Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2014. godinu sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2014. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2014. godinu

Na osnovu člana 221. stav 1. tačka 3) Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik RS”, br. 107/05, 109/05 – ispravka, 57/11, 110/12 – odluka US, 119/12 i 99/14),

Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, na sednici održanoj 17. oktobra 2014. godine, doneo je

O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2014. GODINU

Član 1.

U Finansijskom planu Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2014. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 112/13), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo Finansijskog plana čine prihodi i primanja, rashodi i izdaci, i to:

Prihodi i primanja

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija PRIHODI I PRIMANjA Iznos 1 2 3 700000 TEKUĆI PRIHODI 220.383.374 720000 SOCIJALNI DOPRINOSI 146.400.000 721000 Doprinosi za socijalno osiguranje 146.400.000 721100 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih 66.499.280 721200 Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca 68.878.162 721300 Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica 10.861.519 721320 Doprinosi za zdravstveno osiguranje 9.295.877 721350 Doprinosi za zdravstveno osiguranje samooporezivanjem 1.565.642 721400 Doprinosi za socijalno osiguranje koji se ne mogu razvrstati 161.039 730000 DONACIJE I TRANSFERI 14.035.322 733000 TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI 14.035.322 733100 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti 14.035.322 733160 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 14.035.322 733161 Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 14.035.322 7331611 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica iz člana 22. Zakona 984.679 7331615 Transferi od budzeta za zdravstvenu zaštitu lica obolelih od retkih bolesti 335.322

7331616 Transferi od budzeta – 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće 1.260.000 7331617 Transferi od budzeta po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje za određena privredna društva po Zaključku Vlade 791.212 7331618 Transferi od budzeta zbog smanjene stope doprinosa za zdravstveno osiguranje 10.664.109 740000 DRUGI PRIHODI 1.910.052 741000 PRIHODI OD IMOVINE 1.500 742000 PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA 708.092 742100 Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija 11.550 742160 Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 11.550 742200 Takse i naknade 30.700 742300 Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 665.842 742360 Prihodi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja od sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice 665.842 745000 MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI 1.200.460 745100 Mešoviti i neodređeni prihodi 1.200.460 745160 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 1.200.460 745161 Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 178.000 745166 Sredstva od 5% bruto premije osiguranja od autoodgovornosti 1.022.460 770000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 895.000 771000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA 765.000 772000 MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE 130.000 780000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 57.143.000 781000 TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU 57.143.000 781300 Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja 57.143.000 781310 Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 57.143.000 781311 Doprinos za zdravstveno osiguranje nezaposlenih lica koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje 900.000 781312 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika penzija i korisnika drugih novčanih naknada koji plaća Republički fond za PIO za osiguranike zaposlene 49.600.000 781313 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike poljoprivrednike u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 3.020.000

781314 Transferi od Republičkog fonda za PIO za osiguranike samostalnih delatnosti u korist Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje 2.580.000 781315 Doprinos za zdravstveno osiguranje korisnika novčanih naknada iz člana 224. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju 40.000 781316 Doprinos za zdravstveno osiguranje za lica koja ostvaruju naknadu zarade za vreme privremene sprečenosti za rad (bolovanje) po propisima o zdravstvenom osiguranju, koji plaća Republički fond za zdravstveno osiguranje 960.000 781317 Doprinos za zdravstveno osiguranje koji plaća Nacionalna služba za zapošljavanje po članu 45. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje 43.000 800000 PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE 570 810000 PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA 570 811000 Primanja od prodaje nepokretnosti 500 812000 Primanja od prodaje pokretne imovine 50 813000 Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava 20 900000 PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 920000 PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE 500 921000 Primanja od prodaje domaće finansijske imovine 500   UKUPNI PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9 220.384.444

(u 000 dinara)

– preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 4.360.000 – ukupna sredstva Republičkog fonda za finansiranje rashoda i izdataka 224.744.444

Rashodi i izdaci

(u 000 dinara)

Ekonomska klasifi-kacija RASHODI I IZDACI Iznos 1 2 3 400000 TEKUĆI RASHODI 224.592.444 410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE 2.823.275 411000 PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH (ZARADE) 2.216.239 412000 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA 397.761 413000 NAKNADE U NATURI 3.165 414000 SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA 86.510 415000 NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE 95.000 416000 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI 24.600 420000 KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA 1.214.000 421000 STALNI TROŠKOVI 395.000 422000 TROŠKOVI PUTOVANjA 17.000 423000 USLUGE PO UGOVORU 326.125 424000 SPECIJALIZOVANE USLUGE 1.800 425000 TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE 30.000 426000 MATERIJAL 444.075 440000 OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.100 441000 OTPLATA DOMAĆIH KAMATA 100 444000 PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA 5.000 460000 DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465000 OSTALE DOTACIJE I TRANSFERI 15.000 465100 Ostale tekuće dotacije i transferi 15.000 465112 Ostale tekuće dotacije po zakonu 15.000 470000 SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA 220.178.000 471000 PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA) 220.178.000 471100 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno domaćinstvima 10.280.000 471110 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad 9.190.000 4711111 Naknade zarada osiguranicima usled privremene nesposobnosti za rad (bez poreza i doprinosa) 4.455.200 4711122 Porez 786.212 4711123 Doprinos za PIO zaposlenih 1.975.850 4711123 Doprinos za PIO samostalnih delatnosti 955.760 4711124 Doprinos za zdravstveno osiguranje 960.000 4711125 Doprinos za NSZ 56.978 471191 Isplate dnevnica i putnih troškova za putovanja u zemlji 1.090.000 471200 Prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga 209.898.000 471211 Usluge bolnica, poliklinika i ambulanti (primarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u primarnoj zdravstvenoj zaštiti) 47.126.866 471212 Usluge dijalize (materijal za dijalizu) 4.711.577 471213 Farmaceutske usluge i materijali (lekovi izdati na recept) 27.060.488 471214 Stomatološke usluge 4.856.809 471215 Bolničke usluge (sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita sa ustanovama van mreže u sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti) 113.780.267 471216 Pomagala i naprave 2.890.000 471217 Usluge koje pružaju ustanove socijalne zaštite 1.009.993 471219 Ostale usluge zdravstvene zaštite u zemlji 1.170.000 471221 Zdravstvena zaštita po konvenciji 500.000 471223 Zdravstvena zaštita osiguranika koji žive u inostranstvu 22.000 471224 Troškovi slanja osiguranih lica na lečenje u inostranstvo 550.000 471292 Usluge rehabilitacije i rekreacije 3.400.000

471299 Ostala prava iz socijalnog osiguranja koja se isplaćuju neposredno pružaocima usluga (instituti i zavodi za javno zdravlje) 2.820.000 480000 OSTALI RASHODI 357.069 482000 POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI 41.000 483000 NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA 308.569 485000 NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA 7.500 500000 IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU 152.000 510000 OSNOVNA SREDSTVA 152.000 511000 ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI 12.000 512000 MAŠINE I OPREMA 135.000 515000 NEMATERIJALNA IMOVINA 5.000   UKUPNI RASHODI I IZDACI – klase 4 i 5 224.744.444

(u 000 dinara)

– ukupni prihodi i primanja – klase 7, 8 i 9 220.384.444 – preneta neutrošena sredstva iz ranijih godina 4.360.000 – ukupni rashodi i izdaci – klase 4 i 5 224.744.444 “

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo ovog finansijskog plana čine:

1) Sredstva za zdravstvenu zaštitu, utvrđena u članu 2. ovog finansijskog plana, raspoređena po namenama za primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu, ostale troškove zdravstvene zaštite i

2) Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast).

Sredstva za zdravstvenu zaštitu iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se raspoređuju u skladu sa opštim aktom, kojim se utvrđuju uslovi, kriterijumi i merila za zaključivanje ugovora sa davaocima zdravstvenih usluga, po pojedinim namenama su:

(u 000 dinara)

R. br. Ugovorene namene za zdravstvenu zaštitu za 2014. godinu  Vrsta zdravstvene zaštite Ukupno Primarna Sekundarna i tercijarna 1. Plate i naknade plate sa doprinosima na teret poslodavca 35.428.800 61.371.200 96.800.000 2. Prevoz zaposlenih na posao i sa posla 1.296.324 2.197.952 3.494.276 3. Troškovi energenata 3.017.597 5.240.895 8.258.492 4. Lekovi i medicinska sredstva u zdravstvenim ustanovama 2.853.129 31.596.543 34.449.672 4.1. Lekovi za lečenje retkih bolesti   335.322 335.322 5. Ishrana bolesnika   2.595.000 2.595.000 6. Ostali materijali i troškovi 3.912.601 9.782.786 13.695.387 6.1 Sredstava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom 635.000 715.000 1.350.000 7. Ustanove van Plana mreže 618.415 915.891 1.534.306 8. Zavod za sudsku medicinu Niš i Institut za sudsku medicinu Novi Sad   80.000 80.000 I SVEGA RASHODI PRIMARNE, SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PO UGOVORENIM NAMENAMA ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE (1-8) 47.126.866 113.780.267 160.907.133 9. Usluge dijalize (materijal za dijalizu)     4.711.577 10. Lekovi izdati na recept     27.060.488 11. Stomatološke usluge     4.856.809 11.1 Sredstava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom     100.000 12. Pomagala i naprave     2.890.000 13. Ustanove socijalne zaštite     1.009.993 14. Troškovi lečenja u inostranstvu     1.072.000 15. Instituti i zavodi za javno zdravlje     2.820.000 16. Ustanove specijalizovane za rehabilitaciju     3.400.000 17. Transfuzije krvi i Institut za virusologiju i imunologiju „Torlak“     1.170.000 II OSTALI RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (9-17)     48.990.867 III UKUPNO RASHODI ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU (I + II)     209.898.000

Procenjeni ukupni prihodi i primanja i rashodi i izdaci korisnika sredstava Republičkog fonda (zdravstvene i apotekarske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, odnosno lokalna vlast) su:

PRIHODI I PRIMANjA

(u 000 dinara)

OP Ek. klasifi-kacija U Beogradu, 17. oktobra 2014. godine dr Rajko Kosanović

56014.14/147

Ostavite komentar