Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Češke o saradnji u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE REPUBLIKE ČEŠKE O SARADNJI U OBLASTI KULTURE, OBRAZOVANJA, NAUKE, OMLADINE I SPORTA

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Češke (u daljem tekstu: „strane ugovornice“),

opredeljuju se da jačaju i razvijaju prijateljske odnose između dve države i njihovih naroda,

vođene željom da razvijaju uzajamno uspešnu saradnju između dve države u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta,

u uverenju da će ova saradnja doprineti boljem uzajamnom upoznavanju, razumevanju i na taj način produbljivanju svestranih odnosa između dve države,

spremne da primenjuju principe Helsinškog završnog akta iz 1975. godine, Pariske povelje za novu Evropu iz 1990. godine,

saglasile su se o sledećem:

Član 1.

Strane ugovornice će razvijati, na principu reciprociteta i obostranog interesa, saradnju u oblasti kulture, obrazovanja, nauke, omladine i sporta, i u tom cilju će podržavati neposredne kontakte između državnih organa, institucija i drugih organizacija i pojedinaca u navedenim oblastima saradnje, u skladu sa zakonima i pravnim propisima na snazi u državama strana ugovornica.

Strane ugovornice će takođe podržati saradnju u okviru bilateralnih i multilateralnih programa, projekata i inicijativa.

Član 2.

U oblastima kulture i umetnosti strane ugovornice će podsticati:

uspostavljanje neposredne saradnje između organizacija i institucija u oblasti kulture i umetnosti, između umetničkih saveza, udruženja i odgovarajućih fondacija, kao i između pojedinih predstavnika u tim oblastima;

učešće na umetničkim festivalima, smotrama, takmičenjima i drugim manifestacijama organizovanim u državi druge Strane ugovornice;

uzajamno gostovanje umetničkih grupa, muzičkih i pozorišnih ansambala i solista iz dve države, ukoliko postoji obostrani interes;

razmenu umetničkih izložbi;

učešće predstavnika obe države na međunarodnim filmskim festivalima, smotrama i filmskim kulturnim aktivnostima i direktnu saradnju između profesionalnih institucija i asocijacija u oblasti kinematografije;

razmenu knjiga, dokumentacije i drugih publikacija iz oblasti kulture i umetnosti među zainteresovanim partnerima;

izvođenje muzičkih i dramskih dela autora iz dve države;

druge oblike saradnje koji imaju za cilj razvoj kulturne razmene između dveju država.

Član 3.

Strane ugovornice će podsticati svestranu saradnju u oblasti izdavanja knjiga, i to kroz:

prevođenje i razmenu knjiga iz oblasti kulture i umetnosti na komercijalnoj i nekomercijalnoj osnovi;

uzajamno organizovanje izložbi i učešće na sajmovima knjiga;

neposrednu saradnju između izdavača;

razvoj direktnih kontakata između pisaca, urednika i prevodilaca iz dve države.

Član 4.

Strane ugovornice će podržavati saradnju između organizacija koje se bave zaštitom autorskih prava u oblasti kulture i umetnosti u dve države.

Strane ugovornice će takođe sarađivati u oblasti sprečavanja protivzakonitog uvoza i izvoza predmeta od kulturnog značaja.

Član 5.

Strane ugovornice će podržavati saradnju organizacija koje se bave proučavanjem, istraživanjem i zaštitom kulturnog nasleđa u aktivnostima za njegovo očuvanje (konzervacija, restauracija, zaštita).

Član 6.

Strane ugovornice će podržavati saradnju između arhiva, biblioteka i drugih odgovarajućih institucija u dve države, u cilju razmene stručnjaka i kopija dokumenata, kao i omogućavanja širokog pristupa svojim arhivskim i bibliotečkim fondovima u istraživačke i stvaralačke svrhe.

Član 7.

U cilju daljeg razvoja uzajamne saradnje u oblasti obrazovanja, strane ugovornice će podržavati:

nastavak i razvoj neposredne saradnje između obrazovnih institucija na svim nivoima na osnovu direktnih dogovora o saradnji;

razmenu studenata svih stepena visokoškolskih osnovnih, magistarskih i doktorskih studija, nastavnika visokih škola i naučnih radnika;

razmenu publikacija i informacija o svim aspektima obrazovne delatnosti;

učešće na simpozijumima, konferencijama i sličnim skupovima u oblasti obrazovanja;

saradnja u analizi udžbenika istorije i geografije za osnovnu i srednju školu.

