Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine (sa Akcionim planom i prilozima)

Akcioni plan za sprovođenje Strategije regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period od 2016 do 2017. godine

OPŠTI CILj Uspostavljanje efikasnog, efektivnog i transparentnog sistema upravljanja javnim politikama i zakonodavnim procesom, baziranog na podacima i činjenicama (eng. Evidence-based policies) i drugim načelima dobre regulatorne prakse Pokazatelj uticaja na nivou opšteg cilja Unapređenje efektivnosti Vlade – Indeks upravljanja Svetske banke Polazna godina Pokazatelj ishoda na nivou posebnog cilja Delotvornost vlasti (Svetska banka) Polazna godina Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere Ministarstvo finansija (u daljem tekstu: MF) Partneri u realizaciji RSJP Generalni sekretarijat Vlade (u daljem tekstu: GS) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Zakon o planskom sistemu u Republici Srbiji Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće broja dokumenata javnih politika za koje je Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP) dao mišljenje da su usaglašeni sa uspostavljenim pravnim okvirom za upravljanje javnim politikama, u ukupnom broju dokumenata javnih politika koji su dostavljeni na mišljenje RSJP-u na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0% 30% Izveštaj o radu VladeIzveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MFGeneralni sekretarijat Vlade (u daljem tekstu: GS)Služba za upravljanje kadrovima (u daljem tekstu: SUK) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva;Sektorska budzetska podrška GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj obučenih državnih službenika iz upravljanja javnim politikama u skladu sa jedinstvenim pravnim okvirom za upravljaanje javnim politikama, na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 250 zaposlenih Izveštaj o radu RSJPIzveštaj o radu SUK Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji Stalna konferencija gradova i opština (u daljem tekstu: SKGO)MFNacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (u daljem tekstu: NALED) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva;Sektorska budzetska podrška GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj obučenih zaposlenih u jedinicama loklane samouprave (JLS) iz upravljanja javnim politikama u skladu sa jedinstvenim pravnim okvirom za upravljaanje javnim politikama, na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 500 zaposlenih i 300 nosilaca političkih funkcija Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MDULS;SKGO; Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere, jer sprovodi u skladu sa protokolima o međusobnoj saradnji JLS, ali MDULS može, ako se za tim ukaže potreba, sprovesti aktivnost usvajanja uputstva, kojim će bliže urediti modele sprovođenja ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj JLS koje su uspostavile međusobnu saradnju u izradi dokumenata javnih politika Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 20 Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere MF Partneri u realizaciji RSJPMDULS Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID Projekat za unapređenje poslovnog okruženja (u daljem tekstu: USAID BEP); GIZ – Program za pravne reforme Propisi kroz koje se mera sprovodi Zakon planskom sistemu u Republici Srbiji Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće broja srednjoročnih planova organa državne uprave izrađenih u skladu sa uspostavljenim pravnim okvirom za srednjoročno planiranje, u ukupnom broju srednjoročnih planova organa državne uprave Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0% 30% Izveštaj o radu VladeIzveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MFGSSUK Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva;Sektorska budzetska podrška GIZ – Program za pravne reforme; USAID BEP Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj obučenih državnih službenika iz srednjoročnog planiranja Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 250 Izveštaj o radu RSJPIzveštaj o radu SUK Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji SKGONALED Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva;Sektorska budzetska podrška GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj obučenih zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave (JLS) iz srednjoročnog planiranja u skladu sa jedinstvenim pravnim okvirom za srednjoročno planiranje, na godišnjem nivou Početna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 500 zaposlenih, 300 nosilaca političkih funkcija Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere MDULS Partneri u realizaciji RSJP;GSSUK Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Izmena Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“ br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13) Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj ODU čiji akti koji uređuju sistematizaciju radnih mesta, a predviđaju studijsko-analitičke poslove Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Utvrdiće se u 1. kvartalu 2016. 50% Izveštaj o radu RSJPIzveštaj o radu MDULS Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji GSMF Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva;Sektorska budzetska podrška Propisi kroz koje se mera sprovodi Uredba o sadržini i način vođenja i održavanja Informacionog sistema za planiranje i izveštavanje Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelji izlaznog rezultata Učešće unetih planskih dokumenata u JIS u odnosu na ukupan broj planskih dokumenata Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 15% Izveštaj o radu RSJPJavno dostupan JIS Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MFSUK Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva;Sektorska budzetska podrška GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj obučenih državnih službenika za korišćenje JIS-a Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 minimalno 2 zaposlena po ODU Izveštaj sastavljen od strane RSJP Operativne aktivnosti Br. Pokazatelj učinka (ishoda) na nivou posebnog cilja Indeks kvaliteta propisa Svetske banke Polazna godina Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MFRepublički sekretarijat za zakonodavstvo (u daljem tekstu: RSZ) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Zakon o planskom sistemu u Republici Srbiji Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikamaPoslovnik Vlade („Službeni glasnik RS“ br. 61/06 – prećišćen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće broja predloga podzakonskih akata koje donosi Vlada i ODU dostavljenih na mišljenje RSJP, u odnosu na ukupan broj usvojenih podzakonskih akata koje Vlada i ODU donose na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0% 25% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MFRSZ Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika Poslovnik Vlade („Službeni glasnik RS“ br. 61/06 – prećiščen tekst, 69/08, 88/09, 33/10, 69/10, 20/11, 37/11, 30/13 i 76/14) Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće broja nacrta zakona usaglašenih sa metodologijom za analizu efekata propisa u ukupnom broju nacrta zakona dostavljenih na mišljenje RSJP za koje je potrebno uraditi analizu efekata, na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 53% 65% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere MDULS Partneri u realizaciji RSJP Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Izmena Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS“ br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13) Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj ODU čiji akti koji uređuju sistematizaciju radnih mesta, a predviđaju studijsko-analitičke poslove Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Utvrdiće se u 1. kvartalu 2016. 50% Izveštaj sastavljen od strane RSJP Operativne aktivnosti – identične kao u 1.8.1. Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Popunjena sva sistematizovana mesta u organizacionoj jedinici RSJP koja se bavi kontrolom kvaliteta analize efekata propisa Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 5 9 Informator o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji SUK Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; GIZ – Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelji izlaznog rezultata Broj državnih službenika u ODU osposobljenih za sprovođenje kvalitetnog AEP procesa Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Utvrdiće se kroz aktivnost 2.6.7. Porast od 20% u odnosu na polaznu vrednost Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MFMinistartvo privrede (u daljem tekstu: MP) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID BEP Propisi kroz koje se mera sprovodi Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće propisa uz koje je RSJP-u dostavljen MSP test u ukupnom broju propisa dostavljenih na mišljenje RSJP na godišnjem nivou, za koje je potrebno izraditi MSP test Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0% 30% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji SUKMP Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID – Projekat za bolje uslove poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelji izlaznog rezultata Broj obučenih državnih služebenika za upotrebu MSP testa na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 70 Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Inatitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji GSRSZMFKEI Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; Propisi kroz koje se mera sprovodi Odluka Vlade o osnivanju koordinacionog tela za regualatornu reformu i upravljanje javnim politikama Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelji izlaznog rezultata Broj sastanaka koordinacionog tela na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 6 Administrativni izvor – GS Operativne aktivnosti Br. Pokazatelj učinka (ishoda) na nivou posebnog cilja Regulatorno i parafiskalno opterećenje Polazna godina Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MF Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva USAID – Projeket za bolje uslove poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikama Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće propisa uz koje je dostavljen izveštaj o sprovedenoj AEP, koji sadrži podatke o merenjima administrativnih troškova, koje će ti propisi prouzrokovati privredi i građanima, u odnosu na ukupan broj propisa dostavljen RSJP na mišljenje na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Utvrdiće se u 4 kvartalu 2016. aktivnošću 3.1.2. 30% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MP Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID – Projeket za bolje uslove poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Dostupan kalkulator za merenje administrativnih troškova (NE/DA) Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Ne Da Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MP;MF;Organizacije civilnog društva (u daljem tekstu: OCD) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID – Projekat za bolje uslove poslovanjaIPA 2013 – Projekat za unapređenje uslova poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće administrativnih troškova u bruto društvenom proizvodu ( u daljem tekstu: BDP) Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 3,6% BDP 3,2% BDP Izveštaj sastavljen od strane RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji SUKMP Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID – Projeket za bolje uslove poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelji izlaznog rezultata Broj državnih službenika obučenih za primenu kalkulatora za merenje administrativnih zahteva Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 minimum 2 drž. službenika po ODU Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji nadležni ODUMP Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva USAID – Projeket za bolje uslove poslovanjaIPA 2013 – Projekat za unapređenje uslova poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi propisi u sektoru identifikovani za stavljanje van snage, odnosno izmenu/dopunu Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Broj sprovedenih pilota za pojednostavljenje sektorskih propisa Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 2 Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MP;MF;Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija (u dalje tekstu:MTT)Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: PKS);MDULS – Direkcija za eUpravu Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva GIZ-Program za reformu javne upraveIPA 2013 – Projekat „Podrška u implementaciji Akcionog plana za poboljšanje poslovnog okruženja“ Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće unetih administrativnih zahteva u javni registar administrativnih procedura u odnosu na ukupan broj administrativnih zahteva Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 15% Administrativni izvor – RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MDULS – Direkcija za eUpravu;MP Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva GIZ-Program za pravne reformeIPA 2013 – Projekat „Podrška u implementaciji Akcionog plana za poboljšanje poslovnog okruženja“ Propisi kroz koje se mera sprovodi Mera će se sprovesti odgovarajućim propisom Rok za realizaciju 2017. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Obuhvaćenost administrativnih zahteva javnim registrom Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0% 70% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Pokazatelj učinka (ishoda) na nivou posebnog cilja Transparentnost vladinog kreiranja politika Polazna godina Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MP;MDULS – Direkcija za eUpravu Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva USAID – Projeket za bolje uslove poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Povećanje broja dostavljenih inicijativa građana i privrede Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 10 godišnje 40 godišnje Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MF;MDULS; GS;RSZ;KEIKancelarija za saradnju sa civilnim društvom (u daljem tekstu: Kancelarija CD) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva GIZ-Program za pravne reforme Propisi kroz koje se mera sprovodi Zakon o planskom sistemu u Republici Srbiji Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikama, analizi efekata javnih politika i propisa i sadržaju pojedinačnih dokumenata javnih politika;Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planovadrugi propisi za koje se nakon sprovedene aktivnosti 4.2.4. utvrde da je potrebno izmeniti/dopuniti Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće broja nacrta zakona za koje je u toku procesa izrade sprovedena javna rasprava u ukupnom broju nacrta zakona koji su doneti na godišnjem nivou Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 50% 65% Administrativni – GS Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Regulatorna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji MF;MDULS; GS;RSZ;Kancelarija CD Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva GIZ-Program za pravne reforme; Propisi kroz koje se mera sprovodi Zakon o planskom sistemu u Republici Srbiji Uredba o metodologiji za upravljanje javnim politikama;Uredba o metodologiji za izradu srednjoročnih planova Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata 1. Učešće broja propisa dostavljenih na mišljenje RSJP za koje su u toku procesa izrade sprovedene konsultacije Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Utvrdiće se u 1. kvartalu 2016. godine na osnovu izveštaja o sprovedenoj AEP 65% Izveštaj o radu RSJP 2. Učešće broja dokumenata javnih politika dostavljenih na misšljenje RSJP za koje su u toku procesa izrade sprovedene konsultacije Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 50% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Intitucionalno upravljačko organizaciona Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva GIZ-Program za pravne reforme;Švajcarska agencija za razvoj Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelj izlaznog rezultata Učešće istraživanja od javnog značaja predstavljenih u bazi RSJP u odnosu na ukupna istraživanja od javnog značaja od zanačaja za javne politike i kreiranje propisa Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: 0 25% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti Br. Vrsta mere Informativno edukativna Institucija odgovorna za realizaciju mere RSJP Partneri u realizaciji SUKMPMFKancelarija za CDMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine (u daljem tekstu: MPZŽS)Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (udaljem tekstu: MPNT) Procenjena finansijska sredstva Budzet Republike Srbije Sredstva međunarodne pomoći Redovna budzetska sredstva; USAID – Projeket za bolje uslove poslovanjaIPA 2013 – Projekat za unapređenje uslova poslovanja Propisi kroz koje se mera sprovodi Usvajanje posebnog propisa nije uslov za sprovođenje ove mere Rok za realizaciju 2016. godina Pokazatelji izlaznog rezultata Povećanje broja konsultovanih zainteresovanih strana u konsultativnom postupku Polazna vrednost: Ciljana vrednost: Izvor provere: Utvrdiće se u 2 kvartalu 2016. 30% Izveštaj o radu RSJP Operativne aktivnosti

|Br. |Naziv aktivnosti |Institucija odgovorna za realizaciju aktivnosti |Partneri u realizaciji |Pokazatelj realizacije |Izvor provere |Rok za realizaciju | | |4.5.1. |Promotivne aktivnosti na podizanju svesti javnosti o značaju učestvovanja u konsultacijama u procesu pripreme predloga javnih politika i propisa |RSJP |Kancelarija CD

MDULS |- Održan okrugli sto sa predstavnicima OCD

– Objavljeni promotivni tekstovi na internet stranama ODU |Internet stranica

www.rsjp.gov.rs

www.civilnodrustvo.gov.rs |1. kvartal 2016 godine, pa kontinuirano | | |4.5.2. |Analiza stepena učešća zainteresovanih strana u konsultativnom procesu tokom izrade predloga javnih politika i nacrta zakona |RSJP |Kancelarija za saradnju sa CD |Izveštaj o stepenu učešća zainteresovanih strana u konsultativnom procesu tokom izrade predloga javnih politika i nacrta zakona

Godišnji izveštaj o sprovedenim javnim raspravama i konsultativnom procesu u postupku izrade propisa, sa preporukama za unapređenje procesa javne rasprave |Internet stranice www.rsjp.gov.rs

www.civilnodrustvo.gov.rs |2. kvartal 2016 godine | |

Ostavite komentar