Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine

Na osnovu člana 45. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

STRATEGIJU

ZA PODRŠKU RAZVOJA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA, PREDUZETNIŠTVA I KONKURENTNOSTI ZA PERIOD OD 2015. DO 2020. GODINE

Preduslov za ostvarivanje održivog društveno-ekonomskog razvoja i uspešan završetak procesa evropskih integracija Republike Srbije je razvoj privrede, koja svoju dugoročnu konkurentnost gradi na privatnoj preduzetničkoj inicijativi, znanju, primeni novih tehnologija i inovativnosti.

Strategija za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za period od 2015. do 2020. godine (u daljem tekstu: Strategija) utvrđuje okvir, ciljeve, prioritete i mere za unapređenje razvoja mikro, malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u narednom srednjoročnom periodu.

Strateški okvir

Strategija predstavlja deo strateškog okvira za razvoj konkurentnosti privrede Republike Srbije i komplementarna je sa ranije usvojenim dokumentima u ovoj oblasti, pre svega sa Strategijom razvoja industrije Republike Srbije od 2011. do 2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 55/11).

Predmet ove strategije odnosi se na unapređenje uslova za razvoj i konkurentnost mikro, malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika (u daljem tekstu: MSPP).

S obzirom da politika razvoja preduzetništva i konkurentnosti ima elemente horizontalne politike, pojedine oblasti ove strategije već su u manjoj ili većoj meri obuhvaćene drugim strateškim dokumentima, kao što je to slučaj kod oblasti zapošljavanja, razvoja ljudskih resursa i poslovne infrastrukture. U ovim oblastima, Strategija, polazeći od već utvrđenih strateških odrednica datih u ranije usvojenim strateškim dokumentima, donosi dodatne sadržaje, koji su usklađeni i predstavljaju kontinuitet u odnosu na ranije utvrđene prioritete.

Strategija u nacionalnom strateškom okviru, zamenjuje Strategiju razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. do 2013. godine, prethodni strateški dokument, čiji je vremenski period istekao. Obe strategije dele zajedničko polazište, ciljeve i principe, te nova Strategija predstavlja logičan nastavak i nadogradnju dosadašnje politike u ovoj oblasti. Na taj način obezbeđena je usklađenost novog strateškog dokumenta sa strateškim i planskim dokumentima, koji su ranije doneti.

Strategijom se nastavlja politika punog uvažavanja i primene svih dokumenata koji utvrđuju politiku Evropske unije (u daljem tekstu: EU) u oblasti preduzetništva i konkurentnosti, pre svega Strategije Evropa 2020 i Akta o malim preduzećima. Mere za sprovođenje prioriteta iz ovih dokumenata, sastavni su deo akcionih planova za realizaciju ove strategije i u slučajevima kada nisu izričito obuhvaćeni njenim sadržajem.

Principi Akta o malim preduzećima, koji predstavljaju okvir politike razvoja malih preduzeća u EU su, u velikoj meri, obuhvaćeni Strategijom.

Usklađenost Strategije sa Aktom o malim preduzećima prikazani su u Tabeli 1 – Veza Strategije i Akta o malim preduzećima.

Tabela 1 – Veza Strategije i Akta o malim preduzećima

Akt o malim preduzećima Strategija 1. Princip: Stvaranje okruženja u kojem preduzetnici i porodične firme mogu da se razvijaju, a preduzetništvo može da se nagrađuje Stub 3 Kontinuirani razvoj ljudskih resursaDimenzija 1 Mera 3: Razvoj sistema neformalnog obrazovanja za unapređenje znanja i veštinaDimenzija 2 Mera 1: Uvođenje preduzetničkog obrazovanja u sve nivoe obrazovnog sistema Republike SrbijeDimenzija 2 Mera 2: Obrazovanje i obuka nastavnika za preduzetništvoStub 6 Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva 2. Princip: Obezbediti da pošteni preduzetnici koji su se suočili sa stečajem brzo dobiju drugu šansu Stub 1 Unapređenje poslovnog okruženjaDimenzija 1 Mera 1: Unapređenje pravnog okvira za osnivanje, poslovanje i gašenje privrednih subjekata 3. Princip: Izraditi pravila u skladu sa principom „Mislimo najpre na male” Stub 1 Unapređenje poslovnog okruženjaDimenzija 1: Uspostavljanje podsticajnog regulatornog okvira u skladu sa potrebama i mogućnostima MSPP Dimenzija 3 Mera 1: Obavezno uključivanje predstavnika privrede u proces donošenja propisa i javnih politika i povećanje predvidljivosti promena uslova poslovanjaDimenzija 3 Mera 2: Obrazovanje Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnostDimenzija 3 Mera 4: Uključivanje testa uticaja na mala i srednja preduzeća u analizu efekata propisa 4. Princip: Učiniti da državna uprava izlazi u susret potrebama malih i srednjih preduzeća Stub 1 Unapređenje poslovnog okruženjaDimenzija 2 Mera 1: Izmene i dopune regulatornog okvira kojima se uređuje sprovođenje administrativnih postupaka u organima državne uprave, autonomnih pokrajina i lokalnih samoupravaDimenzija 2 Mera 2: Nastavak rada na jačanju sistema elektronske upraveDimenzija 2 Mera 3: Uspostavljanje jednošalterskog sistema za pružanje što većeg broja usluga 5. Princip: Prilagoditi sredstva javne politike potrebama malih i srednjih preduzeća Stub 2 Unapređenje pristupa izvorima finansiranjaDimenzija 3 Mera 3: Podizanje svesti kod preduzetnika i svih drugih zainteresovanih strana o raspoloživosti i karakteristikama nebankarskih finansijskih instrumenataStub 4 Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPPDimenzija 1 Mera 3: Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPPStub 1 Unapređenje poslovnog okruženjaDimenzija 2 Mera 5: Poboljšanje uslova za učešće MSPP u javnim nabavkama 6. Princip: Olakšati pristup malim i srednjim preduzećima finansijama i stvoriti pravno i poslovno okruženje koje podržava blagovremeno plaćanje u poslovnim transakcijama Stub 2 Unapređenje pristupa izvorima finansiranja 7. Princip: Pomoći malim i srednjim preduzećima da imaju više koristi od mogućnosti koje pruža jedinstveno tržište Stub 5 Unapređenje pristupa novim tržištimaDimenzija 2: Smanjenje i prevazilaženje tehničkih prepreka trgovini 8. Princip: Podsticati stručno usavršavanje i sve oblike inovacija Stub 4 Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPPDimenzija 1 Mera 4: Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnikeStub 4 Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPPDimenzija 3: Jačanje inovativnosti u MSPP 9. Princip: Omogućiti malim i srednjim preduzećima da iskoriste promene u zaštiti životne sredine Stub 4 Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPPDimenzija 3 Mera 2: Unaprediti podršku za visokoinovativna MSPP, eko-inovacije, unapređenje energetske efikasnosti i efikasnog korišćenja resursa 10. Princip: Podsticati i podržavati mala i srednja preduzeća da iskoriste tržište rasta Stub 4 Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPPDimenzija 4 Mera 2: Kreiranje novih lanaca vrednosti i povećanje stepena finalizacije proizvodaStub 5 Unapređenje pristupa novim tržištimaDimenzija 1: Obezbeđivanje kontinuirane podrške MSPP za izlazak na nova tržišta

Prilikom pripreme Strategije posebna pažnja posvećena je usklađivanju sa regionalnim strategijama, koje se odnose na ovu oblast i doprinosu njihovom sprovođenju, što se pre svega odnosi na Regionalnu strategiju za rast i razvoj Jugoistočne Evrope 2020, kao i na Strategiju Evropske unije za dunavski region.

Vlada je 23. oktobra 2008. godine, usvojila Strategiju razvoja konkurentnih i inovativnih malih i srednjih preduzeća za period od 2008. do 2013. godine („Službeni glasnik RS”, broj 103/08 – u daljem tekstu: Strategija 08-13) sa petogodišnjim Operativnim planom za njeno sprovođenje, koja je predstavljala strateški okvir politike razvoja MSPP u Republici Srbiji u navedenom periodu.

Strategija 08-13 se bazirala na pet stubova koji su obuhvatali: promociju preduzetništva i osnivanje novih preduzeća, razvoj ljudskih resursa za konkurentan sektor MSPP, obezbeđivanje više izvora finansiranja za mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: MSP), podsticanje konkurentnosti ovog sektora, kao i stvaranje boljeg pravnog, institucionalnog i poslovnog okruženja za MSPP u Republici Srbiji.

Sprovođenje i praćenje realizacije Strategije 08-13 zasnivalo se na godišnjim akcionim planovima. Ministarstvo nadležno za poslove privrede je, u saradnji sa drugim nadležnim organima, pripremalo godišnje akcione planove i izveštaje o njihovom sprovođenju, koje je dostavljalo Vladi, radi informisanja i sagledavanja ostvarenih rezultata. Praćenje realizacije godišnjih akcionih planova sprovođeno je na osnovu detaljnih kvartalnih izveštaja o realizovanim aktivnostima dobijenih od nadležnih institucija, dok su u godišnjim izveštajima prikazivani najvažniji rezultati. U proces realizacije i izveštavanja o realizaciji akcionih planova bilo je uključeno oko 30 institucija, sa kojima je uspostavljena dobra saradnja.

Tokom perioda sprovođenja Strategije 08-13, polazeći od mera i aktivnosti utvrđenih petogodišnjim Operativnim planom, pripremljeno je i sprovedeno pet godišnjih akcionih planova, u koje nisu bile uključene sve mere i aktivnosti predviđene Operativnim planom. Analizom stepena izvršenja Operativnog plana i godišnjih akcionih planova, po stubovima, konstatovano je sledeće.

U okviru prvog stuba Strategije 08-13 pod nazivom „Promocija i podrška preduzetništvu i osnivanju novih preduzeća” preduzimane su mere koje su imale za cilj da podstaknu preduzetništvo, kao i da unaprede podršku razvoju novih preduzeća. Od planiranih aktivnosti u okviru Operativnog plana, oko 80% aktivnosti je uključeno i sprovedeno kroz godišnje akcione planove. Mera unapređenja poreskog sistema, predviđena Operativnim planom, nije uvrštena i sprovedena kroz godišnje akcione planove u posmatranom periodu. U okviru promocije i podsticanja preduzetništva svi događaji koji su planirani na godišnjem nivou su i organizovani uz dobar odziv učesnika. Najveći broj događaja se organizovao u okviru Evropske nedelje MSP (SME Week), koja predstavlja promotivnu kampanju koja se realizuje širom Evrope sa ciljem promocije preduzetništva, a uz podršku domaćih institucija kao što su Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR), Privredna komora Srbije (u daljem tekstu: PKS), Udruženje poslovnih žena Srbije (u daljem tekstu: UPŽ) itd.

U okviru mere unapređenja podrške razvoju novih preduzeća predviđene su aktivnosti pružanja obuka i finansijske podrške za početnike u biznisu koje su, u planiranim rokovima, sprovedene. U okviru mere pružanja kreditne podrške i bespovratnih sredstava države, tokom posmatranog petogodišnjeg perioda, značajnu ulogu su imali sledeći instrumenti: start-up krediti Fonda za razvoj Republike Srbije (9,22 milijardi dinara realizovanih sredstava), subvencije za samozapošljavanje Nacionalne službe za zapošljavanje (2,2 milijarde dinara realizovanih sredstava), kao i bespovratna sredstva NARR za početnike u poslovanju (oko 31 milion dinara za period od 2012. do 2013. godine) i firme u početnim godinama svog poslovanja (oko 3,5 milijardi dinara u 2013. godini). Statistički podaci o osnivanju novih privrednih subjekata ukazuju da je, pre svega, finansijska podrška za početnike u poslovanju nedovoljna i nepovoljna i da bi, u cilju njenog poboljšanja, trebalo preduzeti mere razvoja alternativnih izvora finansiranja. U vezi sa navedenim, u okviru Operativnog plana i dalje u akcionim planovima predviđena je aktivnost razvoja zakonske regulative koja uređuje finansijsku podršku za preduzeća u početnoj fazi razvoja na bazi ulaganja u kapital preduzeća. U okviru pomenute aktivnosti, u 2013. godini napravljen je pomak jer je, na predlog Ministarstva privrede, pripremljen nacrt zakonskog okvira za osnivanje fondova preduzetnog kapitala. Obuke za početnike u poslovanju, kao i preduzetničko obrazovanje mladih su, u okviru planiranih aktivnosti i rokova, sprovođeni tokom posmatranog perioda, a broj programa obuka se povećavao tokom godina. Sa navedenim obukama bi se trebalo nastaviti i u narednom periodu sa naglaskom na poboljšanje kvaliteta, obima i dostupnosti obuka.

U okviru prvog stuba Strategije 08-13 posebna pažnja je posvećena ženskom preduzetništvu i formulisana je mera izrade programa finansiranja ženskog preduzetništva i mentora ženskog preduzetništva. Ove mere sprovodili su, u posmatranom periodu, NARR, i to kroz program mentoringa, a Fond za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond za razvoj) kroz kreditnu liniju za žensko preduzetništvo (59 miliona dinara realizovanih sredstava za period od 2012. do 2013. godine), dok je Ministarstvo privrede u 2013. godini, imalo poseban program podrške projektima nevladinih organizacija, pored ostalog i za žensko preduzetništvo.

U okviru drugog stuba Strategije 08-13 koji nosi naziv „Unapređenje ljudskih resursa za konkurentan sektor MSPP”, posebna pažnja posvećena je razvoju preduzetničkog obrazovanja mladih u obrazovnom sistemu zemlje i unapređenju sistema poslovnih usluga za MSPP. Od planiranih aktivnosti u okviru Operativnog plana, oko 65% aktivnosti je obuhvaćeno i sprovedeno kroz godišnje akcione planove. Sprovedene su planirane aktivnosti koje se odnose na promociju preduzetničkog obrazovanja, integrisanje preduzetništva na sve školske nivoe (svake godine povećavan je broj oglednih profila u srednjim školama koji sadrže predmet preduzetništvo, a koji su prešli u redovan školski sistem – 47 profila u školskoj 2013/2014. godini) i obuke nastavnog kadra (sprovođenje akreditovanih programa obuke). Izostala je realizacija važne aktivnosti razvoja politike preduzetničkog obrazovanja na nacionalnom nivou i uređenja zakonskog i finansijskog okvira za podsticanje različitih oblika preduzetničkog obrazovanja (učeničke kompanije). Takođe, aktivnosti predviđene u okviru ovog stuba, a koje se odnose na razvoj stručnih kapaciteta u preduzećima kroz stručne prakse u preduzećima u EU, kao i druge aktivnosti u okviru mere unapređenja produktivnosti radne snage u MSP, koje se odnose na redovno sprovođenje analiza potreba za radnom snagom u MSP i izgradnju sistema izdavanja priznatih sertifikata o osposobljenosti, nisu sprovedene u celosti.

U okviru unapređenja sistema poslovnih usluga za MSPP sprovedene su sve planirane aktivnosti, i to: izrada i primena standardizovanog seta usluga prema potrebama MSPP, obuka i sertifikacija zaposlenih u akreditovanim regionalnim razvojnim agencijama (u daljem tekstu: ARRA), sertifikacija privatnih pružalaca poslovnih usluga i promocija standardizovanog seta usluga. Kroz Program standardizovanog seta usluga za MSPP, koji su sprovodili Ministarstvo privrede i NARR, u periodu od 2012. do 2013. godine, realizovano je 62,2 miliona dinara. Primetno je povećanje realizacije ovih sredstava u 2013. godini u odnosu na 2012. godinu za 24%, što pokazuje povećanje tražnje za obukama i uslugama koje se pružaju kroz pomenuti program, i navodi da bi trebalo nastaviti sa sprovođenjem istog. Takođe, u posmatranom periodu povećavao se i broj ARRA (u 2014. godini ukupno 14), sertifikovanih pružalaca usluga (u 2013. godini ukupno 90) i registrovanih konsultantskih kuća (u 2013. godini ukupno 9).

Trećim stubom Strategije 08-13 pod nazivom „Finansiranje i oporezivanje MSP”, bile su predviđene mere koje imaju za cilj veću dostupnost kredita za MSPP pod povoljnim uslovima, kao i sprovođenje obuka iz oblasti finansijskog upravljanja. Takođe, obuhvaćena je i oblast unapređenja efikasnosti poreske administracije.

Od planiranih aktivnosti u okviru Operativnog plana, oko 35% aktivnosti bilo je obuhvaćeno i sprovedeno kroz godišnje akcione planove. Većina aktivnosti iz mere koja se odnosi na unapređenje partnerstva između bankarskog sektora i MSPP nije sprovedena. Takođe, aktivnosti koje se odnose na uspostavljanje pravnog okvira za osnivanje garancijskih fondova za lokalni i regionalni razvoj nisu obuhvaćene niti sprovedene u okviru akcionih planova. Aktivnosti iz Operativnog plana, koje se odnose na fiskalne podsticaje za ulaganje u MSPP, takođe nisu obuhvaćene akcionim planovima.

U okviru mere veće dostupnosti kredita za MSPP pod povoljnim uslovima, nadležne institucije odobravale su povoljnija finansijska sredstva za MSPP, i to:

Fond za razvoj, u okviru petogodišnjeg perioda, realizovao je oko 34,6 milijardi dinara dugoročnih i kratkoročnih kredita za MSPP i dodatnih 14 milijardi dinara povoljnih kredita za MSP u nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave;

Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza realizovala je 161,12 miliona evra kratkoročnih kredita za izvozne kompanije, 13,09 miliona evra garancija i zaključila je ugovore u vrednosti 106,47 miliona evra, po osnovu osiguranja od komercijalnih rizika. Takođe, otkupila je 115,2 miliona evra potraživanja od 222 korisnika;

Ministarstvo privrede je, u 2013. godini, u saradnji sa bankama, realizovalo pilot program pod nazivom „Program podrške malim preduzećima za nabavku opreme u 2013. godini”, kroz koji je pružena finansijska podrška u iznosu od oko 93 miliona dinara, za ulaganje u razvoj i nabavku opreme u malim preduzećima. U petogodišnjem periodu Ministarstvo privrede odobrilo je bespovratna finansijska sredstva za podršku inovativnim i brzorastućim MSP u ukupnom iznosu od oko 190,6 miliona dinara;

NARR je sprovođenjem Programa podrške razvoju konkurentnosti MSPP, sufinansirala, sa ukupno 280,43 miliona dinara, aktivnosti preduzeća na unapređenju konkurentnosti.

Od posebnog značaja, pogotovo na početku svetske ekonomske krize, bio je program subvencionisanih kredita komercijalnih banaka za likvidnost i investicije, za koji su mogla da konkurišu i MSPP.

Kroz programe podrške Ministarstva privrede i NARR sprovođene su obuke iz oblasti finansijskog upravljanja za vlasnike i menadzere i specijalizovane obuke za menadzere i zaposlene.

U oblasti unapređenja efikasnosti poreske administracije sprovođene su predložene aktivnosti u okviru akcionih planova Strategije 08-13, i to tako što se radilo na intenzivnim obukama zaposlenih u poreskoj administraciji ali i poreskih obveznika, kao i obezbeđivanju elektronske komunikacije sa Poreskom upravom.

Četvrti stub Strategije 08-13 nosi naziv „Konkurentne prednosti MSPP na izvoznim tržištima” i obuhvatao je sledeće oblasti: podrška inovacijama, standardi i kontrola kvaliteta, podrška klasterima i podrška izvozu. Od planiranih aktivnosti u okviru Operativnog plana, oko 70% aktivnosti bilo je obuhvaćeno i sprovedeno kroz godišnje akcione planove. Određene aktivnosti Operativnog plana koje se odnose na franšizu, kao model poslovnog povezivanja MSPP, nisu obuhvaćene akcionim planovima. Takođe, mera smanjenje finansijskih i administrativnih barijera za izvoz MSPP nije sprovođena kroz akcione planove tokom posmatranog, petogodišnjeg perioda.

U okviru oblasti podrške inovacijama, unapređena je podrška za finansiranje inovacionih projekata MSPP. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podsticalo je inovativne projekte kroz program podrške inovacione delatnosti (iz budzeta je opredeljeno u 2013. godini 150 miliona dinara). Osnovan je i Fond za inovacionu delatnost, koji je kroz Projekat podrške inovacijama u Srbiji, koji se finansira iz Nacionalnog programa instrumenta za pretpristupnu pomoć EU (u daljem tekstu: IPA) za 2011. godinu, uspostavio dva nova programa podrške. U okviru Programa ranog razvoja, podržan je 21 projekat u 2013. godini u iznosu od 723.753,91 evra, a kroz Program sufinansiranja inovacija, deset projekata u iznosu od 640.421,67 evra. Nastavljene su i aktivnosti promocije inovativnosti kroz događaje koje su organizovali PKS, Fond za inovacionu delatnost, NARR i dr. Sa ciljem podrške inovacijama, u okviru akcionih planova, predviđane su i sprovođene aktivnosti na podsticanju učešća MSPP u međunarodnim inovacionim, istraživačkim i poslovnim programima/mrežama, kao što su: Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP), EU program „Eureka” i Sedmi okvirni program (FP7).

U okviru oblasti podrške izvozu, u posmatranom petogodišnjem periodu, Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: SIEPA) sprovodila je Program podsticanja konkurentnosti i internacionalizacije srpske privrede i u posmatranom periodu podržala preduzeća i poslovna udruženja u iznosu od 506,4 miliona dinara. Takođe, organizovani su grupni nastupi na sajmovima i redovno je organizovana manifestacija „Izvoznik godine”. U okviru ove oblasti planirane su i aktivnosti istraživanja ciljnih tržišta i učešća domaćih firmi na međunarodnim sajmovima, organizacija izvoznih poseta za sektore sa najvećim izvoznim mogućnostima kao i organizacija poseta stranih investitora. Ove aktivnosti SIEPA je, uz podršku PKS, sprovodila u posmatranom periodu, a najslabiji rezultati postignuti su u prikupljanju informacija o ciljnim tržištima.

U okviru aktivnosti podrške klasterima, Ministarstvo privrede, a kasnije NARR, realizovalo je Program podrške razvoju inovativnih klastera, u ukupnom iznosu za posmatrani, petogodišnji period od 113, 6 miliona dinara.

U oblasti standarda i kontrole kvaliteta, u akcionim planovima Strategije 08-13 bile su obuhvaćene aktivnosti jačanja institucionalnih kapaciteta sa ciljem usklađivanja srpskih standarda sa ISO i drugim međunarodnim standardima, unapređenja institucionalne infrastrukture za podršku kvalitetu proizvoda, promocije upotrebe CE znaka i međunarodnih standarda, pružanja direktne podrške MSPP za implementaciju standarda kvaliteta, kao i za sertifikaciju i dr. Sve navedene aktivnosti sprovodile su se, u posmatranom periodu, uz poštovanje planiranih rokova.

Peti stub Strategije 08-13 nosio je naziv „Pravno, institucionalno i poslovno okruženje MSP u Srbiji”, a obuhvatao je aktivnosti uspostavljanja pravnog okvira koji podstiče razvoj MSPP, efikasne javne usluge za MSPP i razvijanja regionalne infrastrukture za podršku MSPP. Od planiranih aktivnosti u okviru Operativnog plana, oko 75% aktivnosti je obuhvaćeno i sprovedeno kroz godišnje akcione planove. Mera Operativnog plana, koja se odnosi na doprinos unapređenju rada sudova, arbitraže i drugih nezavisnih organa i tela, u najvećem delu nije sprovedena.

U okviru uspostavljanja pravnog okvira koji podstiče razvoj MSPP, predviđene su i sprovedene, ali ne u potpunosti, aktivnosti „Sveobuhvatne reforme propisa” (u daljem tekstu: SRP). Napredak je ostvaren i u pogledu primene Analize efekata propisa. Izmenjen je veliki broj postojećih i doneti su novi zakoni, u cilju unapređenja poslovnog okruženja, kao što su: Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, broj 119/12), Zakon o reviziji („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), Zakon o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), Zakon o faktoringu („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14), Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14 i 145/14).

U okviru oblasti efikasne javne usluge za MSPP, uspostavljen je jednošalterski sistem registracije privrednih subjekata, koji omogućava da privredni subjekti koji se registruju u Agenciji za privredne registre sa registracijom osnivanja istovremeno dobijaju registarski/matični broj koji dodeljuje Republički zavod za statistiku i poreski identifikacioni broj (u daljem tekstu: PIB) koji dodeljuje Poreska uprava. Od 2013. godine i uspostavljanja Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Agencija za privredne registre za preduzetnike, vrši i prijavu na osiguranje kod nadležnih fondova zdravstvenog i penzijsko-invalidskog osiguranja, kao i osiguranja za slučaj nezaposlenosti.

Uspostavljena je i Centralna evidencija hipoteka u okviru Katastra nepokretnosti sa pristupom podacima i mogućnošću podnošenja zahteva preko interneta.

U okviru oblasti razvijanja regionalne infrastrukture za podršku MSPP, predviđene su aktivnosti za uspostavljanje pokrivenosti cele teritorije Republike Srbije mrežom ARRA i podizanja kapaciteta zaposlenih u ARRA. NARR je sprovodila aktivnosti akreditacije regionalnih razvojnih agencija, treninge trenera za module obuka iz standardizovanog seta usluga, a u kancelarijama za lokalni ekonomski razvoj sprovodile su se obuke zaposlenih po metodologiji NARR.

1. Pregled razvijenosti sektora MSPP

Sektor MSPP posluje u uslovima kada celokupnu privredu Republike Srbije i dalje odlikuje usporen oporavak ekonomske aktivnosti nakon višegodišnje recesije izazvane svetskom ekonomskom krizom. Iako je u 2013. godini uspostavljen trend nižih stopa inflacije, makroekonomski ambijent i dalje karakteriše visok nivo spoljnog i javnog duga, uslovljen visokim budzetskim deficitom, kao i nedovoljan nivo investicija, pogotovo stranih direktnih investicija, oscilacije deviznog kursa i visok nivo nezaposlenosti. Izazovi daljem razvoju privatnog preduzetničkog sektora i dalje postoje u domenu pravnog okvira i sigurnosti poslovanja, a nepovoljni uticaj na domaću privredu imaju pad domaće tražnje i spor oporavak ekonomija na glavnim srpskim izvoznim tržištima. Preduzeća u Republici Srbiji značajno opterećuje i problem likvidnosti, koji uz visok nivo nenaplativih kredita privrede, dodatno podstiče visoke kamatne stope. Posebnu prepreku razvoju sektora MSPP predstavlja još uvek visok nivo sive ekonomije.

Iako je u godinama pre ekonomske krize sektor MSPP imao pozitivan trend rasta osnovnih pokazatelja poslovanja, dinamika povećanja nivoa razvijenosti i konkurentnosti prekinuta je nakon 2008. godine, a pozitivni rezultati, ostvareni u nekoliko pretkriznih godina su, u velikoj meri, anulirani.

U 2013. godini zabeležene su pozitivne tendencije oporavka privredne aktivnosti, pre svega usled rasta izvoza automobilske industrije, ali je ovaj trend bio ograničen na par privrednih segmenata sa manjim brojem, uglavnom velikih, privrednih subjekata, dok je sektor MSPP ostvario lošije rezultate nego u 2012. godini.

