Sporazum o snabdevanju i uzajamnim uslugama (USA-SRB-01) između Ministarstva odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstva odbrane Sjedinjenih Američkih Država – tekst na srpskom jeziku

SPORAZUM O SNABDEVANjU I UZAJAMNIM USLUGAMA

(USA-SRB-01)

IZMEĐU

MINISTARSTVA ODBRANE REPUBLIKE SRBIJE

U IME VLADE REPUBLIKE SRBIJE

AMERIČKIH DRŽAVA

PREAMBULA

U želji da poboljšaju interoperatibilnost, spremnost i delotvornost svojih vojnih snaga putem povećane saradnje u oblasti logistike, Ministarstvo odbrane Republike Srbije u ime Vlade Republike Srbije i Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država, u daljem tekstu Strane, odlučile su da zaključe ovaj sporazum o snabdevanju i uzajamnim uslugama (ovaj sporazum).

ČLAN I

NAMENA

Ovaj sporazum se sklapa u svrhu uspostavljanja osnovnih odredbi, uslova i procedura, kako bi se olakšalo recipročno obezbeđivanje logističke podrške, zaliha i usluga, na način na koji se to definiše ovim sporazumom.

1. Kako je navedeno u ovom sporazumu i bilo kojim dodatnim aranžmanima koji se odnose na specifične procedure, primenjuju se sledeće definicije:

a. Razmena jednake vrednosti. Plaćanje za transfer zaključen u skladu sa ovim sporazumom u kome je dogovoreno da Strana Primalac u zamenu za logističku podršku, zalihe ili usluge koje primi, obezbedi logističku podršku, zalihe ili usluge jednake novčane vrednosti.

b. Dodatni aranžman. Pisani dodatni dogovor o logističkoj podršci, zalihama i uslugama, koji definiše specifične detalje, odredbe i uslove za sprovođenje ovog sporazuma na delotvoran način.

c. Faktura. Dokument koji sastavlja Strana Davalac u kome se zahteva nadoknada ili plaćanje za specifičnu logističku podršku, zalihe ili usluge, obezbeđene u skladu sa ovim sporazumom i bilo kojim drugim važećim dodatnim aranžmanima.

d. Logistička podrška, zalihe i usluge. Hrana, voda, smeštaj, transport (uključujući i vazdušni transport), nafta, ulja, maziva, odeća, komunikacione usluge, medicinske usluge, municija, podrška operacijama baze (i građevinski radovi u vezi sa podrškom operacijama baze), usluge skladištenja, upotreba objekata, usluge obuke, rezervni delovi i sastavni delovi, usluge popravki i održavanja, usluge kalibracije i lučke usluge. Ova odredba takođe uključuje privremenu upotrebu vozila opšte namene i drugih neubojitih artikala vojne opreme kada je takvo iznajmljivanje ili pozajmljivanje dozvoljeno u skladu sa važećim nacionalnim zakonima i propisima.

e. Porudžbina. Pisani zahtev, u dogovorenom obliku i potpisan od strane ovlašćenog lica, za obezbeđenje specifične logističke podrške, zaliha ili usluga u skladu sa ovim sporazumom ili bilo kojim važećim dodatnim aranžmanom.

f. Strana Primalac. Strana koja naručuje i prima podršku.

g. Zamena iste vrste. Plaćanje za transfer sproveden u skladu sa ovim sporazumom u kome je dogovoreno da Strana Primalac u zamenu za logističku podršku, zalihe ili usluge koje primi, obezbedi logističku podršku, zalihe ili usluge identične ili suštinski identične prirode u skladu sa dogovorenim uslovima.

h. Strana Davalac. Strana koja obezbeđuje podršku.

i. Transfer. Prodaja (bilo za plaćanje u valuti, zamenu iste vrste, ili razmenu zaliha ili usluga jednake vrednost), iznajmljivanje, pozajmljivanje, ili na drugi način privremeno obezbeđena logistička podrška, zalihe i usluge u skladu sa odredbama ovog sporazuma.

ČLAN III

1. Ovaj sporazum je sastavljen da olakša recipročnu logističku podršku između Strana koja se prvenstveno koristi tokom kombinovanih vežbi, obuke, angažovanja snaga, operacija, ili drugih aktivnosti saradnje i za nepredviđene okolnosti ili preke potrebe tokom kojih jedna od Strana može da ima potrebu za logističkom podrškom, zalihama ili uslugama.

