Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version), (OJ L 376 27.12.2006.)Direktiva 2006/115/EZ Evropskog Parlamenta i Saveta od 12. decembra 2006. godine o pravu zakupa i pravu posluge i određenim pravima srodnim autorskom pravu u oblasti intelektualne svojine (kodifikovana verzija), Službeni list L 376 od 27.12.2006. godine Celex No.32006L0115      3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač- Ministarstvo prosvete i nauke i Zavod za intelektualnu svojinu 01.05.2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravimaDraft law on amending the Law on Copyright and Related Rights       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1. |In accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article 6, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 3(1). |22.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli davanje originala ili umnoženih primeraka svog dela u zakup. | |      |      |      | |1.1. |In accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article 6, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 3(1). |40.1. |U slučaju davanja na poslugu originala ili umnoženih primeraka autorskih dela, od strane javnih biblioteka, odnosno drugih institucija kojima je to delatnost, autor ima pravo na odgovarajuću naknadu. | |Kako je članom 6. Direktive, na koji se poziva i član 1.1. Direktive dozvoljena derogacija isključivog prava autora da dozvoli ili zabrani poslugu, na golo pravo na naknadu u slučaju posluge, to je domaći zakonodavac iskoristio tu mogućnost i autorima svih vrsta autorskih dela, umesto isključivog prava, dozvolio samo pravo na nakandu u slučaju posluge. |      |      | | 1.1. |In accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article 6, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 3(1). |116.1.3. |Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli 3) davanje u zakup snimaka svoje interpretacije. | |      |      |      | |1.1. |In accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article 6, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 3(1). |126.1.2. |Proizvođač fonograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli 2) davanje u zakup primeraka fonograma; | |      |      |      | |1.1. |In accordance with the provisions of this Chapter, Member States shall provide, subject to Article 6, a right to authorise or prohibit the rental and lending of originals and copies of copyright works, and other subject matter as set out in Article 3(1). |131.1.3. |Proizvođač videograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 3) davanje primeraka svog videograma u zakup; | |      |      |      | |1.2. |The rights referred to in paragraph 1 shall not be exhausted by any sale or other act of distribution of originals and copies of copyright works and other subject matter as set out in Article 3(1). |22.4. |Pravo iz stava 1. ovog člana se ne iscrpljuje prodajom ili drugim radnjama stavljanja u promet originala ili umnoženih primeraka dela. | |      |      |      | |1.2. |The rights referred to in paragraph 1 shall not be exhausted by any sale or other act of distribution of originals and copies of copyright works and other subject matter as set out in Article 3(1). |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |Dakle, ono što je propisano domaćim propisom za pravo autora (u ovom slučaju pravo zakupa i iscrpljenje prava), odnosi se na sva srodna prava, odnosno primenjuje se u ovom slučaju isto što je propisano članom 22.4. domaćeg zakona. |      |      | |2.1.a. |‘rental’ means making available for use, for a limited period of time and for direct or indirect economic or commercial advantage; |22.1. |Davanje u zakup, u smislu ovog zakona, je davanje originala ili umnoženih primeraka dela drugome na korišćenje na ograničeno vreme u svhu ostvarivanja neposredne ili posredne imovinske ili komercijalne koristi. | |      |      |      | |2.1.b. |‘lending’ means making available for use, for a limited period of time and not for direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through establishments which are accessible to the public. |40.2. |Davanje na poslugu, u smislu ovog zakona, je davanje originala ili umnoženih primeraka dela na korišćenje, u vremenski ograničenom periodu, bez ostvarivanja neposredne ili posredne, imovinske ili komercijalne koristi. | |      |      |      | |2.1.b |‘lending’ means making available for use, for a limited period of time and not for direct or indirect economic or commercial advantage, when it is made through establishments which are accessible to the public. |40.1. |U slučaju davanja na poslugu originala ili umnoženih primeraka autorskih dela, od strane javnih biblioteka, odnosno drugih institucija kojima je to delatnost, autor ima pravo na odgovarajuću naknadu | |Definicija člana 2.1.b. Direktive je u domaćem propisu raščlanjena na dva stava u članu 40. Prvim stavom je propisano da autor ima pravo na naknadu samo ako je posluga učinjena od strane institucija kojima je to delatnost a stavom dva istog člana je data preostala definicija posluge iz Direktive. |      |      | |2.1.c. |‘film’ means a cinematographic or audiovisual work or moving images, whether or not accompanied by sound. |129. |Videogram je snimak filmskog dela kao i određenog niza pokretnih slika sa ili bez pratećeg zvuka na nosaču slike, odnosno nosaču slike i zvuka. | |      |      |      | |2.2. |The principal director of a cinematographic or audiovisual work shall be considered as its author or one of its authors. Member States may provide for others to be considered as its co-authors.

