Razdeo 55 Ministarstvo zdravlja

RAZDEO 55 – MINISTARSTVO ZDRAVLjA | |BILANS RASHODA I IZDATAKA PO PROGRAMIMA

Oblast Program Opis 01 Prihodi iz budžeta 9.304.333.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 146.500.000 05 Donacije od inostranih zemalja 1.500.000 06 Donacije od međunarodnih organizacija 47.105.600 11 Primanja od inostranih zaduživanja 7.954.536.000 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 4.589.843.500   UKUPNO 22.043.818.100

BILANS OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Ek.šifra Opis Iznos   04-Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 146.500.000 716221 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“ 20.000.000 716222 Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE“ 15.000.000 741127 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom nedelje Crvenog krsta 12.000.000 741128 Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte na manifestacijama međunarodnog karaktera 2.500.000 742324 Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke 40.000.000 742325 Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi 57.000.000   05-Donacije od inostranih zemalja 1.500.000 731121 Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike 1.500.000   06-Donacije od međunarodnih organizacija 47.105.600 732121 Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike 47.105.600   11-Primanja od inostranih zaduživanja 7.954.536.000 912321 Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa Republike 5.837.375.000 912521 Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike 2.117.161.000   UKUPNO 8.149.641.600

 

II OBRAZLOŽENjE FINANSIJSKOG PLANA PO PROGRAMIMA

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Ovaj program je sastavni deo Strateške oblasti: 04 – Zajedničke i administrativne službe i opšte javne usluge, koja opisuje delatnost rada ministarstva a glavni program kojim se iskazuju tekući raskodi i izdaci Ministarstva zdravlja: 0401 – Opšti poslovi državne uprave.Program „Plate i izdaci za zaposlene“ je program koji obuhvata izdatke za zaposlene u Ministarstvu zdravlja koji se odnose na sledeće ekonomske klasifikacije:- 413 – Naknade u naturi,- 414 – Socijalna davanja zaposlenima,- 415 – Naknade za zaposlene.Planirana sredstva za potrebe Ministarstva zdravlja u 2007. godini, za gore navedene namene, iznose 11.000.000,00 dinara i to sa izvora 01 – Budžetski prihodi .U Ministarstvu zdravlja Republike Srbije po zadnjem Pravilniku o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta od aprila 2006. godine broj sistematizovanih radnih mesta po sektorima iznosi 441 zaposlena. Od ovog broja popunjeno je 364, a nepopunjenih radnih mesta je 77.Ministarstvo zdravlja je organizovano u osam organizacionih jedinica i to:- Državni sekretar1. Sektor za organizaciju zdravstvene službe i zdravstvene inspekcije2. Sektor za zdravstveno osiguranje, zdravstvenu zaštitu i finansiranje u zdravstvu3. Sektor za sanitarni nadzor4. Sektor za zdravstvenu politiku, planiranje i javno zdravlje5. Sektor za međunarodnu saradnju i koordinaciju projekata6. Kabinet ministra7. Sekretarijat ministarstva8. Grupa za internu kontroluOd ukupnog broja zaposlenih ministarstvo zdravlja ima 307 inspektora i to :-Zdravstvenih 46-sanitarnih 250- farmaceutskih 8-i inspektora za droge 3Broj sistematizovanih i popunjenih radnih mesta po sektorima utvrđen je posle urađene racionalizacije zaposlenih u 2005. godini.

PRAVNI OSNOV Program „Plate i izdaci za zaposlene“ ima zakonski osnov u članu 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.KRATKOROČNI CILjEVIObezbeđenje kvalitetnijih uslova za rad zaposlenih  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Aktivnost: 0001-Izdaci za zaposlene

Šifra aktivnosti:0001Naziv aktivnosti:Izdaci za zaposleneOBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI

OPIS Ovi troškovi se odnose na sledeće ekonomske klasifikacije:- 413100 – Naknade u naturi, koje su planirane u iznosu od 2.500.000,00 dinara sa izvora finansiranja 01 – Budžetski prihodi a obuhvataju troškove za prevoz zaposlenih na posao i sa posla koji su u ranijem periodu teretili budžete okruga (za sanitarne i zdravstvene inspektore) a koji se ne finansiraju po osnovu markice;- 414100 – Isplata naknada za vreme odsustvovanja sa posla, u iznosu od 4.000.000,00 dinara i to sa izvora 01 – Budžetski prihodi ;Ovi rashodi obuhvataju: porodiljska bolovanja, bolovanja preko 30 dana ; – 415100 – Naknade za zaposlene, su planirane u iznosu od 4.500.000,00 dinara sa izvora finansiranja 01- Budžetski prihodi i obuhvataju troškove prevoza svih zaposlenih radnika za dolazak i odlazak sa posla, koji koriste markicu.

PRAVNI OSNOV Program „Plate i izdaci za zaposlene“ ima zakonski osnov u članu 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.

CILjEVI Obezbeđenje uslova za rad zaposlenih .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 413100 Naknade u naturi 01 – Prihodi iz budžeta 2.500.000 Troškovi prevoza zaposlenih . 414100 Isplata naknada za vreme odsustvovanja s posla 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Troškovi porodiljskog bolovanja i bolovanja preko 30 dana. 415100 Naknade za zaposlene 01 – Prihodi iz budžeta 4.500.000 Troškovi naknada za prevoz zaposlenih ( markica) i naknade za odvojeni život pomoćnika minista koji žive izvan Beograda . UKUPNO 11.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 11.000.000   UKUPNO 11.000.000

[pic]

PROGRAM: 0002-Korišćenje usluga i roba 

Šifra programa: 0002 Naziv programa: Korišćenje usluga i roba Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMAOPIS Ovaj program je sastavni deo Strateške oblasti 04 – Zajedničke i administrativne službe i opšte javne usluge i ulazi u glavni program 0401- Opšti poslovi državne uprave a planiran je u iznosu od 219.700.000 dinara i to sa izvora finansiranja 01 – Budžetski prihodi iznos od 122.700.000 dinara i sa izvora 04 – Sopstveni prihodi iznos od 97.500.000,00 dinara.Program obuhvata sledeće poslove:1. Stalne troškove u iznosu od 8.500.000,00 dinara gde je 3.500.000,00 iz izvora finansiranja 01, a 5.000.000,00 dinara sa izvora finansiranja 04.Po instrukcijama Ministarstva finansija stalni troškovi su povećani za iznos od 8% u odnosu na planirane za 2006. godinu (do iznosa projektovane inflacije za 2007. godinu).2. Troškovi putovanja su planirani u iznosu od 11.000.000,00 dinara i to 7.000.000,00 dinara iz izvora finansiranja 01 Budžetski prihodi, i 4.000.000,00 iz izvora finansiranja 04 – Sopstevni prihodi. Ovi troškovi su planirani do nivoa planiranih rashoda u 2006. godini.Troškovi putovanja obuhvataju sledeće rashode:- troškove službenih putovanja u zemlji,- troškove službenih putovanja u inostranstvu, i – troškove putovanja u okviru redovnog rada.3. Usluge po ugovoru su planirane u iznosu od 61.500.000,00 dinara i to sa izvora finansiranja 01- Budžetski prihodi iznos od 26.000.000,00 dinara a sa izvora 04 – Sopstevni prihodi iznos od 35.500.000,00 dinara.Ovi rashodi su planirani do nivoa planiranih rashoda u 2006. godini i obuhvataju sledeće rashode:- administrativne usluge,- kompjuterske usluge, – usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih,- usluge informisanja,- stručne usluge,- usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo,- reprezentacija, i- ostale opšte usluge.Napominjemo da na izvorau 01, ovi troškovi nisu obuhvatili troškove po osnovu implementacije međunarodnih kredita koje zahteva budžetsko učešće u određenom procentu.Sopstveni prihodi koji se ostvaruju u okviru Ministarstva zdravlja ( takse za inspekcijski nadzor i naknade za polaganje stručnih ispita ) ,se uglavnom koriste za pokriće troškova nastalih u radu sanitarne i zdravstvene inspekcije u okviru ovog programa.4. Specijalizovane usluge se planiraju u iznosu 80.000.000,00 dinara, samo sa izvora 01 – Budžetski prihodi.Ovi prihodi obuhvataju:- medicinske usluge i- ostale specijalizovane usluge.5. Tekuće popravke i održavanje se planiraju u iznosu od 9.000.000,00 dinara i to: 4.000.000,00 dinara sa izvora finansiranja 01 – Budžetski prihodi i 5.000.000,00 dinara sa izvora finansiranja 04 – Sopstveni prihodi. Ovi prihodi uglavnom se odnose na tekuće popravke i održavanje opreme.6. Materijal se planira u iznosu od 49.700.000,00 dinara i to iz izvora finansiranja 01- Budžetski prihodi iznos od 2.200.000,00 dinara i iz izvora finansiranja 04 – Sopstevni prihodi, iznos od 47.500.000,00 dinara. Ovi rashodi obuhvataju:- administrativni materijal,- materijale za obrazovanje i usavršvanje zaposlenih, i – materijale za saobraćaj.

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.Zakon o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 34/94,25/96 i 125/04).-Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list SFRJ“, br 53/91 i („Službeni list SRJ“,br.24/94 i 28/96).-Zakon ozdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 48/77,24/85,29/88,6/89,4/91,53/93,67/93 i48/94) .-Član 177 stav 1. i član 179 stav 2.Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 ) .-Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni glasnik RS“, br. 50/06) .-Član 189 stav 3 .Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 ).-Pravilnika o bližim uslovima , načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus („Službeni glasnik RS“, br. 51/06).-Član 18 stav (1) tačka 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).-Član 18 stav (1) tačka 13 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05–Posebni kolektivni ugovor za državne organe („Službeni glasnik RS“, br23/98 ) .-Pravilnik o sredstvima lične zaštite i opreme zaposlenih u ministarstvu zdravlja br.110-00-61/2003-04 od 04. 07. 2003 godine .Član 162 stav (1 i 2 ) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05

KRATKOROČNI CILjEVI Kvalitetniji uslovi rada zaposlenih u ministarstvu .

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Stalni troškovi

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Stalni troškovi

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Stalni troškovi su planirani u iznosu od 8.500.000,00 dinara gde je 3.500.000,00 iz izvora finansiranja 01, a 5.000.000,00 dinara sa izvora finansiranja 04.Po instrukcijama Ministarstva finansija stalni troškovi su povećani za iznos od 8% u odnosu na planirane za 2006. godinu ( do iznosa projektovane inflacije za 2007. godinu).U ovu grupu troškova ulaze:- Energetske usluge u koje ulaze: troškovi električne energije, grejanja i drugi, za poslovne prostorije u kojima su smešteni sanitarni inspektori na graničnim prelazima i po okruzima u Republici Srbiji;- Komunalne usluge su usluge vodovoda i kanalizacije, redovnog održavanja zgrada, odvoz otpada, dimničarske usluge, deratizacija, čišćenje i slično, poslovnih prostorija u kojima je smeštena inspekcijska služba Ministarstva zdravlja;- Usluge komunikacije su troškovi telefona, teleksa, telefaksa, interneta, mobilnih telefona, usluge pošte i dostave . za zaposlene u Ministarstvu;- Troškovi osiguranja su troškovi osiguranja određenog broja vozila, kao i troškovi mesečnog osiguranja poslovnog prostora;- Zakup imovine i opreme su troškovi zakupa poslovnih prostorija – kancelarija sanitarne inspekcije na državnoj granici.

PRAVNI OSNOV -Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.

CILjEVI Obezbeđenje uslova za rad zaposlenih u ministarstvu .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421400 Usluge komunikacija 01 – Prihodi iz budžeta 2.500.000 Ovi troškovi se odnose na sledeće: telefon,teleks i telefaks; internet i slično; usluge mobilnog telefona; usluge dostave i dr. usluge komunikacije nastale pri radu u sedištu ministarstva. 421600 Zakup imovine i opreme 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi zakupa poslovnog prostora _ kancelarija inspekcijskih službi (uglavnom granične sanitarne inspekcije). 421200 Energetske usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 Troškovi električne energije i grejanja za prostor u kojem su smešteni zaposleni (inspekcijske službe). 421300 Komunalne usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 Ovde spadaju usluge vodovoda, kanalizacije, odvoza smeća i dr. za prostorije u kojima su smešteni sanitarni i zdravstveni radnici. 421400 Usluge komunikacija 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.500.000 Troškovi se odnose na odeljenja zdravstvene i sanitarne inspekcije (opis poslova je isti kao na izvoru -01-budžetski prihodi). 421500 Troškovi osiguranja 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000 Troškovi kaskog osiguranja određenog broja automobila i osiguranja poslovnog prostora. 421600 Zakup imovine i opreme 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 Ttroškovi poslovnog prostora kancelarija na državnoj granici (granični sanitarni inspektori). UKUPNO 8.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.500.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 5.000.000   UKUPNO 8.500.000

Aktivnost: 0002-Troškovi putovanja

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Troškovi putovanja

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Troškovi putovanja su planirani u iznosu od 11.000.000,00 dinara i to 7.000.000,00 dinara iz izvora finansiranja 01 – i 4.000.000,00 iz izvora finansiranja 04 – Sopstevni prihodi. Ovi troškovi su planirani do nivoa planiranih rashoda u 2006. godini.Troškovi putovanja obuhvataju sledeće rashode:- troškove službenih putovanja u zemlji,- troškove službenih putovanja u inostranstvu, i – troškove putovanja u okviru redovnog rada.Troškovi službenih putovanja obuhvataju uglavnom troškove ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih po osnovu putnih naloga u zemlji i inostranstvu. U Sektoru za sanitarni nadzor postoji potreba da se jednom godišnje održava skup svih sanitarnih inspektora a takođe dva puta godišnje sastanak svih načelnika inspekcije okruga i odeljenja ( troškovi putovanja u okviru redovnog rada) . Pored toga postoji potreba za angažovanjem inspektora uz putne naloge iz raznih razloga (povećani obim posla zbog odsustvovanja sa posla, godišnjih odmora i dr.).

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o izdacima za službena putovanja i selidbe u inostranstvo koji se saveznim organima uprave priznaju u materijalne troškove “ Sl.list SCG“br.57/04 od 3 decembra 2004 godine .

CILjEVI Kvalitetniji uslovi rada zaposlenih u ministarstvu .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 3.000.000 Ttroškovi ishrane , smeštaja i prevoza zaposlennih na putovanjima u zemlji. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 TTroškovi ishrane, prevoza i smeštaja na putovanjima u inostranstvu. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.000.000 Troškovi službenih putovanja u zemlji( sanitarna i zdravstvena inspekcija) 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 Troškovi putovanja u inostranstvu (inspekcijske službe). 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 Troškovi za potrebe sanitarne i zdrav. inspekcije da se jednom godišnje održi skup svih inspektora ; dva puta godišnje skup svih načelnika inspekcije po okruzima i dr. UKUPNO 11.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 7.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 4.000.000   UKUPNO 11.000.000

Aktivnost: 0003-Usluge po ugovoru

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Usluge po ugovoru

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Usluge po ugovoru su planirane u iznosu od 61.500.000,00 dinara i to sa izvora finansiranja 01- Budžetski prihodi iznos od 26.000.000,00 dinara a sa izvora 04 – Sopstevni prihodi iznos od 35.500.000,00 dinara.Ovi rashodi su planirani do nivoa planiranih rashoda u 2006. godini i obuhvataju sledeće rashode:- administrativne usluge, koje uključuju uglavnom prevodilačke usluge stručnih materijala za potrebe ministarstva.- kompjuterske usluge, obuhvataju troškove za izradu softvera za praćenje oblasti pod sanitarnim i zdravstvenim nadzorom na celoj teritoriji Republike, umrežavanje računara kao i održavanje.- usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih, se planiraju za obuku sanitarnih i zdravstvenih inspektora po okruzima za rad na računarima, pohađanje kursa stranog jezika, troškovi kotizacije za učešće na seminarima i stručnim skupovima, troškovi polaganje stručnih ispita zaposlenih u Ministarstvu zdravlja i ostale izdatke za stručno obrazovanje i usavršavanje.- usluge informisanja se odnose na troškove štampanja biltena, časopisa, publikacija, troškove za informisanje javnosti, usluge reklamiranja, objavljivanje tendera za nabavku opreme,troškovi drugih informativnih oglasa, medijske usluge radija i televizije.- stručne usluge su troškovi vezani za isplatu naknada predavačima i članovima komisija u postupku obuke radi sticanja osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni lica koja na radnim mestima u proizvodnji ili prometu namirnica dolaze u dodir sa namirnicama i provere stečenih znanja (finansiranje iz sopstvenih prihoda); zatim troškovi polaganja stručnih ispita zdravstvenih radnika (nadoknade ispitivačima i drugi troškovi ).kao i plaćanje usluga izvršenih po osnovu ugovora odelu .- usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo obuhvataju troškove hrane i pića zaposlenih u ministarstvu po potrebi.- reprezentacija se odnosi na troškove reprezentacije ministarstva.

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.-Zakon o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“, br. 34/94,25/96 i 125/04).-Zakon o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni list SFRJ“, br 53/91 i („Službeni list SRJ“,br.24/94 i 28/96).-Zakon ozdravstvenom nadzoru nad životnim namirnicama i predmetima opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“, br. 48/77,24/85,29/88,6/89,4/91,53/93,67/93 i48/94) .-Član 177 stav 1 i 2 . i član 179 stav 1 i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 ) .-Pravilnik o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni glasnik RS“, br. 50/06) .-Član 189 stav 1, 2, 3, 4, i 5 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05 ).-Pravilnika o bližim uslovima , načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus („Službeni glasnik RS“, br. 51/06).

CILjEVI Obezbeđenje uslova za kvalitetniji rad zaposlenih .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.000.000 Troškovi prevođenja i ostale administrativne usluge ministarstva . 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Troškovi usluga za izradu softvera,održavanje računara i dr. 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Troškovi obrazovanja i usavršavanja zaposlenih ( kotizacije za seminare,stručna savetovanja , članarine, izdaci za stručne ispite zaposlenih u ministarstvu i ostalo). 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 7.000.000 Troškovi za usluge štampanja, usluge informisanja javnosti i odnosa sa javnošću, usluge reklamiranja, medijske usluge radija i televizije i dr. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 7.000.000 Troškovi ostalih stručnih usluga (ugovori o delu raznim konsultantima i zaposlenim tj. privremeno angažovanim na poslovima ministarstva zdravlja . 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi za ugostiteljske usluge. 423700 Reprezentacija 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi reprezentacije . 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 1.000.000 Troškovi kao i kod izvora _01, samo se odnosie na sanitarnu i zdravstvenu inspekciju. 423500 Stručne usluge 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 34.500.000 Troškovi polaganja stručnih ispita zdravstvenih radnika, troškovi nastali u postupku obuke radi sticanja osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni lica koja na radnim mestima u proizvodnji ili prometu namirnica dolaze u dodir sa namirnicama i provere stečenih znanja . UKUPNO 61.500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 26.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 35.500.000   UKUPNO 61.500.000

Aktivnost: 0004-Specijalizovane usluge

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Specijalizovane usluge

OBRAZLOŽNjENj AKTIVNOSTIOPIS Specijalizovane usluge se planiraju u iznosu 80.000.000,00 dinara, samo sa izvora 01 – Budžetski prihodi.Ovi troškovi obuhvataju:-1.Troškove zdravstvene zaštite lica koja se nalaze na izdržavanju kazne zatvora koja im se pruža van zavoda za izdržavanje zavodskih sankcija , izvršenje mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog čuvanja i lečenja u zdravstvenoj ustanovi , obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi , i obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana.-2.Ostale specijalizovane usluge koje obuhvataju:- troškove usluga vezane za prijem, skladištenje, čuvanje, distribuciju i isporuku robe iz humanitarne pomoći, koji se plaćaju preduzećima „Medifarm“, „Unifarm“ i „Velefarm“ u skladu sa zaključenim ugovorima i druge slične usluge po zaključenim ugovorima ;-troškove vanredne kontrole kvaliteta lekova stranim preduzećima ili agencijama i -troškove naknada za pruženu hitnu medicinsku pomoć ustanova čiji je osnivač Republika po članu 162 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ,ako zdravstvena ustanova ovu uslugu nije naplatila od organizacije za zdravstveno osiguranje u roku od 90 dana .

PRAVNI OSNOV Član 18 stav (1) tačka 8 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).Član 18 stav (1) tačka 13 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.Član 162 stav (1 i 2 ) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI Bolji uslovi za funkcionisanje zdravstvenih ustanova koje pružaju zdravstvene usluge ovim pacijentima

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424300 Medicinske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 75.000.000 Troškovi zdravstvene zaštite lica kojima je izrečena mera bezbednosti psihijatrijskog čuvanja i lečenja i mere bezbednosti obaveznog lečenja alkoholičara i narkomana,Specijalnoj psihijatrijskoj bolnici u Gornjoj Toponici,Neuropsihijatrijskoj bolnici Vršac iSpecijalnoj bolnici za neurološkoj bolnici Novi Kneževac 424900 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 5.000.000 Troškovi usluga za atestiranje (kontrolu) lekova stranim agencijama i preduzećima i troškovi skladištenja , čuvanja i distribucije robe iz humanit. pomoći ( na osnovu ugovora i faktura) ,preduzećima Medifarm, Velefarm ,Unifarm i troškovi naknade za pruženu hitnu medicinsku pomoć ako zdravstvena ustanova ovu uslugu nije naplatila od organizacije za zdravstveno osiguranje u roku od 90 dana od dana ispostavljanja fakture i dr. UKUPNO 80.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 80.000.000   UKUPNO 80.000.000

 

Aktivnost: 0005-Tekuće popravke i održavanje

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Tekuće popravke i održavanje

OBRAZLOŽNjE AKTIVNOSTIOPIS Tekuće popravke i održavanje se planiraju u iznosu od 9.000.000,00 dinara i to: 4.000.000,00 dinara sa izvora finansiranja 01 – Budžetski prihodi i 5.000.000,00 dinara sa izvora finansiranja 04 – Sopstveni prihodi. Ovi prihodi uglavnom se odnose na tekuće popravke i održavanje raznovrsne opreme kojom raspolaže Ministarstvo zdravlja:- Službenih automobila,- Administrativne opreme (računari, telefaks aparati, telefoni, frižideri, zamrzivači, fotokopir aparati, klima uređaji, nameštaj, fotografski materija i dr.).

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja

CILjEVI Bolji uslovi za rad zaposlenih u ministarstvu .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 4.000.000 Troškovi mehaničkih i dr. popravki automobila , kompjutera i dr. opreme. 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 5.000.000 Troškovi održavanja automobila ( mehaničke i dr. popravke ) i održavanja administrativne opreme ( kompjutera , štampača , fotokopir aparata idr. ), koji se odnose na zaposlene u inspekcijskim službama . UKUPNO 9.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 4.000.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 5.000.000   UKUPNO 9.000.000

Aktivnost: 0006-Materijal

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Materijal

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Materijal se planira u iznosu od 52.200.000,00 dinara i to iz izvora finansiranja 01- Budžetski prihodi iznos od 2.200.000,00 dinara i iz izvora finansiranja 04 – Sopstveni prihodi, iznos od 50.000.000,00 dinara. Ovi rashodi obuhvataju:- administrativni materijal obuhvata troškove planirane za nabavku službene odeće i obuće za potrebe inspekcijskih službi ministarstva zdravlja (zimske i letnje), tj. radne uniforme sanitarnih , zdravstvenih i drugih inspektora u okruzima i gradu Beogradu kojih ima na spisku zaposlenih 307.- materijale za obrazovanje i usavršvanje zaposlenih obuhvata nabavku publikacija, časopisa, glasila, stručnu literaturu za zaposlene i sl.- materijale za saobraćaj obuhvata troškove nabavke benzina, i ostalih materijala za prevozna sredstva.Sredstva se uglavnom obezbeđuju iz sopstvenih prihoda na izvoru -04, koji se ostvaruju po osnovu Taksi za sanitarni i zravstveni nadzor, s obzirom da veliki broj automobila na teritoriji Srbije pripada inspekcijskim službama.

