške razvoja preduzeća i preduzetništva kroz razne vidove finansijske i nefinansijske podrške. Institucije koje imaju važnu ulogu u tom procesu su pre svega Republička agencija za razvoj MSPP i regionalne agencije i centri.Cilj Programa je da se obezbedi jedinstven pristup pružanju usluga preduzetnicima uz uvažavanje specifičnosti sredine. Pri tome, potrebno je obezbediti koordinaciju rada regionalnih agencija i centara. Takođe, ovim Programom potrebno je osposobiti agencije za uspešno implementiranje programa EU. kako teritorija Republike Srbije nije u potpunosti pokrivena mrežom agencija, Program predviđa širenje mreže agencija kako bi se postepeno dostigl potpuna pokrivenost teritorije republike ovim službama koje će biti u funkciji podrške razvoju preduzeća i preduzetništva. Istovremeno, program predviđa uspostavljanje novih vidova usluga i oblika podrške razvoju MSPP sektora u zavisnosti od potreba MSPP sektora.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 100.000 do 2008. godine

KRATKOROČNI CILjEVI Utvrđeni prioriteti u politici razvoja MSPP sektora za narednu godinu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Indeks dostignutog nivoa razvoja u rasponu od 1 do 5 za svaki princip Evropske povelje o MSPP  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Projekat sprovođenja pricipa Evropske povelje o MSPP

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Projekat sprovođenja pricipa Evropske povelje o MSPP Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Proces praćenja procesa sprovođenja Evropske povelje je deo procesa prilagođavanja zemalja zapadnog Balkana u procesu priključivanja Evropskoj uniji i stvaranja uslova poslovanja koji odgovaraju uslovima pod kojima posluju privredni subjekti na jedinstvenom području EU. Najznačajni napredak u primeni Evropske povelje je načinjen u pogledu poboljšanja uslova osnivanja privrednih subjekata, što je do tada označavano kao ozbiljno ograničenje za brži razvoj MSP. Istovremeno se nastavlja a primenom principa Evropske povelje, čijom realizacijom treba da se uklone barijere u poslovanju MSPP.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Sagledavanje ostvarenih rezultata u realizaciji politike o MSPP u zemlji i regionu i upoznavanje javnosti sa prioritetima Vlade za naredni period.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećanje broja novoosnovanih preduzeća;Povećanje broja novozaposlenih;Rast konkuretnosti domaće privrede;Donošenje i usvajanje dokumenta o sprovođenju smernica.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Troškovi održavanja promocije povelje po regionima 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Troškovi promocije povelje po regionima 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 3.600.000 Troškovi učešća na sastancima koji se odnose na Evropsku povelju o MSPP, učešće na skupovima vezano za Centralno-evropsku inicijativu, učešće na međunarodnim skupovima i seminarima vezano za povelju 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 900.000 Troškovi organizacije bilateralnih sastanaka sa predstavnicima EU, troškovi prevoda godišnjeg izveštaja o povelji, 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Troškovi publikacije studije o povelji 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Troškovi izrade godišnjeg izveštaja o povelji, istraživanje u Srbiji vezano za glavne principe Povelje i uspostavljanje kontakta sa GEM UKUPNO 9.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 9.000.000   UKUPNO 9.000.000

 Projekat: 0002-Promocija realizacije politike podrške razvoja MSPP u Srbiji i održavanje međunarodne konferencije o MSPP

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Promocija realizacije politike podrške razvoja MSPP u Srbiji i održavanje međunarodne konferencije o MSPP Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Sagledavanje kretanja u sektoru MSPP u Srbiji , predstavljanje rezultata sprovođenja politike Vlade u ovoj oblasti u prethodnoj godini i utvrđivanje prioriteta za narednu godinu. Pri tome kao polazna osnova služi Plan za podsticanje razvoja MSPP 2005-2007 usvojen od strane Vlade. Konferencija je posebno posvećena sagledavanju uloge MSPP kao ključnog faktora u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj Uniji.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Sagledavanje ostvarenih rezultata u realizaciji politike o MSPP u zemlji i regionu i upoznavanje javnosti sa prioritetima Vlade za naredni period.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Bolja informisanost, unapređen dijalog javnog i privatnog sektora u funkciji definisanja politike, unapređen dijalog sa EU, dalja koordinacija sa donatorima

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 800.000 Održavanje sajmova u okviru međunarodne saradnje vezano za MSPP, održavanje međunarodne konferencije. 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 750.000 Organizacija međunarodne konferencije 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 1.290.000 Izrada i štampanje materijala za pripremu konferencije, medijska podrška konferenciji. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.110.000 Izrada plana za podsticanje razvoja MSPP, organizacija sajmova u okviru međunarodne saradnje vezano za MSPP. UKUPNO 4.950.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.950.000   UKUPNO 4.950.000

[pic]

Šifra programa: 1002 Naziv programa: Program podsticanja osnivanja i razvoja MSPP Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Imajući u vidu da je Republika Srbija pristupila Evropskoj povelji o MSP, po tom osnovu obavezna je da sprovodi određene principe koje ovaj dokument sadrži. Principi se odnose na ujednačavanje uslova poslovanja sektora MSP, a obuhvataju regulativu iz deset segmenata.Cilj ovog Programa je da se kroz održavanje skupova vezanih za Evropsku povelju o MSP sagledaju rezultati u realizaciji politike MSPP i uporede sa ostalim zemljama u regionu. polazeći od toga, utvrdiće se i prioriteti razvoja MSPP sektora za naredne dve godine. Pri tome, od posebne važnosti je preduzimati aktivnosti na uklanjanju barijera u osnovanju i razvoju MSPP. U okviru sprovođenja povelje važna je aktivnost na formiranju Savet i Nacionalnog Foruma za razvoj MSPP čije delovanje će biti usmereno na uklanjanje prepreka i predlaganje mera za brži razvoj MSPP sektora. osim toga, tehnička opremljenost , kadrovska i stručna osposobljenost imaće važnu ulogu u kreiranjeu mera podsticanja osnivanja i razvoja MSPP.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05)član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj novoosnovanih agencija za MSPP, nove usluge i oblici podrške razvoju MSPP, broj novih MSPP, broj zaposlenih

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Finansiranje aktivnosti postojećih agencija/centara za razvoj MSPP kao trajan zadatak

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Finansiranje aktivnosti postojećih agencija/centara za razvoj MSPP kao trajan zadatak Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Na teritoriji Republike Srbije uspostavljena je mreža agencija za podsticanje razvoja MSPP. Mrežu republičkih agenicija sačinjavaju Republička agencija, 13 regionalnih agencija/centara sa 13 podkancelarija. Razvijena mreža agencija pokriva čak 80% teritorije Republike, što je značajno sa stanovišta efekata podsticajnih mera na regionalnom i lokalnom nivou. Model funkcionisanja regionalnih agencija je zajednički i sastoji se u jedinstvenom pristupu pružanju usluga preduzetnicima, aktivnom uključivanju svih relevatnih subjekata regionalnog razvoja, uvažavanju specifičnosti sredine i težnji da sve usluge preduzetnicima pruže na jednom mestu. Koordinaciju regionalnih agencija obezbeđuje Republička agencija za razvoj MSPP.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Omogućavanje održivosti agencija/centara putem učešća u njihovim operativnim troškovima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećenje broja zaposlenih,povećanje investicija (domaće i strane, direktne), podizanje konkurentnosti domaćih privrednih subjekata, ispunjenost kriterijuma za obezbeđenje određenih usluga po posebnom programu

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 25.000.000 Troškovi finansiranja potreba regionalnih agencija/centara u skladu sa ugovorenim poslovima 19.500.00,00 dinara Troškovi finansiranja koordinacije od strane RARMSPP 5.500.000,00 dinara. UKUPNO 25.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 25.000.000   UKUPNO 25.000.000 Projekat: 0002-Zaokruživanje mreže regionalnih MSPP agencija i centara na celokupnoj teritoriji Republike i subvencionisanje njihove održivosti

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Zaokruživanje mreže regionalnih MSPP agencija i centara na celokupnoj teritoriji Republike i subvencionisanje njihove održivosti Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Širenjem mreže regionalnih agencija potrebno je u što je više mogućoj meri pokriti teritoriju Republikekako bi se unpredio podsticaj razvoju sektora MSPP. Projektom se želi obezbediti kvalitet standarda usluga koje će biti pružene od strane regionalnih agencija MSPP i preduzetnicima. Projektom treba obezbediti osposobljenost osoblja za razvoj projekata, pružanje usluga finansisjkog menadžmenta i tehničkog planiranja, menadžment kvaliteta, ocene kvaliteta i tehničke evaluacije, kao osposobiti ih za prepoznavanje mogućnosti korišćenja sredstava predpristupnih fondova i strukturnih fondova EU.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Pokrivenost celokupne teritorije Republike MSPP agencijama i unapređenje kontinuirane podrške rasta i razvoja MSPP putem mreže regionalnih agencija osnovanih u Srbiji.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećanje broja zaposlenih, povećanje investicija, podizanje konkurentnosti domaćih privrednih subjekata.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 250.000 Troškovi poseta postojećim regionalnim agencijama radi razmene primera dobre prakse 423211 Usluge za izradu softvera 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Troškovi dodatne edukacije i treninga za zaposlene u agencijama/centrima 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Troškovi izrade brošura i troškovi medijske promocije otvaranja novih regionalnih centara/agencija 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.900.000 Troškovi izrade izvodljivosti otvaranja novih regionalnih agencija/centara, troškovi konsaltinga u izradi potrebne dokumentacije za otvaranje novih agencija/centara, troškovi konsaltinga u izradi Programa rada novih regionalnih gencija/centara, troškovi uvođenja veb sajta, troškovi indentifikacije mreže konsultanata treninga i njihova obuka, troškovi uvođenja baze podataka za praćenje podataka baze klijenata, 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Troškovi nabavke stručne literature za kompetentno bavljenje problematikom MSPP UKUPNO 5.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.000.000   UKUPNO 5.000.000 Projekat: 0003-Pružanje pomoći za funkcionisanje i razvoj Saveta za MSPP

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Pružanje pomoći za funkcionisanje i razvoj Saveta za MSPP Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat se zasniva na principima Evropske povelje o MSPP. Treba naglasiti da su dosadašnja iskustva u sprovođenju politike podsticanja razvoja MSPP ukazala na potrebu operacionalizacije sprovođenja razvojne politike MSPP sa jasno utvrđenim odgovornim nosiocima, instrumentima i rokovima i to od nacionalnog do lokalnog nivoa. U tim aktivnostima neophodno je uspostaviti i stalno razvijati partnerstvo Vlade, javnog sektora, privatnog sektora, MSPP i lokalne samouprave. U cilju efikasnijeg sprovođenja politike MSPP neophodno je popuniti institucionalne praznine što podrazumeva uspostavljanje u okviru Vlade neophodne instrumente za sprovođenje politike MSPP kako bi oni mogli biti stavljeni u funkciju i efikasno delovati. U tom cilju neophodno je formiranje međuresornog tela Saveta za MSPP čime će se obezbediti efikasnost u formulisanju i sprovođenju politike razvoja MSPP.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Osnovni cilj projekta je da se formira međuresorno telo koji će imati značajnu ulogu u definisanju mera i aktivnosti, finansijskih i ljudskih resursa za sprovođenje politike razvoja MSPP.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Održani sastanci i odluke Saveta.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 250.000 Troškovi studijskih putovanja 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 3.075.000 Troškovi izgradnje kapaciteta Sekretarija Saveta – edukacija, treninziEdukacija zaposlenih 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 450.000 Troškovi štampanja, reklame i promocije izveštaja o radu Saveta 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Troškovi pretplate na inostrane i domaće publikacije 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Troškovi nabavke i instaliranja opreme UKUPNO 4.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.275.000   UKUPNO 4.275.000 Projekat: 0004-Podrška za funkcionisanje i razvoj Nacionalnog foruma za MSPP

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Podrška za funkcionisanje i razvoj Nacionalnog foruma za MSPP Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS U okviru institucionalne izgradnje kapaciteta koji će biti u funkciji razvoja MSPP je i formiranje Nacionalnog foruma kao posebnog tela koje će biti sastavljeno od reprezentativnih predstavnika malih i srednjih preduzeća. Zadatak Foruma je da indetifikuje prepreke za poslovanje MSPP, formuliše predloge za njihovo uklanjanje i radi na uspostavljanju direktnog dijaloga između Vlade i MSPP sektora. Istovremeno Forum bi bio direktno vezan za Ministarstvo privrede. Pored toga, predstavnici Foruma po potrebi učestvovali bi u radu Saveta u cilju uanpređena i formulisanja i sprovođenja politike razvoja MSPP. Sprovođenjem ovog projekta nastaviće se reforme koje imaju za cilj razvoj internog tržišta, izlazak na tržište EU, tržišta koja su otvorena za mala preduzeće, posebno u ključnim oblastima za razvoj malog biznisa, kao što su elektronska trgovina, telekomunikacija itd.

PRAVNI OSNOV Zakon o minstarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI – Doprinos razvoju, rastu i konkuretnosti sektora MSPPP i razvoj efikasnog kreiranja i implementacije politike podrške razvoja MSPP u uslovima tranzicije privrede Srbije i njenog pridruživanju EU- Uzgradnja kapaciteta u cilju razvoja i implementacije politika podrške rastu i razvoja sektora MSPP u Srbiji- Podsticanje razvoja politike i usluga u skladu sa potrebama MSPP.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Održani sastanci.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 1.000.000 Troškovi poseta regionalnim agencijama, privrednim komorama i lokalnim institucijama. 423400 Usluge informisanja 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 600.000 Troškovi štampanja reklamnih materijala za promociju Foruma 423500 Stručne usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 3.500.000 Troškovi menadžmenta razvoja zajedničke informacione mreže, baze podataka i održavanje veb sajta UKUPNO 5.100.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 5.100.000   UKUPNO 5.100.000

 Projekat: 0005-Međunarodni sajma preduzetništva „Biznis baza“

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Međunarodni sajma preduzetništva „Biznis baza“ Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat međunarodni sajam preduzetništva «Biznis baza» predstavlja jedan od mehanizama promocije i afirmacije preduzetništva i malih i srednjih preduzeća kao nosilaca ekonomskog razvoja. Ovakva manifestacija predstavlja jedinstvenu šansu da se na jednom mestu nađu predstavnici institucija koje pružaju podršku sektoru MSPP, predstavnika naučno istraživačkih organizacija, ali i samih predstavnika sektora MSPP.Pored učesnika iz Republike Srbije na sajmu se predstavljaju i institucije i preduzetnici iz drugih zemalja u cilju ostvarenja kontakata, produbljivanja saradnje, razmeni iskustava, i pripreme budućih zajedničkih aktivnosti.Posebnost «Biznis baze» jeste u tome što ovaj sajam pruža šansu onim preduzećima i preduzetnicima koja su u prvim fazama poslovanja da dođu do odgovarajućih kontakata i mogućnosti za promovisanje svojih proizvoda i usluga, i služi kao dobra priprema za njihove buduće nastupe na odgovarajućim sektorskim sajmovima. Projekat će realizovati Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima («Službeni glasnik RS» br.19/04, 84/04, i 79/05) član 8, Zakon o Agenciji za razvoj MSPP («Sl.Glasnik RS», br.65/01) član 7.

CILjEVI Osnovni ciljevi projekta Međunarodni sajam «Biznis baza» su : podsticanje preduzetništva, promocija institucionalne podrške za razvoj MSPP, promovisanje standarda Evropske Unije na planu MSP, informisanje i edukacija javnosti, ključnih činilaca za podršku sektoru vlasnika MSP i preduzetnika.Podsticanje preduzetništva kroz direktnu interakciju učesnika na sajmu, veća afirmacija preduzetništva kroz animiranje stručne i šire javnosti, efikasna edukacija preduzetnika putem pratećih programa (seminara, treninga) na sajmu, pružanje svih informacija o preduzetništvu u Srbiji i merama i instrumentima za podsticanje razvoja MSP. Broj učesnika i posetilaca sajma na najbolji način može da oslika stanje u sektoru i tendencije u rastu kao i da pokaže opredeljenost Vlade Republike Srbije prema preduzetništvu kao glavnom pokretaču ekonomskog razvoja i putu ka preduzetničkom društvu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj učesnika na sajmu ovog tipa;Broj sklopljenih sporazuma između domaćih preduzetnika.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Zakup sale za održavanje konferencija za štampu, sklapanje bilateralnih sporazuma, održavanje sastanaka. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 423413 Publikacija 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 Štampanje SMEs news-a, publikacija i flajera. 423431 Usluge reklamiranja 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Reklamiranje sajma putem medija. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.900.000 Angažovanje arhitekte za idejno rešenje štanda, usluge izrade i opremanja štanda, angažonanje stručnih saradnika na realizaciji pratećeg programa sajma (seminari, treninzi), angažovanje saradnika za pripremu i dizajniranje časopisa SMEs news-a, publikacija i flajera – 1000 komada. 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 50.000 Usluge keteringa za vreme održavanja konferencije za štampu. 423712 Pokloni 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 Tradicionalna nagrada za najboljeg preduzetnika – učesnika na sajmu. UKUPNO 4.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.000.000   UKUPNO 4.000.000 Projekat: 0006-Mentoring

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Mentoring Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat Mentoring uspostaviće drugačije standarde i gledišta kod preduzetnika u regionu koji će shvatiti neophodnost i vrednost konsultantskih usluga koje moraju tražiti izvan svog privrednog subjekta a koja će doprineti njihovom boljem pozicioniranju na tržištu i poslovnom uspehu. Mentoring će doprineti da preduzetnici shvate da znanja, veštine i informacije koje dobiju na tržištu konsultantskih usluga takođe imaju svoju vrednost. Kroz ovu aktivnost i same Republička agencija će podići nivo i raznovrsnost usluga koje mogu ponuditi preduzetnicima i bolje će prepoznavati potrebe i probleme u ovom sektoru.Projekat će realizovati Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima («Službeni glasnik RS» br.19/04, 84/04, i 79/05) član 8, Zakon o Agenciji za razvoj MSPP («Sl.Glasnik RS», br.65/01) član 7.

CILjEVI Opšti cilj ovog projekta je stvaranje uslova za fleksibilna, inovativna i konkurentna MSPP.Specifični ciljevi projekta su pružanje direktne pomoći (konsalting, saveti, obuka…), poboljšanje performansi preduzeća koje utiču na poslovni rezultat, olakšavanje pristupa tržištima, povezivanje, upućivanje MSPP na specijalizovanu uslugu i razvoj i unapređivanje usluga baziranih na potrebama MSPP.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Veći broj fleksibilnih, inovativnih i konkurentnih preduzetnika

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.400.000 Angažovanje stručnih saradnika za obavljanje mentoringa. UKUPNO 4.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.000.000   UKUPNO 4.000.000

 Projekat: 0007-Preduzetničko osposobljavanje – trening za postojeće i potencijalne preduzetnike

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Preduzetničko osposobljavanje – trening za postojeće i potencijalne preduzetnike Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Republička agencija za razvoj MSPP kroz ovaj projekat treba da podigne nivo preduzetničkih znanja i veština, pružanjem edukativnih usluga potencijalnim i postojećim MSPP sa teritorije cele Srbije kao i obukom trenera (predavača) u oblasti preduzetništva što treba da rezultira podsticanjem privrednog razvoja u sektoru MSPPZa vreme trajanja projekta planira se 100 obuka za lica koja žele da započnu sopstveni biznis, 80 obuka za postojeće preduzetnike i 4 obuka za predavače (trenere) u oblasti preduzetništva. Ukupan broj lica koja bi pohađala različite vrste obuka bio bi 3680 (20 polaznika po obuci). Realizacija ovog Projekat se uklapa u svetske i evropske trendove i u skladu je principima Evropske povelje o malim preduzećima, posebno sa tačkom 1.2.koja se odnosi na neformalno obrazovanje u sektoru MSPP i sa tačkom 4. koja je vezana za raspoložive sposobnosti odnosno potrebe i obuku preduzetnika i osiguranje kvaliteta i dostupnosti ovih usluga preduzetničkog osposobljavanja. Takođe, Strategijom razvoja MSPP, u Republici Srbiji 2003. – 2008. godine, tačkom 5.7 definisano je da je za puno aktiviranje ekonomskog potencijala sektora MSPP važno da obrazovanje i programi obuke budu prilagođeni potrebama sektora MSPP i ovaj projekat doprinosi realizaciji ciljeva koje ova Strategija postavlja. Podizanjem nivoa preduzetničkih znanja i veština i preduzetničke kulture otvara se mogućnost formiranja novih privrednih subjekata, podizanje konkurentnosti u MSPP sektoru što će dovesti do smanjenje nezaposlenosti kroz samozapošljavanje i otvaranja novih radnih mesta.Projekat će realizovati Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima («Službeni glasnik RS» br.19/04, 84/04, i 79/05) član 8., Zakon o Agenciji za razvoj MSP («Sl. Glasnik RS», br. 65/01) član 7.