Međutim, i u ovako otežanim ekonomskim uslovima, sektor MSPP zadržao je i u 2013. godini relativno visoko učešće u obrazovanju osnovnih pokazatelja poslovanja nefinansijskog sektora privrede Republike Srbije: generiše oko 2/3 zaposlenosti i prometa, 54,1% bruto društvene vrednosti (u daljem tekstu: BDV), i učestvuje sa 43,2% u izvozu nefinansijskog sektora. Procenjuje se da je u 2013. godini sektor MSPP, koji čini 99,8 % ukupnog broja privrednih subjekata, učestvovao sa oko 34% u bruto društvenom proizvodu (u daljem tekstu: BDP) Republike Srbije.

Posmatrano po veličini u strukturi sektora MSPP najbrojnija su mikro preduzeća i preduzetnici, koji učestvuju sa 96,3% u ukupnom broju MSPP. Relativno nizak prosečan broj od 2,4 zaposlenih po privrednom subjektu ukazuje na jednu od ključnih slabosti sektora MSPP u odnosu na države članice EU, gde taj prosek iznosi 4,2. Prosečne vrednosti drugih pokazatelja poslovanja iskazanih po zaposlenom takođe su značajno niži u odnosu na prosek EU, što sve ukazuje na preveliku usitnjenost i slabu konkurentnost MSPP u Republici Srbiji.

Sektorska koncentracija MSPP ne menja se značajno tokom godina: dominira koncentracija u nerazmenjivim sektorima, pri čemu svako treće preduzeće ili preduzetnik iz MSPP posluje u oblasti trgovine na veliko i malo, za kojima slede usluge i prerađivačka industrija. U strukturi MSPP u prerađivačkoj industriji dominiraju privredni subjekti koji posluju u nisko tehnološkim oblastima, sa proizvodima male dodate vrednosti i diferenciranosti, što za posledicu ima njihovu slabiju poziciju na tržištu i niske cenovne i dobitne margine.

MSPP još uvek nisu dovoljno okrenuta izvozu. U ukupnom broju MSPP izvoznici čine svega 4,3%, a učešće izvoza u prometu iznosi skromnih 9,1%. I pored dinamičnijeg rasta izvoza u poslednjih nekoliko godina, izvoz po zaposlenom je manji za 1/3 u odnosu na prosek nefinansijskog sektora.

Velika neravnomernost u postignutom stepenu ekonomskog razvoja u Republici Srbiji odražava se i na raspodelu brojnosti i rezultata MSPP. Stepen razvijenosti MSPP po oblastima u Republici Srbiji meren pokazateljem BDV po zaposlenom ukazuje da odnos oblasti sa najvećim (grad Beograd) i najmanjom vrednošću pokazatelja (Pčinjski upravni okrug) iznosi 2,3:1.

2. Analitička osnova

U pripremi Strategije korišćene su informacije i preporuke sadržane u izveštajima domaćih i međunarodnih institucija, kao i informacije sakupljene kroz dijalog sa privrednicima. Najvažniji korišćeni izveštaji su: Izveštaj Svetske banke o poslovanju u Republici Srbiji (Doing Business 2015: Understanding Regulations for Small and Medium Size Enterprises), Izveštaj o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma (The Global Competitiveness Report 2014 – 2015), Bela knjiga Saveta stranih investitora, Siva knjiga Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (u daljem tekstu: NALED), studija Finansiranje rasta malih i srednjih preduzeća – Ključna pitanja i preporuke za Srbiju Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID BEP), Poslovna anketa: Srbija 2013 Projekta za bolje uslove poslovanja (USAID BEP), Izveštaj OECD o finansiranju malih i srednjih preduzeća i preduzetnika za 2013. godinu i godišnji nacionalni izveštaji o malim i srednjim preduzećima i preduzetništvu, kao i istraživanja o stanju, potrebama i problemima MSPP, koje sprovodi NARR. Posebna pažnja posvećena je uključivanju preporuka sadržanih u godišnjim izveštajima Evropske komisije o napretku Republike Srbije i Indeksu politike MSPP na Zapadnom Balkanu, koji objavljuje OECD. Takođe su korišćene preporuke privrednika koje su identifikovane u toku dijaloga sa njima u okviru akcije „Imate reč – budite deo rešenja”.

3. Zakonodavni i institucionalni okvir za razvoj MSPP

U prethodnom periodu sprovedene su ili započete značajne zakonodavne i administrativne reforme u Republici Srbiji, koje treba da obezbede povoljnije uslove za funkcionisanje tržišne ekonomije, uključujući i razvoj preduzetništva. Međutim, to nije dovelo do zadovoljavajućih rezultata i potrebno je u narednom periodu intenzivirati rad na unapređenju uslova poslovanja.

Istovremeno, pored izmene regulatornog okvira, u cilju obezbeđenja pravne sigurnosti u poslovanju MSPP neophodno je značajno unaprediti i rad sudova.

Institucionalna podrška sektoru MSPP, koja se izgrađuje od 2002. godine, stalno se unapređuje, uz jačanje kapaciteta institucija na nacionalnom nivou i mreže ARRA na regionalnom nivou. Jačanje institucija za podršku MSPP biće nastavljeno i u narednom periodu. Najvažnija institucija koja se bavi sprovođenjem politike razvoja MSPP kroz direktnu podršku preduzećima je NARR sa mrežom ARRA. Podršku finansiranju MSPP sektora pružaju Fond za razvoj i Agencija za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije (u daljem tekstu: AOFI). Važne institucije u sistemu pružanja direktne podrške MSPP su i SIEPA, u oblasti internacionalizacije, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Fond za inovacionu delatnost, u oblasti podrške inovativnim preduzećima i Nacionalna služba za zapošljavanje u oblasti podrške za samozapošljavanje i novo zapošljavanje.

Značajnu podršku i sve veću aktivnost u unapređenju sektora MSPP tradicionalno pruža PKS.

1. Strateška vizija

Strateška vizija jeste razvoj preduzetništva i konkurentnosti, zasnovan na privatnoj preduzetničkoj inicijativi, znanju i inovativnosti, u cilju osnaživanja domaćih mikro, malih, srednjih privrednih društava i preduzetnika u dovoljnoj meri da spremno odgovore na pritisak konkurencije na zajedničkom tržištu EU i doprinesu poboljšanju životnog standarda u Republici Srbiji.

2. Strateški ciljevi

Tabela 2 – Ciljevi Strategije

Strateški ciljevi Specifični ciljevi Unapređenje poslovnog okruženja Uspostavljanje podsticajnog regulatornog okvira u skladu sa potrebama i mogućnostima MSPP Unapređenje efikasnosti sprovođenja administrativnih postupaka Povećanje transparentnosti procesa donošenja propisa i javnih politika Unapređenje pristupa izvorima finansiranja Unapređenje kvaliteta ponude bankarskog sektora za MSPPRazvoj novih finansijskih instrumenataUnapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja Kontinuirani razvoj ljudskih resursa Unapređenje kvaliteta radne snagePodrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPP Unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSPP Optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastruktureJačanje inovativnosti u MSPPStimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanaca vrednosti Unapređenje pristupa novim tržištima Obezbeđivanje kontinuirane podrške MSPP za izlazak na nova tržištaSmanjenje i prevazilaženje tehničkih prepreka trgovini Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva Unapređenje statističkog praćenja i istraživanja preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništvaPolitika i instrumenti za podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu

1. Sprovođenje strategije

Sprovođenje Strategije zasnivaće se na godišnjim akcionim planovima koji će se pripremati u saradnji sa svim resorno nadležnim državnim institucijama i kroz dijalog sa privatnim sektorom.

Sprovođenje politike razvoja MSPP odlikuje složenost i višedimenzionalnost, koja uslovljava poštovanje principa podele nadležnosti između resorno odgovornih institucija i njihovu koordinaciju. Drugi važan princip odnosi se na neophodnost stalnog dijaloga, uključivanja i saradnje sa predstavnicima sektora MSPP, stručne i šire javnosti. Resorna ministarstva i organi državne uprave odgovorni su za sprovođenje mera predviđenih akcionim planom, koje se nalaze u njihovoj nadležnosti.

Iz tog razloga, neposredno nakon usvajanja ove strategije, planira se obrazovanje Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost (u daljem tekstu: Savet), kao povremenog radnog tela Vlade, čiji su članovi predstavnici resornih ministarstava, kao i predstavnici privrede i drugih zainteresovanih strana. Osnovni zadatak Saveta će biti da nadzire i koordinira sprovođenje Strategije. Radi obavljanja stručnih poslova, biće predviđeno da se u okviru Saveta mogu obrazovati posebne stručne grupe u čijem radu će učestvovati predstavnici ministarstava, drugih državnih organa, organizacija i institucija, kao i predstavnici poslovnih udruženja, finansijskih institucija, međunarodnih organizacija, donatora, akademske zajednice, stručnih i nevladinih organizacija i stručnjaci. Administrativno-tehničke poslove za potrebe Saveta obavljaće ministarstvo nadležno za poslove privrede u saradnji sa Republičkim sekretarijatom za javne politike (u daljem tekstu: RSJP).

Ministarstvo nadležno za poslove privrede zaduženo je za tehničku koordinaciju sprovođenja Strategije, u saradnji sa Savetom.

Ministarstvo nadležno za poslove privrede će na kvartalnom nivou izveštavti Savet o napretku sprovođenja Strategije, odnosno realizaciji Akcionog plana. Takođe, predviđeno je da na godišnjem nivou, Savet podnosi izveštaj o realizaciji Strategije Vladi.

Vlada Izveštavanje godišnje Savet za MSPP i konkurentnostStrateška koordinacija Izveštavanje kvartalno i godišnje Ministarstvo nadležno za poslove privredeTehnička koordinacija Nosioci aktivnosti Kvartalno izveštavanje o sprovođenju aktivnosti

Grafikon 1 – Koordinacija sprovođenja strategije

Tabela 3 – Ciklus sprovođenja Strategije

Ciklus sprovođenja Strategije Period Aktivnosti pre početka perioda Aktivnosti tokom i na kraju perioda 2015. godina Izrada Akcionog plana za 2015, sa projekcijom za 2016. Kvartalni izveštaji o sprovođenju Godišnji izveštaj o sprovođenju Ažuriranje indikatora 2016. godina Izrada Akcionog plana za 2016, sa projekcijom za 2017. Kvartalni izveštaji o sprovođenju Godišnji izveštaj o sprovođenju – Ažuriranje indikatora- Analiza potrebe za revizijom – (mid-term external evaluation) 2017. godina Revizija Strategije (po potrebi)Izrada Akcionog plana za 2017, sa projekcijom za 2018. Usvajanje izmena i dopuna revidirane Strategije (po potrebi)Kvartalni izveštaji o sprovođenju Godišnji izveštaj o sprovođenju Ažuriranje indikatora 2018. godina Izrada Akcionog plana za 2018, sa projekcijom za 2019. Kvartalni izveštaji o sprovođenju Godišnji izveštaj o sprovođenju Ažuriranje indikatoraAnaliza potrebe za revizijom – (mid-term external evaluation) 2019. godina Revizija Strategije (po potrebi)Izrada Akcionog plana za 2019, sa projekcijom za 2020. Usvajanje izmena i dopuna revidirane Strategije (po potrebi)Kvartalni izveštaji o sprovođenju Godišnji izveštaj o sprovođenju Ažuriranje indikatora 2020. godina Izrada Akcionog plana za 2020. Kvartalni izveštaji o sprovođenju Godišnji izveštaj o sprovođenju Ažuriranje indikatora Vrednovanje strategije (Final external evaluation)Pokretanje postupka za izradu novog strateškog dokumenta

U 2018. godini, a po potrebi i ranije, sprovešće se spoljna ocena uspešnosti sprovođenja Strategije (mid-term external evaluation), na osnovu čijih rezultata će biti preduzete potrebne korektivne mere.

Mere sadržane u planovima za sprovođenje Strategije finansiraće se iz budzeta Republike Srbije, donatorskih sredstava, pre svega kroz IPA, iz sredstava bilateralnih donatora, kao i međunarodnih finansijskih institucija u skladu sa budzetskim ograničenjima. Ministarstvo nadležno za poslove privrede, u saradnji sa ministarstvom nadležnim za finansije, priprema godišnji pregled finansijskih sredstava i njihovih izvora predviđenih za sprovođenje akcionog plana za naredni period, na osnovu informacija koje dostavljaju resorna ministarstva i druga tela nosioci aktivnosti za sprovođenje pojedinih mera iz akcionog plana. Priprema godišnjih pregleda potrebnih finansijskih sredstava i njihovih izvora odvijaće se istovremeno sa pripremom budzeta Republike Srbije za narednu godinu.

Autonomna pokrajina Vojvodina i organi lokalne samouprave mogu predvideti i finansirati iz sopstvenih izvora mere za sprovođenje strateških prioriteta ovog dokumenta.

Najznačajniji identifikovani rizici za sprovođenje Strategije su nedostatak finansijskih sredstava i nedovoljna saradnja i koordinacija nadležnih državnih organa, organizacija i tela. Mera predviđena za izbegavanje rizika koji se odnose na saradnju nadležnih državnih organa, organizacija i tela je uspostavljanje Saveta, a mera predviđena za izbegavanje, odnosno umanjenje rizika nedostatka finansijskih sredstava je što veće korišćenje donatorskih sredstava.

U saradnji sa RSJP, ministarstvo nadležno za oblast privrede razviće sistem za praćenje uticaja sprovođenja Strategije, zasnovan na objektivno proverljivim pokazateljima uspešnosti, koji će se oslanjati na zvanične statističke podatke i podatke sadržane u međunarodnim izveštajima. Za potrebe praćenja sprovođenja Strategije, biće unapređeno statističko i metodološko praćenje stanja u sektoru MSPP.

Osnovni pokazatelji za praćenje sprovođenja strateških ciljeva dati su u Tabeli 4 – Indikatori za praćenje ostvarivanja strateških ciljeva

Tabela 4 – Indikatori za praćenje ostvarivanja strateških ciljeva

Pregled najvažnijih indikatora za praćenje ostvarivanja strateških ciljeva Poslednji raspoloživi podaci 2020 Izvori podataka Generalni indikatori Ukupan broj MSPP 315.412 (2013) 350.000 Izveštaj o malim i srednjim preduzećima (Republički zavod za statistiku) Ukupan broj zaposlenih u sektoru MSPP 768.550 (2013) 950.000 Izveštaj o malim i srednjim preduzećima (Republički zavod za statistiku) Realna prosečna godišnja stopa rasta BDV sektora MSPP (2008-2013)-3,5% (2015-2020)3,0% ±1 Izvedeni pokazatelji (Republički zavod za statistiku) Unapređenje poslovnog okruženja Rang Republike Srbije u Izveštaju Svetske banke o poslovanju 91. (2015) u prvih 60 Izveštaj Svetske banke o poslovanju Rang Republike Srbije prema Globalnom indeksu konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma 94. (2014-2015) u prvih 60 Indeks globalne konkurentnosti Unapređenje pristupa izvorima finansiranja Dostupnost finansijskih usluga rezultat/rang Rang 98/144 (2014-2015) u prvih 60 Indeks globalne konkurentnosti Pristupačnost finansijskih usluga rezultat/rang Rang 110/144 (2014-2015) u prvih 60 Indeks globalne konkurentnosti Kontinuirani razvoj ljudskih resursa Visoko obrazovanje i obuka Rang 74/144(2014-2015) u prvih 60 Indeks globalne konkurentnosti Jačanje održivosti i konkurentosti MSPP Realna prosečna godišnja stopa rasta prometa MSPP (2008-2013)-2,9% (2015-2020)4,0%±1 Izvedeni pokazatelji (Republički zavod za statistiku) Godišnja stopa rasta MSP sa proizvodnim ili procesnim inovacijama 10,1% (2013) 13% Inovation Union Scoreboard Godišnja stopa rasta MSP sa marketinškim ili organizacionim inovacijama 11,7% (2013) 14% Inovation Union Scoreboard Kvalitet lokalnih dobavljača Rang 98/144 (2014-2015) u prvih 60 Indeks globalne konkurentnosti Unapređenje pristupa novim tržištima Udeo izvoznika u ukupnom broju MSPP 4,3% (2013) 7% Izveštaj o malim i srednjim preduzećima (Republički zavod za statistiku) Učešće izvoza u ukupnom prometu sektora MSPP 9,1% (2013) 14% Izveštaj o malim i srednjim preduzećima (Republički zavod za statistiku)

Strategija utvrđuje okvir mera za unapređenje MSPP i konkurentnosti u narednom srednjoročnom periodu, koji je prikazan kroz šest stubova, i to:

1) Unapređenje poslovnog okruženja;

2) Unapređenje pristupa izvorima finansiranja;

3) Kontinuirani razvoj ljudskih resursa;

4) Jačanje održivosti i konkurentosti MSPP;

5) Unapređenje pristupa novim tržištima i

6) Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Na početku svakog stuba data je kratka ocena trenutnog stanja i aktuelni problemi u oblasti na koju se stub odnosi. Okvir budućih aktivnosti za svaki stub dalje je definisan kroz mere, koje su grupisane u više dimenzija strateškog stuba.

1. STUB 1: Unapređenje poslovnog okruženja

Pouzdan, predvidiv i jasan pravni i administrativni okvir poslovanja, koji obezbeđuje pravnu sigurnost i ne postavlja nepotrebne prepreke poslovanju, od izuzetnog je značaja za privredni razvoj jer direktno utiče na konkurentnost, nivo ulaganja i dinamiku razvoja privrede.

U proteklih deset godina sprovedene su značajne regulatorne promene u Republici Srbiji, koje su imale za cilj stvaranje povoljnog poslovnog okruženja, koje pogoduje razvoju ekonomije i ubrzanju privrednog rasta. Sveobuhvatna reforma propisa, koja je sprovedena u periodu od 2009. do 2011. godine, dovela je do ukidanja više od dve stotine propisa i smanjivanja administrativnih troškova za 183,1 miliona evra godišnje, ali je u istom periodu doneto preko dve hiljade novih propisa, čime je u velikoj meri umanjen rezultat ove reforme. Takođe, preko 40 preporuka obuhvaćenih sveobuhvatnom reformom propisa ostalo je nesprovedeno, dok je jedan broj preporuka još uvek u procesu sprovođenja.

Zakon o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15), koji je počeo da se primenjuje 1. februara 2012. godine, doneo je više novina koje su doprinele poboljšanju poslovnog okruženja privrednih subjekata, kao što su: reorganizovanje organa upravljanja i uspostavljanje jednodomnog ili dvodomnog sistema upravljanja, gde je jednodomni sistem optimizovao i olakšao upravljanje jednočlanim i društvima sa malim brojem članova. Takođe, propisano je smanjivanje novčanog uloga za osnivanje društava sa ograničenom odgovornošću na iznos od 100 dinara.

U okviru mera za unapređenje poslovnog okruženja, u 2014. godini doneti su i sledeći zakoni: Zakon o izmenama i dopunama Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, broj 83/14), Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu („Službeni glasnik RS”, broj 75/14), Zakon o privatizaciji („Službeni glasnik RS”, broj 83/14) i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 132/14 i 145/14), koji su u značajnoj meri unapredili okvir poslovanja, a pripremljen je i Nacrt zakona o inspekcijskom nadzoru koji će biti usvojen u 2015. godini.

Iako je važan napredak u oblasti regulatorne reforme ostvaren u poslednje dve godine, neophodno je nastaviti rad svih regulatornih tela i drugih institucija radi otklanjanja prepreka i smanjenja troškova koje pozitivni propisi stvaraju privredi. Pri tom, važno je posebno voditi računa o efektima primene propisa na poslovanje malih preduzeća, koja su najosetljiviji deo privrede i usvojiti načelo „misliti pre svega o malima” koje EU primenjuje, i preporučuje njegovu primenu u zemljama članicama prilikom pripreme i izmene propisa.

U sklopu regulatorne reforme potrebno je da se unapredi i sam proces donošenja propisa tako da se poveća transparentnost i predvidivost regulatornih aktivnosti i omogući veća uključenost privrednih subjekata i građana u donošenje novih propisa. Regulatorna reforma je trajan proces koji mora da se odvija na svim nivoima vlasti.

Uspešna regulatorna reforma podrazumeva i uspešnu primenu donetih propisa, pa je u narednom periodu posebno važno uložiti dodatne napore kako bi se osigurala efikasna primena donetih propisa. Prvi korak je blagovremeno donošenje svih akata neophodnih za sprovođenje propisa. Izmenu propisa mora da prati i izmena administrativnih procedura i reforma državne uprave, kako bi se postigli i održali željeni rezultati. Takođe je potrebno unaprediti sistem obezbeđivanja kvalitetnih informacija za donošenja odluka kao i za praćenje efekata primene propisa i drugih mera koje sprovode nadležni organi.

Izveštaj Svetske banke o poslovanju u Republici Srbiji, Izveštaj o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Siva knjiga NALED, Bela knjiga Saveta stranih investitora, kao i analize Projekta za bolje uslove poslovanja USAID, PKS i Unije poslodavaca Srbije ukazuju na oblasti u kojima je, u narednom periodu, potrebno izvršiti regulatornu reformu sa ciljem poboljšanja uslova poslovanja, odnosno pojednostaviti ili ukinuti pojedine administrativne procedure koje stvaraju neopravdane troškove privredi.

Tabela 5 – Indeksi regulatornog okruženja

Indeksi regulatornog okruženja(Pregled pokazatelja za Republiku Srbiju iz Izveštaja o globalnoj konkurentnosti 2014 -2015. Svetskog ekonomskog foruma) Pozicija na listi (144 države) Ukupna ocena (1-7) Globalni indeks konkurentnosti 2014/2015. 94. ( 101. prema Izveštaju za 2013/2014) 3,9 Administrativno opterećenje koje stvaraju propisi 140. 2,2 Transparentnost formiranja Vladinih javnih politika 108. 3,6 Rasprostranjenost trgovinskih barijera 90. 4,3 Teret koji stvaraju carinske procedure 96. 3,6 Efikasnost radnopravnih propisa 119. 3,73

Tabela 6 – Pregled pokazatelja za Republiku Srbiju iz Izveštaja Svetske banke o poslovanju u Republici Srbiji

Pregled pokazatelja za Republiku Srbiju iz Izveštaja Svetske banke o poslovanju u Republici Srbiji za 2014. i 2015. godinu 2014. Pozicija na listi (za 189 država) 2015. Pozicija na listi (za 189 država) Pokretanje posla 63. 66. Pribavljanje građevinske dozvole 184. 186. Uvođenje struje 77. 84. Upis nepokretnosti 48. 72. Dobijanje kredita 45. 52. Zaštita investitora 32. 32. Plaćanje poreza 162. 165. Međunarodna trgovina 94. 96. Sprovođenje ugovora 96. 96. Stečaj 47. 48. Ukupno: 77. 91.

Prioritet regulatorne reforme u Republici Srbiji je izmena propisa koji u najvećoj meri negativno utiču na poslovno okruženje. Ključne mere odnose se na dalje unapređenje regulatornog okvira za stečaj kroz izmene i dopune zakona u toj oblasti, unapređenje zakonskog okvira za privredna društva, zadruge i zanatlije, dalje unapređenje propisa koji se tiču određenih pitanja iz radnopravnih odnosa, sprovođenje započete reforme sistema izdavanja dozvola u postupku izgradnje, reformu inspekcijskog nadzora i bolju koordinaciju između različitih inspekcijskih službi. Neophodno je i pratiti sprovođenje donetih regulatornih okvira i, gde je potrebno, izvršiti unapređenje.

Reformom propisa kojima se uređuje postupak stečaja ovaj postupak je učinjen efikasnijim i ekonomičnijim sa aspekata vremena trajanja i troškova postupka. Dodatna unapređenja mogu se izvršiti omogućavanjem licenciranim privrednim društvima da vrše poslove stečajnog upravnika, kao i dodatnim pojednostavljenjem postupka.

Dalja reforma radnog zakonodavstva sprovodiće se sa ciljem unapređenja uslova za otvaranje novih radnih mesta. Potrebno je dodatno pojačati ulogu i nadležnost inspekcije rada radi smanjenja crnog tržišta radne snage. Takođe je neophodno nastaviti sa aktivnostima na smanjenju suvišnih procedura koje zahtevaju nepotrebno administriranje za poslodavca, a ne doprinose produktivnosti niti kontroli od strane državnih organa, posebno kroz podršku potpunog uspostavljanja rada Centralnog registra za obavezno socijalno osiguranje.

Izmenama Zakona o privrednim društvima potrebno je unaprediti status i položaj privrednih subjekata i njihovih obaveza radi stimulisanja uvećanja njihovog broja.

Potrebno je aktivno sprovoditi zakon kojim se uređuje planiranje i izgradnja i na vreme usvojiti sve podzakonske akte i usaglasiti propise koji uređuju ovu oblast sa ciljem smanjenja broja procedura i efikasnijeg izdavanja dozvola u postupku građenja.

Reformom inspekcijskog nadzora potrebno je uspostaviti delotvoran i jasan sistem inspekcijskog nadzora, čiji će naglasak biti na preventivnom delovanju inspekcija, kao i na uspostavljanju efikasnog sistema koordinacije i kontrole rada inspekcijskih službi. To pre svega upućuje na donošenje posebnog zakona i pratećih podzakonskih akata kojima će se urediti oblast inspekcijskog nadzora, kao i usklađivanje posebnih propisa kojima se uređuje vršenje inspekcijskog nadzora u pojedinačim oblastima sa novim pravnim okvirom.

U okviru ove dimenzije uključeni su najvažniji sektorski problemi identifikovani tokom akcije „Imate reč – budite deo rešenja”, koju su organizovali Ministarstvo privrede i PKS u saradnji sa resornim ministarstvima. Sektorski pristup u rešavanju regulatornih problema treba da doprinese unapređenju ambijenta za poslovanje i investiranje u pojedinačnim sektorima privređivanja.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Unapređenje pravnog okvira za osnivanje, poslovanje i gašenje privrednih subjekata; M2 Smanjenje poreskih i neporeskih obaveza privredi; M3 Uvođenje efikasnijih procedura za investiciono ulaganje u izgradnju i upravljanje nepokretnostima; M4 Unapređenje regulatornog okvira inspekcijskog nadzora; M5 Unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti radnih odnosa i prava iz radnih odnosa; M6 Regulatorna reforma sektorskih propisa značajnih za poslovanje MSPP; M7 Podrška sprovođenju regulatorne reforme na pokrajinskom i lokalnom nivou.

Administrativni postupci mogu biti uzrok značajnog opterećenja za poslovanje MSPP, te je njihovo pojednostavljenje prepoznato kao jedan od glavnih ciljeva Akta o malim preduzećima.

U cilju predvidivosti regulatornog okruženja, potrebno je utvrditi obavezu da se kod najučestalijih administrativnih postupaka (izdavanja različitih vrsta dozvola, potvrda, sertifikata ili licenci) moraju predvideti normativni okviri pružanja usluga, koji će odrediti vremenski okvir za donošenje odluka i definisati objektivne, jasne i transparentne uslove za pružanje usluga. Na taj način doprineće se ujednačavanju prakse nadležnih organa, organizacija i tela prilikom pružanja iste vrste usluge. Na osnovu ovako sistematizovanih administrativnih postupaka potrebno je pristupiti njihovoj optimizaciji u smislu pojednostavljenja i eliminacije nepotrebnih koraka i troškova.

