Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima

SPORAZUM

između Vlade Republike Srbije

i

Vlade Ruske Federacije

o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji

javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima

Vlada Republike Srbije

i

Vlada Ruske Federacije

(u daljem tekstu: Strane),

Rukovodeći se težnjom da jačaju odnose u oblasti obrazovanja i nauke između Republike Srbije i Ruske Federacije,

Uzimajući u obzir unapređenje saradnje u ovim oblastima u budućnosti,

U želji da aktuelizuju norme o uzajamnom priznavanju i ekvivalenciji isprava o stečenom obrazovanju i naučnim naѕivima koji se izdaju u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji,

Oslanjajući se na međunarodne principe priznavanja i utvrđivanja ekvivalencije isprava o stečenom obrazovanju i naučnim naѕivima,

Sporazumele su se o sledećem:

Član 1.

Ovaj sporazum obuhvata javne isprave o stečenom obrazovanju i naučnim naѕivima, popunjene na državnim obrascima koji se izdaju u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji.

Radi realizacije ovog sporazuma Strane će u roku od 2 meseca od dana stupanja na snagu dostaviti jedna drugoj obrasce javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima.

Član 2.

Diploma o stečenom srednjem obrazovanju koja se izdaje u Republici Srbiji i atest o srednjem (potpunom) opštem obrazovanju („attestat o srednem (polnom) obšcem obrazovanii“) i diploma o osnovnom stručnom obrazovanju (sa sticanjem potpunog srednjeg opšteg obrazovanja) („diplom o načaljnom professionaljnom obrazovanii (s polučennjim polnjim srednim obšcim obrazovaniem)“), koji se izdaju u Ruskoj Federaciji, smatraju se ekvivalentnim i njihovim imaocima daju pravo upisa u visokoškolske ustanove u Republici Srbiji i u srednje stručne obrazovne ustanove i visokoškolske ustanove u Ruskoj Federaciji.

Član 3.

Diploma o završenim osnovnim strukovnim studijama koja se izdaje u Republici Srbiji i diploma o srednjem stručnom obrazovanju („diplom o srednem professionaljnom obrazovanii“) koja se izdaje u Ruskoj Federaciji, su ekvivalentne.

Navedene diplome daju njihovim imaocima pravo upisa na visokoškolske ustanove u Republici Srbiji i visokoškolske ustanove („vjisšie učebnjie zavedenij“) u Ruskoj Federaciji, koje uključuje i školovanje po skraćenim studijskim programima visokog obrazovanja u Republici Srbiji i visokoškolskog stručnog obrazovanja („vjisšego professionaljnogo obrazovanij“) u Ruskoj Federaciji odgovarajućeg profila.

Član 4.

Isprava o savladanom delu studijskog programa koju izdaju visokoškolske ustanove u Republici Srbiji i akademsko uverenje („akademičeskaj spravka“) i diploma o nepotpunom visokom obrazovanju („diplom o nepolnom vjisšem obrazovanii“), koje izdaju visokoškolske ustanove u Ruskoj Federaciji, priznaju se u Republici Srbiji i Ruskoj Federaciji kao isprave koje njihovim imaocima daju pravo na nastavak studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji i visokoškolskim ustanovama u Ruskoj Federaciji, uzimajući u obzir nivo obrazovanja koji je naveden u ovim ispravama.

Pri tome se ima u vidu da ocene «10-9», «8-7» i «6» koje upisuju visokoškolske ustanove u Republici Srbiji odgovaraju ocenama «odličan» („otlično“), «dobar» („horošo“) i «dovoljan» („udovletvoriteljno“) koje upisuju visokoškolske ustanove u Ruskoj Federaciji.

Član 5.

Diploma osnovnih akademskih studija koja se izdaje po završetku najmanje trogodišnjeg studijskog programa u visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, priznaje se u Ruskoj Federaciji.

Diploma osnovnih akademskih studija, koja se izdaje po završetku najmanje četvorogodišnjeg studijskog programa u visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji i diploma bakalavra („diplom bakalavra“), koja se izdaje u Ruskoj Federaciji, su ekvivalentne.

Član 6.

Diploma o stečenom drugom stepenu visokog obrazovanja, nakon završenih master akademskih, odnosno specijalističkih studija, koju izdaju visokoškolske ustanove u Republici Srbiji i diploma specijaliste („diplom specialista“), diploma specijaliste sa visokim stručnim obrazovanjem („diplom specialista s vjisšim professionaljnjim obrazovaniem“) i diploma magistra („diplom magistra“), koje se izdaju u Ruskoj Federaciji, su ekvivalentne.

U oblasti veterinarskih, farmaceutskih, medicinskih i stomatoloških nauka, ekvivalentne su diplome integrisanih studija koje se izdaju u visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji i diplome specijaliste („diplom specialista“) koje se izdaju u Ruskoj Federaciji.

Član 7.

Diploma o stečenom naučnom nazivu doktora nauka, odnosno doktora umetnosti koja se izdaje u Republici Srbiji i diploma kandidata nauka („diplom kandidata nauk“) koja se izdaje u Ruskoj Federaciji su ekvivalentne.

Član 8.

Priznavanje i ekvivalencija isprava o obrazovanju i naučnim nazivima, predviđene ovim sporazumom, ne oslobađaju njihove imaoce od obaveze ispunjavanja uslova za upis u obrazovnu ustanovu ili za bavljenje profesionalnom delatnošću, koji su propisani zakonodavstvom države primajuće strane.

Radi realizacije ovog sporazuma Strane diplomatskim putem obaveštavaju jedna drugu o izmenama u obrazovnim sistemima svojih država i nazivima isprava o obrazovanju i naučnim nazivima.

Član 9.

Na osnovu međusobnog dogovora strana, u ovaj sporazum mogu se unositi izmene i dopune koje se uobličavaju kroz posebne protokole.

Sporovi između Strana nastali u pogledu realizacije ili tumačenja ovog sporazuma rešavaće se putem konsultacija i pregovora između strana.

Član 10.

Ovaj sporazum stupa na snagu danom prijema poslednjeg pisanog obaveštenja diplomatskim putem o tome da su Strane okončale unutrašnje zakonske procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu i ostaje na snazi neodređeno vreme.

Svaka od Strana može obustaviti važenje ovog sporazuma uputivši drugoj Strani diplomatskim putem pisano obaveštenje o tome. Sporazum prestaje da važi posle isteka šest meseci nakon što je druga Strana primila navedeno obaveštenje.

Prestanak važenja ovog sporazuma ne utiče na odluke o priznavanju i ekvivalenciji javnih isprava o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima, koje su već donete u skladu sa odredbama ovog sporazuma. Njegove odredbe će se primenjivati i u odnosu na dokumente o stečenom obrazovanju i naučnim nazivima koje su dobila lica koja su došla radi školovanja u Republiku Srbiju ili Rusku Federaciju pre prestanka važenja ovog sporazuma.

Sačinjeno u Moskvi, dana 10. aprila 2013. godine, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i ruskom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku važnost.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Ruske Federacije

Ivica Dačić Dimitrij Livanov

Ostavite komentar