Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

REPUBLIKA SRBIJA

V L A D A

KANCELARIJA ZA LJUDSKA I

MANJINSKA PRAVA

AKCIONI PLAN ZA PRIMENU

STRATEGIJE PREVENCIJE I

ZAŠTITE OD DISKRIMINACIJE

za period od 2014. do 2018. godine

Beograd, oktobar 2014. godine

AKCIONI PLAN

za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine

I. UVOD

Donošenjem Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije (u daljem tekstu: Strategija) Republika Srbija se opredelila za sistemsku izgradnju institucionalnog i zakonodavnog okvira kao i mehanizama borbe protiv diskriminacije. Strategija predstavlja srednjoročni strateški dokument koji sadrži ciljeve koji će se realizovati u narednih pet godina.

Okvir za sprovođenje strateških ciljeva preciziran je kroz Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine (u daljem tekstu: Akcioni plan), koji će omogućiti realizaciju ciljeva i mera utvrđenih Strategijom, i sistemski nadzor nad njenim sprovođenjem. Akcionim planom predviđene su konkretne mere i aktivnosti neophodne za realizaciju strateških ciljeva, rokovi, odgovorni subjekti i resursi za realizaciju. Takođe, definisani su i pokazatelji ispunjenosti aktivnosti, na osnovu kojih će se pratiti stepen njihove realizacije, kao i pokazatelji za procenu uspešnosti postavljenih ciljeva. U vršenju nadzora nad sprovođenjem Strategije, Kancelarija za ljudska i manjinska prava koristiće isključivo indikatore ispunjenosti aktivnosti. Dokumenti i ostali materijali koji se u okviru ovih indikatora navode, dostavljaju se Kancelariji za ljudska i manjinska prava kao dokaz da su aktivnosti realizovane.

II. SKRAĆENICE, OPŠTE NAPOMENE, MEHANIZAM PRAĆENJA I SREDSTVA ZA REALIZACIJU

2.1. SKRAĆENICE

VKS – Vrhovni kasacioni sud

VSS – Visoki savet sudstva

DVJ – Državno veće tužilaca

ZVKOV – Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja

ZNS – Zavod za udžbenike i nastavna sredstva

JLS – Jedinice lokalne samouprave

KEI – Kancelarija za evropske integracije

KSCD – Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

KIM – Komesarijat za izbeglice i migracije

MZ – Ministarstvo zdravlja

MEO – Međunarodne organizacije

MKI – Ministarstvo kulture i informisanja

MGSI – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

MPR – Ministarstvo pravde

MP – Ministarstvo privrede

MPNTR – Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

MDULS – Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

MRZBSP – Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

MOS – Ministarstvo omladine i sporta

MO – Ministarstvo odbrane

MSP – Ministarstvo spoljnih poslova

MUP – Ministarstvo unutrašnjih poslova

MF – Ministarstvo finansija

NOOIS – Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom

NSNM – Nacionalni savet nacionalnih manjina

NS RNM – Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

NSZ – Nacionalna služba za zapošljavanje

OCD – Organizacija civilnog društva

RJT – Republički javni tužilac

RFPIO – Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje

RSzaJP – Republički sekretarijat za javne politike

SIPRU – Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

SE Savet – Socijalno-ekonomski savet

SOIN – Savet za osobe sa invaliditetom

SUK – Služba za upravljanje kadrovima

SKGO – Stalna konferencija gradova i opština

UIKS – Uprava za izvršenje krivičnih sankcija

UzaSCVZ – Uprava za saradnju s crkvama i verskim zajednicama

U slučaju promene naziva državnog organa, odnosno tela, skraćenice državnog organa, odnosno tela koje se koriste u Akcionom planu, odnosiće se na organ, odnosno telo koje je preuzelo delokrug njihovih poslova.

2.2. OPŠTE NAPOMENE

1. Rokovi se računaju od dana objavljivanja Akcionog plana, osim ukoliko je drugačije

određeno.

2. Akcioni plan, za razliku od Strategije, predviđa aktivnosti i mere za sprovođenje ove Strategije po oblastima, a ne po osetljivim društvenim grupama. Na ovaj način, obezbeđeno je da nadležni državni organi imaju lakši pregled merama i aktivnostima za koje se pojavljuju kao odgovorni realizatori mere i učesnici u sprovođenju konkretne mere/aktivnosti.

3. Oblasti strategije su objedinjene – opšte oblasti i posebne oblasti. Objedinjene oblasti su: Državna uprava i zabrana diskrimanacije i Policija bezbednost i pravosuđe, a posebne oblasti su: Obrazovanje i profesionalna edukacija; Rad i zapošljavanje; Brak; porodični odnosi i nasleđivanje; Zdravstvo, zdravstvena, socijalna zaštita i stanovanje; Omladina, sport, kultura i mediji i Regionalni razvoj i lokalna samouprava.

4. Svaka mera utvrđena je u određenoj oblasti i numerisana je određenim brojem. Ako postoji veza sa drugim merama ili aktivnostima iz drugih mera, one su jasno označene u pojedinim rubrikama. U oblastima Strategije (objedinjinim – opštim i posebnim), mere su podeljene, u zavisnosti od stepena opštosti na sledeći način:

4.1. Opšte mere (za koje su posebno formulisane aktivnosti, indikatori, realizatori, rok i potrebni resursi).

4.2. Opšte mere u okviru koje su utvrđene posebne mere u odnosu na konkretne osetljive društvene grupe (ove mere imaju dodatni broj ispred formulisane mere u rubrici 3. Za svaku posebnu meru u okviru ovakve opšte mere utvrđene su posebne aktivnosti, indikatori, učesnici, rok realizacije i potrebni resuri. U određenim slučajevima, i opšta mera u okviru koje su ove posebne mere sadržane, sadrži posebne aktivnosti, indikatore i rok realizacije i upućuje da opšta mera može biti dodatno proširena i drugim posebnim merama, ako za tim nastane potreba u toku realizacije Akcionog plana.

4.3. Opšte mere u okviru koje su utvrđene posebne mere u odnosu na više osetljivih grupa.

4.4. Posebne mere, koje se odnose samo na određenu osetljivu grupu. U ovom slučaju, mera nosi redni broj u rubrici 1, rubrika 2. opšte mere je nepopunjena, a u rubrici 3. sadržan je broj i formulacija posebne mere. Izuzetno, posebna mera koja se odnosi na određenu osetljivu grupu, nije u okviru opšte mere za koju su posebno formulisane aktivnosti, indikatori, realizatori, rok i posebni resursi.

4.5. Kada se mera odnosi na prikupljanje, obradu, skladištenje ili razmenu informacija koje se tiču podataka o ličnosti, ona podrazumeva da se realizacija mere mora urediti zakonom, odnosno realizovati u skladu sa Zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti. U ovom slučaju, podzakonskim aktom se mogu uređivati samo tehnička pitanja u vezi sa obradom podataka, jer podzakonski akt ne može biti validan pravni osnov za obradu podataka o ličnosti.

5. Kolona 6 – horizontalno je podeljena na Realizatore mere i učesnike.

Realizator mere je organ državne uprave, služba odnosno telo Vlade i dr. subjekt odgovoran za realizaciju mere.

Učesnici su svi drugi subjekti (organi državne uprave, drugi državi organi/organi, službe vlade, organizacije civilnog društva, međunarodne organizacije i dr.), koji su u Akcionom planu identifikovani (prepoznati) kao subjekti koji mogu da doprinesu realizaciji mere, odnosno aktivnosti. Organizacije civilnog društva, sindikati i međunarodne organizacije, kao učesnici mogu biti uključene u realizaciju aktivnosti u okviru mera utvrđenih Akcionim planom savetodavno i na druge načine, na inicijativu realizatora mere.

Nezavisni državni organi (Zaštitnik građana, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Pokrajinski ombudsman i dr.), mogu se samoinicijativno uključiti da savetodavno i na druge načine doprinesu realizaciji aktivnosti u okviru mera utvrđenih Akcionog planom koje su u vezi sa obavljanjem poslova iz njihove nadležnosti i delokruga, u obimu i na način koji ne ugrožava njihov nezavisan položaj i kontrolnu funkciju.

6. Indikator/i za sprovedenu aktivnost mogu se odnositi na jednu ili više aktivnosti.

7. U rubrici rok, sadržan je podatak kada aktivnost u okviru svake mere mora biti realizovana sa završetkom određenog kvaratala. Kvaratali su:

7.1. Prvi kvartal: 1. januar – 31. mart kalendarske godine

7.2. Drugi kvartal: 1. april – 30. jun kalendarske godine

7.3. Treći kvartal: 1. jul – 30. septembar kalendarske godine

7.4. Četvrti kvartal: 1. oktobar – 31. decembar kalendarske godine

Odrednica „kontinuirano” u koloni koja predviđa rokove za realizaciju mere odnosi se na aktivnosti u okviru mere koje se ciklično ponavljaju (na primer, „praćenje ralizacije”) do završetka poslednjeg kvartala 2017. godine (31. decembar 2017. godine). U tom slučaju, nadzor će se vršiti tako što će se utvrđivati da li je odgovorni učesnik za svaku kalendarsku godinu važenja Strategije sproveo aktivnosti, s obzirom na, u Akcionom planu, navedene indikatore.

Akcioni plan je usaglašen sa relevantim akcionim planovima u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji.

2. 3. PRAĆENJE I REALIZACIJA AKCIONOG PLANA

U okviru praćenja i ocenjivanja sprovođenja Strategije, organizovaće se praćenje realizacije Akcionog plana.

Vlada će obrazovati povremeno telo za praćenje realizacije Akcionog plana, koje će pratiti napredak u izvršenju mera, sprovođenju aktivnosti, poštovanju predviđenih rokova i imati mehanizam ranog upozoravanja na izazove u izvršenju mera, u skladu sa Zakonom o Vladi i Poslovnikom Vlade.

Povremeno telo za praćenje realizacije Akcionog plana biće sastavljeno od predstavnika državnih organa, organa autonomne pokrajine i lokalne samouprave, predstavnika organizacija civilnog društva i drugih učesnika u realizaciji mera.

Odlukom o obrazovanju povremenog tela za praćenje realizacije Akcionog plana odrediće se poslovi za koje se telo obrazuje, vreme na koje se obrazuje, rokovi u kojima podnosi izveštaj o svom radu i druga pitanja vezana za njegov rad.

2.4. SREDSTVA ZA REALIZACIJU AKCIONOG PLANA

Sredstva za realizaciju mera i aktivnosti predviđenih ovim Akcionim planom obezbediće se iz budžeta Republike Srbije, jedinica lokalnih samouprava kao i iz donatorskih sredstava.

Deo sredstava za realizaciju Akcionog plana predviđeno je da se budžetira kroz akcione planove za poglavlje 23 i 24 u okviru pregovora Republike Srbije o pridruživanju Evropskoj uniji.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine su 4.034.508.660 RSD, od toga, u navedenom periodu, 2.001.826.083 RSD se

obezbeđuje iz budžeta Republike Srbije, dok je 2.032.682.577 RSDplanirano iz donatorskih sredstava.

Donatorska sredstva koja su obezbeđena za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana iznose 1.733.682.577 RSD.

Objedinjene – opšte oblasti Akcionog plana su Državna uprava i zabrana diskriminacije i Bezbednost, unutrašnji poslovi i pravosuđe.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru objedinjene – opšte oblasti Državna uprava i zabrana diskriminacije iznose 1.499.400.438 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 1.294.785.000 RSD. U datoj oblasti obezbeđena su donatorska sredstava u iznosu od 204.615.438 RSD.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru objedinjene – opšte oblasti Bezbednost, unutrašnji poslovi i pravosuđe iznose 467.692.053 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 318.655.023 RSD. U datoj oblasti obezbeđena su donatorska sredstava u iznosu od 149.037.030 RSD.

Posebne oblasti Akcionog plana su: Obrazovanje i profesionalna edukacija, Rad i zapošljavanje, Brak, porodični odnosi i nasleđivanje, Zdravstvo, zdravstvena, socijalna zaštita i stanovanje, Omladina, sport, kultura i mediji i Regionalni razvoj i lokalna samouprava.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru posebne oblasti Obrazovanje i profesionalna edukacija iznose 283.455.669 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 29.530.060 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2016. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava u iznosu od 253.925.609 RSD.

U okviru posebne oblasti Rad i zapošljavanje iskazana su planirana sredstva za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u iznosu od 30.959.500 RSD. Potrebna prikazana sredstva za realizaciju u navedenom periodu iz budžeta Republike Srbije iznose 400.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2015. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava u iznosu od 30.559.500 RSD.

Mere i aktivnosti u vezi sa posebnom oblašću Brak, porodični odnosi i nasleđivanje realizovaće se iz redovnih budžetskih sredstava kao i mogućih donatorskih sredstava.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru posebne oblasti Zdravstvo, zdravstvena, socijalna zaštita i stanovanje iznose 1.313.331.000 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 229.456.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2017. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava u iznosu od 1.083.875.000 RSD.

U okviru posebne oblasti Omladina, sport, kultura i mediji za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine, planirana su sredstva u iznosu od 81.400.000 RSD. Potrebna sredstva za realizaciju u navedenom periodu iz budžeta Republike Srbije iznose 81.000.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2015. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava u iznosu od 400.000 RSD.

Potrebna sredstva planirana za realizaciju mera i aktivnosti Akcionog plana u periodu od 2014. do 2018. godine u okviru posebne oblasti Regionalni razvoj i lokalna samouprava iznose 358.270.000 RSD. Redovna sredstva planirana za realizaciju iz budžeta Republike Srbije iznose 48.000.000 RSD, dok potrebna donatorska sredstva su 310.270.000 RSD. Za realizaciju mera i aktivnosti do kraja 2015. godine, planirana su i obezbeđena donatorska sredstava u iznosu od 11.270.000 RSD. III. OBJEDINJENE – OPŠTE OBLASTI STRATEGIJE Akcioni plan za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije za period od 2014. do 2018. godine 3.1. Državna uprava i zabrana diskriminacije Cilj: Harmonizacija propisa radi usaglašavanja pravnog okvira Republike Srbije sa međunarodnim standardima sprečavanja diskriminacije i dosledno sprovođenje usvojenih međunarodnih dokumenata zakona, podzakonskih akata i Strategija i Akcionih planova koji se odnose na osetljive grupe Indikator cilja: Usaglašen pravni okvir Republike Srbije sa međunarodnim standardima i potvrđenim međunarodnim dokumentima;Utvrđen način praćenja obaveza koja proističu iz ratifikovanih međunarodnih ugovora u oblasti sprečavanja diskrminacije;Usvojeni neophodni zakoni odnosno izvršene neophodne izmene i dopune zakona utvrđenih ovim akconim planom radi punog ostvarivanja načela jednakosti i jednakih prava i sprečavanja diskriminacije;Doneti, izmenjeni i dopunjeni podazkonski akti radi dalje razrade zakonskih propisa u oblasti borbe protiv diskriminacije, odnosno ukinuti oni koji su predstavljali osnov diskriminatorske prakse u oblastima utvrđenim Strategijom i Akcionom planom;Osnovan ili obnovljen rad Vladinih tela u vezi sa pojedinim osetljivim društvenih grupama;Sprovedene druge strategije i akcioni planovi koji su od značaja za borbu protiv diskriminacije i usvojeni akcioni planovi za one strategije u kojima nisu doneti;Ustanovljen mehanizam za praćenje i reagovanje na slučajeve višestruke diskriminacije;Smanjen broj slučajeva diskriminacije;Smanjen broj slučajeva diskriminacije zasnovane na rodnoj ravnopravnosti. Br. 3.2. Bezbednost, unutrašnji poslovi i pravosuđe Cilj: Stvaranje bezbednosnog okruženja za pripadnike osetljivih drušvenih grupa, unapređenje stepena tolerancije prema njima i suzbijanje govora mržnje i akata nasilja i privođenje pravdi učinilaca takvih dela. Indikator cilja: Smanjen broj akata nasilja i govora mržnje nad osetljivim grupama, preventivnim i represivnim delovanjem, i stvoreno bezbedno okruženje za pripadnike osetljivih grupa;Smanjen broj akti diskriminacije i nasilja zasnovanog na rodu;Smanjen broj slučajeva diskriminacije dece;Obezbeđen nesmetan pristup pravdi licima koja su se suočila sa aktima diskriminacije na osnovu ličnog svojstva;Unapređen stepen tolerancije i poštovanje načela jednakosti kod građana u vezi sa posebno osetljivim društvenim grupama;Poboljšan položaj LGBTI/TO;Smanjenjen broj slučajeva netolerancije i kršenja načela jednakosti prema migrantima; Smanjen broj slučajeva diskriminacije starijih; Smanjen broj diskriminacije lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije; Br. 4.1. Obrazovanje i profesionalna edukacija Cilj: Značajno smanjenje i eliminisanje slučajeva diskriminacije u sistemu obrazovanja na nivou preduniverzitetskog i univerzitetskog obrazovanja i sprovedena edukacija zaposlenih u javnom sektoru radi sprečavanja slučajeva diskriminacije pri/u opštenju pripadnika osetljivih društvenih grupa sa organima javne vlasti. Indikator cilja: 1. Smanjen broj slučajeva diskriminacije prema osetljivim društvenim grupama u opštenju sa organima vlasti; 2. Smanjen broj medijskih priloga kojim se krši zabrana diskriminacije;3. Smanjen broj slučajeva diskrimnacije u obrazovanju;4. Smanjen broj slučajeva diskriminacije u odnosima sa zdravstvenim službama u vezi sa zdravstvenim stanjem; 5. Smanjen broj slučajeve diskriminacije pri postupanju prema korisnicima usluga centara za socijalni rad. Br. 4.2. Rad i zapošljavanje Cilj: Značajno smanjenje slučajeva diskriminacije u oblasti rada i zapoštavanja kroz izmenu pravnog okvira i utvrđivanje afirmativnih mera za osetljive društvene grupe Indikator cilja: 1. Smanjen broj slučajeve diskriminacije na radu i u vezi sa radom i zapošljavanjem prema osetljivim društvenim grupama;2. Utvrđene i sprovedene mere afirmativne akcije u radu i zapošljavanju koje se odnose na pojedine osetljive društvene grupe;3. Unapređena antidiskriminatorska praksa u radu i u vezi sa radom;4. Povećan broj zaposlenih pripadnika nacionalnih manjina u državnoj upravi. Br. 4.3. Brak, porodični odnosi i nasleđivanje Cilj: Izvršiti neophodne izmene pravnog okvira radi sprečavanja diskriminacije u vezi sa brakom, porodičnim odnosima i nasleđivanjem pripadnika osetljivih društvenih grupa i otvaranje javne debate o mogućem priznavanju instituta građanske istopolne zajednice i priznavanja naslednih prava istopolnih partnera. Indikator cilja: 1. Usklađeni standardi u vezi sa institutima potpunog lišenja poslovne sposobnosti;2. Unapređena antidiskriminatorska praksa u vezi sa roditeljskim pravima LGBTI osoba;3. Otvorena javna rasprava o potrebi priznavanja istopolnih zajednica i nasleđivanja istopolnih partnera;4. Unapređen stepen prihvatljivosti istopolnih zajednica i prava istopolnih partnera na nasleđivanje kod širokog kruga građana; Br. 4.4. Zdravstvo, zdravstvena i socijalna zaštita i stanovanje Cilj: Izvršiti reforme pravnog okvira radi sprečavanja diskriminacije posebno osetljivih društvenih grupa u oblasti zdravstva, zdravstvene i socijalne zaštite i (socijalnog) stanovanja i značajno smanjiti broj slučajeva diskriminacijeu oblasti zdravstva i zdravstvene zaštite i stanovanja Indikator cilja: 1. Izvršene neophodne izmene i dopune zakona u oblasti zdravstva, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i stanovanja radi obezbeđenja načela jednakosti, jednakih prava i zabrane diskriminacije;2. Izvršena analiza pojedinih podzakonskih akata koje mogu predstavljati osnov diskriminatorskih praksi u navedenim oblastima;3. Usvojeni neophodni podzakonski akti radi sprečavanja diskriminacije u navedenim oblastima;4. Smanjen broj slučajeva diskriminacije u oblasti zdravstva, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i stanovanja;5. Povećana dostupnost socijalnih stanova licima kojima su oni neophodni;6. Ukinuta praksa obaveznog sterilisanja transpolnih osoba. Br. Mera Posebne mere u odnosuna osetljivu grupu 4.5. Omladina, sport, kultura i mediji Cilj: Preduprediti slučajeve diskriminacije osetljivih društvenih grupa u oblasti omladine, sporta, kulture i medija, realizovati mere afirmativne akcije prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i jačati kulturu tolerancije putem medija prema osetljivim grupama Indikator cilja: 1. Smanjen broj slučajeva diskriminacije u oblasti omladine, sporta, kulture i medija; 2. Realizovane mere afirmativne akcije dovele do jačanja tolerancije i stepena uključenosti ostetljivih društvenih grupa u određenim oblastima;3. Unapređeni standardi izveštavanja medija o problemima ostetljivih društvenih grupa;4. Povećan broj žena OSI u sportskim klubovima i savezima; 5. Povećan broj programa i projekata kojima se promoviše LGBTI kultura, podstiče njihov aktivizam u kulturi i kojima se gradi pozitivna slika o LGBTI osobama. Br. Mera Posebne mere u odnosuna osetljivu grupu Aktivnosti Indikatori Realizatori mere RokTrajanje izavršetak Potrebni resursi 4.6. Regionalni razvoj i lokalna samouprava Cilj: Utvrđene smernice za borbu protiv diskriminacije u jedinicama lokalne samouprave radi sprečavanja slučajeva diskriminacije Indikator cilja: 1. Smanjen broj slučajeva diskriminacije i preduzete konkretne mere za unapređivanje položaja osetljivih grupa; i dostizanja načela jednakosti, naročito u korišćenju usluga centara za socijalni rad;2. Ukinut veći broj diskriminatorskih praksi u opštenju pripadnika osetljih grupa za organima i organizacijama čiji je osnivač JLS. Br. Mera

———————–1

71

Ostavite komentar