Akcioni plan za sporovođenje Strategije suprostavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009-2014. godine (sa tabelom)

A K C I O N I P L A N

ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE SUPROTSTAVLjANjA ILEGALNIM MIGRACIJAMA U REPUBLICI SRBIJI ZA PERIOD 2009-2014. GODINE

I. UVOD

Strategijom suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009-2014. godine („Službeni glasnik RS”, br. 25/09), koju je Vlada usvojila 26. marta 2009. godine (u daljem tekstu: Strategija), predviđeno je da će se Akcionim planom za sprovođenje Strategije (u daljem tekstu: Akcioni plan) preciznije regulisati sva relevantna pitanja implementacije ove strategije, a posebno uspostavljanje efikasne organizacione strukture, strategijski nadzor, kontrola, praćenje, evaluacija i revidiranje Strategije.

Akcioni plan predstavlja skup konkretnih aktivnosti kojima se planira realizacija osnovnih ciljeva predviđenih Strategijom. On se sastoji od narativnog i tabelarnog dela.

Akcioni plan počinje narativnim delom, podeljenim u sledeće odeljke: Uvod, Cilj Akcionog plana, Nadzor i kontrola, Finansijski efekti.

U drugom delu Akcionog plana nalazi se tabela koja sadrži sledeće kolone: posebni ciljevi, aktivnosti, indikatori, nosioci, rokovi, resursi i rizici za sprovođenje Akcionog plana. Ovim se precizno određuju svi elementi potrebni za uspešno sprovođenje plana.

Nosioci aktivnosti su nadležni državni organi i subjekti civilnog društva.

U ostvarenju ciljeva Strategije nužno je zajedničko delovanje nadležnih državnih organa, sa podeljenom odgovornošću, imajući u vidu multidisciplinarnost ove problematike. Na nacionalnom nivou potrebno je kontinuirano obezbeđivati finansijske, zakonodavne i institucionalne uslove potrebne za sprovođenje svih aktivnosti iz Akcionog plana. Pri tome, veoma je važna uloga šire društvene zajednice, gde je potrebno posebno istaći značaj saradnje državnih institucija, građana, civilnog društva i privatnog sektora na sprovođenju aktivnosti u suprotstavljanju ilegalnim migracijama.

II. CILj AKCIONOG PLANA

Cilj Akcionog plana je implementacija Strategije, kroz ispunjavanje njenih osnovnih ciljeva sprovođenjem aktivnosti.

Strategijom su predviđeni sledeći opšti ciljevi:

Razvijanje kapaciteta i kompetencija subjekata koji stvaraju i razvijaju

strategiju;

Razvijanje saradnje sa partnerima i ostalim

zainteresovanim subjektima Strategije;

– Razvijanje metodologije suprotstavljanja ilegalnim

migracijama (proaktivne i reaktivne mere);

– Razvijanje sistema mera prema različitim

kategorijama ilegalnih migranata;

– Uspostavljanje nacionalnog koncepta suprotstavljanja ilegalnim

migracijama u domenu pojačanih uzroka i različitih vrsta i oblika

ispoljavanja.

Cilj Akcionog plana će se ostvariti usklađenim radom državnih organa – nosilaca suprotstavljanja ilegalnim migracijama čijim će radom koordinirati Savet za suprotstavljanje ilegalnim migracijama (u daljem tekstu: Savet). Državni organi će, na predlog Saveta, formirati resorne timove za implementaciju Akcionog plana.

III. NADZOR I KONTROLA

Praćenje implementacije Akcionog plana vrši se preko indikatora koji su u njemu utvrđeni. Za praćenje implementacije zaduženo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Ono će svoje izveštaje o napretku periodično dostavljati Savetu, koji na osnovu njih izveštava Vladu svakih devedeset dana, i vrši evaluaciju jednom godišnje. Radi veće delotvornosti, Savet će, u roku od šezdeset dana, ustanoviti instrumente i mehanizme za praćenje učinka, i to: plan praćenja i evaluacije i metodologiju za prikupljanje podataka. U skladu sa rezultatima evaluacije, Savet predlaže Vladi eventualno revidiranje i prilagođavanje Strategije i Akcionog plana. Izveštaji o napretku biće dostupni javnosti na veb stranici Ministarstva unutrašnjih poslova.

IV. FINANSIJSKI EFEKTI

Za sprovođenje Akcionog plana nisu opredeljena posebna sredstva u budžetu za 2010. godinu, ali imajući u vidu to da se radi o dvogodišnjem planu i da aktivnosti tek treba da se uvode i sprovode nakon formiranja predviđene organizacione strukture, odnosno do usvajanja budžeta za 2011. godinu nadležni državni organi koristiće redovna sredstva. Sagledaće se mogućnost da se troškovi koji nisu predviđeni u okviru redovnih troškova ministarstava finansiraju iz sredstava donacija međunarodnih organizacija.

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07 i 65/08), na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova,

Vlada donosi

Z A K Lj U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije suprotstavljanja ilegalnim migracijama u Republici Srbiji za period 2009-2014. godine, koji je sastavni deo ovog zaključka.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 019-9043/2010

U Beogradu, 9. decembra 2010. godine

V L A D A

POTPREDSEDNIK Božidar Đelić

Ostavite komentar