Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

R E Š E NJ E

o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju liste označenih lica

1. U Rešenju o utvrđivanju liste označenih lica („Službeni glasnik RS”, br. 69/15, 86/15, 97/15 i 114/15), u listi označenih lica utvrđuju se izmene i dopune, koje su sastavni deo ovog rešenja.

Utvrđene izmene i dopune liste iz stava 1. ove tačke objavljuju se u originalu na engleskom jeziku i u prevodu na srpski jezik. U slučaju bilo kakvog neslaganja merodavan je tekst na engleskom jeziku.

2. Ovo rešenje, u skladu sa zakonom, objavljuje se na internet stranici Vlade Republike Srbije – www.srbija.gov.rs i na internet stranici Uprave za sprečavanje pranja novca – www.apml.gov.rs.

3. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 337-637/2016

U Beogradu, 28. januara 2016. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

QDI. 27Shodno rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za Al Kaidu, 25. novembra 2015. godine, uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za Al Kaidu. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 1. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2161 (2014) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

A. Pojedinci

QDi. 023 Ime: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUKAI’I

Ime (u originalnom pismu): ﻲﻌﺟاﺮﻟا ﻪﻴﺒﻧ ﺪﻴﻤﺤﻟا ﺪﺒﻋ ﻪﻳﺰﻧ

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 30. mart 1964. b) 14. maj 1964. Mesto rođenja: Tripoli, Libijska Arapska Džamahirija Visoko pouzdani alijasi: a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai v) Nazih Abdul Hamed Al-Ragie Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: libijska Broj pasoša: 621570 Nacionalni identifikacioni broj: 200310/I Adresa: Al Navafaliyin, ulica Jaraba, Taksim Al Zuruk, Tripoli, Libijska Arapska Džamahirija Na listi od: 17. oktobra 2001. (lista izmenjena i dopunjena 31. jula 2006. i 16. decembra 2010) Druge informacije: Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 21. juna 2010.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), 30. novembra 2015. godine, odobrio je dolenavedeni unos u Listu sankcija za Al Kaidu protiv pojedinaca i entiteta koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 362 Ime: 1: EMRAH 2: ERDOGAN 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 2. februar 1988. Mesto rođenja: Karliova, Turska Visoko pouzdan alijas: neprimenjivo Manje pouzdani alijasi: a) Imraan Al-Kurdi b) Imraan v) Imran g) Imran ibn Hassan d) Salahaddin El Kurdi đ) Salahaddin Al Kudi e) Salahadin Al-Kurdi ž) Salah Aldin z) Sulaiman i) Ismatollah j) Ismatullah k) Ismatullah Al Kurdi Nacionalnost: nemačka Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: nemačka BPA C700RKL8R4, izdata 18. februara 2010. godine, ističe 17. februara 2016. godine Adresa: zatvor Verl, Nemačka (od maja 2015) Na listi od: 30. novembra 2015. godine Druge informacije: Bivši strani teroristički borac povezan sa Al Kaidom (QDe.004) u severnom Vazaristanu, Pakistan (2010-2011), i sa Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al Shabaab) u Somaliji (2011-2012). 2014. godine osuđen na sedmogodišnju kaznu zatvora od strane Višeg regionalnog suda u Frankfurtu/Majna, Nemačkoj. Fizički opis: boja očiju: braon; boja kose: braon; građa: jaka; težina: 92 kg; visina: 176 cm; mladež na desnoj strani leđa. Ime majke: Emine Erdogan. Ime oca: Sait Erdogan.

Komitet uspostavljen rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011), usvojio je izmene, 10. decembra 2015. godine, koje su označene kao podvučene i precrtane u dolenavedenom unosu u Listi sankcija za Al Kaidu protiv pojedinaca i entiteta povezanih sa Al Kaidom koji podležu zamrzavanju imovine, zabrani putovanja i embargu na oružje, u skladu sa članom 1 rezolucije SB UN 2161 (2014), usvojene pod Glavom VII Povelje UN:

A. Pojedinci

QDi. 012 Ime: 1: NAŠVAN 2: ABD AL-RAZAK 3: ABD AL-BAKI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): نشوان عبد الرزاق عبد الباقي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1961. Mesto rođenja: Mosul, Irak Visoko pouzdani alijasi: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraki b) Abd Al-Hadi Al-Iraki v) Omar Uthman Mohammed g) Abdul Hadi Arif Ali Manje pouzdani alijasi: a) Abu Abdalah b) Abdul Hadi al-Taveel v) Abd al-Hadi al-Ansari g) Abd al-Muhajman d) Abu Ajub Nacionalnost: iračka Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo identifikaciona kartica za sledovanja broj 0094195 Adresa: neprimenjivo Na listi od: 6. oktobra 2001. godine (lista izmenjena i dopunjena 14. maja 2007, 27. jula 2007 i 10. decembra 2015) Druge informacije: Priključio se Al-Kaidi 1996. godine i u to vreme je bio bitna osoba za kontakt Talibanima u Avganistanu. Bio je plaćen od strane Ansar Al-Islama (QDe. 098) da rukovodi napadima koji su, tokom proleća i leta 2005. godine, bili organizovani u iračkim provincijama Kirkuk i Ninveh. Visoki funkcioner Al-Kaide. Zatočen u SAD počev od jula 2007 avgusta 2014. Ime oca: Abd al-Razzak Abd al-Baki. Ime majke: Nadira Ajoub Asaad. Dostupni su slika i otisci koje je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 15. juna 2010.

