Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine (sa Akcionim planom i prilozima)

Prilog 1. Pregled dokumenata javnih politika u Republici Srbiji, po utvrđenim oblastima javnih politika

1) Pravosuđe i pravni sistem obuhvata pitanja vladavine prava, i jačanje pravosuđa i pravosudnog sistema (organizacije, nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa i mreža sudova, zatvorskog sistema i korišćenje alternativnih sankcija), osiguravajući osnovna ljudska i manjinska prava, borbu protiv korupcije u javnom sektoru i privredi kao i podršku zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Tri strategije nemaju utvrđen rok važenja, dok ostale traju kraće od 8 godina. Iako je u svim strategijama predviđeno donošenje akcionih planova, 5 sadrži isti, pri čemu je za dva istekao rok važenja. Nijedan dokument nema finansijski plan sprovođenja mera i aktivnosti, dok su jedino u Nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji od 2013. do 2018. ciljevi kvantifikovani što omogućava praćenje ostvarenja rezultata.

Grafikon 1: Učešće važećih dokumenata u oblasti pravosuđe i pravni sistem sa definisanim kriterijumima

Tabela 1: Pravosuđe i pravni sistem – važeći dokumenti javnih politika

2) Unutrašnja bezbednost. Ova oblast pokriva opštu bezbednost i sigurnost, prevenciju i odbranu od raznih vrsta kriminala, kao i upravljanje i kontrolu granica, uključujući migracije i azil, zaštitu od požara, zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama. Prema broju donetih dokumenata javnih politika (10) ovo je jedna od najbrojnijih oblasti. Međutim, samo tri strategije imaju važeće akcione planove. Nijedna strategija nema kvantifikovane ciljeve, dok su jedino u Strategiji za upravljanje granicama identifikovana potrebna finansijska sredstva. U pet dokumenata nije određen rok važenja.

Grafikon 2:Učešće važećih dokumenata u oblasti javna bezbednostsa definisanim kriterijumima

Tabela 2: Unutrašnja bezbednost – važeći dokumenti javnih politika

3) Nacionalna bezbednost. Ova oblast se odnosi na politiku odbrane i međunarodnu saradnju u oblasti odbrane i vojne saradnje, planiranje i pripremanje mobilizacije uređivanje i pripremanje teritorije Republike Srbije za potrebe odbrane, istraživanje, razvoj, proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme, opremanje i naoružavanje Vojske Srbije i drugih snaga odbrane. Važeće su dve strategije: Strategija odbrane Republike Srbije i Strategija nacionalne bezbednosti. Obe strategije imaju usvojene akcione planove za sprovođenje, ali ni jedna strategija nema kvantifikovane ciljeve ni procenjena finansijska sredstva, neophodna za realizaciju utvrđenih mera i aktivnosti.

Tabela 3: Nacionalna bezbednost – važeći dokumenti javnih politika

4) Javna uprava. Ova oblast odnosi se na delotvorno upravljanje i efikasan rad uprave na svim administrativnim nivoima, kao i upravljanje informacijama, statistikom, ljudskim resursima. U ovoj oblasti su važeće četiri strategije, pri čemu se kao krovni dokument nameće Strategija reforme javne uprave. Tri strategije imaju usvojene akcione planove. Jedino su u Strategiji reforme javne uprave (kroz Akcioni plan) i u Strategiji razvoja elekttronske uprave u Republici Srbiji za period od 2015. do 2018. detaljno postavljeni indikatori sa baznim i ciljnim vrednostima na nivou ciljeva i rezultata, radi adekvatnog praćenja uspešnosti, i procenjena potrebna finansijska sredstva. Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade planirana je izrada Strategije funkcionalne raspodele nadležnosti u Republici Srbiji kao i Strategija razvoja statistike u obrazovanju i nauci.

Grafikon 3:Učešće važećih dokumenata u oblasti javna upravasa definisanim kriterijumima

Tabela 4: Javna uprava – važeći dokumenti javnih politika

5) Urbanizam, prostorno planiranje i građevinarstvo pokriva: organizaciju, uređenje i korišćenje prostora Republike Srbije; urbanizam utvrđivanje uslova za izgradnju objekata; uređivanje stambenih odnosa i stambenog poslovanja; komunalnu infrastrukturu i komunalne delatnosti, izuzev proizvodnje, distribucije i snabdevanja toplotnom energijom; inspekcijski nadzor u oblasti građevine i nad objektima komunalne infrastrukture. Jedini važeći dokument javne politike, koji ima snagu krovnog dokumenta je Prostorni plan Republike Srbije za period 2010. do 2020. godine, koji usvaja Narodna skupština u formi zakona. Ovaj dokument sadrži brojne kvantitativne ciljeve. Za implementaciju Prostornog plana urađen je Program implementacije za period 2011. do 2015. godine sa potrebnim finansijskim sredstvima za sprovođenje svake aktivnosti.

6) Nauka i tehnološki razvoj. Ova oblast obuhvata razvoj i unapređenje sistema naučno-istraživačke delatnosti; usavršavanje kadrova za naučno-istraživački rad; podsticanje tehno preduzetništva; transfera znanja i tehnologija u privredi; razvoj i unapređenje inovacionog sistema u Republici Srbiji; razvoj sistema naučno-tehnoloških informacija i naučno–tehnološke infrastrukture; istraživanje u oblasti nuklearne energije; sigurnost nuklearnih objekata; proizvodnju i privremeno skladištenje radioaktivnih materijala, izuzev u nuklearnim energetskim postrojenjima. Jedini važeći dokument javne politike u ovoj oblasti je Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije u periodu od 2010. do 2015. godine.Ovaj strateški dokument sadrži kvantitativno postavljene ciljeve, finansijska sredstva i akcioni plan za sprovođenje. Prema Akcionom planu za sprovođenje Programa Vlade u narednom periodu planirano je donošenje Strategije razvoja nauke od 2016. do 2020. godine.

7) Konkurentnost. Ovom oblasti obuhvaćena su pitanja koja utiču na sposobnost privrede da na najbolji način iskoristi raspoložive potencijale (slobodno kretanje robe i kapitala, politika konkurencije, regulisano pravo privrednih društava, zaštita potrošača i bezbedni proizvodi, pružanje usluga, visokokvalitetna istraživanja i razvoj, prava intelektualne svojine, unapređenja u oblasti IKT, strane direktne investicije, razvoj klastera i poslovnih mreža, regionalni razvoj).

Grafikon 4: Učešće važećih dokumenata u oblasti konkurentnostsa definisanim kriterijumima

Tabela 5: Konkurentnost – važeći dokumenti javnih politika

Jedna je od brojnijih oblasti jer obuhvata 11 strategija. Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade planirana je izrada Strategije razvoja turizma i Strategije regionalnog razvoja. Najveći broj dokumenata pokriva period do pet godina, Strategija i politika razvoja industrije je decenijski dokument, dok u tri dokumenta nije precizno naznačen rok važenja. Iako je u svim strategijama predviđeno donošenje akcionih planova, uglavnom u roku od 6 meseci od usvajanja strategije, samo su za realizaciju 5 dokumenata doneti akcioni planovi.

8) Finansije i fiskalni sistem. Ova oblast pokrivaširok spektar poslova i aktivnosti koji se odnose na: republički budzet; utvrđivanje konsolidovanog bilansa javnih prihoda i javnih rashoda; sistem i politiku poreza, taksi, naknada i drugih javnih prihoda; upravljanje raspoloživim sredstvima javnih finansija; javni dug i finansijsku imovinu; makroekonomski i fiskalni okvir; sprečavanje pranja novca; devizni sistem i kreditne odnose sa inostranstvom, carinski sistem, kreditno – monetarni sistem; bankarski sistem; sistem plaćanja i platni promet; hartije od vrednosti i tržište kapitala; sistem računovodstva i revizije. Ovaj sektor obuhvata više strateških dokumenata koja su trenutno na snazi, pri čemu Fiskalna strategija predstavlja najvažniji dokument javnih politika u oblasti. Fiskalna strategija predstavlja srednjoročni budzetski okvir i sadrži makroekonomske projekcije za naredne dve godine. U njoj su sadržani osnovni ciljevi ekonomske i fiskalne politike. Strategija razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji od 2014. do 2018. i Nacionalna strategija protiv pranja novca i finansiranja terorizma imaju akcione planove i potrebna finansijska sredstva za njihovo sprovođenje. Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade planirana je izrada dva dokumenta javnih politika:Strategija razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru u Republici Srbiji za period 2015–2019 i Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju sa sredstvima Evropske unije sa pratećim akcionim planom.

Nacionalni program ekonomskih reformi za period 2015. do 2017. godine Vlada je usvojila 12. marta 2015. godine. program se usvaja na godišnjem nivou. Novi Program ekonomskih reformi (ERP) za period 2016. do 2018. godine, koji Ministarstvo finansija priprema u saradnji sa Narodnom bankom Srbije i Republičkim sekretarijatom za javne politike, kao i drugim nadležnim nacionalnim i međunarodnim institucijama (Evropska komisija i OECD), biće usvojen u januaru 2016. godine. Taj program sadrži, kako srednjoročni makreoekonomski i fiskalni okvir, tako i prioritetne sektorske reformske mere, koje doprinose konkurentnosti i rastu, sa preciziranim efektima koje će imati na budzet.

Program reforme upravljanja javnim finansijama 2016-2020 je Vlada Republike Srbije usvojila 28. novembra 2015. godine. Program ima za cilj podršku fisklanoj i makroekonomskoj stabilnsoti, usmerava raspodelu javnih resursa na nacionalne prioritete, podržava efikasno pružanje usluga i obezbeđuje veću transparentnost i nadzor nad javnim sredstvima. Program sadrži akcioni plan sa indikatorima, a njegova implementacija ima veliki značaj u procesu pristupanja EU.

Tabela 6: Finansije i fiskalni sistem – važeći dokumenti javnih politika

9) Energetika, mineralne sirovine i rudarstvo. Ova oblast obuhvataenergetiku – električna i toplotna energija, ugalj, nafta, gas i obnovljive izvore energije, racionalna upotreba energije i energetska efikasnost, zaštita životne sredine u oblasti energetike; rudarstvo; mineralne sirovine – izrada bilansa mineralnih sirovina; geološka istraživanja, eksploataciju svih vrsta mineralnih sirovina i geoloških resursa; inspekcijski nadzor u oblasti rudarstva. Trenutno su na snazi dve strategije sa postavljenim kvantitativnim ciljevima i procenom finansijskih sredstava. Strategija razvoja energetike nema akcioni plan, dok je sprovođenje Strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. predviđeno programima, koji još uvek nisu izrađeni.

Tabela 7: Energetika, mineralne sirovine i rudarstvo – važeća dokumenta javnih politika

10) Zaštita životne sredine i klimatske promene odnosi se na zaštitu i unapređenje životne sredine; sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine; zaštitu prirode; zaštitu vazduha; zaštitu ozonskog omotača; klimatske promene; prekogranično zagađenje vazduha i vode; zaštitu voda od zagađivanja; zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa; zaštitu od buke i vibracija; zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima; upravljanje vodama. Nacionalni program zaštite životne sredine 2010-2019. godine pokriva sve aspekte politike životne sredine i definiše strateške i specifične ciljeve u ovoj oblasti, ima određena finansijska sredstva, još uvek nije donet akcioni plan za njegovo sprovođenje. U 4 strategije nije određena godina prestanka važenja. Kvantitativno ciljevi su postavljeni u 4 dokumenta.

Tabela 8: Zaštita životne sredine i klimatske promene – važeća dokumenata javnih politika

11) Saobraćaj i komunikacije obuhvata izgradnju i uređenje železničkog, drumskog, vodnog i vazdušnog saobraćaja, unutrašnji i međunarodni prevoz i intermodalni transport; uređenje i bezbednost tehničko-tehnološkog sistema saobraćaja; telekomunikacije, odnosno elektronske komunikacije i poštanski saobraćaj; uređenje i bezbednost u oblasti elektronskih komunikacija i poštanskog saobraćaja. Oblast obuhvata 7 dokumenata javnih politika, od čega 4 strategije imaju važeći akcioni plan, dok su akcioni planovi za Strategiju razvoja informacionog društva i Strategiju razvoja elektronskih komunikacija istekli 2014. godine i potrebno je pripremiti nove za naredni period. Izuzev Strategije razvoja elektronskih komunikacija, ostale imaju kvantifikovano postavljene ciljeve. Finansijski plan definisan je u samo dva dokumenta javnih politika. U narednom periodu očekuje se usvajanje Plana razvoja železničkog, drumskog, vodnog, vazdušnog i intermodalnog transporta u Republici Srbiji od 2015. do 2020. godine. Planom rada Vlade za 2015. godinu planirana je izrada Strategije razvoja inteligentnih transportnih sistema.

Grafikon 5: Učešće važećih dokumenata oblasti saobraćaja i komunikacije sa definisanim kriterijumima

Tabela 9: Saobraćaj i komunikacije – važeća dokumenata javnih politika

12) Tržište rada. Ova oblast obuhvata pitanja koja pokrivaju sistem u oblasti radnih odnosa i prava iz rada u svim oblicima rada izuzev u državnim organima i organima jedinica lokalne samouprave i autonomne pokrajine, javnim agencijama i javnim službama; bezbednost i zdravlje na radu. Ova oblast obuhvata dve strategije, sa važećim akcionim planovima i kvantitativnim ciljevima. Finansijska sredstva su planirana samo u Nacionalnoj strategiji zapošljavanja 2011-2020.

Tabela 10: Tržište rada – važeća dokumenata javnih politika

13) Socijalna zaštita obuhvata razvoj sistema socijalne zaštite i socijalnih usluga. U ovoj oblasti su identifikovana dva dokumenta javnih politika Strategija socijalne zaštite od 2005. do 2020. godine, čije je sprovođenje u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Strategija socijalnog stanovanja, koja je u nadležnosti Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nijedana strategija nema određene kvantitativne ciljeve, dok su potrebna finansijska sredstva i akcioni plan izrađeni za Nacionalnu strategiju socijalnog stanovanja.

Tabela 11: Socijalna zaštita – važeća dokumenata javnih politika

14) Sport i omladina. Ova oblast obuhvata unapređenje društvenog položaja mladih i stvaranje uslova za ostvarivanje prava i položaja mladih u svim oblastima, kao i unapređenje i razvoj sistema, sporta i fizičke kulture. Za ostvarenje prioriteta i ciljeva utvrđenih Nacionalnom strategijom za mlade donet je Akcioni plan za period 2015-2017, kojim su precizirani indikatori za praćenje ostvarenja ciljeva i aktivnosti sa početnim i ciljnim vrednostima, nosioci i učesnici procesa realizacije i određena sredstva za realizaciju. Detaljan plan finansiranja aktivnosti sačinjen je za 2015. godinu, a za trogodišnji period 2015–2017. godine data je projekcija troškova.

S druge strage, Strategija razvoja sporta ima definisane kvantitativne ciljeve ali bez planiranih finansijskih sredstava.

Tabela 12: Sport i omladina – važeća dokumenata javnih politika

15) Zdravstvo. Oblast zdravstva pokriva pitanja koja se odnose na sistem i organizaciju zdravstvene zaštite; sistem obaveznog i drugih oblika zdravstvenog osiguranja, sadržaj zdravstvene zaštite, očuvanje i unapređenje zdravlja građana i praćenje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zdravstvenu inspekciju; proizvodnju i promet lekova, medicinskih i pomoćnih lekovitih sredstava; zdravstvenu ispravnosti životnih namirnica i predmeta opšte upotrebe u proizvodnji i prometu. U ovoj oblasti u primeni je 9 dokumenata javnih politika, od kojih samo tri imaju određene kvantitativne ciljeve. Nijedna od važećih strategija nema definisana finansijska sredstva za izvođene planiranih aktivnosti. Strategija za stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata jedina nema urađena akcioni plan. Osim strategije za prevenciju i kontrolu hroničnih nezaraznih bolesti, čiji je rok važenja do sledeće godine i Strategije o sprečavanju zloupotrebe droga za period od 2014 – 2021. godine, ostale strategije prestaju da važe u decembru 2015. godine. Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade planirana je izrada Strategije za javno zdravlje.

Grafikon 6: Učešće važećih dokumenata u oblasti zdravstvo sa definisanim kriterijumima

Tabela 13: Zdravstvo – važeća dokumenata javnih politika

16) Obrazovanje. Ova oblast obuhvata unapređenje i razvoj sistema obrazovanja, edukaciju u okviru osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja ali i sistema obrazovanja odraslih, stručno obrazovanje i obuku. Trenutno su važeća 2 dokumenta javnih politika, pri čemu u Strategiji obrazovanja odraslih u Republici Srbiji nije naznačena godina prestanka ove strategije. Strategija razvoja obrazovanja u Republici Srbiji doneta je 2012. i nameće se kao krovni dokument ove oblasti, jer su obrađeni svi vidovi obrazovanja i obuke. Ova strategija ima navedene i kvantitativne ciljeve. Akcionim planom za njeno sprovođenje konkretizovane su pojedinačne aktivnosti definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera, dok su finansijska sredstva određena samo iz budzeta i to za 2015. godinu. Definisani su pokazatelji napretka, ali bez određenih početnih i ciljnih vrednosti.

Tabela 14: Obrazovanje – važeća dokumenata javnih politika

17) Poljoprivreda i ruralni razvoj. Oblast poljoprivrede i ruralnog razvoja obuhvata sve aspekte poljoprivredne proizvodnje, preradu i konkurentnost, zaštitu bilja, bezbednost hrane, zdravlje i dobrobit životinja, razvoj šumarstva i lovstva i održiv ruralni razvoj.

Tabela 15: Poljoprivreda i ruralni razvoj – važeća dokumenata javnih politika

Za rešavanje problema u ovoj oblasti izrađena su tri dokumenta javnih politika, pri čemu se kao krovni dokument nameće Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja i jedina je sa definisanim kvantitativnim ciljevima, i projektovanim budzetom. Nedostatak ove strategije je što još uvek nije urađen akcioni plan za njeno sprovođenje. U narednom periodu očekuje se usvajanje Predloga Nacionalnog programa za poljoprivredu, Predloga Nacionalnog programa ruralnog razvoja i Predloga Strategije razvoja lovstva. Akcionim planom za sprovođenje Programa Vlade planirana je izrada novog Programa razvoja šumarstva Republike Srbije i Strategija za upravljanje sporednim proizvodima životinjskog porekla.

18) Ljudska prava i građansko društvo. Ova oblast obuhvata obezbeđivanje poštovanja ljudskih prava koje svako ljudsko biće stiče činom svog rođenja bez obzira na pol, uzrast, državljanstvo, versku ili seksualnu opredeljenost ili drugo lično svojstvo, kao i očuvanje i jačanje odnosa matične države i dijaspore i matične države i Srba u regionu. Od 12 važećih strategija iz ove oblasti, samo 5 strategija imaju važeći akcioni plan; kvantitativni ciljevi su određeni samo u 2, dok su planirana sredstva prikazana u 4. Jedino Nacionalna strategija za poboljšanje položaja žena i unapređivanje rodne ravnopravnosti 2009-2015 ima iskazane kvantitativne ciljeve, finansijska sredstva i akcioni plan. Prema ročnosti, 5 strategija je sa neodređenim rokom trajanja, 4 prestaju da važe do kraja 2015. godine. Planirana je izrada nove Strategije za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom 2016-2020.

Grafikon 7: Učešće važećih dokumenata u oblasti ljudska prava i građansko društvo sa definisanim kriterijumima

Tabela 16:Ljudska prava i građansko društvo – važeća dokumenata javnih politika

19) Kultura i informisanje obuhvata razvoj i unapređenje kulture i umetničkog stvaralaštva, razvoj i unapređenje književnog, prevodilačkog, muzičkog i scenskog stvaralaštva, likovnih i primenjenih umetnosti i dizajna, filmskog i stavralaštva u oblasti drugih audio-vizuelnih medija, zaštitu nepokretnog, pokretnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa, bibliotečku, izdavačku, kinematografsku i muzičko-scensku delatnost, sistem javnog informisanja, informisanje nacionalnih manjina, saradnju u oblasti zaštite kulturne baštine, kulturnog stvaralaštva i informisanja na jeziku i pismu pripadnika srpskog naroda u regionu. U ovoj oblasti je očigledan izostanak krovnog dokumenta. Jedina strategija koja postoji je Strategija razvoja sistema javnog informisanja u Republici Srbiji sa rokom važenja do 2016. godine. Strategija ima razrađen akcioni plan koji predviđa aktivnosti tokom celog roka važenja strategije. Kvanitativni cilj predviđa da će Republika Srbija, van teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, imati šest javnih regionalnih radio i televizijskih servisa, dok finansijska sredstva za izvođenje aktivnosti nisu predviđena.

Ostavite komentar