Strategija razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014−2018. godine (sa Akcionim planom)

AKCIONI PLAN

ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE RAZVOJA SPORTA

U REPUBLICI SRBIJI

za period 2014–2018

7.1. RAZVOJ SPORTA DECE I OMLADINE, UKLJUČUJUĆI I ŠKOLSKI SPORT

7.1.1. OPŠTI CILJ: Unapređen školski i univerzitetski sport

7.1.1.1. POSEBAN CILJ: Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju aktivnosti školskog i univerzitetskog sporta 7.1.1.2. POSEBAN CILJ: Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnosti u okviru školskog i univerzitetskog sporta 7.1.1.3. POSEBAN CILJ: Povećano učešće učenika i studenata na školskim i univerzitetskim sportskim priredbama (sportskim manifestacijama i sportskim takmičenjima) 7.1.1.4. POSEBAN CILJ: Poboljšan stručno pedagoški rad i unapređena institucionalna saradnja u okviru školskog i univerzitetskog sporta 7.1.1.5. POSEBAN CILJ: Podstaknuto značajnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u realizaciju i unapređenje školskog i univerzitetskog sporta 7.1.1.6. POSEBAN CILJ: Unapređenje medijskog praćenja i promocija školskog i univerzitetskog sporta u cilju negovanja kulture sportskog ponašanja, fer pleja, saradnje, tolerancije i poštovanja različitosti na sportskim terenima i pored njih 7.1.1.7. POSEBAN CILJ: Unapređene veze između škola i organizacija u oblasti sporta i podstaknuti programi u sportovima koji privlače decu i omladinu

7.2. POVEĆANJE OBUHVATA BAVLJENJA GRAĐANA SPORTOM KROZ RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTSKE REKREACIJE

7.2.1. OPŠTI CILJ: Povećan obuhvat bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva posebno dece, mladih, žena, osoba sa i invaliditetom i starih

7.2.1.1. POSEBAN CILJ: Podstaknuta i ojačana svest o važnosti redovne fizičke aktivnosti 7.2.1.2. POSEBAN CILJ: Poboljšani materijalno-tehnički uslovi u cilju dostupnosti svim građanima da se bave sportom za sve 7.2.1.3. POSEBAN CILJ: Podstaknuto značajnije uključenje jedinica lokalne samouprave u finansiranje programskih aktivnosti iz oblasti sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom 7.2.1.4. POSEBAN CILJ: Definisani kriterijumi u okviru oblasti sportske rekreacije kroz odgovarajuća akta i unapređeni stručni potencijali s ciljem izrade kriterijuma za finansiranje ove oblasti 7.2.1.5. POSEBAN CILJ: Unapređena saradnja sportske rekreacije sa školskim i univerzitetskim sportom, vrhunskim sportom, sportom u vojsci i policiji, radničkim sportom i sportom na selu, u cilju povećanja obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih 7.2.1.6. POSEBAN CILJ: Unapređena saradnja sa udruženjima i savezima penzionera, sportskim pokretima trećeg doba, nevladinim organizacijama i granskim sportskim savezima radi povećanja obuhvata i razvoja novih oblika i sadržaja koji su namenjeni starim osobama u funkciji održavanja zdravlja, vitalnosti i digniteta 7.2.1.7 POSEBAN CILJ: Unapređeno finansiranje razvoja sporta u Republici Srbiji kroz formiranje Fonda za razvoj sporta

7.3. RAZVOJ I UNAPREĐENJE VRHUNSKOG SPORTA

7.3.1. OPŠTI CILJ: Nastavak obezbeđivanja uslova za razvoj vrhunskog sporta i stvaranje uslova za razvoj profesionalnog sporta

7.3.1.1. POSEBAN CILJ: Podizanje kapaciteta stručnog rada u oblasti vrhunskog sporta 7.3.1.2. POSEBAN CILJ: Stvaranje uslovi za održavanje i dalje postizanje vrhunskog sportskog rezultata 7.3.1.3. POSEBAN CILJ: Unapređenje uslova za razvoj sportiste do vrhunskog rezultata 7.3.1.4. POSEBAN CILJ: Definisana i unapređena oblast profesionalnog sporta

7.4. RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE

7.4.1. OPŠTI CILJ: Razvijena sportska infrastruktura

7.4.1.1. POSEBAN CILJ: Uspostavljena potpuna baza podataka, odnosno evidentirano postojećeg stanja sportske infrastrukture 7.4.1.2. POSEBAN CILJ: Sistemski planirana, rekonstruisana i izgrađena sportska infrastruktura

8. OSTALI CILJEVI

8.1. PODIZANJE KAPACITETA SPORTA NA SVIM NIVOIMA VLASTI

8.1.1. OPŠTI CILJ: Uspostavljen konzistentni sistem upravljanja i finansiranja sistema sporta u Republici Srbiji, permanentna edukacija, uključivanje više u sistem sporta žena, marginalizovanih grupa, volontera

8.1.1.1. POSEBNI CILJ: Povećani kapaciteti organizacija u oblasti sporta za programsko finansiranje njihove aktivnosti i delatnosti iz javnih prihoda (planiranje, realizacija, kontrola) 8.1.1.2. POSEBAN CILJ: Izrađen softver kojim će se pratiti finansijski tokovi sportskih organizacija u Republici Srbiji – korisnika budžetskih sredstva iz svih izvora budžetskog finansiranja 8.1.1.3. POSEBAN CILJ: Povećani kapaciteti organizacija u oblasti sporta za apliciranje ka fondovima Evropske unije i drugim pristupnim fondovima 8.1.1.4. POSEBAN CILJ: Unapređenje stručnosti i kapaciteta sportskih organizacija za pisanje projekata i ponuda ka sponzorima i donatorima 8.1.1.5. POSEBAN CILJ: Unapređenje stručnosti i kapaciteta sportskih organizacija u jedinicama lokalne samouprave 8.1.1.6. POSEBAN CILJ: Usvojene kategorizacije sportskih organizacija u jedinicama lokalne samouprave 8.1.1.7. POSEBAN CILJ: Permanentno praćenje i analiza odnosa ostvarenih sportskih rezultata u odnosu na uložena sredstva iz budžeta i drugih izvora finansiranja 8.1.1.8. POSEBAN CILJ: Usvojeni planovi razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave 8.1.1.9. POSEBAN CILJ: Usvojeni planovi razvoja grane sporta od strane nadležnog nacionalnog sportskog saveza 8.1.1.10. POSEBAN CILJ: Uključen veći broja žena, marginalizovanih grupa i volontera u sistem sporta u Republici Srbiji

8.2. STRUČNO I NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI RAD U SPORTU I INFORMACIONIM SISTEMIMA

8.2.1. OPŠTI CILJ: Unapređen stručni i naučno-istraživački rad u sportu i informacionim sistemima;

8.2.1.1. POSEBAN CILJ: Unapređen stručni rad u sportu 8.2.1.2. POSEBAN CILJ: Unapređen naučno-istraživački rad u sportu 8.2.1.3. POSEBAN CILJ: Podizanje kapaciteta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i pokrajinskih zavoda za sport i medicinu sporta, uz povezivanje sa visokoškolskim ustanovama 8.2.1.4. POSEBAN CILJ: Unapređeni informacioni sistemi u sportu

8.3. MEĐUNARODNA SPORTSKA SARADNJA I SPORT U DIJASPORI

8.3.1. OPŠTI CILJ: Unapređena međunarodna sportska saradnja i sport u dijaspori

8.3.1.1. POSEBNI CILJ: Izrađena nacionalna platforma za međunarodnu saradnju i razvoja sporta u dijaspori

8.4. SPORT U VOJSCI

8.4.1. OPŠTI CILJ: Unapređen sport u vojsci

8.5.1.1. POSEBAN CILJ: Ustrojena normativna struktura u oblasti sporta u Vojsci 8.4.1.2. POSEBAN CILJ: Usklađena organizaciona struktura vojnog sporta 8.4.1.3. POSEBAN CILJ: Razvijen sistem međunarodnog sporta u okviru CISM 8.4.1.4. POSEBAN CILJ: Integrisan vojni i civilni sport 8.4.1.5. POSEBAN CILJ: Unapređen sistem obrazovanja u oblasti sporta u Vojsci 8.4.1.6. POSEBAN CILJ: Razvijena sportska medicina u Vojsci 8.4.1.7. POSEBAN CILJ: Ostvarena rodna i polna ravnopravnost žena u oblasti sporta u Vojsci

