– Zavod za mere i dragocene metale

GLAVA 53.1 – ZAVOD ZA MERE I DRAGOCENE METALE | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis Sredstva iz budžeta Sredstva iz ostalih izvora Ukupna sredstva 04 Zajedničke i administrativne službe i opšte javne usluge 01 Prihodi iz budžeta 50.003.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 25.000.000   UKUPNO 75.003.000

BILANS OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Ek.šifra Opis Iznos   04-Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 25.000.000 742321 Prihodi republičkih organa i organizacija 25.000.000   UKUPNO 25.000.000  

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Plate i izdaci za zaposlene Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti koje se ponavljaju svake godine.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Naknade u naturi

OPŠTI PODACI O AKTIVNOSTI

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Naknade u naturi

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva će se koristiti u skladu sa važećim propisima za isplatu troškova nabavke poklona za decu zaposlenih i sl.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 413139 Ostala dugotrajna roba 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Sredstva za nabavku novogodišnjih paketića za decu zaposlenih. UKUPNO 300.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 300.000   UKUPNO 300.000

 Aktivnost: 0002-Socijalna davanja zaposlenima

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Socijalna davanja zaposlenima

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva će se koristiti za pokriće troškova naknada za vreme odsustvovanja sa posla (porodiljsko bolovanje, bolovanje preko 30 dana)

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 01 – Prihodi iz budžeta 1.600.000 Sredstva za pokriće troškova naknada za vreme odsustvovanja sa posla – porodiljko bolovanje, bolovanje preko 30dana. UKUPNO 1.600.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.600.000   UKUPNO 1.600.000

 Aktivnost: 0003-Naknade za zaposlene

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Naknade za zaposlene

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva će se koristiti za pokriće troškova naknada za odvojen život od porodice, za direktora Zavoda i savetnika direktora. Sredstva će se koristiti u skladu sa važećim propisima za isplatu troškova prevoza na posao i sa posla zaposlenih u Zavodu. Procena troškova izvršena je na bazi važećih cena koštanja gradskog prevoza u Beogradu i gradovima u kojima se nalaze područne jedinice. Sredstva će se koristiti i za pokriće troškova prevoza radi obilaska uže porodice za postavljenog funkcionera i savetnika direktora.Sredstva će se koristiti za pokriće naknada na ime zakupa stana za funkcionera u Zavodu, kome za vreme vršenja funkcije nije obezbeđen odgovarajući službeni stan i nema mesto prebivališta u Beogradu.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 415111 Naknade za odvojen život od porodice 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 Pokriće troškova naknada za odvojen život od porodice za direktora Zavoda i savetnika direktora. 415112 Naknade za prevoz na posao i sa posla 01 – Prihodi iz budžeta 3.900.000 Sredstva za pokriće troškova prevoza na posao i sa posla za zaposlene. Procena troškova je izvršena na bazi važećih cena koštanja gradskog prevoza u Beogradu i gradovima u kojima se nalaze područne jedinice. Takođe ova sredstva će se koristiti i za pokriće troškova prevoza radi obilaska uže porodice za postavljenog funkcionera i savetnika direktora. 415113 Naknada za smeštaj izabranih, postavljenih i imenovanih lica 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 Sredstva će se koristiti za pokriće troškova naknade na ime zakupa stana za funkcionera u Zavodu kome za vreme vršenja funkcije nije obezbeđen odgovarajuće službeni stan i nema mesto prebivališta u Beogradu. UKUPNO 5.200.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.200.000   UKUPNO 5.200.000

[pic]

Šifra programa: 0002 Naziv programa: Korišćenje roba i usluga Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti koje se ponavljaju svake godine.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Stalni troškovi

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Stalni troškovi

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Plaćanje troškova platnog prometa po važećim tarifama. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova električne energije, kao i troškova grejanja u organizacionim područnim jedinicama u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu.Troškove za ove namene u Beogradu gde se nalazi sedište Zavoda i Kontrola mera Beograd, plaća Uprava za zajedničke poslove republičkih organa. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova korišćenja gradskog građevinskog zemljišta, iznošenja smeća, utroška vode, naknade za zaštitu životne sredine i sl., za organizaciono područe jedinice u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu.Sredstva će se koristiti za pokriće troškova korišćenja telefona, telefaksa, internet mreže, usluga pošte, dostave poštanskih pošiljaka i sl. u Zavodu, kao i za organizacionim područne jedinice u Beogradu, Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu.Osiguranje vozila: Zavod raspolaže sa pet putničkih vozila jedno teretno vozilo i jedno specijalno vozilo (kamion) za koje se vrši godišnja registracija i osiguranje.Osiguranje etalona: Prilikom slanja etalona na poređenje u međunarodne institucije u inostranstvo, vrši se njihovo osiguranje radi zaštite a iznos samog osiguranja zavisi od vrednosti etalona. Područna organizaciona jedinica Kontrola mera i dragocenih metala Novi Sad iz Novog Sada obavlja delatnost iz svoje nadležnosti u zakupljenim prostorijama za koje se vrši mesečno plaćanje preko 45.000,00 dinara.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 01 – Prihodi iz budžeta 450.000 Obračun je izvršen na bazi troškova platnog prometa za 2006. godinu, a na osnovu iznosa po važećim tarifama. 421200 Energetske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Pokriće troškova električne energije i troškovi grejanja u organizacionim područnim jedinicama u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu. Troškove za ove namene u Beogradu gde se nalazi sedište i kontrola mera Beograd plaća Uprava za zajedničke poslove republičkih organa. 421300 Komunalne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 450.000 Troškovi korišćenja gradskog građevinskog zemnjišta, iznošenje smeća, utroška vode, naknada za zaštitu životne sredine isl. za organizaciono područne jedinice u Subotici, Novom Sadu, Zrenjaninu, Kruševcu i Nišu. 421400 Usluge komunikacija 01 – Prihodi iz budžeta 1.650.000 421500 Troškovi osiguranja 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 750.000 UKUPNO 7.700.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 7.700.000   UKUPNO 7.700.000