|11.1. |Koautorima filmskog dela se smatraju pisac scenarija, režiser i glavni snimatelj. | |      |      |      | |3.1.a. |The exclusive right to authorise or prohibit rental and lending shall belong to the following: (a) the author in respect of the original and copies of his work; |22.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli davanje originala ili umnoženih primeraka svog dela u zakup. | |Članom 6. Direktive je derogirana obaveza zemalja članica da autorima i nosiocima srodnih prava iz člana 3. Direktive, obezbede isključivo pravo posluge, ukoliko se barem autorima obezbedi pravo na naknadu u slučaju posluge. Naš zakonodavac je iskoristio tu mogućnost. Zato je na ovom mestu predmet analize usklađenosti samo pravo autora, proizvođača fonograma, videograma i interpretatora da dozvoli ili zabrani zakup. |      |      | |3.1.b. |rental right of the performer in respect of fixations of his performance; |116.1.3. |Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli 3) davanje u zakup snimaka svoje interpretacije; | |      |      |      | |3.1.c. |rental right of the phonogram producer in respect of his phonograms; |126.1.2. |Proizvođač fonograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli 2) davanje u zakup primeraka fonograma; | |      |      |      | |3.1.d. |rental right of the producer of the first fixation of a film in respect of the original and copies of his film. |131.1.3 | Proizvođač videograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 3) davanje primeraka svog videograma u zakup; | |      |      |      | |3.2. |This Directive shall not cover rental and lending rights in relation to buildings and to works of applied art. |23.1.1. |Autor nema isključivo pravo zakupa ako je reč o: 1) građevinski realizovanom delu arhitekture;

| |      |      |      | |3.2. |This Directive shall not cover rental and lending rights in relation to buildings and to works of applied art. |23.1.2. |Autor nema isključivo pravo zakupa ako je reč o: 2) delu primenjene umetnosti; | |      |      |      | |3.2. |This Directive shall not cover rental and lending rights in relation to buildings and to works of applied art. |40.3.2. |Odredbe stava 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se prilikom davanja na poslugu 3) građevina; | |      |      |      | |3.2. |This Directive shall not cover rental and lending rights in relation to buildings and to works of applied art. |40.3.3. |Odredbe stava 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se prilikom davanja na poslugu 2) originala ili umnoženih primeraka dela primenjenih umetnosti, odnosno industrijskog dizajna; | |      |      |      | |3.3. |The rights referred to in paragraph 1 may be transferred, assigned or subject to the granting of contractual licences. |61. |

Autor, odnosno njegov pravni sledbenik može ustupiti pojedina ili sva imovinska prava na svome delu drugom licu. | |Celo poglavlje 6. domaćeg zakona do detalja propisuje prenos, ustupanje prava, kao i davanje dozvole za korišćenje putem ugovornih licenci. |      |      | |3.3. |The rights referred to in paragraph 1 may be transferred, assigned or subject to the granting of contractual licences. |145. |Srodna prava su prenosiva, osim ličnih prava interpretatora. | |      |      |      | |3.4. |Without prejudice to paragraph 6, when a contract concerning film production is concluded, individually or collectively, by performers with a film producer, the performer covered by this contract shall be presumed, subject to contractual clauses to the contrary, to have transferred his rental right, subject to Article 5. |116.4. |Ako ugovorom između interpretatora i proizvođača filmskog dela nije predviđeno drukčije, smatra se da je interpretator takvim ugovorom ustupio proizvođaču svoje pravo na davanje u zakup snimaka svoje interpretacije. | |      |      |      | |3.5. |Member States may provide for a similar presumption as set out in paragraph 4 with respect to authors. |      | | |Članom Direktive ostavljena je mogućnost državama članicama da ovu odredbu unesu u svoj propis a naš domaći propis tu opciju nije preuzeo. |      |      | |3.6. |Member States may provide that the signing of a contract concluded between a performer and a film producer concerning the production of a film has the effect of authorising rental, provided that such contract provides for an equitable remuneration within the meaning of Article 5. Member States may also provide that this paragraph shall apply mutatis mutandis to the rights included in Chapter II. |      |      | |Članom Direktive ostavljena je mogućnost državama članicama da ovu odredbu unesu u svoj propis a naš domaći propis tu opciju nije preuzeo. |      |      | |4.1. |This Directive shall be without prejudice to Article 4(c) of Council Directive 91/250/EEC of 14 May 1991 on the legal protection of computer programs. |      |      | |Odreba je neprenosiva jer ne sadrži obavezu formalnog usklađivanja. Ova odredba Direktive isključivo reguliše odnos Direktive prema drugim propisima Zajednice. Ova odredba Direktive ne može da se prenese jednom domaćom odredbom. Inače, Direktiva o računarskim programima na koju se poziva član 4.1. ove Direktive je predmet posebne tabele usklađenosti. |      | | |5.1. |Where an author or performer has transferred or assigned his rental right concerning a phonogram or an original or copy of a film to a phonogram or film producer, that author or performer shall retain the right to obtain an equitable remuneration for the rental. |22.2. | Ako autor ustupi proizvođaču fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz stava 1. ovog člana on zadržava pravo na pravičnu naknadu od davanja u zakup primeraka autorskog dela. | |      |      |      | |5.1. |Where an author or performer has transferred or assigned his rental right concerning a phonogram or an original or copy of a film to a phonogram or film producer, that author or performer shall retain the right to obtain an equitable remuneration for the rental. |116.3. | Ako interpretator ustupi proizvođaču fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz stava 1. tačka 3. ovog člana, on zadržava pravo na pravičnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka interpretacije. | |      |      |      | |5.2. |The right to obtain an equitable remuneration for rental cannot be waived by authors or performers. |22.3. |Autor se ne može odrećo prava na nakandu iz stava 2. ovog člana. | |      |      |      | |5.2. |The right to obtain an equitable remuneration for rental cannot be waived by authors or performers. |116.3. |Ako interpretator ustupi proizvođaču fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz stava 1. tačka 3. ovog člana, on zadržava pravo na pravičnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka interpretacije. Interpretator se ne može odreći tog prava. | |      |      |      | |5.3. |The administration of this right to obtain an equitable remuneration may be entrusted to collecting societies representing authors or performers. |150. |Nosilac autorskog ili srodnog prava može svoje pravo ostvarivati individualno ili kolektivno osim u slučajevima iz člana 29. stav 2, čl. 39, 40, 117, 127, 142. i 146. ovog zakona kojima je propisano obavezno kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |Članom 150. domaćeg zakona su jednom odredbom navedeni slučajevi kada zakon propisuje obavezno kolektivno ostvarivanje prava. Među tim slučajevima nije i ostvarivanje prava zakupa iz čl. 22. i 116. domaćeg zakona. Stoga, autor, odnosno interpretator u Srbiji ima pravo da bira da li će svoje pravo zakupa da ostvaruje individualno ili kolektivno. |      |      | |5.4. |Member States may regulate whether and to what extent administration by collecting societies of the right to obtain an equitable remuneration may be imposed, as well as the question from whom this remuneration may be claimed or collected. |      |      | |Uzimajući u obzir da je ovo samo mogućnost a ne obaveza a to domaći zakonodavac nije regulisao to je i ocenjena ova odredba kao neprenosiva. |      |      | |6.1. |Member States may derogate from the exclusive right provided for in Article 1 in respect of public lending, provided that at least authors obtain a remuneration for such lending. |40.1. | U slučaju davanja na poslugu originala ili umnoženih primeraka autorskih dela, od strane javnih biblioteka, odnosno drugih institucija kojima je to delatnost, autor ima pravo na odgovarajuću naknadu. | |Članom 6. Direktive je derogirana obaveza zemalja članica da autorima i nosiocima srodnih prava iz člana 3. Direktive, obezbede isključivo pravo posluge, ukoliko se barem autorima obezbedi pravo na naknadu u slučaju posluge. Naš zakonodavac je iskoristio tu mogućnost što se vidi iz sadržaja odredbe člana 40. domaćeg propisa. |      |      | |6.2. |Where