2. Ovaj sporazum se odnosi na obezbeđenje logističke podrške, zaliha ili usluga od strane vojnih snaga jedne Strane vojnim snagama druge Strane u zamenu ili za plaćanje u gotovini ili za recipročno obezbeđenje logističke podrške, zaliha i usluga vojnim snagama Strane Davaoca.

3. Sve aktivnosti Strana u skladu sa ovim sporazumom i bilo kojim dodatnim aranžmanima biće izvedene u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima dveju zemalja. Sve obaveze Strana u skladu sa ovim sporazumom i bilo kojim dodatnim aranžmanima zavisiće od dostupnih novčanih sredstava za takve namene. Ukoliko se Strane unapred ne dogovore drugačije, jedna Strana neće poslati porudžbinu niti primiti podršku u skladu sa ovim sporazumom i bilo kojim dodatnim aranžmanom ako nema novčanih sredstava (ili dogovorenu zamenu iste vrste) raspoloživih za plaćanje te podrške. Ako Strana Primalac otkrije da nema novčanih sredstava za ispunjavanje svojih obaveza, odmah će da obavesti Stranu Davaoca koja ima pravo da prekine obezbeđenje bilo kakve podrške koja treba da se plati tim novčanim sredstvima. Ovo neće uticati na obavezu Strane Primaoca da plati za podršku koju je već primila.

4. Sledeći artikli ne mogu biti predmet transfera u skladu sa ovim sporazumom, i posebno je navedeno da ih on ne obuhvata:

a. sistemi naoružanja;

b. finalni sklopovi opreme, osim iznajmljivanja ili pozajmljivanja vozila opšte namene i drugih neubojitih artikala vojne opreme gde je takvo iznajmljivanje ili pozajmljivanje dozvoljeno u skladu sa nacionalnim zakonima i propisima Strana; i

prve količine delova za zamenu i rezervnih delova u vezi sa prvobitnom porudžbinom glavnih artikala organizacione opreme; međutim, pojedinačni delovi za zamenu i rezervni delovi potrebni za hitnu popravku i usluge održavanja mogu da budu predmet transfera.

5. U skladu sa ovim sporazumom, takođe su isključeni iz transfera Strana svi artikli čiji je transfer zabranjen shodno njihovim nacionalnim zakonima i propisima. U skladu sa zakonima i propisima SAD, prema ovom sporazumu, Sjedinjene Države trenutno ne mogu da vrše transfer sledećih artikala:

a. vođenih raketa;

b. pomorskih mina i torpeda;

c. nuklearne municije, uključujući artikle kao što su bojeve glave, delovi bojevih glava, projektili, naoružanje za rušenje i municija za obuku;

d. naprave koje se pokreću barutnim punjenjem i raketnim gorivom;

e. materija za ometanje radara i njihove raspršivače;

f. opreme za navođenje bombi ili druge municije;

g. hemijskog naoružanja ili municije, što ne uključuju agense za kontrolu nemira;

h. izvora, nusproizvoda ili specijalnih nuklearnih materija, ili bilo kojih drugih materija, predmeta, podataka, ili stvari od vrednosti čiji transfer ne podleže Aktu o atomskoj energiji iz 1954 (Zakon 42, Zakonik Sjedinjenih Država, Odeljak 2011 i sledeći.); i

i. artikli vojne opreme koji su označeni kao Važna vojna oprema na Listi naoružanja Sjedinjenih Država (Deo 121 Zakona 22, Zakonika o saveznim propisima Sjedinjenih Država) za privremenu upotrebu, kao što su iznajmljivanje ili pozajmljivanje, osim onih kojih su dozvoljeni prema definiciji logističke podrške, zaliha i usluga u skladu sa zakonom SAD.

1. Svaka od Strana će dati sve od sebe da u skladu sa svojim nacionalnim prioritetima zadovolji zahteve druge Strane u skladu sa ovim sporazumom. Međutim, kada dodatni aranžman sadrži strožiji standard za ispunjenje takvih zahteva, primenjivaće se standard u dodatnom aranžmanu.

