Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Directive 96/9/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 1996 on the legal protection of databases. (OJ L 77, 27.3.1996).Direktiva 96/9/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 11. marta 1996. godine o pravnoj zaštiti baza podataka. Službeni list L 77, 27.03.1996. Celex No. 31996L0009 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač- Ministarstvo prosvete i nauke i Zavod za intelektualnu svojinu 21.04.2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravimaDraft law on amending the Law on Copyright and Related Rights       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1. |This Directive concerns the legal protection of databases in any form. |2.1.

|Autorsko delo je originalna duhovna tvorevina autora, izražena u određenoj formi, bez obzira na njegovu umetničku, naučnu ili drugu vrednost, njegovu namenu, veličinu, sadržinu i način ispoljavanja, kao i dopuštenost javnog saopštavanja njegove sadržine. | |Odredba člana 2.1. Zakona o autorskom i srodnim pravima opšteg je karaktera i odnosi se na sve kategorije i vrste autorskih dela, uključujući i baze podataka. |      |. | |

1.1. |This Directive concerns the legal protection of databases in any form. | 5.3. |Zbirkom se smatra i baza podataka, bez obzira da li je u mašinski čitljivoj ili drugoj formi, koja s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. ovog zakona. | | |

| | |1.2. |For the purposes of this Directive, ‘database’ shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means.

| 5.3. |Zbirkom se smatra i baza podataka, bez obzira da li je u mašinski čitljivoj ili drugoj formi, koja s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. ovog zakona.

| |Odredba člana 5.3. našeg zakona odnosi se na zaštitu baze podataka autorskim pravom. |      |. | | 1.2. |For the purposes of this Directive, ‘database’ shall mean a collection of independent works, data or other materials arranged in a systematic or methodical way and individually accessible by electronic or other means.

|138.1. |Baza podataka, u smislu ovog zakona, je zbirka zasebnih podataka, autorskih dela ili drugih materijala uređenih na sistematičan ili metodičan način, koji su pojedinačno dostupni elektronskim ili drugim putem. | |Odredba člana 138.1. našeg zakona odnosi se na zaštitu baza podataka srodnim pravima. |      | | |1.3. |Protection under this Directive shall not apply to computer programs used in the making or operation of databases accessible by electronic means.

|138.3. |Zaštita se ne odnosi na računarske programe koji su korišćeni za izradu baza podataka ili za rad sa bazama podataka koje su dostupne elektronskim putem.

| |      |      |      | | 2.

|This Directive shall apply without prejudice to Community provisions relating to: (a)the legal protection of computer programs;

(b) rental right,

lending right and certain rights related to copyright in the field of intellectual property, (c) the term of protection of copyright and certain related rights.

|      |      |neprenosivo |Odredbe člana 2. Direktive su neprenosive jer ne sadrže obavezu formalnog usklađivanja i ne mogu se preneti jednom domaćom odredbom. Odredbe člana 2. Direktive isključivo regulišu odnos Direktive prema drugim propisima Zajednice i direktivama koje opet regulišu posebne aspekte autorskog i srodnih prava. Ta pitanja su predmet izrade posebnih tabela usklađenosti. | | | |3.1. |In accordance with this Directive, databases which, by reason of the selection or arrangement of their contents, constitute the author’s own intellectual creation shall be protected as such by copyright. No other criteria shall be applied to determine theireligibility for that protection. |5.3. |Zbirkom se smatra i baza podataka, bez obzira da li je u mašinski čitljivoj ili drugoj formi, koja s obzirom na izbor i raspored sastavnih delova, ispunjava uslove iz člana 2. stav 1. ovog zakona.

| |      |      | | |3.2. | The copyright protection of databases provided for by this Directive shall not extend to their contents and shall be without prejudice to any rights subsisting in those contents themselves.

|5.4. |Zaštita zbirke ni na koji način ne ograničava prava autora dela koja su sastavni deo zbirke. | |      |      |      | |4.1. | The author of a database shall be the natural person or group of natural persons who created the base or, where the legislation of the Member States so permits, the legal person designated as the rightholder by that legislation.

|9.1. |Autor je fizičko lice koje je stvorilo autorsko delo.

|potpuno usklađeno |Odredba člana 9.1.3. našeg zakona odnosi se uopšteno na sve autore, uključujući i autore baza podataka. | | | |4.1. | The author of a database shall be the natural person or group of natural persons who created the base or, where the legislation of the Member States so permits, the legal person designated as the rightholder by that legislation.

|10.1. |Koautor je fizičko lice koje je zajedničkim stvaralačkim radom sa drugim licem stvorilo delo. |potpuno usklađeno |Odredba člana 10.1. našeg zakona je opšteg karaktera, reguliše odnos dva ili više fizička lica koja su kao koautori, zajedničkim stvaralačkim radom kreirali delo, što se može odnositi i na slučajeve kreiranja baza podataka od strane dva ili više fizičkih lica kao koautora. | | | |4.1. |The author of a database shall be the natural person or group of natural persons who created the base or, where the legislation of the Member States so permits, the legal person designated as the rightholder by that legislation.

|9.3. |Pored autora nosilac autorskog prava može biti i lice koje nije autor, a koje je u skladu sa ovim zakonom steklo autorsko pravo.

|potpuno usklađeno |Smisao odredbe člana 9.3. našeg zakona je isti kao i odredba člana 4.1. ove Direktive, odnosno, našim zakonom je predviđeno da pored autora, nosilac prava može biti i lice koje nije autor, ali je u skladu sa zakonom steklo autorsko pravo, što se odnosi i na pravna lica kao nosioce prava. | |. | |4.2. |Where collective works are recognized by the legis­ lation of a Member State, the economic rights shall be owned by the person holding the copyright. |97.1. |Autorsko delo nastalo spajanjem priloga većeg broja autora u jednu celinu (enciklopedija, antologija, računarski program, baza podataka i sl.), smatra se kolektivnim autorskim delom. |potpuno usklađeno |Odredba člana 97.1 našeg zakona reguliše spojena dela, a u smislu odredbe člana 4.2. Direktive. | | | |4.2. |Where collective works are recognized by the legis­ lation of a Member State, the economic rights shall be owned by the person holding the copyright. |12.2. |Odnosi između autora spojenih dela se utvrđuju ugovorom.

|potpuno usklađeno |Odredba člana 12.2. našeg zakona reguliše spojena dela u smislu odredbe člana 4.2. ove Direktive. |      |      | |4.3. |In respect of a database created by a group of natural persons jointly, the exclusive rights shall be owned jointly.

|10.2. |Koautori su nosioci zajedničkog autorskog prava na koautorskom delu, ako ovim zakonom ili ugovorom kojim se uređuju njihovi međusobni odnosi nije drukčije predviđeno. | |      |      |      | |5.1.(a) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize: temporary or permanent reproduction by any means and in any form, in whole or in part; |20.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani beleženje i umnožavanje svog dela u celosti ili delimično, bilo kojim sredstvima, u bilo kojem obliku, na bilo koji trajni ili privremeni, posredni ili neposredni način. | |Odredba člana 20.1. našeg zakona je opšta odredba u smislu da se odnosi na sve autore uključujući i autore baza podataka. |      | | |5.1.(b) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize: translation, adaptation, arrangement and any other alteration;

|31.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani prilagođavanje, prevođenje, aranžiranje i druge izmene dela. |potpuno usklađeno |Odredba člana 31.1. našeg zakona je opšta odredba i odnosi se na sve autore, uključujući i autore baza podataka. |      | | |5.1.(c) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize: any form of distribution to the public of the database or of copies thereof. The first sale in the Community of a copy of the database by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; |21.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli stavljanje u promet originala ili umnoženih primeraka svog dela, prodajom ili drugim načinom prenosa vlasništva. |potpuno usklađeno |Odredba člana 21.1. našeg zakona je opšta i odnosi se na sve autore, uključujući i autore baza podataka. |      | | |5.1.(c) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize: (c)any form of distribution to the public of the database or of copies thereof. The first sale in the Community of a copy of the database by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; |21.3. |Pravo autora na stavljanje primeraka dela u promet ne deluje prema onom vlasniku primerka dela koji je taj primerak legalno pribavio u Republici Srbiji od autora ili od autorovog pravnog sledbenika (iscrpljenje prava). Vlasnik može slobodno otuđiti primerak dela koji je legalno pribavio od autora ili autorovog pravnog sledbenika. |potpuno usklađeno |Samo je teritorijalnost u pitanju. Naime, našim zakonom je propisano nacionalno iscrpljenje prava dok Direktiva nalaže tzv. komunitarno iscrpljenje prava. Odredba člana 21.3. našeg zakona je ocenjena kao potpuno usklađena iako ne propisuje komunitarno iscrpljenje prava, zbog toga što je pravni princip isti kao i u Direktivi ali takvo komunitarno iscrpljenje nije moguće uvesti domaćim propisom sve dok Srbija ne postane članica Evropske unije. |      |. | |5.1.(d) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize: any communication, display or performance to the public.

|25.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli izvođenje svoga dela. | |      |      | | |5.1.(d) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize: any communication, display or performance to the public. |30. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli javno saopštavanje dela, uključujući činjenje dela dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem na način koji omogućuje pojedincu individualni pristup delu sa mesta i u vreme koje on odabere.

|potpuno usklađeno |      |      | | |5.1.(e) |In respect of the expression of the database which is protectable by copyright, the author of a database shall have the exclusive right to carry out or to authorize any reproduction, distribution, communication, display or performance to the public of the results of the acts referred to in (b).

|19.1. |Autor ima pravo na ekonomsko iskorišćavanje svog dela, kao i dela koje je nastalo preradom njegovog dela.

| |      |      |      | |6.1. |The performance by the lawful user of a database or of a copy thereof of any of the acts listed in rticle 5 which is necessary for the purposes of access to the contents of the databases and normal use of the contents by the lawful user shall not require the uthorization of the author of the database. Where the lawful user is authorized to use only part of the database, this provision shall apply only to that part. |54b.1. |Ovlašćeni korisnik objavljene baze podataka ili njenog umnoženog primerka može slobodno da umnožava ili preradi tu bazu podataka ako je to potrebno radi pristupa njenom sadržaju i redovnog korišćenja tog sadržaja. Ako je korisnik ovlašćen samo za deo baze podataka, dozvoljeno mu je umnožavanje i prerada samo tog dela. | |      |      |      | |6.2.a. |Member States shall have the option of providing for limitations on the rights set out in Article 5 in the following cases: in the case of reproduction for private purposes of a non-electronic database.

|46.1. |Dozvoljeno je fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe, čime nije isključena primena člana 208. stav 1. tač. 4. i 5. ovog zakona.

|delimično usklađeno |Odredba 46.1. našeg zakona je opšteg karaktera, uvodi ograničenje isključivih prava na način da se dozvoljava fizičkim licima umnožavanje, (reprodukcija) primeraka objavljenih dela, za lične nekomercijalne potrebe. Odredba se odnosi na sva autorska dela, znači i na baze podataka. Nije, međutim, eksplicitno dato da se ovaj izuzetak odnosi na baze izražene u formi koja nije elektronska. U ostalim aspektima, naša norma i navedena odredba Direktive su međusobno saglasne. |      | | |6.2.b. |Member States shall have the option of providing for limitations on the rights set out in Article 5 in the following cases:

where there is use for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved;

|44.1.1. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade za nekomercijalne svrhe nastave:

1) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi;

| |      |      |      | |6.2.b. |Member States shall have the option of providing for limitations on the rights set out in Article 5 in the following cases: :where there is use for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved; |49.1.1. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanje, kao i drugi oblici javnog saopštavanja kratkih odlomaka autorskog dela (pravo citiranja), odnosno pojedinačnih kratkih autorskih dela, pod sledećim uslovima:

1) da je delo objavljeno;

| |      |      |      | |6.2.b. |Member States shall have the option of providing for limitations on the rights set out in Article 5 in the following cases: :where there is use for the sole purpose of illustration for teaching or scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved; |49.1.2. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožavanje, kao i drugi oblici javnog saopštavanja kratkih odlomaka autorskog dela (pravo citiranja), odnosno pojedinačnih kratkih autorskih dela pod uslovima da se pomenuti delovi, odnosno kratka dela, bez izmena, integrišu u drugo delo ako je to neophodno radi ilustracije, potvrde ili reference, uz jasnu naznaku da je reč o citatu, i u skladu sa dobrim običajima. |potpuno usklađeno | | | | |6.2.c. |Member States shall have the option of providing for limitations on the rights set out in Article 5 in the following cases where there is use for the purposes of public security of for the purposes of an administrative or judicial procedure; |42. |Bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade objavljeno autorsko delo može se umnožavati i javno saopštavati radi sprovođenja postupka pred sudskim ili drugim državnim organima, ili u svrhu obezbeđenja javne sigurnosti. | |      |      |      | |6.2.d. |Member States shall have the option of providing for limitations on the rights set out in Article 5 in the following cases

where other exceptions to copyright which are traditionally authorized under national law are involved, without prejudice to points (a), (b) and (c).

|      |      | |Odredba je neprenosiva jer se ne može izraziti jednom odredbom kao i iz razloga što ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Inače, naš nacionalni zakon sadrži sve odredbe o izuzecima od autorskog prava koje se tradicionalno odobravaju, bez uticaja na tačke navedene odnosnim članom 6.2.d. Direktive. |      | | |6.3. |In accordance with the Berne Convention for the protection of Literary and Artistic Works, this Article may not be interpreted in such a way as to allow its application to be used in a manner which unreasonably prejudices the rightholder’s legitimate interests or conflicts with normal exploitation of the database. |41.2. | U svakom konkretnom slučaju, obim ograničenja isključivih prava ne sme biti u suprotnosti sa normalnim iskorišćavanjem dela niti sme nerazumno vređati legitimne interese autora.

|potpuno usklađeno |      |      | | |7.1. |Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.

|139. |Proizvođač baze podataka je fizičko ili pravno lice koje je sačinilo bazu podataka, tako što je u kvalitativnom, odnosno kvantitativnom smislu učinilo značajno ulaganje u pribavljanje, proveru ili prezentaciju njenog sadržaja.

|potpuno usklađeno |Direktiva 96/9/EC normira Sui generis prava za baze podataka, a naš zakon normira zaštitu baza autorskim pravom i zaštitu putem srodnog prava proizvođača baza podataka. |      | | |7.1. |Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.

|138.2.1. |Zaštita baze podataka obuhvata: celokupan sadržaj baze podataka; | |      |      |      | |7.1. |Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.

|138.2.2. |Zaštita baze podataka obuhvata:

2) svaki kvalitativno ili kvantitativno bitan deo sadržaja baze podataka;

| |      |      |      | |7.1. |Member States shall provide for a right for the maker of a database which shows that there has been qualitatively and/or quantitatively a substantial investment in either the obtaining, verification or presentation of the contents to prevent extraction and/or re-utilization of the whole or of a substantial part, evaluated qualitatively and/or quantitatively, of the contents of that database.

|138.2.3. |Zaštita baze podataka obuhvata: 3) kvalitativno ili kvantitativno nebitne delove sadržaja baze podataka ako se ti delovi ponovljeno i sistematski koriste, a to korišćenje je u suprotnosti sa uobičajenim korišćenjem te baze podataka ili nerazumno oštećuje legitimne interese proizvođača baze podataka. | |      |      |      | |7.2.a. |For the purposes of this Chapter:extraction shall mean the permanent or temporary transfer of all or a substantial part of the contents of a database to another medium by any means or in any form; |140.1.1. |Proizvođač baze podataka ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:povremeno ili stalno umnožavanje bilo kojim sredstvima baze podataka u celini ili njenih bitnih delova, za bilo koju namenu i u bilo kojoj formi; | |      |      |      | |7.2.b. |For the purposes of this Chapter:‘re-utilization’ shall mean any form of making available to the public all or a substantial part of the contents of a database by the distribution of copies, by renting, by on-line or other forms of transmission. The first sale of a copy of a database within the Community by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; |140.1.2. |Proizvođač baze podataka ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: stavljanje u promet i davanje u zakup primeraka cele baze podataka ili njenih bitnih delova;

| | | | | |7.2.b. |For the purposes of this Chapter:‘re-utilization’ shall mean any form of making available to the public all or a substantial part of the contents of a database by the distribution of copies, by renting, by on-line or other forms of transmission. The first sale of a copy of a database within the Community by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; |140.1.3. |Proizvođač baze podataka ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: interaktivno činjenje dostupnim javnosti žičnim ili bežičnim putem u smislu člana 30. ovog zakona i svaki drugi oblik javnog saopštavanja baze podataka u celini ili njenih bitnih delova. |potpuno usklađeno

| | | | |7.2.b. |For the purposes of this Chapter:‘re-utilization’ shall mean any form of making available to the public all or a substantial part of the contents of a database by the distribution of copies, by renting, by on-line or other forms of transmission. The first sale of a copy of a database within the Community by the rightholder or with his consent shall exhaust the right to control resale of that copy within the Community; |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava.

|potpuno usklađeno

|     |      |      | |7.3. | The right referred to in paragraph 1 may be transferred, assigned or granted under contractual licence.

   |145. |Srodna prava su prenosiva, osim ličnih prava interpretatora.

|potpuno usklađeno

|      |      |      | |7.4. |The right provided for in paragraph 1 shall apply irrespective of the eligibility of that database for protec­ tion by copyright or by other rights. Moreover, it shall apply irrespective of eligibility of the contents of that database for protection by copyright or by other rights. Protection of databases under the right provided for in paragraph 1 shall be without prejudice to rights existing in respect of their contents. |143.1. |Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih dela.

   |potpuno usklađeno

|      |      |      | |7.5. |The repeated and systematic extraction and/or re-utilization of insubstantial parts of the contents of the database implying acts which conflict with a normal exploitation of that database or which unreasonably prejudice the legitimate interests of the maker of the database shall not be permitted.

|138.2.3. |Zaštita baze podataka obuhvata kvalitativno ili kvantitativno nebitne delove sadržaja baze podataka ako se ti delovi ponovljeno i sistematski koriste a to korišćenje je u suprotnosti sa uobičajenim korišćenjem te baze podataka ili nerazumno oštećuje legitimne interese proizvođača baze podataka.

|potpuno usklađeno

|      |      |      | |8.1. |The maker of a database which is made available to the public in whatever manner may not prevent a lawful user of the database from extracting and/or re-utilizing insubstantial parts of its contents, evaluated qualitatively and/or quantitatively, for any purposes whatsoever. Where the lawful user is authorized to extract and/or re-utilize only part of the database, this paragraph shall apply only to that part.

|140a.1. |Ovlašćeni korisnik objavljene baze podataka ili njenog umnoženog primerka može slobodno da koristi kvalitativno i kvantitativno nebitne delove njenog sadržaja u bilo koju svrhu. Ako je korisnik ovlašćen samo u pogledu dela baze podataka, ovaj stav se primenjuje samo na taj deo.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |8.2. |A lawful user of a database which is made available to the public in whatever manner may not perform acts which conflict with normal exploitation of the database or unreasonably prejudice the legitimate interests of the maker of the database.

|140a.2. |Ovlašćeni korisnik objavljene baze podataka ne sme da obavlja radnje koje su u suprotnosti sa uobičajenim korišćenjem te baze ili koje nerazumno oštećuju legitimne interese proizvođača baze podataka.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |8.3. |A lawful user of a database which is made available to the public in any manner may not cause prejudice to the holder of a copyright or related right in respect of the works or subject matter contained in the database.

|140a.3. |Ovlašćeni korisnik objavljene baze podataka ne sme da nanese štetu autorskom ili srodnim pravima u pogledu dela ili predmeta zaštite koji su sadržani u bazi podataka.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |9.1.a.

|Member States may stipulate that lawful users of a database which is made available to the public in whatever manner may, without the authorization of its maker, extract or re-utilize a substantial part of its contents: in the case of extraction for private purposes of the contents of a non-electronic database;

|144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |9.1.b. |Member States may stipulate that lawful users of a database which is made available to the public in whatever manner may, without the authorization of its maker, extract or re-utilize a substantial part of its contents: ) in the case of extraction for the purposes of illustration for teaching or scientific research, as long as the source is indicated and to the extent justified by the non-commercial purpose to be achieved;

|144. | Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |9.1.c. |Member States may stipulate that lawful users of a database which is made available to the public in whatever manner may, without the authorization of its maker, extract or re-utilize a substantial part of its contents: in the case of extraction and/or re-utilization for the purposes of public security or an administrative or judicial procedure.

|144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. |potpuno usklađeno |      |      |      | |10.1. |The right provided for in Article 7 shall run from the date of completion of the making of the database. It shall expire fifteen years from the first of January of the year following the date of completion.

|147.4. |Pravo proizvođača baze podataka traje 15 godina od dana nastanka baze podataka. Ako je baza podataka učinjena dostupnom javnosti na bilo koji način tokom tog roka, pravo traje 15 godina od tog dana.

|potpuno usklađeno |Naš zakon odredbama čl. 147.4. i 147.8. reguliše odredbu 10.1. Direktive. Razdvajanje je pitanje sistematike formulacije odredbi zakona, a suština odredbe 10.1. Direktive i naših odredbi iz čl. 147.4. i 147.8.u svemu su potpuno usklađeni. |      |      | |10.1. |The right provided for in Article 7 shall run from the date of completion of the making of the database. It shall expire fifteen years from the first of January of the year following the date of completion.

|147.8. |Rokovi za potrebe utvrđivanja datuma prestanka imovinskih prava nosilaca srodnih prava računaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio događaj koji je relevantan za početak roka.

|potpuno usklađeno |Naš zakon odredbama čl.147.4. i 147.8. reguliše odredbu 10.2. Direktive. Razdvajanje je pitanje sistematike formulacije odredbi zakona, a suština odredbe 10.2. Direktive i naših odredbi iz čl. 147.4. i 147.8.u svemu su potpuno usklađeni. |      |      | |10.2. |In the case of a database which is made available to the public in whatever manner before expiry of the period provided for in paragraph 1, the term of protection by that right shall expire fifteen years from the first of January of the year following the date when the database was first made available to the public.

|147.4. |Pravo proizvođača baze podataka traje 15 godina od dana nastanka baze podataka. Ako je baza podataka učinjena dostupnom javnosti na bilo koji način tokom tog roka, pravo traje 15 godina od tog dana.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |10.2. |In the case of a database which is made available to the public in whatever manner before expiry of the period provided for in paragraph 1, the term of protection by that right shall expire fifteen years from the first of January of the year following the date when the database was first made available to the public.

|147.8. |Rokovi za potrebe utvrđivanja datuma prestanka imovinskih prava nosilaca srodnih prava računaju se od 1. januara godine koja neposredno sledi za godinom u kojoj se desio događaj koji je relevantan za početak roka.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |10.3. |Any substantial change, evaluated qualitatively or quantitatively, to the contents of a database, including any substantial change resulting from the accumulation of successive additions, deletions or alterations, which would result in the database being considered to be a substantial new investment, evaluated qualitatively or quantitatively, shall qualify the database resulting from that investment for its own term of protection.

|147.5. |Ako nastanu bitne promene u selekciji ili uređenju sadržaja baze podataka rok iz stava 4. ovog člana produžava se za još 15 godina. Bitnim promenama u selekciji ili uređenju sadržaja baze podataka smatraju se dodavanje, brisanje ili popravljanje cele ili dela sadržaja baze podataka koji za rezultat imaju novu verziju baze podataka.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |11.1. |The right provided for in Article 7 shall apply to database whose makers or rightholders are nationals of a Member State or who have their habitual residence in the territory of the Community.

|      |      |neprenosivo |Odredba člana 11.1. Direktive je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Takođe, odredba člana 11.1. Direktive govori o korisnicima ili beneficijarima zaštite na osnovu ove Direktive koji su kreatori ili proizvođači baze, koji su državljani država članica ili imaju stalno prebivalište na teritoriji Zajednice, a što se ne odnosi na našu zemlju u ovom momentu. Naš zakon odredbom člana 148.1.2. reguliše pitanje lica na koje se zakon odnosi, uključujući i proizvođače baze podataka. |      |      | |11.2. |Paragraph 1 shall also apply to companies and firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the Community; however, where such a company or firm has only its registered office in the territory of the Community, its opera­ tions must be genuinely linked on an ongoing basis with the economy of a Member State.

  |      |      |neprenosivo |Videti prethodni navod obrazloženja za odredbu člana 11.1. Direktive. |      |      | |11.3.      |Agreements extending the right provided for in Article 7 to databases made in third countries and falling outside the provisions of paragraphs 1 and 2 shall be concluded by the Council acting on a proposal from the Commission. The term of any protection extended to databases by virtue of that procedure shall not exceed that available pursuant to Article 10.

      |      |      |neprenosivo |Videti gornje navode obrazloženja za čl. 11.1. i 11.2. Direktive. Takođe, procedure predviđene odredbom člana 11.3. Direktive se odnose na države članice Zajednice, a ne odnose se na našu zemlju u ovom momentu. |      |      | |12. | Member States shall provide appropriate remedies in respect of infringements of the rights provided for in this Directive.

   |204.      |Povredu autorskog ili srodnog prava predstavlja neovlašćeno vršenje bilo koje radnje koja je obuhvaćena isključivim pravima nosioca autorskog ili srodnog prava, neplaćanje naknade propisane ovim zakonom ili ugovorom, kao i neizvršavanje drugih obaveza prema nosiocu autorskog ili srodnog prava, propisanih ovim zakonom.

|potpuno usklađeno |Odredba člana 204. našeg zakona je opšteg karaktera, predviđa da povredu autorskog i srodnih prava predstavlja neovlašćeno vršenje bilo koje radnje obuhvaćene isključivim pravima nosioca tih prava,predviđenih zakonom, što se odnosi i na nosioce prava kada je reč o bazama podataka. Postupak i pravni lekovi u slučajevima povrede autorskog i srodnih prava detaljno su predviđeni odredbama našeg zakona.

ođače baze |      |      | |13. |This Directive shall be without prejudice to provisions concerning in particular copyright, rights related to copyright or any other rights or obligations subsisting in the data, works or other materials incorporated into a database, patent rights, trade marks, design rights, the protection of national treasures, laws on restrictive practices and unfair competition, trade secrets, security, confidentiality, data protection and privacy, access to public documents, and the law of contract.

|

| |neprenosivo |Odredba člana 13. Direktive je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja, i ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Ova odredba je deklarativnog karaktera i reguliše odnos ove Direktive prema drugim pravima intelektualne svojine, kao i drugim propisima, sa kojima odredbe ove Direktive nisu u suprotnosti. |      |      | |14. |Application over time

| |

|neprenosivo |Ova odredba Direktive ne uspostavlja obaveze u vezi usklađivanja, jer se radi o odredbi koja reguliše primenu tokom vremena u pogledu sticanja prava po ovoj direktivi

|      |      | |15. |Any contractual provision contrary to Articles 6.(1) and 8. shall be null and void.

|140.4. |Ugovorne odredbe koje su u suprotnosti sa odredbama ovog člana su ništave.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |15. |Any contractual provision contrary to Articles 6.(1) and 8. shall be null and void. |54b.2. |Ugovorne odredbe koje su u suprotnosti sa stavom 1. ovog člana su ništave.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |16. |Final provisions

|      |      |neprenosivo |Ova odredba ne uspostavlja obaveze u vezi usklađivanja, jer se radi o odredbi koja reguliše stupanje na snagu ove direktive. |      |      | |17. |This Directive is addressed to the Member States.

|      |      |neprenosivo |Ova odredba ne uspostavlja obaveze u vezi usklađivanja, jer se radi o odredbi koja upućuje na države članice, a naša zemlja to nije, ali je ovu Direktivu u bitnim odredbama potpuno preuzela odredbama u našem zakonu, a što je razmatrano kroz ovu tabelu usklađenosti. |      |      | |

Ostavite komentar