Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Directive 2001/84/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the resale right for the benefit of the author of an original work of art p 32-36, OJ L 272 13.10.2001.Direktiva 2001/84/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 27. septembra 2001. godine o pravu preprodaje u korist autora izvornog umetničkog dela, p 32-36, Službeni list L 272 13.10.2001. Celex No. 32001L0084      3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač- Ministarstvo prosvete i nauke i Zavod za intelektualnu svojinu 19.04.2011 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravimaDraft law on amending the Law on Copyright and Related Rights       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1. |Member States shall provide, for the benefit of the author of an original work of art, a resale right, to be defined as an inalienable right, which cannot be waived, even in advance, to receive a royalty based on the sale price obtained for any resale of the work, subsequent to the first transfer of the work by the author. | 35.1. |Ako je original dela likovne umetnosti posle prve prodaje od strane autora ponovo prodat, autor ima pravo da bude obavešten o prodaji i novom vlasniku, kao i da potražuje naknadu u obimu koji je propisan ovim članom. | |      |      |      | |1.1. |Member States shall provide, for the benefit of the author of an original work of art, a resale right, to be defined as an inalienable right, which cannot be waived, even in advance, to receive a royalty based on the sale price obtained for any resale of the work, subsequent to the first transfer of the work by the author. |Article 36.1. |Autor se ne može odreći prava sleđenja niti može njime raspolagati | |      |      |      | | 1.2. |The right referred to in paragraph 1 shall apply to all acts of resale involving as sellers, buyers or intermediaries art market professionals, such as salesrooms, art galleries and, in general, any dealers in works of art. | 35.4. |Pravo iz stava 1. ovog člana primenjuje se na sve radnje preprodaje u koje su uključeni kao prodavci, kupci ili posrednici lica koje se profesionalno bave trgovinom umetničkih dela kao što su prodajni saloni, umetničke galerije, akcionarske kuće i sl. | |      |      |      | | 1.3. |Member States may provide that the right referred to in paragraph 1 shall not apply to acts of resale where the seller has acquired the work directly from the author less than three years before that resale and where the resale price does not exceed EUR10 000. |      |      | |Članom direktive ostavljena je samo mogućnost državama članicama da ovu odredbu unesu u svoj propis a domaći propis tu opciju nije preuzeo. |      |      | |1.4. |The royalty shall be payable by the seller. Member States may provide that one of the natural or legal persons referred to in paragraph 2 other than the seller shall alone be liable or shall share liability with the seller for payment of the royalty. |35.5. |Za obaveze iz stava 1. ovog člana solidarno odgovaraju prodavac, kupac i posrednik. | |      |      |      | |2.1. |For the purposes of this Directive, ‘original work of art’ means works of graphic or plastic art such as pictures, collages, paintings, drawings, engravings, prints, lithographs, sculptures, tapestries, ceramics, glassware and photographs, provided they are made by the artist himself or are copies considered to be original works of art. |35.2. |Kao originali dela likovnih umetnosti iz stava 1. ovog člana smatraju se slike, crteži, kolaži, grafike, fotografije, tapiserije, skulpture, umetnička dela izrađena u keramici, staklu ili drugom materijalu i slična dela koja je stvorio autor svojeručno.

| |      |      |      | |2.2. |Copies of works of art covered by this Directive, which have been made in limited numbers by the artist himself or under his authority, shall be considered to be original works of art for the purposes of this Directive. Such copies will normally have been numbered, signed or otherwise duly authorised by the artist. |35.3. |Originalom dela likovne umetnosti iz stava 1. ovog člana smatraju se i umnoženi primerci tog dela (reprodukcije), ako ih je u ograničenom broju izradio sam autor ili lice koje je on ovlastio. Takvi primerci moraju da budu na uobičajeni način numerisani i potpisani ili na drugi način obeleženi od strane autora. | |      |      |      | |3.1. |It shall be for the Member States to set a minimum sale price from which the sales referred to in Article 1 shall be subject to resale right. |35.7.1 |Naknada iz stava 6. ovog člana iznosi:

1) 4% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 100.000-5.000.000 dinara; | |Ovom odredbom domaćeg propisa određena je najniža prodajna cena od 100.000 dinara posle koje prodaja umetničkog dela podleže pravu preprodaje. Propisani dinarski iznos u članu 35.7.1. domaćeg Zakona je minimalna prodajna cena koju zahteva i odredba člana 3.1. Direktive. |      |      | |3.2. |This minimum sale price may not under any circumstances exceed EUR 3 000. |35.7.1. |Naknada iz stava 6. ovog člana iznosi:

1) 4% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 100.000-5.000.000 dinara; | |Minimalna prodajna cena posle koje prodaja umetničkog dela podleže pravu preprodaje, odnosno sleđenja je nacionalnim propisom određena u dinarskom iznosu od 100.000 dinara što odgovara protivrednosti od oko 1000 Eura. |      |      | |4.1.a. | The royalty provided for in Article 1 shall be set at the following rates: (a) 4 % for the portion of the sale price up to EUR 50 000; |35.7.1. |Naknada iz stava 6. ovog člana iznosi:

1) 4% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 100.000-5.000.000 dinara; | |      |      |      | |4.1.b. |(b) 3 % for the portion of the sale price from EUR 50 000,01 to EUR 200 000; |35.7.2. | 2) 3% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 5.000.001-20.000.000 dinara; | |      |      |      | |4.1.c. |c) 1 % for the portion of the sale price from EUR 200 000,01 to EUR 350 000; |35.7.3. |3) 1% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 20.000.001-35.000.000 dinara; | |      |      |      | |4.1.d. |(d) 0,5 % for the portion of the sale price from EUR 350 000,01 to EUR 500 000; |35.7.4. |4) 0,5% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 35.000.001-50.000.000 dinara; | |      |      |      | |4.1.e. |e) 0,25 % for the portion of the sale price exceeding EUR 500 000. |35.7.5. |5) 0,25% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu koji prelazi 50.000.001 dinara. | |      |      |      | |4.1. |However, the total amount of the royalty may not exceed EUR 12 500. |35.8. |Nezavisno od prodajne cene originala, naknada na osnovu prava sleđenja ne sme da iznosi više od 1.250.000 dinara. | |      |      |      | |4.2. |By way of derogation from paragraph 1, Member States may apply a rate of 5 % for the portion of the sale price referred to in paragraph 1(a). |      |      | |Ovom odredbom Direktive ostavljena je samo mogućnost primene a domaći zakonodavac se odlučio da ne primeni stopu od 5% iz člana 4.2. Direktive. |      |      | |4.3. |If the minimum sale price set should be lower than EUR 3 000, the Member State shall also determine the rate applicable to the portion of the sale price up to EUR 3 000; this rate may not be lower than 4 %. |35.7.1. |Naknada iz stava 6. ovog člana iznosi:

