Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik PC”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik PC”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16 i 80/16), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-9536/2016

U Beogradu, 11. oktobra 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 21. jula 2016. godine, shodno rezoluciji 1988 (2011), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listu (Lista 1988) sankcija protiv pojedinaca i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2255 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

TAi.172 Ime: 1: KARIRAHMATULLAH 2: RAHMAT SHAH NAVAZ 3: 4:

Ime (u originalnom pismu): قاری رحمت  رحمت الله شاه نواز   

Zvanje:neprimenjivoAlhaj Označenje: neprimenjivo Datum rođenja:a) 1981. b) 1982. Mesto rođenja: Šadal (varijacija Šadaal) Bazar, okrug Ačin, provincija Nangarhar, Avganistan Visoko pouzdani alijasi: a) Kari Rahmat (ranije na listi kao) b) Kari Rahmat Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo avganistanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) selo Kamkaj, okrug Ačin, provincija Nangarhar, Avganistan b) selo Kamkaj, okrug Ačin, provincija Nangarhar, Avganistan v) Surkhel selo, oblast Ačin, provincija Nangarhar, Avganisatan g) Batan selo, oblast Ačin, provincija Nangarhar, Avganisatan Na listi od: 21. avgusta 2014 Druge informacije: Fizički opis: Boja očiju: braon, boja kose: crna, težina: 77-81 kg, visina: 178 cm, kratka do srednja crna brada, kratka crna kosa. Pripada plemenu Shinvari, podpleme Sepahi. Talibanski komandant najkasnije počev od februara 2010. Sakuplja poreze i mito u ime Talibana od aprila 2015. godine. U vezi je sa talibanskim operativcima u provinciji Nangarhar, u Avganistanu, i obezbeđuje im informacije, uputstva, smeštaj i oružje, postavljao je improvizovane eksplozivne naprave i vršio napade na Međunarodne snage za bezbednosnu pomoć (ISAF), kao i na avganistanske snage. Uključen u trgovinu drogom i rukovodi laboratorijom heroina u selu Abdulkhel, oblast Ačin, provincija Nangarhar, Avganisatan.

On 21 July 2016, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1988 (2011) enacted the amendments specified with strikethrough and underline in the entry below to its List (the 1988 List) of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2255 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

TAi.172  Name: 1: QARI RAHMATULLAH 2: RAHMAT SHAH NAWAZ 3: 4:Name (original script): قاری رحمت  رحمت الله شاه نواز   

Title:naAlhajDesignation: na DOB: a) 1981 b) 1982 POB: Shadal (variant Shadaal) Bazaar, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Good quality a.k.a.: a) Qari Rahmat (previously listed as) b) Kari Rahmat Low quality a.k.a.: na Nationality: na Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan b) Kamkai Village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan c) Surkhel village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan d) Batan village, Achin District, Nangarhar Province, Afghanistan Listed on: 21 Aug. 2014 Other information: Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, weight: 77-81 kg, height: 178 cm short-to-medium black beard, short black hair. Belongs to Shinwari tribe, Sepahi sub-tribe.  A Taliban commander since at least Feb. 2010. Collects taxes and bribes on behalf of the Taliban as of April 2015. Liaises with and provides Taliban operatives in Nangarhar Province, Afghanistan, with information, guidance, housing and weapons and has emplaced improvised explosive devices (IED) and conducted attacks against International Security Assistance Force (ISAF) and Afghan forces. Involved in drug trafficking and operates heroin laboratory in Abdulkhel village, Achin district, Nangarhar province, Afghanistan.

Ostavite komentar