CILjEVI Cilj projekta je podizanje nivoa preduzeničke kulture koji će doprineti podsticanju nivoa privrednog razvoja kroz pružanje neophodnih znanja i veština za započinjanje i razvoj biznisa kao i osposobljavanje određenog broja predavača (trenera) za rad u okviru neformalne edukacije u oblasti preduzetništva.Specifični ciljevi projekta:- realizacija 100 dvodnevna seminara za lica koja planiraju da započnu sopstveni biznis- realizacija 80 seminara za postojeće preduzetnike – realizacija 4 seminara za predavače u oblasti preduzetništva i podizanje kapaciteta znanja i veština postojećih predavača- 3680 obučenih polaznika

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj obučenih potencijalnih i postojećih preduzetnika; broj trenera za obuku preduzetnika.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 3.100.000 Zakup sale za održavanje treninga. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 423413 Publikacija 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Štampanje stručne literature za polaznike. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 4.200.000 Angažovanje stručnih saradnika i trenera za realizaciju obuke. Angažovanje spoljnih saradnika za pripremu i dizajniranje stručne literature za polaznike. UKUPNO 8.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 8.000.000   UKUPNO 8.000.000

[pic]

PROGRAM: 1003-Program finansiranja i finansijske podrške MSPP sektoru 

Šifra programa: 1003 Naziv programa: Program finansiranja i finansijske podrške MSPP sektoru Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Jedan od principa Evropske povelje o MSPP sektoru je i finansiranje i finansijska podrška MSPP. Poseban značaj pri tome ima pružanje podrške za početnike, odnosno one koji započinju samostalan posao. Realizacija ovog Programa zasniva se na formiranju Fonda početnog kapitala (start ap) i uspostavljanju sistema „vaučer“. Cilj je da se organizaciono uspostave novi vidovi indirektne finansijske podrške razvoju i poslovanju MSPP, kao i da se uspostavi praktična podrška poslovnim uslugama za početnike, za zapošljavanje žena i pružanje podrške mikro preduzećima. Kroz formiranje Fonda početnog kapitala uspostavile bi se dve kreditne linije:kreditna linija preduzetnicima početnicima i kreditna linija malim i srednjim preduzećima i radnjama. Osnovni cilj je povećanje broja novoformiranih preduzeća u Srbiji, što je od ključnog zančaja za dalji održivi razvoj Republike Srbije. Ostali ciljevi koji se na ovaj način ostvaruju su: povećanje opšteg nivoa zaposlenosti, poboljšanje konkurentnosti srpske privrede, brži razvoj nedovoljno razvijenih i ruralnih područja i slično. Pružanjem finansijske podrške početnicima obezbeđuje se otvaranje novih radnih mesta i rešavanje problema nezaposlenosti. Osim toga, kroz ove programe jača se uloga MSPP na regionalnom nivou, a služi i kao podrška procesa privatizacije i restrukturiranja velikih preduzeća.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru mSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj preduzeća koja su koristila finansijsku podršku.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Uspostavljanje sistema „vaučera“

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Uspostavljanje sistema „vaučera“ Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat ima za cilj da se institucionalno uredi pružanje indirektne finansijske podrške razvoju i poslovanju MSPP kroz uspostavljanje sistema „vaučera“. Uvođenje sistema „vaučera“ predstavlja, uz ostale vidove finansijske i nefinansijske podrške, značajan doprinos razvoju malih preduzeća, a posebno preduzetništva. Kroz sistem „vaučera“ obezbeđivala bi se finansijska podrška Projektima za poslovanje MSPP, a koje sprovode ovlašćene organizacije za pružanje te vrste usluga. Pri tome bi poslodavci ili preduzetnici dobijali „vaučere“ nominovane na određen iznos i na taj način plaćali usluge organizacijama koje bi im pružali određene vrste usluga (izrada biznis planova, konsalting, marketing, edukacija itd.). Predviđa se da se emituje 2.000 „vaučera“ sa vrednošću do 1.000 EUR u toku godine i to za namenske odobrene programe.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Projekat ima za cilj osnivanje i implementaciju sistema „vaučera“ za pružanje indirektne finansijske podrške razvoju i poslovanju MSPP.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj izdatih vaučera.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi studijskih putovanja i primena najbolje prakse 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Troškovi obuke za korišćenje informacionog sistema, , troškovi treninga i edukacije. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 1.300.000 Troškovi štampanja materijala za promociju, troškovi medijske promocije u lokalu. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 14.950.000 Angažovanje projektong tima za izradu idejnog rešenja na uspostavljanju vaučerskog sistem, troškovi dizajniranja i instalacije informacionopg sistema, troškovi uspostavljanja procedura rada, formiranje veb sajta vaučerskog sistema, troškovi monitoringa i ocene vaučerskog sistema, troškovi osnivanja institucije. UKUPNO 20.250.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 20.250.000   UKUPNO 20.250.000

 Projekat: 0002-Start-ap – krediti za početnike

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Start-ap – krediti za početnike Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovim programom utvrđuju se uslovi i način realizacije podsticajnih mera kroz odobravanje kredita za pokretanje početnog biznisa, sa namerom da se ovim ciljnim grupama omogući otpočinjanje samostalne delatnosti. Program sprovode Ministarstvo finasija, Ministarstvo privrede i Fond za razvoj Republike Srbije.Aktivnost Fonda za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond), po ovom programu biće usmerena na dugoročno kreditiranje preduzetnika i pravnih lica.Krediti su specijalno prilagođeni preduzetnicima i novoosnovanim pravnim licima.Ciljna grupa: preduzetnici i pravna lica-početnici u obavljanju raznih zanatskih, proizvodnih i uslužnih delatnosti,a posebno pravna i fizička lica – inovatori – oni koji su prošli i verifikovani kroz takmičenje za izbor najbolje tehniološke inovacije u Srbiji.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministrstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04,84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Značajno povećanje broja novoformiranih preduzeća u Srbiji, jer se procenjuje da je od ključnog značaja za održiv razvoj u narednom periodu da se dostigne kritična masa novoformiranih privrednih subjekata.Promocija i podrška mikro preduzećima jer ona u najvećem broju predstavljaju novoformirana preuzeća.Poseban fokus je na podstrek u sektorima koji obezbeđuju natprosečno dodatnu vrednost u privredi koji doprinose većoj ukupnoj zaposlenosti.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneta rešenja o odbrenim sredstvima Fondu za razvoj RS;Donete odluke UO Fonda za razvoj RS o odobrenim sredstvima korisnicima.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 623100 Nabavka finansijske imovine koja se finansira iz Nacionalnog investicionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 212.500.000 UKUPNO 212.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 212.500.000   UKUPNO 212.500.000

 [pic]

Šifra programa: 1004 Naziv programa: Program razvoja inkubatora Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Inkubatori pomažu novim firmama da prežive u prvih nekoliko godina postojanja i da rastu, dok ne postanu dovoljno snažne i kompetentne da mogu same da uđu na nova tržišta sa jasnim poslovnim konceptom i jakim menadžmentom. Takve kompanije tada izlaze iz inkubatora da načine prostor novim mladim kompanijama. Biznis inkubatori imaju direktan ekonomski uticaj na lokalnu zajednicu kroz zapošljavanje, plate i prodaju. Istraživanja i praćenja input-output modela kako bi se izmerili ukupni uticaji na prihode i zaposlenost pokazuju da biznis inkubatori utiču indirektno na povećanje zaposlenosti i prihoda u široj zajednici, a ne samo u preduzećima članovima.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („službeni glsnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru mSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj osnovanih inkubatora, broj stanara u inkubatorima, broj zaposlenih

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Projekat osnivanje biznis inkubatora ( 6 novih inkubatora)

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Projekat osnivanje biznis inkubatora ( 6 novih inkubatora) Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Poslovni inkubatori su preduzeća osnovana da stvore povoljne uslove koji će ohrabriti ljude da započnu samostalni posao i osnuju sopstveno preduzeće a nvoosnovanim preduzećima omogućiti da stanu na sopstvene noge i pokrenu stabilan rast i razvoj. Pružaju im se kvalitetne poslovne uluge imaju na raspolaganju poslovni prostor po povoljnim cenama, snižavaju im se troškovi poslovanja – što je veoma značajno u početnoj fazi poslovanja. Od poslovnog inkubatora se očekuje da tokom poslovanja: otvore nova radna mesta, smanji broj neuspešnih MSP, ojača MSP u regionu, zadrži mlade ljude, podrži proces privatizacije i restrukturiranja i omogući povezivanje MSP u regionu i van njega.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04,84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Otvaranje novih radnih mesta i poboljšanje sveukupne zaposlenosti putem otvaranja novih biznis inkubatora.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećanje broja zaposlenih, povećanje investicija (domaćih i stranih direktnih).

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 3.500.000 Troškovi studijskih putovanja i razmena primene najbolje prakse 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 6.400.000 Troškovi edukacije i jačanje kapaciteta menadžmenta i zaposlenih 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 16.000.000 Troškovi štampanja reklamnih materijala za promociju osnivanja biznis inkubatora, medijska prezentacija prvih rezultata rada, troškovi štampanja reklamnih materijala i brošura za promociju rada biznis inkubatora. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 26.400.000 Troškovi izrade studije opravdanosti osnivanja biznis inkubatora, troškovi uspostavljanja informacionog sistema,troškovi uspostavljanja veb sajta biznis inkubatora, evaluacija,troškovi izrade strategije razvoja novih inkubatora, troškovi unapređenja infrastrukturne opremljenosti inkubatora, troškovi monitoringa inkubatora , troškovi izrade raznih softvera, podrška za konsalting. 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.700.000 Nabavka stručne literature, nabavka učila i pomagala za trening sale UKUPNO 54.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 54.000.000   UKUPNO 54.000.000

Projekat: 0002-Inkubatori za podsticanje preduzetništva

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Inkubatori za podsticanje preduzetništva Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Program razvoja inkubatora je značajan sa stanovišta otvaranja novih preduzeća i povećanja zaposlenosti. Inkubatori pomažu novim firmama da prežive u prvih nekoliko godina postojanja i da se razviju do tog nivoa da postanu osposobljene za samostalan nastup na novim tržištima sa jasnim poslovnim konceptom i jakim menadžmentom.Cilj ovog projekta je otvaranje većeg broja malih preduzeća i povećanje zaposlenosti. Njegov značaj je i u tome što podiže ekonomsku razvijenost na regionalnom nivou i pruža mogućnost lokalnim zajednicama da se kroz uspostavljanje biznis inkubatora povećaju lokalnu zaposlenost i poboljšaju standard stanovništva.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Stvaranje novih radnih mesta. Ljudi koji ostanu bez posla mogu osnovati preduzeća i razviti privatni biznis u svrhu samozapošljavanja.Ubrzani rast malih preduzeća i lokalne privrede i uvećanje prilike za investiranje. Nova preduzeća istražuju neotkrivene delove tržišta u koje se može profitabilno ulagati, a to je i prilika za lokalne investitore da ulažu u biznis inkubator.Oživljavanje napuštenih industrijskih lokacija i hala, i pomoć nezaposlenima da započnu samostalan posao.Diversifikacija industrije monolitnog tipa kao što je u Boru, Kragujevcu. Nova preduzeća takmiče se sa postojećima i teže da pronađu proizvode i usluge kojih još nema na tržištu, a koja doprinose raznolikosti privrede.Podrška novonastalim preduzećima, koja su ranjiva zbog jake konkurencije i mogućnosti da opstanu u najkritičnijim godinama uz njihovo povezivanje sa velikim. Nova preduzeća mogu naći tržište popunjavajući prazninu između ponude lokalnih firmi i tražnje lokalnog industrijskog giganta.Priprema preduzeća za njihov početak izvan inkubatora. Ona treba da nauče nove veštine, posebno one iz poslovnog menadžmenta.Podrška osnivanju novih malih preduzeća koja će primenjivati novu tehnologiju i u jednom delu biti inovativna i koristiti nova naučna otkrića uz blisku saradnju sa fakultetima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. Broj lica koja su prošla obuku za preduzetništvo; evaluacija obuke od strane polaznika; broj poslovnih ideja; 2. Broj lica koja su zasnovala radni odnos; broj lica koja su se odlučila na osnivanje sopstvenog biznisa; ocena inkubatora (na osnovu ukupnog broja zaposlenih)3. Broj firmi koja su prošla osposobljavanje; broj firmi koja su nastavila rad van inkubatora; ocena inkubatora od strane korisnika; ocena samoodrživosti preduzeća. 4. Broj urađenih poslovnih planova; broj polaznika koji su se direktno uključili u izradu poslovnih planova; ocena poslovnih planova od strane Upravnog odbora; vreme trajanja registracije; broj preduzeća; vreme nabavke opreme; broj i struktura nabavljene opreme .5. Broj i vrsta prodatih proizvoda; cena prodatih proizvoda; broj i sastav kupaca. 6. Broj aktera uključenih u svaku od faza uspostavljanja inkubatora; broj održanih sastanaka; broj prisutnih na sastancima; broj novih aktera koji su se uključili u toku realizacije .