QDi. 144 Ime: 1: MOHAMAD 2: TAHIR 3: HAMID 4: neprimenjivo Hussein

Ime (u originalnom pismu): محمد طاهر حامد

Zvanje: Imam Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. novembar 1975. Mesto rođenja: Pošok, Irak Visoko pouzdan alijas: Abdelhamid Al Kurdi Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: neprimenjivo iračka Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: neprimenjivo Sulajmanija, Irak Na listi od: 12. novembra 2003. (lista izmenjena i dopunjena 9. septembra 2005, 21. decembra 2007, 16. maja 2011. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Ime majke: Attia Mohiuddin Taha. Izdat nalog za deportaciju od strane italijanskih vlasti 18. oktobra 2004. Italijanske vlasti ga smatraju beguncem od pravde počev od septembra 2007. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 8. juna 2010.

QDi. 184 Ime: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AJED 4: AŠOUR AL-FADHLI

Ime (u originalnom pismu): محسن فاضل عايد عاشور الفضلي

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 24. april 1981. Mesto rođenja: Kuvajt Visoko pouzdani alijasi: a) Muhsin Fadhil ‘Ajid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ajid Ašur al Fadhli v) Abu Majid Samijah g) Abu Samia Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: kuvajtska Broj pasoša: a) kuvajtski broj 106261543 b) kuvajtski broj 1420529, izdat u Kuvajtu (istekao 31. marta 2006) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Blok četiri, ulica 13, kuća 179 grad Kuvajt, Oblast Al-Rika, Kuvajt Na listi od: 17. februara 2005. (lista izmenjena i dopunjena 23. jula 2008. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Raspisana poternica od strane bezbednosnih organa Kuvajta. Tražen od strane saudijskih bezbednosnih snaga. U bekstvu od jula 2008. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 1. juna 2010.

QDi. 199 Ime: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RAŠID 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): عطا عبد العزيز رشيد

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. decembar 1973. Mesto rođenja: Sulajmanija, Irak Visoko pouzdani alijasi: a) Abdoulaziz Ata Rašid, rođen 1. decembra 1973. b) Ata Abdoul Aziz Barzingi Manje pouzdani alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: (nema) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo identifikaciona kartica za sledovanja broj 6110922 Adresa: u zatvoru u Nemačkoj Na listi od: 6. decembra 2005. (lista izmenjena i dopunjena 21. oktobra 2008, 13. decembra 2011, 6. avgusta 2013. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Ime majke: Khadija Majid Mohammed. Član Ansar Al-Islama (QDE. 098). Osuđen 15. jula 2008. na 10 godina zatvora u Nemačkoj. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 30. jula 2009.

QDi. 203 Ime: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): فرهاد كنابي أحمد

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1. jul 1971. Mesto rođenja: Arbil, Irak Visoko pouzdani alijasi: a) Kaua Omar Ahmed b) (ranije na Listi kao) Kava Hamavandi v) Kava Omar Ahmed Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: (nemačka putna isprava („Reiseausweis”) A 0139243 (oduzeta počev od septembra 2012)) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Arbil-Kuštuba-kuća broj SH11, ulica 5380, Irak Na listi od: 6. decembar 2005. (lista izmenjena i dopunjena 31. jula 2006, 25. januara 2010, 13. decembra 2011, 15. novembra 2012. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Ime majke: Farida Hussein Khadir. Pušten iz zatvora u Nemačkoj 10. decembra 2010. i otišao u Irak 6. decembra 2011. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 5. oktobra 2009.

QDi. 206 Ime: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED HALIL 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): ابراهيم محمد خليل

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 2. jul 1975. Mesto rođenja: Deir ez-Zor, Sirija Visoko pouzdani alijasi: a) Khalil Ibrahim Jasem, rođen 2. maja 1972. u Bagdadu, Irak b) Khalil Ibrahim Mohamad, rođen 3. jula 1975. u Mosulu, Irak v) Khalil Ibrahim Al Zafiri (rođen 1972.) g) Khalil, rođen 2. maja 1975. d) Khalil Ibrahim al-Zahiri, rođen 2. jula 1975 u Mosulu Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: sirijska Broj pasoša: (Privremena suspenzija deportacije broj: T04338017 koju je izdala Kancelarija za strance grada Majnca istekla je 8. maja 2013.) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: Sklonište za izbeglice Alte Cigelaj, Majnc, 55128, Nemačka Na listi od: 6. decembra 2005. (lista izmenjena i dopunjena 25. januara 2010, 13. decembra 2011, 6. avgusta 2013. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Osuđen na 7 godina zatvora u Nemačkoj 6. decembra 2007. Pušten 30. decembra 2012. Dostupni su slika i otisci koje je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena je 5. oktobra 2009.

QDi. 226 Ime: 1: NAJMUDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: neprimenjivo

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 7. jul 1956. b) 17. jun 1963. Mesto rođenja: Olaklo Sarbajer, Gubernija Al-Sulaymaniyah, Irak Visoko pouzdani alijasi: a) Mulah Krekar b) Fateh Najm Edine Faraj v) Faraj Ahmad Najmudin Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo identifikaciona kartica za sledovanja broj 0075258 Adresa: Hajmsdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norveška Na listi od: 7. decembra 2006. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015) Druge informacije: Ime majke: Masouma Abd al-Rahman. Dostupni su slika i otisci koje je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN. Revizija shodno rezoluciji Saveta bezbednosti 1822 (2008) završena 20. maja 2010.

QDI. 276 Ime: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HIŠAN 4: AL-MAZIDIH

Ime (u originalnom pismu): أكرم تركي هاشم المزيده

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1974. b) 1975. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijasi: Akram Turki Al-Hišan Manje pouzdani alijasi: a) Abu Džarah b) Abu Akram Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Zabadani, Gubernija Deir ez-Zor, Sirijska Arapska Republika b) Irak v) Jordan Na listi od: 11. marta 2010. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015) Druge informacije: Drugi mogući datum rođenja: 1979. Rođak je Gazy Feza Hišan Al Mazidiha (QDI. 277). Obezbeđuje finansijsku pomoć Islamskoj državi Iraka i Levanta, koja se od 2015. godine na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (AQI) (QDe.115).

QDi. 277 Ime: 1: GAZI 2: FEZA 3: HIŠAN 4: AL-MAZIDIH

Ime (u originalnom pismu): غازي فيزا هاشم المزيده

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: a) 1974. b) 1975. Mesto rođenja: neprimenjivo Visoko pouzdani alijasi: a) Gazi Fezaa Hišan b) Musari Abd Aziz Saleh Šlas Manje pouzdani alijasi: a) Abu Fejsal b) Abu Gazi Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Zabadani, Sirijska Arapska Republika b) Irak Na listi od: 11. marta 2010. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015) Druge informacije: Rođak je Akram Turki Hišan Al Mazidihu (QDi. 276). Organizovao terorističke napade za Islamsku državu Iraka i Levanta, koja se od 2015. godine na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (AQI) (QDe.115).

QDi. 278 Ime: 1: MUTANA 2: HARIT 3: AL-DARI 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): مثنى حارث الضاري

Zvanje: lekar Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 16. jun 1969. Mesto rođenja: Irak Visoko pouzdani alijasi: a) dr Mutana Al Dari b) Mutana Harit Al Dari v) Mutana Harit Sulejman Al-Dari g) Mutana Harit Sulejman Al-Džari d) Mutana Haret Al-Džari đ) Mutana Haris Al-Džari e) Doktor Mutana Harih Sulejman Al Dari Al-Zavba’ ž) Mutana Harit Sulejman Al-Dari Al-Zobai z) Mutana Harit Sulejman Al-Dari al-Zavba’i i) Mutana Haret al-Dari j) Mutana Haris al-Dari k) Doktor Mutana al-Dari l) dr Mutana Harit al-Dari al-Zovbai Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo identifikaciona kartica za sledovanja broj 1729765 Adresa: a) Aman, Jordan b) (Khan Dari, Irak (ranije)) v) (Selo Asas, Abu Gurayb, Irak (ranije)) g) (Egipat (ranije)) Na listi od: 25. marta 2010. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015) Druge informacije: Ime majke: Heba Khamis Dari. Pružao operativno-finansijsku podršku i druge usluge Al-Kaidi u Iraku (QDe. 115) Islamskoj državi Iraka i Levanta, koja se od 2015. godine na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (AQI) (QDe.115). Umešan u krijumčarenje nafte. Tražen od strane iračkih bezbednosnih snaga. Dostupni su slika i otisci koje je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN.

QDi. 299 Ime: 1: IBRAHIM 2: AVAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARAI

Ime (u originalnom pismu): إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائي

Zvanje: doktor Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 1971. Mesto rođenja: Irak Visoko pouzdani alijasi: Doktor Ibrahim ‘Avad Ibrahim ‘Ali al-Badri al-Samarai’ (rođen 1971. u Samari, Irak (Ibrahim ‘Avad Ibrahim al-Badri al-Samarai; Ibrahim ‘Avad Ibrahim al-Samara’i; dr. Ibrahim Avad Ibrahim al-Samara’i)) Manje pouzdani alijasi: a) أبو دعاء (Abu Du’a; Abu Duaa’) (upečatljivo poznat po ovom ratnom imenu) b) dr. Ibrahim v) أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Bagdadi al-Husaini al-Kuraiši; Abu Bakr al-Bagdadi Nacionalnost: iračka Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo identifikaciona kartica za sledovanja broj 0134852 Adresa: a) Irak, b) Sirija Na listi od: 5. oktobra 2011. (lista izmenjena i dopunjena 20. jula 2012. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Opis: visina: 165 cm. Težina: 85 kg. Oči i kosa crne boje. Bela koža. Vođa Al-Kaide u Iraku (QDe. 115) (AKI) Islamske države Iraka i Levanta, koja se od 2015. godine na listi nalazi kao Al Kaida u Iraku (AQI) (QDe.115). Trenutno sedište u Iraku i Siriji. Samoproglasio se za ,,kalifu” u Mosulu 2014. Odgovoran za upravljanje i usmeravanje operacija AQI velikih razmera. Ime žene: Saja Hamid al-Dulaimi. Ime žene: Asma Favzi Mohammed al-Kubaissi. Tražen od strane iračkih bezbednosnih snaga. Dostupni su slika i otisci koje je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN.

