Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17 i 23/17), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-2592/2017

U Beogradu, 23. marta 2017. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Dana 15. februara 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN usvojio je izmene, koje su označene kao podvučene i precrtane, u dolenavedenom unosu u Listi sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Individue povezane sa ISIL (Daeš) i Al Kaidom

QDi. 001 Ime: 1: SAJF-AL ADL 2: neprimenjivo 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1963. b) 11. april 1963. v) 11. april 1960.Mesto rođenja: oblast Monufija, Egipat Visoko pouzdani alijasi: a) Mohamed Salahaldin Abd El Halim Zidan (datum rođenja: 11. april 1963.g. Mesto rođenja: oblast Monufija, Egipat. Nacionalnost: egipatska. Na arapskom: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان Saif Al-‘Adilb) Seif al Adel v) Muhamad Ibrahim Makkavi (datum rođenja: a) 11. april 1960. b) 11. april 1963. Mesto rođenja: Egipat. Nacionalnost: egipatska) Manje pouzdan alijas: a) Ibrahim al-Madani b) Saif Al-‘Adil v) Seif al Adel Nacionalnost: egipatska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 25. januara 2001 (lista izmenjena i dopunjena 16. decembra 2010, 24. jula 2013. i 15. februara 2017.) Druge informacije: Zadužen za bezbednost Osame bin Ladena (pokojnog). Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena 15. juna 2010.

QDi. 333 Ime: 1: SEIFALAH 2: BEN HASINE 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 8. novembar 1965. Mesto rođenja: neprimenjivo Tunis, TunisVisoko pouzdani alijasi: a) Seif Alah ben Hocine b) Saifalah ben Hasine v) Saif Alah ‘Umar bin Hasain g) Saif Alah bin Husain Manje pouzdani alijasi: a) Abu Ayjad b) Abu Ijadh v) Abu Ajad al-Tunisi g) Abu Ijadh al-Tunisi d) Abu Ijadh el-Tunci Nacionalnost: tunižanska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. septembra 2014. (lista izmenjena 15. februara 2017.) Druge informacije: osnivač Tunižanske borbene grupe (QDe. 090) i vođa Ansar al-Šari’a u Tunisu (QDe. 143). Nalog za hapšenje izdat od strane tunižanskog prvostepenog suda 23. avgusta 2013.

QDi. 334 Ime: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: BIN ‘UMAJR 3: AL-NU’AJMI 4:

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1954. Mesto rođenja: neprimenjivoDoha, KatarVisoko pouzdani alijasi: a) Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Na’imi b) ‘Abd al-Rahman al-Nu’aimi v) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’imi g) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’aimi d) ‘Abdalah Muhamad al-Nu’aymi đ) ‘Abd al-Rahman al-Nua’ymi e) A. Rahman al-Naimi ž) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh z) A. Rahman Omair J Alnaimi i) Abdulrahman Omair al Neaimi Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivokatarskaBroj pasoša: Katarski broj 00868774 (istekao 27. aprila 2014) Nacionalni identifikacioni broj: Katarski identifikacioni broj 25463401784 (ističe 6. decembra 2019) Adresa: neprimenjivo Na listi od: 23. septembra 2014. (lista izmenjena 15. februara 2017.) Druge informacije: Finansijer i saradnik Al-Kaide (QDe. 004) i Al-Kaide u Iraku (QDe. 115).

QDi. 335 Ime: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: HALAF 3: ‘UBAJD JUDAJ’ 4: AL-‘ANIZI

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: otprilike6. mart 1973. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijasi: a) ‘Abd al-Rahman Kalaf al-Anizi b) ‘Abd al-Rahman Kalaf al-‘Anzi Manje pouzdani alijasi: a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Saima’ Kuvaiti v) Abu Usamah al-Kuvaiti g) Abu Usama d) Jusuf Nacionalnost: kuvajtska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sirijska Arapska Republika (lociran od 2013.) Na listi od: 23. septembra 2014. (lista izmenjena 15. februara 2017.) Druge informacije: Pruža podršku Al-Kaidi (QDe. 004) i IDIL-u, na Listi kao Al-Kaida u Iraku (AKZ) (QDe. 115), u Siriji i Iraku.

On 15 February 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.001 Name: 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: naName: original script): سيف العدلTitle: na  Designation: na DOB: ) 1963 b) 11 Apr. 1963 c) 11 Apr. 1960 POB: Monufia Governate, Egypt Good quality a.k.a.: a) Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidan (DOB: 11 Apr. 1963. POB: Monufia Governorate, Egypt. Nationality: Egypt. In Arabic: محمد صلاح الدين عبدالحليم زيدان Saif Al-‘Adil b) Seif al Adel c) Muhamad Ibrahim Makkawi (DOB: a) 11 Apr. 1960 b) 11 Apr. 1963. POB: Egypt. Nationality: Egypt) Low quality a.k.a.: a) Ibrahim al-Madani b) Saif Al-‘Adil c) Seif al Adel Nationality: Egypt Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 25 Jan. 2001 (amended on 16 Dec. 2010, 24 Jul. 2013, 15 Feb. 2017) Other information: Responsible for Usama bin Laden’s (deceased) security. Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.333 Name: 1: SEIFALLAH 2: BEN HASSINE 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 8 Nov. 1965 POB: na Tunis, Tunisia Good quality a.k.a.: a) Seif Allah ben Hocine b) Saifallah ben Hassine c) Sayf Allah ‘Umar bin Hassayn d) Sayf Allah bin Hussayn Low quality a.k.a.: a) Abu Iyyadh al-Tunisi b) Abou Iyadh el-Tounsi c) Abu Ayyad al-Tunisi d) Abou Aayadh e) Abou Iyadh Nationality: Tunisia Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 15 Feb. 2017) Other information: Founder of the Tunisian Combatant Group (QDe.090) and leader of Ansar al-Shari’a in Tunisia (QDe.143). Arrest warrant issued by Tunisian Court of First Instance on 23 Aug. 2013.

QDi.334 Name: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: BIN ‘UMAYR 3: AL-NU’AYMI 4: naTitle: na Designation: na DOB: 1954 POB: na Doha, Qatar Good quality a.k.a.: a) Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Na’imi b) ‘Abd al-Rahman al-Nu’aimi c) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’imi d) ‘Abd al-Rahman bin ‘Amir al-Nu’aymi e) ‘Abdallah Muhammad al-Nu’aymi f) ‘Abd al-Rahman al-Nua’ymi g) A. Rahman al-Naimi h) Abdelrahman Imer al Jaber al Naimeh i) A. Rahman Omair J Alnaimi j) Abdulrahman Omair al Neaimi Low quality a.k.a.: na Nationality: na Qatar Passport no: Qatari passport number 00868774 (expired on 27 Apr. 2014) National identification no: Qatari identification number 25463401784 (expires on 6 Dec. 2019) Address: na Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 15 Feb. 2017) Other information: Financier and facilitator for Al-Qaida (QDe.004) and Al-Qaida in Iraq (QDe.115).

QDi.335 Name: 1: ‘ABD AL-RAHMAN 2: KHALAF 3: ‘UBAYD JUDAY’ 4: AL-‘ANIZITitle: na Designation: na DOB: Approximately 6 Mar.1973 POB: na Good quality a.k.a.: a) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-Anizi b) ‘Abd al-Rahman Khalaf al-‘Anzi Low quality a.k.a.: a) Abu Usamah al-Rahman b) Abu Shaima’ Kuwaiti c) Abu Usamah al-Kuwaiti d) Abu Usama e) Yusuf Nationality: Kuwait Passport no: na National identification no: na Address: Syrian Arab Republic (located in since 2013) Listed on: 23 Sep. 2014 (amended on 15 Feb. 2017) Other information: Provides support to Al-Qaida (QDe.004) and Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115), in Syria and Iraq.

Ostavite komentar