Predlozi odluka o davanju saglasnosti na odluke o izmenama finansijskih planova za 2016. godinu: 1) Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, 2) Nacionalne službe za zapošljavanje, 3) Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika.

PREDLOG

Na osnovu člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15),

Narodna skupština donosi

O D L U K U

O DAVANjU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O IZMENAMA

FINANSIJSKOG PLANA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANjE ZA 2016. GODINU

I

Daje se saglasnost na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu, koji je Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje doneo na sednici održanoj 22. novembra 2016. godine.

II

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Broj:

U Beogradu, novembra 2016. godine

NARODNA SKUPŠTINA

PREDSEDNIK

O B R A Z L O Ž E Nj E

1. Pravni osnov za donošenje Odluke

Pravni osnov za donošenje ove odluke sadržan je u odredbi člana 43. stav 2. Zakona o budzetskom sistemu („Službeni glasnik RS”, br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 – dr.zakon i 103/15), kojom je utvrđeno da Narodna skupština donosi odluke o davanju saglasnosti na finansijske planove organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

2. Razlozi za donošenje Odluke

Ako u toku fiskalne godine dođe do povećanja rashoda i izdataka ili smanjenja prihoda, prema članu 47. pomenutog zakona, finansijski planovi se uravnotežuju smanjenjem planiranih rashoda i izdataka ili uvođenjem novih prihoda, putem rebalansa finansijskih planova. Potrebne izmene na odobrenim aproprijacijama odnose se na povećanje transfera iz budzeta po osnovu 35% naknade zarade usled privremene sprečenosti za rad preko 30 dana u vezi sa održavanjem trudnoće kao i na konverziju potraživanja po osnovu zaključaka Vlade donetih u skladu sa odredbama Zakona o privatizaciji, odnosno Zakona o stečaju, kojima se državnim poveriocima preporučuje konverzija potraživanja u trajni ulog u kapitalu subjekta privatizacije. Takođe, povećani su prihodi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje po osnovu zamene zdravstvenih knjižica zdravstvenim karticama.

3. Objašnjenje pojedinačnih rešenja u Odluci

U članu 1. stav 1. pomenutog zakona propisano je da je Republički fond za zdravstveno osiguranje organizacija za obavezno socijalno osiguranje, pa se u skladu sa navedenom odredbom predlaže donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu.

4. Razlozi za donošenje Odluke po hitnom postupku

Ovu odluku je potrebno doneti po hitnom postupku, radi obezbeđenja neophodnih materijalnih i drugih uslova za finansiranje rada ove organizacije za obavezno socijalno osiguranje i redovne isplate određenih prava.

Ostavite komentar