2. Porudžbine mogu da šalju i primaju samo osobe za kontakt ili imenovana lica koje Strane određuju u Aneksima B do I ovog sporazuma. Kada vojne snage Srbije traže logističku podršku, zalihe ili usluge izvan zone odgovornosti Evropske Komande Sjedinjenih Država (u daljem tekstu USEUCOM), one mogu da šalju porudžbine direktno već upućenoj osobi za kontakt, ili mogu da traže pomoć od USEUCOM ili Komande komponente USEUCOM, da bi poslali porudžbinu osobi za kontakt koja nije iz USEUCOM.

3. U skladu sa ovim sporazumom, u ime Ministarstva odbrane SAD, o dodatnom aranžmanu može da pregovara Štab USEUCOM, Štab drugih Borbenih komandi Sjedinjenih Država ili lica koja oni imenuju. U ime Ministarstva odbrane Republike Srbije, o dodatnim aranžmanima pregovara Sektor za materijalne resurse. Dodatni aranžmani moraju da odrede osobe za kontakt i njihova specifična ovlašćenja ili ograničenja.

4. Pre podnošenja pisane porudžbine, Strana Primalac treba prvo da kontaktira osobu za kontakt Strane Davaoca telefonom, faksom ili elektronskom poštom kako bi utvrdila dostupnost, cenu i željeni način plaćanja za traženu opremu ili usluge. Porudžbine moraju da uključe sve podatke navedene u Aneksu A, kao i sve druge odredbe i detalje koji su neophodni za transfer. Minimalno neophodni podaci i jedan standardni formular porudžbine priloženi su u Aneksu A. Broj ovog sporazuma USA-SRB-01 treba da bude naveden u svim porudžbinama i korespondenciji koja je u vezi sa tim.

5. Obe Strane će da vode evidenciju svih transakcija.

6. Strana Primalac je odgovorna za sledeće:

a. da organizuje prijem i transport zaliha dobijenih u skladu sa ovim sporazumom. Ovo ne sprečava Stranu Davaoca da pomogne prilikom utovara zaliha dobijenih u skladu sa ovim sporazumom na sredstvo transporta.

b. da obezbedi sve važeće carinske formalnosti i organizuje druge zvanične aktivnosti koje propisuju nacionalni carinski propisi.

7. Pojedinac koga odredi Strana Primalac da primi logističku podršku, zalihe ili usluge, u ime Strane Primaoca potpisuje standardni formular porudžbine (Aneks A) na adekvatnom bloku kao dokaz prijema. Ako standardni formular porudžbine nije dostupan na mestu izdavanja Strane Davaoca, pojedinac koji prima logističku podršku, zalihe ili usluge potpisuje dokument o prijemu koji Strana Davalac obezbedi kao zamenu. Broj ovog sporazuma USA-SRB-01 se upisuje na dokument o prijemu.

8. Strana Davalac je odgovorna za sledeće:

a. da obavesti Stranu Primaoca kada i gde su logistička podrška, zalihe ili usluge dostupne za prijem; i

b. da prosledi potpisani dokument o prijemu osobi za kontakt koja je ovlašćena da prima porudžbine u skladu sa ovim sporazumom. Potpisani dokument o prijemu će biti priložen uz originalni formular porudžbine.

9. Logistička podrška, zalihe ili usluge koje se dobijaju u skladu sa ovim sporazumom neće se privremeno ili trajno dalje prenositi u bilo koju drugu zemlju, međunarodnu organizaciju ili entitet, osim osoblju, zaposlenima ili predstavnicima vojnih snaga Strane Primaoca, bez prethodnog pisanog odobrenja Strane Davaoca koje se pribavlja postojećim kanalima.

ČLAN V

NAKNADA

1. Za transfere logističke podrške, zaliha i usluga u skladu sa ovim sporazumom, Strane se slažu da plaćanje bude ili u gotovini (“nadoknadiva transakcija”) ili zamenom iste vrste odnosno razmenom jednake vrednosti (koje su transakcije razmene). Strana Primalac plaća Strani Davaocu kao što je definisano u stavu 1a ili 1b ovog člana.