1) 4% za udeo u prodajnoj ceni ostvarenoj u iznosu od 100.000-5.000.000 dinara; | |      |      |      | |5. |The sale prices referred to in Articles 3 and 4 are net of tax. |35.6. |Naknada na osnovu prava sleđenja plaća se u procentu od prodajne cene originala bez poreza. | |      |      |      | |6.1. |The royalty provided for under Article 1 shall be payable to the author of the work and, subject to Article 8(2), after his death to those entitled under him/her. |36.1. |Posle smrti autora pravo sleđenja prelazi na njegove naslednike. | |      |      |      | |6.2. |Member States may provide for compulsory or optional collective management of the royalty provided for under Article 1. |150. |Nosilac autorskog ili srodnog prava može svoje pravo ostvarivati individualno ili kolektivno osim u slučajevima iz člana 29. stav 2, čl. 39, 40, 117, 127, 142. i 146. ovog zakona kojima je propisano obavezno kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |Članom 150. domaćeg zakona su jednom odredbom navedeni slučajevi kada zakon propisuje obavezno kolektivno ostvarivanje prava. Među tim slučajevima nije i ostvarivanje prava sleđenja iz čl. 35. i 36. domaćeg zakona. Stoga, autor u Srbiji ili njegov naslednik ima pravo da bita da li će svoje pravo sleđenja da ostvaruje individualno ili kolektivno. |      |      | |7.1. |Member States shall provide that authors who are nationals of third countries and, subject to Article 8(2), their successors in title shall enjoy the resale right in accordance with this Directive and the legislation of the Member State concerned only if legislation in the country of which the author or his/her successor in title is a national permits resale right protection in that country for authors from the Member States and their successors in title. |109. |Pravo sleđenja iz člana 35. i 36. ovog zakona priznaje se stranom državljaninu isključivo na osnovu uzajamnosti. | |      |      |      | |7.2. |On the basis of information provided by the Member States, the Commission shall publish as soon as possible an indicative list of those third countries which fulfil the condition set out in paragraph 1. This list shall be kept up to date. |      |      | |Ova odredba obavezuje Komisiju na određene radnje a ne države članice, te je stoga ocenjena kao neprenosiva u domaće zakonodavstvo. |      |      | |7.3. |Any Member State may treat authors who are not nationals of a Member State but who have their habitual residence in that Member State in the same way as its own nationals for the purpose of resale right protection. |      |      | |Odredbama Direktive ostavljena je samo mogućnost državama članicama da na propisani način tretiraju državljane drugih država koje nisu članice EU, ukoliko ta lica imaju stalno prebivalište u EU. Uzimajući u obzir da je ovo samo mogućnost a ne obaveza, to je i ova odredba Direktive ocenjena kao neprenosiva. |      |      | |8.1. |The term of protection of the resale right shall correspond to that laid down in Article 1 of Directive 93/98/EEC. |102.1. | Imovinska prava autora traju za života autora i 70 godina posle njegove smrti. | |      |      |      | |8.2. |By way of derogation from paragraph 1, those Member States which do not apply the resale right on (the entry into force date referred to in Article 13), shall not be required, for a period expiring not later than 1 January 2010, to apply the resale right for the benefit of those entitled under the artist after his/her death. |      |      | |Na dan stupanja na snagu ove Direktive, naše domaće zakonodavstvo je primenjivalo pravo sleđenja i za autore i za njihove naslednike. Takav je i sada slučaj, tako da se ova odredba Direktive ne može odnositi na Srbiju. Iz napred iznetih razloga odredba Direktive je i ocenjena kao neprenosiva. |      |      | |8.3. |A Member State to which paragraph 2 applies may have up to two more years, if necessary to enable the economic operators in that Member State to adapt gradually to the resale right system while maintaining their economic viability, before it is required to apply the resale right for the benefit of those entitled under the artist after his/her death…. |      |      | |Na našu zemlju se ne odnosi stav 2. ovog člana Direktive, iz razloga koji su obrazloženi gore. |      |      | |8.4. |In the event of the successful conclusion, within the periods referred to in Article 8(2) and (3), of international negotiations aimed at extending the resale right at international level, the Commission shall submit appropriate proposals. |      |      | |Ova odredba obavezuje Komisiju na određene radnje a ne države članice, te je stoga ocenjena kao neprenosiva u domaće zakonodavstvo. |      |      | |9. |The Member States shall provide that for a period of three years after the resale, the persons entitled under Article 6 may require from any art market professional mentioned in Article 1(2) to furnish any information that may be necessary in order to secure payment of royalties in respect of the resale. |36.3. |Autor ima pravao da, u roku od tri godine od preprodaje originala dela likovne umetnosti, zahteva od lica navedenih u članu 35. stav 5. ovog zakona, bilo koju informaciju koja mu je potrebna za obezbeđenje naplate naknade koja mu pripada od te preprodaje. | |      |      |      | |10. |This Directive shall apply in respect of all original works of art as defined in Article 2 which, on 1 January 2006, are still protected by the legislation of the Member States in the field of copyright or meet the criteria for protection under the provi- sions of this Directive at that date. |      |      | |Ova odredba Direktive je neprenosiva jer u našem pravnom sistemu pravo sleđenja egzistira više od 30 godina. Takođe, odredbama člana 218. domaćeg zakona propisano je da ukoliko je na dana stupanja na snagu zakona, pravo autora isteklo, tada se ne može tražiti zaštita na osnovu odredbi domaćeg zakona. |      |      | |11.1. |The Commission shall submit to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee not later than 1 January 2009 and every four years thereafter a report on the implementation and the effect of this Directive, paying particular attention to the competitiveness of the market in modern and contemporary….. |      |      | |Ovom revizijskom klauzulom se obavezuje Komisija stoga nije prenosiva ova odredba u domaće zakonodavstvo. |      |      | |11.2. |A Contact Committee is hereby established. It shall be composed of representatives of the competent authorities of the Member States. It shall be chaired by a representative of the Commission and shall meet either on the initiative of the Chairman or at the request of the delegation of a Member State.

|      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja. |      |      | |11.3. |The task of the Committee |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja. |      |      | |12.1. |Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 1 January 2006. They shall forthwith inform the Commission thereof. |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi usklađivanja. Reč je o odredbi kojom se određuje rok za prenošenje Direktive. |      |      | |12.2. |Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi usklađivanja. Reč je o odredbi kojom se određuje rok za prenošenje Direktive. |      |      | |13. |Entry into force |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi usklađivanja. Reč je o odredbi kojom se određuje rok za prenošenje Direktive. |      |      | |14. |This Directive is addressed to the Member States. |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar