Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske o tehničkoj i finansijskoj saradnji

SPORAZUM

IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE

I VLADE REPUBLIKE TURSKE O TEHNIČKOJ I FINANSIJSKOJ SARADNjI

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske (u daljem tekstu: Ugovorne strane)

Imajući u vidu prijateljske veze između dve zemlje,

U želji da dalje jačaju ove veze i razvijaju plodnu tehničku i finansijsku saradnju između dve zemlje,

Priznajući da će razvoj ove tehničke i finansijske saradnje doprineti unapređenju socijalnih i ekonomskih uslova i sprovođenju političkih, ekonomskih i socijalnih reformi u Republici Srbiji,

Potvrđujući svoju privrženost pluralističkoj demokratiji zasnovanoj na vladavini prava i poštovanju ljudskih prava,

Dogovorile su se o sledećem:

1. CILjEVI

Vlada Republike Srbije i Vlada Republike Turske će, u skladu sa svojim unutrašnjim zakonodavstvima, omogućavati sprovođenje projekata i programa tehničke i finansijske pomoći Republici Srbiji. Ovi projekti i programi će podržavati reforme u Republici Srbiji i ublažavati ekonomske i socijalne troškove procesa tržišne transformacije.

Sporazum će dalje olakšati humanitarnu pomoć i pomoć u vanrednim situacijama Turske Republici Srbiji, ukoliko bude zatražena od strane Vlade Republike Srbije.

2. OBLICI SARADNjE I OBIM AKTIVNOSTI

Oblici

Saradnja će se odvijati u obliku tehničke, finansijske i ekonomske pomoći, kao i humanitarne pomoći u vanrednim situacijama.

Ovakva saradnja se može odvijati na bilateralnoj osnovi ili u saradnji sa drugim donatorima, međunarodnim organizacijama i nevladinim organizacijama.

Težište

Projekti i programi će doprinositi rešavanju odabranih problema nastalih u procesu političke, ekonomske i socijalne tržišne transformacije. Poseban naglasak staviće se na:

1) Jačanje republičke i lokalne administracije;

2) Pomoć reformama na opštinskom nivou;

Z) Dostizanje višeg stepena integracije u oblasti međunarodne trgovine;

4) Unapređivanje trgovine i investiranja;

5) Poboljšavanje proizvodne i socijalne infrastrukture;

6) Očuvanje i obnavljanje životne sredine;

7) Podršku naučnoj i kulturnoj razmeni;

8) Druge oblasti

Tehnička pomoć

Tehnička pomoć će se obezbediti u obliku transfera znanja i iskustva putem obuke i konsultantskih usluga, kao i u obliku usluga i odgovarajuće opreme i materijala neophodnih za uspešno sprovođenje projekata i programa.

Finansijska i ekonomska pomoć

Finansijska i ekonomska pomoć može imati oblik finansiranja (bespovratna sredstva, zajam ili njihova kombinacija), zatim robe i usluga namenjenih prioritetnim infrastrukturnim projektima, koji nisu komercijalnog karaktera.

Finansijska i ekonomska pomoć može takođe biti u obliku pružanja usluga i finansiranja (zajam, učešće u akcijama, bespovratna sredstva ili njihova kombinacija) u cilju unapređivanja investiranja i trgovine.

Najzad, finansijska i ekonomska pomoć mogu takođe biti u obliku podrške uravnoteženju platnog bilansa i pomoći budžetu, pružanja usluga i finansiranja unapređivanja makroekonomske stabilnosti, povoljnog ekonomskog okruženja i funkcionisanja finansijskog sistema.

Humanitarna pomoć i pomoću vanrednim situacijama

Humanitarna pomoć i pomoć u vanrednim situacijama biće pružana u robi, uslugama i finansijskim doprinosima.

Težište

Projekti i programi će doprinositi rešavanju odabranih problema nastalih u procesu političke, ekonomske i socijalne tržišne transformacije. Poseban naglasak staviće se na:

1) Jačanje republičke i lokalne administracije;

2) Pomoć reformama na opštinskom nivou;

Z) Dostizanje višeg stepena integracije u oblasti međunarodne trgovine;

4) Unapređivanje trgovine i investiranja;

5) Poboljšavanje proizvodne i socijalne infrastrukture;

b) Očuvanje i obnavljanje životne sredine;

7) Podršku naučnoj i kulturnoj razmeni;

8) Druge· oblasti za koje obe strane iskažu zajednički interes – Odabir projekata/selekciju vršiće isključivo i samo Ugovorne strane uz obostranu saglasnost.

Tehnička pomoć

Tehnička pomoć će se obezbediti u obliku transfera znanja i iskustva putem obuke i konsultantskih usluga, kao i u obliku usluga i odgovarajuće opreme i materijala neophodnih za uspešno sprovođenje projekata i programa.

Finansijska i ekonomska pomoć

Finansijska i ekonomska pomoć može imati oblik finansiranja (bespovratna sredstva, zajam ili njihova kombinacija), zatim robe i usluga namenjenih prioritetnim infrastrukturnim projektima, koji nisu komercijalnog karaktera.

Finansijska i ekonomska pomoć može takođe biti u obliku pružanja usluga i finansiranja (zajam, učešće u akcijama, bespovratna sredstva ili njihova kombinacija) u cilju unapređivanja investiranja i trgovine.

Najzad, finansijska i ekonomska pomoć mogu takođe biti u obliku podrške uravnoteženju platnog bilansa i pomoći budžetu, pružanja usluga i finansiranja unapređivanja makroekonomske stabilnosti, povoljnog ekonomskog okruženja i funkcionisanja finansijskog sistema.

Humanitarna pomoć i pomoć u vanrednim situacijama

Humanitarna pomoć i pomoć u vanrednim situacijama biće pružana u robi, uslugama i finansijskim doprinosima.

Projekti i programi humanitarne pomoći biće usmereni na najugroženije delove srpskog društva, kao i izbeglice, i istovremeno će doprinositi merama usmerenim na jačanje lokalnih i nacionalnih humanitarnih organizacija.

3. TURSKA KANCELARIJA ZA KOORDINACIJU PROGRAMIMA

Turska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (TIKA), predstavljena je u Republici Srbiji preko TIKA kancelarije za koordinaciju programima i sastavni je deo Turske ambasade u Beogradu.

Kancelarija je ustanovljena u Beogradu.

4. OBAVEZE

Predstavnici Turske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (TIKA), strani eksperti, zaposleni i njihove porodice upućeni u Republiku Srbiju radi sprovođenja projekata i programa iz okvira ovog sporazuma poštovaće zakone i propise Republike Srbije i neće se mešati u njene unutrašnje poslove.

Radi lakšeg sprovođenja projekata u okviru ovog sporazuma u Republici Srbiji biće:

a) izuzeti od plaćanja poreza i drugih dažbina sva oprema, usluge, i materijal dobijeni od Turske vlade u okviru ovog sporazuma;

b) izuzeti od plaćanja poreza, carina i drugih dažbina oprema, vozila i materijal koji se privremeno ili trajno uvoze za potrebe sprovođenja projekata i odobren njihov ponovni izvoz pod istim uslovima;

v) izdate dozvole neophodne za uvoz i izvoz opreme potrebne za sprovođenje projekata i programa;

g) odobreno stranim ekspertima i osoblju zaduženom za sprovođenje projekata i programa u okviru ovog sporazuma i njihovim porodicama neophodne boravišne i radne dozvole i da uvezu i na završetku svoga mandata ponovo izvezu svoju ličnu imovinu (predmete domaćinstva, automobile i opremu, uključujući profesionalnu i ličnu opremu);

d) izdate bez naplate takse i bez odlaganja, a u skladu sa svojim unutrašnjim propisima, ulazne vize za kategorije lica navedene u članu 4 pod g) i d);

đ) preuzeta odgovornost za bezbednost predstavnika, eksperata i osoblja Turske agencije za međunarodnu razvojnu saradnju (TIKA), kao i članova njihovih porodica, i pružiti im pogodnosti vezane za repatrijaciju:

e) pružena pomoći stranim ekspertima i zaposlenima u sprovođenju njihovih zadataka i snabdeti ih neophodnom dokumentacijom i informacijama neophodnim za projekte odobrene za sprovođenje.

Za uplate u odgovarajuće fondove u domaćoj valuti (srpski dinari) Vlada Republike Srbije će otvoriti posebne račune u skladu sa unutrašnjim propisima. Odluku o korišćenju odgovarajućih fondova doneće zajednički dve vlade. Dve vlade će definisati odgovarajuće strukture za nadzor nad ovim fondovima i njihovo korišćenje.

5. KLAUZULA PROTIV KORUPCIJE I O PRAKSI DOBRE NABAVKE

Vlade Republike Srbije i Republike Turske izražavaju nameru da udruže svoje napore u borbi protiv korupcije i posebno izjavljuju da bilo kakva ponuda, poklon, plaćanje, nadoknada ili korist bilo koje vrste, a koja se smatra nezakonitim aktom ili spada u praksu korupcije nije bila niti će biti ponuđena, ni direktno ni indirektno, bilo kojoj osobi U cilju sticanja pogodnosti ili izvršenja ovog sporazuma. Bilo koje delo ove vrste predstavlja dovoljnu osnovu za opravdano poništavanje ovog sporazuma, nabavke ili koristi nastale kao njegova posledica, odnosno za preduzimanje bilo koje mere ispravke predviđene važećim zakonima.

Nabavka robe, radovi i usluge obavljaće se u skladu sa opšteprihvaćenim principima i praksom dobre nabavke. Za nabavku u javnom sektoru ono je definisano kao korišćenje zvaničnih konkurentnih procedura, kada god je to izvodljivo, za ugovore velikih vrednosti i prihvatljive prakse dobrih nabavki u okviru cenzusa za zvanično učestvovanje u konkurenciji u skladu sa propisima koji se primenjuju u Republici Srbiji.

6. DELOKRUG I PRIMENA

Odredbe ovog sporazuma primenjivaće se na projekte i programe o kojima postoji uzajamna saglasnost vlada;

Ovaj sporazum se takođe primenjuje na projekte i programe koji su u toku ili projekte i programe koji su u fazi pripreme pre stupanja na snagu.

7. NADLEŽNI ORGANI

Nadležni organ Republike Srbije za saradnju i izvršenje projekata i programa u okviru ovog Sporazuma je:

Ministarstvo finansija, Kneza Miloša 20, 11000 Beograd, Srbija

Nadležni organi Turske za sprovođenje projekata i programa u okviru ovog sporazuma su:

Turska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (TIKA) u sastavu kabineta Predsednika Vlade Republike Turske za tehničku saradnju, humanitarnu pomoć i pomoć u vanrednim situacijama:

Turkish Iptegpatiopal Sooregatiop apd Develormept Agensu

Adresa: Ataturk Bulvari, No:15, Orega Meudani, Ulus-Ankaga, Turkiye.

8. PROCEDURE I KOORDINACIJA

Zahtevi za pomoć Vlade Republike Srbije prenosiće se posredstvom TIKA kancelarije za koordinaciju programima ili Ambasade Turske u Beogradu. Ambasada Turske ili Turska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (TIKA) će takođe obezbeđivati održavanje veze između srpskih i turskih organa nadležnih za sprovođenje i praćenje projekata i programa.

Sa srpske strane, sveukupnu koordinaciju nad sprovođenjem ovog sporazuma obavljaće ministartvo nadležno za koordinaciju i planiranje međunarodne razvojne pomoći u Republici Srbiji, Ministarstvo se obavezuje da pruži neophodne informacije ostalim ministarstvima i institucijama Republike Srbije i nadležnim lokalnim organima.

Za svaki projekat, u okviru ovog sporazuma, potpisaće se ugovor između partnera u projektu, kojim će se utvrditi i definisati njihova prava i obaveze u projektu, kao i pravila koja važe za registraciju projekata koje treba unositi u bazu podataka na nivou Vlade (ISDAKON baza podataka) u dogovoru sa nadležnom institucijom koja koordinira međunarodnom i donatorskom pomoći.

Kako bi se izbeglo dupliranje i preklapanje projekata i programa koje sprovode drugi donatori i obezbedilo najveće moguće dejstvo projekata i programa, dve vlade će preduzeti sve aktivnosti neophodne za obezbeđivanje efektivne koordinacije međunarodne pomoći.

Dve vlade će se u potpunosti međusobno informisati o projektima i programima koji se planiraju i sprovode u okviru ovog sporazuma. Njihovi predstavnici će razmenjivati mišljenja i periodično se sastajati prema dogovoru, kako bi razmotrili i procenili program tehničke i finansijske saradnje i preduzeli neophodne mere za njegovo poboljšanje. U ovakvim prilikama obe Vlade mogu predložiti izmene u gore navedenim oblastima saradnje i/ili procedurama, uzimajući u obzir rezultate procene.

9. MODIFIKACIJA I REŠAVANjE SPOROVA

Izmene i dopune ovog sporazuma stupaće na snagu po istoj pravnoj proceduri propisanoj u članu 10 ovog sporazuma.

Svi sporovi koji nastanu u primeni ovog sporazuma rešavaće se u diplomatskim pregovorima.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj sporazum stupa na snagu od dana kada se diplomatskim putem dobije poslednje obaveštenje u pismenoj formi kojim se potvrđuje da je okončana neophodna procedura predviđena unutrašnjim zakonodavstvom.

Sporazum će biti na snazi pet godina. Nakon isteka ovog roka, produžavaće se automatski svake godine i može se otkazati u bilo koje vreme od strane bilo koje od Vlada po isteku roka od šest meseci od dana pismenog obaveštenja o ovome.

Ukoliko jedna od Vlada smatra da se ciljevi ovog sporazuma više ne mogu ostvariti ili da druga vlada ne izvršava svoje obaveze, imaće pravo da suspenduje ili raskine ovaj sporazum, obaveštavajući o tome drugu vladu pismenim putem šest meseci unapred.

Ukoliko se ne poštuju suštinski elementi iz Sporazuma, bilo koja od strana ili obe strane mogu preduzeti odgovarajuće mere. Pre nego što to učini, izuzev u posebno hitnim slučajevima, strana koja preduzima mere saopštiće drugoj strani sve neophodne informacije za detaljno razmatranje situacije u cilju nalaženja rešenja. Prilikom izbora mera, prioritet će se dati onim merama koje najmanje remete sprovođenje Sporazuma. Sa primenom ovih mera druga strana će biti odmah upoznata. U cilju doslednog tumačenja i praktičnog sprovođenja ovog stava strane su saglasne da „posebno hitni slučajevi“ nastaju onda kada jedna strana ozbiljno prekrši bilo koji suštinski element ili cilj sporazuma na koji se odnosi Opšta klauzula.

U slučaju prestanka važenja, odredbe ovog sporazuma primenjivaće se i dalje na sve projekte i programe dogovorene pre toga.

Sačinjeno u Beogradu, 26. oktobra 2009. godine, na srpskom, turskom i engleskom jeziku pri čemu su svi jezici podjednako verodostojni. U slučaju spora u tumačenju, merodavan je tekst na engleskom jeziku.

Za Vladu Republike Srbije Ministar spoljnih poslova

Za Vladu Republike Turske Državni ministar

[pic]

[pic]

Ostavite komentar