Uvođenje elektronskih servisa i jednošalterskog sistema u što većem broju oblasti (za dozvole u postupku građenja; prijavu i odjavu zaposlenih; usluge lokalnih samouprava za privredu) značajno može pomoći da se administrativni postupci pojednostave i ubrzaju, a troškovi za privredu smanje, što je jedna od značajnih mera podrške i rasterećenja MSPP. U narednom periodu potrebno je nastaviti sa izgradnjom Portala e-uprave koji treba na jednom mestu da objedini sve administrativne postupke i zahteve koje primenjuju organi državne uprave, teritorijalne autonomije i lokalne samouprave. Prostor za unapređenje u domenu e-uprave je značajan, pogotovu ako se uzmu u obzir uporedni podaci o razvijenosti u ovoj oblasti u odnosu na zemlje iz regiona.

Tabela 7 – Pregled pokazatelja o e-upravi

Ujedinjene nacije – Istraživanje o e-upravi 2014.Pregled pokazatelja za Republiku Srbiju iz Istraživanja e-uprave Ujedinjenih nacija za 2014. godinu Indeks napretka e-uprave 2012. Indeks napretka e-uprave 2014. Pozicija na svetskoj listi 2012. (1 -193) Pozicija na svetskoj listi 2014. (1-193) Srbija 0,6312 0,5472 51 69 Prosek regiona (Jugoistočna Evropa) 0,6574 0,6276 – – Svetski prosek 0,4882 0,4712 – –

Za potrebe praćenja stanja u poslovnom okruženju i rezultata regulatorne reforme, neophodno je pripremiti standarde i uputstva, a zatim pristupiti redovnom merenju administrativnog opterećenja privrede.

Potrebno je omogućiti i bolji pristup MSPP javnim nabavkama, poboljšati njihovu informisanost o različitim aspektima učešća u postupcima javnih nabavki i smanjiti administrativne prepreke za učešće MSPP na tenderima, pored ostalog, i većim korišćenjem mogućnosti elektronskih javnih nabavki.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Izmene i dopune regulatornog okvira kojima se uređuje sprovođenje administrativnih postupaka u organima državne uprave, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava; M2 Nastavak rada na jačanju sistema elektronske uprave; M3 Uspostavljanje jednošalterskog sistema za pružanje što većeg broja usluga; M4 Praćenje efikasnosti realizacije administrativnih postupaka i merenje administrativnih troškova privrede; M5 Poboljšanje uslova za učešće MSPP u javnim nabavkama.

Aktivno učešće predstavnika privrede u postupcima donošenja propisa i akata podrazumeva pravovremenu dostupnost informacija, otvoreni dijalog i partnerstvo javnog i privatnog sektora na stvaranju povoljnog pravnog okvira za poslovanje. Zato treba poboljšati informisanost privrednika o planovima koji se odnose na izmenu propisa od značaja za privredu, razmotriti utvrđivanje obaveze sprovođenja javne rasprave za sve propise koji utiču na poslovno okruženje i uspostaviti stalni dijalog na svim nivoima organizacije javne vlasti sa predstavnicima privrede.

U cilju unapređenja dijaloga sa predstavnicima MSPP predviđeno je uspostavljanje Saveta kao povremenog radnog tela Vlade u čijem radu će biti uključeni predstavnici sektora MSPP.

Kroz formiranje mešovitih radnih grupa treba uvesti sistemsko praćenje efekata propisa koji utiču na poslovno okruženje u cilju prikupljanja potrebnih podataka za njihovo unapređenje.

Pored navedenog neophodno je preduzeti mere usmerene na poboljšanje procesa izmene propisa. Takođe, potrebno je uvesti princip „misliti pre svega o malima” kroz uvođenje testa uticaja na mala i srednja preduzeća.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Obavezno uključivanje predstavnika privrede u proces pripreme propisa i javnih politika i povećanje predvidljivosti promena uslova poslovanja; M2 Obrazovanje Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost; M3 Uspostavljanje mehanizma za praćenje efekata primene propisa koji utiču na poslovno okruženje; M4 Uključivanje testa uticaja na MSP u analizu efekata propisa.

2. STUB 2: Unapređenje pristupa izvorima finansiranja

Republika Srbija je u Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za period od 2014. do 2015. godine na 98. mestu od ukupno 144 zemlje kada je reč o dostupnosti finansijskih usluga, na 110. mestu u pogledu njihove pristupačnosti i čak na 121. i 132. mestu u odnosu na pristup kreditima i raspoloživosti preduzetnog kapitala. Ove ocene su lošije od ocena većine susednih zemalja i to je dugoročni trend.

Finansijsko tržište za MSPP u Republici Srbiji odlikuje manjak mogućnosti zaduživanja radi započinjanja, odnosno proširenja poslovanja. Čini ga većinom nepovoljna kreditna ponuda bankarskog sektora usled relativno visokih kamatnih stopa, visokih zahteva za kolateralom i nedostatka dugoročnih kredita, kao i nedovoljnog značaja poslovnih planova prilikom donošenja odluke o dodeli kredita. U najtežem položaju su novoosnovana preduzeća/preduzetnici s obzirom da banke preuzimaju najveći rizik kod njihovog finansiranja.

Pristupačnost i raspoloživost povoljnih kreditnih linija je unapređena, kroz plasiranje kreditnih linija obezbeđenih uz garanciju države poput Apeks kredita Evropske investicione banke. Važnu ulogu u tom kontekstu imaju i krediti Fonda za razvoj, kratkoročni krediti, faktoring, garancije i osiguranja potraživanja po osnovu izvoznih poslova koje pruža AOFI, kao i subvencionisani krediti za likvidnost, trajna obrtna sredstva i investicije. Međutim, povoljnih kreditnih linija i dalje nema dovoljno, pogotovo za određene segmente MSPP. Fond za razvoj je gotovo jedina institucija u Republici Srbiji koja finansira početnike u poslovanju kroz kreditnu liniju za novoosnovana privredna društva i preduzetnike.

Garancijske šeme, koje su vrlo važan instrument za olakšavanje pristupa finansijama za MSPP kroz ublažavanje uslova u pogledu neophodnih sredstava obezbeđenja pri dobijanju kredita, u Republici Srbiji su nedovoljno razvijene. Kreditne garancije činile su mali deo dosadašnjeg portfolija Fonda za razvoj i nisu bile usmerene na MSPP, dok je ponuda kroz Garancijski fond AP Vojvodine bila malo povoljnija. Lokalni garancijski fondovi ne postoje. Iako banke u Republici Srbiji imaju mogućnost da kroz programe, koje finansira EU, obezbede kreditne garancije za postojeće kreditne linije namenjene MSPP, interes je veoma slab i ta sredstva se nedovoljno koriste.

Finansijski instrumenti zasnovani na ulaganju u kapital preduzeća su naročito značajni za inovativna i brzorastuća MSPP, bilo da se radi o čistim kapitalnim ulaganjima ili o mezanin ulaganjima, koja u sebi kombinuju ulaganja na bazi kredita i na bazi kapitala. Iako ova preduzeća čine mali deo sektora MSPP, ona su ključna za osiguranje dugoročne konkurentnosti zemlje, u tržišnim segmentima u širenju (npr. digitalna tehnologija i informaciono-komunikacione tehnologije). Ovi finansijski instrumenti u razvijenim zemljama imaju vrlo veliku ulogu u finansiranju MSPP, dok su kod nas tek u povoju.

Finansijskim instrumentima zasnovanim na ulaganjima u kapital preduzeća u razvijenim zemljama bave se fondovi preduzetnog kapitala. Preduzetni kapital predstavlja posebnu vrstu vlasničkog kapitala koji se ulaže u privredne subjekte u fazama osnivanja, ranog razvoja i ekspanzije. Fondovi preduzetnog kapitala najčešće se osnivaju u formi komanditnog društva, društva sa ograničenom odgovornošću ili akcionarskog društva, upravljaju privatnim kapitalom investitora i isti ulažu u vidu učešća u osnovnom kapitalu odnosno vlasničkom kapitalu MSP visokog razvojnog potencijala u fazama osnivanja, ranog razvoja i ekspanzije (u daljem tekstu: fondovi preduzetnog kapitala). U Republici Srbiji, osim sporadičnih ulaganja fondova preduzetnog kapitala registrovanih u inostranstvu, zabeleženo je i nekoliko ulaganja Evropske banke za obnovu i razvoj preko programa Linija za lokalna preduzeća (Local Enterprise Facility – LEF) kao i ulaganja Fonda za podršku malim preduzećima (SEAF).

Ulaganjem u kapital potencijalno brzorastućih preduzeća bave se i „poslovni anđeli”, fizička lica koja ulažu sopstveni privatni kapital, znanje i iskustvo u mlada preduzeća visokog razvojnog potencijala u ranim fazama osnivanja i razvoja u zamenu za vlasnički udeo u njima (u daljem tekstu: poslovni anđeli).

U Republici Srbiji osnovana je prva mreža poslovnih anđela Serbian Business Angels Network (u daljem tekstu: SBAN), koja tek treba da se razvije i započne sa ulaganjima, kao i Srpska asocijacija privatnih ulagača u kapital preduzeća (SPEA).

Podršku novoosnovanim, inovacionim preduzećima, kao i podršku za komercijalizaciju istraživanja i dalji razvoj inovacionih preduzeća, u okviru bespovratnih sredstava, od 2006. godine pruža, ministarstvo nadležno za poslove prosvete i nauke kroz programe podrške koji se donose u skladu sa zakonom koji uređuje inovacionu delatnost kao i kroz Fond za inovacionu delatnost od 2012. godine u okviru IPA fondova, za čije sprovođenje je nadležna Svetska banka.

Mikrofinansiranje u Republici Srbiji je slabo zastupljeno iako je to važna alternativa za ekonomski najslabija preduzeća, koja često ne mogu da ispune uslove za dobijanje bankarskih kredita. Tri organizacije koje se ovim poslom bave u Republici Srbiji (Agroinvest, Fond za mikro razvoj i MicroFinS) dobijaju finansijsku podršku međunarodnih donatora, ali ne mogu sredstva da plasiraju neposredno, već preko poslovnih banaka, što znatno usložnjava proceduru i poskupljuje ova sredstva za krajnje korisnike. U državama EU ovaj vid finansiranja čini znatan deo ponude za mikro i mala preduzeća, a takođe velika sredstva za ovaj instrument izdvajaju se iz sredstava EU npr. preko strukturnih i kohezionih fondova u okviru programa Zajednička akcija za podršku institucijama za mikrofinansiranje u Evropi (JASMINE).

U Republici Srbiji nedovoljno su razvijeni i drugi alternativni oblici finansiranja, poput lizinga i faktoringa.

Za stabilan razvoj preduzetništva u narednom periodu, od ključnog značaja je obezbediti širok spektar različitih finansijskih instrumenata, koji će omogućiti MSPP pristup kapitalu, na način i pod uslovima, koji odgovaraju fazi razvojnog ciklusa u kojoj se preduzeće nalazi.

U Izveštaju o poslovanju Svetske banke za 2015. godinu (Doing Business 2015) Republika Srbija pala je sa 45. na 52. mesto u oblasti dobijanja kredita u odnosu na prethodnu godinu.

Loša usklađenost proizvoda i usluga sa potrebama MSPP utiče na slabu potražnju za finansijskim sredstvima. S druge strane, visok procenat kredita sa problemima u otplati i slabosti izvršnog postupka za naplatu sredstava obezbeđenja neki su od razloga za slab interes banaka da finansiraju MSPP. Na osnovu izveštaja „Finansiranje MSP i preduzetnika za 2013. godinu” (Financing SMEs and Entrepreneurs 2013: An OECD Scoreboard) OECD, učešće kredita MSP u ukupnim kreditima u 2011. godini iznosilo je svega 28,9%. Istovremeno, kamatne stope za kredite za MSP bile su u proseku za 4% više od kamatnih stopa za kredite za velika preduzeća.

U cilju prevazilaženja ograničenja koja utiču na slabu ponudu kredita bankarskog sektora, aktivnosti će biti usmerene na podršku za efikasnije sprovođenje izvršnog postupka i stečajnog zakonodavstva kroz jačanje ljudskih kapaciteta i uspostavljanje struke procenitelja i na potrebna unapređenja u oblastima vansudskog izvršenja na založnim stvarima i korišćenja hipoteke drugog i trećeg reda.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Unapređenje izvršnog postupaka; M2 Reforma propisa koji uređuju oblast založnog prava; M3 Razviti podsticajne mere i mehanizme kako bi bankarski sektor povećao kreditiranje MSPP; M4 Osnaživanje specijalizovanih profesija u cilju dobijanja verodostojnih finansijskih podataka u procesu odobravanja kredita; M5 Poboljšanje praćenja stanja finansiranja MSPP.

Uprkos nepovoljnoj ponudi kredita poslovnih banaka, garancijske šeme i drugi alternativni oblici finansiranja tek su počeli da se razvijaju u Republici Srbiji. Pored prvih ulaganja fondova preduzetnog kapitala i početnih aktivnosti SBAN, razvoj tržišta ulaganja u vlasnički kapital i mezanin finansiranja je tek u povoju. Republika Srbija je u 2014. godini zauzela 79. mesto od ukupno 118 rangiranih zemalja po Indeksu privlačnosti za preduzetni kapital i ulaganja u privatne deonice preduzeća (The Venture Capital and Private Equity Country Attractiveness Index 2014 Annual).

Ne postoji pravni okvir za rad mikrofinansijskih institucija, a obim transakcija poslova lizinga i faktoringa je na niskom nivou.

U okviru Programa EU za konkurentnost preduzeća i malih i srednjih preduzeća (u daljem tekstu: COSME) i Programa Horizont 2020 (u daljem tekstu: Horizon 2020), postoje posebni finansijski instumenti u oblasti kreditnih garancija i ulaganja na bazi kapitala, koje mogu da koriste i finansijske institucije iz Republike Srbije, kako bi svojim korisnicima ponudile bolje uslove finansiranja.

Pored toga, u okviru Programa za razvoj preduzeća sa područja Zapadnog Balkana (WB EDIF), koji je namenjen MSPP u regionu za finansiranje inovativnih poslovnih projekata, Republici Srbiji su na raspolaganju tri instrumenta: Fond za rast preduzeća (ENEF) kroz koji je moguće obezbediti ulaganja u kapital brzorastućih preduzeća, Fond za inovativna preduzeća (ENIF) kroz koji je moguće obezbediti ulaganje u preduzetni kapital za novoosnovana inovativna preduzeća i garancijska šema koju mogu da koriste banke.

Kako bi se smanjile teškoće sa kojima se MSPP susreću u pogledu pristupa kreditima zbog nedostatka sredstava obezbeđenja ili uvećanog rizika finansiranja, potrebno je nastaviti napore na rešavanju problema sredstava obezbeđenja kroz donošenje zakonske regulative za osnivanje i funkcionisanje nacionalih, lokalnih i uzajamnih šema kreditnih garancija i razvoj nacionalne garancijske šeme.

U cilju razvoja okruženja za ulaganje preduzetnog kapitala, ulaganje u vlasnički kapital, mezanin finansiranje i ulaganja poslovnih anđela u MSPP potrebno je obezbediti odgovarajući zakonodavni okvir, ustanoviti bazu preduzetničkih projekata pogodnih za ulaganje na osnovu kapitala i osnovati fond za zajedničko ulaganje sa privatnim fondovima u inovativna preduzeća. Potrebno je povećati korišćenje sredstava iz programa COSME i Horizon 2020 i Programa za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF) koji su na raspolaganju Republici Srbiji.

S obzirom da trenutno u Republici Srbiji ne postoji pravni okvir za realizaciju mikro-finansijske podrške, aktivnosti mikrofinansijskog sektora se realizuju putem garantno depozitnih šema tako da mikrofinansijski sektor daje garantne depozite bankama. Na ovaj način pristup sredstvima za mikropreduzeća i preduzetnike je složeniji i skuplji. Zato je potrebno uspostaviti regulatorni okvir za osnivanje i rad nebankarskih nedepozitnih kreditnih institucija, kojim bi se utvrdio postupak licenciranja i nadzora za sve vrste specijalizovanih kreditnih ustanova koje ne primaju depozite građana.

Rad društava za lizing i faktoring uređen je zakonom, ali je sa ciljem povećanja obima transakcija, potrebno ukloniti regulatorna ograničenja sa kojima se susreću i približiti ove izvore finansiranja MSPP.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Razvoj novih modela finansiranja MSPP; M2 Unapređenje sistema izdavanja kreditnih garancija; M3 Stvaranje uslova za ulaganje preduzetnog kapitala, ulaganje u vlasnički kapital, mezanin finansiranje i ulaganja poslovnih anđela u MSP; M4 Uklanjanje administrativnih prepreka i poboljšanje regulatornog okruženja za uspostavljanje mikro-finansijske podrške; M5 Unaprediti uslove za korišćenje lizinga i faktoringa od strane MSPP.

Više od polovine preduzeća u Republici Srbiji koristi sopstvena sredstva kao najznačajniji izvor finansiranja. Za većinu preduzeća bankarski krediti su jedini spoljni izvori finansiranja. Međutim, MSPP se suočavaju sa visokom cenom kredita, kao i nedostatkom dugoročnih izvora finansiranja.

Deo problema je i na strani tražnje, s obzirom na još uvek neadekvatan nivo znanja i kapaciteta u oblasti finansijskog upravljanja u MSPP u Republici Srbiji, ali i s obzirom na objektivne probleme zbog nedostatka traženih sredstava obezbeđenja.

Potrebno je unaprediti prikupljanje i objavljivanje informacija o finansiranju MSPP i pružiti podršku MSPP da poboljšaju informisanost, tehničke i administrativne kapacitete kako bi lakše obezbedili finansiranje i osnažili svoju pregovaračku poziciju u odnosu na finansijske institucije. Mere će biti usmerene i na to da se državna podrška finansiranju MSPP učini efikasnijom.

Potrebno je sprovesti dugoročne mere za podizanje svesti i pripreme preduzetnika, poslovnih ljudi, finansijskih posrednika i savetnika za veće korišćenje alternativnih izvora finansiranja, tako što će se intenzivirati obuka u oblasti investicione spremnosti za preduzeća i upoznavanje sa karakteristikama ulaganja na bazi kapitala, organizovati susrete potencijalnih investitora i MSPP, poboljšati obaveštenost o različitim raspoloživim izvorima finansiranja i njihovim karakteristikama i podstaći finansijski posrednici da koriste finansijske instrumente raspoložive kroz programe EU (COSME, WB EDIF, Horizon 2020).

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Unapređenje informisanja MSPP o raspoloživim izvorima finansiranja; M2 Unapređenje znanja i veština predstavnika MSPP u oblasti finansiranja; M3 Podizanje svesti kod preduzetnika i svih drugih zainteresovanih strana o raspoloživosti i karakteristikama nebankarskih finansijskih instrumenata.

3. STUB 3: Kontinuirani razvoj ljudskih resursa

Jedan od glavnih preduslova za razvoj konkurentne i jake privrede je radna snaga koja je dovoljno stručna, sposobna i vešta da odgovori na izazove i promene u okruženju. Za uspešne reforme u ovoj oblasti neophodno je prilagođavanje strateških dokumenata i zakonodavne regulativu u oblasti obrazovanja.

Raspoloživost veština i znanja na tržištu rada koje odgovaraju potrebama privrede predstavlja preduslov za privredni rast, rast zaposlenosti i socijalne inkluzije. Tehnološki napredak i strukturno prilagođavanje privrede zahteva uvođenje novih obrazovnih profila, koji ranije nisu postojali u obrazovnom sistemu Republike Srbije, ali i stalno unapređenje znanja, veština i stavova u skladu sa potrebama savremene privrede koja svoju konkurentnost zasniva na znanju. U cilju stvaranja dobrih temelja za uspešnu pripremu mladih generacija, posebnu pažnju treba posvetiti razvoju osam ključnih kompetencija (znanja, veština i stavova), koje je prepoznala EU, a koje obuhvataju sposobnost komunikacije na maternjem i stranom jeziku, digitalnu pismenost, analitičke veštine, znanje kako se uči, društvene i građanske veštine, osećaj za inicijativu i preduzetništvo i kulturnu osvešćenost.

Pored visoke stope nezaposlenosti, u Republici Srbiji i dalje postoji nesrazmera između ponude i tražnje za radnom snagom. Statistika pokazuje da učenici i studenti imaju veoma nizak nivo primenljivog znanja, pa se tako prema rezultatima Programa za međunarodnu procenu postignuća učenika (PISA testa) u 2012. godini, koji predstavlja međunarodno testiranje OECD o sposobnostima i znanjima petnaestogodišnjaka u oblasti matematike, nauke i čitanja, Republika Srbija nalazi ispod proseka u pomenutoj oblasti. Takođe, prema najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, Republika Srbija je rangirana veoma nisko po kvalitetu obrazovnog sistema (106. od 144 mesta) i dostupnosti trening usluga (106. od 144 mesta).

Kako bi se uskladile ponuda i tražnja za radnom snagom i smanjila stopa nezaposlenosti u zemlji, potrebno je unaprediti mehanizam praćenja i predviđanja potreba privrede i usklađivanja mreža stručnih škola, obrazovnih profila, studijskih programa i upisne politike za visokoškolske studije u skladu sa njima, što više uključiti radnu praksu i praktičan rad u nastavne procese i uključiti poslodavce u proces pripreme obrazovnih programa.

Kroz dalji razvoj sistema kratkih obuka i programa prekvalifikacije i dokvalifikacije nezaposlenih lica potrebno je pomoći nezaposlenim licima da se prilagode potrebama tržišta rada.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Razvoj mehanizma redovnog praćenja i predviđanja potreba MSPP za radnom snagom; M2 Usklađivanje formalnog obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada; M3 Razvoj sistema neformalnog obrazovanja za unapređenje znanja i veština.

EU je prepoznala smisao za inicijativu i preduzetništvo kao jednu od osam ključnih kompetencija za doživotno učenje. Ova ključna kompetencija odnosi se na razvoj sposobnosti da se ideja pretvori u delo i podrazumeva razvoj stavova (inovativnost, preuzimanje rizika, kreativnost), znanja (planiranje i upravljanje preduzećem) i veština (komunikacija, sposobnost za rad u timu itd.). Uvođenjem obrazovanja za preduzetništvo u obrazovni sistem zemlje povećava se broj mladih koji se tokom života odlučuju da pokrenu svoje poslovanje ali se, istovremeno, kod svih polaznika razvijaju osobine korisne za buduće poslodavce i njih same, koje povećavaju njihovu konkurentnost.

Obrazovanje za preduzetništvo nije integrisano u sistem formalnog obrazovanja u Republici Srbiji, od osnovnog, preko srednjeg, do visokog nivoa. Međutim, u velikom broju srednjih škola i na pojedinim fakultetima, pokrenuti su projekti učeničkog preduzetništva, često uz podršku donatora. Među najznačajnijim projektima i inicijativama koje se trenutno sprovode u Republici Srbiji izdvajaju se: „Reforma srednjeg stručnog obrazovanja i usavršavanja u Srbiji”, „Dostignuća mladih”- projekat učeničkog preduzetništva, program „Omladinsko preduzetništvo” i projekat „Centar jugoistočne Evrope za preduzetničko obrazovanje”.

Neophodno je da se preduzetničko obrazovanje uvede kroz sadržaje nastavnih predmeta u okviru osnovnog, kao i kroz posebne predmete u okviru srednjeg i visokog obrazovanja.

Jedan od glavnih preduslova za sistemsko uvođenje preduzetničkog obrazovanja u obrazovni sistem zemlje je obrazovanje i osposobljavanje nastavnika. Nastavnici imaju ključnu ulogu u razvoju preduzetničkog duha kod mladih, jer oni ne treba samo da im prenesu klasična znanja u ovoj oblasti već da kroz praktičan rad razviju kod učenika sposobnost da razmišljaju i rade na kreativan i inovativan način.

I pored prvih projekata i inicijativa kroz koje se obučavaju nastavnici u ovoj oblasti, u Republici Srbiji postoji nedostatak adekvatnog nastavnog kadra koji bi se uključio u proces razvoja preduzetničkog obrazovanja pa je potrebno nastaviti sa obukama za postojeće nastavnike i uvesti sadržaje u vezi sa preduzetničkim obrazovanjem na fakultete koji obrazuju nastavnički kadar.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Uvođenje preduzetničkog obrazovanja u sve nivoe obrazovnog sistema Republike Srbije; M2 Obrazovanje i obuka nastavnika za preduzetništvo.

4. STUB 4: Jačanje održivosti i konkurentnosti MSPP

Prema izveštaju Svetskog ekonomskog foruma za 2014. godinu Republika Srbija je rangirana na 94. poziciji na listi koja obuhvata 144 zemlje sa zabeleženom vrednošću Indeksa globalne konkurentnosti (u daljem tekstu: IGK) od 3,90 (teorijska vrednost IGK kreće se u intervalu od 1 do 7). U odnosu na prethodnu godinu vrednost IGK za Republiku Srbiju je povećana za 0,13, što je dovelo do pozitivnog pomeranja ranga za sedam pozicija (sa 101. na 94. mesto na listi). „Imajući u vidu kompleksnu strukturu IGK, konkurentnost koju reprezentuje mogli bismo grubo definisati kao skup institucija, politika i činilaca koji određuju stepen produktivnosti zemlje. Nivoom konkurentnosti izražava se kapacitet nacionalne privrede da u srednjoročnom periodu generiše održivi ekonomski rast na postojećem nivou razvijenosti.”.

Konkurentnost svake zemlje je određena produktivnošću preduzeća koja u njoj posluju, te je povećanje produktivnosti i unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga ultimativni cilj za jačanje održivosti domaće privrede.

Institucionalnu infrastrukturu za podršku razvoja MSPP u Republici Srbiji čini mreža javnih institucija i agencija – NARR, Fond za razvoj, SIEPA, AOFI, Nacionalna služba za zapošljavanje i dr. Od 2009. godine u Republici Srbiji je aktivna i Evropska preduzetnička mreža, koja deluje u okviru konzorcijuma predvođenog NARR. PKS, sa svojom mrežom, takođe je aktivna u pružanju podrške za razvoj ovog sektora. Aktivnosti navedenih institucija i agencija nisu u svakom momentu delovale koordinirano, niti su davale adekvatan odgovor na promenljive potrebe MSPP.

Za razvoj MSPP od velikog je značaja i razvoj poslovne infrastrukture i to: poslovnih inkubatora, industrijskih parkova/zona i tehnoloških parkova.

Poslovna infrastruktura se, kao važan instrument razvoja konkurentnog sektora MSPP, pominje u raznim razvojnim dokumentima, ali ne postoji strateški i zakonski okvir koji uređuje njen razvoj. Finansiranje izgradnje i rada poslovne infrastrukture, do sada je uglavnom bilo zasnovano na ad hoc principu i to iz sredstava Nacionalnog investicionog plana, bilateralnih donacija, zajmova i kredita međunarodnih finansijskih institucija.

