Strategija regulatorne reforme i unapređenja sistema upravljanja javnim politikama za period 2016-2020. godine (sa Akcionim planom i prilozima)

Prilog 2.

Načela dobre regulatorne prakse, u skladu sa Rezolucijom Narodne skupštine o zakonodavnoj politici

Narodna skupština očekuje od svih učesnika u zakonodavnom procesu da poštuju sledeća načela:

Načelo javnosti koje podrazumeva javno predstavljanje polaznih osnova zakonskog uređivanja date oblasti, naročito ciljnim grupama na koje se odnosi, te najavu, pripremu i usvajanje propisa u redovnom zakonodavnom postupku koji omogućava kvalitetno učešće javnosti na koju se ti propisi primenjuju.

Načelo neophodnosti koje podrazumeva da:

(1)se propis usvaja samo kada je to neophodno, kao rezultat sveobuhvatne analize svih regulatornih instrumenata u oblasti koja je predmet regulacije;

(2)propis ne može da sadrži nepotrebne procedure i administrativne troškove;

(3)se na osnovu kontinuiranog praćenja primene propisa utvrdi potreba da se on stavi van snage ili izmeni i dopuni.

Načelo delotvornosti koje podrazumeva da:

(1)se propisom rešavaju uočeni problemi;

(2)je propis primenljiv;

(3)propis jasno definiše ovlašćenja nadležnih državnih i nedržavnih subjekata kao nosilaca javnih ovlašćenja;

(4)su subjekti na koje se propis odnosi u mogućnosti da ga poštuju i po njemu postupaju.

Načelo ekonomičnosti koje podrazumeva da:

(1)propis na nivou društva ima za posledicu veću korist nego troškove;

(2)se ciljevi ostvaruju propisom uz najniže troškove, uzimajući u obzir alternative propisima i različite pristupe i oblike propisa;

(3)je društveno opravdana distribucija (pozitivnih i negativnih) posledica na različite društvene grupe ili da su predviđene mere na osnovu kojih se ublažava neravnopravnost raspoređivanja tih posledica.

Načelo srazmernosti koje podrazumeva da:

(1)su opterećenja koja propis nameće subjektima na koje se odnosi svrsishodna i opravdana;

(2)se prilikom izrade propisa koristi svrsishodan nivo analize efekata propisa.

Načelo odgovornosti koje podrazumeva da nadležni organi postupaju shodno profesionalnom kodeksu ponašanja kada preuzmu političku odgovornost za valjanost usvojenih politika i ostvarivanje postavljenih ciljeva, uz poštovanje hijerarhije normi, pravnog sistema i nomotehnike.

Načelo određenosti koje podrazumeva obavezu ovlašćenog predlagača da pripremi jasne i opšte razumljive odredbe kojima se obezbeđuju pravna izvesnost, jednakost pred zakonom, te predupređuju različita tumačenja ili implementacije u praksi.

Načelo pojednostavljenja koje podrazumeva jednostavne procedure uz mogućnost korišćenja savremenih instrumenata bez nepotrebnih opterećenja, kodifikaciju pojedinačnih oblasti i pripremu prečišćenih tekstova, sprečavanje izmena i dopuna jednog propisa drugim, kao i odlaganje primene propisa koji je već stupio na snagu bez opravdanih razloga.

Načelo pristupačnosti zahteva od nadležnih organa da obezbede upoznavanje javnosti s novim propisima u razumnim rokovima za primenu, koji samo izuzetno mogu biti kraći od rokova propisanih Ustavom, te da obezbede besplatan pristup ažuriranim i jednostavnim bazama važećih propisa.

Ostavite komentar