Uredba o izdavanju doplatne poštanske marke “Borba protiv side”

Na osnovu člana 49. stav 1. Zakona o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03),

Vlada Republike Srbije donosi

UREDBU

O IZDAVANjU DOPLATNE POŠTANSKE MARKE

Član 1.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim na pošiljke novina i časopisa, plaća se doplatna poštanska marka „Borba protiv side“ od 14. oktobra do 12. novembra 2004. godine.

Marka iz stava 1. ovog člana izdaje se u mesečnom tiražu od 1.800.000 komada, u apoenu u visini od 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

Član 2.

Sredstva od prodate doplatne poštanske marke iz člana 1. ove uredbe, JP PTT saobraćaja „Srbija“ uplaćuje petnaestodnevno na račun propisan za uplatu sredstava ostvarenih prodajom doplatne poštanske marke – „Borba protiv side“.

Sredstva iz stava 1. ovog člana usmeravaju se Fondu za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i bolesnih od AIDS-a pri Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu, za finansiranje nabavke lekova za lečenje inficiranih i obolelih od side, a koristiće se prema programu koji donosi korisnik tih sredstava, na koji saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“

05 broj

U Beogradu, 8. jula 2004. godine

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

PREDSEDNIK,

Vojislav Koštunica

OBRAZLOŽENjE

1. Pravni osnov za donošenje ove uredbe

Pravni osnov za donošenje ove uredbe sadržan je u članu 49. stav 1. Zakona o porezu na promet („Službeni glasnik RS“, br. 22/01, 73/01, 80/02 i 70/03) kojim je utvrđeno da se za slanje pošiljki u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, osim za pošiljke novina i časopisa, može uvoditi porez na promet usluga u vidu doplatne poštanske marke u skladu sa posebnim propisima koje donosi Vlada Republike Srbije i to najviše do 50% iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

2. Razlozi za donošenje ove uredbe

„Borba protiv side“ – Fond za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i bolesnih od AIDS-a pri Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije osnovan je 1995. godine, sa ciljem: promocije preventivnih aktivnosti i zaštite od HIV/AIDS-a; sprovođenja adekvatnih dijagnostičkih procedura; unapređenja lečenja od ove bolesti; usavršavanja znanja zdravstvenih radnika u oblasti HIV/AIDS-a.

Od pojave HIV/AIDS-a na našim prostorima 1985 godine do danas, jedino mesto na području Srbije za lečenje obolelih od ove bolesti je Institut

za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije. U ovom trenutku u pomenutoj zdravstvenoj ustanovi obavlja se „praćenje“ i lečenje oko 800 HIV pozitivnih osoba, od kojih 400 prima antiretroviralnu terapiju, koja se propisuje na osnovu savremenih terapijskih protokola.

Finansijska sredstva prikupljena od doplatne poštanske marke biće usmerena za nabavku neophodnih lekova koji se koriste u lečenju obolelih od HIV/ AIDS-a, a ne nalaze se na Listi lekova koji se izdaju na teret sredstava Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Prema sadašnjim procenama pri vrednosti doplatne poštanske marke (50%) od 8 dinara i tiražu od 1.800.000 komada, obezbedio bi se mesečni prihod od oko 14,4 miliona dinara.

Za uvođenje doplatne poštanske marke po ovoj uredbi, pored značaja namena za koje će se prikupljena sredstva upotrebiti, treba imati u vidu da doplatna poštanska marka opterećuje privredu i građane odnosno korisnike poštanskih usluga.

3. Rešenja koja se predlažu ovom uredbom

U članu 1. uredbe predlaže se plaćanje doplatne poštanske marke za namenu „Borba protiv side “ u periodu od 14. oktobra do 12. novembra 2004. godine.

Marke se izdaju u mesečnom tiražu od 1.800.000 komada, u apoenu u visini od 50% od iznosa nominalne vrednosti poštanske marke za pisma težine do 20 grama.

U članu 2. uredbe propisano je da se sredstva od prodate doplatne maraka uplaćuju petnaestodnevno na propisane račune za uplatu javnih prihoda Republike i usmeravaju Fondu za klinički tretman i lečenje HIV-om inficiranih i bolesnih od AIDS-a pri Institutu za infektivne i tropske bolesti Kliničkog centra Srbije u Beogradu, za finansiranje nabavke lekova za lečenje inficiranih i obolelih od side.

Sredstva od prodate doplatne marke koristiće se prema programu korisnika tih sredstava, na koje saglasnost daje Ministarstvo zdravlja.

U članu 3. propisano je da ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

4. Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe

Sredstva potrebna za sprovođenje ove uredbe obezbeđuju se iz prihoda ostvarnih prodajom doplatne poštanske marke.

Ostavite komentar