Član 8.

Strane ugovornice će podsticati izučavanje srpskog jezika u Republici Češkoj i češkog jezika u Republici Srbiji. U tom cilju, one će podržavati razmenu lektora, nastavnika i stručnjaka za češki, odnosno srpski jezik i književnost, razmenu materijala i informacija, kao i organizovanje kurseva i seminara u oblasti jezika i kulture naroda dveju država.

Član 9.

Strane ugovornice će vršiti priznavanje javnih isprava o stečenom obrazovanju i o stručnim, akademskim i naučnim nazivima u skladu sa odgovarajućim međunarodnim ugovorima i unutrašnjim zakonodavstvom svake Strane ugovornice.

Član 10.

Strane ugovornice će podržavati saradnju između Srpske akademije nauka i umetnosti i Akademije nauka Republike Češke u oblasti tehničkih, prirodnih, humanističkih i društvenih nauka. Saradnja će se realizovati na osnovu sporazuma o naučnoj saradnji koje su Akademije međusobno potpisale.

Član 11.

Strane ugovornice će podržati saradnju u oblasti nauke i istraživanja pre svega:

direktnu saradnju naučnih ustanova, instituta i visokih škola;

zajednički rad na istraživačkim projektima;

razmenu naučnih i naučno-tehničkih informacija i materijala;

organizovanje zajedničkih seminara i drugih aktivnosti u cilju razmene naučnih znanja i informacija.

Član 12.

Strane ugovornice će podržavati inicijative u oblasti istraživanja, obrazovanja, kulture, omladine i sporta za sprovođenje zajednički dogovorenih projekata u okviru regionalne saradnje.

Član 13.

Strane ugovornice će, u okviru svojih nadležnosti u oblasti sporta i omladine, u slučaju

interesa pružati informacije o organizacionim i pravnim aspektima, dostavljati kontakte resornih organizacija i podsticati saradnju. Eventualna saradnja organizacija, uključujući finansijsko pokriće iste, u potpunosti je u nadležnosti resornih organizacija strana ugovornica.

Član 14.

Strane ugovornice će, u skladu sa pravnim propisima važećim u državama strana ugovornica, obezbediti pripadnicima srpske nacionalne manjine u Republici Češkoj i češke nacionalne manjine u Republici Srbiji uslove za očuvanje i razvoj maternjeg jezika, istorijskog nasleđa i sopstvene kulture.

Član 15.

U cilju primene ovog sporazuma, nadležni organi strana ugovornica mogu zaključivati periodične programe saradnje u oblasti obrazovanja, kulture, nauke i omladine, kojima će se utvrditi konkretne aktivnosti, kao i organizacioni i finansijski uslovi ove saradnje.

Strane ugovornice se mogu o pojedinim zajedničkim aktivnostima, kao i o njihovoj formi, dogovarati diplomatskim putem.

Član 16.

Ovaj sporazum stupa na snagu na dan prijema poslednjeg pisanog obaveštenja, diplomatskim putem, kojim se Strane međusobno obaveštavaju o okončanju unutrašnje procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu.

Član 17.

Sporazum se zaključuje na neodređeno vreme. Svaka Strana ugovornica može Sporazum da raskine pisanim putem sa otkaznim rokom od šest meseci od datuma prijema obaveštenja o otkazu. Prestanak važnosti ovog sporazuma neće uticati na projekte čija je realizacija na osnovu istog započeta.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ovog sporazuma, u odnosima između Republike Srbije i Republike Češke prestaje da važi Sporazum o saradnji na polju kulture, umetnosti, nauke, školstva i prosvete između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Čehoslovačke Republike, potpisan u Beogradu, dana 29. januara 1957. godine.

Sačinjeno u Pragu dana………………………, u dva originalna primerka, svaki na srpskom i češkom jeziku, pri čemu oba teksta imaju jednaku važnost.

Za Vladu Za Vladu

Republike Srbije Republike Češke

Ostavite komentar