Member States do not apply the exclusive lending right provided for in Article 1 as regards phonograms, films and computer programs, they shall introduce, at least for authors, a remuneration. |40.1. |U slučaju davanja na poslugu originala ili umnoženih primeraka autorskih dela, od strane javnih biblioteka, odnosno drugih institucija kojima je to delatnost, autor ima pravo na odgovarajuću naknadu. | |      |      |      | |6.3. |Member States may exempt certain categories of establishments from the payment of the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2. |40.3.1. |Odredbe stava 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se prilikom davanja na poslugu:

1) originala ili umnoženih primeraka bibliotečkog materijala u nacionalnim bibliotekama, bibliotekama javnih obrazovnih institucija i javnim specijalizovanim bibliotekama. | |      |      |      | |6.3. |Member States may exempt certain categories of establishments from the payment of the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2. |40.3.2. |Odredbe stava 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se prilikom davanja na poslugu 2) originala ili umnoženih primeraka dela primenjenih umetnosti, odnosno industrijskog dizajna; | |      |      |      | |6.3. |Member States may exempt certain categories of establishments from the payment of the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2. |40.3.3. |Odredbe stava 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se prilikom davanja na poslugu 3) građevina; | |      |      |      | |6.3. |Member States may exempt certain categories of establishments from the payment of the remuneration referred to in paragraphs 1 and 2. |40.3.4. |Odredbe stava 1. i 2. ovog člana ne primenjuju se prilikom davanja na poslugu 4) originala ili umnoženih primeraka dela koja međusobno pozajmljuju institucije iz stava 1. ovog člana. | |      |      |      | |7.1. |Member States shall provide for performers the exclusive right to authorise or prohibit the fixation of their performances. |116.1.1. |Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) beleženje (snimanje) svoje nesnimljene interpretacije i umnožavanje takvih snimaka interpretacije, u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona;

| |      |      |      | |7.2. |Member States shall provide for broadcasting organisations the exclusive right to authorise or prohibit the fixation of their broadcasts. |136.1.2. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 2) snimanje svoje emisije na nosač zvuka ili slike, odnosno zvuka i slike; | |      |      |      | |7.3. |A cable distributor shall not have the right provided for in paragraph 2 where it merely retransmits by cable the broadcasts of broadcasting organisations. |      |      | | Naš zakon ne daje nikakva prava kablovskom distributeru niti uređuje materiju prava kablovskog distributera. To je predmet nekog drugog zakona. Domaćim propisom koji je predmet analize usklađenosti sa odredbama ove Direktive regulisana su prava autora i nosilaca srodnih prava među kojim nije kablovski operater. Stoga je ova odredba sadržana u domaćem propisu jer kablovskom distributeru nisu data prava da dozvoli i zabrani snimanje emisije koju samo prenosi ali istovremeno ova odredba nije eksplicitno uneta u domaći propis, te nema mogućnosti da se pozovemo na neki određeni član. |      |      | |8.1. |Member States shall provide for performers the exclusive right to authorise or prohibit the broadcasting by wireless means and the communication to the public of their performances, except where the performance is itself already a broadcast performance or is made from a fixation. |116.1.4. |Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:4) emitovanje i javno saopštavanje svoje nesnimljene interpretacije, osim u slučaju kada se radi o već emitovanoj interpretaciji. | |Naš zakonodavac je dao šira prava jer nije ograničio pravo emitovanja samo na bežično jer se pod terminom emitovanje podrazumeva bežično i žično emitovanje kao što je definisano u članu 28. 2. domaćeg propisa. |      |      | |8.2. |Member States shall provide a right in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the user, if a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used for broadcasting by wireless means or for any communication to the public, and to ensure that this remuneration is shared between the relevant performers and phonogram producers. Member States may, in the absence of agreement between the performers and phonogram producers, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration. between them |117.1.1. |Interpretator ima pravo na naknadu za: 1) emitovanje i reemitovanje njegove interpretacije sa snimka izdatog na nosaču zvuka; | |      |      |      | |8.2. |Member States shall provide a right in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the user, if a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used for broadcasting by wireless means or for any communication to the public, and to ensure that this remuneration is shared between the relevant performers and phonogram producers. Member States may, in the absence of agreement between the performers and phonogram producers, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration. between them |117.1.2. |Interpretator ima pravo na naknadu za: 2) javno saopštavanje njegove interpretacije koja se emituje sa snimka izdatog na nosaču zvuka; | |      |      |      | |8.2. |Member States shall provide a right in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the user, if a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used for broadcasting by wireless means or for any communication to the public, and to ensure that this remuneration is shared between the relevant performers and phonogram producers. Member States may, in the absence of agreement between the performers and phonogram producers, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration. between them |117.1.3. |Interpretator ima pravo na naknadu za 3) javno saopštavanje njegove interpretacije sa snimka izdatog na nosaču zvuka. | |      |      |      | |8.2. |Member States shall provide a right in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the user, if a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used for broadcasting by wireless means or for any communication to the public, and to ensure that this remuneration is shared between the relevant performers and phonogram producers. Member States may, in the absence of agreement between the performers and phonogram producers, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration. between them |127.3. | Naknada iz stava 1. ovog člana i interpretatorska naknada iz člana 117. ovog zakona naplaćuju se od korisnika u vidu jedinstvene naknade. Naplatu jedinstvene naknade vrši jedna organizacija, određena ugovorom zaključenim između organizacije interpretatora i organizacije proizvođača fonograma. | |      |      |      | |8.2. |Member States shall provide a right in order to ensure that a single equitable remuneration is paid by the user, if a phonogram published for commercial purposes, or a reproduction of such phonogram, is used for broadcasting by wireless means or for any communication to the public, and to ensure that this remuneration is shared between the relevant performers and phonogram producers. Member States may, in the absence of agreement between the performers and phonogram producers, lay down the conditions as to the sharing of this remuneration. between them |127.6. |Jedinstvena naknada ubrana na način predviđen ovim članom raspodeljuje se organizacijama u skladu sa ugovorom zaključenim između organizacije proizvođača fonograma i organizacije interpretatora. Ako ugovorom između organizacija nije drugačije određeno, organizacija koja naplaćuje jedinstvenu naknadu obavezna je da po odbitku iznosa troškova nastalih u vezi sa naplatom jedinstvene naknade, bez odlaganja a najmanje na kvartalnom nivou, preda polovinu ubrane naknade drugoj organizaciji. | |      |      |      | |8.3. |Member States shall provide for broadcasting organisations the exclusive right to authorise or prohibit the rebroadcasting of their broadcasts by wireless means, as well as the communication to the public of their broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee. |136.1.1. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 1) reemitovanje svoje emisije, bežično ili putem žica; | |      |      |      | |8.3. |Member States shall provide for broadcasting organisations the exclusive right to authorise or prohibit the rebroadcasting of their broadcasts by wireless means, as well as the communication to the public of their broadcasts if such communication is made in places accessible to the public against payment of an entrance fee. |136.1.5. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 5) javno saopštavanje svojih emisija na mestima koja su publici dostupna uz plaćanje ulaznice. | |      |      |      | |9.1.a. |Member States shall provide the exclusive right to make available to the public, by sale or otherwise, the objects indicated in points (a) to (d), including copies thereof, hereinafter ‘the distribution right’:

