Zaključak o Akcionom planu za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

Na osnovu člana 43. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14), na predlog Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

Vlada donosi

Z A K LJ U Č A K

1. Usvaja se Akcioni plan za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine, koji je odštampan uz ovaj zaključak i čini njegov sastavni deo.

2. Ovaj zaključak objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 61-802/2015-1

U Beogradu, 31. januara 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA OBRAZOVANJA

U SRBIJI DO 2020. GODINE

I. UVOD

Vlada je usvojila, na sednici od 25. oktobra 2012. godine, Strategiju razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija). Strategija je objavljena u „Službenom glasniku Republike Srbije”, broj 107/12. Strategija se bavi utvrđivanjem svrhe, ciljeva, pravaca, instrumenata i mehanizama razvoja sistema obrazovanja u Republici Srbiji do 2020. godine.

Misija sistema obrazovanja u Republici Srbiji Strategijom je definisana tako da sistem obrazovanja treba da obezbedi osnovni temelj života i razvoja svakog pojedinca, društva i države zasnovanog na znanju.

Ciljevi dugoročnog razvoja obrazovanja koji su obavezujući za obrazovni sistem u celini i za svaki njen deo, Strategijom su definisani kao:

1) povećanje kvaliteta procesa i ishoda obrazovanja do maksimalno dostižnog nivoa – onog koji proističe iz naučnih saznanja o obrazovanju i ugledne obrazovne prakse;

2) povećanje obuhvata stanovništva Republike Srbije na svim obrazovnim nivoima, od predškolskog vaspitanja i obrazovanja do celoživotnog učenja;

3) dostizanje i održavanje relevantnosti obrazovanja, posebno onog koje se potpuno ili delimično finansira iz javnih izvora, tako što će se struktura sistema obrazovanja usaglasiti sa neposrednim i razvojnim potrebama pojedinaca, ekonomskog, socijalnog, kulturnog, medijskog, istraživačkog, obrazovnog, javnog, administrativnog i drugih sistema;

4) povećanje efikasnosti upotrebe svih resursa obrazovanja, odnosno završavanje obrazovanja u predviđenom roku, sa minimalnim produžetkom trajanja i smanjenim napuštanjem školovanja.

Pored ovih, za svaki deo sistema obrazovanja utvrđeni su dodatni, specifični ciljevi njihovog razvoja. Za dostizanje utvrđenih ciljeva razvoja obrazovanja utvrđene su konkretne strateške politike, akcije i mere za svaki deo sistema, ponaosob. Osnovno opredeljenje Strategije je da okolnosti koje postoje u okruženju Republike Srbije, posebno u Evropskoj uniji, jasno kazuju da je Republici Srbiji potreban veoma promišljen, organizovan i kvalitetan razvoj sistema obrazovanja jer je to jedan od ključnih uslova za razvoj Republike Srbije ka društvu zasnovanom na znanju sposobnom da obezbedi dobru zaposlenosti stanovništva. Za tako nešto, jedan od ključnih mehanizama je i dobro osmišljen, precizan i jasno definisan, realističan, akcioni plan.

Akcionim planom za sprovođenje Strategije razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan) konkretizovane su pojedinačne aktivnosti (akcije) definisane ciljevima i prioritetima Strategije, razrađeni načini sprovođenja, rokovi, ključni nosioci i izvršioci, instrumenti za praćene i pokazatelji (indikatori) napretka, kao i procedure izveštavanja i procene efekata predviđenih strateških mera. Ovaj dokument (svi akcioni planovi) sastoji se od akcionih planova za primenu sledećih strategija razvoja obrazovanja, određenih Strategijom:

Strategije razvoja preduniverzitetskog obrazovanja i vaspitanja;

Strategije razvoja visokog obrazovanja;

Prožimajuće strategije razvoja obrazovanja.

Navedeni delovi Akcionog plana naslovljeni su sledećim nazivima i odgovarajućim skraćenicama:

Preduniverzitetsko obrazovanje PU

Visoko obrazovanje VO

Prožimajući delovi u obrazovanju PD

Podsistemi u obrazovanju VA.

Poseban deo Akcionog plana čini Finansiranje obrazovanja, podeljeno po nivoima obrazovanja, odnosno pojedinim oblastima, i to:

Finansiranje preduniverzitetskog obrazovanja (FO-PU),

Finansiranje visokog obrazovanja (FO-VO),

Finansiranje učeničkog i studentskog standarda (FO-USS),

Finansiranje obrazovanja odraslih (FO-OO).

Uspešna realizacija planiranih aktivnosti pretpostavlja aktivno učešće i koordinaciju ministarstava i drugih učesnika koji su relevantni i društveno odgovorni za sprovođenje Strategije, odnosno razvoja obrazovanja u Republici Srbiji.

Za sve utvrđene aktivnosti nadležno ministartsvo, institucije ili tela, u okviru svog delokruga i nadležnosti, razradiće detaljne aktivnosti neophodne za njihovo sprovođenje, odnosno doneti odgovarajuće akte i dokumenta.

Osnov za praćenje sprovođenja Strategije i ocenu Akcionog plana su indikatori praćenja napretka utvrđeni Akcionim planom.

OBEZBEĐIVANJE FINANSIJSKIH SREDSTAVA

Strategijom je definisan, pored ostalih ciljeva, i cilj da izdvajanje za obrazovanje, dostigne 6% bruto domaćeg proizvoda do 2020. godine. Strategijom je predviđeno postepeno povećanje učešća izdvajanja za obrazovanje u BDP, kao i povećanje apsolutnog iznosa sredstava:

2016. godine predviđeno je da se za obrazovanje izvoji 5.2% bruto domaćeg proizvoda (od toga 1.05% za visoko obrazovanje),

2018. godine predviđeno je da se za obrazovanje izvoji 5.6% bruto domaćeg proizvoda (od toga 1.15% za visoko obrazovanje),

2020. godine predviđeno je da se za obrazovanje izvoji 6.0% bruto domaćeg proizvoda (od toga 1.20% za visoko obrazovanje).

Međutim, imajući u vidu ekonomsku sitaciju u kojoj se naše društvo nalazi, izvesno je da će se porast izdvajanja za obrazovanje usklađivati sa realnim budžetskim mogućnostima. Da bi naša zemlja postala deo evropskog obrazovnog prostora neophodno je naći modalitete uvećanog ulaganja u obrazovanje iz budžeta kao i iz drugih izvora finansiranja. Ulaganje u obrazovanje nije trošak, već ulaganje u budućnost jer je povećan nivo obrazovanja u jakoj korelaciji sa ekonomskom rastom u svakoj zemlji.

Pored budžetskih sredstava za razvoj obrazovanja, predviđena su i sredstva iz sledećih izvora:

SB – Svetska banka,

EU – Evropska Unija,

EK – Evropska komisija,

IPA – Instrument za predpristupnu pomoć Evropske unije,

EIB – Evropska investiciona banka,

CEB – Banka za razvoj Saveta Evrope,

krediti i donacije iz drugih izvora;

Akcionim planom nisu utvrđeni nominalni iznosi sredstava za sprovođenje definisanih aktivnosti, već se pretpostavlja da će biti korišćen što veći izvor finansiranja.

Za aktivnosti čija se realizacija, u potpunosti ili delom, planira u toku 2015. godine, odnosno koje predstavljaju nastavak aktivnosti na neposrednom sprovođenju Strategije u 2015. godini obezbeđena su sredstva u skladu sa Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu u iznosu od 10.951.898.000,00 dinara na razdelu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, glave 24.1, 24.2, 24.3, 24.4, 24.5, 24.6 i 24.7. Dodatna sredstva obezbediće se iz drugih izvora.

REALIZACIJA I NAČIN PRAĆENJA

Realizaciju sprovođenja Akcionog plana prati posebna radna grupa na nivou Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koju imenuje ministar. Radnom grupom rukovodi jedan od državnih sekretara ili pomoćnika ministra koga ministar ovlasti.

Za praćenje napretka u realizaciji Akcionog plana koristiće se posebna elektronska baza Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

O napretku u realizaciji Akcionog plana podnosi se godišnji izveštaj.

REALIZOVANE AKTIVNOSTI U PERIODU novembar 2012-decembar 2014.

Od donošenja Strategije u novembru 2012. godine do septembra 2014. godine realizovane su brojne aktivnosti obuhvaćene Strategijom:

donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

donet Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju

donet Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju

donet je Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju

donet Zakon o obrazovanju odraslih

donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o učeničkom i studentskom standardu

donet Zakon o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

pripremljen nacrt Zakon o studentskom organizovanju koji je prošao kroz javnu raspravu

usvojeni Standardi kvaliteta rada predškolskih ustanova

usvojeni Standardi kvaliteta rada obrazovno-vaspitnih ustanova

usvojeni Standardi kompetencija za profesiju nastavnika i njihovog profesionalnog razvoja

usvojeni Standardi postignuća u delu opšteobrazovnih predmeta za kraj srednje škole

usvojeni Standardi kvaliteta udžbenika

usvojeni opšti standardi postignuća za osnovno obrazovanje odraslih;

usvojeni Standardi kompetencija direktora ustanova obrazovanja i vaspitanja

donet Pravilnik o bližim uslovima za utvrđivanje prioriteta za upis dece u predškolsku ustanovu;

donet Pravilnik o standardima uslova za ostvarivanje posebnih programa u oblasti predškolskog vaspitanja i obrazovanja;

donet Pravilnik o vrstama, načinu ostvarivanja i finansiranja posebnih i specijalizovanih programa i drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova;

donet Pravilnik o ocenjivanju učenika u osnovnom obrazovanju i vaspitanju

donet Pravilnik o nastavnom planu i programu osnovnog obrazovannja odraslih

donet Pravilnik o uslovima u pogledu prostora, opreme, nastavnih sredstava, stepena i vrste obrazovanja nastavnika i andragoških asistenata za ostvarivanje NPP OOO;

unapređeno Stručno uputstvo za sprovođenje završnog ispita

pripremljen predlog koncepta završnih ispita u srednjem obrazovanjeu (opšta, stručna i umetnička matura odnosno završni ispit u trogodišnjem srednjem stručnm obrazovanju)

sačinjen Nacionalni izveštaj o visokom obrazovanju za Ministarsku konferenciju 2015. godine.