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.-Posebni kolektivni ugovor za državne organe („Službeni glasnik RS“, br23/98 ) .-Pravilnik o sredstvima lične zaštite i opreme zaposlenih u ministarstvu zdravlja br.110-00-61/2003-04 od 04. 07. 2003 godine . CILjEVI Obezbeđenje uslova za rad zaposlenih u ministarstvu .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 426100 Administrativni materijal 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Troškovi kancelarijskog materijala. 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 700.000 Troškovi stručne literature za redovne potrebe i obrazovanje zaposlenih. 426400 Materijali za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi benzina za automobile u sedišttu Ministarstva. 426100 Administrativni materijal 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 20.000.000 Troškovi službene odeće i obuće tj.radne uniforme za sanitarne i zdravstvene i druge inspektore u okruzima i gradu. 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 500.000 Troškovi publikacija, časopisa, glasila, stručne literature za zaposlene (sanitarna i zdravstvena inspekcija ). 426400 Materijali za saobraćaj 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 27.000.000 Troškovi nabavke benzina , dizel gorivoa i ostali materijal za prevozna sredstva. UKUPNO 49.700.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 2.200.000 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 47.500.000   UKUPNO 49.700.000

[pic]

Šifra programa: 0003 Naziv programa: Ostali tekući izdaci Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMAOPIS Ovaj program je sastavni deo Strateške oblasti 04 – Zajedničke i administrativne službe i opšte javne usluge i sastavni deo Glavnog programa 0401- Opšti poslovi državne uprave. Program je planiran u iznosu od 7.000.000,00 dinara, sa izvora finansiranja 01 – Budžetski prihodi, i obuhvata: – Poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom (tj.registracija automobila i obavezne takse) . .Napominjemo da ovde nisu planirani troškovi za PDV po osnovu kredita međunarodnih organizacija, i da će se isti prikazati preko Strateške oblasti 18 – Zdravstvo.

PRAVNI OSNOV Član 242. stav 1. tačka 2. Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima (“ Službeni list SFRJ“, broj 50/88);Član 4.Pravilnika o registraciji motornih i priključnih vozila (“ Službeni list SFRJ“, br.74/89, 17/90, 62/91, 7/92, 22/92 i 25/92) i (“ Službeni list SRJ“, br. 50/92 i 44/98).

KRATKOROČNI CILjEVI Obavezan tehnički pregled i bezbednost pri upravljanju automobilima.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Porezi , obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Porezi , obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Poreze, obavezne takse i kazne nametnute od jednog nivoa vlasti drugom, planiraju se u iznosu od 7.000.000,00 dinara i obuhvataju sledeće troškove:- Ostale poreze, koji uključuju troškove registracije automobila i – Obavezne takse u koje ulaze: republičke i druge takse.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 482200 Ostali porezi 01 – Prihodi iz budžeta 6.000.000 Troškovi tehničkog pregleda i registracija automobila inspekcija ministarsva i ostalih u ministarstvu (307 inspektora ). 482300 Obavezne takse 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi republičkih i opštinskih taksi. UKUPNO 7.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 7.000.000   UKUPNO 7.000.000

[pic]

Šifra programa: 0004 Naziv programa: Osnovna sredstva Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMAOPIS Ovaj program je takođe sastavni deo Strateške oblasti 04 – Zajedničke i adminitrativne službe i opšte javne usluge i ulazi u Glavni program 0401- Opšti poslovi državne uprave preko kog se iskazuju rashodi i izdaci namenjeni za nabavku opreme za potrebe Ministarstva.Ukupna vrednost programa za 2007. godinu iznosi 30.000.000,00 dinara i to sa izvora finanansiranja 01 – Budžetski prihodi.Ovaj program obuhvata uglavnom:- Opremu za saobraćaj u iznosu od 20.000.000,00 dinara i- Administrativnu opremu u iznosu od 10.000.000,00 dinara.Oprema za saobraćaj obuhvata nabavku automobila za potrebe zdravstvene, sanitarne i dr. inspekcije (farmaceutska , inspekcija za droge), Ministarstva zdravlja ( 25 automobila za sanitarnu inspekciju i 20 automobila za zdravstvenu ).Automobili su uglavnom marke „Fijat punto“ ili “ Jugo“.Potreba ministarstva zdravlja je da svaki inspektor poseduja automobil kako bi mogao efikasnije da obavlja svoj posao , što trenutno nije takva situacija . Veliki broj automobila sa kojima se raspolaže nije u ispravnom stanju pa se vrše česte popravke i povećavaju troškovi za održavanje , što opet zahteva nabavku novih .Administrativna oprema podrazumeva (na osnovu zahteva inspekcije po okruzima ) nabavku : – računara -50 komada,-laserskih štampača 47 komada-lap top -10 komada-fotokopir aparata 3komada-telefaks aparata-12 komada-telefonskih aparata sa sekretaricom 1 komad -telefonskih aparata 11 komada-mobilnih telefona 71 komad -digitalnih foto aparata 6 komada -frižidera 4 komada ( ručni frižider ,termometri, metar trake, sonde, hlor komparatori,kašike hvataljke , set za jodne probe , razne lupe i dr. sitnu opremu koju inspektori koriste prilikom neposrednih pregleda životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe , sirovina namenjenih za njihovu proizvodnju i dr. u skladu sa listom II Uputstva o načinu uzimanja uzoraka za vršenje analiza i superanaliza namirnica i predmeta opšte upotrebe („Sl. list SRJ“, broj 60/98 ) i dr. oprema.

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.

KRATKOROČNI CILjEVI Obezbediti odgovarajuću opremu za obavljanje poslova ministarstva .

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Mašine i oprema

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Mašine i oprema

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Rashodi za mašine i opremu su planirani u iznosu od 30.000.000,00 dinara i to za:- Oprema za automoblile u iznosu od 20.000.000,00 dinara koja se odnosi na nabavku bar 45 službenih automobila za potrebe sanitarne i zdravstvene inspekcije (veliki broj dotrajalih automobila koje treba promeniti uglavnom marke „Fijat punto “ i Jugo „). – Administrativna oprema u iznosu od 10.000.000,00 dinara koja obuhvata odgovarajuću opremu kao što su: kompjuteri, štampači, lap topovi, telefaks aparati, telefonski aparati, kopir aparati, mobilni telefoni, klima uređaji, kancelarijska i druga oprema za potrebe sanitarne , zdravstvene i drugih inspekcija i zaposlenih u sedištu ministarstva .

PRAVNI OSNOV Član 17. Zakona o ministarstvima („Službeni glasnik RS“, br. 19/04, 84/04 i 79/05), kojim su definisani poslovi državne uprave, koji se odnose na Ministarstvo zdravlja.

CILjEVI Obezbeđena oprema kao uslov za uspešno obavljanje poslova ministarstva .

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512100 Oprema za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 20.000.000 Nabavka automobila za potrebe Ministarstva (sanitarna i zdravstvena inspekcija-najmanje 45 automobila ). 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 10.000.000 Kancelarijska oprema , računarska oprema (računari, štampači,mreže idr.), komunikaciona oprema ( telefonske centrale, telefoni i dr.) , održavanje opreme i dr. UKUPNO 30.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 30.000.000   UKUPNO 30.000.000

[pic]

Šifra programa: 0005 Naziv programa: Ostali programi Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMAOPIS Projekat je usmeren na unapređenje procesa planiranja, praćenja i izveštavanja aktivnosti Ministarstva zdravlja. U 2007. godini GOP metodologiju pri izradi programskog budžeta koristiće sedam ministarstava, uključujući i Ministarstvo zdravlja.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade Republike Srbije broj 693/05 od 28.08.2005. godine i usvojeni Memorandum o razumevanju i odobrenoj donatorskoj pomoći Ministarstvu zdravlja za sprovođenje pilot faze zajedničkog projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi“ i na osnovu konačne verzije Informacije o potpisivanju Memoranduma o saglasnosti između Vlade RS i Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške za realizaciju ovog projekta, zavedene u Ministarstvu zdravlja pod brojem 500-01-204/2005-01 od 30.06.2005. godine.

SREDNjOROČNI CILjEVI Efikasnije sprovođenje reformi koje sprovodi Vlada RS sa posebnim naglaskom na unapređenje procesa planiranja, izveštavanja i realizovanja budžetskih sredstava.

KRATKOROČNI CILjEVI Izrada Goidšnjeg operativnog plana Minisatrstva zdravlja kao osnove za izradu programskog budžeta za 2007. godinu.Izrada Godidšnjeg operativnog plana Minisatrstva zdravlja kao osnove za izradu programskog budžeta za 2006 godinu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Urađena matrica Godišnjeg operativnog plana za 2007. godinu i urađen programski budžet.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Aktivnost: 0001-Implementacija projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi“

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Implementacija projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi“

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTIOPIS Projekat je usmeren na unapređenje procesa planiranja, praćenja i izveštavanja aktivnosti Ministarstva zdravlja. U 2007. godini GOP metodologiju pri izradi programskog budžeta koristiće sedam ministarstava, uključujući i Ministarstvo zdravlja.

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade Republike Srbije broj 693/05 od 28.08.2005. godine i usvojeni Memorandum o razumevanju i odobrenoj donatorskoj pomoći Ministarstvu zdravlja za sprovođenje pilot faze zajedničkog projekta „Ka efikasnijem sprovođenju reformi“ i na osnovu konačne verzije Informacije o potpisivanju Memoranduma o saglasnosti između Vlade RS i Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške za realizaciju ovog projekta, zavedene u Ministarstvu zdravlja pod brojem 500-01-204/2005-01 od 30.06.2005. godine.

CILjEVI Efikasnije sprovođenje reformi koje sprovodi Vlada RS sa posebnim naglaskom na unapređenje procesa planiranja, izveštavanja i realizovanja budžetskih sredstava.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Urađena matrica Godišnjeg operativnog plana za 2007. godinu i urađen programski budžet.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 1.300.000 Troškovi rada na izradi projekta. 423911 Ostale opšte usluge 05 – Donacije od inostranih zemalja 200.000 Ostali troškovi na izradi projekta (održavanje radionica i dr.). UKUPNO 1.500.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 05 Donacije od inostranih zemalja 1.500.000   UKUPNO 1.500.000

[pic]

Šifra programa: 1001 Naziv programa: Unapređenje zdravlja posebnih grupacija stanovništva Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMAOPIS Vlada je u dokumentu „Zdravstvena politika“ u cilju da istakne značaj pravičnog i jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti za sve građane Republike Srbije za iste potrebe istakla važnost unapređenja zdravstvene zaštite ugroženih populacionih grupa. To podrazumeva definisanje nacionalnih ciljeva za smanjenje nejednakosti u zdravlju i unapređenje zdravstvene zaštite grupacija stanovništva koje su u nepovoljnom položaju i zbog toga posebno osetljive (deca, mladi, žene u vezi sa matrisntvom, Romi….)

PRAVNI OSNOV – Član 18. stav(1) tačka 1 i 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( Službeni glasnik RS. br. 107/2005 ) .- Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, 11/02 i 57/02)- Strategija za smanjenje siromaštva- Dekleracija o proglašenju dekade uključivanja roma 2005/2015. godine, koje su u Sofiji u februaru 2005. godine potpisale Balkanske zemlje- Zaključak Vlade RS od 28.01.2005. godine, kojim su usvojeni Akcioni plan za integraciju i davanje novih ovlašćenja romima za obrazovanje, zdravstvo, stanovanje i zapošljavanje. SREDNjOROČNI CILjEVI Unapređen sistem zdravstvene zaštite za bolje zdravlje ugroženih grupacija stanovništva.

KRATKOROČNI CILjEVI Stvaranje boljih uslova u sistemu zdravstvene zaštite za zadovoljavanje zdravstvenih potreba ugroženih populacionih grupa.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Smanjenje stope morbiditeta i mortaliteta ugroženih grupa stanovništva,-Povećan broj i procenat zdravstvenih radnika obuhvaćenih edukativnim programima,-Veći obuhvat ugroženih populacionih grupa koji su usvojili potrebna znanja i veštine za formiranje ispravnih stavova u vezi očuvanja i unapređenja zdravlja.

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Sprovođenje Programa zdravstvene zaštite dece i žena u vezi sa materinstvom

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Sprovođenje Programa zdravstvene zaštite dece i žena u vezi sa materinstvom Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTAOPIS -Ovaj projekat obuhvata organizaciju, razvijanje i primenu efikasnije zdravstvene zaštite ugroženih populacionih grupa, tj. dece svih uzrasta i žena u vezi sa materinstvom na svim nivoima.Ovim projektom se očekuju sledeći rezultati:1. smanjenje smrtnosti, učestalosti, težine obolevanja i invalidnosti žena i dece kroz:- sprovođenje akcionog plana- implementaciju- monitoring i evaluaciju- identifikaciju sistema odgovornosti- porast zadovoljstva korisnikaAktivnosti ovog projekta su:- Izrada programa zdravstvene zaštite dece i žena u vezi sa materinstvom (programi prevencija i lečenja najčešćih patoloških stanja, hroničnih bolesti, povređivanja dece sa posebnim potrebama, rizična ponašanja i dr);- izrada nacionalnog programa perinatalne zaštitte ( razvoj kapaciteta prenatalne dijagnostike, standardizacija resursa po nivoima zdravstvene zaštite, regionalna organizacija sistema, identifikacija preventabilnih uzroka morbiditeta i mortaliteta);- Izrada Vodiča dobre prakse, protokola, lifleta;- Izrada i praćenje baze podataka.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Unapređenje organizacije, razvijanje i primena efikasnije zdravstvene zaštite dece svih uzrasta i žena u vezi sa materinstvom na svim nivoima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjenje stope morbiditeta i mortaliteta, procena indikatora kvaliteta rada, veći broj i procenat edukovanih profesionalaca,veći broj i procenat ustanova obuhvaćenih edukacijom, broj procedura koje se primenjuju po programu, procenat treniranih koji su uspešno položili test na kraju i dve godine kasnije, procenat zadovoljnih korisnika.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 12.402.000 Troškovi za aktivnosti po Projektu UKUPNO 12.402.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 12.402.000   UKUPNO 12.402.000

Projekat: 0002-Sprovođenje Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Sprovođenje Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe droga Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTAOPIS -Zloupotreba droga dovodi do psihičke i/ili fizičke zavisnosti, mentalnih poremećeja i poremećaja ponašanja uzrokujući štetne posledice za pojedinca, ali i društvo u celini. Programskom zdravstvenom zaštitom povećaće se znanja i usvojiti zdravi stilovi života naročito posebno osetljivih grupacija (deca i mladi), čime će se smanjiti broj novih korisnika droga kao i obolevanje i umiranje usled zloupotrebe ovih supstanci.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1. i 2 .Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službeni glasnik br. 107/05“

CILjEVI Podizanje svesti ugroženih grupacija stanovništva o štetnosti korišćenja droga i smanjenje broja novih korisnika droge.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Morbiditet i mortalitet dece i mladih u vezi sa korišćenjem droga.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 30.100.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 30.100.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 30.100.000   UKUPNO 30.100.000

Projekat: 0003-Izrada i sprovođenje Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe alkohola

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Izrada i sprovođenje Nacionalnog programa za prevenciju zloupotrebe alkohola Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTAOPIS -Zloupotreba alkohola dovodi do psihičke i/ili fizičke zavisnosti, mentalnih poremećeja i poremećaja ponašanja uzrokujući štetne posledice za pojedinca, ali i društvo u celini. Programskom zdravstvenom zaštitom povećaće se znanja i usvojiti zdravi stilovi života naročito kod posebno osetljivih grupacija (deca i mladi), čime će se smanjiti broj novih osoba koje zloupotrebaljavaju alkohol kao i obolevanje i umiranje usled njegove zloupotrebe.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1. i 2 .Zakona o zdravstvenoj zaštiti „Službeni glasnik br. 107/05“

CILjEVI Podizanje svesti ugroženih grupacija stanovništva o štetnosti korišćenja alkohola i smanjenje broja osoba koje zloupotrevljavaju alkohol.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjenje stope morbiditeta i mortaliteta stanovništva u vezi sa zloupotrebom alkohola.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 1.800.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 1.800.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.800.000   UKUPNO 1.800.000

Projekat: 0004-Implementacija Plana o zdravstvenoj zaštiti Roma

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Implementacija Plana o zdravstvenoj zaštiti Roma Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTAOPIS -Program predviđa obezbeđenje sredstava za primenu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti vezanoj za Rome a koji ima za cilj poboljšanje pristupa zdravstvenim uslugama. Program je u skladu sa preporukama Strategije za smanjenje siromaštva i Akcionim planom za integraciju i davanje novih ovlašćenja Romima za obrazovanje , zdravstvo , stanovanje i zapošljavanje , koji je usvojen na Vladi dana 28. januara 2005 godine .Aktivnosti ovog projekta su sledeće:- osiguranje primene postojećih zakona (intenziviranje prijava romske populacije, upoznavanje sa pravima pacijenata),- projekti promocije javnog zdravlja (prevencija hroničnih nezaraznih bolesti i zdravi stilovi života),- reproduktivno zdravlje kod roma (edukacija romske populacije i preventivni pregledi),- imunizacija romske populacije (provera imunizacije na terenu i dodatna vakcinacija),- prevencija karcinoma (preventivni pregledi i edukacija),- higijenski uslovi u naseljima (provera higijenskih uslova življenja).

PRAVNI OSNOV – Zakon o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina („Službeni list SRJ“, 11/02 i 57/02)- Strategija za smanjenje siromaštva- Dekleracija o proglašenju dekade uključivanja roma 2005/2015. godine, koje su u Sofiji u februaru 2005. godine potpisale Balkanske zemlje- Zaključak Vlade RS od 28.01.2005. godine, kojim su usvojeni Akcioni plan za integraciju i davanje novih ovlašćenja romima za obrazovanje, zdravstvo, stanovanje i zapošljavanje.

CILjEVI Poboljšanje zdravstvenog stanja romske populacije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broja pripadnika romske populacije obuhvaćenih zdravstveno edukativnim aktivnostima u cilju očavanja i unapređenja zdravstvenog stanja.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 30.000.000 Troškovi za aktivnosti po Projektu. UKUPNO 30.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 30.000.000   UKUPNO 30.000.000 Projekat: 0005-Izrada i sprovođenje Programa preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Izrada i sprovođenje Programa preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Izrada i implementacija Projekta preventivne zdravstvene zaštite dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom pdrazumeva ranu detekciju , prevenciju i ranu rehabilitaciju dece sa smetnjama u psihofiziološkom razvoju i govornim poremećajima .Očekivani rezultati ovog projekta su:- smanjen broj dece obolele od psihofizioloških poremećaja;- sprovođenje rane rehabilitacije;- edukovani pedijatri i ginekolozi na prepoznanju potencijalno obolelih;- poboljšan kvalitet života obolelih.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1 i 2 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj.107/05 ).

CILjEVI Cilj ovog projekta je smanjen broj dece sa psihofiziološkim poremećajima i govornom patologijom.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj zdravstvenih ranika obuhvaćenih edukativnim aktivnostima, broj roditelja obolele dece koji su informisani o prirodi oboljenja i načinima za praćenje zdravstvenog stanja deteta.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 18.700.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 18.700.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 18.700.000   UKUPNO 18.700.000

Projekat: 0006-Unapređenje reproduktivnog zdravlja

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Unapređenje reproduktivnog zdravlja Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Unapređenjem reproduktivnog zdravlja obezbeđuje se veći obuhvat stanovništva savremenim konceptom planiranja porodice, uključujući i kontinuirano znanje zdravstvenih radnika sadržajima relevantnim za očuvanje reproduktivnog zdravlja stanovništva

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1 tač. 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnika RS“, br. 107/05).

CILjEVI -Usklađivanje znanja i veština zdravstvenih radnika sa savremenim stručno-medicinskim stavovima u oblasti reproduktivnog zdravlja ( kontrola rađanja, polno prenosive infekcije, kontrola toka i obezbeđivanje optimalnog ishoda trudnoće).

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Povećan broj edukovanih zdravstvenih radnika u oblasti reproduktivnog zdravlja i planiranja porodice.-Povećan broj žena u reproduktivnom periodu koje koriste savremenu kontracepciju.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Troškovi edukacije i štampanje publikacije u cilju unapređenja znanja i veština zdrav. radnika u oblasti reproduktivnog zdravlja . UKUPNO 1.500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.500.000   UKUPNO 1.500.000

Projekat: 0007-Promocija usluga i osnaživanje kapaciteta savetovališta za mlade

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Promocija usluga i osnaživanje kapaciteta savetovališta za mlade Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Promocija usluga i osnaživanje savetovališta za mlade doprinosi unapređenju zdravlja mladih i razvoj zdravih stilova života u populaciji mladih.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1 tač. 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, br. 107/05).

CILjEVI -Povećano korišćenje usluga u savetovalištima za mlade i podizanje svesti medicinskih sestara primarne zdravstvene zaštite u preventivnim i promotivnim aktivnostima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Povećan broj mladih koji koriste usluge savetovališta,-Povećan broj vršnjačkih edukatora,-Povećan broj aktivnosti koje su sproveli vršnjački edukatori,-Povećan broj edukovanih medicinskih sestara .