a. Nadoknadiva transakcija Strana Davalac podnosi fakture Strani Primaocu po završetku isporuke ili izvršenju logističke podrške, zaliha ili usluga. Strane obezbeđuju plaćanje svih transakcija i svaka od Strana šalje fakture drugoj Strani bar jednom u tri (3) meseca za sve transakcije koje prethodno nisu fakturisane. Fakture su propraćene neophodnom pomoćnom dokumentacijom i plaćaju se u roku od devedeset (90) dana od dana kada su pripremljene. Plaćanje se vrši u valuti Strane Davaoca ili kako se dogovori u porudžbini. Tokom određivanja cene za nadoknadivu transakciju, Strane prihvataju sledeće recipročne principe određivanja cena:

(1) U slučaju kada Strana Davalac obezbeđuje specifičnu nabavku od svojih preduzimača/ugovarača u ime Strane Primaoca, cena neće biti manje povoljna od cene koju preduzimač/ugovarač naplaćuje vojnim snagama Strane Davaoca za identične artikle ili usluge, umanjene za iznose koji su isključeni po članu VI ovog sporazuma. Cena koja se naplaćuje može da uključi razlike nastale usled rasporeda isporuke, mesta isporuke i ostalih sličnih okolnosti.

(2) U slučaju transfera iz sopstvenih resursa Strane Davaoca, Strana Davalac naplaćuje istu cenu koju bi naplatila svojim sopstvenim vojnim snagama za identičnu logističku podršku, zalihe i usluge od dana isporuke ili izvršenja, umanjenu za iznose koji su isključeni po članu VI ovog sporazuma. U bilo kom slučaju kada cena nije određena ili se ne vrše naplate svojim sopstvenim vojnim snagama, Strane će se unapred dogovoriti o ceni, uzimajući u obzir recipročne principe određivanja cena, isključujući naplate koje su izuzete prema ovim istim recipročnim principima određivanja cena.

b. Transakcije razmene. Transakcije razmene mogu da budu zamena iste vrste ili razmena jednake vrednosti. Strana Primalac plaća Strani Davaocu transferom logističke podrške, zaliha ili usluga o kojima su se dve Strane dogovorile da su identične (ili suštinski identične) ili da imaju istu novčanu vrednost kao i logistička podrška, zalihe ili usluge isporučene ili izvedene od Strane Davaoca. Kada je razmena jednake vrednosti dogovorena kao način plaćanja, pre obezbeđivanja tražene podrške, obe Strane će se složiti, u meri u kojoj je to moguće, o robi i uslugama koje će biti prihvaćene kao način plaćanja. Strana Primalac je odgovorna da organizuje povratni transport i isporuku zamene za logističku podršku, zalihe ili usluge na lokaciji koju zajednički odrede Strane u vreme potpisivanja porudžbine. Ako Strana Primalac ne završi razmenu u okviru odredbi rasporeda zamene, koji je dogovoren ili je na snazi u vreme prvobitne transakcije, u roku od godinu dana od prvobitne transakcije, transakcija se smatra nadoknadivom i primenjuje se stav 1a. ovog člana, s tim što se cena određuje korišćenjem postojećih ili procenjenih cena na snazi na dan kada je plaćanje inače trebalo da se izvrši.

c Određivanje cene ili vrednosti. Sledeći mehanizmi određivanja cena se obezbeđuju kako bi se pojasnila primena recipročnih principa određivanja cena. Cena određena u inventaru zaliha opreme će biti cenovnik zaliha Strane Davaoca. Cena nove nabavke će biti ista cena koju Strana Davalac plaća preduzimaču/ugovaraču ili prodavcu. Cena usluga koje se pružaju će biti standardna cena Strane Davaoca ili, ako ona nije važeća, troškovi koji su direktno vezani sa pružanjem tih usluga. Cene koje se naplaćuju isključuju sve poreze i carine od kojih je Strana Primalac izuzeta od plaćanja u skladu sa drugim sporazumima koje su vlade Strana zaključile. Strane se slažu da na zahtev, obezbede informacije koje su dovoljne da verifikuju da su poštovani principi ovog recipročnog određivanja cena i da cene ne uključuju troškove kojih su Strane oslobođene ili izuzete.

2. Kada se konačna cena porudžbine ne odredi unapred i u pisanom obliku, porudžbina, dok se ne dogovori o konačnoj ceni, uključuje maksimalne obaveze za Stranu Primaoca. Strane će onda odmah da započnu sa pregovorima da bi utvrdile konačnu cenu.

3. Osobe za kontakt za plaćanje i izvršenje naplate kod obe Strane se određuju u Aneksima ovog sporazuma.

4. Cena logističke podrške, zaliha i usluga u skladu sa ovim sporazumom neće biti viša od cene iste logističke podrške, zaliha i usluga koje su dostupne u skladu sa bilo kojim drugim sporazumom između Strana ili njihovih vlada.

ČLAN VI

U meri u kojoj nacionalni zakoni i propisi to dozvoljavaju, Strane obezbeđuju da u skladu sa ovim sporazumom ne podležu postojećim carinama, porezima i sličnim obavezama. Strane će sarađivati da bi obezbedile adekvatnu dokumentaciju kako bi u maksimalnoj meri imale poreske i carinske olakšice. Odredbe bilo kojih važećih sporazuma o poreskim i carinskim olakšicama takođe se primenljuju u skladu sa ovim sporazumom. Strane će jedna drugu obavestiti da li cena koja se naplaćuje za logističku podršku, zalihe ili usluge uključuje poreze ili carine. Prilikom određivanja da li carine, porezi ili slične obaveze treba da budu nametnute, principi određivanja cena izraženi u Članu V ovog sporazuma će određivati vrednost logističke podrške, zaliha ili usluga koje obezbeđuje Strana Davalac.

Namera je Strana da aktivnosti obuhvaćene ovim sporazumom i bilo kojim dodatnim aranžmanima treba da budu sprovedene na nivou za javnu upotrebu. Ukoliko nije specifično navedeno posebnim pisanim sporazumom ili dogovorom, nijedna poverljiva informacija ili materijal neće biti pružena ili proizvedena u skladu sa ovim sporazumom ili bilo kojim dodatnim aranžmanima.

1. Sva neslaganja u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog sporazuma, svih dodatnih aranžmana ili transakcija izvršenih u skladu sa njima, biće razrešeni putem konsultacija između Strana i neće se podneti nijednom domaćem ili međunarodnom sudu ili trećoj strani na rešavanje.

2. Svaka od Strana može u bilo koje vreme da traži izmene i dopune ovog sporazuma uz davanje (prethodnog) pisanog obaveštenja drugoj Strani. U slučaju da se napravi takav zahtev, Strane će odmah započeti pregovore. Ovaj sporazum može da bude izmenjen i dopunjen samo na osnovu pisanog sporazuma između Strana. Zamena Aneksa B do I, koja navodi spisak osoba za kontakt, može da se obavi tako što jedna Strana prosledi zamenu Aneksa drugoj Strani putem zvaničnih vojnih predstavnika, bez formalnih izmena i dopuna ovog sporazuma.

ČLAN IX

STUPANjE NA SNAGU I RASKID SPORAZUMA

Ovaj sporazum, USA-SRB-01, koji se sastoji od Preambule, Članova I do IX i Aneksa A do I privremeno će se primenjivati od dana potpisivanja i stupiće na snagu danom prijema obaveštenja da su ispunjene sve unutrašnje procedure u Srbiji koje su neophodne za stupanje na snagu ovog sporazuma.

Ovaj sporazum se zaključuje na neodređeno vreme i biće na snazi dok ga Strane uzajamnom saglasnošću ne raskinu, ili jedna od Strana ne dostavi pisano obaveštenje drugoj Strani o svojoj nameri o raskidu ovog sporazuma najmanje 180 dana unapred. Bez obzira na raskid ovog sporazuma, sve obaveze za nadoknadu nastale na osnovu njegovih odredbi ostaju obavezujuće po Stranu Primaoca dok ne budu izmirene.

Dole potpisani, propisno ovlašćeni od strane svojih vlada, su potpisali ovaj sporazum (USA-SRB-01).

SAČINjEN u po dva originalna primerka na srpskom i engleskom jeziku, od kojih je svaki jednako autentičan.

ZA MINISTARSTVO ODBRANE ZA MINISTARSTVO ODBRANE

REPUBLIKE SRBIJE SJEDINjENIH AMERIČKIH DRŽAVA

___________________________ __________________________________

Zoran Stanković Vilijem E. Vard

general, Vojska SAD

ministar odbrane zamenik komandanta

Evropska komanda Vojske SAD

U Beogradu, U Beogradu,

Dana 08.novembra 2006. godine Dana 08.novembra 2006. godine

Ostavite komentar