8.5. SPORT U POLICIJI

8.5.1. OPŠTI CILJ: Unapređen sport u Policiji

8.5.1.1. POSEBAN CILJ: Ojačani kapacitet zaposlenih u MUP-u da kroz učešće u sportskim aktivnostima doprinesu razvoju sistema sporta u Srbiji 8.5.1.2. POSEBAN CILJ: Postignut potreban nivo stručnih znanja, veština i sposobnosti koje doprinose uspešnom radu pripadnika MUP-a 8.5.1.3. POSEBAN CILJ: Ojačan kapacitet sportskih saveza i klubova iz oblasti sporta na vodi, pod vodom i alpinizma za njihovo obučavanje i uključivanje u sistem zaštite i spasavanja u Republici Srbiji

8.6. SPORTSKI TURIZAM I PARTNERSTVO IZMEĐU SPORTA I ŽIVOTNE SREDINE

8.6.1. OPŠTI CILJ: Unapređen odnos sporta i turizma i životne sredine

8.6.1.1. POSEBAN CILJ: Podstaknute i ojačane veza sporta i turizma i životne sredine

8.7. MEDIJI U SPORTU

8.7.1. OPŠTI CILJ: Unapređena uloga i odgovornost medija za razvoj sporta

8.7.1.1. POSEBAN CILJ: Medijska promocija sporta kao zdravog način života i motivacija građana za bavljenje rekreativnim aktivnostima 8.7.1.2. POSEBAN CILJ: Stručno usavršeni sportski novinari 8.7.1.3. POSEBAN CILJ: Podignuta svest građana o pozitivnim vrednostima sporta

8.8. NEGATIVNE POJAVE U SPORTU

8.8.1. OPŠTI CILJ: Unapređene mere za sprečavanje svih negativnih pojava u sportu (nasilje, doping, nameštanje mečeva, nelegalno klađenje)

8.8.1.1. POSEBAN CILJ: Uspostavljeni mehanizmi za doslednu primenu Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja na sportskim priredbama za period 2014- 2018 8.8.1.2. POSEBAN CILJ: Unapređeni mehanizmi za borbu protiv manipulacija na sportskim takmičenjima 8.8.1.3. POSEBAN CILJ: Unapređen normativni i organizacioni okvir kojim se reguliše i obezbeđuje sprečavanje dopinga u sportu

7.1. RAZVOJ SPORTA DECE I OMLADINE, UKLJUČUJUĆI I ŠKOLSKI SPORT

OPŠTI CILJ 7.1.1. UNAPREĐEN ŠKOLSKI I UNIVERZITETSKI SPORT POSEBAN CILJ: 7.1.1.1. Poboljšani materijalno-tehnički uslovi za realizaciju školskog i univerzitetskog sporta AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Izrada plana kontinuiranog opremanja sportskih objekata pri školama i univerzitetima spravama i sportskim rekvizitima Izrađen plan za opremanje sportskih objekata rekvizitima i spravama SŠSS, USSS 2016 Budžet

POSEBAN CILJ: 7.1.1.2. Povećan broj sportskih sekcija i drugih vannastavnih sportskih i rekreativnih aktivnosti u okviru školskog i univerzitetskog sporta AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Proširenje ponude vannastavnih sportskih aktivnosti u okviru škole Povećana ponuda vannastavnih sportskih aktivnosti u školama i na univerzitetima MOS, MPNTR, PSSO, ,JLS SŠSS Kontinuirano Budžet Proširenje ponude sportskih aktivnosti u predškolskim ustanovama Povećana ponuda sportskih aktivnosti u predškolskim ustanovama PSSO, SSS, SŠSSJLS Kontinuirano Budžet Negovanje novih modela koji će povećati broj aktivnosti u školskim salama i sportskim terenima u toku vikenda, letnjeg i zimskog raspusta, školske nedelje sporta, razvoj novih modela SPRET-a (sportsko rekreativnih takmičenja Povećan broj realizovanih programa i projekata sportskih aktivnosti MPNTR, PSSO, SSS, SŠSS,JLS Kontinuirano Budžet Jačanje saradnje škole i sportskih organizacija u cilju unapređenja školskog sporta Povećan broj realizovanih programa i projekata u saradnji sportskih organizacija i škola MPNTR, SŠSS, JLS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Donošenje plana za ostvarivanje principa „Jedan učenik – jedna sekcija” Obezbeđeni uslovi za realizaciju programa „Jedan učenik – jedna sekcija” MOS, SŠSS, JLS 2015 Budžet Unaprediti projekat „Sport u škole” Povećan broj škola i jedinica lokalne samouprave koje su se uključile u realizaciju projekta „Sport u škole” MPNTR, SŠSS, JLS 2018 Budžet Povećanje ponude sportskih sadržaja na univerzitetima Povećanje ponude vannastavnih sportskih aktivnosti na univerzitetima Povećana ponuda sportskih sekcija i vannastavnih sportskih aktivnosti studenata USSS, SSS Kontinuirano Budžet Proširenje ponude sportskih sekcija na univerzitetima i jačanje saradnje univerziteta i sportskih organizacija Broj realizovanih projekata univerziteta sa sportskim organizacijama USSS, SSS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Realizacija projekta „SOFA” – Projekat uključivanja studenata u rekreativne besplatne aktivnosti Broj studenata uključenih u projekat „SOFA” USSS,SSS Kontinuirano Budžet

POSEBAN CILJ: 7.1.1.3. Povećano učešće učenika i studenata na školskim i univerzitetskim sportskim priredbama (sportskim manifestacijama i sportkim takmičenjima) AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Unapređenje sistema školskih takmičenja kroz školska sportska takmičenja organizovana po modelu ligaških takmičenja, menjanja sportskih disciplina, polne zastupljenosti i ravnomernosti Izrađeni savremeniji i funkcionalniji sistemi sportskih školskih i univerzitetskih takmičenja MOS, MPNTR, SŠSS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Sistemom školskog sporta obezbediti socijalnu integraciju učenika sa invaliditetom Obezbeđeni uslovi za integraciju učenika sa invaliditetom u sisteme sportskih takmičenja MOS, MPNTR, PSSO, JLS, SŠSS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Proširenje obima i sadržaja zdravstvenih usluga obuhvaćenih obaveznim zdravstvenim osiguranjem Unapređen sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja MOS, MPNTR, MZ Kontinuirano Budžet Povećanje učešća studenata na sportskim studentskim takmičenjima Unapređenje sistema takmičenja u okviru studentskog sporta, uz regulisanje posebnog statusa studenata vrhunskih sportista Povećan broj studenata koji se organizovano bave sportom MOS, USSS, AVU Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Sistemom univerzitetskog sporta obezbediti socijalnu integraciju studenata sa invaliditetom Obezbeđeni uslovi za integraciju studenata sa invaliditetom u sisteme sportskih takmičenja USSS, POKS, SSIS, AVU Kontinuirano Nisu potrebna sredstva

POSEBAN CILJ: 7.1.1.4. Poboljšan stručno pedagoški rad i unapređenja institucionalna saradnja u okviru školskog i univerzitetskog sporta AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Razviti stalni sistem sertifikacije programa i projekata školskog sporta, organa i organizacija Razvijen sistem sertifikacije programa i projekata unutar školskog i univerzitetskog sporta MPNTR, SŠSS, UZSS, SU, NI, ZUOV Kontinuirano Nisu potrebna sredstva

POSEBAN CILJ: 7.1.1.5. Podstaknuto značajnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u realizaciju i unapređenje predškolskog, školskog i univerzitetskog sporta AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Određivanje nosioca predškolskog, školskog i univerzitetskog sporta na nivou JLS u cilju realizacije svih programskih aktivnosti školskog i univerzitetskog sporta Identifikovani i određeni nosioci predškolskog, školskog i univerzitetskog sporta MOS, MPNTR, ZUOV, PSSO, JLS 2017 Nisu potrebna sredstva

