– Republička direkcija za robne rezerve

GLAVA 54.1 – REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis Sredstva iz budžeta Sredstva iz ostalih izvora Ukupna sredstva 04 Zajedničke i administrativne službe i opšte javne usluge 01 Prihodi iz budžeta 812.878.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 3.335.607.000   UKUPNO 4.148.485.000 BILANS OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Ek.šifra Opis Iznos   04-Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 3.335.607.000 821121 Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike 3.335.607.000   UKUPNO 3.335.607.000

 

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

Šifra programa: 0001 Naziv programa: Plate i izdaci za zaposlene Funkcija: 490-Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Plate zaposlenih

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Plate zaposlenih

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 411100 Plate i dodaci zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 110.363.000 412200 Doprinos za zdravstveno osiguranje 01 – Prihodi iz budžeta 19.755.000 413100 Naknade u naturi 01 – Prihodi iz budžeta 180.000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 01 – Prihodi iz budžeta 180.000 415100 Naknade za zaposlene 01 – Prihodi iz budžeta 1.900.000 413100 Naknade u naturi 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.010.000 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.320.000 415100 Naknade za zaposlene 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 UKUPNO 136.708.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 132.378.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 4.330.000   UKUPNO 136.708.000

[pic]

Šifra programa: 0002 Naziv programa: Korišćenje usluga i roba Funkcija: 490-Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0002-Korišćenje usluga i roba

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Korišćenje usluga i roba

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421500 Troškovi osiguranja 01 – Prihodi iz budžeta 20.000.000 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 100.000.000 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 422900 Ostali troškovi transporta 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 423900 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 01 – Prihodi iz budžeta 13.900.000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 100.000 421100 Troškovi platnog prometa i bankarskih usluga 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.200.000 421400 Usluge komunikacija 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 6.200.000 421600 Zakup imovine i opreme 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 211.969.000 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 100.000 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 200.000 422900 Ostali troškovi transporta 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 6.430.000 423100 Administrativne usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000 423200 Kompjuterske usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 200.000 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.900.000 423400 Usluge informisanja 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.500.000 423500 Stručne usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.000.000 423700 Reprezentacija 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.000.000 423900 Ostale opšte usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.630.000 424900 Ostale specijalizovane usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 41.550.000 425100 Tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 83.271.000 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 4.100.000 426100 Administrativni materijal 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.600.000 426400 Materijali za saobraćaj 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.700.000 441400 Otplata kamata domaćim poslovnim bankama 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 68.173.000 441500 Otplata kamata ostalim domaćim kreditorima 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000 482200 Ostali porezi 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 105.000 483100 Novčane kazne i penali po rešenju sudova i sudskih tela 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 100.000 611500 Otplata glavnice ostalim domaćim kreditorima 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 244.261.000 UKUPNO 824.189.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 140.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 684.189.000   UKUPNO 824.189.000

[pic]

Šifra programa: 0004 Naziv programa: Osnovna sredstva Funkcija: 490-Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0003-Osnovna sredstva

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Osnovna sredstva

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 511300 Kapitalno održavanje zgrada i objekata 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 12.088.000 512200 Administrativna oprema 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.500.000 513200 Nematerijalna osnovna sredstva 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 100.000 UKUPNO 14.188.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 500.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 13.688.000   UKUPNO 14.188.000

[pic]

Šifra programa: 0005 Naziv programa: Ostali programi Funkcija: 490-Ekonomski poslovi neklasifikovani na drugom mestu

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Kupovina robe

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Kupovina robe

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 521100 Robne rezerve 01 – Prihodi iz budžeta 540.000.000 521100 Robne rezerve 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.633.400.000 UKUPNO 3.173.400.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 540.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.633.400.000   UKUPNO 3.173.400.000

[pic]

III OBRAZLOŽENjE OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Šifra: 821121 – Primanja od prodaje robnih rezervi u korist budžeta Republike Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 3.335.607.000

OPIS Primanja ostvarena prodajom robe

PRAVNI OSNOV Zakon o robnim rezervama („Sl.glasnik RS“, broj: 18/92, član 13. i 14.) i Program robnih rezervi za 2007. godinu

[pic]

Ostavite komentar