Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima (sa tabelama)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | COUNCIL DIRECTIVE 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission OJ L 248 06.10.1993DIREKTIVA SAVETA 93/83/EEZ od 27. septembra 1993. godine o usklađivanju određenih pravila o autorskom i srodnim pravima koja se primenjuju na satelitsko emitovanje i kablovsko reemitovanje Službeni list 248 od 06.10.1993. Celex No. 31993L0083 3. Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač- Ministarstvo prosvete i nauke i Zavod za intelektualnu svojinu 27.04.2011 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravimaDraft law on amending the Law on Copyright and Related Rights       7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1. |For the purpose of this Directive, ‘satellite’ means any satellite operating on frequency bands which, under telecommunications law, are reserved for the broadcast of signals for reception by the public or which are reserved for closed, point-to-point communication. In the latter case, however, the circumstances in which individual reception of the signals takes place must be comparable to those which apply in the first case. |      |      | |Zakon o autorskom i srodnim pravima ne daje definiciju satelita. Ovu definiciju sadrži Uredba o ratifikaciji konvencije o distribuciji signala za prenos programa preko satelita („Sl. list SFRJ – međunarodni ugovori“, br. 13/77) u članu 1. stav 1. tačka 3) gde je predviđeno da je „satelit“ – svaki uređaj postavljen u prostoru izvan zemlje i podesan da otprema signale. Ta definicija je šira od citirane definicije iz DIREKTIVE SAVETA 93/83/EEZ od 27. septembra 1993. godine o usklađivanju određenih pravila o autorskom i srodnim pravima koja se primenjuju na satelitsko emitovanje i kablovsko reemitovanje i obuhvata i pojam satelita iz te direktive.

|      |      | |1.2.(a) |For the purpose of this Directive, ‘communication to the public by satellite’ means the act of introducing, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the programme-carrying signals intended for reception by the public into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth. |28.4. |Posebna radnja emitovanja, u smislu stava 2. ovog člana postoji i kad se pod kontrolom subjekta koji vrši emitovanje (u daljem tekstu: organizacija za radiodifuziju), i na njegovu odgovornost, programski signali koji su namenjeni za javni prijem šalju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju. | |      |      |      | |1.2.(b) |The act of communication to the public by satellite occurs solely in the Member State where, under the control and responsibility of the broadcasting organization, the programme-carrying signals are introduced into an uninterrupted chain of communication leading to the satellite and down towards the earth. |28.4. |Posebna radnja emitovanja, u smislu stava 2. ovog člana postoji i kad se pod kontrolom subjekta koji vrši emitovanje (u daljem tekstu: organizacija za radiodifuziju), i na njegovu odgovornost, programski signali koji su namenjeni za javni prijem šalju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju. | |      |      |      | |1.2.(c) |If the programme-carrying signals are encrypted, then there is communication to the public by satellite on condition that the means for decrypting the broadcast are provided to the public by the broadcasting organization or with its consent. |28.5. |Ako su programski signali kodirani, emitovanje preko satelita postoji pod uslovom da su sredstva za dekodiranje signala dostupna javnosti preko organizacije za radiodifuziju iz stava 4. ovog člana ili preko trećeg lica koje ima ovlašćenje organizacije za radiodifuziju. | |      |      |      | |1.2.(d)(i) |Where an act of communication to the public by satellite occurs in a non-Community State which does not provide the level of protection provided for under Chapter II, (i) if the programme-carrying signals are transmitted to the satellite from an uplink situation situated in a Member State, that act of communication to the public by satellite shall be deemed to have occurred in that Member State and the rights provided for under Chapter II shall be exercisable against the person operating the uplink station; |      |      | |Ovaj član zakona reguliše pitanje odnosa zajednice sa zemljama koje nisu njene članice, i to u odnosu na zemlje koje nemaju nivo zaštite predviđen u poglavlju II ove Direktive. Naša zemlja je svojim pozitivnim pravom predvidela nivo zaštite koji odgovara onom koji je predviđen poglavljem II ove Direktive. |      |      | |1.2.