POSEBAN CILJ: 7.1.1.6. Poboljšano medijskog praćenje i promocija školskog i univerzitetskog sporta u cilju negovanja kulture sportskog ponašanja, fer pleja, saradnje, tolerancije i poštovanja različitosti na sportskim terenima i pored njih AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Realizovanje programa i projekata u cilju promocije fer pleja, tolerancije i poštovanja različitosti Broj realizovanih programa i projekata MOS, MPNTR, PSSO, ZUOV,JLS, SŠSS,USSS, TSS, SU Kontinuirano Budžet

POSEBAN CILJ: 7.1.1.7. Unapređene veze između škola i organizacija u oblasti sporta i podstaknuti programi u sportovima koji privlače decu i omladinu AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Realizovanje programa i projekata unapređenja sportskih aktivnosti dece i mladih u sportovima koji ih privlače Broj realizovanih programa i projekata JLS, SŠSS,USSS, TSS, NNGS, AVU Kontinuirano Budžet

7.2. POVEĆANJE OBUHVATA BAVLJENJA GRAĐANA SPORTOM KROZ RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTSKE REKREACIJE

OPŠTI CILJ 7.2.1. POVEĆAN OBUHVAT BAVLJENJA SPORTOM U SVIM SEGMENTIMA STANOVNIŠTVA POSEBNO DECE, MLADIH, ŽENA, OSOBA SA INVALIDITETOM I STARIH POSEBAN CILJ: 7.2.1.1. Podstaknuta i ojačana svest o važnosti redovne fizičke aktivnosti AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Medijska promocija redovne fizičke aktivnosti u funkciji zdravlja Medijska kampanja o potrebi fizičke aktivnosti Izrađen medijski plan za promociju fizičke aktivnosti MOS, MZ, PSSO, IJZS, JLS Kontinuirano Budžet Pokretanje portala koji povezuje vladine, nevladine i sportske organizacije koje promovišu i organizuju redovnu fizičku aktivnost Pokrenut portal MOS, PSSO, JLS,SSS 2016 Budžet

POSEBAN CILJ: 7.2.1.2. Poboljšani materijalno-tehnički uslovi u cilju dostupnosti svim građanima da se bave sportom AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i sanacija otvorenih i zatvorenih objekata za sport i rekreaciju građana Izgradnja, obeležavanje i održavanje staza za šetnju i planinarenje Broj pripremljenih i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Izgradnja TRIM staza i Staza zdravlja Broj pripremljenih i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Izgradnja javnih vežbališta na otvorenom Broj pripremljenih i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Izgradnja staza za bicikle i rolere Broj pripremljenih i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Izgradnja skejt parkova, poligona za rolere i VMH Broj pripremljenih projekata i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Izgradnja i opremanje školskih sportskih sala Broj pripremljenih projekata i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Izgradnja i opremanje otvorenih igrališta i sala za univerzitetski sport Broj pripremljenih projekata i realizovanih projekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Opremanje sportskih objekata i izrada plana korišćenja sportske infrastrukture Plan kontinuiranog opremanja spravama, rekvizitima i sitnim sportskim rekvizitima Izrađen plan i broj opremljenih sportskih objekata MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Obezbeđivanje prilaza sportskim objektima za osobe sa invaliditetom Izgrađeni prilazi MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Kontinuirano i plansko obezbeđivanje korišćenja postojeće sportske infrastrukture za realizaciju sportskih aktivnosti u oblasti sporta za sve Izrađen plan MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet

POSEBAN CILJ: 7.2.1.3. Podstaknuto značajnije uključivanje jedinica lokalne samouprave u finansiranju programskih aktivnosti iz oblasti sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Adekvatno pozicioniranje rekreativnog sporta i sporta osoba sa invaliditetom u programima razvoja sporta na nivou jedinica lokalne samouprave, kao prioriteta Izrada analizi stanja sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom na nivou JLS Urađena analiza stanja MOS, PSSO, JLS, SKGO,SSIS, SSS 2016 Budžet Izrada preporuka i utvrđivanje prioriteta za funkcionisanje sportske rekreacije u okviru programa razvoja sporta u JLS Broj izrađenih preporuka MOS, PSSO, JLS, SKGO, SSS 2016 Budžet Izrada preporuka i utvrđivanje prioriteta za funkcionisanje sporta osoba sa invaliditetom u okviru programa razvoja sporta u JLS Broj izrađenih preporuka MOS, PSSO, POKS, JLS, SKGO,SSIS 2016 Budžet Uključivanje JLS u sistemsku izradu projekata i praćenje razvoja sportske rekreacije, posebno mladih, žena, starih i osoba sa invaliditetom Broj uključenih jedinica lokalne samopprave MOS, PSSO, JLS,SSIS, SSS 2016 Budžet Razvoj neophodnih mehanizama za realizaciju planova i programa u oblasti sportske rekreacije i sporta osoba sa invaliditetom na nivou jedinica lokalne samouprave Obezbeđivanje institucionalnog kapaciteta unutar organizacija sporta za sve i sporta osoba sa invaliditetom za kvalitetno apliciranje programa i projekata Obezbeđen stručni kadar SSS,TSS, SSIS, SU 2016 Budžet

POSEBAN CILJ: 7.2.1.4. Definisani kriterijumi u okviru oblasti sportske rekreacije kroz pravilnike i unapređeni stručni potencijali s ciljem izrade kriterijuma za finansiranje ove oblasti AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Izrada programa i kriterijuma za stručnu edukaciju, licenciranje i permanentno usavršavanje Izrađeni programi MOS, PSSO, JLS, NNGS 2016 Budžet Analiza stanja u oblasti finansiranja sportske rekreacije u JLS Urađena analiza MOS, JLS, SSS 2016 Budžet Izrada kriterijuma za finansiranje sportske rekreacije Broj usvojenih odgovarajućih akata u JLS MOS, PSSO, JLS, TSS 2015 Budžet Unapređenje stručnih potencijala u sportskoj rekreaciji i sportu osoba sa invaliditetom Edukacija i licenciranje sportskih stručnjaka u sportskoj rekreaciji Broj licenciranih sportskih stručnjaka MOS, PSSO, NNGS 2016 Budžet Organizacija stručnih tribina i seminara Broj održanih stručnih seminara i tribina SSS, NNGS, TSS Kontinuirano Budžet Organizacija regionalnih, nacionalnih i međunarodnih stručnih konferencija Broj organizovanih regionalnih, nacionalnih i međunarodnih konferencija POKS, SSS, NNGS Kontinuirano Budžet Izrada plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja Urađen plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja NI 2016 Budžet

POSEBAN CILJ: 7.2.1.5. Unapređena saradnja sportske rekreacije sa školskim i univerzitetskim sportom, vrhunskim sportom, sportom u vojsci i policiji, radničkim sportom i sportom na selu, u cilju povećanja obuhvata bavljenja sportom u svim segmentima stanovništva posebno dece, mladih, žena, osoba sa invaliditetom i starih AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Saradnja sa sindikatima, JLS oko radničkog sporta Broj realizovanih programa JLS, TSS 2016 Budžet,Privredni subjekti Saradnja sa vojskom u oblasti sporta u JLS Broj aktivnosti koje su realizovane MO, JLS, TSS 2016 Budžet,Privredni subjekti Saradnja sa sistemom školskog, univerzitetskog i vrhunskog sporta na nivou JLS Broj realizovanih programa MPNTR, JLS,SŠSS,USSS, TSS 2016 Budžet,Privredni subjekti Podsticanje programa sportske rekreacije na selu Broj realizovanih programa SSS, JLS, SU, TSS 2016 Budžet, Privredni subjekti Podsticanje dece, mladih, žena i invalida na redovnu fizičku aktivnost Broj osoba uključenih u programe SSS, JLS, TSS, SU 2016 Budžet, Privredni subjekti Podsticanje programa ostvarivanja rodne i polne ravnopravnosti i omasovljenje ženskog sporta Broj realizovanih aktivnosti i procentualno unapređenja individualna zdravstvena zaštita žena MOS, OKS, SSS, IJZS, TSS 2016 Budžet,Privredni subjekti

POSEBAN CILJ: 7.2.1.6. Unapređena saradnja sa udruženjima i savezima penzionera, sportskim pokretima trećeg doba, nevladinim organizacijama i granskim sportskim savezima radi povećanja obuhvata i razvoja novih oblika i sadržaja koji su namenjeni starim osobama u funkciji održavanja zdravlja, vitalnosti i digniteta AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Podsticanje osnivanja i rada aktiva i grupa za vežbanje starih osoba pri sportskim klubovima, sportskim društvima i kulturno umetničkim društvima Broj osnovanih aktiva i realizovanih programa JLS, TSS Kontinuirano Budžet Promotivne akcije i manifestacije tipa Dan izazova, Svetski dan pešačenja, Dan bez automobila, olimpijada sporta i kulture osoba trećeg doba Broj grupa koje redovno vežbaju neku od navedenih cikličnih aktivnosti ASSS, TSS, SSS, SP, PTDS Kontinuirano Budžet

POSEBAN CILJ: 7.2.1.7. Unapređeno finansiranje razvoja sporta u Republici Srbiji kroz formiranje Fonda za razvoj sporta AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI

7.3. RAZVOJ I UNAPREĐENJE VRHUNSKOG SPORTA

7.3.1. OPŠTI CILJ: NASTAVAK OBEZBEĐIVANJA USLOVA ZA RAZVOJ VRHUNSKOG SPORTA I STVARANJE USLOVA ZA RAZVOJ PROFESIONALNOG SPORTA 7.3.1.1. POSEBAN CILJ: Podizanje kapaciteta i dalje unapređenje stručnog rada u oblasti vrhunskog sporta AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Unapređenje kompetentnosti sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu Nivo kompetentnosti i radne profesije sportskih stručnjaka i stručnjaka u sportu Usaglašenost stručnog obrazovanja i stručne osposobljenosti stručnog kadra i realnih potreba sporta MOS, AT, AVU, NSZ, NNSS, ZSMSRS, PZSMS Kontinuirano Budžet Međunarodna sportska saradnja Proširenje međunarodne sportske saradnje Broj potpisanih sporazuma o bilateralnoj sportskoj saradnji MOS, MSP, OKS, SSS Kontinuirano Budžet Dijaspora i sistem sporta Srbije Otvorenost i zainteresovanost sistema sporta za sportiste i sporske rezultate u dijaspori Broj stručnjaka iz dijaspore uključen u sistem sporta MOS, MSP, SSS, OKS Kontinuirano Budžet

7.3.1.2. POSEBAN CILJ: Stvaranje uslova za održavanje i dalje postizanje vrhunskog sportskog rezultata AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Finansiranje vrhunskog sporta Finansijski plan prema tehnologiji izgradnje vrhunskog rezultata Realizacija programskih aktivnosti u skladu sa strategijom održavanja vrhunskog rezultata MOS, PSSO, OKS, SSS, POKS Kontinuirano Budžet Vrhunski sport za prosperitetnu jedinicu lokalne samouprave, region, pokrajinu Aktivnosti i podrška klubovima sa vrhunskim sportskim rezultatom Broj klubova kojima je obezbeđena podrška MOS, AP, PSSO, NNGS, JLS Kontinuirano Budžet Međunarodna takmičenja u Republici Srbiji Prihvatanje i organizacija Broj organizovanih sportskih takmičenja MOS, PSSO, OKS, SSS, POKS, NNGS Kontinuirano Budžet, sponzori, donatori Vrhunski sportski rezultat Strateški višegodišnji plan razvoja vrhunskog sportskog rezultata kroz mere za učešće vrhunskih sportista u nacionalnim selekcijama, nacionalnim prvenstvima i profesionalnim ligama Broj osvojenih medalja na velikim međunarodnim takmičenjima MOS, NNGS, OKS, SSS, POKS Kontinuirano Budžet

7.3.1.3. POSEBAN CILJ: Unapređenje uslova za razvoj sportiste do vrhunskog rezultata AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Programi sportske pripreme Organizovanje priprema u skladu sa dinamikom očekivanih rezultata Broj organizovanih priprema NNGS, OKS, SSS, POKS Kontinuirano Budžet Razvojni programi u jedinici lokalne samouprave, regiona, pokrajine Identifikacija klubova sa kapacitetom za razvojne programe Broj klubova sa odgovarajućim kapicitetom JLS, PSSO, NNGS, OKS, SSS, POKS, SK Kontinuirano Budžet Identifikacija i sistemska podrška i finansiranje programa sportskih klubova koji ostvaruju rezultate na međunarodnom nivou takmičenja Broj klubova uključenih u sistem JLS, PSSO, NNGS, OKS, SSS, POKS, SK Kontinuirano Budžet Permanentna podrška sportskim klubovima u ostvarenju i realizaciji planova razvoja od strane nadležnih nacionalnih granskih saveza Broj podržanih sportskih klubova JLS, PSSO, NNGS, OKS, SSS, POKS, SK Kontinuirano Budžet Umanjenje administrativnih i drugih taksi od strane Nacionalnih granskih saveza ka sportskim klubovima Doneta sportska pravila i akta kojima se umanjuju takse koje plaćaju sportski klubovi pri obavljanju sportskih aktivnosti i delatnosti NNGS, OKS, SSS, POKS Kontinuirano Budžet Tranzicija perspektivnih sportista juniora – kadeta u višu kategoriju Detektovanje i podrška perspektivnih sportista juniora – kadeta – u višu kategoriju. Broj programskih aktivnosti sa ciljem efikasne tranzicije u višu kategoriju NNGS, SU, JLS, PSSO Kontinuirano Budžet

7.3.1.4. POSEBAN CILJ: Definisana i unapređena oblast profesionalnog sporta AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Tranzicija vrhunskih juniora prema profesionalnom sportu Uspostavljanje sistema finansiranja mladih profesionalnih sportista u nacionalnim selekcijama i profesionalnim klubovima Broj vrhunskih juniora u profesionalnom sportu MOS, PSSO, NNGS, OKS, SSS, POKS Kontinuirano Budžet

7.4. RAZVOJ I UNAPREĐENJE SPORTSKE INFRASTRUKTURE

OPŠTI CILJ 7.4.1. RAZVIJENA SPORTSKA INFRASTRUKTURA 7.4.1.1. POSEBAN CILJ: Uspostavljena potpuna baza podataka, odnosno evidentirano i evaluirano postojeće stanja sportske infrastrukture AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Istraživanje o stanju sportske infrastrukture u Republici Srbiji Formirati radnu grupu za pripremu i praćenje sprovođenja istraživanja Formirana radna grupa MOS, ZSMSRS,SSS, OKS, SKGO, AP, PSSO 2015 Budžet Definisanje istraživačkog postupka i parametara za utvrđivanje realne slike postojećeg stanja sportske infrastrukture u Republici Srbiji Definisan istraživački postupak MOS, ZSMSRS, SSS, OKS, SKGO, JLS, PSSO 2015 Budžet Prikupljanje i obrada podataka Izveštaj sa zaključkom o izvršenom istraživanju MOS, ZSMSRS,Partneri 2017 Budžet Kategorizacija sportskih objekata Rangiranje sportskih objekata Objavljeni podaci o izvršenom rangiranju sportskih objekata MOS, ZSMSRS  Kontinuirano Budžet Utvrđivanje sportskih objekata od nacionalnog značaja Formiranje radne grupe za pripremu uredbe kojom se bliže uređuju uslovi, kriterijumi i način sticanja, odnosno oduzimanja statusa sportskog objekta od nacionalnog značaja Formirana radna grupa MOS, ZSMSRS, SSS, OKS 2015 Budžet Donošenje odgovarajućeg akta kojim se bliže uređuju uslovi, kriterijumi i način sticanja, odnosno oduzimanja statusa sportskog objekta od nacionalnog značaja Donet akt MOS, VRS 2015 Budžet Formiranje radne grupe za pripremu akta i liste predloga za utvrđivanje sportskih objekata od nacionalnog značaja Formirana radna grupa i pripremljena lista predloga MOS, ZSMSRS, SSS, OKS 2015 Budžet Donošenje akta kojim sportski objekat stiče status sportskog objekta od nacionalnog značaja Donet akt o sticanju statusa sportskog objekta od nacionalnog značaja MOS, VRS 2016 Budžet

7.4.1.2. POSEBAN CILJ: Sistemski planirana, rekonstruisana i izgrađena sportska infrastruktura AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI Kontinuirano RESURSI Analiziranje potreba za brojem i strukturom sportskih objekata u RS Razmatranje i usvajanje predloga za izgradnju objekata na osnovu analiza postojećeg stanja i predloga nadležnih institucija i zainteresovanih strana (ministarstva, JLS, granskih saveza, AP, pokrajinskih sekretarijata) Izveštaj o potrebama i strukturi sportskih objekata MOS, PSSO, OKS, SSS, ZSMSRS Kontinuirano Budžet i usluge drugih službi Unapređenje regulative u oblasti prostornog planiranja i projektovanja sa aspekta sportske infrastrukture Pokretanje inicijative za definisanje plana mreže sportskih objekata kao sastavnog dela planskog dokumenta i izrada kriterijuma za projektovanje sportskih objekata Pokrenuta inicijativa MOS, NNGS 2016 Budžet Kreiranje programa izgradnje sportskih objekata, uključujući prioritetno i završetak započetih sportskih objekata Pripremiti program izgradnje sportskih objekata Pripremljen program MOS, PSSO, JLS, OKS, SSS, ZSMSRS Kontinuirano Budžet Planiranje potrebnih finansijskih sredstava Izraditi finansijske planove Usvojeni finansijski planovi MOS, PSSO, JLS Kontinuirano Budžet Sprovođenje programa izgradnje sportskih objekata Realizovati program izgradnje sportskih objekata Realizovan program MOS, JLS Kontinuirano Budžet Evaluacija programa izgradnje sportskih objekata Izveštaj o realizaciji programa MOS, PSSO, JLS i partneri Kontinuirano Budžet Unapređenje postupka za realizaciju projekata Pokretanje inicijativa kod Inženjerske komore Srbije za podizanje kvaliteta inženjerskih usluga u postupku pripreme i realizacije izgradnje (projektantske usluge, usluge vršenja tehničke kontrole, vršenje usluga izvođenja radova, stručnog nadzora, tehničkog pregleda i sl.) Pokrenute inicijative MOS 2016 Budžet

8. OSTALI CILJEVI

8.1. PODIZANJE KAPACITETA SPORTA NA SVIM NIVOIMA VLASTI

8.1.1. OPŠTI CILJ: USPOSTAVLJEN KOZISTENTAN SISTEM UPRAVLJANJA I FINANSIRANJA SISTEMA SPORTA U REPUBLICI SRBIJI, PERMANENTNA EDUKACIJA, UKLJUČIVANJE VIŠE U SISTEM SPORTA ŽENA, MARGINALIZOVANIH GRUPA, VOLONTERA 8.1.1.1. POSEBAN CILJ: Povećani kapaciteti organizacija u oblasti sporta za programsko finansiranje njihove aktivnosti i delatnosti iz javnih prihoda (planiranje, realizacija, kontrola) AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Izrada Uputstva za izveštavanje o realizovanom programu Izrađeno Uputstva za izveštavanje o realizovanom programu MOS, SSS, OKS, ZSMSRS Jun 2015 Nisu potrebna sredstva Podizanje kapaciteta teritorijalnih sportskih saveza i sportskih organizacija (klubova) koji se finansiraju u Autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave u oblasti planiranja, programiranja, praćenja, realizacije i izveštavanja za programe saveza sredstvima iz budžeta Organizacija stručnih skupova i seminara u oblasti planiranja, programiranja, praćenja, realizacije i izveštavanja za programe finansiranih sredstvima iz budžeta Broj organizovanih stručnih skupova i seminara i broj edukovanih učesnika edukacija MOS, PSSO, JLS, SSS, OKS, ZSMSRS, PZSMS Kontinuirano Budžet Analiza stanja i finansiranja sporta u jedinicama lokalne samouprave Izrađena Analiza ZSMSRS, PZSMS, JLS, SKGO, SSS Januar 2015 Nisu potrebna sredstva Izrada Priručnika o finansiranju sporta u jedinicama lokalne samouprave Izrađen Priručnik o finansiranju u jedinicama lokalne samouprave MOS, SSS, OKS, ZSMSRS, PZSMS 2015 Nisu potrebna sredstva Pravljenje liste dobrih i loših primera finansiranja sporta u JLS i poštovanja kriterijuma za finansiranje Izrađena lista dobrih i loših primera finansiranja sporta u JLS i poštovanja kriterijuma za finansiranje MOS, PSSO, JLS, SSS,OKS,ZSMSRS, PZSMS 2015 Nisu potrebna sredstva Analizirati programe razvoja sporta na teritoriji jedinica lokalne samouprave u segmentu finansiranja programa Izrađena analiza programe razvoja sporta na teritoriji jedinica lokalne samouprave u segmentu finansiranja programa MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS 2015 Nisu potrebna sredstva Inicirati izmene i dopune Zakona o javnim nabavkama Nakon analize efekata važećeg Zakona o javnim nabavkama inicirati izmene i dopune Izrađena analiza efekata Zakona o javnim nabavkama i inicirane izmene istog zakona MOS, SSS, OKS,ZSMSRS 2015 Nisu potrebna sredstva

8.1.1.2. POSEBAN CILJ: Unapređeno praćenje i kontrola finansijskih tokova organizacija u oblasti sporta koja se finansiraju iz budžeta Republike Srbije AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Priprema budžeta za rad Analitičkog centra Pripremljen budžeta za rad Analitičkog centra MOS, SSS, OKS,ZSMSRS 2016 Budžet Nabavka materijalno tehničkih sredstava za rad Analitičkog centra Nabavljena materijalno tehnička sredstva za rad Analitičkog centra MOS, SSS, OKS,ZSMSRS 2016 Budžet Odabir zaposlenih na poslovima analitike Odabrani zaposlenih na poslovima analitike MOS, SSS, OKS,ZSMSRS 2016 Budžet Rad Analitičkog centra sa predlozima za promene u sistemu sporta u Republici Srbiji Urađeni predlozi Analitičkog centra sa predlozima za promene u sistemu sporta u Republici Srbiji MOS, SSS, OKS,ZSMSRS 2016 Budžet

8.1.1.3. POSEBAN CILJ: Izrađen softver kojim će se pratiti finansijski tokovi sportskih organizacija u Republici Srbiji – korisnika budžetskih sredstva iz svih izvora budžetskog finansiranja AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Analiza iskustava iz sveta Urađena analiza dobre prakse MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS, PZSMS 2016 Nisu potrebna sredstva Izrada softvera i njegova implementacija u celokupnom sistemu sporta od Republike do jedinica lokalne samouprave Izrađen softver i implementiran na celokupnom sistemu sporta u Republici Srbiji od Republike do jedinice lokalne samouprave MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS, PZSMS 2016 Budžet Obezbeđivanje servera i potrebne opreme za primenu softvera Obezbeđen server i potrebne opreme za primenu softvera MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS, PZSMS 2016 Budžet

8.1.1.4. POSEBAN CILJ: Povećani kapaciteti organizacija u oblasti sporta za apliciranje ka fondovima Evropske Unije i drugim pristupnim fondovima AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Korišćenje pristupnih fondova ( Erasmus +, IPA, pogranična saradnja..) Učešće organizacija na međunarodnim konkursima Broj dobijenih grantova iz međunarodnih fondova, broj realizovanih projekta i broj uspešno realizovanih i opravdanih projekata Svi činioci sistema sporta u Republici Srbiji Kontinuirano Delimično budžet dok ne otpočne realizacija dobijenih grantova

8.1.1.5. POSEBAN CILJ: Unapređenje stručnosti i kapaciteta sportskih organizacija za pisanje projekata i ponuda ka sponzorima i donatorima AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI

8.1.1.6. POSEBAN CILJ: Usvojene kategorizacije sportskih organizacija u jedinicama lokalne samouprave AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Simulacija ponuđenih rešenja za kategorisanje u realnim uslovima Izvršena simulacija i urađena analiza dobijenih rezultata u odnosu na predložene kriterijume za bodovanje JLS, SSS, TSS, SKGO 2016 Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada akata za kategorisanje sportskih organizacija u JLS Izrađena odgovarajuća akta JLS 2016 Nisu potrebna dodatna sredstva

8.1.1.7. POSEBAN CILJ: Permanentno praćenje i analiza odnosa ostvarenih sportskih rezultata u odnosu na uložena sredtsva iz budžeta i drugih izvora finansiranja AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Analiza postignutih sportskih rezultata Izrađena analiza postignutih sportskih rezultata MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS, PZSMS 2016 Nisu potrebna dodatna sredstva Komparativna analiza dobijenih rezultata Izrađena komparativna analiza dobijenih rezultata MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS, PZSMS 2016 Nisu potrebna dodatna sredstva Izrada plana finansiranja za narednu godinu na osnovu dobijenih rezultata Izrađen plan finansiranja za narednu godinu na osnovu dobijenih rezultata MOS, PSSO, SSS, OKS,ZSMSRS, PZSMS 2016 Nisu potrebna dodatna sredstva

8.1.1.8. POSEBAN CILJ: Usvojeni planovi razvoja sporta u jedinicama lokalne samouprave AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI

8.1.1.9. POSEBAN CILJ: Usvojeni planovi razvoja grane sporta od strane nadležnog nacionalnog saveza AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI

8.1.1.10. POSEBAN CILJ: Uključen veći broja žena, marginalizovanih grupa i volontera u sistem sporta u Republici Srbiji AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Izrada Strategije razvoja volonterskog pokreta u Republici Srbiji Objedinjavanje svih volonterskih grupa i formiranje jedinstvene baze podataka Napravljena jedinstvena baza podataka i oformljen jedinstveni tim volonterske mreže MOS, SSS, OKS,ZSMSRS Kontinuirano Budžet

8.2. STRUČNO I NAUČNO – ISTRAŽIVAČKI RAD U SPORTU I INFORMACIONIM SISTEMIMA

8.2.1. OPŠTI CILJ: UNAPREĐEN STRUČNI I NAUČNO-ISTRAŽIVAČKI RAD U SPORTU I INFORMACIONIM SISTEMIMA 8.2.1.1. POSEBAN CILJ: Unapređen stručni rad u sportu AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Usvojiti nacionalne kriterijume za sportske trenere Usvojeni nacionalni kriterijumi za sportske trenere pri nacionalnim granskim savezima MOS, NNGS, OKS, SSS, POKS 2016 Nisu potrebna sredstva Implementiranje nadzora nad stručnim radom u sportu Implementirati pravilnik o nadzoru nad stručnim radom u sportu u sportsku praksu Broj izvršenih nadzora ZSMSRS, PZSMS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva

8.2.1.2. POSEBAN CILJ: Unapređen naučnoistraživački rad u sportu AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Kreiranje akcionog plana formiranja web portal Kreiran akcioni plan formiranja web portala MOS, AVU, ZSMSRS, SSS 2017 Nisu potrebna sredtsva Realizovanje naučno istraživačkih i istraživačko razvojnih programa i projekata u oblasti sporta Koncipiranje, odobravanje i realizovanje naučno istraživačkih i istraživačko razvojnih programa koji su od opšteg interesa za razvoj sporta u Republici Srbiji Broj realizovanih programa i projekata MOS, MPNTR, AVU, OKS, SSS, NNSS, ZSMSRS kontinuirano Budžet

8.2.1.3. POSEBAN CILJ: Podizanje kapaciteta Zavoda za sport i medicinu sporta Republike Srbije i pokrajinskih zavoda za sport i medicinu sporta, uz povezivanje sa visokoškolskim ustanovama AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSIRIZICI

8.2.1.4. POSEBAN CILJ: Unapređeni informacioni sistemi u sportu AKTIVNOSTI MERE/ZADACI INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Kreiranje akcionog plana formiranja web portal Usvojen akcioni plan formiranja web portala MOS, AVU, ZSMSRS, SSS 2016 Nisu potrebna sredstva Implementacija akcionog plana i formiranje web portala Aktivan web portal MOS, AVU, ZSMSRS, SSS 2016 Nisu potrebna sredstva

8.3. MEĐUNARODNA SPORTSKA SARADNJA I SPORT U DIJASPORI

8.3.1. OPŠTI CILJ: UNAPREĐENA MEĐUNARODNA SPORTSKA SARADNJA I SPORT U DIJASPORI 8.3.1.1. POSEBNI CILJ: Izrađena nacionalna platforma za međunarodnu saradnju i razvoj sporta u dijaspori AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Unapređenje struktura za pravilnu koordinaciju sportske saradnje na međunarodnom nivou i u dijaspori Nacionalna platforma za međunarodnu saradnju i razvoj sporta u dijaspori Usvojena platforma i njena primena od svih identifikovanih i zaduženih činilaca za afirmaciju nacionalne politike MOS, MSP, SSS, OKS, NNGS Kontinuirano Budžet

8.4. SPORT U VOJSCI

8.5.1. OPŠTI CILJ: UNAPREĐEN SPORT U VOJSCI 8.5.1.1. POSEBAN CILJ: Ustrojena normativna struktura u oblasti sporta u Vojsci AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Izrada izmene i dopune Uputstva o sportskim takmičenjima u VS Usvojene izmene i dopune ili izrađeno novo Uputstvo MO 2016 Nisu potrebna sredstva Izrada izmene i dopune Uputstva o fizičkoj obuci u VS Usvojene izmene i dopune ili izrađeno novo Uputstvo MO 2016 Nisu potrebna sredstva Izrada izmene i dopune Normativa pokretnih stvari za obuku trajnih i potrošnih vrednosti u VS Usvojene izmene i dopune ili izrađeno novi Normativ MO 2016 Nisu potrebna sredstva Kategorizacija vojnih sportista i sportskih stručnjaka u MO i VS Usvojeni Kriterijumi za kategorizaciju MO, MOS, OKS, SSS, ZSMSRS 2016 Nisu potrebna sredstva  Dopuna regulative o napredovanju u vojnoj karijeri i nagrađivanju sportista Izrađeni kriterijumi MO 2016 Nisu potrebna sredstva Dopuna Pravilnika o ishrani u VS koja se odnosi na specifičnu ishranu sportista Donet nov Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika ili donet nov Pravilnik MO 2016 Nisu potrebna sredstva 

8.5.1.2. POSEBAN CILJ: Usklađena organizaciona stuktura vojnog sporta AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Preformiranje organizacijske celine koja se na nivou MO bavi vojnim sportom Objedinjavanje Odseka za vojni sport i sportskog voda VA MO 2015 Nisu potrebna sredstva  Definisanje osnovnih funkcija i nadležnosti OC koje se bave vojnim sportom. Razgraničenje nadležnosti sistematizacijom MO 2015 Nisu potrebna sredstva  

8.5.1.3. POSEBAN CILJ: Razvijen sistem međunarodnog sporta u okviru CISM AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Razvoj reprezentativnog vojnog sporta učešćem vrhunskih sportista na međunarodnim i domaćim takmičenjima Sklapanje Ugovora sa MO (VA) o zapošljavanju vrhunskih sportista u sportskom vodu VA MO, MOS, OKS, SSS, NNGS 2015 – 2018  Budžet 

8.5.1.4. POSEBAN CILJ: Integrisan vojni i civilni sport AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Učešće VS u civilnim (ligaškim) takmičenjima Formiranje klubova VS MO, NNGS 2015 Budžet  Razmena sportskih iskustava Organizovanje zajedničkih kampova MO, NNGS 2015 – 2018 Budžet 