Aktivnost: 0002-Troškovi putovanja

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Troškovi putovanja

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 7.500.000Sredstva će se koristiti za pokriće troškova dnevnica, prevoza i hotelskog smeštaja u toku službenih putovanja u zemlji, funkcionera i zaposlenih u Zavodu, koja su neophodna u izvršavanju poslova i zadataka iz nadležnosti Zavoda.Zakon o metrologiji i Zakon o kontroli predmeta od dragocenih metala predviđaju nadzor nad njihovim sprovođenjem. Broj nadzora u toku godine je ispod svakog minimuma. Posmatranjem i analizom rezultata nadzora do sada, konstatuje se da bi ih trebalo biti daleko više a finansijska sredstva s kojim je Zavod raspolagao je glavni faktor koji je ograničavao obavljanje nadzora nad sprovođenjem metroloških propisa. U Poglavlju IX. Metrološki nadzor („Službeni list SCG“, br. 44/05), nadzor nad sprovođenjem odredaba ovog zakona je u isključivoj nadležnosti Zavoda i područnih organizacionih jedinica Kontrola mera i dragocenih metala i on se ne može poveravati drugim subjektima kao javno ovlašćenje. Zavod vrši nadzor nad održavanjem propisanih uslova u svim metrološkim laboratorijama, a Kontrole mera i dragoce-nih metala vrše nadzor nad ispravnošću, prometom i upotrebom merila i upotrebom mernih jedinica, kao i nadzor nad periodičnim i vanrednim pregledima merila koja se koriste u proizvodnom procesu. Ovlašćeno lice Zavod za vršenje metrološkog nadzora najmanje jednom godišnje trebalo bi da vrši redovan nadzor nad akreditovanim laboratorijama, kojih ukupno ima 102, dok se u 250 laboratorija nadzor vrši najmanje jednom u dve do tri godine (pošto su u njima često naši kontrolori). Ako sa nadzorom nad ispravnošću, prometom i upotrebom merila i mernih jedinica utvrdi da merilo koje je u upotrebi ili koje se stavlja u promet ili se drži pripremljeno radi upotrebe, odnosno stavlja u promet, nije ispravno doneće rešenje kojim se privremeno ili trajno zabranjuje upotreba merila, odnosno stavljanje u promet. Rešenje o privremenoj zabrani upotrebe neispravnog merila donosi se ako se oceni da je merilo moguće dovesti u ispravno stanje, a rešenje o trajnoj zabrani upotrebe neispravnog merila donosi se ako se oceni da merilo nije moguće dovesti u ispravno stanje. Merilo za koje je doneto rešenje o privremenoj, odnosno trajnoj zabrani upotrebe Kontrola će na vidan način obeležiti kao neispravno (stavljanjem odgovarajućih nalepnica i sl.) poništi će žig na merilu, odnosno na izdatom uverenju o ispravnosti utvrdiće prestanak važenja uverenja i onemogući će dalju upotrebu merila (plombiranje, pečaćenje i sl.).U Poglavlju VII. Nadzor i upravne mere Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala („Službeni list SRJ“, br. 80/94, 28/96 ) nadzor nad ispravnošću i žigosanjem predmeta od dragocenih metala u prometu i nad održavanjem propisanih uslova kod proizvođača predmeta od dragocenih metala kojima je izdato rešenje o znaku proizvođača vrše područne organizacione jedinice Zavoda – Kontrola mera i dragocenih metala. Prilikom vršenja nadzora ovlašćeno lice Zavoda pregleda prostoriju i raspoloživu opremu i proverava ispravnost predmeta od dragocenih metala u pogledu sastava i finoće, označavanja i žigosanja, kao i nadzor i upravne mere nad sprovođenjem ostalih odredaba ovog zakona.Radi zajedničkog usaglašavanja neophodna su sredstva za održavanje seminara i obučavanje ovlašćenih izvršioca – kontrolora bar tromesečno a po potrebi i više u sedištu Zavoda ili u jednoj od područnih organizacionih jedinica. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 15.300.000 Zavod za mere i dragocene metale sarađuje sa Međuvladinom organizacijom za Metarsku konvenciju-Međunarodnim biroom za tegove i mere (BIPM), Međunarodnom organizacijom za zakonsku metrologiju (OIML), Evropskom saradnjom u oblasti etalona (EUROMET), Udruženjem evropskih službi za analizu dragocenih metala (AEAO) i Evromediteranskim forumom za zakonsku metrologiju (EMLMF). Dnevnica i ostali troškovi koji su vezani za službena putovanja u inostranstvo planirana su prema važećoj Uredbi o izdacima za službena putovanja i selidbe u inostranstvo koji se saveznim organima uprave priznaju u materijalne troškove („Službeni list SRJ“, br.14/95, 38/97, 40/97, 44/97, 43/00 i 57/04).Predviđeni troškovi službena putovanja u inostranstvo obuhvataju: ● Upoređivanje nacionalnih (primarnih) etalona sa međunarodnim etalonima ili drugim nacionalnim etalonima i etaloniranje etalona u inostranim nacionalnim metrološkim institucijama;● U češće na međunarodnim međuvladinim skupovima na polju metrologije,- Međuvladina organizacija za Metarsku konvenciju (sastanci direktora nacionalnih metroloških institucija, sastanci Savetodavnih komiteta, seminari i rad na razvoju primarnih etalona) i- Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (sastanci Međunarodnog Komiteta za zakonsku metrologiju, sastanci Tehničkih komiteta i potkomiteta, tehnički seminari);● Učešće na međunarodnim regionalnim skupovima na polju metrologije- Evropska saradnja u oblasti etalona-Evromet (Generalna skupština, sastanci Tehničkih komiteta, učešće u projektima, tehnički seminari, utvrđivanje mogućnosti etaloniranja i merenja u Zavodu),- Saradnja zemalja iz Jugoistočne Evrope u oblasti metrologije (sastanci Komiteta, sastanci radnih grupa, tehnički seminari),- Saradnja u oblasti metrologije Evro-mediteranskih zemalja (sastanci EMLMF, sastanci radnih grupa, tehnički seminari);● Učešće na međunarodnim bilateralnim skupovima na polju metrologije;● U češće na međunarodnim metrološkim kongresima i seminarima;● Stručno usavršavanje radnika putem specijalizacija.I Upoređivanje nacionalnih (primarnih) etalona sa međunarodnim etalonima (ili drugim nacionalnim etalonima) i etaloniranje etalona u inostranim nacionalnim metrološkim institucijamaPrema Zakonu o metrologiji Zavod za mere i dragocene metale ostvaruje nacionalne (primarne) etalone osnovnih i izvedenih mernih jedinica, čuva te etalone i povremeno ih upoređuje sa međunarodnim etalonima. Najveći broj međunarodnih etalona čuva i održava Međunarodni biro za tegove i mere u Parizu, osnovan Metarskom konvencijom čiji je član Srbija, a određene međunarodne etalone čuvaju i održavaju veće nacionalne metrološke institucije, zadužene za čuvanje nacionalnih etalona. Upoređivanje nacionalnih etalona sa međunarodnim etalonima koje čuva Međunarodni biro za tegove i mere je besplatno za članice Metarske konvencije, dok poređenje etalona u nacionalnim metrološkim institucijama mora da se plati. Sredstva neophodna za upoređivanje i etaloniranje etalona u nacio-nalnim metrološkim institucijama predviđena su na posebnoj poziciji „Sredstva za obezbeđenje ispitivanja i međunarodnog poređenja etalona“. I u jednom i u drugom slučaju, za sve etalone, zbog velike osetljivosti i načina funkcionisanja etalona, obavezan je transport pod nadzorom stručnjaka koji rukuju etalonom, a pravilo koje primenjuju međunarodne organizacije je da odgovarajući stručnjak učestvuje u najznačajnijim merenjima pri upoređivanju etalona.U 2007. godini, obavezno je upoređivanje nacionalnih (primarnih) etalona: mase, dužine, električnih veličina, temperature, zapremine gasa i fotometrijskih veličina. Takođe je neophodno etaloniranje nacionalnih etalona: mase, temperature, električnih veličina, vremena i frekvencije, kerme u vazduhu i fotometrijskih veličina.II Učešće na međunarodnim međuvladini skupovima u oblasti metrologijeKao potpisnik dve međuvladine konvencije u oblasti metrologije Srbija je prihvatila i određene obaveze učešća u radu organa tih međuvladinih organizacija. Na osnovu toga u 2007. godini planira se sledeće:- učešće direktora Zavoda na sastanku direktora nacionalnih metroloških instituta u Međunarodnom birou za tegove i mere u Sevru kraj Pariza;- učešće člana Međunarodnog komiteta za zakonsku metrologiju na zasedanju 42. sednice Komiteta i sastancima komiteta CPR R 60, CPR R 76 i CPR R 49;- učešće naših metrologa u izradi međunarodnih preporuka, koje donosi Međunarodna organizacija za zakonsku metrologiju (OIML) i koje predstavljaju osnov za izradu naših metroloških propisa su striktno svedena na neophodan minimum i to u onim radnim telima OIML – tehničkim komitetima u kojima je naša zemlja prihvatila aktivno učešće, a u kojima je u toku izrada značajnih međunarodnih preporuka i međunarodnih dokumenata. U ostalim tehničkim komitetima i potkomitetima saradnja se svodi na dopisno dostavljanje mišljenja i primedbi, kao i glasanje, bez veće mogućnosti da se predlozi naših stručnjaka ugrade u međunarodne preporuke i dokumenta;- učešće u radu tehničkih seminara koji se organizuju u cilju ujednačavanja postupaka za primenu međunarodnih preporuka i dokumenata.III Regionalna saradnjaZavod za mere i dragocene metale je član Evropske saradnje u oblasti etalona – Evrometa. Zavod učestvuje u aktivnostima Evrometa, a naročito u projektima koje organizuje Evromet. Predstavnici Zavoda redovno učestvuju na Generalnoj skupštini Evrometa, sastancima tehničkih komiteta za masu, dužinu, elektromagnetizam, fotometriju i radiometriju, temperaturu, protok, merenja u hemiji, akustiku i vibracije, interdisciplinarnu metrologiju i kvalitet. Ključna poređenja etalona su osnova saradnje u okviru Evrometa jer se učešćem u tim projektima Evrometa obezbeđuju međunarodna priznanja naših rezultata merenja i etaloniranja.Delegacija Zavoda za mere i dragocene metale će učestvovati na sastanku o saradnji Evro-mediteranskih zemalja u oblasti metrologije u Parizu. Uključivanje Srbije u regionalnu organizaciju za zakonsku metrologiju Evropske Unije (WELMEC) je od velikog značaja za usklađivanje naših metroloških propisa sa regulativom Evropske Unije. IV Bilateralna saradnjaUspostavljena je bilateralna saradnje sa SAMTS Bugarske, a u toku je proces uspostavljanja bilateralne saradnje sa nacionalnim metrološkim institucijama Makedonije i Francuske. Protokoli o saradnji obuhvatiće razmenu stručnjaka na realizaciji novih mernih metoda, etalona i merne opreme, kao i na međusobnom poređenju nacionalnih etalona. Takođe se radi na uspostavljanju bilateralne saradnje sa nacionalnim metrološkim institucijama Nemačke i Grčke.V Učešće na međunarodnim kongresimaAktivno učešće na međunarodnim kongresima sa referatom je od velikog značaja, jer se time međunarodnoj stručnoj javnosti predstavljaju rezultati koji su postignuti u našoj zemlji, a našim stručnjacima se omogućuje da se najbrže upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti metrologije u svetu. U narednoj godini se održavaju sastanci Međunarodne komisije za osvetljenje diviziona 2 Fizička merenja svetlosti i zračenja (CEI Division 2) i dva sastanka UN ECE ekspertske grupe za svetla i svetlosnu signalizaciju na vozilima Svetskog foruma Komiteta za drumski saobraćaj za harmonizaciju propisa o vozilima, na kojima će učestvovati predstavnici Zavoda.Troškovi međunarodne saradnje u zemljiZa 2007. godinu Zavod za mere i dragocene metale su neophodna sredstva za organizovanje sastanaka tehničkih komiteta Evrometa u kojima je Srbija izabrana za domaćina sastanka. Dodeljivanje organizacije sastanka tehničkih komiteta Evrometa predstavlja veliko priznanje Srbiji i podsticaj u razvoju one oblasti metrologije u Zavodu na koju se delatnost tehničkih komiteta Evrometa odnosi. Zavodu su takođe potrebna sredstva i za pokriće troškova poseta inostranih stručnjaka radi obavljanja konsultacija i predavanja vezanih za razvoj nacionalnih (primarnih) etalona i za usklađivanje naših metroloških propisa sa regulativom Evropske unije.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 25.000.000 UKUPNO 28.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 25.000.000   UKUPNO 28.000.000

 Aktivnost: 0003-Usluge po ugovoru

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Usluge po ugovoru

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva će se koristiti za pokriće troškova prevođenja, prevoda koji se ne izdaju, usluge agencija i sl., radi izrade materijala i dokumenata iz delokruga rada Zavoda.Sredstva će se koristiti za pokriće troškova izrade softvera i održavanje personalnih računara. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova kotizacija, kotizacija za seminare, stručna savetovanja, učestvovanje na sajmovima, usluga obrazovanja kadrova, kao i izdataka za stručne ispite. U 2007. godini planiran je intenzivan rad na formiranju najtačnije etalonske baze koje su neophodne nacionalnoj privredi za obezbeđenje potrebnog kvaliteta proizvoda. Za ovaj rad neophodna je najviša stručnost metrološkog kadra za koji se mora obezbediti najefikasniji put za sticanje stručnog znanja. Stoga se predviđaju studijska putovanja i kratkotrajna usavršavanja u poznatim svetskim metrološkim laboratorijama.Rad u oblasti metrologije zahteva široka interdisciplinarna znanja više prirodnih i tehničkih nauka. Danas u zemlji ni jedna visokoškolska ustanova ne školuje metro-loški kadar, pa Zavod mora da omogući sticanje ovih znanja, kako teorijskih tako i eksperimentalnih, sopstvenim angažovanjem. Poslednjih godina Zavod je proširio izvršavanje zadataka i poslova u novim oblastima metrologije. Za rad u ovim oblastima metrologije mora se posedovati pored visokih teorijskih znanja i eksperimentatorsko iskustvo koje je neophodno za ostvarivanje nacionalnih (primarnih) etalona i za postavljanje metoda prenošenja vrednosti mernih jedinica na etalone nižeg nivoa i na merila fizičkih veličina. Ova znanja danas nije moguće steći u zemlji već Zavod ima uspostavljenu saradnju sa nizom razvijenih nacionalnih metroloških organizacija koje su voljne da prime naše stručnjake na specijalizaciju u trajanju od jednog do tri meseca u zavisnosti od metrološke oblasti.Zavod je postao punopravni član Evrometa u maju 2005. godine, pri čemu je preuzeo i obavezu da uspostavljen sistem kvaliteta prema standardu JUS ISO/IEC 17025: 2005, stalno primenjuje, održava i unapređuje. Jedan od najvažnijih zahteva standarda je obuka i praćenje usavršavanja zaposlenih, prevashodno u skladu sa važećim standardima ISO 9001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024, ISO/IEC 17011, ISO 14000, EN 45011, EN 45012 i Uputstvima ISO/IEC 61, ISO/IEC 62 i ISO/IEC65. Zaposleni koji imaju sertifikate o odslušanim obukama moraju svoja znanja da osvežavaju i da se to dokumentovano prati, a zaposleni koji nisu završili odgovarajuće obuke da se upućuju na obuku. Takođe, zaposleni moraju prisustvovati seminarima koji se budu organizovali u nastavku Project EAR-Quality i Project CARDS 2002, jer ti projekti predstavljaju pomoć našim institucijama; obuhvataju primenu i iskustva iz navedenih standarda i predstav-ljaju osnov za organizaciju i način rada, usaglašen sa evropskom regulativom . Aktivno učešće na međunarodnim kongresima je od velikog značaja jer se time međunarodnoj stručnoj javnosti predstavljaju rezultati koji su postignuti u našoj zemlji a našim stručnjacima se omogućuje da se najbrže upoznaju sa najnovijim dostignućima u oblasti metrologije u svetu. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova korišćenja usluga štampanja, za informisanje javnosti, objavljivanje tendera za javne nabavke dobara i usluga kao i informativnih oglasa i sl. Na osnovu člana 4. Zakona o metroplogiji, Zavod izdaje službeno glasilo «Glasnik» u kome se objavljuju:- metrološka uputstva za pregled merila;- propisi o klasifikaciji etalona pojedinih fizičkih veličina;- rešenja: o odobrenju tipa merila, rešenja o ispunjavanju uslova za pregled merila u određenim laboratorijama, zvanična rešenja o akreditaciji laboratorija od strane Akreditacionog tela Srbije, rešenja o znaku proizvođača predmeta od dragocenih metala;- stručne radove radnika i saradnika Zavoda;- pravna i druga stručna uputstva za rad u oblasti metrologije.Izdavanje četiri broja “Glasnika“ u toku kalendarske godine, obuhvata pripremu materijala, tehničku obradu crteža, fotografija, tabela, slaganje materijala, korekturu, lekturu, štampanje, distribuciju, praćenje realizovanog posla kroz informativnu bazu podataka…Pojedinačni metrološki propisi i druga značajna metrološka uputstva, informacije i sl. se publikuju radi informisanja korisnika koji imaju obavezu člana 4. Zakona o metrologiji da prate i budu obavešteni o svim promenama koje se dešavaju u okviru metro-logije, a u domenu i njihovog rada.Publikacije sa metrološkim propisima, zbirka akreditovanih metroloških labora-torija, sve to obezbeđuje pružanje pravovremenih i kvalitetnih informacija iz oblasti metrologije, kao na primer: “Pregled metroloških laboratorija u Srbiji“ koji obuhvata sve metrološke laboratorije koje poseduju rešenje o poveravanju pregleda etalona, merila i uzoraka dragocenih metala, a poglavlja ove publikacije sadrže kako tabelarne preglede merila i brojeva laboratorija, nazive i adrese laboratorija sa osobama za kontakt, pregled mogućnosti merne opreme u laboratorijama, tako i listu merila po abecednom redu i indeks naziva na engleskom jeziku.Priručnik za polaganje stručnih ispita za metrologe i kontrolore je publikacija internog karaktera.Sredstva će se koristiti za pokriće troškova revizije, korišćenja pravnih usluga, troškova veštačenja, korišćenje ekspertskih usluga, kao i stručnih usluga po osnovu ugovora o autorskom delu i sl., i za poslove iz nadležnosti Zavoda. Sredstva će se koristiti za pokriće troškova reprezentacije, kabineta direktora Zavoda i pomoćnike direktora. Takođe, sredstva će se koristiti prilikom organizovanja stručnih sastanaka sa područnim organizacionim jedinicama Zavoda, u skladu sa važećim propisima. Sredstva za ove namene će se koristiti po potrebi, u skladu sa važećim propisima.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 50.000 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 400.000 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 423700 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 150.000 423900 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 UKUPNO 2.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 2.000.000   UKUPNO 2.000.000 Aktivnost: 0004-Specijalizovane usluge

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Specijalizovane usluge

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Poređenje nacionalnih (primarnih) etalonaNa osnovu Zakona o metrologiji, Zavod za mere i dragocene metale ostvaruje nacionalne (primarne) etalone osnovnih i izvedenih mernih jedinica, čuva te etalone i ih upoređuje sa međunarodnim etalonima. Upoređivanje nacionalnih (primarnih) eta-lona sa međunarodnim etalonima ili drugim nacionalnim etalonima i upoređivanje uzoraka referentnih materijala u inostranstvu je od velikog značaja za našu zemlju, jer se prenošenjem vrednosti mernih jedinica sa međunarodnih etalona, preko nacionalnih etalona, sve do merila, ostvaruje se merno jedinstvo Srbije, u kome sva merenja u našoj zemlji imaju sledivost sa svetskim jedinstvom merenja. To znači da bilo koji rezultat merenja mora da ima sledivost do nacionalnog etalona, a zatim i do međunarodnog etalona.Međunarodne nacionalne etalone čuvaju i održavaju međunarodne organizacije ili veće nacionalne metrološke institucije. Upoređivanje etalona u nacio-nalnim metrološkim institucijama se obavezno naplaćuje. Devizna, odnosno odgova-rajuća dinarska sredstva, za plaćanje troškova upoređivanja etalona u inostranim nacionalnim metrološkim institucijama planirana su prema iznosima navedenim u ponudama za upoređivanje etalona, koje je Zavod dobio od odgovarajućih nacionalnih metroloških institucija. U 2007. godini, neophodno je upoređivanje i etaloniranje nacionalnih etalona: dužine, mase, zapremine gasa, ugla, električne energije, električne otpornosti, tran-sformacije električnog napona i struje, vremena i frekvencije, temperature, svetlosne jačine i fluksa, spektralne osetljivosti, gustine, apsorbovane doze u vodi, kerme u vazduhu i uzoraka referentnih materijala.Za sve etalone je obavezan transport pod nadzorom stručnjaka koji rukuju etalonom, zbog velike osetljivosti i načina funkcionisanja etalona, a pravilo koje primenjuju nacionalne metrološke institucije je da odgovarajući stručnjak učestvuje u merenjima pri upoređivanju etalona. Troškovi putovanja (prevoz i dnevnice) kojima se etaloni nose pod stalnim nadzorom stručnjaka predviđeni su u okviru konta 422200: „Troškovi poslovnih putovanja u inostranstvu“.Obnavljanjem članstva u Metarskoj konvenciji i potpisivanjem MRA, Zavod za mere i dragocene metale je preuzeo na sebe i obavezu da učestvuju u svim aktivnostima Evrometa (EUROMET), a naročito u ključnim poređenjima nacionalnih etalona. Naši rezultati ključnih i dopunskih poređenja priznaju se onako kako su zapisani u bazi podataka, a istovremeno priznaju se i mogućnosti etaloniranja i merenja u Zavodu za mere i dragocene metale. Objavljivanje rezultata naših ključnih poređenja vodi ka jednakosti etalona i uspostavljanju objektivnih kriterijuma za međusobno priznavanje rezultata etaloniranja i merenja koja se obavljaju u Zavodu.U 2007. godini predviđeno je učešće nacionalnih (primarnih) etalona u ključnim poređenjima za: dužinu, temperaturu, električnu otpornost, elektromotornu silu, sve-tlosnu jačinu, svetlosni fluks i spektralnu ozračenost.Zaštita žigova nalepnicaU cilju zaštite od falsifikovanja i drugih zlouotreba nad štampanim žigovima-nalepnicama se vrši specijalna zaštita. Ta zaštita se vrši isključivo u Narodnoj banci Srbije – Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca. Za naknadu zaštite državnih žigova-nalepnica za sledeću godinu potrebno je obezbediti 1.500.000 dinara.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424600 Usluge očuvanja životne sredine, nauke i geodetske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.980.000 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 UKUPNO 3.480.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.480.000   UKUPNO 3.480.000 Aktivnost: 0005-Tekuće popravke i održavanje

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Tekuće popravke i održavanje