II. TABELARNI PRIKAZ SVIH AKCIJA

oznaka Naziv akcije   PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE 1 PU-PŠ01 Usaglašavanje zakonske regulative društvene brige i predškolskog vaspitanja sa SROS 2 PU-PŠ02 Uvođenje bar poludnevnog predškolskog programa y trajanju od jedne školske godine za svu decu između tri i 5,5 godina 3 PU-PŠ03 Definisanje i usvajanje standarda kvaliteta 4 PU-PŠ04 Izrada i usvajanje osnova programa predškolskog vaspitanja 5 PU-PŠ05 Formiranje tela za akreditaciju predškolskih ustanova i programa 6 PU-PŠ06 Akreditacija predškolskih ustanova i programa 7 PU-PŠ07 Povećanje obuhvata dece od tri do pet i po godina i veća pravičnost u obuhvatu 8 PU-PŠ08 Stvaranje lokalnog sistema društvene brige o deci i predškolsog vaspitanja i obrazovanja OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 9 PU-OŠ01 Usaglašavanje zakonskih i podzakonskih akata u oblasti osnovnog obrazovanja sa SROS 10 PU-OŠ02 Primena standarda obrazovanja i njihovo usavršavanje 11 PU-OŠ03 Optimizacija mreže osnovnih škola 12 PU-OŠ04 Smanjenje stope osipanja učenika u toku osnovnog obrazovanja 13 PU-OŠ05 Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika 14 PU-OŠ06 Jačanje vaspitne funkcije osnovne škole 15 PU-OŠ07 Analiza iskustva i usavršavanje završnog ispita u osnovnoj školi 16 PU-OŠ08 Uspostavljanje jedinstvenog sistema nagrada i nagrađivanja učenika zbog dobrih obrazovnih postignuća na nivou Republike Srbije   SREDNJE OPŠTE I UMETNIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 17 PU-SO01 Usaglašavanje zakonskih i podzakonskih akata sa Strategijom u oblasti srednjeg opšteg i umetničkog obrazovanja 18 PU-SO02 Dorada postojećih obrazovnih standarda i primena 19 PU-SO03 Optimizacija mreže srednjih škola 20 PU-SO04 Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika 21 PU-SO05 Razvoj sistema završnog ispita u srednjem obrazovanju: opšte, umetničke i stručne mature 22 PU-SO06 Uvođenje specifičnih sistema vrednovanja u umetničkom obrazovanju 23 PU-SO07 Jačanje vaspitne funkcije srenjih škola 24 PU-SO08 Uspostavljanje jedinstvenog sistema nagrada i nagrađivanja učenika srednjih škola zbog dobrih obrazovnih postignuća na nivou Republike Srbije (u organizaciji MPNTR) 25 PU-SO09 Uspostavljanje jedinstvenog javnog sistema fondova i fondacija za podsticanje obdarenih i talentovanih   SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE 26 PU-ST01 Standardizacija ispita za sticanje kvalifikacije 27 PU-ST02 Uvođenje majstorskog obrazovanja 28 PU-ST03 Razvoj programa obrazovanja na osnovu standarda kvalifikacija 29 PU-ST04 Fleksibilna organizacija nastave 30 PU-ST05 Usklađivanje mreže stručnih škola i ponuda obrazovnih programa (profila) sa potrebama privrede 31 PU-ST06 Smanjenje stope ranog napuštanja obrazovanja 32 PU-ST07 Uključivanje poslodavaca u proces programiranja, razvoja i realizacije SSO 33 PU-ST08 Uspostavljanje sistema praćenja i vrednovanja stručnog obrazovanja 34 PU-ST09 Definisanje jasne podele odgovornosti, uloga i zadataka svih nosilaca upravljanja u SSO   VISOKO OBRAZOVANJE – ZAJEDNIČKE AKCIJE 35 VO-ZD01 Razvoj sistema upisa na osnovne studije na osnovu položene mature 36 VO-ZD02 Uvođenje alternativnih puteva ulaska u visoko obrazovanje 37 VO-ZD03 Pristup drugom stepenu visokog obrazovanja 38 VO-ZD04 Uvođenje studija uz rad („part time” studije) 39 VO-ZD05 Osiguranje dostupnosti na sva tri nivoa studija studentima iz osetljivih grupa 40 VO-ZD06 Razvoj programa za povećanje obuhvata u prioritetnim oblastima 41 VO-ZD07 Smanjenje stope napuštanja visokog obrazovanja 42 VO-ZD08 Jačanje javne odgovornosti VŠU za kvalitet visokog obrazovanja 43 VO-ZD09 Uvođenje indikatora kvaliteta u VO 44 VO-ZD10 Unapređenje sistema akreditacije 45 VO-ZD11 Unapređenje sistema osiguranja kvaliteta-formiranje nacionalne akreditacione agencije 46 VO-ZD12 Uvođenje analize obrazovne uspešnosti 47 VO-ZD13 Program unapređenja efikasnosti 48 VO-ZD14 Definisanje jezgra struka (korpus obaveznih znanja i kompetencija) 49 VO-ZD15 Unapređenje učešća studenata u podizanju kvaliteta nastavnog procesa 50 VO-ZD16 Uspostavljanje sistema stručne prakse 51 VO-ZD17 Unapređenje kriterijuma i procedura za izbor i napredovanje nastavnog osoblja 52 VO-ZD18 Razvoj podrške nastavnom osoblju za nastavni stručni i naučni rad 53 VO-ZD19 Usklađivanje broja nastavnika po oblastima 54 VO-ZD20 Uvođenje intersektorskog angažovanja nastavnika 55 VO-ZD21 Unapređenje implementacije koncepta „student u centru učenja” 56 VO-ZD22 Usaglašavanje ishoda učenja i opterećenja studenata (ESPB) 57 VO-ZD23 Unapređenja u primeni novih metoda učenja, informacionih tehnologija i e-učenja 58 VO-ZD24 Unapređenje saradnje sa poslodavcima i privredom 59 VO-ZD25 Unapređenje istraživačke komponete visokog obrazovanja 60 VO-ZD26 Jačanje inovativnog potencijala i povećanje inovativnih ishoda 61 VO-ZD27 Jačanje preduzetničke komponente visokog obrazovanja 62 VO-ZD28 Unapređenje međunarodne otvorenosti sistema visokog obrazovanja 63 VO-ZD29 Uspostavljanje internacionalne mobilnosti nastavnika, studenata i istraživča 64 VO-ZD30 Internacionalizacija studijskih programa 65 VO-ZD31 Jačanje strateškog partnerstva sa inostranim VŠU 66 VO-ZD32 Analiza i reformisanje mreže VŠU po oblastima i nivoima studija i funkcionalno povezivanje istraživačkog sistema 67 VO-ZD33 Unapređenje strukturne, funkcionalne i upravljačke integracije VŠU 68 VO-ZD34 Razvoj inter i intra univerzitetskih mreža 69 VO-ZD35 Modernizacija upravljanja i poslovne administracije 70 VO-ZD36 Usavršavanje informacionih sistema VŠU   STRUKOVNE STUDIJE 71 VO-SS01 Reforma organizacione strukture ustanova strukovnog obrazovanja 72 VO-SS02 Jačanje uloge konferencije akademija strukovnih studija 73 VO-SS03 Uvođenje istraživanja u strukovne studije 74 VO-SS04 Prilagođavanje upisne politike u oblasti strukovnih studija 75 VO-SS05 Unapređenje očekivanih ishoda strukovnih studija 76 VO-SS06 Unapređenje kompetencija nastavnog kadra na strukovnim sudijama 77 VO-SS07 Jačanje saradnje VŠU u oblasti strukovnih studija sa privredom   AKADEMSKE STUDIJE (OSNOVNE I MASTER) 78 VO-AS01 Osavremenjivanje studijskih programa u skladu sa potrebama tržišta rada i sa stepenom dostignutog naučnog i tehnološkog razvoja u svetu 79 VO-AS02 Redefinisanje ključnih kompetencija za osnovne akademske studije (OAS) 80 VO-AS03 Redefinisanje ključnih kompetencija za master akademske studije (MAS) 81 VO-AS04 Podsticanje razvoja i ponude kvalitetnih studijskih programa 82 VO-AS05 Uvođenje rangiranja studijskih programa 83 VO-AS06 Unapređenje metodologije i tehnologije nastave 84 VO-AS07 Priprema brucoša za nastavu u visokom obrazovanju 85 VO-AS08 Razvijanje interesa potencijalnih studenata za studiranje na OAS 86 VO-AS09 Uvođenjei mogućnosti primene modula na master studijama 87 VO-AS10 Uvođenje kratkih programa (kratki ciklus) 88 VO-AS11 Organizacija studija na polju umetnosti   DOKTORSKE STUDIJE 89 VO-DS01 Uključivanje studenata doktorskih studija u naučnoistraživačke projekte 90 VO-DS02 Jačanje istraživačkih kapaciteta i izvrsnosti 91 VO-DS03 Uspostavljanje saradnje s privrednim, poslovnim i javnim sektorom 92 VO-DS04 Unapređenje sistema provere kvaliteta doktorskih studija 93 VO-DS05 Razvoj i organizacija „doktorskih škola” 94 VO-DS06 Unapređenje doktorskih studija u polju umetnosti 95 VO-DS07 Uvođenje postdoktorskog usavršavanja   OBRAZOVANJE NASTAVNIKA 96 PD-ON01 Razvoj studijskih programa za inicijalno obrazovanja nastavnika 97 PD-ON02 Razvoj dela informacionog sistema neophodnog za kvalitetnije obrazovanje nastavnika 98 PD-ON03 Analiza i reorganizacija sistema stručne potpore nastavnicima 99 PD-ON04 Unapređivanje sistema usavršavanja nastavnika 100 PD-ON05 Razrada svih komponenti trajnog profesionalnog razvoja i profesionalnog napredovanja nastavnika 101 PD-ON06 Obavljanje istraživanja u metodikama struka u svim nastavnim disciplinama za koje se školuju nastavnici 102 PD-ON07 Sticanje inicijalnih didaktičko-metodičko-pedagoških kompetencija (DMP) nastavnika u visokom obrazovanju 103 PD-ON08 Osposobljavanje nastavnika za primenu novih metoda učenja, informacionih tehnologija i e-učenja u nastavi 104 PD-ON09 Unapređenje kriterijuma i procedura za izbor i napredovanje nastavnog osoblja u visokom akademskom i strukovnom obrazovanju 105 PD-ON10 Formiranje baze svih doktorskih disertacija i svih referata za izbore i reizbore nastavnika u VŠU 106 PD-ON11 Razvoj programa obrazovanja nastavnika, uključujući i pomoćne nastavnike, instruktore, voditelje, trenere, za obrazovanje odraslih   OBRAZOVANJE ODRASLIH 107 PD-OO01 Uspostavljanje mreže javno priznatih organizatora aktivnosti (JPOA) obrazovanja odraslih. 108 PD-OO02 Unapređenje funkcionalizacije osnovnog obrazovanja odraslih 109 PD-OO03 Razvijanje programa obrazovanja i stručne obuke odraslih na radnom mestu (workplace learning); 110 PD-OO04 Uvođenje kratkih kurseva obuke sticanja potrebnih znanja i veština, sa ESPB 111 PD-OO05 Uvođenje sistema vrednovanja kvaliteta institucija za formalno i neformalno obrazovanje odraslih na svim nivoima; 112 PD-OO06 Uvođenje elektronskog učenja u obrazovanje odraslih 113 PD-OO07 Osnivanje „univerziteta” za treće doba   FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – PREDUNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 114 FO-PU01 Usvajanje budžeta sa predviđenim finansijskim okvirima na makro, mezo i mikro nivou 115 FO-PU02 Uspostavljanje celovitog informacionog sistema 116 FO-PU03 Unapređenje stručnog i finansijskog nadzora 117 FO-PU04 Razvijanje modela finansiranja per capita 118 FO-PU05 Utvrđivanje nivoa sredstava za tekuće rashode (uz poštovanje četiri kriterijuma iz Strategije), kapitalne izdatke i razvoj obrazovanja po svakoj obrazovnoj instituciji 119 FO-PU06 Razvoj i utvrđivanje formula modela, i to: na centralnom nivou, za raspodelu između centralnog i lokalnog nivoa, i na lokalnom nivou 120 FO-PU07 Definisanje izuzetaka od novog modela finansiranja po broju učenika ─ sagledavanje koji programi bi se našli na udaru prilikom primene novog modela finansiranja 121 FO-PU08 Finansijska podrška usavršavanju sistema profesionalnog napredovanja nastavnika 122 FO-PU09 Finansijska podrška optimizacijama mreža predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola prema broju upisanih učenika 123 FO-PU10 Definisanje finansijske pomoći Republike Srbije nerazvijenim opštinama u cilju ostvarivanja funkcija predškolskog vaspitanja od značaja za Republiku Srbiju 124 FO-PU11 Usvajanje zakona o finansiranju preduniverzitetskog obrazovanja na osnovu novog modela finansiranja i odgovarajućeg podzakonskog akta 125 FO-PU12 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akcija za olakšanje implementacije   FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – UNIVERZITETSKO OBRAZOVANJE 126 FO-VO01 Usvajanje budžeta – sa predviđenim finansijskim okvirima na makro, mezo i mikro nivou 127 FO-VO02 Uspostavljanje celovitog informacionog sistema 128 FO-VO03 Unapređenje stručnog i finansijskog nadzora 129 FO-VO04 Utvrđivanje potreba za pojedinim strukama 130 FO-VO05 Donošenje izmena i dopuna postojeće uredbe o finansiranju visokog obrazovanja ─ usaglašavanje sa „bolonjskim” sistemom studija 131 FO-VO06 Utvrđivanje iznosa troškova studiranja po pojedinim oblastima i visokoškolskim ustanovama 132 FO-VO07 Utvrđivanje kriterijuma za rangiranje studenata ─ preciziranje načina utvrđivanja socijalnog statusa studenta ─ priprema uvođenja novog modela finansiranja 133 FO-VO08 Probna simulacija novog modela finansiranja ─ razmatranje finansijskog efekta uvođenja tri kategorije studenata ─ plaćanje udela u školarini po linearnoj skali 134 FO-VO09 Analiza mogućnosti i efekata uvođenja subvencionisanih kredita za studiranje 135 FO-VO10 Razvoj modela finansiranja doktorskih studija u skladu sa principima iz Strategije – pripremna akcija 136 FO-VO11 Optimizacija mreže visokoškolskih institucija 137 FO-VO12 Usklađivanje uslova akreditacije i standarda kvaliteta sa metodologijom obračuna cene obrazovanja u skladu sa tačkom 12. Strategije – pripremna akcija 138 FO-VO13 Unapređenje modela finansiranja visokog obrazovanja sa elementima naučnoistraživačke delatnosti i ostalih potreba u skladu sa tačkom 13. Strategije – pripremna akcija 139 FO-VO14 Razviti model finansiranja i u model finansiranja ugraditi indikatore kojima se meri kvalitet obrazovnog procesa 140 FO-VO15 Utvrđivanje kriterijuma i određivanje studijskih programa od opšteg značaja koji se ne finansiraju primenom opšteg modela 141 FO-VO16 Usvajanje novog Zakona o visokom obrazovanju sa predviđenim okvirnim načinom finansiranja 142 FO-VO17 Donošenje podzakonskih akata o detaljima načina finansiranja prema tačkama 1-13. Strategije uz usklađivanje sa postojećim mogućnostima alokacije sredstava u budžetu 143 FO-VO18 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije   FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD 144 FO-USS01 Alokacija sredstava – određivanje odgovarajućih iznosa uz primenu principa raspodele 145 FO-USS02 Analogno finansiranju visokog obrazovanja, u skladu sa mogućnostima budžeta, primeniti novi model finansiranja visokog obrazovanja sa procentualnom participacijom 146 FO-USS03 Istraživanje mogućnosti i puteva uspostavljanja javnog i privatnog partnerstva (od predškolskog do visokog obrazovanja) za namene podizanja učeničkog i studentskog standarda 147 FO-USS04 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije.   FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – OBRAZOVANJE ODRASLIH 148 FO-OO01 Alokacija finansijskih sredstava u skladu sa mogućnostima budžeta (republičkog, pokrajinskog, jedinice lokalne samouprave) 149 FO-OO02 Analogno modelu finansiranja visokog obrazovanja, u skladu sa mogućnostima budžeta, primeniti novi model finansiranja visokog obrazovanja uz pravo na subvencionisane kredite za studiranje 150 FO-OO03 Predlog novih mera poreskih podsticaja kako za pravna, tako i za fizička lica 151 FO-OO04 Usmeravanje sredstava iz privatnih izvora i međunarodnih projekata u ovaj vid obrazovanja, kao i formiranje javnog i privatnog partnerstva 152 FO-OO05 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije.   PODSISTEMI U OBRAZOVANJU 153 VA-NM Razvoj obrazovanja nacionalnih manjina kroz nastavu na jezicima nacionalnih manjina i učenje jezika nacionalnih manjina u skladu sa zakonom 154 VA-SO Metodologija prikupljanja i obrade podataka u obrazovanju 155 VA-IO Razvoj inkluzivnog obrazovanja 156 VA-NOK Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija 157 VA-E+ Učešće u programu Erazmus+ za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta

III. AKCIONI PLANOVI ZA POJEDINAČNE NIVOE I OBLASTI

PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri PU-PŠ02 Uvođenje bar poludnevnog predškolskog programa y trajanju od jedne školske godine za svu decu između tri i pet i po godina ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Studija izvodljivosti;● Utvrđivanje potrebnih kapaciteta; ● Povećanje obuhvata dece predškolskim kvalitetnim vaspitanjem;● Veća pravednost obuhvata;● Rana podrška razvoju sve dece, posebno dece iz osetljivih društvenih grupa; ● Broj novih vaspitnih grupa i broj novoobuhvaćene dece po lokalnim samoupravama u svakoj godini; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR PU-PŠ03 Definisanje i usvajanje standarda kvaliteta ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Razvijanje i usvajanje standarda kvaliteta;● Definisanje skupa indikatora kvaliteta; ● Definisani, usvojeni i primenjeni standardi kvaliteta;● Definisan skup indikatora i korišćenje za kontrolu kvaliteta u predškolskom vaspitanju; ● Lista definisanih i usvojenih standarda;● Lista indikatora; Februar 2015. Decembar 2016. MPNTR, NPS, MZ, ZUOV, ZVKOV PU-PŠ04 Izrada i usvajanje osnova programa predškolskog vaspitanja ● Izrada programskog dokumenta; ● Urađene i usvojene Osnove programa za predškolsko vaspitanje; ● Izrada projekta za osnove programa;● Završetak programskog dokumenta Osnove programa; Februar 2015. Septembar 2015. MPNTR, ZUOV, NPS PU-PŠ05 Formiranje tela za akreditaciju predškolskih ustanova i programa ● Analiza različitih modela organizovanja tela (agencije, komisije);● Analiza različitih modela akreditacije;● Osnivanje odgovoarajućeg tela (agencije, komisije); ● Formirano telo (agencija,komisija) za akreditaciju predškolskih ustanova i programa;● Definisana procedura akreditacije; ● Započet proces akreditacije na osnovu nacionalnih standarda (akcija PU-PŠ03); ● Praćenje procesa formiranja agencije/komisije za akreditaciju;● Izveštaji o mogućim modelima akreditacije; Februar 2015. Jun 2015. MPNTR, NPS PU-PŠ06 Akreditacija predškolskih ustanova i programa ●Praćenje primene standarda za akreditaciju;● Razvijanje postupka akreditacije; ● Ustanovljen proces akreditacije javnih i privatnih preškolskih ustanova i programa; ● Početak procesa akreditacije;● Broj zahteva za akreditaciju;● Broj izdatih akreditacija; Novembar 2015. Decembar 2020. NPS, KAPUP PU-PŠ07 Povećanje obuhvata dece od tri do pet i po godina i veća pravičnost u obuhvatu ● Prikupljanje i analiza podataka o obuhvatu;● Izrada studija o obuhvatu;● Proširivanje kapaciteta za obuhvat dece; ● Povećanje obuhvata dece predškolskim vaspitanjem; ● Veća pravičnost tog obuhvata iskazana je brojem dece po opštinama i po broju obuhvaćene dece iz osetljivih društvenih grupa; ● Broj izgrađenih objekata i broj adaptiranih objekata;● Povećanje broja dece obuhvaćene predškolskim vaspitanjem u svakoj lokalnoj samoupravi, posebno broj dece iz osetljivih grupa; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, LS PU-PŠ08 Stvaranje lokalnog sistema društvene brige o deci i predškolskog vaspitanja i obrazovanja (u daljem tekstu: DBPVO) ● Usaglašavanje zakonske regulative i njena primena ;● Donošenja odluka lokalnih samouprava; ● Razvijanje programa obuke lokalnih samouprava za uzpostvaljanje sistema DBPVO;● Izrada analize različitih modela integrisane brige o deci; ● Uspostavljen sistem DBPVO usklađen sa potrebama lokalnog stanovništva, uz uvažavanje standarda kvaliteta; ● Broj lokalnih samouprava u kojima je uspostavljen sistem DBPVO; Mart 2015. Maj 2016. MPNTR, MRZSP, MDULS

OSNOVNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri PU-OŠ02 Primena standarda obrazovanja i njihovo usavršavanje ● Analiza i unapređivanje standarda;● Unapređivanje primene standarda u školi;● Razvijanje obuka/programa za primenu standarda;● Razvijanje obuka/programa za ocenjivanje učenika na osnovu standarda; ● Usavršeni svi navedeni standardi; ● Masovna primena standarda u školi; ● Broj revidiranih standarda; ● Broj škola u kojima se standardi primenjuju;● Broj nastavnika obuhvaćen obukom; Februar 2015. Jun 2016. MPNTR, NPS, ZUOV, ZVKOV PU-OŠ03 Optimizacija mreže osnovnih škola ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Izrada analize o potrebama lokalnih samouprava;● Utvrđivanje kriterijuma za izradu mreže osnovnih škola; ● Mreža škola u Republici Srbiji usklađena sa realnom situacijom i koja zadovoljava obrazovne potrebe stanovništva lokalnih samouprava; ● Broj lokalnih samouprava koje su usvojile akt o optimalizaciji mreže na svojoj teritoriji; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR, lokalne samouprave PU-OŠ04 Smanjenje stope osipanja učenika u toku osnovnog obrazovanja ● Izrada metodologije praćenja i merenja ranog napuštanja sistema obrazovanja;● Praćenje i merenje stope ranog napuštanja osnovne škole;● Izrada programa podrške za osetljive grupe; ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Javno dostupni izveštaji o napuštanju osnovne škole;● Utvrđeni faktori osipanja učenika po kategorijama učenika za svaku opštinu;● Smanjen broj dece koja ne završavaju osnovnu školu; ● Veća pravičnost u obuhvatu dece osnovnim obrazovanjem; ● Broj urađenih analiza i izveštaja;● Broj opština za koje su utvrđeni faktori osipanja;● Procenat učenika koji ne završavaju osnovnu školu; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, NPS PU-OŠ05 Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika ● Organizovanje i sprovođenje kvalitenih sistema vrednovanja (nacionalnih i internacionalnih);● Razvijanje novih instrumenata za vrednovanje;● Razvijanje programa obuke nastavnika za procenu postignuća učenika; ● Svake godine ažurirana saznanja o obrazovnim postignućima učenika kao osnove za unapređivanja obrazovanja;● Donošenje odluka na osnovu rezultata; ● Broj i vrsta vrednovanja obrazovnih postignuća učenika; ● Rezultati o obrazovnim postignućima učenika;● Broj programa za unapređenje kompetencija nastavnika; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, ZVKOV PU-OŠ06 Jačanje vaspitne funkcije osnovne škole ● Definisanje modela vannastavnih i vanškolskih aktivnosti;● Uspostavljanje i porška razvoju saradnje škole i lokalne zajednice, kulturnih institucija, sportskih organizacija, udruženja i dr.● Razvijanje i podrška primeni svih oblika obrazovnih aktivnosti koje jačaju vaspitnu ulogu (škola u prirodi i rekreativna nastava, letnje škole i istraživački kampovi…);● Definisanje više različitih modela rada škole; ● Definisan veliki broj značajnih mera za jačanje vaspitne i drugih funkcija škole;● Veći kvalitet obrazovanja;● Povećana vaspitna funkcija škole; ● Primeri dobre prakse;● Pripremljeni modeli rada; ● Razvijen sistem podrške, praćenja i vrednovanja svih oblika obrazovnih aktivnosti koji jačaju vaspitnu ulogu škole; Mart 2015. Mart 2019. MPNTR, ZVKOV, ZUOV PU-OŠ07 Analiza iskustva i usavršavanje završnog ispita u osnovnoj školi ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Redovni izveštaji o analizi rezultata završnog ispita sa preporukama za unapređivanje rada osnovnih škola; ● Unapređivanje Stručnog uputstva za sprovođenje završnog ispita; ● Dorađen jedinstveni sistem polaganja završnog ispita, redovne analize rezultata završnog ispita kao sistema za evaluaciju kvaliteta rada osnovne škole i korišćenje tih rezultata u obrazovnoj politici; ● Godišnji izveštaj ZVKOV o rezultatima završnog ispita i ukupnim postignućima učenika; ● Broj i kvalitet konstruisanih instrumenata;● Broj i kvalitet obavljenih testiranja, kvalitet analiza, promena obrazovne prakse; ● Stepen korišćenja rezultata u obrazovnoj politici; Februar 2015. Oktobar 2016. MPNTR, NPS, ZVKOV PU-OŠ08 Uspostavljanje jedinstvenog sistema nagrada i nagrađivanja učenika zbog dobrih obrazovnih postignuća na nivou Republike Srbije ● Stručne analize;● Donošenje zakonskih mere i podzakonskih mere; ● Izrada instrumenata za ocenjivanje znanja učenika; ● Usavršeni sistemi za ocenjivanje znanja učenika koji favorizuju kvalitet znanja; ● Razvoj izvrsnosti u obrazovanju; ● Redovno ažurirana saznanja o obrazovnim postignućima učenika kroz organizovanje takmčenja i nagrađivanje najboljih kao osnove za unapređivanja obrazovanja; ● Broj i vrsta vrednovanja obrazovnih postignuća učenika, zavisno od prirode predmeta; ● Broj kvalitenih instrumenata za ocenjivanje znanja učenika; ● Stepen uspostavljanja celovitog sistema na nivou Republike Srbije;● Broj učenika uključenih u takmičenja i smotre; februar 2015. Oktobar 2017. MPNTR, SD

SREDNJE OPŠTE I UMETNIČKO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri PU-SO02 Dorada postojećih obrazovnih standarda i primena ● Izrada baze zadataka za nacionalna testiranja obrazovnih standarda;● Izmena nastavnih planova i programa kako bi bili ishodno orijentisani i usmereni na ostvarivanje standarda;● Organizacija nacionalnih testiranja i analiza rezultata; ● Dorada obrazovnih standarda na osnovu analiza;● Obuka savetnika za podršku implementacija obrazovnih standarda ● Formiranje liste savetnika-spoljnih saradnika u skladu sa regionalnim potrebama, obuka i uspostavljanje sistema savetodavnog rada; ● Kvalitetnije i efiksanije obrazovanje (standardi su instrumenti za te namene); ● Broj nastavnih predmeta i zadataka po standardu u bazi; ● % obrazovnih standarda proverenih na nacionalnim testiranjima; ● % obrazovnih standarda koji su dorađeni na osnovu analiza testiranja obrazovnih standarda;● Broj izmenjenih nastavnih planova i programa; ● Plan i program obuke savetnika i % savetnika koji je obučen za podršku; ● Broj savetnika-spoljnih saradnika; ● Poboljšnje uspeha na završnim ispitima; Februar 2015. Oktobar 2017. MPNTR, NPS, ZUOV,ZVKOV PU-SO03 Optimizacija mreže srednjih škola ● Utvrđivanje kriterijuma za izradu mreže srednjih škola;● Izrada kriterijuma za mrežu umetničkih škola uz skladu sa načelom dostupnosti, demografskim stanjem, potrebama društva,itd;● Odluka o postepenoj promeni mreže srednjih škola u skladu sa SROS; ● Izrada programa transformacije pojedinih srednjih stručnih škola u gimnazije; ● Urađena nova mreža srednjih škola u Republici Srbiji usglašena sa demografskim stanjem, sa potrebama društva za pojedinim profilima i sa rešenjima iz Strategije (povećanje obuhvata opštim obrazovanjem itd); ● Doneti kriterijumi za mrežu srednjih škola;● Usvojena nova mreža srednjih škola; ● % realizovanog plana; Februar 2015. Septembar 2018. MPNTR PU-SO04 Vrednovanje obrazovnih postignuća učenika ● Konstruisanje instrumenata za testiranje i recenzije postojećih;● Analiza rezultata; ● Analiza korišćenja rezultata u promenama obrazovne politike; ● Uspostavljanje procedure za osiguranje kvaliteta instrumenata za testiranje i kvalitet analiza; ● Procena kvaliteta obrazovanja zasnovana na rezultatima vrednovanja; ● Uspostavljen sistem donošenje odluka na osnovu dokaza (rezultata analiza i istraživanja); ● Broj i kvalitet konstruisanih instrumenata; ● Broj i kvalitet obavljenih testiranja; ● Broj i kvalitet analiza; ● Broj odluka donetih na osnovu rezultata vrednovanja postignuća učenika; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, ZVKOV PU-SO05 Razvoj sistema završnog ispita u srednjem obrazovanju: opšte, umetničke i stručne mature ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Razvijanje modela završnog ispita; ● Uspostavljanje veze sa visokom obrazovanjem u procesu pripreme i realizacije mature;● Razvijanje sistema praćenja kvaliteta mature; ● Izrada mape uvođenja mature i primene rezultata; ● Uspostavljen jedinstven sistem polaganja svih vrsta završnog ispita i početak primene tog sistema ● Broj i kvalitet konstruisanih instrumenata;● Broj i kvalitet obavljenih testiranja, kvalitet analiza, promena obrazovne prakse;● Broj recenzija; Februar 2015. Jun 2019. MPNTR, ZVKOV PU-SO06 Uvođenje specifičnih sistema vrednovanja u umetničkom obrazovanju ● Definisanje specifičnih sistema vrednovanja u različitim domenima umetničkog obrazovanja i vaspitanja; ● Uspostavljanje sistema praćenja i vrednovanja predloženih mera; ● Definisani celoviti specifični sistemi vrednovanja u pojedinim oblastima umetničkog obrazovanja i vaspitanja i to kako za opšte umetničko obrazovanje tako i za specifično obrazovanje umetnika (od osnovnog do visokog obrazovanja); ● Broj i kvalitet specifičnih mera; ● Broj i kvalitet obavljenih analiza; ● Promena obrazovne prakse; Februar 2015. Septembar 2017. MPNTR, NPS PU-SO07 Jačanje vaspitne funkcije srenjih škola ● Razvijanje programa vannastavnih, vanškolskih i slobodnih aktivnosti; ● Razvijanje obuka škola za nove programe sa vaspitnom funkcijom; ● Razvijanje obuka škola za vidove saradnje sa lokalnom zajednicom i drugima;● Praćenje primera dobre prakse škola u kojima je izražena vaspitna funkcija; ● Pojačavanje vaspitne i socijalizacijske funkcije škole; ● Prevencija socijalnih devijacija (narkomanija, nasilje itd); ● Usvojene zakonodavne mere o jačanju vaspitne funkcije škole i definisani finasijski mehanizmi za njihovu primenu; ● % učenika obuhvaćenih vannastavnim i slobodnim aktivnostima;● % smanjenja ranog napuštanja škole; ● % smanjenja izrečenih vaspitno-disciplinskih mera;● Broj pripremljenih i realizovanih obuka; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, NPS, ZUOV

PU-SO08 Uspostavljanje jedinstvenog sistema nagrada i nagrađivanja učenika srednjih škola zbog dobrih obrazovnih postignuća na nivou Republike Srbije (u organizaciji MPNTR) ● Analiza postojećeg sistema takmičenja i smotri; ● Razvijanje instrumenata za procenu učenika koji su đaci generacije; ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Unapređivanje sistema takmičenja; ● Usavršeni sistemi takmičenja koji favorizuju kvalitet znanja kao instrument za obezbeđivanje izvrsnosti u obrazovanju, podsticanje izvrsnosti u obrazovanju; ● Redovno ažurirana saznanja o obrazovnim postignućima učenika kroz organizovanje takmičenja, i nagrađivanja najboljih kao osnove za unapređivanje obrazovanja; ● Nivo kvaliteta instrumenta za ocenjivanje znanja na takmičenjima; ● Broj i vrste vrednovanja obrazovnih postignuća učenika; ● Broj učenika uključenih u takmičenja i smotre; April 2015. Oktobar 2017. MPNTR, MOS PU-SO09 Uspostavljanje jedinstvenog javnog sistema fondova i fondacija za podsticanje obdarenih i talentovanih ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Uspostavljanje sistema rada sa talentovanim i obdarenim učenicima;● Razvoj sistema podsticanja obdarenih i talentovanih; ● Izgrađen jedinstveni sistem javnih fondova i fondacija za podsticanje obdarenih i talentovanih učenika i studenata sa jasnim funkcijama u razvoju izvrsnosti u obrazovanju; ● Usvojeni zakonski i podzakonski akti;● Iznos finansija određen za podsticanje obdarenih i talentovanih;● Broj učenika koji su korisnici sredstava fondova i fondacija; April 2015. Jun 2017. MPNTR, SANU, MOS

SREDNJE STRUČNO OBRAZOVANJE I VASPITANJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri PU-ST02 Uvođenje majstorskog obrazovanja ● Utvrđivanje sistema majstorskog obrazovanja (učesnici, institucije, zakonski osnov, finansiranje);● Izrada pojedinačnih programa majstorskog obrazovanja i majstorskog ispita;● Sertifikacija i akreditacija majstora – instruktora; ● Uspostavljen sistem zanatskog / majstorskog obrazovanja usaglašeni sa potrebama tržišta;● Uspostavljen sistem akreditacije majstora; ● Broj lica sa položenim majstorskim ispitom;● Broj majstora akreditovanih za instruktore u zanatskom obrazovanju; Februar 2015. Maj 2020. MPNTR, ZOUV, MPR, PKS, MRZSPB PU-ST03 Razvoj programa obrazovanja na osnovu standarda kvalifikacija ● Izrada standarda kvalifikacija i njihovo usvajanje od strane sektorskih veća;● Izrada programa stručnog obrazovanja zasnovanih na ishodima, organizovanih modularno ili predmetno na osnovu odobrenog standarda kvalifikacije;● Razvoj obaveznog i izbornog dela u svakom programu stručnog obrazovanja;● Razvoj programa preduzetništva;● Obuka škola (direktora, nastavnika i stručnih saradnika) za implemetaciju nastavnih programa; ● Poboljšanje kvaliteta SSO;● Povećanje relevantnosti SSO; ● Broj programa zasnovanih na standardima kvalifikacija;● Broj programa zasnovanih na standardima kvalifikacija koji se realizuje po školskim godinama;● % učenika koji se zaposlio u struci u roku od jedne godine;● % učenika koji je nastavio školovanje u struci; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, MPR, ZUOV, SSOOO, NPS PU-ST04 Fleksibilna organizacija nastave ● Izrada modela organizacije nastave u skladu sa vrstom škole, područjem rada, obrazovnim profilima, brojem učenika i nastavnika a u skladu sa planom radom škole;● Izrada pravilnika za regulisanje normi za rad nastavnika, pomoćnih nastavnika i stručnih saradnika; ● Uspostvljeni novi normativi za rad nastavnika, pomoćnih nastavnika i stručnih saradnika;● Škole primenjuju fleksibilnu organizaciju nastave;● Poboljšanje kvaliteta SSO; ● Modeli organizacije nastave koji se primenjuju u školama; Februar 2015. Januar 2020. MPNTR, ZUOV PU-ST05 Usklađivanje mreže stručnih škola i ponudu obrazovnih programa (profila) sa potrebama privrede ● Utvrđivanje kriterijuma za izradu mreže srednjih škola;● Analiza mreže srednjih stručnih škola;● Uspostavljanje institucionalne saradnje MPNTR, ZUOV, NSZ i PKS na poslovima identifikacije i planiranja kvalifikacija za potrebe tržišta rada;● Izrada metodologije za definisanje upisne politike (škole, profili, odeljenja);● Odluka o postepenoj promeni mreže srednjih škola u skladu sa SROS;● Izrada programa transformacije pojedinih srednjih stručnih škola u gimnazije; ● Povećanje kvaliteta i relevantnosti srednjeg stručnog obrazovanja;● Racionalizacija troškova rada srednjih škola; ● Doneti kriterijumi za mrežu srednjih škola;● Nova mreža srednjih škola;● Optimiziran broj srednjih stručnih škola i gimnazija;● Upisna politika u skladu sa brojem učenika i potrebama društva (trište rada i visoko obrazovanje); Mart 2015. Decembar 2020. MPNTR, ZOUV, NSZ, PKS, LS, MRZBSP PU-ST06 Smanjenje stope ranog napuštanja obrazovanja ● Izrada metodologije praćenja i merenja ranog napuštanja sistema obrazovanja;● Praćenje i merenje stope ranog napuštanja SSO (JISP);● Donošenje podzakonski akata o karijernom vođenju i savetovanju;● Obuka savetnika za karijerno vođenje i savetovanje u JPOA;● Izrada programa podrške za osetljive grupe;● Izrada posebnih programa stručnog obrazovanja i obuke za tražene kvalifikacije u pojedinim sektorima;● Uspostavljen sistem karijernog vođenja i savetovanja ● Smanjena stopa ranog napuštanja obrazovanja;● Utvrđeni faktori osipanja po kategorijama za svaku opštinu; ● Broj urađenih analiza i izveštaja;● % učenika koji ne završavaju srednju školu;● % učenika u generaciji obuhvaćen aktivnostima karijernog vođenja obuhvaćen aktivnostima karijernog vođenja i savetovanja Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR PU-ST07 Uključivanje poslodavaca u proces programiranja, razvoja i realizacije SSO ● Razvijanje sistema akreditacije i sertifikacije poslodavaca kod kojih se realizuje praktični deo nastave;● Razvijanje modela finansijske stimulacije poslodavaca kod kojih se realizuje praktična nastava;● Uključivanje poslodavaca u rad sektorskih veća, ispitnih komisija (eksterni ispitivači) i u realizaciji praktčne nastave;● Donošenje zakonskog okvira za socijalno partnerstvo; ● Unapređena relevantnost stručnog obrazovanja; ● Bar 10% poslodavaca uključeno u ispitne komisije i u realizaciju praktične nastave;● Broj uspostavljenih sektorskih veća; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, ZUOV, SSOOO, PKS, UPS PU-ST08 Uspostavljanje sistema praćenja i vrednovanja stručnog obrazovanja ● Usvajanje dodatnih standarda kvaliteta rada obrazovnih ustanova SSO;● Izrada metodologije praćenja i vrednovanja kvaliteta SSO sa instrumentima, procedurama, nadležnim telima/ustanovama, zakonskim okvirom (JISP);● Sprovođenje praćenja i vrednovanja SSO u skladu sa metodologijom;● Uspostavljanje sistema periodičnog izveštavanja ● Uspostavljen sistem praćenja i vrednovanja SSO; ● Usvojeni standardi kvaliteta obrazovnih ustanova u SSO;● Mere za unapređivanje kvaliteta SSO u skladu sa periodičnim izveštajima; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, ZUOV, ZVKOV, SSOOO, NPS PU-ST09 Definisanje jasne podele odgovornosti, uloga i zadataka svih nosilaca upravljanja u SSO ● Analiza nadležnosti i odgovornosti tela / ustanova u sistemu upravljanja SSO;● Utvrđivanje procedura za efikasno funkcionisanje svih elemenata sistema SSO;● Jačanje kapaciteta svih aktera uključenih u upravljanje sistemom SSO; ● Efikasnije upravljanje sistemom SSO; ● Svi akti doneti po utvrđenim procedurama i datim rokovima; Mart 2015. Decembar 2020. MPNTR, SSOOO, NPS, ZUOV, ZVKOV, PKS, Sektorska veća

VISOKO OBRAZOVANJE – ZAJEDNIČKE AKCIJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri VO-ZD02 Uvođenje alternativnih puteva ulaska u visoko obrazovanje ● Analiza potrebe za uvođenje alternativnog ulaska u VO;● Izrada različitih modela ulazaka u VO;● Razvijanje postupka priznavanja prethodnog učenja; ● Definisani alternativni putevi ulaska u VO;● Veća dostupnost VO; ● Broj VŠU sa definisanim alternitivnim ulaskom;● Broj VŠU koji imaju razvijen postupak priznavanja prethodnog učenja; Jun 2015. Jun 2017. MPNTR, KONUS, KASS, ZUOV VO-ZD03 Pristup drugom stepenu visokog obrazovanja ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Analiza i dorada standarda za akreditaciju studijskih programa drugog nivoa studija; ● Uspostavljen sistem upisa na drugi stepen;● Definisan sistem upisa na osnovu predhodnih postignuća; ● Broj studijskih programa koje primenjuju različite modele upisa;● Broj primljenih/broj prijavljenih; ● Broj primljenih /broj raspoloživih mesta; ● Broj primljenih/ broj studenata koji su završili prvi stepen; Februar 2015. Jun 2017. MPNTR, KONUS, KASS, NSVO VO-ZD04 Uvođenje studija uz rad („part time” studije) ● Analiza mogućnosti uvođenja studija uz rad;● Izrada modela finasiranja studija uz rad;● Uvrđivanje postupka sertifikovanja modula i predmeta;● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Uvedene studije uz rad; ● Ponovni ulazak u visoko obrazovanje;● Sertifikovani moduli i predmeti;● Definisani alternativni putevi završetka VO; ● Broj studenata na studijama uz rad/ukupan broj studenata;● Broj sertifikovanih modula i predmeta; Januar 2016. Januar 2017. MPNTR, KONUS , KASS, NSVO VO-ZD05 Osiguranje dostupnosti na sva tri nivoa studija studentima iz osetljivih grupa ● Uspostavljanje sistema za praćenje dostupnosti; ● Uspostavljanje mehanizma podrške studentima iz osetljivih grupa; ● Uspostavljen sistem praćenja i podrške studentima iz osetljivih grupa;● Povećanje obuhvata studenata iz osetljivih grupa na svim nivoima; ● Broj i % studenata iz osetljivih grupa na svim nivoima VO; Februar 2015. Januar 2017. MPNTR, KONUS , KASS, SKONUS, KSVŠ VO-ZD06 Razvoj programa za povećanje obuhvata u prioritetnim oblastima ● Donošenje programa sa utvrđenim mehanizmom praćenja potreba tržišta;● Analiza godišnjih ili višegodišnjih potreba tržišta rada i broja diplomiranih studenata;● Uspostavljanje tela koje ocenjuje razvojne i tržišne potrebe i prioritete;● Izrada programa podrške za osetljive grupe;● Razvoj i podrška centrima za karijerno vođenje; ● Upisne kvote budžetski finansiranih studenata usklađene sa društvenim potrebama;● Definisani studijski programi koji odgovaraju potrebama tržišta rada;● Definisane prioritetne oblasti i razvijen program podrške studentima;● Uvedene analitičke metode praćenja broja i strukture diplomiranih studenata i brzine njihovog zapošljavanja;● Uspostavljena veza tržišta rada i visokog obrazovanja; ● % studenata koji studira u definisanim prioritetnim oblastima; ● % studenata koji su završili studije u prioritetnim oblastima koji su se zaposlili najduže za tri godine nakon završetka studija;● Javno dostupni izveštaji i analiza potrebe tržišta; Februar 2015. Januar 2020. MPNTR, DRM, NSVO, KONUS, KASS, NSZ VO-ZD07 Smanjenje stope napuštanja visokog obrazovanja ● Izrada metodologije praćenja i merenja napuštanja sistema VO;● Praćenje i merenje napuštanja VO;● Razvoj i pordška centrima za karijerno vođenje;● Donošenje mera za smanjenje odustajanja; ● Javno dostupni izveštaji o napuštanju VO;● Smanjena stopa napuštanja VO;● Utvrđeni faktori koji utiču na osipanje; ● Udeo studenta koji odustaju nakon prve godine; ● Udeo studenata koji su odustali od studija u odnosu na ukupan broj upisanih studenata;● Udeo studenata koji godišnje ostvaruju 60 ESPB; Februar 2015. Januar 2017. MPNTR, NSVO, ZUOV VO-ZD08 Jačanje javne odgovornosti VŠU za kvalitet visokog obrazovanja ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Analiza i dorada Standarda za samovrednovanje;● Izveštaj o samovrednovanju;● Razvijanje obrazovne statistika;● Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema; ● Razvijeni upravljački instrumenti koji osiguravaju balans između institucionalne autonomije i javne odgovornosti; ● Značajno povećanje transparentnosti rada i odgovornosti za efekte rada; ● Primena obrazovne statistike u donošenju odluka na VŠO; ● Eksterna periodična evaluacija visokog obrazovanja u Srbiji;● Godišnji izveštaj NSVO o stanju u visokom obazovanju;● Otvorenost prema okruženju; Februar 2015. Januar 2019. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU, KONUS, KASS, SKONUS, SKASS VO-ZD09 Uvođenje indikatora kvaliteta u VO ● Definisanje skupa indikatora za praćenje stanja u VO;● Donošenje dopuna standarda za akreditaciju;● Razvoj modela primene indikatora (informacioni sistem); ● Definisana i usvojena lista obavezujućih indikatora u VO;● Usvojena strategija razvoja statistike u obrazovanju;● Razvijeno planiranje rada VO na osnovu korišćenja indikatora; ● Broj VŠO ustanova koje primenjuju planiranje na osnovu podataka;● Broj i kvalitet indikatora koji se koriste u procesu akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta i samovrednovanja VŠU ; Februar 2015. Januar 2016. MPNTR, NSVO, RZS, KONUS, KASS, KAPK, SKONUS, SKASS VO-ZD10 Unapređenje sistema akreditacije ● Usaglašavanje sistema akreditacije sa primerima dobre prakse sa evropskog obrazovnog prostora;● Donošenje izmenjenih i dopunjenih ESG standarda;● Donošenje izmenjenih i dopunjenih standarda za akreditaciju VŠU i studijskih programa;● Razvijanje modela finansiranja akreditacije i spoljašnje provere kvaliteta; ● Učešće studenata, poslodavaca i inostranih eksperata u postupku akreditacije;● Primena izmenjenih i dopunjenih standarda;● Razvijeni standardi za nove nivoe studija i nove oblasti;● Članstvo u ENQA i EQAR;● Definisan model finansiranja akreditacija;● Razvijena informatička podrška postupku akreditacije; ● Broj izmenjenih ili dopunjenih standarda;● Publikovani godišnji izveštaj o radu KAPK;● Evaluacioni izveštaji svake dve godine o oceni efekata akreditacije;● Broj aktivnih inostranih eksperata/ ukupan broj aktivnih recenzenata; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, KAPK, KONUS, KASS, SKONUS, SKASS VO-ZD11 Unapređenje sistema osiguranja kvaliteta-formiranje nacionalne akreditacione agencije ● Analiza mogućih modela uspostavljanja akreditacione agencije;● Izrada modela agencije odabranog na osnovu studija izvodljivosti;● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Uspostavljanje akreditacione agencije; ● Izabran model akreditacione agencije;● Formirana Nacionalna akreditaciona agencija; ● Broj modela koji su razmatrani; ● Broj lica obučenih za rad u akreditacionoj agenciji; Februar 2015. Januar 2017. MPNTR, NSVO, KAPK, KONUS, KASS, SKONUS, SKASS VO-ZD12 Uvođenje analize obrazovne uspešnosti ● Obuke za rad na pripremi strategija razvoja samostalnih VŠU i pratećih akcionih planova;● Definisanje indikatora za merenje obrazovne uspešnosti;● Razvijanje obrazovne statistike; ● Utvrđene mere za povećanje obrazovnnj uspešnost (kvalitet, vreme studiranja, relevantnost obrazovanja);● Razvijen sistem praćenja diplomiranih studenata;● Implementirana Strategija razvoja statistike u obrazovanju; ● Brzina završetka studija /brzina zapošljavanja:● % studenata koji se zaposlio (jedna, dve ili tri godine) nakon diplomiranja u odnosu na broj diplomiranih;● Prosečno vreme od diplomiranja do prvog posla;● % studenata koji se zaposlio ali ne u svojoj struci;● % ustanova koja prati svoje diplomirane studente; April 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, RSZ, KONUS, KASS, VŠU VO-ZD13 Program unapređenja efikasnosti ● Razvijanje indikatora za merenje efikasnosti;● Izrada plana povećanja efikasnosti; ● Definisane konkretne i primenjive mere povećanja efikasnosti ; ● Razvijeni indikatori za ocenu efikasnosti VŠU i sistema kao celine; ● % studenata koji su studije završili u predviđenom roku;● Broj diplomiranih studenata po nastavniku;● % diplomiranih studenata; April 2015. Januar 2017. NSVO, VŠU VO-ZD14 Definisanje jezgra struke (korpus obaveznih znanja i kompetencija) ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Izrada uputstvo za izradu jezgra struke;● Formiranje ekspertskih timova za izradu jezgra struke za svaku obrazovnu oblast (veza sa akcijama NOK);● Izmena standarda za akreditaciju studijskih programa; ● Uspostavljen zakonski okvir (Zakon o regulisanim profesijama);● Izrađeno uputsvo za izradu jezgra struke;● Formirani ekspertski timovi za izradu jezgra struke za svaku obrazovnu oblast; ● Definisana jezgra struke u obrazovnim oblastima; ● Broj obrazovnih oblasti u kojima je definisano jezgro struke; ● Broj studijskih programa u kojima je primenjeno jezgro struke; April 2015. Januar 2019. MPNTR, NSVO, KONUS, KASS, SU, PKS, UPS, VO-ZD15 Unapređenje učešća studenata u podizanju kvaliteta nastavnog procesa ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Izrada instrumenata za ocenjivanje nastavanog procesa;● Obuka studenata za uključivanje u ocenjivanje nastavnog procesa;● Razvijanje modela uključivanja ocenjivanja od strane studenta u proces planiranja; ● Analiza uključivanja studenata u postupke odlučivanja; ● Pripremljeni instrumenti za ocenu nastavnog procesa;● Razvijen model uključivanja mišljenja studena u planiranje; ● Broj instrumenata za postupak ocenjivanja nastavnog procesa;● Broj VŠU koje su ugradile rezultate ocenjivanja u postupak donošenja odluka;● Broj VŠU u kojima studenti aktivno učestvuju u donošenju odluka; April 2015. Januar 2017. MPNTR, NSVO, SKONUS, SKASS VO-ZD16 Uspostavljanje sistema stručne prakse ● Razvijanje modela stručne prakse;● Izmene standarda za akreditaciju;● Razvijanje modela saradnje privrede, javnog i drugih sektora sa VŠU; ● Definisan broj ESPB bodova, ishoda i načina ocenjivanja stručne prakse; ● Unapređene veština i kompetencija studenata;● Uspostavljena saradnja VŠU sa privredom i drugom sektorima; ● Bro j studijskih programa koji imaju stručnu praksu/ ukupan broj studijskih programa;● Broj VŠU koje imaju ugovore o saradnji za izvođenje stručne prakse; April 2015 Januar 2018. VŠU, NSVO, KAPK, KONUS, KASS, SKONUS, SKASS VO-ZD17 Unapređenje kriterijuma i procedura za izbor i napredovanje nastavnog osoblja ● Analiza kompetencija nastavnog osoblja u VO;● Donošenje podzakonskih akata;● Uspostavljanje registra nastavnika; ● Utvrđena jedinstvena procedura izbora nastavnog osoblja;● Utvrđeni jedinstveni kriterijumi za izbore nastavnika;● Definisani uslovi izbora u različitim naučno obrazovnim i umetničkim poljima;● Ustanovljena procedura uključivanja nastavnika iz dijaspore i nastavnika iz inostranstva; ● Broj izbora i kvalitet prijavljenih kandidata;● Brzina obnavljanja nastavnog kadra; April 2015. Jun 2015. MPNTR, KONUS, KASS, NSVO VO-ZD18 Razvoj podrške nastavnom osoblju za nastavni stručni i naučni rad ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Donošenje modela finansiranja istraživanja;● Analiza mobilnosti nastavnog osoblja i predlog podrške jačanju mobilnosti; ● Unapređen kvalitet obrazovanja i izvrsnosti univerziteta;● Primenjen novi model finansiranja istraživača; ● Razvijena podrška mobilnosti nastavnika na VŠU; ● Udeo nastavnika koji su aktivni istraživači u odnosu na ukupan broj nastavnika;● Finansijska sredstva za istraživanje po nastavniku;● Prosečna vrednost finansiranog projekta po nastavniku;● Učešće nastavnika u mobilnosti; ● Broj stručnih projekata u odnosu na ukupan broj projekata u VŠU; Februar 2015. Januar 2018. MPNTR, NSVO, KONUS, KASS, VŠU, KAPK VO-ZD19 Usklađivanje broja nastavnika po oblastima ● Analiza potrebe broja nastavnika po oblastima;● Uspostavljanje prakse donošenja strategija i akcionih planova samostalnih VŠU na osnovu realnog stanja i potreba;● Razvijanje modela uključivanja nastavnika sa nepunim radnim vremenom na VŠU;● Donošenje dopuna standarda za akreditaciju; ● Podizanje kvaliteta nastave kroz rad u manjim grupama;● Dostizanje evropskog proseka odnosa broja studenata i broja nastavnika u pojedinim oblastima;● Usklađen akt o finansiranju i standardi akreditacije; ● Broj nastavnika prema broju studenata (definisan za svako obrazovno polje );● Odnos broja nastavnika i broja studenata na VŠU;● Odnos broja nastavnika sa nepunim radnim vremenom i ukupnog broja nastavnik;. Februar 2015. Januar 2018. VŠU, NSVO, KONUS, KASS, KAPK VO-ZD20 Uvođenje intersektorskog angažovanja nastavnika ● Izrada modela za intersektorsko angažovanje nastavnika; ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Razvijanje modela ugovori o saradnji VŠU i NIO, privredom ili drugim organizacijama i ustanovama; ● Povećan kvalitet nastave na VŠU;● Istaknuti stručnjaci iz instituta, privrede, javnog i drugih sektora uključeni su u nastavni proces na VŠU; ● Broj studijskih programa na kojima su angažovani stručnjaci izvan VŠU;● Dinamika kretanja razmene nastavnika; April 2015. Jun 2017. MPNTR, NSVO, KONUS, KASS, VŠU VO-ZD21 Unapređenje implementacije koncepta „student u centru učenja” ● Uključivanje u seminare u zemlji i inostranstvu za studente i nastavnike;● Donošenje dopuna standarda za akreditaciju i samovrednovanje;● Analiza pedagoške komponente nastavnog osoblja;● Razvijanje programa za sticanje didaktičko-metodičko-pedagoških (DMP) komptetncija nastavnog osoblja; ● Prihvaćen principi koncepta: fleksibilnih puteva baziranih na ishodima učenja, interaktivnog načina učenja, aktivnog učešća studenata itd.;● Uspostavljene obuke za sticanje DMP kompetencija;● Uvedene nove metode u nastavnom procesu; ● Broj studenata obuhvaćenih seminarima;● Broj nastavnika obuhvaćenih seminarima;● Broj programa za sticanje DMP;● Procenat studenata obuhvaćenih karijernim vođenjem i savetovanjem; April 2015. Januar 2020. KONUS, HERE tim,, KASS, SKONUS, SKASS, VŠU VO-ZD22 Usaglašavanje ishoda učenja i opterećenja studenata (ESPB) ● Razvijanje instrumenata za praćenje opterećenja studenta;● Razvijanje programa obuke – Veza ishoda učenja i opterećenja studenata;● Uključivanje standarda kvalifikacija (veza sa NOK) u razvoj studijskih programa; ● Redefinisani studijski programi;● Usklađeni ishodi učenja sa opterećenjem studenata i metodama ocenjivanja;● Razvijeni primenjeni instrumenti za praćenje opterećenja studenata; ● Broj studijskih programa koji imaju usklađene ishode učenja sa opterećenjem i stečenim kompetencijama studenata; April 2015. Decembar 2020. NSVO, VŠU, KAPK, KONUS, KASS, SKONUS, SKASS, HERE-tim VO-ZD23 Unapređenja u primeni novih metoda učenja, informacionih tehnologija i e-učenja ● Razvijanje modela primene novih modela učenja; ● Uspostavljanje sistema za primenu informacionih tehnologija u VO;● Utvrđivanje standarda za praćenje e-učenja;● Analiza stanja i potreba primene softvera u nastavi; ● Podržana nabavka hardvera i softvera;● Razvijene metode elektronskog učenja;● Doneti standardi za e-učenje koji obuhvataju i polaganja ispita; ● Zastupljenost softverskih alata u realizaciji studijskih programa;● Broj studenata koji se obrazuje na daljinu u odnosu na ukupan broj studenata u istoj oblasti; April 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, KAPK, KONUS, KASS, VŠU VO-ZD24 Unapređenje saradnje sa poslodavcima i privredom ● Definisanje i razvijanje modela za uključivanje poslodavaca u uspostavljanje i razvoj studijskih programa; ● Uspostavljanje stektorskih veća; ● Razvijen model za uključivanje poslodavaca (Savet poslodavaca);● Reformisani studijski programi;● Definisana pravila, oblici, mehanizmi i procedure razvoja saradnje; ● Broj VŠU koji je formirao savet poslodavaca;● Broj razvijenih ili reformisanih studijskih programa;● Udeo studenata koji su se zaposlili (jedna, dve ili tri godine) nakon završetka studija u struci;● Deo prihoda od ostvarene saradnje; April 2015. Januar 2018. MPNTR, NSVO, KONUS, KASS, VŠU, PKS, UNPO, VŠU, MPR VO-ZD25 Unapređenje istraživačke komponete visokog obrazovanja ● Usklađivanje Strategija naučno-tehnološkog razvoja i Strategije razvoja obrazovanja;● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Definisanje indikatora za praćenje naučne delatnosti VŠU;● Donošenje dopuna standarda za akreditaciju;● Usklađivanje finansiranja nastavne i naučne delatnosti VŠU; ● Definisani indikatori za merenje naučne izvrsnosti VŠU;● Porast broja istraživača;● Proširen i unapređen sistem vrednovanja istraživačkog rada; ● Unapređeno istraživanje u okviru završnih radova ili projekata studenata; ● Broj studijskih programa koji imaju istraživačku komponentu;● Udeo nastavnika uključenih u istraživanja;● Finansijska sredstva za istraživanje po nastavniku● % BDP-a uložen u istraživanje i razvoj;● Broj publikacija po nastavniku;● Broj citata po nastavniku; Jun 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU, NIO VO-ZD26 Jačanje inovativnog potencijala i povećanje inovativnih ishoda ● Izrada nacrta zakona iz oblasti visokog obrazovanja, naučno-istraživačke delatnosti i inovacione delatnosti i donošenje odgovarajućih podzakonskih akata● Izrada mape puta istraživačke infrastrukture;● Razvijanje podrške VŠU za uključivanje u HORIZON 2020.● Uspostavljene manifestacije kojim se promoviše nauka i inovativnost; ● Formirani inovacioni centri, poslovni inkubatori, centri za razvoj i transfer tehnologija;● Doneta Strategija istraživanje za inovacije 2020; ● Usvojena dugoročna politika za istraživanje i inovacije; u akciji: HORIZON 2020;● Ostvarena mobilnost istraživača između istraživačkog i inovativnog sistema;● Unapređene inovativne veštine; ● Održavanje manifesticija u cilju promocije nauke i inovativnosti; ● Implementirana Strategija naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije;● Broj inovativnih kompanija koje su formirali saradnici ili studenti VŠU;● Broj i značaj uspešnih saradnji sa privredom na razvoju inovacija; ● Broj prijavljenih/prihvaćenih/ primenjenih patenata;● Broj novih tehnoloških i rešenja, novih proizvoda; April 2015. Decembar 2020. MPNTR, DRM, MF, NSNTR, NSVO VO-ZD27 Jačanje preduzetničke komponente visokog obrazovanja ● Donošenje dopunjenih i izmenjenih standarda za akreditaciju;● Osnivanje Fonda za podsticanje visoko tehnološkog preduzetništva; ● Razvoj modela uključivanja preduzetničke komponente u VO; ● Uvedeni preduzetnički moduli ili sadržaji u studijske programe, izmenjeni standardi za akreditaciju studijskih programa;● Osnovan Fond za podsticanje visoko tehnološkog preduzetništva;● Formirani poslovni inkubatori male kompanije itd;● Povećano (samo) zapošljavanje;● Povećan interes za studije koje vode bržem zaposlenju; ● Udeo studijskih programa koji imaju modul ili sadržaje vezane za preduzetništvo;● Broj kompanija koje su formirali saradnici ili studenti VŠU;● Udeo studenata koji je ostvario samozapošljavanje u odnosu na broj studenata koji su se zaposlili (jednu, dve ili tri godine) nakon završtka studija. April 2015. Decembar 2020. MPNTR, MPR, NSVO, KONUS, KASS, VŠU VO-ZD28 Unapređenje međunarodne otvorenosti sistema visokog obrazovanja ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Analiza Komunike i konferencije ministara zaduženih za visoko obrazovanje i druga dokumenta EU; ● Donošenje Strategije mobilnosti; ● Visoko obrazovanje usklađeno sa reformama i trendovima evropskog obrazovnog (EHEA) i istraživačkog prostora (ERA);● Unapređena kompatibilnost nacionalnog sistema sa sistemima u EU;● Članstvo u radnim i koordinacionim telima EU institucija;● Usvojena Stretegija mobilnosti; ● Stepen učešća u međunarodnim organizacijama i komitetima;● Ocena na osnovu Nacionalnog izveštaja za ministarsku konferenciju;● Izveštaji sa međunarodne konferencije; April 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, NSNTR VO-ZD29 Uspostavljanje internacionalne mobilnosti nastavnika, studenata i istraživča ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Donošenje Strategije mobilnosti;● Analiza i primena zakonske i podzakonske regulative o boravku stranaca;● Priprema za pristupanje akciji „Erasmus for all” i drugim akcijama;● Razvijanje modela za primenu regulativa vezanih za zdravstvenu zaštitu;● Uspostavljanje modela za korišćenje objekata studentskog standarda, javnog prevoza i benificirane ishrane od strane stranih studenata;● Razvijanje podrške za pripremu Strategije razvoja VŠU-program mobilnosti;● Formiranje konsultativnih tela za podršku mobilnosti; ● Usvojena Strategija mobilnosti;● Ukinute administrativne i druge prepreke za mobilnost;● Uspostavljen ekvivalentan sistem indikatora za mobilnost kao u EU;● Razvijeni mehanizmi finansijske podrške mobilnosti ;● Razvijene mere za balansiranu mobilnost (brain gain: brain drain);● Uspostavnjene kancelarije za podršku i praćenje mobilnosti studenata;● Povećanje mobilnosti studenata; ● % nastavnika koji su ostvarili mobilnost ;● % studenata po nivoima studija koji su ostvarili mobilnost;● Broj inostranih nastavnika;● Broj inostranih studenata;● Broj stipendija, odobrenih kredita, finansiranih studijskih boravaka ostvarenih u okviru mobilnosti;● % studenta koji su tokom studija ostvarili mobilnost od minimalno 15 ESPB;● udeo studenata iz okruženja/ukupan broj studenata;● udeo studenata koji su studije završili u okviru organizovanih programa mobilnosti; Februar 2015. Januar 2020. MPNTR NSVO, NSNTR, KONUS, KASS, VŠU STRUKOVNE STUDIJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri VO-SS02 Jačanje uloge konferencije akademija strukovnih studija ● Donošnje podzakonskih akata; ● Utvrđivanje nadležnosti i razvijanje načina rada KASS-a; ● Redefinisane nadležnosti konferencije akademija strukovnih studija; ● U okvir delovanja konferencija akademija strukovnih studija uključena pravila, kriterijumi za izbor i pedagošku obuku nastavnika, politiku upisa studenata, itd; ● Novi statut KASS Februar 2015. Jun 2016. KASS, SKASS VO-SS03 Uvođenje istraživanja u strukovne studije ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Razvijanje modela za uključivanje istraživanja u strukovne studije;● Definisanje i donošenje standarda za akreditaciju master strukovnih studija; ● Uspostavljena primenjena i razvojna istraživanja na akademijama strukovnih studija; ● Uvedene master strukovne studije; ● Unapređene inovativne veštine; ● Broj akreditovanih akademija strukovnih studija koje realizuju primenjena istraživanja; ● Broj akreditovanih studijskih programa profesionalnih master studija; Februar 2015. Decembar 2017 MPNTR, ASS, NSVO, NSNTR, KASS VO-SS04 Prilagođavanje upisne politike u oblasti strukovnih studija ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Analiza potreba tržišta rada; ● Predlog mera za uspostavljanje politike upisa u skladu sa potrebama; ● Najmanje 30% studenata koji su započeli studije upisali su strukovne studije; ● Ostvarena koordinacija u planiranju broja učenika u srednjem obrazovanju sa brojem studenata u visokom strukovnom obrazovanju; ● % studenata koji su završili studije u predviđenom roku; ● % studenata koji su se zaposlili u struci tri godine nakon završetka studija; ● Prosečna dužina studiranja. Februar 2015. Jun 2018. MPNTR, NSVO, KASS, PK, NSZ VO-SS05 Unapređenje očekivanih ishoda strukovnih studija ● Donošenje izmena i dopuna pravilnika za akreditaciju studijskih programa strukovnih studija; ● Razvijanje standarda kvalifikacija; ● Definisanje ekvivalencija sa prethodnim kvalifikacijama;● Uspostavljanje modela stručne prakse; ● Definisani ishodi učenja, veštine i kompetencije koje se stiču na strukovnim studijama; ● Reformisani studijski programi; ● Uvedena stručna praksa kao obavezni deo studijskih programa strukovnih studija; ● Primarna usmerenost strukovnih studija prema sticanju praktičnih znanja i veština; ● Razvijanje inovativnih veština; ● % reformisanih studijskih programa; ● % studenata koji su se zaposlili u struci (jedna, dve ili tri godine) nakon završetka studija Februar 2015. Januar 2018. KASS, NSVO, VŠU, Pripadajuće komore VO-SS06 Unapređenje kompetencija nastavnog kadra na strukovnim sudijama ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Utvrđivanje kriterijumima i procedurama za izbore u zvanja nastavnog osoblja; ● Razvijanje registra nastavnika; ● Definisanje modela mobilnosti nastavnika; ● Reformisan sistem zvanja nastavnika u strukovnom obrazovanju; ● Definisana jedinstvena pravila za izbor i napredovanje nastavnika na strukovnim sudijama; ● Intersektorska mobilnost nastavnika; ● Stepen efikasne primene donete regulative u oblasti izbora i napredovanja nastavnika na strukovnim studijama; ● Udeo nastavnika koji dolaze iz prvirede i poslovnog sektora u odnosu na ukupan broj nastavnika; Februar 2015. Decembar 2018. MPNTR, NSVO, KASS, VŠU VO-SS07 Jačanje saradnje VŠU u oblasti strukovnih studija sa privredom ● Izrada nacrta zakonske osnove za uključivanje poslodavaca i stručnjaka;● Osnivanje i definisanje rada Saveta poslodavaca; ● Formirana tela na nivou VŠU (Savet poslodavaca); ● Reformisani studijski programi; ● Angažovanje istaknutih stručnjaka iz privrede u različitim oblicima nastave; ● Korišćenje privredne infrastrukture i tehnoloških i drugih resursa u strukovnom obrazovanju; ● Definisana pravila, oblici, mehanizmi i procedure razvoja saradnje; ● Broj VŠU koji je formirao savet poslodavaca ● Broj razvijenih ili reformisanih studijskih programa; ● Deo prihoda od ostvarene saradnje; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, KASS, VŠU, PKS, UPS AKADEMSKE STUDIJE (OSNOVNE I MASTER)

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri VO-AS02 Redefinisanje ključnih kompetencija za osnovne akademske studije (OAS) ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Analiza potrebnih kompetencija; ● Definisanje ključnih kompetencija; ● Jasno razgraničenje osnovnih akademskih (OAS) od osnovnih strukovnih studija (OSS); ● Optimalni odnos teorije i praktičnih znanja i spremnosti za rad;● Sposobnost rešavanja problema i samoučenja; ● Praćenje prilagodljivost diplomiranih studenata potrebama ranih mesta; ● % programa osnovnih studija sa definisanim ključnim kompetencijama; Februar 2015. Jun 2015. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU VO-AS03 Redefinisanje ključnih kompetencija za master akademske studije (MAS) ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Analiza potrebnih kompetencija; ● Definisanje ključnih kompetencija; ● Jasno razgraničenje master akademskih (MAS) od master strukovnih studija (MSS); ● Bolja pripremljenost i za nastavak studija – na doktorskim studijama; ● Broj reformisanih master studija;● % master studija sa definisanim ključnim kompetencijama; Februar 2015. Jun 2015. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU VO-AS04 Podsticanje razvoja i ponude kvalitetnih studijskih programa ● Definisanje kriterijuma za prepoznavanje kvalitetnih programa;● Analiza različitih modela za sertifikaciju programa;● Donošenje Pravilnika o dodeli sertifikata/nagrade „Odličan studijski program”; ● Ponuda kvalitetnih i privlačnijih studijskih programa; ● Povećanje kvaliteta studija;● Uspostavljen sertifikat za kvalitet; ● Broj indikatora razvijenih za procenu kvalitet studijskog programa;● Broj programa sa sertifikatom; Januar 2016. Januar 2017. MPNTR,NSVO VO-AS05 Uvođenje rangiranja studijskih programa ● Definisanje skupa indikatora za rangiranje;● Analiza različitih modela za rangiranje programa (na osnovu mišljenja poslodavaca i na osonovu procene znanja studenata);● Sistemsko uključivanje poslodavaca u postupak ocenjivanja i rangiranja;● Donošenje Pravilnika o rangiranju studijskih programa; ● Definisana pravila i uspostavljen sistem rangiranje studijskih programa; ● Uvedeno anketiranje poslodavaca svake druge godine; ● Razvijena metodologija pripreme testovi znanja; ● Definisan način pripreme i sprovođenja testiranja studenata sa svih studijskih programa; ● Broj oblasti u kojima se primenjuje postupak rangiranja;● Broj poslodavaca uključenih u rangiranje studijskih programa;● Broj oblasti u kojima se realizuje testiranje; Januar 2017. Januar 2020. MPNTR, NSVO, PKS, ZUOV VO-AS06 Unapređenje metodologije i tehnologije nastave ● Uspostavljanje nacionalnog tela za razvoj kvaliteta visokog obrazovanja; ● Razvijanje preporuka za primenu tehnologija u obrazovanju;● Izrada programa obuke nastavnika; ● Uspostavljeno telo (institucija) koja priprema preporuke i dokumenta namenjenim VŠU, a čijim primenama se obezbeđuje povećanje kvaliteta visokog obrazovanja; ● Uvedeno obavezno pedagoško obrazovanje za nastavnike u VO; ● Broj programa razvijenih za podizanje nastavničkih komeptencija; ● Broj nastavnika obuhvaćenih obukom;● Istraživanje o kvalitetu nastave; Februar 2015. Januar 2019. MPNTR, VŠU VO-AS07 Priprema brucoša za nastavu u visokom obrazovanju ● Analiza potrebe za pripremnom nastavom po oblastima; ● Razvijanje programa pripremne nastave; ● Razvijanje kurseva za e-učenje u skladu sa programom pripreme; ● Održavanje pripremne nastave za brucoše; ● Svaka VŠU za svaki studijski program ima: (a) pripremljen program pripreme brucoša za nastavu; (b) nudi brucošima e-kurseve za pripremu, a prema donetim programima ili/i nudi i klasične kurseve pripreme brucoša;● Smanjen drop-out u VO;● Povećanje efikasnosti studiranja; ● Broj studijskih programa na kojima je urađena analiza; ● Broj VŠU i studijskih programa na kojima se realizuje pripremna nastava;● Broj razvijenih programa za pripremnu nastavu brucoša;● Procenat napuštanja studija u toku prve godine studija; Februar 2015. Januar 2019. VŠU VO-AS08 Razvijanje interesa potencijalnih studenata za studiranje na OAS ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Razvijanje modela finansiranja (podrške) za studije u pojedinim oblastima;● Usaglašavanje srednjeg i visokog obrazovanja; ● Struktura učenika srednjih škola usaglašena sa praksom upisa na visoko obrazovanje, tj. veći broj učenika u gimnazijama;● Povećana pravednost i uklonjene su finansijske prepreke potencijalnim studentima iz siromašnijih porodica za upis na visoko obrazovanje;● Bolje i odgovarajuće obrazovani maturanti; ● Procenat studenata na OAS u odnosu na ukupan broj;● Izveštaji o usklađenosti srednjeg i visokog obrazovanja; Februar 2015. Januar 2018. MPNTR VO-AS09 Uvođenjei mogućnosti primene modula na master studijama ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Razvijanje modela za module na master studijama; ● Master studije prilagođene potrebama studenata i poslodavaca;● Povećana relevantnost i efikasnost studija;● Razvijeni modeli modula na master studijama; ● Broj modula po dužini trajanja i oblastima;● Izveštaji o nedostajućim kompetencijama studenata na master studijama; Februar 2015. Januar 2018. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU VO-AS10 Uvođenje kratkih programa (kratki ciklus) ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Razvijanje modela programa kratkih cikulsa;● Analiza potrebe za kratkim ciklusima; ● Definisani standardi akreditacije kratkih programa; ● Definisan akt koji student dobija po završetku usaglašen sa NOK-om;● Uobličavanje znanja, veština i kompetencija studenata koji ne mogu da završe OAS;● Povećana mogućnost za dodatno obrazovanje zaposlenih; ● Broj razvijenih programa kratkih ciklusa;● Zainteresovanost zaposelnih za kratke cikluse;● Zainteresovanost poslodavaca za kratke cikluse; Oktobar 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU VO-AS11 Organizacija studija na polju umetnosti ● Izrada nacrta zakona, usaglašavanje i donošenje podzakonskih akata;● Unapređivanje standarda za akreditaciju; ● Novi standardi akreditacije studijskih programa iz umetnosti; ● Lista zvanja i kvalifikacija prilagođena realnim potrebama društva; ● Bolji uslovi studiranja studenata umetnosti; ● Bolja usklađenost srednjeg nivoa umetničkog obrazovanja i visokog obrazovanja;● Veća zapošljivost akademskih umetnika u predškolskom i osnovnom obrazovanju; ● % diplomiranih studenata umetnosti koji se zapošljavaju; ● Uslovi rada VŠU u polju umetnosti; ● Mobilnosti studenata umetnosti; Januar 2016. Januar 2019. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU DOKTORSKE STUDIJE

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri VO-DS02 Jačanje istraživačkih kapaciteta i izvrsnosti ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Unapređivanje pravilnika za akreditaciju NIO; ● Unapređivanje standarda za akreditaciju doktorskih studija; ● Izrada mape puta istraživačke infrastrukture; ● Primena Strategije istraživanje za inovacije 2015-2020; ● Donošenje Regionalne strategija zemalja zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije; ● Primena Dunavske strategija društva znanja; ● Definisana pravila, oblici mehanizmi i procedure integracije istraživačkih kapaciteta; ● Ostvarena kritična masa istraživača u prioritetnim oblastima; ● Povećan broja akreditovanih centara izvrsnosti u prioritetnim oblastima; ● Definisane konkretne i primenljive mere poboljšanja naučne izvrsnosti; ● Porast broja istraživača;● Poboljšan položaj domaćih univerziteta na rang listama; ● % BDP-a uložen u istraživanje i razvoj; ● Udeo istraživača u ukupnom broju zaposlenih; ● Broj doktora nauka na milion stanovnika; ● Broj zajedničkih studijskih programa doktorskih studija; ● Broj i kvalitet objavljenih publikacija; ● Broj prijavljenih/prihvaćenih/ primenjenih patenata; ● Broj novih tehnoloških i rešenja, novih proizvoda; ● Broj multidisciplinarnih i interdisciplinarnih studijskih programa; ● Međunarodni rang univerziteta; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, KONUS, NSVO, NSNTR, ZI VO-DS03 Uspostavljanje saradnje s privrednim, poslovnim i javnim sektorom ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Primena Strategije naučnog i tehnološkog razvoja RS; ● Primena Strategije istraživanje za inovacije 2015-2020; ● Uspostavljanje istraživačko razvojnih klastera; ● Razvijanje modela saradnje sa privredom u skladu sa operativnim aktivnostima Nacionalne tehnološke platforme Republike Srbije; ● Definisana pravila, mehanizmi i procedure razvoja saradnje; ● Studenti doktorskih studija uključeni u istraživanja vezana za razvoj novih tehnologija, proizvoda i usluga; ● Uspostavnjeni istraživački kapaciteti u privredi; ● Povećan broj doktora u privredi i poslovnom sektoru; ● Intersektorska mobilnost nastavnika i istraživača; ● Udeo istraživača u broju zaposlenih u preduzećima i poslovnom sektoru; ● Udeo publikacija ostvarenih kroz saradnju u odnosu na ukupni broj publikacija; ● Broj prijavljenih/prihvaćenih/ primenjenih patenata; ● Broj novih tehnoloških i inovativnih rešenja, novih proizvoda; ● Udeo preduzeća koja su uvela tehnološku inovaciju; ● % novih doktora nauka koji su zaposleni u neuniverzitetskom sektoru; Mart 2015. Januar 2018. MPNTR, DRM, PK, KONUS VO-DS04 Unapređenje sistema provere kvaliteta doktorskih studija ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Uspostavljanje i unapređivanje Pravila procedura i mehanizmi ocene doktorske disertacije; ● Uspostavljanje repozitorijuma doktorskih disertacija (javno dostupne doktorske disertacije, liste mentora, i drugi relevantni podaci); ● Uspostavljanje baze naših naučnika koji rade u inostranstvu; ● Razvoj indikatora kvaliteta u visokom obrazovanju; ● Uspostavljenje Etičkog kodeksa; ● Reformisan izborni sistem i uvedena jedinstvena pravila za izbore nastavnika i mentora; ● Uspostavljen jedinstven sistem procedura i mehanizma ocene doktorske disertacije od strane nezavisnih eksperata u oblasti; ● Reformisani istraživački usmereni studijski programi; ● Definisane konkretne i primenljive mere povećanja efikasnosti, dostići da do 2020. minimalno 60% studenata završava studije u predviđenom vremenu njihovog trajanja; ● Svaka odbranjena disertacija ima javno publikovan istraživački ishod; ● Unapređen sistem vrednovanja istraživačkog rada;● Uspostavljen repozitorijum doktorskih disertacija; ● Broj doktorskih disertacija i VŠU dostupni u repozitorijumu; ● Broj publikacija po nastavniku; ● Broj patenata po nastavniku; ● Indeks citiranosti; ● Broj i kvalitet domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata; ● Broj međunarodnih publikacija na milion stanovnika; ● Broj patenata na milion stanovnika ; ● Klasifikovani ili rangirani studijski programi doktorskih studija (fakulteti i univerziteti); Februar 2015. Januar 2016. MPNTR, NSVO, NSNTR, KONUS, KAPK VO-DS05 Razvoj i organizacija „doktorskih škola” ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Analiza ugovora o strateškom partnerstvu između: (a) domaćih univerziteta, (b) domaćih i stranih univerziteta; ● Razvijanje modela osnivanja i rada doktorskih škola;● Uspostavljanje baze naših naučnika koji rade u inostranstvu; ● Primena Strategije istraživanje za inovacije 2015-2020; ● Primena Regionalne strategije zemalja zapadnog Balkana za istraživanje i inovacije; ● Primena Dunavske strategije društva znanja; ● Formirane doktorske škole koje imaju nadkritičnu masu istraživača u svakoj oblasti; ● Formirane doktorske škole u oblastima koje su od interesa za očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta; ● Uspostavljene „ doktorske škole”; ● Broj inostranih institucija i eksperata uključenih u doktorske škole; ● Broj postojećih i reformisanih studijskih programa uključenih u „doktorske škole”; ● Udeo stranih studenata u „doktorskim školama”; ● % nastavnika i mentora iz dijaspore uključenih u „doktorske škole”; Februar 2015. Januar 2020. MPNTR, KONUS, UN, NSVO, NSNTR, KAPK VO-DS06 Unapređenje doktorskih studija u polju umetnosti ● Unapređivanje standarda za akreditaciju doktorskih studija; ● Analiza i primena indikatora kvaliteta u polju umetnosti; ● Definisana istraživačka i umetnička komponenta doktorskih studija; ● Postavljeni standardi kvaliteta umetničkih doktorata; ● Doktorske studije u polju umetnosti usklađene sa potrebama kulturnog i umetničkog razvoja; ● % studenata doktorskih studija koji su se zaposlili u struci tri godine nakon okončanja studija; ● % doktoranata u odnosu na broj master studenata; ● % doktora u odnosu na broj zaposlenih u institucijama kulture; Februar 2015. Jun 2017. MPNTR, MKI, KONUS, VŠU, NSVO, NSNTR, KAPK VO-DS07 Uvođenje postdoktorskog usavršavanja ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Analiza mogućnosti postdoktorskih usavršavanja u pojedinim oblastima; ● Unapređene kompetencije istraživača koji se usmeravaju prema nastavničkim zvanjima u VO; ● Reformisan sistem naučnih zvanja; ● Olakšano učešće mladih istraživača u nastavi; ● Postdoktorsko usavršavanje direktno povezano sa uspehom na doktorskim studijama; ● % novih doktora koji su ostvarili postdoktorsko usavršavanje; Januar 2016. Jun 2019. MPNTR, KONUS, UN, NSVO, NSNTR, KAPK

OBRAZOVANJE NASTAVNIKA

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri PD-ON02 Razvoj dela informacionog sistema neophodnog za kvalitetnije obrazovanje nastavnika ● Uspostavljanje registra nastavnika na svim nivoima obrazovanja; ● Racionalizacija sistema obrazovanja nastavnika i poboljšano donošenje odluka;● Usklađena ponuda i potreba za nastavnicima; ● Izveštaji o broju i kvalitetu obrazovanja nastavnika; Februar 2015. Jun 2016. MPNTR, VŠU, NPS, KAPK PD-ON03 Analiza i reorganizacija sistema stručne potpore nastavnicima ● Izrada analize o potrebama i ponudama stručne potpore nastavnicima● Usklađivanje podzakonskih akata; ● Uspostavljanje sistema podrške uz pomoć savetnika – stručnog saradnika; ● Stepen reorganizacije inspekcijske službe u MPNTR; ● Lista savetnika – stručnih saradnika● Analize sistema programa za stručno usavršavanje nastavnika; ● Broj novih programa za stručno usavršavanje nastavnika; Februar 2015. Decembar 2016. MPNTR, ZUOV, ZVKOV, NPS, NSVO PD-ON04 Unapređivanje sistema usavršavanja nastavnika ● Uspostavljanje sistema usavršavanja nastavnika; ● Uspostavljanje održivih modela finansiranja stalnog stručnog usavršavanja nastavnika; ● Uvođenje obuka nastavnika za primenu nastavnih metoda kojima se kod učenika razvijaju ključne kompetencije;● Izrada analiza efekata stručnog usavršavanja;● Unapređivanje kriterijuma za akreditaciju programa stručnog usavršavanja na osnovu efekata u nastavi; ● Unapređene kompetencije nastavnika; ● Unapređen kvalitet nastave; ● Unapređen sistem stručnog usavršavanja nastavnika; ● Broj (%) nastavnika koji objavljuju radove-primere dobre prakse; ● Obuhvat nastavnika koji godišnje imaju više od 20 sati stručnog usavršavanja; ● Broj nastavnika koji učestvuje u međunarodnim programima razmene i e-platformama;● Broj i kvalitet programa za stručno usavršavanje; Februar 2015. Maj 2020. MPNTR, ZUOV, ZVKOV PD-ON05 Razrada svih komponenti trajnog profesionalnog razvoja i profesionalnog napredovanja nastavnika ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata;● Uspostavljanje pravednosti sistema napredovanja nastavnika zasnovanog na rezultatima rada nastavnika;● Uspostavljanje održivih modela finansiranja napredovanja nastavnika; ● Izrada analiza efekata napredovanja nastavnika; ● Revidirani kriterijumi za sticanje zvanja nastavnika koji treba da obezbede kontinuitet kvaliteta rada nastavnika u zvanju (mogućnost gubljenja zvanja); ● Povećanje kvaliteta nastavnika jačanjem motivacije nastavnika za profesionalni razvoj;● Uspostavljen efikasniji sistem napredovanja nastavnika koji obezbeđuje bolji kvalitet nastave; ● Usklađenost komponente profesionalnog razvoja nastavnika i napredovanja nastavnika;● Broj definisanih pokazatelja kvaliteta nastavnika;● Baza nastavnika sa zvanjima; ● % nastavnika koji su napredovali u pojedina zvanja; Februar 2015. Decembar 2017. MPNTR, ZUOV, NPS PD-ON06 Obavljanje istraživanja u metodikama struka u svim nastavnim disciplinama za koje se školuju nastavnici ● Razvijanje modela centra za razvoj obrazovanja u strukama koje obrazuju nastavnike na fakultetima (univerzitetima);● Definisanje nacionalnih prioriteta u istraživanjima u oblasti metodika struke; ● Identifikacija faktora koji određuju kvalitet procesa nastave/učenja kao osnova za unapređivanje tog procesa; ● Broj uspostavljenih tela (centara) na univerzitetima i izveštaji o radu;● Broj projekata koji se realizuju kroz osnovane centre; Oktobar 2015. Jun 2017. NSVO, VŠU, NIO PD-ON07 Sticanje inicijalnih didaktičko-metodičko-pedagoških kompetencija (DMP) nastavnika u visokom obrazovanju ● Donošenje podzakonskih propisa; ● Stvaranje univerzitetskih centara za unapređivanje procesa nastave/učenja i usavršavanje nastavnika; ● Razvijanje programa (obuka) za sticanje DMP kometencija nastavnika u VO i aktivnu primenu koncepta „student u centru učenja”; ● Unapređivanje standarda za akreditaciju VŠU;● Uključivanje nastavnika i studenata u seminare u zemlji i inostranstvu u cilju podizanja kvaliteta nastavnog procesa; ● Definisane DMP kompetencije nastavnika u VO;● Poboljšanje pedagoških kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju u svim vidovima nastave;● Kvalitetnija nastava na VŠU;● Definisana jedinstvena pravila za izbor i napredovanje nastavnika na strukovnim studijama; ● Broj univerziteta (državnih i privatnih) koji su formirali centre za unapređivanje nastave/učenja, samostalno ili udruženi. ● % nastavnika koji je stekao DMP kompetencije; ● Ocene uspešnosti nastavnika dobijenih od strane studenata i organa VŠU;● Broj nastavnika obuhvaćenih seminarima ili programima;● Doslednost u primeni standarda za samovrednovanje u oceni ove koncepcije; Februar 2015. Januar 2019. MPNTR, KONUS, HERE, KASS, SKONUS, SKASS, NSVO, VŠU, KAPK PD-ON08 Osposobljavanje nastavnika za primenu novih metoda učenja, informacionih tehnologija i e-učenja u nastavi ● Donošenje podzakonskih propisa; ● EU Digital Agenda; ● Izrada Preporuke za primenu savremenih metoda i tehnologija u obrazovanju;● Razvijeni kursevi obuke nastavnika i sertifikati; ● Podržana nabavka hardvera i softvera; ● Redefinisanje udela e-studenata i načina polaganja ispita; ● Primena savremenih metoda i tehnologija u nastavi;● Kvalitetnija nastava na VŠU;● Povećanje efikasnosti studiranja; ● Broj studenata koji se obrazuje na daljinu u odnosu na ukupan broj studenata u istoj oblasti; ● Zastupljenost softverskih alata u realizaciji studijskih programa; ● Definisani novi indikatori kvaliteta nastave; Februar 2015. Januar 2020. MPNTR, NSVO, KAPK, KONUS, KASS, MPNTR, NSVO PD-ON09 Unapređenje kriterijuma i procedura za izbor i napredovanje nastavnog osoblja u visokom akademskom i strukovnom obrazovanju ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Donošenje i primena Pravilnika o kriterijumima i procedurama za izbore u zvanja nastavnog osoblja; ● Jedinstveni osnovni kriterijumi za izbore nastavnika na nacionalnom nivou;● Definisani uslovi izbora u različitim naučno obrazovnim i umetničkim poljima;● Obavezna operacionalno definisana ocena pedagoškog rada pri izboru i unapređenju nastavnika; ● Do 2020. svi nastavnici treba da imaju sertifikat o pedagoškom treningu; ● Uvedena kontinuirana obuka nastavnika;● Unapređen sistem studentskog vrednovanja nastavnog procesa i nastavnika; ● Nivo usvojenosti kriterijuma u statutima VŠU; ● Nivo doslednosti primene kriterijuma ;● Brzina obnavljanja nastavnog kadra; Februar 2015. Oktobar 2016. MPNTR, KONUS, KASS, NSVO, SKONUS, SKASS PD-ON10 Formiranje baze svih doktorskih disertacija i svih referata za izbore i reizbore nastavnika u VŠU ● Donošenje podzakonskih akata;● Uspostavljen informacioni sistem u VO;● Uspostavljen repozitorijum doktorskih diseratcija; ● Unutar jedinstvenog informacionog sistema obrazovanja uspostavljen deo dostupan javnosti; ● Stvoreni uslovi za ocenu kvaliteta mentorskog rada do nivoa pojedinaca i odgovorniji odnos nastavnika na univerzitetima prema obavezama iz mentorskog odnosa; ● Obezbeđena puna vidljivost, dostupnost i potencijalna upotrebljivost disertacija;● Obezbeđena dostupnost referata za izbore nastavnika; ● Broj VŠU ustanova koje dostavljaju podatke;● Izveštaji o dostupnosti podataka; ● Porast broja zapisa po pojedinim univerzitetima; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, KONUS, VŠU PD-ON11 Razvoj programa obrazovanja nastavnika, uključujući i pomoćne nastavnike, instruktore, voditelje, trenere, za obrazovanje odraslih ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Unapređenje kvaliteta obrazovanja i učenja odraslih; ● Broj programa za obrazovanje nastavnika za odrasle;● Broj nastavnika koji su završili akreditovane programe; Februar 2015. Januar 2020. MPNTR,ZUOV

OBRAZOVANJE ODRASLIH

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri PD-OO02 Unapređenje funkcionalizacije osnovnog obrazovanja odraslih ● Pravilnik o organizaciji stručnih obuka u okviru osnovnog obrazovanja odraslih uključujući i ispit za obuku; ● Uspostavljen sistem sticanja stručnih obuka kod javno priznatih organizatora srednjeg stručnog obrazovanja usaglašen sa potrebama tržišta rada; ● Broj odraslih sa završenim osnovnim obrazovanjem;● Broj odraslih sa završenim stručnim obukama u okviru osnovnog obrazovanja odraslih; Februar 2015. Maj 2020. MPNTR, ZOUV, PKS, MRZSP PD-OO03 Razvijanje programa obrazovanja i stručne obuke odraslih na radnom mestu (workplace learning); ● Koncept o sticanju ključnih i stručnih kompetencija na radnom mesti;● Pravilnik o sticanju ključnih i stručnih kompetencija na radnom mestu uključujući i kriterijume i uslove sertifikovanja nastavnika i instruktora za učenje i obuku na radnom mestu; ● Unapređenje povezanosti rada i obrazovanja;● Unapređen zapošljavanja, fleksibilnosti i kompetitivnosti radne snage; ● Broj zaposlenih sa završenom obukom za sticanje ključnih i stručnih kompetencija na radnom mestu;● Broj kompanija po područjima rada uključenih u programe sticanja ključnih i stručnih kompetencija na radnom mestu; Oktobar 2016. Maj 2020. MPNTR, ZUOV, SSOOO, PKS, UPS, MRZSP PD-OO04 Uvođenje kratkih kurseva obuke sticanja potrebnih znanja i veština, sa ESPB ● Donošenje standarda za akreditaciju kratkih ciklusa;● Razvijanje celoživotnih programa na VŠU; ● Veća ponuda traženih kurseva obuke za odrasle na VŠU; ● Povećanje broja organizacija (VŠU) koje nude programe obuke; ● Mogućnost priznavanja neformalnog u formalno obrazovanje (ESPB);● Ponuda programa koji više odgovaraju potrebama zaposlenih i poslodavaca; ● Ponuda programa za prekvalifikaciju nezaposlenih radi lakšeg zapošljavanja;● Poboljšana kvalifikaciona struktura zaposlenih i nezaposlenih; ● Povećana samozapošljivost nezaposlenih; ● Veća prilagođenost i poboljšana kvalifikacija zaposlenih;● Povećan broja penzionera koji se bave nekom dopunskom delatnošću; ● Broj programa za sticanje potrebnih znanja i veština sa ESPB;● Uvođenje mogućnosti upisa u VO odraslih na bazi priznatih ESPB; ● Broj polaznika koji prolaze neke od kurseva; Februar 2015. Jun 2016. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU PD-OO05 Uvođenje sistema vrednovanja kvaliteta institucija za formalno i neformalno obrazovanje odraslih na svim nivoima; ● Donošenje zakonskih i podzakonskih akata;● Izrada standarda za akreditaciju institucija neformalnog obrazovanja odraslih na svim nivoima; ● Unapređenje kvaliteta institucija za formalno i neformalno obrazovanje odraslih;●Usvojeni standardi za akreditaciju institucija koje nude kurseve obuke odraslih na svim nivoima; ● Broj programa zasnovanih na standardima akvalifikacija;● Broj akreditovanih institucija za formalno i neformalno obrazovanje odraslih; Oktobar 2016. Decembar 2020. MPNTR,ZUKOV, SSOOO PD-OO06 Uvođenje elektronskog učenja u obrazovanje odraslih ● Broja polaznika e-kurseva obuke i studiranja na daljinu; ● Donošenje zakonskih i podzakonskih akata; ● Izrada standarda za primenu elektronskog učenja u realizaciji kratkih kurseva obuke; ● Prilagođen sistem formalnog i neformalnog obrazovanja i obučavanja odraslih mogućnostima i potrebama učenja i obrazovanja odraslih uz osiguranje kvaliteta (on -line učenje, prilagođeno vreme nastave i obuke mogućnostima odraslih); ● Povećana ponuda kurseva e-učenja na osnovu usvojenih standarda; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, NSVO, KAPK, VŠU PD-OO07 Osnivanje „univerziteta” za treće doba ● Izrada nacrta zakona i donošenje podzakonskih akata; ● Razvijanje programa za osobe u trećem životnom dobu; ● Podizanje kvaliteta života osoba u trećem životnom dobu; ● Broj penzionera uključenih u programe; ● Broj ustanova i programa za obrazovanje u trećem životnom dobu; Januar 2016. Decembar 2018. MPNTR

FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – predškolsko, osnovno i srednje (preduniverzitetsko obrazovanje – PU)

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri FO-PU02 Uspostavljanje celovitog informacionog sistema ● Odluka i podzakonski akt MPNTR; ● Uspostavljen informacioni sistem o stanju na nivou vaspitno-obrazovne ustanove, obrazavono-vaspitne ustanove, lokalne samouprave, školske uprave i nacionalnom nivou; ● Obuhvat i pouzdanost informacija; Februar 2015. Oktobar 2015. MPNTR FO-PU03 Unapređenje stručnog i finansijskog nadzora ● Odluka i podzakonski akt MPNTR; ● Tačan uvid u postojeće stanje i podatke;● Ispravka nepravilnosti koje postoje i koje se očekuju i u novom modelu finansiranja; ● Povećanje regularnosti rada sistema; ● Broj izvršenih nadzora;● Publikovanje nalaza; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR FO-PU04 Razvijanje modela finansiranja per capita ● Odluka o formiranju ekspertske grupe za razvoj novog modela finansiranja i njegovu primenu; ● Podzakonski akt MPNTR; ● Razvijen, testiran i primenjen model finansiranja; ● Stepen završenosti posla;● Kvalitet novog modela; Februar 2015. Jun 2016. MPNTR FO-PU05 Utvrđivanje nivoa sredstava za tekuće rashode (uz poštovanje četiri kriterijuma iz Strategije), kapitalne izdatke i razvoj obrazovanja po svakoj obrazovnoj instituciji ● Odluka MPNTR; ● Dobijanje podataka za primenu u budućem modelu finansiranja;● Utvrđivanje nivoa sredstava za tekuće rashode, kapitalne izdatke i razvoj obrazovanja po svakoj obrazovnoj instituciji; ● Stepen završenosti posla; ● Utvrđen nivo sredstava; Februar 2015. Oktobar 2020. MPNTR FO-PU06 Razvoj i utvrđivanje formula modela, i to: na nivou Republike Srbije, za raspodelu između republičkog i lokalnog nivoa, i na lokalnom nivou ● Odluka MPNTR; ● Utvrđene formule: na nivou Republike Srbije, za raspodelu između republičkog i lokalnog nivoa i na lokalnom nivou; ● Iskorišćeni podaci o razvijenosti pojedinih lokalnih sredina uz vođenje računa o nivoima plata i njihovom međusobnom rasponu;● Poštovanje šest kriterijuma koji utiču na cenu po kategoriji učenika; ● Stepen završenosti posla;● Utvrđene formule; Februar 2015. Oktobar 2016. MPNTR FO-PU07 Definisanje izuzetaka od novog modela finansiranja po broju učenika – sagledavanje koji programi bi se našli na udaru prilikom primene novog modela finansiranja ● Odluka MPNTR; ● Spisak programa (i/ili institucija) koje bi bile izuzete od finansiranja po novom modelu, već bi se primenilo direktno finansiranje; ● Unapređenje dostupnosti – povećanje obuhvata; ● Stepen završenosti posla; ● Utvrđen spisak; ● Povećan obuhvat; Februar 2015. Oktobar 2016. MPNTR FO-PU08 Finansijska podrška usavršavanju sistema profesionalnog napredovanja nastavnika ● Promena podzakonskig akta; ● Formiran podsticajan finansijski sistem profesionalnog napredovanja; ● Broj nastavnika koji su napredovali u zvanju;● Nivo izdvojenih sredstava; Februar 2015. Oktobar 2015. MPNTR FO-PU09 Finansijska podrška optimizacijama mreža predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola prema broju upisanih učenika ● Odluka MPNTR;● Podzakonski akti lokalnih samouprava; ● Utvrđen nivo finansijske podrške optimizacijama uz očuvanje kvaliteta i prava na obrazovanje – ekonomičnija raspodela finansiranja; ● Postojanje adekvatne podrške; ● Praćenje efekata finansijske podrške; Februar 2015. Oktobar 2020. MPNTR FO-PU10 Definisanje finansijske pomoći Republike neravijenim opštinama u cilju ostvarivanja funkcija predškolskog vaspitanja od značaja za Republiku Srbiju ● Odluka MPNTR;● Podzakonski akti lokalnih samouprava; ● Povećan obuhvat dece predškolskim vaspitanjem; ● Povećana ravnopravnost u obuhvatu dece predškolskim vaspitanjem; ● Broj opština obuhvaćenih programom finansijske pomoći; ● Povećan broj dece koja su obuhvaćena predškolskim vaspitanjem; ● Povećanje ravnopravnsti u dostupu predškolskom vaspitanju; Februar 2015. Oktobar 2016. MPNTR FO-PU11 Usvajanje zakona o finansiranju preduniverzitetskog obrazovanja na osnovu novog modela finansiranja i podzakonskog akta ● Izrada nacrta zakona o finansiranju preduniverzitetskog obrazovanja; ● Stupanje na snagu novog modela finansiranja, kao i drugih predloženih mera; ● Definisanje detalja važnih za primenu koji ne podležu zakonskoj materiji; ● Donošenje Zakona;● Donošenje podzakonskih akata; Oktobar 2015. Decembar 2016. MPNTR FO-PU12 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije ● Odluka MPNTR ● Finansijska podrška za objašnjenje razloga i načina primene novih mera. ● Stepen finansijskog praćenja akcije. Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR

FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – Visoko obrazovanje

FO-VO01 Usvajanje budžeta sa predviđenim finansijskim okvirima na makro, mezo i mikro nivou ● Izrada nacrta zakona o budžetu Republike Srbije za narednu godinu;● Izrada nacrta memorandum o budžetu Republike Srbije (na svake tri godine); ●Procenat izdvajanja za visoko obrazovanje: (2012:0.80%, 2014:0.90%, 2016:1.05%, 2018:1.15%, 2020:1.25%); ● Makro nivo: Postepeno povećanje učešća izdvajanja za obrazovanje u bruto domaćem proizvodu, kao i povećanje apsolutnog iznosa sredstava;● Mezo nivo: Postavljanje odnosa ulaganja u pojedine nivoe obrazovanja i finansijskog okvira u kome se deluje;● Mikro nivo: Utvrđivanje nivoa budžetskih sredstava za svaki vid univerzitetskog obrazovanja: osnovne, master, doktorske, akademske, strukovne; ● Pravovremeno donošenje budžeta;● Saglasnost finansijskog iznosa sa predviđenim planom izdvajanja; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR,MF FO-VO02 Uspostavljanje celovitog informacionog sistema ● Odluka i podzakonski akt MPNTR; ● Uspostavljen informacioni sistem o stanju na nivou VŠU i nivou MPNTR; ● Obuhvat i pouzdanost informacija; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO03 Unapređenje stručnog i finansijskog nadzora ● Odluka i podzakonski akt MPNTR; ● Tačan uvid u postojeće stanje i podatke; ● Ispravka nepravilnosti koje postoje i koje se očekuju i u novom modelu finansiranja; ● Povećanje regularnosti rada sistema;● Publikovanje nalaza; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR FO-VO04 Utvrđivanje potreba za pojedinim strukama ● Odluka MPNTR;● Odluka Vlade; ● Izrada godišnjih izveštaja o pouzdano prepoznatim kratkoročnim i dugoročnim predviđanjima potreba Republike Srbije za kadrovskim profilima i kvalifikacijama od strane relevantne institucije; ● Definisana institucija koja se time bavi; ● Postojanje izveštaja; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, MRZBSP FO-VO05 Donošenje izmena i dopuna postojeće uredbe o finansiranju visokog obrazovanja – usaglašavanje sa „bolonjskim” sistemom studija ● Odluka MPNTR;● Odluka Vlade; ● Usvajanje podzakonskog akta i dovođenje starog sistema finansiranja u zakonske okvire – privremeno rešenje do donošenja novog Zakona o visokom obrazovanju sa načinom finansiranja; ● Usvojene izmene i stepen usaglašenosti; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO06 Utvrđivanje iznosa troškova studiranja po pojedinim oblastima i visokoškolskim ustanovama ● Odluka MPNTR o formiranju tima za kreiranje novog modela finansiranja, simulacije i konkretnu primenu novih mera, kao i praćenje efekata primene novog sistema finansiranja; ● Javno objavljivanje utvrđenih iznosa, analiza među oblastima i visokoškolskim ustanovama, definisanje iznosa na koji bi se primenjivala linearna skala sufinansiranja; ● Stepen završenosti posla; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO07 Utvrđivanje kriterijuma za rangiranje studenata, preciziranje načina utvrđivanja socijalnog statusa studenta i priprema uvođenja novog modela finansiranja ● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Utvrđeni kriterijumi rangiranja i način primene u skladu sa Strategijom; ● Stepen završenosti posla; ● Usvajanje dokumenta; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO08 Probna simulacija novog modela finansiranja, razmatranje finansijskog efekta uvođenja tri kategorije studenata, plaćanje udela u školarini po linearnoj skali ● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Rezultati simulacija uvođenja tri kategorije studenata, kao i variranje brojeva kvota po oblastima i kategorijama, u skladu sa definisanim kriterijumima;● Utvrđeni podsticaji za studiranje prioritetnih oblasti; ● Broj urađenih simulacija; ● Utvrđenost kvota; ● Definisani podsticaji i finansijski uslovi; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO09 Analiza mogućnosti i efekata uvođenja subvencionisanih kredita za studiranje ● Odluka MPNTR;● Odluka MF;● Odluka Vlade; ● Finansijski pregled situacija bez i sa omogućavanjam namenskih subvencionisanih kredita;● Uvođenje subvencionisanih kredita; ● Urađen pregled situacije i definisani uslovi kreditiranja; ● Način ugovaranja kredita; ● Raspisan konkurs za kredite; Decembar 2015. Jun 2016. MPNTR, MF FO-VO10 Razvoj modela finansiranja doktorskih studija u skladu sa principima iz Strategije – pripremna akcija ● Odluka i podzakonski akt MPNTR; ● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Utvrđivanje modela finansiranja doktorskih studija, kao i potrebnog ukupnog budžeta; ● Predlog rešavanja odnosa finansiranja za nastavu i za istraživanje; ● Razvijen i proveren model finansiranja;● Utvrđen odnos finansiranja nastave i istraživanja; Februar 2015. Jun 2015. MPNTR FO-VO11 Optimizacija mreže visokoškolskih institucija ● Odluka i podzakonski akt MPNTR;● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Utvrđivanje finansijskih efekata optimizacije uz očuvanje kvaliteta i prava na obrazovanje; ● Finansijski pokazatelj i politička odluka; Februar 2015. Decembar 2018. MPNTR FO-VO12 Usklađivanje uslova akreditacije i standarda kvaliteta sa metodologijom obračuna cene obrazovanja u skladu sa tačkom 12. Strategije – pripremna akcija ● Odluka i podzakonski akt MPNT;● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Ujednačavanje finansijske analize date u Uredbi, sa akreditacionim uslovima datim u Standarima; ● Stepen završenosti posla; ● Usklađeni uslovi i jedinstvena metodologija;● Korigovani standardi za akreditaciju; Februar 2015. Jun 2015. MPNTR, KAPK, NSV FO-VO13 Unapređenje modela finansiranja visokog obrazovanja sa elementima naučnoistraživačke delatnosti i ostalih potreba u skladu sa tačkom 13. Strategije – pripremna akcija ● Odluka i podzakonski akt MPNTR;● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Poboljšani model finansiranja; ● Stepen završenosti posla; Februar 2015. Jun 2015. MPNTR FO-VO14 Razviti i u model finansiranja ugraditi indikatore kojima se meri kvalitet obrazovnog procesa ● Odluka i podzakonski akt MPNTR;● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Finansijski podsticaj prema indikatorima kvaliteta;● Definisan model, simulacija primene i korekcije; ● Stepen završenosti posla;● Definisan skup indikatora;● Uključivanje indikatora u model; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO15 Utvrđivanje kriterijuma i određivanje studijskih programa od opšteg značaja koji se ne finansiraju primenom opšteg modela ● Odluka i podzakonski akt MPNTR;● Odluka Vlade;● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Lista studijskih programa koje se finansiraju programski sa odgovarajućim kvotama; ● Stepen završenosti posla;● Utvrđena lista; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR FO-VO16 Usvajanje novog zakona o visokom obrazovanju sa predviđenim okvirnim načinom finansiranja ● Izrada Nacrta zakona o visokom obrazovanju; ● Stvaranje osnovnog pravnog uslova za primenu novog sistema finansiranja; ● Faze pripreme zakona i potrebne saglasnosti; ● Usvojen zakon; Februar 2015. Decembar 2015. MPNTR, MF FO-VO17 Donošenje podzakonskih akata o detaljima načina finansiranja prema tačkama 1-13. Strategije uz usklađivanje sa postojećim mogućnostima alokacije sredstava u budžetu Republike Srbije ● Odluka i podzakonski akt MPNTR;● Odluka Vlade;● Odluka MPNTR o formiranju ekspertskog tima; ● Usvajanje podzakonskih akata;● Omogućivanje uslova za primenu novog sistema finansiranja; ● Usvojeni podzakonski akti; Decembar 2015. Septembar 2016. MPNTR FO-VO18 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije ● Odluka MPNTR; ● Finansijska podrška za objašnjenje razloga i načina primene novih mera; ● Stepen finansijskog praćenja akcije; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR

FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – Učenički i studentski standard

FO-USS01 Alokacija sredstava – određivanje odgovarajućih iznosa uz primenu principa raspodele ● Odluka MPNTR; ● Definisanje finansijkog okvira za delovanje; ● Utvrđen finansijski okvir; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR,MF FO-USS02 Analogno finansiranju visokog obrazovanja, u skladu sa mogućnostima budžeta Republike Srbije, primeniti novi model finansiranja visokog obrazovanja sa procentualnom participacijom ● Odluka MPNTR; ● Primenjen novi model finansiranja;● Raspodela sredstava uz primenu novog sistema finansiranja, pravedniji sistem, širi obuhvat; ● Broj korisnika učeničkih i studentskih beneficija;● Broj korisnika koji na novi način dobijaju pravedniju raspodelu; Januar 2016. Jun 2016. MPNTR FO-USS03 Istraživanje mogućnosti i puteva uspostavljanja javnog i privatnog partnerstva (od predškolskog do visokog obrazovanja) za namene podizanja učeničkog i studentskog standarda ● Odluka MPNTR; ● Izveštaj sa mogućnostima i načinima realizacije uz finansijsku analizu; ● Stepen gotovosti izveštaja;● Broj uspostavljenih partnerstava; Februar 2015. Decembar 2016. MPNTR FO-USS04 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije. ● Odluka MPNTR; ● Finansijska podrška za objašnjenje razloga i načina primene novih mera; ● Stepen finansijskog praćenja akcije; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR

FINANSIRANJE OBRAZOVANJA – CELOŽIVOTNO UČENJE – OBRAZOVANJE ODRASLIH

FO-OO01 Alokacija finansijskih sredstava u skladu sa mogućnostima republičkog budžeta, budžeta regiona i lokalnih samouprava ● Odluka MPNTR; ● Definisanje finansijskog okvira za razvoj i funkcionisanje sistema celoživotnog učenja; ● Utvrđen finansijski okvir; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR,MF FO-OO02 Analogno modelu finansiranju visokog obrazovanja, u skladu sa mogućnostima republičkog budžeta, primeniti novi model finansiranja visokog obrazovanja uz pravo na subvencionisane kredite za studiranje ● Odluka MPNTR; ● Omogućivanje uslova za primenu novog sistema finansiranja; ● Primenjen novi model finansiranja; ● Broj polaznika i završenih u sistemu OO; ● Broj korisnika kredita; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR FO-OO03 Predlog novih mera poreskih podsticaja kako za pravna, tako i za fizička lica ● Odluka MPNTR;● Odluka MF; ● Omogućavanje uslova za primenu novog sistema finansiranja;● Nove mere podsticaja; ● Stepen gotovosti predloga; ● Broj korisnika poreskih podsticaja; Februar 2015. Jun 2016. MPNTR, MF FO-OO04 Usmeravanje sredstava iz privatnih izvora i međunarodnih projekata u ovaj vid obrazovanja, kao i formiranje javnog i privatnog partnerstva ● Odluka MPNTR; ● Uvećanje sredstava u fondu za celoživotno učenje; ● Proširenje obuhvata; ● Visina sredstava i broj ulagača; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR FO-OO05 Stvaranje finansijske podrške za medijsku akciju za olakšanje implementacije. ● Odluka MPNTR; ● Finansijska podrška za objašnjenje razloga i načina primene novih mera; ● Stepen finansijskog praćenja akcije; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR

PODSISTEMI U OBRAZOVANJU

IO Naziv akcije Instrumenti implementacije akcije Ishod – rezultat akcije Indikatori praćenja napretka Početak Završetak Odgovorni nosioci akcije i partneri VA-SO Metodologije prikupljanja i obrade podataka u obrazovanju ● Plan razvoja statistike obrazovanja;● Usaglašavanje metodologije sa EUROSTAT-om i drugim međunarodnim proizvođačima statistike;● Jedinstveni informacioni sistem za sve nivoe obrazovanja; ● Utvrđena metodologija prikupljanja i obrade podataka za praćenje kvaliteta obrazovanja na svim nivoima, odnosno usvojena Stretegija razvoja statistike u obrazovanju i nauci;● Razvijen skup dinamičkih indikatora za planiranje i praćenje razvoja obrazovanja; ● Broj podataka koji se prikupljaju;● Stepen razvijenosti jedinstvenog informacionog sistema;● Usklađenost podataka sa međunarodnim zahtevima; Februar 2015. Septembar 2020. MPNTR,RZS VA-IO Razvoj inkluzivnog obrazovanja ● Uspostavljanje jedinice za inkluziju;● Plan razvoja i praćenje inkluzivnog obrazovanja za sve kategorije dece, učenika i studenata; ● Doneti i primenjeni podzakonski akti u funkciji podizanja kvaliteta inkluzivnog obrazovanja;● Kvalitetno obrazovanje za svu decu, učenike i studente; ● Obuhvat dece i mladih formalnim obrazovanjem (ma godišnjem nivou za svaku generaciju);● Uspeh i napredovanje dece i mladih iz osetljivih grupa; April 2015. Decembar 2020. MPNTR VA-NOK Razvoj nacionalnog okvira kvalifikacija ● Izrada nacrta zakonskog okvira;● Plan razvoja nacionalnog okvira kvalifikacija;● Evropski okvir kvalifikacija; ● Usvojen jedinstven nacionalni okvir kvalifikacija;● Donet i primenjen Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija;● Donet i primenjen Zakon o regulisanim profesijama; ● Broj osnovanih sektorskih veća;● Usaglašenost obrazovnog sistema sa NOK-om;● Mehanizmi za prepoznavanje prethodnoh učenja; Februar 2015. Decembar 2018. MPNTR,MRZBSP,DRM,NSZ VA-E+ Učešće u programu Erazmus+ za saradnju u oblasti obrazovanja, mladih i sporta ● Potpisivanje sporazuma za parcijalno učešće u programu;● Otpočinjanje pripremnih mera za punopravno učešće u programu;● Akreditacija pravnog lica koje će vršiti decentralizovano upravljanje fondovima u skladu sa pravilima Erazmus+ programa i dalje punopravno učešće u programu; ● Učešće u mrežama, platformama i Otvorenom metodu koordinacije u skladu sa sporazumom;● Nominacija organizacije koja će vršiti ulogu nacionalne agencije za program i završetak priprema za punopravno učešće;● Potvrda Evropske komisije o akreditaciji pravnog lica koje će vršiti decentralizovano upravljanje fondovima u skladu sa pravilima Erazmus+ programa; ● Broj mreža i platformi u kojima Republika Srbija učestvuje; ● Broj podnetih i odobrenih projekata; sprovođenje konkursa za projekte i drugih aktivnosti u skladu sa pravilima Evropske komisije;● Redovno učešće na sastancima organizovanim u okviru Otvorenog metoda koordinacije;● Sprovođenje probnih konkursa za projekte i testiranje procedura u skladu sa pravilima Erazmus+ programa; Februar 2015. Decembar 2020. MPNTR, MOS, Nacionalni koordinator za program Erazmus+

IV. FINANSIRANJE IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2015.

Glava Program PA/PJ iznos akcije 24 2001 PJ 4001 26,977,000 PU-0Š04, PU-ST06, VA-IO PJ 4002 37,663,000 PU-ST03 PJ 4003 5,500,000 PU-OŠ06, PU-SO07 PJ 4004 3,570,000 PU-ON05 PJ 4005 5,610,000 PU-OŠ05, PU-SO04 PJ 4006 3,000,000 VA-IO, VA-E+ 24.1 2002 PA 0001 2,170,000,000 PU-PŠ02, PU-PŠ07 PA 0002 400,000 PD-ON03 24.1 2003 PA 0002 20,000,000 PU-OŠ07 PA 0003 5,400,000 VA-NM PA 0004 8,500,000 PU-OŠ08 PA 0005 21,511,000 PD-ON03, PD-ON04, PD-ON05 PA 0006 1,979,754,000 PU-OŠ03 PJ 4001 689,350,000 PU-OŠ04 PJ 7010 26,730,000 PU-OŠ06 24.2 2004 PA 0002 3,020,000 PU-OŠ07 PA 0004 12,750,000 PU-SO08 PA 0005 13,438,000 PU-SO07 PA 0006 1,120,228,000 PU-SO03, PU-SO09, PU-ST05 PA 0007 20,640,000 PD-ON03, PD-ON04, PD-ON05 24.3 2007 PA 0002 406,910,000 PU-SO03, PU-SO09, PU-ST05 PA 0003 689,000,000 PU-PŠ04 24.4 2005 PA 0002 51,495,000 VO-ZD18, VO-ZD30 PA 0003 519,384,000 VO-ZD23, VO-ZD32 PJ 4001 5,057,000 VO-ZD29 PJ 4002 160,480,000 VO-ZD28, VO-ZD29 PJ 4003 44,600,000 VO-ZD28, VO-ZD30 24.5 2007 PA 0005 898,259,000 VO-ZD07 PA 0006 1,768,671,000 VO-ZD05 PA 0007 171,300,000 VO-ZD21 24.6 2001 PA 0005 18,189,000 PU-PŠ04 PA 0006 5,700,000 PU-ST01, PU-ST02 PA 0007 10,050,000 PU-PŠ03, PU-OŠ06 24.7 2001 PA 0008 17,197,000 PU-OŠ02, PU-SO02 PA 0009 9,065,000 PU-PŠ03, PU-SO05 PA 0010 350,000 PU-OŠ05 PJ 4007 2,150,000 VA-NOK 10,951,898,000 V. SKRAĆENICE

U ovom dokumentu koristi se sledeća lista skraćenica:

ASS – Akademije strukovnih studija

VŠU – visokoškolska ustanova

DRM – druga ministrarstva

DBPVO – društvena briga o deci i predškolskog vaspitanja i obrazovanja

DMP kompetencija – didaktičko-pedagoške-metodičke kompetencije

ZVKOV – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

ZI – Zajednica instituta

ZUOV – Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja

JPOA OO – javno priznati organizatori aktivnosti obrazovanja odraslih

JISP – Jedinstveni informacioni sistem u prosveti

LS – Lokalna samouprava

KAPK – Komisija za akreditaciju i praćenje kvaliteta

KASS – Konferencija akademija strukovnih studija Srbije

KONUS – Konferencija univerziteta Srbije

KAPUP – Komisija za akreditaciju predškolskih ustanova i programa

MZ – Ministarstvo zdravlja

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MPR – Ministarstvo privrede

MRZBSP- Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MF – Ministarstvo finansija

NZS – Nacionalni zavod za statistiku

NID – Naučno-istraživačka delatnost

NIO – Naučno-istraživačke organizacije

NOK – Nacionalni okvir kvalifikacija

NPS – Nacionalni prosvetni savet

NSVO – Nacionalni savet za visoko obrazovanje

NSNM – Nacionalni saveti nacionalnih manjina

NSNTR – Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj

SSOOO – Savet za srednje stručno obrazovanje i obrazovanje odraslih

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

OO – Obrazovanje odraslih

OOO – Osnovno obrazovanje odraslih

OŠ – osnovna škola

PKS – Privredna komora Srbije

PŠU – Predškolska ustanova

RZS – Republički zavod za statistiku

SKASS – Studentska konferencija akademija strukovnih studija Srbije

SANU – Srpska akademija nauka i umetnosti

SD – Stručna društva

SKONUS – Studentska konferencija univerziteta Srbije

SOO – Srednje opšte obrazovanje

SSO – srednje stručno obrazovanje

SROS – Strategija razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020. godine

SU – Strukovna udruženja

SŠU – srednješkolska ustanova

UPS – Unija poslodavaca Srbije

USH – Udruženja studenata sa hendikepom

FID – Fond za inovacionu delatnost

HERE – Tim za praćenje reformi u visokom obrazovanju

Skraćenice koje se nalaze u tabelama, a tiču se organizacije akcionih planova:

AS – Akademske studije

VA – Podsistemi u obrazovanju (Velike akcije)

VO – Visoko obrazovanje

DS – Doktorske studije

ZD – Zajednički deo

ON – Obrazovanje nastavnika

OO – Obrazovanje odraslih

OS – Osnovnoškolsko

PD – Prožimajući delovi u obrazovanju

PŠ – Predškolsko

PU – Preduniverzitetsko obrazovanje

SO – Srednje opšte

ST – Srednje stručno

SS – Strukovne studije

USS – Učenički i studentski standard

Ostavite komentar