8.5.1.5. POSEBAN CILJ: Unapređen sistem obrazovanja u oblasti sporta u Vojsci AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Unapređenje sistema obrazovanja stručnog i naučnog kadra u oblasti vojnog sporta Formiranje radne grupe za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu u MO i VS Formirana radna grupa za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu u MO i VS MO, MOS, VS, MPNTR, SSS, AVU 2015 Nisu potrebna sredstva   Organizacija i učešće na konferencijama naučnim skupovima i simpozijumima Broj događaja, učesnika, broj objavljenih radova MO, MOS, VS, MPNTR, SSS, AVU 2015 – 2018 Budžet   Sprovođenje primenljivih istraživanja u oblasti vojnog sporta Broj projekata i istraživanja, broj doktorskih i magistarskih radova MO, MOS, VS, MPNTR, SSS, AVU 2015 – 2018 Budžet   Učešće nastavno-naučnog kadra u praksi i stručnog kadra iz prakse u nastavi. Broj događaja, učesnika, broj objavljenih radova MO, MOS, VS, MPNTR, SSS, AVU 2015 – 2018 Budžet   Izrada analize i predloga preporuka za unapređenje obrazovanja i nauke u sportu u MO i VS Izrađena analiza i podneseni predlozi MO, MOS, VS, MPNTR, SSS, AVU 2015 Nisu potrebna sredstva  

8.5.1.6. POSEBAN CILJ: Razvijena sportska medicina u Vojsci AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Uspostavljanje katedre za poslediplomske studije iz medicine sporta na VMA Edukacija specijalista medicine sporta kroz doktorske studije Broj objavljenih radova u međunarodnim časopisima i broj odbranjenih doktorata VMA, MF u Beogradu i Kragujevcu 2016 Budžet Razvoj naučnoistraživačkog rada iz oblasti fiziologije napora i dijetetike, kao i antidopinga Povezivanjem različitih celina VMA sa istraživačkim centrima u zemlji i svetu Broj objavljenih radova u inostranim časopisima VMA, MF u Beogradu i Kragujevcu, ADAS 2015 – 2018 Budžet

8.5.1.7. POSEBAN CILJ: Ostvarena rodna i polna ravnopravnost žena u oblasti sporta u Vojsci Srbije AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSIRIZICI Proglašenje dana ženskog sporta u VS Dan ženskog sporta u VS priznat i unet u planove MO, SSS 2015 – 2018 Nisu potrebna sredstva  Organizacija i učešće na takmičenjima „Sport i mir” i priredbama „Žene i sport” Broj događaja, sportista, broj zemalja učesnica MO, SSS 2015 – 2018 Budžet Unapređivanje bezbednosti, zdravstvene i socijalne zaštite žena u ženskom sportu u VS Izrada analize o uslugama sportske medicine, vodiča i jedinstvene evidencije lekarskih pregleda MO 2015 – 2018 Nisu potrebna sredstva  Posebno finansiranje programa za učešće žena u sportu Predviđena i utrošena finansijska sredstva MO, MOS, SSS 2015 – 2018 Budžet  

8.5. SPORT U POLICIJI

8.5.1. OPŠTI CILJ: UNAPREĐEN SPORT U POLICIJI 8.5.1.1. POSEBAN CILJ: Ojačani kapacitet zaposlenih u MUP–u da kroz učešće u sportskim aktivnostima doprinesu razvoju sistema sporta u Srbiji AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Obezbediti učešće zaposlenih u MUP-u sportskim aktivnostima i sportskim nacionalnim i međunarodnim manifestacijama Ohrabriti zaposlene u MUP-u za učešće u sportskim aktivnostima i sportskim manifestacijama Broj žena i muškaraca, zaposlenih u MUP-u koji učestvuju u organizovanim sportskim aktivnostima i manifestacijama MOS, MUP Kontinuirano Budžet

8.5.1.2. POSEBAN CILJ: Postignut potreban nivo stručnih znanja, veština i sposobnosti koje doprinose uspešnom radu pripadnika MUP-a AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Pripremiti Memorandum o saradnji po pitanju edukacije između MUP-a i određenih granskih sportskih saveza Potpisan memorandum o saradnji po pitanju edukacije između MUP-a i određenih granskih sportskih saveza MOS, MUP, NSS, AVU Kontinuirano Budžet

8.5.1.3. POSEBAN CILJ: Ojačan kapacitet sportskih saveza i klubova iz oblasti sporta na vodi, pod vodom i alpinizma za njihovo obučavanje i uključivanje u sistem zaštite i spasavanja u Republici Srbiji AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Definisati sportske saveze i klubove kao osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje, a koji se bave sportovima na vodi i pod vodom i planinarskim sportovima i njihovo uključivanje u sistem zaštite i spasavanja Formirati radnu grupu za izradu predloga saveza i klubova koji su osposobljeni za zaštitu i spasavanje, koje će Vlada odrediti svojom odlukom Usvojen akt Vlade kojom se određuju sportski savezi i klubovi iz oblasti sportova na vodi, pod vodom i alpinizma kao osposobljena pravna lica za zaštitu i spasavanje VRS, MOS, MUP, SSS Poslednji kvartal 2014. godine Budžet Izraditi i usvojiti plan i programa obučavanja sportskih klubova koji se bave sportovima na vodi i pod vodom, planinarskim sportovima i njihovo eventualno uključivanje u specijalizovane jedinice civilne zaštite Formiranje radne grupe za izradu plana o programu obučavanja Usvojen plan i program obučavanja sportskih klubova za zaštitu i spasavanje MUP, MOS, SSS, NNGS Prvi kvartal 2015. godine Budžet Programirati budžetska sredstava za opremanje i obučavanje sportskih saveza i klubova koji su uključeni u sistem zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama Određivanje sportskih saveza za koje će se izdvajati posebna sredstva za jačanje kapaciteta u obuci i opremanju Određeni sportski savezi i izvršeno budžetiranje njihovog opremanja i obučavanja MUP, MOS, SSS, NNGS Prvi kvartal 2015-te godine Budžet

8.6. SPORTKI TURIZAM I PARTNERSTVO IZMEĐU SPORTA I ŽIVOTNE SREDINE

8.6.1. OPŠTI CILJ: UNAPREĐEN ODNOS SPORTA I TURIZMA I ŽIVOTNE SREDINE 8.6.1.1. POSEBAN CILJ: Podstaknute i ojačane veza sporta i turizma i životne sredine AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Permanentno usavršavanje sportskih i turističkih radnika za iskorišćavanje potencijala sportskog turizma Broj održanih seminara i zajedničkih akcija i manifestacija MOS, MP, PSSO, SSS 2018 Nisu potrebna sredstva Uspostavljanje saradnje između javnog, privatnog i nevladinog sektora u cilju unapređenja odnosa sporta i turizma u Republici Srbiji Broj uspešno realizovanih zajedničkih projekata, definisani ključni stejkholderi sportskih događaja MOS, MP, PSSO, JLS, SSS 2018 Nisu potrebna sredstva Poboljšanje infrastrukture sportsko turističkih objekata za potrebe sportista i turista, koji se bave aktivnim turizmom Broj izgrađenih i renoviranih objekata MOS, PSSO, JLS 2018 Budžet   Promocija sportskog turizma u Republici Srbiji Broj realizovanih kampanja MOS, MP, MKI, PSSO, SSS 2018 Nisu potrebna sredstva Poboljšanje efikasne energetske efikasnosti sportskih objekata Negovati održivi razvoj sportsko rekreativne infrastrukture po pitanjima očuvanja energije i očuvanja životne sredine Broj energetsko efikasnih objekata MOS, MPZŽS, MGSI 2018 Nisu potrebna sredstva

8.7. MEDIJI U SPORTU

8.7.1. OPŠTI CILJ: UNAPREĐENA ULOGA I ODGOVORNOST MEDIJA ZA RAZVOJ SPORTA 8.7.1.1. POSEBAN CILJ: Medijska promocija sporta kao zdravog način života i motivacija građana za bavljenje rekreativnim aktivnostima AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Medijska promocija sporta, posebno domaćeg sporta, kao zdravog način života i motivacija građana za rekreativno bavljenje sportom Podrška medijskim projektima iz oblasti sporta Broj podržanih projekata, broj podržanih medijskih sadržaja i broj direktnih i indirektnih korisnika MOS, MZ, IJZS , PSSO Kontinuirano Budžet Omogućena ravnomerna dostupnost medijskih sadržaja iz oblasti sporta na celoj teritoriji zemlje Distribuirani sadržaji na celoj teritoriji zemlje posebno u manje razvijenim područjima MOS, MKI Kontinuirano Budžet Unapređenje sportskih emisija na javnim medijskim servisima Rejting emisija REM, JMS,MKI Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Poboljšanje medijskog praćenja i bavljenja sportom, uključujući i školski sport, u cilju negovanja kulture sportskog ponašanja, fer pleja, saradnje, tolerancije i poštovanja različitosti na sportskim terenima i pored njih Broj podržanih projekata, broj podržanih medijskih sadržaja i broj direktnih i indirektnih korisnika MOS, RRA, JMS, PSSO Kontinuirano Budžet

