v) Republičkog fonda za za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti

PREDLOG

Na osnovu člana 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 9/02 i 87/02),

Narodna skupština Republike Srbije donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANjE SAMOSTALNIH DELATNOSTI ZA

2005. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2005. godinu, koju je doneo Upravni odbor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti na sednici održanoj 29. juna 2005. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj:

U Beogradu

NARODNA SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

O B R A Z L O Ž E Nj E

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 25. stav 2. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, 9/02 i 87/02 ), kojim je utvrđeno da Narodna skupština daje saglasnost na finansijski plan organizacije obaveznog socijalnog osiguranja. U članu 1. stav 5. ovog zakona propisano je da je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje samostalnih delatnosti za 2005. godinu.

Finansijski planovi organizacija obaveznog socijalnog osiguranja, prema članu 14. pomenutog zakona, usvajaju se zajedno sa predlogom budžeta Republike i dostavljaju se zajedno sa tim predlogom, Narodnoj skupštini. Na isti način postupa se i u slučaju donošenja zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu Republike Srbije, i izmenama i dopunama finansijskih planova organizacija obaveznog socijalnog osiguranja.

U Opštem delu Odluke, na ekonomskoj klasifikaciji 733160 iskazani su transferi od drugih nivoa vlasti u iznosu 132.430.000 dinara, a u obrazloženju Odluke se navodi da se ovi transferi odnose na sredstva iz budžeta Republike na ime obaveza za penzije boraca, odnosno staž osiguranja po posebnim propisima.

Napominjemo da u predlogu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike za 2005.godinu, u okviru Razdela 16 – Ministartsvo rada, zapošljavanja i socijalne politike, na ekonomskoj klasifikaciji 464 – Donacije i transferi organizacijama obavenog socijalnog osiguranja, nisu planirana sredstva za ove namene, s obzirom da je ovoj fond u mogućnosti da iz viška prihoda, koje je iskazao u iznosu od 2.076.129 hiljada dinara, pokrije i ove izdatke.

Takođe napominjemo, da je u Posebnom delu Odluke, iskazan ukupno ostvaren suficit, kao razlika između primanja i izdataka u ukupnom iznosu od 2.076.129 hiljada dinara, i navedeno da će se isti koristiti po članu 151. stav 1. tačka 4) i člana 172. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju za plasman kod poslovnih banaka i druge namene, radi ostvarivanja dobiti

Kad je u pitanju ova odredba, podsećamo da je po tom pitanju pokrenut spor pred Ustavnim sudom Srbije, s obzirom da ovaj član nije u saglasnosti sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu.

Zakonom o budžetskom sistemu u članu 8. stav 8. propisano je da ministar finansija, odnosno lice koje on ovlasti, može novčana sredstva na konsolidovanom računu trezora Republike, osim sopstvenih prihoda, investirati na domaćem ili inostranom finansijskom tržištu novca ili kapitala, na način koji rizik po finansijske pozicije Republike svodi na najmanju meru.

Na osnovu iznetog, namena korišćenja viška prihoda na način naveden u Odluci o izmenama Finansijskog plana, nije moguće izvršiti po osnovu odluke Upravnog odbora, već jedino u slučaju ako odluku o investiranju donese ministar finansija ili lice koje on ovlasti.

S obzirom na činjenicu da se predlaže razmatranje i donošenje zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetu Republike Srbije za 2005. godinu po hitnom postupku, ovu odluku je takođe potrebno doneti po hitnom postupku, a radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije obaveznog osiguranja i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar