Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane

PREDLOG ZAKONA

O POTVRĐIVANjU SPORAZUMA O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU IZMEĐU EVROPSKIH ZAJEDNICA I NjIHOVIH DRŽAVA ČLANICA, SA JEDNE STRANE, I REPUBLIKE SRBIJE, SA DRUGE STRANE

Član 1.

Potvrđuje se Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Republike Srbije, sa druge strane, koji je potpisan 29. aprila 2008. godine u Luksemburgu, na srpskom i zvaničnim jezicima Evropske unije.

Član 2.

Tekst Sporazuma u originalu na srpskom jeziku glasi:

SPORAZUM O STABILIZACIJI I PRIDRUŽIVANjU

između

Evropskih zajednica i njihovih država članica,

sa jedne strane,

i Republike Srbije, sa druge strane

KRALjEVINA BELGIJA,

REPUBLIKA BUGARSKA,

ČEŠKA REPUBLIKA,

KRALjEVINA DANSKA,

SAVEZNA REPUBLIKA NEMAČKA,

REPUBLIKA ESTONIJA,

IRSKA,

REPUBLIKA GRČKA,

KRALjEVINA ŠPANIJA,

REPUBLIKA FRANCUSKA,

REPUBLIKA ITALIJA,

REPUBLIKA KIPAR,

REPUBLIKA LETONIJA,

REPUBLIKA LITVANIJA,

VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG,

REPUBLIKA MAĐARSKA,

REPUBLIKA MALTA,

KRALjEVINA HOLANDIJA,

REPUBLIKA AUSTRIJA,

REPUBLIKA POLjSKA,

REPUBLIKA PORTUGALIJA,

RUMUNIJA,

REPUBLIKA SLOVENIJA,

SLOVAČKA REPUBLIKA,

REPUBLIKA FINSKA,

KRALjEVINA ŠVEDSKA,

UJEDINjENO KRALjEVSTVO VELIKE BRITANIJE I SEVERNE IRSKE

Ugovorne strane Ugovora o osnivanju Evropske zajednice i Ugovora o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju i Ugovora o Evropskoj uniji, u daljem tekstu „države članice”, i

EVROPSKA ZAJEDNICA i EVROPSKA ZAJEDNICA ZA ATOMSKU ENERGIJU,

u daljem tekstu „Zajednica”,

s jedne strane, i

REPUBLIKA SRBIJA, u daljem tekstu „Srbija”,

s druge strane,

u daljem tekstu zajedno: „strane“,

Uzimajući u obzir jake veze između strana i vrednosti koje dele, njihovu želju za jačanjem tih veza i uspostavljanjem bliskog i trajnog odnosa koji se zasniva na uzajamnosti i obostranom interesu, što bi Srbiji trebalo da omogući dalje jačanje i širenje odnosa sa Zajednicom i njenim državama članicama;

Uzimajući u obzir značaj ovog Sporazuma, u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja (PSP) sa državama jugoistočne Evrope, za uspostavljanje i konsolidaciju stabilnog evropskog poretka zasnovanog na saradnji, kojem je Evropska unija glavni stub, kao i u okviru Pakta za stabilnost;

Uzimajući u obzir spremnost Evropske unije da u najvećoj mogućoj meri integriše Srbiju u političke i privredne tokove Evrope kao i njen status potencijalnog kandidata za članstvo u EU na osnovu Ugovora o Evropskoj uniji (u daljem tekstu „Ugovor o EU”) i ispunjenja kriterijuma utvrđenih od strane Evropskog saveta u junu 1993. godine, kao i uslovljenosti Procesa stabilizacije i pridruživanja, a pod uslovom uspešnog sprovođenja ovog Sporazuma, posebno u pogledu regionalne saradnje;

Uzimajući u obzir Evropsko partnerstvo, koje utvrđuje prioritetne aktivnosti u cilju podrške naporima države da se približi Evropskoj uniji;

Uzimajući u obzir posvećenost strana da svim sredstvima doprinesu političkoj, privrednoj i institucionalnoj stabilizaciji u Srbiji, kao i u regionu, razvojem građanskog društva i demokratizacijom, izgradnjom institucija i reformom državne uprave, trgovinskom integracijom u regionu i poboljšanom privrednom saradnjom, kao i saradnjom u brojnim oblastima, posebno u pravosuđu i unutrašnjim poslovima i jačanju nacionalne i regionalne bezbednosti;

Uzimajući u obzir posvećenost strana povećanju političkih i ekonomskih sloboda kao samih osnova ovog Sporazuma, kao i njihovu posvećenost poštovanju ljudskih prava i vladavine prava, uključujući prava pripadnika nacionalnih manjina, i demokratskim načelima kroz višepartijski sistem sa slobodnim i poštenim izborima;

Uzimajući u obzir posvećenost strana potpunom sprovođenju svih načela i odredbi Povelje UN, OEBS, posebno onih sadržanih u Završnom aktu Konferencije o evropskoj bezbednosti i saradnji (u daljem tekstu „Završni akt iz Helsinkija”), zaključnim dokumentima Madridske i Bečke konferencije, Pariskoj povelji za novu Evropu, i Paktu za stabilnost jugoistočne Evrope, u cilju doprinosa regionalnoj stabilnosti i saradnji između zemalja regiona;

Potvrđujući pravo na povratak svim izbeglicama i interno raseljenim licima, pravo na zaštitu njihove imovine i druga srodna ljudska prava;

Uzimajući u obzir posvećenost strana načelima slobodne tržišne privrede i održivom razvoju, kao i spremnost Zajednice da doprinese privrednim reformama u Srbiji;

Uzimajući u obzir posvećenost strana slobodnoj trgovini, u skladu sa pravima i obavezama koje proističu iz članstva u Svetskoj trgovinskoj organizaciji;

Uzimajući u obzir želju strana da dodatno razviju stalni politički dijalog o bilateralnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa, uključujući regionalne aspekte, imajući u vidu Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku Evropske unije;

Uzimajući u obzir posvećenost strana suzbijanju organizovanog kriminala i jačanju saradnje u borbi protiv terorizma na osnovu deklaracije izdate od strane Evropske konferencije 20. oktobra 2001. godine;

Uverene da će Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (u daljem tekstu „Sporazum”) stvoriti novu klimu za privredne odnose između njih, i iznad svega, za razvoj trgovine i ulaganja, kao ključnih činilaca za restrukturiranje i modernizaciju privrede;

Imajući u vidu posvećenost Srbije usklađivanju svog zakonodavstva u relevantnim sektorima sa zakonodavstvom Zajednice i njegovom efikasnom sprovođenju;

Vodeći računa o spremnosti Zajednice da pruži odlučnu podršku sprovođenju reforme i da u tom cilju iskoristi sve raspoložive instrumente saradnje i tehničku, finansijsku i ekonomsku pomoć na sveobuhvatnoj, indikativnoj, višegodišnjoj osnovi;

Potvrđujući da odredbe ovog Sporazuma koje su obuhvaćene Delom III, Naslovom IV Ugovora o osnivanju Evropske zajednice (u daljem tekstu „Ugovor o EZ”) obavezuju Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku kao posebne ugovorne strane, a ne kao države članice Evropske zajednice, dok Ujedinjeno Kraljevstvo ili Irska (u zavisnosti od slučaja) ne obaveste Srbiju da su postale obavezane kao deo Evropske zajednice u skladu sa Protokolom o položaju Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, koji je dodat Ugovoru o EU i Ugovoru o EZ. Isto važi za Dansku, u skladu sa Protokolom koji je dodat ovim Ugovorima o položaju Danske;

Podsećajući na Zagrebački samit, koji je pozvao na dalje učvršćivanje odnosa između zemalja obuhvaćenih Procesom stabilizacije i pridruživanja i Evropske unije, kao i poboljšanu regionalnu saradnju;

Podsećajući da je Solunski samit ojačao Proces stabilizacije i pridruživanja kao politički okvir za odnose između Evropske unije i država zapadnog Balkana i naglasio perspektivu njihove integracije sa Evropskom unijom na osnovu njihovog pojedinačnog napretka u reformama i dostignućima, što je i potvrđeno kasnijim zaključcima Evropskog saveta iz decembra 2005. godine i decembra 2006. godine;

Podsećajući na potpisivanje Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi u Bukureštu 19. decembra 2006. godine kao sredstvo jačanja sposobnosti regiona da privuče ulaganja i mogućnosti njegove integracije u svetsku ekonomiju;

Podsećajući na stupanje na snagu 1. januara 2008. godine Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o olakšanoj proceduri za izdavanje viza i Sporazuma između Republike Srbije i Evropske zajednice o readmisiji lica koja nezakonito borave (u daljem tekstu: „Sporazum o readmisiji između Zajednice i Srbije”);

U želji da ostvare bližu kulturnu saradnju i razvijaju razmenu informacija;

DOGOVORILI SU SE O SLEDEĆEM:

Član 1

1 Ovim se uspostavlja pridruživanje između Zajednice i njenih država članica, s jedne strane, i Republike Srbije, s druge strane.

2. Ciljevi ovog pridruživanja su:

podržavanje napora Srbije u jačanju demokratije i vladavine prava;

doprinos političkoj, privrednoj i institucionalnoj stabilnosti u Srbiji, kao i stabilizaciji regiona;

obezbeđivanje odgovarajućeg okvira za politički dijalog, omogućavajući razvoj bliskih političkih veza između strana;

podržavanje napora Srbije da razvija privrednu i međunarodnu saradnju, između ostalog, i kroz usklađivanje svog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice;

podržavanje napora Srbije da završi tranziciju u funkcionalnu tržišnu privredu;

unapređivanje skladnih ekonomskih odnosa i postepeno stvaranje zone slobodne trgovine između Zajednice i Srbije;

podsticanje regionalne saradnje u svim oblastima obuhvaćenim ovim Sporazumom.

NASLOV I

OPŠTA NAČELA

Član 2

Poštovanje demokratskih načela i ljudskih prava, proglašenih u Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima i definisanih u Evropskoj konvenciji o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, Završnom aktu iz Helsinkija i Pariskoj povelji za novu Evropu, poštovanje načela međunarodnog prava, uključujući punu saradnju sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, vladavine prava, kao i načela tržišne privrede u skladu sa Dokumentom Bonske konferencije KEBS o privrednoj saradnji, predstavljaće osnov unutrašnje i spoljne politike strana i činiće suštinske elemente ovog Sporazuma.

Član 3

Strane smatraju da širenje oružja za masovno uništenje (OMU) i sredstava za njihovu isporuku, bilo državama bilo nedržavnim subjektima, predstavlja jednu od najozbiljnijih pretnji međunarodnoj stabilnosti i bezbednosti. Stoga su se strane dogovorile da sarađuju i da doprinesu borbi protiv širenja oružja za masovno uništenje i sredstava za njihovu isporuku kroz puno poštovanje i nacionalno sprovođenje svojih postojećih obaveza u skladu sa međunarodnim ugovorima i sporazumima o razoružanju i neširenju i drugim odgovarajućim međunarodnim obavezama. Strane su saglasne da ova odredba čini suštinski element ovog Sporazuma i da će biti deo političkog dijaloga koji će pratiti i učvrstiti ove elemente.

Strane su saglasne da sarađuju i da doprinesu borbi protiv širenja oružja za masovno uništenje i sredstava za njihovu isporuku:

preduzimanjem koraka radi potpisivanja, ratifikovanja ili pristupanja, po potrebi, i potpunog sprovođenja svih ostalih relevantnih međunarodnih instrumenata;

uspostavljanjem efikasnog sistema kontrole domaćeg izvoza, kojim se kontroliše kako izvoz tako i tranzit robe koja je povezana sa oružjem za masovno uništenje, uključujući kontrolu krajnjeg korišćenja oružja za masovno uništenje kod tehnologija sa dvostrukom upotrebom i koji sadrži efikasne sankcije za povredu kontrole izvoza.

Politički dijalog o ovom pitanju može biti uspostavljen na regionalnoj osnovi.

Član 4

Ugovorne strane potvrđuju značaj koji daju ispunjavanju međunarodnih obaveza, posebno punoj saradnji sa Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju.

Član 5

Međunarodni i regionalni mir i stabilnost, razvoj dobrosusedskih odnosa i poštovanje ljudskih i manjinskih prava od ključnog su značaja za Proces stabilizacije i pridruživanja koji se navodi u zaključcima Saveta Evropske unije od 21. juna 1999. godine. Zaključivanje i sprovođenje ovog Sporazuma vrše se u okviru zaključaka Saveta Evropske unije od 29. aprila 1997. godine i zasnivaju se na individualnim dostignućima Srbije.

Član 6

Srbija se obavezuje da nastavi da podstiče saradnju i dobrosusedske odnose sa drugim državama regiona uključujući i odgovarajući stepen međusobnih koncesija u pogledu kretanja lica, robe, kapitala i usluga, kao i razvoj projekata od opšteg interesa, posebno onih koji se odnose na upravljanje granicama i borbu protiv organizovanog kriminala, korupcije, pranja novca, ilegalnih migracija i krijumčarenja, uključujući posebno trgovinu ljudima, lakim oružjem i zabranjenim drogama. Ova obaveza je ključni faktor u razvoju odnosa i saradnje između strana i stoga doprinosi regionalnoj stabilnosti.

Član 7

Strane potvrđuju značaj koji daju borbi protiv terorizma i ispunjavanju međunarodnih obaveza u ovoj oblasti.

Član 8

Pridruživanje će se sprovoditi postepeno i biće u potpunosti ostvareno u prelaznom periodu od najviše šest godina.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje, osnovan članom 119, će redovno nadzirati, po pravilu jednom godišnje, sprovođenje Sporazuma i usvajanje i sprovođenje pravnih, administrativnih, institucionalnih i privrednih reformi od strane Srbije. Ovaj nadzor će biti sprovođen u svetlu preambule i u skladu sa opštim načelima ovog Sporazuma. U toku nadzora vodiće se računa o prioritetima utvrđenim u Evropskom partnerstvu bitnim za ovaj Sporazum i nadzor će biti u skladu sa mehanizmima utvrđenim u okviru Procesa stabilizacije i pridruživanja, posebno izveštaju o napretku Procesa stabilizacije i pridruživanja.

Na osnovu ovog nadzora, Savet za stabilizaciju i pridruživanje će izdavati preporuke i može da donosi odluke. Ako se prilikom nadzora utvrde određene teškoće, one mogu biti upućene na mehanizme rešavanja sporova utvrđene Sporazumom.

Potpuno pridruživanje će biti postepeno ostvareno. Najkasnije tri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Savet za stabilizaciju i pridruživanje će temeljno razmotriti primenu ovog Sporazuma. Na osnovu ovog razmatranja Savet za stabilizaciju i pridruživanje će proceniti napredak koji je Srbija učinila i može da odluči o sledećim fazama pridruživanja.

Gore pomenuto razmatranje se neće primeniti na slobodno kretanje robe, za koje je predviđen poseban raspored u Naslovu IV.

Član 9

Sporazum će biti u celosti usklađen sa odgovarajućim odredbama Svetske trgovinske organizacije i sproveden na način saglasan ovim odredbama, posebno članovima XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini iz 1994. godine (GATT 1994) i članom V Opšteg sporazuma o trgovini uslugama (GATS).

NASLOV II

POLITIČKI DIJALOG

Član 10

Strane će u kontekstu ovog Sporazuma dalje razvijati međusobni politički dijalog. Dijalog će pratiti i učvrstiti približavanje Evropske unije i Srbije i doprineti uspostavljanju bliskih veza solidarnosti i novih oblika saradnje između strana.

Politički dijalog posebno ima za cilj da se unapredi:

potpuna integracija Srbije u zajednicu demokratskih država i postepeno približavanje Evropskoj uniji;

veće približavanje stavova strana o međunarodnim pitanjima, uključujući pitanja u vezi sa Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom, između ostalog i kroz odgovarajuću razmenu informacija, a posebno o pitanjima koja bi mogla da imaju značajan uticaj na strane;

regionalna saradnja i razvoj dobrosusedskih odnosa;

zajednički stavovi o bezbednosti i stabilnosti u Evropi, uključujući saradnju u oblastima obuhvaćenim Zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije.

Član 11

Politički dijalog će se odvijati u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, koji će imati opštu odgovornost za svako pitanje koje neka od strana bude iznela pred njega.

Politički dijalog se može odvijati, na zahtev strana, i u sledećim oblicima:

sastancima, kada je to neophodno, viših predstavnika Srbije, s jedne strane, i predsedništva Saveta Evropske unije, Generalnog sekretara/Visokog predstavnika za Zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku i Komisije Evropskih zajednica (u daljem tekstu „Evropska komisija”), s druge;

korišćenjem u potpunosti svih diplomatskih kanala između strana, uključujući odgovarajuće kontakte u trećim državama i u okviru Ujedinjenih nacija, OEBS, Saveta Evrope i drugih međunarodnih foruma;

na bilo koji drugi način kako bi se značajno doprinelo učvršćivanju, razvijanju i povećanju ovog dijaloga, uključujući i sredstva navedena u Solunskoj agendi usvojenoj Zaključcima Evropskog saveta u Solunu 19. i 20. juna 2003. godine.

Član 12

Politički dijalog na parlamentarnom nivou će se odvijati u okviru Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje osnovanog u skladu sa članom 125.

Član 13

Politički dijalog se može odvijati u multilateralnom okviru i kao regionalni dijalog uključujući druge države regiona, kao i u okviru foruma EU – zapadni Balkan.

NASLOV III

REGIONALNA SARADNjA

Član 14

U skladu sa svojom posvećenošću međunarodnom i regionalnom miru i stabilnosti i razvoju dobrosusedskih odnosa, Srbija će aktivno unapređivati regionalnu saradnju. Programi pomoći Evropske zajednice mogu da podrže projekte koji imaju regionalni ili prekogranični značaj putem svojih programa tehničke pomoći.

Kada Srbija predvidi jačanje saradnje sa nekom od zemalja navedenih u članovima 15, 16. i 17, o tome će obavestiti i konsultovati se sa Zajednicom i njenim državama članicama u skladu sa odredbama navedenim u Naslovu X.

Srbija će u potpunosti sprovoditi Sporazum o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi, potpisan u Bukureštu 19. decembra 2006. godine.

Član 15

Saradnja sa drugim državama koje su potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju

Nakon potpisivanja ovog Sporazuma, Srbija će započeti pregovore sa državama koje su već potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, radi zaključivanja bilateralnih ugovora o regionalnoj saradnji, čiji će cilj biti povećanje obima saradnje između tih država.

Glavni elementi ovih ugovora će biti:

politički dijalog;

uspostavljanje zona slobodne trgovine, u skladu sa odgovarajućim odredbama Svetske trgovinske organizacije;

uzajamne koncesije u pogledu kretanja radnika, prava na poslovno nastanjivanje, pružanja usluga, tekućih plaćanja i kretanja kapitala, kao i drugih politika koje se odnose na kretanje lica, na istom nivou koji je predviđen i ovim Sporazumom;

odredbe o saradnji u drugim oblastima, bez obzira na to da li su one obuhvaćene ovim Sporazumom, a posebno u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova.

Ovi ugovori će, po potrebi, sadržati odredbe o stvaranju neophodnih institucionalnih mehanizama.

Ovi ugovori će biti zaključeni u roku od dve godine od stupanja na snagu ovog Sporazuma. Spremnost Srbije da zaključi ovakve ugovore će biti uslov za dalji razvoj odnosa između Srbije i Evropske unije.

Srbija će započeti slične pregovore sa preostalim državama u regionu kada ove države budu potpisale Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.

Član 16

Saradnja sa drugim državama obuhvaćenim Procesom stabilizacije i pridruživanja

Srbija će učestvovati u regionalnoj saradnji sa drugim državama koje su obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja u nekim ili svim oblastima saradnje obuhvaćenim ovim Sporazumom, a posebno onim od zajedničkog interesa. Ova saradnja treba uvek da bude u skladu sa načelima i ciljevima ovog Sporazuma.

Član 17

Saradnja sa drugim državama kandidatima za pristupanje Evropskoj uniji koje nisu obuhvaćene Procesom stabilizacije i pridruživanja

Srbija treba da podstiče saradnju i zaključi konvenciju o regionalnoj saradnji sa svakom državom kandidatom za pristupanje EU u bilo kojoj od oblasti saradnje obuhvaćenih ovim Sporazumom. Ove konvencije treba da omoguće postepeno usklađivanje bilateralnih odnosa između Srbije i te države sa odgovarajućim delom odnosa između Evropske zajednice i njenih država članica i te države

Srbija će započeti pregovore sa Turskom koja je uspostavila carinsku uniju sa EU, u cilju zaključivanja, na osnovu obostranog interesa, Sporazuma kojim bi se ustanovila zona slobodne trgovine u skladu sa članom XXIV GATT 1994, kao i liberalizovalo poslovno nastanjivanje i pružanje usluga između njih na nivou jednakom ovom Sporazumu u skladu sa članom V GATS.

Ovi pregovori treba da započnu što je pre moguće, sa ciljem zaključivanja gore pomenutog Sporazuma pre isteka prelaznog perioda iz člana 18 (1).

NASLOV IV

SLOBODAN PROTOK ROBE

Član 18

Zajednica i Srbija će, u periodu od najviše šest godina, počevši od stupanja na snagu ovog Sporazuma, postepeno uspostaviti bilateralnu zonu slobodne trgovine u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i odredbama GATT 1994 i Svetske trgovinske organizacije (u daljem tekstu „STO”). U tom procesu, one će voditi računa o dole navedenim posebnim uslovima.

Kombinovana nomenklatura robe će se primenjivati na klasifikaciju robe u trgovini između ugovornih strana.

Za potrebe ovog Sporazuma, carine i dažbine koje imaju isto dejstvo kao i carine, uključuju svaku carinu ili dažbinu na uvoz ili izvoz robe, uključujući bilo koji oblik dodatnih taksi ili dažbina na uvoz ili izvoz, ali ne uključuju:

dažbine jednake unutrašnjem oporezivanju propisanom u skladu sa odredbama stava 2. člana III GATT 1994;

antidamping ili kompenzatorne mere;

dažbine koje su srazmerne pruženim uslugama.

Za svaki proizvod, bazna carina na koju se primenjuje naknadno sniženje carinske stope određeno ovim Sporazumom biće:

Zajednička carinska tarifa, ustanovljena Uredbom Saveta (EEZ) br. 2658/87, primenjena na erga omnes bazi na dan potpisivanja ovog Sporazuma;

Carinska tarifa Srbije.

Ako se, nakon potpisivanja ovog Sporazuma, primeni bilo kakvo sniženje carina na erga omnes osnovi, posebno u slučaju sniženja carina nastalog kao rezultat:

pregovora o carinama u okviru STO, ili

u slučaju pristupanja Srbije STO, ili

naknadnih sniženja carina nakon pristupanja Srbije STO,

te snižene carine će zameniti baznu carinu iz stava 4 ovog člana od dana od kada se primenjuje navedeno sniženje.

Zajednica i Srbija će obaveštavati jedna drugu o svojim odgovarajućim baznim carinama i njihovim izmenama

POGLAVLjE IINDUSTRIJSKI PROIZVODI

Član 19

Definicija

Odredbe ovog poglavlja primenjivaće se na proizvode poreklom iz Zajednice ili iz Srbije navedene u Glavama 25 do 97 Kombinovane nomenklature, osim proizvoda navedenih u aneksu I, stav I, (2) STO Sporazuma o poljoprivredi.

Trgovina proizvodima obuhvaćenim Ugovorom o osnivanju Evropske zajednice za atomsku energiju odvijaće se između strana u skladu sa odredbama tog Ugovora.

Član 20

Koncesije Zajednice za industrijske proizvode

Carine na uvoz industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije u Zajednicu, kao i dažbine koje imaju isto dejstvo ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma

Količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz u Zajednicu industrijskih proizvoda poreklom iz Srbije ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma

Član 21

Koncesije Srbije za industrijske proizvode

Carine na uvoz u Srbiju industrijskih proizvoda poreklom iz Zajednice, osim onih navedenih u Aneksu I, ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma,

Dažbine koje imaju isto dejstvo kao carine na uvoz u Srbiju industrijskih proizvoda poreklom iz Zajednice ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma

Carine na uvoz industrijskih proizvoda u Srbiju poreklom iz Zajednice, navedene u Aneksu I, postepeno će se smanjivati i ukidati u skladu sa vremenskim rasporedom navedenim u tom Aneksu.

Količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz industrijskih proizvoda u Srbiju poreklom iz Zajednice ukidaju se stupanjem na snagu ovog Sporazuma.

Član 22

Carine i ograničenja izvoza

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i Srbija će u međusobnoj trgovini ukinuti sve carine na izvoz i dažbine koje imaju isto dejstvo.

Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, Zajednica i Srbija će međusobno ukinuti sva količinska ograničenja na izvoz i mere koje imaju isto dejstvo.

Član 23

Brža sniženja carina

Srbija iskazuje spremnost da snizi svoje carine u trgovini sa Zajednicom brže nego što je predviđeno u članu 21, ako to dozvole opšte privredno stanje i stanje u odgovarajućem privrednom sektoru.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje će u tom smislu analizirati situaciju i dati odgovarajuće preporuke.

POGLAVLjE II

POLjOPRIVREDA I RIBARSTVO

Član 24

Definicije

Odredbe ovog Poglavlja primenjivaće se na trgovinu proizvodima poljoprivrede i ribarstva poreklom iz Zajednice ili iz Srbije.

Izraz „proizvodi poljoprivrede i ribarstva” odnosi se na proizvode navedene u Glavama 1 do 24 Kombinovane nomenklature i na proizvode navedene u Aneksu I, član I, (ii) Sporazuma o poljoprivredi Svetske trgovinske organizacije.

Ova definicija obuhvata ribu i proizvode ribarstva navedene u Glavi 3, tarifnim brojevima 1604 i 1605 i tarifni podbrojevi 0511 91, 2301 20 i ex 1902 20 („punjena testenina sa sadržajem više od 20% po masi ribe, ljuskara, mekušaca i drugih vodenih beskičmenjaka”).

Član 25

Prerađeni poljoprivredni proizvodi

Protokol 1 sadrži dogovor o trgovini prerađenim poljoprivrednim proizvodima koji su u njemu navedeni.

Član 26

Koncesije Zajednice na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica će ukinuti sve carine i dažbine koje imaju isto dejstvo na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije, osim proizvoda obuhvaćenih tarifnim brojevima 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 i 2204 Kombinovane nomenklature.

Za proizvode obuhvaćene Glavama 7 i 8 Kombinovane nomenklature, za koje Zajednička carinska tarifa predviđa primenu ad valorem stopa carine i specifične carine, ukidanje se primenjuje samo na ad valorem deo carine.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica će utvrditi carine koje se primenjuju na uvoz u Zajednicu proizvoda od junetine („baby beef”) poreklom iz Srbije definisanih u Aneksu II, i to na 20% od ad valorem stope carina i 20% od specifične carine navedene u Zajedničkoj carinskoj tarifi Evropskih zajednica, u okviru godišnje carinske kvote od 8,700 tona izraženih u težini polutki.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Zajednica će primeniti bescarinski pristup uvozu u Zajednicu za proizvode poreklom iz Srbije obuhvaćene tarifnim brojevima 1701 i 1702 Kombinovane nomenklature, u okviru godišnje carinske kvote od 180,000 tona (neto mase).

Član 27

Koncesije Srbije za poljoprivredne proizvode

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Srbija će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma Srbija će:

ukinuti carinske dažbine koje se primenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice, navedenih u Aneksu III (a);

ukinuti progresivno carinske dažbine koje se primenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice, navedenih u Aneksu III (b) u skladu sa dinamikom navedenom za svaki proizvod u Aneksu;

smanjiti progresivno carinske dažbine koje se primenjuju na uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Zajednice, navedenih u Aneksu III (v) i (g) u skladu sa dinamikom navedenom za svaki proizvod u tim aneksima;

Član 28

Protokol o vinu i alkoholnim pićima

Protokolom 2 je utvrđen režim koji će se primenjivati na vina i alkoholna pića.

Član 29

Koncesije Zajednice za ribu i proizvode od ribe

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz ribe i proizvoda od ribe poreklom iz Srbije.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Zajednica će ukinuti sve carine i mere koje imaju isto dejstvo, na ribu i riblje proizvode poreklom iz Srbije, osim onih nabrojanih u Aneksu IV. Proizvodi navedeni u Aneksu IV podležu odredbama koje su u njemu sadržane.

Član 30

Koncesije Srbije za ribu i proizvode od ribe

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Srbija će ukinuti sva količinska ograničenja i mere koje imaju isto dejstvo na uvoz ribe i proizvoda od ribe poreklom iz Zajednice.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Srbija će ukinuti sve carine i mere koje imaju isto dejstvo na ribu i proizvode od ribe poreklom iz Zajednice, osim onih koji su navedeni u Aneksu V. Proizvodi navedeni u Aneksu V podležu odredbama koje se u njemu nalaze.

Član 31

Klauzula o reviziji

Vodeći računa o obimu trgovine proizvodima poljoprivrede i ribarstva između strana, njihovoj posebnoj osetljivosti, pravilima zajedničkih politika Zajednice i poljoprivredne politike i politike ribarstva u Srbiji, ulozi poljoprivrede i ribarstva u privredi Srbije, posledicama multilateralnih pregovora o trgovini u okviru Svetske trgovinske organizacije, kao i konačnog pristupanja Srbije Svetskoj trgovinskoj organizaciji, Zajednica i Srbija će u Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, najkasnije 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, za svaki pojedinačni proizvod i na uređenoj i odgovarajućoj uzajamnoj osnovi, istražiti mogućnosti za odobravanje daljih uzajamnih koncesija u cilju primene veće liberalizacije trgovine proizvodima poljoprivrede i ribarstva.

Član 32

Zaštitne mere za poljoprivredu i ribarstvo

Bez obzira na ostale odredbe ovog Sporazuma, posebno člana 41, imajući u vidu posebnu osetljivost tržišta poljoprivrednih i ribljih proizvoda, ukoliko uvoz proizvoda poreklom iz jedne od strana koji su predmet koncesija dodeljenih u skladu sa članovima 25, 26, 27, 28, 29 i 30, prouzrokuje ozbiljan poremećaj na tržištu ili u domaćim regulatornim mehanizmima druge strane, obe strane će odmah započeti konsultacije radi pronalaženja odgovarajućeg rešenja. U očekivanju takvog rešenja, pogođena strana može preduzeti odgovarajuće mere koje smatra neophodnim..

U slučaju da kumulativni izvoz proizvoda poreklom iz Srbije, navedenih u Aneksu V Protokola 3, dostigne nivo od 115% proseka računatog za prethodne tri kalendarske godine, Srbija i Zajednica će, u roku od pet radnih dana, početi konsultacije u cilju analiziranja i ocenjivanja kretanja izvoza ovih proizvoda u Zajednicu, i gde je to potrebno, naći zadovoljavajuća rešenja kako bi se izbegao poremećaj tržišta usled izvoza ovih proizvoda u Zajednicu.

Bez uticaja na stav 1. ovog člana, u slučaju da kumulativni izvoz proizvoda poreklom iz Srbije, navedenih u Aneksu V Protokola 3, poraste za preko 30% u obimu u toku kalendarske godine, u poređenju sa prosečnim izvozom merenim za prethodne tri kalendarske godine, Zajednica može da suspenduje preferencijalni tretman koji se primenjuje na proizvode koji su doveli do porasta izvoza.

U slučaju da se donese odluka o suspenziji preferencijalnog tretmana, Zajednica će, u roku od pet radnih dana, obavestiti Odbor za stabilizaciju i pridruživanje o meri koju preduzima i ući u konsultacije sa Srbijom, kako bi dogovorila mere kojima će se izbeći poremećaj u trgovini proizvodima navedenim u Aneksu V Protokola 3.

Zajednica će ponovo uspostaviti preferencijalni tretman čim se efektivnom primenom dogovorenih mera ili primenom bilo koje druge mere koju su strane preduzele, otkloni poremećaj u trgovini.

Odredbe stavova 3, 4, 5. i 6, člana 41. primenjivaće se mutatis mutandis i na aktivnosti navedene u ovom stavu.

Strane će razmotriti funkcionisanje mehanizma navedenog u stavu 2. ovog člana, najkasnije 3 godine nakon stupanja ovog Sporazuma na snagu. Savet za stabilizaciju i pridruživanje može da odluči o odgovarajućim izmenama mehanizma iz stava 2. ovog člana.

Član 33

Zaštita oznaka geografskog porekla za proizvode poljoprivrede i ribarstva i prehrambene proizvode, sa izuzetkom vina i alkoholnih pića

Srbija će obezbediti zaštitu oznaka geografskog porekla Zajednice registrovanih u Zajednici na osnovu Uredbe Saveta (EZ) broj 510/2006 od 20. marta 2006. godine o zaštiti geografskih oznaka i naznaka porekla za poljoprivredne i prehrambene proizvode, u skladu sa odredbama ovog člana. Oznake geografskog porekla iz Srbije će moći da se registruju u Zajednici pod uslovima navedenim u gorepomenutoj Uredbi.

Srbija će na svojoj teritoriji zabraniti svaku upotrebu imena zaštićenih u Zajednici za slične proizvode koji ne zadovoljavaju uslove za korišćenje oznake geografskog porekla. Ovo će se primenjivati čak i kada je navedeno pravo geografsko poreklo, kada se konkretna geografska oznaka koristi u prevodu, kada je ime praćeno izrazima poput „vrsta”, „tip”, „stil”, „imitacija”, „metod” ili drugim izrazima tog tipa.

Srbija će odbiti registraciju žiga čija upotreba odgovara situaciji navedenoj u stavu 2. ovog člana.

Žigovi čija upotreba odgovara situaciji navedenoj u stavu 2. ovog člana, a koji su registrovani u Srbiji ili stečeni upotrebom, neće se više koristiti pet godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma. Međutim, ovo se neće primenjivati na žigove registrovane u Srbiji ili žigove stečene upotrebom, a koji su u vlasništvu državljana trećih država, pod uslovom da nisu takve prirode da mogu na bilo koji način da zavedu potrošače u pogledu kvaliteta, karakteristika i geografskog porekla robe.

Svaka upotreba oznaka geografskog porekla zaštićenih u skladu sa stavom 1. ovog člana kao uobičajenih izraza u opštoj upotrebi za takve robe u Srbiji prestaće najkasnije 5 godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Srbija će obezbediti da roba izvezena sa njene teritorije, 5 godina nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ne krši odredbe ovog člana.

Srbija će obezbediti zaštitu navedenu u stavovima 1. do 6. ovog člana, kako na sopstvenu inicijativu, tako i na zahtev zainteresovane strane.

POGLAVLjE III

OPŠTE ODREDBE

Član 34

Obuhvat

Odredbe ovog Poglavlja primenjivaće se na trgovinu svim proizvodima između strana, osim u slučajevima kada je drugačije predviđeno ovim Sporazumom ili Protokolom 1.

Član 35

Povoljnije koncesije

Odredbe ovog Naslova neće ni na koji način uticati na jednostranu primenu povoljnijih mera od bilo koje strane.

Član 36

Mirovanje

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, u trgovini između Zajednice i Srbije neće biti uvedene nove carine na uvoz ili izvoz ili dažbine koje imaju isto dejstvo, niti će one koje se već primenjuju biti povećavane.

Od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, u trgovini između Zajednice i Srbije neće biti uvedena nova količinska ograničenja na uvoz i izvoz ili mere koje imaju isto dejstvo, niti će se one koje već postoje učiniti restriktivnijim.

Ne dovodeći u pitanje koncesije dodeljene shodno članovima 26, 27, 28, 29. i 30, odredbe stavova 1. i 2. ovog člana neće ni na koji način ograničiti sprovođenje poljoprivredne politike i politike ribarstva Srbije i Zajednice, kao ni preduzimanje bilo kojih mera u okviru ovih politika, u meri u kojoj to ne šteti režimu uvoza iz Aneksa II-V i Protokola 1.

Član 37

Zabrana fiskalne diskriminacije

Zajednica i Srbija će se uzdržavati od uvođenja, i ukinuće ukoliko postoji, svaku meru ili praksu unutrašnje fiskalne prirode, kojom se proizvodi jedne strane, neposredno ili posredno, diskriminišu u odnosu na slične proizvode koji potiču sa teritorije druge strane.

Za proizvode koji se izvezu na teritoriju jedne od strana ne mogu se ostvariti koristi od povraćaja unutrašnjeg posrednog oporezivanja u iznosu koji premašuje iznos posrednog poreza koji je na njih nametnut.

Član 38

Dažbine fiskalne prirode

Odredbe koje se odnose na ukidanje uvoznih carina primenjivaće se i na carinske dažbine fiskalne prirode.

Član 39

Carinske unije, zone slobodne trgovine i prekogranični dogovori

Ovim Sporazumom se ne isključuje očuvanje i uspostavljanje carinskih unija, zona slobodne trgovine ili dogovora o prekograničnom prometu, u meri u kojoj se ne menjaju trgovinski dogovori predviđeni ovim Sporazumom.

Tokom prelaznog perioda određenog u članu 18, ovaj Sporazum neće uticati na sprovođenje posebnih preferencijalnih dogovora kojima se uređuje kretanje robe, utvrđenih ili u pograničnim Sporazumima prethodno zaključenim između jedne ili više država članica i Srbije ili koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma navedenih u Naslovu III, koje je Srbija zaključila radi unapređenja regionalne trgovine.

Strane će u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje održavati konsultacije u vezi sa sporazumima opisanim u stavovima 1. i 2. ovog člana i, kada to bude potrebno, u vezi sa drugim važnim pitanjima koja se odnose na njihove trgovinske politike prema trećim državama. Posebno u slučaju pristupanja treće države Uniji, ovakve konsultacije će se održavati kako bi se obezbedilo uzimanje u obzir međusobnih interesa Zajednice i Srbije navedenih u ovom Sporazumu.

Član 40

Damping i subvencije

Nijedna odredba ovog Sporazuma ne sprečava bilo koju od strana da preduzme odbrambene trgovinske mere u skladu sa stavom 2 ovog člana i članom 41.

Ako jedna od strana ustanovi da se u trgovini sa drugom stranom sprovodi damping i/ili subvencije na osnovu kojih je moguće uvesti kompenzatorne mere, ta strana može da preduzme odgovarajuće mere protiv ovakve prakse u skladu sa Sporazumom STO o sprovođenju člana VI GATT 1994. godine ili Sporazumom STO o subvencijama i kompenzatornim merama, kao i odgovarajućim domaćim zakonodavstvom.

Član 41

Zaštitna klauzula

Odredbe člana XIX GATT 1994. godine i Sporazuma STO o zaštitnim merama primenjuju se između strana.

Bez obzira na stav 1. ovog člana, kada se neki proizvod jedne strane uvozi na teritoriju druge strane u toliko povećanim količinama i pod takvim uslovima da prouzrokuje ili preti da prouzrokuje:

ozbiljnu štetu domaćoj industriji sličnih ili direktno konkurentnih proizvoda na teritoriji strane uvoznice ili

ozbiljne poremećaje u bilo kom sektoru privrede ili teškoće koje mogu da dovedu do ozbiljnog pogoršanja ekonomske situacije u nekoj oblasti strane uvoznice,

strana koja uvozi može preduzeti odgovarajuće bilateralne zaštitne mere pod uslovima i u skladu sa postupcima navedenim u ovom članu.

Bilateralne zaštitne mere usmerene na uvoz iz druge strane ne smeju prevazilaziti ono što je konkretno neophodno da se otklone problemi, utvrđeni stavom 2, koji su nastali kao posledica primene ovog Sporazuma. Usvojena zaštitna mera bi trebalo da se sastoji u obustavljanju povećanja ili u smanjenju preferencijalnih margina predviđenih ovim Sporazumom za proizvod u pitanju do maksimalne granice koja odgovara osnovnoj carini iz člana 18, stav 4 (a) i (b) i stav 5 za isti proizvod. Takve mere će obuhvatati jasne elemente koji definišu njihovo postepeno ukidanje, najkasnije do kraja utvrđenog perioda, i ne smeju da se primenjuju duže od 2 godine.

U krajnje vanrednim okolnostima mere mogu biti produžene za još najviše 2 godine. Nijedna bilateralna zaštitna mera neće se primenjivati na uvoz proizvoda na koji se takva mera primenjivala u vremenskom periodu koji je jednak onom periodu tokom koga je ta mera prethodno bila primenjivana, pod uslovom da je period neprimenjivanja mere najmanje 2 godine, računajući od momenta prestanka primene mere.

Pre preduzimanja mera predviđenih u slučajevima navedenim u ovom članu ili u slučajevima na koje se primenjuje stav 5 (b) ovog člana, Zajednica s jedne strane, i Srbija s druge strane će, što je pre moguće, dostaviti Savetu za stabilizaciju i pridruživanje sve relevantne informacije neophodne za temeljnu analizu situacije, u cilju pronalaženja prihvatljivog rešenja za strane u pitanju.

Radi sprovođenja stavova 1, 2, 3. i 4. ovog člana primenjivaće se sledeće odredbe:

Problemi koji nastanu zbog situacije navedene u ovom članu biće odmah dostavljeni na razmatranje Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, koji može da donese bilo koju odluku potrebnu za otklanjanje tih problema.

Ako Savet za stabilizaciju i pridruživanje ili strana izvoznica nisu doneli odluku kojom se otklanjaju problemi, ili ako nije pronađeno drugo zadovoljavajuće rešenje u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, strana uvoznica može usvojiti odgovarajuće mere radi otklanjanja problema u skladu sa ovim članom. Prilikom odabira zaštitnih mera, prvenstvo mora da se da merama koje najmanje remete sprovođenje ovog Sporazuma. Zaštitne mere primenjene u skladu sa članom XIX GATT 1994. godine i Sporazumom STO o zaštitnim merama očuvaće nivo/marginu preferencija odobrenih ovim Sporazumom.

Kada vanredne ili kritične okolnosti koje zahtevaju neposredno delovanje onemogućavaju prethodno obaveštavanje ili ispitivanje, šta god da je slučaj, strana u pitanju može, u situacijama navedenim u ovom članu, odmah da primeni privremene mere potrebne za otklanjanje problema i da o tome odmah obavesti drugu stranu.

Zaštitne mere moraju se odmah prijaviti Savetu za stabilizaciju i pridruživanje i o njima će se voditi periodične konsultacije u okviru tog tela, posebno u cilju utvrđivanja vremenskog rasporeda njihovog ukidanja, čim to okolnosti dozvole.

U slučaju da Zajednica, s jedne strane, ili Srbija, s druge strane, podvrgnu uvoz proizvoda, koji bi mogli da izazovu probleme navedene u ovom članu, upravnom postupku čija je svrha brzo pribavljanje informacija o smeru trgovinskih tokova, o tome će obavestiti drugu stranu.

Član 42

Klauzula o nestašici

Kada ispunjavanje odredaba ovog Naslova dovede do:

kritične nestašice, ili opasnosti od nestašice, prehrambenih ili drugih proizvoda neophodnih za stranu izvoznicu; ili

reeksporta u treću državu proizvoda na koji strana izvoznica primenjuje količinska izvozna ograničenja, izvozne carine ili mere ili dažbine koje imaju isto dejstvo, i kada navedene situacije izazovu, ili bi mogle da izazovu velike teškoće za izvoznu stranu

ta strana može preduzeti odgovarajuće mere pod uslovima i u skladu sa procedurama navedenim u ovom članu.

Prilikom odabira mera, prednost se mora dati onima koje najmanje remete sprovođenje dogovora iz ovog Sporazuma. Ove mere se neće primenjivati na način koji bi bio sredstvo proizvoljne ili neopravdane diskriminacije u slučajevima u kojima preovlađuju isti uslovi, ili sredstvo prikrivenog ograničenja trgovine i biće ukinute kada uslovi više ne opravdavaju njihovo postojanje.

Pre preduzimanja mera predviđenih u stavu 1. ovog člana ili što je pre moguće u slučajevima na koje se primenjuje stav 4. ovog člana, Zajednica i Srbija će dostaviti Savetu za stabilizaciju i pridruživanje sva relevantna obaveštenja, u cilju pronalaženja rešenja prihvatljivog za obe strane. Strane se mogu, u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, dogovoriti o bilo kojim sredstvima potrebnim za prevazilaženje teškoća. Ako se u roku od 30 dana od upućivanja predmeta Savetu za stabilizaciju i pridruživanje ne postigne dogovor, strana izvoznica može na izvoz proizvoda u pitanju primeniti mere iz ovog člana.

Kada vanredne i kritične okolnosti koje zahtevaju neposredno delovanje onemogućavaju prethodno obaveštavanje i ispitivanje, u zavisnosti od slučaja, Zajednica ili Srbija mogu odmah primeniti mere predostrožnosti potrebne za rešavanje situacije i o tome će odmah obavestiti drugu stranu.

O svim merama primenjenim shodno ovom članu mora se odmah obavestiti Savet za stabilizaciju i pridruživanje i o njima će se voditi periodične konsultacije u okviru tog tela, posebno u cilju utvrđivanja rasporeda njihovog ukidanja, čim to okolnosti dozvole.

Član 43

Državni monopoli

Srbija će postepeno prilagoditi sve državne monopole komercijalnog karaktera kako bi obezbedila da, do isteka 3 godine od stupanja ovog Sporazuma na snagu, više ne postoji diskriminacija između državljana država članica Evropske unije i Srbije u pogledu uslova pod kojima se roba nabavlja i prodaje.

Član 44

Pravila o poreklu

Osim ukoliko je drugačije regulisano ovim sporazumom, Protokol 3 reguliše previla o poreklu za primenu odredaba ovog sporazuma.

Član 45

Dozvoljena ograničenja

Ovaj Sporazum ne sprečava zabrane ili ograničenja uvoza, izvoza ili tranzita robe opravdane na osnovu javnog morala, javnog interesa ili javne bezbednosti; zaštite zdravlja i života ljudi, životinja ili biljaka; zaštite nacionalnog blaga umetničke, istorijske i arheološke vrednosti ili zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine ili pravila koja se odnose na zlato i srebro. Međutim, ove zabrane ili ograničenja neće biti sredstva proizvoljne diskriminacije ili prikrivenog ograničenja trgovine između strana.

Član 46

Izostanak administrativne saradnje

1. Strane su saglasne da je administrativna saradnja suštinska za sprovođenje i kontrolu preferencijalnog tretmana dozvoljenog u skladu sa ovim Naslovom i ističu svoju spremnost za suzbijanje nepravilnosti i prevara u vezi sa carinama i srodnim oblastima.

2. Kada jedna od strana na osnovu objektivnih informacija ustanovi, da je izostala administrativna saradnja i/ili da postoje nepravilnosti ili prevare shodno ovom Naslovu, strana u pitanju može privremeno da suspenduje odgovarajući preferencijalni tretman proizvoda u pitanju u skladu sa ovim članom.

3. U smislu ovog člana, izostanak administrativne saradnje obuhvata, inter alia:

ponovljeno nepoštovanje obaveze provere porekla konkretnog proizvoda ;

ponovljeno odbijanje ili neopravdano kašnjenje u sprovođenju i/ili dostavljanju rezultata naknadne verifikacije dokaza o poreklu;

ponovljeno odbijanje ili neopravdano kašnjenje u pribavljanju ovlašćenja da se sprovedu misije administrativne saradnje koje proveravaju verodostojnost dokumenata ili tačnost informacija relevantnih za davanje preferencijalnog tretmana.

U smislu ovog člana, utvrđivanje nepravilnosti ili prevare se može uraditi, inter alia, kada postoji značajan rast, bez zadovoljavajućeg objašnjenja, uvoza robe koji prevazilazi uobičajen nivo proizvodnih i izvoznih kapaciteta druge strane, a koji je povezan sa objektivnim informacijama u vezi sa nepravilnostima ili prevarama.

4. Privremena suspenzija povlašćenog položaja proizvoda će se uvesti pod sledećim uslovima:

Strana koja je ustanovila, na osnovu objektivnih informacija, da je izostala administrativna saradnja i/ili da postoje nepravilnosti ili prevare, obavestiće, bez nepotrebnog odlaganja, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje o svom nalazu zajedno sa objektivnim informacijama i započeti konsultacije u okviru Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, na osnovu svih relevantnih informacija i objektivnih nalaza, u cilju postizanja prihvatljivog rešenja za obe strane.

Ukoliko strane započnu konsultacije u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, kao što je gore navedeno, a ne nađu prihvatljivo rešenje u roku od 3 meseca nakon obaveštavanja, oštećena strana može privremeno da obustavi odgovarajući preferencijalni tretman proizvoda u pitanju. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje će bez nepotrebnog odlaganja biti obavešten o privremenoj suspenziji.

U skladu sa ovim članom, privremena suspenzija, će biti ograničena na ono što je potrebno da se zaštite finansijski interesi strane u pitanju. Ona neće trajati duže od šest meseci nakon čega može biti obnovljena. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje mora da bude obavešten odmah nakon usvajanja privremenih suspenzija. O njima će se voditi periodične konsultacije u okviru Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, posebno u pogledu njihovog okončanja čim uslovi za njihovu primenu više ne budu postojali.

5. Istovremeno sa obaveštavanjem Odbora za stabilizaciju i pridruživanje shodno stavu 4(a) ovog člana, strana u pitanju treba da objavi obaveštenje uvoznicima u službenom glasniku. U obaveštenju uvoznicima treba da bude naveden proizvod za koji je utvrđeno, na osnovu objektivnih informacija, da ne postoji administrativna saradnja i/ili da postoje nepravilnosti ili prevara.

Član 47

U slučaju greške nadležnih organa u pravilnom upravljanju povlašćenim sistemom pri izvozu, a posebno u primeni odredaba Protokola 3 ovog Sporazuma kada ovakva greška dovede do posledica u vezi sa uvoznim carinama, ugovorna strana koju ove posledice pogađaju može da zahteva od Saveta za stabilizaciju i pridruživanje da ispita mogućnost usvajanja svih odgovarajućih mera u cilju rešavanja situacije.

Član 48

Primena ovog Sporazuma neće uticati na primenu odredaba prava Zajednice na Kanarska ostrva.

NASLOV V

KRETANjE RADNIKA, POSLOVNO NASTANjIVANjE, PRUŽANjE USLUGA, KRETANjE KAPITALA

POGLAVLjE I

KRETANjE RADNIKA

Član 49

Pod uslovima i modalitetima koji se primenjuju u svakoj državi članici:

položaj priznat radnicima koji su državljani Srbije i koji su zakonito zaposleni na teritoriji države članice neće trpeti diskriminaciju na osnovu državljanstva u pogledu uslova rada, naknade ili otpuštanja, u poređenju sa položajem državljana te države;

supružnik i deca radnika koji je zakonito zaposlen na teritoriji države članice, koji zakonito borave na njenoj teritoriji, izuzimajući sezonske radnike i radnike koji dolaze na osnovu bilateralnih sporazuma u smislu člana 50, osim ako drugačije nije predviđeno takvim sporazumima, imaće pristup tržištu rada te države članice, u toku perioda zaposlenja odobrenog tom radniku.

Srbija će, u zavisnosti od uslova i modaliteta u svom zakonodavstvu, priznati položaj iz stava 1 radnicima koji su državljani države članice i koji su zakonito zaposleni na njenoj teritoriji, kao i njihovim supružnicima i deci koji na teritoriji Srbije zakonito borave.

Član 50

Uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada u državama članicama i u zavisnosti od njihovog zakonodavstva i usklađenosti sa pravilima na snazi u državama članicama u oblasti kretanja radnika:

postojeće pogodnosti u pristupu zapošljavanju za radnike iz Srbije priznate od strane država članica u okviru bilateralnih sporazuma treba da se očuvaju i, po mogućnosti, poboljšaju;

ostale države članice će razmotriti mogućnost zaključivanja sličnih sporazuma.

Nakon tri godine, Savet za stabilizaciju i pridruživanje će razmotriti dozvoljavanje drugih poboljšanja, uključujući pogodnosti u pristupu stručnom usavršavanju, u skladu sa pravilima i postupcima na snazi u državama članicama i uzimajući u obzir situaciju na tržištu rada u državama članicama i u Zajednici.

Član 51

Utvrdiće se pravila za koordinaciju sistema socijalnog osiguranja za radnike sa državljanstvom Republike Srbije, zakonito zaposlenim na teritoriji države članice, i za članove njihovih porodica koji zakonito borave na njenoj teritoriji. U tom smislu, odluka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, koja neće uticati na prava ili obaveze koje proističu iz bilateralnih sporazuma ako oni predviđaju povoljniji položaj, obezbediće primenu sledećih odredbi:

svi periodi osiguranja, zaposlenja ili boravka koje su ti radnici dovršili u različitim državama članicama sabiraju se u cilju ostvarivanja prava na penzije i druge anuitete za slučaj starosti, invaliditeta i smrti i u cilju zdravstvene zaštite ovih radnika i članova njihovih porodica;

sve penzije ili druga primanja za slučaj starosti, smrti, povrede na radu ili profesionalne bolesti ili invaliditeta koji iz toga nastane, izuzimajući primanja koja se ne ostvaruju na osnovu plaćanja doprinosa biće slobodno prenosive u visini utvrđenoj zakonom države članice ili država članica dužnika;

takvi radnici će primati porodična primanja za članove njihovih porodica kao što je gore definisano;

Srbija će priznati radnicima koji su državljani države članice i koji su zakonito zaposleni na njenoj teritoriji i članovima njihove porodice koji zakonito borave na njenoj teritoriji položaj sličan onom utvrđenom u tački b) i v) stava 1.

POGLAVLjE II

POSLOVNO NASTANjIVANjE

Član 52

Definicija

Za potrebe ovog Sporazuma:

„Privredno društvo Zajednice” ili „srpsko privredno društvo” označavaju privredno društvo osnovano u skladu sa pravom države članice odnosno Srbije i čije se registrovano sedište ili glavna uprava ili glavno mesto poslovanja nalazi na teritoriji Zajednice odnosno Srbije. Međutim, ako privredno društvo osnovano u skladu sa pravom države članice odnosno Srbije ima samo registrovano sedište na teritoriji Zajednice odnosno Srbije, ono se smatra društvom Zajednice odnosno srpskim društvom, u zavisnosti od slučaja, ako je njegovo poslovanje stvarno i trajno povezano sa privredom jedne od država članica odnosno privredom Srbije;

„Društvo kći” privrednog društva označava društvo nad kojim prvo društvo ima efektivnu kontrolu;

„Ogranak” privrednog društva označava mesto poslovanja koje nema pravni subjektivitet i koje se pojavljuje kao trajno, kao što je produžetak društva majke, ima upravu i materijalno je opremljeno za poslovanje sa trećim licima, tako da treća lica, iako znaju da će, ako to bude potrebno, biti u pravnoj vezi sa društvom majkom čija je glavna kancelarija u inostranstvu, ne moraju da posluju neposredno sa društvom majkom već mogu da obavljaju poslove u mestu poslovanja njenog produžetka;

„Poslovno nastanjivanje” označava:

za državljane, pravo da započnu privredne delatnosti kao samozaposlena lica i pravo da osnuju preduzeća, posebno privredna društva, nad kojima imaju efektivnu kontrolu. Samozapošljavanje i poslovni poduhvati od strane državljana ne obuhvataju traženje zaposlenja ili zapošljavanje na tržištu rada niti daju pravo na pristup tržištu rada druge strane. Odredbe ovog Poglavlja se ne primenjuju na lica koja nisu isključivo samozaposlena;

za privredna društva Zajednice ili Srbije, pravo započinjanja privrednih delatnosti osnivanjem društava kćeri i ogranaka u Srbiji odnosno Zajednici;

„Poslovanje” označava obavljanje privrednih delatnosti;

„Privredne delatnosti” označavaju, u načelu, delatnosti industrijskog, privrednog i profesionalnog karaktera i zanatske delatnosti;

„državljanin Zajednice” odnosno „srpski državljanin” označava fizičko lice koje je državljanin jedne od država članica odnosno državljanin Srbije;

U pogledu međunarodnog pomorskog transporta, uključujući kombinovani transport koji uključuje deonicu na moru, državljani Zajednice ili državljani Srbije poslovno nastanjeni van Zajednice ili Srbije, i brodarska društva koja su osnovana izvan Zajednice ili Srbije i pod kontrolom državljana Zajednice ili državljana Srbije, takođe se mogu koristiti odredbama ovog Poglavlja i Poglavlja III, ako su njihova plovila registrovana u toj državi članici ili u Srbiji u skladu sa njihovim zakonodavstvom.

„Finansijske usluge” označavaju delatnosti opisane u Aneksu VI. Savet za stabilizaciju i pridruživanje može proširiti ili izmeniti obim tog Aneksa.

Član 53

1. Srbija će privrednim društvima i državljanima Zajednice olakšati započinjanje poslovanja na svojoj teritoriji. U tom cilju, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, ona će odobriti:

u pogledu poslovnog nastanjivanja privrednih društava iz Zajednice na teritoriji Srbije, položaj koji nije manje povoljan od položaja koji daje svojim privrednim društvima ili bilo kojem privrednom društvu iz treće države, koji god je bolji;

u pogledu poslovanja društava kćeri ili ogranaka privrednih društava Zajednice na teritoriji Srbije koji su već osnovani, položaj koji nije manje povoljan od položaja koji priznaje svojim privrednim društvima i ograncima ili bilo kojem društvu kćeri ili bilo kojem ogranku privrednog društva iz treće države, koji god je bolji.

2. Zajednica i njene države članice će, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, odobriti:

u pogledu poslovnog nastanjivanja srpskih privrednih društava, položaj koji nije manje povoljan od položaja koji države članice daju svojim privrednim društvima ili bilo kojem društvu iz bilo koje treće države, koji god je bolji.

u pogledu poslovanja društava kćeri i ogranaka srpskih privrednih društava, poslovno nastanjenih na njihovim teritorijama, položaj koji nije manje povoljan od položaja koji države članice daju svojim privrednim društvima i ograncima ili bilo kojem društvu kćeri i ogranku bilo kojeg privrednog društva iz treće države, poslovno nastanjenom na njihovoj teritoriji, koji god je bolji.

Strane neće donositi nikakve propise ili mere kojima se uvodi diskriminacija u pogledu poslovnog nastanjenja bilo kog društva druge strane na svojoj teritoriji ili u pogledu njihove delatnosti, kada su već osnovana, u poređenju sa svojim sopstvenim društvima.

Četiri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Savet za stabilizaciju i pridruživanje utvrdiće načine za proširenje prethodnih odredaba na poslovno nastanjivanje državljana Zajednice i državljana Srbije radi započinjanja privredne delatnosti kao samozaposlenih lica.

Bez obzira na odredbe ovog člana:

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, društva kćeri i ogranci privrednih društava Zajednice imaće pravo da koriste i uzimaju u zakup nepokretnosti u Srbiji;

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma društva kćeri privrednih društava Zajednice imaće pravo sticanja i uživanja svojinskih prava na nepokretnostima kao i srpska privredna društva, a u pogledu javnih dobara/dobara od opšteg interesa, ista prava koja uživaju srpska privredna društva, kada su ova prava potrebna za obavljanje privrednih delatnosti radi kojih su osnovana;

Četiri godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Savet za stabilizaciju i pridruživanje utvrdiće mogućnost proširivanja prava navedenih pod (b) na ogranke privrednih društava Zajednice.

Član 54

Pod uslovima iz odredbi člana 56, izuzimajući finansijske usluge navedene u Aneksu VI, strane mogu urediti poslovno nastanjivanje i poslovanje privrednih društava i državljana na svojoj teritoriji, ako se tim propisima privredna društva i državljani drugih strana ne diskriminišu u poređenju sa svojim privrednim društvima i državljanima.

U pogledu finansijskih usluga, bez obzira na ostale odredbe ovog Sporazuma, nijedna strana neće biti sprečena da iz opreza preduzima mere, uključujući mere za zaštitu ulagača, deponenata, osiguranika ili lica prema kojima pružalac finansijskih usluga ima fiducijarnu obavezu, ili da obezbedi integritet i stabilnost finansijskog sistema. Ove mere ne smeju da se koriste kao sredstvo za izbegavanje obaveza koje je strana preuzela ovim Sporazumom.

Ništa u ovom Sporazumu neće se tumačiti na način na koji se od strane zahteva otkrivanje informacija koje se odnose na poslove i račune pojedinih klijenata ili bilo koje poverljive ili nejavne informacije u posedu javnih tela.

Član 55

Ne dovodeći u pitanje bilo koju suprotnu odredbu koja se nalazi u predviđenom Multilateralnom Sporazumu o osnivanju zajedničkog evropskog vazduhoplovnog prostora (u daljem tekstu „ZEVP”), odredbe ovog Poglavlja neće se primenjivati na usluge avionskog transporta i usluge transporta unutrašnjim plovnim putevima i usluge pomorske kabotaže.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje može davati preporuke u cilju poboljšanja poslovnog nastanjivanja i poslovanja u oblastima obuhvaćenim stavom 1.

Član 56

Odredbe članova 53. i 54. ne sprečavaju bilo koju od strana da primeni posebna pravila u vezi sa poslovnim nastanjivanjem i poslovanjem na svojoj teritoriji ogranaka privrednih društava druge strane, koja nisu osnovana na teritoriji prve strane, ako su ta pravila opravdana pravnim ili tehničkim razlikama između tih ogranaka i ogranaka privrednih društava osnovanih na njenoj teritoriji ili, u pogledu finansijskih usluga, iz opreza.

Razlika u položaju neće prevazilaziti ono što je strogo neophodno usled takvih pravnih ili tehničkih razlika ili, u pogledu finansijskih usluga, zbog opreza.

Član 57

Kako bi se državljanima Zajednice i državljanima Srbije olakšalo započinjanje i bavljenje posebno uređenim profesionalnim delatnostima u Srbiji odnosno Zajednici, Savet za stabilizaciju i pridruživanje će ispitati koji uslovi su potrebni za međusobno priznanje kvalifikacija. U tom cilju Savet može preduzeti sve potrebne mere.

Član 58

1. Privredno društvo Zajednice, osnovano na teritoriji Srbije, ili srpsko privredno društvo, osnovano na teritoriji Zajednice, imaće pravo da zapošljava samostalno ili preko jedne od svojih društava kćeri ili ogranaka, u skladu sa zakonodavstvom na snazi u državi osnivanja, na teritoriji Republike Srbije odnosno Zajednice, zaposlene koji su državljani država članica odnosno državljani Srbije, pod uslovom da su oni ključno osoblje u smislu stava 2. i da su zaposleni isključivo od strane privrednih društava, društava kćeri ili ogranaka. Boravišnom i radnom dozvolom takvih zaposlenih biće obuhvaćeno samo vreme trajanja takvog zaposlenja.

2. Ključno osoblje gorepomenutih privrednih društava, u daljem tekstu „organizacija” jesu „lica premeštena u okviru društva” u smislu tačke (c) ovog stava u sledećim kategorijama, pod uslovom da je ta organizacija pravno lice i da su lica u pitanju bila u njoj zaposlena ili da su u njoj bili partneri (izuzimajući većinske akcionare), najmanje godinu dana pre takvog premeštaja:

Lica koja u organizaciji zauzimaju visok položaj, koja prvenstveno rukovode upravom organizacije i koja su, načelno, pod opštim nadzorom ili rukovodstvom upravnog odbora ili akcionara preduzeća, ili sa njima izjednačena lica, uključujući:

lica koja rukovode osnivanjem odeljenja ili sektora organizacije;

lica koja vrše nadzor i kontrolu rada drugih zaposlenih koji obavljaju stručne poslove i poslove nadzora i upravljanja;

lica koja imaju lična ovlašćenja da zapošljavaju i otpuštaju ili daju preporuke za zapošljavanje, otpuštanje ili druge radnje u vezi sa položajem zaposlenih;

Lica koja rade u organizaciji i koja poseduju posebna znanja neophodna za pružanje usluga, korišćenje opreme za istraživanje, primenu tehnike ili upravljanje društvom. Ocena ovakvih znanja može da odražava, osim znanja usko povezanih sa društvom, visok nivo kvalifikacija u pogledu vrste posla ili zanata za koje se zahteva posebno tehničko znanje, uključujući pripadnost priznatoj struci;

„Lice premešteno u okviru društva” označava fizičko lice koje radi u okviru organizacije na teritoriji jedne strane, koje je privremeno premešteno na teritoriju druge strane radi obavljanja privrednih delatnosti; organizacija u pitanju mora da ima glavno mesto poslovanja na teritoriji jedne strane, a premeštanje mora biti obavljeno u entitetu (ogranak, društvo kći) te organizacije, koji efektivno obavlja slične privredne delatnosti na teritoriji druge strane.

3. Ulazak i privremena prisutnost državljana Srbije na teritoriji Zajednice odnosno državljana Zajednice na teritoriji Srbije biće dozvoljeni, kada su ti predstavnici privrednih društava lica koja rade na visokim položajima u smislu stava 2(a) ovog člana, u okviru društva, i kada su u određenoj državi članici odnosno Srbiji odgovorni za osnivanje društva kćeri ili ogranka privrednog društva iz Srbije u državi članici, odnosno osnivanje društva kćeri ili ogranka društva Zajednice u Srbiji, kada:

ovi predstavnici nisu uključeni u obavljanje neposredne prodaje ili u pružanje usluga, i ne primaju naknadu iz izvora koji se nalaze na teritoriji države domaćina i;

društvo ima svoje glavno mesto poslovanja izvan Zajednice odnosno Republike Srbije i nema drugog predstavnika, kancelariju, ogranak ili društvo kći u toj državi članici odnosno Republici Srbiji.

POGLAVLjE IIIPRUŽANjE USLUGA

Član 59

1. Zajednica i Srbija, u skladu sa sledećim odredbama, obavezuju se da preduzmu neophodne korake kako bi postepeno omogućile da usluge pružaju privredna društva iz Zajednice, srpska privredna društva ili državljani Zajednice ili državljani Srbije, koja su osnovana na teritoriji strane kojoj ne pripada lice kojem su te usluge namenjene.

2. Uporedo sa procesom liberalizacije pomenutim u stavu 1, strane će dozvoliti privremeno kretanje fizičkih lica koja pružaju usluge ili koja su zaposlena kod onog ko pruža usluge kao ključni zaposleni u smislu člana 58, uključujući fizička lica koja su državljani ili predstavnici privrednih društava iz Zajednice ili Srbije i koja traže privremeni ulazak radi vođenja pregovora o uslugama ili sklapanja ugovora o prodaji usluga za odnosnog davaoca usluga kada ti predstavnici nisu uključeni u obavljanje neposredne prodaje korisnicima ili samostalno pružanje usluga.

3. Nakon četiri godine, Savet za stabilizaciju i pridruživanje preduzeće neophodne mere za postepenu primenu odredaba iz stava 1. Uzeće se u obzir napredak koji su strane postigle u usklađivanju njihovih propisa.

Član 60

1. Strane neće preduzimati nikakve mere ili radnje koje bi uslove pod kojima usluge pružaju državljani ili privredna društva Srbije i Zajednice koja su osnovana na teritoriji strane kojoj ne pripada lice kojem su te usluge namenjene, bitno ograničile u odnosu na zatečeno stanje na dan koji prethodi danu stupanja na snagu ovog Sporazuma.

2. Ako jedna strana smatra da mere koje je druga strana uvela nakon stupanja Sporazuma na snagu dovode do stanja koje je u pogledu pružanja usluga bitno restriktivnije od stanja zatečenoga na dan stupanja Sporazuma na snagu, ona može od druge strane zahtevati da započnu konsultacije.

Član 61

U pružanju transportnih usluga između Zajednice i Srbije, primenjuju se sledeće odredbe:

1. U vezi sa kopnenim transportom, Protokolom 4 su utvrđena pravila koja su primenjiva na odnos između strana, naročito radi obezbeđenja neograničenog drumskog tranzitnog saobraćaja preko Srbije i Zajednice u celini, delotvorne primene načela nediskriminacije i postepenog usklađivanja srpskog zakonodavstva u oblasti transporta sa zakonodavstvom Zajednice.

2. U vezi sa međunarodnim pomorskim transportom, strane se obavezuju da delotvorno primenjuju načelo neograničenog pristupa međunarodnom pomorskom tržištu i prometu na komercijalnoj osnovi, kao i da poštuju međunarodne i evropske obaveze u oblasti sigurnosti, bezbednosti i ekoloških standarda.

Strane potvrđuju svoju posvećenost slobodnom konkurentnom okruženju kao osnovnoj odlici međunarodnog pomorskog transporta.

3. U primeni načela iz stava 2 strane:

neće uvesti klauzule o podeli tereta u buduće bilateralne sporazume sa trećim državama;

ukinuće, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, sve jednostrane mere i administrativne, tehničke i ostale prepreke koje mogu imati ograničavajuće ili diskriminatorsko dejstvo na slobodno pružanje usluga u međunarodnom pomorskom transportu.

Svaka strana će, između ostalog, postupati s brodovima kojima upravljaju državljani ili privredna društva druge strane na način koji nije manje povoljan od načina na koji postupa prema vlastitim brodovima, a u odnosu na pristup lukama koje su otvorene za međunarodni promet, upotrebu infrastrukture i pomoćnih pomorskih usluga u lukama, kao i odgovarajuće naknade i takse, carinske pogodnosti, dodeljivanje vezova i mogućnost utovara i istovara robe.

4. U cilju obezbeđenja koordinisanog razvoja i postupne liberalizacije transporta između strana, a u skladu sa njihovim uzajamnim komercijalnim potrebama, uslovi uzajamnog pristupa tržištu u vazdušnom transportu biće uređeni sporazumom o ZEVP.

5. Pre zaključenja ZEVP, strane neće preduzeti nijednu meru ili radnju koja više ograničava ili diskriminiše u odnosu na zatečeno stanje pre stupanja na snagu ovog Sporazuma.

6. Srbija će uskladiti svoje zakonodavstvo, uključujući administrativne, tehničke i druge propise, sa propisima Zajednice koji se u određenom trenutku primenjuju u oblasti vazdušnog, pomorskog, rečnog i kopnenog transporta i to u onoj meri u kojoj to služi liberalizaciji i uzajamnom pristupu tržištima strana i olakšava kretanje putnika i robe.

7. Uporedo sa zajedničkim napretkom u ostvarivanju ciljeva ovog Poglavlja, Savet za stabilizaciju i pridruživanje ispitaće načine za stvaranje uslova koji su neophodni za unapređenje slobode pružanja usluga u vazdušnom, kopnenom i rečnom transportu.

POGLAVLjE IVTEKUĆA PLAĆANjA I KRETANjE KAPITALA

Član 62

Strane se obavezuju da odobre sva plaćanja i prenose na tekući račun bilansa plaćanja između Zajednice i Srbije u slobodno konvertibilnoj valuti i u skladu s odredbama člana VIII Statuta Međunarodnog monetarnog fonda.

Član 63

U pogledu transakcija na kapitalnom računu i finansijskom računu platnog bilansa nakon stupanja na snagu ovoga Sporazuma strane će osigurati slobodno kretanje kapitala koji se odnosi na direktna ulaganja u privredna društva koja su ustanovljena u skladu s pravom države domaćina i ulaganja koja su obavljena u skladu s odredbama Poglavlja II Naslova V, kao i likvidaciju ili povraćaj tih ulaganja i bilo kakve dobiti koja iz njih proizlazi.

U pogledu transakcija na kapitalnom i finansijskom računu bilansa plaćanja od stupanja na snagu ovog Sporazuma, strane će obezbediti slobodno kretanje kapitala koje se tiče kredita za komercijalne transakcije ili pružanje usluga u kojima učestvuje lice koja ima prebivalište u jednoj od strana i finansijske zajmove i kredite, s rokom dospeća dužim od godinu dana.

Po stupanju na snagu ovoga Sporazuma Srbija će da dopusti državljanima država članica Evropske unije da stiču svojinu nad nepokretnostima u Srbiji, uz potpunu i celishodnu primenu postojećih postupaka. U periodu od četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma Srbija će postepeno usklađivati svoje zakonodavstvo koje se odnosi na sticanje svojine nad nepokretnostima u Srbiji kako bi državljanima članica Evropske unije osigurala isti tretman kao i svojim državljanima.

Zajednica i Srbija će takođe osigurati, nakon četiri godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma, slobodno kretanje kapitala koje se odnosi na portfolio investicije i finansijske zajmove i kredite s rokom dospeća kraćim od godinu dana.

Ne dovodeći u pitanje stav 1, strane neće uvoditi nikakva nova ograničenja koja se odnose na kretanje kapitala i tekuća plaćanja između lica s prebivalištem u Srbiji, odnosno Zajednici i neće postojeća rešenja dodatno da ograničavaju.

Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 62 i ovoga člana, kada u izuzetnim okolnostima kretanje kapitala između Zajednice i Srbije uzrokuje ili preti da prouzrokuje ozbiljne teškoće u funkcionisanju politike deviznog kursa ili monetarne politike u Zajednici ili Srbiji, Srbija odnosno Zajednica može da preduzme zaštitne mere u pogledu kretanja kapitala između Srbije i Zajednice za period ne duži od šest meseci, ako su takve mere preko potrebne.

Nijedna gore pomenuta odredba ne može se primeniti na način kojim se ograničavaju prava ekonomskih subjekata obe strane da iskoriste svaki povoljniji tretman zasnovan na bilo kom važećem bilateralnom ili multilateralnom sporazumu koji uključuje strane ovoga Sporazuma.

Strane će se međusobno savetovati o olakšavanju kretanja kapitala između Zajednice i Srbije radi promovisanja ciljeva ovoga Sporazuma.

Član 64

U toku prve četiri godine od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma, Zajednica i Srbija će preduzimati mere koje omogućavaju stvaranje potrebnih uslova za dalju postepenu primenu pravila Zajednice o slobodnom kretanju kapitala.

Po isteku četiri godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Savet za stabilizaciju i pridruživanje utvrdiće načine potpune primene pravila Zajednice o kretanju kapitala u Srbiji.

POGLAVLjE VOPŠTE ODREDBE

Član 65

Primena odredaba ovog Naslova može biti podložna ograničenjima po osnovu javnog interesa, javne sigurnosti ili javnog zdravlja.

Ove odredbe neće se primenjivati na aktivnosti koje su na teritoriji bilo koje strane povezane, makar i povremeno, s izvršavanjem službenih ovlašćenja.

Član 66

Za potrebe ovog Naslova, ništa predviđeno ovim Sporazumom ne sprečava strane da primenjuju svoje zakone i ostale propise koji se odnose na ulazak i boravak, zapošljavanje, uslove rada, poslovno nastanjivanje fizičkih lica i pružanje usluga, sve dok se radi o odobravanju, obnavljanju ili odbijanju boravišne dozvole, pod uslovom da ih pri tom ne primjenjuju na takav način da poništavaju ili umanjuju koristi koje ima bilo koja od strana na osnovu uslova iz određene odredbe ovoga Sporazuma. Ova odredba ne dovodi u pitanje primenu člana 65.

Član 67

Odredbe ovog Naslova takođe se primenjuju na privredna društva koja su pod nadzorom i isključivo u zajedničkom vlasništvu srpskih privrednih društava ili državljana i privrednih društava ili državljana Zajednice.

Član 68

Tretman najpovlašćenije nacije dodeljen u skladu s odredbama ovog Naslova, neće se primenjivati na poreske povlastice koje strane pružaju ili će pružati u budućnosti na osnovu sporazuma čija je svrha izbegavanje dvostrukog oporezivanja ili drugih poreskih dogovora.

Nijedna odredba ovog Naslova neće se tumačiti kao sprečavanje strana da usvoje ili izvrše bilo koju meru čiji je cilj sprečavanje izbegavanja ili utaje poreza u skladu s poreskim odredbama sporazuma o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i drugih poreskih dogovora ili domaćeg fiskalnog zakonodavstva.

Nijedna od odredaba ovog Naslova neće se tumačiti kao sprečavanje država članica ili Srbije da u primeni relevantnih odredaba svojih poreskih zakonodavstava razlikuju poreske obveznike koji nisu u istoj situaciji, naročito s obzirom na njihovo prebivalište.

Član 69

Strane će nastojati, kada je to moguće, da izbegnu nametanje restriktivnih mera, uključujući mere koje se odnose na uvoz, radi platnog bilansa. Strana koja usvoji takve mere dostaviće, što je pre moguće, drugoj strani raspored njihovog ukidanja.

Kada se jedna ili više država članica ili Srbija nalazi u ozbiljnim platnobilansnim teškoćama ili joj takve teškoće prete, Zajednica ili Srbija mogu, u skladu s uslovima utvrđenim u Sporazumu STO, usvojiti restriktivne mere, uključujući mere koje se odnose na uvoz, koje će biti ograničenog trajanja, a koje ne mogu prekoračiti ono što je strogo potrebno da bi se popravio platni bilans. Zajednica ili Srbija, zavisno od situacije, o tome će odmah obavestiti drugu stranu.

Nijedna restriktivna mera neće se primenjivati na prenose koji se odnose na ulaganja, naročito ne na povraćaj uložene sume ili ponovno uloženog iznosa, ili bilo kakvih prihoda koji iz njega proizlaze.

Član 70

Odredbe ovog Naslova postepeno će biti usklađivane, naročito u svetlu zahteva koji proizlaze iz člana V GATS.

Član 71

Odredbe ovoga Sporazuma ne dovode u pitanje primenu bilo koje mere koju je donela jedna od strana, neophodne radi sprečavanja izbegavanja mera koje se odnose na pristup trećih država tržištu odnosne strane na osnovu odredaba ovoga Sporazuma.

NASLOV VI

USKLAĐIVANjE PROPISA, PRIMENA PRAVA I PRAVILA KONKURENCIJE

Član 72

Strane priznaju važnost usklađivanja važećeg srpskog zakonodavstva sa zakonodavstvom Zajednice i njegove delotvorne primene. Srbija će nastojati da obezbedi postepeno usklađivanje postojećih zakona i budućeg zakonodavstva sa pravnim tekovinama Zajednice. Srbija će obezbediti da će važeće i buduće zakonodavstvo biti pravilno primenjeno i sprovedeno.

Usklađivanje će započeti na dan potpisivanja Sporazuma i postepeno će se proširivati na sve elemente pravnih tekovina Zajednice na koje upućuje ovaj Sporazum do kraja prelaznog perioda utvrđenoga u članu 8 ovog Sporazuma.

Usklađivanje će, naročito u ranoj fazi, biti usredsređeno na osnovne elemente pravnih tekovina o unutrašnjem tržištu, pravosuđe, slobodu i bezbednost, kao i na druga područja vezana za trgovinu. U kasnijoj fazi Srbija će se usredsrediti na preostale delove pravnih tekovina Zajednice.

Usklađivanje će se ostvariti na osnovu programa dogovorenog između Evropske komisije i Srbije.

Srbija će u dogovoru s Evropskom komisijom takođe definisati načine praćenja sprovođenja usklađivanja zakonodavstva i zakonodavne mere koje treba preduzeti u vezi sa njihovom primenom.

Član 73Konkurencija i ostale ekonomske odredbe

1. Sledeće nije u skladu sa pravilnim funkcionisanjem Sporazuma u meri u kojoj može uticati na trgovinu između Zajednice i Srbije:

sporazumi između preduzeća, odluke udruženja preduzeća i usaglašena praksa između preduzeća, čiji je cilj ili posledica sprečavanje, ograničavanje ili narušavanje konkurencije;

zloupotreba dominantnog položaja od strane jednog ili više preduzeća na teritorijama Zajednice ili Srbije, u celini ili na njihovom značajnom delu;

svaka državna pomoć koja narušava ili preti da naruši konkurenciju davanjem prednosti određenim preduzećima ili određenim proizvodima.

2. Svako postupanje suprotno ovom članu ocenjivaće se na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila konkurencije koja se primenjuju u Zajednici, naročito iz članova 81., 82., 86. i 87. Ugovora o EZ i instrumenata tumačenja koje su usvojile institucije Zajednice.

3. Ugovorne strane će obezbediti da se operativno nezavisnom telu povere ovlašćenja neophodna za potpunu primenu stava 1(i) i 1(ii) ovog člana, u odnosu na privatna i javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava.

4. Srbija će osnovati operativno nezavisno telo kojem će se poveriti ovlašćenja neophodna za potpunu primenu stava 1(iii) ovog člana u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma. To telo će, između ostalog, imati ovlašćenja da odobrava šeme državne pomoći i dodelu individualne pomoći u skladu sa stavom 2. ovog člana, kao i ovlašćenje da naredi povraćaj državne pomoći koja je nezakonito dodeljena.

5. Zajednica i Srbija će, svaka sa svoje strane, obezbediti transparentnost u oblasti državne pomoći, tako što će, između ostalog, jedna drugoj dostavljati redovan godišnji izveštaj ili drugi odgovarajući dokument, sledeći metodologiju i prikaz koji je sadržan u pregledu državne pomoći Zajednice. Na zahtev jedne ugovorne strane druga strana će pružiti informacije o određenim pojedinačnim slučajevima javne pomoći.

6. Srbija će načiniti sveobuhvatan popis šema pomoći koje su uspostavljene pre osnivanja tela iz stava 4. i takve će šeme pomoći uskladiti sa kriterijumima iz stava 2. ovog člana u roku ne dužem od 4 godine od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

7. (a) Radi primene odredaba stava 1(iii) ugovorne strane prihvataju da će se tokom prvih 5 godina od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma svaka državna pomoć koju dodeli Srbija ocenjivati, uzimajući u obzir činjenicu da će se Srbija smatrati područjem koje je identično područjima Zajednice koja su opisana u članu 87(3)(a) Ugovora o EZ.

(b) U roku od 4 godine od dana stupanja na snagu ovoga Sporazuma Srbija će dostaviti Evropskoj komisiji svoje podatke o bruto domaćem proizvodu (BDP) po glavi stanovnika koji su usklađeni na nivou NUTS II. Telo iz stava 4. i Evropska komisija će potom zajedno oceniti podobnost regija u Srbiji, i na osnovu toga maksimalni intenzitet pomoći, da bi se izradila karta regionalne pomoći na osnovu odgovarajućih smernica Zajednice.

8. Ukoliko je primereno, Protokol 5 utvrđuje pravila o državnoj pomoći u industriji čelika. Ovim Protokolom utvrđuju se pravila primenljiva u slučaju dodeljivanja pomoći za restruktuiranje u industriji čelika. Protokol će naglasiti izuzetan karakter ovakve pomoći i činjenicu da bi pomoć bila ograničena u vremenu i vezana za smanjenje kapaciteta u okviru programa izvodljivosti.

9. U pogledu proizvoda na koje se odnosi Poglavlje II, Naslova IV:

stav 1 (iii) se neće primenjivati;

svako postupanje suprotno stavu 1(i) ocenjivaće se prema kriterijumima koje je utvrdila Zajednica na osnovu članova 36 i 37. Ugovora o EZ i posebnih instrumenata Zajednice koji su usvojeni na toj osnovi.

10. Ako jedna od ugovornih strana smatra da je određeno postupanje nespojivo sa uslovima iz stava 1 ovog člana, ona može preduzeti odgovarajuće mere nakon konsultacija u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje ili trideset radnih dana nakon što se obratila radi takvih konsultacija. Ništa iz ovoga člana neće sprečavati i neće na bilo koji način uticati na Zajednicu ili Srbiju da preduzimaju kompenzatorne mere u skladu sa odgovarajućim članovima GATT 1994. godine i Sporazuma STO o subvencijama i kompenzatornim merama i sa svojim odgovarajućim zakonodavstvima.

Član 74Javna preduzeća

Istekom roka od 3 godine nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Srbija će primeniti na javna preduzeća i preduzeća kojima su dodeljena posebna prava načela koja su utvrđena u Ugovoru o EZ, sa posebnim upućivanjem na član 86.

Posebna prava javnih preduzeća tokom prelaznog perioda neće uključivati mogućnost nametanja kvantitativnih ograničenja ili mera koje imaju isto dejstvo na uvoz iz Zajednice u Srbiju.

Član 75Intelektualna, industrijska i komercijalna svojina

Saglasno odredbama ovoga člana i Aneksa VII, ugovorne strane potvrđuju važnost koju pridaju obezbeđenju odgovarajuće i delotvorne zaštite i primene prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojine.

Od stupanja na snagu ovog Sporazuma, ugovorne strane će, u pogledu priznanja i zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine, uzajamno garantovati privrednim društvima i državljanima ugovornih strana, tretman ne manje povoljan od onog koji ugovorne strane garantuju bilo kojoj trećoj državi u skladu sa bilateralnim sporazumima.

Srbija će preduzeti neophodne mere kako bi najkasnije 5 godina od stupanja na snagu ovog Sporazuma obezbedila nivo zaštite intelektualne, industrijske i komercijalne svojine koji je sličan nivou koji postoji u Zajednici, uključujući i delotvorna sredstva za sprovođenje tih prava.

Srbija se obavezuje da pristupi, u gore pomenutom roku, multilateralnim konvencijama o pravima intelektualne, industrijske i komercijalne svojine na koje se upućuje u Aneksu VII. Savet za stabilizaciju i pridruživanje može odlučiti da obaveže Srbiju da pristupi određenim multilateralnim konvencijama u ovoj oblasti.

Ako se u oblasti intelektualne, industrijske i komercijalne svojine pojave problemi koji štetno utiču na uslove trgovine, oni će biti hitno upućeni Savetu za stabilizaciju i pridruživanje, na zahtev bilo koje ugovorne strane, radi postizanja obostrano zadovoljavajućih rešenja.

Član 76Javne nabavke

Zajednica i Srbija smatraju otvaranje procedura za dodelu javnih ugovora na osnovu nediskriminacije i uzajamnosti, naročito u skladu sa pravilima STO, poželjnim ciljem.

Srpskim privrednim društvima, bez obzira na to jesu li osnovana u Zajednici ili nisu, od stupanja na snagu ovoga Sporazuma biće omogućen pristup postupcima za dodelu javnih ugovora u Zajednici, prema pravilima o javnim nabavkama Zajednice, pod uslovima ne manje povoljnim od uslova koji se primenjuju na privredna društva Zajednice.

Gore pomenute odredbe će se takođe primenjivati na ugovore u javnom sektoru nakon što Vlada Srbije usvoji propise kojima se u toj oblasti uvode pravila Zajednice. Zajednica će periodično proveravati da li je Srbija stvarno uvela takve propise.

Privredna društva Zajednice osnovana u Srbiji, prema odredbama poglavlja II Naslova V, imaće od stupanja na snagu ovog Sporazuma pristup postupcima za dodelu javnih ugovora pod uslovima ne manje povoljnim od onih koja se primjenjuju na srpska privredna društva.

Privrednim društvima Zajednice koja nisu osnovana u Srbiji biće omogućen pristup postupcima za dodelu javnih ugovora u Srbiji u skladu sa srpskim Zakonom o javnim nabavkama, pod uslovima ne manje povoljnim od uslova koji se primjenjuju na srpska privredna društva, najkasnije pet (5) godina od stupanja na snagu ovoga Sporazuma.

Nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, Srbija će svaku prednost datu domaćim preduzećima pretvoriti u prednost izraženu u ceni, i u periodu od 5 godina će postepeno smanjiti tu prednost u skladu sa navedenom dinamikom:

prednost neće preći nivo od 15%, do kraja druge godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma;

prednost neće preći nivo od 10%, do kraja treće godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma;

prednost neće preći nivo od 5%, do kraja četvrte godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma;

prednost će biti potpuno ukinuta najkasnije do isteka pete godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje će periodično ispitivati mogućnost da Srbija svim privrednim društvima Zajednice omogući pristup postupcima za dodelu javnih ugovora. Srbija će jedanput godišnje izveštavati Savet za stabilizaciju i pridruživanje o merama koje je preduzela radi povećanja transparentnosti i pružanja delotvorne sudske kontrole odluka donetih u oblasti javnih nabavki.

Kada su u pitanju poslovno nastanjivanje, aktivnosti, pružanje usluga između Zajednice i Srbije, kao i zapošljavanja i kretanja radne snage vezano za izvršavanje javnih ugovora, primenjive su odredbe članova 49-64.

Član 77 Standardizacija, metrologija, akreditacija i ocena usaglašenosti

Srbija će preduzeti neophodne mere kako bi postepeno postigla usklađenost sa tehničkim propisima Zajednice i evropskom standardizacijom, metrologijom, akreditacijom i procedurama ocene usaglašenosti.

U tom cilju ugovorne strane će nastojati da:

promovišu upotrebu tehničkih propisa Zajednice, evropskih standarda i postupaka za ocenu usaglašenosti.

pruže pomoć za podsticanje razvoja infrastrukture kvaliteta: standardizacije, metrologije, akreditacije i ocene usaglašenosti;

promovišu učešće Srbije u radu organizacija koje se bave standardima, ocenom usaglašenosti, metrologijom i sličnim poslovima (na primer, CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMET itd.).

kada je to odgovarajuće, zaključe Sporazum o oceni usaglašenosti i prihvatanju industrijskih proizvoda onog trenutka kada zakonski okvir i postupci u Srbiji budu dovoljno usaglašeni sa propisima Zajednice i kada na raspolaganju bude odgovarajuća stručnost.

Član 78Zaštita potrošača

Ugovorne strane će sarađivati kako bi usaglasile standarde zaštite potrošača u Srbiji sa standardima u Zajednici. Delotvorna zaštita potrošača je nužna kako bi se obezbedilo valjano funkcionisanje tržišne ekonomije i ta zaštita će zavisiti od razvoja administrativne infrastrukture radi obezbeđivanja nadzora nad tržištem i sprovođenja zakona u ovoj oblasti.

U tom cilju, a u njihovom zajedničkom interesu, strane će obezbediti:

politiku aktivne zaštite potrošača u skladu sa komunitarnim pravom, uključujući veću informisanost i razvoj nezavisnih organizacija;

usklađivanje zakonodavstva o zaštiti potrošača u Srbiji sa zaštitom koja je na snazi u Zajednici;

delotvornu pravnu zaštitu potrošača radi poboljšanja kvaliteta potrošačke robe i održavanja odgovarajućih standarda bezbednosti;

nadzor nad sprovođenjem pravila od strane nadležnih organa i omogućavanje pristupa pravdi u slučaju spora;

razmenu informacija o opasnim proizvodima.

Član 79Uslovi rada, jednake mogućnosti

Srbija će postepeno uskladiti svoje zakonodavstvo sa zakonodavstvom Zajednice u oblastima koje se tiču uslova rada, naročito zdravlja i bezbednosti na radu i jednakih mogućnosti.

NASLOV VIIPRAVOSUĐE, SLOBODA I BEZBEDNOST

Član 80Jačanje institucija i vladavine prava

U okviru saradnje u oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova strane će posebnu važnost dati konsolidovanju vladavine prava i jačanju institucija na svim nivoima u oblasti uprave uopšte, a naročito u sprovođenju zakona i institucijama pravosuđa. Saradnja će naročito biti usredsređena na jačanje nezavisnosti sudstva i poboljšanje njegove efikasnosti, poboljšanje rada policije i drugih organa za sprovođenje zakona, obezbeđivanje odgovarajuće obuke i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Član 81

Zaštita ličnih podataka

Srbija će uskladiti svoje zakonodavstvo koje se odnosi na zaštitu ličnih podataka sa komunitarnim zakonodavstvom i ostalim evropskim i međunarodnim propisima o privatnosti, nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma. Srbija će formirati jedno ili više nezavisnih nadzornih tela sa dovoljno finansijskih i ljudskih resursa kako bi efikasno nadzirala i garantovala primenu nacionalnog zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka. Strane će sarađivati u ispunjenju ovog cilja.

Član 82 Vize, kontrola granice, azil i migracije

Strane će sarađivati u oblasti viza, kontrole granice, azila i migracije i utvrdiće okvire za saradnju, uključujući saradnju na regionalnom nivou u ovim oblastima, uzimajući u obzir i u potpunosti koristeći ostale postojeće inicijative u ovoj oblasti, kada je to primereno.

Saradnja u ovoj oblasti zasnivaće se na međusobnim konsultacijama i bliskoj koordinaciji između strana, i trebalo bi da uključuje tehničku i administrativnu pomoć u:

razmeni statističkih podataka i informacija o zakonodavstvu i praksi;

izradi predloga propisa;

povećanju kapaciteta i efikasnosti institucija;

obuci zaposlenih;

sigurnosti putnih isprava i otkrivanju lažnih isprava;

upravljanju granicom;

Saradnja će posebno biti usredsređena:

u oblasti azila na sprovođenje nacionalnog zakonodavstva kako bi se dostigli standardi iz Konvencije o statusu izbeglica potpisane u Ženevi 28. jula 1951. godine i Protokola o statusu izbeglica, potpisanog u Njujorku 31. januara 1967. godine radi obezbeđenja poštovanja načela zabrane proterivanja, kao i ostalih prava tražilaca azila i izbeglica;

u oblasti legalnih migracija na pravila ulaska i prava i status lica kojima je odobren ulazak. U vezi s migracijom, strane se slažu da osiguraju pravedan tretman državljanima drugih država koji zakonito borave na njihovoj teritoriji i promovišu politiku integracije radi osiguravanja prava i obaveza koje se mogu uporediti s pravima i obavezama koje imaju njihovi državljani.

Član 83Sprečavanje i kontrola ilegalne imigracije; readmisija

Strane će sarađivati na sprečavanju i kontroli ilegalnih imigracija. U tom cilju Srbija i države članice EU će prihvatiti sve svoje državljane koji se ilegalno nalaze na teritoriji Srbije ili države članice Evropske unije i slažu se da će u potpunosti sprovoditi Sporazum o readmisiji između Zajednice i Srbije i bilateralne sporazume između država članica EU i Srbije, u meri u kojoj su odredbe ovih bilateralnih sporazuma u skladu sa odredbama Sporazuma o readmisiji između Zajednice i Srbije, uključujući i obavezu readmisije državljana trećih država i lica bez državljanstva.

Države članice Evropske unije i Srbija obezbediće svojim državljanima odgovarajuća lična dokumenta i pružiće im odgovarajuću administrativnu podršku u tom cilju.

Posebne procedure u cilju readmisije njihovih državljana, državljana trećih država i lica bez državljanstva navedene su u Sporazumu o readmisiji između Zajednice i Srbije, i u bilateralnim sporazumima između država članica EU i Srbije, u meri u kojoj su odredbe ovih sporazuma u skladu sa Sporazumom o readmisiji između Zajednice i Srbije.

Srbija se slaže da zaključi sporazume o readmisiji sa državama koje su u Procesu stabilizacije i pridruživanja i obavezuje se da preduzme sve neophodne mere da obezbedi fleksibilno i brzo sprovođenje svih sporazuma o readmisiji na koje se upućuje u ovom članu.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje će utvrditi ostale zajedničke napore koji se mogu preduzeti da bi se sprečila i kontrolisala ilegalna imigracija, uključujući krijumčarenje i mreže ilegalnih migracija.

Član 84Pranje novca i finansiranje terorizma

1. Strane će sarađivati kako bi sprečile upotrebu svojih finansijskih sistema i određenih ne-finansijskih sektora za pranje prihoda od kriminalnih aktivnosti uopšte, a naročito od krivičnih dela u vezi sa drogama, kao i u cilju finansiranja terorista.

2. Saradnja u ovoj oblasti može uključivati administrativnu i tehničku pomoć u cilju razvoja sprovođenja propisa i efikasnog funkcionisanja odgovarajućih standarda i mehanizama za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma istovetnih onima koje su usvojili Zajednica i međunarodni forumi u ovoj oblasti, naročito Finansijska akciona radna grupa (FARG – FATF).

Član 85Saradnja u vezi sa nedozvoljenim drogama

1. Strane će, u okviru svojih moći i nadležnosti, sarađivati kako bi osigurale uravnotežen i integrisan pristup pitanjima u vezi sa drogama. Politika i aktivnosti u oblasti kontrole droga biće usmerene na jačanje struktura za borbu protiv nedozvoljenih droga, smanjivanje njihove nabavke, trgovine i potražnje za nedozvoljenim drogama, te bavljenje zdravstvenim i socijalnim posledicama zloupotrebe droga, kao i delotvornijom kontrolom prekursora.

2. Strane će se dogovoriti o potrebnim metodama saradnje za postizanje ovih ciljeva. Aktivnosti će biti zasnovane na zajednički dogovorenim načelima u skladu sa Strategijom EU o kontroli droga.

Član 86Sprečavanje i borba protiv organizovanog kriminala i ostalih nezakonitih aktivnosti

Strane će sarađivati u sprečavanju i borbi protiv kriminalnih i nezakonitih aktivnosti, organizovanih ili drugih, kao što su:

krijumčarenje i trgovina ljudima;

nezakonite ekonomske aktivnosti, naročito falsifikovanje novca i falsifikovanje u oblicima bezgotovinskog plaćanja, nezakonite transakcije robom, kao što su industrijski otpad, radioaktivni materijal i transakcije koje uključuju nezakonite, falsifikovane ili piratske proizvode;

korupcija, kako u privatnom tako i u javnom sektoru, naročito povezana sa netransparentnim upravnim postupcima;

poreska utaja;

krađa identiteta;

nedozvoljena trgovina drogama i psihotropnim supstancama;

nedozvoljena trgovina oružjem;

falsifikovanje dokumenata;

krijumčarenje i nedozvoljena trgovina robom uključujući i automobile;

visokotehnološki kriminal.

Biće promovisana regionalna saradnja i poštovanje priznatih međunarodnih standarda u borbi protiv organizovanog kriminala.

Član 87 Borba protiv terorizma

U skladu sa međunarodnim konvencijama čije su strane potpisnice i njihovim relevantnim zakonskim i podzakonskim propisima, strane se slažu da sarađuju kako bi sprečile i suzbile terorističke aktivnosti i njihovo finansiranje:

u okviru pune primene Rezolucije Saveta bezbednosti 1373 (2001) Ujedinjenih nacija i ostalih relevantnih rezolucija Ujedinjenih nacija, međunarodnih konvencija i instrumenata;

razmenom informacija o terorističkim grupama i njihovim mrežama koje im pružaju podršku u skladu sa međunarodnim i nacionalnim pravom;

razmenom iskustava u pogledu sredstava i metoda za borbu protiv terorizma i u oblasti tehničkih pitanja i obuke, i razmenom iskustava u vezi sa sprečavanjem terorizma.

NASLOV VIIIPOLITIKE SARADNjE

Član 88

1. Zajednica i Srbija uspostaviće blisku saradnju, čiji je cilj doprinos razvoju i rastu potencijala Srbije. Takva saradnja će ojačati postojeće ekonomske veze na najširim mogućim osnovama, na obostranu korist.

2. Politike i ostale mere biće oblikovane tako da omoguće održiv ekonomski i društveni razvoj Srbije. Ove politike treba da omoguće da se i pitanja zaštite životne sredine od samog početka u potpunosti uključe i povežu sa zahtevima za harmoničnim društvenim razvojem.

3. Politike saradnje biće integrisane u regionalni okvir saradnje. Posebna pažnja biće posvećena merama koje mogu podsticati saradnju između Srbije i susednih zemalja, uključujući države članice, čime će se doprineti regionalnoj stabilnosti. Savet za stabilizaciju i pridruživanje definisaće prioritete između i u okviru politike saradnje, opisane dalje u tekstu sporazuma u skladu sa Evropskim partnerstvom.

Član 89Ekonomska i trgovinska politika

Zajednica i Srbija će sarađivati i na taj način olakšati proces ekonomske reforme da bi poboljšale razumevanje osnova svojih ekonomija, formulaciju i primenu ekonomske politike u tržišnim ekonomijama.

U tom cilju Zajednica i Srbija će sarađivati radi:

razmene informacija o makroekonomskim rezultatima i mogućnostima kao i o razvojnim strategijama;

zajedničke analize ekonomskih pitanja od zajedničkog interesa, uključujući oblikovanje ekonomske politike i instrumenata za njenu primenu;

promovisanje šire saradnje radi ubrzavanja prenosa znanja i iskustva (know-how) i pristupa novim tehnologijama.

Srbija će stremiti ka uspostavljanju funkcionalne tržišne ekonomije i postepeno će usklađivati svoju politiku sa politikom evropske Ekonomske i monetarne unije usmerene ka stabilizaciji. Na zahtev srpskih vlasti, Zajednica može pružiti pomoć oblikovanu tako da podrži napore Srbije u tom pravcu.

Saradnja će takođe imati kao cilj jačanje vladavine prava u oblasti poslovanja putem stabilnog i nediskriminatornog zakonodavnog okvira kojim se reguliše trgovina.

Saradnja u ovoj oblasti će uključiti razmenu informacija o načelima i funkcionisanju evropske Ekonomske i monetarne unije.

Član 90Saradnja u oblasti statistike

Saradnja u oblasti statistike između strana primarno će biti usmerena na prioritetne oblasti koje se odnose na pravne tekovine Zajednice u oblasti statistike. Naročito će biti usmerena na razvoj efikasnog i održivog statističkog sistema, koji je u stanju da pruži pouzdane, objektivne i tačne podatke potrebne za planiranje i praćenje procesa tranzicije i reforme u Srbiji. Saradnja takođe treba da omogući Statističkom zavodu Republike Srbije da na bolji način udovolji potrebama svojih korisnika u zemlji (kako državnoj upravi tako i privatnom sektoru). Statistički sistem treba da poštuje osnovna statistička načela koja su donele Ujedinjene nacije, Evropski Kodeks statističke prakse i evropsko statističko pravo, kao i razvoj u skladu sa pravnim tekovinama Zajednice. Strane će naročito sarađivati radi obezbeđenja poverljivosti ličnih podataka, progresivnog povećanja sakupljenih podataka i prenosa u Evropski statistički sistem i razmene informacija o metodima, prenosa znanja i iskustava (know-how) i obuke.

Član 91Bankarstvo, osiguranje i finansijske usluge

Saradnja između Srbije i Zajednice biće usredsređena na prioritetne oblasti u vezi sa pravnim tekovinama Zajednice u oblasti bankarstva, osiguranja i finansijskih usluga. Strane će sarađivati u cilju uspostavljanja i razvijanja odgovarajućeg okvira za podsticanje sektora bankarstva, osiguranja i finansijskih usluga u Srbiji zasnovanih na slobodnoj konkurenciji i na obezbeđivanju neophodnih i jednakih uslova za sve učesnike.

Član 92Saradnja u oblasti revizije i finansijske kontrole

Saradnja između strana biće usredsređena na prioritetne oblasti u vezi sa pravnim tekovinama Zajednice u oblasti javne unutrašnje finansijske kontrole (JUFK) i spoljne revizije. Strane će naročito sarađivati kroz razvijanje i usvajanje odgovarajućih propisa, u cilju razvijanja transparentne, delotvorne i ekonomične javne unutrašnje finansijske kontrole (uključujući upravljanje finansijama i kontrolu i funkcionalno nezavisnu unutrašnju kontrolu) i spoljnih sistema revizije u Srbiji, u skladu sa međunarodno priznatim standardima i metodologijama i najboljim praksama u EU. Saradnja će takođe biti usredsređena na izgradnju Vrhovne revizorske institucije Srbije. U nameri da se ispuni gorenavedena obaveza koordinacije i harmonizacije, saradnja takođe treba da bude usmerena ka osnivanju i jačanju jedinica za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i internu reviziju

Član 93Promovisanje i zaštita ulaganja

Saradnja između strana, u okviru njihovih odgovarajućih nadležnosti, u oblasti promovisanja i zaštite ulaganja imaće za cilj uspostavljanje povoljne klime za privatna ulaganja, kako domaća tako i strana, što je ključno za ekonomsku i industrijsku revitalizaciju Srbije. Poseban cilj saradnje će biti poboljšanje zakonodavnog okvira u Srbiji koji stimuliše i štiti ulaganja.

Član 94Industrijska saradnja

Cilj saradnje je promovisanje modernizacije i restrukturiranje industrije i pojedinih sektora u Srbiji. Takođe će obuhvatiti industrijsku saradnju između ekonomskih činilaca sa ciljem jačanja privatnog sektora pod uslovima koji garantuju zaštitu životne sredine.

Inicijative za industrijsku saradnju će odražavati prioritete koje su obe strane utvrdile. Saradnja će uzeti u obzir regionalne aspekte industrijskog razvoja, promovisanje transnacionalnog partnerstva kad je potrebno. Inicijative će posebno nastojati da uspostave odgovarajući okvir za preduzetništvo, za poboljšanje upravljanja, znanja i iskustva (know-how) i promovisanje tržišta, tržišnu transparentnost i poslovno okruženje. Posebna pažnja biće posvećena uspostavljanju delotvornih aktivnosti u Srbiji radi efikasnog promovisanja izvoza.

U okviru saradnje uzeće se u obzir pravne tekovine Zajednice u oblasti industrijske politike.

Član 95 Mala i srednja preduzeća

Saradnja između strana imaće za cilj razvijanje i jačanje malih i srednjih preduzeća (MSP) u privatnom sektoru, uspostavljanje novih preduzeća u oblastima koje pružaju mogućnost za rast i saradnju između MSP u Zajednici i u Srbiji.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti vezane za pravne tekovine Zajednice u oblasti MSP, kao i deset smernica utvrđenih u Evropskoj povelji za mala preduzeća.

Član 96Turizam

Saradnja između strana u oblasti turizma težiće jačanju protoka turističkih informacija (putem međunarodnih mreža, banki podataka, itd), podsticanju razvoja infrastrukture povoljne za investicije u oblasti turizma, učešću Srbije u važnim evropskim turističkim organizacijama i proučavanju mogućnosti za zajedničko delovanje i jačanje saradnje između turističkih preduzeća, stručnjaka i vlada i njihovih nadležnih agencija u oblasti turizma i prenos znanja i iskustava (know-how) (putem obuke, razmena, seminara). U okviru saradnje uzeće se u obzir pravne tekovine Zajednice vezane za ovu oblast.

Saradnja može biti integrisana u regionalni okvir saradnje.

Član 97Poljoprivreda i poljoprivredno-industrijski sektor

Saradnja između strana biće razvijena u svim prioritetnim oblastima u vezi sa pravnim tekovina Zajednice u oblasti poljoprivrede, kao u o veterinarskoj i fitosanitarnoj oblasti. Saradnja će naročito imati za cilj modernizaciju i restruktuiranje poljoprivrede i poljoprivredno-industrijskog sektora, naročito radi dostizanja komunitarnih sanitarnih standarda, poboljšanja upravljanja vodama i ruralnog razvoja, kao i razvijanje šumarstva u Srbiji i pružanje podrške postepenom usklađivanju zakonodavstva i praksi sa komunitarnim pravilima i standardima.

Član 98Ribarstvo

Strane će ispitati mogućnost određivanja područja od zajedničkog interesa u oblasti ribarstva. U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti u vezi sa pravnim tekovina Zajednice u oblasti ribarstva, uključujući poštovanje međunarodnih obaveza koje se tiču pravila međunarodnih i regionalnih organizacija za ribarstvo o upravljanju i očuvanju ribljih resursa.

Član 99Carine

Strane će sarađivati kako bi garantovale poštovanje svih odredaba koje treba da se usvoje u oblasti trgovine i kako bi se postiglo usklađivanje carinskog sistema u Srbiji sa sistemom u Zajednici, čime će se otvoriti put merama liberalizacije koje se predviđaju Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i za postepeno usklađivanje srpskih carinskih propisa sa pravnim tekovinama Zajednice.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u oblasti carina.

Protokol 6 utvrđuje pravila o uzajamnoj administrativnoj pomoći između strana u oblasti carina.

Član 100Oporezivanje

Strane će uspostaviti saradnju na području oporezivanja, uključujući mere usmerene ka daljoj reformi fiskalnog sistema i restruktuiranju poreske uprave radi osiguranja delotvornosti ubiranja poreza i borbe protiv poreskih prevara.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u oblasti poreza i u okviru borbe protiv štetne poreske konkurencije. Eliminisanje štetne poreske konkurencije treba da se obavi na osnovu načela Kodeksa ponašanja za poslovna oporezivanja koje je Savet usvojio 1. decembra 1997. godine.

Saradnja će takođe uključiti poboljšanje transparentnosti i borbu protiv korupcije uključujući razmenu informacija sa državama članicama radi olakšavanja izvršenja mera koje sprečavaju poresku prevaru, utaju poreza i izbegavanje poreza. Srbija će kompletirati mrežu bilateralnih sporazuma sa državama članicama u skladu sa poslednjim izmenama OECD modela konvencije o porezima na prihode i kapital, kao i na osnovu OECD modela sporazuma o razmeni informacija u poreskim stvarima, u meri u kojoj su države članice preuzele obavezu prema ovim konvencijama.

Član 101Saradnja u oblasti socijalne politike

U vezi sa zapošljavanjem saradnja između strana biće usredsređena na unapređivanje službi za posredovanje u zapošljavanju i za profesionalnu orijentaciju osiguravanjem podrške i promovisanjem lokalnog razvoja kao pomoć restrukturiranju industrijskog tržišta i tržišta radne snage. To će uključivati i mere kao što su studije, razmena stručnjaka i aktivnosti vezane za informisanje i obuku.

Strane će sarađivati u olakšavanju reforme politike zapošljavanja u Srbiji, u kontekstu jačanja privredne reforme i integracije. Saradnja će takođe biti usmerena ka prilagođavanju sistema socijalnog osiguranja novim ekonomskim i socijalnim zahtevima i uključivaće usklađivanje zakonodavstva u Srbiji o radnim uslovima i jednakim mogućnostima za žene i za muškarce, za osobe sa invaliditetom i pripadnike manjinskih i drugih osetljivih grupa, kao i poboljšanju stepena zaštite zdravlja i bezbednosti radnika, uzimajući kao parametar postojeći stepen zaštite u Zajednici.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u ovoj oblasti.

Član 102Obrazovanje i stručno osposobljavanje

Strane će sarađivati u cilju podizanja nivoa opšteg obrazovanja i stručnog osposobljavanja i obuke u Srbiji, kao i politike prema mladima i rada mladih, uključujući neformalno obrazovanje. Prioritet sistema visokoškolskog obrazovanja predstavljaće ispunjenje ciljeva Bolonjske deklaracije u međudržavnom Bolonjskom procesu.

Strane će sarađivati u cilju obezbeđenja pristupa svim nivoima obrazovanja i obuke u Srbiji bez ikakve diskriminacije zasnovane na polu, rasi, etničkom poreklu ili veri.

Relevantni programi Zajednice i instrumenti doprineće poboljšanju obrazovnih struktura i struktura obuke i aktivnosti u Srbiji.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u ovoj oblasti.

Član 103Kulturna saradnja

Strane se obavezuju da promovišu kulturnu saradnju. Ova saradnja, između ostalog, služi za povećanje međusobnog razumevanja i poštovanja između pojedinaca, zajednica i naroda. Strane se takođe obavezuju da sarađuju radi promovisanja kulturne raznolikosti, naročito u okviru Konvencije UNESKO o saradnji na zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnog izražavanja.

Član 104Saradnja u audio-vizuelnoj oblasti

Strane će sarađivati na promovisanju audiovizuelne industrije u Evropi i podsticanju koprodukcije u oblasti kinematografije i televizije.

Saradnja može, između ostalog, da uključi programe i mogućnosti za obuku novinara i ostalih medijskih profesionalaca, kao i tehničku pomoć medijima, privatnim i javnim, da bi se ojačala njihova nezavisnost, profesionalizam i veze sa evropskim medijima.

Srbija će uskladiti svoju politiku regulisanja pitanja sadržaja prekograničnog radiotelevizijskog emitovanja i uskladiće svoje zakonodavstvo sa pravnim tekovina Zajednice. Srbija će posvetiti posebnu pažnju pitanjima sticanja prava intelektualne svojine na programima i emitovanju putem satelitskih, kablovskih i zemaljskih frekvencija.

Član 105Informatičko društvo

Saradnja će se razvijati u svim oblastima u vezi sa pravnim tekovina Zajednice koji se tiču informatičkog društva. Saradnja će prevashodno podržavati postepeno usklađivanje politika i propisa Srbije u ovoj oblasti sa politikama i propisima Zajednice.

Strane će takođe sarađivati u cilju daljeg razvijanja informatičkog društva u Srbiji. Globalni ciljevi podrazumevaju pripremanje društva u celini za digitalnu eru, privlačenje investicija i obezbeđenje interoperabilnosti mreža i usluga.

Član 106Elektronske komunikacijske mreže i usluge

Saradnja će se prevashodno usredsrediti na prioritetne oblasti regulisane pravnim tekovinama Zajednice u ovoj oblasti.

Strane će naročito jačati saradnju u oblasti elektronskih komunikacijskih mreža i elektronskih komunikacijskih usluga, sa konačnim ciljem usvajanja pravnih tekovina Zajednice u Srbiji u ovoj oblasti u roku od tri godine od stupanja ovog Sporazuma na snagu.

Član 107Informacije i komunikacija

Zajednica i Srbija preduzeće potrebne mere za podsticanje uzajamne razmene informacija. Prioritet će imati programi čiji je cilj pružanje široj javnosti osnovnih informacija o Zajednici i specijalizovanih informacija stručnim krugovima u Srbiji.

Član 108Transport

Saradnja između strana biće usredsređena na prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u oblasti transporta.

Saradnja će naročito imati za cilj restrukturiranje i modernizaciju vidova transporta u Srbiji, poboljšanje slobodnog protoka putnika i robe, unapređen pristup transportnom tržištu i objektima, uključujući luke i aerodrome. Štaviše, u okviru saradnje može biti pružena podrška razvoju multimodalnih infrastruktura povezanih sa glavnim transevropskim mrežama, naročito jačanju regionalnih veza u Jugoistočnoj Evropi u skladu sa Memorandumom o razumevanju o razvoju osnovne regionalne saobraćajne mreže. Cilj saradnje treba da se ogleda u ostvarivanju operativnih standarda uporedivih sa onima u Zajednici, kao i u razvoju transportnog sistema u Srbiji usklađenog i prilagođenog sistemu Zajednice i poboljšanje zaštite životne sredine u transportu.

Član 109Energetika

Saradnja će se usredsrediti na prioritetne oblasti u vezi sa pravnim tekovinama Zajednice u oblasti energetike. Saradnja će biti zasnovana na Ugovoru o osnivanju Energetske zajednice i biće razvijena s ciljem postepene integracije Srbije u energetsko tržište Evrope. Saradnja može uključiti sledeće:

formulisanje i planiranje energetske politike, uključujući modernizaciju infrastrukture, poboljšanje i diversifikaciju snabdevanja i poboljšanje pristupa energetskom tržištu, uključujući olakšavanje tranzita, prenosa i distribucije i unapređenja energetskih interkonekcija od regionalne važnosti sa susednim državama;

promovisanje štednje energije, energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije i proučavanje uticaja proizvodnje energije i njene potrošnje na životnu sredinu;

stvaranje okvirnih uslova za restrukturiranje energetskih kompanija i saradnju između subjekata u ovoj oblasti.

Član 110

Nuklearna sigurnost

Strane će sarađivati u oblasti nuklearne sigurnosti i mera zaštite. Saradnja bi mogla da obuhvati sledeće teme:

 

unapređenje zakonskih i podzakonskih propisa strana o zaštiti od jonizujućih zračenja, nuklearnoj sigurnosti i kontrolu i nadzor nad nuklearnim materijalima, kao i jačanje nadzornih tela i njihovih resursa;

podsticanje promovisanja sporazuma između država članica EU, ili Evropske zajednice za atomsku energiju i Srbije o ranom obaveštavanju i razmeni informacija u slučaju nuklearnih akcidenata i stanju pripravnosti i o opštim pitanjima vezanim za nuklearnu sigurnost;

odgovornost treće strane u vezi sa nuklearnim pitanjima.

Član 111Životna sredina

Strane će razvijati i jačati saradnju u oblasti životne sredine sa ključnim zadatkom zaustavljanja dalje degradacije i poboljšanja postojećeg stanja u oblasti životne sredine u cilju ostvarivanja održivog razvoja.

Strane će naročito uspostaviti saradnju u cilju jačanja administrativnih struktura i postupaka radi obezbeđenja strateškog planiranja u oblasti životne sredine, a saradnju između relevantnih aktera usredsrediće na usklađivanje propisa Republike Srbije sa pravnim tekovinama Zajednice. Saradnja bi se takođe mogla usredsrediti na razvoj strategija za značajno smanjenje lokalnog, regionalnog i prekograničnog zagađenja voda i vazduha, za uspostavljanje sistema za efikasnu, čistu, održivu i obnovljivu proizvodnju i upotrebu energije i za procenu uticaja i stratešku procenu uticaja na životnu sredinu. Posebna pažnja biće posvećena implementaciji Kjoto protokola

Član 112Saradnja u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja

Strane će podsticati saradnju u oblasti civilnog naučnog istraživanja i tehnološkog razvoja (ITR) na osnovu uzajamne koristi i uzimajući u obzir raspoloživost sredstava, odgovarajući pristup njihovim relevatnim programima, zavisno od odgovarajućih nivoa delotvorne zaštite prava intelektualne, industrijske i komercijalne svojine.

Saradnja će uzeti u obzir prioritetne oblasti u vezi sa pravnim tekovinama Zajednice u oblasti istraživanja i tehnološkog razvoja.

Član 113Regionalni i lokalni razvoj

Strane će nastojati da jačaju regionalnu i lokalnu razvojnu saradnju, sa ciljem doprinošenja ekonomskom razvoju i smanjenju regionalnih nejednakosti. Posebna pažnja biće posvećena prekograničnoj, transnacionalnoj i međuregionalnoj saradnji.

U okviru saradnje uzeće se u obzir prioritetne oblasti koje se tiču pravnih tekovina Zajednice u okviru regionalnog razvoja.

Član 114Državna uprava

Saradnja će imati za cilj da se obezbedi razvoj efikasne i odgovorne državne uprave u Srbiji, a naročito pružanje podrške primeni vladavine prava, odgovarajućem funkcionisanju državnih institucija u korist celokupne populacije Srbije, kao i nesmetanog razvoja odnosa između EU i Srbije.

Saradnja u ovoj oblasti će prevashodno biti usredsređena na izgradnju institucija, uključujući razvoj i primenu transparentnog i nepristrasnog sistema zapošljavanja, upravljanja kadrovima i napredovanja u državnoj službi, kontinuiranu obuku i promovisanje etike u državnoj upravi. Saradnja će obuhvatiti sve nivoe državne uprave, uključujući i lokalnu upravu.

NASLOV IXFINANSIJSKA SARADNjA

Član 115

Radi postizanja ciljeva ovoga Sporazuma i u skladu s članovima 5, 116. i 118. Srbija može da primi od Zajednice finansijsku pomoć u obliku bespovratnih sredstava i zajmova, uključujući zajmove Evropske investicione banke. Pomoć Zajednice zavisi od daljeg napretka u ispunjenju Kopenhagenskih političkih kriterijuma, a naročito ostvarivanja posebnih prioriteta iz Evropskog partnerstva. Uzeće se u obzir i rezultati godišnjih pregleda o državama u procesu stabilizacije i pridruživanja, naročito u vezi sa naporima primaoca da sprovede demokratske, ekonomske i institucionalne reforme i ostale zaključke Saveta koji se posebno tiču programa prilagođavanja. Pomoć koja će biti dodeljena Srbiji biće usmerena ka uočenim potrebama, dogovorenim prioritetima, mogućnosti apsorpcije i otplate i merama preduzetim radi sprovođenja reformi i restrukturiranja privrede.

Član 116

Finansijska pomoć u obliku bespovratnih sredstava biće pokrivena operativnim merama koje su utvrđene u odgovarajućoj uredbi Saveta unutar višegodišnjeg indikativnog planskog dokumenta, koji će biti godišnje razmatran, a koji Zajednica utvrđuje nakon savetovanja sa Srbijom.

Finansijska pomoć može da pokrije sve oblasti saradnje, pridajući naročitu pažnju oblasti pravosuđa i unutrašnjih poslova, usklađivanju zakonodavstva, održivom razvoju i smanjenju siromaštva i zaštiti životne sredine.

Član 117

Na zahtev Srbije i u slučaju posebne potrebe, Zajednica bi mogla da ispita, u koordinaciji s međunarodnim finansijskim institucijama, mogućnost da se izuzetno odobri makrofinansijska pomoć pod određenim uslovima, vodeći računa o raspoloživosti svih finansijskih sredstava. Ova pomoć biće odobrena pod uslovom da se ispune uslovi koje treba utvrditi u kontekstu programa o kojem treba da se dogovore Srbija i Međunarodni monetarni fond.

Član 118

Radi omogućavanja optimalne upotrebe raspoloživih sredstava, strane će osigurati da doprinosi Zajednice budu ostvareni u bliskoj koordinaciji s doprinosima iz drugih izvora, kao na primer od država članica, drugih država i međunarodnih finansijskih institucija.

U tom cilju, strane će redovno razmenjivati informacije o svim izvorima pomoći.

NASLOV X INSTITUCIONALNE, OPŠTE i ZAVRŠNE ODREDBE

Član 119

Ovim se osniva Savet za stabilizaciju i pridruživanje, koji će nadzirati primenu i sprovođenje ovog Sporazuma. On će se sastajati na odgovarajućem nivou u redovnim vremenskim razmacima i kada to okolnosti zahtevaju. On će razmatrati sva važna pitanja koja proističu u okviru ovog Sporazuma i sva druga bilateralna ili međunarodna pitanja od zajedničkog interesa.

Član 120

Savet za stabilizaciju i pridruživanje će se sastojati od članova Saveta Evropske unije i članova Evropske komisije, s jedne, i članova Vlade Srbije s druge strane.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje će doneti svoj Poslovnik o radu.

Članovi Saveta za stabilizaciju i pridruživanje mogu odrediti da budu zastupljeni u skladu sa uslovima utvrđenim Poslovnikom o radu Saveta.

Savetom za stabilizaciju i pridruživanje će, naizmenično, predsedavati predstavnik Evropske zajednice i predstavnik Srbije, u skladu sa odredbama koje će biti utvrđene Poslovnikom o radu Saveta.

U pitanjima koja se nje tiču, Evropska investiciona banka će učestvovati u radu Saveta za stabilizaciju i pridruživanje u svojstvu posmatrača.

Član 121

Radi postizanja ciljeva ovog Sporazuma, Savet za stabilizaciju i pridruživanje ima ovlašćenje da, u slučajevima predviđenim ovim Sporazumom, donosi odluke u okviru delokruga ovog Sporazuma. Donesene odluke će obavezivati ugovorne strane, koje će morati da preduzmu mere neophodne za njihovo sprovođenje. Savet za stabilizaciju i pridruživanje takođe može davati odgovarajuće preporuke. Savet će sačinjavati svoje odluke i preporuke na osnovu dogovora postignutog među stranama.

Član 122

Savetu za stabilizaciju i pridruživanje će u obavljanju njegovih dužnosti pomagati Odbor za stabilizaciju i pridruživanje, sastavljen od predstavnika Saveta Evropske unije i predstavnika Evropske komisije, s jedne strane, i predstavnika Vlade Srbije, s druge strane.

Poslovnikom o radu, Savet za stabilizaciju i pridruživanje će utvrditi dužnosti Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koje će obuhvatiti pripremu sastanaka Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, i utvrditi način na koji će Odbor delovati.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje može preneti bilo koje svoje ovlašćenje na Odbor za stabilizaciju i pridruživanje. U tom slučaju, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje će donositi svoje odluke u skladu sa uslovima predviđenim članom 121.

Član 123

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može osnovati pododbore. Pre isteka prve godine od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje oformiće neophodne pododbore za odgovarajuću primenu Sporazuma.

Biće osnovan pododbor koji će se baviti pitanjem migracija.

Član 124

Savet za stabilizaciju i pridruživanje može doneti odluku o osnivanju drugih posebnih pododbora ili tela koja mogu pružiti pomoć u obavljanju njegovih dužnosti. Poslovnikom o radu, Savet za stabilizaciju i pridruživanje će odrediti sastav i dužnosti takvih pododbora ili tela i način njihovog rada.

Član 125

Ovim se osniva Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje. On će biti forum u kojem će se poslanici Narodne skupštine Republike Srbije i Evropskog parlamenta sastajati i razmenjivati mišljenja. Sastajaće se u vremenskim razmacima koje utvrdi sam Odbor.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje će se sastojati od poslanika Evropskog parlamenta, s jedne strane, i poslanika Narodne skupštine Srbije s druge strane.

Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje će doneti svoj Poslovnik o radu.

Parlamentarnim odborom za stabilizaciju i pridruživanje naizmenično predsedavaju član Evropskog parlamenta i narodni poslanik Narodne skupštine Republike Srbije, u skladu sa odredbama utvrđenim Poslovnikom o radu.

Član 126

Svaka strana obavezuje se, unutar delokruga ovoga Sporazuma, da obezbedi da fizička i pravna lica druge strane imaju pristup, bez diskriminacije u odnosu na vlastite državljane, nadležnim sudovima i upravnim organima strana radi zaštite svojih ličnih i imovinskih prava.

Član 127

Nijedna odredba ovoga Sporazuma ne sprečava stranu da preduzme mere:

koje smatra nužnim kako bi sprečila otkrivanje informacija suprotno svojim suštinskim bezbednosnim interesima;

koje se odnose na proizvodnju ili trgovinu oružjem, municijom ili ratnim materijalom, ili na istraživanje, razvoj ili proizvodnju preko potrebnu u obrambene svrhe, pod uslovom da takve mere ne narušavaju uslove konkurencije u odnosu na proizvode koji nisu izričito namenjeni u vojne svrhe;

koje smatra bitnim za vlastitu bezbednost u slučaju ozbiljnih unutrašnjih poremećaja koji utiču na očuvanje zakona i reda, u vreme rata ili ozbiljne međunarodne napetosti koja predstavlja ratnu pretnju, ili radi ispunjavanja obaveza koje je prihvatila da bi se očuvali mir i međunarodna bezbednost.

Član 128

U oblastima obuhvaćenim ovim Sporazumom i bez uticaja na posebne odredbe koje su u njemu sadržane:

rešenja koja Srbija primeni u odnosu na Zajednicu ne smeju dovesti ni do kakve diskriminacije između država članica, njihovih državljana ili privrednih društava;

rešenja koje Zajednica primeni u odnosu na Srbiju ne smeju dovesti ni do kakve diskriminacije između državljana Srbije, kao i srpskih privrednih društava.

Odredbe stava 1. ne dovode u pitanje pravo strana da primene relevantne odredbe svoga poreskog zakonodavstva na poreske obveznike koji nisu u identičnoj situaciji u pogledu svoga prebivališta.

Član 129

Strane će preduzeti sve opšte ili posebne mere koje su potrebne za ispunjavanje svojih obaveza prema ovom Sporazumu. One će se pobrinuti da se postignu ciljevi utvrđeni ovim Sporazumom.

Strane su saglasne da će se odmah savetovati preko odgovarajućih kanala na zahtev bilo koje od strana radi raspravljanja bilo kojeg pitanja koje se tiče tumačenja ili primene ovoga Sporazuma i drugih relevantnih aspekata odnosa između strana.

Svaka strana uputiće Savetu za stabilizaciju i pridruživanje svaki spor koji se tiče primene ili tumačenja ovog Sporazuma. U tom slučaju, primenjivaće se član 130 i ukoliko je to slučaj Protokol 7.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje može da reši sve sporove donošenjem odluke koja ima obavezujuće dejstvo.

Ako jedna od strana smatra da je druga strana propustila da ispuni neku obavezu iz ovoga Sporazuma, ona može preduzeti odgovarajuće mere. Pre toga će, osim u posebno hitnim slučajevima, dostaviti Savetu za stabilizaciju i pridruživanje sve neophodne informacije koje su potrebne za temeljno ispitivanje situacije radi pronalaženja rešenja koje je prihvatljivo stranama.

Pri odabiru mera prednost se mora dati onim merama koje najmanje narušavaju primenu ovoga Sporazuma. O tim merama se odmah mora obavestiti Savet za stabilizaciju i pridruživanje i one će biti predmet konsultacija unutar Saveta za stabilizaciju i pridruživanje ili bilo drugog tela osnovanog na osnovu članova 123. ili 124, ako to druga strana zatraži.

Odredbe stavova 2, 3. i 4. ni na koji način ne utiču i ne dovode u pitanje članove 32, 40, 41, 42, 46. i Protokola 3 (Definicija koncepta o poreklu proizvoda i metoda administrativne saradnje).

Član 130

Kada nastane spor između strana o tumačenju ili primeni ovog Sporazuma, bilo koja strana će podneti drugoj strani i Savetu za stabilizaciju i pridruživanje zvanični zahtev da se predmet spora reši.

Kada jedna strana smatra da mera koju je preduzela druga strana ili propust druge strane da preduzme neku radnju predstavljaju povredu obaveza shodno ovom Sporazumu, zvanični zahtev će sadržati razloge za ovakvo mišljenje i naznačiti, ukoliko je to slučaj, da strana može da preduzme mere predviđene stavom 4, člana 129.

Strane će nastojati da reše spor započinjanjem konsultacija, u dobroj veri, u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje i ostalim telima predviđenim stavom 3, u cilju nalaženja uzajamno prihvatljivog rešenja u što kraćem roku.

Strane će dostaviti Savetu za stabilizaciju i pridruživanje sve bitne informacije potrebne za detaljno razmatranje slučaja.

Sve dok spor ne bude rešen, o njemu će se raspravljati na svakom sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje, osim ukoliko je pokrenut arbitražni postupak predviđen Protokolom 7. Spor će se smatrati rešenim kada Savet za stabilizaciju i pridruživanje donese obavezujuću odluku kojom rešava predmet spora kao što je predviđeno stavom 3, člana 129, ili kada izjavi da spor više ne postoji.

Konsultacije o sporu mogu da se održavaju na bilo kom sastanku Odbora za stabilizaciju i pridruživanje ili bilo kog relevantnog odbora ili tela osnovanog shodno članovima 123 ili 124, kao što je dogovoreno između strana ili na zahtev jedne od strana. Konsultacije mogu da se odvijaju i pismenim putem.

Sve informacije otkrivene tokom konsultacija ostaće poverljive.

Za pitanja u delokrugu primene Protokola 7, svaka strana može dostaviti predmet spora na rešavanje putem arbitraže u skladu sa tim Protokolom, kada strane nisu uspele da reše spor u roku od dva meseca od pokretanja postupka za rešavanje spora u skladu sa stavom 1.

Član 131

Sve dok se ne postignu jednaka prava pojedinaca i ekonomskih subjekata na osnovu ovoga Sporazuma, ovaj Sporazum neće uticati na prava koja su im osigurana postojećim sporazumima koji obavezuju jednu ili više država članica, s jedne strane i Srbiju, s druge strane.

Član 132

Aneksi od I do VII i Protokoli 1, 2, 3, 4, 5, 6. i 7. čine sastavni deo ovog Sporazuma.

Okvirni sporazum između Evropske zajednice i Srbije i Crne Gore o opštim načelima za učešće Srbije i Crne Gore u programima Zajednice, potpisan 21. novembra 2004. godine i prateći Aneks tog sporazuma, čine sastavni deo ovog Sporazuma. Revizija utvrđena u članu 8. Okvirnog sporazuma biće obavljena u okviru Saveta za stabilizaciju i pridruživanje koji će imati ovlašćenje da izmeni Okvirni sporazum, ako je to potrebno.

Član 133

Ovaj se Sporazum sklapa na neograničeno vreme.

Svaka strana može otkazati ovaj Sporazum na taj način što će obavestiti drugu stranu. Ovaj Sporazum prestaje da važi šest meseci od dana prijema takvog obaveštenja.

Svaka strana može da suspenduje ovaj Sporazum, sa trenutnim dejstvom suspenzije, u slučaju ako druga strana ne poštuje neki od suštinskih elemenata ovog Sporazuma.

Član 134

Za potrebe ovog Sporazumu, pojam „strane” znači Zajednica, ili njene države članice, ili Zajednica i njene države članice, u skladu sa njihovim odgovarajućim nadležnostima, s jedne strane, i Republika Srbija, s druge strane.

Član 135

Ovaj Sporazum se primenjuje, s jedne strane, na teritorije na koje se primenjuju ugovori kojima se osnivaju Evropska zajednica i Evropska zajednica za atomsku energiju i u skladu sa uslovima utvrđenim tim ugovorima i na teritoriju Srbije, s druge strane.

Ovaj Sporazum se ne primenjuje na Kosovu koje je trenutno pod međunarodnom upravom u skladu sa Rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 od 10. juna 1999. godine. Ovo ne dovodi u pitanje sadašnji status Kosova niti određivanje njegovog konačnog položaja prema istoj Rezoluciji.

Član 136

Generalni sekretar Saveta Evropske unije je depozitar ovog Sporazuma.

Član 137

Sporazum je sastavljen u dva primerka na bugarskom, španskom, češkom, danskom, nemačkom, estonskom, grčkom, engleskom, francuskom, italijanskom, letonskom, litvanskom, mađarskom, malteškom, holandskom, poljskom, portugalskom, rumunskom, slovačkom, slovenačkom, finskom, švedskom i srpskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako verodostojan.

Član 138

Strane će odobriti ovaj Sporazum u skladu sa svojim propisanim procedurama.

Ovaj Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog meseca koji sledi nakon dana kada su strane jedna drugu obavestile o okončanju postupaka koji su navedeni u prvom stavu.

Član 139Prelazni sporazum

U slučaju da pre okončanja postupaka koji su potrebni za stupanje na snagu ovog Sporazuma odredbe nekih delova ovoga Sporazuma, posebno one koje se odnose na slobodan protok robe i na relevantne odredbe o transportu, stupe na snagu na osnovu Prelaznog sporazuma između Zajednice i Srbije, strane su saglasne da u takvim okolnostima, za potrebe odredaba Naslova IV, članova 73, 74. i 75. ovoga Sporazuma, Protokola 1, 2, 3, 5, 6. i 7. i odgovarajućih odredaba Protokola 4, izraz „dan stupanja na snagu ovog Sporazuma” znači dan stupanja na snagu relevantnog Prelaznog sporazuma u odnosu na obaveze sadržane u napred navedenim odredbama.

.

LISTA ANEKSA I PROTOKOLA

ANEKSI

Aneks I (član 21) – Carinske koncesije Srbije na industrijske proizvode poreklom iz Evropske zajednice

Aneks II (član 26) – Definicija proizvoda od junetine „baby beef”

Aneks III (član 27) – Carinske koncesije Srbije na poljoprivredne proizvode poreklom iz Zajednice

Aneks IV (član 29) – Koncesije Evropske zajednice za srpske riblje proizvode

Aneks V (član 30) – Koncesije Srbije na riblje proizvode poreklom iz Zajednice

Aneks VI (član 52) – Poslovno nastanjivanje: Finansijske usluge

Aneks VII (član 75) – Pravo intelektualne, industrijske i komercijalne svojine

PROTOKOLI

Protokol 1 (član 25) – Trgovina prerađenim poljoprivrednim proizvodima između Zajednice i Srbije

Protokol 2 (član 28) – Vina i alkoholna pića

Protokol 3 (član 44) – Definicija pojma „proizvodi sa poreklom” i metodi administrativne saradnje

Protokol 4 (član 61) – Kopneni transport

Protokol 5 (član 73) – Državna pomoć industriji čelika

Protokol 6 (član 99) – Uzajamna administrativna pomoć u carinskim pitanjima

Protokol 7 (član 129 ) – Rešavanje sporova

ANEKS I (a)

Srpske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Zajednice

(navedeno u Članu 21)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.

.

Tarifna oznaka Naimenovanje 2501 00 So (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoru ili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost; morska voda – Obična so (uključujući so za jelo i denaturisanu so) i hemijski čist natrijum-hlorid, uključujući u vodenom rastvoruili sa dodatkom antiaglomeracionih sredstava ili sredstava za bolju fluidnost: – – ostalo: – – – ostalo: 2501 00 91 – – – – so namenjena za ljudsku ishranu: ex 2501 00 91 – – – – – jodirana ex 2501 00 91 – – – – – nejodirana, za doradu 2501 00 99 – – – – ostalo 2515 Mermer, travertin, ekosin i ostali krečnjački kamen za spomenike ili građevinarstvo, prividne specifične mase 2,5 ili veće, i alabaster uključujući i grubo tesane ili sečene testerom ili na drugi način, u blokove ili ploče kvadratnog ili pravougaonog oblika 2517 Obluci, šljunak, lomljeni ili drobljeni kamen, koji se obično upotrebljavaju kao agregati za beton, za nasipanje drumova ili železničkih pruga ili za druga nasipanja, krupni beluci, uključujući i termički obrađivane; makadam od zgure, šljake i sličnih industrijskih otpadaka, uključujući i mešane sa materijalima iz prvog dela ovog tarifnog broja; termakadam; granule, odlomci i prah od kamena iz tar. br. 2515 ili 2516, uključujući termički obrađene 2521 00 00 Krečnjački kamen koji se upotrebljava kao topitelj; krečnjački kamen, koji se upotrebljava za proizvodnju kreča i cementa 2522 Kreč negašen, gašeni kreč i hidraulični kreč, osim kalcijum oksida i hidroksida iz tar. broja 2825: 2522 20 00 – Kreč gašen 2522 30 00 – Hidraulični kreč 2523 Portland cement, aluminatni cement, cement od zgure, supersulfatni cement i slični hidraulični cementi uključujući obojene i u obliku klinkera: 2529 Feldspat; leucit; nefelin i nefelin sijenit i fluorit: 2529 10 00 – Feldspat 2702 Mrki ugalj (lignit), aglomerisan ili neaglomerisan, osim gagata 2703 00 00 Treset (uključujući tresetnu slamu), neaglomerisan ili anglomerisan 2711 Naftni gasovi i ostali gasoviti ugljovodonici: – Tečni: 2711 12 – – Propan: – – – propan čistoće ne manje od 99%: 2711 12 11 – – – – za pogonsko gorivo ili za grejanje – – – ostalo: – – – – za ostale svrhe: 2711 12 94 – – – – – čistoće preko 90%, ali manje od 99% 2711 12 97 – – – – – ostalo 2711 14 00 – – etilen, propilen, butilen i butadien 2801 Fluor, hlor, brom i jod: 2801 10 00 – Hlor 2802 00 00 Sumpor, sublimisan ili taložen; koloidni sumpor 2804 Vodonik, retki gasovi i ostali nemetali: – Retki gasovi: 2804 21 00 – – argon 2804 29 – – ostali 2804 30 00 – Azot 2804 40 00 – Kiseonik 2806 Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina); hlorosulfonska kiselina: 2806 10 00 – Hlorovodonik (hlorovodonična kiselina) 2807 00 Sumporna kiselina; oleum 2808 00 00 Azotna kiselina; sulfoazotne kiseline 2809 Difosfor pentoksid; fosforna kiselina; polifosforne kiseline, hemijski određene ili neodređene: 2809 10 00 – Difosfor pentoksid 2811 Ostale neorganske kiseline i ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala: – Ostale neorganske kiseline: 2811 19 – – Ostale: 2811 19 10 – – – bromovodonik (bromovodonična kiselina) – Ostala neorganska kiseonična jedinjenja nemetala: 2811 21 00 – – Ugljen dioksid 2811 29 – – Ostala: 2812 Halogenidi i oksihalogenidi nemetala: 2812 90 00 – Ostalo 2814 Amonijak, bezvodni ili u vodenom rastvoru: 2816 Magnezijum hidroksid i peroksid; oksidi, hidroksidi i peroksidi stroncijuma ili barijuma: 2816 10 00 – Hidroksid i peroksid magnezijuma 2817 00 00 Cink oksid; cink peroksid 2818 Veštački korund, hemijski određen ili neodređen; aluminijum oksid; aluminijum hidroksid: 2818 30 00 – Aluminijum hidroksid 2820 Oksidi mangana: 2825 Hidrazin i hidroksilamin i njihove neorganske soli; ostale neorganske baze; ostali oksidi, hidroksidi i peroksidi metala: 2825 50 00 – Oksidi i hidroksidi bakra 2825 80 00 – Oksidi antimona 2826 Fluoridi, fluorosilikati, fluoroaluminati i ostale kompleksne soli fluora: 2826 90 – Ostali: 2826 90 80 – – ostalo ex 2826 90 80 – – – Fluorosilikati natrijuma i kalijuma 2827 Hloridi, oksihloridi i hidroksihloridi; bromidi i oksibromidi; jodidi i oksijodidi: 2827 10 00 – Amonijum hlorid 2827 20 00 – Kalcijum hlorid – Ostali hloridi: 2827 35 00 – – nikla 2827 39 – – ostali: 2827 39 10 – – – kalaja 2827 39 20 – – – gvožđa 2827 39 30 – – – kobalta 2827 39 85 – – – ostali: ex 2827 39 85 – – – – cinka – Oksihloridi i hidroksihloridi: 2827 41 00 – – bakra 2827 49 – – ostali 2827 60 00 – Jodidi i oksijodidi 2828 Hipohloriti; komercijalni kalcijum hipohlorit; hloriti; hipobromiti: 2828 90 00 – Ostalo 2829 Hlorati i perhlorati; bromati i perbromati; jodati i perjodati: – Hlorati: 2829 19 00 – – ostali 2829 90 – Ostalo: 2829 90 10 – – perhlorati 2829 90 80 – – ostalo 2830 Sulfidi; polisulfidi, hemijski određeni ili neodređeni: 2830 90 – Ostalo: 2830 90 11 – – sulfidi kalcijuma, antimona ili gvožđa 2830 90 85 – – ostalo ex 2830 90 85 – – – Osim cink – sulfida i kadmijum – sulfida 2831 Ditioniti i sulfoksilati: 2831 90 00 – Ostalo 2832 Sulfiti; tiosulfati: 2832 10 00 – Natrijum sulfiti 2832 20 00 – Ostali sulfiti 2833 Sulfati; stipse; peroksosulfati (persulfati): – Natrijum sulfati: 2833 19 00 – – ostali – Ostali sulfati: 2833 21 00 – – magnezijuma 2833 25 00 – – bakra 2833 29 – – ostali: 2833 29 20 – – – kadmijuma; hroma; cinka 2833 29 60 – – – olova 2833 29 90 – – – ostalo 2833 30 00 – Stipse 2833 40 00 – Peroksosulfati (persulfati) 2834 Nitriti; nitrati: 2834 10 00 – Nitriti – Nitriti: 2834 29 – – ostali: 2835 Fosfinati (hipofosfiti), fosfonati (fosfiti) i fosfati; polifosfati, hemijski određeni ili neodređeni: – Fosfati: 2835 22 00 – – mono- ili dinatrijuma 2835 24 00 – – kalijuma 2835 25 – – kalcijum hidrogenortofosfat (dikalcijum fosfat): 2835 26 – – ostali fosfati kalcijuma 2835 29 – – ostali – Polifosfati: 2835 31 00 – – natrijum trifosfat (natrijum tripolifosfat) 2835 39 00 – – ostali 2836 Karbonati; peroksokarbonati (perkarbonati); komercijalni Amonijum karbonat koji sadrži amonijum karbamat: 2836 40 00 – Kalijum karbonati 2836 50 00 – Kalcijum karbonat – Ostalo: 2836 99 – – ostalo: – – – karbonati: 2836 99 17 – – – – ostalo: ex 2836 99 17 – – – – – komercijalni amonijum karbonat i ostali amonijum karbonati ex 2836 99 17 – – – – – olovo karbonati 2839 Silikati; komercijalni silikati alkalnih metala: – Natrijuma: 2839 11 00 – – natrijum metasilikati 2839 19 00 – – ostali 2841 Oksi ili peroksi soli kiselina metala: – Manganiti, manganati i permanganati: 2841 61 00 – – kalijum permanganat 2841 69 00 – – ostalo 2842 Ostale soli neorganskih kiselina ili peroksokiselina (uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene), osim azida: 2842 10 00 – Dvostruki ili kompleksni silikati, uključujući aluminosilikate, hemijski određene ili neodređene 2842 90 – Ostali: 2842 90 10 – – soli, dvojne ili kompleksne soli selenovih i telurovih kiselina 2843 Plemeniti metali u koloidnom stanju; neorganska i organska jedinjenja plemenitih metala, hemijski određena ili neodređena; amalgami plemenitih metala 2849 Karbidi, hemijski određeni ili neodređeni: 2849 90 – Ostali: 2849 90 30 – – volframa 2853 00 Ostala neorganska jedinjenja (uključujući destilisanu ili elektro-provodljivu vodu i vodu slične čistoće); tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh; amalgami, osim amalgama plemenitih metala: 2853 00 10 – Destilisana i elektroprovodljiva voda i voda slične čistoće 2853 00 30 -Tečni vazduh (sa izdvojenim ili neizdvojenim retkim-inertnim gasovima); komprimovani vazduh 2903 Halogeni derivati ugljovodonika: – Hlorovani derivati zasićenih acikličnih ugljovodonika: 2903 13 00 – – hloroform (trihlorometan) 2909 Etri, etar-alkoholi, etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli, peroksidi alkohola, peroksidi etara, peroksidi ketona (hemijski određeni ili neodređeni) i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2909 50 – Etar-fenoli, etar-alkohol-fenoli i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2909 50 90 – – ostalo 2910 Epoksidi, epoksi-alkoholi, epoksi-fenoli i epoksietri, sa tročlanim prstenom, njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2910 40 00 – dieldrin (ISO,INN) 2910 90 00 – Ostalo 2912 Aldehidi, sa ili bez drugih kiseoničnih funkcija; ciklični polimeri aldehida; paraformaldehid: – Aciklični aldehidi bez drugih kiseoničnih funkcija: 2912 11 00 – – metanal (formaldehid) 2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline: 2915 29 00 – – ostalo 2917 Polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: 2917 20 00 – Ciklanske, ciklenske i cikloterpenske polikarbonske kiseline, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline i njihovi derivati 2918 Karbonske kiseline sa dodatnom kiseoničnom funkcijom i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Karbonske kiseline sa alkoholnom funkcijom, ali bez druge kiseonične funkcije, njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi,perkiseline i njihovi derivati: 2918 14 00 – – limunska kiselina 2930 Organsko-sumporna jedinjenja: 2930 30 00 – Tiuram mono-, di- ili tetra-sulfidi 3004 Lekovi (izuzev proizvoda iz tar. broja 3002, 3005 ili 3006), koji se sastoje od pomešanih ili nepomešanih proizvoda za terapeutsku ili profilaktičku upotrebu, pripremljeni u odmerene doze (uključujući i one za primenjivanje preko kože) ili u oblike ili pakovanja za prodaju na malo: 3004 90 – Ostalo: – – pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo: 3004 90 19 – – – ostalo 3102 Azotna đubriva, mineralna ili hemijska: 3102 10 – Urea, u vodenom rastvoru ili ne: – Amonijum sulfat; dvogube soli i mešavine amonijum sulfata i amonijum nitrata: 3102 29 00 – – ostalo 3102 30 – Amonijum nitrat, u vodenom rastvoru ili ne: 3102 40 – Mešavine amonijum nitrata sa kalcijum karbonatom ili drugim neorganskim neđubrivim materijama 3102 90 00 – Ostala, uključujući mešavine koje nisu navedene u prethodnim tar. podbrojevima ex 3102 90 00 – – Osim kalcijum cijanamid 3105 Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže dva ili tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum; ostala đubriva; ili proizvodi iz ove Glave u obliku tableta ili sličnim oblicima u pakovanjima bruto mase ne preko 10 kg: 3105 20 – Mineralna ili hemijska đubriva koja sadrže tri đubriva elementa azot, fosfor i kalijum 3202 Sintetičke organske materije za štavljenje; neorganske materije za štavljenje; preparati za štavljenje, bez obzira na to da li sadrže prirodne materije za štavljenje; enzimski preparati za predštavu: 3202 90 00 – Ostalo 3205 00 00 Lak boje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu na bazi lak boja 3206 Ostale materije za bojenje; preparati navedeni u Napomeni 3. uz ovu Glavu, osim onih iz tar. brojeva 3203, 3204 ili 3205; neorganski proizvodi koji se upotrebljavaju kao luminofori, hemijski određeni ili neodređeni: – Pigmenti i preparati na bazi titan dioksida: 3206 19 00 – – ostali 3206 20 00 – Pigmenti i preparati na bazi jedinjenja hroma – Ostale materije za bojenje i ostali preparati: 3206 49 – – ostalo: 3206 49 30 – – – pigmenti i preparati na bazi jedinjenja kadmijuma 3208 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvoridefinisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 90 – Ostalo: – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 90 13 – – – kopolimer od p-krezola i divinilbenzena u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera 3210 00 Ostale boje i premazi (uključujući emajle, lakove i vodene pigmente); pigmenti pripremljeni u vodi koji se koriste za doradu kože: 3212 Pigmenti (uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovani u nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju u proizvodnji boja (uključujući emajle); folije za štampanje; boje i ostale materije za bojenje, pripremljeni u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo: 3212 90 – Ostalo: — pigmenti(uključujući metalni prah i ljuspice) dispergovaniu nevodenom medijumu, u obliku tečnosti ili paste, koji se upotrebljavaju za proizvodnju boja (uključujući emajle): 3212 90 31 – – – na bazi aluminijuma u prahu 3212 90 38 – – – ostalo 3212 90 90 – – boje i ostale materije za bojenje, pripremljene u oblicima ili pakovanjima za prodaju na malo 3214 Staklorezački kit, kalemarski kit, smolni cementi, mase za zaptivanje i ostali kitovi; punila za molersko – farbarske radove; nevatrostalni preparati za površinsku obradu fasada, unutrašnjih zidova, podova, tavanica ili slično: 3506 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg: – Ostalo: 3506 91 00 – – sredstva za lepljenje na bazi polimera iz tar. brojeva 3901 do 3913 ili na bazi kaučuka 3601 00 00 Barut 3602 00 00 Pripremljeni eksplozivi, osim baruta 3603 00 Sporogoreći štapini; detonirajući štapini; udarne ili detonirajuće kapisle; upaljači; električni detonatori 3605 00 00 Šibice, osim pirotehničkih proizvoda iz tar. broja 3604 3606 Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu: 3606 90 – Ostalo: 3606 90 10 – – ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima 3802 Aktivni ugalj; aktivni prirodni mineralni proizvodi; životinjsko crnilo, uključujući upotrebljeno životinjsko crnilo: 3802 10 00 – Aktivni ugalj 3806 Kolofonijum i smolne kiseline i njihovi derivati; pinolin i kolofonijumska ulja; tečne smole: 3806 20 00 – Soli kolofonijuma i smolnih kiselina ili derivata kolofonijuma ili smolnih kiselina, osim soli adicionih jedinjenja kolofonijuma 3807 00 Katran od drveta; ulja od katrana od drveta; kreozot od drveta; nafta od drveta; biljna smola; pivarska smola i slični preparati na bazi kolofonijuma, smolnih kiselina ili biljnih smola 3810 Preparati za nagrizanje metalnih površina; topitelji i drugi pomoćni preparati za meko ili tvrdo lemljenje ili zavarivanje; praškovi i paste za meko i tvrdo lemljenje ili zavarivanje, koji se sastoje od metala i drugih materijala; preparati koji se upotrebljavaju kao jezgra ili obloge za elektrode ili šipke za zavarivanje: 3810 90 – Ostalo: 3810 90 90 – – ostalo 3817 00 Mešani alkilbenzoli i mešani alkilnaftalini, osim onih iz tar. broja 2707 ili 2902: 3817 00 50 – Linearni alkilbenzol 3819 00 00 Tečnosti za hidraulične kočnice i ostale pripremljene tečnosti za hidrauličnu transmisiju, koje ne sadrže ili sadrže manje od 70% po masi ulja od nafte ili ulja dobijena od bitumenoznih minerala 3820 00 00 Preparati protiv smrzavanja i pripremljene tečnosti za odleđivanje 3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 3824 30 00 – Neaglomerisani karbidi metala, međusobno pomešani ili pomešani sa metalnim vezivima 3824 40 00 – Pripremljeni aditivi za cemente, maltere ili betone 3824 50 – Nevatrostalni malteri i betoni 3824 90 – Ostalo: 3824 90 40 – – složeni neorganski rastvarači i razređivači za premaze i slične proizvode – – ostalo: – – – proizvodi i preparati za farmaceutsku ili hiruršku upotrebu: 3824 90 61 – – – – međuproizvodi u procesu proizvodnje antibiotika, dobijeni fermentacijom „Streptomyces tenebrarius”, osušen ili neosušen, za upotrebu u proizvodnji lekova za humanu medicinu iz tar. broja 3004 3824 90 64 – – – – ostalo 3901 Polimeri etilena u primarnim oblicima: 3901 10 – Polietilen, specifične gustine manje od 0,94: 3901 10 90 – – ostalo 3916 Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke,štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: 3916 20 – Od polimera vinil hlorida: 3916 20 10 – – od poli (vinil hlorida) 3916 90 – Od ostalih plastičnih masa: 3916 90 90 – – ostalo 3917 Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa: 3917 10 – Veštačka creva (omoti za kobasičarske proizvode) od očvrsnutih belančevina ili celuloznih materijala: 3917 10 10 – – od očvrsnutih belančevina – Ostale cevi i creva: 3917 31 00 – – fleksibilne cevi i creva, koje mogu podneti pritisak od najmanje 27,6 MPa ex 3917 31 00 – – – Sa postavljenim priborom ili ne, osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 3917 32 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: – – – ostalo: 3917 32 91 – – – – veštačka creva za kobasice 3917 40 00 – Pribor ex 3917 40 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 3919 Samolepljive ploče, listovi, filmovi, folije, trake i ostali slični oblici od plastičnih masa, uključujući i one u rolnama: 3920 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake od plastičnih masa, koje nisu ćelijaste strukture, neojačani, nelaminirani, bez podloge ili koji nisu kombinovani sa drugim materijalima: 3920 10 – Od polimera etilena: – – debljine ne preko 0,125 mm: – – – od polimera etilena specifične gustine: – – – – manje od 0,94: 3920 10 23 – – – – – polietilenski film, debljine 20 mikrometara ili veće,ali ne preko 40 mikrometara, za proizvodnju foto-otpornih filmova, koji se koriste za izradu poluprovodničkih ili štampanih kola – – – – – ostalo: – – – – – – neštampani: 3920 10 24 – – – – – – – rastegljiv (streč) film 3920 10 26 – – – – – – – ostalo 3920 10 27 – – – – – – štampani 3920 10 28 – – – – 0,94 ili veće 3920 10 40 – – – ostalo – – debljine preko 0,125 mm: 3920 10 89 – – – ostalo 3920 20 – Od polimera propilena: 3920 30 00 – Od polimera stirola – Od polimera vinil hlorida: 3920 43 – – koji sadrže, po masi, 6% i više plastifikatora 3920 49 – – ostali – Od akrilnih polimera: 3920 51 00 – – od poli (metil metakrilata) 3920 59 – – ostalo – Od polikarbonata, alkidnih smola, polialil estara ili drugih poliestara: 3920 61 00 – – od polikarbonata 3920 62 – – od poli(etilen tereftalata) 3920 63 00 – – od nezasićenih poliestara 3920 69 00 – – od ostalih poliestara – Od celuloze ili njenih hemijskih derivata: 3920 71 – – od regenerisane celuloze: 3920 71 10 – – – listovi, filmovi ili trake, savijene ili nesavijene, debljine manje od 0,75 mm: ex 3920 71 10 – – – – Osim za dijalizatore 3920 71 90 – – – ostalo 3920 73 – – od celuloznog acetata: 3920 73 50 – – – listovi, filmovi ili trake, savijeni ili ne, debljine manje od 0,75 mm 3920 73 90 – – – ostalo 3920 79 – – od ostalih derivata celuloze 3920 79 90 – – – Ostalo – Od ostalih plastičnih masa: 3920 92 00 – – od poliamida 3920 93 00 – – od amino-smola 3920 94 00 – – od fenolnih smola 3920 99 – – od ostalih plastičnih masa: – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih: 3920 99 21 – – – – listovi i trake od poliimida, neprevučeni, ili prevučeni ili samo pokriveni plastičnom masom 3920 99 28 – – – – ostalo – – – od proizvoda adicione polimerizacije: 3920 99 55 – – – – biaksijalno usmeren film od poli(vinil-alkohola), koji sadrži po masi 97% ili više poli(vinil-alkohola), neprevučeni, debljine ne preko 1 mm 3920 99 59 – – – – ostalo 3920 99 90 – – – ostalo 3921 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: 3921 90 – Ostalo 4002 Sintetički kaučuk i faktis dobijeni iz ulja, u primarnim oblicima, ili u obliku ploča, listova ili traka; mešavine bilo kog proizvoda iz tar. broja 4001 sa bilo kojim proizvodom iz ovog tar. broja, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: – Stiren-butadien kaučuk (SBR); karboksilovani stiren-butadien kaučuk (XSBR): 4002 19 – – ostalo 4005 Mešavine kaučuka, nevulkanizovane, u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka: – Ostalo: 4005 99 00 – – ostalo 4007 00 00 Niti i konop (kord) od vulkanizovanog kaučuka (gume) 4008 Ploče, listovi, trake, šipke i profili od gume, osim od tvrde gume: – Od celularne (ćelijaste, penaste) gume: 4008 11 00 – – ploče, listovi i trake 4008 19 00 – – ostalo – Od necelularne gume: 4008 29 00 – – ostalo ex 4008 29 00 – – – Osim profila, sečenih po meri za civilne vazduhoplove 4010 Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe: – Trake i remenje za transportne svrhe: 4010 11 00 – – ojačani samo metalom 4011 Nove spoljne pneumatske gume: 4011 20 – Za autobuse ili kamione: 4011 20 10 – – sa indeksom opterećenja ne preko 121: ex 4011 20 10 – – – dimenzija naplatka ne preko 61 cm – Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom: 4011 61 00 – – vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine 4011 62 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm 4011 63 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm – Ostale: 4011 92 00 – – vrsta koje se koriste za poljoprivredna ili šumska vozila i mašine 4011 93 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka ne preko 61 cm 4011 94 00 – – vrsta koje se koriste na građevinskim ili industrijskim manipulativnim vozilima i mašinama, dimenzije naplatka preko 61 cm 4205 00 Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: – vrsta koje se upotrebljavaju u mašinama ili mehaničkim uređajima ili za ostale tehničke upotrebe : 4205 00 11 – – transportni ili transmisioni kaiševi ili pogonsko remenje 4205 00 19 – – ostalo 4206 00 00 Proizvodi izrađeni od creva (osim svilenog ketguta) crevnih potkožica, bešike ili od tetiva: ex 4206 00 00 – Osim ketguta 4411 Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: – Ostale: 4411 94 – – gustine ne preko 0,5 g/cm3: 4411 94 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 94 10 – – – – gustine ne preko 0,35 g/cm3 4411 94 90 – – – ostale ex 4411 94 90 – – – – gustine ne preko 0,35 g/cm3 4412 Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta: – Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm: 4412 31 – – sa najmanje jednim spoljnim slojem od tropskog drveta navedenog u napomeni 1. za tarifne podbrojeve uz ovu glavu: 4412 31 10 – – – od acajou d’Afrique, tamnocrveni meranti, svetlocrveni meranti, limba, mahogany (Switenia spp.), obeche, okoumé, palissandre de Para, palissandre de Rio, palissandre de Rosa, sapelli, sipo, virola i beli lauan – Ostalo: 4412 94 – – panel ploče, slojevite ploče od drveta i druge višeslojne drvene ploče: 4412 94 10 – – – koji sadrži najmanje jedan spoljni sloj od nečetinarskog drveta ex 4412 94 10 – – – – Osim ostalih koji imaju najmanje jedan sloj od iverice 4412 99 – – ostale: 4412 99 70 – – – ostale 4413 00 00 Zgusnuto (sabijeno) drvo u obliku blokova, ploča, traka ili profila 4416 00 00 Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi delovi, od drveta, uključujući i duge 4419 00 Stono i kuhinjsko posuđe od drveta 4420 Marketerija i intarzija od drveta; kovčežići i kutije za nakit, za pribor za jelo i slični proizvodi od drveta; statuete i drugi ukrasi od drveta; proizvodi od drveta za unutrašnje opremanje koji se ne svrstavaju u Glavu 94 4602 Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: – Od biljnih materijala: 4602 11 00 – – od bambusa ex 4602 11 00 – – – Osim omota od slame za boce ili korparske, pletarske i slične proizvode, izrađene direktno u oblike od materijala za pletarstvo 4602 12 00 – – od ratana ex 4602 12 00 – – – Osim omota od slame za boce ili korparske, pletarske i slične proizvode, izrađene direktno u oblike od materijala za pletarstvo 4602 19 – – ostalo: – – – ostalo: 4602 19 99 – – – – ostalo 4602 90 00 – Ostalo 4802 Nepremazana hartija i karton, koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili ostale grafičke svrhe, uključujući neprobušenu hartiju i karton za bušene kartice i trake u rolnama ili pravougaonim (uključujući četvrtastim) listovima, bilo koje veličine, osim hartije iz tar. broja 4801 ili 4803; ručnoizrađena hartija i karton: – Ostala hartija i karton, bez sadržaja vlakana dobijenih mehaničkim ili hemijsko – mehaničkim postupkom ili sa sadržajem tih vlakana ne više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana: 4802 55 – – mase 40 g/m2 ili veće, ali ne preko 150 g/m2, u rolnama – Ostala hartija i karton, od kojih više od 10% po masi od ukupnog sadržaja vlakana čine vlakna dobijena mehaničkim ilihemijsko – mehaničkim postupkom: 4802 61 – – u rolnama 4802 61 15 – – – mase manje od 72 g/m2 i gde više od 50% mase od ukupne sadržine vlakana se sastoji od vlakana dobijenih mehaničkim postupkom ex 4802 61 15 – – – – Osim podloge od hartije za karbon hartiju 4802 61 80 — Ostalo 4802 62 00 – – u listovima sa jednom stranom ne preko 435 mm a drugom stranom ne preko 297 mm, u nepresavijenom stanju ex 4802 62 00 – – – Osim podloge od hartije za karbon hartiju 4802 69 00 – – ostalo ex 4802 69 00 – – – Osim podloge od hartije za karbon hartiju 4804 Kraft hartija i karton nepremazani, u rolnama ili listovima osim onih iz tar. broja 4802 ili 4803 – Ostala kraft hartija i karton, mase 225 g/m2 ili veće: 4804 59 – – ostalo 4805 Ostala nepremazana hartija i karton, u rolnama ili listovima, dalje neobrađivana, osim kao što je navedeno u Napomeni 3. uz ovu Glavu: – Fluting hartija: 4805 11 00 – – fluting talasasta hartija od polu-hemijske celuloze 4805 12 00 – – fluting talasasta hartija od celuloze dobijene od slame 4805 19 – – ostala: – Testlajner (reciklirani slojeviti karton): 4805 24 00 – – mase 150 g/m2 ili manje 4805 25 00 – – mase veće od 150 g/m2 4805 30 – Sulfitna omotna hartija – Ostalo: 4805 91 00 – – mase 150 g/m2 ili manje 4810 Hartija i karton, premazani sa jedne ili obe strane kaolinom ili drugim neorganskim materijama sa vezivnim sredstvima ili bez vezivnih sredstava, i bez drugog premaza, bojeni ili nebojeni po površini, ukrašeni ili neukrašeni po površini, štampani ili neštampani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo koje veličine: – Hartija i karton za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe, kod kojih više od 10% po masi, od ukupnog sadržaja vlakana, čine vlakna dobijena mehaničkim ili hemijsko -mehaničkim postupkom: 4810 29 – – ostala – Kraft hartija i karton, osim onih koji se upotrebljavaju za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe: 4810 31 00 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase ne veće od 150 g/m2 4810 32 – – beljeni u masi, koji od ukupne količine vlakana sadrže više od 95% po masi drvnih vlakana dobijenih hemijskim postupkom, mase veće od 150 g/m2 4810 39 00 – – ostalo – Ostala hartija i karton: 4810 92 – – višeslojna 4810 99 – – ostalo: 4811 Hartija, karton, celulozna vata, listovi i trake od celuloznih vlakana, premazani, impregnisani, prekriveni, površinski obojeni, površinski ukrašeni ili štamapani, u rolnama ili pravougaonim (uključujući kvadratnim) listovima, bilo kojih veličina, osim proizvoda iz tar. broja 4803, 4809 ili 4810: 4811 10 00 – Hartija i karton, prevučeni katranom, bitumenom ili asfaltom – Hartija i karton, premazani, impregnisani ili prekriveni plastičnim masama (isključujući lepkove): 4811 51 00 – – beljena, mase veće od 150 g/m2 ex 4811 51 00 – – – pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4811 59 00 – – ostalo ex 4811 59 00 – – – pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4811 90 00 – Ostala hartija, karton, celulozna vata i trake i listovi od celuloznih vlakana 4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana 4818 10 – Toaletna hartija: 4818 10 10 – – mase, po sloju, 25 g/m2 ili manje 4818 10 90 – – mase, po sloju, veće od 25 g/m2 4818 40 – Sanitarni peškiri i tamponi, pelene za bebe i podmetači zapelene i slični sanitarni predmeti: – – sanitarni peškiri, tamponi i slični predmeti: 4818 40 19 – – – ostalo 4818 50 00 – Odeća i pribor za odeću 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: 4823 90 – Ostalo: 4823 90 85 – – ostalo ex 4823 90 85 – – – pokrivači za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4908 Hartije za preslikavanje (dekalkomanije) 6501 00 00 Tuljci, konusi i slični proizvodi od filca, neuobličeni i bez oboda; krugovi i cilindri (uključujući sečene cilindre) od filca 6502 00 00 Tuljci, konusi i slični proizvodi pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, neuobličeni i bez oboda, nepostavljeni i neukrašeni 6504 00 00 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili izrađeni sastavljanjem traka od bilo kog materijala, uključujući i postavljene ili ukrašene 6505 Šeširi i druge pokrivke za glavu, pleteni ili kukičani, ili izrađeni od čipke, filca ili ostalih tekstilnih metražnih materijala (osim od traka), uključujući postavljene ili ukrašene; mreže za kosu od bilo kog materijala, uključujući postavljene ili ukrašene 6506 Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene: 6506 10 – Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.): 6506 10 80 – – od ostalih materijala – Ostalo: 6506 91 00 – – od kaučuka, gume ili plastične mase 6506 99 – – od ostalih materijala 6507 00 00 Trake za unutrašnje opšivanje, postave, navlake, osnove i skeleti, štitnici i podbradnici, za pokrivke za glavu 6601 Kišobrani i suncobrani (uključujući štapove-kišobrane, vrtne kišobrane i slične kišobrane): 6603 Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602: 6603 20 00 – Kosturi za kišobrane, uključujući i montirane kosture na šipkama (štapovima) 6603 90 – Ostalo: 6603 90 10 – – ručice i okrugle drške 6703 00 00 Ljudska kosa, uređena, istanjena, beljena ili drukčije obrađena; vuna, dlaka ili ostali tekstilni materijal, pripremljeni za upotrebu u izradi perika ili sličnih proizvoda 6704 Perike, lažne brade, obrve, trepavice, kike i slično od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni 6804 Mlinsko kamenje, brusevi, brusne ploče i slično bez postolja, za mlevenje, brušenje, oštrenje, poliranje, izravnanje ili sečenje, brusevi za ručno oštrenje ili poliranje i njihovi delovi od prirodnog kamena, od aglomerisanog prirodnog ili veštačkog abrazivnog materijala ili od keramike, sa ili bez delova od drugih materijala: – Ostalo mlinsko kamenje, kamenje za brušenje, brusne ploče i slično: 6804 22 – – od ostalih aglomerisanih abrazivnih materijala ili od keramike 6805 Abrazivni materijali prirodni ili veštački u obliku praha ili zrna naneti na podlogu od tekstila, hartije, kartona ili drugih materijala, uključujući isečene u određene oblike, prošivene ili drukčije sastavljene 6807 Proizvodi od bitumena ili od sličnih materijala (npr.: od bitumena od nafte ili od smole katrana kamenog uglja) 6808 00 00 Ploče, pločice, blokovi i slični proizvodi od biljnih vlakana,slame, šuške, iverja, strugotine ili drugih otpadaka od drveta, aglomerisane sa cementom, gipsom ili drugim mineralnim vezivnim sredstvima 6809 Proizvodi od gipsa ili od mešavina na bazi gipsa 6811 Azbestno-cementni proizvodi, proizvodi od cementa sa celuloznim vlaknima ili slično 6812 Prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata; proizvodi od tih mešavina ili od azbesta (npr.: predivo, tkanine, odeća, pokrivke za glavu, obuća, zaptivači), ojačani ili neojačani, osim proizvoda iz tar.broja 6811 ili 6813: 6812 80 – Od plavog azbesta: 6812 80 10 – – prerađena vlakna; mešavine na bazi plavog azbesta ili na bazi plavog azbesta i magnezijum-karbonata ex 6812 80 10 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6812 80 90 – – ostala ex 6812 80 90 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostalo: 6812 91 00 – – odeća, pribor za odeću, obuća i pokrivke za glavu 6812 92 00 – – hartija, karton i filc 6812 93 00 – – zaptivni materijal od presovanih azbestnih vlakana u obliku listova, ploča ili rolni 6812 99 – – ostalo: 6812 99 10 – – – prerađena azbestna vlakna; mešavine na bazi azbesta ili na bazi azbesta i magnezijum-karbonata ex 6812 99 10 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6812 99 90 – – – ostalo ex 6812 99 90 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima: – Koji ne sadrže azbest: 6813 89 00 – – ostalo ex 6813 89 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6814 Liskun obrađen i proizvodi od liskuna, uključujući aglomerisani ili rekonstituisani liskun na podlozi ili bez podloge od hartije, kartona ili ostalih materijala: 6814 90 00 – Ostalo 6815 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 6815 20 00 – Proizvodi od treseta 6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: 6902 10 00 – Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3: ex 6902 10 00 – – blokovi za staklarske peći 6902 20 – Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda: – – ostalo: 6902 20 99 – – – ostalo: ex 6902 20 99 – – – – blokovi za staklarske peći 6903 Ostali vatrostalni keramički proizvodi (npr.: retorte, topionički lonci, tave, mlaznice-izlivnici, čepovi, podloge, kupele, cevi, obloge i šipke), osim od silikatnog fosilnog brašna ili od slične silikatne zemlje: 6903 10 00 – Sa sadržajem, po masi, preko 50% grafita ili nekog drugog ugljenika ili mešavine ovih proizvoda 7002 Staklo u obliku kugli (osim kuglica iz tar. broja 7018), šipke ili cevi, neobrađeni: 7002 20 – Šipke – Cevi: 7002 32 00 – – od ostalog stakla koje ima linearni koeficijent širenja (dilatacije) ne preko 5×10-6 po Kelvinu, na temperaturi između 0ºC i 300ºC 7004 Vučeno ili duvano staklo u obliku listova ili ploča, sa ili bez sloja za apsorpciju, refleksiju ili nerefleksiju, ali drugačije neobrađeno: 7004 90 – Ostalo staklo: 7004 90 70 – – staklene ploče za hortikulturu 7006 00 Staklo iz tar. brojeva 7003, 7004 ili 7005, savijeno, sa obrađenim ivicama, gravirano, bušeno, emajlirano ili drugačije obrađeno, ali neuokvireno niti spojeno sa drugim materijalima: 7006 00 90 – Ostalo 7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore: – Ostalo: 7009 91 00 – – neuramljena 7009 92 00 – – uramljena 7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: 7010 20 00 – Čepovi, poklopci i ostali zatvarači 7016 Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji (“vitražno”, “katedralno”, “umetničko”) i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika: 7016 90 – Ostalo 7017 Proizvodi od stakla za laboratorijske, higijenske ili farmaceutske svrhe, graduisani ili negraduisani, baždareni ili nebaždareni 7018 Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm: 7018 90 – Ostalo: 7018 90 10 – – oči od stakla; proizvodi od sitne staklene robe 7019 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine): – Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti: 7019 12 00 – – roving 7019 19 – – ostalo: 7019 19 90 – – – od rezanih vlakana – Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi: 7019 32 00 – – koprena (voal): ex 7019 32 00 – – – širine ne preko 200 cm – Ostali tkani materijali: 7019 51 00 – – širine ne preko 30 cm 7019 90 – Ostalo 7101 Biseri, prirodni i kultivisani, obrađeni ili neobrađeni, nesortirani, sortirani ali nenanizani, nemontirani ili neuglavljeni; biseri, prirodni ili kultivisani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta 7102 Dijamanti, neobrađeni ili obrađeni, ali nemontirani niti uglavljeni: 7102 10 00 – Nesortirani – Neindustrijski: 7102 31 00 – – neobrađeni ili samo sečeni testerom, cepani ili tesani 7102 39 00 – – ostali 7103 Drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje, neobrađenoili obrađeno, nesortirano niti uglavljeno; nesortirano drago kamenje (osim dijamanata) i poludrago kamenje privremeno nanizano radi lakšeg transporta 7104 Sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, obrađeno ili neobrađeno, nesortirano ili sortirano, ali nenanizano,nemontirano, neuglavljeno; nesortirano sintetičko ili rekonstituisano drago ili poludrago kamenje, privremeno nanizano radi lakšeg transporta: 7104 20 00 – Ostalo, neobrađeno ili samo sečeno testerom ili grubo uobličeno 7104 90 00 – Ostalo 7106 Srebro (uključujući srebro pozlaćeno ili platinirano) neobrađeno, sirovo ili u obliku poluproizvoda ili praha 7107 00 00 Prosti metali platirani srebrom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda 7108 Zlato (uključujući platinirano) neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili u obliku praha: – Nemonetarno: 7108 11 00 – – prah 7108 13 – – poluproizvodi 7108 20 00 – Monetarno 7109 00 00 Prosti metali ili srebro, platirani zlatom, neobrađeni ili u obliku poluproizvoda 7110 Platina, neobrađena, ili u obliku poluproizvoda ili u prahu 7111 00 00 Prosti metali, srebro ili zlato, platirani platinom, neobrađeni, ili u obliku poluproizvoda 7112 Otpaci i ostaci od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalom; ostali ostaci i otpaci koji sadrže plemenite metale ili jedinjenja plemenitih metala, onih vrsta koje se uglavnom upotrebljavaju za ponovno dobijanje plemenitih metala 7115 Ostali predmeti od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima: 7115 90 – Ostalo 7116 Predmeti od prirodnih ili kultivisanih bisera, dragog ili poludragog kamenja (prirodnog, sintetičkog ili rekonstituisanog) 7117 Imitacija nakita: – Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima: 7117 11 00 – – dugmad za manžetne i slična dugmad 7117 19 – – ostalo: – – – bez delova od stakla: 7117 19 91 – – – – pozlaćeni, posrebreni ili prevučeni platinom 7118 Metalni novac 7213 Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: – Ostala: 7213 91 – – kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: 7213 91 10 – – – za armiranje betona 7307 Pribor za cevi (npr.: spojnice, kolena, mufovi), od gvožđa ili čelika: – Liveni pribor: 7307 11 – – od netemperovanog livenog gvožđa: 7307 11 90 – – – ostali 7307 19 – – ostali – Ostali, od nerđajućeg čelika: 7307 21 00 – – prirubnice 7307 22 – – kolena, lukovi i mufovi, sa navojem: 7307 22 90 – – – kolena i lukovi 7307 23 – – pribor koji se sučeono zavaruje 7307 29 – – ostalo 7307 29 10 – – – sa navojem 7307 29 90 – – – Ostalo – Ostalo: 7307 91 00 – – prirubnice 7307 92 – – kolena, lukovi i mufovi, sa navojem: 7307 92 90 – – – kolena i lukovi 7307 93 – – pribor koji se sučeono zavaruje: – – – najvećeg spoljašnjeg prečnika ne preko 609,6 mm: 7307 93 11 – – – – kolena i lukovi 7307 93 19 – – – – ostalo – – – najvećeg spoljašnjeg prečnika preko 609,6 mm: 7307 93 91 – – – – kolena i lukovi 7307 99 – – ostalo 7308 Konstrukcije (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, vrata za ustave, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, roloi, ograde i stubovi), od gvožđa ili čelika; limovi, šipke, cevi i slično, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama, od gvožđa ili čelika: 7308 30 00 – Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata 7308 90 – Ostalo: 7308 90 10 – – ustave, brane, vrata za ustave, fiksni dokovi, pristanišni mostovi i ostale konstrukcije za hidrogradnju – – ostalo: – – – isključivo ili pretežno od lima: 7308 90 59 – – – – ostalo 7309 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima: – Za tečnosti: 7309 00 30 – – sa oblogom ili toplotnom izolacijom – – ostali, zapremine: 7309 00 51 – – – preko 100 000 l 7309 00 59 – – – ne preko 100 000 l 7309 00 90 – Za čvrste materijale 7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika: – Ostale rešetke, mreže i ograde, od žice: 7314 41 – – prevučene cinkom: 7314 41 90 – – – ostale 7315 Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Zglobno-člankasti lanci i njihovi delovi: 7315 11 – – valjkasti lanci: 7315 11 90 – – – ostali 7315 12 00 – – ostali lanci 7315 19 00 – – delovi 7315 20 00 – Lanci protiv klizanja – Ostali lanci: 7315 82 – – ostali, zavareni člankasti: 7315 82 10 – – – izrađeni od materijala maksimalne dimenzije poprečnog preseka ne preko 16 mm 7315 89 00 – – ostali 7315 90 00 – Ostali delovi 7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Rafinisani bakar: 7403 12 00 – – valjaoničke gredice 7403 13 00 – – valjaonički trupci 7403 19 00 – – ostalo – Legure bakra: 7403 22 00 – – legure bakra i kalaja (bronza) 7403 29 00 – – ostale legure bakra (osim predlegura bakra iz tarifnog broja 7405) 7405 00 00 Predlegure bakra 7408 Žica od bakra: – Od rafinisanog bakra: 7408 11 00 – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 6 mm 7410 Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu): – Bez podloge: 7410 12 00 – – od legura bakra 7413 00 Upredena žica, užad, pletene trake i slično od bakra, električno neizolovane: 7413 00 20 – od rafinisanog bakra: ex 7413 00 20 – – sa ili bez ugrađenog pribora, za civilne vazduhoplove 7413 00 80 – od legura bakra: ex 7413 00 80 – – sa ili bez ugrađenog pribora, za civilne vazduhoplove 7415 Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, pojedinačne prošivne spajalice (osim onih iz tar. broja 8305) i slični proizvodi od bakra ili gvožđa i čelika sa bakarnom glavom; vijci, navrtke, matice, vijci sa kukom, zakivci, klinovi, rascepke, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi od bakra 7418 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra: – Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično: 7418 11 00 – – sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje i poliranje, rukavice i slično 7418 19 – – ostalo 7419 Ostali proizvodi od bakra: 7419 10 00 – Lanci i njihovi delovi – Ostali: 7419 91 00 – – odlivci, otpresci i otkivci, dalje neobrađeni 7419 99 – – ostalo: 7419 99 10 – – – tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke i mreže od bakarne žice poprečnog preseka do 6 mm; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake, od bakra 7419 99 30 – – – opruge od bakra 7607 Aluminijumske folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,20 mm (ne računajući podlogu): – Bez podloge: 7607 11 – – samo valjane 7607 19 – – ostale: 7607 19 10 – – – debljine manje od 0,021 mm – – – debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm: 7607 19 99 – – – – ostale 7607 20 – Sa podlogom: 7607 20 10 – – debljine manje od 0,021 mm (ne računajući podlogu) – – debljine od 0,021 mm, ali ne preko 0,2 mm (ne računajući podlogu): 7607 20 99 – – – ostale 7610 Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama: 7610 90 – Ostalo: 7610 90 90 – – ostalo 8202 Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca): 8202 20 00 – Listovi za tračne testere – Kružni listovi za testere, uključujući testerasta glodala: 8202 31 00 – – sa radnim delom od čelika 8202 39 00 – – ostalo, uključujući delove – Ostali listovi za testere: 8202 91 00 – – pravi (ravni) listovi za testere, za obradu metala 8202 99 – – ostali: – – – sa radnim delom od čelika: 8202 99 19 – – – – za obradu ostalih materijala 8203 Turpije, rašpe, klešta (uključujući klešta za sečenje), pincete, makaze za sečenje metala, sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan ručni alat: 8203 10 00 – Turpije, rašpe i sličan alat 8203 20 – Klešta (uključujući i klešta za sečenje), pincete i sličan alat: 8203 20 90 – – ostalo 8203 30 00 – Makaze za sečenje metala i sličan alat 8203 40 00 – Sekači cevi, sekači svornjaka, klešta za bušenje i sličan alat 8204 Obični i francuski ključevi za vijke, ručni (uključujući moment ključeve), izmenljivi ulošci za ključeve, sa ili bez drške 8207 Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala i alat za bušenje stena i zemlje: 8207 20 – Matrice za vučenje ili ekstrudiranje metala: 8207 20 90 – – sa radnim delom od ostalih materijala 8210 00 00 Mehaničke sprave na ručni pogon, mase od 10 kg ili manje, koje se upotrebljavaju za pripremanje ili posluživanje hrane ili pića 8301 Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala: 8301 20 00 – Brave za motorna vozila 8302 Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala: 8302 10 00 – Šarke ex 8302 10 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8302 20 00 – Točkići ex 8302 20 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali okov, pribor i slični proizvodi: 8302 42 00 – – ostali, za nameštaj ex 8302 42 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8302 49 00 – – ostali ex 8302 49 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8302 50 00 – Kuke za vešanje šešira, konzole i slično 8302 60 00 – Automatski zatvarači vrata ex 8302 60 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8303 00 Kase, sefovi, vrata i pregradci za trezore, prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično, od prostih metala: 8303 00 10 – Kase i sefovi 8303 00 90 – Prenosive sigurnosne kasete za novac ili dokumenta i slično 8305 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u “traci” (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala: 8305 10 00 – Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle 8306 Zvona, gongovi i slično, neelektrični od prostih metala; statuete i drugi ukrasi od prostih metala, ramovi za fotografije, slike i slično, od prostih metala; ogledala od prostih metala: – Statuete i drugi ukrasi: 8306 29 – – ostalo 8306 30 00 – Ramovi za fotografije, slike i slično; ogledala 8307 Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora: 8307 90 00 – Od ostalih prostih metala 8308 Zatvarači, okovi sa zatvaračima, pređice, zatvarači sa pređicama, kopče, ringlice i slično, za odeću, obuću, ručne torbe, putne predmete i druge gotove proizvode; cevasti ili račvasti zakivci, od prostih metala; perle i šljokice, od prostih metala 8309 Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala: 8309 90 – Ostalo: 8309 90 10 – – poklopci od olova; poklopci od aluminijuma prečnika preko 21 mm 8309 90 90 – – ostalo: ex 8309 90 90 – – – Osim lakootvarajućih poklopaca za limenke od aluminijuma 8310 00 00 Ploče sa natpisima, oznakama, adresama i slične ploče, brojevi, slova i drugi znaci, od prostih metala osim iz tar. broja 9405 8311 Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem: 8311 30 00 – Obložene šipke i žica sa jezgrom, od prostih metala, za meko lemljenje, tvrdo lemljenje i zavarivanje plamenom 8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature: 8415 10 – Prozorski ili zidni, vrste kao samostalne (kompaktne) jedinice ili kao “split-sistemi”- razdvojene jedinice: 8415 10 90 – – razdvojene jedinice – (“split-sistemi”) – Ostalo: 8415 82 00 – – ostalo, sa ugrađenom rashladnom jedinicom: ex 8415 82 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8415 83 00 – – bez ugrađene rashladne jedinice: ex 8415 83 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8415 90 00 – Delovi: ex 8415 90 00 – – Osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnih podbrojeva 8415 81, 8415 82 ili 8415 83, za civilne vazduhoplove 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: 8418 10 – Kombinacije frižidera i zamrzivača, sa zasebnim vratima: 8418 10 20 – – zapremine preko 340 l: ex 8418 10 20 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 10 80 – – ostalo: ex 8418 10 80 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Delovi: 8418 99 – – ostalo 8419 Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacioni grejači vode, neelektrični: – Sušare: 8419 32 00 – – drveta, hartijine mase, hartije ili kartona 8419 40 00 – Uređaji za destilaciju ili rektifikaciju 8419 50 00 – Izmenjivači toplote: ex 8419 50 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostale mašine, uređaji i oprema: 8419 89 – – ostalo: 8419 89 10 – – – rashladni tornjevi i slična postrojenja za direktno hlađenje (bez razdelnog zida), pomoću vode koja recirkuliše 8419 89 98 – – – ostalo 8421 Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova: – Delovi: 8421 91 00 – – centrifuga i mašina za centrifugalno sušenje ex 8421 91 00 – – – Osim aparata iz tarifnog podbroja 8421 19 94 i centrifuga za nanošenje fotografske emulzije na podloge sa tečnim kristalima iz tarifnog podbroja 8421 19 99 8421 99 00 – – ostali 8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza: 8424 30 – Mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza – Ostali uređaji: 8424 81 – – za poljoprivredu ili hortikulturu 8425 Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja: – Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka ili dizalica koje se koriste za podizanje vozila: 8425 19 – – ostalo: 8425 19 20 – – – ručne lančane ex 8425 19 20 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 19 80 – – – ostalo: ex 8425 19 80 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8426 Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama: – Mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice (osim onih sa obrtnom strelom) i portalne autokare: 8426 11 00 – – mostne dizalice na fiksnim stubovima 8426 20 00 – Toranjske dizalice 8427 Viljuškari; ostale autokare sa uređajima za dizanje ili manipulaciju 8428 Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare): 8428 10 – Liftovi i skipovi: 8428 10 20 – – na električni pogon: ex 8428 10 20 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 10 80 – – ostali: ex 8428 10 80 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8430 Ostale mašine za ravnanje, struganje, kopanje, nabijanje, vađenje ili bušenje zemlje, minerala ili ruda; makare i mašine za vađenje šipova; snežni plugovi i duvaljke za sneg: – Ostale mašine za bušenje (uključujući na velike dubine): 8430 49 00 – – ostale 8430 50 00 – Ostale mašine, samohodne 8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše: 8450 20 00 – Mašine kapaciteta suvog rublja preko 10 kg 8450 90 00 – Delovi 8465 Mašine alatke (uključujući mašine za spajanje ekserima, žičanim kopčama, lepljenjem ili na drugi način) za obradu drveta, plute, kosti, tvrde gume, tvrde plastike ili sličnih tvrdih materijala: 8465 10 – Mašine koje mogu da izvode razne vrste obrade bez izmene alata između takvih obrada – Ostale: 8465 91 – – mašinske testere 8465 92 00 – – mašine za rendisanje, glodanje ili oblikovanje rezanjem 8465 93 00 – – mašine za brušenje ili poliranje 8465 94 00 – – mašine za savijanje ili spajanje 8465 95 00 – – mašine za bušenje ili dubljenje 8465 96 00 – – mašine za cepanje ili ljuštenje 8465 99 – – ostale: 8465 99 90 – – – ostale 8470 Mašine za računanje i mašine dzepnih dimenzija za beleženje, reprodukciju i prikazivanje podataka, sa funkcijama za računanje; knjigovodstvene mašine, mašine za frankiranje, mašine za izdavanje karata i slične mašine, sa ugrađenim uređajem za računanje; registar kase: 8470 50 00 – Registar kase 8474 Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska: 8474 20 – Mašine za drobljenje ili mlevenje: – Mašine za mešanje ili gnječenje: 8474 31 00 – – mešalice za beton ili malter 8474 90 – Delovi 8476 Automatske mašine za prodaju robe (npr.: mašine za poštanske marke, cigarete, hranu ili napitke), uključujući mašine za menjanje novca: – Automatske mašine za prodaju napitaka: 8476 21 00 – – sa ugrađenim uređajem za zagrevanje ili hlađenje 8476 90 00 – Delovi 8479 Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi: 8479 50 00 – Industrijski roboti, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni 8480 Kalupnice za livnice metala; modelne ploče; livački modeli; kalupi za metal (osim za ingote), metalne karbide, staklo, mineralne materije, gumu i plastične mase: 8480 30 – Livački modeli: 8480 30 90 – – ostali 8480 60 – Kalupi za mineralne materijale – Kalupi za gumu ili plastične mase: 8480 71 00 – – za livenje pod pritiskom ili brizganjem 8480 79 00 – – ostali 8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: 8481 10 – Ventili za smanjenje pritiska 8481 20 – Ventili za uljno-hidraulične ili pneumatske transmisije 8481 30 – Nepovratni ventili 8481 40 – Sigurnosni ventili: 8481 80 – Ostali uređaji: – – ostali: – – – regulacioni ventili: 8481 80 51 – – – – za regulaciju temperature – – – ostali: 8481 80 81 – – – – ventili sa kuglicom ili čepom 8482 Kotrljajni ležaji: 8482 30 00 – Sferno-valjkasti ležaji (bačvasti) 8482 50 00 – Ostali cilindrično-valjkasti ležaji 8483 Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice): 8483 10 – Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje: 8483 10 95 – – ostala: ex 8483 10 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 20 – Kućišta za ležaje, sa ugrađenim kotrljajnim ležajima: 8483 20 90 – – ostala 8483 30 – Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji – – kućišta za ležaje: 8483 30 32 – – – za kuglične ili valjkaste ležaje: ex 8483 30 32 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 30 38 – – – ostala: ex 8483 30 38 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 – Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta: – – zupčasti prenosnici (osim frikcionih prenosnika): 8483 40 21 — sa cilindričnim zupčanicima sa pravim i kosim (helikoidnim) zubima: ex 8483 40 21 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 23 – – – sa konusnim zupčanicima sa pravim, kosim i spiroidnim zubima: ex 8483 40 23 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 25 – – – pužni: ex 8483 40 25 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 29 – – – ostali: ex 8483 40 29 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – menjačke kutije i drugi menjači brzina: 8483 40 51 – – – menjačke kutije: ex 8483 40 51 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 59 – – – ostalo: ex 8483 40 59 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 50 – Zamajci, kaišnici i užanici (uključujući za koturače): 8483 50 20 – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 50 20 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 50 80 – – ostali: ex 8483 50 80 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 90 – Zupčanici, lančanici i ostali transmisioni elementi, isporučeni posebno; delovi: – – ostali: 8483 90 81 – – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 90 81 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 90 89 – – – ostali: ex 8483 90 89 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8484 Zaptivači od metalnih listova kombinovani s drugim materijalom ili od dva ili više slojeva metala; setovi zaptivača različiti po sastavu materijala u kesama, omotima ili pakovanjima; mehanički zaptivači: 8484 90 00 – Ostalo: ex 8484 90 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr: ispravljači) i induktivni kalemovi: 8504 40 – Statički konvertori (pretvarači): 8504 40 30 – – za telekomunikacije, mašine za automatsku obradu podataka i njihove jedinice: ex 8504 40 30 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8505 Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje: 8505 90 – Ostalo, uključujući delove: 8505 90 10 – – elektromagneti 8510 Aparati za brijanje i šišanje i aparati za depilaciju, sa ugrađenim elektromotorom: 8510 10 00 – Aparati za brijanje 8510 20 00 – Aparati za šišanje 8510 30 00 – Aparati za depilaciju 8512 Električna oprema za osvetljavanje i signalizaciju (osim proizvoda iz tarifnog broja 8539), brisači vetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje, za bicikle i motorna vozila: 8512 20 00 – Ostala oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju 8512 30 – Oprema za zvučnu signalizaciju: 8512 30 10 – – alarmi za zaštitu od krađe, za motorna vozila 8512 90 – Delovi 8513 Prenosne električne svetiljke sa sopstvenim izvorom energije (npr.: primarne baterije, akumulatori ili diname), osim opreme za osvetljavanje iz tar. broja 8512: 8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdzanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: 8516 29 – Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla: 8516 29 10 – – ostali: 8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528: – Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže: 8517 11 00 – – telefoni sa bezgajtanskim ručnim setom 8517 12 00 – – telefoni za mrežu stanica ili za druge bežične mreže: ex 8517 12 00 – – – Za mrežu stanica (mobilni telefoni) 8517 18 00 – – Ostali – Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN): 8517 61 – – Bazne stanice 8517 61 00 – – – Ostale ex 8517 61 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8517 62 00 – – mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate ex 8517 62 00 – – – Osim komutacionih aparata za telefoniju i telegrafiju 8517 70 – Delovi: – – Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima: 8517 70 11 – – – antene za radio-telefonske i radio-telegrafske aparate ex 8517 70 11 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika): 8521 10 – S magnetnom trakom: 8521 10 95 – – ostali ex 8521 10 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8523 Diskovi, trake, postojane poluprovodničke memorije nezavisne od električne energije, «pametne kartice»(«smart cards») i druge podloge za snimanje zvuka ili drugih fenomena, snimljeni ili ne, uključujući matrice i mastere za proizvodnju diskova, ali isključujući proizvode iz glave 37: – Magnetne podloge: 8523 21 00 – – kartice sa ugrađenom magnetnom trakom 8523 29 – – ostale: – – – magnetne trake; magnetni diskovi: – – – – ostale: 8523 29 33 – – – – – za reprodukciju instrukcija, podataka, zvuka i slike snimljenih u binarnoj formi, koje mašina može da očita, i sposobni za obradu ili menjanje ili da omogućavaju interaktivnost korisniku, pomoću mašine za automatsku obradu podataka ex 8523 29 33 – – – – – – širine preko 6,5 mm 8523 29 39 – – – – – ostali ex 8523 29 39 – – – – – – širine preko 6,5 mm 8523 40 – Optičke podloge: – – ostali: – – – Diskovi za sisteme koji rade na principu laserskog sistema očitavanja: 8523 40 25 – – – – za reprodukciju ostalih fenomena, osim zvuka i slike – – – – samo za reprodukciju zvuka: 8523 40 39 – – – – – prečnika preko 6,5 cm – – – – ostali: – – – – – ostali: 8523 40 51 – – – – – – DVD diskovi (digital versatile discs) 8523 40 59 – – – – – – ostali 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 80 – Televizijske kamere, digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): – – televizijske kamere: 8525 80 19 – – – ostale – – video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 80 99 – – – ostale 8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: 8529 10 – Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima: – – antene: – – – spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike: 8529 10 39 – – – – ostale 8531 Električni aparati za zvučnu ili vizuelnu signalizaciju (npr.: zvona, sirene, pokazne (indikatorske) table, alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara), osim onih iz tar. br. 8512 i 8530: 8531 10 – Alarmni aparati za zaštitu od krađe ili požara i slični aparati: 8531 10 30 – – za građevinske objekte 8531 10 95 – – ostali: ex 8531 10 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8531 90 – Delovi: 8531 90 85 – – ostali 8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: 8536 90 – Ostali aparati: 8536 90 10 – – priključci i kontaktni elementi za žice i kablove 8543 Električne mašine i aparati s posebnim funkcijama, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj glavi: 8543 70 – Ostale mašine i aparati: 8543 70 30 – – antenski pojačivači – – ležajevi za sunčanje, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje: – – – koji koriste fluorescentne cevi sa ultravioletnim A zracima: 8543 70 55 – – – – ostalo 8543 70 90 – – ostalo ex 8543 70 90 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora: – Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V: 8544 42 – – sa konektorima: 8544 42 10 – – – vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama ex 8544 42 10 – – – – za napon ne preko 80 V 8544 49 – – ostali: 8544 49 20 – – – vrste koje se upotrebljavaju u telekomunikacijama za napon ne preko 80 V 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući “karavan” i “kombi” vozila i vozila za trke: 8703 10 – Vozila konstruisana za vožnju po snegu; specijalna vozila za prevoz lica na terenima za golf i slična vozila 8703 90 – Ostala 8707 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705: 8707 10 – Za vozila iz tar. br. 8703: 8707 10 90 – – ostale 8709 Samohodna radna kolica (autokare) bez uređaja za dizanje i manipulaciju, koja se koriste u fabrikama, skladištima, lukama ili na aerodromima, za prevoz robe na kratkim rastojanjima; vučna vozila, koja se koriste na peronima železničkih stanica; delovi navedenih vozila 8711 Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: 8711 20 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 50 cm3 , ali ne preko 250 cm3 8711 30 – Sa klipnim motorom (osim rotacioih klipnih motora) zapremine cilindara preko 250 cm3 , ali ne preko 500 cm3 8711 40 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 500 cm3 , ali ne preko 800 cm3 8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi: – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe: 8716 39 – – ostale: – – – ostale: – – – – nove: – – – – – ostale: 8716 39 59 – – – – – – ostale 8901 Putnički brodovi, izletnički brodovi, trajekti, teretni brodovi, barže i slična plovila za prevoz lica ili robe: 8901 90 – Ostali brodovi za prevoz robe i ostala plovila za prevoz i putnika i robe: – – ostalo: 8901 90 91 – – – bez mehaničkog pogona 8901 90 99 – – – sa mehaničkim pogonom 8903 Jahte i ostala plovila za sport ili razonodu; čamci na vesla i kanui: – Ostalo: 8903 99 – – ostalo: 8903 99 10 – – – mase ne preko 100 kg – – – ostalo: 8903 99 99 – – – – dužine preko 7,5 m 9001 Optička vlakna i snopovi optičkih vlakana; kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana, osim onih iz tar. broja 8544; listovi i ploče od polarizujućeg materijala; sočiva (uključujući kontaktna sočiva), prizme, ogledala i ostali optički elementi od bilo kog materijala, nemontirani, osim takvih optički neobrađenih elemenata od stakla: 9001 10 – Optička vlakna, snopovi optičkih vlakana i kablovi od optičkih pojedinačno neoplaštenih vlakana: 9001 10 90 – – ostalo 9003 Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi: – Okviri: 9003 11 00 – – od plastičnih masa 9003 19 – – od ostalih materijala: 9003 19 30 – – – od prostih metala 9003 19 90 – – – od ostalih materijala 9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje: 9028 90 – Delovi i pribor: 9028 90 90 – – ostali 9107 00 00 Vremenski prekidači sa mehanizmom za časovnike ili sinhronim motorom 9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi: 9401 10 00 – Sedišta za vazduhoplove ex 9401 10 00 – Osim neprevučena kožom za civilne vazduhoplove 9405 Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 9405 60 – Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično: 9405 60 80 – – od ostalih materijala ex 9405 60 80 – – – Osim od prostih metala, za civilne vazduhoplove – Delovi: 9405 99 00 – – Ostali: ex 9405 99 00 – – – Osim delovi proizvoda iz tarifnog podbroja 9405 10 ili 9405 60, od prostih metala za civilne vazduhoplove 9406 00 Montažne zgrade: – ostale: – – od gvožđa ili čelika: 9406 00 31 – – – staklenici i plastenici sa čeličnom konstrukcijom 9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu: – Skije za sneg i ostala skijaška oprema za sneg: 9506 11 – – skije: 9506 12 00 – – vezovi za skije 9506 19 00 – – ostalo – Skije za vodu, daske za vožnju na talasima, daske za jedrenje i ostala oprema za sportove na vodi: 9506 21 00 – – daske za jedrenje 9506 29 00 – – ostalo – Palice za golf i ostala oprema za golf: 9506 31 00 – – palice, kompletne 9506 32 00 – – lopte 9506 39 – – ostalo 9506 40 – Sprave i oprema za stoni tenis – Reketi za tenis, badminton i slično, sa žicom ili bez žice: 9506 51 00 – – reketi za tenis, sa ili bez žice 9506 59 00 – – ostalo – Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis: 9506 61 00 – – za tenis 9506 62 – – na naduvavanje: 9506 62 10 – – – od kože 9506 69 – – ostale 9506 70 – Klizaljke i koturaljke, uključujući cipele sa pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama: 9506 70 10 – – klizaljke 9506 70 90 – – delovi i pribor – Ostalo: 9506 91 – – pribor i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku i atletiku: 9506 99 – – ostalo 9507 Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; “ptice” za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo: 9507 30 00 – Čekrci za ribolov 9606 Dugmad, drikeri, dugmad za presvlačenje i ostali delovi tih proizvoda; nedovršena dugmad 9607 Patentni zatvarači i njihovi delovi: 9607 20 – Delovi

ANEKS I (b)

Srpske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Evropske zajednice

(navedeno u Članu 21)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 80% osnovne carine,

1. januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 60% osnovne carine,

1. januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

1. januara treće godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

1. januara četvrte godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka Naimenovanje 2915 Zasićene aciklične monokarbonske kiseline i njihovi anhidridi, halogenidi, peroksidi i perkiseline; njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Sirćetna kiselina i njene soli; anhidrid sirćetne kiseline: 2915 21 00 – – sirćetna kiselina 2930 Organsko-sumporna jedinjenja: 2930 90 – Ostalo: 2930 90 85 – – ostalo: ex 2930 90 85 – – – ditiokarbonati (ksantati) 3006 Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu: 3006 10 – Sterilni hirurški ketgut, slični sterilni materijali za ušivanje i sterilna lepljiva sredstva za tkiva koja se koriste u hirurgiji za zatvaranje rana; sterilna laminarija i sterilna gaza za laminariju; sterilna sredstva koja se mogu apsorbovati i koja se koriste za zaustavnjanje krvarenja u hirurgiji i zubarstvu: 3006 10 30 – – sterilna hirurška ili zubarska sredstva za sprečavanje prianjanja, bez obzira da li se mogu apsorbovati ili ne: ex 3006 10 30 – – – ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa, celularne (ćelijaste) strukture, osim od polimer stirola ili polimer vinilhlorida 3208 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovanih ili rastvorenih u nevodenom medijumu; rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 20 – Na bazi akrilnih ili vinilnih polimera 3208 90 – Ostalo: – – rastvori definisani Napomenom 4. uz ovu Glavu: 3208 90 11 – – – poliuretan od 2,2′-(tert-butilimino)dietanola i 4,4′-metilendicikloheksil diizocijanola, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 48% ili više polimera 3208 90 19 – – – ostalo ex 3208 90 19 – – – – Osim:- elektroizolacioni lakovi na bazi poliuretana (PU) od 2,2′ –(tert-butilamino) dietanola i 4,4¢- metilendicikloheksil diizocijanata, u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20% ili više (max 36 %) polimera – elektroizolacioni lakovi na bazi poliesterimida (PEI); elektroizolacioni lakovi na bazi kopolimera od p-krezola i divinilbenzola u obliku rastvora u N,N-dimetilacetamidu, koji sadrži, po masi, 20 % ili više (max 40 %) polimera – elektroizolacioni lakovi na bazi poliamidimida (PAI) od anhidrida trimelitne kiseline i diizocijanata u obliku rastvora u N-metilpirolidonu, koji sadrži, po masi, 25 % ili više (max 40%) polimera – – ostalo: 3208 90 91 – – – na bazi sintetičkih polimera 3208 90 99 – – – na bazi hemijski modifikovanih prirodnih polimera 3209 Boje i premazi (uključujući emajle i lakove) na bazi sintetičkih polimera ili hemijski modifikovanih prirodnih polimera, dispergovani ili rastvoreni u vodi: 3304 Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: – Ostalo: 3304 99 00 – – ostalo 3305 Preparati za kosu: 3305 10 00 – Šamponi 3306 Preparati za higijenu usta ili zuba, uključujući i praškove i paste za pričvršćivanje veštačkih vilica; konac koji se upotrebljava za čišćenje prostora između zuba, u pakovanjima za prodaju na malo: 3306 10 00 – Paste i praškovi za zube 3306 90 00 – Ostalo 3307 Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva: – Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede: 3307 41 00 – – “agarbatti” i ostali mirisni preparati koji mirišu prilikom sagorevanja 3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdzentom: 3401 20 – Sapun u ostalim oblicima 3401 30 00 – Organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna 3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401: 3402 20 – Preparati pripremljeni za prodaju na malo 3402 90 – Ostalo: 3402 90 90 – – preparati za pranje i preparati za čišćenje 3405 Sredstva za poliranje i kreme, za obuću, nameštaj, podove, karoserije, staklo ili metal, paste i praškovi za uklanjanje masnoća i slični preparati (bez obzira na to da li su u obliku hartije, vate, filca, netkanih tkanina, plastičnih masa ćelijske strukture ili gume ćelijske strukture, impregnisani, premazani ili prevučeni takvim preparatima), osim voskova iz tar. broja 3404 3406 00 Sveće, svećice i slično 3407 00 00 Mase za modelovanje, uključujući one pripremljene za zabavu dece; preparati poznati kao “zubarski vosak” ili kao “smeše za zubarske otiske”, u setovima, u pakovanjima za prodaju na malo ili u obliku pločica, potkovica, štapića ili slično; ostali preparati za upotrebu u zubarstvu na bazi gipsa (pečenog gipsa ili kalcijum – sulfata): ex 3407 00 00 – Osim preparata za zubarstvo 3506 Pripremljeni lepkovi i ostala pripremljena sredstva za lepljenje, na drugom mestu nepomenuta niti obuhvaćena; proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg: 3506 10 00 – Proizvodi podesni za upotrebu kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, pripremljeni za prodaju na malo kao lepkovi ili sredstva za lepljenje, u pakovanjima neto mase ne preko 1 kg – Ostalo: 3506 99 00 – – ostalo 3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protiv gradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi: 3604 90 00 – Ostalo 3606 Ferocerijum i ostale piroforne legure u svim oblicima; proizvodi od zapaljivih materijala navedenih u Napomeni 2. uz ovu Glavu: 3606 10 00 – Tečna goriva ili gasovita goriva prevedena u tečno stanje, koja se upotrebljavaju za punjenje ili dopunjavanje upaljača za cigarete i sličnih upaljača, u sudovima zapremine ne preko 300 cm3 3606 90 – Ostalo: 3606 90 90 – – ostalo 3808 Insekticidi, rodenticidi, fungicidi, herbicidi, sredstva protiv klijanja, sredstva za regulaciju rasta biljaka, dezinfektanti i slični proizvodi pripremljeni u oblike ili pakovanja za prodaju na malo ili kao preparati ili proizvodi (na primer, sumporisane trake, fitilji, sveće i hartija za ubijanje muva) 3825 Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu: 3825 90 – Ostalo: 3825 90 10 – – alkalni oksid gvožđa za prečišćavanje gasova 3915 Otpaci, strugotine i ostaci od plastičnih masa 3916 Monofilamenti dimenzije poprečnog preseka preko 1 mm, šipke, štapovi i profilni oblici od plastičnih masa, površinski obrađeni ili neobrađeni ali drukčije neobrađivani: 3916 10 00 – Od polimera etilena 3916 20 – Od polimera vinil hlorida: 3916 20 90 – – ostalo 3916 90 – Od ostalih plastičnih masa: – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih: 3916 90 11 – – – od poliestara 3916 90 13 – – – od poliamida 3916 90 15 – – – od epoksidnih smola 3916 90 19 – – – ostali – – od proizvoda adicione polimerizacije: 3916 90 51 – – – od polimera propilena 3916 90 59 – – – ostalo 3917 Cevi, creva i pribor za njih (npr.: spojnice, kolena, prirubnice) od plastičnih masa: – Cevi i creva, kruti: 3917 21 – – od polimera etilena: 3917 21 10 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene 3917 21 90 – – – ostalo ex 3917 21 90 – – – – Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 22 – – od polimera propilena: 3917 22 10 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene 3917 22 90 – – – ostalo ex 3917 22 90 – – – – Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 23 – – od polimera vinil hlorida: 3917 23 10 – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene 3917 23 90 – – – ostalo ex 3917 23 90 – – – – Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 29 – – od ostalih plastičnih masa: – Ostale cevi i creva: 3917 32 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, bez pribora: – – – bešavne i dužine koja prelazi maksimalnu dimenziju poprečnog preseka, površinski obrađene ili neobrađene, ali drugačije neobrađene: 3917 32 10 – – – – od proizvoda polimerizacije dobijenih kondenzacijom ili premeštanjem grupa, hemijski modifikovanih ili nemodifikovanih – – – – od proizvoda adicione polimerizacije: 3917 32 31 – – – – – od polimera etilena 3917 32 35 – – – – – od polimera vinil hlorida: ex 3917 32 35 – – – – – – Osim za dijalizatore 3917 32 39 – – – – – ostalo 3917 32 51 – – – – ostalo – – – ostalo: 3917 32 99 – – – – ostalo 3917 33 00 – – ostale, koje nisu ojačane niti kombinovane sa drugim materijalima, sa priborom ex 3917 33 00 – – – Osim sa postavljenim priborom, za civilne vazduhoplove 3917 39 – – ostale: 3918 Pokrivači podova od plastičnih masa, samolepljivi ili nesamolepljivi, u rolnama ili u obliku ploča; tapeti za zidove ili tavanice od plastičnih masa, definisani u Napomeni 9. uz ovu Glavu 3921 Ostale ploče, listovi, filmovi, folije i trake, od plastičnih masa: – Celularne (ćelijaste) strukture: 3921 13 – – od poliuretana 3921 14 00 – – od regenerisane celuloze 3921 19 00 – – od ostalih plastičnih masa 3923   Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa:   – Vreće i kese (uključujući kupaste): 3923 29 – – od ostalih plastičnih masa 3923 30 – Baloni, boce, bočice i slični proizvodi 3923 40 – Kalemovi, kopsovi, cevčice i slične podloge 3923 50 – Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači: 3923 50 10 – – zatvarači i zaklopci za boce 3923 90 – Ostalo 3924 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, od plastičnih masa: 3924 90 – Ostalo 3925 Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 3925 10 00 – Rezervoari, cisterne, kace i slični sudovi, zapremine preko 300 l 3925 90 – Ostalo 3926 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: 3926 30 00 – Fitinzi za nameštaj, karoserije i slično 3926 40 00 – Statuete i ostali ukrasni predmeti 3926 90 – Ostalo: 3926 90 50 – – perforisane korpe i slični proizvodi, koji se koriste za filtriranje vode na ulazu odvoda – – ostalo 3926 90 92 – – – izrađeni od listova 3926 90 97 – – – – Ostalo: ex 3926 90 97 – – – – Osim:- higijenski i farmaceutski proizvodi (uključujući cucle za bebe)- blenkovi za kontaktna sočiva 4003 00 00 Regenerisana guma u primarnim oblicima ili u obliku ploča, listova ili traka 4004 00 00 Otpaci, strugotine i ostaci od gume (osim tvrde gume), prah i granule dobijeni od tih proizvoda 4009 Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): – Neojačani ili nekombinovani sa drugim materijalima: 4009 11 00 – – bez pribora 4009 12 00 – – sa priborom ex 4009 12 00 – – – Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa metalom 4009 21 00 – – bez pribora 4009 22 00 – – sa priborom ex 4009 22 00 – – – Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima: 4009 31 00 – – bez pribora 4009 32 00 – – sa priborom ex 4009 32 00 – – – Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – Ojačani ili na drugi način kombinovani sa drugim materijalima: 4009 41 00 – – bez pribora 4009 42 00 – – sa priborom ex 4009 42 00 – – – Osim onih pogodnih za provođenje gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 4010 Trake ili remenje od gume za transportne ili transmisione svrhe: – Trake i remenje za transportne svrhe: 4010 12 00 – – ojačani samo tekstilnim materijalima 4010 19 00 – – ostali – Trake ili remenje za transmisione svrhe: 4010 31 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 180 cm 4010 32 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 180 cm 4010 33 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), V rebrasti, spoljašnjeg obima preko 180 cm, ali ne preko 240 cm 4010 34 00 – – beskrajno transmisiono remenje trapezoidnog poprečnog preseka (V remenje), osim V rebrastih, spoljašnjeg obima preko 180 cm, ali ne preko 240 cm 4010 35 00 – – beskrajno sinhroni remenje, spoljašnjeg obima preko 60 cm, ali ne preko 150 cm 4010 36 00 – – beskrajni sinhroni kaiševi, spoljašnjeg obima preko 150 cm, ali ne preko 198 cm 4010 39 00 – – ostali 4011 Nove spoljne pneumatske gume: 4011 10 00 – Za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile) 4011 20 – Za autobuse ili kamione: 4011 20 90 – – sa indeksom opterećenja preko 121: ex 4011 20 90 – – – dimenzija naplatka ne preko 61 cm 4011 40 – Za motocikle: 4011 50 00 – Za bicikle – Ostale, sa strelastom ili sličnom šarom: 4011 69 00 – – ostalo – Ostalo: 4011 99 00 – – ostalo 4013 Unutrašnje gume: 4013 10 – Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione: 4013 10 90 – – za autobuse ili kamione 4013 20 00 – Za bicikle 4013 90 00 – Ostale 4015 Predmeti odeće i pribor za odeću (uključujući i rukavice sa ili bez prstiju), za sve vrste namene, od gume, osim od tvrde gume: – Rukavice sa ili bez prstiju: 4015 19 – – ostalo 4015 90 00 – Ostalo 4016 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: – Ostalo: 4016 91 00 – – pokrivači podova, prostirači i otirači 4016 92 00 – – gume za brisanje 4016 93 00 – – proizvodi za zaptivanje ex 4016 93 00 – – – Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove 4016 95 00 – – ostali proizvodi na naduvavanje 4016 99 – – ostalo: 4016 99 20 – – – spojnice (naglavci) ex 4016 99 20 – – – – Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove – – – ostalo: – – – – za motorna vozila iz tar. brojeva 8701 do 8705 : 4016 99 52 – – – – – delovi od gume spojene za metal 4016 99 58 – – – – – ostalo – – – – ostalo: 4016 99 91 – – – – – delovi od gume spojene na metal ex 4016 99 91 – – – – – – Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove 4016 99 99 – – – – – ostalo ex 4016 99 99 – – – – – – Osim za tehničke potrebe, za civilne vazduhoplove 4017 00 Tvrda guma (npr.: ebonit) u svim oblicima, uključujući otpatke i ostatke; proizvodi od tvrde gume 4201 00 00 Sedlarski i sarački proizvodi za bilo koje životinje (uključujući štrange za amove, povodce, kolenice, korpe za njuške, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i slično), od bilo kog materijala 4203 Odeća i pribor za odeću, od kože ili veštačke kože 4302 Štavljena ili obrađena krzna (uključujući glave, repove, šape i druge komade ili odsečke), nesastavljena ili sastavljena (sa dodavanjem ili bez dodavanja drugih materijala), osim onih koji se svrstavaju u tar. broj 4303 4303 Odeća, pribor za odeću i ostali proizvodi od krzna 4304 00 00 Veštačko krzno i proizvodi od veštačkog krzna ex 4304 00 00 – Proizvodi od veštačkog krzna 4410 Ploče iverice, ploče zvane “ oriented strand board “ (OSB) i slične ploče (npr.:”wafer-board”) od drveta ili drugih drvenastih (ligninskih) materijala, neaglomerisanih ili aglomerisanih smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: – Od drveta: 4410 11 – – ploče iverice: 4410 11 10 – – – neobrađene ili dalje neobrađivane sem brušenja 4410 11 30 —površinski prevučene hartijom koja je impregnisana melaminom 4410 11 50 —površinski prevučene sa ukrasnim laminatima od plastičnih masa 4410 11 90 – – – ostale 4410 19 00 – – ostale ex 4410 19 00 – – – Osim ploče zvane „wafer-board “ 4410 90 00 – Ostalo 4411 Ploče vlaknatice od drveta ili ostalih drvenastih materijala aglomerisane ili neaglomerisane smolama ili drugim organskim vezivnim sredstvima: – Ploče vlaknatice, srednje gustine (MDF): 4411 12 – – debljine ne preko 5 mm: 4411 12 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 12 10 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 12 90 – – – ostale: ex 4411 12 90 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 13 – – debljine preko 5 mm, ali ne preko 9 mm: 4411 13 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 13 10 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 13 90 – – – ostale: ex 4411 13 90 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 14 – – debljine preko 9 mm: 4411 14 10 – – – mehanički neobrađene ili površinski neprevučene: ex 4411 14 10 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 4411 14 90 – – – ostale: ex 4411 14 90 – – – – gustine preko 0,8 g/cm3 – ostale: 4411 92 – – gustine preko 0,8 g/cm3 4412 Šper ploče, furnirane ploče i slični slojeviti proizvodi od drveta: 4412 10 00 – Od bambusa: ex 4412 10 00 — šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta, čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm – Ostale šper ploče, koje se sastoje samo od furnirskih listova od drveta (osim od bambusa), čije su pojedinačne debljine ne preko 6 mm: 4412 32 00 – – ostale, sa najmanje jednim spoljnim slojem od nečetinarskog drveta 4412 39 00 – – ostale 4414 00 Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode: 4414 00 10 – Od tropskog drveta navedenog u Dodatnoj napomeni 2. za tarifne podbrojeve ove Glave 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra: 4418 40 00 – Oplata za betonske građevinske radove 4418 60 00 – Stubovi i grede 4418 90 – Ostalo: 4418 90 10 – – lepkom laminirana građa 4418 90 80 – – ostalo 4421 Ostali proizvodi od drveta: 4421 10 00 – Vešalice za odela 4421 90 – Ostalo: 4421 90 91 – – od ploča vlaknatica 4602 Korparski, pletarski i slični proizvodi izrađeni direktno u oblike, od materijala za pletarstvo ili od proizvoda koji se svrstavaju u tar. broj 4601; proizvodi od lufe: – Od biljnih materijala: 4602 11 00 – – od bambusa ex 4602 11 00 – – – korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike 4602 12 00 – – od ratana ex 4602 12 00 – – – korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike 4602 19 – – ostalo: – – – ostalo: 4602 19 91 – – – – korparski, pletarski i slični proizvodi, izrađeni direktno u oblike od materijala za pletarstvo 4808 Hartija i karton, talasasti (sa ili bez zalepljenih ravnih površinskih listova), naborani (krepovani, plisirani), reljefni ili bušeni, u rolnama ili listovima, osim one vrste hartije koja je opisana u tar. broju 4803: 4808 10 00 – Hartija i karton talasasti, uključujući bušene 4814 Tapeti za zidove i slične zidne obloge od hartije; vitrofanije za prozore, od hartije 4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci, tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana: 4818 30 00 – Stolnjaci i salvete 4818 90 – Ostalo 4821 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: 4821 90 – Ostale 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: 4823 70 – Liveni ili presovani proizvodi od hartijine mase 4907 00 Poštanske, taksene ili slične marke, neponištene, koje su u opticaju ili su namenjene da budu u opticaju u zemlji u kojoj imaju ili će imati priznatu nominalnu vrednost; hartije sa utisnutim žigom; banknote, čekovi, akcije, deonice, obveznice i slična dokumenta 4909 00 Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa: 4909 00 10 – Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice 4911 Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i – Ostalo: 4911 91 00 – – slike, gravure i fotografije 6401 Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima: 6401 10 – Obuća sa zaštitnom metalnom kapnom – Ostala obuća: 6401 92 – – koja pokriva gležanj, ali ne i kolena 6401 99 00 – – Ostalo: ex 6401 99 00 – – – Osim onih koja pokrivaju kolena 6402 Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase: – Sportska obuća: 6402 12 – – skijaške cipele, cipele za skijaški kros – kontri i cipele za dasku za sneg 6402 19 00 – – ostalo 6403 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože: – Sportska obuća: 6403 12 00 – – skijaške cipele, cipele za skijaški kros-kontri i cipele za dasku za sneg 6403 19 00 – – ostala 6403 20 00 – Obuća sa đonovima od kože i licem (gornjištem) od kožnih kaiševa, koji idu preko risa i oko palca – Ostala obuća sa đonovima od kože: 6403 59 – – ostalo: – – – ostalo : – – – – obuća sa licem od kaiševa ili koja ima jedan ili nekoliko isečenih delova : 6403 59 11 – – – – – sa kombinacijom đona i pete, visine preko 3 cm – – – – – ostalo, sa unutrašnjim đonom dužine: 6403 59 31 – – – – – – manjim od 24 cm – – – – – – 24 cm i većim: 6403 59 35 – – – – – – – za muškarce 6403 59 39 – – – – – – – za žene 6403 59 50 – – – – papuče i druga obuća za po kući – – – – ostala, sa unutrašnjim đonom dužine: 6403 59 91 – – – – – manjim od 24 cm – – – – – 24 cm i većim: 6403 59 95 – – – – – – za muškarce 6403 59 99 – – – – – – za žene 6404 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, od kože ili veštačke kože i licem (gornjištem) od tekstilnih materijala 6406 Delovi obuće (uključujući gornjišta koja su spojena ili nespojena sa unutrašnjim đonovima); ulošci za obuću, umeci za pete i slični proizvodi; kamašne, uvijače i slični proizvodi i njihovi delovi 6506 Ostale pokrivke za glavu, uključujući postavljene ili ukrašene: 6506 10 – Zaštitne (kacige, šlemovi i sl.): 6506 10 10 – – od plastičnih masa 6602 00 00 Štapovi, štapovi-stolice, bičevi, korbači i sl. 6603 Delovi, ukrasi i pribor proizvoda iz tar. broja 6601 i 6602: 6603 90 – Ostalo: 6603 90 90 – – ostalo 6701 00 00 Kože i drugi delovi ptica, sa njihovim perjem i paperjem, perje, delovi perja, paperje i proizvodi od njih (osim proizvoda iz tar. broja 0505 i obrađenih badrljica i perja) 6801 00 00 Kocke za kaldrmu, ivičnjaci i ploče za trotoare od prirodnog kamena (osim od škriljaca) 6802 Obrađeni kamen za spomenike i građevine (osim škriljaca) i proizvodi od njih, osim proizvoda iz tar. broja 6801; kockice za mozaik i slično od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) na podlozi ili bez podloge; veštački obojene granule, ljuspice i prah od prirodnog kamena (uključujući i od škriljaca) 6803 00 Škriljac obrađen, proizvodi od škriljca ili aglomerisanog škriljca 6806 Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69: 6806 20 – Vermikulit cepan u listove, ekspandirana glina, penušava šljaka i slični ekspandirani mineralni materijali (uključujući međusobne mešavine) 6806 90 00 – Ostalo 6810 Proizvodi od cementa, betona ili veštačkog kamena, armirani ili nearmirani 6813 Frikcioni materijal i proizvodi od frikcionog materijala (npr.: ploče, valjci, trake, segmenti, diskovi, podmetači, obloge), nemontirani za kočnice, kvačila ili slično, na bazi azbesta, ostalih mineralnih materijala ili celuloze, pa i kombinovani sa tekstilom ili drugim materijalima: 6813 20 00 – Koji sadrže azbest: ex 6813 20 00 – – obloge i pločice za kočnice, osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Koji ne sadrže azbest: 6813 81 00 – – obloge i pločice za kočnice: ex 6813 81 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 6815 Proizvodi od kamena ili ostalih mineralnih materijala (uključujući ugljena vlakna, proizvode od ugljenih vlakana i proizvode od treseta), na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: – Ostali proizvodi: 6815 91 00 – – koji sadrže magnezit, dolomit ili hromit 6815 99 – – ostalo: 6815 99 10 – – – od vatrostalnih materijala, hemijski vezanih 6815 99 90 – – – ostalo 6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: 6902 90 00 – Ostalo: ex 6902 90 00 – – Osim na bazi ugljenika ili cirkona 6904 Keramičke zidarske opeke, blokovi za podove, blokovi, nosači i slično 6905 Crepovi, delovi dimnjaka, ukrasi i ostali proizvodi za građevinarstvo, od keramike 6906 00 00 Keramičke cevi, odvodi, oluci i pribor za cevi 6908 Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge: 6908 90 – Ostalo: – – ostalo: – – – ostalo: – – – – ostalo: 6908 90 99 – – – – – ostalo 6909 Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku ili ostalu tehničku upotrebu; korita, kade i slični sudovi koji se upotrebljavaju u poljoprivredi; keramički lonci, tegle i slični proizvodi koji se upotrebljavaju za transport ili pakovanje robe: – Keramički proizvodi za laboratorijsku, hemijsku i ostalu tehničku upotrebu: 6909 12 00 – – proizvodi čija je tvrdoća po „Mohs” skali 9 ili veća 6909 19 00 – – ostalo 6909 90 00 – Ostalo 6911 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu, od porcelana: 6911 90 00 – Ostalo 6912 00 Keramičko stono i kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo i toaletnu upotrebu od keramike, osim od porcelana 6913 Statuete i ostali ukrasni proizvodi od keramike 6914 Ostali proizvodi od keramike: 6914 90 – Ostalo 7007 Sigurnosno staklo, od kaljenog ili slojevitog stakla: – Kaljeno sigurnosno staklo: 7007 11 – – veličine i oblika podesnog za ugrađivanje u vozila, vazduhoplove, vasionske brodove ili plovila 7007 19 – – ostalo: 7007 19 20 – – – obojeno u masi, neprovidno, plakirano ili sa slojem za apsorpciju ili refleksiju 7007 19 80 – – – ostalo – Laminirano (slojevito) sigurnosno staklo: 7007 21 – – veličine i oblika pogodnog za ugradnju u vozila, vazduhoplove, vasionske brodove i plovila: 7007 21 20 – – – veličine i oblika podesnog za ugradnju u motorna vozila 7007 21 80 – – – ostalo: ex 7007 21 80 – – – – Osim vetrobranskog stakla, neuramljenog, za civilne vazduhoplove 7007 29 00 – – ostalo 7008 00 Višezidni panel elementi za izolaciju, od stakla 7009 Ogledala od stakla, uramljena ili neuramljena, uključujući i retrovizore: 7009 10 00 – Retrovizori (ogledala za vozila) 7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: 7010 90 – Ostalo: – – ostalo: – – – ostalo, zapremine od: – – – – manje od 2,5 l: – – – – – za piće i hranu: – – – – – – boce: – – – – – – – od neobojenog stakla, zapremine od: 7010 90 45 – – – – – – – – 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l – – – – – – – od obojenog stakla, zapremine od: 7010 90 53 – – – – – – – – više od 0,33 l ali manje od 1 l 7010 90 55 – – – – – – – – 0,15 l ili više ali ne više od 0,33 l 7011 Stakleni omotači (uključujući balone i cevi), otvoreni i njihovi stakleni delovi bez fitinga, za električne sijalice, katodne cevi ili slično: 7011 90 00 – Ostalo 7014 00 00 Proizvodi od stakla za signalizaciju i optički delovi od stakla (osim onih iz tar. broja 7015), optički neobrađeni 7015 Stakla za časovnike i slična stakla, stakla za nekorektivne i korektivne naočare, iskrivljena, savijena, izdubljena i slično obrađena, optički neobrađena; izdubljena sferna stakla i segmenti za proizvodnju takvih stakala: 7015 90 00 – Ostalo 7016 Blokovi, cigle, kocke, pločice i ostali proizvodi od presovanog ili livenog stakla, armirani ili nearmirani, koji se upotrebljavaju u građevinarstvu; staklene kockice i ostala sitna staklena roba na podlozi ili bez podloge za mozaik ili slične ukrasne svrhe; olovom uokvirena prozorska okna u boji (“vitražno”, “katedralno”, “umetničko”) i slično; multicelularno ili penasto staklo u obliku blokova, panela, ploča ili sličnih oblika: 7016 10 00 – Staklene kockice i ostala sitna staklena roba, na podlozi ili bez podloge, za mozaike ili slične dekorativne svrhe 7018 Perle od stakla, imitacija bisera, imitacija dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba i predmeti od tih proizvoda, osim imitacije nakita, oči od stakla, osim protetičkih predmeta; statuete i ostali ukrasi od stakla izrađeni na duvaljkama, osim imitacije nakita; staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm: 7018 10 – Perle od stakla, imitacije bisera, imitacije dragog ili poludragog kamenja i slična sitna staklena roba 7018 20 00 – Staklene kuglice prečnika ne preko 1 mm 7018 90 – Ostalo: 7018 90 90 – – ostalo 7019 Staklena vlakna (uključujući staklenu vunu) i proizvodi od njih (npr: predivo, tkanine): – Snopovi staklenih vlakana, roving, predivo i sečene niti: 7019 11 00 – – sečene niti, dužine ne preko 50 mm – Koprene (voal), mreže, mat, asure, ploče i slični netkani proizvodi: 7019 39 00 – – ostalo 7019 40 00 – Tkani materijali od rovinga – Ostali tkani materijali: 7019 52 00 – – širine preko 30 cm, platnenog prepletaja, mase manje od 250 g/m2, od filamenata numeracije po jednoj žici ne preko 136 teksa 7019 59 00 – – ostalo 7020 00 Ostali proizvodi od stakla: 7020 00 05 – Kvarcne cevi i držači za reaktore, namenjene za stavljanje u difuzione i oksidacione peći za proizvodnju poluprovodničkih materijala – Ostalo: 7020 00 10 – – od topljenog kvarca ili od drugog topljenog silicijum dioksida 7020 00 30 – – od stakla koje ima linearni koeficijenat širenja ili dilatacije ne preko 5 x 10-6 po Kelvinu, na temperaturi od 0ºC do 300ºC 7020 00 80 – – ostalo 7117 Imitacija nakita: – Od prostih metala, uključujući i koji su prevučeni plemenitim metalima: 7117 19 – – ostalo: 7117 19 10 – – – sa delovima od stakla – – – bez delova od stakla: 7117 19 99 – – – – ostalo 7117 90 00 – Ostalo 7208 Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni: – Ostali, u koturovima, samo toplo valjani: 7208 39 00 – – debljine manje od 3 mm 7216 Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika: – Ostali: 7216 91 – – hladno dobijeni ili hladno dovršeni od pljosnatih valjanih proizvoda 7216 99 00 – – ostali 7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika: 7217 10 – Neprevučena, polirana ili nepolirana: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće: 7217 10 39 – – – – ostala 7217 20 – Prevučena cinkom: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: 7217 20 30 – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm i veće 7217 20 50 – – sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi 7302 Materijal za izgradnju železničkih i tramvajskih koloseka, od gvožđa ili čelika: šine, šine vođice i nazubljene šine, skretnički jezičci, srcišta, potezne motke i drugi delovi skretnica, pragovi, vezice, šinske stolice, klinovi šinskih stolica, podložne pločice, pričvrsne pločice, distantne šipke i motke, drugi delovi specijalno konstruisani za postavljanje, spajanje i pričvršćivanje šina: 7302 40 00 – Vezice i podložne pločice 7302 90 00 – Ostalo 7310 Tankovi, burad, bačve, limene kutije i slični kontejneri, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova), od gvožđa ili čelika, zapremine ne preko 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima: 7312 Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani: 7312 10 – Upredena žica, užad i kablovi: 7312 10 20 – – od nerđajućeg čelika: ex 7312 10 20 – – – Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove – – ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: – – – ne preko 3 mm: 7312 10 49 – – – – ostali: ex 7312 10 49 – – – – – Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove – – – preko 3 mm: – – – – upredena žica:: 7312 10 61 – – – – – neprevučena: ex 7312 10 61 – – – – – – Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove – – – – – prevučena: 7312 10 65 – – – – – – prevučena cinkom: ex 7312 10 65 – – – – – – – Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove 7312 10 69 – – – – – – ostala ex 7312 10 69 – – – – – – – Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove 7312 90 00 – Ostali: ex 7312 90 00 – – Osim opremljenih ili gotovih za upotrebu za civilne vazduhoplove 7314 Tkanine (uključujući beskonačne trake), rešetke, mreže i ograde, od gvozdene ili čelične žice; rešetke dobijene prosecanjem i razvlačenjem jednog komada lima ili trake) od gvožđa ili čelika: 7314 20 – Rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja, od žice maksimalne dimenzije poprečnog preseka od 3 mm ili većeg i koji imaju otvore veličine 100 cm2 ili veće – Ostale rešetke, mreže i ograde, zavarene na mestima ukrštanja: 7314 39 00 – – ostale 7317 00 Ekseri, klinci, ekserčići za crtaće table, valoviti ekseri, zašiljeni kramponi (osim onih iz tar broja 8305) i slični predmeti, od gvožđa ili čelika, sa ili bez glave od drugog materijala, ali isključujući takve proizvode sa glavom od bakra 7318 Vijci, navrtke, tirfoni, vijci sa kukom, zakivci, zatezni klinovi, podloške (uključujući elastične podloške) i slični proizvodi, od gvožđa ili čelika 7320 Opruge i listovi za opruge, od gvožđa ili čelika 7321 Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Ostali aparati: 7321 89 00 – – ostalo, uključujući aparate na čvrsta goriva ex 7321 89 00 – – – na čvrsta goriva 7322 Radijatori za centralno grejanje, neelektrično zagrevani i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; grejači vazduha i distributori toplog vazduha (uključujući distributore koji takođe mogu distribuirati svež ili kondicioniran vazduh), neelektrično zagrevani, sa ugrađenim motornim ventilatorom, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Radijatori i njihovi delovi: 7322 11 00 – – od livenog gvožđa 7322 19 00 – – ostali 7323 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika: – Ostalo: 7323 91 00 – – od livenog gvožđa, neemajlirani 7323 93 – – od nerđajućeg čelika 7323 94 – – od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani: 7323 94 10 – – – proizvodi za stonu upotrebu 7323 99 – – ostali: 7323 99 10 – – – proizvodi za stonu upotrebu – – – ostalo: 7323 99 99 – – – – ostalo 7324 Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Kade: 7324 21 00 – – od livenog gvožđa, emajlirane ili neemajlirane 7324 90 00 – Ostalo, uključujući i delove: ex 7324 90 00 – – sanitarni proizvodi (osim njihovih delova), osim za civilne vazduhoplove 7325 Ostali liveni proizvodi od gvožđa ili čelika 7326 Ostali proizvodi od gvožđa ili čelika 7403 Rafinisani bakar i legure bakra, sirovi: – Legure bakra: 7403 21 00 – – legure bakra i cinka (mesing) 7407 Šipke i profili, od bakra: – Od legura bakra: 7407 29 – – Ostale: 7408 Žica od bakra: – Od rafinisanog bakra: 7408 19 – – ostala – Od legura bakra: 7408 22 00 – – od legura bakra i nikla (kupro-nikl) ili bakra, nikla i cinka (novo srebro) 7410 Bakarne folije (uključujući i štampane ili sa podlogom od hartije, kartona, plastične mase ili sličnih materijala) debljine ne preko 0,15 mm (ne računajući podlogu): – Bez podloge: 7410 11 00 – – od rafinisanog bakra 7418 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od bakra: sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od bakra; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od bakra: 7418 20 00 – Sanitarni predmeti i njihovi delovi 7419 Ostali proizvodi od bakra: – Ostali: 7419 99 – – ostalo: 7419 99 90 – – – ostalo 7604 Šipke i profili, od aluminijuma: – Od legura aluminijuma: 7604 29 – – ostalo: 7604 29 10 – – – šipke 7605 Žica od aluminijuma: – Od nelegiranog aluminijuma: 7605 19 00 – – ostala – Od legura aluminijuma: 7605 21 00 – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka preko 7 mm 7605 29 00 – – ostala 7608 Cevi od aluminijuma: 7608 20 – Od legura aluminijuma: – – ostale: 7608 20 81 – – – samo ekstrudirane ex 7608 20 81 – – – – Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7609 00 00 Pribor za cevi od aluminijuma (npr.: spojnice, kolena, mufovi) 7611 00 00 Rezervoari, tankovi, bačve i slični kontejneri, od aluminijuma, za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine veće od 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkim uređajima 7612 Burad, doboši, limenke, kutije i slični kontejneri (uključujući krute i savitljive cevaste kontejnere), za bilo koji materijal (osim komprimovanih ili tečnih gasova) zapremine koja ne prelazi 300 l, sa ili bez obloge ili toplotne izolacije, ali neopremljeni mehaničkim ili termičkimuređajima 7613 00 00 Kontejneri od aluminijuma za komprimovane ili tečne gasove 7614 Upredena žica, užad, pletene trake i slično, od aluminijuma, električno neizolovani 7615 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od aluminijuma; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od aluminijuma; sanitarni predmeti i njihovi delovi, od aluminijuma 7616 Ostali proizvodi od aluminijuma 8201 Ručni alat: ašovi, lopate, krampovi, budaci, motike, vile i grabulje; sekire, kosiri i sličan alat za sečenje; makaze svih vrsta za rezanje grana: kose, srpovi, noževi za seno, makaze za živu ogradu, klinovi za cepanje stabala i ostali alat koji se koristi u poljoprivredi, hortikulturi ili šumarstvu: 8202 Ručne testere; listovi za testere svih vrsta (uključujući listove testera za urezivanje, prerezivanje kao i listovi testera bez zubaca): 8202 10 00 – Ručne testere 8205 Ručni alat i sprave (uključujući staklorezačke dijamante), koji na drugom mestu nije pomenut niti uključen; lampe za lemljenje; mengele, stege i slično, osim pribora i delova za mašine alatke; nakovnji; prenosne kovačnice; tocila sa postoljem, okretana rukom ili pedalom 8206 00 00 Alat iz dva ili više tar. br. 8202 do 8205, u setovima za prodaju na malo 8207 Izmenljivi alat za ručne alatke, sa ili bez mehaničkog pogona, ili za mašine alatke (npr.: za presovanje, kovanje, utiskivanje, prosecanje, narezivanje i urezivanje navoja, bušenje, proširivanje otvora, struganje, provlačenje, glodanje, umeci za odvrtke) uključujući matrice za izvlačenje ili ekstrudiranje metala i alat za bušenje stena i zemlje: – Alat za bušenje stena i zemlje: 8207 13 00 – – sa radnim delom od kermeta 8207 19 – – ostalo, uključujući delove: 8207 19 90 – – – ostalo 8207 30 – Alat za presovanje, kovanje, izvlačenje ili prosecanje 8207 40 – Alat za narezivanje ili urezivanje navoja 8207 50 – Alat za bušenje, osim za bušenje stena i zemlje 8207 60 – Alat za proširivanje otvora, uključujući bušenjem 8207 70 – Alat za glodanje 8207 80 – Alat za struganje 8207 90 – Ostali izmenljivi alat: – – sa radnim delom od ostalih materijala: 8207 90 30 – – – umeci za odvijanje i zavijanje vijaka 8207 90 50 – – – alat za izradu ozubljenja – – – ostali sa radnim delom: – – – – od kermeta: 8207 90 71 – – – – – za obradu metala 8207 90 78 – – – – – ostali – – – – od ostalih materijala: 8207 90 91 – – – – – za obradu metala 8207 90 99 – – – – – ostali 8208 Noževi i sečiva, za mašine ili mehaničke sprave 8209 00 Pločice, štapići, vrhovi i slično za alat, nemontirani, od kermeta 8211 Noževi sa sečivom, nazubljeni ili ne (uključujući vrtne noževe), osim noževa iz tar. broja 8208, i sečiva za noževe: 8211 10 00 – Setovi – Ostalo: 8211 91 – – stoni noževi sa fiksiranim sečivom 8211 92 00 – – ostali noževi sa fiksiranim sečivom 8211 93 00 – – noževi sa nefiksiranim sečivima 8211 94 00 – – sečiva 8212 Aparati za brijanje, brijači i sečiva za brijanje, žileti i dr. (uključujući nedovršena sečiva u traci) 8213 00 00 Makaze (uključujući krojačke i slične makaze) i sečiva za njih 8214 Ostali nožarski proizvodi (npr.: mašine za šišanje ili strižu, mesarske ili kuhinjske satare, mesarske sekire i noževi za seckanje mesa, noževi za papir); setovi i sprave za manikir i pedikir (uključujući i turpije za nokte) 8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor: 8215 10 – Setovi, koji sadrže najmanje jedan proizvod prevučen plemenitim metalom 8215 20 – Ostali setovi – Ostali: 8215 99 – – ostali 8301 Katanci i brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala; zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave od prostih metala; ključevi za bilo koji od pomenutih proizvoda, od prostih metala: 8301 10 00 – Katanci 8301 30 00 – Brave za nameštaj 8301 40 – Ostale brave 8301 50 00 – Zatvarači i okovi sa zatvaračima, koji imaju ugrađene brave 8301 60 00 – Delovi 8301 70 00 – Ključevi isporučeni posebno 8302 Okov, pribor i slični proizvodi od prostih metala, za nameštaj, vrata, stepenište, prozore, roletne, karoserije, sedlarsku robu, kofere, sanduke, kutije i slično; kuke za vešanje šešira, konzole i slično, od prostih metala; točkići (za nameštaj i sl.), sa elementima za pričvršćivanje, od prostih metala, automatski zatvarači vrata, od prostih metala: 8302 30 00 – Ostali okov, pribor i slični proizvodi, za motorna vozila – Ostali okov, pribor i slični proizvodi: 8302 41 00 – – građevinski okov 8305 Mehanizmi za korice sa slobodnim listovima ili za fascikle, spajalice za akta i pisma, jahači za kartoteke i slični kancelarijski predmeti, od prostih metala; prošivne spajalice u „traci” (npr.: za kancelarije, tapetariju, pakovanje), od prostih metala: 8305 20 00 – Prošivne spajalice u „traci” 8305 90 00 – Ostalo, uključujući delove 8307 Savitljive cevi, od prostih metala, sa ili bez pribora: 8307 10 00 – Od gvožđa ili čelika: ex 8307 10 00 – – Osim sa priborom za civilne vazduhoplove 8309 Zatvarači (uključujući krunske zatvarače, navojne zatvarače i zatvarače kroz koje se sipa), poklopci od lima sa ili bez navoja, plombe i drugi pribor za pakovanje, od prostih metala: 8309 10 00 – Krunski zatvarači 8311 Žica, šipke, cevi, ploče, elektrode i slični proizvodi, od prostih metala ili metalnih karbida, obloženi ili ispunjeni topiteljima, koji se upotrebljavaju za meko lemljenje, tvrdo lemljenje, zavarivanje ili nanošenje metala ili metalnog karbida; žice i šipke aglomerisane od praha prostih metala, za metalizaciju prskanjem: 8311 10 – Obložene elektrode od prostih metala, za elektrolučno zavarivanje 8311 20 00 – Žica od prostog metala sa jezgrom, za elektrolučno zavarivanje 8402 Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare (osim kotlova za centralno grejanje koji mogu da proizvedu paru niskog pritiska); kotlovi za pregrejanu vodu: – Kotlovi za proizvodnju vodene i druge pare: 8402 11 00 – – kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare preko 45 t/h 8402 12 00 – – kotlovi sa vodogrejnim cevima i proizvodnjom pare ne preko 45 t/h 8402 19 – – ostali kotlovi za proizvodnju pare, uključujući hibridne kotlove 8402 20 00 – Kotlovi za pregrejanu vodu 8403 Kotlovi za centralno grejanje, osim kotlova iz tar. broja 8402 8404 Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 (npr.: ekonomajzeri, pregrejači, odstranjivači čađi, rekuperatori gasa); kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru: 8404 10 00 – Pomoćni uređaji za kotlove iz tar. br. 8402 ili 8403 8404 20 00 – Kondenzatori za energetske jedinice na vodenu ili drugu paru 8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa: – Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87: 8407 31 00 – – zapremine ne preko 50 cm3 8407 32 – – zapremine preko 50 cm3, ali ne preko 250 cm3 8407 33 – – zapremine preko 250 cm3 , ali ne preko 1000 cm3: 8407 33 90 – – – ostali 8407 34 – – zapremine preko 1000 cm3: 8407 34 10 – – – za industrijsku montažu:- jednoosovinskih traktora iz tarifnog podbroja 8701 10;- motornih vozila iz tar. broja 8703;- motornih vozila iz tarifnog broja 8704 sa motorom zapremine manje od 2 800 cm3;- motornih vozila iz tar. broja 8705: ex 8407 34 10 – – – – Osim za motorna vozila iz tar. broja 8703 – – – ostali – – – – novi, zapremine: 8407 34 91 – – – – – ne preko 1500 cm3 8407 34 99 – – – – – preko 1500 cm3 8407 90 – Ostali motori: 8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8408 20 – Motori za pogon vozila iz Glave 87: – – ostali: – – – za poljoprivredne ili šumske traktore točkaše, snage: 8408 20 31 – – – – ne preko 50 kW 8408 20 35 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW – – – za ostala vozila iz Glave 87, snage: 8408 20 51 – – – – ne preko 50 kW 8408 20 55 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW: ex 8408 20 55 – – – – – Osim za industrijsku montažu 8408 90 – Ostali motori: – – ostali: – – – novi, snage: 8408 90 41 – – – – ne preko 15 kW: ex 8408 90 41 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8408 90 43 – – – – preko 15 kW, ali ne preko 30 kW: ex 8408 90 43 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8408 90 45 – – – – preko 30 kW, ali ne preko 50 kW: ex 8408 90 45 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8408 90 47 – – – – preko 50 kW, ali ne preko 100 kW: ex 8408 90 47 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 Ostale pogonske mašine i motori: – Hidraulične pogonske mašine i hidraulični motori: 8412 21 – – sa linearnim kretanjem (cilindri): 8412 21 20 – – – hidraulični sistemi: ex 8412 21 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 21 80 – – – ostalo: ex 8412 21 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 29 – – ostalo: 8412 29 20 – – – hidraulični sistemi: ex 8412 29 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – ostali: 8412 29 81 – – – – hidraulični motori: ex 8412 29 81 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 29 89 – – – – ostali: ex 8412 29 89 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Pneumatske pogonske mašine i pneumatski motori: 8412 31 00 – – sa linearnim kretanjem (cilindri): ex 8412 31 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 39 00 – – ostalo: ex 8412 39 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 80 – – ostalo: 8412 80 10 – – pogonske mašine na vodenu ili drugu paru 8412 80 80 – – ostalo: ex 8412 80 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 90 – Delovi: 8412 90 20 – – reaktivnih motora, osim turbomlaznih: ex 8412 90 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 90 40 – – hidrauličnih pogonskih mašina i hidrauličnih motora: ex 8412 90 40 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8412 90 80 – – ostalo: ex 8412 90 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 Pumpe za tečnosti, opremljene ili ne mernim uređajima; elevatori tečnosti: – Pumpe opremljene ili predviđene da budu opremljene mernim uređajima: 8413 11 00 – – pumpe za gorivo ili mazivo, koje se upotrebljavaju na benzinskim stanicama ili garažama 8413 19 00 – – ostale: ex 8413 19 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 20 00 – Ručne pumpe, osim onih iz tar. podbrojeva 8413 11 i 8413 19: ex 8413 20 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 30 – Pumpe za gorivo, mazivo i rashladne medijume klipnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem: 8413 30 80 – – ostale: ex 8413 30 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 40 00 – Pumpe za beton 8413 50 – Ostale pumpe za potiskivanje sa naizmeničnim kretanjem: 8413 50 20 – – hidraulični agregati: ex 8413 50 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 50 40 – – dozirne pumpe: ex 8413 50 40 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostale: – – – klipne pumpe: 8413 50 61 – – – – hidraulične: ex 8413 50 61 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 50 69 – – – – ostale ex 8413 50 69 – – – – – Osim klipno – membranske kapaciteta većeg od 15 l/s i osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 50 80 – – – ostali ex 8413 50 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 – Ostale pumpe za potiskivanje, sa rotacionim kretanjem: 8413 60 20 – – hidraulični agregati: ex 8413 60 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostale: – – – zupčaste pumpe: 8413 60 31 – – – – hidraulične: ex 8413 60 31 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 39 – – – – ostale: ex 8413 60 39 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – krilne pumpe: 8413 60 61 – – – – hidraulične: ex 8413 60 61 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 69 – – – – ostale: ex 8413 60 69 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 70 – – – vijčane pumpe: ex 8413 60 70 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 60 80 – – – ostale: ex 8413 60 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 – Ostale centrifugalne pumpe: – – potapajuće pumpe: 8413 70 21 – – – jednostepene 8413 70 29 – – – višestepene 8413 70 30 – – cirkulacione pumpe za grejne sisteme i snabdevanje toplom vodom – – ostale, sa izlaznim prečnikom: 8413 70 35 – – – ne preko 15 mm: ex 8413 70 35 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – preko 15 mm: 8413 70 45 – – – – pumpe sa kanalnim i bočnokanalnim lopatičnim kolom (obodne): ex 8413 70 45 – – – – -osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – radijalne protočne pumpe: – – – – – jednostepene: – – – – – – sa jednim ulaznim lopatičnim kolom: 8413 70 51 – – – – – – – u jednom bloku: ex 8413 70 51 – – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 59 – – – – – – – ostale ex 8413 70 59 – – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 65 – – – – – – sa više od jednog ulaznog lopatičnog kola: ex 8413 70 65 – – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 75 – – – – – višestepene: ex 8413 70 75 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – ostale centrifugalne pumpe: 8413 70 81 – – – – – jednostepene: ex 8413 70 81 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 70 89 – – – – – višestepene: ex 8413 70 89 – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostale pumpe; elevatori tečnosti: 8413 81 00 – – pumpe: ex 8413 81 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 82 00 – – elevatori tečnosti – Delovi: 8413 91 00 – – pumpi: ex 8413 91 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8413 92 00 – – elevatora tečnosti 8414 Vazdušne ili vakuum pumpe, vazdušni ili gasni kompresori i ventilatori; ventilacioni ili recirkulacioni odstranjivači mirisa sa ugrađenim ventilatorom, uključujući one opremljene filterima: 8414 30 – Kompresori za rashladne uređaje: 8414 30 20 – – snage ne preko 0,4 kW: ex 8414 30 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – snage preko 0,4 kW: 8414 30 89 – – – ostali: ex 8414 30 89 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 40 – Vazdušni kompresori ugrađeni na šasiji prikolice – Ventilatori: 8414 51 00 – – stoni, podni, zidni, prozorski, plafonski ili krovni ventilatori sa ugrađenim elektromotorom snage ne preko 125 W: ex 8414 51 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 59 – – ostali: 8414 59 20 – – – aksijalni ventilatori: ex 8414 59 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 59 40 – – – centrifugalni ventilatori: ex 8414 59 40 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 59 80 – – – ostalo: ex 8414 59 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 60 00 – Odstranjivači mirisa sa maksimalnom horizontalnom stranicom ne preko 120 cm 8414 80 – Ostalo: – – turbokompresori: 8414 80 11 – – – jednostepeni: ex 8414 80 11 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 19 – – – višestepeni: ex 8414 80 19 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – kompresori sa naizmeničnim kretanjem: – – – pritiska ne preko 15 bar: 8414 80 22 – – – – kapaciteta ne preko 60 m3 / h: ex 8414 80 22 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 28 – – – – kapaciteta preko 60 m3 / h: ex 8414 80 28 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – pritiska preko 15 bar: 8414 80 51 – – – – kapaciteta ne preko 120 m3 / h: ex 8414 80 51 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 59 – – – – kapaciteta preko 120 m3 / h: ex 8414 80 59 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – rotacioni kompresori: 8414 80 73 – – – jednoosovinski: ex 8414 80 73 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – višeosovinski: 8414 80 75 – – – – vijčani kompresori: ex 8414 80 75 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 78 – – – – ostali: ex 8414 80 78 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8414 80 80 – – ostali: ex 8414 80 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8416 Gorionici za ložišta na tečno gorivo, na čvrsto gorivo u prahu ili na gas; mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke odstranjivače pepela i slične uređaje: 8416 10 – Gorionici za ložišta na tečno gorivo: 8416 30 00 – Mehanički uređaji za loženje, uključujući njihove mehaničke rešetke, mehaničke odstranjivače pepela i slične uređaje 8417 Industrijske ili laboratorijske peći, uključujući peći za spaljivanje, neelektrične: 8417 20 – Pekarske peći, uključujući peći za keks: 8417 80 – Ostale: 8417 80 20 – – peći za pečenje keramičkih proizvoda 8417 80 80 – – ostale 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: – Frižideri za domaćinstvo: 8418 21 – – kompresioni: 8418 21 10 – – – zapremine preko 340 l – – – ostali: – – – – ostali, zapremine: 8418 21 91 – – – – – ne preko 250 l 8418 21 99 – – – – – preko 250 l, ali ne preko 340 l 8418 29 00 – – ostali ex 8418 29 00 – – – Osim apsorpcioni, električni 8418 30 – Zamrzivači u obliku sanduka, zapremine ne preko 800 l: 8418 30 20 – – zapremine ne preko 400 l: ex 8418 30 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 30 80 – – zapremine preko 400 l, ali ne preko 800 l: ex 8418 30 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 40 – Zamrzivači u obliku ormara, zapremine ne preko 900 l: 8418 40 20 – – zapremine ne preko 250 l: ex 8418 40 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 40 80 – – zapremine preko 250 l, ali ne preko 900 l: ex 8418 40 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje: – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem): 8418 50 19 – – – ostalo – – ostala oprema za hlađenje: 8418 50 91 – – – za duboko zamrzavanje, osim onih iz tarifnih podbrojeva 8418 30 i 8418 40 8418 50 99 – – – ostalo – Ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje; toplotne pumpe: 8418 61 00 – – toplotne pumpe osim uređaja za klimatizaciju iz tarifnog broja 8415: ex 8418 61 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 69 00 – – ostalo: ex 8418 69 00 – – – osim apsorpcionih toplotnih pumpi i osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Delovi: 8418 91 00 – – kućišta za ugradnju uređaja za hlađenje ili zamrzavanje 8419 Mašine, uređaji ili laboratorijska oprema, električno zagrevani ili ne (osim peći i ostale opreme iz tarifnog broja 8514), za obradu materijala promenom temperature, kao što je: grejanje, kuvanje, prženje, destilacija, rektifikacija, sterilizacija, pasterizacija, parenje, sušenje, evaporizacija, vaporizacija, kondenzacija ili rashlađivanje, osim mašina i uređaja za domaćinstvo; protočni i akumalacioni grejači vode, neelektrični: – Protočni i akumulacioni grejači vode, neelektrični: 8419 11 00 – – protočni grejači vode na gas 8419 19 00 – – ostali – Sušare: 8419 31 00 – – poljoprivrednih proizvoda 8419 39 – – ostale – Ostale mašine, uređaji i oprema: 8419 81 – – za pripremu toplih napitaka ili za kuvanje ili grejanje hrane: 8419 81 20 – – – perkolatori i ostali aparati za pripremanje kafe i ostalih toplih pića: ex 8419 81 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8419 81 80 – – – ostalo: ex 8419 81 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8421 Centrifuge, uključujući mašine za centrifugalno sušenje; uređaji za filtriranje i prečišćavanje tečnosti ili gasova: – Uređaji za filtriranje i prečišćavanje gasova: 8421 39 – – ostali: 8421 39 20 – – – uređaji za filtriranje i prečišćavanje vazduha: ex 8421 39 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – uređaji za filtriranje i prečišćavanje ostalih gasova: 8421 39 40 – – – – vlažnim postupkom: ex 8421 39 40 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8421 39 90 – – – – ostali: ex 8421 39 90 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8422 Mašine za pranje posuđa; mašine za čišćenje i sušenje boca i drugih sudova; mašine za punjenje, zatvaranje, hermetičko zatvaranje i etiketiranje boca, limenki, kutija, vreća i drugih kontejnera; mašine za kapsliranje boca, tegli, tuba i sličnih kontejnera; ostale mašine za pakovanje i zavijanje (uključujući mašine koje rade pomoću termoskupljajućih folija); mašine za gaziranje pića: – Mašine za pranje posuđa: 8422 11 00 – – za domaćinstvo 8422 19 00 – – ostale 8423 Vage (osim vaga osetljivosti do 5 centigrama) uključujući i mašine za brojanje i kontrolu, koje rade na bazi merenja mase; tegovi za vage svih vrsta: 8423 10 – Vage za merenje mase osoba, uključujući vage za bebe; vage za domaćinstvo 8423 30 00 – Vage za konstantnu masu i vage za ispuštanje unapred određene mase materijala u kese, vreće ili kontejnere, uključujući dozirne vage – Ostale vage: 8423 81 – – maksimalnog opsega merenja mase ne većeg od 30 kg: 8423 82 – – maksimalnog opsega merenja mase preko 30 kg ali ne većeg od 5000 kg 8423 89 00 – – ostalo 8424 Mehanički uređaji (uključujući na ručni pogon) za izbacivanje, disperziju ili raspršavanje tečnosti ili praha; aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne; pištolji za prskanje i slični uređaji; mašine za izbacivanje pare ili peska i slične mašine za izbacivanje mlaza: 8424 10 – Aparati za gašenje požara, napunjeni ili ne: 8424 10 20 – – mase ne preko 21 kg: ex 8424 10 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8424 10 80 – – ostali: ex 8424 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 Dizalice koturače i čekrci, osim skip čekrka; horizontalna i vertikalna vitla; dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja: – Ostala vitla: 8425 31 00 – – na električni pogon: ex 8425 31 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 39 – – ostala: 8425 39 30 – – – pokretana klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem: ex 8425 39 30 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 39 90 – – – ostala: ex 8425 39 90 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Dizalice za velike terete sa malom visinom dizanja; dizalice za podizanje vozila: 8425 41 00 – – nepokretne dizalice za ugradnju u radionice za opravku drumskih vozila 8425 42 00 – – ostale, hidraulične: ex 8425 42 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8425 49 00 – – ostale: ex 8425 49 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8426 Brodske dizalice (derik dizalice); ostale dizalice sa krakom i kabl dizalice; mostne dizalice i pretovarni mostovi, portalne dizalice, portalne autokare i autokare opremljene dizalicama: – Ostale dizalice, samohodne: 8426 41 00 – – na točkovima 8426 49 00 – – ostale – Ostale dizalice: 8426 91 – – predviđene za ugradnju na drumska vozila 8426 99 00 – – ostale ex 8426 99 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 Ostale mašine za dizanje, manipulaciju, utovar ili istovar (npr.: liftovi i pokretne stepenice, transporteri i žičare): 8428 20 – Transporteri, pneumatski 8428 20 30 – – posebno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi – – ostali: 8428 20 91 – – – za rastresite materijale 8428 20 98 – – – ostali: ex 8428 20 98 —- Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali transporteri koji rade kontinualno, za robu ili materijal: 8428 33 00 – – ostali, s trakom: ex 8428 33 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 39 – – ostali: 8428 39 20 – – – valjkasti transporteri: ex 8428 39 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 39 90 – – – ostali: ex 8428 39 90 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8428 90 – Ostale mašine: 8428 90 30 – – mašine za manipulaciju u valjaonicama; stolovi sa valjcima za donošenje i odnošenje proizvoda; istovarivači i manipulatori za ingote, kugle, šipke i slabove – – ostale: – – – utovarivači, specijalno konstruisani za upotrebu u poljoprivredi: 8428 90 71 – – – – konstruisani za priključak na poljoprivredne traktore 8428 90 79 – – – – ostale – – – ostale: 8428 90 91 – – – – mehanički utovarivači za rastresite materijale 8428 90 95 – – – – ostali: ex 8428 90 95 – – – – – Osim gurači rudarskih vagoneta, lokomotivske i vagonske prenosnice, istovarni uređaji za vagone i slična manipulativna oprema za železničke vagone 8429 Buldožeri, angldozeri, mašine za ravnanje (grederi), skreperi, bageri, utovarivači sa lopatom, mašine za nabijanje i drumski valjci, samohodni: – Buldožeri i angldozeri: 8429 11 00 – – guseničari: ex 8429 11 00 – – – snage ne preko 250 kW 8429 19 00 – – ostalo 8429 40 – Mašine za nabijanje i drumski valjci: – Bageri i utovarivači: 8429 51 – – utovarivači sa prednjom lopatom: – – – ostali: 8429 51 91 – – – – utovarivači sa lopatom, guseničari 8429 51 99 – – – – ostali 8429 52 – – mašine sa nadgradnjom, koja se obrće 360º 8429 59 00 – – ostali 8433 Mašine za berbu, žetvu i vršidbu, uključujući prese za baliranje slame i stočne hrane; travokosačice i druge mašine za košenje; mašine za čišćenje, sortiranje ili selekciju jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda, osim mašina iz tar. br. 8437: – Travokosačice za travnjake, parkove i sportske terene: 8433 11 – – sa motorom i horizontalno rotirajućim reznim uređajem 8433 19 – – ostale 8433 20 – Ostale kosačice, uključujući polužne priključne kosačice za montažu na traktoru 8433 30 – Ostale mašine za seno 8433 40 – Prese za baliranje slame i stočne hrane, uključujući i mašine za skupljanje i vezivanje u bale – Ostale mašine za ubiranje poljoprivrednih proizvoda (žetvu, berbu itd); mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje itd): 8433 51 00 – – kombajni za ubiranje poljoprivrednih proizvoda, sa odvajanjem zrna od biljke 8433 52 00 – – ostale mašine za odvajanje zrna od biljke (vršidbu, krunjenje, itd) 8433 53 – – mašine za vađenje korenastih ili gomoljastih plodova: 8433 53 30 – – – kombajni za repu 8433 59 – – ostale: – – – kombajni za silažu: 8433 59 11 – – – – samohodni 8433 59 19 – – – – ostali 8433 60 00 – Mašine za čišćenje ili sortiranje jaja, voća ili drugih poljoprivrednih proizvoda 8435 Prese, muljače i slične mašine, koje se koriste u proizvodnji vina, jabukovače, voćnih sokova ili sličnih napitaka i pića: 8435 10 00 – Mašine 8436 Ostale mašine za poljoprivredu, hortikulturu, šumarstvo, živinarstvo i pčelarstvo, uključujući uređaje za klijanje snabdevene mehaničkom ili termičkom opremom; inkubatori i tople baterije za piliće 8437 Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća; mašine za mlinarsku industriju ili za preradu žitarica ili sušenog mahunastog povrća, osim mašina za poljoprivredna gazdinstva: 8437 10 00 – Mašine za čišćenje ili sortiranje semena, zrnevlja ili sušenog mahunastog povrća 8437 80 00 – Ostale mašine 8438 Mašine koje se ne svrstavaju u druge tar. brojeve ove glave, za industrijsko pripremanje ili proizvodnju hrane ili pića, osim mašina za ekstrakciju ili pripremanje životinjskih ili biljnih masti ili ulja 8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše: – Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg: 8450 11 – – potpuno automatske mašine: 8450 11 90 – – – kapaciteta suvog rublja preko 6 kg, ali ne preko 10 kg 8450 12 00 – – ostale, sa uređajem za centrifugalno sušenje 8450 19 00 – – ostale 8451 Mašine (osim mašina iz tar. br. 8450) za pranje, čišćenje, ceđenje, sušenje, peglanje (uključujući prese za oblikovanje i fiksiranje formi), beljenje, bojenje, apretiranje, dovršavanje, prevlačenje ili impregnisanje tekstilnog prediva, tkanina, pletenina i dr., ili gotovih tekstilnih predmeta i mašine za nanošenje preparata na osnovnu tkaninu ili drugu podlogu koja se koristi u proizvodnji podnih pokrivki kao što je linoleum; mašine za namotavanje, odmotavanje, savijanje, sečenje ili zupčasto izrezivanje tekstilnih tkanina: – Mašine za sušenje: 8451 21 – – kapaciteta suvog rublja ne preko 10 kg 8451 29 00 – – ostale 8456 Mašine alatke za obradu (skidanjem) materijala svih vrsta laserom ili drugim svetlosnim ili fotonskim snopom, ultrazvukom, elektroerozijom, elektrohemijskim postupkom, elektronskim snopom, jonskim snopom ili mlazom plazme: 8456 10 00 – Laserom, drugim svetlosnim ili fotonskim snopom ex 8456 10 00 – – Osim vrsta koje se koriste u proizvodnji poluprovodničkih pločica (wafers) ili poluprovodničkih elemenata 8456 20 00 – Ultrazvukom 8456 30 – Elektroerozijom 8456 90 00 – Ostale 8457 Obradni centri, obradne jedinice i transfer mašine, za metale 8458 Strugovi (uključujući centre za struganje) za obradu metala 8459 Mašine alatke (uključujući obradne glave na kliznim nosačima) za obradu metala: bušenjem, proširivanjem otvora, glodanjem, urezivanjem ili narezivanjem navoja, osim strugova i centara za struganje iz tar. br. 8458 8460 Mašine alatke za čišćenje (abrazivom i sl.), oštrenje, brušenje, honovanje, lepovanje, poliranje ili druge završne obrade metala ili kermeta pomoću bruseva, abraziva ili proizvoda za poliranje, osim mašina za rezanje, brušenje ili drugu završnu obradu zupčanika iz tar. br. 8461 8461 Mašine alatke za rendisanje, provlačenje, izradu zupčanika: rezanjem, brušenjem ili drugom završnom obradom, sečenje testerom ili na drugi način i ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, skidanjem strugotine, na drugom mestu nepomenute niti obuhvaćene 8462 Mašine alatke (uključujući prese) za obradu metala slobodnim ili kovanjem u kalupu; mašine alatke za obradu metala savijanjem, ispravljanjem, sečenjem, prosecanjem ili isecanjem; prese za obradu metala ili metalnih karbida koje nisu prethodno pomenute 8463 Ostale mašine alatke za obradu metala ili kermeta, bez skidanja strugotine: 8463 10 – Mašine za vučenje šipki, cevi, profila, žice i sl.: 8463 10 90 – – ostale 8463 20 00 – Mašine za izradu navoja valjanjem 8463 30 00 – Mašine za obradu žice 8463 90 00 – Ostale 8468 Mašine i aparati za lemljenje i zavarivanje, uključujući i one koje mogu da režu, osim mašina iz tar. broja 8515; mašine i aparati na gas za površinsko kaljenje 8474 Mašine za sortiranje, prosejavanje, separaciju, pranje, drobljenje, mlevenje, mešanje ili gnječenje zemlje, kamena, ruda ili drugih mineralnih materijala u čvrstom stanju (uključujući prah i masupastu); mašine za aglomerisanje, modeliranje ili oblikovanje čvrstih mineralnih goriva, keramičke mase, cementa, gipsa ili drugih mineralnih proizvoda u obliku praha ili mase-paste; mašine za izradu livačkih kalupa od peska: – Mašine za mešanje ili gnječenje: 8474 32 00 – – mašine za mešanje mineralnih materijala sa bitumenom 8474 39 – – ostale 8474 80 – Ostale mašine 8479 Mašine i mehanički uređaji sa posebnim funkcijama, nepomenute niti obuhvaćene na drugom mestu u ovoj glavi: – Ostale mašine i mehanički uređaji: 8479 82 00 – – mašine za mešanje, gnječenje, drobljenje, mlevenje, prosejavanje, rešetanje, homogenizaciju i emulzifikaciju 8479 89 – – ostalo: 8479 89 60 – – – sistemi za centralno podmazivanje 8481 Slavine, ventili i slični uređaji za cevovode, kotlove, rezervoare, kace i slično, uključujući ventile za smanjenje pritiska i termostatski upravljane ventile: 8481 80 – Ostali uređaji: – – slavine i ventili za sudopere, umivaonike, bidee, kotliće za vodu, kade i sl: 8481 80 11 – – – ventili za mešanje 8481 80 19 – – – ostalo – – ventili za radijatore za centralno grejanje: 8481 80 31 – – – termostatski 8481 80 39 – – – ostali 8481 80 40 – – ventili za spoljašnje i unutrašnje pneumatske gume – – ostali: – – – regulacioni ventili: 8481 80 59 – – – – ostali – – – ostali: – – – – zasuni: 8481 80 61 – – – – – od livenog gvožđa 8481 80 63 – – – – – od čelika 8481 80 69 – – – – – ostali – – – – zaporni ventili: 8481 80 71 – – – – – od livenog gvožđa 8481 80 73 – – – – – od čelika 8481 80 79 – – – – – ostali 8481 80 85 – – – – leptirasti ventili 8481 80 87 – – – – membranski ventili 8481 90 00 – Delovi 8482 Kotrljajni ležaji: 8482 10 – Kuglični ležaji: 8482 10 90 – – ostali 8483 Transmisiona vratila (uključujući bregasta vratila i kolenasta vratila) i krivaje; kućišta za ležaje i klizni ležaji; zupčanici, zupčasti i frikcioni prenosnici; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta; zamajci, kajišnici i užanici (uključujući za koturače); uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice): 8483 10 – Transmisiona vratila (uključujući bregasta i kolenasta vratila) i krivaje: – – krivaje i kolenasta vratila: 8483 10 21 – – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 10 21 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 10 25 – – – od čelika kovanog u otvorenom kalupu: ex 8483 10 25 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 10 29 – – – ostala: ex 8483 10 29 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 10 50 – – zglobna vratila: ex 8483 10 50 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 30 – Kućišta za ležaje, bez ugrađenih kotrljajnih ležaja; klizni ležaji: 8483 30 80 – – klizni ležaji: ex 8483 30 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 – Zupčasti i frikcioni prenosnici, isključujući zupčanike, i ostale transmisione elemente isporučene posebno; navojna vretena sa kuglicama i valjcima; menjačke kutije i drugi menjači brzina, uključujući pretvarače obrtnog momenta: 8483 40 30 – – navojna vretena sa kuglicama ili valjcima: ex 8483 40 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 40 90 – – ostalo: ex 8483 40 90 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 60 – Uključno-isključne spojnice i spojnice za vratila (uključujući zglobne spojnice): 8483 60 20 – – od livenog gvožđa ili livenog čelika: ex 8483 60 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8483 60 80 – – ostale: ex 8483 60 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8486 Mašine i aparati one vrste koja se upotrebljava isključivo ili uglavnom za proizvodnju poluprovodničkih ingota («boules») ili diskova (pločica), poluprovodničkih elemenata, elektronskih integrisanih kola ili ravnih displeja; mašine i aparati posebno navedeni u napomeni 9 pod (V) uz ovu glavu; delovi i pribor: 8486 30 – Mašine i aparati za proizvodnju ravnih displeja: 8486 30 30 – – aparati za suvo nagrizanje električnih veza na podloge uređaja sa tečnim kristalima (LCD) 8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata): 8501 10 – Motori snage ne preko 37,5 W: 8501 20 00 – Univerzalni motori za naizmeničnu i jednosmernu struju, snage preko 37,5 W: ex 8501 20 00 – – Osim snage preko 735 W do 150 kW za civilne vazduhoplove – Ostali motori jednosmerne struje; generatori jednosmerne struje: 8501 31 00 – – snage ne preko 750 W: ex 8501 31 00 – – – Osim motora snage preko 735 W, generatora jednosmerne struje, za civilne vazduhoplove 8501 32 – – snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW: 8501 32 20 – – – snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW: ex 8501 32 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 32 80 – – – snage preko 7,5 kW, ali ne preko 75 kW: ex 8501 32 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 33 00 – – snage preko 75 kW, ali ne preko 375 kW: ex 8501 33 00 – – – Osim motora snage do 150 kW i generatora, za civilne vazduhoplove 8501 34 – – snage preko 375 kW: 8501 34 50 – – – vučni motori – – – ostali, snage: 8501 34 92 – – – – preko 375 kW, ali ne preko 750 kW: ex 8501 34 92 – – – – – Osim generatora za civilne vazduhoplove 8501 34 98 – – – – preko 750 kW: ex 8501 34 98 – – – – – Osim generatora za civilne vazduhoplove – Ostali motori naizmenične struje, višefazni: 8501 53 – – snage preko 75 kW: – – – ostali, snage: 8501 53 94 – – – – preko 375 kW, ali ne preko 750 kW 8501 53 99 – – – – preko 750 kW – Generatori naizmenične struje: 8501 62 00 – – snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA: ex 8501 62 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 63 00 – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA: ex 8501 63 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 64 00 – – snage preko 750 kVA 8502 Električni generatorski agregati i rotacioni konvertori (pretvarači): – Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel motori): 8502 11 – – snage ne preko 75 kVA: 8502 11 20 – – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8502 11 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 11 80 – – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA: ex 8502 11 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 12 00 – – snage preko 75 kVA, ali ne preko 375 kVA: ex 8502 12 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 13 – – snage preko 375 kVA: 8502 13 20 – – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA: ex 8502 13 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 13 40 – – – snage preko 750 kVA , ali ne preko 2000 kVA: ex 8502 13 40 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 13 80 – – – snage preko 2000 kVA: ex 8502 13 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 – Generatorski agregati sa klipnim motorom s unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: 8502 20 20 – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8502 20 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 40 – – snage preko 7,5 kVA , ali ne preko 375 kVA: ex 8502 20 40 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 60 – – snage preko 375 kVA, ali ne preko 750 kVA: ex 8502 20 60 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 20 80 – – snage preko 750 kVA: ex 8502 20 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali generatorski agregati: 8502 39 – – ostali: 8502 39 20 – – – turbogeneratori: ex 8502 39 20 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 39 80 – – – ostali: ex 8502 39 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8502 40 00 – Električni rotacioni konvertori (pretvarači): ex 8502 40 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi: 8504 10 – Balasti za sijalice sa pražnjenjem: 8504 10 20 – – indukcioni kalemovi, sa ili bez priključenog kondenzatora: ex 8504 10 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 10 80 – – ostali: ex 8504 10 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostali transformatori: 8504 31 – – snage ne preko 1 kVA: – – – merni: 8504 31 21 – – – – naponski ex 8504 31 21 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 31 29 – – – – ostali ex 8504 31 29 – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 31 80 – – – ostali: ex 8504 31 80 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 34 00 – – snage preko 500 kVA 8504 40 – Statički konvertori (pretvarači): – – ostali: 8504 40 40 – – – polikristalni poluprovodnički ispravljači (selenski): ex 8504 40 40 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – ostali: – – – – ostali: – – – – – invertori: 8504 40 84 – – – – – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8504 40 84 – – – – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 50 – Ostali induktivni kalemovi: 8504 50 95 – – ostali: ex 8504 50 95 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8505 Elektromagneti; permanentni magneti i proizvodi predviđeni da postanu permanentni magneti posle magnetisanja; stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta, na bazi elektromagneta ili permanentnih magneta; elektromagnetne spojnice i kočnice; elektromagnetske glave za dizanje: 8505 20 00 – Elektromagnetne spojnice, kvačila i kočnice 8505 90 – Ostalo, uključujući delove: 8505 90 30 – – elektromagnetne i permanentno magnetne stezne glave, stezne naprave i slični držači radnih predmeta 8505 90 90 – – delovi 8506 Primarne ćelije i primarne baterije: 8506 10 – Sa mangan dioksidom: – – alkalne: 8506 10 11 – – – cilindrične ćelije 8507 Električni akumulatori, uključujući separatore za njih, pravougaone ili ne (uključujući kvadratne): 8507 10 – Olovni akumulatori za pokretanje klipnih motora: – – mase ne preko 5 kg: 8507 10 41 – – – sa tečnim elektrolitom: ex 8507 10 41 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 10 49 – – – ostali: ex 8507 10 49 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – mase preko 5 kg: 8507 10 92 – – – sa tečnim elektrolitom: ex 8507 10 92 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 10 98 – – – ostali: ex 8507 10 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 20 – Ostali olovni akumulatori: – – vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina): 8507 20 41 – – – sa tečnim elektrolitom ex 8507 20 41 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 20 49 – – – ostali ex 8507 20 49 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostali: 8507 20 92 – – – sa tečnim elektrolitom: ex 8507 20 92 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 20 98 – – – ostali: ex 8507 20 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 30 – Nikl-kadmijum akumulatori: 8507 30 20 – – hermetički (nepropusno) zatvoreni: ex 8507 30 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostali: 8507 30 81 – – – vučni akumulatori (za pogon elektromotora vozila ili mašina) ex 8507 30 81 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 30 89 – – – ostali: ex 8507 30 89 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 40 00 – Nikl-gvožđe akumulatori: ex 8507 40 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 80 – Ostali akumulatori: 8507 80 20 – – nikl-hidridni: ex 8507 80 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 80 30 – – litijum-jonski: ex 8507 80 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 80 80 – – ostali: ex 8507 80 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 90 – Delovi: 8507 90 20 – – ploče za akumulatore: ex 8507 90 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 90 30 – – separatori: ex 8507 90 30 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8507 90 90 – – ostalo: ex 8507 90 90 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8514 Industrijske i laboratorijske električne peći (uključujući indukcione ili dielektrične); ostala industrijska ili laboratorijska oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala: 8514 10 – Peći zagrevane električnim otporom 8514 20 – Indukcione i dielektrične peći 8514 40 00 – Ostala oprema za indukcionu ili dielektričnu termičku obradu materijala 8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdzanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: 8516 60 – Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi: 8516 60 10 – – štednjaci (koji imaju najmanje jednu pećnicu i grejnu ploču) 8516 80 – Električni grejni otpornici: 8516 80 20 – – opremljeni nosačem od izolacionog materijala: ex 8516 80 20 – – – Osim opremljenih samo sa jednostavnim izolacionim nosačem i električnim priključnicama, za zaštitu od mraza ili za odmrzavanje, za civilne vazduhoplove 8516 80 80 – – ostali ex 8516 80 80 – – – Osim opremljenih samo sa jednostavnim izolacionim nosačem i električnim priključnicama, za zaštitu od mraza ili za odmrzavanje, za civilne vazduhoplove 8516 90 00 – Delovi 8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528: – Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN): 8517 62 00 – – mašine za prijem, konverziju i prenos ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući komutacione i usmerivačke aparate: ex 8517 62 00 – – – komutacioni aparati za telefoniju i telegrafiju 8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka: – Zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama: 8518 21 00 – – zvučne kutije sa jednim zvučnikom: ex 8518 21 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 22 00 – – zvučne kutije sa više zvučnika: ex 8518 22 00 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 29 – – ostalo: 8518 29 95 – – – ostalo: ex 8518 29 95 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 60 00 – Predajnici sa ugrađenim prijemnikom: ex 8525 60 00 — Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: – Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: 8528 72 – – ostali, u boji: – – – ostali: – – – – sa katodnom cevi: – – – – – sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana: 8528 72 35 – – – – – – preko 52 cm , ali ne preko 72 cm 8535 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, osigurači, odvodnici prenapona, ograničavači napona, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i drugi konektori, razvodne kutije), za napone preko 1000 V: 8535 10 00 – Osigurači – Automatski prekidači strujnih kola: 8535 21 00 – – za napon manji od 72,5 kV 8535 29 00 – – ostali 8535 30 – Rastavljači i prekidači 8535 90 00 – Ostalo 8536 Električni aparati za uključivanje i isključivanje ili zaštitu električnih strujnih kola ili za ostvarivanje priključivanja za ili u električnim strujnim kolima (npr.: prekidači, releji, osigurači, prigušivači talasa visoke frekvencije, utikači i utičnice, sijalična grla i ostali konektori, razvodne kutije), za napone ne preko 1000 V; konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ili kablove: 8536 10 – Osigurači 8536 20 – Automatski prekidači strujnih kola 8536 30 – Ostali aparati za zaštitu električnih strujnih kola – Sijalična grla, utikači i utičnice: 8536 61 – – sijalična grla 8536 70 – Konektori za optička vlakna, snopove optičkih vlakana ilikablove 8536 90 – Ostali aparati: 8536 90 01 – – dovršeni šinski razvodnici za električne provodnike 8536 90 85 – – ostali 8537 Table, ploče, pultovi, stolovi, ormari i ostale osnove, opremljeni sa dva ili više proizvoda iz tar. brojeva 8535 i 8536, za električno upravljanje ili razvođenje električne energije, uključujući one sa ugrađenim instrumentima i aparatima iz Glave 90 i aparatima za numeričko upravljanje,osim komutacionih aparata iz tar. broja 8517 8539 Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice: 8539 10 00 – Zatvoreni reflektorski ulošci sa ugrađenim sijalicama: ex 8539 10 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica: 8539 32 – – sijalice sa živinom ili natrijumovom parom; sijalice sa metalnim halogenidima 8539 39 00 – – ostale – Ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice: 8539 41 00 – – lučne sijalice 8539 49 – – ostale: 8539 49 10 – – – ultraljubičaste sijalice 8539 90 – Delovi: 8539 90 10 – – podnožja za sijalice 8540 Termojonske, hladnokatodne i fotokatodne elektronske cevi (npr: vakuumske cevi ili cevi punjene parom ili gasom, ispravljačke cevi sa živinim lukom, katodne cevi, cevi za televizijske kamere): 8540 20 – Cevi za televizijske kamere; pretvarači i pojačivači slike; ostale fotokatodne cevi: 8540 20 80 – – ostalo 8540 40 00 – Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, u boji, sa razmakom fosfornih tačaka na ekranu manjim od 0,4 mm 8540 50 00 – Cevi za displeje za davanje podataka ili za grafičke displeje, crno bele i ostale jednobojne 8540 60 00 – Ostale katodne cevi – Mikrotalasne cevi (npr.: magnetroni, klistroni, cevi sa progresivnim talasima i karcinotroni), osim cevi sa upravljačkom rešetkom: 8540 71 00 – – magnetroni 8540 72 00 – – klistroni 8540 79 00 – – ostale – Ostale elektronske cevi: 8540 81 00 – – prijemne i pojačivačke cevi 8540 89 00 – – ostale 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora: – Žica za namotaje: 8544 11 – – od bakra 8544 19 – – ostala 8544 70 00 – Kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana 8546 Električni izolatori od bilo kog materijala 8605 00 00 Železnički ili tramvajski putnički vagoni, nesamohodni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i ostali železnički ili tramvajski vagoni za specijalne svrhe, nesamohodni (osim onih iz tar. broja 8604) 8606 Železnički ili tramvajski teretni vagoni, nesamohodni: 8606 10 00 – Vagoni cisterne i slično 8606 30 00 – Samoistovarni vagoni, osim onih iz tar. podbroja 8606 10 – Ostali: 8606 91 – – sa krovom i zatvoreni: 8606 91 80 – – – ostali: ex 8606 91 80 – – – – vagoni sa izolacijom ili hlađenjem, osim onih iz tar. podbroja 8606 10 8606 99 00 – – ostali 8701 Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 8709): 8701 20 – Drumski tegljači (“šleperi”) za poluprikolice: 8701 20 10 – – novi 8701 90 – Ostali: – – poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: – – – novi, snage motora: 8701 90 35 – – – – preko 75 kW, ali ne preko 90 kW 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući „karavan” i „kombi” vozila i vozila za trke: – Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: 8703 21 – – zapremine cilindara ne preko 1000 cm3: 8703 21 10 – – – nova: ex 8703 21 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti 8703 22 – – zapremine cilindara preko 1000 cm3 , ali ne preko 1500 cm3: 8703 22 10 – – – nova: ex 8703 22 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti ex 8703 22 10 – – – – Osim onih koji su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 22 90 – – – upotrebljavana 8703 23 – – zapremine cilindara preko 1500 cm3 , ali ne preko 3000 cm3: – – – nova: 8703 23 11 – – – – za stanovanje ili kampovanje 8703 23 19 – – – – ostala: ex 8703 23 19 – – – – – prvog stepena rastavljenosti ex 8703 23 19 – – – – – Osim onih koji su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 23 90 – – – upotrebljavana 8703 24 – – zapremine cilindara preko 3000 cm3: 8703 24 10 – – – nova: ex 8703 24 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti – Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8703 31 – – zapremine cilindara ne preko 1500 cm3: 8703 31 10 – – – nova: ex 8703 31 10 – – – – prvog stepena rastavljenosti 8703 31 90 – – – upotrebljavana 8703 32 – – zapremine cilindara preko 1500 cm3 , ali ne preko 2500 cm3: – – – nova: 8703 32 11 – – – – za stanovanje ili kampovanje 8703 32 19 – – – – ostala: ex 8703 32 19 – – – – – prvog stepena rastavljenosti ex 8703 32 19 – – – – – Osim onih koji su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 32 90 – – – upotrebljavana 8703 33 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3: – – – nova: 8703 33 11 – – – – za stanovanje ili kampovanje 8703 33 19 – – – – ostala: ex 8703 33 19 – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 Motorna vozila za prevoz robe: – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8704 21 – – bruto mase ne preko 5 t: 8704 21 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3: 8704 21 31 – – – – – nova: ex 8704 21 31 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti – – – – sa motorima zapremine cilindra do 2 500 cm3: 8704 21 91 – – – – – nova: ex 8704 21 91 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 22 – – bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: 8704 22 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: 8704 22 91 – – – – nova: ex 8704 22 91 – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 23 – – bruto mase preko 20 t: 8704 23 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: 8704 23 91 – – – – nova: ex 8704 23 91 – – – – – prvog stepena rastavljenosti – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: 8704 31 – – bruto mase ne preko 5 t: 8704 31 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3: 8704 31 31 – – – – – nova: ex 8704 31 31 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti – – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: 8704 31 91 – – – – – nova: ex 8704 31 91 – – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8704 32 – – bruto mase preko 5 t: 8704 32 10 – – – konstruisana za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostala: 8704 32 91 – – – – nova: ex 8704 32 91 – – – – – prvog stepena rastavljenosti 8706 00 Šasije sa ugrađenim motorom za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705 8707 Karoserije (uključujući i kabine) za motorna vozila iz tar. br. 8701 do 8705: 8707 10 – Za vozila iz tar. br. 8703: 8707 10 10 – – za industrijsku montažu 8710 00 00 Tenkovi i druga oklopna borbena motorna vozila, opremljena ili ne naoružanjem, i njihovi delovi 8711 Motocikli (uključujući mopede), bicikli i slična vozila sa pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice: 8711 10 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara ne preko 50 cm3 8711 50 00 – Sa klipnim motorom (osim rotacionih klipnih motora), zapremine cilindara preko 800 cm3 8711 90 00 – Ostalo 8714 Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: – Za motocikle (uključujući i mopede): 8714 11 00 – – sedišta 8714 19 00 – – ostalo – Ostali: 8714 91 – – ramovi i viljuške i njihovi delovi 8714 92 – – naplaci i paoci točkova 8714 93 – – glavčine, osim glavčina sa kočnicom i kočnica za glavčine, i slobodni lančanici 8714 94 – – kočnice, uključujući glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine, i njihovi delovi 8714 95 00 – – sedišta 8714 96 – – pedale i krivajni mehanizmi, i njihovi delovi 8714 99 – – ostalo 8716 Prikolice i poluprikolice; ostala vozila, nesamohodna; njihovi delovi: 8716 10 – Prikolice i poluprikolice za stanovanje ili kampovanje 8716 20 00 – Samoutovarne ili samoistovarne prikolice i poluprikolice za poljoprivredne svrhe – Ostale prikolice i poluprikolice za prevoz robe: 8716 31 00 – – prikolice-cisterne i poluprikolice-cisterne 8716 39 – – ostale: 8716 39 10 – – – konstruisane za prevoz visoko radioaktivnih materija – – – ostale: – – – – nove: 8716 39 30 – – – – – poluprikolice – – – – – ostale: 8716 39 51 – – – – – – jednoosovinske 8716 39 80 – – – – upotrebljavane 8716 40 00 – Ostale prikolice i poluprikolice 8716 80 00 – Ostala vozila 8716 90 – Delovi 9003 Okviri za naočare ili slične proizvode i njihovi delovi: – Okviri: 9003 19 – – od ostalih materijala: 9003 19 10 – – – od plemenitih metala ili metala platiranih plemenitim metalima 9004 Naočare i slični proizvodi, korektivni, zaštitni i ostali: 9004 10 – Naočare za sunce 9028 Merači potrošnje ili proizvodnje gasova, tečnosti ili elektriciteta, uključujući merače za njihovo baždarenje: 9028 10 00 – Gasomeri 9028 20 00 – Merači tečnosti 9028 30 – Električna brojila 9028 90 – Delovi i pribor: 9028 90 10 – – za električna brojila 9101 Ručni, dzepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa, sa kutijom od plemenitog metala ili od metala platiranog plemenitim metalom 9102 Ručni, dzepni i drugi lični časovnici, uključujući i štoperice istog tipa, osim onih iz tar. broja 9101 9103 Kućni, kancelarijski i slični časovnici sa mehanizmom za lične časovnike, isključujući časovnike iz tar. broja 9104 9105 Ostali časovnici (osim časovnika sa mehanizmom za lične časovnike) 9113 Kaiševi i narukvice za ručne časovnike i delovi za kaiševe i narukvice 9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi 9401 20 00 – Sedišta za motorna vozila 9401 30 – Obrtna sedišta sa podešavanjem visine: 9401 30 10 – – tapacirana, sa naslonom za leđa i sa točkićima ili klizačima 9401 80 00 – Ostala sedišta 9401 90 – Delovi: 9401 90 10 – – za sedišta za vazduhoplove – – ostali: 9401 90 80 – – – ostali 9403 Ostali nameštaj i njegovi delovi: 9403 10 – Metalni kancelarijski nameštaj 9403 20 – Ostali metalni nameštaj: 9403 20 20 – – kreveti ex 9403 20 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9403 20 80 – – ostalo ex 9403 20 80 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9403 70 00 – Nameštaj od plastičnih masa: ex 9403 70 00 – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Nameštaj od ostalih materijala, uključujući trsku, pruće, bambus i slične materijale: 9403 81 00 – – od bambusa ili ratana 9403 89 00 – – ostala 9403 90 – Delovi: 9403 90 10 – – od metala 9404 Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene: 9404 10 00 – Nosači madraca – Madraci: 9404 21 – – od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene 9404 30 00 – Vreće za spavanje 9404 90 – Ostalo 9405 Lampe i druga svetleća tela, uključujući reflektore i njihove delove, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično, sa stalno fiksiranim svetlosnim izvorom i njihovi delovi na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 9405 10 – Lusteri i ostala električna plafonska ili zidna svetleća tela, osim za osvetljavanje javnih otvorenih prostora ili saobraćajnica: – – od plastičnih masa: 9405 10 21 – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima 9405 10 28 – – – ostale ex 9405 10 28 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9405 10 30 – – od keramike 9405 10 50 – – od stakla – – od ostalih materijala: 9405 10 91 – – – za upotrebu sa sijalicama sa vlaknima 9405 10 98 – – – ostale ex 9405 10 98 – – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 9405 20 – Električne lampe za postavljanje na sto, pored kreveta ili na pod 9405 30 00 – Setovi za osvetljavanje novogodišnjih jelki 9405 40 – Ostale električne lampe i svetleća tela 9405 50 00 – Neelektrične lampe i svetleća tela 9405 60 – Osvetljeni znaci, osvetljene pločice sa imenima i slično: 9405 60 20 – – od plastičnih masa ex 9405 60 20 – – – osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Delovi: 9405 91 – – od stakla – – – proizvodi za električna svetleća tela (isključujući reflektore): 9405 92 00 – – od plastičnih masa ex 9405 92 00 – – – Osim delova proizvoda iz tarifnog podbroja 9405 10 ili 9405 60, za civilne vazduhoplove 9406 00 Montažne zgrade: – ostale: – – od gvožđa ili čelika: 9406 00 38 – – – ostale 9406 00 80 – – od ostalih materijala 9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta: 9503 00 10 – Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima kolica za lutke: ex 9503 00 10 – Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima – Lutke u obliku ljudskih bića, delovi i pribor za njih: 9503 00 21 – – lutke 9503 00 29 – – delovi i pribor 9503 00 30 – Električni vozovi, uključujući koloseke, signale i drugi pribor za njih; kompleti za sastavljanje umanjenih modela – Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke: 9503 00 35 – – od plastičnih masa 9503 00 39 – – od ostalih materijala ex 9503 00 39 – – – Osim od drveta – Igračke u obliku životinja i neljudskih bića: 9503 00 41 – – punjene 9503 00 49 – – ostale ex 9503 00 49 – – – Osim od drveta 9503 00 55 – Muzički instrumenti i muzički aparati, u obliku igrački – Slagalice: 9503 00 69 – – ostale 9503 00 70 – Ostale igračke, u setovima ili na podlogama – Ostale igračke i modeli, sa ugrađenim motorom: 9503 00 75 – – od plastičnih masa 9503 00 79 – – od ostalih materijala – Ostalo: 9503 00 81 – – igračke u obliku oružja 9503 00 85 – – liveni minijaturni modeli od metala – – ostalo: 9503 00 95 – – – od plastike 9503 00 99 – – – ostalo 9504 Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane: 9504 10 00 – Elektronske video igre, za upotrebu sa TV prijemnikom 9504 20 – Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta: 9504 20 90 – – ostalo 9504 30 – Ostale igre, koje se puštaju u rad metalnim novcem, banknotama, bankovnim karticama, žetonima ili drugim sredstvima plaćanja, osim opreme za automatske kuglane 9504 40 00 – Karte za igranje 9504 90 – Ostalo 9505 Praznični, karnevalski i drugi proizvodi za razonodu, uključujući za mađioničarske trikove i slično 9507 Štapovi, udice i ostali pribor, za ribolov; mreže za izvlačenje upecanih riba; mreže za leptire i slične mreže; „ptice” za mamljenje (osim onih iz tar. br. 9208 i 9705) i slični rekviziti za lov i streljaštvo: 9507 10 00 – Štapovi za ribolov 9507 20 – Udice, uključujući sa strukovima 9507 90 00 – Ostalo 9508 Vrteške, ljuljaške, streljane i druge vašarske razonode; putujući cirkusi i putujuće menažerije; putujuća pozorišta: 9603 Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom): – Četkice za zube, četkice za brijanje, četke za kosu, četke za nokte, četke za trepavice i druge toaletne četke za ličnu toaletu, uključujući četke koje predstavljaju delove aparata za ličnu toaletu: 9603 21 00 – – četkice za zube, uključujući četkice za zubne proteze 9603 29 – – ostalo 9603 30 – Četkice za umetnike, četkice za pisanje i slične četkice za nanošenje kozmetike: 9603 30 90 – – četkice za nanošenje kozmetike 9603 40 – Četke za bojenje, premazivanje i slično (osim četki iz tar. podbroja 9603 30); jastučići za nanošenje boje i valjci za bojenje 9603 50 00 – Ostale četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila 9605 00 00 Putni setovi (neseseri) za ličnu toaletu, šivenje ili čišćenje cipela ili odela 9607 Patentni zatvarači i njihovi delovi: – Patentni zatvarači: 9607 11 00 – – sa zupcima od prostih metala 9607 19 00 – – ostali 9608 Hemijske olovke; flomasteri i markeri sa vrhom od filca ili drugog poroznog materijala; naliv-pera i slična pera; pera za kopiranje; patent olovke; držalja za pera, držalja za olovke i slična držalja; delovi (uključujući kape i klipsove) navedenih proizvoda, osim onih iz tar. broja 9609 9610 00 00 Tablice i table za pisanje ili crtanje, uramljene ili neuramljene 9611 00 00 Datumari, žigovi i numeratori i slično (uključujući i sprave za štampanje ili utiskivanje na etiketama) predviđeni za rad u ruci; ručne slagaljke i garniture za štampanje koje sadrže takve slagaljke 9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije: 9612 10 – Trake 9613 Upaljači za cigarete i drugi upaljači, uključujući mehaničke ili električne, i njihovi delovi, osim kremena i fitilja 9614 00 Lule za pušenje (uključujući glave lula) i muštikle za cigare ili cigarete, i njihovi delovi 9615 Češljevi, kopče za kosu i slično; ukosnice, igle za uvojke, držači uvojaka, vikleri za kosu i slično, osim onih iz tar. broja 8516, i njihovi delovi 9616 Prskalice mirisa i slične toaletne prskalice, uređaji i glave za njih; puder-pufne i jastučići za nanošenje kozmetičkih ili toaletnih preparata 9617 00 Termos-boce i ostali termos sudovi, sa vakuumskom izolacijom, kompletni; njihovi delovi, osim staklenih uložaka 9701 Slike, crteži i pasteli, izrađeni u potpunosti rukom, osim crteža iz tar. broja 4906 i zanatskih proizvoda slikanih ili ukrašenih rukom; kolaži i slične ukrasne ploče 9702 00 00 Originalne gravure, štampane slike i litografije 9703 00 00 Originalne skulpture i kipovi, od bilo kog materijala 9704 00 00 Poštanske i taksene marke, prigodni koverti, prigodni koverti prvog dana, odštampane, frankirane pismonosne pošiljke i slično, upotrebljeni ili neupotrebljeni, osim onih iz tarifnog broja 4907 9705 00 00 Kolekcije i primerci od zoološkog, botaničkog, minerološkog, anatomskog, istorijskog, arheološkog, paleontološkog, etnografskog ili numizmatičkog interesa 9706 00 00 Antikviteti (starine), stariji od sto godina

ANEKS I (v)

Srpske carinske koncesije za industrijske proizvode iz Evropske zajednice

(navedeno u Članu 21)

Carinske stope će se snižavati sledećim redosledom:

danom stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 85% osnovne carine,

1.januara prve godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 70% osnovne carine,

1.januara druge godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 55% osnovne carine,

1.januara treće godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 40% osnovne carine,

1.januara četvrte godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, carinske stope će se sniziti na 20% osnovne carine,

1.januara pete godine nakon stupanja na snagu Sporazuma, ukinuće se preostale carinske stope.

Tarifna oznaka Naimenovanje 3006 Farmaceutska roba navedena u Napomeni 4. uz ovu Glavu: – Ostali: 3006 92 00 – – farmaceutski otpad 3303 00 Parfemi i toaletne vode 3304 Preparati za ulepšavanje ili šminkanje i preparati za negovanje kože (osim lekova), uključujući preparate za zaštitu od sunca ili za pojačanje pigmentacije pri sunčanju; preparati za manikir ili pedikir: 3304 10 00 – Preparati za šminkanje usana 3304 20 00 – Preparati za šminkanje očiju 3304 30 00 – Preparati za manikir ili pedikir – Ostalo: 3304 91 00 – – puderi, kompaktni ili nekompaktni 3305 Preparati za kosu: 3305 20 00 – Preparati za trajno kovrdzanje ili ispravljanje kose 3305 30 00 – Lakovi za kosu 3305 90 – Ostalo 3307 Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja, dezodoransi za ličnu upotrebu, preparati za kupanje, depilatori i ostali parfimerijski, kozmetički ili toaletni preparati, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; pripremljeni dezodoransi za prostorije, parfimisani ili neparfimisani, uključujući i one koji imaju dezinfekciona svojstva: 3307 10 00 – Preparati za upotrebu pre brijanja, za brijanje ili posle brijanja 3307 20 00 – Dezodoransi za ličnu upotrebu i preparati protiv znojenja 3307 30 00 – Parfimisane soli i ostali preparati za kupanje – Preparati za parfimisanje ili dezodorisanje prostorija, uključujući mirisne preparate za religiozne obrede: 3307 49 00 – – ostalo 3307 90 00 – Ostalo 3401 Sapun; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za upotrebu kao sapun, u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; organski površinski aktivni proizvodi i preparati za pranje kože, u obliku tečnosti ili krema i pripremljeni za prodaju na malo, sa dodatkom ili bez dodatka sapuna; hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdzentom: – Sapun i organski površinski aktivni proizvodi i preparati u obliku štapića, kolačića, livenih ili oblikovanih komada, i hartija, vata, filc i netkane tkanine, impregnisani, premazani ili prevučeni sapunom ili deterdzentom: 3401 11 00 – – za toaletnu upotrebu (uključujući proizvode sa lekovitim materijama) 3401 19 00 – – ostalo 3402 Organska površinski aktivna sredstva (osim sapuna); površinski aktivni preparati, preparati za pranje (uključujući pomoćne preparate za pranje) i preparati za čišćenje sa dodatkom ili bez dodatka sapuna, osim onih iz tar. broja 3401: 3402 90 – Ostalo: 3402 90 10 – – površinski aktivni preparati: ex 3402 90 10 – – – Osim onih koji se koriste za za flotaciju rude (penušavci) 3604 Pirotehnički proizvodi za vatromete, signalne rakete, protivgradne rakete, signalne rakete za maglu i ostali pirotehnički proizvodi: 3604 10 00 – Pirotehnički proizvodi za vatromete 3825 Ostatni proizvodi hemijske industrije ili srodnih industrija, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni; gradski otpad; talog iz kanalizacije; ostali otpad naveden u Napomeni 6. uz ovu Glavu: 3825 10 00 – Gradski otpad 3825 20 00 – Talog iz kanalizacije 3825 30 00 – Klinički otpad – Otpadni organski rastvarači: 3825 41 00 – – halogenovani 3825 49 00 – – ostali 3825 50 00 – Otpad od tečnosti za nagrizanje metala, hidrauličnih tečnosti, kočionih tečnosti i antifriza – Ostali otpad od hemijske ili srodnih industrija: 3825 61 00 – – koji uglavnom sadrži organske sastojke 3825 69 00 – – ostali 3825 90 – Ostalo: 3825 90 90 – – ostalo 3922 Kade, tuš-kade, lavaboi, bidei, klozetske šolje, sedišta i poklopci, vodokotlići i slični sanitarni proizvodi, od plastičnih masa 3923 Proizvodi za transport ili pakovanje robe, od plastičnih masa; zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači, od plastičnih masa: 3923 10 00 – Kutije, sanduci, gajbe i slični proizvodi – Vreće i kese (uključujući kupaste): 3923 21 00 – – od polimera etilena 3923 50 – Zapušači, poklopci, zaklopci i ostali zatvarači: 3923 50 90 – – ostalo 3924 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali proizvodi za domaćinstvo i higijenski ili toaletni proizvodi, odplastičnih masa: 3924 10 00 – Stono i kuhinjsko posuđe i pribor 3925 Građevinski proizvodi za ugrađivanje, od plastičnih masa, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 3925 20 00 – Vrata, prozori i okviri za njih, pragovi za vrata 3925 30 00 – Kapci, roletne (uključujući venecijanske roletne) i slični proizvodi i njihovi delovi 3926 Ostali proizvodi od plastičnih masa i proizvodi od ostalih materijala iz tar. brojeva 3901 do 3914: 3926 10 00 – Proizvodi za kancelarije ili škole 3926 20 00 – Odeća i pribor za odeću (uključujući rukavice, sa ili bez prstiju) 4012 Protektirane ili upotrebljavane spoljne pneumatske gume; pune gume ili gume sa vazdušnim komorama, gazeći sloj (izmenljivi protektori) i zaštitni ulošci (pojasevi), od gume: – Protektirane pneumatske gume: 4012 11 00 – – vrsta koje se koriste za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile) 4012 12 00 – – vrsta koje se koriste za autobuse ili kamione 4012 13 00 – – vrsta koje se koriste za vazduhoplove ex 4012 13 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 4012 19 00 – – ostalo 4012 20 00 – Upotrebljavane pneumatske spoljne gume ex 4012 20 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 4012 90 – Ostalo 4013 Unutrašnje gume: 4013 10 – Za putničke automobile (uključujući karavane i trkačke automobile), za autobuse ili kamione: 4013 10 10 – – za putničke automobile (uključujući karavan i trkačke automobile) 4016 Ostali proizvodi od gume, osim od tvrde gume: – Ostalo: 4016 94 00 – – odbojnici za brodove ili dokove (bokobrani) na naduvavanje ili bez naduvavanja 4202 Kovčezi, koferi, neseseri, ataše-koferi, aktn-tašne, školske torbe, futrole za dvoglede, futrole za naočare, futrole za kamere, futrole za muzičke instrumente, futrole za puške, futrole za pištolje i slični kontejneri; putne torbe, termoizolovane torbe za hranu ili piće, toaletne torbe, ruksaci, ručne tašne, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za metalni novac, tašne za mape, tabakere, kese za duvan, torbe za alat, sportske torbe, futrole za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični kontejneri, od kože ili veštačke kože, od folije od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona ili potpuno ili pretežno presvučeni sa tim materijalima ili hartijom 4205 00 Ostali proizvodi od kože ili od veštačke kože: 4205 00 90 – ostalo 4414 00 Drveni okviri za slike, fotografije, ogledala i slične proizvode: 4414 00 90 – Od ostalog drveta 4415 Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta 4417 00 00 Alati, kućišta za alate, držalje za alate, kućišta i drške za metle i četke, od drveta; kalupi za obuću od drveta 4418 Građevinska stolarija i ostali proizvodi za građevinarstvo od drveta, uključujući ploče sa ćelijastom strukturom, sastavljene podne ploče, rezana i cepana šindra: 4418 10 – Prozori, vrata – prozori i okviri 4418 20 – Vrata i njihovi okviri i pragovi 4421 Ostali proizvodi od drveta: 4421 90 – Ostalo: 4421 90 98 – – ostalo 4817 Koverti, pisma – koverti, dopisnice i karte za dopisivanje, od hartije ili kartona; setovi za dopisivanje u kutijama, kesicama, notesima i sličnim pakovanjima od hartije ili kartona 4818 Toaletna hartija i slična hartija, celulozna vata ili listovi i trake od celuloznih vlakana, za upotrebu u domaćinstvu ili za sanitarne svrhe, u rolnama širine ne preko 36 cm ili sečena u određene dimenzije ili oblike; maramice, maramice za čišćenje, peškiri, stolnjaci, salvete, pelene za bebe, higijenski ulošci,tamponi, čaršavi i slični predmeti za domaćinstvo, bolnice i sanitarne potrebe, odevni predmeti i pribor za odevanje od hartijine mase, hartije, celulozne vate ili od listova ili traka od celuloznih vlakana: 4818 20 – Maramice, maramice za čišćenje ili za lice i peškiri 4819 Kutije, vreće i ostali kontejneri za pakovanje od hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana; registratori, kutije za pisma i slični kartonažni proizvodi od hartije ili kartona, koji se upotrebljavaju u kancelarijama, prodavnicama ili slično 4820 Registri, knjigovodstvene knjige, notesi, knjige za narudzbine, priznanične knjige, agende, memorandum – blokovi, dnevnici i slični proizvodi, sveske, podmetači za pisanje kombinovani sa upijajućom hartijom, povezi za knjige (za sisteme slobodnih listova ili drugi), mape, košuljice i fascikle za spise, poslovni obrasci u više primeraka, setovi sa umetnutom karbon hartijom i slični proizvodi za pisanje, od hartije ili kartona; albumi za uzorke ili kolekcije i omoti za knjige, od hartije ili kartona 4821 Etikete, od hartije ili kartona, svih vrsta, štampane i neštampane: 4821 10 – Štampane 4823 Ostala hartija, karton, celulozna vata i listovi i trake od celuloznih vlakana, sečeni u određene veličine ili oblike; ostali proizvodi od hartijine mase, hartije, kartona, celulozne vate ili listova i traka od celuloznih vlakana: – Poslužavnici, činije, tanjiri, šolje i slično, od hartije ili kartona : 4823 61 00 – – od bambusa 4823 69 – – ostalo 4823 90 – Ostalo: 4823 90 40 – – hartija i karton, koji se koriste za pisanje, štampanje ili druge grafičke svrhe 4823 90 85 – – ostalo ex 4823 90 85 – – – Osim pokrivača za podove na podlozi od hartije ili kartona, nesečeni ili sečeni u određene veličine 4909 00 Štampane ili ilustrovane poštanske razglednice; čestitke i karte koje imaju lične poruke, štampane, ilustrovane ili neilustrovane, sa kovertima ili bez koverata ili ukrasa: 4909 00 90 – Ostalo 4910 00 00 Kalendari svih vrsta, štampani, uključujući kalendar blokove 4911 Ostali štampani materijal, uključujući štampane slike i fotografije: 4911 10 – Trgovački reklamni materijal, trgovački katalozi i slično – Ostalo: 4911 99 00 – – ostalo: ex 4911 99 00 – – – Osim onih koji se koriste kao štampani optički varijabilni elementi (hologrami) 6401 Nepromočiva obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase, čije lice nije pričvršćeno za đon niti spojeno s njim ušivanjem, zakivanjem zakivcima ili ekserima, pomoću vijaka, čepova ili sličnim postupcima: – Ostala obuća: 6401 99 00 – – Ostalo: ex 6401 99 00 – – – koja pokriva kolena 6402 Ostala obuća sa đonovima i licem (gornjištem), od kaučuka, gume ili plastične mase: 6402 20 00 – Obuća sa licem (gornjištem) od traka ili kaiševa spojenih sa đonom ukivanjem čepova – Ostala obuća: 6402 91 – – koja pokriva gležanj 6402 99 – – ostalo 6403 Obuća sa đonovima od kaučuka, gume, plastične mase, kože ili veštačke kože i licem (gornjištem), od kože: 6403 40 00 – Ostala obuća sa kapnom od metala – Ostala obuća sa đonovima od kože: 6403 51 – – koja pokriva gležanj 6403 59 – – ostalo: 6403 59 05 – – – obuća izrađena od drvenog đona, bez tabanice – Ostala obuća: 6403 91 – – koja pokriva gležanj 6403 99 – – ostalo 6405 Ostala obuća 6702 Veštačko cveće, lišće i plodovi i njihovi delovi; proizvodi izrađeni od veštačkog cveća, lišća ili plodova 6806 Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune; ekspandirani ili listasti vermikulit, ekspandirane gline, penušava zgura i slični ekspandirani mineralni materijali; mešavine i proizvodi od mineralnih materijala za termičku ili zvučnu izolaciju ili za apsorbovanje zvuka, osim onih iz tar. broja 6811, 6812 ili iz Glave 69: 6806 10 00 – Vuna od šljake-zgure, vuna od kamena i slične mineralne vune (uključujući međusobne mešavine), u rasutom stanju, listovima, pločama ili rolnama 6901 00 00 Opeke, blokovi, pločice i ostali proizvodi od silikatnog fosilnog brašna (npr., od kiselgura, tripolita ili diatomita) ili od sličnih silikatnih zemlji 6902 Vatrostalne opeke, blokovi, pločice i slični vatrostalni keramički proizvodi za ugradnju, osim onih od silikatnog fosilnog brašna ili od sličnih silikatnih zemlji: 6902 10 00 – Koji sadrže, po masi, pojedinačno ili zajedno, više od 50% sledećih elemenata: Mg, Ca ili Cr izraženih kao MgO, CaO ili Cr2O3: ex 6902 10 00 – – Osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći 6902 20 – Sa sadržajem preko 50% po masi aluminijum oksida (Al2O3), silicijum dioksida (SiO2) ili mešavina ili jedinjenja tih proizvoda: 6902 20 10 – – sa sadržajem, po masi, 93% ili više silicijum dioksida (SiO2) – – ostalo: 6902 20 91 – – – sa sadržajem, po masi, više od 7%, ali manje od 45% alumijum oksida (Al2O3) 6902 20 99 – – – ostalo: ex 6902 20 99 – – – – Osim onih koji se koriste kao blokovi za staklarske peći 6907 Neglazirane keramičke pločice za popločavanje i oblaganje; neglazirane keramičke kockice za mozaik i slično na podlozi ili bez podloge 6908 Glazirane keramičke pločice za popločavanje ili oblaganje; glazirane keramičke kockice i slično za mozaik na podlozi ili bez podloge: 6908 10 – Pločice, kockice i slični proizvodi pravougaonih ili drugih oblika, kod kojih se površina najveće strane može uklopiti u kvadrat stranice manje od 7 cm 6908 90 – Ostalo: – – od obične keramike: 6908 90 11 – – – dvostruke pločice tipa „Spaltplatten” – – – ostalo, maksimalne debljine: 6908 90 21 – – – – ne preko 15 mm 6908 90 29 – – – – preko 15 mm – – ostalo: 6908 90 31 – – – dvostruke pločice tipa „Spaltplatten” – – – ostalo: 6908 90 51 – – – – sa licem ne preko 90 cm2 – – – – ostalo: 6908 90 91 – – – – – proizvodi od keramike (kamenine) 6908 90 93 – – – – – proizvodi od fajansa ili fine keramike 6910 Sudopere, lavaboi, stubovi za lavaboe, kade, bidei, klozetske šolje, vodokotlići, pisoari i slični proizvodi 6911 Stono posuđe, kuhinjsko posuđe, ostali predmeti za domaćinstvo ili toaletnu upotrebu, od porcelana: 6911 10 00 – Stono i kuhinjsko posuđe 6914 Ostali proizvodi od keramike: 6914 10 00 – Od porcelana 7010 Baloni, boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali kontejneri, od stakla, za transport ili pakovanje robe; tegle od stakla za konzerviranje, čepovi, poklopci i ostali zatvarači od stakla: 7010 90 – Ostalo: 7010 90 10 – – posude za konzervisanje (sterilisanje) – – ostalo: 7010 90 21 – – – izrađeno od staklenih cevi – – – ostalo, zapremine od: 7010 90 31 – – – – 2,5 l ili više – – – – manje od 2,5 l: – – – – – za piće i hranu: – – – – – – boce: – – – – – – – od neobojenog stakla, zapremine od: 7010 90 41 – – – – – – – – 1 l ili više 7010 90 43 – – – – – – – – više od 0,33 l ali manje od 1 l 7010 90 47 – – – – – – – – manje od 0,15 l – – – – – – – od obojenog stakla, zapremine od: 7010 90 51 – – – – – – – – 1 l ili više 7010 90 57 – – – – – – – – manje od 0,15 l – – – – – – ostale, zapremine od: 7010 90 61 – – – – – – – 0,25 l ili više 7010 90 67 – – – – – – – manje od 0,25 l – – – – – za ostale proizvode: 7010 90 91 – – – – – – od neobojenog stakla 7010 90 99 – – – – – – od obojenog stakla 7013 Proizvodi od stakla vrsta koji se upotrebljavaju za stolom, u kuhinji, za toaletne svrhe, u kancelarijama, za unutrašnju dekoraciju i slične svrhe (osim onih iz tar. broja 7010 ili 7018) 7020 00 Ostali proizvodi od stakla: – ulošci za termos boce ili ostale vakuum sudove: 7020 00 07 – – nedovršeni 7020 00 08 – – dovršeni 7113 Nakit i delovi nakita od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima 7114 Predmeti zlatarstva ili kujundzijstva i njihovi delovi, od plemenitih metala ili od metala platiranih plemenitim metalima 7208 Toplo valjani pljosnati proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, neplatirani i neprevučeni: 7208 10 00 – U koturovima, samo toplo valjani, sa šarama u reljefu: ex 7208 10 00 – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi – Ostali, u koturovima, samo toplo valjani, dekapirani: 7208 25 00 – – debljine 4,75 mm i veće 7208 26 00 – – debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm 7208 27 00 – – debljine manje od 3 mm – Ostali, u koturovima, samo toplo valjani: 7208 36 00 – – debljine preko 10 mm 7208 37 00 – – debljine 4,75 mm ili veće, ali ne preko 10 mm 7208 38 00 – – debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm 7208 40 00 – Nenamotani (u tablama), samo toplo valjani, sa reljefnom površinom – Ostali, nenamotani (table), samo toplo valjani: 7208 51 – – debljine preko 10 mm: – – – debljine preko 10 mm, ali ne preko 15 mm, širine: 7208 51 98 – – – – manje od 2050 mm 7208 52 – – debljine 4,75 mm ili veće, ali ne preko 10 mm: – – – ostali, širine: 7208 52 99 – – – – manje od 2050 mm 7208 53 – – debljine 3 mm i veće, ali manje od 4,75 mm: 7208 53 90 – – – ostali 7208 54 00 – – debljine manje od 3 mm 7208 90 – Ostali: 7208 90 20 – – bušeni: ex 7208 90 20 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7208 90 80 – – ostali: ex 7208 90 80 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 Pljosnati valjani proizvodi, od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm i veće, samo hladno valjani (hladno redukovani), neplatirani i neprevučeni: – U koturovima, samo hladno valjani (hladno redukovani): 7209 15 00 – – debljine 3 mm i veće 7209 16 – – debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm: 7209 16 90 – – – ostali: ex 7209 16 90 – – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 17 – – debljine 0,5 mm ili veće, ali ne preko 1 mm: 7209 17 90 – – – ostali: ex 7209 17 90 – – – – Osim onih:- sa sadržajem ugljenika 0,6% i više, po masi- širine preko 1500 mm; ili- širine 1350 mm ili veće, ali ne preko1500 mm i debljine 0,6 mm ili veće, ali ne preko 0,7 mm 7209 18 – – debljine manje od 0,5 mm: – – – ostali: 7209 18 91 – – – – debljine 0,35 mm ili veće, ali manje od 0,5 mm: ex 7209 18 91 – – – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 18 99 – – – – debljine manje od 0,35 mm: ex 7209 18 99 – – – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi – Nenamotani (u tablama), samo hladno valjani (hladno redukovani): 7209 26 – – debljine preko 1 mm, ali manje od 3 mm: 7209 26 90 – – – ostali 7209 27 – – debljine 0,5 mm ili veće, ali ne preko 1 mm: 7209 27 90 – – – ostali: ex 7209 27 90 – – – – Osim onih:- širine 1500 mm ili veće; ili- širine 1350 mm ili veće, ali ne preko1500 mm i debljine 0,6 mm ili veće, ali ne preko 0,7 mm 7209 90 – Ostali: 7209 90 20 – – bušeni: ex 7209 90 20 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7209 90 80 – – ostali: ex 7209 90 80 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7210 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine 600 mm ili veće, platirani ili prevučeni: – Prevučeni kalajem: 7210 11 00 – – debljine 0,5 mm i veće 7210 12 – – debljine manje od 0,5 mm: 7210 12 20 – – – beli lim: ex 7210 12 20 – – – – debljine 0,2 mm i veće 7210 12 80 – – – ostali 7210 70 – Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom 7210 90 – Ostali: 7210 90 40 – – kalajisani i štampani 7210 90 80 – – ostali 7211 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika, širine manje od 600 mm, neplatirani i neprevučeni: – Samo toplo valjani: 7211 14 00 – – ostali, debljine 4,75 mm i veće 7211 19 00 – – ostali – Samo hladno valjani (hladno redukovani): 7211 23 – – sa sadržajem ugljenika po masi manjim od 0,25%: – – – ostali: 7211 23 30 – – – – debljine 0,35 mm i veće 7211 29 00 – – ostali 7211 90 – Ostali: 7211 90 20 – – bušeni: ex 7211 90 20 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7211 90 80 – – ostali: ex 7211 90 80 – – – sa sadržajem ugljenika manje od 0,6%, po masi 7212 Pljosnati valjani proizvodi od gvožđa ili nelegiranog čelika širine manje od 600 mm, platirani ili prevučeni: 7212 10 – Prevučeni kalajem: 7212 10 90 – – ostali 7212 40 – Obojeni, lakirani ili prevučeni plastičnom masom 7216 Profili od gvožđa ili nelegiranog čelika: – Profili samo hladno dobijeni ili hladno dovršeni: 7216 61 – – dobijeni iz pljosnatih valjanih proizvoda 7216 69 00 – – ostali 7217 Hladno dobijena žica od gvožđa ili nelegiranog čelika: 7217 10 – Neprevučena, polirana ili nepolirana: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: 7217 10 10 – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka manje od 0,8 mm – – – maksimalne dimenzije poprečnog preseka 0,8 mm ili veće: 7217 10 31 – – – -sa udubljenjima, rebrima, žlebovima ili drugim deformacijama dobijenim u procesu valjanja 7217 10 50 – – sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi 7217 20 – Prevučena cinkom: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi , maksimalne dimenzije poprečnog preseka: 7217 20 10 – – – manje od 0,8 mm 7217 30 – Prevučena ostalim prostim metalima: – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi: 7217 30 41 – – – prevučena bakrom 7217 90 – Ostala: 7217 90 20 – – sa sadržajem ugljenika manjim od 0,25%, po masi 7217 90 50 – – sa sadržajem ugljenika 0,25% i većim, ali manjim od 0,6%, po masi 7306 Ostale cevi i šuplji profili (npr.: sa otvorenim spojevima, zavarene, zakovane ili zatvorene na sličan način), od gvožđa ili čelika: – Cevi za naftovode ili gasovode: 7306 11 – – Zavarene, od nerđajućeg čelika: 7306 11 10 – – – podužno zavarene ex 7306 11 10 – – – – Spoljašnjeg prečnika ne preko168,3 mm 7306 19 – – ostala: – – – podužno zavarene: 7306 19 11 – – – – Spoljašnjeg prečnika ne preko168,3 mm 7306 30 – Ostale, zavarene, kružnog poprečnog preseka, od gvožđa ili nelegiranog čelika: – – ostale: – – – ostale, spoljašnjeg prečnika: – – – – ne preko 168,3 mm: 7306 30 77 – – – – – ostale: ex 7306 30 77 – – – – – – Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove – Ostale, zavarene, koje nisu kružnog poprečnog preseka: 7306 61 – – Kvadratnog ili pravougaonog poprečnog preseka: – – – sa zidom debljine ne preko 2 mm: 7306 61 19 – – – – ostale: ex 7306 61 19 – – – – – Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – sa zidom debljine preko 2 mm: 7306 61 99 – – – – ostale: ex 7306 61 99 – – – – – Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7306 69 – – od ostalih poprečnih preseka koji nisu kružni: 7306 69 90 – – – ostale: ex 7306 69 90 – – – – Osim onih sa ugrađenim priborom pogodne za transport gasova ili tečnosti, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 Upredena žica, užad, kablovi, pletene trake i slično, od gvožđa ili čelika, električno neizolovani: 7312 10 – Upredena žica, užad i kablovi: – – ostali, sa maksimalnom dimenzijom poprečnog preseka: – – – preko 3 mm: – – – – užad i kablovi (uključujući i one zatvorene konstrukcije): – – – – – neprevučeni ili samo prevučeni cinkom, maksimalne dimenzije poprečnog preseka: 7312 10 81 – – – – – – preko 3 mm, ali ne preko 12 mm: ex 7312 10 81 – – – – – – – Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 83 – – – – – – preko 12 mm, ali ne preko 24 mm: ex 7312 10 83 – – – – – – – Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 85 – – – – – – preko 24 mm, ali ne preko 48 mm: ex 7312 10 85 – – – – – – – Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 89 – – – – – – preko 48 mm: ex 7312 10 89 – – – – – – – Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7312 10 98 – – – – – ostali: ex 7312 10 98 – – – – – – Osim onih opremljenih ili gotovih za upotrebu, koji se koriste za civilne vazduhoplove 7321 Peći za zagrevanje prostorija, štednjaci, rešetkasta ognjišta, kuhinjske peći (uključujući i sa pomoćnim kazanom za centralno grejanje), roštilji, mangali, gasni rešoi, grejači tanjira i slični aparati za domaćinstvo, neelektrični, i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: – Aparati za kuvanje i grejači tanjira: 7321 11 – – na gas ili i na gas i na druga goriva 7321 12 00 – – na tečna goriva 7321 19 00 – – ostali, uključujući aparate na čvrsta goriva ex 7321 19 00 – – – Na čvrsta goriva – Ostali aparati: 7321 81 – – na gas ili i na gas i na druga goriva 7321 82 – – na tečna goriva: 7321 90 00 – Delovi 7323 Stoni, kuhinjski i drugi proizvodi za domaćinstvo i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika; vuna od gvožđa ili čelika, sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice i slično, od gvožđa ili čelika: 7323 10 00 – Vuna od gvožđa ili čelika; sunđeri za ribanje posuđa i jastučići za ribanje ili poliranje, rukavice ili slično – Ostalo: 7323 92 00 – – od livenog gvožđa, emajlirani 7323 94 – – od gvožđa (osim od livenog gvožđa) ili čelika, emajlirani: 7323 94 90 – – – ostalo 7323 99 – – ostali: – – – ostalo: 7323 99 91 – – – – lakirano ili obojeno 7324 Sanitarni proizvodi i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: 7324 10 00 – Sudopere i lavaboi, od nerđajućeg čelika: ex 7324 10 00 – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Kade: 7324 29 00 – – ostale 7407 Šipke i profili, od bakra: 7407 10 00 – Od rafinisanog bakra – Od legura bakra: 7407 21 – – od legura bakra i cinka (mesing) 7408 Žica od bakra: – Od legura bakra: 7408 21 00 – – od legura bakra i cinka (mesing) 7408 29 00 – – ostala 7409 Ploče, limovi i trake, od bakra, debljine preko 0,15 mm 7411 Cevi od bakra 7412 Pribor za cevi, od bakra (npr.: spojnice, kolena, mufovi): 7604 Šipke i profili, od aluminijuma: 7604 10 – Od nelegiranog aluminijuma – Od legura aluminijuma: 7604 21 00 – – šuplji profili 7604 29 – – ostalo: 7604 29 90 – – – profili 7606 Ploče, limovi i trake, od aluminijuma, debljine preko 0,20 mm: – Pravougaoni (uključujući i kvadratne): 7606 11 – – od nelegiranog aluminijuma 7606 12 – – od legura aluminijuma: 7606 12 10 – – – trake za žaluzine – – – ostali: 7606 12 50 – – – – premazani, lakirani ili prevučeni plastičnom masom – – – – ostali, debljine: 7606 12 93 – – – – – 3 mm i veće ali manje od 6 mm 7606 12 99 – – – – – 6 mm i veće – Ostali: 7606 91 00 – – od nelegiranog aluminijuma 7606 92 00 – – od legura aluminijuma 7608 Cevi od aluminijuma: 7608 10 00 – Od nelegiranog aluminijuma ex 7608 10 00 – – Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7608 20 – Od legura aluminijuma: 7608 20 20 – – zavarene ex 7608 20 20 – – – Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove – – ostale: 7608 20 89 – – – ostale ex 7608 20 89 – – – – Osim sa ugrađenim priborom, pogodne za transport gasova ili tečnosti, za civilne vazduhoplove 7610 Konstrukcije od aluminijuma (osim montažnih zgrada iz tar. broja 9406) i delovi konstrukcija (npr.: mostovi i sekcije mostova, tornjevi, rešetkasti stubovi, krovovi, krovni kosturi, vrata i prozori i okviri za njih, pragovi za vrata, ograde i stubovi); limovi, šipke, profili, cevi i slično od aluminijuma, pripremljeni za upotrebu u konstrukcijama: 7610 10 00 – Vrata, prozori i okviri za njih i pragovi za vrata 7610 90 – Ostalo: 7610 90 10 – – mostovi i sekcije mostova, tornjevi i rešetkasti stubovi 8215 Kašike, viljuške, kutlače, kašike za penu, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i sličan kuhinjski i stoni pribor: – Ostali: 8215 91 00 – – prevučeni plemenitim metalom 8407 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću svećice, sa naizmeničnim ili obrtnim kretanjem klipa: – Klipni motori sa naizmeničnim kretanjem klipa, za pogon vozila iz Glave 87: 8407 34 – – zapremine preko 1000 cm3: – – – ostali: 8407 34 30 – – – – upotrebljavani 8408 Klipni motori sa unutrašnjim sagorevanjem, na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8408 10 – Pogonski motori za plovila: – – upotrebljavani: 8408 10 19 – – – ostali 8408 90 – Ostali motori: – – ostali: 8408 90 27 – – – upotrebljavani ex 8408 90 27 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8415 Uređaji za klimatizaciju, koji se sastoje od ventilatora na motorni pogon i elemenata za menjanje temperature i vlažnosti vazduha, uključujući mašine u kojima se vlažnost ne može regulisati nezavisno od temperature: – Ostalo: 8415 81 00 – – reverzibilne toplotne pumpe sa ventilatorom na motorni pogon i elementima za menjanje temperature i vlažnosti: ex 8415 81 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8418 Frižideri, zamrzivači i ostali uređaji za hlađenje ili zamrzavanje, električni ili ne; toplotne pumpe, osim uređaja za klimatizaciju vazduha iz tar. br. 8415: 8418 50 – Ostala oprema (sanduci, ormani, pultovi, vitrine i slično) za čuvanje i izlaganje, sa ugrađenim uređajima za hlađenje ili zamrzavanje: – – rashladne vitrine i pultovi (sa ugrađenom rashladnom jedinicom ili isparivačem): 8418 50 11 – – – za čuvanje zamrznute hrane 8432 Mašine za pripremanje i kultivisanje zemlje u poljoprivredi, hortikulturi i šumarstvu; valjci za travnjake i sportske terene: 8432 10 – Plugovi: – Drljače, tanjirače, aeratori, kultivatori, plevilice i kopačice: 8432 21 00 – – tanjirače 8432 29 – – ostale 8432 30 – Mašine za sejanje, sađenje i presađivanje: 8432 40 – Rasturači đubriva 8432 80 00 – Ostale mašine 8450 Mašine za pranje, za domaćinstvo i perionice, uključujući mašine koje peru i suše: – Mašine kapaciteta suvog rublja ne većeg od 10 kg: 8450 11 – – potpuno automatske mašine: – – – kapaciteta suvog rublja ne preko 6 kg: 8450 11 11 – – – – mašine koje se pune sa prednje strane 8450 11 19 – – – – mašine koje se pune odozgo 8501 Elektromotori i električni generatori (osim generatorskih agregata): 8501 40 – Ostali motori naizmenične struje, monofazni: 8501 40 20 – – snage ne preko 750 W: ex 8501 40 20 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W 8501 40 80 – – snage preko 750 W: ex 8501 40 80 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage ne preko 150 kW − Ostali motori naizmenične struje, višefazni: 8501 51 00 – – snage ne preko 750 W: ex 8501 51 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove snage preko 735 W 8501 52 – – snage preko 750 W, ali ne preko 75 kW: 8501 52 20 – – – snage preko 750 W, ali ne preko 7,5 kW: ex 8501 52 20 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 52 30 – – – snage preko 7,5 kW, ali ne preko 37 kW: ex 8501 52 30 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 52 90 – – – snage preko 37 kW, ali ne preko 75 kW: ex 8501 52 90 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 53 – – snage preko 75 kW: 8501 53 50 – – – vučni motori – – – ostali, snage: 8501 53 81 – – – – preko 75 kW, ali ne preko 375 kW: ex 8501 53 81 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – Generatori naizmenične struje: 8501 61 – – snage ne preko 75 kVA: 8501 61 20 – – – snage ne preko 7,5 kVA: ex 8501 61 20 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8501 61 80 – – – snage preko 7,5 kVA, ali ne preko 75 kVA: ex 8501 61 80 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 Električni transformatori, statički konvertori (npr.: ispravljači) i induktivni kalemovi: – Transformatori sa tečnim dielektrikom: 8504 21 00 – – snage ne preko 650 kVA 8504 22 – – snage preko 650 kVA, ali ne preko 10 000 kVA: 8504 22 10 – – – snage preko 650 kVA, ali ne preko 1600 kVA 8504 22 90 – – – snage preko 1600 kVA, ali ne preko 10000 kVA 8504 23 00 – – snage preko 10000 kVA – Ostali transformatori: 8504 32 – – snage preko 1 kVA, ali ne preko 16 kVA: 8504 32 20 – – – merni ex 8504 32 20 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 32 80 – – – ostali: ex 8504 32 80 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 33 00 – – snage preko 16 kVA, ali ne preko 500 kVA: ex 8504 33 00 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 40 – Statički konvertori (pretvarači): – – ostali: – – – ostali: 8504 40 55 – – – – punjači akumulatora: ex 8504 40 55 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – ostali: 8504 40 81 – – – – – ispravljači: ex 8504 40 81 – – – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – – – – invertori: 8504 40 88 – – – – – – snage preko 7,5 kVA: ex 8504 40 88 – – – – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8504 40 90 – – – – – ostali: ex 8504 40 90 – – – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8508 Usisivači: – sa ugrađenim elektromotorom: 8508 11 00 – – snage ne preko 1,500 W i sa vrećom za prašinu ili drugim prihvatačem za prašinu kapaciteta ne preko 20 l 8508 19 00 – – ostali 8508 70 00 – Delovi 8509 Elektromehanički aparati za domaćinstvo, sa ugrađenim elektromotorom, osim usisivača iz tarifnog broja 8508: 8516 Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači; električni aparati za grejanje prostora i električni uređaji za grejanje tla; elektro-termički aparati za uređivanje kose (npr: aparati za sušenje kose, aparati za kovrdzanje kose) i aparati za sušenje ruku; električne pegle; ostali elektrotermički uređaji za domaćinstvo; električni grejni otpornici, osim onih iz tar. broja 8545: 8516 10 – Električni protočni i akumulacioni grejači vode i potapajući grejači – Električni aparati za grejanje prostora i električni aparati za grejanje tla: 8516 21 00 – – akumulacioni 8516 29 – – ostali: 8516 29 50 – – – konvekcioni grejači – – – ostali: 8516 29 91 – – – – sa ugrađenim ventilatorom 8516 29 99 – – – – ostali – Elektrotermički aparati za uređivanje kose i sušenje ruku: 8516 31 – – aparati za sušenje kose 8516 32 00 – – ostali aparati za uređivanje kose 8516 33 00 – – aparati za sušenje ruku 8516 40 – Električne pegle: 8516 50 00 – Mikrotalasne pećnice 8516 60 – Ostale pećnice; štednjaci, aparati za kuvanje, rešoi, roštilji i ražnjevi – – aparati za kuvanje i rešoi, sa jednom ili više grejnih ploča: 8516 60 51 – – – za ugradnju 8516 60 59 – – – ostalo 8516 60 70 – – roštilji i ražnjevi 8516 60 80 – – pećnice za ugradnju 8516 60 90 – – ostalo – Ostali elektrotermički uređaji: 8516 71 00 – – aparati za pripremanje kafe ili čaja 8516 72 00 – – tosteri 8516 79 – – ostalo 8517 Telefonski aparati, uključujući telefone za mrežu stanica ili za druge bežične mreže; ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN), osim emisionih i prijemnih aparata iz tarifnih brojeva 8443, 8525, 8527 ili 8528: – Ostali aparati za prenos ili prijem glasa, slika ili drugih podataka, uključujući aparate za komunikaciju u žičnoj ili bežičnoj mreži (kao što su lokalna – LAN ili širokopojasna mreža – WAN): 8517 69 – – Ostali: – – – Prijemni aparati za radio-telefoniju radiotelegrafiju: 8517 69 39 – – – – ostali ex 8517 69 39 – – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 Mikrofoni i njihovi stativi; zvučnici, uključujući i zvučnike u zvučnim kutijama; slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika; audio-frekventni električni pojačivači; električni kompleti za pojačavanje zvuka: 8518 10 – Mikrofoni i njihovi stativi: 8518 10 95 – – ostali: ex 8518 10 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 30 – Slušalice, uključujući kombinovane sa mikrofonom i kompleti koji se sastoje od mikrofona i jednog ili više zvučnika: 8518 30 95 − − Other: ex 8518 30 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 40 – Audio-frekventni električni pojačivači: 8518 40 30 – – pojačivači za telefoniju ili merenja ex 8518 40 30 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove – – ostali: 8518 40 81 – – – sa samo jednim kanalom: ex 8518 40 81 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 40 89 – – – ostali: ex 8518 40 89 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8518 90 00 – Delovi 8521 Aparati za snimanje i reprodukciju slike, sa ili bez ugrađenog video tjunera (prijemnika): 8521 90 00 − Ostali 8525 Predajnici za radio difuziju ili televiziju, uključujući one sa ugrađenim prijemnikom ili aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka; televizijske kamere; digitalne kamere i video kamere sa rekorderima (kamkoderi): 8525 50 00 – Predajnici 8527 Prijemnici za radio- difuziju, uključujući i prijemnike kombinovane u istom kućištu sa aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili časovnikom 8528 Monitori i projektori, bez ugrađenih televizijskih prijemnika; televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: – Monitori sa ugrađenom katodnom cevi: 8528 49 – – ostali – Ostali monitori: 8528 59 – – ostali – Projektori: 8528 69 – – ostali – Televizijski prijemnici, sa ili bez ugrađenih radio prijemnika ili aparata za snimanje i reprodukciju zvuka ili slike: 8528 71 – – bez ekrana 8528 72 – – ostali, u boji: 8528 72 10 – – – televizijski projekcioni uređaji 8528 72 20 – – – aparati sa ugrađenim uređajem za snimanje ili reprodukciju slike – – – ostali: – – – – sa katodnom cevi: – – – – – sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 dijagonalne dimenzije ekrana: 8528 72 31 – – – – – – ne preko 42 cm 8528 72 33 – – – – – – preko 42 cm , ali ne preko 52 cm 8528 72 39 – – – – – – preko 72 cm – – – – – ostali: – – – – – – sa parametrom skeniranja ne preko 625 linija, dijagonalne dimenzije ekrana: 8528 72 51 – – – – – – – ne preko 75 cm 8528 72 59 – – – – – – – preko 75 cm 8528 72 75 – – – – – – sa parametrom skeniranja preko 625 linija – – – – ostali: 8528 72 91 – – – – – sa odnosom širina/visina ekrana manjim od 1,5 8528 72 99 – – – – – ostali 8528 73 00 – – ostali, crno beli i ostali jednobojni (monohromatski) 8529 Delovi pogodni za upotrebu isključivo ili uglavnom sa aparatima iz tar. br. 8525 do 8528: 8529 10 – Antene i antenski reflektori svih vrsta; delovi pogodni za upotrebu sa njima: – – antene: – – – spoljne antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike: 8529 10 31 – – – – za prijem preko satelita 8529 10 65 – – – unutrašnje (sobne) antene za radio-difuzne i televizijske prijemnike, uključujući antene za ugradnju u aparate ex 8529 10 65 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8529 10 69 – – – Ostalo: ex 8529 10 69 – – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8529 10 80 – – filteri i skretnice za antene ex 8529 10 80 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8529 10 95 – – ostalo ex 8529 10 95 – – – Osim onih koji se koriste za civilne vazduhoplove 8539 Električne sijalice sa vlaknima i električne sijalice sa pražnjenjem, uključujući zatvorene reflektorske uloške sa ugrađenim sijalicama i ultraljubičaste i infracrvene sijalice; lučne sijalice: – Ostale sijalice sa vlaknima, isključujući ultraljubičaste i infracrvene: 8539 21 – – volfram-halogene 8539 22 – – ostale, snage ne preko 200 W i za napone preko 100 V 8539 29 – – ostale – Sijalice sa pražnjenjem, osim ultraljubičastih sijalica: 8539 31 – – fluorescentne, sa užarenom katodom 8544 Izolovana žica (uključujući emajliranu i anodiziranu žicu), kablovi (uključujući koaksijalne kablove) i ostali izolovani električni provodnici, sa ili bez konektora; kablovi od optičkih pojedinačno oplaštenih vlakana, kombinovani ili ne sa električnim provodnicima, sa ili bez konektora: 8544 20 00 – Koaksijalni kablovi i ostali koaksijalni električni provodnici – Ostali električni provodnici, za napon ne preko 1000 V: 8544 42 – – sa konektorima: 8544 42 90 – – – ostali 8544 49 – – ostali: – – – ostali: 8544 49 91 – – – – žice i kablovi, čiji pojedinačni provodnici imaju prečnik veći od 0,51 mm – – – – ostali: 8544 49 93 – – – – – za napon ne preko 80 V 8544 49 95 – – – – – za napon preko 80 V ali manji od 1 000 V 8544 49 99 – – – – – za napon od 1 000 V 8544 60 – Ostali električni provodnici, za napon preko 1000 V 8701 Traktori, drumski tegljači za poluprikolice i ostala vučna vozila (osim onih iz tar. broja 8709): 8701 10 00 – Traktori jednoosovinski 8701 20 – Drumski tegljači (“šleperi”) za poluprikolice: 8701 20 90 – – upotrebljavani 8701 30 – Traktori guseničari: 8701 30 90 – – ostali 8701 90 – Ostali: – – poljoprivredni traktori (osim jednoosovinskih) i šumski traktori, točkaši: – – – novi, snage motora: 8701 90 11 – – – – ne preko 18 kW 8701 90 20 – – – – preko 18 kW, ali ne preko 37 kW 8701 90 25 – – – – preko 37 kW, ali ne preko 59 kW 8701 90 31 – – – – preko 59 kW, ali ne preko 75 kW 8701 90 50 – – – upotrebljavani 8702 Motorna vozila za prevoz deset ili više osoba, uključujući vozača: 8702 10 – Sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel) 8702 90 – Ostala: – – sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3: 8702 90 11 – – – – nova 8702 90 19 – – – – upotrebljavana – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: 8702 90 31 – – – – nova 8702 90 39 – – – – upotrebljavana 8703 Putnički automobili i druga motorna vozila konstruisana prvenstveno za prevoz lica (osim onih iz tar. broja 8702), uključujući “karavan” i “kombi” vozila i vozila za trke: – Ostala vozila sa klipnim motorom, na paljenje pomoću svećice, osim sa rotacionim klipnim motorom: 8703 21 – – zapremine cilindara ne preko 1000 cm3: 8703 21 10 – – – nova: ex 8703 21 10 – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 21 90 – – – upotrebljavana 8703 24 – – zapremine cilindara preko 3000 cm3: 8703 24 10 – – – nova: ex 8703 24 10 – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 24 90 – – – upotrebljavana – Ostala vozila sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8703 31 – – zapremine cilindara ne preko 1500 cm3: 8703 31 10 – – – nova: ex 8703 31 10 – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 31 90 – – – upotrebljavana 8703 33 – – zapremine cilindara preko 2500 cm3: – – – nova: 8703 33 19 – – – – ostala: ex 8703 33 19 – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8703 33 90 – – – upotrebljavana 8704 Motorna vozila za prevoz robe: – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću kompresije (dizel ili poludizel): 8704 21 – – bruto mase ne preko 5 t: – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 500 cm3: 8704 21 31 – – – – – nova: ex 8704 21 31 – – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 21 39 – – – – – upotrebljavana – – – – zapremine cilindara ne preko 2 500 cm3: 8704 21 91 – – – – – nova: ex 8704 21 91 – – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 21 99 – – – – – upotrebljavana 8704 22 – – bruto mase preko 5 t, ali ne preko 20 t: – – – ostala: 8704 22 91 – – – – nova: ex 8704 22 91 – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 22 99 – – – – upotrebljavana 8704 23 – – bruto mase preko 20 t: – – – ostala: 8704 23 91 – – – – nova: ex 8704 23 91 – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 23 99 – – – – upotrebljavana – Ostala, sa klipnim motorom sa unutrašnjim sagorevanjem na paljenje pomoću svećice: 8704 31 – – bruto mase ne preko 5 t: – – – ostala: – – – – zapremine cilindara preko 2 800 cm3: 8704 31 31 – – – – – nova: ex 8704 31 31 – – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 31 39 – – – – – upotrebljavana – – – – zapremine cilindara ne preko 2 800 cm3: 8704 31 91 – – – – – nova: ex 8704 31 91 – – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 31 99 – – – – – upotrebljavana 8704 32 – – bruto mase preko 5 t: – – – ostala: 8704 32 91 – – – – nova: ex 8704 32 91 – – – – – Osim onih koja su prvog ili drugog stepena rastavljenosti 8704 32 99 – – – – upotrebljavana 8704 90 00 – Ostala 8705 Motorna vozila za specijalne svrhe (npr: vozila bez tovarne platforme za prevlačenje automobila, dizalična vozila, vatrogasna vozila, vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom, vozila za čišćenje puteva, vozila za prskanje i posipanje, vozila pokretne radionice, pokretne radiološke jedinice), osim onih konstruisanih prvenstveno za prevoz putnika ili robe: 8705 30 00 – Vatrogasna vozila 8705 40 00 – Vozila sa ugrađenom betonskom mešalicom 8712 00 Bicikli i slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona: 9301 Vojno oružje, osim revolvera, pištolja i oružja iz tar. broja 9307 9302 00 00 Revolveri i pištolji, osim onih koji se svrstavaju u tar. br. 9303 i 9304 9303 Ostalo vatreno oružje i slični uređaji koji funkcionišu paljenjem eksplozivnog punjenja (npr.: sportske puške, sačmarice i lovački i sportski karabini, vatreno oružje koje se puni spreda, signalni pištolji i druge naprave predviđene za izbacivanje samo signalnih raketa, pištolji i revolveri za ispaljivanje manevarske municije, pištolji sa privezanim klinom za humano ubijanje životinja, bacači brodskih užadi) 9304 00 00 Ostalo oružje (npr.: opružne, vazdušne i gasne puške i pištolji; pendreci) osim oružja iz tar. broja 9307 9305 Delovi i pribor proizvoda iz tar. br. 9301 do 9304 9306 Bombe, granate, torpeda, mine, rakete i slično i njihovi delovi; meci, ostala municija i projektili, njihovi delovi, uključujući sačmu i čepove za patrone 9307 00 00 Mačevi, sablje, bajoneti, koplja i slična oružja, njihovi delovi i kanije za to oružje 9401 Sedišta (osim onih iz tar. broja 9402), uključujući ona koja se mogu pretvoriti u ležajeve, i njihovi delovi: 9401 30 – Obrtna sedišta sa podešavanjem visine: 9401 30 90 – – ostalo 9401 40 00 – Sedišta, osim baštenskih sedišta ili kamping opreme, koja se mogu pretvoriti u ležajeve – Sedišta od trske, pruća, bambusa ili sličnih materijala: 9401 51 00 – – od bambusa ili ratana 9401 59 00 – – ostala – Ostala sedišta s drvenim kosturima: 9401 61 00 – – tapacirana 9401 69 00 – – ostala – Ostala sedišta, sa metalnim kosturima: 9401 71 00 – – tapacirana 9401 79 00 – – ostala 9401 90 – Delovi: – – ostali: 9401 90 30 – – – od drveta 9403 Ostali nameštaj i njegovi delovi: 9403 30 – Drveni kancelarijski nameštaj 9403 40 – Drveni kuhinjski nameštaj 9403 50 00 – Drveni nameštaj za spavaće sobe 9403 60 – Ostali drveni nameštaj 9403 90 – Delovi: 9403 90 30 – – od drveta 9403 90 90 – – od ostalih materijala 9404 Nosači madraca; predmeti posteljine i slična roba (npr.: madraci, jorgani, perine, jastuci, jastučići) sa oprugama ili punjeni bilo kojim materijalom ili od celularne gume ili plastične mase, uključujući presvučene: – Madraci: 9404 29 – – od ostalih materijala 9406 00 Montažne zgrade: 9406 00 11 – prenosne kuće za stanovanje – ostale: 9406 00 20 – – od drveta 9503 00 Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa tačkovima; kolica za lutke; lutke; ostale igračke; umanjeni modeli i slični modeli za igru, uključujući sa pogonom; slagalice svih vrsta: 9503 00 10 – Tricikli, skuteri, automobili sa pedalama i slične igračke sa točkovima ex 9503 00 10 – – Kolica za lutke – Ostali setovi konstrukcija i konstrukcione igračke: 9503 00 39 – – od ostalih materijala ex 9503 00 39 – – – od drveta – Igračke u obliku životinja i neljudskih bića: 9503 00 49 – – ostale ex 9503 00 49 – – – od drveta – Slagalice: 9503 00 61 – – od drveta 9504 Proizvodi za vašarske, stone ili društvene igre, uključujući flipere, bilijar, specijalne stolove za kazino igre i opremu za automatske kuglane: 9504 20 – Stolovi i pribor za bilijar svih vrsta: 9504 20 10 – – bilijarski stolovi sa ili bez nogara 9506 Proizvodi i oprema za opšte fizičke vežbe, gimnastiku, atletiku, druge sportove (uključujući stoni tenis) i igre na otvorenom, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu u ovoj tarifi; bazeni za plivanje i bazeni za decu: – Lopte, osim lopti za golf i lopti za stoni tenis: 9506 62 – – na naduvavanje: 9506 62 90 – – – ostale 9601 Slonova kost, kost, kornjačevina, rog, paroške, koral, sedef i drugi materijal za rezbarenje životinjskog porekla, obrađeni i proizvodi od ovih materijala (uključujući proizvode dobijene oblikovanjem) 9603 Metle, četke (uključujući četke koje predstavljaju delove mašina, aparata ili vozila), mehaničke naprave za čišćenje poda koje se drže u ruci, bez motora, pajalice i peruške; pripremljeni čvorovi i poveske za izradu metli ili četki; ulošci i valjci za bojenje; brisači za podove, prozore i sl. (osim brisača sa valjkom): 9603 10 00 – Metle i četke, koje se sastoje od šiblja ili drugog biljnog materijala povezanog zajedno, sa ili bez drški 9603 90 – Ostalo 9604 00 00 Ručna sita i ručna rešeta 9609 Olovke (osim olovaka iz tar. broja 9608), pisaljke, mine za olovke, pastele, ugalj za crtanje, krede za pisanje ili crtanje i krojačke krede 9612 Trake za pisaće mašine i slične trake, natopljene štamparskom bojom ili drugačije pripremljene za davanje otisaka, uključujući na kalemima ili u patronama; jastučići za žigove, natopljeni ili nenatopljeni, sa ili bez kutije: 9612 20 00 – Jastučići za žigove 9618 00 00 Krojačke lutke i druge figure za izlaganje; automati i druge pokretne (animirane) figure za uređivanje izloga ANEKS II

DefiniCIJA PROIZVODA OD junetine (BABY BEEF)

Navedena u članu 26.3.

Bez obzira na pravila tumačenja Kombinovane nomenklature, tekst opisa proizvoda treba smatrati samo naznakom, imajući u vidu da je preferencijalni tretman, u kontekstu ovog Aneksa, definisan opsegom tarifnih oznaka Kombinovane nomenklature. U slučajevima kada su naznačene ex tarifne oznake Kombinovane nomenklature, preferencijalni režim će se utvrditi primenom tarifne oznake Kombinovane nomenklature i odgovarajućeg opisa, zajedno.

Kombinovana nomenklatura EU TARIC potpodela Opis 0102 Živa goveda: 0102 90 – Ostala: – – Domaće vrste: – – – težine preko 300 kg: – – – – Junice (neteljene ženke goveda): ex 0102 90 51 – – – – – Za klanje: 10 –  Koja nemaju stalne zube, težine 320 kg do 470 kg 1 ex 0102 90 59 – – – – – Ostala: 11213191 –  Koja nemaju stalne zube, težine 320 kg do 470 kg 1 – – – – Ostala: ex 0102 90 71 – – – – – za klanje: 10 –  Bikovi i volovi koji nemaju stalne zube, težine 350 kg do 500 kg 1 ex 0102 90 79 – – – – – Ostala: 2191 –  Bikovi i volovi koji nemaju stalne zube, težine 350 kg do 500 kg 1 0201 Meso goveđe, sveže ili rashlađeno: ex 0201 10 00 – trupovi i polutke: 91 –  trupovi težine od 180 kg ili više, ali da ne prelaze 300 kg i polutke težine od 90 kg ili više, ali da ne prelaze 150 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1 0201 20 – ostali komadi s kostima: ex 0201 20 20 – – ‘kompenzovane’četvrti: 91 –  ‘kompenzovane’ četvrti težine od 90 kg ili više, ali da ne prelaze 150 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice symphysis pubis i vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1 ex 0201 20 30 – – prednje četvrti odvojene ili neodvojene: 91 –  Odvojene prednje četvrti, težine od 45 kg ili više, ali da ne prelaze 75 kg, niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje 1 ex 0201 20 50 – – zadnje četvrti odvojene ili neodvojene: 91 –  Odvojene zadnje četvrti težine od 45 kg ili više, ali da ne prelaze 75 kg (ali težine tzv. pistola reza od 38 kg-68 kg ), niskog stepena okoštavanja hrskavice (posebno hrskavice vertebralne apofize), meso svetloružičaste boje i mast izuzetno fine teksture, bele do svetložute boje1 1 Upis iz ovog tarifnog podbroja podleže uslovima postavljenim u važećim odredbama Zajednice.

ANEKS III (a)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE NA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27 stav 2 pod (a)

Bez carine za neograničene količine od dana stupanja na snagu Sporazuma

Tarifna oznaka Naimenovanje 0101 Konji, magarci, mule i mazge, živi 0102 Životinje, vrste goveda: 0102 10 − Čiste rase za priplod: 0102 90 − Ostalo: 0102 90 90 − − ostalo 0103 Svinje, žive: 0103 10 00 − Čiste rase za priplod − Ostalo: 0103 91 − − mase ne preko 50 kg: 0103 91 90 − − − ostale 0103 92 − − mase 50 kg ili više: 0103 92 90 − − − ostalo 0104 Ovce i koze, žive: 0104 10 − Ovce: 0104 10 10 − − Čiste rase za priplod 0104 20 − Koze: 0104 20 10 − − Čiste rase za priplod 0105 Živina domaća, živa, kokoške vrste Gallus domesticus, patke, guske,ćurke i biserke: − Mase ne preko 185 g: 0105 11 − − Pilići vrste Gallus domesticus: − − − dedovski i roditeljski ženski pilići: 0105 11 11 − − − − Nosilje 0105 11 19 − − − − ostale − − − ostali: 0105 11 91 − − − − nosilje 0105 12 00 − − ćurići 0105 19 − − ostalo − ostali: 0105 99 − − ostalo 0106 Ostale životinje, žive 0203 Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto: − Sveže ili rashlađeno: 0203 11 − − Trupovi i polutke: 0203 11 90 − − − ostalo 0203 19 − − ostalo: 0203 19 90 − − − ostalo − Smrznuto: 0203 21 − − trupovi i polutke: 0203 21 90 − − − ostali 0203 22 − − butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima: 0203 22 90 − − − ostali 0203 29 − − ostali: 0203 29 90 − − − ostalo 0205 00 Meso konjsko, magareće ili od mula i mazgi, sveže, rashlađeno ili smrznuto 0206 Drugi klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčijeg, kozijeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti: 0206 10 − Od životinja vrste goveda, sveži ili rashlađeni: 0206 10 10 − − Za proizvodnju farmaceutskih proizvoda 0208 Ostalo meso i jestivi mesni drugi klanični proizvodi, sveži, rashlađeni ili smrznuti 0210 Meso i jestivi mesni i drugi klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda: − Ostalo, uključujući jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda: 0210 91 00 − − od primata 0210 92 00 − − od kitova, delfina i morskih prasića (sisari reda Cetacea); morskih krava i dugonga (sisari reda Sirenia) 0210 93 00 − − od reptila (uključujući zmije i kornjače) 0210 99 − − ostalo: − − − meso: 0210 99 10 − − − − od konja, soljeno, u salamuri ili sušeno − − − − od ovaca i koza: 0210 99 21 − − − − − sa kostima 0210 99 29 − − − − − bez kostiju 0210 99 31 − − − − od irvasa 0210 99 39 − − − − ostalo − − − klanični proizvodi: − − − − ostalo: − − − − − dzigerice, živinske: 0210 99 71 − − − − − − masne dzigerice od gusaka ili pataka, soljene ili u salamuri 0210 99 79 − − − − − − ostalo 0210 99 80 − − − − − ostalo 0406 Sir i urda: 0406 40 − Sir prošaran plavim plesnima i ostali sirevi koji sadrže plesni dobijene od Penicillium roqueforti 0406 90 − Sir ostali: − − ostali: 0406 90 35 − − − Kefalo-Tyri − − − ostali: − − − − ostali: − − − − − sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi: − − − − − −preko 47% ali ne preko 72%: 0406 90 85 − − − − − − − Kefalograviera, Kasseri 0407 00 Ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana: − Od živine: − − za priplod: 0407 00 11 − − − od ćuraka i gusaka 0407 00 19 − − − ostala 0407 00 90 − Ostala 0408 Živinska i ptičja jaja, bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: − Žumanca: 0408 11 − − sušena 0408 19 − − ostala: 0408 19 20 − − − nepodobna za ljudsku ishranu 0410 00 00 Proizvodi životinjskog porekla upotrebljivi za jelo, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu 0504 00 00 Creva, bešike i želuci od životinja (osim od riba), celi ili u komadima, sveži, rashlađeni, smrznuti, usoljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni 0511 Proizvodi životinjskog porekla, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glava 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu: 0511 10 00 − Sperma bikova − Ostalo: 0511 99 − − ostalo: 0511 99 10 − − − žile i tetive; odsečci i ostali otpaci od sirove kože 0601 Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije, osim korenja iz tar.broja 1212: 0601 10 − Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi, za sadnju: 0601 20 − Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije : 0601 20 10 − − biljke i koren cikorije 0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem – grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica): 0602 90 − Ostalo: 0602 90 10 − − micelijum za pečurke 0602 90 20 − − ananas biljka 0602 90 30 − − povrće i jagode, za sadnju − − ostalo: − − − biljke otvorenog prostora: − − − − ostale biljke otvorenog prostora: 0602 90 50 − − − − − višegodišnje biljke 0604 Lišće, grane i ostali delovi bilja bez cvetova ili cvetnih pupoljaka i trave, mahovine i lišajevi podesni za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni: 0701 Krompir, svež ili rashlađen: 0701 10 00 − Semenski 0705 Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveža ili smrznuta: − Cikorija: 0705 21 00 − − radič (Cichorium intybus var. foliosum) 0705 29 00 − − ostalo 0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: 0709 20 00 − Špargle 0709 90 − Ostalo: − − masline: 0709 90 31 − − − za upotrebu osim u proizvodnji ulja 0709 90 39 − − − ostale 0709 90 40 − − kapar 0709 90 50 − − komorač 0709 90 70 − − tikvice 0709 90 80 − − artičoke 0710 Povrće (nekuvano ili blanširano), smrznuto: 0710 80 − Ostalo povrće: 0710 80 10 − − masline 0710 80 80 − − artičoke 0710 80 85 − − špargle 0711 Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: 0711 20 − Masline 0711 90 − Ostalo povrće; mešavine povrća: − − povrće: 0711 90 70 − − − kapar 0713 Sušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: 0713 10 − Grašak (Pisum sativum): 0713 10 10 − − semenski 0713 20 00 − Slanutak, (naut) (garbanzos) − Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0713 39 00 − − ostali 0713 90 00 − Ostali 0714 Manioka, arorut, salep, topinambur, slatki krompir i slično korenje i krtole s visokim sadržajem skroba ili inulina, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, celi, sečeni ili u obliku peleta; srž od sago drveta; 0801 Kokosov orah, brazilski orah i akažu orah, sveži ili suvi, oljušteni ili neoljušteni 0802 Ostalo jezgrasto voće, sveže ili suvo, oljušteno ili neoljušteno: − Bademi: 0802 11 − − u ljusci 0802 12 − − bez ljuske 0802 40 00 − Kestenje (Castanea spp.) 0802 50 00 − Pistaći 0802 60 00 − Makadamski oraščić 0802 90 − Ostalo 0803 00 Banane, uključujući brašnaste banane („plantains”), sveže ili suve 0804 Urme, smokve, ananas, avokado, guava, mango i mangusta, sveži ili suvi 0805 Argumi, sveži ili suvi 0806 Grožđe, sveže ili suvo: 0806 20 − Suvo 0807 Dinje (uključujući lubenice) i papaje, sveže: 0807 20 00 − Papaje 0808 Jabuke, kruške i dunje, sveže: 0808 20 − Kruške i dunje: 0808 20 90 − − dunje 0809 Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže: 0809 40 − Šljive i divlje šljive: 0809 40 90 − − divlje šljive 0810 Ostalo voće, sveže: 0810 40 − Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium: 0810 40 30 − − voće vrste Vaccinium myrtillus 0810 50 00 − Kivi 0810 60 00 − „Durians” (plod malajskog drveta Durio zibethinus) 0810 90 − Ostalo 0811 Voće i jezgrasto voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0811 20 − Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: − − Ostalo: 0811 20 39 − − − Crne ribizle 0811 20 51 − − − Crvene ribizle 0811 20 59 − − − kupine i dudinje 0811 20 90 − − − ostalo 0811 90 − Ostalo: − − Sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivane: − − − Sa sadržajem šećera preko 13% po masi: 0811 90 11 − − − − Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće − − − ostalo: 0811 90 31 − − − − Tropsko voće, uključujući tropsko jezgrasto voće 0811 90 39 − − − − ostalo − − ostalo: 0811 90 50 − − − voće vrste Vaccinium myrtillus 0811 90 70 − − − voće vrste Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium 0811 90 85 − − − tropsko voće uključujući tropsko jezgrasto voće 0812 Voće, uključujući jezgrasto voće privremeno konzervisano (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu upotrebu: 0812 90 − Ostalo: 0812 90 20 − − pomorandze 0812 90 30 − − papaje 0812 90 40 − − voće vrste Vaccinium myrtillus 0812 90 70 − − guava, mango, mangusta, tamarinda, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole, pitaje i tropsko jezgrasto voće 0812 90 98 − − ostalo 0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. broj 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: 0813 40 − Ostalo voće: 0813 40 50 − − papaje 0813 40 60 − − tamarinde 0813 40 70 − − akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, sapodila šljive, pasionke, karambole i pitaje 0813 40 95 − − ostalo 0813 50 − Mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: − − Mešavine suvog voća, osim onog iz tar. brojeva 0801 do 0806: − − − koje ne sadrže suve šljive: 0813 50 12 − − − − od papaje, tamarinde, akažu-jabuka, lučica, indijskih krušaka, sapodila šljiva, pasionki, karambola i pitaja 0813 50 15 − − − − ostale − − mešavine isključivo od jezgrastog voća iz tar. brojeva 0801 i 0802: 0813 50 31 − − − od tropskog jezgrastog voća 0813 50 39 − − − ostale − − ostale mešavine: 0813 50 91 − − − koje ne sadrže suve šljive ili smokve 0813 50 99 − − − ostale 0814 00 00 Kore od agruma ili dinja i lubenica, sveže, smrznute, suve ili privremeno konzervisane u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje 0901 Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu: − Kafa, nepržena: 0901 11 00 − − sa kofeinom 0901 12 00 − − bez kofeina 0901 90 − Ostalo 0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan 0904 Biber roda Piper; suva ili drobljena ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: − Biber: 0904 11 00 − − nedrobljen niti mleven 0904 12 00 − − drobljen ili mleven 0905 00 00 Vanila 0906 Cimet i cvet od cimetovog drveta 0907 00 00 Karanfilić (celi plodovi, pupoljci i peteljke) 0908 Muškatni orah, macis i kardamom 0909 Seme anisa, badijana, komorača, korijandera, kumina ili kima; bobice kleke 0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini: 0910 10 00 − Đumbir 0910 20 − Šafran 0910 30 00 − Kurkuma − Ostali začini: 0910 91 − − Mešavine definisane Napomenom 1pod (b) uz ovu Glavu 0910 99 − − Ostalo: 0910 99 10 − − − seme piskavice (božje travice) − − − majčina dušica: − − − − nedrobljena niti mlevena: 0910 99 31 − − − − − divlja majčina dušica (Thymus serpyllum) 0910 99 33 − − − − − ostala 0910 99 39 − − − − drobljena ili mlevena 0910 99 50 − − − lorber u listu 0910 99 60 − − − kari 1001 Pšenica i napolica: 1001 10 00 − Tvrda pšenica 1001 90 − Ostala: 1001 90 10 − − pir za setvu − − pir ostali, obična pšenica i napolica: 1001 90 91 − − − obična pšenica i napolica, za setvu 1002 00 00 Raž 1003 00 Ječam: 1003 00 10 − Semenski 1004 00 00 Ovas 1006 Pirinač 1007 00 Sorgo u zrnu 1008 Heljda, proso i seme za ptice; ostale žitarice 1102 Brašno od žitarica osim pšenice ili napolice: 1102 10 00 − Brašno ražano 1102 90 − Ostalo 1103 Prekrupa od žitarica, griza i pelete: − Prekrupa i griz: 1103 19 − − od ostalih žitarica: 1103 19 10 − − − od raži 1103 19 40 − − − od ovsa 1103 19 50 − − − od pirinča 1103 19 90 − − − ostali 1103 20 − Peleti: 1103 20 50 − − od pirinča 1104 Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr. oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tar.broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene: − Zrna valjana ili u obliku ljuspica: 1104 12 − − od ovsa 1104 19 − − od ostalih žitarica: − − − ostala: 1104 19 91 − − − − pirinač u obliku ljuspica − Drukčije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili drobljena): 1104 22 − − od ovsa: 1104 22 30 − − − oljuštena i obrezana ili drobljena („Grütze” ili „grutten”) 1104 22 50 − − − perlirana 1104 22 98 − − − ostala 1104 29 − − od ostalih žitarica: − − − od ječma: 1104 29 01 − − − − oljuštena (u ljusci ili oljuštena) 1104 29 03 − − − − oljuštena i obrezana ili drobljena („Grütze” ili „grutten”) 1104 30 − Klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene 1105 Brašno, griz , prah, ljuspice, granule i peleti od krompira 1106 Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa korenja ili krtola iz tar. broja 0714 ili od proizvoda iz Glave 8: 1106 20 − Od sagoa ili od korenja ili krtola iz tar. broja 0714 1106 30 − Od proizvoda iz Glave 8 1107 Slad, pržen ili nepržen : 1107 10 − Nepržen: − − od pšenice: 1107 10 11 − − − u obliku brašna 1107 10 19 − − − ostali 1108 Skrob; inulin: − Skrob: 1108 11 00 − − pšenični skrob 1108 14 00 − − skrob od manioke (cassava) 1108 19 − − ostali skrob, 1108 20 00 − Inulin 1201 00 Soja u zrnu, uključujući lomljenu ili nelomljenu 1202 Kikiriki, nepržen, nepečen, u ljusci, oljušten ili lomljen 1203 00 00 Kopra 1204 00 Seme lana, uključujući lomljeno ili drobljeno 1205 Seme uljane repice, uključujući lomljeno ili drobljeno 1207 Ostalo uljano seme i plodovi, uključujući lomljeno ili drobljeno 1209 Seme, plodovi i spore za setvu: − Seme krmnog bilja: 1209 22 − − seme deteline (Trifolium spp.) 1209 23 − − Seme vijuka 1209 24 00 − − seme Kentaki, plave trave (Poa pratensis L.) 1209 25 − − seme ražne trave (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) 1209 29 − − ostalo 1209 30 00 − Seme travnatog bilja, koje se uglavnom gaji zbog cveta − Ostalo: 1209 91 − − seme povrća 1209 99 − − ostalo 1211 Bilje i delovi bilja (uključujući semenje i plodove) sveže ili sušeno, sečeno ili celo, drobljeno ili mleveno, vrsta koje se prvenstveno upotrebljavaju u proizvodnji mirisa, farmaciji ili za insekticide, fungicide ili slične svrhe: 1212 Roščići, morske i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije, vrste Cichorium intybus sativum) vrsta koja se prvenstveno upotrebljava za ljudsku ishranu, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: − Ostalo: 1212 91 − − šećerna repa 1212 99 − − ostalo 1213 00 00 Slama i pleva od žitarica, sirovi, nepripremljeni, uključujući sečene, mlevene ili presovane ili u obliku peleta 1214 Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka, detelina, esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu , uključujući i u obliku peleta: 1214 90 − Ostalo: 1301 Šelak, prirodne gume, smole, gumi-smole i uljane smole (npr.: balzami): 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani; − Biljni sokovi i ekstrakti: 1302 11 00 − − opijum 1302 19 − − ostalo: 1302 19 05 − − − oleosmola vanile − Sluzi i zgušnjivači dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: 1302 32 − − Sluzi i zgušnjivači ekstrahovani iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani: 1302 32 90 − − − od semena guara 1302 39 00 − − ostalo 1501 00 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća osim onih iz tar.brojeva 0209 ili 1503: − Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast): 1501 00 11 − − za industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 1501 00 90 − Živinska masnoća 1502 00 Masnoće od životinja vrsta goveda, ovaca ili koza, osim onih iz tar. broja 1503 1503 00 Stearin iz jestive svinjske masti, ulje iz jestive svinjske masti, oleostearin, oleo-ulje i ulje iz loja, neemullgovani, nemešani ili na drugi način pripremljeni 1504 Mast i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani 1507 Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 1507 10 − Sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano (bez smole): 1507 10 10 − − za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 1507 90 − Ostalo: 1507 90 10 − − za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 1508 Ulje od kikirikija i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani 1509 Maslinovo ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani 1510 00 Ostala ulja i njihove frakcije, dobijeni isključivo od maslina, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani, uključujući mešavine tih ulja ili frakcija sa uljima ili frakcijama iz tar. broja 1509: 1511 Palmino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani 1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćen, ali hemijski nemodifikovani: − Pamukovo ulje i njegove frakcije: 1512 21 − − sirovo ulje, uključujući ono iz kojeg je uklonjen gosipol: 1512 29 − − ostalo 1513 Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminog jezgra (koštice), palminog oraha i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani ali hemijski nemodifikovani 1515 Ostale biljne masnoće i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: − Laneno ulje i njegove frakcije: 1515 11 00 − − sirovo ulje 1515 19 − − ostalo 1515 30 − Ricinusovo ulje i njegove frakcije 1515 50 − Susamovo ulje i njegove frakcije 1515 90 − Ostalo: − − ulje od semena duvana i njegove frakcije: − − − sirovo ulje: 1515 90 21 − − − − za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 1515 90 29 − − − − ostalo − − − ostalo: 1515 90 31 − − − − za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 1515 90 39 − − − − ostalo: − − ostala ulja i njihove frakcije: − − − sirova ulje: 1515 90 40 − − − − za tehničku ili industrijsku upotrebu , osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu − − − − Ostalo: 1515 90 51 − − − − − čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg 1515 90 59 − − − − − čvrsto, ostalo; tečno − − − ostalo: 1515 90 60 − − − − za tehničku ili industrijsku upotrebu , osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu − − − − ostalo: 1515 90 91 − − − − − čvrsto, u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg 1515 90 99 − − − − − čvrsto, ostalo; tečno 1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, inetersterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni: 1516 10 − Životinjske masti i ulja i njihove frakcije 1516 20 − Biljne masti i ulja i njihove frakcije: − − ostalo: 1516 20 91 − − − u neposrednom pakovanju neto – mase ne preko 1 kg − − − ostalo: 1516 20 95 − − − − ulje od repice, lanenog semena, suncokreta, ilipe, karite, makore, tulukune ili palminih oraha (babasu ulje) za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu − − − − ostalo: 1516 20 96 − − − − − ulje od kikirikija, semena pamuka, soje ili suncokreta; ostala ulja, koja sadrže manje od 50% slobodnih masnih kiselina po masi, osim ulja od palminog jezgra (koštice), ilipe, kokosovih oraha, uljane repice i kopaiba 1516 20 98 − − − − − ostalo 1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani , sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine i preparati od životinjskih i biljnih masti i ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, nepodobni za jelo, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: − Neisparljiva neetarska biljna ulja, tečna, mešana, za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za upotrebu u proizvodnji prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu: 1518 00 31 − − sirova 1518 00 39 − − ostala 1522 00 Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla: − Ostaci dobijeni pri preradi masnih materija i voskova životinjskog ili biljnog porekla; − − koji sadrže ulje koje ima karakteristike maslinovog ulja: 1522 00 31 − − − sapunski koagulati 1522 00 39 − − − ostalo − − ostalo: 1522 00 91 − − − uljni ostaci i talozi; sapunski koagulati 1522 00 99 − − − ostalo 1602 Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi: 1602 20 − Od žigerice bilo koje životinje − Od živine iz tar. broja 0105: 1602 31 − − od ćurki 1602 90 − Ostalo, uključujući prerađevine od krvi od bilo kojih životinja 1603 00 Ekstrakti i sokovi od mesa, riba, ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih meskičmenjaka 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel: − Laktoza i laktozni sirup: 1702 11 00 − − sa sadržajem od 99% ili više laktoze po masi, izražene kao anhidrovana laktoza, računato na suvu materiju 1702 19 00 − − ostalo 1702 20 − Šećer i sirup od javora 1702 30 − Glikoza i glikozni sirup bez sadržaja fruktoze ili sa sadržajem fruktoze manje od 20% po masi u suvom stanju: 1702 30 10 − − izoglikoza − − ostalo: − − − sa sadržajem od 99% ili više glukoze po masi, u suvom stanju: 1702 30 59 − − − − ostalo − − − ostalo: 1702 30 91 − − − u obliku belog kristalnog praha, aglomerisanog ili neaglomerisanog 1702 40 − Glikoza i glikozni sirup, koji u suvom stanju sadrže od 20%, ali ne manje 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer 1702 60 − Ostala fruktoza i fruktozni sirup, koji u suvom stanju sadrže više od 50% fruktoze po masi, isključujući invertni šećer: 1702 60 80 − − inulin sirup 1702 60 95 − − ostalo 1702 90 − Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi : 1702 90 60 − − veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom − − karamel: 1702 90 71 − − − koji sadrži 50% ili više po masi saharoze u suvoj materiji − − − ostalo: 1702 90 75 − − − − u obliku praha, aglomerisan ili neaglomerisan 1702 90 79 − − − − ostalo 1801 00 00 Kakao u zrnu, ceo ili lomljen, sirov ili pržen 1802 00 00 Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaoa 2001 Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini: 2001 90 − Ostalo: 2001 90 10 − − mango čatni 2001 90 65 − − masline 2001 90 91 − − tropsko voće i tropsko jezgrasto voće 2001 90 93 − − crni luk 2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2005 60 00 − Špargle 2005 70 − Masline 2005 91 00 − − Bambusovi izdanci 2005 99 − − Ostalo: 2005 99 20 − − −kapar 2005 99 30 − − − artičoke 2005 99 50 − − − mešano povrće 2006 00 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani): 2006 00 10 − Đumbir − Ostalo: − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi: 2006 00 35 − − − tropsko voće i jezgrasto tropsko voće − − ostalo: 2006 00 91 − − − tropsko voće i jezgrasto tropsko voće 2006 00 99 − − − ostalo 2007 Džemovi, voćni želei, marmalade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: 2007 10 − Homogenizovani proizvodi: − − ostali: 2007 10 91 − − − od tropskog voća − Ostalo: 2007 91 − − od arguma 2007 99 − − ostalo: − − − sa sadržajem šećera preko 30% po masi: 2007 99 20 − − − − pire i pasta od kestena − − − ostalo: 2007 99 93 − − − − od tropskog voća i tropskog jezgrastog voća 2007 99 97 − − − − ostalo 2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili akohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: − Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, uključujući i međusobne mešavine: 2008 11 − − kikiriki: − − − ostalo, u neposrednom pakovanju neto mase: − − − − preko 1 kg 2008 11 92 − − − − − prženi 2008 11 94 − − − − − ostali − − − − ne preko 1 kg: 2008 11 96 − − − − − prženi 2008 11 98 − − − − − ostali 2008 19 − − ostalo, uključujući mešavine 2008 20 − Ananas 2008 30 − Agrumi 2008 40 − Kruške: − − sa dodatkom alkohola: − − − u neposrednom pakovanju neto-mase preko 1 kg: − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi: 2008 40 11 − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 40 19 − − − − − ostale − − − − ostale: 2008 40 21 − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 40 29 − − − − − ostale − − − u neposrednom pakovanju neto-mase do 1 kg: 2008 40 31 − − − − sa sadržajem šećera preko 15% po masi 2008 40 39 − − − − ostale 2008 50 − Kajsije: − − sa dodatkom alkohola: − − − u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi: 2008 50 11 − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 50 19 − − − − − ostale − − − − ostale: 2008 50 31 − − − − −sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 50 39 − − − − − ostale − − − u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg: 2008 50 51 − − − − sa sadržajem šećera preko 15% po masi 2008 50 59 − − − − ostale 2008 70 − Breskve, uključujući nektarine: − − sa dodatkom alkohola: − − − u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi: 2008 70 11 − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 70 19 − − − − − ostale − − − − ostale: 2008 70 31 − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 70 39 − − − − − ostale − − − u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg: 2008 70 51 − − − − sa sadržajem šećera preko 15% po masi 2008 70 59 − − − − ostale 2008 80 − Jagode: − − sa dodatkom alkohola: − − − sa sadržajem šećera preko 9% po masi 2008 80 11 − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 80 19 − − − − ostale − − − ostale: 2008 80 31 − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 80 39 − − − − ostale 2008 92 − − mešavine: − − − sa dodatkom alkohola: − − − − sa sadržajem šećera preko 9% po masi : − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih: 2008 92 12 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) 2008 92 14 − − − − − − ostalo − − − − − ostalo: 2008 92 16 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) 2008 92 18 − − − − − − ostalo − − − − ostalo: − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih: 2008 92 32 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) 2008 92 34 − − − − − − ostalo − − − − − ostalo: 2008 92 36 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) 2008 92 38 − − − − − − ostalo − − − bez dodatka alkohola: − − − − sa dodatkom šećera: − − − − − u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: 2008 92 51 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) − − − − − ostale: − − − − − − mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća: 2008 92 72 − − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) − − − − − − ostalo: 2008 92 76 − − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) − − − − bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase: − − − − − 5 kg ili više: 2008 92 92 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) − − − − − od 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg: 2008 92 94 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi) 2008 99 − − Ostalo: − − − sa dodatkom alkohola: − − − − Đumbir: 2008 99 11 − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih 2008 99 19 − − − − − ostalo − − − − ostalo: − − − − − sa sadržajem šećera preko 9% po masi: − − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih: 2008 99 24 − − − − − − − tropsko voće − − − − − − ostalo: 2008 99 31 − − − − − − − tropsko voće − − − − − ostalo: − − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom po masi ne preko 11,85% masenih: 2008 99 36 − − − − − − − tropsko voće − − − − − − ostalo: 2008 99 38 − − − − − − − tropsko voće − − − bez dodatka alkohola: − − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: 2008 99 41 − − − − − đumbir 2008 99 46 − − − − − pasionke, guave i tamarinde (indijska urma) 2008 99 47 − − − − − mango, magusta, papaja, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje − − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg: 2008 99 51 − − − − − đumbir 2008 99 61 − − − − − marakuja i guava 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje: − Sok od pomorandze: 2009 11 − − smrznuti 2009 19 − − ostalo − Sok od grejpfruta (uključujući pomelo) : 2009 21 00 − − čija Brix vrednost ne prelazi 20 2009 29 − − Ostalo 2009 39 − − ostali: − − − čija Brix vrednost prelazi 67: 2009 39 11 − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase 2009 39 19 − − − − ostali − − − čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67: − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase: − − − − − sok od limuna: 2009 39 59 − − − − − − bez dodatog šećera 2009 49 − − ostali: − − − čija Brix vrednost prelazi 67: 2009 49 11 − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase − − − čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67: − − − − ostali: 2009 49 99 − − − − − bez dodatog šećera 2009 80 − Sok od ostalog pojedinačnog voća i povrća: − − čija Brix vrednost prelazi 67: − − − ostali: − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase: 2009 80 34 − − − − − sokovi od tropskog voća − − − − ostali: 2009 80 36 − − − − − sokovi od tropskog voća 2009 80 38 − − − − − ostali − − čija Brix vrednost ne prelazi 67: − − − ostali: − − − − ostali: − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi: 2009 80 85 − − − − − − sokovi od tropskog voća − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi: 2009 80 88 − − − − − − sokovi od tropskog voća − − − − − bez dodatog šećera: 2009 80 97 − − − − − − sokovi od tropskog voća 2009 90 − mešavine sokova: − − čija Brix vrednost ne prelazi 67: − − − ostali: − − − − čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase: − − − − − mešavine soka od agruma i soka od ananasa: 2009 90 41 − − − − − − sa dodatkom šećera 2009 90 49 − − − − − − ostali − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase: − − − − − ostali: − − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi: 2009 90 92 − − − − − − − mešavine sokova od tropskog voća − − − − − − bez dodatog šećera: 2009 90 97 − − − − − − − mešavine sokova od tropskog voća 2009 90 98 − − − − − − − ostali 2301 Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka, od ribe ili od ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobnih za ljudsku ishranu; čvarci: 2301 10 00 − Brašno, prah i pelete, od mesa ili mesnih otpadaka; čvarci 2302 Mekinje, i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani: 2302 10 − Od kukuruza 2302 40 − Od ostalih žitarica: 2302 50 00 − Od leguminoznog bilja 2303 Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci, rezanci od šećerne repe, ostaci od šećerne trske i ostali otpaci industrije šećera, ostaci i otpaci iz pivara ili destilacija, nepeletizovani ili peletizovani: 2303 30 00 − Otpaci iz pivara i destilacija 2305 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od kikirikija, nemleveni, mleveni ili peletizovani 2306 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja osim onih iz tar. br. 2304 i 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani 2306 10 00 − Od semena pamuka 2306 20 00 − Od semena lana − Od semena uljane repice: 2306 41 00 − − Od semena uljane repice sa malom količinom eruka kiseline 2306 49 00 − − ostalo 2306 50 00 − Od kokosovog oraha ili kopre 2306 60 00 − Od palminog oraha ili jezgra 2306 90 − Ostalo 2307 00 Talog od vina; vinski kamen (streš) 2308 00 Biljni materijali, biljni otpaci i ostaci od prerade biljnih materijala i sporedni proizvodi, peletizovani ili nepeletizovani, koji se upotrebljavaju za ishranu životinja, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: 2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja: 2309 10 − Hrana za pse i mačke, pripremljena za prodaju na malo 2309 90 − Ostalo: 2309 90 10 − − rastvorljivi proizvodi od riba ili morskih sisara 2309 90 20 − − proizvodi navedeni u dodatnoj Napomeni 5 uz ovu Glavu 3301 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenima), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neisparljivim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja: − Eterična ulja od citrus- voća (arguma): 3301 12 − − od pomorandze 3301 13 − − od limuna 3301 19 − − ostalo 3301 24 − − od nane (Mentha piperita) 3301 25 − − od ostalih nana 3301 29 − − ostalo: − − − od karanfilića, niaouli i ylang-ylang: 3301 29 11 − − − − koje sadrže terpen 3301 29 31 − − − − bez terpena − − − ostalo: − − − − bez terpena: 3301 29 71 − − − − − od geranijuma; od jasmina; od vetivera 3301 29 79 − − − − − od lavande ili od lavandina 3302 Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića: 3302 10 − koji se upotrebljavaju u industriji hrane ili pića: − − za upotrebu u indistriji pića: 3302 10 40 − − − ostalo 3302 10 90 − − za upotrebu u prehrambenoj industriji 3501 Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina: 3501 90 − ostalo: 3501 90 10 − − lepkovi od kazeina 3502 Albumini (uključujući koncentrate od dve ili više belančevina iz surutke , koji sadrže po masi, više od 80% belančevina iz surutke, računato na suvu materiju), albuminati i ostali detrivati albumina: 3502 20 − Albumin iz mleka, uključujući kooncentrate od dve ili više belančevina iz surutke 3502 90 − ostalo 3503 00 Želatin (uključujući želatin u listovima kvadratnog i pravougaonog oblika, neobrađeni ili obrađeni po površini ili bojeni) i derivati želatina; riblji želatin; ostali lepkovi životinjskog porekla, osim kazeinskih lepkova iz tar.br. 3501 3504 00 00 Peptoni i njihovi derivati; ostale proteinske materije i njihovi derivati, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; prah od kože, hromno štavljene ili ne 3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer, preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: 3505 10 − Detrini ii ostali modifikovani skrobovi: − − ostali modifikovani skrobovi: 3505 10 50 − − − skrobovi, esterifikovani ili eterifikovani 4101 Sirove krupne i sitne goveđe kože (uključujući i bivolje) ili kože kopitara (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane: 4101 20 − Cele krupne i sitne goveđe kože, mase po koži ne preko 8 kg kada su suve, ne preko 10 kg kada su suvo-soljene, ili ne preko 16 kg kada su sveže, mokro soljene ili drugačije konzervisane 4101 90 00 − Ostale, uključujući krupone, polukrupone i trbušine 4102 Sirove ovčije ili jagnjeće kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa vunom ili bez vune, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1(v) uz ovu Glavu 4103 Ostale krupne i sitne sirove kože (sveže ili usoljene, sušene, lužene, piklovane ili drugačije konzervisane, ali neštavljene, niti pergamentno obrađene, niti dalje obrađivane), sa dlakom ili bez dlake, cepane ili necepane, osim onih isključenih Napomenom 1(b) ili 1(v) uz ovu Glavu 4301 Sirovo krzno (uključujući glave, repove, nožice i ostale komade ili odsečke pogodne za krznarsku upotrebu), osim sirovih krupnih i sitnih koža pod tar. brojem 4101, 4102 ili 4103: 4301 30 00 −Sirovo krzno: od sledećih vrsta jagnjadi: astraganskih, jagnjadi sa širokim repom, karakul, persijskih i sličnih jagnjadi, indijskih, kineskih, mongolskih ili tibetskih jagnjadi, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa 4301 60 00 − od lisice, celo, sa ili bez glave, repa ili šapa 4301 80 − ostala krzna, cela, sa ili bez glave, repa ili šapa: 4301 90 00 − Glave, repovi, šape i ostali komadi ili odsečci, pogodni za krznarsku upotrebu 5001 00 00 Čaure svilene bube pogodne za odmotavanje 5002 00 00 Sirova svila (neupredena) 5003 00 00 Otpaci od svile (uključujući čaure nepodesne za odmotavanje, otpatke prediva i raščupane tekstilne materijale)

Oslobođeno carina za neograničene količine od datuma stupanja na snagu ovog Sporazuma

____________________

ANEKS III (b)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27 stav 2 pod ( b)

Carine (ad valorem i/ili specifične carine) za proizvode navedene u ovom Aneksu biće smanjene i ukinute u skladu sa dinamikom naznačenom za svaki proizvod u tom Aneksu. Ukoliko se, pored ad valorem i/ili specifične carine primenjuje sezonska carina, sezonska carina [20%] će biti ukinuta od dana stupanja na snagu ovog Sporazuma.

Tarifna oznaka Naimenovanje Stupanje na snagu godina 1 u % godina 2 u % godina 3 u % godina 4 u % godina 5 u % godina 6 i naredne godine u % 0102 Žive životinje, vrste goveda 0102 90 − Ostalo: − − domaće vrste : − − − mase od 80 do 160 kg: 0102 90 29 − − − − ostalo 70% 60% 50% 40% 30% 0% 0104 Žive ovce i koze: 0104 10 − Ovce: − − ostale: 0104 10 80 − − − ostale 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0104 20 − Koze: 0104 20 90 − − ostale 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0105 Živina domaća, živa, kokoške vrste Gsvaus domesticus, patke, guske, ćurke i biserke: − Mase do 185 g: 0105 11 − − pilići vrste Gsvaus domesticus: − − − ostala: 0105 11 99 − − − − ostali 90% 80% 60% 40% 20% 0% − Ostalo: 0105 94 00 − − kokoške vrste Gsvaus domesticus 70% 60% 50% 40% 30% 0% 0204 Meso ovčije ili kozje, sveže, rashalđeno ili smrznuto: 0204 50 − Meso, kozje 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0206 Klanični proizvodi od životinja vrste goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, mula ili mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti: 0206 10 − Od životinja vrste goveda, sveži ili rashlađeni: − − ostali: 0206 10 91 − − − dzigerice 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0206 10 95 − − − dijafragma, mišićna i tetivna 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Od životinja vrste goveda, smrznuti: 0206 21 00 − − jezici 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0206 22 00 − − žigerice 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0206 29 − − ostalo: 0206 29 10 − − − za proizvodnju farmaceutskih proizvoda 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − ostalo: 0206 29 91 − − − − dijafragma, mišićna i tetivna 90% 70% 60% 50% 30% 0% 0206 80 − ostali, sveži ili rashlađeni 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0206 90 − Ostalo, smrznuto: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 Meso i jestivi otpaci od živine iz tar. broja 0105, sveže, rashlađeno ili smrznuto: − Od ćuraka: 0207 24 − − neisečeno u komade, sveže ili rashlađeno 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 25 − − neisečeno u komade, smrznuto: 0207 25 10 − − − Očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu, ali sa vratovima, srcima, žigericom i želucima, poznate kao ‘80% ćurke’ 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 25 90 − − − očerupane i sa izvađenim drobom, bez glava i nogu i bez vratova, srca, žigerica i želudaca, poznate kao ‘73% ćurke’, ili drukčije isporučene 80% 70% 50% 40% 10% 0% 0207 26 − − isečeni komadi i otpaci, sveži ili rashlađeni 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 27 − − isečeni komadi i otpaci, smrznuti 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Od pataka, gusaka ili biserki: 0207 32 − − neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 33 − − neisečeni u komade, smrznuti 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 34 − − masne dzigerice, sveže ili rashlađene 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0207 35 − − ostalo, sveže ili rashlađeno 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0207 36 − − ostalo, smrznuto 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0209 00 Svinjska masnoća, bez mesne krtine , i živinsko salo, neistopljeni niti na bilo koji način ekstrahovani, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni: −Potkožna svinjska masnoća: 0209 00 30 − Svinjska masnoća, osim one iz tar. podbroja 0209 00 11 ili 0209 00 19 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0209 00 90 − Živinsko salo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0401 Mleko i pavlaka, nekoncentrovani i bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0401 10 − Sa sadržajem masnoće do 1% po masi 95% 90% 60% 50% 40% 0% 0401 20 − Sa sadržajem masnoće od 1% do 6% po masi: − − ne preko 3%: 0401 20 11 − − − u ambalaži neto zapremine ne preko 2 l 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0401 20 19 − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − preko 3%: 0401 20 91 − − − − u ambalaži neto zapremine preko 2 l 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0401 20 99 − − − ostalo 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0401 30 − Sa sadržajem masnoće preko 6%, po masi 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0402 Mleko i pavlaka, koncentrovani i sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0402 10 − U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće do 1,5%, po masi: − − ostalo: 0402 10 91 − − − u neposrednom pakovanju neto mase do 2,5 kg 80% 60% 50% 40% 20% 0% 0402 29 − − ostalo 95% 75% 55% 35% 15% 0% − Ostalo: 0402 91 − − bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje 95% 75% 55% 35% 15% 0% 0402 99 − − ostalo 95% 75% 55% 35% 15% 0% 0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivane ili aromatizovani ili sa dodatkom voća, jezgrastog voća ili kakaa: 0403 90 − Ostalo: − − nearomatizovano i bez dodatka voća, jezgrastog voća ili kakaa: − − − u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima: − − − − bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće, po masi: 0403 90 11 − − − − − ne preko 1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 13 − − − − − preko 1,5% ali ne preko 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 19 − − − − − preko 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi: 0403 90 31 − − − − − ne preko 1,5% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 33 − − − − − preko 1,5% ali ne preko 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 39 − − − − − preko 27% 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − ostalo: − − − − bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće, po masi: 0403 90 51 − − − − − do3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 53 − − − − −od 3% do 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 59 − − − − − preko 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − ostalo, sa sadržajem masnoće, po masi: 0403 90 61 − − − − − do 3% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 63 − − − − − od 3% do 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0403 90 69 − − − − − preko 6% 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0404 Surutka, koncentrovana i nekoncentrovana, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje; proizvodi koji se sastoje od prirodnih sastojaka mleka, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu: 0404 10 − Surutka i modifikovana surutka, koncentrovana i nekoncentrovana ili sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0404 90 − Ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0406 Sir i urda: 0406 20 − Sir rendani ili u prahu, svih vrsta 90% 70% 50% 30% 15% 0% 0406 90 − Sir ostali: 0406 90 01 − − za preradu 90% 70% 50% 30% 15% 0% 0408 Živinska i ptičja jaja, bez ljuske, žumanca od jaja, sveži, sušeni, kuvani u vodi ili pari, oblikovani, smrznuti ili na drugi način konzervisani, sa sadržajem ili bez sadržaja dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: − Žumanca: 0408 11 − − sušena: 0408 11 20 − − − nepodobna za ljudsku ishranu 80% 60% 40% 30% 10% 0% 0408 11 80 − − − ostala 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0408 19 − − ostala: − − − ostalo: 0408 19 81 − − − − tečna 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0408 19 89 − − − − ostala, uključujući smrznuta 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Ostala: 0408 91 − − sušena 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0408 99 − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0601 Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, koreni, izdanci i rizomi za sadnju, u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije, osim korenja iz tar.broja 1212: 0601 20 − Lukovice, gomolji, gomoljasto korenje, izdanci korena i rizomi u vegetaciji ili u cvetu; biljke i koren cikorije : 0601 20 30 − − ohideje, zumbuli, narcisi i lale 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0601 20 90 − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem – grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica): 0602 10 − Neužiljene reznice i kalem – grančice, kalemi: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 20 − Sadnice jestivog voća uključujući jezgrasto voće i one u obliku šiblja ili žbunja, kalemljene ili nekalemljene: 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 30 00 − Rododendroni i azaleje ( gorske ruže), kalemljene ili nekalemljene 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 90 − Ostalo: − − ostalo: − − − biljke otvorenog prostora: − − − − drveće, šiblje i žbunje: 0602 90 41 − − − − − šumsko drveće 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − ostalo: 0602 90 45 − − − − − − ožiljene reznice i mlade biljke 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 90 49 − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − Ostale biljke otvorenog prostora: 0602 90 59 − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − biljke zatvorenog prostora: 0602 90 70 − − − − ožiljene reznice i mlade biljke, osim kaktusa 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − ostale: 0602 90 91 − − − − − cvetne biljke sa pupoljcima ili cvetovima, osim kaktusa 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0602 90 99 − − − − − ostale 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0603 Sečeno cveće i cvetni pupoljci vrsta podesnih za bukete ili za ukrasne svrhe, sveži, sušeni, bojeni, beljeni, impregnisani ili drukčije pripremljeni: − Sveže: 0603 11 00 − − ruže 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0603 12 00 − − karanfili 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0603 13 00 − − orhideje 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0603 14 00 − − hrizanteme 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0603 19 − − ostalo 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0603 90 00 − Ostalo 90% 80% 70% 60% 35% 0% 0701 Krompir, svež ili rashlađen: 0701 90 − Ostali: 0701 90 10 − − za proizvodnju skroba 95% 80% 65% 40% 25% 0% − − ostali: 0701 90 50 − − −mladi, od 1. januara do 30. juna 95% 80% 65% 40% 25% 0% 0703 Crni luk, kozjak, beli luk, praziluk i ostali lukovi, sveži ili rashlađeni: 0703 10 − crni luk i vlašac: 90% 70% 50% 30% 10% 0% 0703 20 00 − Beli luk 90% 70% 50% 30% 10% 0% 0703 90 00 − praziluk i ostali lukovi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0704 Kupus, karfiol, keleraba, kelj i slično kupusno jestivo povrće, sveži ili rashlađeni: 0704 10 00 − Karfiol i brokoli 80% 60% 50% 40% 20% 0% 0704 20 00 − Kelj pupčar 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0704 90 − Ostalo: 0704 90 10 − − beli i crveni kupus 80% 60% 50% 40% 20% 0% 0704 90 90 − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0706 Šargarepa, broskva ili repa ugarnjača (bela repa), cvekla, beli koren, celer korenjaš, rotkvice i slično jestivo korenjasto povrće, sveže ili rashlađeno: 0706 10 00 − šargarepa i broskva ili repa ugarnjača (bela repa) 90% 80% 70% 60% 50% 0% 0706 90 − Ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0708 Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno: 0708 90 00 − Ostalo mahunasto povrće 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: 0709 30 00 − Plavi patlidzan 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 40 00 − Celer, osim celera korenaša 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Pečurke i trifle (tartufi): 0709 51 00 − − pečurke roda Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 59 − − ostale 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 70 00 − Spanać, novozelandski spanać i loboda 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 90 − Ostalo: 0709 90 10 − − povrće koje služi kao salata, osim salate Lactuca sativa i cikorije (Cichorium spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 90 20 − − broskva (bela repa) i španska artičoka 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0709 90 90 − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0710 Povrće (nekuvano ili blanširano), smrznuto: 0710 10 00 − Krompir 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Mahunasto povrće, oljušteno ili neoljušteno: 0710 29 00 − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0710 30 00 − Spanać, novozelandski i loboda 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − jestive pečurke: 0710 80 61 − − − roda Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0710 80 69 − − − ostale 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0711 Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: − pečurke i tartufi: 0711 51 00 − − pečurke roda Agaricus 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0711 59 00 − − ostale 80% 70% 60% 50% 40% 0% 0711 90 − Ostalo povrće; mešavine povrća: − − povrće: 0711 90 50 − − − crni luk 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0712 Sušeno povrće, celo, sečeno, sečeno na komade, lomljeno ili u prahu, ali dalje nepripremljeno: 0712 20 00 − Crni luk 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Jestive pečurke, judino uvo (Auricularia spp.), drhtalica (Tremella spp.) i trifle: 0712 31 00 − − pečurke roda Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0712 32 00 − − judino uvo (Auricularia spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0712 33 00 − − drhtalica (Tremella spp.) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0712 39 00 − − ostale 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0712 90 − ostalo povrće; mešavine povrća 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0713 Sušeno mahunasto povrće, u zrnu, oljušteno ili neoljušteno ili lomljeno: 0713 10 − Grašak (Pisum sativum): 0713 10 90 − −ostali 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.): 0713 31 00 − − pasulj vrste Vigna mungo (L.) Hepper ili Vigna radiata (L.) Wilczek 80% 60% 50% 40% 30% 0% 0713 32 00 − − pasulj sitni crveni (Adzuki) (Phaseolus ili Vigna angularis) 80% 60% 50% 40% 30% 0% 0713 33 − − pasulj običan (Phaseolus vulgaris): 0713 33 10 − − − za setvu 80% 70% 60% 50% 30% 0% 0713 33 90 − − − ostalo 90% 80% 60% 50% 30% 0% 0713 40 00 − Sočivo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0713 50 00 − Bob (Vicia faba var major) i konjski bob (Vicia faba var equina, Vicia faba var minor) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0802 Ostalo jezgrasto voće, sveže ili suvo, oljušteno ili neoljušteno: − Lešnici (Corylus spp.): 0802 21 00 − − u ljusci 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0802 22 00 − − oljušteni 80% 70% 50% 30% 15% 0% − Obični orasi: 0802 31 00 − − u ljusci 95% 90% 85% 70% 65% 0% 0802 32 00 − − oljušteni 80% 60% 40% 20% 10% 0% 0807 Dinje lubenice i papaje, sveže: − Dinje i lubenice: 0807 11 00 − − lubenice 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0807 19 00 − − ostalo 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0808 Jabuke, kruške i dunje, sveže: 0808 20 − Kruške i dunje: − − kruške: 0808 20 10 − − − kruške za kruškovaču, neupakovane, od 1. avgusta do 31. decembra 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0808 20 50 − − − ostale 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0809 Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže: 0809 10 00 − Kajsije 70% 60% 40% 30% 15% 0% 0809 20 − Trešnje i višnje: 0809 20 95 − − ostalo 70% 60% 45% 30% 15% 0% 0809 30 − Breskve, uključujući nektarine: 0809 30 10 − − nektarine 80% 60% 45% 30% 15% 0% 0809 30 90 − − ostalo 95% 90% 75% 60% 40% 0% 0810 Ostalo voće, sveže: 0810 20 − Maline, kupine, dudinje i loganjske bobice: 0810 20 10 − − maline 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0810 20 90 − − ostalo 70% 60% 45% 30% 15% 0% 0811 Voće i jezgrasto voće, nekuvano ili kuvano u vodi ili pari, smrznuto, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0811 10 − Jagode 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0811 20 − Maline, kupine, dudinje, loganjske bobice, crne, bele ili crvene ribizle i ogrozdi: − − sa dodatkom šećera ili druge materije za zaslađivanje: 0811 20 11 − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi 90% 80% 70% 60% 40% 0% 0811 20 19 − − − ostali 90% 80% 70% 60% 40% 0% − − ostalo: 0811 20 31 − − − maline 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0811 90 − Ostalo: − − sa dodatkom šećera ili druge materije za zaslađivanje: − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi: 0811 90 19 − − − − ostalo 80% 70% 60% 40% 20% 0% − − ostalo: 0811 90 75 − − − − višnje (Prunus cerasus) 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0811 90 80 − − − − ostalo 80% 70% 60% 40% 20% 0% 0811 90 95 − − − ostalo 95% 90% 75% 60% 40% 0% 0812 Voće i jezgrasto voće, privremeno konzervisano (npr. sumpor dioksidom, u slanoj vodi, u sumporisanoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: 0812 10 00 − Trešnje i višnje 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0812 90 − Ostalo: 0812 90 10 − − kajsije 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0813 Voće, suvo, osim onog koje se svrstava u tar. broj 0801 do 0806; mešavine jezgrastog ili suvog voća iz ove Glave: 0813 10 00 −Kajsije 90% 80% 70% 60% 40% 0% 0813 30 00 − Jabuke 90% 80% 70% 60% 40% 0% 0813 40 − Ostalo voće: 0813 40 10 − − breskve, uključujući nektarine 90% 80% 70% 60% 40% 0% 0813 40 30 − − kruške 90% 80% 70% 60% 40% 0% 0813 50 − Mešavine jezgrastog voća ili suvog voća iz ove Glave: − − mešavine suvog voća, osim onog iz tar. broja 0801 do 0806: 0813 50 19 − − − koje sadrže suve šljive 95% 90% 80% 60% 40% 0% 0901 Kafa, pržena ili nepržena ili bez kofeina; ljuspice i opne od kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu: − Kafa, pržena: 0901 21 00 − − sa kofeinom 70% 60% 50% 40% 20% 0% 0901 22 00 − − bez kofeina 70% 60% 50% 40% 20% 0% 0910 Đumbir, šafran, kurkuma, majčina dušica, lorber u listu, kari i ostali začini: − Ostali začini: 0910 99 − − ostalo: 0910 99 91 − − − − nedrobljena niti mlevena 90% 80% 70% 60% 40% 0% 0910 99 99 − − − − drobljena ili mlevena 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1003 00 Ječam: 1003 00 90 − Ostali 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1005 Kukuruz: 1005 10 − Semenski: − − hibridni: 1005 10 15 − − − obični hibridi 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1005 10 19 − − − ostali 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1005 10 90 − − ostali 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1101 00 Brašno od pšenice ili napolice: − Brašno od pšenice: 1101 00 11 − − od tvrde pšenice 80% 60% 40% 30% 20% 0% 1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete: − Prekrupa i griz: 1103 11 − − od pšenice 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1103 13 − − od kukuruza: 1103 13 10 − − − sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi 80% 70% 50% 40% 30% 0% 1103 19 − − od ostalih žitarica: 1103 19 30 − − − od ječma 90% 85% 70% 55% 30% 0% 1103 20 − Peleti: 1103 20 10 − − od raži 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1103 20 20 − − od ječma 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1103 20 30 − − od ovsa 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1103 20 60 − − od pšenice 90% 85% 70% 55% 30% 0% 1103 20 90 − − ostali 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 Žitarice u zrnu drukčije obrađene (npr., oljuštene, valjane u ljuspicama, perlirane, obrezane ili gnječene), osim pirinča iz tar.broja 1006; klice od žitarica, cele, valjane, u ljuspicama ili mlevene: − Zrna valjana ili u obliku ljuspica: 1104 19 − − od ostalih žitarica: 1104 19 10 − − − od pšenice 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 19 30 − − − od raži 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 19 50 − − − od kukuruza 80% 70% 60% 40% 20% 0% − − − od ječma: 1104 19 61 − − − − valjana 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 19 69 − − − − u obliku ljuspica 80% 70% 60% 40% 20% 0% − − − ostala: 1104 19 99 − − − − ostala 80% 70% 60% 40% 20% 0% − Drugačije obrađena zrna (npr.: oljuštena, perlirana, obrezana ili drobljena): 1104 22 − − od ovsa: 1104 22 20 − − − oljuštena (u ljusci ili oljuštena) 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 22 90 − − − nisu drugačije obrađena osim što su drobljena 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 23 − − od kukuruza 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 − − od ostalih žitarica: − − − od ječma: 1104 29 05 − − − − perlirana 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 07 − − − − nisu drugačije obrađena osim što su drobljena 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 09 − − − − ostala 80% 70% 60% 40% 20% 0% − − − ostala: − − − − oljuštena, obrezana ili neobrezana, drobljena ili nedrobljena: 1104 29 11 − − − − − od pšenice 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 18 − − − − − ostala 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 30 − − − − perlirana 80% 70% 60% 40% 20% 0% − − − − nisu drugačije obrađena osim što su drobljena: 1104 29 51 − − − − − od pšenice 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 55 − − − − − od raži 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 59 − − − − − ostala 80% 70% 60% 40% 20% 0% − − − − ostala: 1104 29 81 − − − − − od pšenice 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 85 − − − − − od raži 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1104 29 89 − − − − − ostala 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1106 Brašno, griz i prah, od sušenog mahunastog povrća koje se svrstava u tar. broj 0713, od sagoa ili korenja ili krtola iz tar. broja 0714 ili od proizvoda iz Glave 8: 1106 10 00 − Od sušenog mahunastog povrća iz tar. broja 0713 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1107 Slad pržen ili nepržen: 1107 10 − Nepržen: − − od pšenice: 1107 10 91 − − − u obliku brašna 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1107 10 99 − − − ostali 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1107 20 00 − Pržen 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1108 skrobovi; inulin: − Skrobovi: 1108 12 00 − − skrob od kukuruza 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1108 13 00 − − skrob od krompira 80% 60% 40% 20% 20% 0% 1109 00 00 Pšenični gluten, sušen ili nesušen 80% 60% 40% 20% 20% 0% 1206 00 Seme suncokreta, lomljeno ili nelomljeno: 1206 00 10 − za setvu 80% 70% 60% 50% 30% 0% − ostala: 1206 00 91 − − oljušteno; u sivo-beloj prugastoj ljusci 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1206 00 99 − − ostalo 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1208 Brašno i griz od uljanog semenja i plodova, osim od slačice : 1208 10 00 − Od soje 90% 80% 70% 60% 40% 0% 1208 90 00 − Ostalo 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1209 Seme, plodovi i spore za setvu: 1209 10 00 − Seme šećerne repe 80% 60% 40% 20% 20% 0% − Seme krmnog bilja: 1209 21 00 − − seme lucerke (Alfalfa) 80% 60% 40% 20% 20% 0% 1210 Hmelj, svež ili sušen, drobljen ili nedrobljen, u prahu ili u obliku peleta; lupulin: 1210 10 00 − Hmelj, nemleven niti u obliku peleta 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1210 20 − Hmelj, mleveni, u prahu ili u obluku peleta; lupulin 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1214 Broskva, stočna repa, korenjače za stočnu hranu, seno, lucerka (detelina), esparzeta, stočni kelj, vučika, grahorica i slični proizvodi za stočnu hranu , uključujući i u obliku peleta: 1214 10 00 −Brašno i palete od lucerke (Alfalfa) 80% 60% 40% 20% 0% 0% 1501 00 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća osim onih iz tar. brojeva 0209 ili 1503: − Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast): 1501 00 19 − − ostalo 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1507 Sojino ulje i njegove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 1507 10 − Sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano: 1507 10 90 − − ostalo 95% 80% 65% 50% 35% 0% 1507 90 − Ostalo: 1507 90 90 − − ostalo 95% 80% 65% 50% 35% 0% 1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: − Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije: 1512 11 − − Sirovo ulje: 1512 11 10 − − − za tehničku i industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 95% 80% 65% 50% 35% 0% − − − ostalo: 1512 11 91 − − − − ulje semena suncokreta 90% 80% 65% 50% 35% 0% 1512 11 99 − − − − ulje semena šafranike 95% 80% 65% 50% 35% 0% 1512 19 − − ostalo: 1512 19 10 − − − za tehničku ili industrijsku upotrebu, osim za proizvodnju prehrambenih proizvoda za ljudsku ishranu 95% 80% 65% 50% 35% 0% 1514 Ulje od repice ili ulje od slačice i njihove frakcije, rafinisano ili nerafinisano, ali hemijski nemodifikovano: 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1515 Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: − Ulje od semena lana i njegove frakcije: 1515 21 − − sirovo ulje 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1515 29 − − ostala 80% 70% 60% 40% 20% 0% 1517 Margarin, jestive mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave, osim jestivih masti ili ulja ili njhivoh frakcija iz tar. broja 1516: 1517 90 −Ostalo: − − ostalo: 1517 90 91 − − − neisparljiva biljna ulja, tečna, mešana 80% 70% 60% 50% 30% 0% 1517 90 99 − − − ostala 80% 70% 60% 50% 30% 0% 1601 00 Kobasice i slični proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi; pripremljeni proizvodi na bazi ovih proizvoda: − ostalo: 1601 00 99 − − ostalo 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1602 Ostali pripremljeni ili konzervisani proizvodi od mesa, drugih klaničnih proizvoda ili krvi: 1602 32 − −od živine vrste Gsvaus domesticus 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1602 39 − − ostali 90% 80% 60% 40% 20% 0% 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel: 1702 90 − Ostalo, uključujući invertni šećer i ostali šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: 1702 90 30 − − izoglikoza 100% 80% 70% 60% 10% 0% 1702 90 50 − − maltodekstrin i maltodekstrinski sirup 100% 80% 70% 60% 10% 0% 1702 90 80 − − sirup od inulina 100% 80% 70% 60% 10% 0% 1703 Melasa dobijena prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera: 1703 10 00 − Melasa od šećerne trske 90% 80% 65% 50% 35% 0% 1703 90 00 − Ostalo 90% 80% 65% 50% 35% 0% 2001 Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini: 2001 10 00 − Krastavci i kiseli krastavčići 90% 80% 60% 40% 30% 0% 2001 90 − Ostalo: 2001 90 50 − − pečurke 90% 80% 60% 40% 20% 0% 2001 90 97 − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2002 Paradajz pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom: 2002 10 − Paradajz, ceo ili u komadima 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2002 90 − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2003 Pečurke i tartufi, pripremljeni ili konzervisani na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom: 2003 10 − Jestive pečurke roda Agaricus 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2003 20 00 − Tartufi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2003 90 00 − Ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2004 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2004 10 − Krompir: 2004 10 10 − − kuvan, na drugi način ne pripreman 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − ostali: 2004 10 99 − − − ostali 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2004 90 − Ostalo povrće i mešavine povrća: 2004 90 30 − − kiseli kupus, kapar i masline 80% 70% 50% 30% 20% 0% − − ostalo, uključujući mešavine: 2004 90 91 − − − crni luk, kuvan, na drugi način ne pripreman 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način, osim sa sirćetom ili sirćetnom kiselinom, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2005 10 00 − Homogenizovano povrće 80% 60% 40% 30% 20% 0% 2005 20 − Krompir: − − ostali: 2005 20 20 − − − tanki odsečci, prženi ili pečeni, posoljeni ili neposoljeni, aromatizovani ili nearomatizovani, u hermetički zatvorenom pakovanju, podesni za neposrednu potrošnju 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 20 80 − − − ostali 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 40 00 − Grašak (Pisum sativum) 80% 60% 50% 40% 30% 0% − Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.): 2005 51 00 − − pasulj u zrnu 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 59 00 − − ostali 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2005 99 − − ostalo: 2005 99 10 − − − povrće roda Capsicum, osim slatkih paprika i roda Pimenta 60% 50% 40% 30% 15% 0% 2005 99 40 − − − šargarepa 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2005 99 60 − − − kiseli kupus 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2005 99 90 − − − ostalo 60% 50% 40% 30% 15% 0% 2006 00 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (suvi, glazirani ili kandirani): 2006 00 31 − − − trešnje i višnje 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2006 00 38 − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2007 99 − − ostalo: − − − sa sadržajem šećera preko 30% po masi: 2007 99 10 − − − − pire i pasta od šljiva i pire i pasta od suvih šljiva, u neposrednom pakovanju neto mase preko 100 kg, za industrijsku preradu 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − ostalo: 2007 99 33 − − − − − od jagoda 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2007 99 35 − − − − − od malina 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2007 99 39 − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − sa sadržajem šećera od 13% do 30% po masi 2007 99 55 − − − − pire od jabuka, uključujući kompote 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2007 99 57 − − − − ostalo 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − ostalo: 2007 99 91 − − − − pire od jabuka, uključujući kompote 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili akohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: 2008 40 − Kruške: − − bez dodatka alkohola: − − − neposrednom pakovanju neto sadržaja preko 1 kg: 2008 40 51 − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 40 59 − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg: 2008 40 71 − − − − sa sadržajem šećera preko 15% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 40 79 − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 40 90 − − − bez dodatka šećera 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 50 − Kajsije: − − bez dodatka alkohola: − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: 2008 50 61 − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi 90% 80% 60% 40% 20% 0% 2008 50 69 − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg : 2008 50 71 − − − − sa sadržajem šećera preko 15% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 50 79 − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto mase: 2008 50 92 − − − − od 5 kg ili više 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 50 94 − − − − od 4,5 kg ili više, ali manje od 5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 50 99 − − − − manje od 4,5 kg 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 60 − Trešnje i višnje: − − sa dodatkom alkohola: − − − sa sadržajem šećera preko 9% po masi: 2008 60 11 − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 60 19 − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − ostalo: 2008 60 31 − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 60 39 − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 70 − Breskve, uključujući nectarine: − − bez dodatka alkohola: − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: 2008 70 61 − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2008 70 69 − − − − ostalo 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 1 kg: 2008 70 71 − − − − sa sadržajem šećera preko 15% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2008 70 79 − − − − ostalo 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto mase: 2008 70 92 − − − − od 5 kg ili više 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2008 70 98 − − − − manje od 5 kg 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2008 92 − − mešavine: − − − bez dodatka alkohola: − − − − sa dodatkom šećera: − − − − − u neposrednom pakovanju neto mase preko 1 kg: 2008 92 59 − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − − mešavine voća u kojima nijedno pojedinačno voće ne prelazi 50% ukupne mase voća: 2008 92 74 − − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 92 78 − − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto mase: − − − − − od 5 kg ili više: 2008 92 93 − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − od 4,5 kg ili više ali manje od 5 kg: 2008 92 96 − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − manje od 4,5 kg: 2008 92 97 − − − − − − od tropskog voća (uključujući mešavine koje sadrže 50% ili više tropskog jezgrastog voća i tropskog voća po masi ) 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 92 98 − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 99 − − ostalo: − − − sa dodatkom alkohola: 2008 99 21 − − − − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 99 23 − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − ostalo: − − − − − sa sadržajem šećera preko 9% po masi: − − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih : 2008 99 28 − − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − − ostalo: 2008 99 34 − − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − ostalo: − − − − − − sa stvarnom alkoholnom jačinom ne preko 11,85% masenih : 2008 99 37 − − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − − ostalo: 2008 99 40 − − − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − bez dodatka alkohola: − − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju preko1 kg neto mase: 2008 99 43 − − − − − grožđe 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 99 49 − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju ne preko 1 kg neto mase: 2008 99 62 − − − − − mango, magusta, papaja, akažu-jabuke, lučice, indijske kruške, (plod indijskog hlebnog drveta), sapodila šljive, karambole i pitaje 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2008 99 67 − − − − − ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − bez dodatka šećera: − − − − − šljive i suve šljive, u neposrednom pakovanju neto mase: 2008 99 99 − − − − −ostalo 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje: − Sok od pomorandze: 2009 12 00 − − nesmrznut, čija Brix vrednost ne prelazi 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Sok od ostalog pojedinačnih agruma: 2009 31 − − čija Brix vrednost ne prelazi 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 39 − − ostalo: − − − čija Brix vrednost prelazi 20 ali ne prelazi 67: − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase: 2009 39 31 − − − − − sa dodatkom šećera 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 39 39 − − − − − bez dodatka šećera 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase: − − − − − sok od limuna: 2009 39 51 − − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 39 55 − − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − − ostali sokovi od agruma: 2009 39 91 − − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 39 95 − − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 39 99 − − − − − − bez dodatka šećera 80% 60% 40% 20% 10% 0% − Sok od ananasa: 2009 41 − − čija Brix vrednost ne prelazi 20 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 49 − − ostali: − − − čija Brix vrednost prelazi 67: 2009 49 19 − − − − ostali 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − čija Brix vrednost prelazi 20, ali ne prelazi 67: 2009 49 30 − − − − čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatkom šećera 80% 60% 40% 20% 10% 0% − − − − ostalo: 2009 49 91 − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 49 93 − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi 80% 60% 40% 20% 10% 0% 2009 69 − − ostalo: − − − čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67: − − − − čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto mase: 2009 69 51 − − − − − koncentrovani 80% 70% 60% 50% 40% 0% 2009 80 − Sok od ostalog pojedinačnog voća i povrća: − − čija Brix vrednost prelazi 67: − − − sok od krušaka: − − − − ostali: − − − − − sa dodatim šećerom čiji sadržaj ne prelazi 30% po masi: 2009 80 89 − − − − − − ostali 80% 70% 60% 50% 40% 0% 2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu: 2106 90 − Ostalo: − − aromatizovani ili bojeni šećerni sirupi: 2106 90 30 − − − izoglikozni sirupi 75% 65% 50% 40% 25% 0% − − − ostali: 2106 90 51 − − − − laktozni sirupi 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2106 90 55 − − − − glikozni sirup i sirup od maltodekstrina 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2206 00 Ostala fermentisana pića (npr. jabukovača, kruškovača i medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih i bezalkoholnih pića, koja nisu navedena niti obuhvaćena na drugom mestu: 2206 00 10 − slabo vino “piquette” 75% 65% 50% 40% 25% 0% − Ostali: − − penušava: 2206 00 31 − − − jabukovača i kruškovača 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2209 00 Sirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline: − Ostalo, u sudovima od: 2209 00 91 − − 2 litre ili manje 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2209 00 99 − − preko 2 litre 75% 65% 50% 40% 25% 0% 2302 Mekinje i ostali ostaci dobijeni prosejavanjem, mlevenjem ili drugom obradom žitarica i leguminoznog bilja, nepeletizovani ili peletizovani: 2302 30 − Od pšenice: 2302 30 10 − − u kojima je sadržaj skroba do 28% po masi, a čiji je deo koji prolazi kroz sito sa otvorom od 0,2 mm do 10% po masi ili, alternativno, deo koji prolazi kroz sito sadrži 1.5% ili preko 1.5% pepela po masi, računato na suv proizvod 90% 75% 70% 60% 40% 0% 2302 30 90 − − ostalo 90% 75% 70% 60% 45% 0% 2303 Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci: rezanci od šećerne repe, otpaci šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera, iz pivara i destilacije, peletizovani ili nepeletizovani: 2303 10 −Ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci: − − ostaci od proizvodnje skroba i slični ostaci: iz kukuruza (osim koncentrovanih tečnosti za natapanje), sa sadržajem belančevina, računato na suvi proizvod: 2303 10 11 − − − preko 40% po masi 90% 75% 70% 60% 40% 0% 2303 10 19 − − − ne preko 40% po masi 90% 75% 70% 60% 45% 0% 2303 10 90 − − ostalo 90% 75% 70% 60% 45% 0% 2303 20 − Rezanci od šećerne repe, otpaci od šećerne trske i drugi otpaci od proizvodnje šećera: 2303 20 10 − − rezanci od šećerne repe 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2303 20 90 − − ostali 90% 75% 70% 60% 45% 0% 2304 00 00 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci dobijeni prilikom ekstrakcije ulja od soje, nemleveni ili peletizovani 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2306 Uljane pogače i ostali čvrsti ostaci, dobijeni ekstrakcijom biljnih masnoća ili ulja, osim onih iz tar. broja 2304 ili 2305, nemleveni, mleveni ili peletizovani: 2306 30 00 − Od semena suncokreta 90% 75% 70% 60% 40% 0% 2309 Preparati koji se upotrebljavaju za ishranu životinja: 2309 10 − Hrana za pse i mačke pripremljena za prodaju na malo: − − ostala, uključujući predsmeše: − − − sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa iz tar. pod-brojeva 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 ili mlečnih proizvoda: − − − − sa sadržajem skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina ili maltodekstrinskog sirupa: − − − − − bez sadržaja skroba ili sa sadržajem skroba od 10% ili manjim po masi: 2309 90 31 − − − − − − bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manje od 10% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 33 − − − − − − sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 10% ali manjim od 50% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 35 − − − − − − sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 50% ali manjim od 75% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 39 − − − − − − sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 75% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − − − sa sadržajem skroba većim od 10% ali ne većim od 30% po masi: 2309 90 41 − − − − − − bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 43 − − − − − − sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 10% ali manjim od 50% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 49 − − − − − − sasadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 50% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − − − sa sadržajem skroba većim od 30% po masi: 2309 90 51 − − − − − − bez sadržaja mlečnih proizvoda ili sa sadržajem tih proizvoda manjim od 10% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 53 − − − − − − sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 10% ali manjim od 50% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 59 − − − − − − sa sadržajem mlečnih proizvoda ne manjim od 50% po masi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 70 − − − − bez sadržaja skroba, glikoze, glikoznog sirupa, maltodekstrina, ili maltodekstrinskog sirupa, ali sa sadržajem mlečnih proizvoda 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − ostalo: 2309 90 91 − − − − rezanci od šećerne repe sa dodatkom melase 80% 60% 50% 40% 30% 0% − − − − ostalo: 2309 90 95 − − − − −sa sadržajem 49% ili više po masi holin hlorida, na organskoj ili neorganskoj osnovi 80% 60% 50% 40% 30% 0% 2309 90 99 − − − − − ostalo 80% 60% 50% 40% 30% 0% ANEKS III (v)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27 stav 2 pod (v)

Carine (ad valorem i/ili specifične carine) za proizvode navedene u ovom Aneksu biće smanjene u skladu sa dinamikom naznačenom za svaki proizvod u ovom Aneksu. Sezonska carina [20%] će nastaviti da se primenjuje u toku i nakon tranzicionog perioda.

Tarifna oznaka Naimenovanje Stupanje na snagu godina 1 godina 2 godina 3 godina 4 godina 5 Godina 6 i naredne godine u % u % u % u % u % u % 0702 00 00 Paradajz, sveži ili rashalđeni 95% 80% 65% 40% 30% 20% 0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: 0709 60 − Voće roda Capsicum ili roda Pimenta: 0709 60 10 − − slatka paprika 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0806 Grožđe, sveže ili suvo: 0806 10 − sveže 80% 70% 50% 30% 15% 0% 0808 Jabuke, kruške i dunje, sveže: 0808 10 − Jabuke 90% 80% 60% 40% 20% 0% 0809 Kajsije, trešnje i višnje, breskve (uključujući nektarine), šljive i divlje šljive, sveže: 0809 20 − Trešnje i višnje: 80% 60% 45% 30% 15% 0% 0809 20 05 − − višnje (Prunus cerasus) 0809 40 − Šljive i divlje šljive: 0809 40 05 − − šljive 90% 75% 60% 40% 20% 0% 0810 Ostalo voće, sveže: 0810 10 00 − Jagode 90% 80% 60% 40% 20% 0%

ANEKS III (g)

CARINSKE KONCESIJE SRBIJE ZA POLjOPRIVREDNE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 27 stav 2 pod (v)

Carine (ad valorem i/ili specifične carine) za proizvode navedene u ovom Aneksu biće smanjene i ukinute u skladu sa dinamikom naznačenom za svaki proizvod u ovom Aneksu. Ako se pored ad valorem i/ili specifične carine, primenjuje sezonska carina, sezonska carina [20%] biće ukinuta stupanjem na snagu ovog sporazuma.

Tarifna oznaka Naimenovanje Stupanje na snagu godina 1 godina 2 godina 3 godina 4 godina 5 Godina 6 i naredne godine u % u % u % u % u % u % 0102 Žive životinje, vrste goveda: 0102 90 − Ostalo: − − domaće vrste: 0102 90 05 − − − mase ne preko 80 kg 70% 60% 50% 40% 30% 20% − − − mase preko 80 kg, ali ne preko 160 kg: 0102 90 21 − − − − za klanje 70% 60% 50% 40% 30% 20% − − − mase preko 160 kg, ali ne preko 300 kg: 0102 90 41 − − − − za klanje 90% 80% 60% 50% 40% 30% 0102 90 49 − − − − ostale 70% 60% 50% 40% 30% 20% − − − mase preko 300 kg: − − − − junice (neteljene): 0102 90 51 − − − − − za klanje 95% 90% 85% 70% 60% 50% 0102 90 59 − − − − − ostale 70% 60% 50% 40% 30% 20% − − − − Krave: 0102 90 61 − − − − − za klanje 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0102 90 69 − − − − − ostale 90% 80% 60% 50% 40% 30% − − − − ostale: 0102 90 71 − − − − − za klanje 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0102 90 79 − − − − − ostale 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0103 Svinje, Žive: − Ostalo: 0103 91 − − mase ne preko 50 kg: 0103 91 10 − − − domaće vrste 100% 95% 90% 85% 70% 65% 0103 92 − −mase od 50 kg ili više: − − −domaće vrste: 0103 92 11 − − − − koje su se najmanje jedanput prasile, mase od 160 kg i više 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0103 92 19 − − − − ostalo 90% 80% 60% 50% 40% 30% 0104 Ovce i koze, žive: 0104 10 − Ovce: − − ostalo: 0104 10 30 − − − jagnjad (do jedne godine starosti) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0201 Meso goveđe, sveže ili rashlađeno 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0202 Meso goveđe, smrznuto: 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0203 Meso svinjsko, sveže, rashlađeno ili smrznuto: − Sveže ili rashlađeno: 0203 11 − − Trupovi i polutke: 0203 11 10 − − − od domaćih svinja 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 12 − − butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima: − − − od domaćih svinja: 0203 12 11 − − − − butovi i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 12 19 − − − − plećke i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 12 90 − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0203 19 − − ostalo: − − − od domaćih svinja: 0203 19 11 − − − − prednji delovi i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 19 13 − − − − bubrežnjak i komadi od njega, sa kostima 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 19 15 − − − − potrbušine i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − ostalo: 0203 19 55 − − − − − bez kostiju 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0203 19 59 − − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 20% − Smrznuto: 0203 21 − − trupovi i polutke: 0203 21 10 − − − od domaćih svinja 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0203 22 − − butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima: − − − od domaćih svinja: 0203 22 11 − − − − butovi i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 22 19 − − − − plećke i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 29 − − ostalo: − − − od domaćih svinja: 0203 29 11 − − − − prednji delovi i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 29 13 − − − − bubrežnjak i komadi od njega,sa kostima 90% 80% 70% 60% 50% 50% 0203 29 15 − − − − potrbušine i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% − − − − ostalo: 0203 29 55 − − − − − bez kostiju 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0203 29 59 − − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0204 Meso ovčije ili kozje, sveže, rashlađeno ili smrznuto 90% 80% 70% 60% 55% 50% 0206 Klanični proizvodi od goveđeg, svinjskog, ovčijeg , kozjeg, konjskog i magarećeg mesa ili mesa od mula i mazgi, upotrebljivi za jelo, sveži, rashlađeni ili smrznuti: 0206 10 − od životinja vrsta goveda, sveže ili rashlađeno: 0206 10 99 − − − ostalo 80% 60% 40% 40% 40% 40% 0206 29 − − ostalo: − − −ostalo: 0206 29 99 − − − − ostalo 90% 70% 60% 50% 40% 20% 0206 30 00 − od svinja, sveže ili rashlađeno 90% 70% 60% 50% 40% 20% − od svinja, smrznuto: 0206 41 00 − − dzigerice 90% 70% 60% 50% 40% 20% 0206 49 − − ostalo 90% 70% 60% 50% 40% 20% 0207 Meso i jestivi otpaci, od živine iz tar. br.0105, sveži, rashlađeni ili smrznuti: − Od kokošaka vrste Gsvaus domesticus: 0207 11 − − neisečeni u komade, sveži ili rashlađeni 80% 70% 60% 50% 40% 35% 0207 12 − − neisečeni u komade, smrznuti 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0207 13 − − isečeni u komade i otpaci, sveži ili rashlađeni 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0207 14 − − isečeni u komade i otpaci, smrznuti 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0209 00 Svinjska masnoća bez mesne krtine i živinsko salo, neistopljeni niti ekstrahovani na bilo koji način, sveži, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni: − – Potkožna svinjska masnoća: 0209 00 11 − − Sveža, rashlađena, smrznuta, soljena ili u salamuri 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0209 00 19 − − Sušena ili dimljena 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 Meso i jestivi mesni klanični proizvodi, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni; jestivo brašno i prah od mesa ili od drugih klaničnih proizvoda: − Meso svinjsko: 0210 11 − − butovi, plećke i komadi od njih, sa kostima − − − od domaćih svinja: − − − − soljeni ili u salamuri: 0210 11 11 − − − − − butovi i komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 11 19 − − − − − plećke i komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% − − − − sušeni ili dimljeni: 0210 11 31 − − − − − butovi i komadi od njih 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0210 11 39 − − − − − plećke i komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 11 90 − − − ostalo 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 12 − − potrbušine i komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 − − ostalo: − − − od domaćih svinja: − − − − soljeno ili u salamuri: 0210 19 10 − − − − − bekon polutke ili “spenser” 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 20 − − − − − tri četvrtine polutke (“three-quarter sides”) ili srednji delovi (middles) 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 30 − − − − − prednji delovi i isečeni komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 40 − − − − − bubrežnjak i komadi od njega 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 50 − − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 30% − − − − sušeno ili dimljeno: 0210 19 60 − − − − − prednji delovi i isečeni komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 70 − − − − − potrbušine i komadi od njih 90% 85% 75% 70% 60% 40% − − − − − ostalo: 0210 19 81 − − − − − − bez kostiju 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 89 − − − − − − ostalo 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 19 90 − − − ostalo 90% 85% 75% 70% 60% 40% 0210 20 − Meso, goveđe 90% 85% 75% 70% 60% 40% − Ostalo, uključujući jetivo brašno, prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda: 0210 99 − − ostalo: − − − klanični proizvodi: − − − − od domaćih svinja: 0210 99 41 − − − − − dzigerice 90% 85% 80% 75% 65% 50% 0210 99 49 − − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 30% − − − − od goveda: 0210 99 51 − − − − − dijafragma, mišićna i tetivna 90% 85% 80% 75% 65% 50% 0210 99 59 − − − − − ostalo 90% 85% 80% 75% 65% 50% 0210 99 60 − − − − od ovaca i koza 90% 85% 80% 75% 65% 50% 0210 99 90 − − − jestivo brašno i prah od mesa ili drugih klaničnih proizvoda 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0402 Mleko i pavlaka, koncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0402 10 − U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi: − − bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 0402 10 11 − − − u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 2,5 kg 95% 90% 85% 80% 70% 45% 0402 10 19 − − − ostalo 95% 90% 85% 80% 70% 45% − − ostalo: 0402 10 99 − − − ostalo 95% 90% 85% 80% 70% 45% − U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem masnoće preko 1,5% po masi: 0402 21 − − bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje: − − − sa sadržajem masnoće ne preko 27% po masi: 0402 21 11 − − − −u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 2,5 kg 90% 80% 70% 60% 50% 35% − − − − ostalo: 0402 21 17 − − − − − sa sadržajem masnoće ne preko 11% po masi 95% 90% 85% 80% 70% 45% 0402 21 19 − − − − − sa sadržajem masnoće preko 11%, ali ne preko 27% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 35% − − − sa sadržajem masnoće preko 27% po masi: 0402 21 91 − − − − u neposrednom pakovanju neto mase ne preko 2,5 kg 95% 90% 85% 80% 70% 45% 0402 21 99 − − − − ostalo 95% 90% 85% 80% 70% 45% 0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivane ili aromatizovani ili sa dodatkom voća, jezgrastog voća ili kakaa: 0403 10 − Jogurt: − − nearomatizovan, bez dodatka voća jezgrastog voća ili kakaa: − − −bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje, sa sadržajem masnoće, po masi: 0403 10 11 − − − − ne preko 3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0403 10 13 − − − − preko 3%, ali ne preko 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0403 10 19 − − − − preko 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% − − − ostali, sa sadržajem masnoće, po masi: 0403 10 31 − − − − ne preko 3% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0403 10 33 − − − − preko 3%, ali ne preko 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0403 10 39 − − − − preko 6% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0405 Maslac i ostale masnoće i ulja dobijena od mleka; mlečni namazi: 0405 10 − Maslac 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0405 20 − Mlečni namazi: 0405 20 90 − − sa sadržajem masnoće po masi preko 75% ali manje od 80% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0405 90 − Ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0406 Sir i urda: 0406 10 − Mlad (nezreo, neusoljen, nesušen ili nedimljen) sir, uključujići sir od surutke i urda 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0406 30 − Sir topljen, osim rendanog ili u prahu 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0406 90 − Sir ostali: − − ostali: 0406 90 13 − − − ementaler 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 15 − − − Gruyère, Sbrinz 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 17 − − − Bergkäse, Appenzell 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 18 − − − Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or i Tête de Moine 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 19 − − − Glarus sir sa začinskim biljem (poznat kao Schabziger) proizveden od obranog mleka i pomešan sa sitno mlevenim začinskim biljem 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 21 − − − Cheddar 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 23 − − − Edam 90% 80% 70% 60% 50% 35% 0406 90 25 − − − Tilsit 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 27 − − − Butterkäse 95% 90% 85% 80% 70% 60% 0406 90 29 − − − kačkavalj (kashkaval) 90% 80% 70% 60% 50% 35% 0406 90 32 − − − Feta 90% 80% 70% 60% 50% 35% 0406 90 37 − − − Finlandia 90% 85% 80% 75% 60% 50% 0406 90 39 − − − Jarlsberg 90% 85% 80% 75% 60% 50% − − − ostali: 0406 90 50 − − − − sir od ovčjeg mleka ili mleka od bufala, u posudama sa salamurom, ili u ovčjim ili kozjim mešinama 80% 70% 60% 50% 40% 30% − − − − ostali: − − − − − sa sadržajem masnoće ne preko 40% po masi i sa sadržajem vode u nemasnoj materiji po masi : − − − − − − ne preko 47%: 0406 90 61 − − − − − − − Grana Padano, Parmigiano Reggiano 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 63 − − − − − − − Fiore Cardo, Pecorino 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 69 − − − − − − − ostali 80% 70% 60% 50% 40% 30% − − − − − − preko 47% ali ne preko 72%: 0406 90 73 − − − − − − − Provolone 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 75 − − − − − − − Asiago, Caciocavsvao, Montasio, Ragusano 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 76 − − − − − − − Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 78 − − − − − − − Gouda 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 79 − − − − − − − Esrom, Italico, Kernhem, Caint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 81 − − − − − − − Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 82 − − − − − − − Camembert 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 84 − − − − − − − Brie 80% 70% 60% 50% 40% 30% − − − − − − − ostali sir, sa sadržajem vode, po masi, u nemasnoj materiji: 0406 90 86 − − − − − − − − preko 47%, ali ne preko 52% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 87 − − − − − − − − preko 52% ali ne preko 62% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 88 − − − − − − − − preko 62% ali ne preko 72% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 93 − − − − − − preko 72% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0406 90 99 − − − − − ostali 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0407 00 Živinska i ptičja jaja, u ljusci, sveža, konzervisana ili kuvana: − Od živine: 0407 00 30 − − ostala 100% 80% 60% 40% 30% 20% 0409 00 00 Prirodan med 95% 90% 70% 60% 40% 30% 0602 Ostale žive biljke (uključujući njihovo korenje), reznice, kalem-grančice i kalemi; micelijum (klijale spore pečurke na zrnima žitarica): 0602 40 − Ruže, kalemljene ili nekalemljene 90% 85% 80% 75% 60% 50% 0701 Krompir, svež ili rashlađen: 0701 90 − Ostali: − − ostali: 0701 90 90 − − − ostali 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0705 Salata (Lactuca sativa) i cikorija (Cichorium spp.), sveža ili rashlađena: − Salata: 0705 11 00 − − slata glavičasta 95% 80% 70% 60% 50% 30% 0705 19 00 − − ostala 95% 80% 70% 60% 50% 30% 0707 00 Krastavci i kornišoni, sveži ili rashlađeni: 0707 00 05 − Krastavci 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0707 00 90 − Kornišoni 80% 70% 60% 50% 40% 20% 0708 Mahunasto povrće, u mahunama ili zrnu, sveže ili rashlađeno: 0708 10 00 − Grašak (Pisum sativum) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0708 20 00 − Pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.) 95% 90% 75% 70% 55% 40% 0709 Ostalo povrće, sveže ili rashlađeno: 0709 60 − Plodovi voća iz roda Capsicum ili roda Pimenta: − − ostalo: 0709 60 91 − − − iz roda Capsicum, za proizvodnju kapsicina ili boja na bazi kapsikum oleo – smola 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0709 60 95 − − − za industrijsku proizvodnju eteričnih ulja ili rezinoida 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0709 60 99 − − − ostala 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0709 90 − Ostalo: 0709 90 60 − − kukuruz šećerac 90% 80% 70% 60% 50% 30% 0710 Povrće (uključujući i blanširano), smrznuto: − Mahunasto povrće, u manhunama ili zrnu: 0710 21 00 − − grašak (Pisum sativum) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0710 22 00 − − pasulj (Vigna spp., Phaseolus spp.) 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0710 80 − Ostalo povrće: − − Plodovi voća iz roda Capsicum ili roda Pimenta: 0710 80 51 − − − slatka paprika 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0710 80 59 − − − ostalo 90% 85% 80% 75% 60% 30% − − jestive pečurke: 0710 80 70 − − paradajz 90% 85% 80% 75% 60% 30% 0710 80 95 − − ostalo 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0710 90 00 − mešavine povrća 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0711 Povrće, privremeno konzervisano (na primer, sumpor-dioksidom, u slanoj vodi, ili drugim rastvorima za konzervisanje), ali u takvom stanju nepodesno za neposrednu ishranu: 0711 40 00 − Krastavac i kornišoni 90% 80% 70% 60% 40% 20% 0711 90 − ostalo povrće; mešavine povrća: − − povrće: 0711 90 10 − − − plodovi voća iz roda Capsicum ili roda Pimenta, osim slatke paprike 90% 85% 80% 75% 60% 50% 0711 90 80 − − − ostalo 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0711 90 90 − − mešavine povrća 80% 70% 60% 50% 40% 30% 0810 Ostalo voće, sveže: 0810 40 − Brusnice, borovnice i ostalo voće roda Vaccinium: 0810 40 10 − − Brusnice, borovnice ili planinske brusnice (voće vrste Vaccinium vitisidaea) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0810 40 50 − −plodovi voća vrste Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0810 40 90 − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% 0813 voće, sušeno, osim onog iz tar. brojeva 0801 do 0806; mešavine jezgrastog voća ili sušenog voća iz ove Glave: 0813 20 00 − Suve šljive 95% 90% 80% 70% 60% 50% 0904 Biber roda Piper; suva, drobljena ili tucana ili mlevena paprika roda Capsicum ili roda Pimenta: 0904 20 − Paprika roda Capsicum ili roda Pimenta, suva ili tucana ili mlevena 95% 90% 80% 70% 60% 50% 1001 Pšenica i napolica: 1001 90 − ostalo: − − Ostali pir, obična pšeniica i napolica: 1001 90 99 − − − ostalo 90% 85% 80% 75% 70% 60% 1005 Kukuruz: 1005 10 −semenski: − − hibridni: 1005 10 11 − − − dvostruki hibridi i “top cross” hibridi 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1005 10 13 − − − trolinijski hibridi 80% 70% 60% 50% 40% 30% 1005 90 00 − ostali 90% 85% 80% 80% 80% 80% 1101 00 Brašno od pšenice ili napolice : − Brašno od pšenice: 1101 00 15 − − od obične pšenice i pira 90% 85% 80% 75% 70% 65% 1101 00 90 − Brašno od napolice 90% 80% 70% 60% 50% 35% 1102 Brašno od žitarica, osim pšenice ili napolice: 1102 20 − Brašno kukuruzno: 1102 20 10 − − sa sadržajem masnoće ne preko 1,5% po masi 90% 85% 80% 75% 70% 65% 1102 20 90 − − ostalo 100% 90% 85% 75% 70% 65% 1103 Prekrupa od žitarica, griz i pelete: − prekrupa i griz: 1103 13 − − od kukuruza: 1103 13 90 − − − ostalo 95% 90% 85% 70% 55% 25% 1103 20 − Peleti: 1103 20 40 − − od kukuruza 95% 90% 85% 70% 55% 30% 1507 Ulje od soje i njegove frakcije, rafinisano ili nerafinisano, ali hemijski nemodifikovano: 1507 10 − sirovo ulje, degumirano ili nedegumirano: 1507 10 90 − − ostalo 80% 70% 60% 50% 40% 20% 1601 00 Kobasice i slični proizvodi, od mesa, klaničnih proizvoda ili krvi: pripremljeni proizvodi na bazi ovih proizvoda: 1601 00 10 − Od dzigerice 90% 80% 60% 40% 20% 20% − Ostalo: 1601 00 91 − − Kobasice, sušene ili za mazanje, nekuvane 90% 80% 70% 60% 40% 30% 1602 Ostali pripremljeni proizvodi ili konzervisano meso, klanični proizvodi ili krv: 1602 10 00 −Homogenizovani proizvodi 90% 80% 60% 40% 30% 20% − Od svinja: 1602 41 − − butovi i njihovi komadi 90% 80% 60% 40% 30% 20% 1602 42 − − plećke i njihovi komadi 90% 80% 60% 40% 30% 20% 1602 49 − − Ostali, uključujući mešavine 90% 80% 60% 40% 30% 20% 1602 50 − Od goveda 90% 80% 60% 40% 30% 20% 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus – kus, pripremljen ili nepripremljen: 1902 20 − Punjene testenine, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene: 1902 20 30 − − sa sadržajem više od 20% po masi kobasica i sličnog od mesa i iznutrica svih vrsta, uključujući masnoće bilo kog porekla 90% 80% 60% 50% 40% 30% 2001 Povrće, voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini: 2001 90 − Ostalo: 2001 90 20 − − Plodovi roda Capsicum, osim slatkih paprika ili roda Pimenta 80% 60% 50% 40% 30% 30% 2001 90 70 − − slatka paprika 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2004 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2004 90 − Ostalo povrće i mešavine povrća: 2004 90 50 − − grašak (Pisum sativum) i boranija vrste Phaseolus spp., u mahuni 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − ostalo, uključujući i mešavine: 80% 60% 50% 40% 30% 20% 2004 90 98 − − − ostalo 2007 Džemovi, voćni želei, marmalade, pire od voća ili jezgrastog voća i paste od voća ili jezgrastog voća dobijeni kuvanjem, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje: 2007 10 − Homogenizovani proizvodi: 2007 10 10 − − sa sadržajem šećera preko 13% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − ostali: 2007 10 99 − − −ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2007 99 − − ostali: − − − sa sadržajem šećera preko 30% po masi : − − − − ostali: 2007 99 31 − − − − − od trešanja i višanja 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili akohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: 2008 60 − Trešnje i višnje: − − bez dodatka alkohola: − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto- mase: 2008 60 50 − − − − preko 1 kg 80% 60% 60% 60% 60% 60% 2008 60 60 − − − − ne preko 1 kg 80% 60% 60% 60% 60% 60% − − − bez dodatka šećera, u neposrednom pakovanju neto -mase: 2008 60 70 − − − − 4,5 kg ili više 95% 90% 80% 80% 80% 80% 2008 60 90 − − − − manje od 4,5 kg 95% 90% 80% 80% 80% 80% 2008 80 − Jagode: − − bez dodatka alkohola: 2008 80 50 − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto -mase preko 1 kg 90% 80% 60% 40% 40% 40% 2008 80 70 − − − sa dodatkom šećera u neposrednom pakovanju neto -mase ne preko 1 kg 90% 80% 60% 40% 40% 40% 2008 80 90 − − − bez dodatka šećera 90% 80% 60% 40% 40% 40% 2008 99 − − ostalo: − − − bez dodatka alkohola: − − − − sa dodatkom šećera, u neposrednom pakovanju neto-mase preko 1 kg: 2008 99 45 − − − − − Šljive i suve šljive 90% 80% 60% 60% 40% 30% 2008 99 72 − − − − − − 5 kg ili više 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2008 99 78 − − − − − − manje od 5 kg 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje: 2009 50 − sok od paradajza 90% 80% 70% 60% 50% 40% − Cok od grožđa (iuključujući širu od grožđa): 2009 61 − − čija Brix vrednost ne prelazi 30 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 69 − − Ostalo: − − − čija Brix vrednost prelazi 67: 2009 69 11 − − − − čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto-mase 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 69 19 − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − čija Brix vrednost prelazi 30 ali ne prelazi 67: − − − − čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto-mase: 2009 69 59 − − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto-mase: − − − − − sa dodatkom šećera preko 30% po masi: 2009 69 71 − − − − − − koncentrovani 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 69 79 − − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 69 90 − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − Sok od jabuka: 2009 71 − − čija Brix vrednost ne prelazi 20 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 79 − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 − Sok od ostalog pojedinačnog voća ili povrća : − − čija Brix vrednost prelazi 67: − − − Sok od krušaka: 2009 80 11 − − − − čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto-mase 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 19 − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − Ostalo: − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto-mase: 2009 80 35 − − − − − ostalo 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − čija Brix vrednost ne prelazi 67: − − − Sok od krušaka: 2009 80 50 − − − − čija vrednost prelazi € 18 za 100 kg neto-mase , sa dodatkom šećera 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − Ostalo: 2009 80 61 − − − − − sa dodatkom šećera preko 30% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 63 − − − − − sa dodatkom šećera ne preko 30% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 69 − − − − − bez dodatka šećera 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − ostalo: − − − − čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase, sa dodatkom šećera: 2009 80 71 − − − − − Cok od trešanja i višanja 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 73 − − − − − Cokovi od trošpskog voće 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 79 − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − Ostali: − − − − − sa dodatkom šećera preko 30% po masi: 2009 80 86 − − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − − bez dodatka šećera: 2009 80 95 − − − − − − sok od voća vrste Vaccinium macrocarpon 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 96 − − − − − − sok od tršeanja i višanja 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 80 99 − − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 − Mešavine sokova: − −čija Brix vrednost prelazi 67: − − − mešavine soka od jabuka i krušaka : 2009 90 11 − − − − čija vrednost ne prelazi € 22 za 100 kg neto-mase 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 19 − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − ostali: 2009 90 21 − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 29 − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − čija Brix vrednost ne prelazi 67: − − − mešavine soka od jabuka i krušaka: 2009 90 31 − − − − čija vrednost ne prelazi € 18 za 100 kg neto mase i sa dodatim šećerom čiji sadržaj prelazi 30% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 39 − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − Ostali: − − − − čija vrednost prelazi € 30 za 100 kg neto mase : − − − − − ostali: 2009 90 51 − − − − − − sa dodatkom šećera 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 59 − − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − čija vrednost ne prelazi € 30 za 100 kg neto mase: − − − − − mešavine sokova od agruma i soka od ananasa 2009 90 71 − − − − − − sa dodatkom šećera preko 30% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 73 − − − − − − sa dodatkom šećera ne preko 30% po masi 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 79 − − − − − − bez dodatka šećera 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − − Ostali: − − − − − − sa dodatkom šećera preko 30% po masi: 2009 90 94 − − − − − − − ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − − − − sa dodatkom šećera ne preko 30% po masi: 2009 90 95 − − − − − − − mešavine sokova od tropskog voća 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2009 90 96 − − − − − − − Ostali 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu 2106 90 − Ostali − − aromatizovani ili bojeni šećerni sirupi: − − − Ostali: 2106 90 59 − − − − ostali 80% 70% 60% 50% 40% 30% 2206 00 Ostala fermentisana pića (npr.: jabukovača, kruškovača i medovina); mešavine fermentisanih pića i mešavine fermentisanih pića i bezalkoholnih pića, koje nisu pomenute niti obuhvaćene na drugom mestu: − Ostali: − − Penušava: 2206 00 39 − − − ostala 80% 70% 60% 40% 30% 20% − − nepenušava, u sudovima: − − − od 2 litra ili manje: 2206 00 51 − − − − jabukovača i kruškovača 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2206 00 59 − − − − ostala 90% 80% 70% 60% 50% 40% − − − preko 2 litra: 2206 00 81 − − − − jabukovača i kruškovača 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2206 00 89 − − − − ostala 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2209 00 Cirće i zamene sirćeta dobijeni od sirćetne kiseline: − Vinsko sirće u sudovima: 2209 00 11 − − od 2 litre ili manje 80% 70% 60% 40% 30% 20% 2209 00 19 − − preko 2 litre 90% 80% 70% 60% 40% 30%

ANEKS IV

KONCESIJE ZAJEDNICE

NA SRPSKE RIBLjE PROIZVODE

Navedene u članu 29. stav 2

Uvoz sledećih proizvoda poreklom iz Srbije u Zajednicu biće predmet dole navedenih koncesija.

Tarifna oznaka Naimenovanje Od stupanja Sporazuma na snagu do 31. decembra iste godine (n) Od 1. januara do 31. decembra (n+1) Za svaku narednu godinu od 01. januara do 31. decembra 0301 91 100301 91 900302 11 100302 11 200302 11 800303 21 100303 21 200303 21 800304 19 150304 19 17ex 0304 19 19 ex 0304 19 9110304 29 150304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21ex 0305 10 00ex 0305 30 900305 49 45ex 0305 59 80ex 0305 69 80 Pastrmka (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster): živa; sveža ili rashlađena; smrznuta; sušena, usoljena ili u slanoj vodi, dimljena; fileti i ostalo riblje meso; brašna, krupno mlevena brašna i peleti, podesno za ljudsku ishranu Kvota: 15 tona po stopi 0%Preko kvote:90% MFN stope Kvota: 15 tona po stopi 0%Preko kvote:80% MFN stope Kvota: 15 tona po stopi 0%Preko kvote:70% MFN stope 0301 93 000302 69 110303 79 11ex 0304 19 19 ex 0304 19 91ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00ex 0305 30 90ex 0305 49 80ex 0305 59 80ex 0305 69 80 Šaran: živ; svež ili rashlađen; smrznut; sušen, usoljen ili u slanoj vodi, dimljen; fileti i ostalo riblje meso; riblja brašna, krupno mlevena brašna i pelete, podesno za ljudsku ishranu Kvota: 60 tona po stopi 0 %Preko kvote: 90 % MFN stope Kvota: 60 tona po stopi 0 % Preko kvote: 80 % MFN stope Kvota: 60 tona po stopi 0 % Preko kvota: 70 % MFN stope

Stopa carine koja se primenjuje na sve proizvode iz tarifne oznake 1604 HS biće snižene prema sledećoj dinamici:

Godina Godina 1 (stopa %) godina 3 (stopa %) Godina 5 i naredne godine (stope %) Stopa 90 % od MFN stope 80% od MFN stope 70 % od MFN stope

____________________

ANEKS V

KONCESIJE SRBIJE NA RIBLjE PROIZVODE POREKLOM IZ ZAJEDNICE

Navedene u članu 30, stav 2

Uvoz u Srbiju sledećih proizvoda poreklom iz Zajednice je predmet dole navedenih koncesija.

Tarifna oznaka Naimenovanje Carinska stopa (u % od MFN) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. i godine koje slede − Ostale žive ribe: 0301 91 − − pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 0301 91 90 − − − ostale 90 75 60 40 20 0 0301 92 00 − − jegulje (Anguilla spp.) 90 75 60 40 20 0 0301 93 00 − − šaran 90 85 80 75 65 60 0301 99 − − ostale: − − − slatkovodne ribe: 0301 99 11 − − − lososi pacifički (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososi atlantski (Salmo salar) i lososi dunavski (mladica) (Hucho hucho) 90 75 60 40 20 0 0301 99 19 − − −− ostale 90 75 60 40 20 0 0302 Ribe, sveže ili rashlađene, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304: − Salmonide, osim dzigerice i ikre: 0302 11 − − – pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhyncus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 0302 11 10 − − vrste Oncorhynchus apache ili Oncorhynchus chrysogaster 90 75 60 40 20 0 0302 11 20 − − − vrste Oncorhynchus mykiss, sa glavama i škrgama, bez utrobe, pojedinačne težine preko 1,2 kg, ili bez glava, škrga i utrobe, pojedinačne težine preko 1 kg 90 75 60 40 20 0 0302 11 80 − − − ostale 90 75 60 40 20 0 0302 19 00 − − ostale 90 75 60 40 20 0 − Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), osim dzigerice i ikre: 0302 33 − − trup (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis): 0302 33 90 − − − ostali 90 75 60 40 20 0 − Ostala riba, osim dzigerice i ikre: 0302 69 − − ostala: − − − slatkovodna riba: 0302 69 11 − − − − šaran 90 75 60 40 20 0 0302 69 19 − − − − ostala 90 75 60 40 20 0 0302 70 00 − Džigerice i ikre 90 75 60 40 20 0 0303 Riba, smrznuta, osim ribljih fileta i ostalog ribljeg mesa iz tar. broja 0304: − Ostale salmonide, osim dzigerice i ikre: 0303 21 − − pastrmke (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhyncus apache i Oncorhynchus chrysogaster): 90 75 60 40 20 0 0303 29 00 − − ostale 90 75 60 40 20 0 − Ribe pljosnatice (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglassidae, Soleidae, Scophthalmidae i Citharidae), osim dzigerice i ikre: 0303 39 − − ostale: 90 75 60 40 20 0 − Tune ili tunjevi (roda Thunnus), trup (Euthynnus Katsuwonus) pelamis), osim dzigerice i ikre: 0303 43 − − trup: 90 75 60 40 20 0 0303 49 − − ostale: 90 75 60 40 20 0 − Sabljarka (Xiphias gladius) i patagonijski zuban (Dissostichus spp.), osim dzigerice i ikre: 0303 61 00 − − sabljarka (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 0303 62 00 − − patagonijski zuban (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 − Ostala riba, osim dzigerice i ikre: 0303 74 − − skuše (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus): 90 75 60 40 20 0 0303 79 − − ostale: 90 75 60 40 20 0 0303 80 − Džigerice i ikra: 90 75 60 40 20 0 0304 Riblji fileti i ostalo riblje meso (nemleveno ili mleveno), sveže, rashlađeno ili smrznuto: − Sveže ili rashlađeno: 0304 11 − − sabljarka (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 0304 12 − − patagonijski zuban (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 0304 19 − −- ostalo: − − − fileti: − − − − od slatkovodnih riba: 0304 19 13 − − − − − od lososa pacifičkog (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), lososa atlantskog (Salmo salar) i lososa dunavskog (mladice) (Hucho hucho) 90 75 60 40 20 0 − − − − − od pastrmke vrsta Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss,Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae: 0304 19 15 − − − − − − od vrste Oncorhynchus mykiss pojedinačne težine preko 400 g 90 75 60 40 20 0 0304 19 17 − − − − − − ostalo 90 75 60 40 20 0 0304 19 19 − − − − − od ostalih slatkovodnih riba 90 75 60 40 20 0 − − − − ostali: 0304 19 31 − − − − − od bakalara (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) i od riba vrste Boreogadus saida 90 75 60 40 20 0 0304 19 33 − − − − − od bakalara (Pollachius virens) 90 75 60 40 20 0 0304 19 35 − − − − − od crvene ribe (Sebastes spp) 90 75 60 40 20 0 − − − ostalo riblje meso (mleveno ili nemleveno): 0304 19 91 − − − od slatkovodnih riba: 90 75 60 40 20 0 − − − − ostalo: 0304 19 97 − − − − − peraja od haringe 90 75 60 40 20 0 0304 19 99 − − − − − ostalo 90 75 60 40 20 0 − smrznuti fileti: 0304 21 00 − − od sabljarke (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 0304 22 00 − − od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 0304 29 – – ostalo: 90 75 60 40 20 0 − Ostalo: 0304 91 00 − − od sabljarke (Xiphias gladius) 90 75 60 40 20 0 0304 92 00 − − od patagonijskog zubana (Dissostichus spp.) 90 75 60 40 20 0 0304 99 − − ostalo: 90 75 60 40 20 0 0305 Riba, sušena, soljena ili u salamuri; dimljena riba, uključujući i kuvane ribe pre ili u toku procesa dimljenja; prah, brašno i peleti od ribe, podobni za ljudsku ishranu: 90 75 60 40 20 0 0306 Ljuskari, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, osušeni, posoljeni ili u salamuri; ljuskari u ljušturi, kuvani u pari ili kuvani u vodi, rashlađeni, smrznuti, osušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od ljuskara, podobni za ljudsku ishranu: − Smrznuti: 0306 13 − − škampi i kozice: 90 75 60 40 20 0 0306 14 − − rakovi: 90 75 60 40 20 0 0306 19 − − ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu 90 75 60 40 20 0 − Nesmrznuti: 0306 23 − − škampi i kozice 90 75 60 40 20 0 0306 24 − − rakovi: 90 75 60 40 20 0 0306 29 − − ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od ljuskara, podobno za ljudsku ishranu 90 75 60 40 20 0 0307 Mekušci, sa ljušturom ili bez ljušture, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; vodeni beskičmenjaci osim ljuskara i mekušaca, živi, sveži, rashlađeni, smrznuti, sušeni, soljeni ili u salamuri; prah, brašno i peleti od vodenih beskičmenjaka, osim ljuskara, podobni za ljudsku ishranu: − Dagnje (Mytilus spp., Perna spp.): 0307 31 − − žive, sveže ili rashlađene 90 75 60 40 20 0 0307 39 − − ostale: 90 75 60 40 20 0 − Sipe (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) i lignje (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.): 0307 41 − − žive, sveže ili rashlađene 90 75 60 40 20 0 0307 49 − − ostale: 90 75 60 40 20 0 − Hobotnice (Octopus spp.): 0307 51 00 − − žive, sveže ili rashlađene 90 75 60 40 20 0 0307 59 − − ostale 90 75 60 40 20 0 0307 60 00 − Puževi, osim morskih puževa 90 75 60 40 20 0 − − Ostalo, uključujući prah, brašno i pelete od vodenih beskičmenjaka osim ljuskara, podobne za ljudsku ishranu: 0307 91 00 – – živi, sveži ili rashlađeni 90 75 60 40 20 0 0307 99 − − ostalo: 90 75 60 40 20 0 1604 Pripremljena ili konzerivisana riba; kavijar i zamene kavijara pripremljeni od ribljih jaja: 90 75 60 40 20 0 1605 Ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci, pripremljeni ili konzervisani 90 75 60 40 20 0 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus – kus, pripremljen ili nepripremljen: 1902 20 − Testenine punjene, kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene: 1902 20 10 − − sa sadržajem više od 20% po masi riba, ljuskara, mekušaca ili drugih vodenih beskičmenjaka 90 75 60 40 20 15

____________________

ANEKS VI

POSLOVNO NASTANjIVANjE: FINANSIJSKE USLUGE

Navedene u Naslovu V, Poglavlju II

Finansijske usluge: Definicije

Finansijska usluga je bilo koja usluga finansijske prirode koju nudi pružalac finansijskih usluga jedne od strana.

Finansijske usluge obuhvataju sledeće aktivnosti:

A. Sve usluge osiguranja i usluge povezane sa osiguranjem:

1. direktno osiguranje (uključujući saosiguranje):

(I) životno;

(II) neživotno;

2. reosiguranje i retrocesija;

3. posredovanje u osiguranju, kao što su poslovi posredovanja i zastupanja u osiguranju;

4. pomoćne aktivnosti u osiguranju, kao što su konsultantske usluge, aktuarske usluge, usluge procene rizika i usluge likvidacije šteta;

B. Bankarske i ostale finansijske usluge (isključujući osiguranje):

1. primanje depozita i ostalih sredstava za koje postoji obaveza vraćanja od građana;

2. davanje svih vrsta zajmova, uključujući, između ostalog, potrošačke kredite, hipotekarne kredite, faktoring i finansiranje komercijalnih transakcija;

3. finansijski lizing;

4. sve usluge plaćanja i prenosa novca, uključujući kreditne, platne i debitne kartice, putne čekove i bankovne menice;

5. garancije i druga jemstva;

6. trgovanje za sopstveni račun ili za račun klijenta, bilo ne berzi, na vanberzanskom tržištu ili na drugi način:

instrumentima tržišta novca (čekovima, menicama, potvrdama o depozitu, itd.),

devizama,

finansijskim derivatima koji obuhvataju, ali se ne ograničavaju na, fjučerse i opcije,

instrumentima deviznog kursa i kamatnih stopa, uključujući proizvode kao što su svopovi, FRA ugovori (terminski ugovori) itd,

prenosivim hartijama od vrednosti,

drugim prenosivim instrumentima i finansijskim sredstvima, uključujući zlato;

7. učestvovanje u emisiji svih vrsta hartija od vrednosti, uključujući pokroviteljstvo emisije i plasmane agenta emisije (javne ili privatne) i pružanje usluga u vezi s takvim emisijama;

8. trgovinu novcem;

9. upravljanje imovinom, kao što su upravljanje gotovinom ili portfeljima, svi oblici upravljanja zajedničkim ulaganjima, upravljanje penzionim fondom, kastodi usluge, usluge deponovanja i fiducije;

10. usluge namirenja i klirinške usluge za finansijska sredstva, uključujući hartije od vrednosti, finansijske derivate i ostale prenosive instrumente;

11. pružanje i prenos finansijskih informacija i obrada finansijskih podataka i povezanih softvera pružalaca ostalih finansijskih usluga.

12. savetodavne, posredničke i ostale pomoćne finansijske usluge o svim aktivnostima navedenim gore u tačkama 1 do 11, uključujući kreditne preporuke i analize, istraživanje i savetovanje vezano za ulaganja i portfolio, savetovanje o kupovini i restrukturiranju preduzeća i strategiji;

Sledeće aktivnosti nisu obuhvaćene definicijom finansijskih usluga:

aktivnosti koje obavljaju centralne banke ili bilo koja druga javna institucija u sprovođenju monetarne i politike deviznog kursa;

aktivnosti koje obavljaju centralne banke, vladine agencije ili tela, ili javne institucije, za račun Vlade ili uz njeno jemstvo, osim u slučaju kada ove aktivnosti mogu obavljati pružaoci finansijskih usluga koji su konkurencija tim javnim telima;

aktivnosti koje čine deo zakonskog sistema socijalnog osiguranja ili javnih penzionih planova, osim kada ove aktivnosti mogu obavljati pružaoci finansijskih usluga koji su konkurencija javnim telima ili privatnim institucijama.

ANEKS VII

PRAVA INTELEKTUALNE, INDUSTRIJSKE I KOMERCIJALNE SVOJINE

Navedena u članu 75.

1. Član 75(4) ovog Sporazuma odnosi se na sledeće multilateralne konvencije u kojima su države članice strane, ili koje države članice de facto primenjuju:

Ugovor o patentnom pravu (Ženeva, 2000.);

Međunarodna konvencija za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV Konvencija, Pariz, 1961., revidirana 1972., 1978. i 1991.).

2. Strane potvrđuju značaj koji pridaju obavezama koje proizilaze iz sledećih multilateralnih konvencija:

Konvencija o osnivanju Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO Konvencija, Stokholm, 1967., izmenjena i dopunjena 1979.);

Bernska konvencija o zaštiti književnih i umetničkih dela (Pariski akt, 1971.);

Konvencija o distribuiranju signala za prenos programa preko satelita (Brisel, 1974.);

Budimpeštanski sporazum o međunarodnom priznanju depozita mikroorganizama radi postupka patentiranja (Budimpešta, 1977., izmenjen i dopunjen 1980.);

Haški sporazum o međunarodnom prijavljivanju industrijskih uzoraka i modela (Londonski akt, 1934. i Haški akt, 1960.);

Lokarnski aranžman o ustanovljenju međunarodne klasifikacije industrijskih uzoraka i modela (Lokarno, 1968., izmenjen i dopunjen 1979.);

Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova (Stokholmski akt, 1967., izmenjen i dopunjen 1979.);

Protokol uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova (Madridski Protokol, 1989.);

Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova (Ženeva, 1977., izmenjen i dopunjen 1979.);

Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine (Stokholmski akt, 1967., izmenjen i dopunjen 1979.);

Ugovor o saradnji u oblasti patenata (PCT) (Vašington, 1970., izmenjen i dopunjen 1979. i izmenjen 1984.);

Konvencija o zaštiti proizvođača fonograma od nedozvoljenog umnožavanja njihovih fonograma (Fonogramska konvencija, Ženeva, 1971.);

Međunarodna konvencija o zaštiti umetnika izvođača, proizvođača fonograma i ustanova za radiodifuziju (Rimska konvencija, 1961.);

Strazburški sporazum o međunarodnoj klasifikaciji patenata (Strazbur, 1971., izmenjen i dopunjen 1979.);

Ugovor o žigovnom pravu (Ženeva, 1994.);

Bečki sporazum o ustanovljenju međunarodne klasifikacije figurativnih elemenata žigova (Beč, 1973., izmenjen i dopunjen 1985.);

WIPO Ugovor o autorskom pravu (Ženeva, 1996.);

WIPO Ugovor o interpretacijama i fonogramima (Ženeva, 1996.);

Evropska konvencija o patentu;

Sporazum STO o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

PROTOKOL 1

O TRGOVINI PRERAĐENIM POLjOPRIVREDNIM PROIZVODIMA IZMEĐU ZAJEDNICE I SRBIJE

ČLAN 1

1. Zajednica i Srbija primenjuju na prerađene poljoprivredne proizvode carinske dažbine, koje su navedene u Aneksu I i Aneksu II u skladu sa uslovima navedenim u istima, bez obzira da li su ograničeni kvotom ili ne.

2. Savet za stabilizaciju i pridruživanje će doneti odluku o:

proširenju liste prerađenih poljoprivrednih proizvoda iz ovog Protokola,

izmeni carinskih dažbina navedenih u Aneksu I i Aneksu II,

povećanju ili ukidanju tarifnih kvota.

Savet za stabilizaciju i pridruživanje može carinske dažbine koje su utvrđene ovim Protokolom da zameni režimom utvrđenim na osnovu odgovarajućih tržišnih cena u Zajednici i u Srbiji, koje se odnose na poljoprivredne proizvode koji se stvarno koriste u proizvodnji prerađenih poljoprivrednih proizvoda koji podležu ovom Protokolu.

ČLAN 2

Carinske dažbine koje se primenjuju shodno članu 1. ovog Protokola mogu da budu smanjene odlukom Saveta za stabilizaciju i pridruživanje:

(a) kada u trgovini između Zajednice i Srbije dođe do sniženja carinskih dažbina koje se primenjuju na primarne proizvode, ili

(b) kao odgovor na smanjenja koja proizilaze iz obostranih koncesija koje se odnose na prerađene poljoprivredne proizvode.

Smanjenja utvrđena u tački (a) biće preračunata na deo carinske dažbine koji se pripisuje poljoprivrednoj komponenti i koji odgovara poljoprivrednim proizvodima koji se stvarno koriste u proizvodnji dotičnih prerađenih poljoprivrednih proizvoda i koji je odbijen od carina koje se primenjuju na ove primarne poljoprivredne poroizvode.

ČLAN 3

Zajednica i Srbija će informisati jedni druge o administrativnim aranžmanima usvojenim za proizvode obuhvaćene ovim Protokolom. Ovi aranžmani treba da obezbede jednak tretman za sve zainteresovane strane i treba po mogućstvu da budu što jednostavniji i fleksibilniji.

Aneks I Protokola 1

CARINSKE DAŽBINE KOJE SE PRIMENjUJU NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ SRBIJE U ZAJEDNICU

Carine su utvrđene na nultom nivou za uvoz prerađenih poljoprivrednih proizvoda poreklom iz Srbije u Zajednicu, kako je dalje navedeno:

Tarifna oznaka Naimenovanje (1) (2) 0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje ili aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom: 0403 10 -Jogurt: –aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa: —u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi : 0403 10 51 —-ne preko 1,5 % 0403 10 53 —-preko 1,5 % ali ne preko 27 % 0403 10 59 —-preko 27 % —ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi: 0403 10 91 —- ne preko 3 % 0403 10 93 —-preko 3 %, ali ne preko 6 % 0403 10 99 —-preko 6 % 0403 90 -Ostalo: — aromatizovan ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće ili kakaa: –U prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi: 0403 90 71 —- ne preko 1,5 % 0403 90 73 —-preko 1,5 %, ali ne preko 27 % 0403 90 79 —-preko 27 % —ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi: 0403 90 91 —- ne preko 3 % 0403 90 93 —-preko 3 %, ali ne preko 6 % 0403 90 99 —-preko 6 % 0405 Maslac i druge masnoće i ulja dobijeni od mleka; mlečni namazi: 0405 20 -Mlečni namazi: 0405 20 10 –sa sadržajem masnoće po masi od 39% ili većim, ali manjim od 60 % 0405 20 30 –sa sadržajem masnoće po masi od 60 % ili većim, ali manjim od 75 % 0501 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci od ljudske kose 0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka 0505 Kože i ostali delovi od ptica, sa njihovim perjem ili paperjem, perje i delovi perja (sa podšišanim ili nepodšišanim ivicama) i paperje, koji nisu dalje obrađivani osim što su očišćeni, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja 0506 Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali neisečeni u oblike), postupani kiselinom ili deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda 0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandze i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda 0508 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drugačije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike, prah i otpaci od tih proizvoda 0510 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena;; žlezde i ostale životinjske materije, koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda, sveži, rashladjeni ili smrznuti ili drugačije privremeno konzervisani 0511 Proizvodi životinjskog porekla, nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glave 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu: – Ostalo: 0511 99 — ostalo: — sunđeri prirodni životinjskog porekla: 0511 99 31 —- sirovi 0511 99 39 —- ostali 0511 99 85 — ostalo: ex 0511 99 85 —- konjska dlaka i otpaci od konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili ne, sa podlogom ili bez podloge 0710 Povrće (nekuvano ili kuvano blanširanjem ili u ključaloj vodi), smrznuto: 0710 40 00 -Kukuruz šećerac 0711 Povrće privremeno konzervisano (naprimer u sumpor dioksidu, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili u drugim rastvorima za konzervisanje), ali neupotrebljivo u takvom stanju za neposrednu ljudsku ishranu: 0711 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća: — povrće: 0711 90 30 — kukuruz šećerac 0903 00 00 Mate čaj 1212 Roščići, morske alge i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije vrste Cichorium intybus sativum) koji se prvenstveno koriste za ljudsku ishranu, na drugom mestu ne pomenuti niti obuhvaćeni: 1212 20 00 – Morske alge i ostale alge 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: – Biljni sokovi i ekstrakti: 1302 12 00 –od slatkog korena 1302 13 00 –od hmelja 1302 19 –ostalo: 1302 19 80 —ostalo: 1302 20 – Pektinske materije, pektinati i pektati: -Sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz biljnih proizvoda: 1302 31 00 –Agaragar 1302 32 — sluzi i zgušnjivači, , dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani: 1302 32 10 —od roščića ili semena roščića 1401 Biljni materijali koji se prvenstveno koriste za pletarstvo (naprimer bambus, ratan, treska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, beljena ili bojena slama žitarica, i kora od lipe): 1404 Biljni proizvodi koji nisu na drugom mestu pomenuti niti obuhvaćeni: 1505 Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin): 1506 00 00 Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani 1515 Ostale biljne masti i ulja, neisparljivi (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 1515 90 – Ostalo: 1515 90 11 — tungovo ulje; ulja od jojobe i ulje oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije ex 1515 90 11 — ulja od jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije 1516 Masti i ulja životinjskog i biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni: 1516 20 – Biljne masti i ulja i njihove frakcije: 1516 20 10 — Hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal-vosak” 1517 Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar.broja 1516: 1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin: 1517 10 10 — sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% ali ne više od 15% po masi 1517 90 – Ostalo: 1517 90 10 — sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10 % ali ne više od 15 % po masi — ostalo: 1517 90 93 — jestive mešavine ili preparati vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa 1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar.broja 1516; nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja u ovoj Glavi, koji nisu navedeni niti uključeni na drugom mestu: 1518 00 10 – Linoksin – Ostalo: 1518 00 91 — Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drugakčije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. broja 1516 — ostalo: 1518 00 95 —nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti i ulja i njihove frakcije 1518 00 99 — ostalo 1520 00 00 Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine 1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani ili obojeni: 1522 00 Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija ili voskova životinjskog ili biljnog porekla: 1522 00 10 – Degra 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa 1803 Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena 1804 00 00 Maslac, masnoće i ulje od kakaa 1805 00 00 Kakao u prahu, bez dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje 1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao 1901 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, prekrupe, griza, skroba ili ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu na drugom mestu navedeni niti obuhvaćeni; prehrambeni proizvodi od roba iz tarifnih brojeva 0401 do 0404, bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u količini manjoj 5 % po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, koji nisu na drugom mestu navedeni niti obuhvaćeni: 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijama) ili drukčije pripremljene kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljen ili nepripremljen: – Testenine nekuvane, nepunjene niti drukčije pripremljene: 1902 11 00 –sa dodatkom jaja 1902 19 –ostalo: 1902 19 10 —koji ne sadrži obično pšenično brašno ili griz 1902 19 90 —ostalo 1902 20 – Testenine punjene , kuvane ili nekuvane ili drukčije pripremljene: –ostale: 1902 20 91 —kuvane 1902 20 99 —ostalo 1902 30 -Ostale testenine: 1902 40 -Kus-kus 1903 00 00 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku flekica, zrnaca, perli, prosejanih ili sličnih oblika 1904 Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr. kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili drukčije obradđenog zrna (osim brašna, prekrupe i griza), prethodno kuvane ili drukčije pripremljene, koje nisu na drugom mestu navedene niti obuhvaćene 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi, sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafore i hostije, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi 2001 Povrće, voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini: 2001 90 – Ostalo: 2001 90 30 — kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) 2001 90 40 — slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem skroba od 5 % ili više po masi 2001 90 60 — palmina jezgra 2004 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2004 10 – Krompir: — ostali 2004 10 91 — u obliku brašna, griza ili ljuspica 2004 90 – Ostalo povrće i mešavine povrća: 2004 90 10 — kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) 2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tarifnog broja 2006 2005 20 – Krompir: 2005 20 10 — U obliku brašna, griza ili ljuspica 2005 80 00 – kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) 2008 Voće, jezgrasto voće i ostali delovi bilja za jelo, drukčije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu: – Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, međusobno pomešane ili nepomešane: 2008 11 — kikiriki: 2008 11 10 — maslac od kikirikija – Ostalo, uključujući mešavine, osim onih iz tar. podbroja 2008 19: 2008 91 00 — palmina jezgra 2008 99 — ostalo: — bez dodatka alkohola: —- bez dodatka šećera: 2008 99 85 —– kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. Saccharata) 2008 99 91 —– jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja, koji sadrže 5 % ili više skroba po masi 2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate čaja i preparati na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda 2102 Kvasac (aktivan ili neaktivan); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (osim vakcina iz tar. broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva: 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno i griz od slačice (senfa) i pripremljena slačica (senf) 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi 2105 00 Sladoled i drugi slični proizvodi, sa dodatkom ili bez dodatka kakaa 2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu: 2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije: 2106 90 – Ostalo: 2106 90 20 –složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića — ostalo: 2106 90 92 — bez mlečnih masnoća, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem po masi, manje od 1,5 % mlečne masnoće, 5 % saharoze ili izoglikoze, 5 % glikoze ili skroba 2106 90 98 — ostalo 2201 Voda, uključujući prirodnu ili veštačku mineralnu vodu i gaziranu vodu, bez dodatka šećera i drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju; led i sneg 2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća ili povrća iz tar. broja 2009 2203 00 Pivo dobijeno od slada 2205 Vermut i ostala vina od svežeg grožđa aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju 2207 Nedenaturisani etil-alkohol alkoholne jačine 80 % vol. ili jači; etil alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine 2208 Nedenaturisani etil alkohol alkoholne jačine manje od 80 % vol.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana 2403 Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; „homogenizovani“ ili“rekonstruisani“ duvan; ekstrakti ili esencije od duvana 2905 Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo-derivati: – Ostali polihidrični alkoholi: 2905 43 00 — manitol 2905 44 — D-glucitol (sorbitol): 2905 45 00 — Glicerin 3301 Eterična ulja (bez terpena ili ne), uključujući tzv. “concretes” i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovana uljana smola; koncentrati eteričnih ulja u mastima, u neisparljivim uljima, u vosku ili sličnom, dobijena postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja: 3301 90 – Ostalo: 3302 Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovine u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića: 3302 10 – Koji se upotrebljavaju i industriji hrane i pića: — koji se upotrbeljavaju u industriji pića: — preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića: 3302 10 10 —- stvarne alkoholne jačine, po zapremini, preko 0,5 % —- Ostalo: 3302 10 21 —– koji ne sadrže mlečne masti, saharozu, izoglikozu, glikozu ili skrob ili koji sadrže, po masi, manje od 1,5 % mlečne masti, 5 % saharoze ili izoklikoze, 5 % glikoze ili skroba 3302 10 29 —– Ostalo 3501 Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina: 3501 10 – Kazein: 3501 90 – Ostalo: 3501 90 90 — ostalo 3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer: preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: 3505 10 – Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi: 3505 10 10 — Dekstrini — Ostali modifikovani skrobovi: 3505 10 90 — ostalo 3505 20 – Lepkovi 3809 Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, hartije, kože ili sličnim industrijama, koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu: 3809 10 – Na bazi skrobnih materija 3823 Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi 3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe ili livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske ili srodnih industrija (uključujući i one koje se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), koji nisu navedeni niti obuhvaćeni na drugom mestu: 3824 60 – Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44

ANEKS II PROTOKOLA 1

CARINE KOJE SE PRIMENjUJU NA UVOZ ROBE POREKLOM IZ ZAJEDNICE U SRBIJU

(odmah ili postepeno)

Tarifna oznaka Naimenovanje Carinska stopa ( % od MFN) 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. i kasnije (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 0403 Mlaćenica, kiselo mleko i pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko i pavlaka, koncentrovani ili nekoncentrovani ili sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje ili aromatizovani ili sa dodatim voćem ili kakaom: 0403 10 – Jogurt: — aromatizovani ili sa dodatkom voća, ukljućujuči jezgrasto voće, ili kakaa: — u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće po masi : 0403 10 51 —- ne preko 1,5 % 90 70 60 50 30 0 0403 10 53 —- preko 1,5 %, ali ne preko 27 % 90 70 60 50 30 0 0403 10 59 —- preko 27 % 90 70 60 50 30 0 — ostali, sa sadržajem mlečne masnoće po masi:: 0403 10 91 —- ne preko 3 % 90 70 60 50 30 0 0403 10 93 —- preko 3 %,ali ne preko 6 % 90 70 60 50 30 0 0403 10 99 —- preko 6 % 90 70 60 50 30 0 0403 90 -Ostalo: — aromatizovani ili sa dodatkom voća, uključujući jezgrasto voće, ili kakaa: — u prahu, granulama ili drugim čvrstim oblicima, sa sadržajem mlečne masnoće, po masi: 0403 90 71 —- ne preko 1,5 % 90 80 70 60 50 40 0403 90 73 —- preko 1,5 %, ali ne preko 27 % 90 80 70 60 50 40 0403 90 79 —- preko 27 % 90 80 70 60 50 40 — ostalo, sa sadržajem mlečne masnoće po masi: 0403 90 91 —- ne preko 3 % 90 80 70 60 50 40 0403 90 93 —- preko 3 % ali ne preko 6 % 90 80 70 60 50 40 0403 90 99 —- preko 6 % 90 80 70 60 50 40 0405 Maslac i druge masnoće i ulja dobijeni od mleka; mlečni namazi: 0405 20 – Mlečni namazi: 0405 20 10 — Sa sadržajem masnoće po masi od 39 % ili više, ali manjim od 60 % 90 80 70 60 50 40 0405 20 30 –Sa sadržajem masnoće po masi od 60 % ili više, ali manjim od 75 % 90 80 70 60 50 40 0501 00 00 Ljudska kosa, sirova, oprana ili neoprana, odmašćena; otpaci od ljudske kose 0 0 0 0 0 0 0502 Čekinje od pitomih ili divljih svinja, dlaka od jazavca i ostala dlaka za izradu četki; otpaci od tih čekinja ili dlaka: 0 0 0 0 0 0 0505 Kože i ostali delovi od ptica, sa njihovim perjem ili paperjem, perje i delovi perja (sa podšišanim ili nepodšišanim ivicama) i paperje, dalje neobrađivani osim čišćenjem, dezinfikovanjem ili tretiranjem radi konzervisanja; prah i otpaci od perja ili delova perja 0 0 0 0 0 0 0506 Kosti i srž od rogova, sirovi, odmašćeni, prosto pripremljeni (ali neisečeni u oblike;), postupani kiselinom ili deželatinisani; prah i otpaci od ovih proizvoda 0 0 0 0 0 0 0507 Slonova kost, kornjačevina, kost kita i dlake kitove kosti, rogovi, parošci, kopita, nokti, kandze i kljunovi, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike; prah i otpaci od ovih proizvoda 0 0 0 0 0 0 0508 00 00 Korali i slični materijali, sirovi ili prosto pripremljeni ali drugačije neobrađeni; ljušture mekušaca, ljuskara ili bodljokožaca, kosti sipe, sirovi ili prosto pripremljeni ali neisečeni u oblike, prah i otpaci od tih proizvoda 0 0 0 0 0 0 0510 00 00 Ambra siva, kastoreum, civet i mošus; kantaride; žuč, sušena ili nesušena; žlezde i ostale životinjske materije sveži, rashlađeni ili smrznuti ili drugačije privremeno konzervisani, koji se upotrebljavaju u proizvodnji farmaceutskih proizvoda 0 0 0 0 0 0 0511 Proizvodi životinjskog porekla koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu; mrtve životinje iz Glave 1 ili 3, neupotrebljive za ljudsku ishranu: – Ostalo 0511 99 — ostalo: — Sunđeri, prirodni životinjskog porekla: 0511 99 31 —- sirovi 0 0 0 0 0 0 0511 99 39 —- ostali 0 0 0 0 0 0 0511 99 85 — ostalo ex 0511 99 85 —- konjska dlaka i otpaci od konjske dlake, pripremljeni u slojevima ili ne, sa podlogom ili bez podloge 0 0 0 0 0 0 0710 Povrće (uključujući blanširano), smrznuto: 0710 40 00 -Kukuruz šećerac 90 80 70 60 40 30 0711 Povrće privremeno konzervisano (na primer u sumpor dioksidu, u slanoj vodi, u sumpornoj vodi ili u drugim rastvorima za konzerviranje), ali neupotrebljivo u takvom stanju za neposrednu ljudsku ishranu: 0711 90 – Ostalo povrće; mešavine povrća: — povrće: 0711 90 30 — kukuruz šećerac 75 55 35 25 10 0 0903 00 00 Mate čaj 0 0 0 0 0 0 1212 Roščići, morske alge i ostale alge, šećerna repa i šećerna trska, sveži, rashlađeni, smrznuti ili sušeni, mleveni ili nemleveni; koštice i jezgra iz koštica voća i ostali biljni proizvodi (uključujući nepržen koren cikorije vrste Cichorium intybus sativum) koji se prvenstveno koriste za ljudsku ishranu, nepomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu:: 1212 20 00 – Morske alge i ostale alge 0 0 0 0 0 0 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i osatle sluzi i zgušnjivači, modifikovani ili nemodifikovani, dobijeni iz biljnih proizvoda: – Biljni sokovi i ekstrakti: 1302 12 00 — od slatkog korena 0 0 0 0 0 0 1302 13 00 — od hmelja 0 0 0 0 0 0 1302 19 — ostalo: 1302 19 80 — ostalo: 0 0 0 0 0 0 1302 20 – Pektinske materije, pektinati i pektati: – Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda , modifikovani ili nemodifikovani: 1302 31 00 — agar-agar 0 0 0 0 0 0 1302 32 — sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz roščića, semena roščića ili semena guara, modifikovani ili nemodifikovani: 1302 32 10 — od roščića ili semena roščića 0 0 0 0 0 0 1401 Biljni materijali koji se prvenstveno koriste za pletarstvo (na primer bambus, ratan, treska, rogoz, vrbovo pruće, rafija, očišćena, beljena ili bojena slama žitarica, i kora od lipe): 0 0 0 0 0 0 1404 Biljni proizvodi koji nisu na drugom mestu pomenuti niti obuhvaćeni 0 0 0 0 0 0 1505 00 Masnoće od vune i masne materije dobijene od tih masnoća (uključujući lanolin) 0 0 0 0 0 0 1506 00 00 Ostale masti i ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 0 0 0 0 0 0 1515 Ostale biljne mast i ulja (uključujući ulje jojobe) i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: 1515 90 – Ostalo: 1515 90 11 — Tungovo ulje; ulje jojobe i ulje oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije 0 0 0 0 0 0 ex 1515 90 11 — ulja jojobe i oitikike; vosak od mirte i japanski vosak; njihove frakcije 0 0 0 0 0 0 1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni: 1516 20 – Biljne masti i ulja i njihove frakcije: 1516 20 10 — hidrogenizovano ricinusovo ulje, tzv. „opal-vosak“ 0 0 0 0 0 0 1517 Margarin; mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove Glave podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. broja 1516: 1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin: 1517 10 10 — sa sadržajem mlečnih masnoća od 10% do 15% po masi 90 80 70 60 50 40 1517 90 -Ostalo: 1517 90 10 — sa sadržajem mlečnih masnoća od 10 % do 15 % po masi 90 75 55 35 15 0 — ostalo: 1517 90 93 — jestive mešavine ili preparati, vrsta koje se upotrebljavaju za podmazivanje kalupa (modli) 90 75 60 45 30 0 1518 00 Životinjske ili biljne masti i ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drukčije hemijski modifikovani, isključujući one iz tar. broja 1516; mešavine ili preparati od životinjskih ili biljnih masti ili ulja ili od frakcija različitih masti ili ulja u ovoj Glavi, nepodobni za jelo, na drugom mestu nepomenuti niti obuhvaćeni: 1518 00 10 – Linoksin 0 0 0 0 0 0 – Ostalo: 1518 00 91 — Životinjske ili biljne masti ili ulja i njihove frakcije, kuvani, oksidisani, dehidrisani, sumporisani, duvani, polimerizovani zagrevanjem u vakuumu ili u inertnom gasu ili drugkčije hemijski modifikovani, osim onih iz tar. Broja 1516 0 0 0 0 0 0 –Ostalo: 1518 00 95 —nejestive mešavine ili preparati od životinjskih ili od životinjskih i biljnih masti ili ulja i njihove frakcije 0 0 0 0 0 0 1518 00 99 — ostalo 0 0 0 0 0 0 1520 00 00 Glicerin, sirov; glicerinske vode i lužine 0 0 0 0 0 0 1521 Biljni voskovi (osim triglicerida), vosak pčela, voskovi od ostalih insekata i spermaceti, rafinisani ili nerafinisani ili obojeni 0 0 0 0 0 0 1522 00 Degra; ostaci dobijeni pri preradi masnih materija ili voskova životinjskog ili biljnog porekla 1522 00 10 – Degra 0 0 0 0 0 0 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu, u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med, pomešan ili nepomešan sa prirodnim medom; karamel: 1702 50 00 – Hemijski čista fruktoza 0 0 0 0 0 0 1702 90 – Ostalo, uključujući invertni šećer i drugi šećer i mešavine šećernog sirupa koji u suvom stanju sadrže 50% fruktoze po masi: 1702 90 10 — hemijski čista maltoza 0 0 0 0 0 0 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa 1704 10 -Žvakaće gume, prevučene šećerom ili neprevučene šećerom: 80 60 40 20 10 0 1704 90 – Ostalo: 1704 90 10 — ekstrakt slatkog korena koji sadrži više od 10 % po masi saharoze, ali bez drugih dodatih materija 0 0 0 0 0 0 1704 90 30 — bela čokolada 75 50 25 0 0 0 — ostalo: 1704 90 51 — paste, uključujući marcipan, u neposrednom pakovanju neto sadržaja od 1 kg ili više 0 0 0 0 0 0 1704 90 55 — pastile za grlo i bombone protiv kašlja 80 60 40 20 10 0 1704 90 61 — proizvodi prevučeni šećerom 80 60 40 20 10 0 — ostalo: 1704 90 65 —- gumi-bombone i proizvodi od želea, uključujući voćne paste u obliku slatkiša 80 60 40 20 10 0 1704 90 71 —- kuvani slatkiši, punjeni ili ne 80 60 40 20 10 0 1704 90 75 —- mlečne bombone (“toffees”), karamele i slični slatkiši 80 60 40 20 10 0 —- ostalo: 1704 90 81 —– bombone u vidu tableta, presovane 80 60 40 20 10 0 1704 90 99 —– ostalo 90 80 70 60 50 40 1803 Kakao masa, odmašćena ili neodmašćena: 0 0 0 0 0 0 1804 00 00 Maslac, masnoće i ulje od kakaa 0 0 0 0 0 0 1805 00 00 Kako u prahu bez dodatka šećera ili drugih materija za zaslađivanje 0 0 0 0 0 0 1806 Čokolada i ostali prehrambeni proizvodi koji sadrže kakao: 1806 10 – Kako u prahu sa dodatkom šećera ili drugih materija za zaslađivanje: 1806 10 15 — koji ne sadrži saharozu ili koji sadrži manje saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu kao saharoza 90 70 50 40 20 0 1806 10 20 –koji sadrži 5 % ili više, ali ne više od 65 % saharoze po masi (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikoze izražene kao saharoza 90 70 50 40 20 0 1806 10 30 –koji sadrži 65 % ili više, ali ne više od 80 % saharoze po masi (uključujući invertan šećer izražen kao saharoza) ili izoglikoze izražene kao saharoza 90 80 70 60 40 0 1806 10 90 — koji sadrži 80% ili više po masi saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikoze izražene kao saharoza – 2invertni šećer izražen kao saharoza) ili izoglikozu izraženu 90 80 70 60 40 0 1904 10 – Prehrambeni proizvodi dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica: 1904 10 10 — od kukuruza 90 70 50 30 10 0 1904 10 30 — od pirinča 0 0 0 0 0 0 1904 10 90 — ostalo 90 70 50 30 10 0 1904 20 — Prehrambeni proizvodi dobijeni od neprženih pahuljica od žitarica, mešavine neprženih i prženih pahuljica od žitarica ili bubrenih žitarica 90 70 50 30 10 0 1904 30 00 – „Bulgur” pšenica 90 70 50 30 10 0 1904 90 – Ostalo: 90 70 50 30 10 0 1905 Hleb, pecivo, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi, sa dodatkom ili bez dodatka kakaa; nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečenje, pirinčana hartija i slični proizvodi: 1905 10 00 – Hrskavi hleb (krisp) 90 70 50 30 10 0 1905 20 – Medenjaci i slični proizvodi začinjeni đumbirom: 1905 20 10 — koji po masi sadrže manje od 30 % saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 0 0 0 0 0 0 1905 20 30 — koji po masi sadrže 30 % ili više, ali manje od 50% saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 0 0 0 0 0 0 1905 20 90 — koji po masi sadrže 50 % ili više saharoze (uključujući invertni šećer izražen kao saharoza) 90 70 50 30 10 0 – Slatki biskviti; vafle i oblande: 1905 31 — slatki biskviti: 90 80 70 60 40 0 1905 32 — vafle i oblande: 1905 32 05 — sa sadržajem vode preko 10 % po masi 90 80 70 60 40 0 — ostalo: —- potpuno ili delimično obloženi ili pokriveni čokoladom ili drugim proizvodima koji sadrže kakao: 1905 32 11 —– u neposrednim pakovanjima neto sadržaja do 85 g 85 70 50 40 20 0 1905 32 19 —– ostale 90 80 70 60 40 0 —- ostalo 1905 32 91 —– slane, punjene ili nepunjene 90 80 70 60 40 0 1905 32 99 —– ostalo 90 80 70 60 40 0 1905 40 – Dvopek, tost hleb i slični tost proizvodi: 90 70 50 30 10 0 1905 90 – Ostalo: 1905 90 10 — hleb bez kvasca (matros) 90 70 50 30 10 0 1905 90 20 — hostije i nafore, prazne kapsule za farmaceutske proizvode, oblande za pečaćenje, pirinčana hartija i slični proizvodi 90 70 50 30 10 0 — ostalo: 1905 90 30 — hleb, bez dodatka meda, jaja, sira ili voća, koji u suvom stanju po masi sadrži do 5% šećera i do 5 % masnoće 90 70 50 30 10 0 1905 90 45 — biskviti 90 80 70 60 40 0 1905 90 55 — proizvodi dobijeni istiskivanjem ili razvlačenjem , slatki ili slani 90 70 50 30 10 0 — ostalo: 1905 90 60 —- sa dodatkom sredstva za zaslađivanje 85 70 50 40 10 0 1905 90 90 —- ostalo 90 70 50 30 10 0 2001 Povrće, voće, uključujući jezgrasto voće, i ostali delovi bilja, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini: 2001 90 – Ostalo: 2001 90 30 — kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 2001 90 40 — slatki krompir i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više po masi skroba 0 0 0 0 0 0 2001 90 60 — palmina jezgra 0 0 0 0 0 0 2004 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, smrunuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2004 10 – Krompir — ostali: 2004 10 91 — u obliku brašna, griza ili ljuspica 0 0 0 0 0 0 2004 90 – Ostalo povrće i mešavine povrća: 2004 90 10 — kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) 90 70 50 30 10 0 2005 Ostalo povrće pripremljeno ili konzervisano na drugi način osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini, nesmrznuto, osim proizvoda iz tar. broja 2006: 2005 20 – Krompiri: 2005 20 10 — u obliku brašna, griza ili ljuspica 0 0 0 0 0 0 2005 80 00 – Kukuruz šećerac (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 2008 Voće, jezgrasto voće i drugi jestivi delovi biljaka, drugačije pripremljeni ili konzervisani, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili alkohola, koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: – Jezgrasto voće, kikiriki i ostale semenke, ukuljučujući i međusobne mešavine: 2008 11 — kikiriki: 2008 11 10 — maslac od kikirikija 0 0 0 0 0 0 -Ostalo, uključujući mešavine osim onih navedenih u tar. podbroju 2008 19: 2008 91 00 — palmina jezgra 0 0 0 0 0 0 2008 99 — Ostalo: — bez dodatka alkohola: —- bez podatka šećera: 2008 99 85 —– kukuruz, osim kukuruza šećerca (Zea mays var. Saccharata) 80 70 50 30 10 0 2008 99 91 —–jam, slatki krompiri i slični jestivi delovi biljaka sa sadržajem 5% ili više skroba po masi 0 0 0 0 0 0 2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja ili mate-čaja i preparati na bazi ovih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate-čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i njihovi ekstrakti, esencije i koncentrati 2102 Kvasac (aktivni ili neaktivni); ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi (ne uključujući vakcine iz tar. broja 3002); pripremljeni praškovi za peciva: 2102 10 – Aktivni kvasac: 2102 10 10 — kultura kvasca 80 70 60 40 10 0 — kvasac za mešenje (pekarski): 2102 10 31 — suvi 90 70 60 40 10 0 2102 10 39 — ostalo 90 70 60 0 0 0 2102 10 90 — ostalo 90 70 50 30 10 0 2102 20 – Neaktivni kvasac; ostali jednoćelijski mikroorganizmi, mrtvi 2102 30 00 – Pripremljeni praškovi za pecivo 80 70 50 30 10 0 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i začinska sredstva; brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf): 2103 10 00 – Soja sos 0 0 0 0 0 0 2103 20 00 – „Kečap” i ostali sosovi od paradajza 80 70 50 30 10 0 2103 30 – Brašno i griz od slačice i pripremljena slačica (senf): 2103 30 10 — brašno i griz od slačice 0 0 0 0 0 0 2103 30 90 — pripremljena slačica (senf) 90 70 50 30 10 0 2103 90 – Ostalo: 2103 90 10 — mango čatni (mango chutney), tečan 0 0 0 0 0 0 2103 90 30 — aromatični biteri jačine alkohola po zapremini od 44,2% do 49,2% vol, koji sadrže po masi od 1,5% do 6 % gorčice (gencijana), začina i različitih sastojaka i od 4% do 10% šećera, u sudovima zapremine 0,5 litara ili manje 80 70 50 30 10 0 2103 90 90 — ostalo: 0 0 0 0 0 0 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode; homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi: 2104 10 00 00 – Supe i čorbe i preparati za te proizvode ex 2104 10 10 — suvi 80 70 50 0 0 0 ex 2104 10 90 — ostalo 80 70 50 30 10 0 2104 20 00 – Homogenizovani složeni prehrambeni proizvodi 80 70 50 30 10 0 2105 00 Sladoled i drugi slični proizvodi, sa ili bez kakaa 80 70 60 50 40 0 2106 Prehrambeni proizvodi koji nisu na drugom mestu pomenuti niti obuhvaćeni: 2106 10 – Koncentrati belančevina i teksturirane belančevinaste materije 0 0 0 0 0 0 2106 90 -Ostalo: 2106 90 20 –složeni alkoholni proizvodi, osim na bazi mirisnih materija, koji se koriste za proizvodnju pića 90 70 50 30 10 0 — Ostalo: 2106 90 92 — bez mlečnih masti, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masnoće, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba 90 70 50 30 10 0 2106 90 98 — ostali 85 70 55 40 20 0 2201 Voda, uključujući prirodnu mineralnu ili gaziranu vodu, bez dodatka šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizacije; led i sneg: 2201 10 -Mineralna voda i gazirana voda: 80 70 60 50 40 0 2201 90 00 -Ostala 70 60 50 40 30 0 2202 Voda, uključujući mineralnu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i druga bezalkoholna pića, ne uključujući sokove od voća i povrća iz tar. broja 2009: 2202 10 00 – Voda, uključujući mineralnu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju 80 70 50 40 20 0 2202 90 – Ostalo: 2202 90 10 — koje ne sadrže proizvode iz tar. broja od 0401 do 0404 ili masnoću dobijenu iz proizvoda iz tar. brojeva od 0401 do 0404: 85 70 50 40 20 0 — ostalo, koje po masi sadrži masnoću dobijenu iz proizvoda iz tar. brojeva od 0401 do 0404: 2202 90 91 — manje od 0,2% 90 80 70 60 40 0 2202 90 95 — od 0,2% ili više , ali manje do 2% 90 80 70 50 30 0 2202 90 99 — 2% ili više 90 80 70 50 30 0 2203 00 Pivo koje se dobija od slada: – U sudovima od 10 litara ili više: 2203 00 01 — u bocama 80 70 50 0 0 0 2203 00 09 — ostalo 80 70 60 50 30 0 2203 00 10 – U sudovima od preko 10 litara 80 70 60 50 30 0 2205 Vermut i ostala vina od svežeg grožđa, aromatizovani biljem ili sredstvima za aromatizaciju: 90 70 50 30 10 0 2205 10 – U sudovima do 2 litre: 2205 10 10 –sa stvarnom alkoholnom jačinom od 18% zapr. ili manje 90 70 50 30 10 0 2205 10 90 –sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18% vol. 90 70 50 30 10 0 2205 90 -Ostalo: 2205 90 10 –sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom od 18% vol. ili manje 90 70 50 30 10 0 2205 90 90 –sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 18%. 90 70 50 30 10 0 2207 Nedenaturisani etil-alkohol jačine 80% vol ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi denaturisani, bilo koje jačine,: 95 90 80 70 50 40 2208 Nedenaturisani etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% vol, rakije, likeri, žestoka alkoholna pića: 2208 20 – Alkoholna pića dobijena destilacijom vina, kljuka ili komine od grožđa: — u sudovima do 2 litre: 2208 20 12 — konjak 90 80 70 60 40 0 2208 20 14 — armanjak 90 80 70 60 40 0 2208 20 26 — grapa 90 80 70 60 40 0 2208 20 27 — brendi (Brandy de Jerez) 90 80 70 60 40 0 2208 20 29 — ostalo 90 80 70 60 40 0 — u sudovima od preko 2 litre: 2208 20 40 — sirovi destilat 85 70 65 40 20 0 — ostalo: 2208 20 62 —- konjak: 90 80 70 60 40 0 2208 20 64 —- armanjak 90 80 70 60 40 0 2208 20 86 —- grapa 80 70 50 30 10 0 2208 20 87 —- brendi (Brandy de Jerez) 80 70 50 30 10 0 2208 20 89 —- ostalo 80 70 50 30 20 0 2208 30 – Viski: — burbon viski, u sudovima: 2208 30 11 — do 2 litre 80 70 50 30 20 0 2208 30 19 — preko 2 litre 80 70 50 30 20 0 — škotski viski — viski od slada, u sudovima od: 2208 30 32 —- do 2 litre 80 70 50 30 20 0 2208 30 38 —- preko 2 litre 80 70 50 30 20 0 — viski mešani (blended), u sudovima od: 2208 30 52 —- do 2 litre 80 70 50 0 0 0 2208 30 58 —- preko 2 litre 80 70 50 30 20 0 — ostalo, u sudovima od: 2208 30 72 —- do 2 litre 80 70 50 30 20 0 2208 30 78 —- preko 2 litre 80 70 50 30 20 0 — ostalo, u sudovima od: 2208 30 82 — do 2 litre 80 70 50 30 20 0 2208 30 88 — preko 2 litre 80 70 50 30 20 0 2208 40 – Rum i druga alkoholna pića koja se dobijaju destilacijom proizvoda fermentisane šećerne trske: 0 0 0 0 0 0 2208 50 – Džin i klekovača (Geneva) — dzin, u sudovima od: 2208 50 11 — do 2 litre 0 0 0 0 0 0 2208 50 19 — preko 2 litre 0 0 0 0 0 0 — klekovača (Geneva), u sudovima od: 2208 50 91 — do 2 litre 80 70 60 40 30 0 2208 50 99 — preko 2 litre 80 70 50 30 20 0 2208 60 – Vodka 80 70 50 30 20 0 2208 70 – Likeri i „Cordials”: 0 0 0 0 0 0 2208 90 -Ostalo: — arak, u sudovima od: 2208 90 11 —do 2 litre 0 0 0 0 0 0 2208 90 19 — preko 2 litre 0 0 0 0 0 0 — šljivovica, kruškovača, trešnjevača ili višnjevača (isključujući likere) u sudovima od: 2208 90 33 — do 2 litre: 80 70 60 50 40 30 2208 90 38 — preko 2 litre: 80 70 60 50 40 30 — ostale rakije i ostala žestoka alkoholna pića, u sudovima od: — do 2 litre: 2208 90 41 —- ouzo 0 0 0 0 0 0 —- ostalo: —- rakije (isključujući likere): —– dobijene destilacijom voća: 2208 90 45 ——- kalvados 0 0 0 0 0 0 2208 90 48 ——- ostalo 80 70 60 50 40 30 —— ostalo: 2208 90 52 ——- korn 0 0 0 0 0 0 2208 90 54 ——– tekila 0 0 0 0 0 0 2208 90 56 ——– ostalo 0 0 0 0 0 0 2208 90 69 —– ostala žestoka alkoholna pića 80 70 50 40 20 0 — preko 2 litre: —- rakije (isključujući likere): 2208 90 71 —– dobijene destilacijom voća 90 80 60 50 30 0 2208 90 75 —– tekila 80 70 50 40 20 0 2208 90 77 —– ostale 80 70 50 40 20 0 2208 90 78 —- ostala žestoka alkoholna pića 80 70 50 40 20 0 Nedenaturisani etil-alkohol zapreminske alkoholne jačine manje od 80% vol, u sudovima od: 2208 90 91 — do 2 litre 80 70 50 40 30 20 2208 90 99 — preko 2 litre 80 70 50 40 30 20 2402 Cigare, cigarilosi i cigarete, od duvana ili zamene duvana: 2402 10 00 – Cigare i cigarilosi, koji sadrže duvan 80 70 50 30 20 0 2402 20 – Cigarete koje sadrže duvan: 2402 20 10 — sa sadržajem karanfilića 80 70 50 30 20 0 2402 20 90 — ostale 100 100 100 100 100 100 2402 90 00 – Ostalo 80 70 50 30 20 0 2403 Ostali prerađeni duvan i proizvodi zamene duvana; „homogenizovani” ili „rekonstituisani” duvan; ekstrakti i esencije od duvana: 2403 10 -Duvan za pušenje, sa dodatkom ili bez dodatka zamene duvana u bilo kom odnosu 100 100 100 100 100 100 Ostalo: 2403 91 00 –„Homogenizovani” ili „rekonstituisani” duvan 100 100 100 100 100 100 2403 99 — Ostalo: 2403 99 10 — Duvan za žvakanje i duvan za ušmrkavanje 80 70 50 30 20 0 2403 99 90 — Ostalo 100 100 100 100 100 100 2905 Aciklični alkoholi i njihovi halogeni, sulfo-, nitro- ili nitrozo- derivati – Ostali polihdroksilni alkoholi: 2905 43 00 — Manitol 0 0 0 0 0 0 2905 44 — D-glucitol (sorbitol): 0 0 0 0 0 0 2905 45 00 — Glicerin 0 0 0 0 0 0 3301 Eterična ulja (bez terpena ili sa terpenom), uključujući zgusnuta i čista ulja; rezinoidi; ekstrahovane uljane smole; koncentrati eteričnih ulja u mastima, neeterskim uljima, voskovima ili slično, dobijeni postupkom ekstrakcije eteričnih ulja pomoću masti ili maceracijom; sporedni terpenski proizvodi dobijeni deterpenacijom eteričnih ulja; vodeni destilati i vodeni rastvori eteričnih ulja: 3301 90 – Ostalo: 0 0 0 0 0 0 3302 Mešavine mirisnih materija i mešavine (uključujući alkoholne rastvore) na bazi jedne ili više tih materija, koje se upotrebljavaju kao sirovina u industriji; ostali preparati na bazi mirisnih materija, koji se upotrebljavaju u proizvodnji pića: 3302 10 – Koji se upotrebljavaju u industriji hrane i pića — Koji se upotrebljavaju u industriji pića — Preparati koji sadrže sva aromatična sredstva, karakteristična za pića: 3302 10 10 —- Sa stvarnom zapreminskom alkoholnom jačinom preko 0,5% 0 0 0 0 0 0 —- Ostalo: 3302 10 21 —– Bez mlečnih masti, saharoze, izoglikoze, glikoze ili skroba ili sa sadržajem, po masi, manje od 1,5% mlečne masti, 5% saharoze ili izoglikoze, 5% glikoze ili skroba 0 0 0 0 0 0 3302 10 29 —– Ostalo 0 0 0 0 0 0 3501 Kazein, kazeinati i ostali derivati kazeina; lepkovi od kazeina: 3501 10 – Kazein: 0 0 0 0 0 0 3501 90 – Ostalo: 3501 90 90 — Ostalo 0 0 0 0 0 0 3505 Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi (na primer preželatinizovani ili esterifikovani skrobovi); lepkovi na bazi skrobova, ili na bazi dekstrina ili ostalih modifikovanih skrobova: 3505 10 – Dekstrini i ostali modifikovani skrobovi: 3505 10 10 — Dekstrini 0 0 0 0 0 0 — Ostali modifikovani skrobovi: 3505 10 90 — Ostalo 0 0 0 0 0 0 3505 20 – Lepkovi: 0 0 0 0 0 0 3809 Sredstva za doradu, nosači boja za ubrzanje bojenja ili fiksiranje materija za bojenje i ostali proizvodi i preparati (na primer, sredstva za apreturu i nagrizanje), koji se upotrebljavaju u industriji tekstila, papira, kože ili sličnim industrijama, koji nisu na drugim mestima pomenuti niti obuhvaćeni: 3809 10 -Na bazi skrobnih materija 0 0 0 0 0 0 3823 Industrijske monokarboksilne masne kiseline; kisela ulja od rafinacije; industrijski masni alkoholi 3824 Pripremljena vezivna sredstva za livačke kalupe i livačka jezgra; hemijski proizvodi i preparati hemijske industrije ili srodnih industrija (uključujući i one koji se sastoje od mešavina prirodnih proizvoda), koji nisu pomenuti niti obuhvaćeni na drugom mestu: 3824 60 – Sorbitol, osim sorbitola iz tar. podbroja 2905 44: 0 0 0 0 0 0

____________________

PROTOKOL 2

o uzajamnim preferencijalnim koncesijama za određena vina, uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina

ČLAN 1

Ovaj Protokol uključuje:

(1) Sporazum o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina (Aneks I ovog Protokola).

(2) Sporazum o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli oznaka vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina (Aneks II ovog Protokola).

ČLAN 2

Sporazumi pomenuti u članu 1 odnose se na:

(1) vina iz tarifne oznake 2204 Harmonizovanog sistema Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba, sačinjenog u Briselu 14. juna 1983. g., koja su proizvedena od svežeg grožđa,

(a) poreklom iz Zajednice i proizvedena u skladu sa načelima koje regulišu enološke prakse i postupke na koje se odnosi Poglavlje V Uredbe Saveta (EZ) br. 1493/1999 od 17. maja 1999. o zajedničkoj organizaciji tržišta vina, sa izmenama i dopunama, i Uredbe Komisije (EZ) br. 1622/2000 od 24. jula 2000. koja utvrđuje detaljna pravila za primenu Uredbe (EZ) br. 1493/1999 o zajedničkoj organizaciji tržišta vina i uspostavljanju koda Zajednice po pitanju enološke prakse i procesa, sa izmenama i dopunama;

ili

(b) poreklom iz Srbije i proizvedena prema pravilima kojima se rukovode enološka praksa i procesi u skladu sa zakonom Srbije. Ova pravila kojima se rukovode enološka praksa i procesi će biti u saglasnosti sa zakonodavstvom Zajednice.

(2) alkoholna pića iz tarifne oznake 2208 Konvencije pomenute u stavu 1, koja su:

(a) poreklom iz Zajednice i usaglašena sa Uredbom Saveta (EEZ) br. 1576/89 od 29. maja 1989. koja utvrđuje osnovna pravila u vezi definicije, opisa i predstavljanja alkoholnih pića, sa izmenama i dopunama i Uredbom Komisije (EEZ) br. 1014/90 od 24. aprila 1990. koja postavlja detaljna pravila primene za definisanje, opis i predstavljanje alkoholnih pića sa izmenama i dopunama;

ili

(b) poreklom iz Srbije i proizvedena u skladu sa zakonom Srbije koji je usaglašen sa zakonodavstvom Zajednice.

(3) aromatizovana vina iz tarifne oznake 2205 Konvencije pomenute u stavu 1, koja su:

(a) poreklom iz Zajednice i usaglašena sa Uredbom Saveta (EEZ) br. 1601/91 od 10. juna 1991. koja postavlja osnovna pravila u vezi definicije, opisa i predstavljanja aromatizovanih vina, aromatizovanih pića na bazi vina i koktela od aromatizovanih vina, sa izmenama i dopunama;

ili

(b) poreklom iz Srbije i proizvedena u skladu sa zakonom Srbije koji je usaglašen sa zakonodavstvom Zajednice.

ANEKS I PROTOKOLA 2

Sporazum između Evropske zajednice i Srbije o uzajamnim preferencijalnim trgovinskim koncesijama za određena vina

1. Uvoz u Zajednicu sledećih vina pomenutih u članu 2. ovog Protokola podleže dole navedenim koncesijama:

Tarfna oznaka Opis(u skladu sa članom 2 stav 1 tačka b Protokola 2) Primenjena stopacarine količina (hl) Posebne odredbe ex 2204 10ex 2204 21 Kvalitetno penušavo vino Vino od svežeg grožđa slobodno 53.000 (1) ex 2204 29 Vino od svežeg grožđa slobodno 10.000 (1)

(1) Konsultacije se mogu održati na zahtev jedne od Strana kako bi se prilagodile kvote prebacivanjem količina sa kvote koja se odnosi na tarifnu oznaku ex 2204 29 na kvotu koja se odnosi na tarifnu oznaku ex 2204 10 i ex 2204 21.

2. Zajednica odobrava preferencijalnu stopu carine, koja iznosi nula u okviru carinskih kvota određenih u tački 1, pod uslovom da Srbija ne isplaćuje nikakve izvozne subvencije za izvoz ovih količina.

3. Uvoz u Srbiju sledećih vina pomenutih u članu 2. ovog Protokola podleže dole navedenim koncesijama:

Srpska tarifna oznaka Opis(u skladu sa članom 2 stav 1 tačka (a) Protokola 2 Primenjena stopa carine Količine nakon stupanja na snagu (hl) ex 2204 10 ex 2204 21 Kvalitetno penušavo vino Vino od svežeg grožđa slobodno 25.000

4. Srbija odobrava preferencijalnu stopu carine, koja iznosi nula u okviru carinskih kvota određenih u tački 3, pod uslovom da Zajednica ne isplaćuje nikakve izvozne subvencije za izvoz ovih količina.

5. Pravila koja se odnose na poreklo proizvoda koja će se primenjivati u okviru ovog Aneksa Sporazuma biće određena u Protokolu 3 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

6. Uvoz vina prema koncesijama dogovorenim ovim Sporazumom zavisi od podnošenja sertifikata i propratne dokumentacije u skladu sa Uredbom Komisije (EZ) br. 883/2001 od 24. aprila 2001. koja propisuje detaljna pravila za primenu Uredbe Saveta (EZ) br. 1493/1999 u pogledu trgovine sa trećim zemljama u oblasti proizvodnje vina tako da je pomenuto vino usaglašeno sa članom 2 stav 1 Protokola 2. Sertifikat i propratnu dokumentaciju izdavaće obostrano priznato zvanično telo sa liste koju su zajednički sačinili.

7. Strane će ispitati mogućnost da jedna drugoj odobre dodatne koncesije uzevši u obzir razvoj trgovine vinom između strana najkasnije 3 godine nakon što ovaj Sporazum stupi na snagu.

8. Strane će obezbediti da se uzajamno dodeljene beneficije ne dovode u pitanje drugim merama.

9. Na zahtev bilo koje Strane, održaće se konsultacije u vezi bilo kog problema u vezi sa funkcionisanjem ovog Sporazuma.

ANEKS II PROTOKOLA 2

Sporazum između Evropske zajednice i Srbije o uzajamnom priznavanju, zaštiti i kontroli imena vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina

ČLAN 1Cilj

1. Strane će, na bazi nediskriminacije i reciprociteta, priznati, zaštititi i kontrolisati imena proizvoda pomenutih u članu 2 ovog Protokola u skladu sa uslovima datim ovim Aneksom.

2. Strane će preduzeti sve opšte i posebne mere koje su neophodne da se obezbedi ispunjavanje obaveza i postizanje ciljeva navedenih u ovom Aneksu.

ČLAN 2Definicije

Za potrebe Sporazuma u ovom Aneksu i, osim kada je u njemu izričito navedeno drugačije:

(a) „poreklom“, kada se odnosi na ime neke od Strana, znači da:

– je vino proizvedeno u potpunosti u okvirima te Strane, isključivo od grožđa koje je ubrano samo na području date Strane,

– je alkoholno piće ili aromatizovano vino proizvedeno u okvirima te Strane;

(b) „geografska oznaka“ kao što je navedeno u Dodatku 1 znači oznaku kao što je definisano članom 22 (1) Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights) (u daljem tekstu „TRIPS Sporazum“);

(v) „tradicionalni naziv“ znači tradicionalno korišćeno ime, kao što je određeno u Dodatku 2, koje se naročito odnosi na metod proizvodnje ili kvalitet, boju, vrstu ili mesto, ili određeni događaj povezan sa istorijatom dotičnog vina i priznato je zakonima i propisima Strane u svrhu opisivanja i predstavljanja takvog vina koje vodi poreklo sa teritorije te Strane;

(g) „homonim“ znači istu geografsku oznaku ili isti tradicionalni naziv, ili takav izraz koji je toliko sličan da je verovatno da će izazvati zabunu, za označavanje različitih mesta, procedura ili stvari;

(d) „opis“ znači reči upotrebljene da bi se opisalo vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino na etiketi ili u propratnoj dokumentaciji za transport vina, alkoholnog pića ili aromatizovanog vina, u trgovinskoj dokumentaciji, naročito u fakturama ili otpremnicama, i u reklamnom materijalu;

(đ) „deklarisanje“ znači sve opise i ostala upućivanja, znake, dizajn, geografske oznake ili žigove po kojima se međusobno razlikuju vina, alkoholna pića ili aromatizovana vina i koje se pojavljuju na istoj posudi, uključujući i zatvarač ili ceduljicu pričvršćenu za posudu i navlaku koja pokriva grlić flaše;

(e) „predstavljanje“ znači sveukupne izraze, nagoveštaje i slično koji se odnose na vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino koji se koriste u deklarisanju, na pakovanju; na sudovima, poklopcima, u reklamama i/ili prodajnim promocijama bilo koje vrste;

(ž) „pakovanje“ znači zaštitne omotače, kao što su papir, sve vrste obloge od slame, kartonske kutije i sanduci, koji se koriste prilikom transporta jednog ili više sudova ili prilikom prodaje krajnjem potrošaču;

(z) „proizvedeno“ znači kompletan proces pravljenja vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina;

(i) „vino“ znači isključivo piće nastalo potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa od sorti vinove loze navedenih u Aneksu ovog Sporazuma bez obzira da li je ceđeno ili ne, ili od njegove šire;

(j) „sorte vinove loze“ znači sorte biljke Vitis Vinifera ne dovodeći u pitanje zakonodavstvo koje neka Strana može imati u vezi upotrebe različitih sorti vinove loze za proizvodnju vina u okvirima te Strane;

(k) „Sporazum STO“ znači Sporazum iz Marakeša kojim se uspostavlja Svetska trgovinska organizacija, sačinjen 15. aprila 1994.

ČLAN 3Osnovna pravila uvoza i plasmana

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno ovim Sporazumom, uvoz i plasman proizvoda navedenih u članu 2 ovog Protokola sprovodiće se u skladu sa zakonima i propisima koji se primenjuju na teritoriji Strane.

POGLAVLjE I

uzajamna zaštita imena vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina

ČLAN 4Zaštićena imena

Ne dovodeći u pitanje članove 5, 6 i 7 ovog Poglavlja, sledeće podleže zaštiti:

(a) za proizvode navedene u članu 2 ovog Protokola:

reference na ime zemlje članice iz koje vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino vodi poreklo ili ostale nazive koji se koriste da označe zemlju članicu,

geografske oznake, navedene u Dodatku 1, Deo A, tačke (a) za vina (b) za alkoholna pića i (v) za aromatizovana vina,

tradicionalni nazivi navedeni u Dodatku 2, Deo A.

(b) za vina, alkoholna pića ili aromatizovana vina poreklom iz Srbije:

reference na ime „Srbija“ ili bilo koji drugi naziv kojim se imenuje ta zemlja,

geografske oznake, navedene u Dodatku 1, Deo B, tačke (a) za vina (b) za alkoholna pića i (v) za aromatizovana vina,

tradicionalni nazivi navedeni u Dodatku 2, Deo B.

ČLAN 5Zaštita imena koja se odnose na zemlje članice Zajednice i Srbiju

1. U Srbiji, reference na zemlje članice Zajednice, i ostale nazive koji se koriste da označe zemlju članicu, u cilju identifikovanja porekla vina, alkoholnog pića i aromatizovanog vina:

(a) biće rezervisani za vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja vode poreklo iz dotične zemlje članice, i

(b) neće biti upotrebljeni od strane Zajednice na način koji se razlikuje od onog predviđenog zakonima i propisima Zajednice.

2. U Zajednici, reference na Srbiju, i ostale nazive koji se koriste da označe Srbiju (bez obzira da li su praćeni imenom sorte vinove loze ili ne), u cilju identifikovanja porekla vina, alkoholnog pića i aromatizovanog vina:

(a) biće rezervisani za vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja vode poreklo iz Srbije, i

(b) neće biti upotrebljeni od strane Srbije na način koji se razlikuje od onog predviđenog zakonima i propisima Srbije.

ČLAN 6Zaštita oznaka geografskog porekla

1. U Srbiji, geografske oznake za Zajednicu koje su navedene u Dodatku 1, Deo A:

(a) biće zaštićene za vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja vode poreklo iz Zajednice, i

(b) neće biti upotrebljene na način koji nije u skladu sa uslovima predviđenim zakonima i propisima Zajednice.

2. U Zajednici, geografske oznake za Srbiju koje su navedene u Dodatku 1, Deo B:

(a) biće zaštićene za vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja vode poreklo iz Srbije, i

(b) neće biti upotrebljene na način koji nije u skladu sa uslovima predviđenim zakonima i propisima Srbije.

Bez obzira na Član 2 stav 2 tačka b Protokola u delu koji se odnosi na zakonodavstvo EU u vezi alkoholnih pića, trgovački nazivi za alkoholna pića poreklom iz Srbije i plasirana u EU neće se dopunjavati ili zameniti oznakom geografskog porekla.

3. Strane će preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa Aneksom ovog Sporazuma, za uzajamnu zaštitu oznaka navedenih u članu 4 (a) i (b), druga tačka, kojima se opisuju i predstavljaju vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja vode poreklo sa teritorije Strana. U tom cilju, svaka Strana će koristiti odgovarajuća pravna sredstva navedena u članu 23 TRIPS Sporazuma kako bi se obezbedila efikasna zaštita i sprečila upotreba geografskih oznaka u svrhu identifikacije vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina koja nisu pokrivena dotičnim oznakama ili opisima.

4. Geografske oznake navedene u članu 4 biće rezervisane isključivo za proizvode koji vode poreklo sa teritorije Strane na koju se odnose i mogu se koristiti samo pod uslovima koje postavljaju zakoni i propisi te Strane.

5. Zaštita koju pruža ovaj Sporazum će posebno sprečiti bilo kakvu upotrebu zaštićenih imena za vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja ne potiču iz označene geografske oblasti, i primenjivaće se čak i kada je:

– naznačeno pravo poreklo vina, alkoholnog pića ili aromatizovanog vina,

– dotična geografska oznaka upotrebljena u prevodu,

– ime propraćeno izrazima kao što su ‘vrsta’, ‘tip’, ‘stil’, ‘imitacija’, ‘metod’ ili drugim sličnim izrazima,

– zaštićeno ime na bilo koji način upotrebljeno za proizvode koji potpadaju pod tarifnu oznaku 20.09 Harmonizovanog sistema Međunarodne konvencije o harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba, sačinjene u Briselu 14. juna 1983.

6. Ukoliko su geografske oznake navedene u Dodatku 1 homonimi, biće zaštićena svaka oznaka, pod uslovom da je upotrebljena u dobroj veri. Strane će zajednički odlučiti o praktičnim uslovima upotrebe prema kojima će se homonimne geografske oznake međusobno razlikovati, uzevši u obzir potrebu da se obezbedi ravnopravan tretman dotičnih proizvođača i da se potrošači ne dovode u zabludu.

7. Ako je geografska oznaka navedena u Dodatku 1 homonimna sa geografskom oznakom neke treće zemlje, primenjuje se član 23 (3) TRIPS Sporazuma .

8. Odredbe ovog Aneksa Sporazuma iz ovog ni na koji način neće dovoditi u pitanje pravo bilo kog lica da koristi, u svrhu trgovine, sopstveno ime ili ime svog prethodnika u tom poslu, osim ukoliko se to ime koristi na takav način da dovodi potrošače u zabludu.

9. Ništa u okviru ovog Aneksa Sporazuma ne obavezuje jednu Stranu da zaštiti geografsku oznaku druge Strane navedenu u Dodatku 1 koja nije, ili je prestala da bude zaštićena u svojoj zemlji porekla ili koja je prestala da se koristi u toj zemlji.

10. Stupanjem na snagu ovog Sporazuma, Strane prestaju da smatraju da su zaštićena geografska imena navedeni u Dodatku 1 uobičajena u jeziku Strana kao zajednički naziv za vina, alkoholna pića i aromatizovana vina kao što je predviđeno članom 24(6) TRIPS Sporazuma.

ČLAN 7Zaštita tradicionalnih naziva

1. U Srbiji, tradicionalni nazivi za Zajednicu navedeni u Dodatku 2:

(a) neće se koristiti za opis ili predstavljanje vina koje potiče iz Srbije; i

(b) ne mogu se koristiti za opis ili predstavljanje vina koje potiče iz Zajednice, osim ukoliko se odnose na vina sa poreklom i kategorijom i na jeziku kao što je navedeno u Dodatku 2 i pod uslovima predviđenim zakonima i propisima Zajednice.

2. U Zajednici, tradicionalni nazivi za Srbiju navedeni u Dodatku 2 neće se koristiti za opis ili predstavljanje vina koje potiče iz Zajednice; i ne mogu se koristiti za opis ili predstavljanje vina koje potiče iz Srbije osim ukoliko se odnose na vina sa poreklom i kategorijom i na srpskom jeziku kao što je navedeno u Dodatku 2 i pod uslovima predviđenim zakonima i propisima Srbije.

3. Strane će preduzeti sve potrebne mere, u skladu sa ovim Poglavljem, za uzajamnu zaštitu tradicionalnih naziva navedenih u članu 4 a koji se koriste za opis i predstavljanje vina koja potiču sa teritorije Strana. U tom cilju, Strane će obezbediti odgovarajuća pravna sredstva kako bi obezbedile efikasnu zaštitu i sprečile upotrebu tradicionalnih naziva za opisivanje vina koja nemaju prava na te tradicionalne nazive, čak i kada su upotrebljeni tradicionalni nazivi propraćeni izrazima kao što su ‘vrsta’, ‘tip’, ‘stil’, ‘način’, ‘metod’ ili sličnim.

4. Ukoliko su tradicionalni nazivi navedeni u Dodatku 2 homonimi, biće zaštićen svaki naziv pod uslovom da je upotrebljen u dobroj veri i da se potrošači ne dovode u zabludu u vezi pravog porekla vina. Strane će zajednički odlučiti o praktičnim uslovima upotrebe prema kojima će se homonimni tradicionalni nazivi međusobno razlikovati, uzevši u obzir potrebu da se obezbedi ravnopravan tretman dotičnih proizvođača i da se potrošači ne dovode u zabludu.

5. Zaštita tradicionalnih naziva primeniće se isključivo na: jezik ili jezike i pisma na kojima se pojavljuju u Dodatku 2, a ne i na prevod; i za kategorije proizvoda za koje su zaštićeni kod Strana kao što je izneto u Dodatku 2.

ČLAN 8Žigovi

1. Odgovorni zavodi strana će odbiti registraciju žiga za vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino koji je identičan sa, ili sličan ili sadrži referencu na geografsku oznaku zaštićenu u skladu sa članom 4, poglavlje 1 ovog Sporazuma, koji se odnosi na vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino koje nema to poreklo i koje ne ispunjava relevantna pravila koja regulišu njegovu upotrebu.

2. Odgovorni zavodi Strana će odbiti registraciju žiga za vino koji sadrži, ili se sastoji od tradicionalnog naziva zaštićenog ovim Aneksom Sporazuma a, ako dato vino nije ono za koje je taj tradicionalni naziv rezervisan, kao što je naznačeno u Dodatku 2.

ČLAN 9Izvozi

Strane će preduzeti sve potrebne korake da bi se osiguralo da se prilikom izvoza vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina koja vode poreklo iz jedne od Strana u neku treću zemlju, zaštićene geografske oznake navedene u Članu 4 (a) i 4 (b) druga tačka i, za vina, tradicionalni nazivi te strane navedeni u Članu 4 (a) i 4 (b) treća tačka ne koriste za opisivanje i predstavljanje proizvoda koji vode poreklo iz druge Strane.

POGLAVLjE II

SPROVOĐENjE I UZAJAMNA POMOĆ NADLEŽNIH VLASTI I UPRAVLjANjE OVIM ANEKSOM SPORAZUMA

ČLAN 10Radna grupa

Formiraće se radna grupa koja će raditi pod okriljem Pododbora za poljoprivredu, koji ima biti formiran u skladu sa članom 123 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Radna grupa će obezbeđivati pravilno funkcionisanje ovog Aneksa Sporazuma i pregledaće sva pitanja koja mogu proisteći iz njegove primene.

Radna grupa može dati preporuke, razmatrati i davati sugestije o svim pitanjima od zajedničkog interesa iz oblasti vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina koja bi mogla doprineti postizanju ciljeva ovog Aneksa Sporazuma. Radna grupa će se sastajati na zahtev bilo koje od Strana, naizmenično u Zajednici i u Srbiji, u vreme, na mestu i na način koji Strane zajedno utvrde.

ČLAN 11Zadaci strana

1. Strane će direktno ili preko radne grupe navedene u članu 10 održavati kontakte po svim pitanjima koja se odnose na primenu i funkcionisanje ovog Sporazuma.

2. Srbija imenuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede kao telo koje će je predstavljati. Evropska zajednica imenuje Generalni direktorat za poljoprivredu i ruralni razvoj Evropske komisije kao telo koje će je predstavljati. U slučaju promene tela koje ju predstavlja, Strana će o toj promeni obavestiti drugu Stranu.

3. Predstavničko telo će obezbediti koordinaciju aktivnosti svih tela nadležnih za sprovođenje ovog Aneksa Sporazuma .

4. Strane će:

međusobno menjati i dopunjavati liste navedene u Članu 4 odlukom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje vodeći računa o svim izmenama i dopunama zakona i propisa Strana;

zajednički odlučiti, odlukom Odbora za stabilizaciju i pridruživanje, o izmenama Dodataka Sporazuma iz ovog Aneksa. Dodaci će se smatrati izmenjenim počev od datuma evidentiranog u prepisci između Strana, ili od datuma odluke Radne grupe, u zavisnosti od slučaja;

zajednički odlučiti o praktičnim uslovima navedenim u članu 6 stav 6;

jedna drugu obavestiti o nameri donošenja novih propisa ili izmeni postojećih propisa od javnog interesa, kao što su zaštita zdravlja ili zaštita potrošača, a koji imaju uticaja na sektor vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina;

jedna drugu obavestiti o svim zakonskim, administrativnim i sudskim odlukama koje se odnose na primenu ovog Aneksa Sporazuma i obavestiti se međusobno o merama usvojenim na osnovu takvih odluka.

ČLAN 12Primena i delovanje ovog Aneksa Sporazuma

Strane imenuju kontakte navedene u Dodatku 3 koji su odgovorni za primenu i delovanje ovog Aneksa Sporazuma.

ČLAN 13Sprovođenje i uzajamna pomoć strana

1. Ukoliko opisivanje ili predstavljanje vina, alkoholnog pića ili aromatizovanog vina, naročito prilikom deklarisanja, u zvaničnoj ili trgovinskoj dokumentaciji ili reklamiranju, nije u skladu sa ovim Aneksom Sporazuma, Strane će primeniti potrebne administrativne mere i/ili pokrenuti zakonski postupak sa ciljem suzbijanja nelojalne konkurencije ili sprečavanja nezakonite upotrebe zaštićene oznake na bilo koji drugi način.

2. Mere i postupci navedeni u stavu 1 će se naročito primenjivati:

(a) kada se opisi ili prevod opisa, naziva, natpisa ili ilustracija koje se odnose na vino, alkoholno piće ili aromatizovana vina čiji su nazivi zaštićeni Aneksom ovog Sporazuma koriste direktno ili indirektno, dajući lažnu ili obmanjujuću informaciju u pogledu porekla, prirode ili kvaliteta vina, alkoholnog pića ili aromatizovanog vina.

(b) kada se za pakovanje koriste sudovi koji dovode u zabludu u pogledu porekla vina.

3. Ukoliko jedna od Strana ima razloga da sumnja da:

(a) vino, alkoholno piće ili aromatizovano vino u skladu sa definicijom iz člana 2, koje je u prometu ili koje je bilo u prometu u Srbiji i Zajednici, ne ispunjava pravila koja regulišu sektor vina, alkoholnih pića ili aromatizovanih vina u Zajednici ili u Srbiji ili odredbe ovog Sporazuma; i

(b) ako je takvo neispunjavanje od naročitog interesa za drugu Stranu i moglo bi dovesti do preduzimanja administrativnih mera i/ili zakonskih postupaka,

ona će o tome odmah obavestiti predstavničko telo druge Strane.

Informacija pružena u skladu sa stavom 3 sadržaće detaljne podatke o neispunjavanju pravila koja regulišu sektor vina, alkoholnih pića i aromatizovanih vina Strane i/ili neispunjavanju ovog Aneksa Sporazuma i pratiće ih zvanična, trgovinska ili druga odgovarajuća dokumentacija, sa podacima o svim administrativnim merama ili zakonskim postupcima koji mogu biti preduzeti, ako je potrebno.

ČLAN 14Konsultacije

1. Strane će započeti konsultacije ako jedna od njih smatra da druga nije ispunila obaveze propisane ovim Aneksom Sporazumom.

2. Strana koja traži konsultacije će drugoj strani pružiti sve informacije neophodne za detaljno ispitivanje datog slučaja.

3. U slučajevima kada odugovlačenje može ugroziti zdravlje ljudi ili umanjiti efikasnost mera za suzbijanje prevara, mogu se preduzeti odgovarajuće privremene zaštitne mere, bez prethodnih konsultacija, pod uslovom da se konsultacije održe odmah nakon preduzimanja tih mera.

4. Ukoliko, nakon konsultacija predviđenih stavovima 1 i 3, Strane ne postignu dogovor, Strana koja je tražila konsultacije ili koja je preduzela mere navedene u stavu 3 može preduzeti odgovarajuće mere u skladu sa članom 129 Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju da bi se omogućila odgovarajuća primena ovog Aneksa Sporazuma.

POGLAVLjE III

OPŠTE ODREDBE

ČLAN 15Tranzit malih količina

I Ovaj Aneks Sporazum se neće primenjivati na vina, alkoholna pića i aromatizovana vina koja:

(a) su u tranzitu preko teritorije jedne od Strana, ili

(b) potiču sa teritorije jedne od Strana, a otpremaju se u malim količinama između tih Strana pod uslovima i u skladu sa procedurama predviđenim stavom II:

II. Sledeći proizvodi koji se odnose na vina, alkoholna pića i aromatizovana vina se smatraju malim količinama:

1. količine u obeleženim posudama od najviše 5 litara koje imaju zapušač za jednokratnu upotrebu, pri čemu ukupna prevezena količina, bilo da se sastoji od odvojenih pošiljaka ili ne, ne prelazi 50 litara;

2. (a) količine koje su deo ličnog prtljaga putnika a ne prelaze 30 litara;

(b) količine koje u pošiljkama jedno privatno lice šalje drugom u količinama ne većim od 30 litara;

(c) količine koje čine deo imovine privatnih lica koja se sele;

(d) količine koje se uvoze za potrebe naučnih ili stručnih eksperimenata, čija je maksimalna količina 1 hektolitar;

(e) količine koje se uvoze za diplomatska, konzularna ili slična predstavništva kao deo njihove kvote oslobođene od carina;

(f) količine koje se drže utovarene na međunarodnim prevoznim sredstvima kao zalihe za posluženje.

Izuzetak iz tačke 1 se ne može kombinovati sa jednim ili više izuzetaka iz tačke 2.

ČLAN 16Plasman postojećih zaliha

1. Vina, alkoholna pića ili aromatizovana vina koja su u vreme stupanja na snagu ovog Sporazuma bila proizvedena, pripremljena, opisana i predstavljena u skladu sa internim zakonima i propisima Strana, ali su zabranjena ovim Aneksom Sporazumom, mogu se prodavati dok traju zalihe.

2. Ukoliko Strane ne usvoje drugačije odredbe, vina, alkoholna pića ili aromatizovana vina koja su proizvedena, pripremljena, opisana i predstavljena u skladu sa ovim Aneksom Sporazumom, ali čija proizvodnja, priprema, opis i predstavljanje prestaju da budu u skladu sa njim kao rezultat izmene Sporazuma, mogu se i dalje plasirati dok traju zalihe.

DODATAK 1

LISTA ZAŠTIĆENIH OZNAKA

(kao što je navedeno u članovima 4 i 6 Aneksa II Protokola 2)

DEO A: U ZAJEDNICI

(A) – VINA KOJA POTIČU IZ ZAJEDNICE

AUSTRIJA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Burgenland

Carnuntum

Donauland

Kamptal

Kärnten

Kremstal

Mittelburgenland

Neusiedlersee

Neusiedlersee-Hügelland

Niederösterreich

Oberösterreich

Salzburg

Steiermark

Südburgenland

Süd-Oststeiermark

Südsteiermark

Thermenregion

Tirol

Traisental

Vorarlberg

Wachau

Weinviertel

Weststeiermark

Wien

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Bergland

Steire

Steirerland

Weinland

Wien

BELGIJA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Côtes de Sambre et Meuse

Hagelandse Wijn

Haspengouwse Wijn

Heuvellandse wijn

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Vin de pays des jardins de Wsvaonie

Vlaamse landwijn

BUGARSKA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Nazivi određenih regiona Asenovgrad (Asenovgrad)Černomorski raйon (Black Sea Region)Brestnik (Brestnik)Dragoevo (Dragoevo)Evksinograd (Evksinograd)Han Krum (Han Krum)Hъrsovo (Harsovo)Haskovo (Haskovo)Hisarя (Hisarya)Ivaйlovgrad (Ivaylovgrad)Karlovo (Karlovo)Karnobat (Karnobat)Loveč (Lovech)Lozica (Lozitsa)Lom (Lom)Lюbimec (Lyubimets)Lяskovec (Lyaskovets)Melnik (Melnik)Montana (Montana)Nova Zagora (Nova Zagilia)Novi Pazar (Novi Pazar)Novo selo (Novo Selo)Orяhovica (Oryahovitsa)Pavlikeni (Pavlikeni)Pazardžik (Pazardjik)Peruщica (Perushtitsa) Pleven (Pleven)Plovdiv (Plovdiv)Pomorie (Pomiliie)Ruse (Ruse)Sakar (Sakar)Sandanski (Sandanski)Septemvri (Septemvri)Šivačevo (Shivachevo)Šumen (Shumen)Slavяnci (Slavyantsi)Sliven (Sliven)Юžno Černomorie (Southern Black Sea Coast)Stambolovo (Stambolovo)Stara Zagora (Stara Zagilia)Suhindol (Suhindol)Sungurlare (Sungurlare)Sviщov (Svishtov)Dolinata na Struma (Struma Valley)Tъrgoviщe (Targovishte)Vъrbica (Varbitsa)Varna (Varna)Veliki Preslav (Veliki Preslav)Vidin (Vidin)Vraca (Vratsa)Яmbol (Yambol)

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Dunavska ravnina (Danube Plain)

Trakiйska nizina (Thracian Lowlands)

KIPAR

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Na grčkom Na engleskom Region Pod-region(bez obzira da li mu prethodi naziv regiona) Region Pod-region(bez obzira da li mu prethodi naziv regiona) ΚουμανδαρίαΛαόνα Ακάμα Βουνί Παναγιάς – ΑμπελίτηςΠιτσιλιά CommandariaLaona AkamaVouni Panayia – AmbelitisPitsilia Κρασοχώρια Λεμεσού Αφάμης ili Λαόνα Krasohora Lemesou Afames ili Laona

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Na grčkom Na engleskom ΛεμεσόςΠάφοςΛευκωσίαΛάρνακα LemesosPafosLefkosiaLarnaka

ČEŠKA REPUBLIKA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region(bez obzira da li mu sledi naziv vinogradarske oblasti i/ili naziv vinogradarskog poseda) čechy LitoměřickáMělnická Morava Mikulovskáslováckávelkopavlovickáznojemská

2. Stona vina sa geografskom oznakom

české zemské víno

moravské zemské víno

FRANCUSKA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Alsace Grand Cru, praćeno nazivom manje geografske jedinice

Alsace, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Alsace ili Vin d’Alsace, bez obzira da li je praćeno sa ‘Edelzwicker’ ili nazivom vinske sorte i/ili nazivom manje geografske jedinice

Ajaccio

Aloxe-Corton

Awou, bez obzira da li je praćeno sa Val de Loire ili Coteaux de la Loire, ili Villages Brissac

Awou, bez obzira da li je praćeno sa Gamay’, ‘Mousseu’ ili ‘Villages

Arbois

Arbois Pupillin

Auxey-Duresses ili Auxey-Duresses Côte de Beaune ili Auxey-Duresses Côte de Beaune-Villages

Bandol

Banyuls

Barsac

Bâtard-Montrachet

Béarn ili Béarn Bellocq

Beaujolais Supérieur

Beaujolais, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Beaujolais-Villages

Beaumes-de-Venise, bez obzira da li mu prethodi ‘Muscat de

Beaune

Bellet ili Vin de Bellet

Bergerac

Bienvenues Bâtard-Montrachet

Blagny

Blanc Fumé de Pouilly

Blanquette de Limoux

Blaye

Bonnes Mares

Bonnezeaux

Bordeaux Côtes de Francs

Bordeaux Haut-Benauge

Bordeaux, bez obzira da li je praćeno sa Clairet’ili ‘Supérieur’ ili ‘Rosé’ ili ‘mousseux

Bourg

Bourgeais

Bourgogne, bez obzira da li je praćeno sa Clairet’ ili ‘Rosé’ ili nazivom manje geografske jedinice

Bourgogne Aligoté

Bourgueil

Bouzeron

Brouilly

Buzet

Cabardès

Cabernet d’Anjou

Cabernet de Saumur

Cadillac

Cahors

Canon-Fronsac

Cap Corse, kojem prethodi ‘Muscat de

Cassis

Cérons

Chablis Grand Cru, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Chablis, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Chambertin

Chambertin Clos de Bèze

Chambolle-Musigny

Champagne

Chapelle-Chambertin

Charlemagne

Charmes-Chambertin

Chassagne-Montrachet ili Chassagne-Montrachet Côte de Beaune ili Chassagne-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Château Châlon

Château Grillet

Châteaumeillant

Châteauneuf-du-Pape

Châtillon-en-Diois

Chenas

Chevalier-Montrachet

Cheverny

Chinon

Chiroubles

Chorey-lès-Beaune ili Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune ili Chorey-lès-Beaune Côte de Beaune-Villages

Clairette de Bellegarde

Clairette de Die

Clairette du Languedoc, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Clos de la Roche

Clos de Tart

Clos des Lambrays

Clos Saint-Denis

Clos Vougeot

Collioure

Condrieu

Corbières, bez obzira da li je praćeno sa Boutenac

Cornas

Corton

Corton-Charlemagne

Costières de Nîmes

Côte de Beaune, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Côte de Beaune-Villages

Côte de Brouilly

Côte de Nuits

Côte Roannaise

Côte Rôtie

Coteaux Champenois, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Coteaux d’Aix-en-Provence

Coteaux d’Ancenis, bez obzira da li je praćeno vinskom sortom

Coteaux de Die

Coteaux de l’Aubance

Coteaux de Pierrevert

Coteaux de Saumur

Coteaux du Giennois

Coteaux du Languedoc Picpoul de Pinet

Coteaux du Languedoc, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Coteaux du Layon ili Coteaux du Layon Chaume

Coteaux du Layon, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Coteaux du Loir

Coteaux du Lyonnais

Coteaux du Quercy

Coteaux du Tricastin

Coteaux du Vendômois

Coteaux Varois

Côte-de-Nuits-Villages

Côtes Canon-Fronsac

Côtes d’Auvergne, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske

jedinice

Côtes de Beaune, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske

jedinice

Côtes de Bergerac

Côtes de Blaye

Côtes de Bordeaux Saint-Macaire

Côtes de Bourg

Côtes de Brulhois

Côtes de Castillon

Côtes de Duras

Côtes de la Malepère

Côtes de Millau

Côtes de Montravel

Côtes de Provence, bez obzira da li je praćeno sa Sainte Victoire

Côtes de Saint-Mont

Côtes de Toul

Côtes du Forez

Côtes du Frontonnais, bez obzira da li je praćeno sa Fronton ili Villaudric

Côtes du Jura

Côtes du Lubéron

Côtes du Marmandais

Côtes du Rhône

Côtes du Rhône Villages, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Côtes du Roussillon

Côtes du Roussillon Villages, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice Caramany, ili Latour de France ili Les Aspres ili Lesquerde ili Tautavel

Côtes du Ventoux

Côtes du Vivarais

Cour-Cheverny

Crémant d’Alsace

Crémant de Bordeaux

Crémant de Bourgogne

Crémant de Die

Crémant de Limoux

Crémant de Loire

Crémant du Jura

Crépy

Criots Bâtard-Montrachet

Crozes Ermitage

Crozes-Hermitage

Echezeaux

Entre-Deux-Mers ili Entre-Deux-Mers Haut-Benauge

Ermitage

Faugères

Fiefs Vendéens, bez obzira da li je praćeno sa „lieu dits“ Mareuil ili Brem ili Vix ili Pissotte

Fitou

Fixin

Fleurie

Floc de Gascogne

Fronsac

Frontignan

Gaillac

Gaillac Premières Côtes

Gevrey-Chambertin

Gigondas

Givry

Grand Roussillon

Grands Echezeaux

Graves

Graves de Vayres

Griotte-Chambertin

Gros Plant du Pays Nantais

Haut Poitou

Haut-Médoc

Haut-Montravel

Hermitage

Irancy

Irouléguy

Jasnières

Juliénas

Jurançon

L’Etoile

La Grande Rue

Ladoix ili Ladoix Côte de Beaune ili Ladoix Côte de beaune-Villages

Lalande de Pomerol

Languedoc, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Latricières-Chambertin

Les-Baux-de-Provence

Limoux

Lirac

Listrac-Médoc

Loupiac

Lunel, bez obzira da li mu prethodi ‘Muscat de

Lussac Saint-Émilion

Mâcon ili Pinot-Chardonnay-Macôn

Mâcon, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Mâcon-Villages

Macvin du Jura

Madiran

Maranges Côte de Beaune ili Maranges Côtes de Beaune-Villages

Maranges, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Marcillac

Margaux

Marsannay

Maury

Mazis-Chambertin

Mazoyères-Chambertin

Médoc

Menetou Salon, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Mercurey

Meursault ili Meursault Côte de Beaune ili Meursault Côte de Beaune-Villages

Minervois

Minervois-la-Livinière

Mireval

Monbazillac

Montagne Saint-Émilion

Montagny

Monthélie ili Monthélie Côte de Beaune ili Monthélie Côte de Beaune-Villages

Montlouis, bez obzira da li je praćeno sa mousseux’ ili ‘pétillant

Montrachet

Montravel

Morey-Saint-Denis

Morgon

Moselle

Moulin-à-Vent

Moulis

Moulis-en-Médoc

Muscadet

Muscadet Coteaux de la Loire

Muscadet Côtes de Grandlieu

Muscadet Sèvre-et-Maine

Musigny

Néac

Nuits

Nuits-Saint-Georges

Orléans

Orléans-Cléry

Pacherenc du Vic-Bilh

Palette

Patrimonio

Pauillac

Pécharmant

Pernand-Vergelesses ili Pernand-Vergelesses Côte de Beaune ili Pernand-Vergelesses Côte de Beaune-Villages

Pessac-Léognan

Petit Chablis, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Pineau des Charentes

Pinot-Chardonnay-Macôn

Pomerol

Pommard

Pouilly Fumé

Pouilly-Fuissé

Pouilly-Loché

Pouilly-sur-Loire

Pouilly-Vinzelles

Premières Côtes de Blaye

Premières Côtes de Bordeaux, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Puisseguin Saint-Émilion

Puligny-Montrachet ili Puligny-Montrachet Côte de Beaune ili Puligny-Montrachet Côte de Beaune-Villages

Quarts-de-Chaume

Quincy

Rasteau

Rasteau Rancio

Régnié

Reuilly

Richebourg

Rivesaltes, bez obzira da li mu prethodi ‘Muscat de

Rivesaltes Rancio

Romanée (La)

Romanée Conti

Romanée Saint-Vivant

Rosé d’Anjou

Rosé de Loire

Rosé des Riceys

Rosette

Roussette de Savoie, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Roussette du Bugey, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Ruchottes-Chambertin

Rully

Saint Julien

Saint-Amour

Saint-Aubin ili Saint-Aubin Côte de Beaune ili Saint-Aubin Côte de Beaune-Villages

Saint-Bris

Saint-Chinian

Sainte-Croix-du-Mont

Sainte-Foy Bordeaux

Saint-Émilion

Saint-Emilion Grand Cru

Saint-Estèphe

Saint-Georges Saint-Émilion

Saint-Jean-de-Minervois, bez obzira da li mu prethodi ‘Muscat de

Saint-Joseph

Saint-Nicolas-de-Bourgueil

Saint-Péray

Saint-Pourçain

Saint-Romain ili Saint-Romain Côte de Beaune ili Saint-Romain Côte de Beaune-Villages

Saint-Véran

Sancerre

Santenay ili Santenay Côte de Beaune ili Santenay Côte de Beaune-Villages

Saumur

Saumur Champigny

Saussignac

Sauternes

Savennières

Savennières-Coulée-de-Serrant

Savennières-Roche-aux-Moines

Savigny ili Savigny-lès-Beaune

Seyssel

Tâche (La)

Tavel

Thouarsais

Touraine Amboise

Touraine Azay-le-Rideau

Touraine Mesland

Touraine Noble Joue

Touraine

Tursan

Vacqueyras

Valençay

Vin d’Entraygues et du Fel

Vin d’Estaing

Vin de Corse, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Vin de Lavilledieu

Vin de Savoie ili Vin de Savoie-Ayze, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Vin du Bugey, bez obzira da li je praćeno nazivom manje geografske jedinice

Vin Fin de la Côte de Nuits

Viré Clessé

Volnay

Volnay Santenots

Vosne-Romanée

Vougeot

Vouvray, bez obzira da li je praćeno sa mousseux’ ili ‘pétillant

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Vin de pays de l’Agenais

Vin de pays d’Aigues

Vin de pays de l’Ain

Vin de pays de l’Svaier

Vin de pays d’Svaobrogie

Vin de pays des Alpes de Haute-Provence

Vin de pays des Alpes Maritimes

Vin de pays de l’Ardèche

Vin de pays d’Argens

Vin de pays de l’Ariège

Vin de pays de l’Aude

Vin de pays de l’Aveyron

Vin de pays des Balmes dauphinoises

Vin de pays de la Bénovie

Vin de pays du Bérange

Vin de pays de Bessan

Vin de pays de Bigorre

Vin de pays des Bouches du Rhône

Vin de pays du Bourbonnais

Vin de pays du Calvados

Vin de pays de Cassan

Vin de pays Cathare

Vin de pays de Caux

Vin de pays de Cessenon

Vin de pays des Cévennes, bez obzira da li je praćeno sa Mont Bouquet

Vin de pays Charentais, bez obzira da li je praćeno sa Ile de Ré ili Ile d’Oléron ili Saint-Sornin

Vin de pays de la Charente

Vin de pays des Charentes-Maritimes

Vin de pays du Cher

Vin de pays de la Cité de Carcassonne

Vin de pays des Collines de la Moure

Vin de pays des Collines rhodaniennes

Vin de pays du Comté de Grignan

Vin de pays du Comté tolosan

Vin de pays des Comtés rhodaniens

Vin de pays de la Corrèze

Vin de pays de la Côte Vermeille

Vin de pays des coteaux charitois

Vin de pays des coteaux d’Enserune

Vin de pays des coteaux de Besilles

Vin de pays des coteaux de Cèze

Vin de pays des coteaux de Coiffy

Vin de pays des coteaux Flaviens

Vin de pays des coteaux de Fontcaude

Vin de pays des coteaux de Glanes

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche

Vin de pays des coteaux de l’Auxois

Vin de pays des coteaux de la Cabrerisse

Vin de pays des coteaux de Laurens

Vin de pays des coteaux de Miramont

Vin de pays des coteaux de Montélimar

Vin de pays des coteaux de Murviel

Vin de pays des coteaux de Narbonne

Vin de pays des coteaux de Peyriac

Vin de pays des coteaux des Baronnies

Vin de pays des coteaux du Cher et de l’Arnon

Vin de pays des coteaux du Grésivaudan

Vin de pays des coteaux du Libron

Vin de pays des coteaux du Littoral Audois

Vin de pays des coteaux du Pont du Gard

Vin de pays des coteaux du Salagou

Vin de pays des coteaux de Tannay

Vin de pays des coteaux du Verdon

Vin de pays des coteaux et terrasses de Montauban

Vin de pays des côtes catalanes

Vin de pays des côtes de Gascogne

Vin de pays des côtes de Lastours

Vin de pays des côtes de Montestruc

Vin de pays des côtes de Pérignan

Vin de pays des côtes de Prouilhe

Vin de pays des côtes de Thau

Vin de pays des côtes de Thongue

Vin de pays des côtes du Brian

Vin de pays des côtes de Ceressou

Vin de pays des côtes du Condomois

Vin de pays des côtes du Tarn

Vin de pays des côtes du Vidourle

Vin de pays de la Creuse

Vin de pays de Cucugnan

Vin de pays des Deux-Sèvres

Vin de pays de la Dordogne

Vin de pays du Doubs

Vin de pays de la Drôme

Vin de pays Duché d’Uzès

Vin de pays de Franche-Comté, bez obzira da li je praćeno sa Coteaux de Champlitte

Vin de pays du Gard

Vin de pays du Gers

Vin de pays des Hautes-Alpes

Vin de pays de la Haute-Garonne

Vin de pays de la Haute-Marne

Vin de pays des Hautes-Pyrénées

Vin de pays d’Hauterive, bez obzira da li je praćeno sa Val d’Orbieu ili Coteaux du Termenès ili Côtes de Lézignan

Vin de pays de la Haute-Saône

Vin de pays de la Haute-Vienne

Vin de pays de la Haute vsvaée de l’Aude

Vin de pays de la Haute vsvaée de l’Orb

Vin de pays des Hauts de Badens

Vin de pays de l’Hérault

Vin de pays de l’Ile de Beauté

Vin de pays de l’Indre et Loire

Vin de pays de l’Indre

Vin de pays de l’Isère

Vin de pays du Jardin de la France, bez obzira da li je praćeno sa Marches de Bretagne ili Pays deRetz

Vin de pays des Landes

Vin de pays de Loire-Atlantique

Vin de pays du Loir et Cher

Vin de pays du Loiret

Vin de pays du Lot

Vin de pays du Lot et Garonne

Vin de pays des Maures

Vin de pays de Maine et Loire

Vin de pays de la Mayenne

Vin de pays de Meurthe-et-Moselle

Vin de pays de la Meuse

Vin de pays du Mont Baudile

Vin de pays du Mont Caume

Vin de pays des Monts de la Grage

Vin de pays de la Nièvre

Vin de pays d’Oc

Vin de pays du Périgord, bez obzira da li je praćeno sa Vin de Domme

Vin de pays des Portes de Méditerranée

Vin de pays de la Principauté d’Orange

Vin de pays du Puy de Dôme

Vin de pays des Pyrénées-Atlantiques

Vin de pays des Pyrénées-Orientales

Vin de pays des Sables du Golfe du Lion

Vin de pays de la Sainte Baume

Vin de pays de Saint Guilhem-le-Désert

Vin de pays de Saint-Sardos

Vin de pays de Sainte Marie la Blanche

Vin de pays de Saône et Loire

Vin de pays de la Sarthe

Vin de pays de Seine et Marne

Vin de pays du Tarn

Vin de pays du Tarn et Garonne

Vin de pays des Terroirs landais, bez obzira da li je praćeno sa Coteaux de Chalosse ili Côtes de L’Adour ili Sables Fauves ili Sables de l’Océan

Vin de pays de Thézac-Perricard

Vin de pays du Torgan

Vin de pays d’Urfé

Vin de pays du Val de Cesse

Vin de pays du Val de Dagne

Vin de pays du Val de Montferrand

Vin de pays de la Vsvaée du Paradis

Vin de pays du Var

Vin de pays du Vaucluse

Vin de pays de la Vaunage

Vin de pays de la Vendée

Vin de pays de la Vicomté d’Aumelas

Vin de pays de la Vienne

Vin de pays de la Vistrenque

Vin de pays de l’Yonne

NEMAČKA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Naziv određenog regiona(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region Ahr Walporzheim / Ahrtal Baden Badische BergstraßeBodenseeBreisgauKaiserstuhlKraichgauMarkgräflerlandOrtenauTauberfrankenTuniberg Franken MaindreieckMainviereckSteigerwald Hessische Bergstraße StarkenburgUmstadt Mittelrhein LoreleySiebengebirge Mosel-Saar-Ruwer(*) ili Mosel BernkastelBurg CochemMoseltorObermoselRuwertalSaar Nahe Nahetal Pfalz Mittelhaardt / Deutsche WeinstraßeSüdliche Weinstraße Rheingau Johannisberg Rheinhessen BingenNiersteinWonnegau Saale-Unstrut Mansfelder SeenSchloß NeuenburgThüringen Sachsen ElstertalMeißen Württemberg Bayerischer BodenseeKocher-Jagst-TauberOberer NeckarRemstal-StuttgartWürttembergischer BodenseeWürttembergisch Unterland

2. Stono vino sa geografskom oznakom

Landwein Tafelwein Ahrtaler LandweinBadischer LandweinBayerischer Bodensee-LandweinLandwein MainLandwein der MoselLandwein der RuwerLandwein der SaarMecklenburger LandweinMitteldeutscher LandweinNahegauer LandweinPfälzer LandweinRegensburger LandweinRheinburgen-LandweinRheingauer LandweinRheinischer LandweinSaarländischer Landwein Sächsischer LandweinSchwäbischer LandweinStarkenburger LandweinTaubertäler Landwein AlbrechtsburgBayernBurgengauDonauLindauMainMoseltalNeckarOberrheinRheinRhein-MoselRömertorStargarder Land

GRČKA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Na grčkom Na engleskom ΣάμοςΜοσχάτος ΠατρώνΜοσχάτος Ρίου – ΠατρώνΜοσχάτος ΚεφαλληνίαςΜοσχάτος ΛήμνουΜοσχάτος ΡόδουΜαυροδάφνη ΠατρώνΜαυροδάφνη ΚεφαλληνίαςΣητείαΝεμέαΣαντορίνηΔαφνέςΡόδοςΝάουσαΡομπόλα ΚεφαλληνίαςΡαψάνηΜαντινείαΜεσενικόλαΠεζάΑρχάνεςΠάτραΖίτσαΑμύνταιοΓουμένισσαΠάροςΛήμνοςΑγχίαλοςΠλαγιές Μελίτωνα SamosMoschatos PatraMoschatos Riou PatraMoschatos KephaliniaMoschatos LemnosMoschatos RhodosMavrodafni PatraMavrodafni KephaliniaSitiaNemeaSantoriniDafnesRhodosNaoussaRobola KephaliniaRapsaniMantiniaMesenicolaPezaArchanesPatraZitsaAmynteonGoumenissaParosLemnosAnchialosSlopes of Melitona

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Na grčkom Na engleskom Ρετσίνα Μεσογείων, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Κρωπίας ili Ρετσίνα Κορωπίου, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Μαρκοπούλου, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Μεγάρων, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Παιανίας ili Ρετσίνα Λιοπεσίου, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Παλλήνης, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Πικερμίου, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Σπάτων, bez obzira da li mu sledi ΑττικήςΡετσίνα Θηβών, bez obzira da li mu sledi ΒοιωτίαςΡετσίνα Γιάλτρων, bez obzira da li mu sledi ΕυβοίαςΡετσίνα Καρύστου, bez obzira da li mu sledi ΕυβοίαςΡετσίνα Χαλκίδας, bez obzira da li mu sledi ΕυβοίαςΒερντεα ΖακύνθουΑγιορείτικος Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΑναβύσσουΑττικός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΒίλιτσαςΤοπικός Οίνος ΓρεβενώνΤοπικός Οίνος ΔράμαςΔωδεκανησιακός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΕπανομήςΗρακλειώτικος Τοπικός ΟίνοςΘεσσαλικός Τοπικός ΟίνοςΘηβαϊκός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΚισσάμουΤοπικός Οίνος ΚρανιάςΚρητικός Τοπικός ΟίνοςΛασιθιώτικος Τοπικός ΟίνοςΜακεδονικός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος Νέας ΜεσήμβριαςΜεσσηνιακός Τοπικός ΟίνοςΠαιανίτικος Τοπικός ΟίνοςΠαλληνιώτικος Τοπικός ΟίνοςΠελοποννησιακός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος Πλαγιές ΑμπέλουΤοπικός Οίνος Πλαγιές ΒερτίσκουΤοπικός Οίνος Πλαγιών ΚιθαιρώναΚορινθιακός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος Πλαγιών ΠάρνηθαςΤοπικός Οίνος ΠυλίαςΤοπικός Οίνος ΤριφυλίαςΤοπικός Οίνος ΤυρνάβουΤοπικόςΟίνος ΣιάτισταςΤοπικός Οίνος Ριτσώνας ΑυλίδαςΤοπικός Οίνος ΛετρίνωνΤοπικός Οίνος ΣπάτωνToπικός Οίνος Πλαγιών ΠεντελικούΑιγαιοπελαγίτικος Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος Ληλάντιου πεδίουΤοπικός Οίνος ΜαρκόπουλουΤοπικός Οίνος ΤεγέαςΤοπικός Οίνος ΑδριανήςΤοπικός Οίνος ΧαλικούναςΤοπικός Οίνος ΧαλκιδικήςΚαρυστινός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΠέλλαςΤοπικός Οίνος ΣερρώνΣυριανός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος Πλαγιών ΠετρωτούΤοπικός Οίνος ΓερανείωνΤοπικός Οίνος Οπούντιας ΛοκρίδοςTοπικός Οίνος Στερεάς ΕλλάδαςΤοπικός Οίνος ΑγοράςΤοπικός Οίνος Κοιλάδος ΑταλάντηςΤοπικός Οίνος ΑρκαδίαςΤοπικός Οίνος ΠαγγαίουΤοπικός Οίνος ΜεταξάτωνΤοπικός Οίνος ΗμαθίαςΤοπικός Οίνος ΚλημέντιΤοπικός Οίνος ΚέρκυραςΤοπικός Οίνος ΣιθωνίαςΤοπικός Οίνος ΜαντζαβινάτωνΙσμαρικός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΑβδήρωνΤοπικός Οίνος ΙωαννίνωνΤοπικός Οίνος Πλαγιές ΑιγιαλείαςToπικός Οίνος Πλαγίες ΑίνουΘρακικός Τοπικός Οίνος ili Τοπικός Οίνος ΘράκηςΤοπικός Οίνος ΙλίουΜετσοβίτικος Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΚορωπίουΤοπικός Οίνος ΦλώριναςΤοπικός Οίνος ΘαψανώνΤοπικός Οίνος Πλαγιών ΚνημίδοςΗπειρωτικός Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΠισάτιδοςΤοπικός Οίνος ΛευκάδαςΜονεμβάσιος Τοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΒελβεντούΛακωνικός Τοπικός ΟίνοςTοπικός Οίνος ΜαρτίνουAχαϊκός Tοπικός ΟίνοςΤοπικός Οίνος ΗλιείαςΤοπικός Οίνος ΘεσσαλονίκηςΤοπικός Οίνος ΚραννώνοςΤοπικός Οίνος ΠαρνασσούΤοπικός Οίνος Μετεώρων Τοπικός Οίνος ΙκαρίαςΤοπικός Οίνος Καστοριάς Retsina of Mesogia, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Kropia ili Retsina Koropi, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Markopoulou, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Megara, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Peania ili Retsina of Liopesi, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Psvaini, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Pikermi, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Spata, bez obzira da li mu sledi AttikaRetsina of Thebes, bez obzira da li mu sledi ViotiasRetsina of Gialtra, bez obzira da li mu sledi EvviaRetsina of Karystos, bez obzira da li mu sledi EvviaRetsina of Halkida, bez obzira da li mu sledi EvviaVerntea ZakynthouRegional wine of Mount Athos AgioritikosRegional wine of AnavyssosRegional wine of Attiki-AttikosRegional wine of VilitsaRegional wine of GrevenaRegional wine of DramaRegional wine of Dodekanese – DodekanissiakosRegional wine of EpanomiRegional wine of Heraklion – HerakliotikosRegional wine of Thessalia – ThessalikosRegional wine of Thebes – ThivaikosRegional wine of KissamosRegional wine of KraniaRegional wine of Crete – KritikosRegional wine of Lasithi – LasithiotikosRegional wine of Macedonia – MacedonikosRegional wine of Nea MessimvriaRegional wine of Messinia – MessiniakosRegional wine of PeaneaRegional wine of Psvaini – PsvainiotikosRegional wine of Peloponnese – PeloponnisiakosRegional wine of Slopes of AmbelosRegional wine of Slopes of VertiskosRegional wine of Slopes of KitheronaRegional wine of Korinthos – KorinthiakosRegional wine of Slopes of ParnithaRegional wine of PyliaRegional wine of TrifiliaRegional wine of TyrnavosRegional wine of SiatistaRegional wine of Ritsona AvlidasRegional wine of LetrinesRegional wine of SpataRegional wine of Slopes of PendelikoRegional wine of Aegean SeaRegional wine of Lilantio PedioRegional wine of MarkopouloRegional wine of TegeaRegional wine of AdrianiRegional wine of HalikounaRegional wine of HalkidikiRegional wine of Karystos – KarystinosRegional wine of PellaRegional wine of SerresRegional wine of Syros – SyrianosRegional wine of Slopes of PetrotoRegional wine of GeraniaRegional wine of Opountia LokridosRegional wine of Sterea ElladaRegional wine of AgoraRegional wine of Valley of AtalantiRegional wine of ArkadiaRegional wine of PangeonRegional wine of MetaxataRegional wine of ImathiaRegional wine of KlimentiRegional wine of CorfuRegional wine of SithoniaRegional wine of MantzavinataRegional wine of Ismaros – IsmarikosRegional wine of AvdiraRegional wine of IoanninaRegional wine of Slopes of EgialiaRegional wine of Slopes of EnosRegional wine of Thrace – Thrakikos ili Regional wine of ThrakisRegional wine of IlionRegional wine of Metsovo – MetsovitikosRegional wine of KiliopiRegional wine of FlorinaRegional wine of ThapsanaRegional wine of Slopes of KnimidaRegional wine of Epirus – EpirotikosRegional wine of PisatisRegional wine of LefkadaRegional wine of Monemvasia – MonemvasiosRegional wine of VelvendosRegional wine of Lakonia – LakonikosRegional wine of MartinoRegional wine of AchaiaRegional wine of IliaRegional wine of ThessalonikiRegional wine of KrannonaRegional wine of ParnassosRegional wine of MeteoraRegional wine of IkariaRegional wine of Kastoria

MAĐARSKA

1. kvAlitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region Pod-region(bez obzira da li mu prethodi ime određenog regiona ) Ászár-Neszmély(-i) Ászár(-i)Neszmély(-i) Badacsony(-i) Balatonboglár(-i) Balatonlelle(-i)Marcali Balatonfelvidék(-i) Balatonederics-Lesence(-i)Cserszeg(-i)Kál(-i) Balatonfüred-Csopak(-i) Zánka(-i) Balatonmelléke ili Balatonmelléki Muravidéki Bükkaqa(-i) Csongrád(-i) Kistelek(-i)Mórahalom ili MórahalmiPusztamérges(-i) Eger ili Egri Debrő(-i), bez obzira da li je praćeno sa Andornaktálya(-i) ili Demjén(-i) ili Egerbakta(-i) ili Egerszalók(-i) ili Egerszólát(-i) ili Felsőtárkány(-i) ili Kerecsend(-i) ili Maklár(-i) ili Nagytálya(-i) ili Noszvaj(-i) ili Novaj(-i) ili Ostoros(-i) ili Szomolya(-i) ili Aldebrő(-i) ili Feldebrő(-i) ili Tófalu(-i) ili Verpelét(-i) ili Kompolt(-i) ili Tarnaszentmária(-i) Etyek-Buda(-i) Buda(-i)Etyek(-i)Velence(-i) Hajós-Baja(-i) Kőszegi Kunság(-i) Bácska(-i)Cegléd(-i)Duna mente ili Duna mentiIzsák(-i)Jászság(-i)Kecskemét-Kiskunfélegyháza ili Kecskemét-KiskunfélegyháziKiskunhalas-Kiskunmajsa(-i) Kiskőrös(-i)Monor(-i)Tisza mente ili Tisza menti Mátra(-i) Mór(-i) Pannonhalma (Pannonhalmi) Pécs(-i) Versend(-i)Szigetvár(-i)Kapos(-i) Szekszárd(-i) Somló(-i) Kissomlyó-Sághegyi Sopron(-i) Köszeg(-i) Tokaj(-i) Abaújszántó(-i) ili Bekecs(-i) ili Bodrogkeresztúr(-i) ili Bodrogkisfalud(-i) ili Bodrogolaszi ili Erdőbénye(-i) ili Erdőhorváti ili Golop(-i) ili Hercegkút(-i) ili Legyesbénye(-i) ili Makkoshotyka(-i) ili Mád(-i) ili Mezőzombor(-i) ili Monok(-i) ili Olaszliszka(-i) ili Rátka(-i) ili Sárazsadány(-i) ili Sárospatak(-i) ili Sátoraqaújhely(-i) ili Szegi ili Szegilong(-i) ili Szerencs(-i) ili Tarcal(-i) ili Tállya(-i) ili Tolcsva(-i) ili Vámosújfalu(-i) Tolna(-i) TamásiVölgység(-i) Villány(-i) Siklós(-i), bez obzira da li je praćeno sa Kisharsány(-i) ili Nagyharsány(-i) ili Palkonya(-i) ili Villánykövesd(-i) ili Bisse(-i) ili Csarnóta(-i) ili Diósviszló(-i) ili Harkány(-i) ili Hegyszentmárton(-i) ili Kistótfalu(-i) ili Márfa(-i) ili Nagytótfalu(-i) ili Szava(-i) ili Túrony(-i) ili Vokány(-i)

ITALIJA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

D.O.C.G. (Denominazioni di Origine Controllata e Garantita)

Albana di Romagna

Asti ili Moscato d’Asti ili Asti Spumante

Barbaresco

Bardolino superiore

Barolo

Brachetto d’Acqui ili Acqui

Brunello di Motalcino

Carmignano

Chianti, bez obzira da li je praćeno sa Colli Aretini ili Colli Fiorentini ili Colline Pisane ili Colli Senesi ili Montalbano ili Montespertoli ili Rufina

Chianti Classico

Fiano di Avellino

Forgiano

Franciacorta

Gattinara

Gavi ili Cortese di Gavi

Ghemme

Greco di Tufo

Montefalco Sagrantino

Montepulciano d’Abruzzo Colline Tramane

Ramandolo

Recioto di Soave

Sforzato di Valtellina ili Sfursat di Valtellina

Soave superiore

Taurasi

Valtellina Superiore, bez obzira da li je praćeno sa Grumello ili Inferno ili Maroggia ili Sassella ili Stagafassli ili Vagella

Vermentino di Gsvaura ili Sardegna Vermentino di Gsvaura

Vernaccia di San Gimignano

Vino Nobile di Montepulciano

D.O.C.(Denominazioni di Origine Controllata)

Aglianico del Taburno ili Taburno

Aglianico del Vulture

Albugnano

Alcamo ili Alcamo classico

Aleatico di Gradoli

Aleatico di Puglia

Alezio

Alghero ili Sardegna Alghero

Alta Langa

Alto Adige ili dell’Alto Adige (Südtirol ili Südtiroler), bez obzira da li je praćeno sa: – Colli di Bolzano (Bozner Leiten),- Meranese di Collina ili Meranese (Meraner Hugel ili Meraner),- Santa Maddalena (St.Magdalener),- Terlano (Terlaner),- Valle Isarco (Eisacktal ili Eisacktaler),- Valle Venosta (Vinschgau)

Ansonica Costa dell’Argentario

Aprilia

Arborea ili Sardegna Arborea

Arcole

Assisi

Atina

Aversa

Bagnoli di Sopra ili Bagnoli

Barbera d’Asti

Barbera del Monferrato

Barbera d’Alba

Barco Reale di Carmignano ili Rosato di Carmignano ili Vin Santo di Carmignan ili Vin Santo Carmignano Occhio di Pernice

Bardolino

Bianchello del Metauro

Bianco Capena

Bianco dell’Empolese

Bianco della Valdinievole

Bianco di Custoza

Bianco di Pitigliano

Bianco Pisano di S. Torpè

Biferno

Bivongi

Boca

Bolgheri e Bolgheri Sassicaia

Bosco Eliceo

Botticino

Bramaterra

Breganze

Brindisi

Cacc’e mmitte di Lucera

Cagnina di Romagna

Caldaro (Kalterer) ili Lago di Caldaro (Kalterersee), bez obzira da li je praćeno sa „Classico“

Campi Flegrei

Campidano di Terralba ili Terralba ili Sardegna Campidano di Terralba ili Sardegna Terralba

Canavese

Candia dei Colli Apuani

Cannonau di Sardegna, bez obzira da li je praćeno sa Capo Ferrato ili Oliena ili Nepente di Oliena ili Jerzu

Capalbio

Capri

Capriano del Colle

Carema

Carignano del Sulcis ili Sardegna Carignano del Sulcis

Carso

Castel del Monte

Castel San Lorenzo

Casteller

Castelli Romani

Cellatica

Cerasuolo di Vittoria

Cerveteri

Cesanese del Piglio

Cesanese di Affile ili Affile

Cesanese di Olevano Romano ili Olevano Romano

Cilento

Cinque Terre ili Cinque Terre Sciacchetrà, bez obzira da li je praćeno sa Costa de sera ili Costa de Campu ili Costa da Posa

Circeo

Cirò

Cisterna d’Asti

Colli Albani

Colli Altotiberini

Colli Amerini

Colli Berici, bez obzira da li je praćeno sa ”Barbarano”

Colli Bolognesi, bez obzira da li je praćeno sa Colline di Riposto ili Colline Marconiane ili Zola Predona ili Monte San Pietro ili Colline di Oliveto o Terre di Montebudello ili SerraValle

Colli Bolognesi Classico-Pignoletto

Colli del Trasimeno ili Trasimeno

Colli della Sabina

Colli dell’Etruria Centrale

Colli di Conegliano, bez obzira da li je praćeno sa Refrontolo ili Torchiato di Fregona

Colli di Faenza

Colli di Luni (Regione Liguria)

Colli di Luni (Regione Toscana)

Colli di Parma

Colli di Rimini

Colli di Scandiano e di Canossa

Colli d’Imola

Colli Etruschi Viterbesi

Colli Euganei

Colli Lanuvini

Colli Maceratesi

Colli Martani, bez obzira da li je praćeno sa Todi

Colli Orientali del Friuli Picolit, bez obzira da li je praćeno sa Cisvaa ili Rosazzo

Colli Perugini

Colli Pesaresi, bez obzira da li je praćeno sa Focara ili Roncaglia

Colli Piacentini, bez obzira da li je praćeno sa Vigoleno ili Gutturnio ili Monterosso Val d’Arda ili Trebbianino Val Trebbia ili Val Nure

Colli Romagna Centrale

Colli Tortonesi

Collina Torinese

Colline di Levanto

Colline Lucchesi

Colline Novaresi

Colline Saluzzesi

Collio Goriziano ili Collio

Conegliano-Valdobbiadene, bez obzira da li je praćeno sa Cartizze

Conero

Contea di Sclafani

Contessa Entellina

Controguerra

Copertino

Cori

Cortese dell’Alto Monferrato

Corti Benedettine del Padovano

Cortona

Costa d’Amalfi, bez obzira da li je praćeno sa Furore ili Ravello ili Tramonti

Coste della Sesia

Delia Nivolelli

Dolcetto d’Acqui

Dolcetto d’Alba

Dolcetto d’Asti

Dolcetto delle Langhe Monregalesi

Dolcetto di Diano d’Alba ili Diano d’Alba

Dolcetto di Dogliani superior ili Dogliani

Dolcetto di Ovada

Donnici

Elba

Eloro, bez obzira da li je praćeno sa Pachino

Erbaluce di Caluso ili Caluso

Erice

Esino

Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone

Etna

Falerio dei Colli Ascolani ili Falerio

Falerno del Massico

Fara

Faro

Frascati

Freisa d’Asti

Freisa di Chieri

Friuli Annia

Friuli Aquileia

Friuli Grave

Friuli Isonzo ili Isonzo del Friuli

Friuli Latisana

Gabiano

Galatina

Gsvauccio

Gambellara

Garda (Regione Lombardia)

Garda (Regione Veneto)

Garda Colli Mantovani

Genazzano

Gioia del Colle

Girò di Cagliari ili Sardegna Girò di Cagliari

Golfo del Tigullio

Gravina

Greco di Bianco

Greco di Tufo

Grignolino d’Asti

Grignolino del Monferrato Casalese

Guardia Sanframondi o Guardiolo

Irpinia

I Terreni di Sanseverino

Ischia

Lacrima di Morro ili Lacrima di Morro d’Alba

Lago di Corbara

Lambrusco di Sorbara

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Lambrusco Mantovano, bez obzira da li je praćeno sa: Oltrepò Mantovano ili Viadanese-Sabbionetano

Lambrusco Salamino di Santa Croce

Lamezia

Langhe

Lessona

Leverano

Lison Pramaggiore

Lizzano

Loazzolo

Locorotondo

Lugana (Regione Veneto)

Lugana (Regione Lombardia)

Malvasia delle Lipari

Malvasia di Bosa ili Sardegna Malvasia di Bosa

Malvasia di Cagliari ili Sardegna Malvasia di Cagliari

Malvasia di Casorzo d’Asti

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Mandrolisai ili Sardegna Mandrolisai

Marino

Marmetino di Milazzo ili Marmetino

Marsala

Martina ili Martina Franca

Matino

Melissa

Menfi, bez obzira da li je praćeno sa Feudo ili Fiori ili Bonera

Merlara

Molise

Monferrato, bez obzira da li je praćeno sa Casalese

Monica di Cagliari ili Sardegna Monica di Cagliari

Monica di Sardegna

Monreale

Montecarlo

Montecompatri Colonna ili Montecompatri ili Colonna

Montecucco

Montefalco

Montello e Colli Asolani

Montepulciano d’Abruzzo, bez obzira da li je praćeno sa: Casauri ili Terre di Casauria ili Terre dei Vestini

Monteregio di Massa Marittima

Montescudaio

Monti Lessini ili Lessini

Morellino di Scansano

Moscadello di Montalcino

Moscato di Cagliari ili Sardegna Moscato di Cagliari

Moscato di Noto

Moscato di Pantelleria ili Passito di Pantelleria ili Pantelleria

Moscato di Sardegna, bez obzira da li je praćeno sa: Gsvaura ili Tempio Pausania ili Tempio

Moscato di Siracusa

Moscato di Sorso-Sennori ili Moscato di Sorso ili Moscato di Sennori ili Sardegna Moscato di Sorso-Sennori ili Sardegna Moscato di Sorso ili Sardegna Moscato di Sennori

Moscato di Trani

Nardò

Nasco di Cagliari ili Sardegna Nasco di Cagliari

Nebiolo d’Alba

Nettuno

Nuragus di Cagliari ili Sardegna Nuragus di Cagliari

Offida

Oltrepò Pavese

Orcia

Orta Nova

Orvieto (Regione Umbria)

Orvieto (Regione Lazio)

Ostuni

Pagadebit di Romagna, bez obzira da li je praćeno sa Bertinoro

Parrina

Penisola Sorrentina, bez obzira da li je praćeno sa Gragnano ili Lettere ili Sorrento

Pentro di Isernia ili Pentro

Pergola

Piemonte

Pietraviva

Pinerolese

Pollino

Pomino

Pornassio ili Ormeasco di Pornassio

Primitivo di Manduria

Reggiano

Reno

Riesi

Riviera del Brenta

Riviera del Garda Bresciano ili Garda Bresciano

Riviera Ligure di Ponente, bez obzira da li je praćeno sa: Riviera dei Fiori ili Albenga o Albenganese ili Finale ili Finalese ili Ormeasco

Roero

Romagna Albana spumante

Rossese di Dolceacqua ili Dolceacqua

Rosso Barletta

Rosso Canosa ili Rosso Canosa Canusium

Rosso Conero

Rosso di Cerignola

Rosso di Montalcino

Rosso di Montepulciano

Rosso Orvietano ili Orvietano Rosso

Rosso Piceno

Rubino di Cantavenna

Ruchè di Castagnole Monferrato

Salice Salentino

Sambuca di Sicilia

San Colombano al Lambro ili San Colombano

San Gimignano

San Martino della Battaglia (Regione Veneto)

San Martino della Battaglia (Regione Lombardia)

San Severo

San Vito di Luzzi

Sangiovese di Romagna

Sannio

Sant’Agata de Goti

Santa Margherita di Belice

Sant’Anna di Isola di Capo Rizzuto

Sant’Antimo

Sardegna Semidano, bez obzira da li je praćeno sa Mogoro

Savuto

Scanzo ili Moscato di Scanzo

Scavigna

Sciacca, bez obzira da li je praćeno sa Rayana

Serrapetrona

Sizzano

Soave

Solopaca

Sovana

Squinzano

Strevi

Tarquinia

Teroldego Rotaliano

Terracina, bez obzira da li mu prethodi „Moscato di“

Terre dell’Alta Val Agri

Terre di Franciacorta

Torgiano

Trebbiano d’Abruzzo

Trebbiano di Romagna

Trentino, bez obzira da li je praćeno sa Sorni ili Isera ili d’Isera ili Ziresi ili dei Ziresi

Trento

Val d’Arbia

Val di Cornia, bez obzira da li je praćeno sa Suvereto

Val Polcevera, bez obzira da li je praćeno sa Coronata

Valcalepio

Valdadige (Etschaler) (Regione Trentino Alto Adige)

Valdadige (Etschtaler), bez obzira da li je praćeno sa ili mu prethodi TerradeiForti (Regieno Veneto)

Valdichiana

Valle d’Aosta ili Vsvaée d’Aoste, bez obzira da li je praćeno sa: Arnad-Montjovet ili Donnas ili Enfer d’Arvier ili Torrette ili Blanc de Morgex et de la Ssvae ili Chambave ili Nus

Valpolicella, bez obzira da li je praćeno sa Valpantena

Valsusa

Valtellina

Valtellina superiore, bez obzira da li je praćeno sa Grumello ili Inferno ili Maroggia ili Sassella ili Vagella

Velletri

Verbicaro

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Verdicchio di Matelica

Verduno Pelaverga ili Verduno

Vermentino di Sardegna

Vernaccia di Oristano ili Sardegna Vernaccia di Oristano

Vernaccia di San Gimignano

Vernacia di Serrapetrona

Vesuvio

Vicenza

Vignanello

Vin Santo del Chianti

Vin Santo del Chianti Classico

Vin Santo di Montepulciano

Vini del Piave ili Piave

Vittoria

Zagarolo

2. Stona vina sa geografskom oznakom:

Svaerona

Alta Valle della Greve

Alto Livenza (Regione veneto)

Alto Livenza (Regione Fruili Venezia Giula)

Alto Mincio

Alto Tirino

Arghillà

Barbagia

Basilicata

Benaco bresciano

Beneventano

Bergamasca

Bettona

Bianco di Castelfranco Emilia

Calabria

Camarro

Campania

Cannara

Civitella d’Agliano

Colli Aprutini

Colli Cimini

Colli del Limbara

Colli del Sangro

Colli della Toscana centrale

Colli di Salerno

Colli Trevigiani

Collina del Milanese

Colline del Genovesato

Colline Frentane

Colline Pescaresi

Colline Savonesi

Colline Teatine

Condoleo

Conselvano

Costa Viola

Daunia

Del Vastese ili Histonium

Delle Venezie (Regione Veneto)

Delle Venezie (Regione Friuli Venezia Giulia)

Delle Venezie (Regione Trentino – Alto Adige)

Dugenta

Emilia ili dell’Emilia

Epomeo

Esaro

Fontanarossa di Cerda

Forlì

Fortana del Taro

Frusinate ili del Frusinate

Golfo dei Poeti La Spezia ili Golfo dei Poeti

Grottino di Roccanova

Isola dei Nuraghi

Lazio

Lipuda

Locride

Marca Trevigiana

Marche

Maremma toscana

Marmilla

Mitterberg ili Mitterberg tra Cauria e Tel ili Mitterberg zwischen Gfrill und Toll

Modena ili Provincia di Modena

Montecastelli

Montenetto di Brescia

Murgia

Narni

Nurra

Ogliastra

Osco ili Terre degli Osci

Paestum

Palizzi

Parteolla

Pellaro

Planargia

Pompeiano

Provincia di Mantova

Provincia di Nuoro

Provincia di Pavia

Provincia di Verona ili Veronese

Puglia

Quistello

Ravenna

Roccamonfina

Romangia

Ronchi di Brescia

Ronchi Varesini

Rotae

Rubicone

Sabbioneta

Salemi

Salento

Salina

Scilla

Sebino

Sibiola

Sicilia

Sillaro ili Bianco del Sillaro

Spello

Tarantino

Terrazze Retiche di Sondrio

Terre del Volturno

Terre di Chieti

Terre di Veleja

Tharros

Toscana ili Toscano

Trexenta

Umbria

Valcamonica

Val di Magra

Val di Neto

Val Tidone

Valdamato

Vsvaagarina (Regione Trentino – Alto Adige)

Vsvaagarina (Regione Veneto)

Valle Belice

Valle del Crati

Valle del Tirso

Valle d’Itria

Valle Peligna

Valli di Porto Pino

Veneto

Veneto Orientale

Venezia Giulia

Vigneti delle Dolomiti ili Weinberg Dolomiten (Regione Trentino – Alto Adige)

Vigneti delle Dolomiti ili Weinberg Dolomiten (Regione Veneto)

LUKSEMBURG

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona, vinogradarske oblasti i/ili delova vinogradarske oblasti Naziv vinogradarske oblasti ili delova vinogradarske oblasti Moselle Luxembourgeoise AhnAsselBech-KleinmacherBornBousBurmerangeCanachEhnenEllingenElvangeErpeldingenGostingenGreiveldingenGrevenmacherLenningenMachtumMertertMoersdorfMondorfNiederdonvenOberdonvenOberwormeldingenRemerschenRemichRollingRosportSchengenSchwebsingenStadtbredimusTrintingenWasserbilligWellensteinWintringenWormeldingen

MALTA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv vinogradarske oblasti ili delova vinogaradske oblasti) Naziv vinogradarske oblasti ili delova vinogradarske oblasti Island of Malta RabatMdina ili MedinaMarsaxlokkMarnisiMgarrTa‘ QaliSiggiewi Gozo RamlaMarsalfornNadurVictoria Heights

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Na malteškom Na engleskom Gzejjer Maltin Maltese Islands

PORTUGALIJA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region Alenquer Alentejo BorbaÉvoraGrawa-AmarelejaMouraPortalegreRedondoReguengosVidigueira Arruda Bairrada Beira Interiili Castelo RodrigoCova da BeiraPinhel Biscoitos Bucelas Carcavelos Colares Dão, bez obzira da li je praćeno sa Nobre AlvaBesteirosCastendoSerra da EstrelaSilgueirosTerras de AzuraraTerras de Senhorim Douro, bez obzira da li mu prethodi Vinho do ili Moscatel do Baixo CorgoCima CorgoDouro Superior Encostas d’Aire AlcobaçaOurém Graciosa Lafões Lagoa Lagos Lourinhã Madeira ili Madère ili Madera ili Vinho da Madeira ili Madeira Weine ili Madeira Wine ili Vin de Madère ili Vino di Madera ili Madeira Wijn Madeirense Óbidos Palmela Pico Portimão Port ili Porto ili Oporto ili Portwein ili Portvin ili Portwijn ili Vin de Porto ili Port Wine ili Vinho do Porto Ribatejo Setúbal, bez obzira da li mu prethodi Moscatel ili je praćeno sa Roxo Tavira Távora-Varosa Torres Vedras Trás-os-Montes ChavesPlanalto MirandêsValpaços Vinho Verde AmaranteAveBaiãoBastoCávadoLimaMonçãoPaivaSousa

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region Açores Alentejano Algarve Beiras Beira AltaBeira LitoralTerras de Sicó Duriense Estremadura Alta Estremadura Minho Ribatejano Terras Madeirenses Terras do Sado Transmontano

RUMUNIJA

1. Kvailtetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region Aiud Alba Iulia Babadag Banat, bez obzira da li mu sledi Dealurile TiroluluiMoldova NouăSilagiu Banu Mărăcine Bohotin Cernăteşti – Podgoria Coteşti Cotnari Crişana, bez obzira da li mu sledi BihariaDiosigŞimleu Silvaniei Dealu Bujorului Dealu Mare, bez obzira da li mu sledi BoldeştiBreazaCepturaMereiTohaniUrlaţiValea CălugăreascăZoreşti Drăgăşani Huşi, bez obzira da li mu sledi Vutcani Iana Iaşi, bez obzira da li mu sledi BuciumCopouUricani Lechinţa Mehedinţi, bez obzira da li mu sledi CorcovaGolul DrânceiOreviţaSeverinVâwu Mare Miniş Murfatlar, bez obzira da li mu sledi CernavodăMedgidia Nicoreşti Odobeşti Oltina Panciu Pietroasa Recaş Sâmbureşti Sarica Niculiţel, bez obzira da li mu sledi Tulcea Sebeş – Apold Segarcea Ştefăneşti, bez obzira da li mu sledi Costeşti Târnave, bez obzira da li mu sledi BlajJidveiMediaş

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region Colinele DobrogeiDealurile Crişanei Dealurile Moldovei, ili Dealurile CovurluiuluiDealurile HârlăuluiDealurile HuşilorDealurile laşilorDealurile TutoveiTerasele Siretului Dealurile MuntenieiDealurile OltenieiDealurile SătmaruluiDealurile TransilvanieiDealurile VranceiDealurile ZaranduluiTerasele DunăriiViile CaraşuluiViile Timişului

SLOVAČKA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region(praćeno izrazom “vinohradnícka oblasť”) Pod-region(bez obzira da li je praćen nazivom određenog regiona)(praćeno izrazom “vinohradnícky rajón”) Južnoslovenská DunajskostredskýGalantskýHurbanovskýKomárňanskýPalárikovskýŠamorínskyStrekovskýŠtúrovský Malokarpatská BratislavskýDoľanskýHlohoveckýModranskýOrešanskýPezinskýSeneckýSkalickýStupavskýTrnavskýVrbovskýZáhorský Nitrianska NitrianskyPukaneckýRadošinskýŠintavskýTekovskýVrábeľskýŽeliezovskýŽitavskýZlatomoravecký Stredoslovenská FiľakovskýGemerskýHontianskyIpeľskýModrokameneckýTornaľskýVinický Tokaj / -ská / -sky / -ské ČerhovČernochovMalá TŕňaSlovenské Nové MestoVeľká BaraVeľká TŕňaViničky Východoslovenská KráľovskochlmeckýMichalovskýMoldavskýSobranecký

SLOVENIJA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region (bez obzira da li mu sledi naziv vinogradarske oblasti i/ili naziv vinogradarskog poseda)

Bela krajina ili Belokranjec

Bizeljsko-Sremič ili Sremič-Bizeljsko

Dolenjska

Dolenjska, cviček

Goriška Brda ili Brda

Haloze ili Haložan

Koper ili Koprčan

Kras

Kras, teran

Ljutomer-Ormož ili Ormož-Ljutomer

Maribor ili Mariborčan

Radgona-Kapela ili Kapela Radgona

Prekmurje ili Prekmurčan

Šmarje-Virštanj ili Virštanj-Šmarje

Srednje Slovenske gorice

Vipavska dolina ili Vipavec ili Vipavčan

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Podravje

Posavje

Primorska

ŠPANIJA

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Određeni region(bez obzira da li mu sledi naziv pod-regiona) Pod-region AbonaAlella Alicante Marina Alta AlmansaAmpurdán-Costa BravaArabako Txakolina-Txakolí de Alava ili Chacolí de Álava ArlanzaArribesBierzoBinissalem-MsvailicaBullasCalatayudCampo de BilijaCariñenaCataluñaCavaChacolí de Bizkaia-Bizkaiko Txakolina Chacolí de Getaria-Getariako Txakolina CigalesConca de BarberáCondado de Huelva Costers del Segre RaimatArtesa Vsvas de Riu CilibLes Garrigues Dehesa del CarrizalDominio de ValdepusaEl HierroFinca ÉlezGuijosoJerez-Xérès-Sherry ili Jerez ili Xérès ili SherryJumillaLa Mancha La Palma Hoyo de MazoFuencalienteNilite de la Palma LanzaroteMálaga ManchuelaManzanillaManzanilla-Sanlúcar de BarramedaMéntridaMondéjar Monterrei Ladera de MonterreiVal de Monterrei Montilla-MorilesMontsant Navarra Baja MontañaRibera AltaRibera BajaTierra EstellaValdizarbe PenedésPla de BagesPla i LlevantPriorato Rías Baixas Condado do TeaO RosalRibera do UllaSoutomaiorVal do Salnés Ribeira Sacra AmandiChantadaQuiroga-BibeiRibeiras do MiñoRibeiras do Sil RibeiroRibera del Duero Ribera del Guardiana CañameroMatanegraMontánchezRibera AltaRibera BajaTierra de Barros Ribera del Júcar Rioja AlavesaAltaBaja Rueda Sierras de Málaga Serranía de Ronda Somontano Tacoronte-Acentejo Anaga TarragonaTerra AltaTierra de LeónTierra del Vino de ZamoraToroUclésUtiel-RequenaValdeorrasValdepeñas Valencia Alto TuriaClarianoMoscatel de ValenciaValentino Valle de GüímarValle de la OrotavaValles de Benavente (Los)Valtiendas Vinos de Madrid ArgandaNavalcarneroSan Martín de Valdeiglesias Ycoden-Daute-IsoraYecla

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Vino de la Tierra de Abanilla

Vino de la Tierra de Bailén

Vino de la Tierra de Bajo Aragón

Vino de la Tierra Barbanza e Iria

Vino de la Tierra de Betanzos

Vino de la Tierra de Cádiz

Vino de la Tierra de Campo de Belchite

Vino de la Tierra de Campo de Cartagena

Vino de la Tierra de Cangas

Vino de la Terra de Castelló

Vino de la Tierra de Castilla

Vino de la Tierra de Castilla y León

Vino de la Tierra de Contraviesa-Alpujarra

Vino de la Tierra de Córdoba

Vino de la Tierra de Costa de Cantabria

Vino de la Tierra de Desierto de Almería

Vino de la Tierra de Extremadura

Vino de la Tierra Formentera

Vino de la Tierra de Gálvez

Vino de la Tierra de Granada Sur-Oeste

Vino de la Tierra de Ibiza

Vino de la Tierra de Illes Balears

Vino de la Tierra de Isla de Menorca

Vino de la Tierra de La Gomera

Vino de la Tierra de Laujar-Alapujarra

Vino de la Tierra de Liébana

Vino de la Tierra de Los Palacios

Vino de la Tierra de Norte de Granada

Vino de la Tierra Norte de Sevilla

Vino de la Tierra de Pozohondo

Vino de la Tierra de Ribera del Andarax

Vino de la Tierra de Ribera del Arlanza

Vino de la Tierra de Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino de la Tierra de Ribera del Queiles

Vino de la Tierra de Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino de la Tierra de Sierra de Alcaraz

Vino de la Tierra de Torreperojil

Vino de la Tierra de Valdejalón

Vino de la Tierra de Valle del Cinca

Vino de la Tierra de Valle del Jiloca

Vino de la Tierra del Valle del Miño-Ourense

Vino de la Tierra Valles de Sadacia

UJEDINjENO KRALjEVSTVO

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

English Vineyards

Welsh Vineyards

2. Stona vina sa geografskom oznakom

England ili Berkshire

Buckinghamshire

Cheshire

Cornwsva

Derbyshire

Devon

Dorset

East Anglia

Gloucestershire

Hampshire

Herefordshire

Isle of Wight

Isles of Scilly

Kent

Lancashire

Leicestershire

Lincolnshire

Northamptonshire

Nottinghamshire

Oxfordshire

Rutland

Shropshire

Somerset

Staffordshire

Surrey

Sussex

Warwickshire

West Midlands

Wiltshire

Worcestershire

Yorkshire

Wales ili Cardiff

Cardiganshire

Carmarthenshire

Denbighshire

Gwynedd

Monmouthshire

Newport

Pembrokeshire

Rhondda Cynon Taf

Swansea

The Vale of Glamorgan

Wrexham

(B) – ALKOHOLNA PIĆA KOJA VODE POREKLO IZ ZAJEDNICE

1. Rum

Rhum de la Martinique / Rhum de la Martinique traditionnel

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion traditionnel

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane traditionnel

Ron de Málaga

Ron de Granada

Rum da Madeira

2. (a) Whisky – Viski

Scotch Whisky

Irish Whisky

Whisky español

(Ove oznake mogu biti dopunjene izrazima „malt““ ili „grain“)

2. (b) Whiskey – Viski

Irish Whiskey

Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Ove oznake mogu biti dopunjene izrazom „Pot Still“)

3. Grain spirit – Alkoholna pića od žitarica (rakija od žitarica)

Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise

Korn

Kornbrand

4. Wine spirit – Alkoholna pića od vina

Eau-de-vie de Cognac

Eau-de-vie des Charentes

Cognac

(Oznaka „Cognac“ može biti dopunjena nekim od sledećih izraza:

Fine

Grande Fine Champagne

Grande Champagne

Petite Champagne

Petite Fine Champagne

Fine Champagne

Borderies

Fins Bois

Bons Bois)

Fine Bordeaux

Armagnac

Bas-Armagnac

Haut-Armagnac

Ténarèse

Eau-de-vie de vin de la Marne

Eau-de-vie de vin originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de vin de Bourgogne

Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Eau-de-vie de vin de Savoie

Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Eau-de-vie de vin originaire de Provence

Eau-de-vie de Faugères / Faugères

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Aguardente do Minho

Aguardente do Douro

Aguardente da Beira Interior

Aguardente da Bairrada

Aguardente do Oeste

Aguardente do Ribatejo

Aguardente do Alentejo

Aguardente do Algarve

‘Sungurlarska grozdova rakiя/Grozdova rakiя ot Sungurlare/Sungurlarska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sungurlare’,

‘Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiя/Grozdova rakiя ot Sliven)/Slivenska perla (Slivenska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Sliven)’,

‘Straldžanska Muskatova rakiя/Muskatova rakiя ot Straldža/Straldjanska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Straldja’,

‘Pomoriйska grozdova rakiя/Grozdova rakiя ot Pomorie/Pomoriyska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Pomorie’,

‘Rusenska biserna grozdova rakiя/Biserna grozdova rakiя ot Ruse/Russenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya from Russe’,

‘Burgaska Muskatova rakiя/Muskatova rakiя ot Burgas/Bourgaska Muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Bourgas’,

‘Dobrudžanska muskatova rakiя/Muskatova rakiя ot Dobrudža/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya from Dobrudja’,

‘Suhindolska grozdova rakiя/Grozdova rakiя ot Suhindol/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya from Suhindol’,

‘Karlovska grozdova rakiя/Grozdova Rakiя ot Karlovo/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova Rakiya from Karlovo’

Vinars Târnave

Vinars Vaslui

Vinars Murfatlar

Vinars Vrancea

Vinars Segarcea

5. Brandy – Brendi

Brandy de Jerez

Brandy del Penedés

Brandy italiano

Brandy Αττικής /Brandy of Attica

Brandy Πελλοπονήσου / Brandy of the Peloponnese

Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of Central Greece

Deutscher Weinbrand

Wachauer Weinbrand

Weinbrand Dürnstein

Karpatské brandy špeciál

6. Grape marc spirit – Alkoholna pića (rakije) od komine grožđa

Eau-de-vie de marc de Champagne ili Marc de Champagne

Eau-de-vie de marc originaire d’Aquitaine

Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est

Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté

Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Marc de Bourgogne

Marc de Savoie

Marc d’Auvergne

Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire

Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Marc d’Alsace Gewürztraminer

Marc de Lorraine

Bagaceira do Minho

Bagaceira do Douro

Bagaceira da Beira Interior

Bagaceira da Bairrada

Bagaceira do Oeste

Bagaceira do Ribatejo

Bagaceiro do Alentejo

Bagaceira do Algarve

Orujo gallego

Grappa

Grappa di Barolo

Grappa piemontese / Grappa del Piemonte

Grappa lombarda / Grappa di Lombardia

Grappa trentina / Grappa del Trentino

Grappa friulana / Grappa del Friuli

Grappa veneta / Grappa del Veneto

Südtiroler Grappa / Grappa dell’Alto Adige

Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete

Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia

Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly

Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos

Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise

Ζιβανία / Zivania

Törkölypálinka

7. Fruit spirit – Voćna alkoholna pića

Schwarzwälder Kirschwasser

Schwarzwälder Himbeergeist

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Schwarzwälder Williamsbirne

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Fränkisches Zwetschgenwasser

Fränkisches Kirschwasser

Fränkischer Obstler

Mirabelle de Lorraine

Kirsch d’Alsace

Quetsch d’Alsace

Framboise d’Alsace

Mirabelle d’Alsace

Kirsch de Fougerolles

Südtiroler Williams / Williams dell’Alto Adige

Südtiroler Aprikot / Südtiroler

Marille / Aprikot dell’Alto Adige / Marille dell’Alto Adige

Südtiroler Kirsch / Kirsch dell’Alto Adige

Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell’Alto Adige

Südtiroler Obstler / Obstler dell’Alto Adige

Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell’Alto Adige

Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell’Alto Adige

Williams friulano / Williams del Friuli

Sliwovitz del Veneto

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Sliwovitz del Trentino-Alto Adige

Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino

Williams trentino / Williams del Trentino

Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino

Aprikot trentino / Aprikot del Trentino

Medronheira do Algarve

Medronheira do Buçaco

Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano

Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino

Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto

Aguardente de pêra da Lousã

Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise

Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise

Wachauer Marillenbrand

Bošácka Slivovica

Szatmári Szilvapálinka

Kecskeméti Barackpálinka

Békési Szilvapálinka

Szabolcsi Almapálinka

Gönci barackpálinka

Pálinka

‘Troяnska slivova rakiя/Slivova rakiя ot Troяn/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya from Troyan’,

‘Silistrenska kaйsieva rakiя/Kaйsieva rakiя ot Silistra/Silistrenska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Silistra’,

‘Tervelska kaйsieva rakiя/Kaйsieva rakiя ot Tervel/Tervelska kayssieva rakiya/Kayssieva rakiya from Tervel’,

‘Loveška slivova rakiя/Slivova rakiя ot Loveč/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya from Lovech’

Pălincă

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

Ţuică de Valea Milcovului

Ţuică de Buzău

Ţuică de Argeş

Ţuică de Zalău

Ţuică Ardelenească de Bistriţa

Horincă de Maramureş

Horincă de Cămârzana

Horincă de Seini

Horincă de Chioar

Horincă de Lăpuş

Turţ de Oaş

Turţ de Maramureş

8. Cider spirit and perry spirit – Jabukovače i kruškovače

Calvados

Calvados du Pays d’Auge

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Eau-de-vie de poiré de Bretagne

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Eau-de-vie de cidre du Maine

Aguardiente de sidra de Asturias

Eau-de-vie de poiré du Maine

9. Gentian spirit – Gorka alkoholna pića

Bayerischer Gebirgsenzian

Südtiroler Enzian / Genzians dell’Alto Adige

Genziana trentina / Genziana del Trentino

10. Fruit spirit drinks – Voćna žestoka pića

Pacharán

Pacharán navarro

11. Juniper-flavoured spirit drinks – Žestoka pića aromatizovana klekom (klekovača)

Ostfriesischer Korngenever

Genièvre Flandres Artois

Hasseltse jenever

Balegemse jenever

Péket de Wsvaonie

Steinhäger

Plymouth Gin

Gin de Mahón

Vilniaus Džinas

Spišská Borovička

Slovenská Borovička Juniperus

Slovenská Borovička

Inovecká Borovička

Liptovská Borovička

12. Caraway-flavoured spirit drinks – Žestoka pića aromatizovana kimom (kimovača)

Dansk Akvavit / Dansk Aquavit

Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit

13. Aniseed-flavoured spirit drinks – Žestoka pića sa ukusom anisa (anisovača)

Anis español

Évoca anisada

Cazsvaa

Chinchón

Ojén

Rute

Oύζο / Ouzo

14. Liqueur – Liker

Berliner Kümmel

Hamburger Kümmel

Münchener Kümmel

Chiemseer Klosterlikör

Bayerischer Kräuterlikör

Cassis de Dijon

Cassis de Beaufort

Irish Cream

Palo de Msvaorca

Giwinha portuguesa

Licor de Singeverga

Benediktbeurer Klosterlikör

Ettaler Klosterlikör

Ratafia de Champagne

Ratafia catalana

Anis português

Finnish berry / Finnish fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör

Jägertee / Jagertee / Jagatee

Svaažu Kimelis

Čepkelių

Demänovka Bylinný Likér

Polish Cherry

Karlovarská Hořká

15. Spirit drinks – Druga žestoka pića

Pommeau de Bretagne

Pommeau du Maine

Pommeau de Normandie

Svensk Punsch / Swedish Punch

16. Vodka – Vodka

Svensk Vodka / Swedish Vodka

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

Polska Wódka/ Polish Vodka

Laugarício Vodka

Originali Lietuviška Degtinė

Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej/Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass

Latvijas Dzidrais

Rīgas Degvīns

17. Bitter-tasting spirit drinks – Žestoka pića gorkog ukusa

Rīgas melnais Balzāms / Riga Black Balsam

Demänovka bylinná horká

(V) AROMATIZOVANA VINA KOJA VODE POREKLO IZ ZAJEDNICE

Nürnberger Glühwein

Pelin

Thüringer Glühwein

Vermouth de Chambéry Vermouth di Torino

DEO B: U SRBIJI

VINA KOJA VODE POREKLO IZ SRBIJE

1. Kvalitetna vina proizvedena u određenom regionu

Na srpskom Na engleskom Određeni region(Kontrolisano poreklo i kvalitet / K.P.K.) Pod-region (bez obzira da li mu prethodi ime određenog regiona)(Kontrolisano poreklo i garantovan kvalitet / K.P.G.) Specified regions(Controlled designation and quality) Sub-regions(whether or not preceeded by the name of the specified region)(Controlled designation and quality guaranteed) Krajinski KljučkoBrzopalanačkoMihajlovačkoNegotinskoRajačko Krajina KljucBrza PalankaMihajlovacNegotinRajac Knjaževački BorskoBoljevačkoZaječarskoVrbičkoDžervinsko Knjazevac BorBoljevacZajecarVrbicaDzervin Aleksinački RažanjskoSokobanjskoŽitkovačko Aleksinac RazanjSokobanjaZitkovac Toplički ProkupačkoDobričko Toplica ProkupljeDobric Niški MatejevačkoSićevačkoKutinsko Nis MatejevacSicevoKutin Nišavski BelopalanačkoPirotskoBabušničko Nisava Bela PalankaPirotBabusnica Leskovački BabičkoPustorečkoVinaračkoVlasotinačko Leskovac BabickoPusta rekaVinarceVlasotince Vranjski SurduličkoVrtogoškoBuštranjsko Vranje SurdulicaVrtogosBustranje Čačanski LjubićkoJeličko Cacak LjubicJelica Kruševački TrsteničkoTemničkoRasinskoŽupsko Krusevac TrstenikTemnicRasinaZupa Mlavski BraničevskoOreovačkoResavsko Mlava BranicevoOreovicaResava Jagodinski JagodinskoLevačkoJovačkoParaćinsko Jagodina JagodinaLevacJovacParacin Beogradski GročanskoSmederevskoDubonskoKrnjevačko Belgrade GrockaSmederevoDubonaKrnjevo Oplenački KosmajskoVenčačkoRačanskoKragujevačko Oplenac KosmajVencacRacaKragujevac Pocerski TamnavskoPodgorsko Cer TamnavaPodgorina Sremski Fruškogorsko Srem Fruska Gora Južnobanatski VršačkoBelocrkvanskoDeliblatska peščara Southern Banat VrsacBela CrkvaDeliblato Sands Severnobanatski Banatsko-potisko Northern Banat Banat-Tisa PalićkoHorgoško PalicHorgos Severnokosovski* IstočkoPećko Northern Kosovo* IstokPec Južnokosovski* ĐakovičkoOrahovačkoPrizrenskoSuvorečkoMališevsko Southern Kosovo* DjakovicaOrahovacPrizrenSuva RekaMalisevo

* Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244 / * Kosovo po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija

2. Stona vina sa geografskom oznakom

Na srpskom(Kontrolisano poreklo / K.P.) Na engleskom(Geografska oznaka / G.I.) TimočkiNišavsko-južnomoravskiZapadnomoravskiŠumadijsko-velikomoravskiPocerskiSremskiBanatskiSubotičko-horgoška peščaraKosovsko-metohijski * TimokNisava-Juzna MoravaZapadna MoravaSumadija-Velika MoravaCerSremBanatSubotica-Horgos SandsKosovo-Metohija *

* Kosovo under United Nations Security Council Resolution 1244 / * Kosovo po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih Nacija

(B) – ALKOHOLNA PIĆA KOJA VODE POREKLO IZ SRBIJE

1. Fruit spirit – voćne rakije

Srpska šljivovica (Srpska sljivovica)

2. Wine spirit – alkoholna pića od vina

Lozovača iz Pomoravlja (Lozovaca iz Pomoravlja)

Vršačka lozovača (Vrsacka lozovaca)

Timočka lozovača (Timocka lozovaca)

Smederevska lozovača (Smederevska lozovaca)

Vršačka komovica (Vrsacka komovica)

Župska komovica (Zupska komovica)

Jastrebačka komovica (Jastrebacka komovica)

3. Ostala alkoholna pića

Šumadijski čaj (Sumadijski caj)

Lincura iz Šumadije (Lincura iz Sumadije)

Pirotska lincura (Pirotska lincura)

Travarica sa Homolja (Travarica sa Homolja)

Travarica iz Toplice (Travarica iz Toplice)

Klekovača Bajina Bašta (Klekovaca Bajina Basta)

PRILOG 2

LISTA TRADICIONALNIH IZRAZA I OZNAKA KVALITETA ZA VINA IZ ZAJEDNICE

kao što je navedeno u članovima 4 i 7 Aneksa II Protokola2

DEO A: U ZAJEDNICI

Tradicionalni izrazi Vina Kategorija vina Jezik REPUBLIKA ČEŠKA pozdní sběr Sva Kvalitetno vino Češki archivní víno Sva Kvalitetno vino Češki panenské víno Sva Kvalitetno vino Češki NEMAČKA Qualitätswein Sva Kvalitetno vino Nemački Qualitätswein garantierten Ursprungs / Q.g.U Sva Kvalitetno vino Nemački Qualitätswein mit Prädikät / at/ Q.b.A.m.Pr / Prädikatswein Sva Kvalitetno vino Nemački Qualitätsschaumwein garantierten Ursprungs / Q.g.U Sva Kvalitetno penušavo vino Nemački Auslese Sva Kvalitetno vino Nemački Beerenauslese Sva Kvalitetno vino Nemački Eiswein Sva Kvalitetno vino Nemački Kabinett Sva Kvalitetno vino Nemački Spätlese Sva Kvalitetno vino Nemački Trockenbeerenauslese Sva Kvalitetno vino Nemački Landwein Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Affentaler Altschweier, Bühl, Eisental, Neusatz / Bühl, Bühlertal, Neuweier / Baden-Baden Kvalitetno vino Nemački Badisch Rotgold Baden Kvalitetno vino Nemački Ehrentrudis Baden Kvalitetno vino Nemački Hock Rhein, Ahr, Hessische Bergstraße, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau Stono vino sa geografskom indikacijomKvalitetno vino Nemački Klassik / Classic Sva Kvalitetno vino Nemački Liebfrau(en)milch Nahe, Rheinhessen, Pfalz, Rheingau Kvalitetno vino Nemački Riesling-Hochgewächs Sva Kvalitetno vino Nemački Schillerwein Württemberg Kvalitetno vino Nemački Weißherbst Sva Kvalitetno vino Nemački Winzersekt Sva Kvalitetno penušavo vino Nemački GRČKA Ονομασια Προελεύσεως Ελεγχόμενη (ΟΠΕ) (Appellation d’origine controlée) Sva Kvalitetno vino Grčki Ονομασια Προελεύσεως Ανωτέρας Ποιότητος (ΟΠΑΠ) (Appellation d’origine de qualité supérieure) Sva Kvalitetno vino Grčki Οίνος γλυκός φυσικός (Vin doux naturel) Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Μαυροδάφνη Πατρών (Mavrodaphne de Patras), Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας (Mavrodaphne de Céphalonie), Σάμος (Samos), Σητεία (Sitia), Δαφνές (Dafnès), Σαντορίνη (Santorini) Kvalitetno likersko vino Grčki Οίνος φυσικώς γλυκός (Vin naturellement doux) Vins de paille : Κεφαλληνίας (de Céphalonie), Δαφνές (de Dafnès), Λήμνου (de Lemnos), Πατρών (de Patras), Ρίου-Πατρών (de Rion de Patras), Ρόδου (de Rhodos), Σάμος(de Samos), Σητεία (de Sitia), Σαντορίνη (Santorini) Kvalitetno vino Grčki Ονομασία κατά παράδοση (Onomasia kata paradosi) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Τοπικός Οίνος (vins de pays) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Αγρέπαυλη (Agrepavlis) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Αμπέλι (Ampeli) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Αμπελώνας (ες) (Ampelonas ès) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Aρχοντικό (Archontiko) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Κάβα (Cava) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Από διαλεκτούς αμπελώνες (Gri Cru) Μoσχάτος Κεφαλληνίας (Muscat de Céphalonie), Μοσχάτος Πατρών (Muscat de Patras), Μοσχάτος Ρίου-Πατρών (Muscat Rion de Patras), Μοσχάτος Λήμνου (Muscat de Lemnos), Μοσχάτος Ρόδου (Muscat de Rhodos), Σάμος (Samos) Kvalitetno likersko vino Grčki Ειδικά Επιλεγμένος (Gri réserve) Sva Kvalitetno vino, Kvalitetno likersko vino Grčki Κάστρο (Kastro) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Κτήμα (Ktima) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Λιαστός (Liastos) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Μετόχι (Metochi) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Μοναστήρι (Monastiri) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Νάμα (Nama) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Νυχτέρι (Nychteri) Σαντορίνη Kvalitetno vino Grčki Ορεινό κτήμα (Orino Ktima) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Ορεινός αμπελώνας (Orinos Ampelonas) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Πύργος (Pyrgos) Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Επιλογή ή Επιλεγμένος (Réserve) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Grčki Παλαιωθείς επιλεγμένος (Vieille réserve) Sva Kvalitetno likersko vino Grčki Βερντέα (Verntea) Ζάκυνθος Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Vinsanto Σαντορίνη Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Grčki ŠPANIJA Denominacion de origen (DO) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Španski Denominacion de origen calificada (DOCa) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Španski Vino dulce natural Sva Kvalitetno likersko vino Španski Vino generoso Kvalitetno likersko vino Španski Vino generoso de licor Kvalitetno likersko vino Španski Vino de la Tierra Tous Stono vino sa geografskom indikacijom Aloque DO Valdepeñas Kvalitetno vino Španski Amontillado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla Moriles Kvalitetno likersko vino Španski Añejo Sva Kvalitetno vino Stono vino sa geografskom indikacijom Španski Añejo DO Malaga Kvalitetno likersko vino Španski Chacoli / Txakolina DO Chacoli de BizkaiaDO Chacoli de GetariaDO Chacoli de Alava Kvalitetno vino Španski Clásico DO AbonaDO El HierroDO LanzaroteDO La PalmaDO Tacoronte-AcentejoDO TarragonaDO Valle de GüimarDO Valle de la OrotavaDO Ycoden-Daute-Isora Kvalitetno vino Španski Cream DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva Kvalitetno likersko vino Engleski Criadera DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva Kvalitetno likersko vino Španski Criaderas y Soleras DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva Kvalitetno likersko vino Španski Crianza Sva Kvalitetno vino Španski Dorado DO RuedaDO Malaga Kvalitetno likersko vino Španski Fino DO Montilla MorilesDDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda Kvalitetno likersko vino Španski Fondillon DO Alicante Kvalitetno vino Španski Gran Reserva Sva quality wines psrCava Kvalitetno vinoKvalitetno penušavo vino Španski Lágrima DO Málaga Kvalitetno likersko vino Španski Noble Sva Kvalitetno vino Stono vino sa geografskom indikacijom Španski Noble DO Malaga Kvalitetno likersko vino Španski Oloroso DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla- Moriles Kvalitetno likersko vino Španski Pajarete DO Málaga Kvalitetno likersko vino Španski Pálido DO Condado de HuelvaDO RuedaDO Málaga Kvalitetno likersko vino Španski Palo Cortado DDOO Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla- Moriles Kvalitetno likersko vino Španski Primero de cosecha DO Valencia Kvalitetno vino Španski Rancio Sva Kvalitetno vino, Kvalitetno likersko vino Španski Raya DO Montilla-Moriles Kvalitetno likersko vino Španski Reserva Sva Kvalitetno vino Španski Sobremadre DO vinos de Madrid Kvalitetno vino Španski Solera DDOO Jérez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de BarramedaDO Montilla MorilesDO MálagaDO Condado de Huelva Kvalitetno likersko vino Španski Superior Sva Kvalitetno vino Španski Trasañejo DO Málaga Kvalitetno likersko vino Španski Vino Maestro DO Málaga Kvalitetno likersko vino Španski Vendimia inicial DO Utiel-Requena Kvalitetno vino Španski Viejo Sva Kvalitetno vino, Kvalitetno likersko vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Španski Vino de tea DO La Palma Kvalitetno vino Španski FRANCUSKA Appellation d’origine contrôlée Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Francuski Appellation contrôlée Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Appellation d’origine Vin Délimité de qualité supérieure Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Francuski Vin doux naturel AOC Banyuls, Banyuls Gri Cru, Muscat de Frontignan, Gri Roussillon, Maury, Muscat de Beaume de Venise, Muscat du Cap Corse, Muscat de Lunel, Muscat de Mireval, Muscat de Rivesaltes, Muscat de St Jean de Minervois, Rasteau, Rivesaltes Kvalitetno vino Francuski Vin de pays Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Francuski Ambré Sva Kvalitetno likersko vino, stono vino sa geografskom indikacijom Francuski Château Sva Kvalitetno vino, Kvalitetno likersko vino, kvalitetno penušavo vino Francuski Clairet AOC Bourgogne AOC Bordeaux Kvalitetno vino Francuski Claret AOC Bordeaux Kvalitetno vino Francuski Clos Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno likersko vino Francuski Cru Artisan AOCMédoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe Kvalitetno vino Francuski Cru Bourgeois AOC Médoc, Haut-Médoc, Margaux, Moulis, Listrac, St Julien, Pauillac, St Estèphe Kvalitetno vino Francuski Cru Classé,éventuellement précédé de :Gri,Premier Gri,Deuxième,Troisième,Quatrième,Cinquième. AOC Côtes de Provence, Graves, St Emilion Gri Cru, Haut-Médoc, Margaux, St Julien, Pauillac, St Estèphe, Sauternes, Pessac Léognan, Barsac Kvalitetno vino Francuski Edelzwicker AOC Alsace Kvalitetno vino Nemački Gri Cru AOC Alsace, Banyuls, Bonnes Mares, Chablis, Chambertin, Chapelle Chambertin, Chambertin Clos-de-Bèze, Mazoyeres ou Charmes Chambertin, Latricières-Chambertin, Mazis Chambertin, Ruchottes Chambertin, Griottes-Chambertin,Clos de la Roche, Clos Saint Denis, Clos de Tart, Clos de Vougeot, Clos des Lambray, Corton, Corton Charlemagne, Charlemagne, Echézeaux, Gri Echézeaux, La Grie Rue, Montrachet, Chevalier-Montrachet, Bâtard-Montrachet, Bienvenues-Bâtard-Montrachet, Criots-Bâtard-Montrachet, Musigny, Romanée St Vivant, Richebourg, Romanée-Conti, La Romanée, La Tâche, St Emilion Kvalitetno vino Francuski Gri Cru Champagne Kvalitetno penušavo vino Francuski Hors d’âge AOC Rivesaltes Kvalitetno likersko vino Francuski Passe-tout-grains AOC Bourgogne Kvalitetno vino Francuski Premier Cru AOC Aloxe Corton, Auxey Duresses, Beaune, Blagny, Chablis, Chambolle Musigny, Chassagne Montrachet, Champagne, , Côtes de Brouilly, , Fixin, Gevrey Chambertin, Givry, Ladoix, Maranges, Mercurey, Meursault, Monthélie, Montagny, Morey St Denis, Musigny, Nuits, Nuits-Saint-Georges, Perni-Vergelesses, Pommard, Puligny-Montrachet, , Rully, Santenay, Savigny-les-Beaune,St Aubin, Volnay, Vougeot, Vosne-Romanée Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Francuski Primeur Sva Kvalitetno vino, stono vino sa geografskom indikacijom Francuski Rancio AOC Gri Roussillon, Rivesaltes, Banyuls, Banyuls gri cru, Maury, Clairette du Languedoc, Rasteau Kvalitetno likersko vino Francuski Sélection de grains nobles AOC Alsace, Alsace Gri cru, Monbazillac, Graves supérieures, Bonnezeaux, Jurançon, Cérons, Quarts de Chaume, Sauternes, Loupiac, Côteaux du Layon, Barsac, Ste Croix du Mont, Coteaux de l’Aubance, Cadillac Kvalitetno vino Francuski Sur Lie AOC Muscadet, Muscadet –Coteaux de la Loire, Muscadet-Côtes de Grilieu, Muscadet- Sèvres et Maine, AOVDQS Gros Plant du Pays Nantais, VDT avec IG Vin de pays d’Oc et Vin de pays des Sables du Golfe du Lion Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Francuski Tuilé AOC Rivesaltes Kvalitetno likersko vino Francuski Vendanges tardives AOC Alsace, Jurançon Kvalitetno vino Francuski Villages AOC Anjou, Beaujolais, Côte de Beaune, Côte de Nuits, Côtes du Rhône, Côtes du Roussillon, Mâcon Kvalitetno vino Francuski Vin de paille AOC Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Hermitage Kvalitetno vino Francuski Vin jaune AOC du Jura (Côtes du Jura, Arbois, L’Etoile, Château-Châlon) Kvalitetno vino Francuski ITALIJA Denominazione di Origine Controllata / D.O.C. Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino, delimično fermentisana šira od grožđa sa geografskom indikacijom Italijanski Denominazione di Origine Controllata e Garantita / D.O.C.G. Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino, delimično fermentisana šira od grožđa sa geografskom indikacijom Italijanski Vino Dolce Naturale Sva Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Inticazione geografica tipica (IGT) Sva Stono vino, « vin de pays », vino o prezrelog grožđa i šire od grožđa delimično fermentisane sa geografskom indikacijom Italijanski Landwein Wine with GI of the autonomous province of Bolzano Stono vino, « vin de pays », vino o prezrelog grožđa i šire od grožđa delimično fermentisane sa geografskom indikacijom Nemački Vin de pays Wine with GI of Aosta region Stono vino, « vin de pays », vino od prezrelog grožđa i šire od grožđa delimično fermentisane sa geografskom indikacijom Francuski Alberata o vigneti ad alberata DOC Aversa Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Italijanski Amarone DOC Valpolicella Kvalitetno vino Italijanski Ambra DOC Marsala Kvalitetno vino Italijanski Ambrato DOC Malvasia delle LipariDOC Vernaccia di Oristano Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Annoso DOC Controguerra Kvalitetno vino Italijanski Apianum DOC Fiano di Avellino Kvalitetno vino Latinski Auslese DOC Caldaro e Caldaro classico- Alto Adige Kvalitetno vino Nemački Barco Reale DOC Barco Reale di Carmignano Kvalitetno vino Italijanski Brunello DOC Brunello di Montalcino Kvalitetno vino Italijanski Buttafuoco DOC Oltrepò Pavese Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino Italijanski Cacc’e mitte DOC Cacc’e Mitte di Lucera Kvalitetno vino Italijanski Cagnina DOC Cagnina di Romagna Kvalitetno vino Italijanski Cannellino DOC Frascati Kvalitetno vino Italijanski Cerasuolo DOC Cerasuolo di VittoriaDOC Montepulciano d’Abruzzo Kvalitetno vino Italijanski Chiaretto Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno likersko vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Ciaret DOC Monferrato Kvalitetno vino Italijanski Château DOC de la région Valle d’Aosta Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Francuski Classico Sva Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Dunkel DOC Alto AdigeDOC Trentino Kvalitetno vino Nemački Est !Est ! !Est ! ! ! DOC Est !Est ! !Est ! ! ! di Montefiascone Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Latinski Falerno DOC Falerno del Massico Kvalitetno vino Italijanski Fine DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Fior d’Arancio DOC Colli Euganei Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino,Stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Falerio DOC Falerio dei colli Ascolani Kvalitetno vino Italijanski Flétri DOC Valle d’Aosta o Vsvaée d’Aoste Kvalitetno vino Italijanski Garibaldi Dolce (ou GD) DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Governo all’uso toscano DOCG Chianti / Chianti ClassicoIGT Colli della Toscana Centrale Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Gutturnio DOC Colli Piacentini Kvalitetno vino, kvalitetno polu-penušavo vino Italijanski Italia Particolare (ou IP) DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Klassisch / Klassisches Ursprungsgebiet DOC CaldaroDOC Alto Adige (avec la dénomination Santa Maddalena e Terlano) Kvalitetno vino Nemački Kretzer DOC Alto AdigeDOC TrentinoDOC Teroldego Rotaliano Kvalitetno vino Nemački Lacrima DOC Lacrima di Morro d’Alba Kvalitetno vino Italijanski Lacryma Christi DOC Vesuvio Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Lambiccato DOC Castel San Lorenzo Kvalitetno vino Italijanski London Particolar (ou LP ou Inghilterra) DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Morellino DOC Morellino di Scansano Kvalitetno vino Italijanski Occhio di Pernice DOC Bolgheri, Vin Santo Di Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Cortona, Elba, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, San Gimignano, Sant’Antimo, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano Kvalitetno vino Italijanski Oro DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Pagadebit DOC pagadebit di Romagna Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Passito Sva Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino, stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Ramie DOC Pinerolese Kvalitetno vino Italijanski Rebola DOC Colli di Rimini Kvalitetno vino Italijanski Recioto DOC ValpolicellaDOC GambellaraDOCG Recioto di Soave Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Italijanski Riserva Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Rubino DOC Garda Colli MantovaniDOC Rubino di CantavennaDOC Teroldego RotalianoDOC Trentino Kvalitetno vino Italijanski Rubino DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Sangue di Giuda DOC Oltrepò Pavese Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino Italijanski Scelto Sva Kvalitetno vino Italijanski Sciacchetrà DOC Cinque Terre Kvalitetno vino Italijanski Sciac-trà DOC Pornassio o Ormeasco di Pornassio Kvalitetno vino Italijanski Sforzato, Sfursàt DO Valtellina Kvalitetno vino Italijanski Spätlese DOC / IGT de Bolzano Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Soleras DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Stravecchio DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Strohwein DOC / IGT de Bolzano Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Superiore Sva Kvalitetno vino, Kvalitetno penušavo vino, Kvalitetno polupenušavo vino, Kvalitetno likersko vino, Italijanski Superiore Old Marsala (ou SOM) DOC Marsala Kvalitetno likersko vino Italijanski Torchiato DOC Colli di Conegliano Kvalitetno vino Italijanski Torcolato DOC Breganze Kvalitetno vino Italijanski Vecchio DOC Rosso Barletta, Aglianico del Vuture, Marsala, Falerno del Massico Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Vendemmia Tardiva Sva Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino, stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Verdolino Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Vergine DOC MarsalaDOC Val di Chiana Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino Italijanski Vermiglio DOC Colli dell Etruria Centrale Kvalitetno likersko vino Italijanski Vino Fiore Sva Kvalitetno vino Italijanski Vino Nobile Vino Nobile di Montepulciano Kvalitetno vino Italijanski Vino Novello o Novello Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski Vin santo / Vino Santo / Vinsanto DOC et DOCG Bianco dell’Empolese, Bianco della Valdinievole, Bianco Pisano di San Torpé, Bolgheri, Ciia dei Colli Apuani, Capalbio, Carmignano, Colli dell’Etruria Centrale, Colline Lucchesi, Colli del Trasimeno, Colli Perugini, Colli Piacentini, Cortona, Elba, Gambellera, Montecarlo, Monteregio di Massa Maritima, Montescudaio, Offida, Orcia, Pomino, San Gimignano, San’Antimo, Val d’Arbia, Val di Chiana, Vin Santo del Chianti, Vin Santo del Chianti Classico, Vin Santo di Montepulciano, Trentino Kvalitetno vino Italijanski Vivace Sva Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino, stono vino sa geografskom indikacijom Italijanski KIPAR Οίνος Ελεγχόμενης Ονομασίας Προέλευσης(ΟΕΟΠ) Sva Kvalitetno vino Grčki Τοπικός Οίνος(Regional Wine) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Μοναστήρι (Monastiri) Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Κτήμα (Ktima) Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Αμπελώνας (-ες)(Ampelonas (-es)) Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Grčki Μονή (Moni) Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Grčki LUKSEMBRUG Marque nationale Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Francuski Appellation contrôlée Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Francuski Appellation d’origine controlée Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Francuski Vin de pays Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Francuski Gri premier cru Sva Kvalitetno vino Francuski Premier cru Sva Kvalitetno vino Francuski Vin classé Sva Kvalitetno vino Francuski Château Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino Francuski MAĐARSKA minőségi bor Sva Kvalitetno vino Mađarski különleges minőségű bor Sva Kvalitetno vino Mađarski fordítás Tokaj / -i Kvalitetno vino Mađarski máslás Tokaj / -i Kvalitetno vino Mađarski szamorodni Tokaj / -i Kvalitetno vino Mađarski aszú … puttonyos, completed by the numbers 3-6 Tokaj / -i Kvalitetno vino Mađarski aszúeszencia Tokaj / -i Kvalitetno vino Mađarski eszencia Tokaj / -i Kvalitetno vino Mađarski Tájbor Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Mađarski Bikavér Eger, Szekszárd Kvalitetno vino Mađarski késői szüretelésű bor Sva Kvalitetno vino Mađarski válogatott szüretelésű bor Sva Kvalitetno vino Mađarski muzeális bor Sva Kvalitetno vino Mađarski Siller Sva Stono vino sa geografskom indikacijom, i kvalitetno vino Mađarski AUSTRIJA Qualitätswein Sva Kvalitetno vino Nemački Qualitätswein besonderer Reife und Leseart / Prädikatswein Sva Kvalitetno vino Nemački Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer Sva Kvalitetno vino Nemački Ausbruch / Ausbruchwein Sva Kvalitetno vino Nemački Auslese / Auslesewein Sva Kvalitetno vino Nemački Beerenauslese (wein) Sva Kvalitetno vino Nemački Eiswein Sva Kvalitetno vino Nemački Kabinett / Kabinettwein Sva Kvalitetno vino Nemački Schilfwein Sva Kvalitetno vino Nemački Spätlese / Spätlesewein Sva Kvalitetno vino Nemački Strohwein Sva Kvalitetno vino Nemački Trockenbeerenauslese Sva Kvalitetno vino Nemački Landwein Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Ausstich Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Auswahl Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Bergwein Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Klassik / Classic Sva Kvalitetno vino Nemački Erste Wahl Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Hausmarke Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Heuriger Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Jubiläumswein Sva Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Reserve Sva Kvalitetno vino Nemački Schilcher Steiermark Kvalitetno vino i stono vino sa geografskom indikacijom Nemački Sturm Sva Delimično fermentisana šira sa geografskom indikacijom Nemački PORTUGALIJA Denominação de origem (DO) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Portugalski Denominação de origem controlada (DOC) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Portugalski Indicação de proveniencia regulamentada (IPR) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno penušavo vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno likersko vino Portugalski Vinho doce natural Sva Kvalitetno likersko vino Portugalski Vinho generoso DO Porto, Madeira, Moscatel de Setúbal, Carcavelos Kvalitetno likersko vino Portugalski Vinho regional Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Portugalski Canteiro DO Madeira Kvalitetno likersko vino Portugalski Colheita Seleccionada Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Portugalski Crusted / Crusting DO Porto Kvalitetno likersko vino Engleski Escolha Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Portugalski Escuro DO Madeira Kvalitetno likersko vino Portugalski Fino DO PortoDO Madeira Kvalitetno likersko vino Portugalski Frasqueira DO Madeira Kvalitetno likersko vino Portugalski Garrafeira Sva Kvalitetno vino, Stono vino sa geografskom indikacijom Kvalitetno likersko vino Portugalski Lágrima DO Porto Kvalitetno likersko vino Portugalski Leve Stono vino sa geografskom indikacijom Estremadura i RibatejanoDO Madeira, DO Porto Stono vino sa geografskom indikacijom Kvalitetno likersko vino Portugalski Nobre DO Dão Kvalitetno vino Portugalski Reserva Sva Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino, kvalitetno penušavo vino, stono vino sa geografskom indikacijom Portugalski Reserva velha (or grand reserva) DO Madeira Kvalitetno penušavo vino, kvalitetno likersko vino Portugalski Ruby DO Porto Kvalitetno likersko vino Engleski Solera DO Madeira Kvalitetno likersko vino Portugalski Super reserve Sva Kvalitetno penušavo vino Portugalski Superior Sva Kvalitetno vino, kvalitetno likersko vino, stono vino sa geografskom indikacijom Portugalski Tawny DO Porto Kvalitetno likersko vino Engleski Vintage supplemented by Late Bottle (LBV) ou Character DO Porto Kvalitetno likersko vino Engleski Vintage DO Porto Kvalitetno likersko vino Engleski SLOVENIJA Penina Sva Kvalitetno penušavo vino Slovenački pozna trgatev Sva Kvalitetno vino Slovenački Izbor Sva Kvalitetno vino Slovenački jagodni izbor Sva Kvalitetno vino Slovenački suhi jagodni izbor Sva Kvalitetno vino Slovenački ledeno vino Sva Kvalitetno vino Slovenački arhivsko vino Sva Kvalitetno vino Slovenački mlado vino Sva Kvalitetno vino Slovenački Cviček Dolenjska Kvalitetno vino Slovenački Teran Kras Kvalitetno vino Slovenački SLOVAČKA Forditáš Tokaj / -ská / -ský / -ské Kvalitetno vino Slovački Mášláš Tokaj / -ská / -ský / -ské Kvalitetno vino Slovački Samorodné Tokaj / -ská / -ský / -ské Kvalitetno vino Slovački výber … putňový, completed by the numbers 3-6 Tokaj / -ská / -ský / -ské Kvalitetno vino Slovački výberová esencia Tokaj / -ská / -ský / -ské Kvalitetno vino Slovački Esencia Tokaj / -ská / -ský / -ské Kvalitetno vino Slovački BUGARSKA Garantirano naimenovanie za proizhod(GNP)(guaranteed appellation of origin) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno penušavo vino i kvalitetno likersko vino Bugarski Garantirano naimenovanie za proizhod(GNP)(guaranteed appellation of origin) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno penušavo vino i kvalitetno likersko vino Bugarski Garantirano i kontrolirano naimenovanie za proizhod (GKNP)(guaranteed i controlled appellation of origin) Sva Kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno penušavo vino i kvalitetno likersko vino Bugarski Blagorodno sladko vino (BSV)(noble sweet wine) Sva Kvalitetno likersko vino Bugarski regionalno vino(Regional wine) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Bugarski Novo(young) Sva Kvalitetno vinoStono vino sa geografskom indikacijom Bugarski Premium(premium) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Bugarski Rezerva(reserve) Sva Kvalitetno vinoStono vino sa geografskom indikacijom Bugarski Premium rezerva(premium reserve) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Bugarski Specialna rezerva(special reserve) Sva Kvalitetno vino Bugarski Specialna selekciя (special selection) Sva Kvalitetno vino Bugarski Kolekcionno (collection) Sva Kvalitetno vino Bugarski Premium ouk, ili pъrvo zareždane v bъčva(premium oak) Sva Kvalitetno vino Bugarski Beritba na prezrяlo grozde(vintage of overripe grapes) Sva Kvalitetno vino Bugarski Rozentaler(Rosenthaler) Sva Kvalitetno vino Bugarski RUMUNIJA Vin cu denumire de origine controlată(D.O.C.) Sva Kvalitetno vino Rumunski Cules la maturitate deplină (C.M.D.) Sva Kvalitetno vino Rumunski Cules târziu (C.T.) Sva Kvalitetno vino Rumunski Cules la înnobilarea boabelor (C.I.B.) Sva Kvalitetno vino Rumunski Vin cu indicaţie geografică Sva Stono vino sa geografskom indikacijom Rumunski Rezervă Sva Kvalitetno vino Rumunski Vin de vinotecă Sva Kvalitetno vino Rumunski DEO B : U SRBIJI

Lista specifičnih tradicionalni izraza za vino Specifični tradicionalni izrazi Vino Kategorija vina Kontrolisano poreklo / K.P.(Kontrolisano poreklo / K.P.) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom (proizvedeno u nekom regionu) Kontrolisano poreklo i kvalitet / K.P.K.(Kontrolisano poreklo i kvalitet / K.P.K.) Sva Kvalitetno vino(proizvedeno u određenom regionu) Kontrolisano poreklo i garantovan kvalitet / K.P.G.(Kontorlisano poreklo i garantovan kvalitet / K.P.G.) Sva (Visoko) kvalitetno vino(proizvedeno u podregionu) Lista komplementarnih tradicionalnih izraza za vino Komplementarni tradicionalni izrazi Vino Kategorija vina Jezik Sopstvena berba (Production from own vineyards) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom, kvalitetno vino, kvalitetno polupenušavo vino, kvalitetno penušavo vino i kvalitetno likersko vino Srpski Arhivsko vino (Reserve) Sva Kvalitetno vino Srpski Kasna berba(Late harvest) Sva Kvalitetno vino Srpski Suvarak(Overripe grapes) Sva Kvalitetno vino Srpski Mlado vino(Young wine) Sva Stono vino sa geografskom indikacijom, kvalitetno vino Srpski DODATAK 3

LISTA KONTAKT OSOBA

KAO ŠTO JE NAVEDENO U ČLANU 12 ANEKSA II PROTOKOLA 2

(a) SRBIJA

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Nemanjina 22-26

11000 Beograd

Srbija

Telefon: +381 11 3611880

Fax: +381 11 3631652

e-pošta: [email protected]

(b) Zajednica

Evropska Komisija

Generalni direktor za poljoprivredu u ruralni razvoj

Direkcija B Međunarodni poslovi II

Rukovodilac Jedinice B.2 za proširenje

B-1049 Brisel / Brussel

Belgija

Telefon: +32 2 299 11 11

Fax: +32 2 296 62 92

e-pošta: [email protected]

PROTOKOL 3

O DEFINICIJI POJMA “PROIZVODI SA POREKLOM”

I METODAMA ADMINISTRATIVNE SARADNjE ZA

PRIMENU ODREDBI OVOG SPORAZUMA IZMEĐU

ZAJEDNICE I SRBIJE

SADRŽAJ

Glava I OPŠTE ODREDBE

– Član 1. Definicije

Glava II DEFINICIJA POJMA “PROIZVODI SA POREKLOM”

– Član 2. Opšti uslovi

– Član 3. Kumulacija u Zajednici

– Član 4. Kumulacija u Srbiji

– Član 5. Potpuno dobijeni proizvodi

– Član 6. Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

– Član 7. Nedovoljni postupci obrade ili prerade

– Član 8. Kvalifikaciona jedinica

– Član 9. Pribor, rezervni delovi i alati

– Član 10. Setovi

– Član 11. Neutralni elementi

Glava III TERITORIJALNI USLOVI

– Član 12. Načelo teritorijalnosti

– Član 13. Direktni transport

– Član 14. Izložbe

Glava IV POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

– Član 15. Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

Glava V DOKAZ O POREKLU

– Član 16. Opšti uslovi

– Član 17. Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 18. Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 19. Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

– Član 20. Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog ili prethodno popunjenog dokaza o poreklu

– Član 21. Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

– Član 22. Uslovi za popunjavanje izjave na fakturi

– Član 23. Ovlašćeni izvoznik

– Član 24. Važenje dokaza o poreklu

– Član 25. Podnošenje dokaza o poreklu

– Član 26. Sukcesivni uvoz

– Član 27. Izuzeća od dokazivanja porekla

– Član 28. Prateći dokumenti

– Član 29. Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

– Član 30. Neslaganje i formalne greške

– Član 31. Iznosi izraženi u evrima

Glava VI METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

– Član 32. Međusobna pomoć

– Član 33. Provera dokaza o poreklu

– Član 34. Rešavanje sporova

– Član 35. Kazne

– Član 36. Slobodne zone

Glava VII CEUTA I MELILA

– Član 37. Primena Protokola

– Član 38. Posebni uslovi

Glava VIII ZAVRŠNE ODREDBE

– Član 39. Izmene Protokola

Lista priloga

Prilog I: Uvodne napomene uz Listu u Prilogu II

Prilog II: Lista obrade ili prerade koju treba izvršiti na materijalima bez porekla kako bi prerađeni proizvod mogao da stekne status proizvoda sa poreklom

Prilog III: Obrasci uverenja o kretanju robe EUR.1 i zahteva za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

Prilog IV: Tekst izjave na fakturi

Prilog V: Proizvodi isključeni iz kumulacije predviđene u čl. 3. i 4.

Zajedničke deklaracije

– Zajednička deklaracija koja se odnosi na Kneževinu Andoru

– Zajednička deklaracija koja se odnosi na Republiku San Marino

G l a v a I

OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Definicije

Za potrebe ovog Protokola:

(a) „izrada” znači bilo koju vrstu obrade ili prerade, uključujući sklapanje ili posebne postupke;

(b) „materijal” znači bilo koji sastojak, sirovinu, komponentu ili deo itd. koji se koriste u izradi proizvoda;

(v) „proizvod” znači proizvod koji se izrađuje, čak i ako je namenjen za kasniju upotrebu u nekom drugom postupku izrade;

(g) „roba” znači i materijale i proizvode;

(d) „carinska vrednost” znači vrednost utvrđenu u skladu sa Sporazumom o primeni člana VII Opšteg sporazuma o carinama i trgovini GATT (WTO Sporazum o carinskoj vrednosti) iz 1994;

(đ) „cena franko fabrika” znači cenu plaćenu za proizvod proizvođaču u Zajednici ili u Srbiji u čijem je preduzeću obavljena zadnja obrada ili prerada, pod uslovom da ta cena uključuje vrednost svih upotrebljenih materijala, uz odbitak unutrašnjih poreza koji se vraćaju ili se mogu vratiti nakon izvoza dobijenog proizvoda;

(e) „vrednost materijala” znači carinsku vrednost u vreme uvoza upotrebljenih materijala bez porekla ili, ako ona nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi a koja se za te materijale plaća u Zajednici ili u Srbiji;

(ž) „vrednost materijala sa poreklom” znači vrednost materijala iz tačke (e) primenjenu mutatis mutandis;

(z) „dodata vrednost” podrazumeva cenu proizvoda na paritetu franko fabrika, umanjenu za carinsku vrednost svakog uključenog materijala poreklom iz zemalja iz čl. 3. i 4. ili, ako carinska vrednost nije poznata i ne može se utvrditi, prvu cenu koja se može utvrditi, a koja se za te materijale plaća u Zajednici ili u Srbiji;

(i) „glave” i „tarifni brojevi” znače glave i tarifne brojeve (četvorocifrene oznake) korišćene u nomenklaturi koja čini Harmonizovani sistem naziva i šifarskih oznaka roba (u daljem tekstu „Harmonizovani sistem” ili „HS”);

(j) „svrstan” se odnosi na svrstavanje proizvoda ili materijala u određeni tarifni broj;

(k) „pošiljka” znači proizvode koje jedan izvoznik istovremeno šalje jednom primaocu ili proizvode obuhvaćene jednim prevoznim dokumentom koji pokriva njihovu dopremu od izvoznika do primaoca ili, u nedostatku takvog dokumenta, proizvode obuhvaćene jednom fakturom;

(l) „teritorije” uključuje teritorijalne vode;

G l a v a II

DEFINICIJA POJMA „PROIZVODI SA POREKLOM”

Član 2.

Opšti uslovi

1. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Zajednice:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Zajednici u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Zajednici koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Zajednici u smislu člana 6. ovog protokola.

2. Za svrhe sprovođenja ovog sporazuma, sledeći proizvodi će se smatrati proizvodima sa poreklom iz Srbije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Srbiji u smislu člana 5. ovog protokola;

(b) proizvodi dobijeni u Srbiji koji uključuju materijale koji nisu u potpunosti tamo dobijeni, pod uslovom da su ti materijali prošli dovoljnu obradu ili preradu u Srbiji u smislu člana 6. ovog Protokola.

Član 3.

Kumulacija u Zajednici

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 1, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Zajednice ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Srbije, iz Zajednice ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji ili sadrže materijale poreklom iz Turske na koje se primenjuje Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine, pod uslovom da su u Zajednici bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Zajednici ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Zajednice samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje ili teritorije navedene u stavu 1. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje ili teritorije čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Zajednici, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje ili teritorije navedene u stavu 1, koji u Zajednici nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom listu Evropske unije (serija C) i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim propisima.

Kumulacija predviđena ovim članom primenjivaće se od dana naznačenog u obaveštenju objavljenom u Službenom listu Evropske unije (serija C).

Zajednica će, preko Komisije Evropske zajednice, dostaviti Srbiji detalje Sporazuma i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama i teritorijama navedenim u stavu 1.

Kumulacija predviđena u ovom članu ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Prilogom V.

Član 4.

Kumulacija u Srbiji

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe člana 2. stav 2, proizvodi će se smatrati proizvodima poreklom iz Srbije ukoliko su tamo dobijeni, a sadrže materijale poreklom iz Zajednice, iz Srbije ili bilo koje druge zemlje ili teritorije koja je uključena ili povezana u Proces stabilizacije i pridruživanja Evropskoj uniji ili sadrže materijale poreklom iz Turske na koje se primenjuje Odluka Veća za udruživanje Evropske zajednice i Turske br. 1/95 od 22. decembra 1995. godine, pod uslovom da su u Srbiji bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7. Nije neophodno da takvi materijali prođu dovoljnu obradu ili preradu.

2. Ukoliko obrada ili prerada izvršena u Srbiji ne premašuje postupke navedene u članu 7, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom poreklom iz Srbije samo ukoliko je tamo dodata vrednost veća od vrednosti korišćenih materijala sa poreklom iz bilo koje zemlje ili teritorije navedene u stavu 1. Ukoliko to nije slučaj, dobijeni proizvod smatraće se proizvodom sa poreklom one zemlje ili teritorije čiji materijal sa poreklom, korišćen u proizvodnji u Srbiji, učestvuje sa najvećom vrednošću.

3. Proizvodi poreklom iz jedne zemlje ili teritorije navedene u stavu 1, koji u Srbiji nisu bili predmet nikakve obrade ili prerade, zadržavaju svoje poreklo ukoliko se izvoze u neku od tih zemalja ili teritorija.

4. Kumulacija predviđena u ovom članu može se primeniti samo pod uslovom:

(a) da se između zemalja ili teritorija uključenih u sticanje statusa robe sa poreklom i zemalja ili teritorija odredišta primenjuje sporazum o preferencijalnoj trgovini, u skladu sa čl. XXIV Opšteg sporazuma o carinama i trgovini (GATT);

(b) da su materijali i proizvodi stekli status robe sa poreklom primenom pravila o poreklu koja su identična pravilima datim u ovom protokolu;

i

(v) da su obaveštenja o ispunjenosti nužnih uslova za primenu kumulacije objavljena u Službenom listu Evropske unije (serija C) i u Srbiji, u skladu sa nacionalnim propisima.

Kumulacija predviđena ovim članom primenjivaće se od dana naznačenog u obaveštenju objavljenom u Službenom listu Evropske unije (serija C).

Srbija će, preko Komisije Evropske zajednice, dostaviti Zajednici detalje Sporazuma, uključujući datume njihovog stupanja na snagu, i odgovarajućih pravila o poreklu, koji se primenjuju sa drugim zemljama i teritorijama navedenim u stavu 1.

Kumulacija predviđena u ovom članu ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Prilogom V.

Član 5.

Potpuno dobijeni proizvodi

1. Potpuno dobijenim proizvodima u Zajednici ili u Srbiji smatraju se:

(a) mineralni proizvodi izvađeni iz zemlje ili morskog dna;

(b) tamo ubrani ili požnjeveni biljni proizvodi;

(v) tamo okoćene i uzgojene žive životinje;

(g) proizvodi dobijeni od tamo uzgojenih živih životinja;

(d) proizvodi tamo dobijeni lovom ili ribolovom;

đ) proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi koji su izvađeni iz mora van teritorijalnih voda Zajednice ili Srbije, njenim plovilima;

(e) proizvodi izrađeni na njenim brodovima fabrikama isključivo od proizvoda iz stava (đ);

(ž) tamo prikupljeni upotrebljavani predmeti, namenjeni samo za recikliranje sirovina, uključujući upotrebljavane automobilske gume koje se mogu koristiti samo za protektiranje ili kao otpad;

(z) otpad i otpadne materije od proizvodnih aktivnosti sprovedenih tamo;

(i) proizvodi izvađeni s morskog dna ili podzemlja van njenih teritorijalnih voda, pod uslovom da ona ima isključiva prava na obradu tog dna ili podzemlja;

(j) roba tamo proizvedena isključivo od proizvoda navedenih u stavovima (a) do (i).

2. Pojmovi „njena plovila” i „njeni brodovi fabrike” u stavu 1. tačke (đ) i (e) primenjuju se samo na plovila i brodove fabrike:

(a) koji su registrovani ili se vode u državi članici Zajednice ili u Srbiji;

(b) koji plove pod zastavom zemlje članice Zajednice ili Srbije;

(v) koji su najmanje 50% u vlasništvu državljana države članice Zajednice ili Srbije, ili firme sa sedištem u jednoj od tih država, u kojoj su direktor ili direktori, predsednik poslovodnog ili nadzornog odbora te većina članova tih odbora državljani države članice Zajednice ili Srbije, te u kojima, dodatno, u slučaju partnerstva ili društava s ograničenom odgovornošću, najmanje polovina kapitala pripada tim državama ili javnim telima ili državljanima tih država;

(g) na kojima su komandant i oficiri državljani države članice Zajednice ili Srbije; i

(d) na kojima su najmanje 75% posade državljani države članice Zajednice ili Srbije.

Član 6.

Dovoljno obrađeni ili prerađeni proizvodi

1. Za potrebe člana 2, proizvodi koji nisu potpuno dobijeni smatraju se dovoljno obrađenim ili prerađenim kad su ispunjeni uslovi navedeni u listi iz Priloga II.

Gore pomenuti uslovi označavaju za sve proizvode obuhvaćene ovim sporazumom obradu ili preradu koje se moraju obaviti na materijalima bez porekla koji se koriste u izradi, te se primenjuju u odnosu samo na takve materijale. Iz toga sledi da ako se proizvod koji je stekao poreklo ispunjenjem uslova navedenih u listi koristi za izradu nekog drugog proizvoda, tada se na njega ne odnose uslovi primenljivi na proizvod u koji se on ugrađuje, te se ne uzimaju u obzir materijali bez porekla koji su eventualno korišćeni u njegovoj izradi.

2. Bez obzira na uslove iz stava 1, materijali bez porekla koji se prema uslovima iz liste ne bi smeli koristiti u izradi određenog proizvoda, ipak se mogu koristiti, pod uslovom:

(a) da njihova ukupna vrednost ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika;

(b) da se primenom ovog stava ne prekorači bilo koji od procenata navedenih u listi kao maksimalna vrednost materijala bez porekla.

Ovaj stav ne primenjuje se na proizvode obuhvaćene Glavama 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

3. Stavovi 1. i 2. će se primenjivati saglasno odredbama člana 7.

Član 7.

Nedovoljni postupci obrade ili prerade

1. Ne dovodeći u pitanje odredbe stava 2. ovog člana, sledeće operacije treba smatrati obradom ili preradom koja nije dovoljna da bi proizvod dobio status proizvoda sa poreklom, bilo da su ili ne ispunjeni uslovi iz člana 6:

a) postupci za očuvanje robe u dobrom stanju za vreme prevoza i skladištenja;

b) rastavljanje i sastavljanje pošiljki;

v) pranje, čišćenje, uklanjanje prašine, korozije, ulja, boje ili drugih materija za prekrivanje;

g) peglanje ili presovanje tekstila;

d) jednostavni postupci bojenja i poliranja;

đ) komišanje, beljenje, delimično ili u celini, poliranje i glaziranje žita i pirinča;

e) postupci bojenja šećera ili oblikovanja šećernih kocki;

ž) guljenje, uklanjanje koštica i ljuštenje voća, oraščića i povrća;

z) brušenje, jednostavno drobljenje ili jednostavno rezanje;

i) prebiranje, prosejavanje, sortiranje, razvrstavanje, gradiranje i sparivanje (uključujući i sastavljanje garniture proizvoda);

j) jednostavno pakovanje u tegle, konzerve, čuture, kesice, sanduke, kutije, učvršćivanje na kartone ili ploče, itd., kao i svi ostali jednostavni postupci pakovanja;

k) dodavanje oznaka, nalepnica, natpisa i drugih sličnih znakova za razlikovanje proizvoda i njihove ambalaže;

l) jednostavno mešanje proizvoda, bili oni različiti ili ne; mešanje šećera sa bilo kojim drugim materijalom;

lj) jednostavno sklapanje delova kako bi se proizveo celovit proizvod, ili rastavljanje proizvoda na delove;

m) kombinacija dva ili više postupaka navedenih u tačkama od a) do lj);

n) klanje životinja.

2. Kada se utvrđuje da li je obrada ili prerada izvršena na proizvodu nedovoljna u smislu stava 1, svi postupci obavljeni na proizvodu u Zajednici ili u Srbiji uzeće se u obzir zajedno.

Član 8.

Kvalifikaciona jedinica

1. Kvalifikaciona jedinica za primenu odredbi ovog protokola konkretni je proizvod, koji se smatra osnovnom jedinicom kada se roba svrstava primenom nomenklature Harmonizovanog sistema.

Iz tog proizlazi da:

(a) kad se proizvod koji se sastoji od grupe ili sklopa elemenata, svrstava u jedan tarifni broj Harmonizovanog sistema, takva celina čini jednu kvalifikacionu jedinicu;

(b) kad se pošiljka sastoji od niza istih proizvoda svrstanih u isti tarifni broj Harmonizovanog sistema, svaki proizvod mora se uzimati pojedinačno prilikom primene odredbi ovog protokola.

2. Kada se, u skladu sa Osnovnim pravilom 5 Harmonizovanog sistema, ambalaža svrstava zajedno sa proizvodom, ona će biti uključena i za potrebe utvrđivanja porekla.

Član 9.

Pribor, rezervni delovi i alati

Pribor, rezervni delovi i alati isporučeni sa opremom, mašinom, uređajem ili vozilom, koji su deo normalne opreme i uključeni u njenu cenu ili koji nisu posebno fakturisani, smatraju se sastavnim delom te opreme, mašine, uređaja ili vozila.

Član 10.

Setovi

Setovi, kako su definisani Osnovnim pravilom 3 Harmonizovanog sistema, smatraju se proizvodom sa poreklom, kada sve komponente seta imaju poreklo. Međutim, kada se set sastoji od proizvoda sa poreklom i proizvoda bez porekla, smatraće se proizvodom sa poreklom pod uslovom da vrednost proizvoda bez porekla ne premašuje 15% cene seta franko fabrika.

Član 11.

Neutralni elementi

Da bi se utvrdilo da li je neki proizvod sa poreklom, nije potrebno određivati poreklo onoga što je moglo biti korišćeno u njegovoj izradi, kako sledi:

(a) energija i gorivo;

(b) postrojenja i oprema;

(v) mašine i alati;

(g) roba koja ne ulazi niti je namenjena tome da uđe u konačni sastav proizvoda.

G l a v a III

TERITORIJALNI USLOVI

Član 12.

Načelo teritorijalnosti

1. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4. i stavu 3. ovog člana, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom navedeni u Glavi II moraju biti ispunjeni bez prekida u Zajednici i Srbiji.

2. Osim u slučajevima predviđenim u čl. 3. i 4, kada se proizvodi sa poreklom, izvezeni iz Zajednice ili iz Srbije u neku drugu zemlju vrate, moraju se smatrati proizvodima bez porekla, osim kada je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

(a) da je vraćena roba ona ista koja je bila izvezena; i

(b) da nije bila podvrgnuta nikakvom drugom postupku osim onom koji je bio potreban da se roba očuva u dobrom stanju dok je bila u toj zemlji ili dok je bila izvezena.

3. Za sticanje statusa proizvoda sa poreklom u skladu sa uslovima iznetim u Glavi II neće biti od uticaja obrada ili prerada izvršena van Zajednice ili Srbije na materijalima izvezenim iz Zajednice ili Srbije i naknadno ponovo uvezenim tamo, pod uslovom:

(a) da su ti materijali u potpunosti dobijeni u Zajednici ili Srbiji ili su pre izvoza prošli obradu ili preradu koja premašuje postupke navedene u članu 7;

i

(b) da je carinskim organima na zadovoljavajući način moguće dokazati:

1) da je ponovno uvezena roba dobijena obradom ili preradom izvezenih materijala; i

2) da ukupna dodata vrednost ostvarena van Zajednice ili Srbije primenom odredaba ovog člana ne prelazi 10% cene proizvoda franko fabrika krajnjeg proizvoda za koji se traži status proizvoda sa poreklom.

4. Za potrebe stava 3, uslovi za sticanje statusa proizvoda sa poreklom izneti u Glavi II neće se primeniti na obradu ili preradu obavljenu van Zajednice ili Srbije. Ali kada je, u listi u Prilogu II, za određivanje statusa porekla za krajnji proizvod predviđeno pravilo koje određuje maksimalnu vrednost za sve ugrađene materijale bez porekla, ukupna vrednost materijala bez porekla ugrađenih u zemlji ili teritoriji odnosne strane, zajedno sa ukupnom dodatom vrednošću ostvarenom van Zajednice i Srbije uz primenu odredaba ovog člana, ne sme premašiti navedeni procenat.

5. Za potrebe primene odredbi st. 3. i 4. “ukupna dodata vrednost” znači sve troškove koji nastanu van Zajednice ili Srbije, uključujući vrednost tamo ugrađenih materijala.

6. Odredbe st. 3. i 4. neće se primeniti na proizvode koji ne ispunjavaju uslove navedene u listi u Prilogu II ili koji se mogu smatrati dovoljno obrađenim ili prerađenim jedino ukoliko se primene opšta odstupanja predviđena članom 6. stav 2.

7. Odredbe st. 3. i 4. neće se primenjivati na proizvode koji se svrstavaju u glave 50 do 63 Harmonizovanog sistema.

8. Svaka vrsta obrade ili prerade obuhvaćena odredbama ovog člana obavljena van Zajednice ili Srbije, treba da bude obavljena po postupku pasivnog oplemenjivanja, ili sličnom postupku.

Član 13.

Direktni transport

1. Povlašćeni tretman predviđen Sporazumom primenjuje se samo na proizvode koji zadovoljavaju uslove iz ovog protokola, koji se direktno transportuju između Zajednice i Srbije ili preko teritorija drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4. Međutim, proizvodi koji čine jednu jedinstvenu pošiljku mogu se transportovati preko drugih teritorija i mogu se, ako to okolnosti nalažu, pretovariti ili privremeno uskladištiti na tim teritorijama, pod uslovom da roba ostane pod nadzorom carinskih organa u zemlji tranzita ili skladištenja i da se ne podvrgava drugim postupcima osim istovara, ponovnog utovara ili bilo kog postupka namenjenog njenom očuvanju u dobrom stanju.

Proizvodi sa poreklom mogu se cevovodima transportovati preko drugih područja van Zajednice ili Srbije.

2. Dokazi o tome da su ispunjeni uslovi iz stava 1. pružiće se carinskim organima zemlje uvoznice podnošenjem:

(a) transportnog dokumenta koji obuhvata put od zemlje izvoznice kroz zemlju tranzita; ili

(b) uverenja izdatog od strane carinskih organa zemlje tranzita:

(1) koje sadrži tačan opis proizvoda;

(2) u kome se navodi datum istovara i ponovnog utovara proizvoda i, gde je to moguće, imena brodova ili druge oznake upotrebljenih prevoznih sredstava;

i

(3) u kome se potvrđuju uslovi pod kojima su se proizvodi nalazili u zemlji tranzita; ili

(v) u nedostatku pomenutih, sve druge uverljive dokumente.

Član 14.

Izložbe

1. Na proizvode sa poreklom koji se šalju na izložbu u zemlju ili teritoriju, osim onih navedenih u čl. 3. i 4, i nakon izložbe se prodaju radi uvoza u Zajednicu ili Srbiju primenjivaće se odredbe Sporazuma pod uslovom da se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže:

(a) da je izvoznik poslao te proizvode iz Zajednice ili iz Srbije u zemlju u kojoj se održavala izložba i da ih je tamo izlagao;

(b) da je izvoznik prodao proizvode ili ih je na neki drugi način ustupio nekom licu u Zajednici ili u Srbiji;

(v) da su proizvodi isporučeni za vreme ili odmah posle izložbe, u stanju u kojem su bili i upućeni na izložbu;

i

(g) da proizvodi, nakon upućivanja na izložbu, nisu bili korišćeni ni za kakvu drugu svrhu osim pokazivanja na izložbi.

2. Dokaz o poreklu mora se izdati ili popuniti u skladu sa odredbama Glave V i predati carinskim organima zemlje uvoznice na uobičajen način. Na njemu mora stajati ime i adresa izložbe. U slučaju potrebe mogu se zahtevati dodatni dokumentarni dokazi o uslovima pod kojima su proizvodi bili izlagani.

3. Odredbe stava 1. primenjuju se na bilo koju trgovinsku, industrijsku, poljoprivrednu ili zanatsku izložbu, sajam ili sličnu javnu priredbu ili izlaganje koji se ne organizuju u privatne svrhe u trgovinama i poslovnim prostorima sa namerom prodaje stranih proizvoda, i za vreme kojih proizvodi ostaju pod carinskim nadzorom.

Glava IV

POVRAĆAJ ILI OSLOBOĐENjA

Član 15.

Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine

1. Materijali bez porekla koji su upotrebljeni za izradu proizvoda sa poreklom u Zajednici, u Srbiji ili u nekoj drugoj zemlji ili teritoriji navedenoj u čl. 3. i 4, za koji je dokaz o poreklu izdat ili sačinjen u skladu s odredbama Glave V, neće u Zajednici ili u Srbiji biti predmet povraćaja ili oslobođenja od plaćanja carine bilo koje vrste.

2. Zabrana iz stava 1. primenjivaće se na svaki postupak kojim se predviđa povraćaj, oslobođenje ili neplaćanje, bilo delimično ili potpuno, carina ili dažbina sa istovetnim učinkom koje se u Zajednici ili u Srbiji primenjuju na materijal upotrebljen u proizvodnji ako se takav povraćaj, oslobađanje ili neplaćanje, izričito ili u praksi, primenjuje kada se proizvodi dobijeni od toga materijala izvoze, ali ne i kada se tamo zadržavaju radi domaće upotrebe.

3. Izvoznik proizvoda na koje se odnosi dokaz o poreklu mora biti spreman da u svakom trenutku, na zahtev carinskih organa, podnese sve potrebne isprave kojima se dokazuje da u vezi sa materijalom bez porekla, koji je upotrebljen u proizvodnji tih proizvoda, nije ostvaren nikakav povraćaj carine i da su sve carine ili dažbine sa istovetnim učinkom koje se primenjuju na takav materijal u stvarnosti i plaćene.

4. Odredbe st. 1-3. takođe će se primenjivati u vezi sa ambalažom u smislu člana 8. stav 2, priborom, rezervnim delovima i alatima u smislu člana 9. i proizvodima u setu u smislu člana 10, ako su takvi proizvodi bez porekla.

5. Odredbe st. 1-4. primenjivaće se isključivo u vezi sa materijalom one vrste na koju se Sporazum primenjuje. Takođe, ove odredbe ne isključuju primenu instituta povraćaja izvoznih carina na poljoprivredne proizvode koji se pri izvozu primenjuje u skladu sa odredbama Sporazuma.

G l a v a V

DOKAZ O POREKLU

Član 16.

Opšti uslovi

1. Proizvodi sa poreklom iz Zajednice će kod uvoza u Srbiju, a proizvodi poreklom iz Srbije će kod uvoza u Zajednicu imati olakšice u okviru Sporazuma ukoliko je podnet jedan od sledećih dokumenata:

(a) Uverenje o kretanju robe EUR.1, čiji uzorak je dat u Prilogu III, ili

(b) U slučajevima navedenim u članu 22. stav 1, izjava (u daljem tekstu: “izjava na fakturi”), koju izvoznik unosi na fakturu, dostavnicu ili bilo koji drugi komercijalni dokument koji dovoljno detaljno opisuje proizvode o kojima je reč i tako omogućuje njihovu identifikaciju, čiji tekst je dat u Prilogu IV.

2. Pored slučajeva navedenih u stavu 1, proizvodi sa poreklom u smislu ovog Protokola, u slučajevima navedenim u članu 27, koristiće pogodnosti ovog sporazuma bez obaveze podnošenja bilo kog od dokaza o poreklu navedenih u stavu 1.

Član 17.

Postupak izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Uverenja o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi u zemlji izvoznici na pismeni zahtev izvoznika ili njegovog ovlašćenog predstavnika, a na odgovornost izvoznika.

2. Za tu svrhu izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik popunjava uverenje o kretanju robe EUR.1 i obrazac zahteva, čiji su uzorci dati u Prilogu III. Pomenuti obrasci popunjavaju se na jednom od jezika na kojima je Sporazum potpisan i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se obrasci popunjavaju rukom, treba pisati mastilom i štampanim slovima. Opis proizvoda unosi se u rubriku rezervisanu za tu namenu, bez praznih redova. Ako polje nije sasvim popunjeno povlači se vodoravna linija ispod zadnjeg reda opisa, a prazan prostor se precrtava.

3. Izvoznik koji podnosi zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 mora biti spreman da u svako doba na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice u kojoj je izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo proizvoda na koji se to odnosi, kao i to da su ispunjeni drugi uslovi iz ovog protokola.

4. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi države članice Zajednice ili Srbije, ako se proizvodi o kojima je reč mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Zajednice, iz Srbije ili iz neke od zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

5. Carinski organi koji izdaju uverenja o kretanju robe EUR.1 preduzeće sve potrebne korake za proveru porekla proizvoda i ispunjenja drugih uslova iz ovog protokola. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom. Oni će takođe obezbediti da se obrasci navedeni u stavu 2. pravilno popunjavaju. Posebno će proveravati da li je prostor rezervisan za opis proizvoda popunjen na način koji isključuje svaku mogućnost neistinitih dopunjavanja.

6. Datum izdavanja uverenja o kretanju robe EUR.1 naznačava se u polju 11 uverenja.

7. Uverenje o kretanju robe EUR.1 izdaju carinski organi i stavljaju ga na raspolaganje izvozniku čim se obavi ili obezbedi stvarni izvoz.

Član 18.

Naknadno izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1

1. Bez obzira na član 17. stav 7, uverenje o kretanju robe EUR.1 može se izuzetno izdati nakon izvoza proizvoda na koje se ono odnosi, ako:

(a) ono nije bilo izdato u vreme izvoza zbog grešaka ili nenamernih propusta ili posebnih okolnosti;

ili

(b) ako se carinskim organima na zadovoljavajući način dokaže da je uverenje o kretanju robe EUR.1 bilo izdato, ali pri uvozu nije bilo prihvaćeno zbog tehničkih razloga.

2. Za primenu stava 1, izvoznik mora u svom zahtevu naznačiti vreme i mesto izvoza proizvoda na koje se odnosi uverenje o kretanju robe EUR.1 i navesti razloge svog zahteva.

3. Carinski organi mogu naknadno izdati uverenje o kretanju robe EUR.1 jedino nakon što proverom utvrde da se podaci iz izvoznikovog zahteva slažu sa onima iz odgovarajuće evidencije.

4. Naknadno izdato uverenje o kretanju robe EUR.1 mora biti označeno sledećom napomenom na engleskom jeziku:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”,

5. Napomena iz stava 4. unosi se u polje “Napomene” uverenja o kretanju robe EUR.1.

Član 19.

Izdavanje duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1

1. U slučaju krađe, gubitka ili uništenja uverenja o kretanju robe EUR.1, izvoznik može podneti zahtev carinskim organima koji su izdali uverenje za izdavanje duplikata na osnovu izvozne dokumentacije koju poseduje.

2. Tako izdat duplikat mora biti označen sledećom napomenom na engleskom jeziku:

“DUPLICATE”,

3. Napomena iz stava 2. unosi se u polje “Napomene” duplikata uverenja o kretanju robe EUR.1.

4. Duplikat mora nositi datum izdavanja originalnog uverenja o kretanju robe EUR.1 i važi od tog datuma.

Član 20.

Izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 na osnovu izdatog

ili prethodno sačinjenog dokaza o poreklu

Kad se proizvodi sa poreklom nalaze pod carinskim nadzorom u Zajednici ili u Srbiji, originalni dokaz o poreklu biće moguće zameniti sa jednim ili više uverenja o kretanju robe EUR.1 u cilju slanja svih ili nekih od tih proizvoda na druga mesta u Zajednici ili u Srbiji. Zamensko uverenje(a) o kretanju robe EUR.1 izdaje carinarnica pod čijim se nadzorom proizvodi nalaze.

Član 21.

Odvojeno knjigovodstveno iskazivanje

1. Ako nastanu značajni troškovi ili materijalne poteškoće u čuvanju odvojenih zaliha materijala sa poreklom i materijala bez porekla, koji su jednaki ili međusobno zamenjivi, carinski organi mogu, na pismeni zahtev zainteresovanih, dozvoliti takozvani metod “odvojenog knjigovodstvenog iskazivanja” (u daljem tekstu: metod), za vođenje takvih zaliha.

2. Ovaj metod mora biti sposoban da obezbedi, u određenom periodu, da broj dobijenih proizvoda koji se smatraju proizvodima sa poreklom bude jednak onome koji bi se dobio da su zalihe bile fizički odvojene.

3. Carinski organi mogu dati takvo odobrenje navedeno u stavu 1. pod bilo kojim uslovima, koji se smatraju potrebnim.

4. Ovaj metod se evidentira i primenjuje na osnovu opštih knjigovodstvenih načela koja važe u zemlji u kojoj je proizvod bio proizveden.

5. Korisnik ove olakšice može sačiniti odnosno zatražiti dokaz o poreklu, u zavisnosti od slučaja, za one količine proizvoda koje se mogu smatrati proizvodima sa poreklom. Na zahtev carinskog organa, korisnik će dati izjavu o načinu vođenja količina.

6. Carinski organi će kontrolisati korišćenje odobrenja i mogu ga oduzeti u bilo kom trenutku, ako ga korisnik na bilo koji način neispravno koristi ili propusti da ispuni neki od uslova propisanih ovim protokolom.

Član 22.

Uslovi za sačinjavanje izjave na fakturi

1. Izjavu na fakturi iz člana 16. stav 1. tačka (b) može sačiniti:

(a) ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23,

ili

(b) bilo koji izvoznik za bilo koju pošiljku koja se sastoji od jednog ili više paketa koji sadrže proizvode sa poreklom, čija ukupna vrednost ne prelazi 6.000 evra.

2. Izjava na fakturi može se sačiniti ako se navedeni proizvodi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Zajednice, iz Srbije ili iz neke druge zemlje ili teritorije navedene u čl. 3. i 4. i ako ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

3. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi biće spreman da u bilo koje vreme, na zahtev carinskih organa zemlje izvoznice, podnese na uvid sve odgovarajuće dokumente kojima se dokazuje poreklo za odgovarajuću robu, kao i to da su ispunjeni ostali uslovi iz ovog protokola.

4. Izjavu na fakturi izvoznik će sačiniti tako što će je otkucati mašinom, otisnuti pečatom ili odštampati na fakturi, dostavnici ili drugom komercijalnom dokumentu, s tim da će za izjavu čiji se tekst nalazi u Prilogu IV koristiti jednu od jezičkih verzija navedenih u tom prilogu i u skladu sa odredbama nacionalnog zakonodavstva zemlje izvoznice. Ako se izjava ispisuje rukom, mora biti napisana mastilom i štampanim slovima.

5. Izjave na fakturi moraju nositi originalni svojeručni potpis izvoznika. Međutim, ovlašćeni izvoznik u smislu člana 23. ne mora potpisivati takve izjave pod uslovom da se pred carinskim organima zemlje izvoznice pismeno obaveže da preuzima punu odgovornost za svaku izjavu na fakturi koja ga identifikuje, kao da ju je sam svojeručno potpisao.

6. Izjavu na fakturi izvoznik može sačiniti kad se proizvodi na koje se ona odnosi izvoze, ili nakon njihovog izvoza uz uslov da se ista u zemlji uvoznici predoči najkasnije u roku od dve godine nakon uvoza proizvoda na koje se odnosi.

Član 23.

Ovlašćeni izvoznik

1. Carinski organi zemlje izvoznice mogu ovlastiti bilo kojeg izvoznika (u daljem tekstu “ovlašćeni izvoznik”), koji često obavlja isporuke proizvoda na osnovu ovog sporazuma, za sačinjavanje izjava na fakturi bez obzira na vrednost proizvoda o kojima je reč. Izvoznik koji traži takvo ovlašćenje mora pružiti, na način koji zadovoljava carinske organe, sve garancije nužne za dokazivanje statusa proizvoda sa poreklom, kao i za ispunjavanje drugih uslova iz ovog protokola.

2. Carinski organi mogu odobriti status ovlašćenog izvoznika uz bilo koji uslov koji smatraju potrebnim.

3. Carinski organi ovlašćenom izvozniku dodeljuju broj carinskog ovlašćenja koji se unosi u izjavu na fakturi.

4. Carinski organi nadziraće korišćenje ovlašćenja ovlašćenog izvoznika.

5. Carinski organi mogu u bilo kom trenutku oduzeti ovlašćenje. To će učiniti onda kad ovlašćeni izvoznik više ne pruža garancije iz stava 1, kad ne ispunjava uslove iz stava 2. ili na neki drugi način nepravilno upotrebljava ovlašćenje.

Član 24.

Važenje dokaza o poreklu

1. Dokaz o poreklu važi četiri meseca od dana izdavanja u zemlji izvoznici i mora se u tom periodu podneti carinskim organima zemlje uvoznice.

2. Dokazi o poreklu koji se podnose carinskim organima zemlje uvoznice nakon isteka roka za podnošenje navedenog u stavu 1, mogu se prihvatiti u cilju primene povlašćenog tretmana kad je nepodnošenje tih dokumenata pre isteka krajnjeg roka bilo izazvano vanrednim okolnostima.

3. U ostalim slučajevima zakasnelog podnošenja carinski organi zemlje uvoznice mogu prihvatiti dokaze o poreklu kad su proizvodi isporučeni pre napred navedenog krajnjeg roka.

Član 25.

Podnošenje dokaza o poreklu

Dokazi o poreklu podnose se carinskim organima zemlje uvoznice u skladu sa postupcima koji se primenjuju u toj zemlji. Pomenuti organi mogu zahtevati prevod dokaza o poreklu, a takođe mogu zahtevati da uvoznu deklaraciju prati i izjava uvoznika o tome da proizvodi ispunjavaju uslove potrebne za primenu ovog sporazuma.

Član 26.

Sukcesivni uvoz

Kad se na zahtev uvoznika i pod uslovima koje su odredili carinski organi zemlje uvoznice, uvoze u više pošiljki rastavljeni ili nesastavljeni proizvodi u smislu Osnovnog pravila 2(a) Harmonizovanog sistema, koji se svrstavaju u odeljke XVI i XVII ili u tarifne brojeve 7308 i 9406 Harmonizovanog sistema, carinskim organima se za takve proizvode podnosi samo jedan dokaz o poreklu pri uvozu prve delimične pošiljke.

Član 27.

Izuzeća od dokazivanja porekla

1. Proizvodi koje privatna lica u malim paketima šalju privatnim licima ili koji su deo ličnog prtljaga putnika priznaju se kao proizvodi sa poreklom pa se za iste ne zahteva podnošenje dokaza o poreklu, pod uslovom da se takvi proizvodi ne uvoze za trgovačke svrhe, i da su deklarisani kao proizvodi koji ispunjavaju uslove iz ovog protokola, i kad nema sumnje u istinitost takve izjave. U slučaju proizvoda poslatih poštom, takva izjava može se dati na carinskoj deklaraciji CN22/CN23 ili na listu hartije koji se prilaže tom dokumentu.

2. Pojedinačni uvoz koji se isključivo sastoji od proizvoda za ličnu upotrebu primaoca ili putnika ili njihovih porodica ne smatra se uvozom trgovačke prirode ako je iz prirode i količine proizvoda očigledno da nisu namenjeni za komercijalnu upotrebu.

3. Ukupna vrednost tih proizvoda ne može prelaziti 500 evra u slučaju malih paketa ili 1.200 evra u slučaju proizvoda koji su deo ličnog prtljaga putnika.

Član 28.

Prateća dokumenta

Dokumenti iz člana 17. stav 3. i člana 22. stav 3. koji se koriste u cilju dokazivanja da se proizvodi obuhvaćeni uverenjem o kretanju robe EUR.1 ili izjavom na fakturi mogu smatrati proizvodima sa poreklom iz Zajednice, iz Srbije ili iz jedne od drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, i da ispunjavaju ostale uslove iz ovog protokola, mogu se između ostalog sastojati od sledećeg:

(a) direktnih dokaza o postupcima koje je preduzeo izvoznik ili dobavljač za dobijanje odnosne robe, sadržanih na primer u njegovim računima ili unutrašnjem knjigovodstvu;

(b) dokumenata koji dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Zajednici ili u Srbiji, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(v) dokumenata koji dokazuju obradu ili preradu materijala u Zajednici ili u Srbiji, izdatih ili sačinjenih u Zajednici ili u Srbiji, gde se ti dokumenti koriste u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom;

(g) uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjave na fakturi koje dokazuju poreklo upotrebljenih materijala, izdatih ili sačinjenih u Zajednici ili u Srbiji u skladu sa ovim protokolom, ili u nekoj od drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, u skladu sa pravilima o poreklu koja su identična pravilima u ovom protokolu.

(d) odgovarajućih dokaza koji se odnose na obradu ili preradu izvršenu izvan Zajednice ili Srbije primenom člana 12, kojima se dokazuje da su ispunjeni uslovi iz tog člana.

Član 29.

Čuvanje dokaza o poreklu i prateće dokumentacije

1. Izvoznik koji podnese zahtev za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 čuvaće dokumente iz člana 17. stav 3. najmanje tri godine.

2. Izvoznik koji sačinjava izjavu na fakturi najmanje tri godine čuvaće kopiju te izjave na fakturi, kao i dokumente iz člana 22. stav 3.

3. Carinski organi zemlje izvoznice koje izdaju uverenje o kretanju robe EUR.1 čuvaće najmanje tri godine obrazac zahteva iz člana 17. stav 2.

4. Carinski organi zemlje uvoznice čuvaće najmanje tri godine uverenje o kretanju robe EUR.1 i izjave na fakturi koji su im podneti.

Član 30.

Neslaganje i formalne greške

1. Pronalaženje manjih neslaganja između izjava u dokazu o poreklu i onih u dokumentima koji se podnose carinskim organima u svrhu obavljanja formalnosti za uvoz proizvoda neće ipso facto učiniti dokaz o poreklu nevažećim i ništavnim ako se ispravno ustanovi da taj dokument zaista odgovara dostavljenim proizvodima.

2. Očite formalne greške, poput kucanih, u dokazu o poreklu neće biti razlog odbijanja tog dokumenta, ako te greške nisu takve da izazivaju sumnju u tačnost izjava datih u tom dokumentu.

Član 31.

Iznosi izraženi u evrima

1. Za primenu odredaba iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. u slučajevima kad se faktura ispostavi u nekoj drugoj valuti, a ne u evrima, iznosi u nacionalnoj valuti zemlje članice Zajednice, Srbije i drugih zemalja ili teritorija navedenih u čl. 3. i 4, biće od strane svake zemlje na koju se to odnosi jednom godišnje iskazani u iznosima izraženim u evrima.

2. Za pošiljku se mogu uvažiti pogodnosti iz člana 22. stav 1. tačka (b) i člana 27. stav 3. pozivanjem na valutu u kojoj je račun ispostavljen, u skladu sa iznosom koji je utvrdila zemlja na koju se to odnosi.

3. Iznosi koje treba primeniti u bilo kojoj od domaćih valuta su one protivvrednosti u onoj nacionalnoj valuti, koje su jednake iznosima izraženima u evrima prema kursu na prvi radni dan u oktobru. Iznosi će biti dostavljeni Komisiji Evropske unije do 15. oktobra, a primenjivaće se od 1. januara sledeće godine. Komisija Evropske unije obavestiće sve zemlje na koje se to odnosi o odgovarajućim iznosima.

4. Zemlja može iznos, koji dobije prilikom preračunavanja iznosa izraženog u evrima u domaću valutu, zaokružiti prema gore ili prema dole. Zaokruženi iznos ne sme se razlikovati od iznosa koji se dobije prilikom preračunavanja za više od 5%. Zemlja može zadržati i neizmenjenu protivvrednost u domaćoj valuti kao iznos izražen u evrima, ako prilikom godišnjeg usklađivanja predviđenog stavom 3, preračunata protivvrednost tog iznosa, pre bilo kakvog zaokruživanja, rezultira povećanjem koje je manje od 15% iznosa izraženog u nacionalnoj valuti. Protivvrednost u domaćoj valuti može ostati neizmenjena, ako bi se zbog preračunavanja smanjila protivvrednost u toj nacionalnoj valuti.

5. Odbor za stabilizaciju i pridruživanje može, na zahtev Zajednice ili Srbije, ponovo razmotriti iznose izražene u evrima. Prilikom tog razmatranja, Odbor za stabilizaciju i pridruživanje će uzeti u obzir želju očuvanja stvarnih efekata predmetnih vrednosnih ograničenja. U tom cilju može se doneti odluka o promeni iznosa izraženih u evrima.

G l a v a VI

METODI ADMINISTRATIVNE SARADNjE

Član 32.

Međusobna pomoć

1. Carinski organi država članica Zajednice i Srbije dostaviće jedna drugoj, preko Komisije Evropske unije, uzorke otisaka pečata koji se koriste u njihovim carinarnicama za izdavanje uverenja o kretanju robe EUR.1 zajedno sa adresama carinskih organa zaduženih za proveru tih uverenja i izjava na fakturi.

2. Radi obezbeđivanja pravilne primene ovog protokola, Zajednica i Srbija pomagaće jedna drugoj putem nadležnih carinskih administracija u proveri ispravnosti uverenja o kretanju robe EUR.1 ili izjava na fakturi i tačnosti podataka iz tih dokumenata.

Član 33.

Provera dokaza o poreklu

1. Naknadne provere dokaza o poreklu obavljaće se nasumice ili u svakom slučaju opravdane sumnje carinskih organa zemlje uvoznice u ispravnost takvih dokumenata, poreklo robe o kojoj se radi ili u ispunjenje drugih uslova iz ovog protokola.

2. U cilju sprovođenja odredbi iz stava 1, carinski organi zemlje uvoznice vratiće uverenje o kretanju robe EUR.1 i fakturu, ukoliko je bila podneta, izjavu na fakturi, ili kopiju tih dokumenata, carinskim organima zemlje izvoznice, uz navođenje razloga za proveru, gde je to potrebno. Svi pribavljeni dokumenti i podaci koji ukazuju na to da je podatak u dokazu o poreklu netačan biće dostavljeni kao dokaz uz zahtev za proveru.

3. Proveru će izvršiti carinski organi zemlje izvoznice. U tom cilju imaju pravo da zahtevaju bilo koje dokaze i da sprovedu bilo koji pregled izvoznikovih računa ili bilo koju drugu proveru koju smatraju potrebnom.

4. Ako carinski organi zemlje uvoznice odluče suspendovati odobrenje povlašćenog tretmana za konkretne proizvode u očekivanju rezultata provere, uvozniku će biti ponuđeno preuzimanje robe uz sve potrebne mere predostrožnosti.

5. Carinski organi koji zatraže proveru biće obavešteni o rezultatima te provere što pre. Ti rezultati moraju jasno pokazivati da li su dokumenti verodostojni i mogu li se konkretni proizvodi smatrati proizvodima sa poreklom iz Zajednice, iz Srbije ili iz neke druge zemlje ili teritorije navedene u čl. 3. i 4. i da li ispunjavaju druge uslove iz ovog protokola.

6. Ako u slučaju opravdane sumnje odgovor ne stigne u roku od deset meseci od dana podnošenja zahteva za proveru, ili ako odgovor ne sadrži podatke dovoljne za utvrđivanje verodostojnosti dokumenta o kojem je reč ili stvarnog porekla proizvoda, carinski organi koji su podneli zahtev će, osim u izuzetnim okolnostima, uskratiti pravo na povlašćeni tretman.

Član 34.

Rešavanje sporova

Ako dođe do sporova u odnosu na postupke provere iz člana 33. koji se ne mogu rešiti između carinskih organa koji su podneli zahtev za proveru i carinskih organa odgovornih za obavljanje provere, ili kad se u njima postavlja pitanje tumačenja ovog protokola, isti se upućuju Odboru za stabilizaciju i pridruživanje.

U svim slučajevima rešavanje sporova između uvoznika i carinskih organa zemlje uvoznice primenjuje se zakonodavstvo te zemlje.

Član 35.

Kazne

Kazniće se svako lice koje izradi ili omogući da se izradi dokument koji sadrži netačne podatke u cilju pribavljanja povlašćenog tretmana za proizvode.

Član 36.

Slobodne zone

1. Zajednica i Srbija preduzeće sve potrebne mere za obezbeđenje da proizvodi kojima se trguje, a obuhvaćeni su dokazom o poreklu, te tokom transporta koriste slobodnu zonu smeštenu na njihovom području, ne budu zamenjeni drugom robom i da ne budu podvrgnuti drugom postupanju osim normalnih postupaka za sprečavanje njihovog propadanja.

2. Izuzimajući od odredbe sadržane u stavu 1, kada se proizvodi sa poreklom iz Zajednice ili iz Srbije uvoze u slobodnu zonu i obuhvaćeni su dokazom o poreklu, a podležu obradi ili preradi, nadležni organi izdaće novo uverenje o kretanju robe EUR.1 na zahtev izvoznika, ako je izvršena obrada ili prerada u skladu s odredbama ovog protokola.

G l a v a VII

CEUTA i MELILjA

Član 37.

Primena Protokola

1. Izraz „Zajednica” iz člana 2. ne obuhvata Ceutu i Melilju.

2. Kada se uvoze u Ceutu i Melilju, proizvodi poreklom iz Srbije uživaće u potpunosti isti carinski režim kao onaj koji se primenjuje na proizvode poreklom iz carinske teritorije Zajednice, prema Protokolu 2 Akta o pristupanju Kraljevine Španije i Republike Portugalije Evropskoj zajednici. Srbija će odobriti uvoz proizvoda obuhvaćenih Sporazumom i poreklom iz Ceute i Melilje po istom carinskom režimu koji je odobren za proizvode koji se uvoze i poreklom su iz Zajednice.

3. Za primenu odredaba stava 2. koje se odnose na proizvode poreklom iz Ceute i Melilje, ovaj Protokol primenjuje se mutatis mutandis, shodno posebnim odredbama navedenim u članu 38.

Član 38.

Posebne odredbe

1. Pod uslovom da su bili direktno transportovani, u skladu sa odredbama člana 13, smatra se da su:

(1) Proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Ceuti i Melilji;

(b) proizvodi dobijeni u Ceuti i Melilji, u čijoj proizvodnji su korišćeni materijali nepomenuti pod (a), pod uslovom:

(1) da su predmetni proizvodi bili predmet dovoljne obrade ili prerade, u smislu člana 6;

ili

(2) da su ti proizvodi poreklom iz Srbije ili iz Zajednice, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7;

(2) Proizvodi poreklom iz Srbije:

(a) proizvodi u potpunosti dobijeni u Srbiji;

(b) proizvodi dobijeni u Srbiji, u čijoj proizvodnji su korišćeni materijali nepomenuti pod (a), pod uslovom:

(1) da su predmetni proizvodi bili predmet dovoljne obrade ili prerade, u smislu člana 6;

ili

(2) da su ti proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje ili iz Zajednice, pod uslovom da su bili predmet obrade ili prerade koja premašuje postupke navedene u članu 7;

2. Ceuta i Melilja smatraju se jednom teritorijom.

3. Izvoznik ili njegov ovlašćeni predstavnik u rubriku 2 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili na izjavi na fakturi upisuju „Srbija” i „Ceuta i Melilja”. Pored toga, ukoliko su u pitanju proizvodi poreklom iz Ceute i Melilje, to se naznačava u rubrici 4 uverenja o kretanju robe EUR.1 ili na izjavi na fakturi.

4. Carinski organi Španije odgovorni su za primenu ovog protokola u Ceuti i Melilji.

G l a v a VIII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 39.

Izmene Protokola

Savet za stabilizaciju i pridruživanje može odlučivati o izmenama odredbi ovog Protokola.

PRILOG I PROTOKOLA 3

UVODNE NAPOMENE UZ LISTU U PRILOGU II

Napomena 1:

U listi se utvrđuju uslovi koje treba da ispune svi proizvodi da bi se smatrali da su bili predmet dovoljne obrade ili prerade u smislu člana 6. Protokola 3.

Napomena 2:

2.1. U prve dve kolone u listi daje se opis proizvoda koji se dobija. U prvoj koloni navodi se tarifni broj ili broj glave iz Harmonizovanog sistema, dok se u drugoj koloni navodi naimenovanje robe, koje se u tom sistemu koristi za taj tarifni broj ili za tu glavu. Za svaki podatak koji se nalazi u prve dve kolone, postoji pravilo koje se navodi u koloni 3 ili 4. Ako se, u nekim slučajevima, ispred tarifnog broja u prvoj koloni nalazi oznaka “ex”, to znači da se pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju samo na deo tog tarifnog broja, kako je navedeno u koloni 2.

2.2. Ako se u koloni 1 nalazi, grupisano, nekoliko tarifnih brojeva ili je naveden broj jedne glave, zbog čega je naimenovanje proizvoda u koloni 2 dato uopšteno, pravila iz kolone 3 ili 4 primenjuju se na sve proizvode koji se, po Harmonizovanom sistemu, svrstavaju u tarifne brojeve iz te glave ili u bilo koji od grupisanih tarifnih brojeva u koloni 1.

2.3. Ako je u listi navedeno nekoliko različitih pravila, koja se primenjuju na različite proizvode u okviru jednog tarifnog broja, u svakoj tački dato je naimenovanje dela tog tarifnog broja na koji se odnose susedna pravila u koloni 3 ili 4.

2.4. Kada su, uz podatke u prve dve kolone, navedena pravila i u koloni 3 i u koloni 4, izvoznik može da bira da li će da primeni pravilo iz kolone 3 ili pravilo iz kolone 4. Ako u koloni 4 nije navedeno pravilo za sticanje statusa proizvoda sa poreklom, primeniće se pravilo navedeno u koloni 3.

Napomena 3:

3.1. Odredbe člana 6 ovog protokola, koje se odnose na proizvode koji su stekli status proizvoda sa poreklom, a upotrebljavaju u procesu proizvodnje drugog proizvoda, primenjuju se, bez obzira da li su proizvodi stekli taj status u fabrici gde su upotrebljeni ili u nekoj drugoj fabrici u Strani ugovornici.

Primer:

Motor iz tarifnog broja 8407, za koji, na osnovu navedenog pravila, vrednost materijala bez porekla koji mogu da se ugrade u njega, ne sme da bude veća od 40% cene franko fabrika, proizvodi se od „ostalih legiranih čelika a grubo oblikovanih kovanjem” koji se svrstavaju u tarifni broj ex 7224.

Ako je otkivak dobijen kovanjem u Zajednici na ingotu bez porekla, u tom slučaju on je već stekao status porekla na osnovu pravila uz tarifni broj ex 7224 u listi. Prema tome, prilikom utvrđivanja vrednosti motora, može se smatrati da je on sa poreklom, bez obzira da li je proizveden u istoj ili u nekoj drugoj fabrici u Zajednici. Stoga se vrednost ingota bez porekla neće uzeti u obzir kada se dodaje vrednost upotrebljenih materijala bez porekla.

3.2. Pravilom u listi navodi se minimalan stepen obrade ili prerade koju treba izvršiti, a i sa višim stepenom obrade ili prerade se, takođe, stiče status proizvoda sa poreklom; nasuprot tome, sa nižim stepenom obrade ili prerade ne može da se stekne status proizvoda sa poreklom. Prema tome, ako se pravilom predviđa da, na određenom nivou proizvodnje, može da se upotrebi materijal bez porekla, taj materijal može da se upotrebi u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, dok njegova upotreba u nekoj kasnijoj fazi proizvodnje, nije dozvoljena.

3.3. Ne dovodeći u pitanje napomenu 3.2, kada se u pravilu upotrebljava izraz „Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja”, tada materijali iz bilo kog tarifnog broja (uključujući materijale istog naimenovanja i tarifnog broja kao i proizvod) mogu biti upotrebljeni, ali uz određena ograničenja koja takođe mogu biti sadržana u pravilu.

Međutim, pod pojmom “Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz tarifnog broja … ” ili “Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, uključujući druge materijale iz istog tarifnog broja kao i proizvod”, se podrazumeva da se mogu upotrebljavati materijali iz bilo kog tarifnog broja izuzev onih istog naimenovanja kao proizvod, kao što je navedeno u koloni 2 u listi.

3.4. Ako se u pravilu iz liste navodi da u proizvodnji proizvoda može da se upotrebi više od jednog materijala, to znači da može da se upotrebi jedan ili više materijala. Nije neophodno da se upotrebe svi materijali.

Primer:

U pravilu koji se odnosi na tkanine iz tar. br. 5208 do 5212, navodi se da se mogu upotrebiti prirodna vlakna, kao i da se, između ostalih materijala, mogu, takođe, upotrebiti i hemijski materijali. To ne znači da se moraju upotrebiti oba materijala; može da se upotrebi jedan ili drugi, ili oba.

3.5. Ako se u pravilu iz liste navodi da proizvod mora da se proizvede od određenog materijala, očigledno je da ovaj uslov nije prepreka da se upotrebe i drugi materijali koji, zbog svoje svojstvene prirode, ne mogu da zadovolje uslove iz pravila. (videti, takođe, Napomenu 6.2. koja se odnosi na tekstile).

Primer:

Pravilom koje se odnosi na proizvode za ishranu iz tar. br. 1904, kojim se posebno isključuje upotreba žitarica i njihovih derivata, ne sprečava se upotreba mineralnih soli, hemikalija i drugih aditiva, koji nisu proizvodi žitarica.

Međutim, ovo se ne primenjuje u slučaju proizvoda koji, premda ne mogu da se proizvedu od određenih materijala navedenih u listi, mogu da se proizvedu, u nekoj ranijoj fazi proizvodnje, od materijala iste prirode.

Primer:

U slučaju odeće od netkanih materijala iz ex. Glave 62, ako se za ovu vrstu proizvoda dozvoljava upotreba samo prediva bez porekla, proizvodnja ne može da se započne od netkane tkanine – čak i ako netkane tkanine ne mogu normalno biti izrađene od prediva. U takvim slučajevima, polazni materijal koji bi trebalo da se koristi je onaj materijal, koji u fazi obrade neposredno prethodi predivu – tj. koji je u stadijumu vlakna.

3.6. Ako su u pravilu iz liste date dve procentualne vrednosti za maksimalnu vrednost materijala bez porekla koji se mogu koristiti, onda se ovi procenti ne mogu sabirati. Drugim rečima, maksimalna vrednost materijala bez porekla koji mogu da se koriste ne sme ni u kom slučaju da premaši najveći navedeni procenat. Štaviše, pojedinačni procenti ne smeju biti premašeni u odnosu na određeni materijal na koji se odnose.

Napomena 4:

4.1. Pod pojmom “prirodna vlakna”, koji se koristi u listi, podrazumevaju se vlakna, osim veštačkih ili sintetičkih. Ograničava se na vlakna u fazama pre predenja, uključujući i na otpatke i, ako nije na drugi način navedeno, na vlakna koja nisu vlačena, češljana ili na drugi način obrađena, ali nepredena.

4.2. Pod pojmom “prirodna vlakna” podrazumevaju se i konjska dlaka iz tar. br. 0503, svila iz tar. br. 5002 i 5003, kao i vunena vlakna, fina ili gruba životinjska dlaka iz tar. br. 5101 do 5105, pamučna vlakna iz tar. br. 5201 do 5203 i ostala biljna vlakna iz tar. br. 5301 do 5305.

4.3. Pod pojmom “tekstilna celuloza”, “hemijski materijali”, i “materijali za proizvodnju hartije”, koji se koriste u listi, podrazumevaju se materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, koji se mogu upotrebiti za proizvodnju veštačkih, sintetičkih ili papirnih vlakana ili prediva.

4.4. Pod pojmom “veštačka ili sintetička vlakna, sečena”, koji se koristi u listi, podrazumevaju se kablovi od sintetičkih ili veštačkih filamenata, sečena vlakna ili otpaci, iz tar. br. 5501 do 5507.

Napomena 5:

5.1. Kada se za određen proizvod iz liste, upućuje na ovu napomenu, uslovi navedeni u koloni 3 ne primenjuju se na osnovne tekstilne materijale koji se koriste u proizvodnji tog proizvoda i koji, svi zajedno, predstavljaju 10% ili manje od ukupne mase svih upotrebljenih osnovnih tekstilnih materijala. (videti takođe napomene 5.3. i 5.4).

5.2. Međutim, tolerancija navedena u napomeni 5.1 može da se primeni samo na mešane proizvode koji su izrađeni od dva ili više osnovna tekstilna materijala.

Sledeće se smatra osnovnim tekstilnim materijalima:

– svila,

– vuna,

– gruba životinjska dlaka,

– fina životinjska dlaka,

– konjska dlaka,

– pamuk,

– materijali za proizvodnju hartije i hartija,

– lan,

– prirodna konoplja,

– juta i ostala tekstilna likasta vlakna,

– sisal i ostala tekstilna vlakna roda Agave,

– kokosovo vlakno, abaka, ramija i ostala biljna tekstilna vlakna,

– sintetički filamenti,

– veštački filamenti,

– provodljivi filamenti,

– sintetička vlakna od polipropilena, sečena,

– sintetička vlakna od poliestera, sečena,

– sintetička vlakna od poliamida, sečena,

– sintetička vlakna od poliakrilonitrila, sečena,

– sintetička vlakna od polimida, sečena,

– sintetička vlakna od politetrafluoretilena, sečena,

– sintetička vlakna od polifenilensulfida, sečena,

– sintetička vlakna od polivinilhlorida, sečena,

– ostala sintetička vlakna, sečena,

– veštačka vlakna od viskoze, sečena,

– ostala veštačka vlakna, sečena,

– predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

– predivo izrađeno od poliuretana, razdvojeno fleksibilnim segmentima poliestra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno,

– proizvodi iz tar. br. 5605 (metalizovano predivo) sa ugrađenom trakom koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza,

– ostali proizvodi iz tar. br. 5605.

Primer:

Predivo iz tar. br. 5205, izrađeno od pamučnih vlakana iz tar. br. 5203 i od sintetičkih sečenih vlakana iz tar. br. 5506 predstavlja predivo od mešanih vlakana. Prema tome, sintetička sečena vlakna bez porekla koja ne zadovoljavaju uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze), mogu se koristiti, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase prediva.

Primer:

Tkanina od vune iz tar. br. 5112, izrađena od vunenog prediva iz tar br. 5107 i od sintetičkog prediva od sečenih vlakana iz tar. br. 5509, predstavlja mešanu tkaninu. Prema tome, sintetičko predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (prema kojima se zahteva izrada od hemijskih materijala ili tekstilne celuloze) ili vuneno predivo koje ne zadovoljava uslove pravila o poreklu (koja zahtevaju izradu od prirodnih vlakana nevlačenih, niti češljanih, niti na drugi način pripremljenih za predenje) ili njihova kombinacija, mogu da se koriste, pod uslovom da njihova ukupna masa nije veća od 10% mase tkanine.

Primer:

Taftovana tekstilna tkanina iz tar. br. 5802, izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od pamučne tkanine iz tar. br. 5210, je mešani proizvod samo ako je pamučna tkanina sama po sebi mešana tkanina izrađena od prediva koja se svrstavaju u dva odvojena tarifna broja ili ako su upotrebljena pamučna prediva i sama mešavina.

Primer:

Ako je predmetna taftovana tekstilna tkanina izrađena od pamučnog prediva iz tar. br. 5205 i od sintetičke tkanine iz tar. br. 5407, onda je očigledno da su prediva koja se koriste dva odvojena osnovna tekstilna materijala, pa je, prema tome, i taftovana tekstilna tkanina mešani proizvod.

5.3. U slučaju proizvoda koji sadrže “predivo izrađeno od poliuretana razdvojeno fleksibilnim segmentima polietra, uključujući i obavijeno ili neobavijeno”, dozvoljeno odstupanje je 20% u odnosu na ovo predivo.

5.4. U slučaju proizvoda sa ugrađenom “trakom, koja se sastoji od jezgra od aluminijumske folije ili od jezgra od plastičnog premaza, uključujući i prevučene prahom od aluminijuma, širine koja ne prelazi 5 mm, uslojeno pomoću providnog ili obojenog lepka između dva sloja plastičnog premaza”, dozvoljeno odstupanje je 30% u odnosu na ovu traku.

Napomena 6:

6.1. Kada se u listi upućuje na ovu napomenu, tekstilni materijali (sa izuzetkom postava i međupostava), koji ne ispunjavaju uslove iz pravila u koloni 3 liste, a koje se odnosi na gotove predmetne proizvode, mogu se upotrebiti pod uslovom da se svrstavaju u drugi tarifni broj, a ne u tarifni broj u koji se svrstava sam proizvod i da njihova vrednost nije veća od 8% cene proizvoda franko fabrika.

6.2. Ne dovodeći u pitanje napomenu 6.3, u proizvodnji proizvoda od tekstila mogu slobodno da se upotrebe materijali koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63, bez obzira da li sadrže ili ne sadrže tekstile.

Primer:

Ako se pravilom u listi predviđa da se za određen tekstilni predmet (kao što su pantalone) mora upotrebiti predivo, to ne zabranjuje upotrebu metalnih predmeta, kao što su dugmad, pošto se dugmad ne svrstavaju u Glave 50 do 63. Iz istog razloga to ne sprečava da se upotrebe patent-zatvarači, i pored toga što patent-zatvarači normalno sadrže tekstile.

6.3. Kada se primenjuje procentualno pravilo prilikom utvrđivanja vrednosti upotrebljenih materijala bez porekla, mora da se uzme u obzir vrednost materijala koji se ne svrstavaju u Glave 50 do 63.

Napomena 7:

7.1. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, pod pojmom “specifični procesi” podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom:

(v) kreking;

(g) davanje drugih oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarivača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima; dekolorizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija.

7.2. U svrhe primene tar. br. 2710, 2711 i 2712, pod pojmom “specifični procesi” podrazumeva se sledeće:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija veoma jakim frakcionim procesom;

(v) kreking;

(g) davanje drugog oblika;

(d) ekstrakcija pomoću selektivnih rastvarača;

(đ) proces koji obuhvata sledeće radnje: prerada sa koncentrisanom sumpornom kiselinom, oleumom ili sumpornim anhidridom; neutralizacija sa alkalnim agensima: dekolarizacija i prečišćavanje sa prirodnoaktivnom zemljom, aktiviranom zemljom, aktiviranim ugljenom ili boksitom;

(e) polimerizacija;

(ž) alkilacija;

(z) izomerizacija;

(i) samo u slučaju teških ulja koja se svrstavaju u tar. br. ex 2710, desumporizacija sa hidrogenom čiji je rezultat smanjenje najmanje 85% sadržaja sumpora kod proizvoda koji se obrađuju (ASTM D 1266-59 T metod);

(j) samo u slučaju proizvoda koji se svrstavaju u tar. br. 2710, deparafinizacija nekim drugim procesom, a ne filtriranjem;

(k) samo u slučaju teških ulja iz tar. br. ex 2710, tretman sa hidrogenom pod pritiskom od preko 20 bara i na temperaturi iznad 250°C uz upotrebu nekog drugog katalizatora, a ne onog koji izaziva desumporizaciju, kada hidrogen predstavlja aktivni element u hemijskoj reakciji. Dalji tretman ulja za podmazivanje iz tar. br. ex 2710 sa hidrogenom (npr.: hidrofiniš ili dekolorizacija) u cilju, naročito, poboljšanja boje i stabilnosti, neće se smatrati specifičnim procesom;

(l) samo u slučaju ulja za gorivo iz tar. br. ex 2710, atmosferska destilacija, pod uslovom da manje od 30% zapremine ovih proizvoda, uključujući i gubitke, destiliše na temperaturi od 300°C po metodu ASTM D 86;

(lj) samo u slučaju teških ulja, osim gasnih ulja i goriva koji se svrstavaju u tar. br. ex 2710, postupak pomoću visokofrekventnih električnih pražnjenja bez iskrenja;

(m) samo u slučaju sirovih proizvoda iz tarifnog broja ex 2712 (osim vazelina, ozokerita, voska od lignita ili treseta, parafina koji sadrže po masi manje od 0,75% ulja), uklanjanje ulja frakcionom kristalizacijom.

7.3. U svrhe primene tar. br. ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, jednostavne radnje, kao što su čišćenje, pretakanje, otklanjanje soli, izdvajanje vode, filtriranje, bojadisanje, stavljanje oznaka, dobijanje sumpornog sadržaja, kao rezultata mešanja proizvoda sa raznim sumpornim sadržajima, odnosno bilo koja kombinacija ovih ili sličnih radnji ne dodeljuju status porekla.

PRILOG II PROTOKOLA 3

LISTA OBRADE ILI PRERADE KOJU TREBA IZVRŠITI NA MATERIJALIMA BEZ POREKLA KAKO BI PRERAĐENI PROIZVOD

MOGAO DA STEKNE STATUS PROIZVODA SA POREKLOM

Svi proizvodi navedeni u listi ne moraju biti obuhvaćeni Sporazumom. Iz tog razloga neophodno je konsultovati ostale delove Sporazuma.

HS tarifni broj Naimenovanje Obrada ili prerada izvršena na materijalima bez porekla, a koja im daje status proizvoda sa poreklom (1) (2) (3) ili (4) Glava 1 Žive životinje Sve životinje iz Glave 1 biće u potpunosti dobijene Glava 2 Meso i drugi klanični proizvodi za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glava 1 i 2 u potpunosti dobijeni Glava 3 Ribe, ljuskari, mekušci i ostali vodeni beskičmenjaci Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 u potpunosti dobijeni ex Glava 4 0403 Mleko i proizvodi od mleka; živinska i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog porekla, nepomenuti, niti obuhvaćeni na drugom mestu; osim:Mlaćenica, kiselo mleko, kisela pavlaka, jogurt, kefir i ostalo fermentisano ili zakiseljeno mleko ili pavlaka, koncentrovani, nekoncentrovani sa sadržajem dodatog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, aromatizovani ili sa dodatim voćem, jezgrastim voćem ili kakaom Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeniProizvodnja kod koje: – su svi upotrebljeni materijali iz Glave 4 u potpunosti dobijeni,- su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim soka od ananasa, limete ili grejpfruta), iz tar. br. 2009, sa poreklom, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 5 ex 0502 Proizvodi životinjskog porekla, na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni; osim:Pripremljene čekinje od pitomih ili divljih svinja Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 5 u potpunosti dobijeniČišćenje, dezinfekcija, sortiranje i ispravljanje čekinja i dlaka Glava 6 Živo drveće i druge biljke; lukovice, korenje i slično; sečeno cveće i ukrasno lišće Proizvodnja kod koje:- su svi upotrebljeni materijali iz Glave 6 u potpunosti dobijeni, i – vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 7 Povrće, korenje i krtole za jelo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 7 u potpunosti dobijeni Glava 8 Voće za jelo; kore agruma ili dinja i lubenica Proizvodnja kod koje: – je svo voće koje se koristi u potpunosti dobijeno, i- vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 9 Kafa, čaj, mate čaj i začini; osim: Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 9 u potpunosti dobijeni 0901 Kafa, pržena ili nepržena sa ili bez kofeina; ljuspice i opne kafe; zamene kafe koje sadrže kafu u bilo kom procentu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja 0902 Čaj, nearomatizovan ili aromatizovan Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja ex 0910 Mešavine začina Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja Glava 10 Žitarice Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 10 u potpunosti dobijeni ex Glava 11 Proizvodi mlinske industrije; slad; skrob, inulin; gluten od pšenice; osim: Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice, jestivo povrće, korenje i krtole (gomolje) iz tar. br. 0714 ili voće u potpunosti dobijeni ex 1106 Brašno, griz i prah, od suvog oljuštenog mahunastog povrća iz tar. br. 0713 Sušenje i mlevenje mahunastog povrća iz tar. br. 0708 Glava 12 Uljano semenje i plodovi; razno zrnevlje, seme i plodovi; industrijsko i lekovito bilje; slama i stočna hrana (kabasta) Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 12 u potpunosti dobijeni 1301 Šelak: prirodne gume, smole, gume-smole i uljane smole (npr.: balzami) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz tar. br. 1301 nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika 1302 Biljni sokovi i ekstrakti; pektinske materije, pektinati i pektati; agar-agar i ostale sluzi i zgrušivači, dobijeni od biljnih proizvoda, modifikovani ili nemodifikovani: – Sluzi i zgušnjivači, dobijeni iz biljnih proizvoda, modifikovani Proizvodnja od nemodifikovane sluzi i sredstava za zgušnjavanje – Ostalo Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala nije veća od 50% cene proizvoda franko fabrika Glava 14 Biljni materijali za pletarstvo; biljni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 14 u potpunosti dobijeni ex Glava 15 Masnoće i ulja životinjskog i biljnog porekla i proizvodi njihovog razlaganja; prerađene jestive masnoće; voskovi životinjskog i biljnog porekla; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 1501 Svinjska masnoća (uključujući jestivu mast) i živinska masnoća, osim onih iz tar. br. 0209 ili 1503: – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0203, 0206 ili 0207 ili od kostiju iz tar. br. 0506 – Ostalo Proizvodnja od mesa ili drugih jestivih klaničnih proizvoda od svinjskog mesa iz tar. br. 0203 ili 0206 ili od mesa i jestivih otpadaka od živine iz tar. br. 0207 1502 Masnoće od životinja vrste goveda, ovaca i koza, osim onih iz tar. br. 1503: – Masnoće od kostiju ili otpadaka Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 0201, 0202, 0204 ili 0206 ili od kostiju iz tar. br. 0506 1504 Masti i ulja kao i njihove frakcije, od riba ili morskih sisara, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1504 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni ex 1505 Prečišćeni (rafinisani) lanolin Proizvodnja od sirove masnoće od vune iz tar. br. 1505 1506 Ostale masti ili ulja životinjskog porekla i njihove frakcije, prečišćeni ili neprečišćeni, ali hemijski nemodifikovani: – Čvrste frakcije Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1506 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni 1507 do 1515 Ulja biljnog porekla i njihove frakcije:- Sojino ulje, ulje od kikirikija, palmino ulje, ulje od kokosovog oraha (kopre), ulje od palminog jezgra (koštice), ulje od “babasua”, tungovo ulje, oitikika ulje, vosak smreče i japanski vosak, frakcije jojoba ulja i ulja za tehničke i industrijske namene, osim za proizvodnju hrane za ljudsku ishranu Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Čvrste frakcije, osim onih od jojoba ulja Proizvodnja od ostalih materijala iz tar. br. 1507 do 1515 – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni 1516 Masti i ulja životinjskog ili biljnog porekla i njihove frakcije, delimično ili potpuno hidrogenizovani, interesterifikovani, reesterifikovani ili eleidinizovani, rafinisani ili nerafinisani, ali dalje nepripremljeni Proizvodnja kod koje su:- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 1517 Margarin, mešavine i preparati od masti ili ulja životinjskog ili biljnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, podobni za jelo, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tar. br. 1516 Proizvodnja kod koje su:- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 4 u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni biljni materijali u potpunosti dobijeni. Međutim, mogu da se upotrebe i materijali iz tar. br. 1507, 1508, 1511 i 1513 Glava 16 Prerađevine od mesa, riba, ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka Proizvodnja od:- životinja iz Glave 1 i/ili- svi upotrebljeni materijali iz Glave 3 biće u potpunosti dobijeni ex Glava 17 Šećer i proizvodi od šećera; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 1701 Šećer od šećerne trske i šećerne repe i hemijski čista saharoza, u čvrstom stanju, sa dodatim sredstvima za aromatizaciju ili materijama za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1702 Ostali šećeri, uključujući hemijski čistu laktozu, maltozu, glikozu i fruktozu u čvrstom stanju; šećerni sirupi bez dodatih sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje; veštački med i mešavine veštačkog i prirodnog meda; karamel: – Hemijski čista maltoza ili fruktoza Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., uključujući i od ostalih materijala iz tar. br. 1702 – Ostali šećeri u čvrstom obliku, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika – Ostalo Proizvodnja kod koje su svi upotrebljeni materijali sa poreklom ex 1703 Melase dobijene prilikom ekstrakcije ili rafinisanja šećera, sa dodatkom sredstava za aromatizaciju ili materija za bojenje Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1704 Proizvodi od šećera (uključujući belu čokoladu), bez kakaa Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika Glava 18 Kakao i proizvodi od kakaa Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost ovih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1901 Ekstrakt slada; prehrambeni proizvodi od brašna, ječma, griza, skroba i ekstrakta slada bez dodatka kakaa ili sa dodatkom kakaa u prahu u količini manjoj od 40% po masi kakaa, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugom mestu nepomenuti niti uključeni; prehrambeni proizvodi od robe iz tar. br. 0401 do 0404 bez dodatka kakao praha ili sa sadržajem kakaa manjim od 5% po masi, računato na potpuno odmašćenu osnovu, na drugommestu nepomenuti, niti obuhvaćeni: – Ekstrakt slada Proizvodnja od žitarica iz Glave 10 – Ostalo Proizvodnja: – od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1902 Testenine, kuvane ili nekuvane ili punjene (mesom ili drugim materijalima) ili na drugi način pripremljene, kao što su špageti, makaroni, rezanci, lazanje, njoki, ravijoli, kaneloni; kus-kus, pripremljeni ili nepripremljeni: – sa sadržajem 20% ili manje po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata), u potpunosti dobijeni – sa sadržajem više od 20% po masi mesa, iznutrica, ribe, ljuskara ili mekušaca Proizvodnja kod koje su:- sve upotrebljene žitarice i njihovi derivati (osim tvrde pšenice i njenih derivata) u potpunosti dobijeni, i- svi upotrebljeni materijali iz Glave 2 i 3 u potpunosti dobijeni 1903 Tapioka i zamene tapioke pripremljeni od skroba u obliku ljuspica, zrnaca, perli i sličnih oblika Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od skroba od krompira iz tar. br. 1108 1904 Proizvodi za ishranu dobijeni bubrenjem ili prženjem žitarica ili proizvoda od žitarica (npr.: kukuruzne pahuljice); žitarice (osim kukuruza), u zrnu ili u obliku pahuljica ili na drugi način obrađenog zrna (osim brašna, ječma i griza), prethodno kuvane ili na drugi način pripremljene, na drugom mestu nepomenute, niti obuhvaćene Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 1806,- kod koje su sve upotrebljene žitarice i brašno (osim tvrde pšenice i kukuruza vrste Zea indurata i njihovih derivata) u potpunosti dobijeni, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 1905 Hleb, peciva, kolači, biskviti i ostali pekarski proizvodi sa dodatkom kakaa ili bez dodatka kakaa; nafora, kapsule za farmaceutske proizvode, oblande, pirinčana hartija i slični proizvodi Proizvodnja od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz Glave 11 ex Glava 20 Proizvodi od povrća, voća ili ostalih delova bilja, osim: Proizvodnja kod koje je svo upotrebljeno voće ili povrće u potpunosti dobijeno ex 2001 Jam, slatki krompir i slični jestivi delovi bilja sa sadržajem najmanje 5% po masi skroba, pripremljeni ili konzervisani u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2004 i ex 2005 Krompir u obliku brašna, griza, ljuspi, pripremljen ili konzervisan na drugi način, osim u sirćetu ili sirćetnoj kiselini Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 2006 Povrće, voće, jezgrasto voće, kore od voća i ostali delovi bilja, konzervisani u šećeru (kandirani) Proizvodnja kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 2007 Džemovi, voćni želei, marmelade, voćni pirei i voćne paste dobijeni kuvanjem, sa dodavanjem ili bez dodavanja šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex 2008 – Jezgrasto voće, bez dodatka šećera ili alkohola Proizvodnja kod koje je vrednost svog upotrebljenog jezgrastog voća sa poreklom i zrna uljarica iz tar. br. 0801, 0802 i 1202 do 1207, veća od 60% cene proizvoda franko fabrika – Puter od kikirikija; mešavine od žitarica; palmina jezgra; kukuruz Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod – Ostalo, osim voća i jezgrastog voća kuvanog na drugi način, osim u vodi ili na pari, bez dodatka šećera, smrznutog Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika 2009 Voćni sokovi (uključujući širu od grožđa) i sokovi od povrća, nefermentisani i bez dodatka alkohola, sa dodatkom ili bez dodatka šećera ili ostalih sredstava za zaslađivanje Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika ex Glava 21 Razni proizvodi za ishranu; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod 2101 Ekstrakti, esencije i koncentrati kafe, čaja, mate čaja ili preparata na bazi tih proizvoda ili na bazi kafe, čaja ili mate čaja; pržena cikorija i ostale pržene zamene kafe i ekstrakti, esencije i koncentrati tih proizvoda Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje je cikorija koja se upotrebljava u potpunosti dobijena 2103 Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva; brašno od slačice i pripremljena slačica (senf): – Preparati za sosove i pripremljeni sosovi; mešani začini i mešana začinska sredstva Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod. Međutim, može da se upotrebe brašno ili griz od slačice ili pripremljena slačica – Brašno od slačice i pripremljena slačica Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja ex 2104 Supe i čorbe i preparati za te proizvode Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od pripremljenog ili konzervisanog povrća iz tar. br. 2002 do 2005 2106 Prehrambeni proizvodi na drugom mestu nepomenuti, niti obuhvaćeni Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franro fabrika ex Glava 22 Pića, alkoholi i sirće; osim: Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod, i- kod koje su svo upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni 2202 Voda, uključujući mineralnu vodu i gaziranu vodu, sa dodatkom šećera ili drugih sredstava za zaslađivanje ili aromatizaciju i ostala bezalkoholna pića, osim sokova od voća i povrća koji se svrstavaju u tar. br. 2009 Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod,- kod koje vrednost svih upotrebljenih materijala iz Glave 17 nije veća od 30% cene proizvoda franko fabrika, i- kod koje su svi upotrebljeni voćni sokovi (osim sokova od ananasa, limete ili grejpfruta) sa poreklom 2207 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine 80% zapremine ili jači; etil-alkohol i ostali alkoholi, denaturisani, bilo koje jačine Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim od materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa u potpunosti dobijeni, ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine 2208 Nedenaturisan etil-alkohol alkoholne jačine manje od 80% zapr.; rakije, likeri i ostala alkoholna pića Proizvodnja:- od materijala iz bilo kog tar. br., osim materijala iz tar. br. 2207 ili 2208, i- kod koje su upotrebljeno grožđe ili materijali dobijeni od grožđa, u potpunosti dobijeni ili, ako su svi ostali upotrebljeni materijali sa poreklom, može da se upotrebi arak do 5% zapremine ex Glava 23 Ostaci i otpaci prehrambene industrije; pripremljena hrana za životinje; osim: Proizvodnja od materijala iz bilo kog tarifnog broja, osim od materijala iz tarifnog broja u koji se svrstava sam proizvod ex 2301 Brašno od kita; brašno, prah i pelete od riba ili ljuskara, mekušaca ili ostalih vodenih beskičmenjaka, nepodobni za ljudsku ishranu Proizvodnja kod koje su upotrebljeni materijali iz Glave