8.7.1.2. POSEBAN CILJ: Stručno usavršeni sportski novinari AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVIAKTIVNOSTI RESURSI Afirmacija pozitivnog informisanja Broj održanih aktivnosti i broj uključenih novinara MOS, UN Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Izveštavanje sa sportskih događaja po kriterijuma svetskih sportskih asocijacija (FIFA, UEFA…) Pripremljene izmene i dopune Zakona o sportu koje omogućavaju donošenje odgovarajućih akata MOS, UN 2016 Nisu potrebna sredstva Ažuriranje internet sajtova sportskih saveza Broj ažuriranih sajtova MOS, NNGS Kontinuirano Budžet Ažuriranje informacija o projektu RIO 2016 Broj ažuriranih informacija MOS, OKS, NNGS 2016 Nisu potrebna sredstva

8.7.1.3. POSEBAN CILJ: Podignuta svest građana o pozitivnim vrednostima sporta AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Popularizovanje malih sportskih klubova i manje popularnih sportova putem medija Broj emitovanih priloga, interesovanje javnosti za sportske događaje (a da nisu od nacionalnog značaja) JMS, NNGS, mediji Kontinuirano Budžet Promocija omladinskih sportskih klubova Broj emitovanih priloga, interesovanje javnosti za sportske događaje (a da nisu od nacionalnog značaja) JMS, NU, mediji Kontinuirano Budžet Promocija primera dobre prakse Broj emitovanih priloga, interesovanje javnosti za primere (a da nisu od nacionalnog značaja) MOS, JMS, UN, mediji Kontinuirano Nisu potrebna sredstva

8.8. NEGATIVNE POJAVE U SPORTU

8.8.1 OPŠTI CILJ: UNAPREĐENE MERE ZA SPREČAVANJE SVIH NEGATIVNIH POJAVA U SPORTU (NASILJE, DOPING, NAMEŠTANJE MEČEVA, NELEGALNO KLAĐENJE) 8.8.1.1. POSEBAN CILJ: Uspostavljen mehanizam za doslednu primenu Nacionalne strategije za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja gledalaca na sportskim priredbama za period 2014- 2018 AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Sprovođenje Nacionalne strategija za borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama za period od 2013. do 2018. godine Sprovođenje aktivnosti predviđene Akcionim planom Nacionalne strategije Realizovane aktivnosti iz Akcionog plana Nacionalne strategije Svi društveni subjekti U skladu sa rokovima iz Akcionog plana U skladu sa resurima iz Akcionog plana 

8.8.1.2. POSEBAN CILJ: Unapređeni mehanizmi za borbu protiv manipulacija na sportskim takmičenjima AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Učešće u radu Radne grupe Saveta Evrope za izradu Nacrta međunarodne konvencije za borbu protiv manipulacija na sportskim takmičenjima Sagledavanje predloga teksta međunarodne konvencije Broj datih predloga i sugestija MOS, MF, MUP U skladu sa rokovima Saveta Evrope Budžet Ratifikacija Konvencije Sprovođenje procedura u vezi sa ratifikacijom Ratifikovana međunarodna konvencija VRS, NS 1 godina nakon usvajanja Konvencije u savetu Evrope Nisu potrebna sredstva  Sprovođenje Zakona o ratifikaciji Konvencije Usklađivanje propisa, stvaranje institucionalnih okvira, uspostavljanje kanala za razmenu informacija Usklađeni propisi, stvoreni institucionalni okvir i uspostavljeni kanali za razmenu informacija VRS, NS, nadležna Ministarstva, NNGS 1 godina nakon ratifikovanja Konvencije Nisu potrebna sredstva 

8.8.1.3. POSEBAN CILJ: Unapređen normativni i organizacioni okvir kojim se reguliše i obezbeđuje sprečavanje dopinga u sportu AKTIVNOSTI MERE INDIKATORI AKTIVNOSTI ODGOVORNA INSTITUCIJA I PARTNERI ROKOVI AKTIVNOSTI RESURSI Povećanje broja doping kontrola i dovođenje na godišnji nivo sličan onome koji imaju druge države sličnog broja stanovnika i veličine, uz zadržavanje kvaliteta rada Uključivanje sportskih saveza u finansiranje doping kontrola Broj uključenih sportskih saveza MOS, ADAS, NNGS Kontinuirano Budžet  Nastavak razvoja sistema „inteligentnog testiranja“ Izrađen sistem i plan testiranja ADAS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Nastavak i jačanje antidoping edukacije Održavanje postignutog nivoa od 30-50 antidoping edukativnih predavanja godišnje Broj održanih predavanja ADAS, NNGS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Nastavak uslovljavanja dobijanja stipendije MOS sa prisustvovanjem na 2 antidoping edukacije u toku godine Broj sportista koji su dobili stipendije i broj obuka koji su pohađali MOS, ADAS, NNGS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Nastavak stručnog usavršavanja kadrova i jačanje znanja na polju sportske medicine Broj sprovedenih obuka i broj učesnika obuke ADAS, NNGS Kontinuirano Nisu potrebna sredstva Obezbeđivanje adekvatnih uslova za rad antidoping agencije Obezbeđivanje odgovarajućih prostorija za rad Antidoping agencije Republike Srbije Obezbeđen adekvatan prostor MOS  2015 Nisu potrebna sredstva Donošenje podzakonskih akata i akata koje donosi Antidoping agencija Republike Srbije iz Zakona o sprečavanju dopinga u sportu Priprema i usvajanje akata predviđenih Zakonom o sprečavanju dopinga u sportu Doneta akta MOS, ADAS mart 2015 Nisu potrebna sredstva

SKRAĆENICE

AVU Akreditovane visokoškolske ustanove ADAS Antidoping agencija Republike Srbije ASSS Asocijacija sport za sve Srbije AT Asocijacije trenera AP Autonomna pokrajina VRS Vlada Republike Srbije VA Vojna akademija VMA Vojno medicinska akademija VS Vojska Srbije DZ Domovi zdravlja EU Evropska unija (European Union) ZSMSRS Zavod za sport i medicinu sporta Republike Srbije ZUOV Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja IPA Evropski pristupni fond IJZS Institut za javno zdravlje Srbije JMS Javni medijski servisi JLS Jedinica lokalne samouprave MOK Međunarodni Olimpijski komitet (International Olympic Committee) MPK Međunarodni Paraolimpijski komitet (International Paralympic Committee) MZ Ministarstvo zdravlja MKI Ministarstvo kulture i informisanja MO Ministarstvo odbrane MOS Ministarstvo omladine i sporta MP Ministarstvo privrede MPNTR Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja MSP Ministarstvo spoljnih poslova MTTT Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija MUP Ministarstvo unutrašnjih poslova MF Ministarstvo finansija MGSI Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture NSZ Nacionalna služba za zapošljavanje NNGS Nadležni nacionalni granski savezi NNSS Nadležni nacionalni sportski savez NI Naučne institucije OKS Olimpijski komitet Srbije POKS Paralimpijski komitet Srbije PZSMS Pokrajinski zavod za sport i medicinu sporta PSSO Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu PKS Privredna komora Srbije PTDS Pokret trećeg doba Srbije REM Regulatorno telo za elektronske medije RTS Radio televizija Srbije SŠSS Savez za školski sport Srbije SP Savezi penzionera SE Savet Evrope SK Sportski klubovi SSIS Sportski savez invalida Srbije SSS Sportski savez Srbije SKGO Stalna konferencija gradova i opština SU Strukovna udruženja TSS Teritorijalni sportski savezi TOS Turistička organizacija Srbije UN Udruženja novinara USSS Univerzitetski sportski savez Srbije CISM Internacionalni savet za vojni sport

Ostavite komentar