QDi. 317 Ime: 1: ABU MOHAMED 2: AL-DŽAVLANI 3: neprimenjivo 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): أبو محمد الجولاني

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: između 1975. i 1979. Mesto rođenja: Sirija Visoko pouzdani alijasi: a) Abu Mohamed al-Džavlani (Abu Muhamad al-Džavlani, Abu Mohamed al-Džulani, Abu Mohamed al-Golani, Abu Muhamad al-Golani, Abu Muhamad Aljavlani, Muhamad al-Džavlani) (transkripcija imena u originalu) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, rođen u Siriji 1980. Ime majke: Fatma Ali Majour. Adresa: Mosul, Souk al-Nabi Junis Manje pouzdan alijas: a) شيخ الفاتح ، الفاتح ((transkripcija: Shaikh al-Fatih; Al Fatih) (u prevodu: Osvajač) (nadimak iz rata) b) Abu Ashraf Nacionalnost: sirijska Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: (aktivan u Siriji od juna 2013) Na listi od: 24. jula 2013. (lista izmenjena i dopunjena 2. juna 2014. i 10. decembra 2015) Druge informacije: Opis: taman ten. Visina 170 cm Od januara 2012, vođa je Fronta Al-Nusra za narod Levanta (QDe. 137), grupe koja se nalazi u Siriji i koja je na listi od maja 2014, a ranije je poznata kao alijas Al-Kaide u Iraku (AQI) (QDe. 115) između 30. maja 2013. i 13. maja 2014. Povezan sa Ibrahim Avad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samaraijem (QDi. 299) i Aimanom Muhamedom Rabi al-Zavahirijem (QDi. 006). Tražen od strane iračkih bezbednosnih snaga. Dostupna je slika koju je moguće uključiti u Specijalnu napomenu INTERPOL – SB UN.

QDi. 365 Ime: 1: AHMED 2: RAŽAPOVIČ 3: ČATAEV 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): Ahmed Ražapovič Čataev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 14 4. jul 1980. Mesto rođenja: Vedeno selo, Vedenska oblast, Republika Čečenija, Ruska Federacija Visoko pouzdani alijasi: a) Ahmad Šišani (u originalu: Ahmad Šišani) b) David Majer (ruski: David Maйer) v) Eljmir Sene (u originalu: Эlьmir Sene) Manje pouzdan alijas: Odnorukij (u originalu: Odnorukiй) Nacionalnost: neprimenjivo Broj pasoša: neprimenjivo Nacionalni identifikacioni broj: ruski nacionalni pasoš broj 9600133195, izdat u Vedenskoj oblasti, Republike Čečenije, Ruske Federacije (izdat od strane Odeljenja unutrašnjih poslova) Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015) b) Irak (moguća alternativa lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015) Druge informacije: Od avgusta 2015, je jedan od lidera Islamske države u Iraku i Levantu (ISIL), koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115), komanduje neposredno sa 130 militanata. Fizički opis: boja očiju: braon, boja kose: crna, jake građe; karakteristike: ovalnog lica, brada, bez desne šake i leve noge, govori ruski, čečenski i eventualno nemački i arapski. Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

QDi. 366 Ime: 1: TARHAN 2: ISMAILOVIČ 3: GAZIEV 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): Tarhan Ismailovič Gaziev

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 11. novembar 1965. Mesto rođenja: Bugaroj selo, Itum-Kalinska oblast, Republika Čečenija, Ruska Federacija Visoko pouzdani alijasi: a) Ramzan Oduev (u originalu: Ramzan Oduev) b) Tarhan Isaevič Gaziev (u originalu: Tarhan Isaevič Gaziev), v) Husan Isaevič Gaziev (u originalu: Husan Isaevič Gaziev) g) Umar Sulimov (u originalu: Umar Sulimov) Manje pouzdan alijas: a) Vajnah (u originalu: Vaйnah) b) Sever (u originalu: Sever) v) Abu Bilal (u originalu: Abu-Bilal) g) Abu Jasir (u originalu: Abu Яsir) d) Abu Jasim (u originalu: Abu Яsim) đ) Husan (u originalu: Husan) Nacionalnost: (nije registrovan kao građanin Ruske Federacije) Broj pasoša: neprimenjivo ruski pasoš za putovanje u inostranstvo broj 620169661 Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: a) Sirijska Arapska Republika (od avgusta 2015); b) Irak (moguća alternativna lokacija od avgusta 2015) Na listi od: 2. oktobra 2015. (lista izmenjena i dopunjena 10. decembra 2015) Druge informacije: Od avgusta 2015, vodi Džamat Tarhan, terorističku grupu koja je deo Islamske države u Iraku i Levantu, koja se nalazi na listi kao Al Kaida u Iraku (QDe.115). Tražen od strane ruskih vlasti za terorističke zločine počinjene na ruskoj teritoriji. Fotografija se nalazi na specijalnoj poternici INTERPOL-SB UN.

Shodno rezolucijama 1267 (1999) i 1989 (2011) Sankcioni komitet Saveta bezbednosti UN za Al Kaidu, 10. decembra 2015. godine, uklonio je dolenavedeno lice sa Liste sankcija Komiteta za Al Kaidu. Zbog toga se zabrana raspolaganja imovinom, zabrana putovanja i embargo na oružje koje su ustanovljene u 1. paragrafu Rezolucije Saveta bezbednosti 2161 (2014) više ne primenjuju na dolenavedeno lice:

A. Pojedinci

QDi. 205 Ime: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: JUSEF 4: neprimenjivo

Ime (u originalnom pismu): رفيق محمد يوسف

Zvanje: neprimenjivo Označenje: neprimenjivo Datum rođenja: 27. avgust 1974. Mesto rođenja: Bagdad, Irak Visoko pouzdan alijas: Mohamad Raifik Kairadin Manje pouzdan alijas: neprimenjivo Nacionalnost: iračka Broj pasoša: (nemačka putna isprava „Reiseausweis“ A 0092301) Nacionalni identifikacioni broj: neprimenjivo Adresa: (u zatvoru u Nemačkoj) Na listi od: 6. decembra 2005. (lista izmenjena i dopunjena 21. oktobra. 2008. i 13. decembra 2011) Druge informacije: pripadnik Ansar Al-Islama (QDe. 098). Osuđen 15. jula 2008. na 8 godina zatvora u Nemačkoj. Revizija shodno rezoluciji SB 1822 (2008) završena 30. jula 2009.

On 25 November 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities removed the name below from the Al-Qaida Sanctions List.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) no longer apply to the name set out below.

A. Individuals

QDi.023 Name: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: NABIH 4: AL-RUQAI’IName (original script): نزيه عبد الحميد نبيه الراجعيTitle: na Designation: na DOB: a) 30 Mar. 1964 b) 14 May 1964 POB: Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Good quality a.k.a.: a) Anas Al-Liby b) Anas Al-Sibai c) Nazih Abdul Hamed Al-Raghie Low quality a.k.a.: na Nationality: Libyan Passport no.: 621570 National identification no.: 200310/I Address: Al Nawafaliyyin, Jarraba Street, Taqsim Al Zuruq, Tripoli, Libyan Arab Jamahiriya Listed on: 17 Oct. 2001 (amended on 31 Jul. 2006, 16 Dec. 2010 ) Other information: Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 21 Jun. 2010.

On 30 November 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) approved the addition of the entry specified below to its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations:

A. Individuals

QDi.362 Name: 1: Emrah 2: Erdogan 3: na 4: naTitle: na Designation: na DOB: 2 Feb. 1988 POB: Karliova, Turkey Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Imraan Al-Kurdy b) Imraan c) Imran d) Imran ibn Hassan e) Salahaddin El Kurdy f) Salahaddin Al Kudy g) Salahaddin Al-Kurdy h) Salah Aldin i) Sulaiman j) Ismatollah k) Ismatullah l) Ismatullah Al Kurdy Nationality: German Passport no.: na National identification no.: German BPA C700RKL8R4, issued on 18 Feb. 2010, expires on 17 Feb. 2016 Address: Werl prison, Germany (since May 2015) Listed on: 30 Nov. 2015 Other information: Former foreign terrorist fighter affiliated with Al-Qaida (QDe.004) in North Waziristan, Pakistan (2010-2011) and with Harakat Al-Shabaab Al-Mujaahidiin (Al-Shabaab) in Somalia (2011-2012). Convicted to seven years of imprisonment by the Higher Regional Court in Frankfurt/Main, Germany in 2014. Physical description: eye colour brown, hair colour brown, build: strong, weight: 92 kg, height: 176 cm, birthmark on right back. Mother’s name: Emine Erdogan. Father’s name: Sait Erdogan.

On 10 December 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) enacted the amendments specified with underline and strikethrough in the entries below on its Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

A. Individuals

QDi.012  Name: 1: NASHWAN 2: ABD AL-RAZZAQ 3: ABD AL-BAQI 4: naName (original script): نشوان عبد الرزاق عبد الباقيTitle: na Designation: na DOB: 1961 POB: Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abdal Al-Hadi Al-Iraqi b) Abd Al-Hadi Al-Iraqi c) Omar Uthman Mohammed d) Abdul Hadi Arif Ali Low quality a.k.a.: a) Abu Abdallah b) Abdul Hadi al-Taweel, c) Abd al-Hadi al-Ansari d) Abd al-Muhayman e) Abu Ayub Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Ration Card no. 0094195 Address: na Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 14 May 2007, 27 Jul. 2007, 10 Dec. 2015) Other information: Joined Al-Qaida in 1996 and was at that time an important liaison to the Taliban in Afghanistan.  Received money from Ansar al-Islam (QDe.098) in order to conduct attacks in Kirkuk and Ninveh in Iraq during spring and summer of 2005.  Al-Qaida senior official.  In custody of the United States of America, as of July 2007 Aug. 2014.  Father’s name: Abd al-Razzaq Abd al-Baqi.  Mother’s name: Nadira Ayoub Asaad.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 15 Jun. 2010.

QDi.144  Name: 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na HUSSEINName (original script): محمد طاهر حامدTitle: Imam Designation: na DOB: 1 Nov. 1975 POB: Poshok, Iraq Good quality a.k.a.: Abdelhamid Al Kurdi Low quality a.k.a.: na Nationality: na Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Address: na Sulaymaniya, Iraq Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sep. 2005, 21 Dec. 2007, 16 May 2011, 10 Dec. 2015) Other information: Mother’s name: Attia Mohiuddin Taha.  A deportation order was issued by the Italian authorities on 18 Oct. 2004.  Considered a fugitive from justice by the Italian authorities as of Sep. 2007.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 8 Jun. 2010.

QDi.184  Name: 1: MUHSIN 2: FADHIL 3: AYED 4: ASHOUR AL-FADHLIName (original script): محسن فاضل عايد عاشور الفضليTitle: na Designation: na DOB: 24 Apr. 1981 POB: Kuwait Good quality a.k.a.: a) Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia Low quality a.k.a.: na Nationality: Kuwaiti Passport no.: a) Kuwaiti number 106261543 b) Kuwaiti number 1420529, issued in Kuwait (and expired on 31 Mar. 2006) National identification no.: na Address: Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait Listed on: 17 Feb. 2005 (amended on 23 Jul. 2008, 10 Dec. 2015) Other information: Wanted by the Kuwaiti Security Authorities.  Wanted by the Saudi security forces.  Fugitive as of Jul. 2008.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 1 Jun. 2010.

QDi.199  Name: 1: ATA 2: ABDOULAZIZ 3: RASHID 4: naName (original script): عطا عبد العزيز رشيدTitle: na Designation: na DOB: 1 Dec. 1973 POB: Sulaimaniya, Iraq Good quality a.k.a.: a) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 b) Ata Abdoul Aziz Barzingy Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: (None) National identification no.: na Ration card no: 6110922 Address: (In prison in Germany) Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013, 10 Dec. 2015)Other information: Mother’s name: Khadija Majid Mohammed.  Member of Ansar Al-Islam (QDe.098).  Sentenced on 15 Jul. 2008 to 10 years imprisonment in Germany.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

QDi.203  Name: 1: FARHAD 2: KANABI 3: AHMAD 4: naName (original script): فرهاد كنابي أحمدTitle: na Designation: na DOB: 1 Jul. 1971 POB: Arbil, Iraq Good quality a.k.a.: a) Kaua Omar Achmed b) Kawa Hamawandi (previously listed as) c) Kawa Omar Ahmed Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: (German travel document (“Reiseausweis”) A 0139243 (revoked as at Sep. 2012)) National identification no.: na Address: Arbil – Qushtuba – house no. SH 11, alley 5380, Iraq Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 31 Jul. 2006, 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 15 Nov. 2012, 10 Dec. 2015) Other information: Mother’s name: Farida Hussein Khadir.  Released from custody in Germany on 10 Dec. 2010 and relocated to Iraq on 6 Dec. 2011.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QDi.206  Name: 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: naName (original script): ابراهيم محمد خليلTitle: na Designation: na DOB: 2 Jul. 1975 POB: Dayr Az-Zawr, Syria Good quality a.k.a.: a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 Jul. 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri (born 1972) d) Khalil, born 2 May 1975 d) Khalil Ibrahim al-Zahiri, born 2 Jul. 1975 in Mosul Low quality a.k.a.: na Nationality: Syrian Passport no.: (Temporary suspension of deportation No. T04338017 issued by Alien’s Office of the City of Mainz, expired on 8 May 2013) National identification no.: na Address: Refugee shelter Alte Ziegelei, Mainz, 55128, Germany Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 25 Jan. 2010, 13 Dec. 2011, 6 Aug. 2013, 10 Dec. 2015) Other information: Sentenced to 7 years of imprisonment in Germany on 6 Dec. 2007.  Released on 30 December 2012.  Photo and fingerprints available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 5 Oct. 2009.

QDi.226  Name: 1: NAJMUDDIN 2: FARAJ 3: AHMAD 4: naTitle: na Designation: na DOB: a) 7 Jul. 1956 b) 17 Jun. 1963 POB: Olaqloo Sharbajer, Al-Sulaymaniyah Governorate, Iraq Good quality a.k.a.: a) Mullah Krekar b) Fateh Najm Eddine Farraj c) Faraj Ahmad Najmuddin Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Ration card no. 0075258 Address: Heimdalsgate 36-V, Oslo, 0578, Norway Listed on: 7 Dec. 2006 (amended on 10 Dec. 2015 ) Other information: Mother’s name: Masouma Abd al-Rahman.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 20 May 2010.

QDi.276  Name: 1: AKRAM 2: TURKI 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIHName (original script): أكرم تركي هاشم المزيدهTitle: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: Akram Turki Al-Hishan Low quality a.k.a.: a) Abu Jarrah b) Abu Akram Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Zabadani, Deir ez-Zor Governorate, Syrian Arab Republic, b) Iraq, c) Jordan Listed on: 11 Mar. 2010  (amended on 10 Dec. 2015) Other information: Other possible date of birth: 1979.  He is a cousin of Ghazy Fezza Hishan Al Mazidih (QDi.277).  Financial facilitator of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of 2015.

QDi.277  Name: 1: GHAZY 2: FEZZA 3: HISHAN 4: AL-MAZIDIHName (original script): غازي فيزا هاشم المزيدهTitle: na Designation: na DOB: a) 1974 b) 1975 POB: na Good quality a.k.a.: a) Ghazy Fezzaa Hishan b) Mushari Abd Aziz Saleh Shlash Low quality a.k.a.: a) Abu Faysal b) Abu Ghazzy Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Zabadani, Syrian Arab Republic b) Iraq Listed on: 11 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015 ) Other information: He is a cousin of Akram Turki Hishan Al Mazidih (QDi.276).  Terrorist attack organizer for the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) as of 2015.

QDi.278  Name: 1: MUTHANNA 2: HARITH 3: AL-DARI 4: naName (original script): مثنى حارث الضاريTitle: Doctor Designation: na DOB: 16 Jun. 1969 POB: Iraq Good quality a.k.a.: a) Dr. Muthanna Al Dari b) Muthana Harith Al Dari c) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari d) Muthanna Harith Sulayman Al-Dhari e) Muthanna Hareth Al-Dhari f) Muthana Haris Al-Dhari g) Doctor Muthanna Harith Sulayman Al Dari Al-Zawba’ h) Muthanna Harith Sulayman Al-Dari Al-Zobai i)Muthanna Harith Sulayman Al-Dari al-Zawba’i j) Muthanna Hareth al-Dari k) Muthana Haris al-Dari l) Doctor Muthanna al-Dari m) Dr. Muthanna Harith al-Dari al-Zowbai Low quality a.k.a.:na Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Ration card number: 1729765 Address: a) Amman, Jordan b) (Khan Dari, Iraq (previous)) c) (Asas Village, Abu Ghurayb, Iraq (previous)) d) (Egypt (previous)) Listed on: 25 Mar. 2010 (amended on 10 Dec. 2015 ) Other information: Mother’s name: Heba Khamis Dari.  Provided operational guidance financial support and other services to or in support of Al-Qaida in Iraq (QDe.115) Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).  Involved in oil smuggling.  Wanted by the Iraqi security forces.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.299  Name: 1: IBRAHIM 2: AWWAD 3: IBRAHIM 4: ALI AL-BADRI AL-SAMARRAIName (original script): إبراهيم عواد إبراهيم علي البدري السامرائيTitle: Dr. Designation: na DOB: 1971 POB: Iraq Good quality a.k.a.: Dr. Ibrahim ‘Awwad Ibrahim ’Ali al-Badri al-Samarrai’ (born in 1971 in Samarra, Iraq (Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Badri al-Samarrai; Ibrahim ‘Awad Ibrahim al-Samarra’i; Dr. Ibrahim Awwad Ibrahim al-Samarra’i)) Low quality a.k.a.: a) أبو دعاء (Abu Du’a; Abu Duaa’) (prominently known by this nom de guerre) b) Dr. Ibrahim c) أبو بكر البغدادي الحسيني القريشي (Abu Bakr al-Baghdadi al-Husayni al-Quraishi; Abu Bakr al-Baghdadi Nationality: Iraqi Passport no.: na National identification no.: na Ration card number: 0134852 Address: a) Iraq b) Syria Listed on: 5 Oct. 2011 (amended on 20 Jul. 2012, 10 Dec. 2015) Other information: Description: Height: 1.65 m. Weight: 85 kg.  Black hair and eyes.  White skin.  Leader of Al-Qaida in Iraq (QDe.115) (AQI) Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115).  Currently based in Iraq and Syria.  Declared himself “caliph” in Mosul in 2014.  Responsible for managing and directing AQI large scale operations.  Wife’s name: Saja Hamid al-Dulaimi.  Wife’s name: Asma Fawzi Mohammed al-Kubaissi.  Wanted by the Iraqi security forces.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.317  Name: 1: ABU MOHAMMED 2: AL-JAWLANI 3: na 4: naName (original script): أبو محمد الجولانيTitle: na Designation: na DOB: Between 1975 and 1979 POB: Syria Good quality a.k.a.: a) Abu Mohamed al-Jawlani (Abu Muhammad al-Jawlani, Abu Mohammed al-Julani, Abu Mohammed al-Golani, Abu Muhammad al-Golani, Abu Muhammad Aljawlani, Muhammad al-Jawlani (transliterations of original script name)) b) Amjad Muzaffar Hussein Ali al-Naimi, born in Syria in 1980.  Mother’s name: Fatma Ali Majour.  Address: Mosul, Souq al-Nabi Yunis Low quality a.k.a.: a) شيخ الفاتح ، الفاتح ((transliterations: Shaykh al-Fatih; Al Fatih ) (Translation: The Conqueror) (Nom de guerre)) b) Abu Ashraf Nationality: Syrian Passport no.: na National identification no.: na Address: (Active in Syria as at Jun. 2013) Listed on: 24 Jul. 2013 (amended on 2 Jun. 2014, 10 Dec. 2015) Other information: Description: Dark complexion.  Height: 1.70 m. Since Jan. 2012, he is the Leader of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137), a Syria-based group listed in May 2014, and previously listed as an alias of Al-Qaida in Iraq (AQI) (QDe.115) between 30 May 2013 and 13 May 2014.  Associated with Ibrahim Awwad Ibrahim Ali Al-Badri Al-Samarrai (QDi.299) and Aiman Muhammed Rabi al-Zawahiri (QDi.006).  Wanted by the Iraqi security forces.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.365 Name: 1: AKHMED 2: RAJAPOVICH 3: CHATAEV 4: naName (original script): Ahmed Ražapovič ČataevTitle: na Designation: na DOB: 14 4 Jul. 1980 POB: Vedeno Village, Vedenskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Akhmad Shishani (original script: Ahmad Šišani) b) David Mayer (Russian script: David Maйer) c) Elmir Sene (original script: Эlьmir Sene) Low quality a.k.a.: Odnorukiy (original script: Odnorukiй) Nationality: na Passport no.: na National identification no.: Russian national passport number9600133195, issued in Vedensiky District, Republic of Chechnya, Russian Federation (issued by Department of Internal Affairs) Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 (amended on 10 Dec. 2015) Other information: As at Aug. 2015, one of the leaders of the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115), commanding directly 130 militants.  Physical description: eye colour: brown, hair colour: black, build: solid; distinguishing marks: oval face, beard, missing a right hand and left leg, speaks Russian, Chechen and possibly German and Arabic.  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

QDi.366  Name: 1: TARKHAN 2: ISMAILOVICH 3: GAZIEV 4: naName (original script): Tarhan Ismailovič GazievTitle: na Designation: na DOB: 11 Nov. 1965 POB: Bugaroy Village, Itum-Kalinskiy District, Republic of Chechnya, Russian Federation Good quality a.k.a.: a) Ramzan Oduev (original script: Ramzan Oduev) b) Tarkhan Isaevich Gaziev (original script: Tarhan Isaevič Gaziev) c) Husan Isaevich Gaziev (original script: Husan Isaevič Gaziev) d) Umar Sulimov (original script: Umar Sulimov) Low quality a.k.a.: a) Wainakh (original script: Vaйnah) b) Sever (original script: Sever) c) Abu Bilalal (original script: Abu-Bilal) d) Abu Yasir (original script: Abu Яsir) e) Abu Asim (original script: Abu Яsim) f) Husan (original script: Husan) Nationality: (Not registered as a citizen of the Russian Federation) Passport no.: na Russian foreign travel passport number 620169661 National identification no.: na Address: a) Syrian Arab Republic (located in as at Aug. 2015) b) Iraq (possible alternative location as at Aug. 2015) Listed on: 2 Oct. 2015 (amended on 10 Dec. 2015) Other information: As at Aug. 2015, leads Jamaat Tarkhan, a terrorist group that forms part of the Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Wanted by the authorities of the Russian Federation for terrorist crimes committed in its territory.  Photo available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

On 10 December 2015, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaida and associated individuals and entities removed the name below from the Al-Qaida Sanctions List.

Therefore, the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2161 (2014) no longer apply to the name set out below.

A. Individuals

QDi.205 Name: 1: RAFIK 2: MOHAMAD 3: YOUSEF 4: naName (original script): رفيق محمد يوسفTitle: na Designation: na DOB: 27 Aug. 1974 POB: Baghdad, Iraq Good quality a.k.a.: Mohamad Raific Kairadin Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraqi Passport no.: (German travel document (“Reiseausweis”) A 0092301) National identification no.: na Address: (In prison in Germany) Listed on: 6 Dec. 2005 (amended on 21 Oct. 2008, 13 Dec. 2011) Other information: Member of Ansar Al-Islam (QDe.098).  Sentenced on 15 Jul. 2008 to 8 years imprisonment in Germany.  Review pursuant to Security Council resolution 1822 (2008) was concluded on 30 Jul. 2009.

Ostavite komentar