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 1.500.000 Troškovi za održavanje promotivnih kampanja i edukovanja zdravstvenih radnika UKUPNO 1.500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.500.000   UKUPNO 1.500.000

[pic]

Šifra programa: 1002 Naziv programa: Sprovođenje Strategije javnog zdravlja Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS -Program Sprovođenje Strategije javnog zdravlja, pored fokusa na promociji zdravlja, podrazumeva organizaciju sa menadžmentom, stalno unapređenje kvaliteta i merenje ishoda svih aktivnosti u vezi sa očuvanjem i unapređenjem zdravlja stanovništva.Sprovođenje Startegije javnog zdravlja je program Ministarstva zdravlja, koji obuhvata projekte i aktivnosti radi ostvarivanja dela opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti na nivou Republike.Republika kao optši interes u zdravstvenoj zaštiti obezbeđuje sledeće:1. Praćenje i proučavanje uslova života i rada i zdravstvenog stanja stanovništva, odnosno pojedinih grupacija stanovništva, uzroka, pojava, širenja i načina sprečavanja i suzbijanja bolesti i povreda od većeg socijalno-medicinskog značaja;2. Promociju zdravlja u skladu sa Programima zdravstvene zaštite i obezbeđivanje uslova za sprovođenje posebnih programa za očuvanje i unapređenje zdravlja;3. Sprovođenje epidemiološkog nadzora i organizovanje i sprovođenje posebnih mera za zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, sprovođenje vanrednih mera utvrđenih u skladu sa Zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, kao i sprovođenje Programa za sprečavanja, suzbijanje, odstranjivanje i iskornjivanje zaraznih bolesti u skladu sa Zakonom;4. Praćenje i sprečavanje hroničnih masovnih nezaraznih bolesti i bolesti zavisnosti;5.Epidemiološko i higijensko sistematsko praćenje, kao i sistematsko praćenje i ispitivanje uticaja zagađenja životne sredine na zdravlje ljudi, kao i sistematsko ispitivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica, predmeta opšte upotrebe i vode za piće;6.Organizovanje i razvoj integrisovanog zdravstvenog i informacionog sistema prikupaljanjem, obradom, i analizom zdravstvenog-statističkih i drugih podataka i informacija o zdravstvenom stanju i zdravstvenim potrebama stanovništa, kao i praćenje podataka o funkcionisanju zdravstvene službe u pogledu obezbeđenosti prostora, kadrova, opreme i lekova kao i praćenje pokazatelja izvršenja rada;7. Praćenje i stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i sprovođenje i kontrolu kvaliteta zdravstvene zaštite;8. Organizovanje i sprovođenje provere kvaliteta stručnog rada.Pored gore navedenih projekata ovim programom obuhvaćeni su i:- Neutralizacija biološki aktivnih supstanci u lekovima i hemikalijama (troškovi interneta, nabavka stručne literature,troškovi komunikacije ,izrada baze podataka );-Nabavka neophodne opreme za obradu opojnih droga ( nabavka tečnog hromatografa Agilent sa fluorescentnim RI elektro- hemijskim detektorom, rotacioni vakum uparivač, analitička vaga , magnetne i mahaničke mešalice , kuglor uparivač i laboratoriski materijal) ;-Održavanje radionica i edukacija o upravljanju otpadom , izrada tenderske dokumentacije u vezi sa transportom , lagerovanjem i izvozom svih vrsta otpada.Nosioci navedenih aktivnosti su zdravstvene ustanove koje su obuhvaćene Planom mreže zdravstvenih ustanova, objavljenom u Službenom glasniku RS, broj 42/2006, a to su instituti i zavodi za javno zdravlje po okruzima i u gradovima (Institut M.Jovanović „Batut“, Beograd, Institut Novi Sad, Institut Niš, Institut Kragujevac, Gradski zavod za javno zdravlja Beograd i još 19 zavoda za javno zdravlje po okruzima u Srbiji) i druge zdravstvene ustanove, koje obavljaju poslove od opšteg interesa a to su: Pasterov zavod iz Novog Sada, Zavod za biocide Beograd, Institut za imunologiju i virusologiju «Torlak» i dr.

PRAVNI OSNOV -Član 18. tačka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 i 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/05).-Član 39. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznh bolesti („Službeni glasnik RS“ broj 125/04);-Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj 323-6497/2005-01 („Službeni glasnik RS“ broj 92/05), o prihvatanju Informacije o zaraznoj bolesti aviarne influenze (ptičiji grip kod ljudi), a u vezi sa članom 2. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ broj 125/04).-Član 5. Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (Sl. glasnik RS. broj 107/05 ).-Član 8. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“ Sl. glsnik RS“,broj 125/04 );Član 82. zakona o lekovima i medicinskim sredstvima(„SL.Glasnik RS“ broj 84/04);Član 45 Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (“ Sl. glsnik RS“,broj 107/05);Član 31. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga („Sl. List SRJ“ broj 46/96).- Član 26 Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS „broj 107/05 ) .

SREDNjOROČNI CILjEVI Unapređenje i jačanje preventivne zdravstvene zaštite sprovođenjem programa od opšteg interesa.

KRATKOROČNI CILjEVI Sprovođenjem Strategije javnog zdravlja obezbediće se pravovremeno reagovanje, sprečavanje, suzbijanje i gašenje epidemija zaraznih bolesti kao i sprečavanje, odnosno otklanjanje zdravstvenih posledica prouzrokovanih elementarnim i drugim pojavama i nesrećama.Ovo će se ostvariti: – organizovanjem i kontrolom sprovođenja obaveznih imunizacija,- unapređenjem rada referentnih laboratorija za konačnu dijagnostiku zaraznih bolesti,- unapređenjem i održavanjem proizvodnje seruma i vakcina,- boljim prikupljanjem i obradom zdravstveno statističkih podataka,- sprovođenjem stručno metodoloških i doktrinarnih poslova u vezi sa sprečavanjem i proučavanjem zdravstvenog stanja i kulture stanovništva,- podstcanjem aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi,- organizovanjem i sprovođenjem provere kvaliteta stručnog rada zdravstvenih ustnova i drugih oblika zdravstvene službe.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Smanjenje stope morbiditeta i mortaliteta stanovništva u vezi sa zaraznim bolestima, usvojen Program za sprovođenje i finansiranje Strategije javnog zdravlja na nivou Republike.

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Sprovođenje Startegije javnog zdravlja u funkciji instituta i zavoda za javno zdravlje

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Sprovođenje Startegije javnog zdravlja u funkciji instituta i zavoda za javno zdravlje Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Ovaj projekat obuhvata poslove opšteg intersa Republike u delu:- praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva na osnovu podataka rutinske i vitalne statistike i korišćenja zdravstvene službe;- razvoj zdravstvenog informacionog sistema ( resursna baza podataka);- praćenje kvaliteta rada zdravstvenih ustanova i organizacija sprovođenja kvaliteta stručnog rada;- priprema plana razvoja stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika;- organizacija i sprovođenje aktivnosti promocija zdravlja, posebno usmerena na vulnerabilne grupacije i lokalnu zajednicu;- prevencija i kontrola zaraznih bolesti uključujući i nacionalne programe imunizacije;- evidencija i praćenje vodećih hroničnih nezaraznih bolesti;- evidentiranje, prikupljanje i analiza podataka o faktorima rizika u životnij sredini koji ugrožavaju zdravlje ljudi sa predlogom mera za unapređenje stanja;- mikrobiologija javnog zdravlja;- održavanje spremnosti za vanredna stanja, prirodne nesreće, epidemije i katastrofe izazvane ljudskim faktorom.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10., 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI -Unapređen sistem prevencije i kontrole: zaraznih bolesti, vodećih hroničnih masovnih nezaraznih oboljenja, obezbeđivanje uslova za adekvatan odgovor u slučaju vanrednih stanja i podizanje kapaciteta zdravstvenog sistema u oblasti jačanja resursnih baza podataka i uvođenja zdravstvenog informacionog sistema.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Smanjena stopa morbiditeta i mortaliteta stanovništva Republike Srbije, sprovedene aktivnosti predviđene programom od opšteg intersa na nivou Republike u okviru Strategije javnog zdravlja. RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 700.000.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta za sprovođenje javnog zdravlja preko instituta i zavoda za javno zdravlje. UKUPNO 700.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 700.000.000   UKUPNO 700.000.000 Projekat: 0002-Sprovođenje aktivnosti javnog zdravlja u funkciji Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Sprovođenje aktivnosti javnog zdravlja u funkciji Zavoda za biocide i medicinsku ekologiju Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Sprovođenje aktivnosti iz projekta odnose se na dva segmenta i to : – analizu postupaka sterilizacije, dezinfekcije i antisepse u zdravstvenim ustanovama Grada Beograda i- sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija merama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u zdravstvenim ustanovama Grada Beograda.Naime, analiza postupaka sterilizacije medicinskog pribora i opreme, dezinfekcije radnih površina i prostorija i antisepse ruku zdravstvenih radnika, kao i intaktne kože i sluzokože pacijenata, je važan činilac u sprečavanju bolničkih infekcija. Ovaj deo projekta je vredan 4.200.000,00 dinara.Drugi deo projekta odnosi se na sprečavanje i suzbijanje intrahospitalnih infekcija stečenih tokom boravka u bolnici, odnosno zdravstvenoj ustanovi. Ove infekcije se prenose direktnim kontaktom, vehikulumima kao i vektorima, prenosiocima zaraznih bolesti, a njihovo sprečavanje se vrši primenom odgovarajućih biocida.Ovaj deo projekta je vredan 19.800.000,00 dinara.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/05).

CILjEVI 1. Sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.2. Unapređenje postupka sterilizacije, dezinfekcije i antisepse u zdravstvenim ustanovama.3. Promocija pravilne i bezbedne primene biocida u zdravstvenim ustanovama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. Smanjenje broja prijavljenih epizoda bolesti kao posledica bolničkih infekcija,2. Potpuni obuhvat zdravstvenih ustanova na području grada Beograda merama za dezinfekciju,dezinsekciju i deratizaciju.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 24.000.000 Troškovi za aktivnosti po Projektu. UKUPNO 24.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 24.000.000   UKUPNO 24.000.000 Projekat: 0003-Sprovođenje Strategije javnog zdravlja u funkciji Zavoda za antirabičnu zaštitu „Luj Paster“ Novi Sad

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Sprovođenje Strategije javnog zdravlja u funkciji Zavoda za antirabičnu zaštitu „Luj Paster“ Novi Sad Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovim projektom su predviđena dva segmenta aktivnosti, i to:- ostvarivanje opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti na polju antirabične zaštite i- uvođenje Centralnog registra antirabične zaštite i osoba ozleđenih od strane životinja za teritoriju Republike Srbije.Prvim segmentom se predviđa praćenje i proučavanje uzroka pojave, širenja i načina sprečavanja i suzbijanja besnila kroz sprovođenje epidemiološkog nadzora i stalno unapređenje kvaliteta antirabične zaštite praćenjem i kontrolom sprovođenja mera antirabične zaštite. Takođe se predviđa i organizovanje i sprovođenje provere kvaliteta stručnog rada, vanredna kontrola lekova za antirabičnu zaštitu i edukativni programi iz ove oblasti.Uvođenjem Centralnog registra antirabične zaštite i osoba ozleđenih od strane životinja za teritoriju Republike Srbije omogućila bi se brža dostupnost podataka iz Centralnog registra i razmena podataka povezivanjem antirabičnih stanica putem mreže informacionih sistema, bolji stručni nadzor nad antirabičnom zaštitom od strane stručnjaka Zavoda, dostupnost podataka o antirabično tretiranim i ozleđenim osobama.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI Praćenje i stalno unapređenje kvaliteta antirabične zdravstvene zaštite.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjen broj ljudi ozleđenih od strane životinja sumnjivih na besnilo. -Smanjen broj životinja inficiranih virusom besnila.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 5.900.000 UKUPNO 5.900.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.900.000   UKUPNO 5.900.000 Projekat: 0004-Sprovođenje Strategije javnog zdravlja u funkciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Sprovođenje Strategije javnog zdravlja u funkciji Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata, Beograd Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Polazeći od činjenice da je za uspešno suzbijanje i praćenje epidemije HIV/AIDSa, neophodan odgovarajući obuhvat stanovništva, posebno grupacija pod povećanim rizikom za obolevanje od ove bolesti kao što su mladi, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata formirao je savetovalište za dobrovoljno i poverljivo testiranje na AIDS, koje uspešno sprovodi planirane aktivnosti u ovoj oblasti. U cilju održavanja i poboljšanja dostignutog nivoa kvaliteta pružanja zdrvstvenih usluga koje su usmerena za prevenciju AIDSa i drugih polno prenosivih infekcija među studentskom populacijom, Zavod predlaže projekat Unapređenje dobrovoljnog, poverljivog savetovanja i testiranja na HIV .

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI Povećanje broja testiranih na HIV među populacijim studenata, i to posebno onih koji su razvili rizično ponašanje.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj dobrovoljno testiranih na HIV kojima je pružena i usluga savetovanja.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 3.880.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 3.880.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.880.000   UKUPNO 3.880.000

Projekat: 0005-Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju dobrovoljnog davalaštva krvi (ddk) predstavlja sprovođenje aktivnosti iz projekta na motivaciji, regrutovanju i zadržavanju dobrovoljnih, neplaćenih davalaca krvi iz niskorizičnih grupa stanovništva, održavanje stručnih predavanja, štampanje propagandnog materijala, snimanje radio i tv spotova, direktne kontakte sa preduzećima i ustanovama, organizovanje regionalnih akcija sakupljanja krvi, izrada i dodeljivanje znakova priznanja dobrovoljnim davaocima krvi i drugo.Aktivnostima ovog projekta bave se:- Institut za transfuziju krvi Srbije , Beograd , čija je vrednost u iznosu od 55.000.000,00 dinara, – Zavod za transfuziju krvi Novi Sad, čija je vrednost u iznosu od 15.000.000,00 dinara, – Zavod za transfuziju krvi Niš ,čija je vrednost u iznosu od 8.100.000,00 dinara i – Crveni krst Srbije , čija je vrednost u iznosu od 75.400.000,00 dinara.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 15. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“br. 107/05).

CILjEVI -Obezbeđivanje dovoljnih količina sigurne krvi za potrebe zdravstvenih ustanova Republike Srbije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Veći broj prikupljenih jedinica krvi;- Uzlazni trend dobrovoljnog davalaštva krvi sa ciljem dostizanja najmanje 3,3% davaoca od ukupnog broja stanovnika na području centralne Srbije;- Veći broj davanja krvi u sredinama u kojima je nivo davanja u 2005. godini bio ispod 2%.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 45.000.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. 481131 Dotacije Crvenom krstu Srbije 01 – Prihodi iz budžeta 48.000.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 93.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 93.000.000   UKUPNO 93.000.000

Projekat: 0006-Unapređenje zdravstvene zaštite obolelih od hemofilije

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Unapređenje zdravstvene zaštite obolelih od hemofilije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Unapređenje zdravstvene zaštite obolelih od hemofilije je projekat koji podrazumeva preciznu dijagnozu i klasifikaciju oboljenja i akreditaciju laboratorije; prenatalnu dijagnozu hemofilije primenom savremenih koagulacionih i molekularnih testiranja; realizaciju programa kućne terapije, podizanje nivoa znanja obolelih i članova njihovih porodica o mogućnostima lečenja hemofilije i prevencija rađanja dece sa hemofilijom i veći stepen edukacije zdravstvenih radnika iz ove oblasti. Vrednost ovog projekta je 6.000.000,00 dinara, a aktivnosti iz projekta će realizovati Institut za transfuziju krvi Srbije, Beograd.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 15. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI Produžen životni vek i poboljšan kvalitet života obolelih od hemofilije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Učestalost komplikacija lečenih od hemofilije- Produženje trajanja prosečnog životnog veka obolelih od hemofilije,- Broj edukavinih zdravstvenih radnika,- Broj edukovanih pacijenata i članova porodica.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 6.000.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 6.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.000.000   UKUPNO 6.000.000

Projekat: 0007-Unapređenje zdravlja radnika i radne sredine

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Unapređenje zdravlja radnika i radne sredine Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OPIS Uslovi radne sredine u Srbiji su nedovoljno poznati, a prema raspoloživim podacima ne zadovoljavaju domaći i međunarodne standarde u ovoj oblasti. Iz tih razloga ovaj projekat čine aktivnosti koje će za raezultate imati formiranje bazičnih saznanja i pravila o uslovima radne sredine i zaštite na radu, kao i pripremu i inapređenje zakonske regulative iz oblasti medicine rada.Aktivnosti ovog projekta odnose se na:1. Nacionalni program zaštite zdravlja radnoaktivnog stanovništva Republike Srbije za period 2007. do 2016. godine, u iznosu od 4.941.000,00 dinara;2. Jonizujuće zračenje i zdravlja zaposlenih, u iznosu 4.702.000,00 dinara;3. Izrada kriterijuma za skraćeno radno vreme na radnim mestima sa povećanim rizikom u zdravstvenim ustanovama, u iznosu od 2.300.000,00 dinara;4. Program praćenja zdravstvenog stanja stanovništva sa područja koja su kontaminirana uranom, u iznosu od 2.218.000,00 dinara;5. Promocija zdravlja na radnom mestu – nacionalni program, u iznosu od 2.526.000,00 dinara;6. Izrada skupa jedinstvenih metodologija za ispitivanje fizičkih štetnosti u radnoj sredini (buka, vibracija, toplotno opterećenje, rad u hladnim uslovima), u iznosu od 2.305.000,00 dinara;7. Izrada skupa jedinstvenih metodologija za ispitivanje hemijskih i bioloških štetnostiu radnoj sredini, u iznosu od 5.450.000,00 dinara.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1. i 2.. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI 1. Stvaranje nacionalnog programa zaštite zdravlja radno aktivnog stanovništva u Republici Srbiji;2. Utvrđivanje uloge novih metoda analize hromozoma kao biomarkera ekspozicije u radiološkoj zaštiti;3. Izrada kriterijuma za skraćenje radnog vremena na radnim mestima sa povećanim rizikom u zdravstvu;4. Utvrđivanje korelacije doze radioaktivnosti i zdravstvenih efekata;5. Unapređenje organizacije rada i unapređenje zdravlja u radnim sredinama;6. Izrada 4 zasebne metodologije za ispitivanje fizičkih štetnosti u radnoj sredini;7. Izrada dve zasebne metodologije za ispitivanje hemijskih i bioloških štetnosti u radnoj sredini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. Urađen Nacionalni program zaštite zdravlja radnoaktivnog stanovništva Republike Srbije za period 2007. do 2016.;2. Broj ispitanika obuhvaćenih pregledom i ličnom dozimetrijom;3. Urađeni kriterijumi za skraćeno radno vreme na radnim mestima sa povećanim rizikom u zdravstvenim ustanovama;4. Broj ispitanika obuhvaćenih pregledom i anketnim upitnikom;5. Urađen Nacionalni program o promociji zdravlja na radnom mestu;6. Urađen skup jedinstvenih metodologija za ispitivanje fizičkih štetnosti u radnoj sredini (buka, vibracije, toplotno opterećenje, rad u hladnim uslovima idr.);7. Urađen skup jedinstvenih metodologija za ispitivanje hemijskih i bioloških štetnosti u radnoj sredini.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 24.442.000 Troškovi za aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 24.442.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 24.442.000   UKUPNO 24.442.000

 

Projekat: 0010-Primena Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa

Šifra aktivnosti: 0010 Naziv aktivnosti: Primena Plana aktivnosti pre i u toku pandemije gripa Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Sprečavanje pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti aviarne influenze (ptičiji grip kod ljudi) podrazumeva sledeće aktivnosti:- popunjavanje rezervi leka Tamiflu caps. u iznosu od 74.490.000,00 dinara;- priprema rezervi zaštitne opreme za zdravstvene radnike (20% potreba) u slučaju pandemije u iznosu od 42.500.000,00 dinara;- opremanje virusolških laboratorija za potrebe nadzora u iznosu od 18.930.000,00 dinara;- formiranje informacione mreže za infektivna odeljenja u Srbiji u iznosu od 6.786.000,00 dinara;- nabavka vozila za epidemiološke ekipe u iznosu od 12.750.000,00 dinara;- kontrola spremnosti zdravstvenog sitema za slučaj pojave ptičijeg gripa u iznosu od 3.336.000,00 dinara;- troškovi rada radne grupe (putni troškovi i dnevnice) u iznosu od 1.007.500,00 dinara;- honorar za članove Radne grupe (13 članova h 1/3 radnog vremena) u iznosu o 4.368.000,00 dinara;- štampanje vodiča i drugog materijala u iznosu od 2.000.000,00 dinara;- izrada strategije komunikacije u slučaju pandemije u iznosu od 850.000,00 dinara;- edukacija zdravstvenih radnika u iznosu 4.207.000,00 dinara;- edukacija prosvetnih radnika u iznosu 4.207.000,00 dinara;- edukacija lokalne samouprave u iznosu 4.207.000,00 dinara;- učešće na međunarodnim skupovima posvećenim edukaciji u iznosu od 3.900.000,00 dinara i- vanredne aktivnosti u iznosu od 1.980.000,00 dinara.Pripremu rezervi antibiotika u iznosu od 10% potreba stanovništva obezbediće Republička direkcija za robne rezerve u iznosu od 253.079.562,00 dinara , po dogovoru i pismenim obaveštenjem od strane Republičkih robnih rezervi .

PRAVNI OSNOV Član 39. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznh bolesti („Službeni glasnik RS“ broj 125/04);Zaključak Vlade Republike Srbije 05 Broj 323-6497/2005-01 („Službeni glasnik RS“ broj 92/05), o prihvatanju Informacije o zaraznoj bolesti aviarne influenze (ptičiji grip kod ljudi), a u vezi sa članom 2. stav 2. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ broj 125/04).

CILjEVI Prevencija zarazne bolesti ( pandemija gripa H5N1 ).

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. Snabdevenost lekovima i opremom za slučaj pandemije gripa H5N1;2. Urađen vodič za primenu plana aktivnosti pre i u toku pandemije;3. Edukovani zdravstveni i prosvetni radnici i predstavnici lokalne samouprave.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 186.000.000 Za finansiranje aktivnosti iz Projekta. UKUPNO 186.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 186.000.000   UKUPNO 186.000.000

Projekat: 0011-Unapređenje i održavanje proizvodnje seruma ivakcina i podržavanje rada referentnih laboratorija za otkrivanje pojave epidemije zaraznih bolesti ( grip , poliomijelitis )

Šifra aktivnosti: 0011 Naziv aktivnosti: Unapređenje i održavanje proizvodnje seruma ivakcina i podržavanje rada referentnih laboratorija za otkrivanje pojave epidemije zaraznih bolesti ( grip , poliomijelitis ) Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Unapređenje i održavanje proizvodnje seruma i vakcina i podržavanje rada referntnih laboratorija, otkrivanje pojave epidemija zaraznih bolesti podrazumeva unapređenje postojećih referntnih usluga i poboljšanje rada u cilju dostizanja akreditacije laboratorija po JMP standardu kao i ISO 17025, procedure i tumačenja rezultata kod seruma, vakcina i drugih imunobioloških preparata sa Nacionalnom agencijom za lekove i medicinska sredstva.

PRAVNI OSNOV – Član 18. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05),- Član 39. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS“ broj 125/04).

CILjEVI -Dijagnostika pojave zaraznih bolesti gripa i poliomijelitisa i poboljšanje kontrole kvaliteta testova.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. Broj izvršenih usluga – analiza;2. Broj izvršenih referentnih usluga;3. Nabavljena neophodna oprema za rad laboratorija;4. Edukovani zdravstveni radnici za rad u labaratoriji;5. Stepen usaglašenosti rezultata laboratorijskih analiza sa rezultatima Agencije za lekove i medicinska sredstva.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 9.332.000 Troškovi za aktivnosti na projektu . UKUPNO 9.332.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 9.332.000   UKUPNO 9.332.000

Projekat: 0012-Izrada vodiča u oblasti opojnih droga i prekursora i formiranje grafičko – tekstualne databaze

Šifra aktivnosti: 0012 Naziv aktivnosti: Izrada vodiča u oblasti opojnih droga i prekursora i formiranje grafičko – tekstualne databaze Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Ovaj projekat podrazumeva smanjenje ilegalne upotrebe narkotika po preporukama evropske direktive iz 2004 godine uz poboljšanje dostupnosti terapije pacijentima kojima su neophodni narkotici za lečenje i smanjenje zloupotrebe narkotika i prekursora .

PRAVNI OSNOV -Član 5. Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (Sl. glasnik RS. broj 107/05 ).

CILjEVI -Edukacija stručnih lica radi onemogućavanja organizovanog kriminala da legalno kupuje kritične prekursore za proizvodnju sintetičkih droga u ilegalnim labaratorijama .

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Smanjenje količine zaplenjenih sintetičkih droga ilegalno proizvedenih;-Smanjenje obima izvoza kritičnih prekursora za proizvodnju ilegalnih sintetičkih droga ;-Smanjenje količina zaplenjenih droga biljnog porekla ( morfin i heroin ).

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423211 Usluge za izradu softvera 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Troškovi za izradu softvera . 423413 Publikacija 01 – Prihodi iz budžeta 300.000 Troškovi štampanja publikacija . 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 2.400.000 Troškovi naknada članovima za izradu vodiča . UKUPNO 3.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.000.000   UKUPNO 3.000.000

Projekat: 0013-Upravljanje otpadom opjonih droga , prekursora , farmaceutskog i medicinskog otpada i izvoz svih vrsta navedenog otpada

Šifra aktivnosti: 0013 Naziv aktivnosti: Upravljanje otpadom opjonih droga , prekursora , farmaceutskog i medicinskog otpada i izvoz svih vrsta navedenog otpada Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovaj projekat obuhvata problem rešavanja nagomilanog farmaceutskog , medicinskog i otpada od droga i prekursora u smislu delimične obrade i izvoza ostatka koji nije moguće obraditi u zemlji .

PRAVNI OSNOV Član 8. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“ Sl. glsnik RS“,broj 125/04 );Član 82. zakona o lekovima i medicinskim sredstvima(„SL.Glasnik RS“ broj 84/04);Član 45 Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci (“ Sl. glsnik RS“,broj 107/05);Član 31. Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga („Sl. List SRJ“ broj 46/96).

CILjEVI Sprečavanje nastanka zaraznih bolesti i eliminacija rizika od postojećeg infektivnog , farmaceutskog i hemijskog otpada i otpada opojnih droga u cilju očuvanja zdravlja ljudi i zaštite životne okoline .

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjenja količina nagomilanog farmaceutskog, medicinskog , hemijskog otpada i otpada od opojnih droga i prekursora .Smanjen broj prijavljenih zaraznih bolesti u zdravstvenim ustanovama usled nepravilnog upravljanja otpadom .Uvedena sanitarna kanalizacija u objekte zdravstvenih ustanova .Uvedeni postupci za bezbednu neutralizaciju biološki aktivnih supctanci u farmaceutskom i hemijskom otpadu .

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 40.960.000 Troškovi za aktivnosti iz projekta . UKUPNO 40.960.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 40.960.000   UKUPNO 40.960.000 Projekat: 0014-Osnivanje nacionalne labaratorije za karakterizaciju opojnih droga, psihotropnih supstanci, prekursora i supstanci van spiska prekursora

Šifra aktivnosti: 0014 Naziv aktivnosti: Osnivanje nacionalne labaratorije za karakterizaciju opojnih droga, psihotropnih supstanci, prekursora i supstanci van spiska prekursora Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovaj projekat podrazumeva opremanje centralne laboratorije , unapređenje standarda u hemijskoj analizi u oblasti opojnih droga, formiranje kolekcije referentnih standarda , opojnih droga ,psihotropnih supstanci , prekursora i supstanci van spiska prekursora , kao i uspostavljanje saradnje na regionalnom nivou .

PRAVNI OSNOV Član 26 Zakona o supstancama koje se koriste u nedozvoljenoj proizvodnji opojnih droga i psihotropnih supstanci („Službeni glasnik RS „broj 107/05 ) .

CILjEVI Smanjenje zloupotreba u oblasti opojnih droga ,psihotropnih supstanci , prekursora i supstanci van spiska prekursora kao i unapređenje kontrole proizvodnje istih .

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Nabavljeni novi analitički instrumenti ;Obučen kadar za rad na novim instrumentima ;Uspostavljene procedure u primeni novih metoda uzorkovanja i postupanja sa uzorcima prilikom zaplene droga .

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 26.000.000 Troškovi osnivanje i početak rada Nacionalne laboratorije za karakterizaciju opojnih droga , psihotropnih supstanci ,prekursora i supstanci van spiska prekursora . UKUPNO 26.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 26.000.000   UKUPNO 26.000.000

[pic]

Šifra programa: 2001 Naziv programa: Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS -Kvalitet zdravstvene zaštite je jedna od najznačajnijih dimenzija i svojstava zdravstvenog sistema, a napori na stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite su integralni deo napora na unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva. Rzvojem mehanizama za stalno praćenje kvaliteta zdravstvenih usluga, omogućiće se podizanje nivoa kvaliteta zdravstvene zaštite, preveniraće se i korigovati problemi proistekli iz pružanja usluga neodgovarajućeg kvaliteta.Takođe će se omogućiti bolja preraspodela resursa po nivoima zdravstvene zaštite što će uticati na obezbeđivanje jednakog pristupa i korišćenja odgovarajućih zdravstvenih usluga građanima.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 4., 11., 12., 13., 14. i 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI – Unapređenje zdravstvenog stanja osoba obolelih od bolesti od većeg socijalno-ekonomskog značaja i posebnih ugroženih grupacija stanovništva obezbeđenjem uslova za njihovo lečenje.

KRATKOROČNI CILjEVI Primena protokola za lečenje obolelih od tuberkuloze po direktno opserviranoj terapiji; Povećanje broja obdukcionih nalaza u cilju provere kvaliteta rada zdravstvenih radnika;Modernizacija rada centra za frankcionisanje plazme radi stvaranja boljih uslova za lečenje oboleih od hemofilije i drugih bolesti za čije lečenje se primenjuju krvni derivati.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Smanjen broj novoobolelih od tuberkuloze;- Broj urađenih obdukcionih nalaza;-Obezbeđenje uslova u pogledu prostora i opreme u cilju modernizacije Centra za frakcionisanje plazme (rekonstrukcija magacina, nabavka medicinske opreme idr.);-Broj zdravstvenih radnika edukovanih u oblasti farmakovigilance i formirane jedinice pri zdravstvenim ustanovama za sprovođenje ovih aktivnosti.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Kontrola TBC-a kroz sprovođenje strategije direktno opservirane terapije

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Kontrola TBC-a kroz sprovođenje strategije direktno opservirane terapije Veza sa strategijom: Evropske integracije

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Unapređenje znanja, promene u stavovima i praksi zdravstvenih radnika uključenih u kontrolu tuberkuloze, obnavljanje bakterioloških laboratorija u okruzima i stvaranje nacionalne mreže, poboljšanje sistema snabdevanja lekovima, uspostavljanje sistema kontrole kvaliteta rada laboratorija, jačanje nadzora nad kvalitetom rada antituberkuloznih dispanzera i unapređenje sistema za prikupljanje podataka o tuberkulozi, unapređenje znanja opšte populacije o tuberkulozi, unapređenje kontrole tuberkuloze u visokorizičnim populacijama, putem pružanja terenskih usluga, formiranja posebne jedinice za lečenje slučajeva rezinstentne tuberkuloze.Projekat će se implementirati u naredne tri godine (2007,2008 i 2009 godina), i njegova vrednost iznosi 1.658.993,00 USD dolara.Vrednost projekta u 2007. godini iznosi 47.632.468,72 dinara,( po zvaničnom kursu evra na dan pripreme ovog plana).Projektne aktivnosti koje doprinose implementaciji su:1. Jačanje kapaciteta sistema zdravstvne zaštite u iznosu od 20.684.012,87 dinara.2. Proširenje direktno opservirane terapije na 100% pokrivenosti u zemlji 4.854.150,00 dinara.3. Unapređenje kontrole tuberkuloze u rizičnim populacijama i sprečavanje rezistentne tuberkuloze 32.579.420,00 dinara.4. Nadzor, praćenje projektnih aktivnosti 16.029.080,00 dinara.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1 tačka 1 , 2 i 3.Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( “ Službeni glasnik RS. broj 107/05 „) .

CILjEVI Cilj ovog projekta je jačanje zdravstvenog sistema i komponenata za suzbijanje i kontrolu tuberkuloze, potpuna implementacija Strategije DOTS-A do kraja 2009. godine, unapređenje kontrole tuberkuloze u visokorizičnim grupacijama stanovništva, i sprečavanje pojave rezinstentne tuberkuloze.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1.Smanjenje incidence sa akutelnih 36.8/100000 na 25/100000 do kraja 2009. godine;2.Incidenca tuberkuloze, broj i procenat novootkrivenih direktno pozitivnih slučajeva tuberkuloze otkrivenih pod direktno opserviranom terapijom .3.Procenat uspešno lečenih novootkrivenih direktno pozitivnih slučajeva plućne tuberkuloze u Beogradu;4.Procenat uspešno lečenih novootkrivenih direktno pozitivnih slučajeva plućne tuberkuloze u Srbiji – izuzev Beograda.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421600 Zakup imovine i opreme 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 422.100 Sredstva za pokriće zakupa za smeštaj Tima za realizaciju Projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 1.809.000 Troškovi smeštaja, ishrane i prenoćišta za službena putovanja zaposlenih na Projektu „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“. 423100 Administrativne usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 1.373.500 Prevodilačke usluge stručnih materijala za Projekat „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“. 423500 Stručne usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 21.809.000 Troškovi po osnovu ugovora o delu na ime naknade za rad članovima Tima na projektu „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ 423600 Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 775.000 Troškovi hrane i pića zaposlenih na Projektu. 423900 Ostale opšte usluge 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 1.514.000 Troškovi koji nemaju ekonomsku klasifikaciju a postoje pri sprovođenju Projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“. 426700 Medicinski i laboratorijski materijali 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 6.700.000 Materijal za medicinske testove na projektu „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“. 426800 Materijali za domaćinstvo i ugostiteljstvo 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 375.000 Materijal za domaćinstvo na Projektu „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ 512200 Administrativna oprema 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 4.188.000 Nabavka računarske opreme, kancelarijske opreme, komunikacione, elektronske i druge opreme na Projektu „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“. 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 06 – Donacije od međunarodnih organizacija 8.140.000 Medicinska oprema iz Projekta „Kontrola tuberkuloze u Srbiji“ UKUPNO 47.105.600

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 06 Donacije od međunarodnih organizacija 47.105.600   UKUPNO 47.105.600

Projekat: 0002-Sprovođenje Strategije javnog zdravlja u oblasti sudske medicine

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Sprovođenje Strategije javnog zdravlja u oblasti sudske medicine Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Praćenje i stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite kao i mogućnost organizovanja i sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada i nadzora nad stručnim radom lekara i drugog medicinskog osoblja pri pružanju medicinske pomoći i sprovođenju lečenja uopšte, što se u datim okolnostima može realizovati utvrđivanjem stepena saglasnosti između dijagnoza koje su postavljene za vreme lečenja obolelih i/ili povređenih osoba u zdravstvenim ustanovama i obdukcionog nalaza na leševima istih osoba kod kojih je i pored sprovedenog lečenja nastupio smrtni ishod. Tako dobijeni podaci su od presudne važnosti za otklanjanje grešaka u dijagnostici, pa samim tim i u lečenju pojedinih bolesnih stanja ili povreda, što ima veliki opšte društveni značaj. Aktivnosti predviđene projektom odnose se na:- izrada softvera i baze podataka kliničke i obdukcione dijagnostike;- angažovanje stručnog kadra (lekara, toksikologa, laboranata);- nabavka administarstivne opreme – računarske i druge opreme;- nabavka radne odeće i zaštitnih sredstava za osoblje;- drugo.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1., 4., 9., 10., 11., 12 Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI Utvrđivanje kvaliteta kliničkog dijagnostikovanja u odnosu na obdukcijski nalaz.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Izrađen softver i baza podataka kliničke i obdukcione dijagnostike;- Nabavka neophodne opreme za rad.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 12.000.000 Troškovi za aktivnosti iz projekta. UKUPNO 12.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 12.000.000   UKUPNO 12.000.000 Projekat: 0004-Kontrola kvaliteta lekova i aktivnosti na unapređenju farmakoterapije

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Kontrola kvaliteta lekova i aktivnosti na unapređenju farmakoterapije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Ovaj Projekat se odnosi na unapređenje stepena edukacije zdravstvenih radnika u oblasti farmakovigilance, podizanje nivoa znanja zdravstvenih radnika o mogućnosti prevencije neželjenih lekova i medicinskih grešaka pri primeni lekova, primenu stečenih znanja iz oblasti farmakovigilance u svakodnevnoj praksi i uključivanje praćenja neželjenih dejstava u svakodnevnim profesionalnim aktivnostima zdravstvenih radnika, utvrđivanje povezanosti između ispoljenih neželjenih efekata i primene leka.Aktivnosti ovog projekta su:1. Formiranje kompjuterske baze podataka za slučajeve ozbiljnih i neočekivanih neželjenih reakcija na lekove koje su se desile u toku kliničkih ispitivanja;- izrada baze podataka i razvoj softvera,- obezbeđenje dva dodatna računara na kontinuirani unos podataka (1 centralni sa povećanom memoriom),- obezbeđenje jednog dodatnog štampača (većeg kapaciteta)2. Imenovanje osoba u zdravstvenim ustanovama koje će biti odgovorna lica za farmakovigilancu;- troškovi komunikacije, formiranja mreže poverenika i baze podataka sa osnovnim podacima o imenovanim saradnicima.3. Unapređenje organizacije prikupljanja, praćenja i procene neželjenih reakcija na lekove u okviru svake zdravstvene ustanove;- troškovi prethodnog stručnog usavršavanja osoblja ,- troškovi angažovanja predavača i izrade prezentacije,- obezbeđenje sale i tehnike, kao i ručka za sve učesnike,- štampanje pozivnica i edukativnog materijala (300 primeraka)- štampanje prijava neželjenih reakcija (po 10 prijava za svakog zdrav.radnika – ukupno oko 1500 prijava),4. Sprovođenje osnovne edukacije iz oblasti farmakovigilance u vidu radionice u pojedinim zdravstvenim ustanovama u Srbiji (Novi Sad, Kikinda, Niš, Kragujevac, Kraljevo, Kruševac);- obezbeđenje pouzdanog automobila sa klimom,- troškovi za benzin (400 litara za jednu godinu)- obezbeđenje tehnike (lap top, jedan projektor visokog kvaliteta sa velikim ekranom)- troškovi za angažovanje predavača, uključujući i dnevnice- dnevnica za vozače i putarina- štampanje edukativnog materijala i formulara za prijavljivanje neželjenih reakcija (u zavisnosti od veličine grada)5. Sprovođenje edukacije lica odgovornih za farmakovigilancu koje su imenovali lokalni nosioci za stavljanje leka u promet i odgovornih lica u zdravstvenim ustanovama u Beogradu;- obezbeđenje dodatnog kadra (2 stručnjaka za period od godinu dana)- izrada i štampanje testova za procenu stečenih znanja (pre i posle radionice i izveštaja o rezultatima)- troškovi korišćenja interneta (Vigibase on-line za elektronsko prosleđivanje prijava koleborativnom centru Svetske zdravstvene organizacije i pretraživanje baze podataka .)- Izrada, štampanje i distribucija izveštaja o prijavljivanju neželjenih reakcija po pojedinim zdravstvenim ustanovama odnosno gradovima- troškovi prosleđivanja str.povratnih informacija- obezbeđenje jednog dodatnog računara i jednog štampača- obezbeđenje jednog faks aparata, 3 mobilna telefona, 1 direk.telefon6. Praćenje uspešnosti održanih radionica kroz prijavljivanje i kroz procenu stečenih znanja (kontinuirana edukacija farmaceuta i lekara);- troškovi pomoći zdravstvenim ustanovama u izradi baze podataka i razvoja softvera- troškovi izrade i štampanja Nacionalnog registra ozbiljnih neželjenih reakcija na lekove (npr.anafilaksa, kardiotokčisnost, hepatotokčisnost, konginetalne anomalije i zloupotreba lekova)7. Formiranje časopisa Agencije za lekove i medic.sredstva namenjenog radnicima zdravstvenih ustanova u cilju informisanja o novim i značajnim informacijama u oblasti bezbednosti lekova;- obezbeđenje poslednjih izdanja referentne medicinske literature, neophodne za sve predviđene aktivnosti- obezbeđenje potrošnog kancelarijskog materijala, neophodnog za sve predvićene aktivnosti (za jednu godinu)- troškovi korišćenja interneta, sistema razmene informacija Vigimed i časopisa Svetske zdravstvene organizacije (Reactions weekly)- izrada, recenzija, štampanje i dostava biltena „Bezbednost lekova“ zdravstvenim ustanovama (oko 500 primeraka na svaka 3 meseca)- obezbeđenje dodatnog kadra (jednog višeg tehničkog saradnika za period od godinu dana)8. Šestomesečni i godišnji izveštaj – troškovi izrade i prosleđivanja periodičnog izveštaja zdravstvenim ustanovama, Ministarstvu zdravlja i Kolaborativnom centru SZO u Upsali

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 13 i 14. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05) i čl. 6,28,33,57,92,94 i 95. Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik RS“, broj 84/04).

CILjEVI -Unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite u oblasti farmakoterapije.-Racionalna potrošnja lekova.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjen procenat učestalosti ispoljavanja ozbiljnih neželjenih reakcija lekova,- Smanjen obim prijavljivanja neželjenih reakcija,-Smanjen procenat ispoljavanja neželjenih reakcija na osnovu hospitalizacija i terapije koja je primenjena radi njihovog regulisanja,- izrada Nacionalnih registara po ispoljenim neželjenim reakcijama (anafilaksa, zloupotreba lekova, produženje intervala, hepatoksičnost) i registar kongenitalnih anomalija i svih lekova koje je majka tokom trudnoće koristila.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 424911 Ostale specijalizovane usluge 01 – Prihodi iz budžeta 10.000.000 Troškovi za aktivnosti iz projekta. UKUPNO 10.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 10.000.000   UKUPNO 10.000.000

[pic]

Šifra programa: 2002 Naziv programa: Unapređenje uslova za lečenje u oblasti transplantacije Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS -Formiranjem nacionalnog centra za transplantaciju i sprovođenjem planiranih projekata iz ovog programa stanovništvu Republike Srbije biće dostupnije zdravstvene usluge iz oblasti tranplantacije koje spadaju u red najsloženijih zdravstvenih usluga koje su veoma često jedini terapijski izbor za pacijente obolele od ozbiljnih bolesti i stanja. U nacionalnom centru za transplantaciju biće formuran jedinstveni registar za celu teritoriju Srbije, čime će se stvoriti uslovi za pravičnost prilikom odlučivanja o prioritetu za transpantacijom i povećeće se dostupnost organa onima kojima su najpotrebniji. Istoveremeno će se sprovoditi aktivnosti na omasovljenju davalaštva organa i tkiva.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 11. i 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Srednjoročni cilj: Unapređenje zdravstvenog stanja osoba obolelih od bolesti od većeg socijalno-ekonomskog značaja i posebnih ugroženih grupacija stanovništva obezbeđenjem uslova za njihovo lečenje.

KRATKOROČNI CILjEVI Poboljšanje uslova za pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti transplantacije.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Formiran nacionalni centar za transplantaciju;-Sprovedene kampanje za popularizovanje davalaštva organa i tkiva na presađivanje;-Uspostavljen nacionalni registar dobrovoljnih davalaca koštane srži i stvoreni uslovi za rad laboratorije za tipizaciju;

 

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Formiranje nacionalne agencije za transplantaciju

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Formiranje nacionalne agencije za transplantaciju Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Formiranjem tj. uspostavljanjem Nacionalne agencije za transplataciju očekuju se rezultati na povećanju broja kadaveričnih transplatacija, poboljšanju kvaliteta života obolelih, usporavanja ulaznog trenda u broju dijaliziranih, boljoj povezanosit lekara i saradnji na poslovima transplatacije, praćenju troškova transplatacije i uštedi u dijalizama i smanjinju vremena čekanja na transplataciju.

PRAVNI OSNOV Član 224. tačka 1 i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05). Uzimanje i presađivanje organa , tkiva i ćelija kao delova ljudskog tela odnosno način, postupak i uslovi za lečenje utvrdiće se posebnim zakonom.

CILjEVI Povećan broj kadaveričnih transplatacija i poboljšan kvalitet života obolelih.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj urađenih transplatacija, broj pacijenata na dijalizi, ukupni troškovi za dijalizu, vreme čekanja na dijalizu

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 451191 Tekuće subvencije ostalim javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 01 – Prihodi iz budžeta 49.000.000 Troškovi zakupa prostorija, troškovi administrativne opreme, troškovi izrade softvera i baze podataka, troškovi mobilnih telefona, troškovi potrošnog materijala, troškovi usluga – hilihopterski prevoz, troškovi benzina, troškovi nabavke automobila, oprema za održavanje donora, oprema za transport organa, troškovi zarada zaposlenih u Agenciji, troškovi eksplantacionih ekipa UKUPNO 49.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 49.000.000   UKUPNO 49.000.000

Projekat: 0002-Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju davanja organa i tkiva na presađivanje

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju davanja organa i tkiva na presađivanje Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Podsticanje aktivnosti na omasovljavanju davanja organa i tkiva na presađivanje, gde se očekuje povećan broj kadaveričnih organa i uzlazni trend u procentu kadaveričnih transplantacija bubrega .

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI Povećan broj donora u 2007. godini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Povećan broj urađenih transplatacija;- Uzlazni trend u transplantaciji bubrega.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 1.700.000 Simpozijumi i stručna predavanja za lekare opšte prakse i anesteziologe. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 4.620.000 Angažovanje profesionalaca na pripremi materijala video spotova, organizovanje tematskih emisija posle prikazanog afirmativnog filma – plaćeni termini TV, štampanje materijala (flajeri i kraći informatori o transplantaciji i njenim pozitivnim efektima). 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 470.000 Kupovina 2 lap topa i druge opreme . UKUPNO 6.790.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.790.000   UKUPNO 6.790.000

Projekat: 0003-Razvvoj nacionalnog registra dobrovoljnih davalaca koštane srži i praćenje rada labaratorije za HLA tipizaciju

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Razvvoj nacionalnog registra dobrovoljnih davalaca koštane srži i praćenje rada labaratorije za HLA tipizaciju Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Projekat „Unapređenje kvaliteta rada centra za tipizaciju tkiva“ će se sprovoditi kroz obezbeđenost stalne pripravnosti ekipa, utvrđivanje lista čekanja na kadaveričnu transplantaciju bubrega dostupnu nadležnim ustanovama, funkcionisanje baze podataka o pacijentima sa liste čekanja, vođenje registra davalaca koštane srži, regrutovanjem 200 novih potencijalnih davalaca koštane srži, izrada programa za registar davalaca koštane srži, procedura učlanjenja davalaca koštane srži u svetski registar , obezbeđenje uslova za akreditaciju , uvođenje testova molekularne tipizacije visoke rezolucije, kontrolu antitela foto-nom citometrijom. Aktivnosti ovog projekta su:1. Nabavka reagenasa za serološku tipizaciju2. Reagensi za molekularnu tipizaciju niske rezolucije3. Nabavka reagenasa za molekularnu tipizaciju visoke rezoluzije4. Nabavka potrošnog materijala5. Opravka i valizacija operature6. Eksterna kontrola (analize 10 uzoraka godišnje i troškovi transporta)7. Oprema za molekularne tehnike (aparat za izolaciju DNK-a sa potrebnim reagensima, minikomorom, sistemom za analizu, printanje sika gelova, i dr)8. Oprema za protočnu citometriju9. Edukacija, uvođenje , priprema za akreditaciju10. Pokretanje procedure za članstvo u Svetskom registru davalaca koštane srži11. Izrada baze podataka i programa za pretraživanje registra12. Rekonstrukcija i opremanje prostora 13. Obnavljanje stare opreme 14. Zapošljavanje kadrova

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 1. i 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI Vođenje registra davalaca koštane srži i liste čekanja na kadaveričnu transplantaciju bubrega.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA 1. Uvid u broj urađenih analiza2. Uvid u javne nabavke reagenasa i opreme3. Nadzor nad sprovedenim aktivnostima.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 20.000.000 Troškovi za aktivnosti iz projekta . UKUPNO 20.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 20.000.000   UKUPNO 20.000.000

Projekat: 0004-Ispitivanje himerizma kod dece posle transplatacije koštane srži,metodamamolekularne genetike

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Ispitivanje himerizma kod dece posle transplatacije koštane srži,metodamamolekularne genetike Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Za praćenje uspešnosti alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze i blagovremenu primenu adekvatnih terapijskih procedura neophodna je procena himerizma (prisustva hematopoetskih ćelija davaoca i primaoca u perifernim tkivima).Uvođenje PCR tehnologije za procenu himerizma omogućilo je brzu, specifičnu i senzitivnu analizu mikrosatelitskih genetičkih markera. Potreban materijal, uzroci krvi primaoca i davaoca pre transplantacije i krvi primaoca posle transplatacije, uzimaće se u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, a uzorci će biti transportovani u DNK-a laboratoriju Instituta za sudsku medicinu Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Beogradu, gde će se obavljati molekularno-genetičke analize uzoraka.Genomska DNK-a će biti izolovana iz 2 ml periferne krvi davaoca i primaoca DNA mikro kitom za izolovanje DNK. 15 STR gentskih lokusa i amelogenin biće amplifikovani AmpFISTR Identifiler kompletom za PCR amplifikaciju. Genotipizacija amplifikovanih genskih lokusa sprovešće se u ABI PRISM 310 aparatu za kapilarnu elektroforezu, prema specifikaciji proizvođača, pomoću Genscan i Genotyper softverskih paketa. Na osnovu poznavanja genotipova pacijenata pre transplatacije i donora, doneće se zaključak o relativnoj procentualnoj zastupljenosti alelskih varijanti poreklom od donora od onih poreklom od recipijenta, u uzorku periferne krvi transplantiranih pacijenata. Kao relativna mera količine amplifikovanih produkata, biće uzimana veličina površine ispod signala (peak area) iz softverskog paketa Genotyper. Na ovaj način, moguće je himerizam izraziti procentualno uz standardnu grešku, izračunati na osnovu većeg broja informativnih genskih lokusa.Multipleksovana simultana analiza 15 mikro satelitskih genskih lokusa kao i polno vezanih alelnih varijanti amelogenih gena radi utvrđivanja proceduralne zastupljenosti primaočevih i davaočevih alela u perifernoj krvi bolesnika bila bi sprovedena 1,2,3,4,5,6,8,10 i 12 meseci posle učinjene transplantacije.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 15. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI Uvođenje rutinske metode, određivanje himerizma posle alogene transplantacije koštane srži kod dece.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Procentualna zastupljenost odbačenih kalema.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi za aktivnosti iz projekta . UKUPNO 1.000.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.000.000   UKUPNO 1.000.000

[pic]

Šifra programa: 2003 Naziv programa: Finansiranje izgradnje i opremanje zdravstvenih ustanova Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Sprovođenjem ovog Programa stvaraju se uslovi za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema obezbeđeivanjem adekvatnih uslova u pogledu prostora, opreme i organizacije procesa rada u zdravstvenim ustanovama. Predloženi projekti su jedna od funkcija opšteg interesa u zdravstvenoj zaštiti koje sprovodi Ministarstvo zdravlja i obuhvata zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika, kao i zdravstvene ustanove na nivou opština, odnosno grada čiji su osnivači pomenute lokalne samouprave, u delu finansiranja opreme i investicija radi ujednačavanja uslova za ravnomerno ostvarivanje zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 18., i 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga – uspostavljanje sistema licenciranja zdravstvenih radnika i akreditacije zdravstvenih ustanova.

KRATKOROČNI CILjEVI Poboljšanje uslova za rad zdravstvenih ustanova obezbeđenjem adekvatnog prostora i nabavkom neophodne medicinske i druge opreme , čime će se povećati dostupnost odgovarajućih zdravstvenih usluga pacijentima.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA – Nabavljena medicinska i druga oprema;- Izvršeni radovi na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji u zdravstvenim ustanovama.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Izgradnja zdravstvenih ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač Republika

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Izgradnja zdravstvenih ustanova u državnoj svojini, čiji je osnivač Republika Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat izgradnje, tj. investicionog ulaganja (investicionog i tekućeg održavanja zdravstvenih ustanova) u zdravstvene ustanove za 2007. godinu iznosi 1.445.000.000,0 dinara.Projekat obuhvata :1. Investiciona ulaganja tj. aktivnosti na izgradnji, sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika u iznosu od 1.296.000.000,00 dinara što je za 8 % više u odnosu na odobrena sredstva u 2006-oj godini.2.Investiciona ulaganja tj.aktivnosti na izgradnji , sanaciji, adaptaciji ili rekonstrukciji primarnog nivoa zdravstvene zaštite u opštinama sa nepovoljnim demografskim karakteristikama i nedovoljno razvijenim opštinama, u iznosu od 149.000.000,00 dinara.I- Investiciona ulaganja za zdravstvene ustanove čiji je osnivač RepublikaU okviru projekta za investicije i investiciono održavanje zdravstvenih ustanova, čiji je osnivač Republika, finansiraće se izgradnja zgrada i objekata, tj. zdravstvenih ustanova u iznosu 1.296.000.000,00 dinara i to:1. Izgradnja, sanacija ili rekonstrukcija klinika i instituta u iznosu od 145.000.000 dinara ( GAK Narodni front, Dečja klinika Beograd, Institut za majku i dete Beograd , Institut za neonatologiju Beograd, Institut za ortopediju Banjica, Klinika za neuropsihijtriju za decu i omladinu, Stomatološka klinika Niš i dr.). Ovaj broj ustanova ima potrebe za sledećim ulaganjima:- Institut za majku i dete na Novom Beogradu je podneo zahtev za izgradnju odeljenja za transplataciju matične ćelije hematopoeze, jedinog u Republici Srbiji,- Dečja klinika Beograd je podnela zahtev za renoviranje četvrtog sprata dečije klinike,- Institutu za neonatologiju je potrebna zamena prozora i renoviranje podova,- Klinika za neuropsihijatriju za decu i omladinu planira renoviranje odeljenja,- GAK Narodni front planira renoviranje odeljenja koja nisu ušla u finansiranje iz kredita Evropske investicione banke ,- Institut za ortopediju Banjica predviđa zamenu prozora i renoviranje fasade što nije ušlo u Nacionalni investicioni plan ,- Stomatološka klinika u Nišu zahteva renoviranje odeljenja .2. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija opštih bolnica koje nisu u kreditu Evropske investicione banke , Svetske banke i Nacionalnog investicionog plana , u iznosu od 295.000.000 dinara.Za Opšte bolnice koje nisu obuhvaćene kreditom Evropske investicione banke za “ Hitnu rekonstrukciju“, kao i kreditom Svetske banke, niti Nacionalnim investicionim planom potrebno je obezbediti sredstva za hitnu rekonstrukciju i to po sledećim prioritetima: obezbeđenje adekvatnog grejanja, zamena neadekvatnog krovnog pokrivača, zamena prozora zbog energetske efikasnosti, zamena kanalizacionih i vodovodnih instalacija koje su dotrajale kao i sanitarnih prostorija, zamena podova zbog adekvatnog održavanja higijene i dr.( 14 zdravstvenih ustanova ) .3. Izgradnja rekonstrukcija i sanacija opštih bolnica koje su u kreditu Evropske investicione banke i Svetske banke u iznosu od 365.000.000 dinara ( za završetak radova koji nisu bili predviđeni kao prioritet iz kredita ).Najveći iznos sredstava u izosu od 230.000.000 dinara je predviđeno za završetak započete bolnice u Vranju .4. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija specijalnih bolnica u iznosu od 100.000.000 dinara (Specijalna bolnica za nefropatiju Lazarevac; Specijalna bolnica „Sveti Sava“;Specijalna bolnica za interne bolesti Mladenovac ;Specijalna bolnica Surdulica ;Specijalna bolnica “ Ozren“ Sokobanja;Specijalna bolnica za bolesti zavisnisti Beograd ).5. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija specijalnih bolnica za rehabilitaciju u iznosu od 248.000.000 dinara.U Specijalnim bolnicama za rehabilitaciju je predviđeno ulaganje u tekuće investiciono održavanje, radi postizanja energetske efikasnosti, uređenja sanitarnih prostorija, i prostorija za rehabilitaciju, podova, fasada i drugo. Cilj je da se poprave uslovi za rehabilitaciju i boravak pacijenata a takođe da se popravi udeo tržišnog vanfondovskog učešća u finansiranju kako bi se povećala vrednost specijalnih bolnica koje su potencijalno pripremljene za privatizaciju (21 bolnica ).6. Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija zavoda za javno zdravlje i drugih zavoda u iznosu od 143.000.000 dinara (19 ustanova ).II- Investiciona ulaganja za zdravstvene ustanove na lokalnom nivouU okviru projekta za investicije i investiciono održavanje zdravstvenih ustanova čijije osnivač opština odnosno grad , finansiraće se izgradnja zgrada i objekta tj. investiciono održavanje zdravstvenih ustanova u iznosu od 149.000.000,00 dinara i to za namene hitne rekonstrukcije koje nisu u programu Nacionalnog investicionog plana i koje nisu u mogućnosti da se finansiraju iz budžeta lokalne samouprave . -Naime, na osnovu člana 18. stav 1. tačka 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05), kao učešće za ujednačavanje uslova za ravnomerno ostvarivanje zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike na primarnom nivou, u opštinama sa nepovoljnim demografskim karakteristikama i nedovoljno razvijenim opštinama u skladu sa prioritetima Ministarstvo zdravlja će finansirati ove zdravstvene ustanove .

PRAVNI OSNOV Zakonski osnov za finansiranje ovog projekta je član 18. stav 1. tačka 18. i 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05).

CILjEVI – Implementiran plan za finansiranje izgradnje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Rezultati mereni uspostavljanjem kvalitetnijeg rada u delu obezbeđenja adekvatnog prostora u zdravstvenim ustanovama.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 511200 Izgradnja zgrada i objekata 01 – Prihodi iz budžeta 735.929.000 Prenos sredstava za namene izgradnje zdravstvenih ustanova (sanacije, adaptacije i rekonstrukcije , klinika i institituta, opštih bolnica, zavoda za javno zdravlje i dr.) UKUPNO 735.929.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 735.929.000   UKUPNO 735.929.000

Projekat: 0002-Opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Opremanje zdravstvenih ustanova u državnoj svojini čiji je osnivač Republika Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat opremanja zdravstvenih ustanova podrazumeva obezbeđenje uslova za rad u zdravstvenim ustanovama u delu medicinske i nemedicinske opreme i prevoznih sredstava, opremanja u oblasti integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i drugo.Za opremanje zdravstvenih ustanova u 2007. godini potrebno je obezbediti sredstva:- u iznosu od 1.296.000.000 dinara što je za 8% više u odnosu na obezbeđena sredstva za ove namene u 2006. godini, po članu 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika i – u iznosu od 175.000.000,00 dinara po članu 18. stav 1. tačka 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti čiji je osnivač opština odnosno grad .I- Opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika .U okviru potreba za nabavkom opreme urađeni su sledeći prioriteti:1. Oprema za intenzivnu negu u iznosu od 149.500.000 dinara; -( smanjiti stopu iznenadne smrtnosti ) i to:- Pacijent monitori 100 kom.- Defibriratori 30 kom.- Raspiratori za invanzivnu ventilaciju 20 kom.- Infuzione pumpe 400 kom.- Gasni analizatori 30 kom.- Inkubatori za intenzivnu negu 50 kom.- Inkubatori za transport 50 kom.U Republici Srbiji postoje jedinice intenzivne nege u opštim i specijalnim bolnicama, klinikama i institutima, kliničko-bolničkim centrima i kliničkim centrima, na odeljenjima interne medicine- koronarne jedinice neurologije u jedinicama za cerebovaskularne inzulte, hirurgije -„hirurški šok“, pulmologije – jedinice za akutnu respriratornu insitucijenciju, dijalizu, klinikama infektivnih bolesti i pedijatrije. Ukupno u Srbiji u intenzivnim negama postoji 1500 bolesničkih postelja. Standard intenzivne nege prema Pravilniku za obavljanje delatnosti su pacijent monitor za svakog pacijenta, infuzione pumpe i respiratori i defibriratori (u zavisnosti od broja pacijenata). Dobro opremljene intenzivne jedinice smanjuju stopu iznenadne smrti kod najtežih bolesnika.Većina intenzivnih jedinica nije opremljena opremom prema standardima ili se radi o opremi koja je stara više od 20 godina. Izuzetak su koronarne jedinice koje su obnavljane tokom 2002. godine.Predlogom budžeta bi se u svim bolnicama u Srbiji intenzivne jedinice opremile tako da bude postignut broj pacijent monitora i infuzionih pumpi do najviše 20% potrebnih, a da se broj efibriratora, EKG i respiratora obezbedi tako da svaka intenzivna jedinica ima ovu neophodnu opremu.2. Oprema za operacione sale u iznosu od 284.000.000 dinara -( povećati kvalitet i broj urađenih hirurških intervencija) i to:- Operacioni sto 50 kom.- Operaciona lampa 50 kom.- Elektrohirurška jedinica 30 kom.- Aparat za anesteziju 50 kom.- Operacioni cistoskop 20 kom-Sterilizatori 10 kom.U Republici Srbiji ima oko 300 operacionih sala uz potrebu da ih ima još najmanje 50. Godišnje se uradi oko 150.000 operacija, a da bi se smanjile liste čekanja potrebno je da se broj operacija u operacionim salama poveća na 170.000 operacija, a broj sala poveća za 50.Oprema u operacionim salama nije obnavljana zadnjih 30 godina, izuzetak čine nabavka 150 aparata za anesteziju u 2003. godini i nabavka operacionih stolova (oko 20) iz kredita EIB.Predlogom budžeta bi se u svakoj bolnici zamenila odnosno dodala oprema za još jednu operacionu salu (aparat za anesteziju, operacioni sto i operaciona lampa) i elektrohiruška jedinica za transurentalne operacije prostate (novom opremom smanjenje krvarenja tokom operativnih zahvata i redukcija potrebe za krvlju).3. Nabavka opreme za porođajne sale u ukupnom iznosu od 49.000.000 dinara – (smanjiti perinatalni mortalitet i povećati natalitet )i to :- kardiotokograf 100 kom.- centralni monitor 20 kom.-kreveti za porođaj 20 kom..U Srbiji ima oko 80 porođaja godišnje, koji bi trebalo da se obavi u oko 150 porođajnih sala.Broj kardiotokografa je nedovoljan, a isto tako po novom standardu je potrebno da u velikim porodilištima kardiotokografi budu povezani centralnim monitorom, kako bi se vršila brza dijagnostika poremećaja rada srca ploda i patnje ploda i brže intervenisalo u smanjenju perinatalne smrtnosti ploda.4. Nabavka Imaging dijagnostike u iznosuod 224.000.000 dinara – (popraviti dijagnostiku bolesti i povreda metodom vizuelizacije) i to:- mamograf 10 kom- osteodenzitometar 3 kom- ultrazvuk kolordopler – ginekologija 20 kom- ultrazvuk endokranijalni 10 kom-ultrazvuk abdomena 20 kom.-skener (slice ) 1 kom.Potrebno je da u svakoj opštoj bolnici, klinici, obezbediti najmanje jedan digitalni rendgen aparat, kako bi se obavila kompletna radiološka dijagnostika.Tokom 2002. godine je nabavljeno 50 rendgen aparata, ali bi se ovi aparati obezbedili bolnicama , koje nisu pokrivene prethodnom donacijom ili su kapaciteti manji.Nabavkom mamografa u svakoj bolnici koja radi dijagnostiku bolesti dojke bi se obezbedila rana dijagnostika bolesti dojke i uticalo na otkrivanje raka dojke u ranoj fazi i poboljšani uslovi za izlečenje.Sada u Srbiji postoji samo 70 mamografa, a svetski standard je da pored bolnica i primarna zdravstvena zaštita ima mamografe. Ultrazvučna dijagnostika je najbrža, najeftinija i efikasna dijagnostika bolesti unutrašnjih organa. Tokom zadnjih 3 godine napravljen je značajan prodor u unapređenju kvaliteta ultrazvučnog pregleda uz drastičan pad cena. Neophodno je da svaka bolnica ima dobar ultrazvučni aparat (kolor dopler) za dijagnostiku srčanih, ginekoloških bolesti i trudnoće, perifernih krvnih sudova i abodomena.Tokom zadnjih godina nije bilo nabavke sem pojedinačnih slučajeva iz budžeta, dok je donacijom iz Kine obezbeđeno 30 aparata za ultrazvuk skromnih mogućnosti koji su uglavnom raspoređeni domovima zdravlja. U polovini bolnica su donacijama i samostalnom kupovinom obezbeđeni savremeni ultrazvučni aparati. Ovom nabavkom bi se obezbedilo da sve opšte bolnice i klinike imaju dobru ultrazvučnu dijagnostiku. Skener je potrebno nabaviti za bolnicu Kosovska Mitrovica.5. Nabavka električnih aparatau iznosu od 88.500.000 dinara – (popraviti dijagnostiku i terapiju električnim aparatima bolesti srca, neurosistema i oka) i to:- EEG aparati 20- EMG aparati 30- aparati za elektrokonvulziju 20- laser za zadnji segment oko 10- jag laser očni 5 kom.-foko aparat 5 kom.Električni aparati su osnovni aparati za ranu dijagnostiku bolesti srca, pluća, nervnog sistema i dr. u većini opštih bolnica izuzev klinika nije moguće uraditi ove jednostavne dijagnostičke procedure, zbog nedostatka opreme.Predlogom budžeta se želi postići dijagnostička sposobnost opštih bolnica, kako bi se rano otkrivale bolesti srca, pluća, nervnogsistema i dr. i nabavkom očnih lasera za svaku okružnu bolnicu bi se postigla rana prevencija slepila kod dijabetesa koji je najveći uzor slepila u Srbiji. Slovenija je istom metom zaustavila broj slepila kod dijabetičara.Aparat za elektrokonovulziju je neophodan kod terapije teških psihoza (trenutno ga ima samo VMA) a trebalo bi da se nalazi u svim većim psihijatrijatrijskim odeljenjima ili ustanovama.6. Nabavka endoskopske opreme u iznosu od 125.000.000 – (popraviti dijagnostiku bolesti unutrašnjih organa ) i to:- endovideo gastroskop 10 kom.- endovideo duodenoskop 4 kom.- endovideo holehoskop 5 kom.- endovideo kolonoskop 10 kom.- endovideo cistoskop 10 kom.Endoskopska oprema u otorinolaringologiji, gastroenterologiji, pulmologiji, hirurgiji, urologiji je neophodna za postavljanje patohistološke bolesti cevastih organa. Tokom 2003. godine izvršena je delimična nabavka ove opreme, a u narednoj godini se planira formiranje 10 centara koji bi imali potpunu dijagnostiku cevastih organa, tako da se u narednim godinama dopuni broj centara do optimalnih 30.7. Nabavka opreme za dijalizu u iznosu od 220.000.000 dinara -( popraviti uslove i kvalitet dijalize kroz povećanje broja centara i smanjenje broja smena) i to:- aparati za bikarbonantnu hemodijalizu (20% sa opcijom za hemodijafiltraciju) 200 kom.- aparat za reverznu osmozu – 10 kom.U Srbiji postoji više od 700 dijaliznih mesta. Više od polovine opreme je starije od 7 godina i u većini centara se radi u tri smene (standard je 2 smene) zbog malog broja aparata. Broj pacijenata na dijalizi se svake godine povećava za oko 100 zato što je preživljavanje značajno popravljeno. U 2007. godini se predviđa povećanje broja aparata u Centrima za dijalizu kao i otvaranje novih centara radi veće dostupljenosti pacijentima (Aranđelovac, Aleksinac, Novi Pazar, Jagodina itd.).8. Nabavka opreme za dijagnostiku i terapiju očnih bolesti u iznosu od 35.000.000 dinara:- biomikroskop sa aplanacionim tonometrom 60 kom.- digitalna fundus kamera – 10 kom.- sinotofor – 10 kom.- perimetar – 20 kom.Nabavkom opreme za dijagnsticiranje očnih bolesti, unaprediće se rana dijagnostika glaukoma, kao drugog najčešćeg uzroka slepila.9. Nabavka laboratorijske opremeu iznosu od 121.000.000 dinara -( unapređenje laboratorijske dijagnostike u bolnicama u Srbiji ) i to:- biohemijski analajzer 8 kom- hematološki analizator 10- centrifuga 20 kom.- mikroskop 50 kom- oprema za patologiju set (obični mikroskop, mikroskop sa fluorosencijom, mikrotom i digitalni prenos slike) 20 kom.-gasni analizator 40 kom. Predlog budžeta za 2007. godinu se planira obnavljanje patohistološke laboratorije u Srbiji, koje nisu obnavljane zadnjih 30 godina a koje su neophodne za tačnu dijagnostiku i njihovo povezivanje na VEB mrežu u celoj Srbiji.Takođe se planira da sve bolnice u Srbiji imaju neophodnu laboratorijsku dijagnosti koju trenutno nemaju (Psihijatrijska bolnica „Laza Lazarević“, Ortopedska bolnica „Banjica“ i dr).Gasni analizator je potrebno da ima svaka bolnica odnosno klinika koja ima intenzivnu negu.II- Opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač opština odnosno grad : Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 18. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/2005), neophodno je obezbediti sredstva za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u iznosu od 175.000.000,00 dinara i to za:- laboratorijsku opremu- stomatološku opremu- ginekološku opremu -ostalo (terenska vozila za kućnu negu- Jugo -100 ) i dr.Ova sredstva se predviđaju radi učešća za ujednjevanje uslova za ravnomerno ostvarivanje zdravstvene zaštite na celoj teritoriji Republike a posebno na primarnom nivou zdravstvene zaštite u opštinama sa nepovoljnim demografskim karakteristikama i nedovoljno razvijenim opštinama, u skladu sa prioritetima.

PRAVNI OSNOV Finansiranje ovog projekta je u skladu sa članom 18. stav 1. tačka 18. i 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnika RS“, br. 107/05)

CILjEVI – Implementiran plan za finansiranje opreme u zdravstvenih ustanovama u Srbiji;

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Realizovan finansijski plan – kupljena oprema.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 710.929.000 Nabavka medicinske i druge opreme za potrebe zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Republika kao i medicinske opreme za ujednačavanje uslova primarnog nivoa zdravstvene zaštite . UKUPNO 710.929.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 710.929.000   UKUPNO 710.929.000

Projekat: 0003-Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Hitna obnova (rekonstrukcija) zdravstvenih ustanova u Srbiji. U decembru 2003, godine potpisan je zvaničan sporazum o projektu između Evropske investicione banke (EIB) i Vlade Republike Srbije (Ministarstvo finansija) o Projektu pod nazivom „Hitna rekonstrukcija zdravstvenih ustanova“. Naziv kredita je Health project EIB – FI.No. 22265/Agora No.2002-0515. Projekat „Hitne obnove zdravstvenih ustanova“ u Srbiji obuhvata:- građevinske radove (velike popravke i zamenu delova postojećih građevinskih objekata),- infrastrukturu (nabavku, popravku i zamenu osnovnih delova infrastrukture u skladu sa standardima za zaštitu životne sredine),- poboljšanje opštih uslova za boravak pacijenata (smeštaj, opšti kvalitet sredine, povećanje privatnosti, obezbeđivanje poboljšanja dostojanstva i konfora za pacijente, bezbednost pacijenata i osoblja, sanitarni čvorovi),- unapređenje standarda bolničkih uslova (adaptacija, uređenje i nabavka opreme za postizanje odgovarajućeg nivoa bolničkih uslova),- medicinsku opremu (zamena stare ili nepotrebne opreme neophodne za održavanje osnovnih dijagnostičkih ili terapijskih uslova u skladu sa bolničkim standardima),Projekat je namenjen 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji i to:- 20 bolnica i- Institutu za imunulogiju i virosologiju „Torlak“ Beograd.Ukupna cena Projekta, uključujući troškove dizajniranja i nadzora, kao i kamate tokom konstruisanja se procenjuje od strane Evropske investicione banke na 100.000.000,00 Eura , koji će se finansirati na sledeći način:- budžetska sredstva Ministarstva zdravlja 22,6 miliona evra;- prinosi iz Granta Evropske agencije za rekonstrukciju Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose 10,0 miliona evra;- prinosi od zajma od 20 miliona dolara od Svetske banke Ministarstvu za međunarodne ekonomske odnose 17,6 miliona evra;- ukupno 50 miliona evra koji se koriste samo u svrhe sufinasiranja Projekta.Kredit u iznosu od 50 miliona evra ima rok otplate od 20 godina.Otplata glavnice počinje po isteku perioda počeka koji nije kraći od 4 godine ni duži od 5 godina i fiksira se za svaku tranšu pojedinačno.Kredit će biti isplaćen u ne više 15 tranši koje, u slučaju prve tranše ili ako balans kredita to dozvoljava neće biti manje od 3 milinona evra.Ministarstvo za ekonomske odnose sa inostranstvom ili zajmoprimac će platiti ako je potrebno sve poreze, carine, takse i druge namete bilo kakve prirode, uključujući i taksu na žig i upisnine koje proističu iz primene ugovora ili nekog odnosnog dokumenta i u stvaranju bilo kakve garancije za zajam. Zajmoprimac će platiti ovu glavnicu, kamatu, proviziju i druge troškove koji sleduju po ugovoru bruto, bez odbijanja bilo kakvih nacionalnih ili lokalnih nameta. Takođe će snositi sve stručne, bankarske, prenosne i menjačke troškove napravljene u izvršenju ili primeni ugovora ili relevantnog dokumenta u ostvarivanju bilo kakve garancije za zajam.Ukupna kamatna stopa koju Evropska investiciona banka obračuva Republici Srbiji je približno 5% na godišnjem nivou, kamatna stopa fluktuira i kreće se od 3,70% do 5%, (shodno bankarskim uslovima i uslovima iz kredita).Predviđeno je da će implementacija pojedinačnih projekata biti završena krajem 2007. godine, pa se rad jedinice za implementaciju projekta planira za taj period.Ministarstvo zdravlja će koristiti sva sredstva isplaćena od strane banke u skladu sa finansijskim ugovorom Evropske investicione banke , prenosom u ime i na račun Ministarstva za ekonomske odnose sa inostranstvom na specijalan račun.Ukupna vrednost kredita je 50 miliona EURA. Povučena sredstva u 2004. i 2005. godini iznose 14.949.104,00 EURA.Povučena sredstva u 2006. godini iznosiće 22.459.905,69 EURA.Realizacija sredstava kredita u 2007. godini iznosiće 10.486.000,00 EURA.

PRAVNI OSNOV U decembru 2003, godine potpisan je zvaničan sporazum o projektu između Evropske investicione banke i Vlade Republike Srbije (Ministarstvo finansija), o Projektu pod nazivom „Hitna rekonstrukcija zdravstvenih ustanova“. Naziv kredita je Health project EIB – FI.No. 22265/Agora No.2002-0515. Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI – Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga – uspostavljenje sistema licenciranja zdravstvenih radnika i akreditacije zdravstvenih ustanova- implementiran plan za finansiranje investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u Srbiji;- implementiran plan za finansiranje opreme u zdravstvenih ustanovama u Srbiji;

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih ustanova medicinskom i drugom opremom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421121 Troškovi bankarskih usluga 01 – Prihodi iz budžeta 1.000.000 Troškovi banaka u vezi sa obradom kredita od Evropske investicione banke. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 1.440.000 Troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na Projektu EIB, pod nazivom „Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji“. 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 18.448.000 Troškovi usluga po ugovoru za zaposlene na implementaciji Projekta „Hitna obnova zdravstvenih ustanova“. 426411 Benzin 01 – Prihodi iz budžeta 2.239.500 Troškovi nabavke goriva za tim koji se bavi implementacijom projekta „Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji“. 482241 Carine 01 – Prihodi iz budžeta 600.000 Troškovi carina po osnovu kredita EIB-a za projekat „Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji“. 482291 Ostali porezi 01 – Prihodi iz budžeta 190.800.000 Obračunati porezi na pružanje usluga po osnovu investicija (PDV) po kreditu EIB-a za Projekat „Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji“. 511200 Izgradnja zgrada i objekata 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 1.048.600.000 Troškovi izgradnje zgrada i objekata (zdravstvenih ustanova) po osnovu kredita EIB-a za Projekat „Hitna obnov zdravstvenih ustanova u Srbiji“. UKUPNO 1.263.127.500

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 214.527.500 11 Primanja od inostranih zaduživanja 1.048.600.000   UKUPNO 1.263.127.500

Projekat: 0004-Racionalizacija potrošnje energenata u bolnicama uvođenjem sistema kogeneracije kroz primenu pozitivnih iskustava Projekta „Energetska efikasnost“

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Racionalizacija potrošnje energenata u bolnicama uvođenjem sistema kogeneracije kroz primenu pozitivnih iskustava Projekta „Energetska efikasnost“ Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Racionalizacija potrošnje energenata u bolnicama uvođenjem sistema kogeneracije kroz primenu pozitivnih iskustava Projekta „Energetska efikasnost“Projekat „Energetska efikasnost u Srbiji“ realizuje se iz razvojnog kredita Svetske banke (IDA kredit YF 3870) vrednost kreditnog aranžmana 21.000.000,00 USD dolara. Realizacija navedenog projekta podrazumeva učešće sredstva Republike Srbije u skaldu sa sporazumima koje je državna zajednica Srbija i Crna Gora zaključila sa međunarodnim udruženjem za razvoj .Nosilac projekta je Ministarstvo za rudarstvo i energetiku. Agent implementacije Projekta: Vlada RS – Ministarstvo za energetiku u saradnji sa Ministarstvo zdravlja i Ministarstvom prosvete i sporta.Stručni poslovi vezani za implementaciju Projekta su Odlukom Vlade povereni Agenciji za energetsku efikasnost. Cilj Projekta je: pospešivanje energetske efikasnosti Srbije.Struktura Projekta:1. Pospešivanje energetske efikasnosti KCS2. Pospešivanje energetske efikasnoti odabranog broja javnih zgrada i to:- zdravstvenih ustanova, – škola,- socijalnih ustanova.Namera Projekta je da dovede do povećanja dostupnosti grejanja i unapređenja funkcionalnog i zdravstvenog okruženja korisnika kroz unapređenje efikasnoti potrošnje energije izabranih javnih objekata.Važan cilj koji je sa tim povezan odnosi se na smanjenje lokalnog i globalnog ekološkog uticaja korištenja nečistog goriva za grejanje javnih zgrada u Srbiji.KCS predstavlja kompleks od 76 zgrada (bolnice, specijalističke klinike, fakulteti, istraživački instituti, administrativne zgrade, objekti za tehničko opsluživanje, skladišni prostori) ukupne površine 391.000 m2, raspoređenih na prostoru od 38 hektara. Energetsko snabdevanje KCS vrši se trenutno iz 19 individualnih kotlarnica (neke su starije od 40 godina) koje koriste prljava goriva, lignit i mazut. Sistem je neefikasan, nepouzdan u radu i predstavlja značajan izvor ekološkog zagađenja.KCS je uključen u Projekat energetske efikasnosti Srbije i ima tri osnovna cilja:1) Rekonstrukciju sistema energetskog snabdevanja,2) Povećanje energetske efikasnosti,3) Ekološko unapređenje.Ovi ciljevi će se postići:a) zatvaranjem individualnih kotlarnica i izgradnjom jedne centralne i jedne pomoćne kotlarnice koja će koristiti prirodni gas kao pogonsko gorivo – projekat gasovoda odvija se ka paralelni nezavisni projekat koji realizuje „NIS Energogas“ u saradnji sa gradskom Vladom – i koje će proizvoditi oko 50 MW toplotne energije (grejanje, sanitarna topla voda i tehnološka para) i oko 2 MW električne energije u kogenerativnom postrojenju (kombinovana proizvodnja toplote i električne energije).b) zamenom, rekonfiguracijom i modernizacijom prenosne i distributivne mreže i toplotnih podstanica u objektima, uključujući i sistem centralizovane daljinske mreže kontrole upravljanja;v) energetskim retrofitom Institituta za ginekologiju i akušerstvo.Projekat koji se odnosi se na javne zgrade u sektoru zdravstva i u sektoru prosvete treba da obezbedi primenu raznih, isplativih i za životnu sredinu neškodljivih tehničkih mera štednje energije u javnih zgradama širom Srbije (škola i zdravstvenih ustanova).Mogući investicioni paketi uključuju:- opravku i zamenu prozora,- izolaciju i renoviranje spoljnih zidova i krova,- ugradnju termostatskih ventila, regulacionih i balansnih ventila,- rehabilitaciju kotlova i njihovo prebacivanje na gasnu mrežu i daljinsko grejanje,- energetski efikasno osvetljenje (ne ulično i spoljno osvetljenje),- rekonstrukciju toplotne podstanice u zgradi, sa instalacijama.Da bi se ova investicija realizovala potrebno je da se sa izvora finansiranja 01 – budžetska sredstva, obezbedi finansiranje određenih pozicija.

PRAVNI OSNOV Projekat „Energetska efikasnost u Srbiji“ realizuje se iz razvojnog kredita Svetske banke (IDA kredit YF 3870) vrednost kreditnog aranžmana 21.000.000,00 USD dolara. Realizacija navedenog projekta podrazumeva učešće sredstva Republike Srbije u skaldu sa sporazumima koje je državna zajednica Srbija i Crna Gora zaključila sa međunarodnim udruženjem za razvoj .Nosilac projekta je Ministarstvo za rudarstvo i energetiku. Agent implementacije Projekta: Vlada RS – Ministarstvo za energetiku u saradnji sa Ministarstvo zdravlja i Ministarstvom prosvete i sporta ;Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI CILjEVI SU:- implementiran plan za finansiranje investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u Srbiji;- implementiran plan za finansiranje opreme u zdravstvenih ustanovama u Srbiji;- sproveden Projekat racionalizacije potrošnje energenata u bolnicama uvođenjem sistema kogeneracije kroz primenu pozitivnih iskustava Projekta „Energetska efikasnost“.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421400 Usluge komunikacija 01 – Prihodi iz budžeta 23.500 Troškovi telefona, teleksa, telefaksa, interneta, mobilnih telefona, usluge pošte i dostave za zaposlene na Projektu Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 01 – Prihodi iz budžeta 24.000 Troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na implementaciji projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, iz budžeta. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 35.000 Troškovi štampanja biltena, časopisa, publikacija, reklamiranja, objavljivanja tendera za nabavku opreme i dr. za Projekat Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, učešće budžeta Republike Srbije. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 5.312.000 Troškovi zaposlenih na implementaciji Projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ po osnovu ugovoru o delu (plate zaposlenih). 426100 Administrativni materijal 01 – Prihodi iz budžeta 25.000 Kancelarijski materijal za zaposlene na implementaciji Projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, učešće budžeta RS. 426400 Materijali za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 13.500 Troškovi benzina, maziva i ostalih materijala za prevozna sredstva za zaposlene na Projektu Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ na izvoru 01 – budžetski prihodi. 511200 Izgradnja zgrada i objekata 01 – Prihodi iz budžeta 16.032.000 Izgradnja zdravstvenih ustanova po osnovu Projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, izvor 01 – budžetsko učešće. 421400 Usluge komunikacija 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 155.000 Troškovi telefona, teleksa, telefaksa, interneta, mobilnih telefona, usluge pošte i dostave za zaposlene na Projektu Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 156.000 Troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na implementaciji projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, iz kredita. 423400 Usluge informisanja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 235.000 Troškovi štampanja biltena, časopisa, publikacija, reklamiranja, objavljivanja tendera za nabavku opreme i dr. za Projekat Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, iz kredita. 423500 Stručne usluge 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 23.706.000 Troškovi na implementaciji Projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ po osnovu ugovoru o delu spoljnim saradnicima, konsultatima (na izvoru 11 – Krediti međunarodnih organizacija). 426100 Administrativni materijal 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 167.000 Kancelarijski materijal za zaposlene na implementaciji Projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, iz kredita. 426400 Materijali za saobraćaj 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 88.000 Troškovi benzina, maziva i ostalih materijala za prevozna sredstva za zaposlene na Projektu Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ na izvoru 11- krediti. 511200 Izgradnja zgrada i objekata 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 414.859.000 Izgradnja zdravstvenih ustanova po osnovu Projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“, izvor 11- Krediti međunarodnih organizacija. 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 326.168.000 Troškovi nabavke opreme po osnovu projekta Svetske banke pod nazivom „Energetska efikasnost“ sa izvora 11 – Krediti međunarodnih organizacija. UKUPNO 786.997.500

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 21.465.000 11 Primanja od inostranih zaduživanja 765.534.000   UKUPNO 786.997.500

Projekat: 0005-Realizacija projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Realizacija projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“ Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Projekat „Razvoj zdravstva Srbije“ realizuje se iz sredstava kredita Svetske banke ( Međunarodnog udruženja za razvoj – IDA) u iznosu od 14,7 miliona specijalnih prava vučenja.Sporazum o razvojnom kreditu između Međunarodnog udruženja za razvoj i državne zajednice Srbija i Crna Gora potpisan je 13. juna 2003. godine, a ugovor o prenosu sredstava i odgovornosti za realizaciju Projekta, kredit broj 3768 YF između Srbije i Crne Gore i Republike Srbije 30. septembra 2003. godine.Ugovorom o prenosu sredstava i odgvoornosti za realizaciju Projekta „Razvoj zdravstva u Srbiji“, kredit broj 3768 YF definisane osnovne kategorije troškova koje će biti finansirane iz sredstava kredita i to:1. Građevinski radovi2. Dobra, uključujući i tehničke uslove3. Konsultantske usluge (individualne i usluge pravnih lica uključujući revizorske usluge)4. Obuka, radionice i studijska putovanja 5. Operativni troškoviCilj Projekta je da se izgrade kapaciteti za održivost zdravstvenog sistema Republike Srbije, pomoću restruktuiranja zdravstvenih službi i poboljšanja finansiranja, upravljanja i donošenja odluka u zdravstvenom sistemu.Projekat se sastoji od sledećih delova:1. Restruktuiranje zdravstvenih službi i to:- razvijanje i sprovođenje master plana i standarda za planiranje za mrežu pružaoca zdravstvenih usluga, jačanje finansiranja, upravljanja i donošenja odluka po pitanju zdravstvenog sistema u Srbiji, pomoću konsultantskih usluga i obuka;- restruktuiranje i rehabilitacija četiri opšte bolnice u Srbiji, tačnije, bolnice u Kraljevu, Vranju, Valjevu i Zrenjaninu, i podrška integraciji službi primarne zdravstvene zaštite i sistema javnog zdravlja u usluge restruktuiranja, pomoću nabavke sredstava, poslova, konsultantskih usluga i obučavanja.2. Finansiranje u zdravstvu (politika i menadžment)- Jačanje kapaciteta Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje u cilju pregleda i poboljšanja osnovnog zdravstvenog paketa beneficija, kombinacije javnog/privatnog finansiranja i pružanja zdravstvenih usluga, sistemi plaćanja , snabdevanja i ugovaranja, i finansiranje javnih zdravstvenih službi, pomoću konsultativnih usluga i obučavanja;- Osnivanje tela za licenciranje zdravstvenih profesionalaca i tela za akreditaciju za pružaoce zdravstvenih usluga;- Razvoj zdravstvenog informacionog sistema koji će uključiti operativne lokalne zdravstvene informacione sisteme sa teritorija koje učestvuju u restruktuiranju zdravstvenih službi, i centralnu zdravstvenu informacionu službu u Srbiji, pomoću nabavke dobara, konsultativnih usluga i obučavanja;- Poboljšanje kapaciteta Ministarstva zdravlja i Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje kao i instituta javnog zdravlja koji se bave menadžmentom u zdravstvu, analizom i donošenjem odluka, i jačanje komunikacije između rukovodilaca u zdravstvenom sektoru i javnosti, korisnika i osoblja unutar zdravstvenog sistema, pomoću nabavke dobara, konsultativnih usluga i obučavanja.3. Upravljanje projektom, nadgledanje i ocenjivanje- Podrška Projekta koja uključuje podršku koordinatorima na terenu za svaku od četiri oblasti koje su uključene u Projekat, i razvoj i održavanje nadgledanja i ocenjivanja Projekta, pomoću nabavke dobara, konsultantskih usluga i obučavanje, uključujući reviziju računa.

PRAVNI OSNOV Projekat „Razvoj zdravstva Srbije“ realizuje se iz sredstava kredita Svetske banke (Međunarodnog udruženja za razvoj – IDA) u iznosu od 14,7 miliona specijalnih prava vučenja.Sporazum o razvojnom kreditu između Međunarodnog udruženja za razvoj i državne zajednice Srbija i Crna Gora potpisan je 13. juna 2003. godine, a ugovor o prenosu sredstava i odgovornosti za realizaciju Projekta, kredit broj 3768 YF između Srbije i Crne Gore i Republike Srbije 30. septembra 2003. godine.Član 18. stav 1. tačka 10. i 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI – implementiran plan za finansiranje investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u Srbiji;- implementiran plan za finansiranje opreme u zdravstvenih ustanovama u Srbiji.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 421400 Usluge komunikacija 01 – Prihodi iz budžeta 655.500 Troškovi telefona, teleksa, telefaksa, interneta, mobilnih telefona, usluge opšte dostave za zaposlene na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, učešće budžeta Republike Srbije. 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 01 – Prihodi iz budžeta 280.000 Troškovi putovanja, odnosno troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, iz sredstava 01 – budžetski izvori. 423100 Administrativne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 760.000 Prevodilačke usluge stručnih materijala za potrebe Tima za implementaciju Projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, 01 – budžetski izvor. 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 70.000 Troškovi kotizacije za učešće na seminarima i stručnim skupovima Tima na implementaciji Projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na izvoru 01 – budžetski izvor. 423400 Usluge informisanja 01 – Prihodi iz budžeta 787.000 Troškovi štampanja biltena, časopisa, publikacija, troškovi informisanja javnosti, troškovi reklamiranja, objavljivanja tendera za nabavku opreme Tima za implementaciju Projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na izvoru 01 – budžetski izvor. 423500 Stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 38.214.000 Troškovi nastali po osnovu ugovora o delu strani konsultanti i stručnjaci koji rade na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na izvoru 01 – budžetski izvor. 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 01 – Prihodi iz budžeta 68.000 Troškove održavanja opreme (računari, telefaksi, telefoni, klima uređaji, nameštaj i dr) za Tim koji se bavi implementacijom projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, 01 – budžetski izvor. 426100 Administrativni materijal 01 – Prihodi iz budžeta 184.000 Kancelarijski materijal za Tim Svetske banke na Projektu „Razvoj zdravstva Srbije“, 01 – budžetski izvor. 426300 Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih 01 – Prihodi iz budžeta 288.000 Nabavka publikacija časopisa, glasila i dr. stručne literature za tim na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na 01 – budžetski izvor. 426400 Materijali za saobraćaj 01 – Prihodi iz budžeta 1.200.000 Troškovi nabavke benzina, maziva i dr. materijala za prevozna sredstva Tima Svetske banke za Projekat „Razvoj zdravstva Srbije“, na 01 – budžetski izvor. 512200 Administrativna oprema 01 – Prihodi iz budžeta 6.670.000 Nabavka administrativne i druge opreme po Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, kao učešće iz budžeta u iznosu od 5%. 421400 Usluge komunikacija 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 168.000 Troškovi telefona, teleksa, telefaksa, interneta, mobilnih telefona, usluge opšte dostave za zaposlene na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, iz kredita. 422100 Troškovi službenih putovanja u zemlji 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 3.100.000 Troškovi putovanja, odnosno troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, iz sredstava 11 – Krediti međunarodnih organizacija. 422200 Troškovi službenih putovanja u inostranstvo 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 8.900.000 Troškovi putovanja u inostranstvo, odnosno troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, iz sredstava 11 – Krediti međunarodnih organizacija. 422300 Troškovi putovanja u okviru redovnog rada 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 70.000 Troškovi putovanja, odnosno troškovi ishrane, prevoza i smeštaja zaposlenih na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, iz sredstava kredita. 423100 Administrativne usluge 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 190.000 Prevodilačke usluge stručnih materijala za potrebe Tima za implementaciju Projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, 11- krediti. 423300 Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 3.064.000 Troškovi kotizacije za učešće na seminarima i stručnim skupovima Tima na implementaciji Projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na izvoru 11. 423400 Usluge informisanja 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 270.000 Troškovi štampanja biltena, časopisa, publikacija, troškovi informisanja javnosti, troškovi reklamiranja, objavljivanja tendera za nabavku opreme Tima za implementaciju Projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na izvoru 11. 423500 Stručne usluge 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 112.886.000 Troškovi nastali po osnovu ugovora o delu strani konsultanti i stručnjaci koji rade na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na izvoru 11. 425200 Tekuće popravke i održavanje opreme 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 17.000 Troškove održavanja opreme (računari, telefaksi, telefoni, klima uređaji, nameštaj i dr) za Tim koji se bavi implementacijom projekta Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, izvor 11- krediti. 426100 Administrativni materijal 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 46.000 Kancelarijski materijal za Tim Svetske banke na Projektu „Razvoj zdravstva Srbije“, 11 -krediti. 426311 Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 72.000 Nabavka publikacija časopisa, glasila i dr. stručne literature za tim na Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, na 11- krediti. 426400 Materijali za saobraćaj 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 300.000 Troškovi nabavke benzina, maziva i dr. materijala za prevozna sredstva Tima Svetske banke za Projekat „Razvoj zdravstva Srbije“, na 11- krediti. 511200 Izgradnja zgrada i objekata 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 47.215.000 Izgradnja zdravstvenih objekata po Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“. 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 126.729.000 Nabavka administrativne i druge opreme po Projektu Svetske banke „Razvoj zdravstva Srbije“, sa izvora finansiranja 11 – Krediti međunarodnih organizacija u iznosu od 95%. UKUPNO 352.203.500 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 49.176.500 11 Primanja od inostranih zaduživanja 303.027.000   UKUPNO 352.203.500

[pic]

Šifra programa: 2004 Naziv programa: Implementacija Plana za finansiranje investicionog održavanja zdravstvenih ustanova – NIP Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Kvalitet zdravstvene zaštite je jedna od najznačajnijih dimenzija i svojstava zdravstvenog sistema, a napori na stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite su integralni deo napora na unapređenju zdravstvenog stanja stanovništva.Razvojem mehanizama za stalno praćenje kvaliteta omogućiće se da se podigne prosečan nivo kvaliteta zdr. zaštite, da se preveniraju problemi proistekli iz neadekvatnog kvaliteta, otkriju i koriguju problemi vezani za neadekvatan kvalitet, stimulišu, nagrade i istaknu oni koji zadovoljavaju visoke standarde zaštite. Ovo će omogućiti bolju preraspodelu sredstava i po nivoima zdravstvene zaštite i po okruzima. Sve ovo vodi do boljeg planiranja i preraspodele sredstava koje je zasnovano na konkurenciji i rezultatima rada.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 10. i 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

SREDNjOROČNI CILjEVI Unapređenje kvaliteta zdravstvenih usluga – uspostavljenje sistema licenciranja zdravstvenih radnika i akreditacije zdravstvenih ustanova.

KRATKOROČNI CILjEVI – implementiran plan za finansiranje investicionog održavanja zdravstvenih ustanova u Srbiji;- implementiran plan za finansiranje opreme u zdravstvenih ustanovama u Srbiji.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni adekvatnim prostorom za pružanje zdravstvenih usluga i brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Oprema za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja i porodilišta

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Oprema za kliničke centre, bolnice, domove zdravlja i porodilišta Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS -Opremanje kliničkih centara, bolnica, domova zdravlja i porodilišta savremenom medicinskom i drugom opremom i to:1. Nabavka sala za katetarizaciju srca i implementaciju pejs mejkera (Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, Sremska Kamenica i Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd), oprema za kardiohirurgiju (KC Niš);2. Rešavanje prioriteta za probleme službe radioterapije u Srbiji;3. Nabavka opreme za KBC „dr Dragiša Mišović“, Beograd;4. Nabavka opreme za porodilište Požarevac;5. Nabavka opreme za opšte bolnice u Šapcu, Boru, Prokuplju i Požarevcu;6. Uvođenje PET skener centra u Klinički centar Srbije.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI – Implementacija Nacionalnog investicionog programa u delu nabavke opreme.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA -Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 01 – Prihodi iz budžeta 1.113.500.000 – Nabavka sala za katerizaciju srca i implantaciju pejs mejkera (Institut za KVB S.Kamenica i Dedinje Beograd), oprema za kardio hirurgiju KC Niš.- Rešavanje prioriteta i problema Službe radioterapije u Srbiji – Nabavka opreme za KBC Dragiša Mišović, Beograd- Nabavka opreme za porodilište Požarevac- Nabavka opreme za opšte bolnice u Šapcu, Boru, Prokuplju i Požarevcu- Uvođenje PET skener centra u KC Srbije UKUPNO 1.113.500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.113.500.000   UKUPNO 1.113.500.000

Projekat: 0002-Rekonstrukcija kliničkih centara

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Rekonstrukcija kliničkih centara Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Rekonstrukcija kliničkih centara u Srbiji i to : Klinički centar Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac iz kredita Evropske investicione banke.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Implementacija Nacionalnog investicionog plana u delu rekonstrukcije kliničkih centara.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Implementiran Nacionalni investicioni plan u delu rekonstrukcije kliničkih centara.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 511200 Izgradnja zgrada i objekata 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 5.525.000.000 Rekonstrukcija kliničkih centara u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac) UKUPNO 5.525.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 11 Primanja od inostranih zaduživanja 5.525.000.000   UKUPNO 5.525.000.000

Projekat: 0003-Rekonstrukcija bolnica

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Rekonstrukcija bolnica Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Rekonstrukcija bolnica obuhvata: – Završetak započetih radova iz kredita EIB (hitna rekonstrukcija 20 bolnica u Srbiji – KBC Zemun, KBC Zvezdara, ZC Leskovac, ZC Subotica, ZC Zaječar);- Rekonstrukcija i opremanje Instituta za medicinu rada Srbije;- Rekonstrukcija, sanacija, izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova za lečenje psihijatrijskih bolesti;- Revitalizacija Instituta za reumatologiju;- Rekonstrukcija Instituta za reumatologiju, onkološke i plućne bolesti u Sremskoj Kamenici;- Sanacija i rekonstrukcija opštih bolnica u Šapcu, Boru, Požarevcu i Prokuplju.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Implementacija Nacionalnog investicionog plana u delu rekonstrukcije bolnica.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i transferi ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 986.000.000 Rekontrukcija Instituta za kardiovaskularne, onkološke i plućne bolesti u S.Kamenici – 552.500.000Rekonstrukcija, sanacija, izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova za lečenje psihijatrijskih bolesti – 433.500.000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 683.400.000 Rekonstrukcija i opremanje Instituta za medicinu rada Srbije – 140.250.000Rekonstrukcija, sanacija, izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova za lečenje psihijatrijskih bolesti – 229.500.000Revitalizacija Instituta za reumatologiju 31.875.000Sanacija i rekonstrukcija opštih bolnica u Šapcu, Boru, Požarevcu i Prokuplju – 281.775.000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 11 – Primanja od inostranih zaduživanja 312.375.000 Završetak započetih radova iz kredita EIB (hitna rekonstrukcija 20 bolnica u Srbiji – KBC Zemun, KBC Zvezdara, ZC Leskovac, Subotica, Zaječar) UKUPNO 1.981.775.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 11 Primanja od inostranih zaduživanja 312.375.000 13 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 1.669.400.000   UKUPNO 1.981.775.000

 Projekat: 0004-Rekonstrukcija domova zdravlja

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Rekonstrukcija domova zdravlja Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Hitna rekonstrukcija 157 domova zdravlja u Srbiji.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Implementacija Nacionalnog investicionog plana u delu rekonstrukcije domova zdravlja u Srbiji.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom i obezbeđenih adekvatnim prostorom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463100 Donacije i transfei ostalim nivoima vlasti 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 431.487.000 511200 Izgradnja zgrada i objekata 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 634.256.500 Hitna rekonstrukcija 157 domova zdravlja u Srbiji UKUPNO 1.065.743.500 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 1.065.743.500   UKUPNO 1.065.743.500

Projekat: 0005-Izgradnja novih bolnica

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Izgradnja novih bolnica Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Izgradnja novih bolnica obuhvata:1. Izgradnju objekta i unapređenje proizvodnje vakcine u skladu sa dobrom proizvođačkom praksom;2. Dogradnja objekta Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“;3. Izgradnju objekta Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu;4. Izgradnju novog operativnog bloka Instituta za ortopedsko-hirurške bolesti „Banjica“.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Implementacija Nacionalnog investicionog plana u delu izgradnje novih bolnica.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem izgrađenih zdravstvenih kapaciteta u Srbiji.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 511200 Izgradnja zgrada i objekata 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 437.750.000 – Dogradnja objekta Instituta za KVB Dedinje 106.250.000- Izgradnja objekta Instituta za javno zdravlje u Kragujevcu – 106.250.000- Izgradnja novog operativnog bloka Instituta za ortopedskohirurške bolesti u Banjici – 225.250.000- Izgradnja objekta i unapređenje proizvodnje u skladu sa DPP (dobrom proizvođačkom praksom) – 59.500.000 UKUPNO 497.250.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 13 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 497.250.000   UKUPNO 497.250.000

Projekat: 0006-Kupovina novih bolničkih kreveta

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Kupovina novih bolničkih kreveta Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Zamena bolničkih kreveta starijih od 5 godina novim bolničkim krevetima.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 19. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Implementacija Nacionalnog investicionog plana u delu nabavke novih bolničkih kreveta za zdravstvene ustanove u Srbiji.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Kvalitetniji uslovi rada u zdravstvenim ustanovama mereni brojem opremljenih tj. snabdevenih medicinskom i drugom opremom.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512500 Medicinska i laboratorijska oprema 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 106.250.000 Zamena bolničkih kreveta starijih od 5 godina novim bolničkim krevetima UKUPNO 106.250.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 13 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 106.250.000   UKUPNO 106.250.000

 

Aktivnost: 0007-Nabavka sanitetskih vozila

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Nabavka sanitetskih vozila Veza sa strategijom: Nacionalni investicioni plan

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 512100 Oprema za saobraćaj 14 – Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 137.700.000 UKUPNO 137.700.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 14 Neutrošena privatizaciona primanja iz ranijih godina 137.700.000   UKUPNO 137.700.000

[pic]

Šifra programa: 3001 Naziv programa: Obezbeđenje uslova za bolje funkcionisanje zdravstvenog sistema Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS -Ovim programom obezbeđuju se uslovi za efikasnije funkcionisanje zdravstvenog sistema u smislu zadovoljavanja zdravstvenih potreba osoba koje pripdaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja, tačnije neosigurana i izbegla i prognana lica. Takođe je predviđeno da se programom obezbede uslovi za sprovođenje mera Vlade u elementarnim i dugim većim nepogodama i vanrednim prilikama – intervencije usmerena ka smanjenju posledica na zdravstveno stanje stanovništva u opisanim okolnostima.Realizacija ostalih projektnih aktivnosti Programa uticaće na racionalniju i efikasniju organizaciju zdravstvenog sistema (uvođenje informacionog sistema u zdravstvu, privatizacija rehabilitacionoih ustanova), ali i na jačanje međunarodne saradnje sa najrelevantnijim internacionalnim organizacijama o ublasti zdravstva.

PRAVNI OSNOV Član 22. stavovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ broj 107/05);Član 18. stav 1. tačka 21. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ broj 107/05);

SREDNjOROČNI CILjEVI -Unapređen sistem zdravstvene zaštite za bolje zdravlje ugroženih grupacija stanovništva;-Osnaživanje Ministarstva zdravlja za sprovođenje zdravstvene reforme.

KRATKOROČNI CILjEVI Finansiranjem zdravstvene zaštite – usluga pruženih u toku lečenja neosiguranih i izbeglih i prognanih lica, poboljšavaju se uslovi za rad zdravstvenih ustanova u smislu obezbeđenja neophodnih lekova, potrošnog medicinskog materijala, energenata idr.Uspostavljanje informacionog sistema jedan je od najznačajnijih uslova za sprovođenje efikasnih mera u postupku racionalnijeg raspoređivanja raspoloživih resursa u zdravstvu.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA -Obezbeđena stredstva kroz uplatu doprinisa za zdravstvenu zaštitu neosiguranih i izbeglih i prognanih lica iz Budžeta.-Uspostavljen sistem za prikupljanje i razmenu podataka o zdravstvenom stanju stanovništva kroz mrežu zavoda i instituta za javno zdravlje.Održan 57. Regionalni sastanak Evropskog komiteta za zdravstvo Svetske zdravstvene organizacije.  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA Projekat: 0001-Finansiranje troškova zdravstvene zaštite neosiguranih lica

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Finansiranje troškova zdravstvene zaštite neosiguranih lica Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Finansiranje troškova zdravstvene zaštite neosiguranih lica je Projekat koji ima za cilj poboljšanje zdravstvene zaštite i kvaliteta života neosiguranih lica.Ovaj projekat obuhvata:- finansiranje zdravstvene zaštite osiguranika tj. lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku oboljevanja, lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostavaruju kao članovi porodice osiguranika.Ukupni troškovi zdravstvene zaštite ove kategorije stanovnika za 2007. godinu iznose 10.896.240.000,00 dinara.Naime, prema podacima Republičkog zavoda za zdr.osiguranje od 17.07.2006. godine neosiguranih lica na teritoriji Republike Srbije ima 747.875. Po odredbama člana 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“, broj 107/05 i 109/05-ispravka) ova lica se smatraju osiguranicima. Dana 17.07.2006. godine RZZO je dostavio Ministarstvu zdravlja obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa od 35% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu . Zakonom o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osigurae, tj. članom 5. i 6, iznos od 40% zamenjen iznosom od 35 % („Službeni glasnik RS“, broj 62/06 od 19.07.2006. godine). U prvom kvartalu 2006. godine najniža mesečna osnovica doprinosa (35% prosečne mesečne zarade u Republici) po podacima Republičkog organa nadležnog za poslove statistike, iznosila jei 9.871,00 dinara.Obračun je urađen :Osnovica od 35% iznosa prosečne mesečne zarade u Republici iznosi 9.871,00 dinara , pomnožena sa 747.875 osiguranika daje osnovicu za obračun doprinosa u iznosu od 7.382.274.125,00 dinara, a mesečni iznos doprinosa obračunat po stopi od 12,3% iznosi 908.019.717,37 dinara , što na godišnjem nivou – pomnoženo sa 12 meseci čini iznos od 10.896.240.000,00 dinara.

PRAVNI OSNOV U članu 22. stav 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS“ br.107/05 i 109/05 – ispravka) definisano je finansiranje zdravstvene zaštite ove kategorije osiguranika , iz budžeta Republik Srbije u vidu uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje na osnovicu ,po stopi doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje koje su propisane ovim zakonom.U članu 204. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budžetu Republike.Osnovicu za uplatu doprinosa čini najniža mesečna osnovica utvrđena u skladu sa Zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje a stopa po kojoj se obračunava i plaća doprinos je 12,3%.U članu 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiugranje („Službeni glasnik RS“ broj 84/04 i 61/05) propisano je da najnižu mesečnu osnovicu doprinosa čini iznos od 40% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene u prethodnom kvartalu.Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje član 5 i 6. zamenjen je sa iznosa od 40% na iznos od 35% proseččne mesečne zarade („Službeni glasnik RS“, broj 62/06).Prema podacima Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, ukupno je registrovano 747.875 lica koja se po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju smatraju osiguranim licima.

CILjEVI Poboljšanje zdravstvene zaštite neosiguranih lica.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjen broj neosiguranih licai kvalitetnija zdravstvena zaštita.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 464111 Tekuće donacije i transferi Republičkom zavodu za zdravstveno osiguranje 01 – Prihodi iz budžeta 6.000.000.000 Troškovi zdravstvene zaštite neosiguranih lica po članu 22. stav 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju. UKUPNO 6.000.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 6.000.000.000   UKUPNO 6.000.000.000

Projekat: 0004-Razvoj zdravstvenog informacionog sistema (ON LINE konekcije – Clearing hauses)

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Razvoj zdravstvenog informacionog sistema (ON LINE konekcije – Clearing hauses) Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OPIS Projekat razvoj zdravstvenom informacionog sistema tj. obezbeđenje sredstava za ON LINE konekcije – Clearing houses, podrazumeva umrežavanje donirane opreme za zdravstveni informacioni sistem.Aktivnosti projekta su sledeće:- uspostavljanje konekcije (raspisivanje tendera i izbor provajdera usluga, potom uspostavljanje konekcije)- NCH komunikacija i internet link (Zakup linka)- RCH komunikacija i internet link (zakup linka)- komunikacijski link za krajne korisnike (formiranje linka za izabrane zdravstvene ustanove)- komunikacijski link za Ministarstvo zdrvlja- formiranje linka za Republički zavod za zdravstveno osiguranje, Batut i glavne upravljače sistemom.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05)

CILjEVI Uspostavljanje konekcije i plaćen zakup.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Funkcionisanje sistema kroz pilot zdravstvene ustanove

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423200 Kompjuterske usluge 01 – Prihodi iz budžeta 13.500.000 Izrada informacione mreže i direktno povezivanje sa zdravstvenim ustanovama. UKUPNO 13.500.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 14.400.000   UKUPNO 14.400.000

Projekat: 0006-Obezbeđivanje uslova za rad Republičkih stručnih komisija i stručnih tela na nivou Republike

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Obezbeđivanje uslova za rad Republičkih stručnih komisija i stručnih tela na nivou Republike Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OPIS Ovim projektom se finansiraju Republičke stručne komisije, saveti i radne grupe (tela), čiji članovi imaju pravo na naknadu po osnovu članstva a koja se formiraju u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i to: -Republičke stručne komisije,- Zdravstveni savet Srbije,- Etički odbor Srbije i -Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija.Potrebna sredstva za finansiranje gore navedenih komisija i tela za 2007. godinu iznose 19.388.400 dinara i to za:1. Republičke stručne komisije koje formira Ministar zdravlja rešenjem, za pojedinu oblast zdravstvene delatnosti, radi usklađivanja stručnih predloga i stavova referentnih zdravstvenih ustanova, stručnih udruženja i komora, visoko školskih ustanova i istaknutih stručnjaka u oblasti zdravstvene zaštite. Republičkih stručnih komisija ima 10 sa po 15 članova što je ukupno 150. Način plaćanja članovima Republičkih stručnih komisija po predlogu ministarstva je prema broju održanih sednica (najmanje jedna mesečno) u iznosu od 5.000 dinara po održanoj sednici (neto). Za rad Republičkih stručnih komisija, po osnovu naknada članovima, planiraju se sredstva u iznosu od 13.590.000 dinara (150 * 12 * 5.000 uvećano za iznos doprinosa).2. Zdravstveni savet Srbije (u daljem tekstu Zdravstveni savet) kao stručno i savetodavno telo, koje se stara o raznoju i kvalitetu sistema zdravstvene zaštite, organizaciji zdravstvene službe i sistema zdravstvenog osiguranja će se formirati na osnovu rešenja ministra zdravlja. Broj članova Zdravstvenog saveta je 15 koje bira Narodna skupština na predlog Vlade, a način plaćanja članovima je na osnovu broja održanih sednica (najmanje jedna mesečno) u iznosu od 5.000 dinara (neto). Ukupni troškovi za rad Zdravstvenog saveta u 2007. godini iznose 1.359.000 dinara (15 * 12 * 5.000 uvećano za iznos doprinosa).3. Etički odbor Srbije kao stručno telo se stara o pružanju i sprovođenju zdravstvene zaštite na nivou Republike na načelima profesionalne etike. Etički odbor ima devet članova koje bira Narodna skupština na predlog Vlade. Način plaćanja članovima Etičkog odbora je po broju održanih sednica (najmanje jedna mesečno) u iznosu od 5.000 dinara po održanoj sednici (neto). Ukupni troškovi za rad etičkog odbora u 2007. godini iznose 815.400 dinara (9 * 12 * 5.000 uvećano za doprinose).4. Komisija za procenu zdravstvenih tehnologija u zdravstvu će se formirati rešenjem ministra. Ukupni troškovi za rad komisije za procenu zdravstvenih tehnologija u 2007. godini iznosiće 3.624.000 dinara i to za dvadeset članova. Komisija će se sastajati najmanje dva puta mesečno, a iznos naknade će biti 5.000 dinara. Obračun je urađen (20 * 12 * 10.000 uvećano za doprinose).

PRAVNI OSNOV -Član 150, 151 i 155 Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Službeni glasnik RS broj 107/2005;-Član 156 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, Službeni glasnik RS broj 107/2005;-Član 158 stav 4 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, Službeni glasnik RS broj 107/2005;-Član 68 stav 3 Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republike Srbije, Službeni glasnik RS broj 107/2005;

CILjEVI Kvalitetniji rad u zdravstvenim ustanovama i u sistemu zdravstva uopšte.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Broj održanih sednica; izveštaji o radu i drugi.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 20.000.000 – Troškovi naknada za rad članovima Republičkih stručnih komisija (10 komisija H 15 članova) u iznosu od 14.000.000,00 dinara;- Troškovi naknada za rad članova Komisije za procenu zdravstvenih tehnologija (20 članova) u iznosu od 3.7000.000,00 dinara;- Troškovi za naknade članovima Zdravstvenog saveta (15 članova) u iznosu od 1.4000.000,00 dinara;- Troškovi naknada za rad članova Etičkog odbora (9 članova) u iznosu od 900.000,00 dinara. UKUPNO 20.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 20.000.000   UKUPNO 20.000.000

Projekat: 0007-Vanredna spoljna provera stručnog rada

Šifra aktivnosti: 0007 Naziv aktivnosti: Vanredna spoljna provera stručnog rada Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OPIS Vanredna spoljna provera kvaliteta stručnog rada podrazumeva proveru po nalogu Ministarstva zdravlja radi poboljšanja kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga osiguranicima. Za sprovođenje ovog projekta potrebni su sledeći troškovi:1. Dnevnice za stručne nadzornike koje angažuje Ministarstvo,2. Troškove prevoza (benzin i dr.),3. Smeštaj (ishrana i noćenje),4. Radni materijal,5.Naknada za rad za stručna mišljenja – urađen izveštaj o proveri kvaliteta stručnog rada i dostava stručnog mišljenja Ministarstvu zdravlja.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 12. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI Poboljšanje kvaliteta zdravstvenih usluga u 2007. godini.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – smanjenje stope mortaliteta,- poboljšanje procenta zadovoljnih korisnika zdravstvenih usluga.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 463121 Tekući transferi nivou Republike 01 – Prihodi iz budžeta 3.500.000 Troškovi vanrednog stručnog nadzora po nalogu Ministarstva zdravlja institutima i zavodima za zaštitu zdravlja. UKUPNO 3.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 3.500.000   UKUPNO 3.500.000

Projekat: 0008-Organizacije regionalne konferencije Svetske zdravstvene organizacije – oktobar 2007. godine

Šifra aktivnosti: 0008 Naziv aktivnosti: Organizacije regionalne konferencije Svetske zdravstvene organizacije – oktobar 2007. godine Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OPIS Organizovanje zasedanja 57. sastanka Regionalnog komiteta Svetske zdravstvene organizacije za Evropu. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je specijalizovana agencija Ujedinjenih nacija osnovana 1948. godine u cilju očuvanja i unapređenja zdravlja ljudi širom sveta. Svoje aktivnosti realizuje kroz rad šest regionalnih komiteta . Republika Srbija je obnovila članstvo u ovoj organizaciji 2000. godine, s tim što je od 2003. godine angažovanost delegacije Republike Srbije značajno intenzivirana. To je rezultiralo izborom Ministarstva zdravlja za člana stalnog komiteta Svetske zdravstvene organizacije za Evropu u trogodišnjem mandatu. Aktivno učešće u radu Evropskog regionalnog komiteta Svetske zdravstvene organizacije , koja nesumljivo predstavlja najznačajniju organizaciju za kreiranje zdravstvene politike zasnovane na validnim dokazima, omogućava da se zdravstvena reforma u Republici Srbiji sprovodi na odgovarajući način uz uvažavanje svih relevantnih činilaca u ovoj oblasti.Na 56. sastanku Regionalnog komiteta Svetske zdravstvene organizacije za Evropu, koji je održan u Danskoj (Kopenhagen) od 11. do 14.09.2006. godine, u čijem radu su učestvovale delegacije 53. zemalja članica ovog regiona, odlučeno je da domaćin 57. sastanka Regionalnog komiteta Svetske zdravstvene organizacije bude Republika Srbija. Sastanak bi se održao u Beogradu u Sava Centru od 17. do 20. septembra 2007. godine i okupio bi 350 do 400 učesnika – visokih predstavnika zemalja članica.Aktivnosti ovog projekta su sledeće:1. Izmajmljivanje sala u kongresnom centru (Sava) – (zakup, tehničke usluge, komunikaciona audio i vizuelna oprema za plenarnu salu, teh.oprema za prateće sale za sastanke, troškovi za usluge prostora za registraciju učesnika, informativni pult, internet prostor i sekretarijat, lokalni transport, dekoracija, ugostiteljske i usluge saradnika, usluge profesionalne kongresne organizacije);2.Troškovi po osnovu ugovora Vlade i Svetske zdravstvene organizacije;3. Naknada za rad organizacionog odbora.

PRAVNI OSNOV Potpisan Sporazum između Vlade Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije.

CILjEVI Uspostavljanje međunarodne saradnje u oblasti unapređenja i razvoja zdravstvenog sistema i reforme u ovoj oblasti.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Održan sastanak.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 423592 Ostale stručne usluge 01 – Prihodi iz budžeta 500.000 Troškovi naknada za rad Organizacionog odbora za održavanje 57. sastanka RK SZO. 423900 Ostale opšte usluge 01 – Prihodi iz budžeta 20.500.000 Troškovi za agenciju za organizovanje održavanja 57. Sastanka RK SZO i troškovi za druge usluge. 481991 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 01 – Prihodi iz budžeta 21.000.000 Troškovi po osnovu ugovora Vlade Republike Srbije i Svetske zdravstvene organizacije povodom održavanja 57. sastanka RK SZO. UKUPNO 42.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 42.000.000   UKUPNO 42.000.000

[pic]

Šifra programa: 3002 Naziv programa: Podrška nevladinim organizacijama Funkcija: 760-Zdravstvo neklasifikovano na drugom mestu

OBRAZLOŽENjE PROGRAMA OPIS Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja kao i humanitarnih organizacija na aktivnostima koje su kao prioritet predviđeni Planom razvoja, odnosno posebnim programima zdravstvene zaštite. Program obuhvata sledeće:1. Finansiranje udruženja, saveza i društava, koja su neprofitna i kojima se sredstva odobravaju na osnovu utvrđenih prioriteta u Ministarstvu, a bave se aktivnostima od značaja za delatnost zdravstva, na izvoru 01;2. Finansiranje Crvenog krsta Srbije, kao nevladine organizacije, na izvoru 04 za troškove po osnovu člana 15. Zakona o Crvenom krstu – tokom nedelje Crvenog krsta od 8. do 15. maja i „Nedelje solidarnosti“ od 14. do 21. septembra;3. Finansiranje Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o crvenom krstu od svake prodate karte za manifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i sl) tokom cele kalendarske godine;4. Finansiranje „Društva za borbu protiv raka Srbije“ i društava Vojvodine za protiv raka Novi Sad na osnovu Uredbe o doplatnoj poštanskoj marki za aktivnosti društava po Programu koji donosi korisnik tih sredstava a na koji saglasnost daje Vlada RS;5. Finansiranje Fonda za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i obolelih od AIDS-a pri Institutu za infektivne i tropske bolesti KCS, za lekove za lečenje inficiranih od AIDS-a;

PRAVNI OSNOV Zakon o zdravstvenoj zaštiti član 18. tačka 17. („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

SREDNjOROČNI CILjEVI Jačanje preventivne zdravstvene zaštite i sprovođenje programa od opšteg interesa.

KRATKOROČNI CILjEVI Obuhvat ugroženih grupa stanovništva aktivnostima koje sprovode nevladine organizacije;Jačanje partnerstva sa nevladinim organizacijama.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA PROGRAMA Broj nevladinih organizacija uključenih u sprovođenje projekata usmerenih na vulnerabilne grupacije stanovništva;  

PROJEKTI I AKTIVNOSTI U OKVIRU PROGRAMA

Projekat: 0001-Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja kao i humanitarnih organizacija na aktivnostima koje su kao prioritet predviđeni Planom razvoja, odnosno posebnim programima zdravstvene zaštite

Šifra aktivnosti: 0001 Naziv aktivnosti: Podsticanje aktivnosti stručnih organizacija, saveta i udruženja kao i humanitarnih organizacija na aktivnostima koje su kao prioritet predviđeni Planom razvoja, odnosno posebnim programima zdravstvene zaštite Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Ovaj projekat obuhvata obezbeđivanje uslova za rad nevladinog sektora (društava, saveza i udruženja koja se bave aktivnostima od značaja za delatnost zdravstva, kroz sprovođenje programskih aktivnosti čije prioritete određuje ministarstvo. Ovaj projekat obuhvata:1. Finansiranje stručnih skupova na regionalnom nivou,2. Finansiranje nacionalnih skupova,3. Finansiranje skupova sa međunarodnim učešćem,4. Finansiranje projekata kojima su obuhvaćeni pojedini aspekti sistema zdravstvene zaštite,5. Finansiranje Srpskog lekarskog društva – strukovna udruženja,6. Finansiranje kurseva, kontinuiranih edukacija i dr.

PRAVNI OSNOV Član 18. stav 1. tačka 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

CILjEVI Podsticanje aktivnosti humanitarnih i stručnih organizacija, saveza i udruženja na programima zdravstvene zaštite.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Podneseni izveštaji o sprovedenim aktivnostima.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481991 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 01 – Prihodi iz budžeta 5.300.000 Troškovi za odgovarajuće aktivnosti po zahtevima. UKUPNO 5.300.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 01 Prihodi iz budžeta 5.300.000   UKUPNO 5.300.000

Projekat: 0002-Aktivnosti društva za borbu protiv raka Srbije i aktivnosti društava Vojvodine za borbu protiv raka

Šifra aktivnosti: 0002 Naziv aktivnosti: Aktivnosti društva za borbu protiv raka Srbije i aktivnosti društava Vojvodine za borbu protiv raka Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Finansiranje Društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka ima za cilj preventivno delovanje i edukaciju stanovnika na mere za sprečavanje raka.Sredstva koja se ostvaruju po osnovu doplatne poštanske marke „Mesec borbe prootiv raka“ koriste se aktivnosti Društva Srbije za borbu protiv raka u iznosu od 75% ostvarenih prihoda i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka u iznosu od 25% u skladu sa Programom koji donosi korisnik sredstava, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV -Član 18. stav 1. tačka 17. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) i- Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“ („Službeni glasnik RS“, broj 71/05 i 53/06).

CILjEVI Povećanje broja edukovanih na temu preventivnih mera za smanjenje oboljenja.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – Smanjen broj obolelih od raka u Srbiji ;- Zdravstveno prosvećivanje stanovništva ,- Zalaganje za unapređenje regulative u oblasti malignih bolesti ;- Podrška profesionalnoj edukaciji i istraživačkoj delatnosti u oblasti onkologije.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481991 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 20.000.000 Troškovi za aktivnosti društva za borbu protiv raka Srbije, Beograd i aktivnosti društva Vojvodine Novi Sad. UKUPNO 20.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 20.000.000   UKUPNO 20.000.000

Projekat: 0003-Fond za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i obolelih od AIDS-a

Šifra aktivnosti: 0003 Naziv aktivnosti: Fond za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i obolelih od AIDS-a Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE PROJEKTA OPIS Finansiranje Fonda za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i obolelih od AIDS-a predstavlja finansiranje nabavke lekova za lečenje inficiranih i obolelih, koji nisu na listi lekova Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje prema predlogu koji donosi korisnik tih sredstava, a na koji saglasnosti daje Vlada.Iz ovih sredstava se dakle nabavljaju lekovi i testovi za pacijente obolele od AIDS-a i to:- Valganciklovir (Valcyte-Roche) tablete od 450 mg, antivirusni;- Combivir (kombinovani antiretrovirusni lek);- HIV RNK (PCR) kvantitativni, Amlicor Roche;- CD3, CD4, CD8 limfociti, Becton Dickenson.

PRAVNI OSNOV Zakon o zdravstvenoj zaštiti član 18. tačka 17. („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS“, broj 61/05) i Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv side“ broj 94/2005 i 79/06.

CILjEVI – štampanje priručnika u 2007. godini o HIV infekciji (namenjenog lekarima praktičarima),- kontinuirana istraživačka saradnja sa Infektivnom klinikom u Zagrebu,- nastavak kliničke studije o AIDS demenciji kod nas i u Hrvatskoj,- organizacija preventivnih predavanja (stručni seminari, seminari za školsku decu i omladinu, seminari za nastavnike osnovnih škola i dr.).

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA Smanjen broj obolelih od HIV infekcije.

RASHODI I IZDACI ZA PROJEKAT

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481991 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 15.000.000 Troškovi za nabavku lekova i testova za lečenje obolelih od HIV-a. UKUPNO 15.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 15.000.000   UKUPNO 15.000.000

Aktivnost: 0004-Nedelja solidarnosti Crvenog krsta Srbije

Šifra aktivnosti: 0004 Naziv aktivnosti: Nedelja solidarnosti Crvenog krsta Srbije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva koja se prikupe tokom „Nedelje solidarnosti Crvenog krsta Srbije“ shodno članu 15. Zakona o crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) biće iskorišćena za razrešavanje problema koji će zajednički biti određen sa Ministarstvom zdravlja, na osnovu analize postojećih prioriteta i potreba u društva a koji su u mandatu Crvenog krsta. Na Program koji će se finansirati iz ovih sredstava saglasnost daje Vlada RS i da će se na precizan i odgovoran način sačiniti odgovarajući planovi koji će biti u skladu sa javnim ovlašćenjima i Programima predviđeni u članu 6, 7 i 9. Zakona o crvenom krstu Srbije.

PRAVNI OSNOV Član 6, 7 i 9. Zakona o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05), a u vezi sa članom 15. istog zakona iUredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“ ( „Službeni glasnik RS.“broj 65/2006 ).

CILjEVI 1. Poboljšanje života ugroženih ljudi bez obzira na rasu, pol, nacionalnost i etničku ili versku pripadnost, angažovanjem snaga čovečnosti;2. Razvijanje solidarnosti među ljudima i organizovanje različitih oblika međusobnih pomoći građana.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – broj građana kojima je pružena humanitarna pomoć u svim oblicima;- broj korisnika narodnih kuhinja kao vrsta pomoći;- broj volontera obučenih za pomoć starijim osobama;- broj seminara i predavanja prve pomoći i drugih aktivnosti Crvenog krsta i dr.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481131 Dotacije Crvenom krstu Srbije 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 6.000.000 Troškovi Crvenog krsta Srbije po osnovu organizovanja nedelje solidarnosti UKUPNO 6.000.000

BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 6.000.000   UKUPNO 6.000.000

Aktivnost: 0005-Nedelja Crvenog krsta Srbije

Šifra aktivnosti: 0005 Naziv aktivnosti: Nedelja Crvenog krsta Srbije Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva koja se prikupe tokom „Nedelje Crvenog krsta“ shodno članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije biće iskorišćena za promociju humanih vrednosti volonterskog rada i pokreta Crvenog krsta i organizacije Crvenog krsta u Srbiji. Obzirom da se u ovoj godini tek uspostavljaju mehanizmi primeni Zakona o Crvenom krstu Srbije, visina sredstava koja će se ostvariti po različitim osnovama nije poznata pa će i Plan utroška sredstava biti utvrđen nakon prikupljenih sredstava.Kako bi se sredstva ostvarena od „Nedelje Crvenog krsta“ adekvatno koristila potrebno je da na Plan trošenja tih sredstava saglasnost da Vlada RS.

PRAVNI OSNOV Član 6, 7 i 9. Zakona o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05) a u vezi sa članom 15. istog zakona.Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“ ( „Službeni glasnik RS.“broj 65/2006 ).

CILjEVI 1. Poboljšanje života ugroženih ljudi bez obzira na rasu, pol, nacionalnost i etničku ili versku pripadnost, angažovanjem snaga čovečnosti;2. Razvijanje solidarnosti među ljudima i organizovanje različitih oblika međusobnih pomoći građana.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – broj građana kojima je pružena humanitarna pomoć u svim oblicima;- broj korisnika narodnih kuhinja kao vrsta pomoći;- broj volontera obučenih za pomoć starijim osobama;- broj seminara i predavanja prve pomoći i drugih aktivnosti Crvenog krsta i dr.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481131 Dotacije Crvenom krstu Srbije 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 6.000.000 Troškovi nastali pri organizaciji „Nedelje Crvenog krsta“ UKUPNO 6.000.000 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 6.000.000   UKUPNO 6.000.000

Aktivnost: 0006-Aktivnosti Crvenog krsta Srbije po osnovu člana 16. Zakona o Crvenom krstu

Šifra aktivnosti: 0006 Naziv aktivnosti: Aktivnosti Crvenog krsta Srbije po osnovu člana 16. Zakona o Crvenom krstu Veza sa strategijom: Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji

OBRAZLOŽENjE AKTIVNOSTI OPIS Sredstva koja se ostvaruju od prodate karte za manifestacije međunarodnog karakreta tokom cele kalendarske godine u skladu sa čl. 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije, koristiće se u skladu sa visinom ostvarenih sredstava za koji će se napraviti Plan utroška na koji će saglasnost dati Vlada RS.

PRAVNI OSNOV Član 6, 7. i 9. Zakona o crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05), a u vezi sa članom 16. istog zakona.

CILjEVI 1. Poboljšanje života ugroženih ljudi bez obzira na rasu, pol, nacionalnost i etničku ili versku pripadnost, angažovanjem snaga čovečnosti;2. Razvijanje solidarnosti među ljudima i organizovanje različitih oblika međusobnih pomoći građana.

INDIKATORI ZA PRAĆENjE USPEŠNOSTI OSTVARIVANjA CILjEVA – broj građana kojima je pružena humanitarna pomoć u svim oblicima;- broj korisnika narodnih kuhinja kao vrsta pomoći;- broj volontera obučenih za pomoć starijim osobama;- broj seminara i predavanja prve pomoći i drugih aktivnosti Crvenog krsta i dr.

RASHODI I IZDACI ZA AKTIVNOST

Ekonomska klasifikacija Opis ekonomske klasifikacije Izvor finansiranja Iznos 481131 Dotacije Crvenom krstu Srbije 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.500.000 Troškovi nastali po osnovu aktivnosti Crvenog krsta po članu 16. Zakona o Crvenom krstu. UKUPNO 2.500.000

 BILANS RASHODA I IZDATAKA  ZA PROJEKAT PO IZVORIMA FINANSIRANjA 

Šifra izvora Opis Iznos 04 Sopstveni prihodi budžetskih korisnika 2.500.000   UKUPNO 2.500.000

III OBRAZLOŽENjE OSTALIH PRIHODA I PRIMANjA KORISNIKA

Šifra: 716221 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“ Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 20.000.000

OPIS Prihodi od doplate poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“ ostvaruje se radi finansiranja aktivnosti društva Srbije za borbu protiv raka i Saveza društava Vojvodine za borbu protiv raka u odnosu 75% : 25%, u skladu sa Programom koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada Republike Srbije. Način izdavanja doplatne poštanske marke definiše: mesečni tiraž, vremenski period i apoene za uplatu sredstava u budžet Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV Ovi prihodi se ostavruju na osnovu Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS, broj 61/05) i Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Mesec borbe protiv raka“ („Službeni glasnik RS“, broj 71/05 i 53/06)

[pic]

Šifra: 716222 – Sredstva ostvarena prodajom doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE“ Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 15.000.000

OPIS Prihodi koji se ostvaruju po osnovu doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE“ se usmeravaju Fondu za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i obolelih od AIDS-a, pri Institutu za infektivne i tropske bolesti KCS, za finansiranje nabavke lekova i testova za lečenje inficiranih i obolelih od AIDS-a, prema Programu koji donosi korisnik iz sredstava na koji saglasnost daje Vlada.Način izdavanja doplatne poštanske marke reguliše se ugovorom između korisnika doplatne poštanske marke i preduzeća koje obavlja poslove prodaje u skladu sa Zakonom. Naime, sredstva se u odgovarajućem mesečnom tiražu i odgovarajućim apoenima sedmodnevno uplaćuju na račun budžeta od strane JP „PTT Saobraćaja Srbije“. Period naplate navedenih prihoda oročen je Uredbom o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE“.

PRAVNI OSNOV Zakon o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS“, broj 61/2005) i Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Borba protiv SIDE“ („Službeni glasnik RS“, broj 94/05).

[pic]

Šifra: 741127 – Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 15. Zakona o Crvenom krstu Srbije tokom nedelje Crvenog krsta Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 12.000.000

OPIS 1. Prihodi po osnovu „Nedelje Crvenog krsta“ ostavaruju se na osnovu Uredbe o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ u periodu od 22-29.09.2006. godine. Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka u tiražu od 750.000 komada u apoenu od 8 dinara. Vreme trajanja je 7 dana. Sredstva se usmeravaju Crvenom krstu Srbije a koriste se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Vlada. 2. Prihodi po osnovu „Nedelje solidarnosti“, ostvaruju se na osnovu Uredbe doplatne poštanske marke „Nedelja solidarnosti“ u periodu od 14. do 21.09.2006. godine. Na poštanske pošiljke na unutrašnjem poštanskom saobraćaju osim novina i časopisa plaća se doplatna poštanska marka u sedmodnevnom tiražu od 750.000 kom. u apoenu od 8,00 dinara.

PRAVNI OSNOV Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke „Nedelja Crvenog krsta“ („Službeni glasnik RS“, br. 65/2006) i Zakona o izdavanju doplatne poštanske marke („Službeni glasnik RS“, broj 61/2005) .

[pic]

Šifra: 741128 – Sredstva Crvenog krsta Srbije po članu 16. Zakona o Crvenom krstu Srbije od svake prodate karte na manifestacijama međunarodnog karaktera Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 2.500.000

OPIS Prihodi Crvenog krsta po članu 16. Zakona o Crvenom krstu od svake prodate karte za menifestacije međunarodnog karaktera (kulturne, zabavne, sportske i sl) tokom cele kalendarske godine.

PRAVNI OSNOV Ovi prihodi se prikupljaju na osnovu člana 15, 16, 17 i 18. Zakona o Crvenom krstu Srbije („Službeni glasnik RS“, broj 107/05).

[pic]

Šifra: 742324 – Troškovi postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 40.000.000

OPIS Prihodi po osnovu troškova postupka sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke (naknada vršenja nadzora sanitarnih i zdravstvenih inspektora po zahtevu stranke).Namena prikupljenih sredstava utvrđuje se rešenjem rukovodioca organa na osnovu utvrđenih prioriteta za tekuće finansiranje Ministarstva , uglavnom Sektora za sanitarni nadzor i Sektora za zdravstvenu inspekciju Ministarstva zdravlja.

PRAVNI OSNOV Zakonski osnov za prikupljanje navedenih prihoda sadržan je u Zakonu o sanitarnom nadzoru („Službeni glasnik RS“ br. 125/04) i Pravilniku o troškovima i načinu utvrđivanja visine troškova nastalih u postupku vršenja inspekcijskog nadzora po zahtevu stranke („Službeni glasnik RS“ br. 41/96, 44/96, 39/99, 14/00 i 58/01).

[pic]

Šifra: 742325 – Troškovi polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi Izvor: 04 – Sopstveni prihodi budžetskih korisnika Iznos: 57.000.000

OPIS Prihodi po osnovu troškova polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, troškovi dodele naziva primarijus i drugi troškovi.Navedeni prihodi se koriste za potrebe Ministarstva zdravlja i pokriće troškova u organizovanju i finansiranju stručnih ispita zdravstvenih radnika, naknada članovima komisije za troškove nastale u postupku obuke radi sticanja osnovnih znanja o higijeni namernica i o ličnoj higijeni lica, koja na radnim mestima u proizvodnji ili prometu namernica dolaze u dodir sa namernicama i provere stečenih znanja, za dobijanje naziva primarijus i dr. po rešenju rukovodioca organa.

PRAVNI OSNOV Prihodi se ostvaruju na osnovu člana 179. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službeni glasnik RS“ br. 107/05), Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe („Službeni glasnik RS“ – prečišćen tekst br. 101/05), Pravilnika o načinu sticanja osnovnih znanja o higijeni namirnica i o ličnoj higijeni(„Službeni glasnik RS“br.45/97 , 52/97 , 60/01 i63/06 ) , Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika („Službeni glasnik RS“ br. 89/93 i 50/06), i Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za dobijanje naziva primarijus („Službeni glasnik RS“ br. 96/92 i 51/06).

[pic]

Šifra: 731121 – Tekuće donacije od inostranih država u korist nivoa Republike Izvor: 05 – Donacije od inostranih zemalja Iznos: 1.500.000

OPIS Donacija Vlade Kraljevine Norveške za implementaciju projekta “ Ka efikasnijem pridruživanju Evropskoj Uniji „. Sredstva su namenjena za izradu Godišnjeg operativnog plana na izradi programskog budžeta Ministarstva .

PRAVNI OSNOV Zaključak Vlade RS br.693/05 od 28.08.2005 godine i konačna verzija Informacije o potpisivanju Memoranduma o saglasnosti između Vlade RS i Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Norveške za realizaciju ovog projekta , zavedene u Ministarstvu zdravlja pod br.500-01-204/2005-01 od 30.06.2005. godine.

[pic]

Šifra: 732121 – Tekuće donacije od međunarodnih organizacija u korist nivoa Republike Izvor: 06 – Donacije od međunarodnih organizacija Iznos: 47.105.600

OPIS Prihodi namenjeni za implementaciju projekta „Kontrola TBC-a kroz sprovođenje strategije direktno opservirane terapije “ u Srbiji , realizuje se na osnovu Ugovora o donaciji potpisanim od strane Ministarstva zdravlja RS i Globalnog fonda za borbu protiv SIDE, tuberkuloze i malarije.

PRAVNI OSNOV Ugovor o donaciji broj 590-00-69/2004-02 potpisanog između Ministarstva zdravlja RS i Global fonda (Švajcarska) pod nazivom Kontrola tuberkuloze u SRbiji kroz sprovođenje direktno opservirane terapije „DOTS“-Grant broj SER-304-GO2-T. Datum potpisivanja ugovora je 4.10.2004. godine.

[pic]

Šifra: 912321 – Primanja od zaduživanja kod multilateralnih institucija u korist nivoa Republike Izvor: 11 – Primanja od inostranih zaduživanja Iznos: 5.837.375.000

OPIS Prihodi po osnovu kredita međunarodnih institucija kojima će se finansirati Nacionalni investicioni plan u 2007 godini i odnose se uglavnom na prihode za finansiranje rekonstrukcije kliničkih centara u Srbiji (Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac).kao i učešće za finansiranje završetka započetih radova iz kredita EIB-a (hitna rekonstrukcija 20 bolnicau Srbiji-KBC Zemun,KBC Zvezdara. ZC Leskovac , ZC Subotica, ZC Zaječar.

PRAVNI OSNOV Pregovori još traju i sledi potpisivanje ugovora. U ovom trenutku je isto nepoznato.

[pic]

Šifra: 912521 – Primanja od zaduživanja od ostalih inostranih poverilaca u korist nivoa Republike Izvor: 11 – Primanja od inostranih zaduživanja Iznos: 2.117.161.000

OPIS 1. Primanja od inostranih poverilaca Evropske investicione banke pod nazivom „Hitna obnova zdravstvenih ustanova u Srbiji“ za građevinske radove na 21 zdravstvenoj ustanovi u Srbiji i to 20 bolnica i Instituta za virusologiju i imunologiju „Torlak“.2. Primanja od inostranih poverilaca: Svetska banka pod nazivom racionalizacija potrošnje energije u bolnicama uvođenjem sistema kogeneracije kroz primenu pozitivnih iskustava Projekta „Energetska efikasnost“, iz koga se finansiraju troškovi za pospešivanje Energetske efikasnosti u Srbiji.3. Primanja od inostranih poverilaca: Svetska banka pod nazivom „Razvoj zdravstva Srbije“, iz kog se finansiraju građevinski radovi, dobra, i tehničke usluge, konsultantske usluge i dr.

PRAVNI OSNOV 1. Sporazum između Evropske investicione banke i Vlade RS (Ministarstva finansija ) , potpisan u decembru 2003. godine. 2. Projekat „Energetska efikasnost Srbiji“ realizuje se iz razvojnog kredita Svetske banke (IDA Kredit YF 3870) u skladu sa sporazumima koje je državna zajednica Srbija i Crna Gora zaključila sa međunarodnim udruženjem za razvoj. Nosilac projekta je Ministarstvo rudarstva i energetiku u saradnji sa Ministarstvom zdravlja i MInistarstvom prosvete i sporta.3. Projekat „Razvoj zdravstva Srbije“ se realizuje iz kredita Svetske banke (Međunarodnog udruženja za razvoj – IDA ) na osnovu potpisanog Sporazuma o razvojnom kreditu (DCA), potpisanim 13.06.2003. godine između Međunarodnog udruženja za razvoj i državne zajednice Srbija i Crna Gora, a 30. septembra 2003. g. ugovor o prenosu sredstava i odgovornosti za realizaciju Projekta „Zdravstvo u Srbiji“, kredit broj 3768 YF između Srbije i Crne Gore i Republike Srbije.

Ostavite komentar