Industrijske zone, parkovi i poslovni inkubatori predstavljaju važan stub politike regionalnog razvoja Republike Srbije. Kao podršku za identifikaciju, formulaciju i buduće finansiranje javnih opštinskih investicionih projekata, uključujući i uspostavljanje industrijskih zona, tehnoloških i industrijskih parkova i poslovnih inkubatora, Stalna konferencija gradova i opština (u daljem tekstu: SKGO) je uspostavila i referentnu bazu ovih projekata – SLAP (u daljem tekstu: SLAP).

Zakon o inovacionoj delatnosti („Službeni glasnik RS”, br. 110/05, 18/10 i 55/13), s druge strane, prepoznaje poslovno-tehnološke inkubatore i naučno-tehnološke parkove kao organizacije za pružanje infrastrukturne podrške inovacionoj delatnosti, pa se kao takvi mogu upisati u Registar subjekata inovacione delatnosti koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Strategijom naučnog i tehnološkog razvoja Republike Srbije za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 13/10), predviđene su investicije u infrastrukturu Republike Srbije u domenu nauke i tehnologije, koje se realizuju kroz Jedinicu za upravljanje projektima, pa je za te potrebe Republika Srbija obezbedila zajam Evropske investicione banke iz koga je finansirano nekoliko projekata, a među najvažnijim i osnivanje četiri naučno-tehnološka parka (Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac).

Podaci o poslovnoj infrastrukturi u Republici Srbiji nisu sistematizovani i ne postoji jedinstveni registar što je uzrokovano činjenicom da oblast poslovne infrastrukture nije adekvatno sistemski uređena. SIEPA vodi bazu investicionih lokacija u Republici Srbiji koje su na raspolaganju kako domaćim, tako i stranim investitorima.

U okviru Registra privrednih društava za infrastrukturnu podršku inovacionoj delatnosti, koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, registrovana su dva naučno-tehnološka parka i šest poslovno-tehnoloških inkubatora.

EU svoju dugoročnu konkurentnost zasniva na znanju i inovacijama, a izdvajanja za istraživanje, razvoj i inovacije su velika. U finansijskoj perspektivi od 2007. do 2013. godine u Sedmom okvirnom programu (FP7) na raspolaganju je bilo preko 50 milijardi evra za istraživanja i razvoj, dok je kroz Okvirni program za konkurentnost i inovativnost (CIP) bilo dostupno 3,6 milijardi evra. Za finansijsku perspektivu (od 2014. do 2020 godine), EU je planirala još veća sredstva. Kroz program COSME opredeljeno je 2,3 milijarde evra, a kroz program Horizon 2020 čak 80 milijardi evra.

Inovacija je primena novog ili značajno poboljšanog proizvoda, procesa ili usluge ili marketinške metode ili nove organizacione metode u poslovanju, organizaciji rada ili odnosima preduzeća sa okruženjem.

Inovacija je svako tehnološko ili netehnološko unapređenje koje stvara dodatu vrednost (u daljem tekstu: inovacija).

Privredu Republike Srbije i dalje odlikuje nizak stepen inovativnosti. Prema rezultatima istraživanja EU pod nazivom Rang lista inovativne unije (Innovation Union Scoreboard) za 2014. godinu, Republika Srbija se svrstava u drugu grupu zemalja koje predstavljaju umerene inovatore, ali sa trendom rasta, sa inovacionim učinkom koji je ispod proseka EU, pri čemu indeks inovativnosti za Republiku Srbiju iznosi 0,365. EU prosek u 2013. godini bio je 0,554, dok je najveći indeks inovativnosti ostvarila Kraljevina Švedska i to 0,750.

MSPP u Republici Srbiji ne prepoznaju dovoljno značaj inovacija za unapređenje poslovanja i nedovoljno ulažu u njih. Tek svako sedmo preduzeće sprovodi inovativne aktivnosti, a svako četrnaesto ostvaruje inovativnu saradnju sa drugim privrednim subjektima ili institucijama.

U prethodnom periodu započeta je realizacija različitih mera usmerenih na povezivanje nauke i privrede, poput aktivnosti na reorganizaciji naučno-tehnoloških instituta, osnivanja centara za transfer tehnologija i mreže tehnoloških brokera. Osnivanjem i početkom rada Fonda za inovacionu delatnost značajno je unapređena podrška visokotehnološkim mladim privrednim društvima. Nastavljena je i realizacija programa za sprovođenje zajedničkih inovativnih projekata privrede i predstavnika naučno-istraživačkih organizacija, kao i takmičenja i drugih aktivnosti koje promovišu inovacije. Podršku jačanju inovacionog sistema i promociji inovacija u prethodnom periodu pružili su i projekti finansirani iz sredstava IPA i drugih donatora, a kroz učešće Republike Srbije u programima EU u ovoj oblasti stvorene su veće mogućnosti za finansiranje inovativnih aktivnosti.

Međutim, jedna od najvećih slabosti na polju razvoja inovativnosti ostaju slabe veze između naučno-istraživačkih institucija i MSPP. MSPP na naučno-istraživačke institucije ne gledaju kao na potencijalne partnere, dok istraživači u MSPP ne prepoznaju svoju ciljnu grupu i smatraju da u privredi ne postoji značajna tražnja za novim tehnološkim rešenjima. Zato je, uz povećanje ulaganja u nauku, važno uspostaviti veze i saradnju privrede i naučno-istraživačkih institucija, usmeriti naučno-istraživačke institucije da svoj rad u što većoj meri prilagode potrebama privrede i podići svest privrednika o značaju inovacija za unapređenje njihove konkurentnosti.

Nedovoljna koordinacija aktivnosti institucija koje pružaju podršku poslovanju i razvoju MSPP u Republici Srbiji, direktno je uticala na efikasnost njihovog delovanja u prethodnom periodu. U narednom periodu je izuzetno važno definisati aktivnosti navedenih institucija u skladu sa potrebama MSPP, koje će biti koordinisane i snažno vođene i kontrolisane od strane ministarstva nadležnog za poslove privrede. Ove institucije moraju da obezbede uslove za razvoj postojećih i formiranje novih MSPP, da podrže povećanje produktivnosti i unapređenje kvaliteta proizvoda i usluga, da omoguće uvođenje novih tehnologija, znanja i metoda savremenog upravljanja, odnosno da obezbede jedinstvenu i efikasnu promociju i prodaju proizvoda iz Republike Srbije.

U Republici Srbiji je prisutan stav da stvaranje, rast i razvoj malih preduzeća više zavisi od spoljnih faktora nego od znanja, koje se u razvijenim zemljama ističe kao prioritet, tako da se ne koriste u dovoljnoj meri mogućnosti za dodatnim usavršavanjem.

Paralelno sa procesom razvoja formalnog preduzetničkog obrazovanja, neophodno je sprovoditi i proces razvoja neformalnog obrazovanja i poslovnih usluga namenjenih potencijalnim i postojećim preduzetnicima, zaposlenim i menadzerima kompanija, kojima su potrebna dodatna znanja i veštine u poslovanju. Stalne promene i izazovi u poslovnom okruženju iniciraju potrebu za stalnim usavršavanjem i novim znanjima.

U Republici Srbiji trenutno se sprovode određeni programi obuka kako za one koji žele da započnu sopstveni posao, tako i za postojeće preduzetnike, zaposlene i menadzere preduzeća. Ove obuke realizuju: privatni sektor, Nacionalna služba za zapošljavanje, NARR sa mrežom ARRA, različita udruženja i PKS.

Potrebno je dalje unaprediti kvalitet, dostupnosti i obim obuka i poslovnih usluga u Republici Srbiji, razviti specijalizovane obuke za ciljne grupe kao što su mladi i žene i pružiti finansijsku podršku za sufinaniranje pohađanja obuka i korišćenje poslovnih usluga radi unapređenja konkurentnosti MSPP.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Unapređenje i/ili reforma načina rada i kapaciteta postojećih institucija za organizovano pružanje usluga za potrebe MSPP; M2 Praćenje realizacije institucionalne podrške i unapređenje sistema nadzora nad radom institucija u nadležnosti Ministarstva privrede; M3 Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP; M4 Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike.

Imajući u vidu značaj razvoja poslovne infrastrukture za regionalni razvoj, ministarstvo nadležno za poslove regionalnog razvoja izradilo je, u prethodnom periodu, predlog projektnog rešenja za Katastar poslovne infrastrukture u Republici Srbiji u saradnji sa Republičkim geodetskim zavodom. Istovremeno sprovedena je anketa o stanju poslovne infrastrukture u jedinicama lokalne samouprave čiji rezultati ukazuju na potrebu da se u narednom periodu uspostavi sistemski pristup u daljem uređenju ove materije i razvoju poslovne infrastrukture sa jasno identifikovanim kriterijumima za određivanje prioriteta. Potrebno je uvesti praćenje rada i evaluaciju efekata koje razvoj poslovne infrastrukture ima na privredni rast, privlačenje investicija, inovacije, povećanje broja MSPP i ravnomeran regionalni razvoj. Takođe, potrebno je razviti modele za osnivanje i rad poslovne infrastrukture zasnovane na javno – privatnom partnerstvu.

Jedan od neophodnih elemenata razvoja privrede zasnovane na znanju je razvoj i jačanje poslovne inovacione infrastrukture. U tom smislu, naučno-tehnološki parkovi i tehnološki inkubatori predstavljaju važne modele podsticanja razvoja visokoinovativnih MSPP, transfera tehnologije i znanja iz akademskih u privredne okvire i komercijalizacije rezultata naučnih istraživanja. Razvoj ovakvih oblika poslovne infrastrukture je posebno važan imajući u vidu da se u Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za period od 2014. do 2015. godine, Republika Srbija nalazi na 69. mestu kada je reč o kvalitetu naučno istraživačkih institucija, ali i na 125. mestu kada su u pitanju ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj.

Pored poslovno- tehnoloških inkubatora i naučno-tehnoloških parkova koji su namenjeni tehnološkim i inovativnim MSPP i mogu uspešno funkcionisati samo u blizini univerzitetskih gradova sa razvijenim naučno-istraživačkim kapacitetima, za potrebe privlačenja investicija i lokalnog ekonomskog razvoja u manjim sredinama potrebno je razviti druge oblike poslovne infrastrukture.

Za privlačenje novih investicija neophodno je obezbediti uređeno i infrastrukturno opremljeno zemljište u industrijskim zonama. Za podsticanje preduzetništva u lokalnim sredinama koristan instrument mogu biti poslovni inkubatori jasno profilisani i usmereni na ciljne grupe od posebnog značaja za tu sredinu (mladi, povratnici u rodna mesta, kreativne industrije, sektor informacionih tehnologija itd.).

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Sistemsko uređivanje razvoja poslovne infrastrukture; M2 Razvoj poslovne infrastrukture namenjene inovativnim MSPP; M3 Razvoj poslovne infrastrukture za potrebe regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja.

Slab nivo inovativnosti preduzeća u Republici Srbiji ogleda se u malom obimu tehnoloških inovacija i slaboj saradnji nauke i privrede. Netehnološke inovacije, koje se odnose na unapređenje organizacije i marketinga, napredno korišćenje informativno-komunikacionih tehnologija i sl, takođe su u nedovoljnoj meri zastupljene u preduzećima. Visokoinovativna preduzeća, poput novoosnovanih visokotehnoloških preduzeća u oblasti informaciono-komunikacione tehnologije i kreativnih industrija, nedovoljno su podržana. Kreativne industrije predstavljaju industrije zasnovane na individualnoj kreativnosti, veštinama i talentu koje poseduju potencijal za akumulaciju prihoda (dobiti, bogatstva) i (otvaranje) novih radnih mesta putem stvaranja i eksploatacije različitih oblika intelektualne svojine (u daljem tekstu: kreativne industrije).

Posebne dimenzije inovativnosti, gledano u širem kontekstu, odnose se na podršku razvoju eko-inovacije i zelene ekonomije odnosno pretvaranje izazova zaštite životne sredine u poslovnu šansu. Unapređenje energetske efikasnosti i efikasnosti koorišćenja resursa, kao sastavni deo brige o životnoj sredini, postao je važan zahtev savremenog poslovanja.

U narednom periodu, veoma je važno izgraditi i ojačati kapacitete nacionalnog inovacionog sistema u celini koji će na efikasan način omogućiti povezivanje nauke i privrede i pružiti podršku visokoinovativnim MSPP, omogućiti veće korišćenje sredstava iz programa EU raspoloživih za ove namene i podstaći preduzeća da inovativno razmišljaju. Takođe, potrebno je pružiti podršku za eko-inovacije, unapređenje energetske efikasnosti i efikasnosti korišćenja resursa u MSPP i razvoj inovativnih preduzetničkih poduhvata u oblasti kreativnih industrija.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Unapređenje funkcionalnosti nacionalnog inovacionog sistema; M2 Unaprediti podršku za visokoinovativna MSPP, eko-inovacije, unapređenje energetske efikasnosti i efikasnog korišćenja resursa; M3 Pružiti podršku za bolju absorpciju i korišćenje sredstava iz programa Horizon 2020 za istraživanje, razvoj i inovacije; M4 Jačati svest MSPP o značaju inovativnosti za njihovu konkurentnost.

U svim razvijenim privredama neophodan uslov rasta i razvoja MSPP je postojanje velikih preduzeća, koja uključuju MSPP u svoje lance vrednosti i time im obezbeđuju sigurno tržište za njihove proizvode. Podaci Izveštaja o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za period od 2014. do 2015. godine pokazuju da prostora za unapređenje ima još mnogo, jer se prema pokazatelju kvaliteta domaćih dobavljača Republika Srbija nalazi na 98. mestu od ukupno 144 analiziranih zemalja.

Uzimajući u obzir sve probleme domaće prerađivačke industrije, potrebno je podsticati ulaganja u nove tehnologije, procese i usluge, kao i ulaganja u razvoj novih proizvoda sa većom dodatom vrednošću, koji zadovoljavaju evropske i međunarodne standarde, s ciljem jačanja konkurentne pozicije. Analizom strukture uvoza Republike Srbije, može se zapaziti da se veliki broj uvoznih proizvoda već proizvodi u Republici Srbiji ili da postoje potencijali za njihovu proizvodnju. Cilj podsticajnih mera je povećanje konkurentnosti izvoznih preduzeća i njihovih proizvoda sa većim učešćem domaćeg repromaterijala i komponenti u proizvodu, uz uvažavanje ekonomske isplativosti i neugrožavajući tržišnu konkurenciju, kao i proširenje proizvodne strukture domaćih proizvođača.

Potrebno je uložiti napore da velika preduzeća, izvoznici, uspostave saradnju sa domaćim MSPP, kojima sa druge strane treba pružiti podršku u razumevanju zahteva velikih preduzeća i povećanju vidljivosti na tržištu kao potencijalnim dobavljačima. Osim toga, neophodno je i podsticanje udruživanja MSPP, jer oni za samostalan nastup na velikim tržištima često nemaju dovoljno sopstvenih kapaciteta. Podsticanje razvoja klastera, kao i saradnja između njih je jedan od načina ukrupnjavanja efekata poslovanja MSPP i produžavanja lanaca snabdevanja, a time i povećanja broja transakcija između MSPP i prelivanja efekata razvoja ukupne privrede na MSPP.

Iskustva razvijenih ekonomija, ukazuju da je razvoj franšizinga jedan od efikasnih instrumenata podsticaja razvoja MSPP. MSPP sektor u Republici Srbiji nije prepoznao franšizing kao jedan od uspešnijih modela samozapošljavanja i započinjanja sopstvenog posla. U cilju modernizacije poslovanja i podizanja konkurentnosti privrede potrebno je preduzeti mere na podizanju svesti o značaju franšizinga i olakšati pristup MSPP davaocima franšize.   

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Podrška zajedničkom nastupu na tržištu; M2 Kreiranje novih lanaca vrednosti i povećanje stepena finalizacije proizvoda.

5. STUB 5: Unapređenje pristupa novim tržištima

Ovim stubom obuhvaćene su mere koje se odnose na povećanje broja izvoznika, obima izvoza i kvaliteta izvoznih proizvoda MSPP i podršku prilikom identifikacije potencijalnih tržišta za plasiranje proizvoda/usluga, izlazak i opstanak na istim.

Povećanje izvoza ima višestruki značaj za domaću privredu. Rast izvoza posledično dovodi do povećanja produktivnosti, privrednog rasta i nacionalnog dohotka i smanjivanja nezaposlenosti. U tom kontekstu, rast izvoza i izlazak preduzeća iz Republike Srbije na nova tržišta predstavlja jedan od prioriteta Vlade u narednom periodu.

Izvoz je naročito važan ako se ima u vidu veličina domaćeg tržišta i kupovna moć, pa domaća tražnja ne može da bude snažan pokretač razvoja domaćih preduzeća.

Merama u okviru ovog stuba neophodno je ostvariti tri paralelna cilja. Prvo, povećati obim izvoza, drugo, unaprediti strukturu izvoza i treće, povećati učešće MSPP u snabdevanju velikih domaćih privrednih sistema tj. zameniti njihov uvoz sirovina i repromaterijala.

Spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije je i dalje nepovoljan, ali posmatrano u periodu od 2008. do 2013. godine, deficit je značajno smanjen, kao što može da se vidi u Tabeli 8 – Spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije (u milionima dinara).

Smanjenje deficita u 2013. godini u odnosu na 2008. godinu je značajno i pored blažeg skoka u 2011. godini. Pokrivenost uvoza izvozom, takođe, raste, i na kraju 2013. godine iznosila je 71,1%. Učešće izvoza u BDP iznosi 44,9%, što svrstava Republiku Srbiju na 55. mesto od 144 zemalja prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma za period od 2014. do 2015 godine.

Tabela 8 – Spoljnotrgovinski bilans Republike Srbije (u milionima dinara), Izvor: Republički zavod za statistiku

2008 2009 2010 2011 2012 2013 Izvoz 10974 8344 9795 11780 11228 14611 Uvoz 24042 15807 16471 19862 18929 20551 Deficit -13069 -7463 -6676 -8082 -7701 -5940 Pokrivenost uvoza izvozom (%) 45,64% 52,79% 59,47% 59,03% 59,31% 71,1%

Sektorska struktura izvoza privrede Republike Srbije i dalje je nepovoljna uz dominaciju proizvoda niže faze prerade (sirovina i poluproizvoda). Prema Izveštaju o globalnoj konkurentnosti Svetskog ekonomskog foruma, Republika Srbija zauzima 128. mesto prema širini lanca vrednosti, odnosno stepenu finalizacije proizvoda, a prema sofisticiranosti proizvodnog procesa 133. mesto od 144 zemlje.

Prema geografskoj strukturi izvoz iz Republike Srbije je skoncentrisan, najvećim delom, na članice EU (više od polovine ukupne razmene). Najznačajniji spoljnotrgovinski partneri u izvozu su: Italija, Savezna Republika Nemačka, Bosna i Hercegovina, Ruska Federacija i Crna Gora. Glavni spoljnotrgovinski partneri na strani uvoza su: Italija, Savezna Republika Nemačka, Ruska Federacija, Narodna Republika Kina i Mađarska. Najveći deficit u razmeni ostvaruje se sa Ruskom Federacijom, Republikom Kazahstanom i Narodnom Republikom Kinom, a najveći suficit ostvarujemo sa Crnom Gorom, Republikom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom.

Bilateralni i multilateralni trgovinski sporazumi koje Republika Srbija ima sa EU, potpisnicama Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (u daljem tekstu: CEFTA sporazum), Ruskom Federacijom, Republikom Turskom, zemljama članicama Evropskog udruženja slobodne trgovine (u daljem tekstu: EFTA) i drugim zemljama, predstavljaju značajan potencijal za srpske izvoznike. Što se tiče Sjedinjenih Američkih Država (u daljem tekstu: SAD), na snazi je Opšti sistem preferencijala. Republika Srbija ima i povoljne rezultate u spoljnotrgovinskoj razmeni sa najznačajnijim ekonomijama u razvoju kao što su: Republika Indija (sa kojom spoljnotrgovinska razmena beleži konstantan rast od 2006. godine), Federativna Republika Brazil (sa kojim je moguće unapređenje saradnje u oblasti hemijskih i farmaceutskih proizvoda, automobilskoj industriji i informaciono-komunikacionim tehnologijama), kao i druge zemlje Zajednice nezavisnih država.

Pored niskog stepena proizvodne specijalizacije i resursno-intenzivnog izvoza, za izvoz Republike Srbije karakteristično je da preovlađuje učešće nekoliko velikih proizvodnih sistema (Fiat Automobili Srbija, Naftna industrija Srbije, Hemofarm, Valjaonice bakra i aluminijuma, Gorenje, Tigar Korporacija). Dok su u EU oko 25% MSPP izvoznici, u Republici Srbiji, tek ispod 5% MSPP ostvaruje prihode iz izvoza.

Prisutna je i značajna korelacija između izvoza i uvoza, pa su tako najveći izvoznici ujedno i najveći uvoznici. Ova korelacija predstavlja i razvojnu šansu za domaća MSPP da se kroz supstituciju uvoza uključe u lance dobavljača velikih izvoznika.

Bez obzira na potencijal za razvoj koji strana tržišta donose MSPP, pri izlasku na ta tržišta oni se susreću sa različitim preprekama koje, pored finansiranja i osiguravanja izvoza, obuhvataju nedostatak informacija o tržištima i probleme pronalaženja potencijalnih kupaca i odgovarajućih partnera. Pored toga, suočeni su i sa složenijim pravilima i procedurama spoljnotrgovinskog poslovanja i izazovima usaglašavanja sa stranim pravom i tehničkim propisima na izvoznim tržištima (npr. obavezujuća pravila ugovornog prava, carinske procedure, tehnički propisi i standardi). MSPP, za razliku od velikih kompanija, obično ne raspolažu unutrašnjim kapacitetima (stručnim i finansijskim) za prevazilaženje ovih prepreka. Mere u okviru ove dimenzije treba da MSPP izvoznicima i potencijalnim izvoznicima obezbede kvalitetnu podršku, približe izvozne procedure i olakšaju tehničku pripremu izvoza.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Unapređenje dostupnosti i kvaliteta raspoloživih informacija o stranim (prioritetnim) tržištima; M2 Unapređenje znanja izvoznika i pružanje stručne podrške; M3 Uspostavljanje kontakata s potencijalnim poslovnim partnerima.

Primena zahtevnih tehničkih propisa može predstavljati tehničke prepreke trgovini koje otežavaju izvoz domaćih proizvoda, ali treba imati u vidu da oni često postaju obaveza i na domaćem tržištu. Republika Srbija je poslednjih godina značajno napredovala u preuzimanju i primeni evropskih propisa i standarda, a u narednom periodu neophodno je zaokružiti ovaj proces. Paralelno s tim, veoma je važno, na jasan i razumljiv način, približiti privrednicima specifične zahteve ovih tehničkih propisa koji se moraju ispuniti kako za stavljanje proizvoda na domaće tržište, tako i na međunarodna tržišta. Istovremeno, radi efikasne primene tehničkih propisa i standarda, neophodno je jačati institucionalni okvir infrastrukture kvaliteta (Institut za standardizaciju Srbije, Akreditaciono telo Srbije, Direkcija za mere i dragocene metale i tela za ocenjivanje usaglašenosti) kako bi se obezbedilo efikasno pružanje potrebnih usluga ispitivanja, etaloniranja, kontrolisanja i sertifikacije, uz stvaranje uslova da domaće isprave o usaglašenosti budu priznate na inostranim tržištima.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Usklađivanje sa tehničkim propisima i standardima EU; M2 Unapređenje sistema infrasturukture kvaliteta; M3 Podizanje svesti MSPP o značaju usaglašavanja proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda; M4 Obezbeđenje podrške za postizanje usaglašenosti sa zahtevima tehničkih propisa i standarda.

6. STUB 6: Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje

preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva

Žene preduzetnici čine četvrtinu ukupnog broja privrednika u Republici Srbiji, a prisutan je i trend povećanja broja žena na čelnim funkcijama preduzeća. Ipak, statistički podaci ukazuju na još uvek slabo iskorišćen ekonomski potencijal žena. Samo 38,1% žena radnog uzrasta (15-64) bilo je zaposleno u aprilu 2013. godine, u odnosu na 53,6% muškaraca. Među zaposlenim ženama tek 15,6% obavlja samostalni posao, dok to čini 30,5% zaposlenih muškaraca.

Žene se odlučuju za otvaranje preduzeća većinom iz nužde i suočavaju se sa brojnim poteškoćama kod osnivanja i vođenja poslovanja. Iako je većina ovih teškoća zajednička za oba pola, u mnogim slučajevima one imaju poseban uticaj na žene preduzetnike – uslovljene su izborom sektora, rodnom diskriminacijom i postojanjem stereotipa, nedovoljno razvijenom i nefleksibilnom brigom o deci, teškoćama u usklađivanju porodičnih i poslovnih obaveza ili razlikama u odnosu žena i muškaraca prema preduzetništvu. Žene poseduju i manje nekretnina registrovanih na svoje ime, što im otežava dobijanje kredita usled nedostatka sredstava obezbeđenja.

U Republici Srbiji ne postoji strategija koja se neposredno i isključivo odnosi na razvoj preduzetništva žena. Na značaj preduzetništva žena jasno se ukazuje u Nacionalnoj strategiji za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti („Službeni glasnik RS”, broj 15/09), Akcionom planu za sprovođenje Nacionalne strategije za poboljšanje položaja žena i unapređenje rodne ravnopravnosti za period od 2010. do 2015. godine („Službeni glasnik RS”, broj 67/10) i Nacionalnoj strategiji zapošljavanja za period 2011-2020. godine („Službeni glasnik RS”, broj 37/11). Zakonski, institucionalni i strateški okviri su postavljeni, ali ključni problem predstavlja nedovoljna integrisanost rodne perspektive odnosno nedovoljno efikasno sprovođenje zakona, propisa i strategija.

Budući da predstavljaju manjinu i suočavaju se sa specifičnim ograničenjima bitno je obezbediti neophodnu podršku ženama u svim fazama poslovanja, od započinjanja posla, upravljanja, rasta i razvoja pa do prestanka obavljanja delatnosti. EU kroz Akt o malim preduzećima naglašava da je žensko preduzetništvo prioritet, i brojnim aktivnostima se žene podstiču da započinju svoje preduzetničko poslovanje ili jačaju postojeće, kao kroz npr. mentorske šeme. Vlada poslednjih godina sve više stavlja akcenat na žensko preduzetništvo i nastoji da omogući dobro poslovno okruženje za razvoj ženskog preduzetništva u Republici Srbiji.

Mladi, takođe, imaju nepovoljan položaj na tržištu rada, koji odlikuje niska stopa aktivnosti, a stopa nezaposlenosti mladih je daleko viša od prosečne stope nezaposlenosti radno aktivnog stanovništva. Većina mladih je dugoročno nezaposlena, a veoma je visok i priliv na tržište rada mladih koji prvi put traže zaposlenje. Veliki broj mladih uključen je u neformalno tržište rada, a samo 11% opredeljuju se za samozapošljavanje. Međutim, moglo bi se zaključiti da su mladi zainteresovani za razvijanje sopstvenog poslovanja, s obzirom da je veliki broj pohađao obuke za preduzetnike u organizaciji NARR.

Pored nedostatka profesionalnog iskustva i stručne prakse, koje može da bude otežavajuća okolnost prilikom donošenja odluke za otpočinjanje poslovanja, mladi se suočavaju i sa problemom nerazvijenih preduzetničkih veština, što je rezultat nepostojanja adekvatnih obrazovnih programa u srednjim školama i na univerzitetima, koji bi podsticali razvijanje preduzetništva kod mladih.

Uz unapređenje stanja u sistemu obrazovanja i veću podršku, preduzetništvo mladih moglo bi značajnije da se razvije i ublaži problem visoke stope nezaposlenosti kod mladih i omogući iskorišćenje inovacionog potencijala koji mladi poseduju. Imajući u vidu da se jedan deo mera potrebnih za unapređenje preduzetništva mladih pre svega odnosi na razvoj preduzetničkog duha i veština, one su objedinjene sa srodnim merama u okviru stuba 3, dimenzije 2 „Podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo”.

Socijalno preduzetništvo odlikuje se velikom inovativnošću i sposobnošću da kombinuje različite resurse kako bi uspešno obavljalo svoju ekonomsku delatnost i ispunilo društvenu misiju. Potrebno je da ostali akteri u ekonomskom sistemu, pre svega donosioci odluka i nadležni državni organi, organizacije i institucije, ali i privatna preduzeća usmerena na ostvarivanje profita, prepoznaju specifičnu ulogu socijalnog preduzetništva i pomognu njegovu afirmaciju, opstanak i funkcionisanje. Povoljan pravni okvir, prednost pri javnim nabavkama, društveno odgovorno poslovanje i dostupnost mikrofinansiranja samo su neke od opcija koje otvaraju širi prostor za razvoj socijalnog preduzetništva.

U 2012. godini u Republici Srbiji poslovalo je 1.196 socijalnih preduzeća različitih tipova. U sektoru socijalnih preduzeća u 2012. godini bilo je zaposleno 10.326 lica, što je činilo 0,6% od ukupnog broja zaposlenih u Republici Srbiji. Socijalna preduzeća u Republici Srbiji u svom poslovanju susreću se sa znatno više prepreka nego pogodnosti, a najveći problemi sektora socijalnih preduzeća jesu nedostatak izvora finansiranja, niske cene proizvoda i usluga, nenaplaćena potraživanja i nedovoljna podrška.

Važan segment uspešne politike razvoja MSPP predstavlja statističko praćenje i istraživanje. U tom cilju neophodno je uređenje statističkog praćenja MSPP usaglašenog sa EUROSTAT koje će obuhvatiti sve aspekte preduzetništva uključujući i preduzetništvo žena, mladih i socijalnih preduzeća.

Zahvaljujući redovnom praćenju sektora MSPP, kao i usklađivanju poslovnih statistika sa statistikama EUROSTAT na raspolaganju je veći spektar mogućnosti praćenja preduzetništva. Međutim, dostupni podaci često nisu rodno osetljivi te ne omogućavaju uvide u rodne razlike u preduzetništvu, niti u specifičnosti preduzetništva žena, mladih i socijalnih preduzeća. Potrebno je raspoložive statističke podatke dalje unaprediti, učiniti rodno osetljivim i stvoriti uslove za redovno praćenje svih oblika preduzetništva.

Kvalitetni statistički podaci neophodna su osnova i za efikasno i adekvatno profilisanje programa podrške, kao i za praćenje efekta mera preko promena stanja i trendova u svim specifičnim oblicima preduzetništva.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Razvoj mehanizma za statističko prikupljanje, obradu i praćenje podataka preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva; M2 Uspostavljanje sistema redovnog i uporedivog praćenja preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva.

Dimenzija 2: Politika i instrumenti za podršku ženskom

preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu

Ministarstvo nadležno za poslove mladih realizovalo je različite aktivnosti usmerene na razvoj preduzetništva mladih, a ministarstvo nadležno za poslove zapošljavanja podsticalo je pojedine oblike socijalnih preduzeća, dok je većina instrumenata za podršku razvoju socijalnog preduzetništva dolazila iz sektora civilnog društva i donatorske zajednice, koji nisu dovoljni. U poslednjih nekoliko godina, ministarstvo nadležno za poslove privrede sa mrežom institucija za podršku preduzetništvu realizovalo je različite projekte sa ciljem stvaranja institucionalnog okvira za podršku razvoju MSPP, kao i različite vrste finansijske i nefinansijske podrške širom Republike Srbije. Međutim, većina ovih mera ne može adekvatno da odgovori potrebama ove tri ciljne grupe u oblasti preduzetništva pa je potrebno redefinisati postojeće mere gde je to moguće odnosno uvesti nove mere podrške posebno usmerene ka svakoj od ovih ciljnih grupa, u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. Od posebnog značaja je omogućiti lakši pristup izvorima finansiranja za ove tri specifične oblasti preduzetništva kroz povoljne kreditne linije, mikrofinaniranje, garancije i alternativne izvore finansiranja.

Neophodno je podržati žensko preduzetništvo, preduzetništvo mladih i socijalno preduzetništvo i kroz razvoj usluga obuka, mentorstva i drugih oblika stručne podrške preduzetnicima.

U Republici Srbiji deluje više nacionalnih i lokalnih udruženja koje okupljaju žene preduzetnike, zastupaju njihove interese, realizuju obuke i sprovode projekte podrške. Važna uloga pomenutih udruženja je informisanje i razvoj mreže poslovnih kontakata članica. Kancelarije za mlade i udruženja koja se bave pitanjima mladih aktivni su u sprovođenju obuka i obaveštavanju mladih o mogućnostima za samozapošljavanje. U Republici Srbiji deluju i dve mreže za podršku razvoju socijalnom preduzetništvu. U procesu afirmacije i podsticanja ženskog, socijalnog i preduzetništva mladih potrebno je stvoriti jako partnerstvo vladinog i nevladinog sektora.

Neophodno je organizovati promotivne aktivnosti radi promene tradicionalnog viđenja uloge i položaja žena u društvu, ali i promovisati iskustva žena koje su uspešni primeri u cilju podsticanja potencijalnih žena preduzetnika. Takođe, potrebno je promovisati uspešne primere mladih preduzetnika, koji mogu da podstaknu druge mlade ljude da pokrenu sopstveno poslovanje. S obzirom na nedovoljno iskorišćenje mogućnosti socijalnog preduzetništva, važno je razviti svest o tome šta je socijalno preduzetništvo, koje su njegove specifičnosti i značaj, kao i zakonodavni i institucionalni okvir u kojem posluju socijalna preduzeća.

Prioritetne mere obuhvaćene ovom dimenzijom Strategije su:

M1 Uključiti podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu u sva državna dokumenta koja imaju uticaja na privredu; M2 Povećati učešće žena, mladih i socijalnih preduzeća u različitim programima podrške MSPP; M3 Uvesti posebne programe podrške za MSPP namenjene isključivo za žene, mlade i socijalno preduzetništvo; M4 Promocija preduzetničkog duha, primeri dobre prakse, umrežavanje, uspostavljanje dijaloga.

VI. AKCIONI PLAN

Aktivnosti, sa rokovima, organima i organizacijama nadležnim za sprovođenje aktivnosti, potrebnim finansijskim sredstvima i pokazateljima za praćenje sprovođenja mera ove strategije definisaće se godišnjim akcionim planovima, koje donosi Vlada.

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za 2015. sa projekcijom za 2016. godinu, odštampan je uz Strategiju i čini njen sastavni deo.

VII. ZAVRŠNI DEO

Ovu strategiju objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 Broj: 023-3281/2015-1

U Beogradu, 26. marta 2015. godine

V L A D A

PREDSEDNIKAleksandar Vučić

Akcioni plan za sprovođenje Strategije za podršku razvoja malih i srednjih preduzeća, preduzetništva i konkurentnosti za 2015. sa projekcijom za 2016. godinu

Stub – 1Opšti cilj – Unapređenje poslovnog okruženja 1.1 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Uspostavljanje podsticajnog regulatornog okvira u skladu sa potrebama i mogućnostima malih i srednjih privrednih društava i preduzetnika (u daljem tekstu: MSPP) Mera M1 – Unapređenje pravnog okvira za osnivanje, poslovanje i gašenje privrednih subjekata Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Izmene Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon i 5/15) Ministarstvo privrede 2015 Pripremljene i usvojene izmene Zakona o privrednim društvima u cilju poboljšanja uslova poslovanja i efikasnijeg načina organizovanja privrednih subjekata Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Izmene Zakona o stečaju („Službeni glasnik RS”, br. 104/09, 99/11 – dr. zakon, 71/12 – US i 83/14) Ministarstvo privrede 2015 Izmenjen Zakon o stečaju u cilju:(1) unapređenja i pojednostavljenja stečajnog postupka; (2) radi uvođenja mogućnosti da delatnost stečajnih upravnika obavljaju i licencirana privredna društva; (3) unapređenje postupka u cilju smanjenja broja subjekata koja se gase na kraju stečajnog postupka, a povećanje broja subjekata koji nakon stečaja nastavljaju sa radom Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Praćenje primene Zakona o stečaju Ministarstvo privrede 2015 2016 Skraćenje vremena potrebnog za sprovođenje stečaja tako da u proseku bude do jedne godineTroškovi sprovođenja stečajnog postupka smanjeni za najmanje 2% do kraja 2015. godine Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A4 Unapređenje ljudskih kapaciteta u cilju efikasnije primene Zakona o stečaju Ministarstvo privredeAgencija za licenciranje stečajnih upravnika 2016 Pripremljeni materijali i sprovedena obuka stečajnih upravnika Najmanje 50% aktivnih stečajnih upravnika prošlo obuku Materijali distribuirani svim licenciranim stečajnim upravnicima Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A5 Donošenje zakona o zanatstvu Ministarstvo privrede 2015 Pripremljen i usvojen zakon o zanatstvu koji uređuje zanatsku delatnost Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A6 Donošenje zakona o zadrugama kojim će se regulisati pravni položaj zadruga Ministarstvo privrede 2015 Pripremljen i usvojen zakon o zadrugama kojim su stvoreni uslovi za intenzivniji razvoj zadrugarstva u Republici Srbiji na savremenim osnovamaUređeni poslovi obavljanja zadružne revizijeDefinisani uslovi sticanja zadružne svojine i njenog upisa u registar stvarnih prava na nepokretnostima i pravima na njima Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A7 Nastavak dosledne primene Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, broj 119/12) Ministarstvo finansija 2015 2016 Poštovanje rokova propisanih Zakonom o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama za naplatu novčanih potraživanja primenom stroge kontrole, naročito plaćanja javnog sektora Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A8 Izmeniti Pravilnik o evidenciji prometa roba i usluga („Službeni glasnik RS”, br. 45/96, 48/96 -ispravka, 9/97, 6/99, 109/09 i 7/10) ili doneti nov pravilnik u ovoj oblasti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Ministarstvo finansija 2015 Ukinuta obaveza vođenja knjige evidencije prometa robe na veliko za privredne subjekte koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva Budzet Republike Srbije – redovna sredstva uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja A9 Pripremiti i sprovesti kampanju promovisanja pozitivnih stavova o davanju „druge šanse” – podsticanje preduzetnika da pokrenu nove poslovne poduhvate nakon ranijih poslovnih neuspeha Nacionalna agencija za regionalni razvoj (u daljem tekstu: NARR) 2016 Posebna kampanja na internet portalu „Preduzetnički servis” i organizovanje minimum jednog događaja godišnje na ovu temu Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A10 Podrška za blagovremenu pripremu prenosa vlasništva i upravljanja preduzećima čiji se vlasnici povlače iz poslovanja NARR Ministarstvo privrede 2016 Izrađen predlog programa za blagovremenu pripremu prenosa vlasništva MSPP i povezivanje vlasnika sa potencijalno novim vlasnicima Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A11 Izmena Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društava („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) Ministarstvo privredePrivredna komora Srbije (u daljem tekstu: PKS) 20152016 Usvojene izmene i dopune Zakona o sporazumnom finansijskom restrukturiranju privrednih društavaU 2016. godini pripremljeni info materijali za obuke i organizovane dve obuke za privrednike o mogućnostima korišćenja sporazumnog finansijskog restrukturiranja privrednih društava u skladu sa usvojenim izmenama Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A12 Sprovođenje kampanje usmerene na promovisanje Zakona o posredovanju u rešavanju sporova („Službeni glasnik RS”, broj 55/14) PKSMinistarstvo privrede 2015 2016 Najmanje četiri promotivne aktivnosti u toku godineU 2016. godini najmanje 2% privrede koristi mehanizme alternativnog rešavanja sporova Budzet PKS-uz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A13 Donošenje zakona o privremenom ograničenju prava obavljanja privrednih i drugih delatnosti Ministarstvo privrede 2015 Donet zakon u cilju stvaranja sigurnijih uslova poslovanja Budzet Republike Srbije -redovna sredstvai donacija Vlade Kraljevine Norveške potvrđena Zaključkom Vlade 05 Broj: 018 – 10139/2013-1 od 28. novembra 2013. godine A14 Koordinacija aktivnosti na smanjenju sive ekonomije Koordinaciono telo za usmeravanje aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije 2015 Pripremljen nacionalni program za suzbijanje sive ekonomije Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 – Smanjenje poreskih i neporeskih obaveza privredi Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Doneti zakon o naknadama za korišćenje javnih dobara Ministarstvo finansija 20152016 Uređen sistem naknada za korišćenje javnih dobara i uspostavljanje javno dostupnog registra tih naknada Budzet Republike Srbije – redovna sredstva A2 Izmena Zakona o republičkim administrativnim taksama („Službeni glasnik RS”, br. 43/03, 51/03 – ispravka, 61/05, 101/05 – dr. zakon, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11 – usklađeni dinarski iznosi, 55/12 – usklađeni dinarski iznosi, 93/12, 47/13 – usklađeni dinarski iznosi, 65/13 – dr. zakon i 57/14 – usklađeni dinarski iznosi) Ministarstvo finansija 2015 Izmena odredaba Zakona o republičkim administrativnim taksama na način da se za sve spise i radnje u upravnim stvarima, kao i za druge spise i radnje kod organa propiše nominalni iznos takseSvaka javna usluga mora biti cenjena u skladu sa principom da se za nju plaća taksa u iznosu njene vrednosti i utroška sredstava javne uprave Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Utvrditi jasnu metodologiju za utvrđivanje iznosa za paušalno oporezivanje Ministarstvo finansija – Poreska uprava 2015 Doneta jasna metodologija za oporezivanje prihoda preduzetnika koji porez na prihod od samostalne delatnosti plaćaju na paušalno utvrđen prihod Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Donošenje novog zakona o finansiranju lokalne samouprave sa ciljem prevazilaženja slabosti postojećeg sistema finansiranja lokalnih samouprava i jasnog definisanja kriterijuma za utvrđivanje visine taksi Ministarstvo finansija 2015 Donet nov zakon o finansiranju lokalne samouprave kojim su eleminisane slabosti postojećeg sistema finansiranja lokalne samouprave i uveden odgovorniji odnos naplate prihoda od strane opština i gradova čime bi se stvorio fiskalno odgovoran i održiv sistem javnih finansijaStvorena jasna zakonska pravila kojima se definiše sistem finansiranja jedinica lokalne samouprave i stvoren ambijent stabilnosti i predvidivosti u planiranju prihoda prilikom priprema odluka o budzetu jedinica lokalne samouprave (u daljem tekstu: JLS)Novim zakonskim rešenjima usaglašeni nazivi sa poreskim karakterom izvornih prihoda JLSPropisan drugačiji sistem obračuna nenamenskog transfera jedinicama lokalne samouprave koji će promeniti upravljanje javnim finansijama na lokalnom nivou vlastiU delu kojim se propisuje utvrđivanje taksi i naknada za pružanje određenih javnih usluga propisati jasne kriterijume za svaku taksu za koju je to moguće, a za koje nisu jasno postavljeni kriterijumi za utvrđivanje visine ili su kriterijumi postavljeni suviše široko pa dovode do velikih razlika u iznosima taksi za istu uslugu u različitim JLS Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M3 – Uvođenje efikasnijih procedura za investiciono ulaganje u izgradnju i upravljanje nepokretnostima Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Zakon o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13 i 15/15 – US) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureMinistarstvo finansija Republički geodetski zavod (u daljem tekstu: RGZ) 2015 Predviđena sankcija za nepoštovanje roka od 30 dana predviđenog Zakonom o opštem upravnom postupku („Službeni list SRJ”, br. 33/97 i 31/01 i „Službeni glasnik RS”, broj 30/10) u kome nadležni organi uprave, uključujući i RGZ, moraju da obave upis u Katastar nepokretnosti po uredno dostavljenom zahtevu Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku USAID BEP-Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Puna primena usvojenog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 132/14 i 145/14) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2015 Trajanje postupka za dobijanje građevinske i upotrebne dozvole i upisa prava svojine skraćeno za najmanje 100 danaRacionalizacija taksi i naknada kroz njihovo smanjivanje i ukidanje Smanjenje broja procedura na ne više od 11 (trenutno ih ima 16) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A3 Uspostavljanje Centralne evidencije objedinjenih procedura izdavanja građevinskih dozvola u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji Agencija za privredne registre (u daljem tekstu: APR)Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2016 Uspostavljena Centralna evidencija objedinjenih procedura izdavanja građevinskih dozvola Sopstveni prihodi Agencije za privredne registre (prihodi od naknada)uz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A4 Usaglašavanje sektorskih propisa sa zakonodavnim okvirom za uređenje oblasti planiranja i izgradnje sa ciljem optimizacije postupka izdavanja dozvola koje se odnose na gradnju, a koje izdaju javna preduzeća i drugi organi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureMinistarstvo finansija RGZ i drugi nadležni organi 2015 Usaglašeni propisi koji se odnose na postupak izdavanja dozvola za gradnju, a koje izdaju javna preduzeća i drugi organiRedefinisanje uloga javnih preduzeća i drugih organa u procedurama izdavanja dozvola u postupku građenjaOptimizacija postupaka Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku USAID BEP-Projekat za bolje uslove poslovanja A5 Uređivanje imovinsko-pravnih odnosa na građevinskom zemljištu i donošenje neophodnih prostornih i urbanističkih planova Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureMinistarstvo finansijaRGZ Stalna konferencija gradova i opština (u daljem tekstu: SKGO)nadležni organi 2015 2016 Utvrđeno tačno stanje u pogledu nepokrivenosti teritorija odgovarajućim prostornim i urbanističkim planovima i pripremljen akcioni plan koji precizira dinamiku izrade i usvajanja nedostajućih planskih dokumenata Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A6 Reforma propisa kojima se predviđa plaćanje naknada za uređenje građevinskog zemljišta Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ministarstvo finansija 2015 Utvrđeni jasni kriterijumi za određivanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A7 Izmeniti Pravilnik o izradi i održavanju katastra nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 46/99) RGZ 2015 Propisana obaveza upisa prava preče kupovine u katastar nepokretnosti kako bi se jasno istaklo ovo pravo i ujednačeno primenjivalo u svim jedinicama katastraOmogućen upis svih zakupa bez ograničenja Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A8 Skratiti vreme potrebno da se izvrši upis i brisanje hipoteke RGZ 2015 Pojednostavljeni i skraćeni administrativni postupci za upis i brisanje hipotekeObučeno osoblje u lokalnim katastrima o primeni administrativnih postupaka Budzet Republike Srbije – redovna sredstva uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja Mera M4 – Unapređenje regulatornog okvira inspekcijskog nadzora Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Donošenje sistemskog zakona kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2015 Uspostavljen novi jedinstveni pravni okvir za inspekcijski nadzor Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Donošenje podzakonskih propisa i akata za izvršavanje sistemskog zakona kojim se uređuje oblast inspekcijskog nadzora Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Nadležni organi 2015 Doneti podzakonski propisi i akti za sprovođenje zakona o inspekcijskom nadzoru Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A3 Usaglašavanje sektorskih zakona sa sistemskim zakonom kojim se uređuje inspekcijski nadzor Nadležni državni organi 20152016 Usaglašeni posebni zakoni kojima se u pojedinim oblastima uređuje inspekcijski nadzor sa odredbama sistemskog zakona kojim je uređen inspekcijski nadzor Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A4 Obezbediti kordinaciju rada inspekcijskih službi Ministarstvo državne uprave i lokalne samoupraveVladaNadležni organi 2015 Obrazovano posebno telo koje će biti zaduženo za koordinaciju inspekcijskih službi, njihovu saradnju, razmenu informacija i unapređenje delotvornosti inspekcijskog nadzora Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja Mera M5 –Unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti radnih odnosa i prava iz radnih odnosa Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Reforma propisa u oblasti radnog zakonodavstva i bezbednosti na radu Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2015 Dalje unapređenje radnog zakonodavstvaJačanje funkcije inspekcije radaUsklađenost Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu („Službeni glasnik RS”, broj 101/05) sa direktivama Evropske unije (minimum 70%) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M6 – Regulatorna reforma sektorskih propisa značajnih za poslovanje MSPP Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Izmeniti Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata („Službeni glasnik RS”, broj 48/12) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2015 Usvojen izmenjen Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja ugostiteljske delatnosti, načinu pružanja ugostiteljskih usluga, razvrstavanju ugostiteljskih objekata i minimalno tehničkim uslovima za uređenje i opremanje ugostiteljskih objekata sa adekvatnije definisanim sistemom standarda za kategorizaciju obaveznih elemenata Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Izmeniti Pravilnik o minimalnim tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskom turističkom domaćinstvu („Službeni glasnik RS”, br. 41/10 i 48/12) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2015 Usvojen izmenjen Pravilnik o minimalno tehničkim i sanitarno-higijenskim uslovima za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćoj radinosti i u seoskim domaćinstvima sa adekvatnije definisanim sistemom standarda za kategorizaciju obaveznih elemenata Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Reforma propisa kojima se uređuje oblast turizma Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija SKGO 2015 Povećana ovlašćenja turističke inspekcije – inspektorima omogućena kontrola fiskalne kaseZabrana udruženjima da organizuju putovanja u zemlji u trajanju dužem od dva dana i putovanja u inostranstvo (putovanje u zemlji duže od dva dana ili putovanje u inostranstvo može da organizuje samo registrovana turistička agencija)SKGO sproveo promotivne aktivnosti i radionice sa lokalnim samoupravama u cilju što bolje primene novih odredaba propisa o turizmu Uvedena zabrana udruženjima da se bave pružanjem ugostiteljskih usluga Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Modernizovati postupak registracije i overe redova vožnje u međumesnom prevozu i postupak odobravanja redova vožnje u međunarodnom javnom linijskom prevozu putnika Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2016 Donet Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A5 Praćenje primene i uticaja Zakona o zaštiti potrošača „Službeni glasnik RS”, broj 62/14) na poslovanje privrednih subjekata Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2015 Sprovedena analiza mogućnosti izmene Zakona o zaštiti potrošača, tako da se smanji prostor zloupotrebe na štetu prodavca, uz puno uvažavanje prava potrošača Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M7 – Podrška sprovođenju regulatorne reforme na pokrajinskom i lokalnom nivou Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Podrška JLS u sprovođenju novog pravnog okvira za planiranje i izgradnju i faza objedinjene procedure koje organi JLS primenjuju u ovoj oblasti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 2015 Održano minimum tri obuke i obučeno minimum 30 službenika JLS Budzet Republike Srbije – redovna sredstva uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Podrška JLS za ukidanje naknada koje posebno opterećuju privredu Ministarstvo finansija Ministarstvo privredeJLS 2015 Ukinute naknade koje organi JLS naplaćuju za podnošenje prijava u vezi sa nezakonitim postupanjem njihovih organa i organizacija, kao i ukidanje naknada za koje ne postoji merljiva usluga koju organ JLS pruža podnosiocima zahteva Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Reforma administrativnih postupaka koje sprovode JLS uvođenjem obaveze službenog pribavljanja podataka o registraciji privrednih subjekata, poreskog identifikacionog broja (u daljem tekstu: PIB), OP obrasca i dr. Ministarstvo finansija JLS SKGO 2015 JLS ukinule praksu da uprave javnih prihoda traže od obveznika dokumentaciju koja je već javno dostupna na internet stranici APR (podaci o registraciji, PIB), kao i podatke koji nisu neophodni za postupak koji sprovode (OP obrazac, karton deponovanih potpisa) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva 1.2 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Unapređenje efikasnosti sprovođenja administrativnih postupaka Mera M1 – Izmene i dopune regulatornog okvira kojima se uređuje sprovođenje administrativnih postupaka u organima državne uprave, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava Broj Aktivnost Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Izmena i dopuna Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10 i 99/14) i drugih propisa kojima se uređuje sprovođenje administrativnih postupaka u organima državne uprave, autonomnih pokrajina i lokalnih samouprava Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2016 Uvođenje obaveze svih organa vlasti koji obavljaju određena javna ovlašćenja da uspostave mape administrativnih postupaka koje se vode pred njima Uvođenje obaveze da se na njihovim internet prezentacijama objavi registar svih administrativnih postupaka koje sprovode, zajedno sa mapama tih postupaka Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A2 Izmena i dopuna Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 116/13-autentično tumačenje i 44/14 – dr. zakon) kako bi se propisala obaveza donošenja mapa administrativnih postupaka u kojima stranke ostvaruju određena prava i/ili preuzimaju određene obaveze za javna preduzeća koja vrše određena javna ovlašćenja Ministarstvo privrede 2015 Uvedena obaveza uspostavljanja mape administrativnih postupaka koji se vode pred organima javnih preduzećaUvođenje obaveze za javna preduzeća da na svojim internet prezentacijama objave spisak svih administrativnih postupaka koje sprovode, zajedno sa mapama tih postupaka Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Izmena Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službeni glasnik RS”, br. 10/10, 18/10 – ispravka, 46/10, 52/10 – ispravka, 80/10, 60/11 – US i 1/13) Republički fond za zdravstveno osiguranjeCentralni registar obaveznog socijalnog osiguranja 2015 Stvoreni uslovi za elektronsku proveru uplaćenih doprinosa i staža osiguranjaSmanjen broj dokumenata na osnovu kojih se vrši ostvarivanje prava na naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad – ukinuti obavezu podnošenja dokaza da je dospeli doprinos plaćen, kao i obavezu podnošenja dokaza o prethodnom stažu osiguranja Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Reforma propisa kojima se uređuje oblast državne uprave Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 2016 Izmenama Zakona o državnoj upravi kojim se uvodi zabrana organima državne uprave da, u postupku rešavanja o pravima, obavezama ili pravnim interesima fizičkog ili pravnog lica, od stranaka zahtevaju dostavljanje podataka iz evidencija ili registara koje vode drugi organi državne uprave, organi teritorijalne autonomije ili lokalne samoupravePropisane sankcije za nepoštovanje ove zabrane Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A5 Reforma propisa koji uređuju ostvarivanje prava na naknadu zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2015 Smanjen broj dokumenata koje je potrebno dostaviti radi ostvarivanja prava na novčanu naknadu za vreme porodiljskog odsustva (ukinuta obaveza podnošenja izvoda iz matične knjige rođenih, ugovora o radu, fotokopije prijave za penzijsko i invalidsko odnosno zdravstveno osiguranje, fotokopije radne knjižice i potvrde o broju zaposlenih) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A6 Osnaživanje zaštite prava privrednih subjekata u postupcima pred javnom upravom PKSMinistarstvo privredeZaštitnik građana 2015 2016 Uspostavljen mehanizam za stalni dijalog između predstavnika privrede, javne uprave i Zaštitnika građanaUspostavljen efikasan sistem za razmatranje pritužbi privrednih subjekata na rad organa javne upravePripremljen program obuka i radionica na temu zaštite prava privrednih subjekata od „loše uprave” Održane minimum tri obuke i radionice u organizaciji PKS, Ministarstva privrede i Zaštitnika građana u 2015. godiniPripremljen program obuka i radionica koje će se održavati preko regionalnih i lokalnih organizacija od 2016. godine Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama Mera M2 – Nastavak rada na jačanju sistema elektronske uprave Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljanje jedinstvene, sveobuhvatne i ažurne elektronske baze administrativnih postupaka Direkcija za elektronsku upravu u saradnji sa republičkim organima i organizacijama koje sprovode zakonske procedure prema trećim licima 2015 Izrada neophodnih podzakonskih akata radi omogućavanja uspostavljanja jedinstvene baze administrativnih postupaka na Portalu e-uprava Uspostavljena jedinstvena baza administrativnih postupaka na Portalu e-uprava – sakupljene i objavljene mape administrativnih postupaka i to minimalno za građevinske dozvole, energetske dozvole, dozvole za upravljanje otpadom, radne dozvole za strance, dozvole za geološka istraživanja i rudarstvo Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Omogućiti izdavanje različitih vrsta uverenja elektronskim putem uz sertifikovan elektronski potpis ili trenutno na šalteru organa Ministarstvo finansija – Poreska upravaMinistarstvo pravdeMinistarstvo državne uprave i lokalne samoupraveAPR 20152016 Ministarstvo pravde – izmena Sudskog poslovnika tako da se omogući izdavanje uverenja da se protiv lica ne vodi krivični ili prekršajni postupak, odnosno uverenja da da li je lice u određenom periodu kažnjavano za  prekršaj ili privredni prestup elektronskim putem uz sertifikovan elektronski potpisOmogućen efikasan proces izdavanja različitih vrsta uverenja, potvrda, i drugih dokumenata u celoj državi kako elektronskim putem, tako i ličnim odlaskom na šalter nadležnog organa i to za sledeće organe i organizacije:Poreska uprava – potvrda o izvršenoj poreskoj obavezi; APR – izvod iz Registra i potvrda da nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Omogućiti elektronsku registraciju privrednih subjekata APRMinistarstvo finansijaMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo privrede 2015 Obezbeđeni preduslovi (sačinjavanje elektronske dokumentacije, podnošenje elektronskih prijava, javnobeležnička overa elektronskih dokumenata, elektronska naplata naknade za postupak registracije) za podnošenje registracione prijave elektronskim putem u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS”, br. 99/11 i 83/14)  Sopstveni prihodi Agencije za privredne registre (prihodi od naknada) A4 Omogućiti elektronsku registraciju ugovora o finansijskom lizingu i ugovora o založnom pravu (Registar finansijskog lizinga i Registar zaloge) APR 2016 Uspostavljen mehanizam za elektronsku registraciju ugovora o finansijskom lizingu i ugovora o založnom pravu Sopstveni prihodi Agencije za privredne registre (prihodi od naknada)uz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A5 Omogućiti elektronsko podnošenje godišnjih finansijskih izveštaja APR 20152016 U 2015. godini započeti proces uvođenja elektronskog potpisa u sistem registracije finansijskih izveštaja da bi se do kraja te godine elektronsko podnošenje finansijskih izveštaja omogućilo u odnosu na oko 12.000 velikih, srednjih i malih privrednih subjekata shodno Zakonu o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13) Od 1. januara 2016. godine ova obaveza se uspostavlja na svih 160.000 pravnih lica – obveznika podnošenja Sopstveni prihodi Agencije za privredne registre (prihodi od naknada)uz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A6 Elektronska prijava poreza na dobit pravnih lica, poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem i poreza na prihod od samostalnih delatnosti za preduzetnike koji vode poslovne knjige, poreza na prenos apsolutnih prava, kao i organizovanje eksternih i internih obuka za korišćenje elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku Ministarstvo finansija – Poreska uprava 20152016 2015: Potpuno uspostavljanje sistema elektronske prijave za: porez na dobit pravnih lica i godišnji porez na dohodak građanaOdržano minimum dve obuke za korišćenje elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku2016:Potpuno uspostavljanje sistema elektronske prijave za sve navedene poreze Održano minimum dve obuke za korišćenje elektronskih servisa za podnošenje poreskih prijava u elektronskom obliku Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A7 Unapređen portal javnih nabavki Uprava za javne nabavke 2015 Na portalu javnih nabavki stavljena u funkciju mogućnost objavljivanja planova nabavki naručilaca, objavljivanje nabavki koje se sprovode po međunarodnim procedurama, unapređenje pretrage odluka Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, postavljanja registra javnih ugovora Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A9 Uspostavljanje jedinstvenog informacionog sistema za inspekcije E – inspektor Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave 20152016 Uspostavljen informacioni sistem za inspekcijske službe Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz međunarodnu podršku: USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja, Svetska banka, IPA fondovi i drugi donatori A10 Donošenje instrukcije u vezi sa izdavanjem poreskih uverenja u vezi sa izmirenim poreskim obavezama Ministarstvo finansija – Poreska uprava 20152016 Izdavanje poreskog uverenja odmah na licu mesta poreskim obveznicima koji nemaju nikakvo dugovanje Omogućavanje izdavanja poreskog uverenja elektronskim putem Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama Mera M3 – Uspostavljanje jednošalterskog sistema za pružanje što većeg broja usluga Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljanje jednošalterskog sistema za dozvole u postupku građenja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture SKGOJLS 2015 Uspostavljen jednošalterski sistem -objedinjena procedura izdavanja građevinskih dozvola u JLS Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Sprovesti sve neophodne aktivnosti za potpuno funkcionisanje Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (u daljem tekstu: CROS) kako bi se informatički povezale Poreska uprava i CROS u delu koji se odnosi na dodatnu kontrolu naplate doprinosa po pojedincu i usklađivanje propisa Ministarstvo finansija – CROS Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: RFPIO) Republički fond za zdravstveno osiguranje (u daljem tekstu: RFZO)Poreska uprava i resorna ministarstva 2015 Uspostavljena razmena podataka između Poreske uprave i CROS i stvoreni uslovi da CROS dostavlja podatke o plaćenim doprinosima RFPIO za penzijsko i invalidsko osiguranje, RFZO – za zdravstveno osiguranje i Nacionalne službe za zapošljavanje – za slučaj nezaposlenosti Izmenjeni potrebni propisi radi nesmetanog uspostavljanja sistema Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M4 – Praćenje efikasnosti realizacije administrativnih postupaka i merenje administrativnih troškova privrede Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Izrada standarda za merenje administrativnog opterećenja Republički sekretarijat za javne politike (u daljem tekstu: RSJP)Ministarstvo privrede 2015 Uspostavljen i usvojen model standardnih troškova Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Izrada uputstva za primenu modela standardnih troškova RSJPMinistarstvo privrede 2015 Izrađeno i elektronski dostupno uputstvo Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A3 Donošenje ili izmena odgovarajućih akata RSJPMinistarstvo privredeRepublički sekretarijat za zakonodavstvoGeneralni sekretarijat Vlade 2015 Uvedena obaveza za predlagača propisa da, prilikom donošenja novog ili izmena važećeg propisa, obrazloži koje se novo opterećenje ili obaveza uvodi za privredu, kao i koje se važeće opterećenje njime uvećava, smanjuje ili ukida Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M5 – Poboljšanje uslove za učešće MSPP u javnim nabavkama Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Sprovođenje obuka o unapređenju međusobne informisanosti naručilaca i ponuđača Uprava za javne nabavke 2016 Broj sprovedenih obuka – dve godišnje N/A A2 Smernice za povećanje učešća MSPP u postupcima javnih nabavki Uprava za javne nabavke 2016 Usvojene Smernice za povećanje učešća MSPP u postupcima javnih nabavki N/A 1.3 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Povećanje transparentnosti procesa donošenja propisa i javnih politika Mera M1 -Obavezno uključivanje predstavnika privrede u proces pripreme propisa i javnih politika i povećanje predvidljivosti promena uslova poslovanja Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Pripremljene i usvojene smernice u cilju veće predvidivosti pravnog okvira poslovanja Ministarstvo privrede 2015 Usvojene smernice kojim Vlada preporučuje organima državne uprave da prilikom pripreme propisa koji utiču na privredu i poslovno okruženje predvide stupanje na snagu tih propisa na dva tačno određena datuma u toku godine uz izuzetke u kojima se može odstupiti od tog pravila Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Održavanje javne rasprave u skladu sa Poslovnikom Vlade Nadležni organi državne uprave, nadležne službe i tela Vlade 2015 Javna rasprava sprovedena za 80% zakonskih predloga koji imaju uticaj na poslovno okruženje Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Uključivanje predstavnika privrede u sve faze pripreme propisa koji utiču na poslovno okruženje, posebno u okviru radnih grupa Ministarstvo privredeRSJPRepublički sekretarijat za zakonodavstvoGeneralni sekretarijat Vlade 2015 Odgovarajućim aktom predviđena obaveza da predlagači propisa prilikom predlaganja propisa jasno naznače koliko predstavnika privrede je učestvovalo u radu radne grupe koja je pripremala nacrt zakona Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Stalni dijalog JLS sa predstavnicima privrednog sektora radi saradnje i koordinacije na pitanjima od značajna za privredu JLSMinistarstvo privrede 2016 Dijalog ostvaren na teritoriji 40% JLSU istom procentu organizovana partnerstava lokalne privrede i JLS za podršku lokalnoj privredi (poslovni saveti, javno-privatna partnerstva) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A5 Nastavak aktivnosti Foruma MSPP PKS u dijalogu sa Vladom i Ministarstvom privrede PKSMinistarstvo privrede 2015 2016 Održan najmanje jedan sastanak godišnje Budzet PKSuz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A6 Redovno informisanje predstavnika privrede o toku pregovora o pridruživanju Evropskoj uniji (u daljem tekstu: EU) – poglavlja koja direktno utiču na poslovanje MSPP PKSKancelarija za evropske integracije resorna ministarstva 2015 2016 Održano najmanje dva sastanaka godišnje Budzet PKSuz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama Mera M2 -Obrazovanje Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Obrazovanje Saveta za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost od strane Vlade Ministarstvo privrede Vlada 2015 Obrazovan Savet za mala i srednja preduzeća, preduzetništvo i konkurentnost čiji su članovi predstavnici resornih ministarstava, poslovnih udruženja, naučne zajednice, koji se sastaje na kvartalnom nivou Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja Mera M3 –Uspostavljanje mehanizma za praćenje efekata primene propisa koji utiču na poslovno okruženje Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljanje mehanizma za obavezno sprovođenje „ex post” analize efekata najznačajnijih propisa koji utiču na privredu RSJP Ministarstvo privredeRepublički sekretarijat za zakonodavstvoGeneralni sekretarijat Vlade 2015 Usvojena izmena i dopuna odgovarajućeg akta i utvrđena obaveza dostavljanja izveštaja i „ex post” analize od strane resornog ministarstva RSJP 05 Uz podršku IPA projekta – Reforma koordinacije politika i „centra” Vlade A2 Unapređenje metodološke i analitičke baze za praćenje kretanja u privredi, donošenja odluka i praćenje efekata primene propisa koji utiču na privredu RSJPRepublički zavod za statistiku (u daljem tekstu: RZS)Ministarstvo privrede PKS 2015 Doneta metodologija za praćenje kretanja u privredi i praćenje efekata propisa koji utiču na privredu radi kreiranja javnih politika i pripreme propisa Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M4– Uključivanje testa uticaja na mala i srednja preduzeća ( u daljem tekstu: MSP) u analizu efekata propisa Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Utvrđivanje metodologije za određivanje uticaja propisa na privredu, a posebno na MSPP RSJPMinistarstvo privredeRepublički sekretarijat za zakonodavstvoGeneralni sekretarijat Vlade 2015 Utvrđena metodologija Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku USAID BEP-Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Održavanje obuka za primenu metodologije za određivanje uticaja propisa na MSP (u daljem tekstu: Test MSP) Služba za upravljanje kadrovima (Centar za stručno usavršavanje) RSJP Ministarstvo privrede 20152016 Donet program obuka i održavanje obuka – broj obuka sprovedenih u 2015. godini – najmanje dve Od 2016. godine uvesti pravilo da se ovakve obuke održavaju redovno po predviđenom programu Službe za upravljanje kadrovima, a najmanje jednom u tri meseca Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A3 Pilot analize efekata propisa u koju bi bio uključen Test MSP RSJP Ministarstvo privrede Ministarstvo finansija 2016 Urađene analize minimum kod tri propisa Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku projekta „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013, od 2016. godine – Ugovor o uslugama A4 Donošenje ili izmene odgovarajućeg akta kako bi se Test MSP uključio kao obavezan element analize efekata propisa RSJPMinistarstvo privredeRepublički sekretarijat za zakonodavstvoGeneralni sekretarijat Vlade 2015 Test MSP uveden kao obavezan deo analize efekata propisa za sve propise za koje se prema unapred utvrđenim kriterijumima utvrdi da mogu imati značajan uticaj na poslovanje MSPP 05 Uz podršku IPA projekta – Reforma koordinacije politika i „centra” Vlade

Stub 2 Opšti cilj – Unapređenje pristupa izvorima finansiranja 2.1 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Unapređenje kvaliteta ponude bankarskog sektora za MSPP Mera M1 -Unapređenje izvršnog postupaka Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Podrška efikasnijoj primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 99/11 – dr. zakon, 109/13 – US, 55/14 i 139/14) Ministarstvo pravdeMinistarstvo privredeKomora izvršiteljaPravosudna akademija 2015 Imenovano 75% od ukupnog broja izvršitelja predviđenog Zakonom o izvršenju i obezbeđenjuNastavljena i unapređena obuka izvršitelja – više od 75% novoimenovanih izvršitelja prošlo obuku Ministarstvo pravde radno angažovalo adekvatan broj zaposlenih (dva do tri) za vršenje nadzora nad radom izvršitelja Ministarstvo pravde donelo plan nadzora na osnovu procene rizika Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Nastaviti i unaprediti obuke sudija i sudskog osoblja u pogledu primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju Pravosudna akademija 2015 Više od 20% sudija i sudskog osoblja do kraja 2015. godine prošlo obuku Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 -Reforma propisa koji uređuju oblast založnog prava Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Reforma propisa koji uređuju oblast založnog prava na pokretnim stvarima Ministarstvo pravde Ministarstvo privredeAPR 2015 Uvedena obaveza registracije svih založnih prava na pokretnim stvarima (državinska i bezdržavinska zaloga)Unapređen postupak dostave, izmenjen zakonski okvir, tako da se onemogući dužnicima da izbegavanjem prijema izbegnu izvršenje, detaljnije regulisan postupak vansudskog namirenja potraživanja koje je obezbeđeno založnim pravom registrovanim u Registru založnog prava na pokretnim stvarima i pravima, detaljnije regulisano založno pravo na potraživanjima i načini namirenjaOrganizovana najmanje dva promotivna događaja u toku godine, u cilju promovisanja veće upotrebe zaloge, kao sredstva obezbeđenja Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Pripremiti materijale i smernice za zaposlene u nadležnim organima na temu Zakona o hipoteci („Službeni glasnik”, broj 115/05) u cilju smanjenja nedoslednosti u postupanju nadležnih organa (sud, katastar i Poreska uprava) Ministarstvo finansijaMinistarstvo privrede RGZUdruženje banaka Srbije (u daljem tekstu: UBS) 2016 Razvijeni i podeljeni materijali i smernice za obuku zaposlenih u nadležnim organima na temu Zakona o hipoteciPreko 80% relevantnih službenika upoznato sa sadržinom materijala N/A A3 Pripremiti i sprovesti specijalizovanu obuku zaposlenih u nadležnim organima (organi unutrašnjih poslova, tužilaštva, sudovi, itd) u pogledu primene krivičnih propisa radi sprečavanja zloupotreba, prevarnih radnji i bespravnog otuđenja založne imovine Pravosudna akademijaMinistarstvo unutrašnjih poslova 2016 Pripremljeni materijali i sprovedena obuka zaposlenih u nadležnim službama (četiri obuke), u slučajevima prevremenog otuđenja založne imovine Materijali dostupni svim zaposlenim u nadležnim organima N/A Mera M3 – Razviti podsticajne mere i mehanizme kako bi bankarski sektor povećao kreditiranje MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Realizacija programa podrške malim preduzećima za nabavku opreme u saradnji sa bankama Ministarstvo privrede Ministarstvo finansijaPKSUBS Poslovna udruženja 2015 Pripremljen i sproveden program 01 Prihod iz budzetaRazdeo 20Glava 20.0Program 1504Funkcija 410Projekat 4004Ekonomska klasifikacija 451: 200 miliona dinara A2 Uspostavljanje dijaloga između javnog i privatnog sektora o povećanju obima kreditiranja MSPP Ministarstvo privredeMinistarstvo finansijaPKSNBSUBSPoslovna udruženja 2015 Organizovana četiri okrugla stola Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanjaBudzet PKS Mera M4 – Osnaživanje specijalizovanih profesija u cilju dobijanja verodostojnih finansijskih podataka u procesu odobravanja kredita Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Stvaranje pravnog i institucionalnog okvira za uspostavljanje struke procenitelja vrednosti nepokretnosti Ministarstvo finansijaNBSUBSNacionalno udruženje procenitelja Srbije 2015 Izrađeni i usvojeni nacionalni standardi za procenu nekretninaIzrađen novi okvir za licenciranje procenitelja u skladu sa standardima EU Budzet Republike Srbije – redovna sredstva uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Uspostaviti nacionalnu bazu podataka o transakcijama vezanim za nepokretnu imovinu i te informacije učiniti dostupnim kvalifikovanim proceniteljima NBS Komora javnih beležnika SrbijeRGZ 2015 Izrađen pravni i institucionalni okvir za centralizovano prikupljanje informacijaRazvijen i uspostavljen sistem za prikupljanje i distribuciju informacija Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A3 Promovisanje značaja i unapređenje finansijskog izveštavanja MSP kroz osnaživanje njihovih kapaciteta Ministarstvo finansijaMinistarstvo privrede 20152016 Pripremljen promotivni materijal i održana minimum dva javna skupa i sprovedena javna kampanja u cilju promovisanja značaja finansijskog izveštavanjaOdržano minimum dve obuke za primenu međunarodnih standarda za finansijsko izveštavanje (u daljem tekstu: MSFI) za MSPOdržano minimum dve obuke za primenu MSFI za srednja pravna lica koja su se odlučila za korišćenje MSFI Projekat Švajcarske Vlade (SECO) uz koordinaciju Svetske banke Mera M5 -Poboljšanje praćenja stanja finansiranja MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Unaprediti prikupljanje i objavljivanje informacija o finansiranju MSP Ministarstvo privrede PKSNBSNARR 2015 Pripremljena metodologija za praćenje finansiranja MSPIzveštaj objavljen sa informacijama o finansiranju MSP, kao što su izvori finansiranja, trendovi, metodi, cena kapitala, problemi sa finansiranjem, pokrenutnim postupcima sporazumnog finansijskog restrukturiranja itd. (u okviru godišnjeg izveštaja o MSPP) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanjaBudzet PKS A2 Obezbediti redovno praćenje bankarskog kreditiranja MSPP i nastaviti prikupljanje podataka za Srbiju u okviru OECD ScoreBoard NBSUBS 2015 Izmenjena zakonska obaveza banaka o izveštavanju NBS tako da obuhvati i informisanje o finansiranju MSPPNBS/UB je u mogućnosti da prikupi informacije o kreditiranju MSPPObjavljeni podaci za Srbiju u godišnjim OECD ScoreBoard Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku USAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja 2.2 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Razvoj novih finansijskih instrumenata Mera M1 –Razvoj novih modela finansiranja MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Sprovesti analizu potreba  za uspostavljanje alternativnih finansijskih instrumenata sa predlogom investicione strategije Ministarstvo privrede u saradnji sa  Evropskom investicionom bankom 20152016 Urađena procena  tržišta  finansijskih instrumenata i procena investicionih potreba za programski period od 2014. do 2020. godinePredložena investiciona strategija tako da ponuđeni finansijski proizvodi odgovaraju potrebama tržištaPromovisani rezultati analiza 05 Donacije od inostranih zemalja -IPA 2014 Izrada pripremne studije za potrebu uspostavljanja finansijskih instrumenata za MSP u Srbiji (150.000 evra) Mera M2 – Unapređenje sistema izdavanja kreditnih garancija Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razviti program finansijskih instrumenata za obezbeđenje kredita MSPP finansiranih putem bankarskih kreditnih linija Ministarstvo privrede 2016 Pripremljen koncept programa N/A Mera M3 – Stvaranje uslova za ulaganje preduzetnog kapitala, ulaganje u vlasnički kapital, mezanin finansiranje i ulaganja poslovnih anđela u MSP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljen pravni okvir kojim se uređuje osnivanje i rad fondova preduzetnog kapitala u Republici Srbiji Ministarstvo finansijaMinistarstvo privredeNBSAOFI UBS 20152016 2015. godina: Pripremljen pregled potrebnih izmena odgovarajućih propisa (koji se odnose na banke, osiguravajuća društva, poreski tretman)Pripremljen zakonodavni okvir2016. godina: Usvojen zakonodavni okvir Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Pripremiti koncept osnivanja javnog fonda preduzetnog kapitala (fonda preduzetnog kapitala u kojem je država većinski vlasnik) i ispitati mogućnost saradnje sa Evropskim investicionim fondom i mogućnost korišćenja drugih finansijskih izvora Ministarstvo privredeAOFI 2016 Pripremljen koncept osnivanja javnog fonda N/A A3 Stvoriti mehanizam za redovno prikupljanje predloga potencijalnih projekata za ovaj vid ulaganja NARR Ministarstvo privredeFond za inovacionu delatnost 2016 Uspostavljena baza projekataUspostavljen sistem elektronske prijave projekata zainteresovanih preduzetnika u formiranu bazu N/A A4 Sprovođenje kontinuiranih aktivnosti na razvoju mehanizama tržišta kapitala, a u cilju obezbeđivanja alternativnih metoda olakšanog pristupa finansiranju i kapitalu Ministarstvo finansijaMinistarstvo privrede 20152016 Sinhronizovana izmena Zakona o privrednim društvima, Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, broj 31/11) i Zakona o preuzimanju akcionarskih društava („Službeni glasnik RS”, br. 46/06, 107/09 i 99/11), kako bi se omogućio razvoj tržišta kapitala radi pristupa alternativnim izvorima finansiranja Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M4 – Uklanjanje administrativnih prepreka i poboljšanje regulatornog okruženja za uspostavljanje mikro-finansijske podrške Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostaviti jedinstven pravni okvir za nebankarske, nedepozitne kreditne institucije, koji uključuje postupak licenciranja i nadzora Ministarstvo finansijaNBS 20152016 Urađena analiza alternativa uspostavljanja jedinstvenog pravnog i institucionalnog okviraIzgrađen institucionalni kapacitet za postupak licenciranja i nadzora u okviru nadležnog/ih organa Donet zakon koji uređuje ovu materijuSprovedena informativna kampanja Ministarstva privrede kojom je promovisan novi pravni okvir i njegove prednosti – minimum četiri događaja godišnje Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku USAID BEP-Projekat za bolje uslove poslovanja Mera M5 – Unaprediti uslove za korišćenje lizinga i faktoringa od strane MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Povećanje obima korišćenja lizinga od strane MSP Ministarstvo finansijaNBSAsocijacija lizing kompanija SrbijePoslovna udruženjaNARR 2015 Urađena analiza pravnih i drugih prepreka za povećanje obima korišćenja lizinga od strane MSPNapisane preporuke za izmenu propisa i otklanjanje prepreka, sa konkretnim predloženim rešenjimaUsvojeno i sprovedeno najmanje 50% preporukaPripremljena i sprovedena kampanja o korišćenju lizinga za ulaganje u osnovna sredstvaViše od 50% anketiranih MSP upoznato sa mogućnošću korišćenja lizinga za ulaganje u osnovna sredstvaViše od 5% MSP koristi lizing za ulaganje u osnovna sredstva tri godine od usvajanja i sprovođenje preporuka Budzet Republike Srbije-redovna sredstvauz podršku USAID BEP-Projekat za bolje uslove poslovanja 2.3 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Unapređenje sposobnosti MSPP za pristup različitim izvorima finansiranja Mera M1 -Unapređenje informisanja MSPP o raspoloživim izvorima finansiranja Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljanje portala privrede o raspoloživim izvorima finansiranja PKSMinistarstvo privredeNARRRegionalnerazvojne agencije 2015 2016 Uspostavljen Portal privrede PKS kao nacionalne tačke sa pregledom svih raspoloživih javnih, privatnih i EU izvora finansiranja MSPPAžurirane informacije na sajtu Preduzetničkog portala NARR i Portala privrede PKS Budzet PKS uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja A2 Uspostavljanje sistema redovnog dostavljanja informacija za ažuriranje portala PKSMinistarstvo privrede 2015 2016 Uspostavljen sistem redovnog dostavljanja informacija PKS od strane javnih, privatnih i EU izvora finansiranja u cilju redovnog ažuriranja Portala privrede PKSSprovedena nacionalna kampanja za informisanje MSPP o Portalu privrede PKS Budzet PKS uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja Mera M2 -Unapređenje znanja i veština predstavnika MSPP u oblasti finansiranja Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Unaprediti alate i materijale za obuku MSPP u oblasti finansiranja koje sa lakoćom mogu da koriste MSPP individualno Ministarstvo privredePKS Poslovna udruženja Regionalnerazvojne agencije NBSUBSNARR 2015 Unapređeni alati i materijali za obuku Alati i materijali podeljeni preko PKS, regionalnih privrednih komora i regionalnih razvojnih agencija postavljeni na Portal privrede PKS i Preduzetnički portalRealizovano najmanje 30 obuka za korišćenje alata i materijala za finansiranje MSPP, sa posebnim fokusom na početnike, mlade, žene i pripadnike ranjivih grupaDistribuirani alati i materijali za obuku25% anketiranih MSPP je upoznato sa postojanjem i dostupnošću alata i materijala Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podrškuUSAID BEP-Projekat za bolje uslove poslovanja Budzet PKS A2 Podrška u angažovanju domaćih ili stranih konsultanata radi poslovnih saveta, podrške i uvođenja dobre prakse u finansiranju preduzeća MinistarstvoprivredePKSNARR 2016. Realizovane obuke, mentorstva i pružene savetodavne uslugeUspostavljena baza konsultanata za MSPP u okviru PKSNajmanje 20% anketiranih MSPP je upoznato sa programima i kriterijumima za učešće u njima N/A A3 Unapređeno upravljanje sredstvima obezbeđenja od strane MSPP PKSPoslovna udruženjaNBSUBSNARR 2015 Pripremljen plan obuke i materijali za obrazovanje privrednika o efikasnom upravljanju sredstvima obezbeđenja zarad povećavanja šansi za dobijanje kreditaMaterijali o upravljanju sredstvima obezbeđenja postavljeni na Portal privrede PKSOdržane obuke za MSPP za efikasno upravljanje sredstvima obezbeđenjaNajmanje 25% anketiranih MSPP je upoznato sa postojanjem i dostupnošću materijala o efikasnom upravljanju sredstvima obezbeđenja Budzet PKS uz podršku USAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja Mera M3 – Podizanje svesti kod preduzetnika i svih drugih zainteresovanih strana o raspoloživosti i karakteristikama nebankarskih finansijskih instrumenata Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razviti alate i realizovati programe obuke „investicione spremnosti” i upoznavanja sa načinom finansiranja putem preduzetnog kapitala Ministarstvo privredeNARRPKSPrivatni sektor 20152016 Pripremljeni alati i programi obukeRealizovane obuke – najmanje četiri obuke godišnje 2015. godina01 Prihodi iz budzetaRazdeo 20Glava 20.0Program 1504Funkcija 410 Projekat 4006Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane uslugeProgram standardizovanog seta usluga za MSPP u 2015. godini: 37,5 miliona dinaraBudzet PKS A2 Informisanje preduzetnika o raspoloživosti i karakteristikama drugih nebankarskih finansijskih instrumenata i raspoloživim finansijskim sredstvima kroz programe EU Ministarstvo privredePKSNARRUdruženja MSPUdruženja investitora 20152016 Uspostavljen inventar usluga koje nude različite organizacije Uspostavljena baza ponude subvencionisanih „alternativnih” (nebankarskih) finansijskih instrumenata (država, EU i dr) Održane radionice – najmanje četiri radionice godišnjeAžurirane informacije na preduzetničkom portalu NARR i portalu privrede PKSUspostavljeni elektronski modeli obuke na preduzetničkom portalu NARR i portalu privrede PKS Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podrškuUSAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanjaBudzet PKS A3 Promovisati i podstaći veću iskorišćenost finansijskih instrumenata za obezbeđenje kredita za MSP raspoložive kroz EU programe (COSME, EDIF i HORIZON 2020) Ministarstvo privredePKSČlanovi upravnih odbora banaka u kojima država ima učešćeUBS 20152016 Pripremiti predlog programa za aktivnosti informisanja banakaOdržane radionice i sastanci sa ciljem informisanja banaka – najmanje dve radionice, odnosno dva sastanka godišnjeNajmanje tri banke koriste raspoložive EU programe Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS

Stub 3Opšti cilj – Kontinuirani razvoj ljudskih resursa 3.1 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Unapređenje kvaliteta radne snage Mera M1 – Razvoj mehanizma redovnog praćenja i predviđanja potreba MSPP za radnom snagom Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razvoj i primena mehanizma za predviđanje i praćenje potreba privrede na godišnjem nivou (lokalni, regionalni i nacionalni nivo) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaNacionalna služba za zapošljavanje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 20152016 Unapređena metodologija za redovno praćenje potreba privrede na godišnjem nivouRedovno sprovođenje ankete na godišnjem nivou Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 – Usklađivanje formalnog obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Predlog usklađivanja mreže stručnih škola i ponude obrazovnih programa (profila) i studijskih programa sa potrebama privrede Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privredePKSNacionalna služba za zapošljavanje 2015 Pripremljena metodologija za usklađivanje mreže stručnih škola i ponude obrazovnih programa (profila) i studijskih programa sa potrebama privrede Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Predlog uključivanja u nastavne procese praktičnog rada, po principu dualnog sistema obrazovanja, kako bi mladi na tržište rada izašli sa primenljivim znanjimaRazvoj i implementacija različitih modela praktične nastave kako bi se obezbedila bolja pripremljenost pojedinca prema zahtevima tržišta rada Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privredePKS 20152016 Pripremljen predlog metodološkog i zakonodavnog okvira za implementaciju modela kooperativnog obrazovanja u zanatskom obrazovanju Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku GIZBudzet PKS A3 Unapređenje sistema uključivanja poslodavaca u proces programiranja, razvoja i realizacije programa srednjeg stručnog i visokog obrazovanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privredePKS 20152016 Uključeno bar 10% predstavnika poslodavaca u rad: sektorskih veća, ispitnih komisija i u realizaciju praktične nastave i studentske prakseRazvijen sistem akreditacije i sertifikacije poslodavaca kod kojih se realizuje praktična nastava i studentska praksaDoneta zakonska i podzakonska regulativa za finansijske stimulacije poslodavaca u čijim se privrednim društvima sprovodi praktična nastava Posebna sredstva za ove namene nisu predviđena Zakonom o budzetu Republike Srbije za 2015. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 142/14), na razdelu 24 -Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Budzet PKS A4 Usklađivanje upisne politike za visokoškolske studije sa prioritetima u privredi i reformisanje sistema finansiranja visokog obrazovanja u skladu sa sprovođenjem ovakve politike Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 20152016 Utvrđene kvote za upis na fakultete u skladu sa prioritetima u privrediUvođenje redovnog praćenja pokazatelja kao što je stepen zapošljavanja u godini nakon diplomiranja i dr. Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M3 – Razvoj sistema neformalnog obrazovanja za unapređenje znanja i veština Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razvoj sistema akreditacije kratkih obuka Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja 2015 Uspostavljen funkcionalni sistem akreditacije kratkih obuka, u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih („Službeni glasnik”, broj 55/13)Broj akreditovanih standardizovanih programa kratkih obuka (pet programa obuka)Broj akreditovanih obrazovnih ustanova (pet ustanova) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Nastavak realizacije programa kratkih obuka namenjenih tržištu rada i obuka na zahtev poslodavca Nacionalna služba za zapošljavanjeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2015 Broj i vrsta sprovedenih obuka (oko 55 kratkih obuka namenjenih tržištu rada i obuka na zahtev poslodavca)Broj lica uključenih u obuke (minimum 1500 polaznika) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Nastavak prekvalifikacija i dokvalifikacija nezaposlenih lica radi povećanja mogućnosti za zapošljavanje Nacionalna služba za zapošljavanjeSrednje stručne školeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2015 Broj lica uključenih u programe dokvalifikacije i prekvalifikacije (oko 860 lica) koje Nacionalne službe za zapošljavanje upućuje na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju, a ove aktivnosti se realizuju u srednjim stručnim školama Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Uspostavljanje sistema za priznavanje neformalnog učenja i iskustvenog znanja Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Pripremljen predlog akta kojim se reguliše neformalno učenje i iskustveno znanje, u skladu sa propisom koji reguliše obrazovanje odraslih Budzet Republike Srbije -redovna sredstva 3.2 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Podrška razvoju obrazovanja za preduzetništvo Mera M1 – Uvođenje preduzetničkog obrazovanja u sve nivoe obrazovnog sistema Republike Srbije Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uvođenje preduzetništva kao posebnog nastavnog sadržaja na fakultete, pre svega, tehničke fakultete Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 20152016 Broj studijskih programa na tehničkim fakultetima u okviru kojih se izučava nastavni predmet preduzetništvo Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Nastavak uvođenja preduzetništva kao posebnog predmeta u srednje stručne škole Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privrede Udruženje „Dostignuća mladih u Srbiji” 2015 Broj učenika u srednjim stručnim školama koji pohađaju predmet preduzetništvo Broj nastavnih programa u srednjim stručnim školama koji sadrže predmet preduzetništvoBroj srednjih škola u kojima se preduzetništvo, kao vannastavna aktivnost, sprovodi u formi posebne sekcije Budzet Republike Srbije -redovna sredstvauz podršku Udruženja „Dostignuća mladih u Srbiji” A3 Uvođenje sadržaja koji razvijaju preduzetnički duh kod dece u osnovnim školama kroz postojeće predmete Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privredeUdruženje „Dostignuća mladih u Srbiji”South East European Centre for Entrepreneurial Learning – regionalna inicijativa, projekat EU 20152016 Broj osnovnih škola koje su uvele sadržaje koji razvijaju preduzetnički duh kod dece Pripremljen predlog akta kojim se reguliše uvođenje preduzetništva (plan, program vrsta obrazovanja nastavnika) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku: South East European Centre for Entrepreneurial Learning i Udruženja „Dostignuća mladih u Srbiji” A4 Razvoj koncepta učeničke kompanije kao metodologije za razvoj preduzetničkog razmišljanja i podsticanja preduzetničke aktivnosti kod mladih u srednjim školama Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privredeUdruženje „Dostignuća mladih u Srbiji” 20152016 Razvijen koncept učeničke kompanije koji može da se primeni u postojećem obrazovnom i fiskalnom okruženju u Srbiji Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku Udruženja „Dostignuća mladih u Srbiji” i drugih organizacija koje u saradnji sa srednjim školama sprovode aktivnosti u oblasti preduzetničkog učenja A5 Nastavak realizacije programa podrške obrazovanju za preduzetništvo po međunarodnom modelu „Dostignuća mladih” Ministarstvo privredeUdruženje „Dostignuća mladih u Srbiji”Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 2015 2016 Pružena podrška za dobijanje sponzorstava korporativnog sektora za nastavak sprovođenja programa Predložen model dugoročnog finansiranja programa, u partnerstvu privatnog i javnog sektora Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 – Obrazovanje i obuka nastavnika za preduzetništvo Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razvijanje programa stručnog usavršavanja nastavnika kojima bi se ojačale njihove kompetencije da kod učenika podstaknu kreativnost, inovativnost i preduzimljivost Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privrede 20152016 Najmanje jedan program jačanja kompetencija nastavnika u oblasti preduzetništva u okviru Kataloga programa stalnog stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Uvođenje sadržaja u vezi sa preduzetničkim obrazovanjem na fakultete koji obrazuju nastavnički kadar Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaVisokoškolske ustanoveMinistarstvo privrede 20152016 Identifikovani fakulteti i visoke strukovne škole zainteresovani za predlog uvođenja preduzetničkog obrazovanja u svoje studijske programeAkreditovani studijski programi u okviru kojih se izučava preduzetništvo (najmanje tri) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva

Stub 4Opšti cilj – Jačanje održivosti i konkurentosti MSPP 4.1 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Unapređenje efikasnosti institucionalne podrške poslovanju i razvoju MSP i preduzetništva Mera M1 – Unapređenje i/ili reforma način rada i kapaciteta postojećih institucija za organizovano pružanje usluga za potrebe MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Analiza efikasnosti rada i kapaciteta postojećih institucija za organizovano pružanje usluga sa predlogom mera za unapređenje i/ili reformu Ministarstvo privrede 2015 Urađena analiza i predlog mera za unapređenje i/ili reformu Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Analiza kvaliteta usluga institucija za organizovano pružanje usluga Ministarstvo privrede 2015 Sprovedena anketa sa 200 korisnika usluga Urađena analiza kvaliteta usluga Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Primena predloženih mera za unapređenje i/ili reformu Ministarstvo privrede 2015 Unapređen rad institucija Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 – Praćenje realizacije institucionalne podrške i unapređenje sistema nadzora nad radom institucija u nadležnosti Ministarstva privrede Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razvoj mehanizma za kontinuirano praćenje kvaliteta i efikasnosti rada agencija i institucija u nadležnosti Ministarstva privrede koji pružaju podršku MSPP Ministarstvo privrede 20152016 Definisan mehanizam i kriterijumi merenja kvaliteta rada Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Pilot program testiranja razvijenog mehanizma Ministarstvo privrede 20152016 Sproveden program testiranja u koji je uključeno 200 privredikaPriprema predloga za optimizaciju rada institucija Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Sprovesti popis i analizu programa državne pomoći za MSPP u cilju njihovog unapređenja Ministarstvo privredeMinistarstvo finansijaPoslovna udruženja 20152016 Sproveden popis i procena svih programa državne pomoći za MSPP u cilju analize efekata i efikasnosti korišćenja sredstava (ispitati adekvatnost koncepta programa, pokrivenost ciljnih grupa i njihovih potreba, procedura za sprovođenje programa, usklađenost sa pravilima EU o državnoj pomoći itd)Na osnovu izvršene procene pripremljeni predlozi za unapređenje postojećih programa i funkcionalnu integraciju određenih programa Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podrškuUSAID BEP -Projekat za bolje uslove poslovanja A4 Izraditi predlog buduće koordinacije i integracije državne podrške za finansiranje MSPP Ministarstvo privredeMinistarstvo finansija 2015 Pripremljen i usaglašen mehanizam koordinacijeJasno definisano telo zaduženo za koordinacijuRazvijen i uspostavljen okvir za merenje učinka i izveštavanje za državne programeObučeni zaposleni koji rade na pripremi mera o pravilima državne pomoćiObučeni zaposleni koji će primenjivati metodologiju merenja učinaka Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podrškuUSAID BEP – Projekat za bolje uslove poslovanja A5 Doneti uredbu o analizi efekata državne pomoći Ministarstvo finansijaMinistarstvo privredeSKGO 2015 Doneta uredba kojom se uvodi obaveza i definiše metodologija sprovođenja analize efekata državne pomoći sa ciljem efikasnijeg trošenja budzetskih sredstavaSKGO će predstaviti Metodologiju jedinicama lokalnih samoupravama kroz radionice kako bi bile osposobljene da vrše analizu efekata pružene pomoći na lokalnom nivou Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M3 – Dalji razvoj poslovnih usluga za MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Dalji razvoj sistema akreditacije pružalaca poslovnih usluga NARRMinistarstvo privrede 2015 Broj akreditovanih pružalaca usluga (povećanje za 5% u odnosu na prethodnu godinu) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Nastavak sprovođenja modula poslovnih usluga u okviru programa standardizovanog seta usluga za MSPP Ministarstvo privredeNARRAkreditovane regionalne razvojne agencije 20152016 Broj korisnika poslovnih usluga (uvećanje za 5% u odnosu na prethodnu godinu) 2015. godina 01 Prihodi iz budzeta Razdeo 20Glava 20.0Program 1504Funkcija 410Projekat 4006 Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane uslugeProgram standardizovanog seta usluga za MSPP u 2015. godini: 37,5 miliona dinara A3 Razvoj kapaciteta pružalaca poslovnih usluga NARRMinistarstvo privrede 20152016 Organizovano najmanje četiri obuke godišnje za pružaoce poslovnih usluga Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Nastavak sprovođenja programa sufinansiranja poslovnih usluga za MSPP NARREvropska banka za obnovu i razvojMinistarstvo privrede 20152016 Najmanje 150 preduzeća godišnje dobilo podršku Budzet Republike Srbije -redovna sredstva2015-2016. godina05 Donacije od inostranih zemalja -IPA 2012 Podrška razvoju MSP u Srbiji:417.720.000 dinara (3.481.000 evra),06 Donacije od međunarodnih organizacija:kontribucija Evropske banke za obnovu i razvoj: 45.485.040 dinara (379.042 evra)privatni sektor: 1.305.000 evra A5 Sprovođenje programa mentorstva za preduzetnike koji su u prvim godinama svog poslovanja NARRMinistarstvo privrede 2015 2016 Broj preduzetnika koji su uključeni u program mentorstva tokom jedne godine (30 preduzetnika) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A6 Sprovođenje programa mentoringa za preduzetnike – korisnike subvencije za samozapošljavanje Nacionalna služba za zapošljavanje 2015 2016 Broj preduzetnika koji su uključeni u program mentoringa tokom jedne godine (310 preduzetnika) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M4 –Dalji razvoj obuka za potencijalne i postojeće preduzetnike Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Redovno sprovođenje analize potreba privrede za obukama NARR 2015 2016 Pripremljen godišnji izveštaj javno dostupan Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Razvoj sistema akreditacije pružalaca obuka NARR 2015 Pripremljen predlog modela akreditacija pružalaca obuka za MSPP za potrebe vaučer sistema podrške korišćenju poslovnih obuka Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Nastavak sprovođenja i dalji razvoj modula obuka u okviru programa standardizovanog seta usluga za MSPP Ministarstvo privredeNARRAkreditovane regionalne razvojne agencije 2015 2016 Broj modula obuka tokom jedne godine (uvećanje za 10% u odnosu na prethodnu godinu)Broj polaznika obuka ( uvećanje za 5% u odnosu na prethodnu godinu) 2015. godina01 Prihodi iz budzetaRazdeo 20Glava 20.0Program 1504Funkcija 410Projekat 4006Ekonomska klasifikacija 424 Specijalizovane uslugeProgram standardizovanog seta usluga za MSPP u 2015. godini: 37,5 miliona dinara A4 Dalji razvoj programa podrške kroz koje se finansijski podržavaju obuke za mlade koje sprovode Udruženja mladih i Udruženja za mlade i njihovi savezi Ministarstvo omladine i sportaNARRNevladine organizacijeMinistarstvo privrede 20152016 Broj novih programa na godišnjem nivou (dva – tri)Broj mladih i potencijalnih preduzetnika koji su prošli obuke tokom jedne godine (uvećanje za 10% u odnosu na prethodnu godinu) 2015 godina:01 Prihodi iz budzetaRazdeo 29Funkcija 810Ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijamaEkonomska klasifikacija 424 Specijalizovane uslugeProgram omladinska politika u oblastima omladinskog sektora 160 miliona dinara (jedan deo sredstava ide na podršku preduzetništvu) 4.2DimenzijaSpecifični cilj Naziv Optimizacija i unapređenje stepena iskorišćenosti postojeće i izgradnja nove poslovne infrastrukture Mera M1 – Sistemsko uređivanje razvoja poslovne infrastrukture Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljanje pravnog okvira za definisanje poslovne infrastrukture i Katastra poslovne infrastrukture Ministarstvo privredeMinistarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktureRGZAPRNARR 2016 Uspostavljen pravni okvir za definisanje poslovne infrastrukture i Katastra poslovne infrastrukture N/A A2 Kreiranje prostornog registra industrijkih zona u Republici Srbiji NARR 2015 Urađeno evidentiranje postojećih industrijskih zona u Republici Srbiji Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Izrada analize trenutnog stanja, potreba i mogućnosti za dalji razvoj poslovne infrastrukture u cilju izrade planskog dokumenta kojim će se utvrditi prioriteti budućih ulaganja u poslovnu infrastrukturu Ministarstvo privredeNARR 2015 Pripremljena analiza sa preporukama Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Praćenje rada i procena efekata rada subjekata poslovne infrastrukture NARRMinistarstvo privrede 2016 Izgrađeni mehanizmi za praćenje rada i procenu efekata poslovne infrastrukturePripremljen prvi godišnji izveštaj N/A Mera M2 – Razvoj poslovne infrastrukture namenjene inovativnim MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostaviti pravni okvir kojim bi se uredilo osnivanje, pravni status i upravljanje tehnološkim parkovima Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Ustanovljen pravni okvir za osnivanje i upravljanje tehnološkim parkovima Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Stavljanje u funkciju postojećih naučno – tehnoloških parkova i razvoj usluga Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Pripremljeni poslovni modeli rada naučno – tehnoloških parkova, koji obuhvataju i poslovnu inkubaciju (Beograd, Niš, Novi Sad i Kragujevac)Postavljen menadzment i pokrenut prijem stanara u sva četiri naučno – tehnološka parka 01 Prihodi iz budzeta Razdeo 24,Program 0201 razvoj nauke i tehnologijeFunkcija 140 osnovna istraživanjaProgramska aktivnost 0002 podrška realizaciji interesa u inovacionoj delatnostiEkonomska klasifikacija 424 specijalizovane usluge05 Donacije od inostranih zemalja A3 Promotivne aktivnosti na jačanju svesti kod mladih, potencijalnih preduzetnika o mogućnostima i koristima koje mogu da ostvare kroz tehnološke inkubatore Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privredeNARRCentar za promociju naukeFond za inovacionu delatnost 20152016 Sprovedene kampanje i promotivni događaji na fakultetima (minimum dva promotivna događaja u toku godine) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Razvijanje novih usluga, jačanje i unapređenje kapaciteta menadzmenta naučno – tehnoloških parkova i tehnoloških inkubatora Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 2016 Realizovane obuke menadzmenta naučno – tehnoloških parkova i tehnoloških inkubatora (tri-pet realizovanih obuka u toku godine) 2016 godina:01 Prihodi iz budzeta (ko-finansiranje)150.000 evra05 Donacije od inostranih zemaljaIPA 2014 – Podrška poslovnim inkubatorima za unapređenje usluga podrške MSPP: 1.350.000 evra Mera M3 – Razvoj poslovne infrastrukture za potrebe regionalnog i lokalnog ekonomskog razvoja Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Na osnovu analize stanja i mogućnosti za razvoj poslovnih inkubatora, pripremiti predlog „mape puta” za dalji razvoj poslovne inkubacije u Srbiji i započeti njeno sprovođenje Ministarstvo privredeNARRMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaProjekat ACCESS/GIZ 2015 Pripremljen predlog „mape puta” za dalji razvoj poslovne inkubacije u SrbijiZavršena prva faza aktivnosti iz „mape puta” koja se odnosi na informisanje i promovisanje koncepta poslovne inkubacije Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku projekta ACCESS/GIZ A2 Realizovati program direktne finansijske podrške postojećim biznis inkubatorima radi pokrivanja operativnih troškova rada NARR 2015 Podržano minimum pet biznis inkubatora Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Analizirati regionalnu razvijenost Republike Srbije i utvrditi potencijalne lokacije za uspostavljanje industrijskih parkova/zona, kao i efekte i svrsishodnost postojećih industrijskih parkova/zona NARRMinistarstvo privrede 2015 Izrađena analiza i utvrđene potencijalne lokacije za uspostavljanje industrijskih parkova/zona (uz eventualno smanjenje sadašnjeg broja lokacija sa ciljem efikasnije podrške izgradnji infrastrukture na osnovu raspoloživih sredstava)Izrađena analiza efekata i svrsishodnosti postojećih parkova/zona (uz davanje preporuka za dalji razvoj) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Priprema projekata i usmeravanje ulaganja ka opremanju postojećih i budućih industrijskih parkova/zona energetskom, komunalnom i saobraćajnom infrastrukturom NARRMinistarstvo privredeSKGO 2015 2016 Pripremljeni predlozi projekata prema metodologiji koja odgovara predviđenim izvorima finansiranja (IPA fondovi)Izvršena ulaganja u infrastrukturno opremanje industrijskih parkova/zona Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A5 Jačanje sposobnosti i kapaciteta uprave postojećih inkubatora (obuke, razmena iskustava i sl) Ministarstvo privredeNARRMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaSKGO 2016 Realizacija obuka, studijskih poseta, stručnih usavršavanja i sl. (minimum jedna studijska poseta, dva stručna usavršavanja i pet specijalizovanih obuka po inkubatoru) 01 Prihodi iz budzeta (ko-finansiranje)150.000 evra05 Donacije od inostranih zemaljaIPA 2014 – Podrška poslovnim inkubatorima za unapređenje usluga podrške MSPP: 1.350.000 evra 4.3 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Jačanje inovativnosti u MSPP Mera M1 – Unapređenje funkcionalnosti nacionalnog inovacionog sistema Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Reorganizacija mreže naučno -istraživačkih organizacija (u daljem tekstu: NIO) sa fokusom na potrebe i zahteve privrede Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Tri reorganizovane NIO Finansiranje kroz IPA fondove , projekat „SERBIA INNOVATION PROJECT” koji sprovodi Svetska banka A2 Analiza potreba i zahteva privrede za uslugama naučno – istraživačkih organizacija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Izveštaj o sprovedenoj analizi potreba prioritetnih industrijskih sektora za uslugama NIO Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Definisanje usluga koje svaka od NIO može pružiti privrednim društvima i postavljanje na internet prezentaciju organizacije, uz prilagođavanje tako da stranica ima veću preglednost Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Javno dostupne i objedinjene informacije o ponudi usluga NIO privrediBroj ažuriranih internet prezentacijaBroj poseta preduzeća internet prezentacijama NIO (povećanje broja novih usluga za privredu od 20% u prvih šest meseci na kon ažuriranja ove internet prezentacije) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Sufinansiranja zajedničkih projekata NIO i privrednih društava/industrije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privredeFond za inovacionu delatnost 2015 2016 Broj zajedničkih projekataBroj novih proizvoda/tehnologija/usluga/procesa (povećanje od 10% u odnosu na broj zajedničkih projekata u prethodnoj godini) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A5 Nastavak sprovođenja Programa ranog razvoja, namenjenog kofinansiranju inovativnih privrednih subjekata u ranoj fazi razvoja i Programa sufinansiranja inovacija, namenjenog za mikro i male  privredne subjekte koji žele da kroz razvoj novih i unapređenih proizvoda i usluga poboljšaju svoje prisustvo na domaćem i međunarodnom tržištu Fond za inovacionu delatnost 2015 2016 Broj sufinansiranih projekata privrednih subjekata kroz Program ranog razvoja i Program sufinasiranja inovacijaBroj sufinansiranih zajedničkih projekata privrednih subjekata iz privatnog sektora i naučno istraživačkih organizacija N/A A6 Uvođenje šeme inovacionih vaučera NARRMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2016 Formirana baza institucija kod kojih se inovacioni vaučeri mogu koristitiPripremljena programska šema za realizaciju šeme inovacionih vaučera N/A A7 Omogućiti „doktorate u preduzećima” (industrial PhDs) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2016 Stvoren pravni okvir i mehanizmi za „doktorate u preduzećima”Razviti svest preduzeća o koristima od doktoranata u preduzećima N/A A8 Staviti u funkciju usluge tehnoloških brokera Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2016 Pripremljen višegodišnji plan finansijske podrške radu mreže tehnoloških brokeraMinimum pet zaključenih ugovora između MSPP i NIO na osnovu posredovanja tehnoloških brokera N/A A9 Ojačati kapacitete centara za transfer tehnologija Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privrede 2015 Pripremljen plan za dalji razvoj centara za transfer tehnologije i unapređenje njihovih uslugaBroj pruženih usluga (minimum dva zaključena ugovora godišnje) Donatorski projekti, projekti kroz EU program Horizon 2020, Program ERASMUS – finansiranje ljudskih kapaciteta preko univerziteta A10 Mapirati potencijale kreativne industrije u Srbiji i pripremiti preporuke za dalji razvoj NARRMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privredePKS 2016 Izveštaj o sprovedenoj analizi N/A Mera M2 – Unaprediti podršku za visokoinovativna MSPP, eko-inovacije, unapređenje energetske efikasnosti i efikasnog korišćenja resursa Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Podržati osnivanje novih privrednih društava na osnovu istraživanja na univerzitetu („spin-off”) Fond za inovacionu delatnost Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privredeTehnološki inkubatori 2015 Podržano osnivanje minimum pet novih „spin-off” preduzeća kroz Program ranog razvoja i podršku tehnoloških inkubatora Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Organizovati radionice o značaju eko – inovacija i zelene ekonomije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo privredeMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredineEvropska mreža preduzetništva 2015 Broj održanih radionica (minimum jedna radionica u toku godine u svakom regionu)Utvrditi minimum dva primera dobre prakse godišnje i promovisati ih na svim događajima i u medijima Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Pružiti stručnu pomoć preduzećima za pripremu predloga projekata za eko-inovacije u okviru programa EU Horizon 2020 Evropska mreža preduzetništvaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaPKS 2015 2016 Broj podržanih preduzeća (minimum tri godišnje)Broj dobijenih projekata (minimum jedan godišnje) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvaPKS – projekat Evropska mreža preduzetništva Mera M3 – Pružiti podršku za bolju absorpciju i korišćenje sredstava iz programa EU- Horizon 2020 za istraživanje, razvoj i inovacije Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Organizovati info dane za MSPP i NIO sa ciljem promocije javnih poziva u okviru Horizon 2020 Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaEvropska mreža preduzetništvaMinistarstvo privredePKSKlasteri i druga poslovna udruženja 2015 2016 Minimum jedan informativni dan po regionu po objavljivanju javnih pozivaUtvrditi minimum jedan primer dobre prakse godišnje i promovisati ga na svim događajima i u medijima Budzet Republike Srbije -redovna sredstvaPKS – projekat Evropska mreža preduzetništva A2 Organizovati obuke MSPP za pisanje predloga projekata iz programa Horizon 2020 za program MSP instrument Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privredeEvropska mreža preduzetništvaPKS 2015 2016 Broj održanih obuka (minimum jedna obuka po regionu u toku godine)Broj podnetih predoga projekata (minimum tri podneta predloga u toku godine)Broj dobijenih projekata (minimum jedan godišnje) GIZ sprovodi pilot projekat – Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji kroz Republičku agenciju za razvoj Istočne Srbije, Zaječar u vezi sa pisanjem predloga projekta iz programa Horizon 2020 za MSP instrument PKS – projekat Evropska mreža preduzetništva Mera M4 – Jačati svest MSPP o značaju inovativnosti za njihovu konkurentnost Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Promovisati primere dobre prakse inovativnih MSPP, saradnju NIO i MSPP na konkretnim projektima, kao i MSPP koja koriste usluge kreativne industrije Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo privredeNARRPKSKlasteri i druga poslovna udruženja 2015 2016 Broj održanih radionica (tri-pet radionica godišnje)Broj brošura sa primerima dobre prakse (jedna brošura godišnje) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvaBudzet PKS 4.4 DimenzijaSpecifičan cilj Naziv Stimulisanje poslovnog udruživanja i kreiranja lanaca vrednosti Mera M1 – Podrška zajedničkom nastupu na tržištu Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Nastavak programa finansijske podrške razvoju klastera, sa posebnim akcentom na razvoj zajedničkih proizvoda i zajedničke ponude za izvozna tržišta NARRMinistarstvo privredePKSAgencija za strana ulaganja i promociju izvoza (u daljem tekstu: SIEPA) u saradnji sa udruženjima i klasterima 2015 2016 Broj novih klastera/konzorcijuma (dva godišnje)Rast postojećih klastera (5-10%)Rast izvoza klastera/konzorcijuma (za 15%)Porast broja kupaca (za 10%) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 – Kreiranje novih lanaca vrednosti i povećanje stepena finalizacije proizvoda Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Organizovanje događaja „Upoznaj kupca” SIEPAMinistarstvo privrede PKS NARR u saradnji sa udruženjima i klasterima 2015 2016 Broj događaja (dva godišnje)Broj učesnika (50 po događaju)Broj ostvarenih kontakata (100 po događaju)Obim ostvarene saradnje (5 miliona evra) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvaBudzet PKS A2 Analiza mogućnosti uključivanja kreativne industrije u lance vrednosti tradicionalnih industrija Ministarstvo privrede SIEPA PKS u saradnji sa udruženjima i klasterima 2015 Pripremljena studija sa preporukama Budzet PKS

Stub 5Opšti cilj – Unapređenje pristupa novim tržištima 5.1 DimenzijaSpecifičan cilj Naziv Obezbeđivanje kontinuirane podrške MSPP za izlazak na nova tržišta Mera M1 – Unapređenje dostupnosti i kvaliteta raspoloživih informacija o stranim (prioritetnim) tržištima Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Unapređenje postojećeg portala za izvoznike na sajtu SIEPA SIEPANARRPKSMinistarstvo privrede 2015 Veći obim i kvalitet informacija (sve informacije neophodne izvoznicima, počevši od tehničkih smernica u vezi sa izvozom do specifičnih informacija neophodnih za poslovanje na određenim prioritetnim tržištima)Veći broj pristupa portalu (do 500 pristupa mesečno) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Izrada i redovno ažuriranje informacija o najvažnijim izvoznim tržištima (sa informacijama o carinama, izvoznim preferencijalima, pravilima o poreklu, pravnom okviru, zahtevima za sigurnost proizvoda, pakovanju i označavanju, dokazivanju usaglašenosti, slobodnim zonama, logistici, fakturisanju, metodu plaćanja, transportu, proceni rizika i osiguranju, PDV i sl) SIEPAMinistarstvo spoljnih poslova Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaNARRPKS u saradnji sa klasterima i drugim poslovnim udruženjima 2015 2016 Broj elektronski objavljenih brošura o prioritetnim tržištima (najmanje tri brošure godišnje) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvaBudzet PKS A3 Analiza usluga i performansi koje diplomatsko-konzularna predstavništva (u daljem tekstu: DKP) pružaju i koje bi mogli da pružaju domaćim preduzećima, po ugledu na ekonomske savetnike drugih zemalja Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo privrede Ministarstvo spoljnih poslova PKS 2015 Studija sa preporukama Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS A4 Utvrđivanje i razvoj usluga za izvoznike koje će DKP i predstavništva PKS pružati MSP Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo privredeMinistarstvo spoljnih poslova PKS 2015 Pripremljen novi model pružanja usluga izvoznicima sa ciljem informisanja i davanja smernica MSPP o tržišnim uslovima i pronalaženju poslovnih partnera na najvažnijim izvoznim tržištima, kao i o institucijama na tim tržištima koje takođe mogu da pruže podršku izvoznicimaIzrada priručnika za rad i pokazatelja učinka Broj pruženih usluga i obuka DKP (pet mesečno po savetniku) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS A5 Stvaranje baze podataka sa kontaktima ekonomskih savetnika pri DKP na prioritetnim tržištima i postavljanje njihovih kontakata na sajtu SIEPA, PKS i Preduzetnički servis Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo spoljnih poslovaMinistarstvo privredeNARRSIEPA 2015 Baza kontakata dostupna na portalima SIEPA, PKS i Preduzetnički servis Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2 – Unapređenje znanja izvoznika i pružanje stručne podrške Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Razvoj savetodavnih usluga prema prioritetnim sektorima i potrebama privrednih subjekata (spremnost privrednog subjekta za izvoz, analiza tržišta, izrada izvozne strategije i drugo) SIEPAMinistarstvo privredeNARRPKS i druga poslovna udruženja 20152016 Broj novih savetodavnih usluga (pet novih usluga)Broj obučenih pružalaca savetodavnih usluga (25 obučenih pružalaca usluga)Priručnici za pružanje usluga (pet priručnika) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS A2 Priprema paketa podrške MSP za povećanje izvoza SIEPAMinistarstvo privrede NARR PKS u saradnji sa Udruženjem izvoznika, klasterima i drugim poslovnim udruženjima 20152016 Broj podržanih preduzeća (70 usluga) Rast obima izvoza kod konkretnih privrednih subjekata (do 15% u godini nakon korišćenja usluge) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS A3 Priprema paketa podrške za MSP za otpočinjanje izvoza SIEPA Ministarstvo privredeNARR 20152016 Broj pruženih usluga (100) Broj novih izvoznika (40) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Radionice i seminari o značaju i načinu zaštite intelektualne svojine i usluga Dijagnostike intelektualne svojine za MSP Zavod za intelektualnu svojine 2016 Broj radionica i seminara (10 godišnje) Broj učesnika (150 godišnje) Broj usluga dijagnostike (20 godišnje) N/A A5 Izrada brošura o načinu zaštite intelektualne svojine, postupku, dokumentima za zaštitu na nacionalnom i međunarodnom nivou Zavod za intelektualnu svojine 2016 Broj brošura godišnje izrađenih ili ažuriranih (pet brošura) N/A Mera M3 – Uspostavljanje kontakata s potencijalnim poslovnim partnerima Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Priprema baze podataka o sajmovima i postavljanje na internet sajt SIEPA, PKS i Preduzetnički servis SIEPA NARRMinistarstvo privrede u saradnji sa Udruženjem izvoznika, PKS, klasterima i drugim poslovnim udruženjima 2015 Uspostavljena baza međunarodnih sajmova Veći broj sajmova na kojima MSPP iz Republike Srbije učestvuju Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS A2 Unapređenje i promocija baze podataka o izvoznicima SIEPA NARR Ministarstvo privrede u saradnji sa PKS, klasterima i drugim poslovnim udruženjima 2015 Veći broj izvoznika u bazi (1000 izvoznika u bazi)Veći obim informacija o svakom pojedinačnom izvoznikuAžurirane informacije o izvoznicima Povećan broj pristupa bazi (500 pristupa mesečno)Veća vidljivost u Evropskoj mreži preduzetništva Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Program sufinansiranja učešća, (grupno i pojedinačno) na prioritetnim sajmovima SIEPA u saradnji sa PKSMinistarstvo privrede 2015 2016 Broj sajmova (30 godišnje)Broj podržanih MSPP (400 godišnje)Broj kontakata sa inostranim partnerima (500 godišnje)Obim ostvarene saradnje (10 miliona evra) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Organizacija promocije srpske privrede (mini sajmovi srpske privrede i organizacija poslovnih misija) na različitim tržištima SIEPA i PKS u saradnji sa Udruženjem izvoznika, klasterima i drugim poslovnim udruženjimaEvropska mreža preduzetništvaMinistarstvo privrede Ministarstvo spoljnih poslova 20152016 Broj mini sajmova i misija (10 godišnje) Broj MSPP koji su učestvovali na ovim događajima (200 MSPP godišnje) Broj kontakata sa inostranim partnerima (500) Obim ostvarene saradnje u narednoj godini (5 miliona evra) Budzet Republike Srbije -redovna sredstvaPKS – projekat Evropska mreža preduzetništva A5 Organizacija poslovnih susreta privrednika u zemlji sa stranim partnerima PKSEvropska mreža preduzetništva SIEPANARRPKS u saradnji sa Udruženjem izvoznika, klasterima i drugim poslovnim udruženjima 2015 2016 Broj „business to business” događaja (20 događaja)Broj MSPP koji su učestvovali na ovim događajima (600 MSPP godišnje) Broj kontakata sa inostranim partnerima (500) Obim ostvarene saradnje (10 miliona evra) PKS – projekat Evropska mreža preduzetništva A6 Promotivna kampanja za predstavljanje usluga Evropske mreže preduzetništva Evropska mreža preduzetništva 2015 2016 Broj održanih promotivnih događaja (20 godišnje)Broj prisutnih na događajima (2.000 godišnje)Broj medijskih objava o Evropskoj mreži preduzetništva (pet–deset objava po događaju) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A7 Povećanje efikasnosti usluga Evropske mreže preduzetništva za izvoznike, a na osnovu kontakata sa članicama Evropske mreže preduzetništva u drugim državama Evropska mreža preduzetništva NARR 2015 Broj ostvarenih poslovnih kontakata izvoznika (minimum deset godišnje) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva 5.2 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Smanjenje i prevazilaženje tehničkih prepreka trgovini Mera M1 – Usklađivanje sa tehničkim propisima i standardima EU Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uvođenje i primena tehničkih propisa – direktiva Novog i direktiva Starog pristupa, kao i drugog zakonodavstva EU u zakonodavstvo Republike Srbije Ministarstvo privredeMinistarstvo zdravlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2015 2016 Broj uvedenih tehničkih propisa u zakonodavstvo Republike Srbije (20)Broj proizvoda usaglašenih sa novim propisima (100) Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A2 Preispitivanje usklađenosti srpskih standarda sa evropskim i međunarodnim standardima i inoviranje spiskova standarda kojima su preuzeti usaglašeni evropski spiskovi tehničkih standarda o bezbednosti proizvoda, a koji se utvrđuju radi pune primene tehničkih propisa Institut za standardizaciju SrbijeMinistarstvo privrede Ministarstvo zdravlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacijaMinistarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine 2015 2016 Broj inoviranih standarda (2000 godišnje)Spiskovi standarda inovirani (pet godišnje) Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A3 Izrada akcionog plana u oblasti usaglašavanja srpskih tehničkih propisa u neusaglašenim oblastima, njihovog unapređenja (usklađivanje sa stanjem razvoja i tehnike, kao i sa čl. 34 i 36 Ugovora o funkcionisanju EU) i njihovog stavljanje van snage Ministarstvo privrede Ministarstvo zdravlja Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 2015 Urađen akcioni plan Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning Mera M2 – Unapređenje sistema infrasturukture kvaliteta Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Utvrđivanje strategije unapređenja sistema infrastrukture kvaliteta u Republici Srbiji za period od 2015. do 2020. godine Ministarstvo privrede 2015 Plan razvoja infrastrukture kvaliteta Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A2 Održavanje statusa potpisnika multilateralnih sporazuma sa evropskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju (EA, ILAC, IAF) Akreditaciono telo Srbije 2015 2016 Međunarodni sporazumi Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A3 Razvoj novih sektorskih šema akreditacije Akreditaciono telo Srbije 2015 2016 Broj novih sektorskih šema akreditacije zavisi od trenutnih potreba MSPP Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A4 Unapređenje kapaciteta tela za ocenjivanje usaglašenosti Ministarstvo privredeDirekcija za mere i dragocene metale 2015 2016 Broj obuka (15 – 20 obuka godišnje) Broj učesnika na obukama (15 – 20 učesnika po obuci) Nabavljena nova oprema Broj tela za ocenu usaglašenosti koji se osposobio i akreditovao za nova ocenjivanja usaglašenosti (dva godišnje) 2015:Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning2016:Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – ugovor o nabavci opreme A5 Unapređenje znanja o potrebi ocenjivanja usaglašenosti Ministarstvo privredeAkreditaciono telo Srbije 2015 2016 Broj obuka (pet obuka godišnje)Broj učesnika na obukama (15 – 20 učesnika po obuci) Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A6 Povećanje broja akreditovanih tela za ocenjivanje usaglašenosti Akreditaciono telo Srbije 2015 2016 Broj akreditovanih tela za ocenu usaglašenosti prilagođen potrebama privrede Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A7 Jačanje kapaciteta laboratorija Direkcije za mere i dragocene metale i priprema za punu primenu evropskog zakonodavstva u oblasti metrologije Ministarstvo privredeDirekcija za mere i dragocene metale 2015 2016 Broj obuka (do 20 obuka godišnje) Broj učesnika na obukama (do 30 po obuci) Nabavljena nova oprema Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A8 Unapređenje dostupnosti informacija o infrastrukturi kvaliteta Ministarstvo privredeDirekcija za mere i dragocene metaleAkreditaciono telo SrbijeInstitut za standardizaciju SrbijeAkreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti Stalno Publikovan veći obim informacijaRedovno ažuriranje i unapređenje Portala „TEHNIS” Ministarstva privredeVeći broj pristupa Portalu Broj novih brošura i kataloga (pet brošura) Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A9 Unapređeno uređenje pravila za rad laboratorija sa ciljem veće bezbednosti javnog zdravlja Ministarstvo zdravlja Akreditovana tela za ocenjivanje usaglašenosti 2015 Uvedena zabrana rada laboratorija u oblasti zdravstvenih usluga u stambenim zgradama koje nemaju zasebne ulaze i unaprediti sve druge standarde rada laboratorija u kontekstu šireg javnog zdravlja Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning Mera M3 – Podizanje svesti MSPP o značaju usaglašavanja proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Priprema i sprovođenje obuke MSPP o sektorski specifičnim tehničkim propisima i standardima Republike Srbije i srodnim dokumentima Ministarstvo privredeNARRInstitut za standardizaciju Srbije 2015 Izrađeni priručnici za obuke (50 priručnika)Broj obuka za predavače (dve obuke godišnje)Broj obučenih predavača (30 godišnje)Broj obuka za MSPP (30 obuka godišnje)Broj učesnika (600 godišnje) Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning A2 Sprovođenje promotivne aktivnosti o značaju i ulozi standardizacije u štampanim i elektronskim medijima Institut za standardizaciju SrbijeMinistarstvo privredeDruga ministarstva 2015 2016 Broj objavljenih vesti i informacija u štampanim i elektronskim medijima (30 godišnje) Projekat „Razvoj privatnog sektora” IPA 2013 – twinning Mera M4 – Obezbeđenje podrške za postizanje usaglašenosti sa zahtevima tehničkih propisa i standarda Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Priprema i sprovođenje programa podrške MSPP za usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standardima Ministarstvo privredeNARRInstitut za standardizaciju Srbije 2015 Pripremljen program i konkursna dokumentacijaBroj prijavljenih MSPP (100 preduzeća po programu)Broj preduzeća koja su usaglasila svoje proizvode i/ili proces proizvodnje sa zahtevima tehničkih propisa i standardima (500 godišnje)Unapređenje strukture izvoza Povećan obim izvoza (5%) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Definisanje kriterijuma za prevođenje standarda i utvrđivanje prioritetnih standarda za prevođenje na srpski jezik Ministarstvo privredeNARRInstitut za standardizaciju Srbije Poslovna udruženja 2015 2016 Utvrđen spisak standarda koje je za potrebe MSPP neophodno u toku godine prevesti sa engleskog jezika na srpski jezik i utvrđeni prioriteti Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Uspostavljanje mehanizma održivog finansiranja troškova prevođenja standarda uz uključivanje zainteresovanih strana u procesu prevođenja standarda Ministarstvo privredeNARRMSPP (predstavnici MSP) 2015 Uspostavljen mehanizam održivog finansiranja troškova prevođenja standarda Broj zainteresovanih strana, predstavnika MSPP koji se uključuju u prevođenje standarda povećan za 20% Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A4 Prevođenje prioritetnih preuzetih evropskih standarda sa engleskog na srpski jezik kako bi se korisnicima standarda u Republici Srbiji olakšala njihova primena Institut za standardizaciju Srbije 2015 2016 Broj prevedenih standarda (300 godišnje) Povećana prodaja prevedenih standarda (za 10% godišnje) Budzet Republike Srbije -redovna sredstva

Stub 6Razvoj i promocija preduzetničkog duha i podsticanje preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva 6.1 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Unapređenje statističkog praćenja i istraživanja preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva Mera M1 – Razvoj mehanizma za statističko prikupljanje, obradu i praćenje podataka preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Uspostavljanje pouzdanih statističkih podataka u skladu sa indikatorima EUROSTAT RZSMinistarstvo privrede 2016 Utvrđeni pokazatelji za praćenje stanja u MSP i preduzetništvu N/A A2 Unapređenje objedinjenih baza podataka za praćenje preduzetništva i privrednih društava RZSNacionalna služba za zapošljavanje APR Poreska uprava Uprava carina NARR 2015 Na osnovu uspostavljene veze između matičnog broja privrednog društva i godina i pola osnivača i direktora privrednog društva omogućena pretraga po polu i godinama i u drugim bazama podataka za praćenje preduzetništva i privrednih društava Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Sprovođenje istraživanja„Global Entrepreneurship Monitor” Licencirani realizator 2016 Izrađen „Global Entrepreneurship Monitor” izveštaj N/A Mera M2 – Uspostavljanje sistema redovnog i uporedivog praćenja preduzetništva žena, mladih i socijalnog preduzetništva Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Definisati pokazatelje za praćenje APRRZSMinistarstvo omladine i sporta 2015 Izrađena analiza raspoloživih statističkih podataka na osnovu koje je izrađen predlog pokazatelja za praćenje ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnog preduzetništva i određen način prikupljanja podataka Sopstveni prihodi APR(prihodi od naknada) A2 Dostupne statističke podatke za praćenje preduzetništva učiniti rodno osetljivim RZSAPR 2015 Dostupni rodno osetljivi statistički podaciOmogućen uvid u rodne razlike u preduzetništvu Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A3 Uspostaviti vezu između informacija o polu i godinama osnivača i direktora privrednog društva i matičnog broja privrednog društva u registru privrednih subjekata APRRZS 2015 U registru privrednih subjekata APR moguće izvršiti pretragu privrednih subjekata po polu i godinama osnivača i direktora privrednih subjekata (uz zaštitu podataka o ličnosti) Sopstveni prihodi APR (prihodi od naknada) A4 Podatke u vezi obuka i mentorstva preduzetnica obuhvatiti zavničnim izveštajima NARR 2015 Podaci u vezi obuka i mentorstva preduzetnica obuhvaćeni su izveštajima NARR Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A5 U okviru godišnjeg izveštaja o MSPP uvesti redovno izveštavanje o ženskom preduzetništvu, socijalnom preduzetništvu i preduzetništvu mladih NARRMinistarstvo privredeMinistarstvo omladine i sporta 2015. Godišnji izveštaj o MSPP koji objavljuje NARR i Ministarstvo privrede sadrži informacije o ženskom preduzetništvu, socijalnom preduzetništvu i preduzetništvu mladih Budzet Republike Srbije -redovna sredstva 6.2 DimenzijaSpecifični cilj Naziv Politika i instrumenti za podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu Mera M1 –Uključiti podršku ženskom preduzetništvu, preduzetništvu mladih i socijalnom preduzetništvu u sva državna dokumenta koja imaju uticaja na privredu Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Sistematski uključiti rodnu perspektivu, perspektivu omladinskih i socijalnih preduzeća u ključne strategije i druge dokumente u oblasti politike razvoja preduzetništva RSJP Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Ministarstvo privrede NARR 2015 2016 Rodna perspektiva, perspektiva socijalnih i omladinskih preduzeća sistematski integrisana u ključne strategije i druge dokumente u oblasti politike razvoja preduzetništva Budzet Republike Srbije -redovna sredstva uz podršku Swiss Agency for Development and Cooperation – Projekt „Podrška unapređenju socijalnog uključivanja u Republici Srbiji”, koji sprovodi Tim za socijalno uključivanje pri RSJP A2 Državne programe podrške MSPP učiniti rodno osetljivim (posebno u oblastima finansiranja, obuke i poslovnog povezivanja) i omogućiti praćenje učešća žena preduzetnica, mladih i socijalnih preduzeća Sve institucije koje sprovode državne programe podrške MSPP 2016 Prilikom pripreme programa državne podrške uzeti u obzir specifične interese žena preduzetnica, mladih i socijalnih preduzećaUvedeni mehanizmi za praćenje učešća žena, socijalnih preduzeća i mladih u svim programimaInformacije o učešću ovih ciljnih grupa u državnim programima podrške MSPP su javno dostupne N/A A3 Pripremljen i usvojen pravni okvir za uređenje socijalnog preduzetništva Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanjaMinistarstvo privrede 2015 Usvojen zakon kojim je uređen pravni okvir za socijalno preduzetništvo ili usvojene izmene postojećih propisa za uređenje pravnog okvira za socijalno preduzetništvo Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M2–Povećati učešće žena, mladih i socijalinh preduzeća u različitim programima podrške MSPP Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Merama pozitivne diskriminacije i državnim programima za podršku osnivanju novih preduzeća povećati udeo žena i mladih sa ciljem povećanja njihovog udela u ukupnom preduzetništvu Ministarstvo privredeNARRNacionalna služba za zapošljavanjeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2015 Učešće žena i mladih u državnim programima za podršku osnivanju novih preduzeća povećano za 10% u odnosu na 2014. godinu Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 U okviru postojećih i budućih državnih programa podrške razvoju postojećih MSPP postepeno uvoditi primenu obaveznih kvota za ciljnu grupu žena preduzetnica, omladinskog preduzetništva i socijalnih preduzeća Ministarstvo privrede NARRNacionalna služba za zapošljavanjeMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja 2015 U okviru postojećih državnih programa za podršku razvoju MSPP primenjuje se obavezna kvota od minimum 30% za žene preduzetnice (pozitivna diskriminacija), tamo gde postoji dovoljan interes žena preduzetnicaU okviru postojećih državnih programa obuka i mentorstva za MSPP primenjuje se kvota od minimum 10% za socijalna preduzeća i mlade Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Mera M3 –Uvesti posebne programe podrške za MSPP namenjene isključivo za žene, mlade i socilajno preduzetništvo Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Jednom godišnje sprovesti sveobuhvatnu analizu potreba obučavanja preduzetnica, mladih i socijalnih preduzeća NARRUdruženja poslovnih ženaMinistarstvo omladine i sporta 2015 U okviru opšte analize potreba za obukom u posebnom modulu sprovedena sveobuhvatna analiza potreba obučavanja preduzetnica, mladih i socijalnih preduzeća Budzet Republike Srbije -redovna sredstva A2 Obezbediti specijalizovane oblike podrške i mentorstva preduzetnicama koje su izvozno usmerene, za preduzetnice koje obavljaju tehnološki intenzivne delatnosti i sl. SIEPA NARRUdruženja poslovnih žena 2016 Obezbeđen specijalizovani oblik podrške i mentorstva ženama sa tehnološko intenzivnim delatnostima i preduzetnicama koje izlaze na međunarodno tržište N/A A3 Razviti programe obuke za upravljanje porodičnim preduzećima, sa posebnim naglaskom na probleme prenosa poslovanja između generacija (upravljanja i vlasništva) NARRUdruženja poslovnih ženaPKS 2016 Razvijen jedan program obuke za upravljanje porodičnim preduzećima sa posebnim naglaskom na probleme prenosa poslovanja između generacija (upravljanja i vlasništva) N/A A4 Unaprediti finansiranje ženskog preduzetništva, preduzetništva mladih i socijalnih preduzeća Fond za razvoj Republike Srbije NARRMinistarstvo privredeAOFI 2016 Najmanje jedan program javnih finansijskih institucija posebno usmeren na potrebe žena preduzetnica, mladih preduzetnicika i socijalnih preduzeća N/A A5 Pripremiti preporuke za podršku ženama preduzetnicama, socijalnim preduzećima i omladinskim preduzećima za uključivanje u inkubatore Ministarstvo privredeZavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanjaMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvojaMinistarstvo omladine i sporta 2016 Pripremljene preporuke N/A Mera M4 – Promocija preduzetničkog duha, primeri dobre prakse, umrežavanje, uspostavljanje dijaloga Broj Aktivnosti Nosilac aktivnosti Rok Pokazatelj Izvor i procena iznosa finansijskih sredstava A1 Promotivna kampanja podrške razvoju preduzetničkog duha i preduzetništvu žena, mladih i socijalnom preduzetništvu Ministarstvo privrede PKSOrganizatori događaja NARRMinistarstvo omladine i sporta 2015 Održano najmanje 15 promotivnih događaja u okviru „Evropske nedelje preduzetništva”Organizacija promotivnih aktivnosti na lokalnom nivou kroz standardizovani set usluga Budzet Republike Srbije -redovna sredstva Budzet PKS A2 Uspostaviti stalni dijalog i saradnju sa predstavnicima udruženja, foruma i asocijacija preduzetnica, mladih i mreža za podršku socijalnom preduzetništvu Ministarstvo privredeMinistarstvo omladine i sportaUdruženja, forumi i asocijacije 20152016 Ustanovljeni redovni zasebni sastanci najmanje dva puta godišnje sa predstavnicima žena preduzetnika, mladih preduzetnika i socijalnih preduzeća Budzet Republike Srbije -redovna sredstva

Ostavite komentar