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 3.749.000 489100 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investticionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 87.377.000 UKUPNO 91.126.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 91.126.000   UKUPNO 91.126.000

[pic]

PROGRAM: 1005-Program institucionalnog okruženja i regulative 

Šifra programa: 1005 Naziv programa: Program institucionalnog okruženja i regulative Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Za uspešno definisanje i vođenje politike razvoja MSPP sektora neophodno je uspostaviti adekvatno institucionalno okruženje i na odgovarajući način prilagoditi regulativu. Cilj Programa je da se definišu i uspostve jedinstvene metodologije za praćenje razvijenosti MSPP sektora, zatim da se postepeno uvode standardi EU u praćenju kretanja u sektoru MSPP. U tom cilju predviđeno je formiranje odgovarajućih radnih tela ( Savet i Nacionalni forum za MSPP), koja će kro uključivanje svih relevantnih ministarstava obezbediti praktičnu implementaciju politike razvoja MSPP sektora podrazumevajući pri tome unapređenje okvira i uklanjanje suvišnih barijera za njihovo poslovanje, kao i izgradnju kapaciteta koji će biti u funkciji podrške razvoju i poslovanju MSPP sektora.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („službeni glsnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećan broj MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.000 do kraja 2007. godine.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Statistički pokazatelji o MSPP usklađeni sa EU; broj edukovanih kadrova, inabavljena oprema i softver.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Izrada metodologije statističkog praćenja MSPP radi pristupanja EU opservatoriji za MSPP

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Izrada metodologije statističkog praćenja MSPP radi pristupanja EU opservatoriji za MSPP Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zbog nepostojanja permanentnog istraživačkog praćenja MSPP sektora, odsustva sistematizovane i jedinstvene metodologije za praćenje stanja i kretanja u okviru sektora MSPP u skladu sa standardima EU, neobjedinjenosti i nepostojanja jedinstvene metodologije za praćenje razvijenosti MSPP sektora, jer je uključen veliki broj organa i organizacija od lokalnog do republičkog nivoa, potrebno je uspostavljanje jedinstvene metodologije istraživanja i razvoja MSPP sektora i uspostavljanje standarda EU u praćenju kretanja u sektoru MSPP.

PRAVNI OSNOV Zakon o minstarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04,84/04 i 79/05) član 8

CILjEVI Uspostavljanje jedinstvene metodologije istraživanja i razvoja MSPP sektora i uspostavljanje standarda EU u praćenju kretanja u sektoru MSPP.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Primenjeni standardi EU.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 450.000 Troškovi obilaska intitucija u inostranstvu relevantnih za statističko praćenje MSPP. 423211 Usluge za izradu softvera 01 – Prihodi iz budžeta 3.500.000 Troškovi nabavke adekvatnog softvera za praćenje MSPP sektora 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 450.000 Troškovi edukacije, troškovi obuke i seminara. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 1.350.000 Troškovi štampanja reklamnog materijala i promocije, izdavanje pregleda i brošura. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.050.000 Troškovi konsaltinga,troškovi uspostavljanja veb sajta,troškovi anketiranja MSPP. 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Troškovi nabavke publikacija iz međunarodnog zakonodavstva relevantnih za MSPP. UKUPNO 9.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 9.000.000   UKUPNO 9.000.000

 Projekat: 0002-Jačanje i razvoj institucionalnih kapaciteta (upravljačkih i administrativnih) radnika ministarstva i republičke agencije za sprovođenje politike MSPP

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Jačanje i razvoj institucionalnih kapaciteta (upravljačkih i administrativnih) radnika ministarstva i republičke agencije za sprovođenje politike MSPP Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Realizacijom ovog projekta trebalo bi da se doprinese rastu i tazvoju sektora MSPP u Srbiji kroz obučenost kadrova da kreiraju povoljan okvir za razvoj i sprovođenje politike sektora MSPP.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 94/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Obučenost kadrova radi obezbeđenja potrebne podrške za uspešan rast MSPP, obučenost za programe upravljanja i planiranja ciklusom projekata i programiranja budžetskim metodama, osposobljenost za potpunu implementaciju principa Evropske povelje o MSPP i dobro poznavanje predpristupnih programa EU i strukturnih fondova EU.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj obučenih kadrova, odgovarajući sertifikati.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 4.200.000 Troškovi studijskih putovanja i obuke. 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 Formiranje i održavanje baze podataka MSPP 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 Troškovi dizajna, instalacije i održavanja informacionog sistema MSPP sektora. 512221 Računarska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 1.350.000 Nabvka kompjuterske opreme za potrebe MSPP sektora i RARMSPP UKUPNO 6.950.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.950.000   UKUPNO 6.950.000

 Projekat: 0003-Projekat istraživanja stanja u sektoru MSPP do 2010. godine

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Projekat istraživanja stanja u sektoru MSPP do 2010. godine Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Radi efikasnijeg definisanja politike razvoja MSPP, kao i mera koje će biti u funkciji dinamičkog rasta broja preduzeća i preduzetnika, njihovog uspešnog poslovanja, podizanja konkurentnosti, povećanja izvoza i zaposlenosti, neophodno je redovno raspolagati adekvatnim informacijama i analizama o stanju u MSPP sektoru. Uzrada takvih analiza koristi se i za upoređivanje sa MSPP sektorom u drugim zemljama, kao i za adekvatne procene u napretku u odnosu na prethodnu godinu ili u odnosu na druge zemlje sličnog nivoa razvijenosti ili u poređenju sa zemljama u regionu. Analize sadrže podatke o poslovanju, efikasnosti poslovanja, vlasničkoj strukturi preduzeća, broju zaposlenih, veličini preduzeća, regionalnoj raspoređenosti itd.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministrstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Osnovni cilj projekta je ostvarenje i sprovođenje institucionalnog i naučnog istraživanja o svim relevantnim faktorima i stanju u sektoru MSPP putem godišnjih pregleda podataka.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Podizanje konkuretnosti domaćih privrednih subjekata.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 900.000 Izrada godišnjeg izveštaja o stanju u sektoru MSPP. UKUPNO 900.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 900.000   UKUPNO 900.000

[pic]

Šifra programa: 1015 Naziv programa: Izdavanje kataloga i organizacija sajma starih umetničkih zanata i poslova domaće radinosti Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Program se sastoji iz dva projekta: izdavanje i promocije kataloga starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti i projekta organizacije internacionalnog sajma starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti .

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05), a na osnovu:Zakona o privrednim društvima („Službeni glsanik RS“ br. 125/04)Zakona o privatnim preduzetnicima („Službeni glasnik SRS“ br. 54/89 i 9/90 i „Službeni glasnik RS“ br. 46/91, 53/95,35/02,55/04 i 61/05) iPravilnika o određivanju poslova koji se smatraju umetničkim i starim zanatima,odnosno poslovima domaće radinosti („Službeni glasnik RS“ br. 21/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Povećanje broja zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 100.00 do kraja 2008. godine.Povećanje broja MSPP na 390.000 do kraja 2008. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Povećan broj zaposlenih u sektoru MSPP za najmanje 35.000 u 2007. godini.Povećan broj MSPP na oko 360.00 do kraja 2007. godine.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Povećan broj zaposlenih i povećana konkurentnost domaćih privrednih subjekata.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Katalog starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti na tlu Srbije

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Katalog starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti na tlu Srbije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA

OPIS Publikovanje Kataloga starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti na tlu Srbije može pokrenuti i animirati niz promena koje bi i imale za cilj stvaranje sistemske podrške podrške i zaštite odnosno stvaranje povoljnijeg ambijenta za očuvanje i razvoj ove specifične privredne delatnosti. Izrada Kataloga je od izuzetnog značaja s obzirom da bi isti prezentovao više prikupljenih podataka koji bi na prigodan način definisali svaki zanat , približili ga čitaocu, sačuvali od zaborava i motivisali za obavljanje istog, a istovremeno i predstavili naše narodno stvaralaštvo i etnička obeležja na ovim prostorima.

PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Očuvanje kulturnog i etničkog nasleđa našeg naroda kao i očuvanje i prenošenje posebnih znanja i veština (mutavdžijski zanat, filigranski, grnčarski, opančarski, i dr).Bolja informisanost preduzetnika.Povećanje broja novoosnovanih preduzetničkih radnji.Kreiranje nacionalne marke u ovoj oblasti.Povećano korišćenje domaćih sirovina i resursa.Aktivnije regionalno povezivanje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećan broj zaposlenih.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 1.230.000 Troškovi štampanja 1.000 primeraka Kataloga i troškovi promocije . 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 620.000 Snimanje materijala, priprema teksta i prevod teksta na engleski za šta će se angažovati stručni saradnici. UKUPNO 1.850.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.850.000   UKUPNO 1.850.000

 Projekat: 0002-Prvi internacionalni sajam starih i umetničkih zanata

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Prvi internacionalni sajam starih i umetničkih zanata Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA PRAVNI OSNOV Zakon o ministarstvima („Službeni glasnik RS“ br. 19/04, 84/04 i 79/05) član 8.

CILjEVI Oživljavanje i razvoj privrednih aktivnosti u oblasti starih i umetničkih zanata i poslova domaće radinosti i povezivanje domaćih i inostranih proizvođača (iz regiona Balkana i šire).Bolja informisanost preduzetnika.Povećanje broja novoosnovanih preduzetničkih radnji.Kreiranje nacionalne marke u ovoj oblasti.Povećano korišćenje domaćih sirovina i resursa.Aktivnije regionalno povezivanje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećan broj zaposlenih; Poboljšana konkurentnosti domaćih privrednih subjekata.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421612 Zakup nestambenog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 Zakup prostora za organizaciju sajma. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 30.000 Troškovi boravka na sajmu za 5 zaposlenih radnika Sektora – troškovi smeštaja za 3 dana, dnevnice i troškovi prevoza. 422131 Troškovi smeštaja na službenom putu 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Smeštaj gostiju iz inostranstva – boravak u hotelu „B“ kategorije tri dana na bazi punpg pansiona za 10 predstavnika. 422221 Troškovi prevoza za službeni put u inostranstvo (avion, autobus, voz i sl.) 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Prevoz gostiju iz inostranstva – 10 avio karata. 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 20.000 Prevod na engleski Kataloga sajamskih eksponata i pozivnica. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 40.000 Štampanje Kataloga sajamskih eksponata i štampanje pozivnica. 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 40.000 Priprema i dizajniranje Kataloga sajamskih eksponata i pozivnica. UKUPNO 780.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 780.000   UKUPNO 780.000

[pic]

Šifra programa: 1019 Naziv programa: Program unapređenja kvaliteta (infrastrukture kvaliteta) Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira, za efikasno obavljanje poslova: akreditacija, standardizacije, metrologije, donošenja (izrade, prispitivanja i izmene postojećih) i sprovođenja tehničkih propisa usaglašenih sa zakonodavstvom EU, u cilju ispunjavanja uslova za pristupanje EU i STO; analiza potreba privrede RS i izbor direktiva EU, čije je prenošenje u zakonodavstvo RS prioritetno; formiranje Akreditacionog tela, Instituta za standardizaciju i Direkcije za mere i dragocene metale i njihova priprema za punopravno članstvo u evropskim i svetskim organizacijama; unapređenje i ubrzavanje procesa izrade i donošenja standarda; ukidanje obaveznih standarda i prenošenje bezbedonosnih zahteva u tehničke propise; formiranje organizacione jedinice za kvalitet u Ministarstvu privrede i obučavanje kadra; institucionalizovanje nadzora nad radom Direkcije za mere i dragocene metale; kreiranje infrastrukture za efikasano sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti sa propisanim zahtevima; formiranje i vođenje registra svih tehničkih propisa RS (u izradi i donetih); vršenje poslova ovlašćivanja i notifikacije, formiranje i vođenje registra ovlašćenih tela; stvaranje mogućnosti za efikasno obaveštavanje EU i STO.Pretpostavka za sprovođenje ovog programa je HITNO formiranje jedinice za kvalitet – 20 novozaposlenih koji u momentu izrade kadrovskog plana (presek dat sa julom 2006.) nisu mogli biti obuhvaćeni, jer Uredba o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore („Službeni lasnik RS“, br. 49/06 i 63/06) nije tretitala veći deo ovog programa (oblast tehničkog zakonodavstva) a oblasti standardizacije i akreditacije je stavila u nadležnost Ministarstva nauke i životne sredine. Predlogom Zakona o izmenama i dopunama Zakona o ministarstvima predviđena je nadležnost Ministarstva privrede nad pomenutim oblastima kao i nad oblasti metrologije. Za angažovanje novih radnika potrebno je obezbediti 5.500.000,00 dinara na poziciji 411 i 412.

PRAVNI OSNOV Zakon o akreditaciji (“Službeni list SCG“, br 44/05); Zakon o standardizaciji (“Službeni list SCG“, br 44/05); Zakon o metrologiji (“Službeni list SCG“, br 44/05); Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima (“Službeni list SCG“, br 44/05); Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru.

SREDNjOROČNI CILjEVI Usklađeni zakonski propisi sa prpisima EU u oblasti unutrašnjeg tržišta i slobodnog kretanja roba do 2010. godine.

KRATKOROČNI CILjEVI Usklađeni propisi iz oblasti akreditacije sa zakonodavstvom EU; formirane institucije u skladu sa novim zakonskim rešenjima.Usklađeni propisi iz oblasti standardizacije sa zakonodavstvom EU; formirane institucije u skladu sa novim zakonskim rešenjima Usklađeni propisi iz oblasti i metrologije sa zakonodavstvom EU; formirane institucije u skladu sa novim zakonskim rešenjimaUsklađeni tehnički propisi; u zakonodavstvo Republike Srbije prenete odabrane direktive novog pristupa EU (5 direktiva).Izgrađen pravni okvir za razvoj institucija za ocenjivanje usaglašenosti sa propisanim zahtevima, usklađen sa zakonodavstvom EU- globalnim pristupom.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Formirana organizaciona jedinica za kvalitet u MinistarstvuBroj sprovedinih obuka i broj polaznika koji su uspešno završili obuku Doneti Zakoni odnosno podzakonski akti u definisanom vremenskom perioduIzrađena Studija o analizama potreba privrede RS i izvršen izbor direktiva EU, čije je prenošenje u zakonodavstvo RS prioritetnoPripremljen Plan ukidanja obaveznih standarda i prenošenja bezbedonosnih zahteva u tehničke propise Izrađen godišnji plan donošenja, odnosno izmene tehničkih propisa u definisanom vremenskom rokuPripremljen Plan rada Instituta za standardizaciju i tekst Ugovora o izvršenjuBroj objavljenih standardaBroj ovlašćenih laboratorijaBroj rešenja u drugostepenom postupku Kreirane baze podataka: tehničkih propisa u pripremi; objavljenih tehničkih propisa i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i njihovo publikovanje na sajt Ministarstva, u definisanom vremenskom roku.Broj tehničkih propisa u pripremi uvedenih u registar propisa u pripremi.Broj tehničkih propisa objavljenih i uvedenih u registar objavljenih propisa.Broj tela ovlašćenih za poslove ocenjivanja usaglašenosti uvedenih u registar ovlašćenih telaU okviru organizacione jedinice za kvalitet formirano odeljenje za inspekcijski nadzor i sprovedena obuka inspektora za primenu tehničkih propisa.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za efikasno obavljanje poslova akreditacije

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za efikasno obavljanje poslova akreditacije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zakonsku regulativu, donetu na nivou državne zajednice SCG, potrebno je redefinisati. U tom smislu potrebno je izmeniti postojeći zakon i podzakonske akte ili doneti nove propise, čime će se kreirati pravni okvir za formiranje/redizajniranje tela za akreditaciju (ocenjivanje kompetentnosti) laboratorija, sertifikacionih tela i kontrolnih organizacija. Stvaranje uslova da Akreditaciono telo ispuni zahteve a članstvo u evropskim i međunarodnim organizacijama je preduslov za ulazak u evropsku akreditaciju i priznavanje akreditacije dobijene u RS, što će u znatnoj meri privrednim subjektima pri dobijanju sertifikata u zemlji, koji bi u tom slučaju važili i u inostranstvu, što na posredan način utiče na povećanje izvoza.

PRAVNI OSNOV Zakon o akreditaciji (“Službeni list SCG“, br 44/05); Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Donošenje Zakona o akreditaciji i podzakonskih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU i formiranje tela za akreditaciju spremnog za punopravno članstvo u EA.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Formirana radna grupa za izradu Radnog teksta, Nacrta i Predloga zakona, odnosno podzakonskog akta u određenom vremenskom roku;Pripremljen Nacrt zakona, odnosno podzakonskog akta u definisanom vremenskom periodu; Sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona u određenom vremenskom roku;Vladi dostavljen Predlog zakona, odnosno podzakonskog akta u definisanom vremenskom roku;Donet Zakon odnosno podzakonski akt u definisanom vremenskom periodu;Izrađen Program i Godišnji plan rada AT, na osnovu koga se definišu budžetska sredstva i njihov udeo u finansiranju AT iRealizovan Godišnji plan rada

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 120.000 održavanje sastanaka radne grupe, javna rasprava o Nacrtu zakona; održavanje sastanaka izrada teksta predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija Akreditacionog tela 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Studijska putovanja u mirror institucije članica EU 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 prevođenje propisa i standarda i donetih propisa radi izrade Nacrta zakona izmena i dopunama Zakona o akreditaciji; prevođenje propisa i satndarda i donetih propisa radi izrade predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija Akreditacionog tela. 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Obuka zaposlenih. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 40.000 Javna rasprava o Nacrtu zakona 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 640.000 priprema materijala za sastanke 100.000, analiza Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o akreditaciji 120.000; Izrada konačnog teksta nacrta zakona, na osnovu rezultata javne rasprave 200.000; analiza Nacrta novih podzakonskih akata 120.000 i priprema materijala za sastanke 100.000; 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 140.000 održavanje sastanaka radne grupe, održavanje javne rasprave o Nacrtu Zakona, održavanje sastanaka izrada teksta predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija Akreditacionog tela. 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 40.000.000 Nastavak redovnih aktivnosti AT na akreditaciji: laboratorija, sertifikacionih tela i kontrolnih organizacija, kao participacija republičkog budžeta u finansiranju AT- transfer sredstava. 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 nabavka standarda UKUPNO 42.740.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 42.740.000   UKUPNO 42.740.000 Projekat: 0002-Unapređenje standardizacije

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Unapređenje standardizacije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zakonsku regulativu, donetu na nivou državne zajednice SCG, potrebno je redefinisati. U tom smislu potrebno je izmeniti postojeći zakon i podzakonske akte ili doneti nove propise, čime će se kreirati pravni okvir za formiranje/redizajniranje Instituta za standardizaciju. Ovim će se stvoriti uslovi da Institut za standardizaciju ispuni zahteve za članstvo u evropskim i međunarodnim organizacijama za standardizaciju CEN, CENELEC, ISO, ETSI, što je preduslov za brže usvajanje evropskih standarda (EN). Ubrzano donošenje harmonizovanih standarda kao podskupa EN standarda ubrzaće transponovanje direktiva Novog pristupa u zakonodavstvo RS.

PRAVNI OSNOV Zakon o standardizaciji (“Službeni list SCG“, br 44/05); Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za efikasno obavljanje poslova standardizacije, donošenjem Zakona o standardizaciji i podzakonskih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU i formiranjem tela za standardizaciju spremnog za punopravno članstvo u evropskim i svetskim organizacijama i unapređenje procesa izrade i usvajanja standarda.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Formirana radna grupa za izradu Radnog teksta, Nacrta i Predloga zakona, odnosno podzakonskog akta u određenom vremenskom rokuPripremljen Nacrt zakona, odnosno podzakonskog akta u definisanom vremenskom periodu Sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona u određenom vremenskom rokuVladi dostavljen Predlog zakona, odnosno podzakonskog akta u definisanom vremenskom rokuDonet Zakon odnosno podzakonski akt u definisanom vremenskom perioduPripremljen Plan ukidanja obaveznih standarda i prenošenja bezbedonosnih zahteva u tehničke propise Pripremljen tekst Plana rada i Ugovora o izvršenjuBroj objavljenih standarda

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 120.000 održavanje sastanaka radne grupe, javna rasprava o Nacrtu zakona;održavanje sastanaka povodom predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija ISS 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Studijska putovanja u mirror institucije članica EU 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 4.200.000 prevođenje propisa i standarda i prevođenje donetih propisa za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o standardizaciji (ili donošenje novog Zakona)prevođenje propisa i standarda i prevođenje donetih propisa teksta predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija ISS.Priprema za donošenje 80% EN standarda radi stvaranja uslova za ubrzavanje integracije ISS u međunarodne organizacije (prevođenje standarda od interesa za industriju 3.000.000) 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Usluge stručnog obrazovanja zaposlenih u ministarstvu. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 40.000 Javna rasprava o Nacrtu zakona 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.640.000 Izrada godišnjeg Plana rada i teksta Ugovora o izvršenju (izradi i donošenju standarda) sa ISS kojima će se definisati njegove obaveze u pogledu izrade i donošenja standarda za koje država ima interes i obezbeđuje sredstva iz budžeta RS (izrada studija o interesima privrede za pojedine standarde) priprema inicijalnih materijala za sastanke 100.000; analiza Nacrta propisa 120.000; izrada konačnog teksta nacrta zakona, na osnovu rezultata javne rasprave 200.000 din; priprema materijala predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija ISS za sastanke 100.000;, analiza Nacrtapredloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija ISS 120.000; Izrada Plana ukidanja obaveznih standarda i prenošenja bezbedonosnih zahteva u tehničke propise (500.000 ) 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 140.000 održavanje sastanaka radne grupe ; javna rasprava o Nacrtu zakona; održavanje sastanaka povodom predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija ISS 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 60.000.000 Nastavak redovnih aktivnosti Instituta za standardizaciju i na realizaciji Ugovora o izvršenju – kao participacija republičkog budžeta u finansiranju Instituta 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 Nabavka standarda. UKUPNO 66.740.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 66.740.000   UKUPNO 66.740.000

 Projekat: 0003-Unapređenje metrologije

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Unapređenje metrologije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zakonsku regulativu, donetu na nivou državne zajednice SCG, potrebno je redefinisati. U tom smislu potrebno je izmeniti postojeći zakon i podzakonske akte ili doneti nove propise, čime će se kreirati pravni okvir za formiranje/redizajniranje Direkcije za mere i dragocene metale. Ovim će se stvoriti neki od preduslova da Direkcija za mere i dragocene metale ispuni zahteve za članstvo u evropskim i međunarodnim organizacijama za metrologiju i da se osposobi za efikasno obavljanje poslova metrologije. Radi uređenja sistema mera i kontrole prethodno upakovanih proizvoda organizovaće se nadzor nad radom laboratorija za etaloniranje koji vrši Direkcija, kao i nadzor Ministarstva privrede nad radom same Direkcije za mere i dragocene metale .

PRAVNI OSNOV Zakon o metrologiji (“Službeni list SCG“, br 44/05); Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru.

CILjEVI Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za efikasno obavljanje poslova metrologije, donošenje Zakona o metrologiji i podzakonskih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU i formiranje institucije za mere i dragocene metale spremne za punopravno članstvo u međunarodnim i evropskim organizacijama i efikasno obavljanje poslova metrologije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Formirana radna grupa za izradu Radnog teksta, Nacrta i Predloga zakona, odnosno podzakonskih akata u određenom vremenskom rokuPripremljen Nacrt zakona, odnosno podzakonskog akta u definisanom vremenskom periodu Sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona u određenom vremenskom rokuVladi dostavljen Predlog zakona, odnosno podzakonskog akta u definisanom vremenskom rokuDonet Zakon , odnosno podzakonski akt u definisanom vremenskom perioduBroj podnetih zahteva za ovlašćivanje laboratorijaBroj pozitivno rešenih zahteva za ovlašćivanje laboratorija Broj rešenja u drugostepenom postupku

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 120.000 održavanje sastanaka radne grupe, javna rasprava o Nacrtu zakona; održavanje sastanaka izrada teksta predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija Akreditacionog tela 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Studijska putovanja u mirror institucije članica EU 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 prevođenje propisa i standarda i prevođenje donetih propisa za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona o metrologija (ili donošenje novog Zakona);prevođenje propisa i standarda i prevođenje donetih propisa predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija DZMDM 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Usluge stručnog obrazovanja zaposlenih u ministarstvu. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 40.000 Javna rasprava o Nacrtu zakona 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 priprema inicijalnih materijala za sastanke 100.000; analiza Nacrta propisa 150.000; izrada konačnog teksta nacrta zakona, na osnovu rezultata javne rasprave 200.000 din; priprema materijala predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status DZMDM za sastanke 100.000;, analiza Nacrta predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status DZMDM 150.000; 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 140.000 održavanje sastanaka radne grupe ; javna rasprava o Nacrtu zakona; održavanje sastanaka povodom predloga novih podzakonskih akata kojima će se odrediti status i organizacija DZMDM 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Nabavka standarda. UKUPNO 2.900.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 2.900.000   UKUPNO 2.900.000

Projekat: 0004-Informacioni sistem za merila

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Informacioni sistem za merila Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovim projektom za modernizaciju poslovanja Zavoda za mere i dragocene metale izradila bi se operativna baza podataka i izvršilo umrežavanje za korišćenje baze sa udaljenih lokacija. Nabavka hardvera predviđa nabavku računara koji bi međusobno bili povezani. Nabavka softvera bi obuhvatila izradu specijalizovane baze podataka o merilima (overavanje i ispitivanje tipa) i obuku kadra za rad sa bazom podataka.

PRAVNI OSNOV Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Izrada baze podataka za merila i umrežavanje

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Nabavljena računarska i mrežna oprema koja je povezanaNabavljen softver za baze podatakaIzrađene baze podataka o merilima (overavanje i ispitivanje tipa)Sprovedena obuka kadra za rad sa bazom podataka

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421412 Internet i slično 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 iznajmljivanje VPN (virtual private network),ADSL i plaćanje internet usluga 423211 Usluge za izradu softvera 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 izrada softvera o merilima (overavanje i ispitivanje tipa) 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 obuka kadra za rad sa bazom podataka i obuka kadra za rad sa aplikacijom o merilima 512221 Računarska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 630.000 računarska oprema (10 računara) 512223 Mreže 01 – Prihodi iz budžeta 90.000 mrežna oprema (10 rutera) UKUPNO 3.220.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.220.000   UKUPNO 3.220.000 Projekat: 0005-Akreditacija laboratorija Zavoda za mere i dragocene metale

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Akreditacija laboratorija Zavoda za mere i dragocene metale Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovim projektom se omogućuje akreditacija 5 laboratorija u Zavodu za mere i dragocene metale od strane inostranog Akreditacionog tela potpisnika sporazuma EA-MLA, što je jedan od ciljeva Evropskog partnerstva. Pripremom laboratorija za akreditaciju kompletirala bi se oprema za datu metodu i etalonirali bi se etaloni u inostranim nacionalnim metrološkim institutima. Nakon obuke kadra uspostavile bi se procedure etaloniranja i merenja i pristupilo bi se akreditaciji laboratorija.

PRAVNI OSNOV Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Ispunjavanje preduslova za učešće u aranžmanima EU i međunarodnih organizacija.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kompletirana oprema u laboratorijama za datu metoduSprovedena stručna obuka kadra u inostranim nacionalnim metrološkim institutima Etalonirani etaloni u inostranim nacionalnim metrološkim institutima Uspostavljene metode i izrađene procedure etaloniranja i merenjaObavljena predocenjivanja i sprovedene korektivne mereAkreditacija i dobijanje uverenjaGodišnja potvrda akreditacije

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 Za uspostavljanje metoda etaloniranja neophodno je dodatno stručno usavršavanje metrologa putem specijalizacije, koja može da se obavi isključivo u inostranim nacionalnim metrološkim institucijama – NMI) 424911 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 6.500.000 (Upoređivanje nacionalnih (primarnih) etalona sa međunarodnim etalonima ili drugim nacionalnim etalonima i upoređivanje uzoraka referentnih materijala se obavlja prema Zakonu o mernim jedinicama i merilima. Zavod ostvaruje nacionalne (primarne) etalone osnovnih i izvedenih mernih jedinica, čuva te etalone i povremeno ih upoređuje sa međunarodnim etalonima. Najveći broj međunarodnih etalona čuva i održava Međunarodni biro za tegove i mere u Parizu (BIPM), osnovan Metarskom konvencijom čiji je član Srbija, a određene međunarodne etalone čuvaju i održavaju veće nacionalne metrološke institucije, zadužene za čuvanje nacionalnih etalona. Upoređivanje nacionalnih etalona sa međunarodnim etalonima koje čuva BIPM je besplatno za članice Metarske konvencije, dok poređenje etalona u nacionalnim metrološkim institucijama plaća. U oba slučaja, za sve etalone, zbog velike osetljivosti i načina funkcionisanja etalona, obavezan je transport pod nadzorom stručnjaka koji rukuju etalonom, a pravilo koje primenjuju međunarodne organizacije je da odgovarajući stručnjak učestvuje u najznačajnijim merenjima pri upoređivanju etalona – 2.200.000,00;Uspostavljene metode i izrađene procedure etaloniranja i merenja, prema standardu JUS ISO/IEC 17025:2005, neophodno je proveriti učešćem naše nacionalne metrološke institucije sa drugim metrološkim institucijama u okviru projekata međulaboratorijskog poređenja (MLP). One se organizuju na regionalnom (Evromet) i bilateralnom nivou. Konačni izveštaji iz MLP se koriste i kao zahtev na koji laboratorija mora da odgovori u postupku provere akreditacionog tela, a takođe služi i za prijavljivanje i/ili proširenje mogućnosti merenja i etaloniranja naše nacionalne metrološke institucije(CMC- Calibration and Measurement Capabilities), kako bi ih bilo u što većem broju u bazi podataka koju, održava BIPM (Međunarodni biro za tegove i mere). Na taj način domaći korisnici i korisnici usluga van granica naše države, imali bi što veći opseg mogućnosti etaloniranja u Zavodu, a koja su istovremeno priznata i na svetskom nivou. Smatra se, da se na osnovu mogućnosti merenja kojom raspolažu nacionalne metrološke institucije, može odrediti i tehnološka sposobnost te zemlje)- 610.000 dinara; Postupak akreditacije koju obavlja akreditaciono telo predviđa veći broj aktivnosti koje se odvijaju između podnosioca zahteva za akreditaciju (Zavod) i AT. Jedna od aktivnosti je obavljanje predocenjivačke posete od strane AT. Cilj će biti razjašnjenje eventualnih nejasnoća koje nije bilo moguće sagledati iz ranije dostavljene dokumentacije; zatim ukazivanje na moguće neusaglašenosti, predočavanje samog postuka ocenjivanja, kao i razgovor o mogućem sastavu tima za proveru. U preocenjivačku posetu obično dolazi vođa tima, sam ili sa ekspertima -1.350.000 dinara;Završno ocenjivanje pretstavlja vrlo temeljan rad kompletnog tima proverivača, pri čemu proverava ispunjenost zahteva standarda JUS ISO/IEC 17025: 2005. To znači, da se kompletno proveravaju dokazi o ispunjenosti menadžment i tehničkih zahteva, za koje su zaduženi napriznatiji eksperti za svaku prijavljenu oblast etaloniranja iz obima akreditacije. Dobijanje akreditacije od akreditacionog tela koje je potpisnik EA-MLA, znači da smo kompetentni za poslove etaloniranja i da se rezultati etaloniranja međusobno priznaju od svih članica EU, odn. na međunarodnom nivou – 2.340.000 dinara 512521 Laboratorijska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 5.400.000 Kompletiranje opreme, prema odgovarajućim metodama za etaloniranje u laboratorijama koje se prijavljuju za akreditaciju u oblasti etaloniranja: Temperatura, Električne veličine, Dužina, Svetlosne veličine, Metrologija u hemiji i Masa UKUPNO 12.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 12.500.000   UKUPNO 12.500.000 Projekat: 0006-Prethodno upakovani proizvodi

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Prethodno upakovani proizvodi Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovim projektom se u našoj zemlji uspostavlja metrološka kontrola prethodno upakovanih proizvoda. To je nova oblast koja je po prvi put propisna kod nas Zakonom o metrologiji. Prva etapa je donošenja metroloških propisa za prethodno upakovane proizvode i obuka kadra u inostranim nacionalnim metrološkim institutima. Zatim bi se nabavila oprema, kako za centralnu laboratoriju, tako i za kontrole mera i uspostavila kontrola kod proizvođača i uvoznika prethodno upakovanih proizvoda. Nakon donošenja propisa za nadzor organizovao bi se odgovarajući nadzor nad prethodno upakovanim proizvodima.

PRAVNI OSNOV Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Uspostavljanje metrološke kontrole prethodno upakovanih proizvoda.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Doneti metrološki propisi za prethodno upakovane proizvode (za količine, način označavanja količina, dozvoljene tolerancije stvarnih količina i nazivne količine).Sprovedena stručna obuka kadra u u inostranim nacionalnim metrološkim institutima Nabavljena oprema i formirana laboratorija za prethodno upakovane proizvodeDonet propis za nadzor nad prethodno upakovanim proizvodmaOrganizovan nadzor prethodno upakovanih proizvodaFormiran registar proizvođača i uvoznika prethodno upakovanih proizvodaUspostavljena kontrola kod proizvođača i uvoznika prethodno upakovanih proizvoda

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 stručna obuka kadra u u inostranim nacionalnim metrološkim institutima 512212 Ugradna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 160.000 formiranje laboratorije (stolovi, klima uređaj..) 512521 Laboratorijska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 oprema za laboratoriju (magnetna mešalica, precizna vaga, vodena kupka, ultrazvučna vodena kupka, metalni piknometri,birete, termostat sušionik, ispitno sito za ispitivanje oceđene mase..) nabavka opreme koja je potrebna za poslove kontrole kod proizvođača i uvoznika prethodno upakovanih proizvoda (oprema za ispitivanje potrebna za šest kontrola mera lap top, prenosni štampač i precizna vaga sa softverom) UKUPNO 5.360.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.360.000   UKUPNO 5.360.000

Projekat: 0007-Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za donošenje tehničkih propisa usklađenih sa zakonodavstvom EU i njihovo efikasno sprovođenje

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Kreiranje pravnog i institucionalnog okvira za donošenje tehničkih propisa usklađenih sa zakonodavstvom EU i njihovo efikasno sprovođenje Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zakonsku regulativu, donetu na nivou državne zajednice SCG, potrebno je redefinisati. U tom smislu potrebno je izmeniti postojeći zakon i podzakonske akte ili doneti nove propise, čime će se kreirati pravni okvir za efikasno donošenje tehničkih propisa, njihovo blagovremeno preispitivanje i donošenje potrebnih izmena i dopuna u skladu sa razvojem tehnologije u datoj oblasti. Kreirani pravni okvir će omogućiti razvoj nacionalne infrastrukture za ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa Globalnim pristupom EU, čime će se stvoriti preduslovi za omogućavanje i olakšavanje izvoza srpskih proizvoda. Formiranje organizacione jedinice i opremanje radnim stanicama i serverima za vođenje registara. Nadzor nad radom tela za ocenjivanje usaglašenosti uz adekvatan inspekcijski nadzor za industrijske proizvode koji mogu uticati na bezbednost, životnu sredinu i zdravlje ljudi i životinja, omogućiće efikasno sprovođenje donetih tehničkih propisa.

PRAVNI OSNOV Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima (“Službeni list SCG“, br 44/05);Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Izrada zakona i podzakonskih akata usklađenih sa zakonodavstvom EU za efikasno obavljanje poslova na donošenju tehničkih propisa usaglašenih sa zakonodavstvom EU i njihovom efikasnom sprovođenju, zajedno sa kreiranjem infrastrukture za efikasano sprovođenje ocenjivanja usaglašenosti sa propisanim zahtevima; Formiranje organizacione jedinice za kvalitet u Ministarstvu privrede.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Formirana radna grupa za izradu Radnog teksta, Nacrta i Predloga zakona, odnosno podzakonskih akata u određenom vremenskom rokuPripremljen Nacrt zakona, odnosno podzakonskih akata u definisanom vremenskom periodu Sprovedena javna rasprava o Nacrtu zakona u određenom vremenskom rokuVladi dostavljen Predlog zakona, odnosno podzakonskih akata u definisanom vremenskom rokuDonet Zakon odnosno podzakonska akta u definisanom vremenskom periodu.Formirana organizaciona jedinica za kvalitet u MinistarstvuNabavljena računarska oprema i odgovarajući serverski softver

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 160.000 održavanje sastanaka radne grupe ; održavanje sastanaka zbog predloga novih podzakonskih akata i javna rasprava o Nacrtu zakona 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Studijska putovanja u mirror institucije članica EU 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 1.700.000 prevođenje propisa i standarda i donetih propisa za izradu teksta Nacrta zakona o izmenama i dopunama zakona tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanju usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima (ili donošenje novog Zakona) ;prevođenje propisa i standarda i donetih propisa predloga novih podzakonskih akata 423311 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.400.000 Srovođenje donetih akata – obuka zaposlenih ; usklađivanje tehničkih propisa sa direktivama EU, ovlašćivanje,registri tehničkih propisa i ovlašćenih tela, notifikacija, informacioni centar STO – obuka zaposlenih. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 40.000 održavanje sastanaka radne grupe ; održavanje sastanaka zbog predloga novih podzakonskih akata i javna rasprava o Nacrtu zakona 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.050.000 Organizovanje, priprema materijala i održavanje sastanaka radne grupe: priprema inicijalnog materijala za sastanke 100.000, analiza Nacrta propisa 150.000, Izrada konačnog teksta nacrta zakona, na osnovu rezultata javne rasprave 200.000; Izrada teksta predloga novih podzakonskih akata: priprema materijala za sastanke 300.000, analiza Nacrta propisa 300.000. 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 održavanje sastanaka radne grupe ; održavanje sastanaka zbog predloga novih podzakonskih akata i javna rasprava o Nacrtu zakona 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Nabavka standarda. 426312 Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 512221 Računarska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 nabavka računara i nabavka servera 512222 Štampači 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 nabavka štampača UKUPNO 8.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 8.000.000   UKUPNO 8.000.000

 Projekat: 0008-Tehnički propisi i njihova primena

Šifra aktivnosti: 0008 Naziv aktivnosti: Tehnički propisi i njihova primena Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Donošenje tehničkih propisa usaglašenih sa propisima EU pojednostaviće procedure dobijanje neophodnih sertifikata za izvoz srpskih proizvoda na jedinstveno tržište EU. Program donošenja izradiće se na osnovu analize i definisanja prioritetnih sektora odnosno kategorija proizvoda za koje bi jednostavniji pristup tržištu podsticao izvoz i za koje bi pojeftinio postupak za ocenjivanje usaglašenosti za izvoznike (nakon potisivanja PECA/ACAA sporazuma). U skladu sa definisanim Programom efikasna izrada i donošenje tehničkih propisa i njihova primena doprineće ne samo porastu izvoza, već i uređenju domaćeg tržišta u smislu zaštite bezbednosti, životne sredine i zaštite zdravlja ljudi i životinja. Kreiranje operativne baze podataka dostupne na sajtu Ministarstva (izrada aplikativnog softvera – baze podataka) obezbediće efikasan sistem obaveštavanje EU i STO u pogledu tehničke regulative (važeće i planirane). Dostipnost podataka o novim i planiranim tehniičkim propisima i procedurama ocenjivanja usaglašenosti, odnosno sertifikacije, takođe će doprineti i povećanju konkurentnosti domaćih privrednih subjekata kako na domaćem tako i na tržištu EU.

PRAVNI OSNOV Zakon o tehničkim zahtevima za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti proizvoda sa propisanim zahtevima (“Službeni list SCG“, br 44/05);Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Efikasna izrada, donošenje i sprovođenje tehničkih propisa usaglašenih sa zakonodavstvom EU, iz delokruga Ministarstva privrede; formiranje i vođenje registra svih tehničkih propisa RS (u izradi i donetih); vršenje poslova ovlašćivanja i notifikacije, formiranje i vođenje registra ovlašćenih tela; stvaranje mogućnosti za efikasno obaveštavanje EU i STO.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj sprovedinih obuka i broj polaznika koji su uspešno završili obuku Usvojen određen broj inicijativa za donošenje, odnosno izmenu tehničkih propisa u odnosu na broj podnetih. Izrađena Studija o analizama potreba privrede RS i definisane direktiva EU, čije je prenošenje u zakonodavstvo RS prioritetnoIzrađen godišnji plan donošenja, odnosno izmene tehničkih propisa u definisanom vremenskom roku. Formirane radne grupe za izradu teksta nacrta tehničkih propisa.Pripremljeni nacrti propisa kao rezultat rada radnih grupa u definisanom vremenskom roku.Sprovedena javna rasprava za propise u izradi u određenom vremenskom rokuPozitivno rešen određen broj zahteva za donošenje rešenja o ovlašćivanju tela za ocenjivanje usaglašenostiKreirane baze podataka: tehničkih propisa u pripremi; objavljenih tehničkih propisa i ovlašćenih tela za ocenjivanje usaglašenosti i njihovo publikovanje na sajt Ministarstva, u definisanom vremenskom roku.Broj tehničkih propisa u pripremi uvedenih u registar propisa u pripremi.Broj tehničkih propisa objavljenih i uvedenih u registar objavljenih propisa.Broj tela ovlašćenih za poslove ocenjivanja usaglašenosti uvedenih u registar ovlašćenih telaFormirano odeljenje za inspekcijski nadzor u okviru organizacione jedinice za kvalitet i sprovedena obuka inspektora za primenu tehničkih propisa.Izrađena Izrada studije o stanju ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421619 Zakup ostalog prostora 01 – Prihodi iz budžeta 2.500.000 Održavanje javnih rasprava i sastanaka radne grupe. 423111 Usluge prevođenja 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 Izrada 30 tehničkih propisa u 2007. godini 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 Obuka za korišćenje: registra (javne knjige) svih tehničkih propisa u fazi izrade , registra (javne knjige) svih donetih tehničkih propisa u RS i registra (javne knjige) svih ovlašćenih tela u RS. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Održavanje javnih rasprava i sastanaka radne grupe- promocija i informisanje javnosti. 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 33.100.000 Izrada studije o potrebama privrede RS za donošenje ili izmenu tehničkih propisa 500.000Izrada studije o neusaglašenosti sa direktivama i prioritizacija transponovanja direktiva EU 800.000 Izrada godišnjeg plana za donošenje tehničkih propisa u oblasti industrije 200.000Ocenjivanje celishodnosti inicijativa, podnetih od strane privrednih subjekata, za donošenje novih, odnosno izmenu postojećih tehničkih propisa (izrada procedura i metodologije) 100.000;Izrada 30 tehničkih propisa u 2007 – angažovanje eksperata 15 mil din;Usluga izrade inicijalnih materijala 15 mil. dinIzrada studije o stanju ocenjivanja usaglašenosti u Srbiji 423711 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Održavanje javnih rasprava i sastanaka radne grupe. 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 Nabavka standarda. UKUPNO 48.700.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 48.700.000   UKUPNO 48.700.000 Projekat: 0009-Projekat pružanja podrške preduzećima u pripremi za dobijanje CE (CE) znaka (5 preduzeća)

Šifra aktivnosti: 0009 Naziv aktivnosti: Projekat pružanja podrške preduzećima u pripremi za dobijanje CE (CE) znaka (5 preduzeća) Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat je usmeren na podizanje svesti privrednika o neophodnosti primene tehničkog zakonodavstva EU zasnovanog na novom i globalnom pristupu (ispunjavanje tehničkih zahteva iz direktiva novog pristupa, odgovornost proizvođača za proizvod), posebno u izvozvno orijentisanim granama industrije kojoj je cilj zajedničko tržište EU. Projekat je usmeren da nauči pet izabranih privrednih subjekata kako da za pojedinačni proizvod izvedu sve zahtevane postupke odgovarajućih direktiva EU sa ciljem dobijanja CE znaka za taj proizvod,

PRAVNI OSNOV Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o ministarstvima, usvojen od strane Vlade i upućen u skupštinsku proceduru

CILjEVI Pet indstrijskih proizvoda usaglašeno sa zahtevima direktiva i označeno CE znakom; pet preduzeća osbosobljeno za pripremu tehničke dokumentacije i izjave o usaglašenosti za svoje proizvode.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Izvršen odabir direktiva, proizvoda, preduzećaIzvršen izbor i angažovani konsultantiSprovedena ocena rizika za proizvodPripremljena tehnička dokumentacija (TCF)Pripremnjena EC ijava o usaglašenosti (DoC)Sprovedeni postupci za ocenjivanje usaglašenosti (ako je potrebno i izvršena sertifikacija)Izvršeno obeležavanje znakom CE za izabrani proizvodSprovedena «hans-on» obuka kadra u preduzeću za ovladavanje tehnikama za pripremu CE znaka i za ostale proizvode iz proizvodnog programa Povećanje izvoza izabranih proizvoda

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423432 Objavljivanje tendera i informativnih oglasa 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 Raspisivanje javnog oglasa radi izbora za angažovanje konsultanata za rad unutar izabranih preduzeća. 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 12.800.000 Konsultantske usluge (za sprovođenje ocene rizika za proizvod, pripremu tehničke dokumentacije (TCF) pripremu EC-izjave o usaglašenosti (DoC), sprovođenje postupaka za ocenjivanje usaglašenosti, obeležavanje CE znaka) unutar pet izabranih preduzeća 7.500.000 dinara.Izvođenje obuke u izabranim preduzećima sa ciljem davanja smernica inženjerima kako da sprovode zahteve propisa i primenjuju procedure ocenjivanja usaglašenosti za svoje proizvode, kao i rad inženjera sa konsultantima – 1.500.000Analiza sadašnjeg stanja u pogledu primene direktiva novog pristupa u industriji Srbije – 700.000 dinaraDefinisanje kriterijuma za izbor i na osnovu njih izvršen izbor pet preduzeća, odnosno pet proizvoda – 100.000Izrada investicionog plana o primeni tehničkog zakonodavstva EU za proizvodne programe svih izabranih preduzeća. – 3.000.000 UKUPNO 13.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 13.000.000   UKUPNO 13.000.000

[pic]

Šifra programa: 1016 Naziv programa: Podrška razvoju lokalne komunalne infrastrukture Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Ovim programom data je podrška razvoju komunalne infrastrukture kroz sufinansiranje projekata koji predstavljaju jedan od prioriteta za građane opštine kao i izgradnje komunalnih objekata od interesa za više opština u skladu sa planovima razvoja. To je pre svega finansiranje u oblasti vodosnabdevanja, otpadnih voda, daljinskog grejanja, upravljanja čvrstim otpadom, održavanje lokalnih puteva i ulica i sl.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Povećan broj zaposlenih ipovećane privatne investicije.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Razvoj i izgradnja komunalne infrastrukture

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Razvoj i izgradnja komunalne infrastrukture Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Nakon dugogodišnjeg perioda koji karakteriše nedostatak ulaganja, razvoja i unapređenja komunalne infrastrukture u opštinama u Srbiji, u postrojenja i mreže u oblasti vodosnabdevanja, otpadnih voda, daljinskog grejanja, osnivanja i izgradnje regionalnih deponija, održavanje lokalnih puteva i ulica, kao i opreme i razvoja sistema u drugim komunalnim oblastima, stanje u komunalnoj oblasti alarmantno je, kako sa stanovišta ugroženosti zdravlja ljudi i životne sredine, nedovoljno efikasnog pružanja usluga i dobara koja čine predmet konkretnih komunalnih delatnosti, tako i potrebe usklađivanja postojećih standarda u radu, tehnologije i metodologije rada, sa standardima koji postoje u Evropskoj Uniji, ali i onih i onakvih usluga koje jesu osnovni i podrazumevajući standard u Srbiji.Potrebe ulaganja u lokalnu infrastrukturu u oblasti vodosnabdevanja, otpadnih voda i čvrstog otpada u Srbiji, prema podacima Fonda za razvoj Republike Srbije procenjene su na 1,5 milijardi evra. Ovo se odnosi na preduzimanje mera za unapređenje najugroženijih komunalnih oblasti, pre svega:1.unapređenje sistema vodosnabdevanja zaštitom i povećanjem kapaciteta izvorišta, zamenom dotrajalih cevi, izgradnjom i rekonstrukcijom postrojenja za prečišćavanje vode u cilju poboljšanja kvaliteta vode za piće (prema podacima Republičkog instituta za zaštitu zdravlja utvrđeno je da 29% svih uzoraka ne zadovoljava fizičke, hemijske ili bakterioloiške standarde), 2.unapređenje sistema za sakupljanje i prečišćavanje otpadnih voda rekonstrukcijom i izgradnjom kanalizacione mreže u cilju povećanja kvaliteta i pokrivenosti uslugama, (pokrivenost kanalizacione mreže u seoskim sredinoma iznosi svega 22%), kao i izgradnjom postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda 3.unapređenje sistema sakupljanja i odlaganja čvrstog otpada izgradnjom deponija u sistemu regionalno povezanih deponija u skladu sa Naconalnom strategijom za upravljanje čvrstim otpadom.

CILjEVI Osnovni cilj projekta jeste razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave u Srbiji, putem finansijske pomoći države lokalnoj samoupravi i na osnovu konkursa u kojem svi učestvuju ravnopravno i pod uslovima koji jednako važe za sve. Posebni ciljevi projekta su povećanje lokalnog ekonomskog razvoja, brži napredak neposrednog poboljšanja kvaliteta javnih dobara i pruženih usluga građanima, unapređenje finansijskog menadžmenta u opštinama7gradskim opštinama u kojima će se finansirati projekti kao i stcanje iskustva u imlementaciji projekata u oblasti infrastrukture.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Povećan broj zaposlenih.Povećane privatne investicije.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Tekući transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 335.218.000 489100 Rashodi koji se finansiraju iz Nacionalnog investticionog plana 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 118.389.000 UKUPNO 453.607.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 453.607.000   UKUPNO 453.607.000

[pic]

III. OBRAZLOŽENjE OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Šifra: 731121 – Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike Izvor: 05 – Donacije od inostranih zemalja Iznos: 73.850.000

OPIS 1) Donacija Kraljevine Norveške u cilju jačanja kapaciteta resornih ministarstava za planiranje, bolje i jednostavnije izveštavanje i poboljšanje međuresorne i unutarresorne koordinacije između ministarstava – 1.600.000,00; 2) Sredstva za implementaciju projekta za razvoj klastera očekuju se očekuju iz donacije Vlade Kraljevine Norveške – 42.500.000,00;3) Evropska agencija za rekonstrukciju radi na jačanju kapaciteta za inovativnost preduzeća i za to je predvidela 1,5 milona EURa u periodu jesen 2006-jesen 2008. Naša je procena prema do sada obavljenim razgovorimasa EAR-om da ćemo u toku 2007. moći da koristimo sredstva u iznosu od 29.750.000,00 dinara za ovaj projekat.

PRAVNI OSNOV 1) Donacija Kraljevine Norveške na osnovu Memoranduma o razumevanju o realizaciji projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi“ usvojenom na sednici Vlade održanoj 29. juna 2006.;2) Potpisivanje ugovora se očekuje krajem novembra 2006. godine;3) Pregovori sa EAR-om su u toku.

[pic]

Šifra: 732121 – Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike Izvor: 06 – Donacije od međunarodnih organizacija Iznos: 67.600.000

OPIS 1)Predpristupni finansijski instrument Evropske unije za period 2007-2009. namenjen kandidatima i potencijalnim kandidatima – 62.500.000,00 dinara 2) Obezbeđenje sredstava je predviđeno iz IPA fondova u iznosu 5.100.000,00 dinara.

PRAVNI OSNOV 1)Potpisivanje finansijskog sporazuma između Republike Srbije i Evropske komisije očekuje se krajem godine jer još uvek nisu usvojene regulative koje se odnose na raspodelu sredstava predpristupnog fonda.2) Podneta aplikacija ministarstvu za Ekonomske odnose sa inostranstvom, a pred Komisijom koja ocenjuje projekte održana prezentacija.

Ostavite komentar