Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

O B R A Z L O Ž E Nj E

IZMENA FINANSIJSKOG PLANA

REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

ZA 2014. GODINU

Oktobar 2014. godine

PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENjE IZMENA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Pravni osnov za donošenje izmena Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Rebalans) sadržan je u odredbama člana 47. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-ispr. i 108/13), kojim je utvrđeno da ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, budzet se uravnotežuje smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda.

Prema istom članu ovog zakona, uravnoteženje budzeta se vrši putem rebalansa budzeta, koji se donosi po postupku za donošenje budzeta.

U članu 6. Zakona o budzetskom sistemu propisano je da finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja donosi nadležni organ organizacije za obavezno socijalno osiguranje, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Statutom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje („Službeni glasnik RS”, br. 81/11, 57/12, 89/12, 1/13 i 32/13) utvrđeno je da finansijski plan donosi Upravni odbor.

Na finansijski plan organizacija obaveznog socijalnog osiguranja saglasnost daje Narodna skupština Republike Srbije.

PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE PRIHODA I PRIMANjA

Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja sadržan je u odredbama člana 201. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispr., 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12 i 99/14 – u daljem tekstu: Zakon), kojim je propisano da se sredstva za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuju uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje i iz drugih izvora.

U članu 230. Zakona propisano je da prihode i primanja Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Republički fond) čine sredstva od:

doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje,

premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje organizuje i sprovodi Republički fond,

imovine kojom raspolaže Republički fond,

domaćih i inostranih kredita i zajmova,

drugih sredstava u skladu sa Zakonom.

2.1. Pravni osnov za planiranje prihoda i primanja od budzeta Republike

2.2.1. Sredstva iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona

Članom 22. stav 1. Zakona predviđeno je da se osiguranicima u smislu ovog zakona i pod uslovima propisanim ovim zakonom, smatraju i lica koja pripadaju grupaciji stanovništva koja je izložena povećanom riziku obolevanja; lica čija je zdravstvena zaštita potrebna u vezi sa sprečavanjem, suzbijanjem, ranim otkrivanjem i lečenjem bolesti od većeg socijalno-medicinskog značaja; kao i lica koja su u kategoriji socijalno ugroženog stanovništva, ako ne ispunjavaju uslove za sticanje svojstva osiguranika iz člana 17. Zakona, ili ako prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ne ostvaruju kao članovi porodice osiguranika, i to:

1) deca do navršenih 18 godina života, školska deca i studenti do kraja propisanog školovanja, a najkasnije do navršenih 26 godina, u skladu sa zakonom;

2) žene u vezi sa planiranjem porodice, kao i u toku trudnoće, porođaja i materinstva do 12 meseci nakon porođaja;

3) lica starija od 65 godina života;

4) osobe sa invaliditetom, po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, kao i mentalno nedovoljno razvijena lica;

5) lica u vezi sa lečenjem od HIV infekcije ili drugih zaraznih bolesti koje su utvrđene posebnim zakonom kojim se uređuje oblast zaštite stanovništva od zaraznih bolesti, malignih bolesti, hemofilije, šećerne bolesti, psihoze, epilepsije, multiple skleroze, lica u terminalnoj fazi hronične bubrežne insuficijencije, cistične fibroze, sistemske autoimune bolesti, reumatske groznice, bolesti zavisnosti, oboleli od retkih bolesti; kao i lica obuhvaćena zdravstvenom zaštitom u vezi sa davanjem i primanjem tkiva i organa;

6) monasi i monahinje;

7) materijalno neobezbeđena lica koja primaju novčanu socijalnu pomoć, odnosno koja su korisnici porodične invalidnine, po propisima o socijalnoj zaštiti, odnosno po propisima o zaštiti boraca, vojnih invalida i civilnih invalida rata;

8) korisnici stalnih novčanih pomoći, kao i pomoći za smeštaj u ustanove socijalne zaštite ili u druge porodice, po propisima o socijalnoj zaštiti;

9) nezaposlena lica i druge kategorije socijalno ugroženih lica čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom;

10) korisnici pomoći – članovi porodice čiji je hranilac na odsluženju vojnog roka;

11) lica romske nacionalnosti koja zbog tradicionalnog načina života nemaju stalno prebivalište, odnosno boravište u Republici Srbiji;

12) žrtve nasilja u porodici;

13) žrtve trgovinom ljudima;

14) lica koja su obuhvaćena obaveznom imunizacijom u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstvena zaštita stanovništva od zaraznih bolesti;

15) lica koja su obuhvaćena ciljanim preventivnim pregledima, odnosno skriningom prema odgovarajućim republičkim programima;

16) samohrani roditelji sa decom do sedam godina života čiji su mesečni prihodi ispod prihoda utvrđenih u skladu sa ovim zakonom.

Stavom 4. istog člana propisano je da se osiguranikom, u smislu ovog zakona, smatra i lice kome je nadležni republički organ utvrdio status izbeglog, odnosno prognanog lica iz bivših republika SFRJ, ako ispunjava uslov iz stava 2. ovog člana i ako ima boravište na teritoriji Republike Srbije.

Članom 204. Zakona predviđeno je da se sredstva za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona obezbeđuju u budzetu Republike Srbije.

2.2.2. Sredstva iz budzeta za isplatu 35% od osnova za naknadu zarade u slučaju

privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi

sa održavanjem trudnoće

U članu 96. st. 4. i 5. Zakona utvrđeno je da se u slučaju privremene sprečenosti za rad zbog bolesti ili komplikacije u vezi sa održavanjem trudnoće, počev od 31. dana privremene sprečenosti za rad, visina naknade zarade obezbeđuje u iznosu od 100% od osnova za naknadu zarade, s tim što se iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje iznos od 65% od osnova za naknadu zarade, kao i iznos od 35% od osnova za naknadu zarade iz sredstava budzeta Republike Srbije koja se prenose Republičkom fondu, koji u ime i za račun budzeta Republike Srbije uplaćuje sredstva na račun osiguranice.

2.2.3. Sredstva iz budzeta za zdravstvenu zaštitu lica

obolelih od retkih bolesti

Planiranje sredstava za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti vrši se na osnovu člana 59. stav 2. Zakona, člana 5. stav 2. i člana 18. stav 2. Zakona o igrama na sreću („Službeni glasnik RS“, br. 88/11 i 93/12).

3. PRAVNI OSNOV ZA PLANIRANjE RASHODA I IZDATAKA

Pravni osnov za planiranje rashoda i izdataka Republičkog fonda sadržan je u članu 231. Zakona u kome je propisano da se sredstva Republičkog fonda koriste samo za namene određene zakonom, i to:

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,

za unapređivanje sistema zdravstvenog osiguranja,

za ostvarivanje prava osiguranih lica iz dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje organizuje i sprovodi Republički fond,

za podmirenje troškova sprovođenja zdravstvenog osiguranja,

za druge izdatke, u skladu sa zakonom.

PLANSKI ELEMENTI ZA DONOŠENjE REBALANSA

Rebalans za 2014. godinu, donet je na osnovu parametara Ministarstva finansija (dopis broj: 011-00-00632/2014-03 od 15. oktobra 2014. godine) kojima su utvrđeni:

ukupni planirani prihodi i primanja 220,3 milijardi dinara;

doprinosi za zdravstveno osiguranje 146,4 milijardi dinara;

transfer iz budzeta u iznosu od 14,04 milijardi dinara, i to iz Ministarstva finansija 11,46 milijardi dinara, a iz Ministarstva zdravlja 2,58 milijardi dinara;

neraspoređeni višak prihoda i primanja iz ranijih godina u iznosu od 4,36 milijardi dinara, za koji se uvećavaju ukupna sredstva Republičkog fonda za finansiranje rashoda i izdataka, od čega se 1,45 milijardi dinara može koristiti samo za izmirenje obaveza u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom;

ukupni planirani rashodi i izdaci 224,7 milijardi dinara;

plate i dodaci zaposlenih u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu 99,4 milijardi dinara;

rashodi zdravstvene zaštite (bez plata zaposlenih u zdravstvenim ustanovama) 113,1 milijardi dinara;

naknade za vreme bolovanja 9,2 milijardi dinara;

planirano smanjenje osnovice u iznosu od 10% za sve neto plate više od 25.000 dinara, počev od plate za novembar 2014. godine, pri čemu se plate više od 25.000 dinara neto umanjenjem ne mogu smanjiti ispod 25.000 dinara, a za neto plate niže od minimalne neto zarade, zaposlenom se isplaćuje minimalna zarada.

Za pripremu Rebalansa za 2014. godinu korišćeni su i sledeći parametri:

ostvareni prihodi i primanja i rashodi i izdaci u periodu januar – septembar 2014. godine;

visine obaveza iskazanih u šestomesečnom obračunu sa zdravstvenim ustanovama i visina obaveza za period januar – septembar 2014. godine;

visina ostvarenih prihoda i primanja i rashoda i izdataka u 2013. godini;

parametri dobijeni od Republičkog fonda za PIO za transfere po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

5. OSNOVNI PODACI O REPUBLIČKOM FONDU

Republički fond je pravno lice osnovano Zakonom sa statusom organizacije za obavezno socijalno osiguranje u kome se ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja i obezbeđuju sredstva za obavezno zdravstveno osiguranje, u skladu sa Zakonom.

5.1. Naziv, adresa i organizaciona struktura Republičkog fonda

Republički fond posluje pod sledećim nazivom:

REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

11000 Beograd

Jovana Marinovića br. 2

PIB 101288707 MATIČNI BROJ 06042945 REGISTARSKI BROJ 6012578688 ŠIFRA DELATNOSTI 075300 TEKUĆI RAČUN 840-26650-09

Pokrajinski fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: Pokrajinski fond) je organizaciona jedinica Republičkog fonda.

U Republičkom fondu su, kao organizacioni delovi, obrazovane filijale (čije su niže organizacione jedinice ispostave), i to:

R. br. Filijala Sedište Broj ispostava Broj isturenih šaltera 1. za Severnobački okrug Subotica 2   2. za Srednjebanatski okrug Zrenjanin 4   3. za Severnobanatski okrug Kikinda 5   4. za Južnobanatski okrug Pančevo 7   5. za Zapadnobački okrug Sombor 3   6. za Južnobački okrug Novi Sad 11   7. za Sremski okrug Sremska Mitrovica 6   8. za Mačvanski okrug Šabac 7   9. za Kolubarski okrug Valjevo 5   10. za Podunavski okrug Smederevo 2   11. za Braničevski okrug Požarevac 7   12. za Šumadijski okrug Kragujevac 6   13. za Pomoravski okrug Jagodina 5   14. za Borski okrug Bor 3 1 15. za Zaječarski okrug Zaječar 2   16. za Zlatiborski okrug Užice 9   17. za Moravički okrug Čačak 3 1 18. za Raški okrug Kraljevo 2 1 19. za Rasinski okrug Kruševac 5 3 20. za Nišavski okrug Niš 7 4 21. za Toplički okrug Prokuplje 3   22. za Pirotski okrug Pirot 3   23. za Jablanički okrug Leskovac 5 3 24. za Pčinjski okrug Vranje 7   25. za Kosovski, Pećki i Prizrenski okrug Priština – u Gračanici 6   26. za Kosovskomitrovački okrug Kosovska Mitrovica 4   27. za Kosovskopomoravski okrug Gnjilane 2   28. za grad Beograd Beograd 17 1 29. Novi Pazar Novi Pazar 1     Ukupno:   149 14

Republički fond ima 31 filijalu (dve ne funkcionišu, i to: u Prizrenu i Peći, a filijala u Gračanici najvećim delom pokriva područje ovih filijala, jer u jednom broju enklava žive osigurana lica kojima se preko ove filijale obezbeđuju uslovi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja).

U Republičkom fondu funkcioniše 29 filijala u kojima osiguranici i osigurana lica Republički fonda ostvaruju prava iz zdravstvenog osiguranja.

5.2. Broj i kvalifikaciona struktura zaposlenih u Republičkom fondu

U Republičkom fondu na dan 31.07.2014. godine, u radnom odnosu je bilo 2.401 zaposlenih, i to:

Stepen stručne spreme Broj zaposlenih Struktura (%) Stečeno visoko obrazovanje na doktorskim akademskim studijama 3 0,12 Postdiplomske magistarske studije 3 0,12 Stečeno visoko obrazovanje na studijama II stepena u trajanju od najmanje četiri godine (VII SSS) 1.062 44,23 Stečeno visoko obrazovanje na studijama I stepena u trajanju do tri godine (VI SSS) 360 14,99 Završena srednja stručna škola u petogošnjem trajanju (V SSS) 8 0,33 Završena srednja stručna škola u četvorogodišnjem trajanju (IV SSS) 908 37,82 Završena srednja stručna škola u trogodišnjem trajanju (III SSS) 19 0,79 Završena osnovna škola 38 1,58 UKUPNO: 2.401 100,00

5.3. Poslovi Republičkog fonda

Republički fond:

1) donosi statut;

2) donosi opšte akte, na osnovu ovlašćenja iz Zakona, kojima se bliže uređuje sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

3) planira i obezbeđuje finansijska sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja;

4) u okviru raspoloživih finansijskih sredstava planira i obezbeđuje uslove za ravnomerno sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Republike i obezbeđuje sredstva solidarnosti za ujednačavanje uslova za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na području filijala;

5) obezbeđuje finansijske i druge uslove za ostvarivanje prava na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, odnosno za upućivanje osiguranih lica na lečenje u inostranstvo;

6) donosi plan rada za obezbeđivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa planovima rada filijala;

7) donosi finansijski plan, u skladu sa zakonom;

8) zaključuje ugovore sa davaocima zdravstvenih usluga u skladu sa Zakonom, i obezbeđuje sredstva za sprovođenje zdravstvene zaštite na osnovu tih ugovora;

9) prenosi sredstva za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja filijalama, u skladu sa članom 202. Zakona;

10) obezbeđuje zakonito, namensko i ekonomično korišćenje sredstava i stara se o uvećanju sredstava na ekonomskim osnovama;

11) obezbeđuje neposredno, efikasno, racionalno i zakonito ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja i organizuje obavljanje poslova za sprovođenje osiguranja;

12) organizuje obavljanje poslova za sprovođenje zdravstvenog osiguranja koje se neposredno sprovodi u Republičkom fondu;

13) koordinira rad filijala i Pokrajinskog fonda;

14) organizuje i vrši kontrolu rada filijala, zakonitog i namenskog korišćenja sredstava koja se filijalama prenose za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

15) vrši kontrolu sprovođenja zaključenih ugovora između filijala i davalaca zdravstvenih usluga, odnosno vrši kontrolu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;

16) ustrojava i organizuje matičnu evidenciju i vrši kontrolu poslova matične evidencije;

17) organizuje i vrši kontrolu i ujednačavanje rada prvostepenih i drugostepenih lekarskih komisija;

18) obezbeđuje sprovođenje međunarodnih ugovora o obaveznom zdravstvenom osiguranju;

19) vodi evidenciju i prati naplatu doprinosa, sa nadležnim organima, razmenjuje podatke sa nadležnim organima o obveznicima doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao i druge podatke vezane za doprinos;

19a) obavlja poslove koji se odnose na farmako-ekonomske pokazatelje u postupku stavljanja lekova na Listu lekova, njene izmene i dopune, kao i skidanje lekova sa Liste lekova;

19b) obavlja poslove centralizovanih javnih nabavki u skladu sa zakonom;

20) obavlja i druge poslove određene zakonom i statutom Republičkog fonda.

6. OSNOVNI PODACI O MREŽI KORISNIKA SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA

Republički fond obezbeđuje zdravstvenu zaštitu osiguranim licima na osnovu ugovora zaključenih sa davaocima zdravstvenih usluga, i to sa:

zdravstvenim ustanovama koje su obuhvaćene Planom mreže zdravstvenih ustanova u skladu sa odredbama Uredbe o planu mreže zdravstvenih ustanova („Službeni glasnik RS“, br. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 24/10, 6/12 i 37/12);

drugim učesnicima u pružanju zdravstvene zaštite i

zdravstvenim ustanovama koje nisu u Planu mreže.

6.1. Zdravstvene ustanove u Planu mreže

Pravo iz zdravstvenog osiguranja, odnosno iz zdravstvene zaštite, osiguranici i druga lica ostvaruju u 343 zdravstvenih ustanova koje se finansiraju iz sredstava Republičkog fonda, i to:

R.b. Naziv zdravstvene ustanove Broj zdravstvenih ustanova 1. Domovi zdravlja 145 2. Zdravstveni centri 16 3. Opšte bolnice i specijalne bolnice 45 3.1. Opšte bolnice 27 3.2. Specijalne bolnice 18 4. Zavodi 17 5. Instituti 12 6. Klinike 7 7. Kliničko-bolnički centri 5 8. Klinički centri 4 9. Zdravstvene ustanove za rehabilitaciju 20 10. Zavodi za javno zdravlje 24 11. Apoteke 40 12. Vojnomedicinska akademija, Vojnomedicinski centar Novi Sad i Vojna bolnica Niš 3 13. Instituti za transfuziju krvi 3 14. Institut „Torlak“ i Zavod za antirabičnu zaštitu „Paster“ 2   UKUPNO: 343

6.2. Drugi učesnici u pružanju zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita ostvaruje se i preko:

– ustanova socijalne zaštite (56 ustanova), – ortopedskih i optičarskih preduzeća i radnji, – apoteka u privatnom vlasništvu (432 apoteke).

Osigurana lica zdravstvenu zaštitu ostvaruju i preko zdravstvenih ustanova koje nisu u Planu mreže, a koje pružaju usluge koje se ne mogu obezbediti u okviru postojećih kapaciteta zdravstvenih ustanova u Planu mreže.

7. PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI

U PERIODU JANUAR – SEPTEMBAR 2014. GODINE

7.1. Ostvareni prihodi i primanja

Ostvareni prihodi i primanja u periodu januar – septembar 2014. godine u odnosu na planirane prihode i primanja za 2014. godinu dati su u sledećoj tabeli:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Finansijski plan za 2014. godinu Ostvareno u periodu januar-septembar 2014. godine Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 236.141.900 159.115.082 67,38 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 165.900.000 111.395.022 67,15 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 165.900.000 111.395.022 67,15 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 76.478.638 50.598.967 66,16 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 79.326.820 52.409.046 66,07 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.911.703 8.264.475 83,38 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.911.703 7.073.186 71,36 721350 Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem   1.191.289   721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 182.839 122.534 67,02 730000 DONACIJE I TRANSFERI 2.580.000 2.170.963 84,15 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 2.580.000 2.170.963 84,15 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 2.580.000 2.170.963 84,15 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.580.000 2.170.963 84,15 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.580.000 2.170.963 84,15 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 668.000 547.841 82,01 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 280.000 280.000 100,00 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.632.000 1.088.000 66,67

7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade   255.122   740000 DRUGI PRIHODI 2.365.950 1.137.906 48,10 741000 PRIHODI OD IMOVINE 900 1.219 135,44 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.405.050 235.994 16,80 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 11.550 6.222 53,87 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.550 6.222 53,87 742200 Takse i naknade 29.000 23.014 79,36 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.364.500 206.758 15,15 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.364.500 206.758 15,15 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 960.000 900.693 93,82 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 960.000 900.693 93,82 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 960.000 900.693 93,82 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 30.000 133.848 446,16 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 930.000 766.845 82,46 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.061.577 550.134 51,82 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.061.577 550.134 51,82 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 64.234.373 43.861.057 68,28 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 64.234.373 43.861.057 68,28 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 64.234.373 43.861.057 68,28 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 64.234.373 43.861.057 68,28 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.843.120 440.295 15,49 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 53.825.000 38.499.132 71,53 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.313.000 2.338.518 70,59 781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.880.000 1.788.872 62,11 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 56.580 22.577 39,90 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.184.400 744.420 62,85 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 132.273 27.243 20,60 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.500 318 21,20 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.500 318 21,20 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.180 303 25,68 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 300 15 5,00 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20   0,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 600 287 47,83 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 600 287 47,83 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 600 287 47,83   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 236.144.000 159.115.687 67,38

Ukupni planirani prihodi i primanja za 2014. godinu iznose 236.144,00 miliona dinara. Republički fond je u periodu januar – septembar 2014. godine ostvario prihode i primanja u iznosu od 159.115,69 miliona dinara, odnosno 67,38% plana za 2014. godinu.

Prihod od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje, koji čini osnovni prihod Republičkog fonda, ostvaren je u iznosu od 111.395,02 miliona dinara (67,15% planiranog iznosa).

Doprinosi za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih su ostvareni u iznosu od 50.598,97 miliona dinara, što predstavlja 66,16% planiranog iznosa, dok doprinosi na teret poslodavca iznose 52.409,05 miliona dinara, što predstavlja 66,07% planiranog iznosa.

Doprinosi za zdravstveno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica ostvareni su u iznosu od 8.264,48 miliona dinara (83,38% plana). U okviru ovih prihoda ostvareni su prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem (1.191,29 miliona dinara) koji nisu bili planirani.

Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati ostvareni su u iznosu od 122,53 miliona dinara ili 67,02% godišnjeg plana.

Transferi od budzeta ostvareni su u visini od 2.170,96 miliona dinara (84,15% planiranih prihoda po ovom osnovu) i čine ih: transferi za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona (ostvareno 547,84 miliona dinara ili 82,01% plana), transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti (ostvareno 280,00 miliona dinara, što je na nivou plana), transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće (ostvareno 1.088,00 miliona dinara ili 66,67% plana) i transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade (nisu planirani u Finansijskom planu za 2014. godinu, a ostvareni su u iznosu od 255,12 miliona dinara).

Ostvareni drugi prihodi (prihodi od imovine, prihodi od prodaje dobara i usluga i mešoviti i neodređeni prihodi) iznose 1.137,91 miliona dinara ili 48,10% planiranih prihoda po ovom osnovu. Najznačajniji prihodi po ovom osnovu su prihodi od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 766,85 miliona dinara i prihodi od međunarodnih sporazuma i konvencija 192,92 miliona dinara.

Memorandumske stavke za refundaciju rashoda ostvarene su u iznosu od 550,13 miliona dinara (51,82% plana). U okviru ove grupe prihoda ostvareni su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (342,84 miliona dinara), prihodi od naknade štete po regresnom postupku (119,47 miliona dinara), prihodi od Republičkog fonda za PIO po osnovu refundacije bolovanja do izlaska na invalidsku komisiju (37,57 miliona dinara), prihodi po osnovu primljenih avansa od Fonda za PIO za isplatu bolovanja licima koja se upućuju na invalidsku komisiju (12,78 miliona dinara), prihodi od Republičkog fonda za PIO za plaćene zajedničke troškove (15,70 miliona dinara) i dr.

Prihodi po osnovu transfera od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja ostvareni su na nivou od 43.861,06 miliona dinara ili 68,28% planiranih sredstava.

Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje iznose 440,30 miliona dinara ili 15,49% planiranih sredstava po ovom osnovu. Ovako niska stopa ostvarenja ovog prihoda nastala je kao posledica tehničke greške prouzrokovane nepravilnim razvrstavanjem transfera Nacionalne službe za zapošljavanje od strane Poreske uprave. Ovi transferi su raspoređeni na prihode od doprinosa (721000). U vezi sa navedenim Republički fond se obratio Poreskoj upravi sa zahtevom da se hitno preduzmu aktivnosti na rešavanju ovog problema, kako bi Republički fond mogao da prati ostvarenje prihoda.

Od Republičkog fonda za PIO zaposlenih ostvareno je 38.499,13 miliona dinara ili 71,53% plana.

Transfer od Republičkog fonda za PIO poljoprivrednika ostvaren je u iznosu od 2.338,52 miliona dinara ili 70,59% plana.

Transfer od Republičkog fonda za PIO samostalnih delatnosti ostvaren je u iznosu od 1.788,87 miliona dinara ili 62,11% plana.

Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju iznose 22,58 miliona dinara (39,90% plana).

Prihodi od uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju ostvareni su u iznosu od 744,42 miliona dinara (62,85% plana).

Doprinosi za zdravstveno osiguranje koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ostvareni su u visini od 27,24 miliona dinara ili 20,60% plana.

Primanja od prodaje nefinansijske imovine iznose 0,32 miliona dinara ili 21,20% plana.

Primanja od zaduživanja i prodaje finansijske imovine iznose 0,29 miliona dinara ili 47,83% plana.

7.2. Ostvareni rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci, utvrđeni Finansijskim planom Republičkog fonda za 2014. godinu i korigovani Odlukom o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene finansijskim planom Republičkog fonda za 2014. godinu 03 broj: 400-80/14 od 09.10.2014. godine, kojom je smanjena pozicija 426000 – Materijal za 25,00 miliona dinara (sa 685,00 miliona dinara na 660,00 miliona dinara), a za isti iznos povećana pozicija 471224 – Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (sa 500,00 miliona dinara na 525,00 miliona dinara), ostvareni su u sledećim iznosima i procentima izvršenja:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2014. godinu Izvršenje u periodu januar-septembar 2014. godine Indeks 1 2 3 4 (4/3)x100 400000 TEKUĆI RASHODI 237.179.800 154.403.657 65,10 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.604.275 1.818.390 50,45 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.861.131 1.448.364 50,62 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 528.869 259.947 49,15 413000 NAKNADE U NATURI 3.165 965 30,48 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 86.510 41.585 48,07 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 95.000 57.232 60,24 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 29.600 10.298 34,79 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.712.925 497.142 28,61 421000 STALNI TROŠKOVI 630.000 255.764 40,60 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 23.000 7.480 32,52 423000 USLUGE PO UGOVORU 326.125 144.411 44,28 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 76 4,23 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 72.000 12.652 17,57 426000 MATERIJAL 660.000 76.758 11,63 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 298 5,84 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 2 1,57 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 297 5,93 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 8.116 54,11 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 8.116 54,11 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 8.116 54,11 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 8.116 54,11 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 231.154.000 151.855.898 65,69 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 231.154.000 151.855.898 65,69 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.450.000 7.121.322 68,15 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.400.000 6.389.965 67,98 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.050.000 731.357 69,65 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 220.729.000 144.734.576 65,57 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 49.475.817 31.622.149 63,91 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.818.000 3.172.448 65,85 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 30.065.558 19.794.110 65,84 471214 Stomatološke usluge 5.320.184 3.509.346 65,96 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 117.154.165 78.858.433 67,31 471216 Pomagala i naprave 3.270.000 2.103.442 64,33 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.065.154 668.896 62,80 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.134.570 732.626 64,57 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 800.000 146.486 18,31 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 3.202 14,55 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 525.000 253.903 48,36 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.795.679 2.410.008 63,49 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 3.282.873 1.459.525 44,46 480000 OSTALI RASHODI 663.500 223.813 33,73 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 36.000 33.686 93,57 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 620.000 186.044 30,01 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 7.500 4.083 54,44 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 414.200 47.906 11,57 510000 OSNOVNA SREDSTVA 414.200 47.906 11,57 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.200 0 0,00 512000 MAŠINE I OPREMA 155.000 44.707 28,84 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 59.000 3.200 5,42   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 237.594.000 154.451.563 65,01

Struktura planiranih i ostvarenih rashoda i izdataka iskazana je u sledećoj tabeli:

Redni broj Vrsta rashoda i izdataka Plan za 2014. godinu Izvršenje u periodu januar-septembar 2014. godine % % 1. Rashodi zdravstvene zaštite 92,90 93,71 1.1. – rashodi za usluge 76,84 77,48 1.2. – rashodi za lekove na recept 12,65 12,82 1.3. – rashodi za pomagala i naprave 1,38 1,36 1.4. – rashodi za materijal za dijalizu 2,03 2,05 2. Naknade osiguranim licima 4,40 4,61 2.1. – bolovanja 3,96 4,14 2.2. – putni troškovi 0,44 0,47 3. Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja 2,70 1,68 3.1. – rashodi za zaposlene u Republički fondu 1,52 1,18   Svega: 100,00 100,00

Ukupni rashodi i izdaci u periodu januar – septembar 2014. godine su ostvareni na nivou od 154.451,56 miliona dinara, što iznosi 65,01% planiranih izdataka.

Rashodi za primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu su izvršeni sa 31.622,15 miliona dinara ili 63,91%, odnosno 78.858,43 miliona dinara ili 67,31%, što predstavlja niži procenat izvršenja u odnosu na srazmerni deo plana (75,00%).

Podaci pokazuju da je zdravstvenim ustanovama za pružene zdravstvene usluge i izdate lekove na recept preneto 144.734,58 miliona dinara, što je 65,57% u odnosu na plan. Sredstva Republičkog fonda angažovana za finansiranje zdravstvene zaštite preko zdravstvenih ustanova i apotekarskih ustanova čine 93,71% ukupnih rashoda.

Za naknade osiguranim licima utrošeno je 7.121,32 miliona dinara ili 4,61% ukupnih sredstava, tako da rashodi za zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranicima čine 98,32% ukupnih rashoda. Za rashode za bolovanja utrošeno je 6.389,97 miliona dinara ili 67,98% plana, dok je za isplate dnevnica i putnih troškova utrošeno 731,35 miliona dinara, što čini 69,65% plana.

Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja su ostvareni u iznosu od 2.595,67 miliona dinara ili 1,68% ukupnih rashoda i izdataka, što je znatno manje u odnosu na planirano učešće ovih rashoda u ukupnim rashodima (2,70%).

Rashodi za zaposlene su izvršeni u iznosu od 1.818,39 miliona dinara, što čini samo 1,18% ukupnih rashoda i izdataka (planirano učešće 1,52%).

8. PLANIRANI PRIHODI I PRIMANjA I RASHODI I IZDACI

PO REBALANSU ZA 2014. GODINU

8.1. Planirani prihodi i primanja

Planirani prihodi i primanja po Rebalansu za 2014. godinu u odnosu na prihode i primanja koji su utvrđeni u Finansijskom planu Republičkog fonda za 2014. godinu su:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Finansijski plan za 2014. godinu Rebalans za 2014. godinu Indeks 1 2 3 4 4/3×100 700000 TEKUĆI PRIHODI 236.141.900 220.383.374 93,33 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 165.900.000 146.400.000 88,25 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 165.900.000 146.400.000 88,25 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 76.478.638 66.499.280 86,95 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 79.326.820 68.878.162 86,83 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 9.911.703 10.861.519 109,58 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.911.703 9.295.877 93,79 721350 Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem   1.565.642  

721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 182.839 161.039 88,08 730000 DONACIJE I TRANSFERI 2.580.000 14.035.322 544,00 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 2.580.000 14.035.322 544,00 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 2.580.000 14.035.322 544,00 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 2.580.000 14.035.322 544,00 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.580.000 14.035.322 544,00 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 668.000 984.679 147,41 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 280.000 335.322 119,76 7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.632.000 1.260.000 77,21 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade   791.212   7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje   10.664.109   740000 DRUGI PRIHODI 2.365.950 1.910.052 80,73 741000 PRIHODI OD IMOVINE 900 1.500 166,67 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 1.405.050 708.092 50,40 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 11.550 11.550 100,00 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.550 11.550 100,00 742200 Takse i naknade 29.000 30.700 105,86 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.364.500 665.842 48,80

742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 1.364.500 665.842 48,80 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 960.000 1.200.460 125,05 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 960.000 1.200.460 125,05 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 960.000 1.200.460 125,05 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 30.000 178.000 593,33 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 930.000 1.022.460 109,94 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.061.577 895.000 84,31 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 1.061.577 765.000 72,06 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE   130.000   780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 64.234.373 57.143.000 88,96 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 64.234.373 57.143.000 88,96 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 64.234.373 57.143.000 88,96 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 64.234.373 57.143.000 88,96 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 2.843.120 900.000 31,66 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 53.825.000 49.600.000 92,15 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.313.000 3.020.000 91,16

781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.880.000 2.580.000 89,58 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 56.580 40.000 70,70 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 1.184.400 960.000 81,05 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 132.273 43.000 32,51 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 1.500 570 38,00 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 1.500 570 38,00 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 1.180 500 42,37 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 300 50 16,67 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 20 100,00 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 600 500 83,33 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 600 500 83,33 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 600 500 83,33   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 236.144.000 220.384.444 93,33

U Rebalansu za 2014. godinu prihodi i primanja planirani su u iznosu od 220.384,44 miliona dinara, što je za 6,67% manje u odnosu na plan.

Na smanjenje iznosa planiranih prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje uticalo je niže ostvarenje ovih prihoda od planiranih, kao i sniženje stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 12,3% na 10,3% počev od avgusta 2014. godine.

U skladu sa parametrima dobijenim od Ministarstva finansija, prihodi od doprinosa za zdravstveno osiguranje, kao najznačajniji prihod Republičkog fonda, planirani su u iznosu od 146.400,00 miliona dinara, što je za 19.500,00 miliona dinara manje u odnosu na plan (11,75%).

Na osnovu ostvarenja prihoda u periodu januar – septembar 2014. godine, u okviru prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje posebno su planirani doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem u iznosu od 1.565,64 miliona dinara, koji u Finansijskom planu za 2014. godinu nisu bili posebno planirani.

U skladu sa parametrima dostavljenim od Ministarstva finansija za izradu Rebalansa za 2014. godinu, kao i usmenim informacijama od strane predstavnika Ministarstva finansija (Sektor budzeta) planirani su transferi od budzeta:

za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona u iznosu od 984,68 miliona dinara;

za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti u iznosu od 335,32 miliona dinara;

35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće u iznosu od 1.260,00 miliona dinara;

po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade u iznosu od 791,21 miliona dinara, koji nisu bili planirani u Finansijskom planu za 2014. godinu;

po osnovu smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu od 10.664,11 miliona dinara, koji nisu bili planirani u Finansijskom planu za 2014. godinu.

Republički fond obratio se dopisima Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu finansija u cilju obezbeđenja sredstava od budzeta po osnovu smanjene stope doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje. Procena nedostajućih sredstava po ovom osnovu za period avgust – decembar 2014. godine iznosi 15.595,78 miliona dinara.

Osnovica za uplatu doprinosa za osiguranike iz člana 22. Zakona je mesečna osnovica doprinosa koju čini iznos od 15% prosečne mesečne zarade u Republici isplaćene po zaposlenom u prethodnoj godini, prema objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike (član 35b. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje – “Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09,52/11, 101/11, 7/12 – usklađeni din. izn. i 8/12 – usklađeni din. izn., 47/13, 108/13, 6/14 – usklađeni din. izn. i 57/14).

Mesečna osnovica doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje lica za koja se sredstva za uplatu doprinosa obezbeđuju u budzetu Republike za 2014.godinu iznosi 9.106,00 dinara (“Službeni glasnik RS“, broj 8/14).

Iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona, st. 1. i 4., koji bi trebalo da se planira u rebalansu budzeta Republike za 2014. godinu, prema poznatim podacima u vreme podnošenja ovog zahteva, je:

– za ukupan broj registrovanih osiguranika (nosilaca osiguranja):

na mesečnom nivou: 959.671 x 9.106,00 x 12,3% = 1.074.867.987,50 dinara,

ukupno za period januar – jul 2014. godine: 7.524.075.912,50 dinara

na mesečnom nivou: 959.671 x 9.106,00 x 10,3% = 900.092.704,98 dinara

ukupno za period avgust – decembar 2014. godine: 4.500.463.524,89 dinara

ukupno za 2014. godinu: 12.024.539.437,39 dinara.

Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona planirani su u iznosu od 984,68 miliona dinara, umesto 12.024,54 miliona dinara u skladu sa Zakonom.

Rebalansom za 2014. godinu drugi prihodi planirani su u iznosu od 1.910,05 miliona dinara, što je za 19,27% manje u odnosu na plan. Ovi prihodi planirani su na osnovu parametara dobijenih od Ministarstva finansija i ostvarenja u periodu januar – septembar 2014. godine. U okviru ove kategorije prihoda najznačajniji su prihodi od međunarodnih sporazuma i konvencija i prihodi po osnovu sredstava od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti, u skladu sa Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju („Službeni glasnik RS“, br. 51/09, 78/11, 101/11, 93/12 i 7/13 – odluka US). U okviru ovih prihoda planirane su i premije za dobrovoljno osiguranje, takse i naknade, prihodi po osnovu sporedne prodaje dobara i usluga (zdravstvene knjižice), prihodi od sredstava za izdavanje zdravstvene kartice, prihodi od zakupa i dr.

Rebalansom za 2014. godinu memorandumske stavke za refundaciju rashoda planirane su u ukupnom iznosu od 895,00 miliona dinara, što je za 15,69% manje u odnosu na plan. U ovoj kategoriji prihoda posebno su planirane memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine u iznosu od 130,00 miliona dinara, koje u Finansijskom planu za 2014. godinu nisu bile posebno planirane. U okviru memorandumskih stavki za refundaciju rashoda najznačajniji su prihodi po osnovu naknade od Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika, refundacije bolovanja do izlaska na invalidsku komisiju od Republičkog fonda za PIO (160,00 miliona dinara), kao i prihodi po osnovu naknade štete po regresnom postupku.

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u Rebalansu za 2014. godinu planirani su u iznosu od 57.143,00 milina dinara (88,96% plana).

Imajući u vidu da se zbog tehničke greške od strane Poreske uprave vrši nepravilno razvrstavanje transfera Nacionalne službe za zapošljavanje na prihode od doprinosa (721000), transfer po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje planiran je na osnovu ostvarenja ovih prihoda i projekcije ostvarenja do kraja godine, a uz pretpostavku da će tehnička greška biti otklonjena.

Transferi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje koje plaća Republički fond za PIO planirani su na osnovu podataka dobijenih od Republičkog fonda za PIO.

Prihodi po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) koje plaća Republički fond planirani su na osnovu procenjenih rashoda za bolovanja za 2014. godinu.

8.2. Planirani rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci po Rebalansu za 2014. godinu u odnosu na rashode koji su utvrđeni u Finansijskom planu Republičkog fonda za 2014. godinu i korigovani Odlukom o preusmeravanju aproprijacija za izdatke utvrđene finansijskim planom Republičkog fonda za 2014. godinu 03 broj: 400-80/14 od 09.10.2014. godine su:

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Finansijski plan za 2014. godinu Rebalans za 2014. godinu Indeks 1 2 3 4   (4/3)x100 400000 TEKUĆI RASHODI 237.179.800 224.571.444 94,68 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 3.604.275 2.823.275 78,33 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.861.131 2.216.239 77,46 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 528.869 397.761 75,21 413000 NAKNADE U NATURI 3.165 3.165 100,00 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 86.510 86.510 100,00 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 95.000 95.000 100,00 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 29.600 24.600 83,11 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.712.925 1.214.000 70,87 421000 STALNI TROŠKOVI 630.000 395.000 62,70 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 23.000 17.000 73,91 423000 USLUGE PO UGOVORU 326.125 326.125 100,00 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 1.800 100,00 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 72.000 30.000 41,67 426000 MATERIJAL 660.000 444.075 67,28 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 5.100 100,00 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 100 100,00 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 5.000 100,00 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 15.000 100,00 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 15.000 100,00 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 15.000 100,00 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 15.000 100,00 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 231.179.000 220.178.000 95,24 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 231.179.000 220.178.000 95,24 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.450.000 10.280.000 98,37 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.400.000 9.190.000 97,77 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.677.440 4.455.200 95,25 4711122 Porez 864.800 786.212 90,91 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 2.252.240 1.975.850 87,73 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 314.900 955.760 303,51 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.184.400 960.000 81,05 4711125 Doprinos za NSZ 106.220 56.978 53,64 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.050.000 1.090.000 103,81 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 220.729.000 209.898.000 95,09

471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 49.475.817 47.126.866 95,25 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.818.000 4.711.577 97,79 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 30.065.558 27.060.488 90,00 471214 Stomatološke usluge 5.320.184 4.856.809 91,29 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 117.154.165 113.780.267 97,12 471216 Pomagala i naprave 3.270.000 2.890.000 88,38 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.065.154 1.009.993 94,82 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.134.570 1.170.000 103,12 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 800.000 500.000 62,50 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 22.000 100,00 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 525.000 550.000 104,76 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.795.679 3.400.000 89,58 471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 3.282.873 2.820.000 85,90 480000 OSTALI RASHODI 663.500 336.069 53,82 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 36.000 41.000 113,89 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 620.000 308.569 49,77 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 7.500 7.500 100,00 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 414.200 152.000 36,70 510000 OSNOVNA SREDSTVA 414.200 152.000 36,70 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 200.200 12.000 5,99 512000 MAŠINE I OPREMA 155.000 135.000 87,10 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 59.000 5.000 8,47   UKUPNI RASHODI I IZDACI – KLASA 4 I 5 237.594.000 224.744.444 94,59

Ukupni rashodi i izdaci Republičkog fonda planirani Rebalansom iznose 224.744,44 miliona dinara, što je za 12.849,56 miliona dinara (5,41%) manje od planiranih rashoda Finansijskom planom za 2014. godinu.

Rashodi za zdravstvenu zaštitu i naknade osiguranim licima planirani su u iznosu od 220.178,00 miliona dinara, što je za 11.001,00 miliona dinara (4,76%) manje od rashoda za ove namene planirane Finansijskim planom za 2014.godinu.

Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja su planirani u iznosu od 4.566,44 miliona dinara, što je za 1.873,56 miliona dinara (29,10%) manje od rashoda za ove namene planirane Finansijskim planom za 2014. godinu.

Naknada osiguranicima zbog privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po parametrima dostavljenim od strane Ministarstva finansija umanjena je u odnosu na plan za 2014. godinu u iznosu od 210,00 miliona dinara.

Naknada putnih troškova osiguranim licima u vezi korišćenja zdravstvene zaštite van područja filijale (putni troškovi) planirana je na višem nivou u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu za 40,00 miliona dinara, na osnovu izvršenih rashoda u periodu januar – septembar 2014. godine i projekcije ovih rashoda do kraja godine koje Republički fond mora da izvrši u skladu sa Zakonom (plaćanje u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za refundaciju ovih troškova).

Plate, dodaci i naknade zaposlenih (zarade) za ugovoreni broj radnika u zdravstvenim ustanovama planirane su na bazi parametara po dopisu Ministarstva finansija, koja je definisila ukupan iznos sredstava za plate za zaposlene ugovorene radnike u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu u iznosu od 99.414,00 miliona dinara. Kada se isključe plate za zaposlene u Republičkom fondu, koje je neophodno planirati u iznosu od 2.614,00 miliona dinara, planirane plate zaposlenih ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama iznose 96.800,00 miliona dinara. Planirani iznos za plate ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama bi trebao da bude dovoljan za isplatu plata zaključno sa platom za decembar 2014. godine, uzimajući u obzir planirano smanjenje osnovice u iznosu od 10% za sve neto plate više od 25.000 dinara, počev od plate za novembar 2014. godine.

Rashodi za prevoz zaposlenih na posao i sa posla planirani su za 0,63% više u odnosu na plan za 2014. godinu. Uvećanje je planirano na bazi obračunskih rashoda iz šestomesečnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu koji su projektovani na godišnji nivo.

Rashodi za energente planirani su za 4,29% manje u odnosu na plan za 2014.godinu. Umanjenje je planirano na bazi obračunskih rashoda iz šestomesečnog obračuna sa zdravstvenim ustanovama za 2014. godinu koji su projektovani na godišnji nivo.

Rashodi za lekove i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama (lekovi u zdravstvenim ustanovama, citostatici sa liste, lekovi po posebnom režimu, lekovi za hemofiliju, sanitetski i potrošni medicinski materijal, ugradni materijal (ugradni materijal u ortopediji, kardiologiji i kardiohirurgiji i ostali ugradni materijal), krv i produkti od krvi, kao i nove tehnologije u lečenju osiguranih lica i usluge koje se finansiraju iznad Predračunom opredeljenih sredstava) planirani su na nivou od 34.449,67 miliona dinara, što je za 2.128,96 manje nego u planu za 2014. godinu, na bazi fakturisane realizacije koju su zdravstvene ustanove prikazale u šestomesečnom obračunu za 2014. godinu, koja je projektovana na godišnji nivo.

Rashodi za ishranu bolesnika planirani su u Rebalansu za 2014. godinu na nivou od 2.595,00 miliona dinara, što je za 9,19% manje od plana za 2014. godinu. Projekcija za ovu grupu rashoda urađena je na bazi rashoda prikazanih u šestomesečnom obračunu za 2014. godinu projektovanih na godišnji nivo.

Rashodi za ostale materijale i troškove planirani su u Rebalansu na nivou od 13.695,39 miliona dinara, što je za 3,52% manje u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu. Na ovoj poziciji, pored sredstava za ostale materijale i troškove zdravstvenih ustanova, planirana su sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina za zaposlene u zdravstvenim ustanovama u 2014. godini (sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama planirana su na osnovu podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku). U okviru ove pozicije planirana su i sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u odnosu na broj ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS“, br. 33/10 i 48/10 – ispravka) u ukupnom iznosu od 1.350,00 miliona, koja se finansiraju iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

Rashodi za ustanove van Plana mreže planirani su na nivou od 1.534,31 miliona dinara, što je za 10,39% manje u odnosu na plan za 2014. godinu, na bazi fakturisane realizacije za period januar – jun 2014. godine koja je projektovana na godišnji nivo. Na ovoj poziciji planirana su sredstva po ugovorima za pružanje usluga osiguranim licima Republičkog fonda za Stomatološki fakultet (usluge koje se pružaju na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite), Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Železnice Srbije“, školu za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ Novi Sad, Specijalnu bolnicu za hiperbaričnu medicinu, kao i za privatne zdravstvene ustanove za postupke biomedicinski potpomognute oplodnje.

Rashodi za Institut za sudsku medicinu Novi Sad i Zavod za sudsku medicinu Niš planirani su u iznosu od 80,00 miliona dinara, što je za 6,67% više u odnosu na plan za 2014. godinu, na osnovu zahteva zdravstvenih ustanova za uvećanje ugovorene naknade po osnovu izvršenih usluga za prethodni period u 2014. godini.

Rashodi za usluge dijalize (materijal za dijalizu) planirani su u iznosu od 4.711,58 miliona dinara, što je za 2,21% manje od planiranog iznosa za ovu namenu u 2014. godini. Projekcija je urađena na bazi fakturisane realizacije koju su zdravstvene ustanove iz Plana mreže prikazale u šestomesečnom obračunu za 2014. godinu, kao i fakturisane realizacije ustanova van Plana mreže za period januar – jun 2014. godine, koje su projektovane na godišnji nivo.

Rashodi za lekove na recept smanjeni su za 3.005,07 miliona dinara, a rashodi za pomagala za 380,00 miliona dinara u odnosu na planirane rashode za 2014. godinu. Pod uslovom da se ostvare planirani prihodi od doprinosa i transferi od budzeta Republike, Republički fond će biti u mogućnosti da izmiri obaveze u skladu sa članom 16. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 119/12) do kraja 2014. godine.

Rashodi za stomatološke usluge planirani su na nivou od 4.856,81 miliona dinara, što je za 8,71% manje u odnosu na plan za 2014. godinu. U okviru ove pozicije planirane su plate i sredstva za isplatu jubilarnih nagrada i otpremnina za ugovorene radnike u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti (sredstva za isplatu otpremnina za odlazak u penziju ugovorenih radnika u zdravstvenim ustanovama planirana su na osnovu podatka o prosečnoj zaradi u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa za statistiku), kao i usluge na primarnom nivou zdravstvene zaštite koje pruža Stomatološki fakultet osiguranim licima Republičkog fonda, koji je ustanova van Plana mreže. Na ovoj poziciji planirana su takođe i sredstva za zapošljavanje osoba sa invaliditetom u odnosu na broj ugovorenih radnika u stomatološkoj zdravstvenoj zaštiti u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom i Pravilnikom o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze („Službeni glasnik RS“, br. 33/10 i 48/10 – ispravka) u ukupnom iznosu od 100,00 miliona dinara, koja se finansiraju iz prenetih neutrošenih sredstava iz ranijih godina.

Rashodi za usluge socijalne zaštite planirani su na nivou od 1.009,99 miliona dinara, što je za 5,18% manje od plana za 2014. godinu, na bazi fakturisane realizacije za period januar – jun 2014. godine projektovane na godišnji nivo.

Rashodi za institute i zavode za javno zdravlje planirani su na nivou od 2.820,00 miliona dinara, što je za 14,10% manje od plana za 2014. godinu, na bazi fakturisane realizacije za period januar – jun 2014. godine, koja je projektovana na godišnji nivo.

Rashodi za usluge rehabilitacije i rekreacije planirani su na nivou od 3.400,00 miliona dinara, što je za 10,42% manje od plana za 2014. godinu, na bazi fakturisane realizacije za period januar – jun 2014. godine, koja je projektovana na godišnji nivo.

Rashodi za ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji planirani su na nivou od 1.170,00 miliona dinara, što je za 3,12% više od plana za 2014. godinu, na bazi fakturisane realizacije za period januar – jun 2014. godine, koja je projektovana na godišnji nivo, kao i zahteva za aneksiranje ugovora od strane Instituta za transfuziju krvi Srbije, zavoda za transfuziju krvi Novi Sad i Niš, kao i Instituta za virusologiju, vakcine i serume „Torlak“.

Aproprijacija troškovi lečenja u inostranstvu (iz posebnog dela finansijskog plana) umanjena je za 275,00 miliona dinara, prema podacima o proceni kretanja ovih rashoda do kraja godine dobijenih od Sektora za zdravstveno osiguranje i pravne poslove. U okviru aproprijacije troškovi lečenja u inostranstvu posebno su planirana sredstva za zdravstvenu zaštitu po konvenciji (manji za 300,00 miliona dinara od plana za 2014. godinu), zdravstvenu zaštitu osigurnika koji žive (borave) u inostranstvu (na nivou plana za 2014. godinu) i troškove slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo (veći za 25,00 miliona dinara u odnosu na plan za 2014. godinu).

Rashodi sprovođenja zdravstvenog osiguranja obuhvataju rashode za zaposlene, korišćenje usluga i roba, otplate kamata i prateće troškove zaduživanja, donacije, dotacije i transfere, ostale rashode i osnovna sredstva. Ova grupa rashoda Rebalansom je planirana u iznosu od 4.566,44 miliona dinara, što je za 1.848,56 miliona dinara manje u odnosu na plan (28,82%). Na ovoj grupi rashoda izvršeno je najveće smanjenje je u odnosu na Finansijski plan.

Rashodi za zaposlene u Republičkom fondu (pozicija 410000) umanjena je za 781,00 miliona dinara u odnosu na plan 2014. godine, što predstavlja smanjenje od 21,67% u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu.

Plate zaposlenih u Republičkom fondu planirane su u iznosu od 2.614,00 miliona dinara u skladu sa parametrima dobijenim od Ministarstva finansija, gde su limitirane plate za zaposlene u zdravstvenim ustanovama i Republičkom fondu u iznosu od 99.414,00 miliona dinara. Plate zaposlenih u Republičkom fondu planirane su manje za 776,00 miliona dinara od plana za 2014. godinu na bazi isplaćenih plata za period januar – jun projektovanih na godišnji nivo, kao i činjenice da planirana sredstva za plate za 354 novih radnika – zaštitnika prava osiguranih lica, za koje je trebao da bude povećan postojeći utvrđeni maksimalni broj zaposlenih u Republičkom fondu u planu za 2014. godinu nisu realizovana, jer su zaštitnici prava osiguranih lica obezbeđeni iz postojećeg kadra.

U okviru rashoda za zaposlene planirani su i rashodi za naknade u naturi (3,17 miliona dinara – na nivou plana za 2014. godinu), socijalna davanja zaposlenima (86,51 miliona dinara-na nivou plana za 2014. godinu) i naknade troškova za zaposlene (95,00 miliona dinara – na nivou plana za 2014. godinu). Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi planirani su na nivou od 24,60 miliona dinara, što je za 5,00 miliona dinara manje od plana za 2014. godinu. U okviru ovih rashoda planirana su sredstva za isplatu jubilarnih nagrada za zaposlene u Republičkom fondu, koji pravo na istu stiču tokom 2014. godine.

Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga umanjeni su za 498,93 miliona dinara, što je smanjenje od 29,13% u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu. Umanjene su pozicije 421000 – Stalni troškovi za 235,00 miliona dinara (37,30% manje od plana za 2014. godinu), 422000 – Troškovi putovanja za 6,00 miliona dinara (26,09% manje od plana za 2014. godinu), 425000 – Tekuće popravke i održavanje za 42,00 miliona dinara (13,89% manje od plana za 2014. godinu) i 426000 – Materijal za 215,93 miliona dinara (32,72% manje od plana za 2014. godinu), dok su 423000 – Usluge po ugovoru i 424000 – Specijalizovane usluge planirane na nivou plana za 2014. godinu.

U okviru pozicije 426000 – Materijal planirana su sredstva u iznosu od 300,00 miliona dinara po osnovu izdavanja novih isprava zdravstvenog osiguranja (kartica) osiguranim licima Fonda.

Rashodi za otplatu kamata i prateće troškove zaduživanja i donacije, dotacije i transfere planirani su na nivou plana za 2014. godinu.

Rashodi za poreze, obavezne takse i kazne (482000) povećana je 5,00 miliona dinara u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu, zbog većeg izvršenja u odnosu na srazmerni deo plana za period januar – septembar 2014. godine (plaćen porez na imovinu i naknada za korišćenje građevinskog zemljišta za prethodni period). Pozicija novčane kazne i penali po rešenju sudova (483000) smanjuje se za 311,43 miliona dinara u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu. Ovi rashodi proističu iz presuda po sudskim sporovima koji su pokrenuti protiv Republičkog fonda. Rashodi na poziciji naknada štete za povrede ili štetu nanetu od strane državnih organa (485000), koji se odnose na dobrovoljno zdravstveno osiguranje, projektovani su na nivou planiranog iznosa za 2014. godinu.

Rashodi na poziciji 512000 – Mašine i oprema planirani su na nivou od 135,00 miliona dinara, što je za 20,00 miliona dinara manje u odnosu na planirani iznos za 2014. godinu. Rashodi na poziciji 511000 – Zgrade i građevinski objekti planirani su u iznosu od 12,00 miliona dinara, što je za 188,20 miliona dinara manje u odnosu na plan za 2014. godinu. Rashodi na poziciji 515000 – Nematerijalna imovina planirani su u iznosu od 5,00 miliona dinara, što je za 54,00 miliona dinara manje u odnosu na plan.

Zbog drastičnog smanjenja planiranih prihoda od doprinosa po osnovu slabije naplate doprinosa, kao i efekata smanjene stope doprinosa (od avgusta 2014. godine) smanjen je i obim planiranih rashoda koje Republički fond može da izvrši. Ukoliko Republički fond ostvari planirani obim prihoda od doprinosa i transfere od budzeta, uz racionalizaciju svih troškova izvršavaće ugovorene obaveze prema zdravstvenim ustanovama. Ako Republički fond ne ostvari planirane prihode od doprinosa i transfere od budzeta, neće biti u mogućnosti da izvrši ugovorene obaveze prema zdravstvenim ustanovama u celosti i da izmiruje obaveze u skladu sa članom 16. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS“, broj 119/12).

56014.25/10

Ostavite komentar