Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 17. stav 1. i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ Eo izmenama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16,106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17, 23/17, 29/17, 31/17, 39/17,44/17, 49/17 i 53/17), u listi označenih lica utvrđuju se izmene, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca -www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-5397/2017

U Beogradu, 19. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADEIvica Dačić

Dana 28. aprila 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN uklonio je dolenavedena lica sa Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, nakon zaključenog razmatranja zahteva za uklanjanje ovih imena sa liste podnetih preko Kancelarije ombudsmana, koja je uspostavljena shodno rezoluciji 1904 (2009) Saveta bezbednosti, kao i nakon razmatranja Sveobuhvatnog izveštaja ombudsmana povodom ovog zahteva.

Shodno tome zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), više se ne primenjuju na dolenavedena lica.

A. Pojedinci povezani sa ISIL (DAEŠ) I AL-KAIDOM

QDi. 259 Ime: 1: FRIC 2: MARTIN 3: GELOVIC 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. septembar 1979. Mesto rođenja: Minhen, Nemačka Visoko pouzdani alijasi: a) Robert Konars, rođen 10. aprila 1979. u Ližu, Belgija b) Markus Gebert Manje pouzdani alijasi: a) Malik b) Benzl v) Bentli Nacionalnost: nemačka Broj pasoša: nemački pasoš: 7020069907, izdat u Ulmu, Nemačka (istekao 11. maja 2010.) Nacionalni identifikacioni broj: lična karta Savezne Republike Nemačke broj: 7020783883, izdata u Ulmu, Nemačka (istekla 10. juna 2008.) Adresa: a) (U zatvoru u Nemačkoj (od septembra 2007.)) b) ulica Befinger 20, Ulm, 89075, Nemačka (prethodna adresa) Na listi od: 27. oktobra 2008. (lista izmenjena i dopunjena 13. decembra 2011.) Druge informacije: Dovodi se u vezu sa Islamskom džihadskom unijom (IDŽU), takođe poznatom i kao Islamska džihadska grupa (QDe. 119). Dovodi se u vezu sa Ademom Jilmazom (QDi. 261). Nalazi se u pritvoru u Nemačkoj, od juna 2010.

QDi. 200 Ime: 1: DIJEMAN 2: ABDULKADIR IZAT 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ديمان عبد القادر عزت

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 4. jul 1965. Mesto rođenja: Kirkuk, Irak Visoko pouzdani alijasi: a) Deiman Alhasenben Ali Aldžabari, rođen 4. jula 1965. Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: (Nemačka putna isprava Reiseausweis A 0141062 (oduzeta počev od septembra 2012) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Bavarska, Nemačka Na listi od: 6. decembra 2005 (lista izmenjena i dopunjena 25. januara 2010, 13. decembra 2011. i 15. novembra 2012) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 30. jula 2009.

On 28 April 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the names below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting requests for these names submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Reports of the Ombudsperson on these delisting requests.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the names set out below.

A. Individuals associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.259 Name: 1: FRITZ 2: MARTIN 3: GELOWICZ 4: naTitle: na Designation: na DOB: 1 Sep. 1979 POB: Munich, Germany Good quality a.k.a.: a) Robert Konars born 10 Apr. 1979 in Liege, Belgium b) Markus Gebert Low quality a.k.a.: a) Malik b) Benzl c) Bentley Nationality: Germany Passport no: German number 7020069907, issued in Ulm, Germany (expired on 11 May 2010.) National identification no: Germany German Federal Identity Card number 7020783883, issued in Ulm, Germany (expired on 10 Jun. 2008.) Address: a) (In prison in Germany (since Sep. 2007)) b) Böfinger Weg 20, Ulm, 89075, Germany (previous address) Listed on: 27 Oct. 2008 (amended on 13 Dec. 2011) Other information: Associated with the Islamic Jihad Union (IJU), also known as the Islamic Jihad Group (QDe.119).  Associated with Adem Yilmaz (QDi.261). In detention in Germany as of Jun. 2010.

QDi.200 Name: 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: naName (original script):  ديمان عبد القادر عزتTitle: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1965 POB: Kirkuk, Iraq Good quality a.k.a.: Deiman Alhasenben Ali Aljabbari born 4 Jul. 1965 Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: (German travel document (“Reiseausweis”) A 0141062 (revoked as at Sep. 2012)) National identification no: na Address: Bavaria, Germany Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012) Other information: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

Dana 1. maja 2017. godine, shodno rezolucijama 1267 (1999), 1989 (2011) i 2253 (2015), Komitet Saveta bezbednosti UN uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa ISIL-om (Daeš) i Al Kaidom, nakon zaključenog razmatranja zahteva za uklanjanje ovog imena sa liste podnetog preko Kancelarije ombudsmana, koja je uspostavljena shodno rezoluciji 1904 (2009) Saveta bezbednosti, kao i nakon razmatranja Sveobuhvatnog izveštaja ombudsmana povodom ovog zahteva.

Shodno tome zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje, u skladu sa članom 2 rezolucije SB UN 2253 (2015), više se ne primenjuju na dolenavedeno lice.

A. Pojedinci povezani sa ISIL (DAEŠ) I AL-KAIDOM

QDi. 199 Ime: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RAŠID 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): عطا عبد العزيز رشيد

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. decembar 1973. Mesto rođenja: Sulajmanija, Irak Visoko pouzdani alijasi: a) Abdoulaziz Ata Rašid, rođen 1. decembra 1973. b) Ata Abdoul Aziz Barzingi Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: (nema) Nacionalni identifikacioni broj: identifikaciona kartica za sledovanja broj 6110922 Adresa: (u zatvoru u Nemačkoj) Na listi od: 6. decembra 2005. (lista izmenjena i dopunjena 21. oktobra 2008, 13. decembra 2011, 6. avgusta 2013. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Ime majke: Khadija Majid Mohammed.Član Ansar Al-Islama (QDE. 098). Osuđen 15. jula 2008. na 10 godina zatvora u Nemačkoj. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 30. jula 2009.

On 1 May 2017, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities removed the name below from the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List after concluding its consideration of the delisting request for this name submitted through the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009), and after considering the Comprehensive Report of the Ombudsperson on this delisting request.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 2 of Security Council resolution 2253 (2015) no longer apply to the name set out below.

A. Individual associated with ISIL (Da’esh) and Al-Qaida

QDi.199 Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: naName (original script): عطا عبد العزيز رشيدTitle: na Designation: na DOB: 1 Dec. 1973 POB: Sulaimaniya, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abdoulaziz Ata Rashid born 1 Dec. 1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: (None) National identification no: Ration card no 6110922 Address: (In prison in Germany) Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013, 10 Dec. 2015) Other information: Mother’s name: Khadija Majid Mohammed. Member of Ansar Al-Islam (QDe.098). Sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

Ostavite komentar