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Zavod (sedište) sa šest poslovnih objekata, područnih organizacionih jedinica u Beogradu, Nišu, Kruševcu, Subotici, Zrenjaninu, i Prizrenu, od kojih su namenski projektovana i izgrađena samo dva objekata-Kontrola mera i dragocenih metala u Zrenjaninu i Prizrenu. Kod ostalih objekata delimično su adaptirane prosto-rije, prilagođene potrebama izvršavanja poslova. Objekti u Kruševcu i Subotici su građeni 30-tih godina prošlog veka za sasvim druge namene (kafana, pivara), pa je shodno vremenu njihovog nastojanja i način gradnje zastareo (drvena spratna konstrukcija, kara-tavan). Zbog čega je neophodno u svim objektima osim u Zrenjaninu redovno održavati dotrajalu vodovodnu i kanalizacionu mrežu, sanitarije, male popravke, zamene i krečenje poslovnog prostora. U svim poslovnim objektima koje Zavod koristi, potrebno je ugraditi elektronske alarmne uređaje radi zaštite od provala i krađa. Takođe, neophodno je izvršiti i kompletnu zamenu dotrajalih električnih instalacija, vodovodne i kanalizacione mreže, kako bi se sprečilo eventualno oštećenje opreme.- Tekuće popravke, servisiranje i održavanje metrološke, računarske i druge opremeMetrološka oprema Zavoda uključujući i opremu područnih organizacionih jedinica – Kontrole mera i dragocenih metala je zastarela i delimično je amortizovana. Zbog toga su neophodne dogradnje, zamene dotrajalih delova i servisiranje.Mnogi procesi merenja i obrade rezultata merenja mogu se automatizovati primenom procesnih računara sa specijalnim softverima, čime će se povećati kvalitet i kvantitet pregleda etalona i merila i eliminisati moguće greške merenja.Imajući u vidu da se etaloni komercijalno ne proizvode, već se razvijaju u nacio-nalnim i vrhunskim metrološkim laboratorijama, servisiranje etalona je jedino moguće obaviti u onim laboratorijama koje su ih i proizvele.Neophodne popravke i održavanje ostale opreme Metrološko razvojni sektor • redovno održavanje centralne klime „Đerdap“ u laboratorijama kako bi se održavali propisani referentni uslovi (održavanje temperature), servisiranje razvodnog ormara i komandnog pulta „Koch & Sterzel“, provera i servisiranje instalacije motor-generatorske grupe, održavanje Faradejevih kaveza, popravka postojećeg ventilacionog sistema i kliznih pregrada digestorskog prostora laboratorije za termometriju u cilju obezbeđivanja neophodnih uslova za rad sa isparljivim otrovnim tečnostima koja se koriste u termostatiranim kupatilima, popravka generatora skale TST 6460, popravka brojača HP 5370A i servisiranje GPSDO Symetricom 58503 V, održavanje i popravke klima po kancelarijama i laboratorijama. Logistički sektor• održavanje i popravka dve potapajuće pumpe za crpenje vode iz sabirnog bunara u podrumu radi sprečavanje plavljenja u podrumskim prostorijama (arhiva , laboratorije sa opremom).• održavanje i servisiranje kopir aparata (jedan aparat za čitav Zavod sa KM Beograd), održavanje i popravka informatičke opreme, održavanje i popravka klima,Kontrole mera i dragocenih metala-Tekuće popravke i održavanje službenih vozila Zavoda (sedište) sa područnim organizacionim jedinicama;Opšte stanje ״ voznog parka-״ je više nego katastrofalno.Zavod (sedište) raspolaže sa po jednim vozilom koje se koristi samo po lokalu odnosno po BeograduPo ostalim Kontrolama mera i dragocenih metala situacija je još gora imajući vidu poslove koje obavljaju Kontrolori (terenski poslovi) jer KM Subotica, i KM Kruševac ne raspolažu službenim vozilom (rashodovano). U KM Beograd KM Novi Sad i KM Niš po jedno putničko vozilo. Jedino Kontrola mera Zrenjanin raspolaže sa tri registrovana vozila ali i ona su stara i dotrajala 1990/95 godine (prva registracija), dok treće speci-jalno teretno vozilo Tam 260 T 26 DG, staro 19 godina, ima funkciju kao pokretna laboratorija za pregled stabilnih vaga drumskih i železničkih i ovo vozilo Zavod mora ״ krpiti ״ jer je neophodno do nabavke novog vozila za ovu namenu.Zavod je godinama pokušavao predlogom finansijskog plana da se obezbede sredstva za nova vozila ali se nije imalo sluha za dugo prisutan problem.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 2.250.000 UKUPNO 3.250.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.250.000   UKUPNO 3.250.000

 Aktivnost: 0006-Materijali

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Materijali

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva će se koristiti za pokriće troškova kancelarijskog materijala, računarskog materijala, materijala za fotokopiranje, arhivskog materijala, raznih obrazaca pri ispitivanju i pregledu merila, štampanje računa M, R i D (Zavod godišnje ispostavi korisnicima naših usluga preko 20.000 računa, ne uključujući predračune, rešenja, potvrda i sl.)Sredstva će se koristiti za pokriće troškova publikacija, časopisa i glasila, stručne literature (knjige, časopisi i glasila), za redovne potrebe zaposlenih, za obrazovanje kadrova, kao i troškova materijala .Najznačajnija dostignuća na polju metrologije publikuju se u stručnim časopisima ili definišu na metrološkim konferencijama. S obzirom na otežane finansijske uslove Zavod nije u mogućnosti da obezbedi putovanje svojih stručnjaka čak ni na one međunarodne skupove za koje imaju prijavljene stručne referate. S toga, stručni časopisi i knjige predstavljaju jedini kontakt metrologa Zavoda sa dostignućima svetske metrologije. Praćenje stručne literature omogućava metrolozima pravilnu orijentaciju u kreiranju nacionalne metrologije i predstavlja izvore dragocenih podataka koji su metrolozima neophodni pri izvršavanju zakonskih obaveza, na prvom mestu: uspostavljanje nacionalnih primarnih etalona, razvoj mernih metoda, izrada metroloških propisa i sprovođenje Zakona o metrologiji i Zakona o kontroli predmeta od dragocenih metala.Sredstva će se koristiti za pokriće troškova goriva, maziva i ostalog materijala za službena vozila koja Zavod i organizacione jedinice koriste u obavljanju svoje delatnosti- Nabavka, izrada žigova i žigova nalepnica:Žigosanje merila je skup postupaka koji se vrše u cilju stavljanja na merilo oznaka kojima se potvrđuje da merilo ispunjava propisane metrološke uslove. Neke od ovih oznaka mogu izvesne delove merila, koji su od uticaja na njegove metrološke osobine, da zaštite od neovlašćenih promena ili zamena koje bi se izvršile posle overavanja.Na osnovu Zakona o metrologiji („Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 44/05), i na osnovu Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri pregledu etalona i merila („Službeni list SRJ“ br. 69/02 i „Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 12/03, 1/04, 36/05 , 41/05i 25/06) i Odluke o tarifama naknada „Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 54/05), Zavod je u obavezi da vrši žigosanje svih merila koje ispunjavaju propisane metrološke uslove.1.1. Žigovi nalepnice se štampaju u Zavodu za potrebe organizacionih područnih jedinica i za akreditovane laboratorije. Štampaju se na specijalnom papiru koji zahteva određene tehničke karakteristike: – da su otporne na mehanička dejstva u smislu pokušaja nasilnog skidanja- da se kidaju na sitne deliće, pri pokušaju odlepljivanja, – da imaju dugotrajnu otpornost na standardna sredstva za čišćenje, – da imaju otpornost na agresivne tečnosti (alkohol itd.), – nemogućnost skidanja (odlepljivanja u celini) radi ponovne upotrebe, – da lepak na nalepnici obezbedi veliko prijanjanje,- da ima visoku krajnju vrednost prijanjanja koja prevazilazi otpornost cepanja materijala nalepnice, – otpornost na temperature do + 100°S u trajanju do 24 časa, – otpornost na temperature do + 140°S u trajanju do časa,- otpornost na temperature do – 40°S u trajanju do 24 časa itd. Štampaju se na bar-kod štampaču Zebra 105 Sl i Zebra 105 Se sa odgovarajućim ribonom. Sve ovo iziskuje znatna materijalna sredstva a nedostatak sredstava za ove namene Zavod bi prestao sa radom.Potrebe za specijalnim papirom u obliku nalepnice obrađen posebnim alatom, za narednu godinu za Kontrole mera i akreditovane laboratorije su 1.000.000 komada što po sadašnjim cenama iznosi 3.750.000 dinara (postoji na tržištu daleko kvalitetniji specijalni papir, nekoliko puta skuplji. Zavod bi trebao da koristi najkvalitetniji papir jer je u pitanju državni žig.1.2 Godišnji štapni žigovi i žigovi za klešta na osnovu Naredbe o vrstama i oblicima žigova i drugih znakova koji se upotrebljavaju pri pregledu etalona i merila („Službeni list SRJ“ br. 69/02 i „Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 12/03; 1/04; 36/05; 41/05 i 25/06), rade se krajem tekuće godine za naredni period od 12. godina. Žigovi moraju biti izrađeni od specijalnog kvalitetnog čelika, koji se po graviranju sa čeone strane termički obrađuju kaljenjem i otpuštanjem na tvrdoću od 60 Rc i spolja ispoliraju. Žigovi moraju biti kvalitetno urađeni i pri pravilnom korišćenju moraju imati višegodišnju garanciju. To je rad koji se poverava kvalitetnim i proverenim graverskim radnicima. Ugovorom se definiše da graver (izvršilac izrade) se posebno obavezuje da u svom programu neće izrađivati i isporučivati žigove koji su predmet ovog ugovora, koji bi išli u promet mimo narudžbe Zavoda, odnosno obavezuje se da ne izrađuje žigove za treća lica.. Količina potrebna za sledeću godinu je 300 komada, cena za izradu je oko 120.000,00 dinara. 1.3 Nabavka repromaterijala radi održavanja merne opreme u funkcionalnom stanju i radi efikasnijeg rada; kalaj za lemilice, pasta za lemljenje, alkohol-apsolutni, ugljenik tetra-hlorid, rastvor za čišćenje filtera, i dr.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 426100 Administrativni materijal 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 426400 Materijali za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 200.000 426900 Materijali za posebne namene 01 – Prihodi iz budžeta 4.800.000 UKUPNO 6.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.000.000   UKUPNO 6.000.000

[pic]

Šifra programa: 0003 Naziv programa: Ostali tekući izdaci Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti koje se ponavljaju svake godine.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Porezi, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Zavod raspolaže sa šest dotrajalih vozila i jednim specijalnim vozilom-kamionom sa mernom opremom tako da će se ova sredstva koristiti za pokriće troškova registracija vozila (komunalna taksa, javni putevi, posebna taksa, adninistrativna taksa).Carine Saradnja sa Međunarodnim birom za tegove i mere BIPM obezbeđuje periodično poređenje određenih naših nacionalnih primarnih etalona sa odgovarajućim međunarodnim etalonima koje čuva BIPM, čime se obezbeđuje povezanost merenja u našoj zemlji sa svetkim jedinstvom meranja. Prilikom svakog upoređivanja etaloni se izvozno-uvozno carine te je za te potrebe neophodno obezbediti sredstva u Budžetu za 2007. godinu.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 482200 Ostali porezi 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 482300 Obavezne takse 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 UKUPNO 600.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 600.000   UKUPNO 600.000

[pic]

Šifra programa: 0004 Naziv programa: Osnovna sredstva za tekuće aktivnosti Funkcija: 410-Opšti ekonomski i komercijalni poslovi i poslovi po pitanju rada

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Tekuće aktivnosti koje se ponavljaju svake godine.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Mašine i oprema

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Mašine i oprema

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Upoređujući etalonsku bazu, kao i drugu merno-tehničku opremu u Zavodu sa zahtevima koji se upućuju Zavodu, uočava se raskorak između raspoložive opreme i tih zahteva. Stanje merno-tehničke opreme u Zavodu karakteriše se ne samo metrološkim karakteristikama (tačnost, pouzdanost, merni opseg, nazivni opseg upotrebe i dr.) već i mogućnostima održavanja, redovnog pregleda i upotrebe te opreme. Opšta zapažanja brojne i raznovrsne merno-tehničke opreme kojom Zavod raspolaže ne ulazeći u pojedinačne karakteristike su:• ukupno posmatrano, oprema Zavoda već dugo ne odgovara realnim potrebama i ne samo da nije obnavljana već je, usled nedostatka finansijskih sredstava, i nedovoljno održavana;• za određene oblasti metrologije postoji oprema koja u ovom trenutku ima prihvatljive metrološke karakteristike, ali za neke oblasti nema nikakve opreme;• usled nedostatka finansijskih sredstava, vrhunska merna oprema nije redovno pregledana;• Zavod nabavlja i održava opremu u skladu sa finansijskim sredstvima odobrenim u Budžetu (simbolična sredstva), tim sredstvima mogli su se ublažavati samo gorući problemi.U nedostatku potrebne merno-tehničke opreme u Zavodu, ali i u drugim organizacijama u zemlji, znatan deo metroloških poslova, posebno u pogledu etalo-niranja etalona i ispitivanja tipa merila, mora se obavljati u inostranim metrološkim ustanovama. Za takve usluge inostranih ustanova domaće organizacije izdvajaju finansijska sredstva koja prevazilaze potrebna sredstva za nabavku opreme Zavoda. Jedan od najznačajnijih, ali i najsloženijih poslova Zavoda jeste ostvarivanje i etaloniranje etalona osnovnih i izvedenih jedinica Međunarodnog sistema jedinica. Taj posao zahteva visokostručni kadar, odgovarajući laboratorijski prostor i znatna dugo očekivana finansijska ulaganja u opremu cele društvene zajednice.U ovom trenutku, uprošćeno rečeno, i ne ulazeći u metrološke karakteris-tike pojedinih etalona, moglo bi se reći da Zavod raspolaže:A) Nacionalnim (primarnim) etalonima: (1) dužine, (2) mase, (3) vremena i frekvencije, (4) elektromotorne sile, (5) električne otpornosti, (6) temperature, (7) svetlosne jačine, (8) svetlosnog fluksa, (9) ugla u ravni, (10) sile, (11) električne snage, (12) ekspozicione doze zračenja, (13) kerme u vazduhu, (14) apsorbovane doze jonizujućih zračenja u tkivu, (15) pritiska, (16) spektralne pro-pustljivosti, i (17) spektralne osetljivosti detektora;B) sekundarnim etalonima: (1) dužine, (2) mase, (3) temperature, (4) zapremine, (5) hrapavosti, (6) pritiska, (7) svetlosne jačine, (8) naizmeničnog napona, (9) ele-ktrične otpornosti, (10) odnosa transformacije napona i struje, (11) električne energije, (12) kerme u vazduhu, (13) ekspozicione doze zračenja, (14) apsorbovane doze, (15) aktivnosti radioaktivnih zračenja, (17) sadržaja( zračenja, (16) aktivnosti radioakti-vnih izvora (izvora alkohola, (18) gustine (areometri), (19) gustine mleka (laktodozimetri), (20) gustine urina (urinometri), (21) gustine šire (širometri); (22) elektromotorne sile; (23) spektralne propustljivosti; (24) osve-tljenost; (25) luminacija; i (26) temperatura boje. V) radnim etalonima za 46 fizičkih veličina.Za određeni broj navedenih etalona Zavod poseduje važeća uverenja o etaloni-ranju u Međunarodnom birou za tegove i mere ili u nekoj nacionalnoj metrološkoj ustanovi.Metrolozima nije potrebno posebno naglašavati da bez ostvarenih i upore-đenih (primarnih) etalona nema mernog jedinstva u zemlji i sa svetom. Sadašnji broj etalona, koje ostvaruje Zavod, ne odgovara realnim potrebama u našoj zemlji.Međutim, bez odgovarajućih ulaganja cele društvene zajednice, kojoj su potrebni takvi etaloni, Zavod ih neće moći ni u buduće ostvarivati, a postoji opasnost i da neki od postojećih etalona uskoro budu prevaziđeni i deklarisani na niži nivo.Pojedini izrazi nacionalni (primarni) etalon; sekundarni etalon; i radni etalon, imaju sledeće značenje:- etalon je materijalizovana mera, merni instrument ili merni sistem namenjen da definiše, ostvaruje, čuva ili reprodukuje jednu jedinicu, odnosno jednu vrednost ili više poznatih vrednosti jedne veličine, kako bi se poređenjem mogle preneti na etalone nižeg reda ili merila;- nacionalni (primarni) etalon jedinice određene veličine je etalon koji ima najbolja metrološka svojstva koja se proveravaju poređenjem s međunarodnim etalonom, a služi za utvrđivanje metroloških svojstava sekundarnih etalona; – sekundarni etalon jedinice određene veličine je etalon čija su metrološka svojstva utvrđena poređenjem s nacionalnim (primarnim) etalonom ili po etalon-metodi, a služi za pregled radnih etalona;- radni etalon jedinice određene veličine je etalon čija su metrološka svojstva utvrđena poređenjem sa sekundarnim etalonom ili po etalon-metodi, a služi za pregled merila; OPREMA PO PRIORITETU •Oprema za potrebe Kontrola mera i dragocenih metala dinara1. Primarni etalon-Portabl Coriolis Pover za pregled sprava za merenje tečnog naftnog gasa, na mestu korišćenja merila 1.200.0002. Etalon posude-radni etaloni za pregled sprava za merenjetečnog naftnog gasa, sa kompresorima, pripadajućom opremomi crevima za povezivanje (kom. 4) 6.850.0003. Garniture tegova klase tačnosti E2 i klase tačnosti F1 do 1 kg 250.0004. UV lampe za kontrolu originalnosti državnih žigova (kom. 10) 250.0005. sekundomeri elektronski (kom. 4)eksploziometar (kom. 4)termohigrografi (kom. 4)termometri kontaktni elektronski, opsega od – 5ºC do + 50ºC, za merenje temperature radnog fluida na terenu (kom. 4) 2.280.000 6. Lidijski kamen 25.0007. Digitalni fotoaparati koji se koriste za prikupljanje dokaza pri vršenju nadzora (6 komada) 100.000Obrazloženje (1) Sprave za merenje tečnog naftnog gasa (TNG) se sve više koriste u Srbiji za merenje u punjenje TNG u automobile na benzinskim stanicama. Zavod sa Kontrolama mera se mora opremiti i osposobiti za pregled te vrste merila. Iz tih razloga treba nabaviti jednu garnituru Portabl Coriolis Prover-a koji bi se koristio na celoj teritoriji Srbije samo u slučaju ekspertize ili nekih vanrednih pregleda i merenja. (2) Zakonska je obaveza Kontrole mera i dragocenih metala da izvrši redovan periodičan pregled merila na zahtev imaoca/korisnika merila. Iz tih razloga se predlaže da se Kontrole mera opreme za redovan pregled i žigosanje sprava za merenje TNG-a sa etalon posudama i pripadajućom opremom (kompresor, cevovodi, ventili, sl.).(3) Zakonska je obaveza Kontrole mera i dragocenih metala da izvrši redovan periodičan pregled merila mase na zahtev imaoca/korisnika merila. Za tu vrstu overavanja su potrebne garniture tegova određene klase tačnosti.(4) Merila koja se pregledaju žigošu se žigovima-nalepnicama, kojima se potvrđuje da merilo ispunjava propisane metrološke uslove. Pre stavljanja žigova-nalepnice na merila, sve nalepnice su u Kovnici novca obrađene specijalnom zaštitom (radi sprečavanja zloupotrebe) koja se jedino UV lampom uočava i time proverava njena originalnost. Da bi se pri redovnim i vanrednim nadzorima mogla konstatovati originalnost zavodskih žigova-nalepnica neophodne su UV lampe. Do sada je Zavod koristio lampe koje je dobio na poklon od Zavoda za izradu novčanica. Vremenom su te lampe pregorele, a na našem tržištu nema mogućnost nabavke rezervnih delova. Bez pomenutih lampi nema svrhe zaštita žigova-nalepnica, ni nadzor nad merilima, što bi otvorilo mogućnost masovnog žigosanja falsifiko-vanim nalepnicama i korišćenja netačnih, neispravnih merila, sa namerno pode-šenim pogrešnim pokazivanjem rezultata merenja.(5) Osim utvrđivanja greške merila, u svim radnim uslovima, što podrazumeva i merenje uticajnih veličina (temperature pre svega) treba meriti i druga svojstva merila, kao što su maksimalni protok i sl. Iz tih razloga se predlaže nabavka termometara i sekundomera. Pregled nekih vrsta merila se obavlja na mestu korišćenja merila sa fluidom koji je i radni. Često su to zapaljive tečnosti i eksplozivni gasova. Radi se u uslovima i atmosferi koji su ugroženi zapaljivim i eksplozivnom materijama. Iz tih razloga se predlaže nabavka eksploziometara kojima bi se kontrolisalo stanje ugroženosti zapaljivim parama i eksplozivnim gasovima prilikom pregleda merila na terenu.(6) Lidijski kamen se koristi prilikom kvantitativnih analiza finoće predmeta od dragocenih metala.(7) Prilikom vršenja nadzora potrebno je izveštaje dopuniti sa fotografijom kao dokaznim materijalom. Fotografija se prihvata kao dokazni materijal u prekrša-jnim postupcima.• Oprema za potrebe Metrološko razvojnog sektora 8. Kalibrisani referentni refleksioni materijali (uzorci) 637.500ObrazloženjeNovoizrađeni spektrofotometrijski sistem za spektralnu refleksiju zahteva popunu metrološku karakterizaciju i validaciju da bi se mogla i ova merenja naći u BIPM-ovoj bazi podataka mernih mogućnosti. Za ovo su neophodni referentni uzorci koji su kalibrisani u nekoj drugoj priznatoj laboratoriji i koji se mogu koristiti i kasnije za izvođenje vrednosti kod ključnih poređenja. Etaloniranja u ovoj oblasti se očekuje od strane proizvođača tekstila, boja i lakova, štampe (kovnica novca) i građevinske industrije. Značajan odziv se očekuje i kod proizvođača saobraćajnih znakova i signalizacije i laboratorija koje će proveraviti kvalitet ovih proizvoda pri prvoj ugradnji ali i tokom eksploatacije.9. Antivibracioni sto za merni sistem za refleksiju 637.500 ObrazloženjeSistem za merenje refleksije trenutno je postavljen na običan sklopivi drveni sto koji je nedovoljno stabilan i podložan uticaju vibracija. Neophodna je nabavka odgovarajućeg antivibracionog stola obzirom na prirodu merenja (gonimetrisanje pri vrlo malim uglovima).Etaloniranje u ovoj oblasti se očekuje od strane proizvođača tekstila, boja i lakova, štampe (kovnica novca) i građevinske industrije. Značajan odziv se očekuje i kod proizvođača saobraćajnih znakova i signalizacije i laboratorija koje će proveraviti kvalitet ovih proizvoda pri prvoj ugradnji ali i tokom eksploatacije. 10. Etalon posuda-automatska prelivna pipeta, od nerđajućeg čeličnog lima, NV = 50 L 637.500Omogućava izradu skale na Uređaju za pregled vodomera, sa vrednošću podeljka od 50 L na način koji obezbeđuje isključenje subjektivnog faktor i greške očitavanja. 11. Digitalni termometar, opsega merenja tamperature od 0ºC do 50ºC, vrednost podeljka 0,1ºC 42.500Omogućava izračunavanje merne nesigurnosti određivanja temperature koja je jedan od najznačajnijih elemenata merne nesigurnosti etaloniranja uređaja za overavanje vodomera. 12. Termometar i higrometar, opsega merenja tamperature vazduha u prostoriji, opsega merenja od 0ºC do 50ºC, vrednost podeljka 0,1ºC, vlažnosti od 40% do 80 % sa mogućnošću beleženja/pamćenja 212.500Omogućava izračunavanje doprinosa i merne nesigurnost uticajnih veličina (tempe-rature i vlažnosti vazduha u laboratoriji). 13. Merni računarski sistem za automatizaciju etaloniranja Omogućava automatizaciju merenja. 215.000Obrazloženje(10-13) U Srbiji postoji preko 30 metroloških laboratorija za pregled i žigosanje vodomera, u kojima postoji blizu 90 radnih etalona-uređaja za pregled vodomera. Provera podeoka skale na uređajima za pregled vodomera vrši se etalon posudama – sekundarnim etalonima nazivne zapremine, tipa posude na uliv. Za sada ne postoje sekundarni etaloni-etalon posude nazivne zapremine 50 L, tipa auto-matske prelivne pipete. Etaloniranje ovih uređaja je u nadležnosti Zavoda za mere i dragocene metale.Prema Zakonu o metrologiji Zavod za mere i dragocene metale je nadležan za etaloniranje etalona za overavanje vodomera.Zavod za mere i dragocene metale ne raspolaže traženom opremom. Alternativa ovoj opremi je kao i do sada, da se etalon gasomeri sa tečnošću odnose u inostrane laboratorije na pregled. Nabavkom etalon posude – sekundarnog etalona jedinice zapremine tečnosti nazivne zapremine 50 L, tipa automatske prelivne pipete Zavod kao nadležan bi bio osposobljen da etalonira radne etalone u laboratorijama za overavanje vodomera, kao i da učestvuje u poređenjima koje organizuje EVROMET.Za nabavku navedene opreme potreban je period od oko jedne godine, što obuhvata, narudžbu, ugovaranje, izradu, isporuku i montažu opreme, obuku kadra i dokazivanjem tehničkih svojstava.Procenjeni troškovi rada opreme su minimalni jer podrazumevaju samo tro-škove električne energije koje se utroši pri radu opreme.Troškovi održavanja podrazumevaju redovno održavanje i servisiranje opreme od strane ovlašćenog servisa ili zastupnika firme i procenjeni su u iznosu od 30.000 dinara na godišnjem nivou. U navedeni iznos uključeni su i troškovi rada opreme.14. CCD kamera (3 kom) sa instalacijom 425.000Omogućava smanjenje nesigurnosti merenja i podrška SMSs (line scales i ugao) 15. Objektiv za mernu mašinu (uvećenje najmanje 50h) 425.000Omogućava smanjenje nesigurnosti merenja i podrška SMSs (line scales) 16. Koordinatni mikrometar (za goniometar) 425.000Omogućava smanjenje nesigurnosti merenja i podrška SMSs (ugao) 17. Aktivna stabilizacija temperature u kućištu interferometra i završe-tak radova na njegovoj rekonstrukciji povezivanjem EAR opreme u sistem Podrška CMCs 1.700.00018. Termohigrometar (2 kom) za Grupu za dužinu 85.000Neophodna oprema za praćenje ambijentnih uslova u laboratorijama Obrazloženje(14-18) Merenje dužine i ugla u Srbiji je sa dugom tradicijom i od velikog značaja, kako u privredi, pogotovo industriji (metalopreređivački komleks), tako i sa stanovišta zakonske metrologije u nas (merenje dužine). U Srbiji postoji veliki broj akreditovanih metroloških laboratorija u kojima se pregledaju merila dužine i ugla. Zadatak Zavoda za mere i dragocene metale je da obezbedi sledivost radnih etalona ovih metroloških laboratorija, preko sekunda-rnih do primarnih etalona jedinica dužine i ugla. Interferencijski komparator za granične mere je sekundarni etalon jedinice dužine. Etaloniranje graničnih mera je jedno od najstarijih etaloniranja visoke precizno-sti napravljenih u dimenzionoj metrologiji. Interferencijska merenja graničnih mera spadaju u najtačnija dimenziona merenja. Da bi se dobila zadovoljavajuća tačnost ovih merenja potrebno je održavati stabilnim mikroklimatske uslove u prostoru u kome se vrše merenja. Jadan od faktora koji najviše utiču na tačnost ovih merenja je temperatura. Što je temperatura stabilnija i bliža 20°C za vreme merenja, to su i merenja tačnija. Unapređenje interferencijskog komparatora za granične mere je izrada sistema za stabilizaciju i kontrolu temperature u inter-ferometru.Stabilizacijom temperature u kućištu povisiće se tačnost, pouzdanost i brzina merenja graničnih mera pomoću interferencijskog komparatora.Na taj način postići će se da nacionalna laboratorija za interferencijski kompa-rator za granične mere, razvije tehničke i merne sposobnosti koje su potrebne priv-redi Srbije, radi obezbeđenja tačne mere i tačnog merenja dimenzija u industriji.Takođe će se zamenom spektralnih lampi na interferencijskom komparatoru laserom, obezbediti sledivost ovog sekundarnog etalona do primarnog etalona jedinice dužine, koji je realizovan i čuva se u Zavodu.To znači, da bi modernizovani interferencijski komparator bio sekundarni etalon, sa sledivošću do primarnog etalona jedinice dužine, na kome bi se pregle-dale granične mere klase K (radni etaloni prvog reda). Rekonstrukcijom interferometra za granične mere (uspostavljanjem aktivne stabilizacije temperature u kućištu, zamenom barometra i higrometra) i nabavkom višebojnog lasera, kao i autokolimatora sa pomoćnom mernom opremom, Zavod bi kao nadležan bio i u mogućnosti da pregleda radne etalone jedinica dužine i ugla sa zadovoljavajućom tačnošću, koja je potrebna privredi Srbije, kao i da učestvuje u EVROMET projektima i interkomparacijama.U toku 2003. godine započet je projekat modernizacije navedenih etalona. Oprema planirana za nabavku u 2007. značila bi da se projekat privede kraju i oprema stavi u funkciju.Procenjeni troškovi rada opreme su minimalni jer podrazumevaju samo troškove električne energije koje se utroši pri radu opreme.Redovno održavanje kao i do sada sprovodiće metrolozi koji rade sa navedenom opremom, dok je servisiranje predviđeno samo u slučaju kvarova.19. Kalibrator snage i kvaliteta električne snage 3.400.00Zavod ima izvor snage koji je razvio FTN, Novi Sad i koji često otkazuje i daje neodgovarajuće karakteristike. Potrebno je nabaviti kalibrator električne snage i kvaliteta električne snage (kao što je 6100A, Fluke). U Srbiji ne postoje etaloni kojima se može etalonirati instrument za merenje kvaliteta električne snage. Veoma je važno da ovi instrumenti budu etalonirani. 20. Delitelj napona (SP Švedska) sa sertifikatom. 340.000Zavod nema ni jedan delitelj za AC napon. Za etolonsko merenje električne snage potrebno je imati više delitelja za različite vrednosti napona. Kad nabavimo jedan delitelj sa sertifikatom pokušaćemo sami praviti ostale delitelje i porediti se sa ovim nabavljenim deliteljem. 21. Kalibrator uređaja za određivanje grešaka mernih transformatora 212.500Omogućava etaloniranje uređaja za određivanje grešaka mernih transformatora. 22. Platinski otporni termometar 42.500 Potreban za merenje referentne temperature prilikom etaloniranja etalna elektromotorne sile. Doprinos merne nesigurnosti određivanja temperature prili-kom etaloniranja etalona elektromotorne sile je veoma značajan i stalnom primenom platinskog otpornog termometra ovaj element bi se značajno poboljšao Obrazloženje(19-22) Jedinice elektromotorne sile, električne otpornosti i električne snage su izvedene jedinice Međunarodnog sistema jedinica čiji se etaloni koriste za realizaciju i prenošenje vrednosti u neprekidnom lancu etaloniranja u oblasti električnih veličina. Od metrološkog nivoa ovih etalona zavise i sva druga merenja električnih veličina. Takođe je izuzetan značaj i uticaj etaloniranja ovih etalona u oblasti neelektričnih veličina kao što su temperatura, pritisak, protok i slično koji se mere pomoću pretvarača. Primene u industriji a posebno u elektroprivredi su brojne i odnose se prvenstveno na procese etaloniranja za potrebe akreditovanih, ovlašćenih i ispitnih laboratorija koje u daljem lancu etaloniranja imaju izuzetnu ulogu u ostvarivanju odgovarajućeg kvaliteta proizvoda. Od nacionalnog nivoa koji se ostvaruje u laboratorijama Zavoda za mere i dragocene metale zavise svi ostali nivoi i procesi u celoj zemlji što se neposredno i posredno odražava na sve segmente privrede.Nacionalni etaloni se tradicionalno ostvaruju u Zavodu oko 50 godina i Grupa za električne veličine Metrološko razvojnog sektora Zavoda je u tom periodu ostvarila kontinuitet i značajne rezultate i pored nedostatka sredstava, kadra i ostalih uslova koji su neophodni. Nacionalni etaloni imaju sledivost u odnosu na Međunarodne etalone. Metrološke karakteristike etalona se regularno prate a vrednosti prenose na sekundarne i radne etalone. Unapređenje će dati veliki doprinos celokupnoj privredi, zaštiti zdravlja, životne sredine i bezbednosti u zemlji.Sledivost etaloniranja u oblasti električnih veličina se dokazuje redovnim etaloniranjem etalona Zavoda u Međunarodnom birou za tegove i mere (BIPM), drugim nacionalnim metrološkim institutima ili akreditovanim laboratorijama koje imaju odgovarajući obim akreditacije. Sledivost nije dovoljno pokazati samo na osnovu jednog etaloniranja i u jednom trenutku. Ona se mora dokazati na osnovu višegodišnjeg održavanja, praćenja i etaloniranja u odgovarajućim kompetentnim laboratorijama. Jedan od značajnih elemenata merne nesigurnosti je dugotrajna stabilnost. Kompetentnost i sledivost se stalno dokazuju i proveravaju, a jedan od najboljih načina su međulaboratorijska poređenja različitih nivoa (međunarodna, evropska, ključna i bilateralna).Potrebno je nastaviti automatizaciju u oblasti naizmeničnog napona i struje. Ovi procesi etaloniranja sa starom opremom traju od nedelju dana do mesec dana a uvođenjem automatizacije ovaj proces će se višestruko ubrzati i smanjiti merna nesigurnost etaloniranja. Termički konvertori, strujni šantovi, programabilni prekidački sistem će obezbediti potpuno nove mogućnosti etaloniranja u Zavodu. U zemlji postoje velike potrebe za etaloniranjem u ovoj oblasti i sada naši klijenti ove zahteve moraju rešavati u inostranstvu. Time će se značajno smanjiti odliv sredstava iz zemlje a usluge etaloniranja će pružati Zavod, što će značajno uvećati državni budžet.Laboratorija za električnu otpornost Zavoda je bila učesnik EVROMET ključnog poređenja EM-K10 (kompletno merenje etalon-otpornika nazivne vrednosti 100 Ω) u oktobru 2004. godine. Naši rezultati su dokazali ekvivalentnost sa ostalim Evropskim laboratorijama i potvrdili naš CMC u bazi podataka BIPM. Ključna poređenja u EVROMET-u se vrše samo za one oblasti metrologije u kojima postoji veliki svetski interes i od njih se očekuju značajna i višestruka dalja unapređenja i doprinos koji metrologija daje u sveukupnom razvoju društva.Laboratorija za električnu snagu Zavoda je učesnik EVROMET ključnog poređenja CCEM-K5 Merenje električne snage frekvencije 50 Hz, sprovedeno je u junu 2005. godine. Rezultati su obrađeni i poslati 2005.Nabavkom nove merne opreme zameniće se sada korišćena veoma zastarela merna oprema, proširiće se opseg merenja električne snage i smanjiti ukupna merna nesigurnost, što će se lančano preneti i na sve druge nivoe etalona.Kalibrator snage će zameniti postojeći neautomatizovan izvor snage koji veoma često otkazuje i daje često nepouzdane rezultate. U ovakvim slučajevima se etaloniranja vrše u dužim vremenskim intervalima i potrebne su dodatne provere što značajno usporava naše usluge velikom broju korisnika naših usluga iz cele elektroprivrede i velikog broja laboratorija koje svoje merne mogućnosti zasnivaju na našim rezultatima etaloniranja. Delitelj naizmeničnog napona strujni transfo-rmatori za veće opsege električne struje i AC etalon otpornici su potrebni za kompletiranje laboratorije za električnu snagu. Jednofazni etalon snage koji je direktno slediv do primarnog etalona po definiciji treba da se primeni za etaloniranje trofaznog etalona (faza po faza). On bi se koristio za etaloniranje nacionalnog etalona električne snage u zemlji (Zavod za ovo etaloniranje troši oko 665.000 dinara, koliko košta etaloniranje u nekom od evropskih nacionalnih instituta). Ovaj etalon bi se prema sadašnjoj ceni isplatio već za manje od sedam godina.U oblasti visokih napona za potrebe prenosa u elektroprivredi potrebno je obezbediti ispitivanja tipa novoproizvedenih mernih transformatora kao i etaloniranje u laboratorijama u elektroprivredi i kod proizvođača potrebno je unaprediti nabavkom kalibratora uređaja za određivanje grešaka mernih transforma-tora. U ovoj oblasti smo se za ostvarivanje sledivosti prema međunarodnim etalonima prijavili za poređenje na nivou zemalja južnoevropskog regiona (balkansko područje). Ovo poređenje se planira za drugu polovinu 2007. godine. Time ćemo steći uslove da prijavimo još nekoliko servisa za Međunarodnu bazu podataka etaloniranja čime ćemo omogućiti našoj laboratoriji da bude konkurentna na evropskom tržištu etaloniranja. Korisnici naših usluga će time dobiti međunarodno priznate sertifikate od Zavoda.Za nabavku navedene opreme potreban je odgovarajući period (oko 9 meseci) koji obuhvata narudžbu, ugovaranje, isporuku, montažu i puštanje u rad opreme, internu obuku kadra (korišćenjem isporučene dokumentacije) i dokazivanje metroloških karakteristika. Naši stručnjaci su kompetentni i obučeni da samostalno vrše puštanje u rad i obuku mlađeg kadra, saglasno tački 5.2 JUS ISO/IEC standarda, što je i priznato na međunarodnom nivou saglasno oceni Foruma za kvalitet EVROMET-a iz februara 2005. godine.Redovno održavanje kao i do sada sprovodiće metrolozi koji rade sa navedenom opremom, dok je servisiranje predviđeno samo u slučaju kvarova. Merne mogućnosti Grupe za električne veličine su objavljene u bazi podataka Međunarodnog biroa za tegove i mere. Cilj Zavoda je da održi i unapredi kvalitet etaloniranja kao i da poveća broj svojih usluga saglasno potrebama naših klijenata. Sertifikati su saglasno mogućnostima objavljenim u Međunarodnoj bazi BIPM-a priznati u celom svetu. . 23 Sintetizer frekvencije 170.000 24. Generator vremenskog intervala 425.000 ObrazloženjeUređaji se koriste zajedno za pregled frekvencmetara, što bi omogućilo proširenje mernih mogućnosti laboratorije, pregled sopstvenih mernih instrumenata, a takođe i usluge korisnicima.25. Digitalni termohigrometar u Grupi za masu 2 kom 85.000Neophodna oprema za praćenje ambijentnih uslova u laboratorijama za silu i pritisak. Digitalni termohigrometar je potreban za kontinualno praćenje referentnih uslova u labaratotiji. 26. Autosempler (auto injektor AOS-20 i) 212.500Proširenje mernih mogućnosti uređaja i automatizacije analize 27. Injektor za FID detektor sa kolonom 212.500Omogućavanje određivanja ugljovodonika i velikog broja aromatskih jedinjenja 28. Generator za proizvodnju vodonika 59.500Preporuka proizvođača uređaja, korišćenje generatora za proizvodnju vodonika iz bezbednosnih razloga kako za uređaj tako i za korisnika. 29. Frižider za čuvanje referentnih uzoraka 34.000 30. Uređaj za redestilovanu vodu 212.500Neophodan za proizvodnju redestilovane vode neophodne za rad oba uređaja i pripre-me referentnih rastvora potrebnih pri međulaboratorijskim poređenjima 31. Termohigrometar 42.500Neophodan za kontrolu temperature i vlažnosti u laboratoriji i određivanja merne nesigurnosti rezultata merenja. 32. Mikropipete automatske Socorex 59.50010 μl – 100 μl100 μl – 1000 μl40 μl – 350 μl multichannel pipettes 33. Normalni sudovi 17.0005 ml, 10 ml, 20 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml ukupno 35 kom 34. Standardni referentni električni otpornici 170.000Standardni referentni električni otpornici vrednosti 1 Ω, 10 Ω, 100 Ω i 1000 Ω neophodnih za komparativno etaloniranje platinskih otpornih termometara primarnih etalona jedinice temperature. ObrazloženjeImajući u vidu novu opremu kojom je laboratorija za temperaturu opremljena u okviru projekta koji je finasirala Evropska agencija za rekonstrukciju, a za normalno funkcionisanje, ostvarivanje i održavanje primarnog etalona jedinice temperature u Zavodu, koje se bazira na Standardnim referentnim platinskim otpornim termometrima i primarnom mernom otpornom mostu ASL (UK), model F18-CST Automatic thermometric measurement resistance bridge, neophodno je obezbediti set standardnih referentnih etalonskih električnih otpornika. U Zavodu postoji jedan takav referentni set namenjen realizaciji etalona električne otpornosti koji se čuva u laboratoriji za električnu otpornost, ali njegovo istovremeno korišćenje za potrebe realizacije etalona jedinice temperature nije praktično moguće s obzirom da bi to iziskivalo stalno ili periodično premeštanje ovog seta etalonskih otpornika iz jedne u drugu laboratoriju, što bi bitno narušavalo njegove karakteristike i time praktično onemogućilo njegovu pravilnu upotrebu. Stoga neophodnost obezbeđivanja jednog ovakvog seta etalonskih električnih otpornika specifično namenjenog za potrebe samostalnog i nezavisnog funkcioni-sanja etalona jedinice temperature predstavlja uslov bez koga se ne može.35. Uljno kupatilo 850.000Srednje-temperaturno uljno kupatilo za termostatiranje i održavanje na konstantnoj temperaturi referentnih standardnih električnih otpornika neophodnih za kompa-rativno etaloniranje platinskih otpornih termometara–primarnih etalona jedi-nice temperature. ObrazloženjeZa pravilno i normalno funkcionisanje, ostvarivanje i održavanje nacionalnog primarnog etalona jedinice temeperature, pored svih mernih i etalonskih komponenti koji ovaj etalon sačinjavaju, jedna od osnovnih komponenti je i održavanje strogo konstantne i tačno poznate referentne temperature etalonskih referentnih električnih otpornika na čijim tačno poznatim vrednostima počiva određivanje vrednosti otpornosti etalonskih platinskih otpornih termometara, kao osnovnog sastavnog dela nacionalnog etalona jedinice temperature. Određivanje ovih vrednosti se obavlja preko primarnog mernog mosta ASL (UK), model F18-CST Automatic thermometric measurement resistance bridge, i seta etalonskih otpornika iz prethodne pozicije, koji se u ove svrhe moraju održavati na tačno poznatoj referentnoj temperaturi održavanoj u predmetnom uljnom kupatilu. U laboratoriji za temperaturu Zavoda postoji jedno slično i neadekvatno, nabavljeno pre više od 20 godina, uljno kupatilo ali karakteristika koje daleko zaostaju za karakteristikama koje su minimalno neophodne za pravilno funkcionisanje nacionalnog primarnog etalona jedinice temperature, pa stoga predlažemo nabavku novog, čije karakteristike zadovoljavaju minimalne savremene zahteve. 36. Podstanica za gasove i primarne (spoljašnje) instalacije za dovod gasova u laboratoriju. 1.000.000 Neophodna je izrada podstanice za gasove iz bezbedonosnih razloga koji su propisani pravilnikom o protivpožarnoj zaštiti. Pirmarna instalacija je neophodna da bi se podstanica povezala sa postojećom sekundarnom unutrašnjom instalacijom koja je već postavljena u laboratoriji. 37. Oprema za saobraćaj Imajući u vidu da je kompletan “vozni park“ Zavoda zastareo (starost vozila je od 10 – 19 godina), a da je obavljanje redovnih poslova vezano za rad na terenu, neophodna je nabavka novih vozila.Obrazloženje(37) Specijalno teretno vozilo pod rednim brojem 5 (tabela), ima funkciju kao pokretna laboratorija za pregled stabilnih vaga drumskih i železničkih. Ostala putnička i teretna vozila Zavoda sa područnim organizacionim jedinicama (Kontrola mera i dragocenih metala – KM ) su se koristila za potrebe vršenja nadzora nad prometom i upotrebom merila, a sada se koriste uglavnom po lokalu u službene svrhe imajući u vidu u kakvom su voznom stanju (godina proizvodnje, nedovoljna sredstva za održavanje).U ovom trenutku Zavod sa područnim organizacionim jedinicama uopšte ne raspolaže pouzdanim i sigurnim vozilom, vozila koja su dotrajala, neisplativa za generalne popravke pa čak i za neophodne popravke za tehničke preglede pri registraciji istih. Verovatno će Zavod biti prinuđen da u ovoj godini rahoduje skoro sva vozila izuzev 2-3 vozila koja su u nešto boljem stanju od ostalih.Imajući u vidu delatnost i funkciju Zavoda za mere i dragocene metale u oblasti metrologije, neodrživo je da pojedine kontrole mera-KM ne raspolažu uopšte vozilom KM. Stanje službenih vozila Zavoda sa područnim organizacionim jedinicama: 1 putničko jugo koral 55 c 1995. Zavod2 putničko jugo koral 55 1989. KM Beograd3 teretno jugo skala poli 1995. KM Zrenjanin4 putničko jugo koral 55 1990. KM Zrenjanin5 ter.spec.vozilo Tam 260 T26 DG 1986. KM Zrenjanin6 putničko jugo koral 55 1993. KM Niš7 putničko jugo koral 45 1992. KM Novi Sad38. Administrativna oprema dinara1. Personalni računari Pentium 4 (13 kom) +P4 (2 kom) 1.300.0002. Server 150.0003. Laserski štampači (11 kom.) 200.0004. GPIB kartice (2 kom.) 200.0005. Adobe Acrobat Proffessional 7+ Abby Fine Reader Corporate,Coral DRAW Graphics suite 11) 300.0007. Kopir aparat 350.0008. Noutbook 83.000 Obrazloženje(38) Personalni računari su planirani radi zamene računara starije generacije (486 ili Pentijum I) i povezivanja u lokalnu mrežu. Server će omogućiti zajednički rad dislociranim radnim jedinicama (Kontrolama mera) i Odeljenju za finansijsko-komercijalne poslove pri korišćenju aplikacija za finansijsko-materijalno poslovanje. GPIB kartice su spona računara i merne opreme neophodne u procesu merenja, koje obavljaju kontrolu i upravljanje mernih procesa, automatsko prikupljanje i obradu podataka dobijenih merenja. Potreba za štampačima je nastala usled dotrajalosti postojećih, u slučajevima kada je cena novih više isplativa od popravke postojećih. Softver je neophodan radi procesa legalizacije softvera koji su vezani za proces merenja, izradu tipskih rešenja i odgovarajuće dokumentacije.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512100 Oprema za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 2.313.000 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 10.000.000 UKUPNO 15.313.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 15.313.000   UKUPNO 15.313.000 Aktivnost: 0002-Zgrade i građevinski objekti

OPŠTI PODACI O AKTIVNOSTI

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Zgrade i građevinski objekti

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Zavod (sedište) sa šest poslovnih objekata područnih organizacionih jedinica u Beogradu, Nišu, Kruševcu, Subotici, Zrenjaninu, i Prizrenu, od kojih su namenski projektovana i izgrađena samo dva objekata-Kontrola mera i dragocenih metala u Zrenjaninu i Prizrenu. Kod ostalih objekata delimično su adaptirane prostorije, prilagođene potrebama izvršavanja poslova. Objekti u Kruševcu i Subotici su građeni 30-tih godina prošlog veka za sasvim druge namene (kafana, pivara), pa je shodno vremenu njihovog nastojanja i način gradnje zastareo (drvena spratna konstrukcija, kara-tavan). U okviru budžeta za 2007. godinu, Zavodu sa područnim organizacionim jedinicama je neophodno obezbediti potrebna sredstva za adaptaciju i rekon-strukciju objekata.1. Zahtev za adaptaciju dela prostora Zavoda (sedište) laboratorije za svetlosne veličinePoslovna zgrada Zavoda (sedište) u Beogradu, osim nekoliko laboratorija, nije namenski građena za ustanove ovog tipa. Izvesnim dosadašnjim adaptacijama poslo-vnog prostora u laboratorijski do sada su ostvareni samo delimični i nedovoljni uslovi za funkcionisanje laboratorija. Zgrada i dosadašnji laboratorijski prostor ne pružaju zadovoljavajući smeštaj za korišćenje osetljive merno-tehničke opreme, a razvoj postojećih laboratorija ili formiranje novih predstavlja najkrupniji pro-blem u radu i razvoju Zavoda.Adaptacija manjeg obima dela prostora laboratorije za svetlosne veli~ine u smislu izgradwe antivibracionog stola zajedno sa mernom mra~nom komorom. Radi se o vrlo zahtevnim opti~kim merewima u smislu ta~nosti merenja, kao i preciznog postavljanja optičkih komponenti na put svetlosnog snopa.Završetak izrade građevinskog i mašinskog projekta je mart 2007. godine, a očekivani završetak radova je jul-avgust 2007. god. Neophodna sredstva za navedenu adaptaciju iznosi 710.000,00 dinara2. Zahtev za priključenje na gradsku gasovodnu mrežu objekta Kontrole mera i dragocenih metala Subotica u SuboticiObjekat ima sopstveno centralno grejanje na struju.U zimskom periodu računi za struju su i do 100.000,00 dinara mesečno, te je od strane JP predloženo da se objekat naše područne organizacione(Subotičke toplane( jedinice priključi na grad-sku gasovodnu mrežu jer gasovod prolazi sa strane puta na kojoj je lociran objekat KM Subotica. Ovim bi se postigla znatna ušteda u izdacima za grejanje, inače pred-metni objekat je od 306 m2. radnog i laboratorijskog prostora.Potrebna sredstva za radove ( izrada projekta, priključak i potrebna oprema ) iznosi oko 300.000,00 dinara.3. Zahtev za adaptaciju objekta Kontrole mera i dragocenih metala Kruševac u Kruševcu●Adaptacija spoljne fasade objekta Pošto je spoljna fasada poslovne zgrade sa radnim prostorom od 268 m2 u lošem stanju-izgledu sa dotrajalim i potpuno korodiranim horizontalnim olucima, dotra-jalih prozora koji su stari više od 70 godina koji pri udaru kiše ne dihtuju pa voda curi u unutrašnji deo „futera“ kao i ulazna vrata (metalna) koja nemaju skoro nikakvo dihtovanje pa kod obilnijih kiša dolazi do situacije da prljava voda iz oluka uz ulični trotoar podigne svoj nivo i prodire-plavi poslovne prostorije●Adaptacija garaže u laboratorijski prostor i mokrog čvora u objektu Da bi se adaptacijom postojeće garaže koja je u okviru poslovne zgrade dobila prostorija za smeštaj opreme za pregled pa čak i etaloniranje nekih vrsta merila i radnih etalona zapremine potrebno je obezbediti minimalna sredstva u visini od najviše 100.000,00 dinara.Za stanje dotrajalog „mokrog čvora“ sa dozidanim WC sa „čučavcem“ sa zadnje-dvorišne strane poslovnog objekta, neophodno je obezbediti oko 200.000, 00 dinara. Sve ukupno potrebna sredstva za navedene delimične adaptacije za poslovni objekat u Kruševcu iznosi oko 550.000,00 dinara Napomena: od 1997 god. postojala je inicijativa da se izvrši dogradnja sa adap-tacijom objekta–zgrade u cilju dobijanja dovoljnog i namenskog adekvatnog pos-lovnog prostora za rad Kontrole.

PRAVNI OSNOV Na osnovu člana 1. stav 1. tačka 6) Uredbe o finansiranju nadležnosti koje su prešle na Republiku Srbiju s bivše Srbije i Crne Gore (“Službeni glasnik RS“ br. 49/2006, koja je stupila na snagu 09.06.2006.god.), Republika Srbija nastavlja da finansira Zavod za mere i dragocene metale.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 01 – Prihodi iz budžeta 1.560.000 UKUPNO 1.560.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.560.000   UKUPNO 1.560.000

 

[pic]

III OBRAZLOŽENjE OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Šifra: 742321 – Prihodi republičkih organa i organizacija Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 25.000.000

OPIS Prihodi koji uplaćuju korisnici usluga za putne troškove u zemlji.

PRAVNI OSNOV Zakon o metrologiji („Službeni list Srbije i Crne gore“ br. 44/05) član 28; Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem tipa merila i pregledom etalona, merila i uzoraka referentnih materijal („Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 54/05); Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova u vezi sa ispitivanjem i žigosanjem predmeta od dragocenih metala („Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 03/06).

[pic]

Ostavite komentar