(a) for performers, in respect of fixations of their performances;

|116.1.2. | Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 2) stavljanje u promet snimaka svoje interpretacije; | |      |      |      | |9.1.b. |distribution right (b) for phonogram producers, in respect of their phonograms; |126.1. |Proizvođač fonograma ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 1) umnožavanje svog fonograma u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona, i stavljanje u promet tako umnoženih primeraka fonograma; | |      |      |      | |9.1.c. |distribution right (c) for producers of the first fixations of films, in respect of the original and copies of their films. |131.1.1. |Filmski producent (proizvođač videograma) ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 1) umnožavanje svog videograma u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona i stavljanje u promet tako umnoženih primeraka; | |      |      |      | |9.1.d. |distribution right (d) for broadcasting organisations, in respect of fixations of their broadcasts as set out in Article 7(2). |136.1. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 3) umnožavanje tog snimka u bilo kom obliku i na bilo koji način u smislu člana 20. stav 1. ovog zakona i stavljanje u promet tako umnoženih primeraka snimka; | |      |      |      | |9.2. |The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect of an object as referred to in paragraph 1, except where the first sale in the Community of that object is made by the rightholder or with his consent. |21.3. | Pravo autora na stavljanje primeraka dela u promet ne deluje prema onom vlasniku primerka dela koji je taj primerak legalno pribavio u Republici Srbiji od autora ili od autorovog pravnog sledbenika (iscrpljenje prava). Vlasnik može slobodno otuđiti primerak dela koji je legalno pribavio od autora ili autorovog pravnog sledbenika. | |Ocena o delimičnoj usklađenosti je data samo iz razloga što Srbija nije članica EZ pa stoga domaći zakonodavac ne može da propiše iscrpljenje prava distribucije u slučaju prodaje primerka dela od strane autora, lica koje je on ovlastio ili drugog nosioca prava u slučaju prve prodaje na teritoriji EZ već samo na teritoriji Srbije. |      |      | |9.2. |The distribution right shall not be exhausted within the Community in respect of an object as referred to in paragraph 1, except where the first sale in the Community of that object is made by the rightholder or with his consent. |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |Pravila o iscrpljenju prava distribucije koja su propisana za autorsko pravo važe i primenjuju se i na srodna prava, kako je i propisanu u članu 145. Zakona. Stoga, je situacija ista kao i kod iscrpljenja prava distribucije autora-do iscrpljenja dolazi samo kod prve prodaje od strane autora ili lica koje je on ovlastio ako se ta prodaja desila na teritoriji Srbije. Tek po pristupanju Srbije EZ moguće je izvršiti potpuno prenošenje ove odredbe u domaći propis. |      |      | |9.3. |The distribution right shall be without prejudice to the specific provisions of Chapter I, in particular Article 1(2). |22.4. |Pravo iz stava 1. ovog člana se ne iscrpljuje prodajom ili drugim radnjama stavljanja u promet originala ili umnoženih primeraka dela | |      |      |      | |9.3. |The distribution right shall be without prejudice to the specific provisions of Chapter I, in particular Article 1(2). |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |9.4. |The distribution right may be transferred, assigned or subject to the granting of contractual licences. |61. |Autor, odnosno njegov pravni sledbenik može ustupiti pojedina ili sva imovinska prava na svome delu drugom licu. | |      |      |      | |9.4. |The distribution right may be transferred, assigned or subject to the granting of contractual licences. |67.1. | Autorskim ugovorom se autorska prava ustupaju ili u celini prenose. | |      |      |      | |10.1.a. |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: (a) private use; |46.1. |Dozvoljeno je fizičkom licu da bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade umnožava primerke objavljenog dela za lične nekomercijalne potrebe, čime nije isključena primena člana 208. stav 1. tač. 4. i 5. ovog zakona. | |      |      |      | |10.1.a. |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: (a) private use; |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |Zbog činjenice da se srodna prava u većini slučajeva iskorišćavaju uz istovremeno iskorišćavanje autorskih dela, ne sme biti razlike u vrstama ograničenja i obimu ograničenja koja su predviđena za autorsko pravo.Stoga je i domaćim propisom propisano da se na srodna prava primenjuju sva ograničenja propisana za autorsko pravo. |      |      | |10.1.b. |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: (b) use of short excerpts in connection with the reporting of current events;

|43.1.2. |Dopušteno je, u okviru izveštavanja javnosti putem štampe, radija, televizije i drugih medija o tekućim događajima, u obimu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja o tekućem događaju, bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade:2) pripremanje i umnožavanje kratkih izvoda ili sažetaka iz novinskih i drugih sličnih članaka u pregledima štampe; | |      |      |      | |10.1.b. | Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: (b) use of short excerpts in connection with the reporting of current events;   

|144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |10.1.c |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts. |50.1. |Organizaciji za radiodifuziju koja ima dozvolu za emitovanje dela, dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade da snimi sopstvenim sredstvima to delo na nosač zvuka ili nosač slike, odnosno nosač zvuka i slike radi emitovanja u sopstvenoj emisiji. | |      |      |      | |10.1.c. |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: c) ephemeral fixation by a broadcasting organisation by means of its own facilities and for its own broadcasts. |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |10.1.d. |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: c)use solely for the purposes of teaching or scientific research.

   |44. |Dozvoljeno je bez dozvole autora i bez plaćanja autorske naknade za nekomercijalne svrhe nastave:1) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela u obliku neposrednog poučavanja na nastavi;2) javno izvođenje ili predstavljanje objavljenih dela na školskim priredbama, pod uslovom da interpretatori ne prime naknadu za svoje izvođenje i da se ne naplaćuju ulaznice;3) javno saopštavanje radiodifuzno emitovanih školskih emisija putem tehničkih uređaja unutar obrazovne ustanove. | |      |      |      | |10.1.d. |Member States may provide for limitations to the rights referred to in this Chapter in respect of: c)use solely for the purposes of teaching or scientific research.

   |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |10.2. |Irrespective of paragraph 1, any Member State may provide for the same kinds of limitations with regard to the protection of performers, producers of phonograms, broadcasting organisations and of producers of the first fixations of films, as it provides for in connection with the protection of copyright in literary and artistic works. |144. |Na srodna prava shodno se primenjuju odredbe ovog zakona o ograničenjima i iscrpljenju autorskog prava. | |      |      |      | |10.3. |The limitations referred to in paragraphs 1 and 2 shall be applied only in certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the subject matter and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the rightholder. |41.2. |U svakom konkretnom slučaju, obim ograničenja isključivih prava ne sme biti u suprotnosti sa normalnim iskorišćavanjem dela niti sme nerazumno vređati legitimne interese autora. | |Ovo je generalna odredba koja se primenjuje u svakom konkretnom slučaju ograničenja prava koji je propisan Zakonom. |      |      | |11.1. |This Directive shall apply in respect of all copyright works, performances, phonograms, broadcasts and first fixations of films referred to in this Directive which were, on 1 July 1994, still protected by the legislation of the Member States in the field of copyright and related rights or which met the criteria for protection under this Directive on that date. |      |      | |Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine. Odrebom člana 218. Zakona propisano je da ukoliko je na dan stupanja na snagu našeg zakona, pravo autora ili nosioca srodnog prava isteklo, tada ne može tražiti zaštitu na osnovu odredbi ovog domaćeg zakona, pa je pravno nemoguće da se ova odredba primeni u Srbiji. |      |      | |11.2. |This Directive shall apply without prejudice to any acts of exploitation performed before 1 July 1994. |      |      | |Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine. Odrebom člana 218. Zakona propisano je da ukoliko je na dan stupanja na snagu našeg zakona, pravo autora ili nosioca srodnog prava isteklo, tada ne može tražiti zaštitu na osnovu odredbi ovog domaćeg zakona, pa je pravno nemoguće da se ova odredba primeni u Srbiji. |      |      | |11.3. |Member States may provide that the rightholders are deemed to have given their authorisation to the rental or lending of an object referred to in points (a) to (d) of Article 3(1) which is proven to have been made available to third parties for this purpose or to have been acquired before 1 July 1994. |      |      | |Ovom odredbom Direktive ostavljena je samo mogućnost primene a domaći zakonodavac se odlučio da je ne primeni. |      |      | |11.4. |Member States need not apply the provisions of Article 2(2) to cinematographic or audiovisual works created before 1 July 1994. |      |      | |Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine. Odrebom člana 218. Zakona propisano je da ukoliko je na dan stupanja na snagu našeg zakona, pravo autora ili nosioca srodnog prava isteklo, tada ne može tražiti zaštitu na osnovu odredbi ovog domaćeg zakona, pa je pravno nemoguće da se ova odredba primeni u Srbiji.

|      |      | |11.5. |This Directive shall, without prejudice to paragraph 3 and subject to paragraph 7, not affect any contracts concluded before 19 November 1992. |      |      | |Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine, pa je pravno nemoguće da se njegove odredbe primene ili ne primene samo na sporazume koji su zaključeni pre novembra 1992. godine. |      |      | |11.6. |Member States may provide, subject to the provisions of paragraph 7, that when rightholders who acquire new rights under the national provisions adopted in implementation of this Directive have, before 1 July 1994, given their consent for exploitation, they shall be presumed to have transferred the new exclusive rights. |      |      | |Ovom odredbom Direktive ostavljena je samo mogućnost primene a domaći zakonodavac se odlučio da je ne primeni. |      |      | |11.7. |For contracts concluded before 1 July 1994, the unwaivable right to an equitable remuneration provided for in Article 5 shall apply only where authors or performers or those representing them have submitted a request to that effect before 1 January 1997. In the absence of agreement between rightholders concerning the level of remuneration, Member States may fix the level of equitable remuneration. |      |      | |Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine. Odrebom člana 218. Zakona propisano je da ukoliko je na dan stupanja na snagu našeg zakona, pravo autora ili nosioca srodnog prava isteklo, tada ne može tražiti zaštitu na osnovu odredbi ovog domaćeg zakona, pa je pravno nemoguće da se ova odredba primeni u Srbiji. |      |      | |12. |Protection of copyright-related rights under this Directive shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright. |143.1. |Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih dela. | |      |      |      | |13. |Member States shall communicate to the Commission the main provisions of national law adopted in the field covered by this Directive. |      |      | |Odredba je neprenosiva jer uspostavlja obavezu zemalja članica da Komisiji dostavljaju tekst propisa |      |      | |14. |Directive 92/100/EEC is hereby repealed, without prejudice to the obligations of the Member States relating to the time-limits for transposition into national law of the Directives as set out in Part B of Annex. |      |      | |Odredba je neprenosiva, tiče se stavljanja van snage direktive 92/100/EEZ. |      |      | |15. |Entry into force |      |      | |Ova odredba ne uspostavlja obavezu u vezi uskađivanja, jer se radi o odredbi o stupanju na snagu direktive. |      |      | |16. |This Directive is addressed to the Member States. |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar