Uredba o Adresnom registru

Na osnovu člana 181. stav 1. Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15 i 47/17-autentično tumačenje), člana 10. Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 129/07 i 18/16) i člana 17. stav. 1 i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12-US, 72/12, 7/14-US i 44/14),

Vlada donosi

U R E D B U

O ADRESNOM REGISTRU

UVODNE ODREDBE

Član 1.

Ovom uredbom propisuje se način i postupak vođenja Adresnog registra, označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, način i postupak utvrđivanja kućnih brojeva, označavanje i obeležavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima.

Član 2.

Adresni registar jeste osnovni i javni registar o kućnim brojevima i nazivima ulica i trgova u naseljenom mestu.

Adresni registar obuhvata i utvrđivanje kućnih brojeva za stambene i poslovne zgrade, kao i za katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Član 3.

Označavanje zgrada i katastarskih parcela, u smislu Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15-US, 96/15 i 47/17-autentično tumačenje – u daljem tekstu: Zakon) i ove uredbe, jeste donošenje rešenja o kućnom broju od strane nadležne uže unutrašnje jedinice Republičkog geodetskog zavoda obrazovane za teritoriju opštine, grada, odnosno gradske opštine – službe za katastar nepokretnosti (u daljem tekstu: Služba).

Na osnovu rešenja iz stava 1. ovog člana stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele vrši obeležavanje tako da na objektu, odnosno katastarskoj parceli, o svom trošku, fizički postavlja tablicu sa kućnim brojem.

Obeležavanje iz stava 2. ovog člana propisano je Knjigom grafičkih standarda koju donosi direktor Republičkog geodetskog zavoda, a može se izvršiti i u skladu sa izgledom i namenom objekta ili materijalom od koga je zgrada izgrađena.

ADRESNI REGISTAR

Član 4.

Adresni registar vodi i održava Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: Zavod), odnosno Služba.

Član 5.

Adresni registar sadrži sledeće podatke:

1) matični broj i naziv opštine;

2) matični broj i naziv naseljenog mesta;

3) matični broj i naziv katastarske opštine;

4) matični broj ulice i naziv ulice, odnosno trga;

5) raniji naziv ulice, odnosno trga sa datumom nastale promene;

6) kućni broj u naseljenom mestu;

7) kućni broj u ulici, odnosno na trgu sa datumom nastale promene;

8) kućni broj u zaseoku ili delu naseljenog mesta;

9) preuzeti kućni broj sa datumom preuzimanja;

10) broj katastarske parcele;

11) broj dela katastarske parcele pod objektom.

Član 6.

Državni organi i organizacije, organizacije teritorijalne autonomije i lokalne samouprave, javna preduzeća, kao i druga lica kojima je povereno vršenje javnih ovlašćenja dužni su da u obavljanju svojih poslova koriste podatke iz Adresnog registra.

Podaci Adresnog registra dostavljaju se organima i organizacijama iz stava 1. ovog člana u skladu sa Srpskim standardom SRPS A L3 001, Adresnim sistemom-modelom za razmenu podataka iz avgusta 2016. godine.

Član 7.

Adresni registar je deo Nacionalne infrastrukture geoprostornih podataka (NIGP).

Član 8.

Podaci Adresnog registra vode se i u bazi podataka katastra nepokretnosti, saglasno članu 70. stav 2. Zakona.

a) Saradnja sa jedinicama lokalne samouprave

Član 9.

Adresni registar sadrži nazive ulica i trgova utvrđenih odlukama jedinice lokalne samouprave.

Skupština jedinice lokalne samouprave odlučuje o nazivima ulica i trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svojoj teritoriji, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave (u daljem tekstu: nadležni organ).

Ako je na teritoriji jedinice lokalne samouprave jezik nacionalne manjine u službenoj upotrebi, u postupku promene naziva ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta, pribaviće se mišljenje nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Kad nadležni organ jedinice lokalne samouprave utvrdi, izmeni ili ugasi naziv ulice ili trga, dužan je da o tome obavesti mesno nadležnu Službu, u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o utvrđivanju naziva ulice odnosno trga, odnosno odluke o promeni naziva ulice odnosno trga, odnosno odluke o gašenju naziva ulice odnosno trga.

Član 10.

Za ulicu za koju nije utvrđen naziv, a koja je formirana na terenu izgradnjom više od deset objekata na parnoj ili neparnoj strani, Služba je dužna da se obrati jedinici lokalne samouprave zahtevom da se utvrdi naziv ulice u roku od 30 dana.

Uz zahtev, Služba dostavlja i preglednu skicu ulice sa prikazom izgrađenih objekata i brojevima katastarskih parcela na kojima se objekti nalaze, odnosno prikaz prostiranja ulica za koje je potrebno doneti nazive uz obavezno prikazivanje granica naseljenih mesta i opština.

Ako jedinica lokalne samouprave ne odgovori na zahtev za imenovanje naziva ulice u roku od 30 dana, Služba će o tome obavestiti nadležni organ, a do donošenja naziva predmetne ulice neće utvrđivati kućne brojeve u istoj.

Član 11.

Kada ulica prolazi kroz više naseljenih mesta bez uličnog sistema u jednoj jedinici lokalne samouprave ili kroz više jedinica lokalne samouprave, a nema naziv niti u jednom naseljenom mestu, Služba je dužna da svim nadležnim jedinicama lokalne samouprave uputi dopis sa skicom ulice i prikazom granica naseljenih mesta, kako bi se izbeglo različito imenovanje ulice koja prolazi kroz više naseljenih mesta ili opština ili dupliranje imenovanja ulica i dupliranje numeracije kućnih brojeva u susednim naseljenim mestima.

Po donošenju odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe od strane jedinice lokalne samouprave i numeracije objekata od strane Službe, označavanje ulica i obeležavanje objekata vrši se istovremeno.

Član 12.

Matični broj ulice sastoji se od 12 cifara od kojih je prvih šest cifara matični broj naseljenog mesta i označava naseljeno mesto kome ulica pripada.

Sedma cifra se razlikuje u zavisnosti od vrste ulice i ukazuje na to da li je ulica formirana u naseljenom mestu (bez uličnog sistema) i imenovana je po nazivu naseljenog mesta i u tom slučaju sedma cifra u matičnom broju ulice je 3.

Kada se radi o zaseocima i drugim delovima naseljenih mesta u naseljenom mestu u kome nije uspostavljen ulični sistem sedma cifra je 2.

Kada se radi o ulici u naseljenom mestu u kome je uspostavljen ulični sistem sedma cifra je 0 dok je kod trgova sedma cifra 1.

Poslednjih pet cifara u matičnom broju ulice predstavlja šifru ulice koja je jedinstvena u okviru svakog naseljenog mesta.

Član 13.

Kada ulica ide granicom dva susedna naselja u kojima kućni brojevi na parnoj strani pripadaju jednom naselju, a kućni brojevi na neparnoj strani drugom naselju, naziv ulice i šifra ulice ostaju isti u oba naseljena mesta dok se matični broj tih ulica razlikuje samo u prvih šest cifara.

Ako ulica iz stava 1. ovog člana ima različite nazive, Služba je dužna da nadležnim jedinicama lokalne samouprave dostavi dopis sa primedbom da postoji greška u dupliranom nazivu ulice koju treba ispraviti.

Jedinica lokalne samouprave je dužna da po donošenju odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe obavesti Službu u roku od tri dana.

Služba i jedinica lokalne samouprave su u obavezi da izvrše prenumeraciju, odnosno označe naziv ulice i objekte kućnim brojevima u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe.

Član 14.

Nadležna jedinica lokalne samouprave obaveštava stanovnike naseljenog mesta o donetoj odluci iz člana 9. stav 4. ove uredbe.

Nadležna Služba u postupku numeracije ili prenumeracije objekata, kod imenovanja nove ili promene naziva postojeće ulice, obaveštava stanovnike naseljenog mesta da je donošenjem odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe došlo do promene kućnih brojeva.

Član 15.

Jedinica lokalne samouprave obavezna je da izvrši označavanje ulice u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe.

Jedinica lokalne samouprave je u obavezi da izvrši obeležavanje objekata u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe.

Ne može se vršiti obeležavanje objekata u novoj ulici ili trgu bez prethodno označenog naziva ulice ili trga.

Stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele u obavezi je da obeleži zgrade i katastarske parcele kućnim brojevima u roku od 15 dana od dana utvrđivanja kućnog broja.

Član 16.

Promena naziva ulice ili trga provodi se u katastru nepokretnosti po službenoj dužnosti na osnovu odluke iz člana 9. stav 4. ove uredbe nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

b) Održavanje Adresnog registra

Član 17.

Održavanje Adresnog registra jeste prikupljanje, utvrđivanje i provođenje nastalih promena u bazi podataka Adresnog registra koje se odnose na kućne brojeve i nazive ulica i trgova, kao i vršenje kontrole nad označavanjem i obeležavanjem zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima.

Održavanje Adresnog registra vrši se po zahtevu stranke i po službenoj dužnosti.

Podaci o adresi objekata ažuriraju se u bazi katastra nepokretnosti prema podacima Adresnog registra po službenoj dužnosti, bez donošenja rešenja.

U postupku održavanja baze Adresnog registra Služba je dužna da po službenoj dužnosti ispravi grešku nastalu u Adresnom registru, kao i da usaglašava podatke o adresi objekta iz baze Adresnog registra, baze katastra nepokretnosti i faktičkog stanja sa terena.

U postupku iz stava 4. ovog člana radi se kontrola numeracije kućnih brojeva svih objekata u predmetnoj ulici.

U postupku ispravke greške, prenumeracija kućnih brojeva vršiće se samo za objekte koji nisu numerisani u skladu sa odredbama ove uredbe, i to umetanjem slovnih oznaka, dok ostali objekti zadržavaju postojeću numeraciju.

3. UTVRĐIVANJE KUĆNIH BROJEVA

Član 18.

Kućni broj utvrđuje se za stambene i poslovne objekte upisane u katastar nepokretnosti.

Kućni broj utvrđuje se i za zgrade za privremeno stanovanje (vikendica, letnjikovac, vinogradarska kuća i dr.).

Kućni broj utvrđuje se i za objekte u izgradnji, koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, čiji je postupak izgradnje započet u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14).

Kućni broj utvrđuje se po zahtevu investitora i za neizgrađene katastarske parcele koje su urbanističkim planom predviđene za izgradnju.

Posebnom delu stambenog ili poslovnog objekta, može se utvrditi kućni broj ako je u bazi katastra nepokretnosti upisan kao poseban deo i ima neposredan ulaz sa ulice.

Izuzetno, kućni broj utvrđuje se i za ulaz u poseban deo objekta na višoj etaži, kada se u taj posebni deo ne ulazi iz prizemlja zgrade već spoljnim stepeništem do te etaže.

Kućni broj utvrđen u skladu sa ovim članom uredbe ima vrstu kućnog broja Utvrđeni kućni broj.

Član 19.

Kućni broj utvrđuje se i za stambene i poslovne objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti sa napomenom da objekat nije upisan u katastar nepokretnosti i ima vrstu kućnog broja Evidentirani kućni broj.

Kućni brojevi za objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, a kojima je kućni broj utvrđen od strane jedinice lokalne samouprave ili su u bazu Adresnog registra uneti iz drugih izvora prilikom izrade katastra nepokretnosti u bazi Adresnog registra imaju vrstu kućnog broja Evidentirani kućni broj.

Upisom objekta u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti, bez naplate takse, menja se vrsta kućnog broja iz Evidentiranog u Utvrđeni kućni broj.

Za objekte iz st. 1. i 2. ovog člana Služba izdaje uverenje o kućnom broju sa napomenom da objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.

Član 20.

Za objekte koji nisu upisani u katastar nepokretnosti, a kojima do dana stupanja na snagu ove uredbe nije evidentiran kućni broj, stambena zajednica, vlasnik ili korisnik objekata dužni su da podnesu zahtev za evidentiranje kućnog broja uz dokaz da je podnosilac zahteva imalac prava svojine, korisnik ili zakupac katastarske parcele na kojoj je izgrađen objekat ili graditelj, korisnik objekta ili podnosilac zahteva za legalizaciju odnosno ozakonjenje objekta.

Rešenje o evidentiranom kućnom broju sadrži napomenu da objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.

Upisom objekta u katastar nepokretnosti po službenoj dužnosti bez naplate takse, menja se vrsta kućnog broja iz Evidentiranog u Utvrđeni kućni broj.

Član 21.

Kućni broj se ne utvrđuje za pomoćne objekte koji su u funkciji glavnog objekta i izgrađeni su na istoj katastarskoj parceli na kojoj je izgrađen glavni objekat.

Kućni broj se ne utvrđuje za: ambare, silose, štale, ribnjake, žičare, mostove, vijadukte, tunele, heliodrome, parkinge, stadione, bazene, relejne stanice i TV tornjeve, osim ako u njima postoji poseban deo namenjen za stanovanje ili obavljanje delatnosti.

Član 22.

Kućni broj se po službenoj dužnosti briše i gasi iz baze Adresnog registra prijavom promene nastale uklanjanjem objekta na osnovu elaborata geodetskih radova ili uviđajem sa terena, uz zapisnik o izvršenom uviđaju.

U postupku gašenja kućnog broja ne naplaćuje se taksa.

Jednom ugašen kućni broj može se ponovo utvrditi upisom novog objekta na toj katastarskoj parceli uz naplatu takse za utvrđivanje kućnog broja.

Član 23.

Utvrđivanje kućnih brojeva vrši se posebno za svaku ulicu u naseljenom mestu, pri čemu objekti, odnosno katastarske parcele sa leve strane ulice, odakle počinje utvrđivanje, dobijaju neparne kućne brojeve, počev od broja jedan, a objekti, odnosno katastarske parcele sa desne strane ulice, dobijaju parne brojeve, počev od broja dva.

Utvrđivanje kućnih brojeva u ulici, kao i na keju, vrši se sa kraja ulice koji je bliži glavnom delu, odnosno centru naseljenog mesta i nastavlja u pravcu periferije.

Utvrđivanje kućnih brojeva na trgu vrši se u kontinuitetu u smeru kretanja kazaljke na satu, počev od ugla glavne ulice i od broja jedan.

Utvrđivanje kućnih brojeva u naseljenim mestima razbijenog tipa, odnosno u mestima u kojima ne postoje ulice, vrši se od ulaska u naselje iz pravca administrativnog centra jedinice lokalne samouprave, u kontinuitetu počev od broja jedan, onim redom koji je najpovoljniji i najkraći prilaz od jedne ka drugoj zgradi.

Član 24.

Za dva ili više objekata u istoj ulici ne može se utvrditi isti kućni broj.

Ako objekat ima više zasebnih ulaza ili se nalazi na raskrsnici, svakom ulazu utvrđuje se poseban kućni broj u odnosu na pripadajuću ulicu.

Član 25.

Za objekat koji je u katastru nepokretnosti upisan kao dvojni objekat ili objekat sa više ulaza, utvrđuju se kućni brojevi za sve ulaze u objekat u skladu sa upisanim brojem dela parcele pod objektom i opisom ulaza u objekat.

Kućni brojevi za objekat sa više ulaza utvrđuju se jednim postupkom za sve ulaze u taj objekat.

Nije dozvoljeno pojedinačno utvrđivanje kućnih brojeva za objekte iz stava 1. ovog člana.

Za objekte koji se nalaze na raskrsnici dve ili više ulica uverenje o kućnom broju koje izdaje Služba sadrži podatak o numeraciji svih ulaza po ulicama.

Član 26.

Ako utvrđivanje dodatnog kućnog broja za ulaz u objekat izaziva potrebu promene ostalih kućnih brojeva na objektu, za sve ulaze u objekat utvrdiće se isti kućni broj kome se dodaju slovne oznake po azbučnom redu sa narednom slovnom oznakom.

Za dvorišne objekte utvrđuje se kućni broj objekta kome se dodaje slovna oznaka po azbučnom redu sa narednom slovnom oznakom, a ako ulični objekat ima više ulaza sa kućnim brojem utvrđenim slovnim oznakama, dvorišnom objektu se utvrđuje kućni broj uličnog objekta sa narednom slovnom oznakom.

Član 27.

Objektu sagrađenom između dva postojeća objekta posle izvršenog utvrđivanja kućnih brojeva, utvrđuje se kućni broj prvog susednog objekta manjeg kućnog broja, kome se dodaje slovna oznaka po azbučnom redu sa narednom slovnom oznakom.

Član 28.

Vlasnik, odnosno investitor objekta dužan je da u roku od 30 dana od dana izgradnje objekta, istovremeno sa zahtevom za upis objekta u katastar nepokretnosti, podnese i zahtev za utvrđivanje kućnog broja u skladu sa Zakonom.

Za objekte koji su upisani u katastar nepokretnosti, a za koje nije utvrđen kućni broj do dana stupanja na snagu ove uredbe, nadležna Služba će pozvati vlasnika, odnosno držaoca objekta da u roku od 15 dana od dana prijema poziva podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja.

Ako vlasnik, odnosno držalac objekta nije utvrđen, poziv iz stava 2. ovog člana dostavlja se stambenoj zajednici, vlasniku ili korisniku zgrade, odnosno vlasniku, korisniku ili zakupcu katastarske parcele na kojoj je zgrada izgrađena.

Ako lice iz st. 2. i 3. ovog člana u ostavljenom roku ne podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja, Služba će utvrditi kućni broj po službenoj dužnosti, donošenjem rešenja o utvrđivanju kućnog broja, koje sadrži i obavezu plaćanja propisanih taksi.

Član 29.

Vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele može i pre izgradnje zgrade da podnese zahtev za utvrđivanje kućnog broja za neizgrađenu katastarsku parcelu.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana, kao dokaz da je katastarska parcela predviđena za izgradnju, dostavlja se informacija o lokaciji izdata od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave.

Baza Adresnog registra, izuzev katastarskih parcela iz stava 1. ovog člana, kao i za katastarske parcele na kojima je počela izgradnja objekta u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ne sadrži podatke o kućnim brojevima za neizgrađene katastarske parcele.

Služba će u postupku održavanja Adresnog registra za neizgrađene katastarske parcele, predvideti određeni niz kućnih brojeva koji će biti utvrđeni prilikom upisa objekata u katastar nepokretnosti.

Za katastarske parcele koje imaju izlaz na dve ili više ulica utvrđuje se samo jedan kućni broj.

Ako se katastarska parcela kojoj je već utvrđen kućni broj deli, prvi isparcelisani deo do susednog objekta, odnosno katastarska parcela manjeg kućnog broja zadržaće ranije utvrđeni kućni broj, a za ostale delove utvrđuje se isti kućni broj sa slovnom oznakom po azbučnom redu sa narednom slovnom oznakom u zavisnosti od broja isparcelisanih delova.

Ako je kućni broj utvrđen za katastarsku parcelu, nakon izgradnje i upisa objekta u katastar nepokretnosti kućni broj utvrđen za katastarsku parcelu pridružuje se upisanom objektu.

Ako su na katastarskoj parceli za koju je utvrđen kućni broj izgrađene dve ili više zgrada ili jedna zgrada sa više ulaza ili ako za katastarsku parcelu na kojoj je zgrada izgrađena nije ranije utvrđen kućni broj, u postupku upisa zgrade u katastar nepokretnosti istovremeno se utvrđuje i kućni broj za sve ulaze u zgradu.

Član 30.

Kada zahtevu za utvrđivanje kućnog broja prethodi zahtev za upis tog objekta u katastar nepokretnosti za koji je uredno predat elaborat geodetskih radova, ili postoji prethodni zahtev ili žalba kod drugostepenog organa, podatak o broju dela parcele za koji je utvrđen kućni broj biće u rešenju o kućnom broju dopunjen prilikom upisa tog objekta u katastar nepokretnosti.

Član 31.

Služba utvrđuje kućni broj rešenjem.

Ako je za utvrđivanje kućnog broja neophodno izvršiti uviđaj na terenu, uviđaj obavlja nadležna Služba o čemu sačinjava zapisnik.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Zavodu u roku od osam dana od dana prijema rešenja.

Član 32.

Služba će prenumerisati kućne brojeve ako je odlukom nadležnog organa promenjen naziv dela ulice ili ako kućni broj nije utvrđen u skladu sa ovom uredbom, odnosno ako je ranije utvrđen kućni broj „bb”.

Prenumeracija kućnih brojeva vrši se na osnovu elaborata prenumeracije koji izrađuje Služba i koji sadrži tehnički izveštaj, predmer i predračun i grafički prikaz postojećih i novoutvrđenih kućnih brojeva za svaku ulicu posebno.

Na osnovu elaborata prenumeracije iz stava 2. ovog člana, Služba po službenoj dužnosti donosi rešenje o utvrđivanju kućnog broja.

Izuzetno, u postupku prenumeracije kućnih brojeva, za zgrade koje nisu upisane u katastar nepokretnosti utvrđuje se kućni broj prema katastarskoj parceli na kojoj je zgrada izgrađena uz zabeležbu da objekat nije upisan u katastar nepokretnosti.

Član 33.

Kada su u jednoj ulici dva ili više objekta obeležena istim kućnim brojem, Služba će u zapisniku o izvršenom uviđaju sa terena navesti da u predmetnom delu ulice postoje duplirani kućni brojevi i neovlašćeno obeležavanje objekata sa istim kućnim brojem.

U postupku po službenoj dužnosti, Služba svim vlasnicima, korisnicima ili držaocima objekata koji su obeleženi istim kućnim brojem, dostavlja poziv za usmenu raspravu na kojoj će se na osnovu priloženih dokaza utvrditi koji od objekata zadržava kućni broj, a sa kojih objekata treba skinuti neovlašćeno postavljenu tablicu sa kućnim brojem.

U slučaju kada vlasnik, korisnik, odnosno držalac objekta ne postupi po nalogu Službe po kome treba skinuti neovlašćeno postavljenu tablicu sa kućnim brojem u roku od tri dana, Služba će posle izvršene kontrole na terenu sačiniti zapisnik i nadležnom sudu poslati predlog za pokretanje prekršajnog postupka.

U ovom postupku, po službenoj dužnosti ili po zahtevu za utvrđivanje kućnog broja za objekte koji su bili neovlašćeno obeleženi donosi se rešenje kojim se utvrđuje kućni broj uz obavezu plaćanja takse.

Za objekte za koje je opštinskim rešenjima utvrđen duplirani kućni broj ili numeracija objekata ne odgovara parnosti strane te ulice radi se prenumeracija kućnih brojeva bez naplate takse.

4. OZNAČAVANJE NAZIVA NASELJENIH MESTA, ULICA I TRGOVA I OBELEŽAVANJE KUĆNIM BROJEVIMA

Član 34.

Označavanje naziva naseljenog mesta vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje saobraćajna signalizacija.

Nazivi naseljenih mesta, ulica i trgova ispisuju se u skladu sa zakonom kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma i zakonom kojim se uređuju zaštita prava i sloboda nacionalnih manjina, u delu kojim se uređuje službena upotreba jezika i pisma.

Označavanje naziva ulica, trgova i označavanje kućnih brojeva vrši se prema podacima Adresnog registra.

Troškovi označavanja i označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova u nadležnosti su jedinica lokalne samouprave.

Troškovi označavanja i obeležavanje zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u nadležnosti su stambene zajednice, vlasnika ili korisnika zgrade, odnosno vlasnika, korisnika ili zakupca katastarske parcele.

Izuzetno od stava 5. ovog člana troškove označavanja i obeležavanja zgrada i katastarskih parcela kućnim brojevima u postupku numeracije ili prenumeracije kućnih brojeva izazvane donošenjem novih ili promenom postojećih naziva ulica, snosi jedinica lokalne samouprave.

Član 35.

Kontrolu nad označavanjem ulica vrši jedinica lokalne samouprave.

Kontrolu nad obeležavanjem objekata vrši Služba.

Član 36.

Tabla sa nazivom ulice i trga može da sadrži i grb jedinice lokalne samouprave ako je to u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave.

Označavanje naziva ulica i trgova vrši se postavljanjem na zgradu tabli sa ispisanim nazivom ulice, odnosno trga tako da se:

1) u svakoj ulici, na početku i na kraju ulice, sa obe strane postave table;

2) na svakoj raskrsnici ulica table postave dijagonalno;

3) na svakom trgu na mestu spajanja ulica sa trgom postave table.

Ako se tabla sa ispisanim nazivom ulice ne može postaviti na objektu u smislu stava 1. ovog člana, tabla sa nazivom ulice postavlja se na posebnom stubu visine 2,5 m ili na ogradu.

Stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele dužan je da omogući da se tabla sa nazivom ulice ili trga postavi na njegovom objektu, odnosno katastarskoj parceli.

Stambena zajednica, vlasnik ili korisnik zgrade, odnosno vlasnik, korisnik ili zakupac katastarske parcele dužan je da u roku od 15 dana od dana donošenja rešenja o kućnom broju obeleži objekat, odnosno katastarsku parcelu tablicom sa kućnim brojem.

Član 37.

Table sa nazivima ulica izrađuju se u skladu sa Knjigom grafičkih standarda koju donosi direktor Zavoda ili u skladu sa odlukom jedinice lokalne samouprave za teritoriju te lokalne samouprave.

Tablice sa kućnim brojem izrađuju se u skladu sa Knjigom grafičkih standarda koju donosi direktor Zavoda ili u skladu sa izgledom, namenom objekta ili materijalom od koga je zgrada izgrađena.

Član 38.

Tablice sa kućnim brojem postavljaju se na objektu sa desne strane od ulaza ili iznad ulaza, vodeći računa o njihovoj vidljivosti.

Obeležavanje katastarskih parcela kućnim brojevima vrši se postavljanjem tablica na posebnom stubu visine 2,5 m, u levom uglu parcele od glavne ulice, odnosno puta, a ako je parcela ograđena, postavljanje tablica vrši se na ulazu parcele, vodeći računa o njihovoj vidljivosti.

Član 39.

Zabranjeno je neovlašćeno označavanje ili skidanje tabli sa nazivima naseljenih mesta, ulica ili trgova i neovlašćeno postavljanje tablica sa kućnim brojevima, kao i uništavanje, oštećivanje ili narušavanje izgleda tabli, odnosno tablica.

5. KAZNENE ODREDBE

Član 40.

Novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice – vlasnik, odnosno korisnik objekta; vlasnik, korisnik, odnosno zakupac katastarske parcele, ako:

1) ne omogući da se tabla sa nazivom ulice ili trga postavi na njegovom objektu, odnosno katastarskoj parceli (član 36. stav 4. ove uredbe);

2) ne obeleži objekat, odnosno katastarsku parcelu tablicom sa kućnim brojem (član 36. stav 5. ove uredbe);

3) neovlašćeno označi, skine, uništi, ošteti ili naruši izgled table sa nazivom ulice ili trga ili tablice sa kućnim brojem (član 39. ove uredbe).

Novčanom kaznom od 100.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana pravno lice.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana i odgovorno lice u pravnom licu.

Novčanom kaznom od 50.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1. ovog člana preduzetnik.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se za prekršaj i lice koje neovlašćeno označi, skine, uništi, ošteti ili naruši izgled table sa nazivom naseljenog mesta, ulice ili trga ili tablice sa kućnim brojem (član 39. ove uredbe).

6. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 41.

Do dana izrade geodetsko-katastarskog informacionog sistema, Adresni registar se vodi i održava u posebnoj bazi podataka, iz koje se po službenoj dužnosti preuzimaju odgovarajući podaci i istovremeno unose u druge registre o nepokretnostima koje vodi Zavod.

Član 42.

Označavanje naziva naseljenih mesta, ulica i trgova i označavanje objekata, odnosno katastarskih parcela kućnim brojevima koje nije završeno do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se u skladu sa odredbama ove uredbe.

Član 43.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o označavanju naziva naseljenih mesta, ulica i trgova, označavanju zgrada kućnim brojevima i vođenju registra kućnih brojeva i trgova („Službeni glasnik RS”, broj 16/12).

Član 44.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj:

U Beogradu, ___. juna 2017. godine

V L A D A

PRVI POTPREDSEDNIK VLADE

Ivica Dačić

Ostavite komentar