(d)(ii) |If there is no use of an uplink station situated in a Member State but a broadcasting organization established in a Member State has commissioned the act of communication to the public by satellite, that act shall be deemed to have occured in the Member State in which the broadcasting organization has its principal establishment in the Community and the rights provided for under Chapter II shall be exercisable against the broadcasting organization. |      |      | |Ovaj član zakona reguliše pitanje odnosa zajednice sa zemljama koje nisu njene članice, i to u odnosu na zemlje koje nemaju nivo zaštite predviđen u poglavlju II ove Direktive. Naša zemlja je svojim pozitivnim pravom predvidela nivo zaštite koji odgovara onom koji je predviđen poglavljem II ove Direktive. |      |      | |1.3. |For the purposes of this Directive, ‘cable retransmission’ means the simultaneous, unaltered and unabridged retransmission by a cable or microwave system for reception by the public of an initial transmission from another Member State, by wire or over the air, including that by satellite, of television or radio programmes intended for reception by the public. |29.1.2. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli da se autorsko delo koje je emitovano radiodifuzijom istovremeno u neizmenjenom obliku i u celosti saopšti javnosti: 2) kada se saopštavanje javnosti obavlja kablovskim ili mikrotalasnim sistemom ili kada se delo izvorno emituje iz druge države (kablovsko reemitovanje). | |      |      |      | |1.4. |For the purposes of this Directive ‘collecting society’ means any organization which manages or administers copyright or rights related to copyright as its sole purpose or as one of its main purposes. |152.1. |Autorsko i srodna prava kolektivno se ostvaruju preko organizacije za kolektivno ostvarivanje tih prava (u daljem tekstu: organizacija). | |      |      |      | |1.4. |For the purposes of this Directive ‘collecting society’ means any organization which manages or administers copyright or rights related to copyright as its sole purpose or as one of its main purposes. |153.1. |Nosioci autorskog, odnosno srodnih prava preko organizacije kolektivno ostvaruju isključiva imovinska autorska, odnosno srodna prava, kao i pravo na potraživanje naknade za sva svoja dela, odnosno predmete srodnog prava. | |      |      |      | |1.4. |For the purposes of this Directive ‘collecting society’ means any organization which manages or administers copyright or rights related to copyright as its sole purpose or as one of its main purposes. |156.1. |Organizacija ne može da obavlja ni jednu drugu delatnost osim delatnosti iz člana 153. ovog zakona. | |      |      |      | |1.5. |For the purposes of this Directive, the principal director of a cinematographic or audiovisual work shall be considered as its author or one of its authors. Member States may provide for others to be considered as its co-authors. |11.1. |Koautorima filmskog dela se smatraju pisac scenarija, režiser i glavni snimatelj. | |      |      |      | |2. |Member States shall provide an exclusive right for the author to authorize the communication to the public by satellite of copyright works, subject to the provisions set out in this chapter. |28.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli emitovanje svoga dela. | |      |      |      | |2. |Member States shall provide an exclusive right for the author to authorize the communication to the public by satellite of copyright works, subject to the provisions set out in this chapter. |28.4. |Posebna radnja emitovanja, u smislu stava 2. ovog člana postoji i kad se pod kontrolom subjekta koji vrši emitovanje (u daljem tekstu: organizacija za radiodifuziju), i na njegovu odgovornost, programski signali koji su namenjeni za javni prijem šalju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju. | |      |      |      | |3.1. |Member States shall ensure that the authorization referred to in Article 2 may be acquired only be agreement. |67.1. |Autorska prava se prenose putem ugovora i nasleđivanjem i to je opšti princip autorskog ugovornog prava. | |Članom 67. Zakona o autorskom i srodnim pravima je predviđeno, kao opšti princip, da se autorska prava, osim moralnih prava, ustupaju ili prenose ugovorom. Emitovanje autorskog dela je u isključivoj vlasti autora, te samo on i jedino on može to pravo da prenese na drugo lice putem ugovora. Taj ugovor, saglasno spomenutom članu se mora zaključiti u pisanoj formi. |      |      | |3.2. |A Member State may provide that a collective agree­ ment between a collecting society and a broadcasting organization concerning a given category of works may be extended to rightholders of the same category who are not represented by the collecting society. |180.1. |U poslovanju organizacije sa korisnicima postoji pretpostavka da organizacija ima ovlašćenje da deluje za račun svih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava u pogledu onih prava i onih vrsta predmeta zaštite koji su obuhvaćeni njenom delatnošću. | |Ovim članom je predviđena zakonska pretpostavka da organizacija deluje ne samo za račun svojih članova, već i za račun svih drugih nosilaca prava iz oblasti njenog delovanja, koji sa njom nisu zaključili ugovor o zastupanju, ali se istovremeno nisu na izričit način, u pisanoj formi, isključili iz sistema kolektivnog ostvarivanja prava. |      |      | |3.2.(i) |(i) the communication to the public by satellite simulcasts a terrestrial broadcast by the same broadcaster. |      |      | |Uslovi iz člana 3.2. ove Direktive nisu predviđeni kumulativno. Zakonodavstvo naše zemlje je usklađeno sa članom 3.2.(i) u članu 180.2. koji odmah niže navodimo. |      |      | |3.2.(ii) |The unrepresented rightholder shall, at any time, have the possibility of excluding the extension of the collective agreement to his works and of exercising his rights either individually or collectively. |180.2. |Nosilac autorskog, odnosno srodnog prava koji nije sa organizacijom zaključio ugovor iz člana 153. ovog zakona može da obavesti organizaciju, pismenim obaveštenjem, da će svoja prava ostvarivati individualno, osim u slučajevima iz člana 29. stav 2, čl. 39, 40, 117, 127, 142. i 146. ovog zakona kojima je propisano obavezno kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |Kolektivno ostvarivanje autorskog prava je kao obaveza predviđeno u malom broju slučajeva. Kada je reč o emitovanju autorskog dela, onda takvo ograničenje ne postoji, odnosno autor ima slobodu da u svakom trenutku odluči hoće li svoja prava da ostvaruje individualno, ili preko organizacije. |      |      | |3.3. |Paragraph 2 shall not apply to cinematographic works, including works created by a process analogous to cinematography. |      |      | |Ovakvo ograničenje ne postoji u našem pravu. |      |      | |3.4. |Where the law of a Member State provides for the extension of a collective agreement in accordance with the provisions of paragraph 2, that Member States shall inform the Commission which broadcasting organizations are entitled to avail themselves of that law. The Commission shall publish this information in the Official Journal of the European Communities (C series). |      |      | |U našem pravnom sistemu ne postoji takva komisija. |      |      | |4.1. | For the purposes of communication to the public by satellite, the rights of performers, phonogram producers and broadcasting organizations shall be protected in accordance with the provisions of Articles 6, 7, 8 and 10 of Directive 92/100/EEC. |      |      | |Ova odredba Direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom. Inače Direktiva na koju se poziva član 4.1. ove Direktive je u međuvremenu kodifikovana, to je sada Direktiva 2006/115 EZ, koja je cela predmet analize usklađenosti, i to kroz posebnu tabelu usklađenosti. |      |      | |4.2. |For the purposes of paragraph 1 ‘broadcasting by wireless means’ in Directive 92/100/EEC shall be understood as including communication to the public by satellite. |28.2. |Emitovanjem, u smislu stava 1. ovog člana smatra se javno saopštavanje dela žičnim ili bežičnim prenosom radijskih ili televizijskih programskih signala namenjenih za javni prijem (radio-difuzija i kablovska difuzija). | | Sve definicije pojedinih pojmova u domaćem propisu date su za potrebe primene zakona u celosti. Tako je, na primer, definicija emitovanja ista bez obzira da li se radi o pravu autora ili nosilaca srodnih prava. |. |      | |4.2. |For the purposes of paragraph 1 ‘broadcasting by wireless means’ in Directive 92/100/EEC shall be understood as including communication to the public by satellite. |28.4. |Posebna radnja emitovanja, u smislu stava 2. ovog člana postoji i kad se pod kontrolom subjekta koji vrši emitovanje (u daljem tekstu: organizacija za radiodifuziju), i na njegovu odgovornost, programski signali koji su namenjeni za javni prijem šalju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju. | |Postoje tri vrste emitovanja, kada je reč o kriterijumu na koji se način prenose signali: zemaljsko emitovanje, kablovsko emitovanje i satelitsko emitovanje. Član 28. stav 4. uređuje pitanje satelitskog emitovanja, koje se, u tehničkom smislu, odvija „bez upotrebe kablova“, onako kako i nalaže Direktiva 92/100/EEC, na koju se poziva Dikrektiva 98/83/EEZ. Sve definicije pojedinih pojmova u domaćem propisu date su za potrebe primene zakona u celosti. Tako je definicija, na primer, emitovanja, ista bez obzira da li se radi o pravu autora ili nosilaca srodnih prava. |      |      | |4.3. |With regard to the exercise of the rights referred to in paragraph 1, Articles 2 (7) and 12 of Directive 92/100/EEC shall apply. |      |      | |Ova odredba Direktive ne može se preneti jednom domaćom odredbom jer reguliše skup isključivih prava koja treba da budu obezbeđena proizvođačima fonograma, emisija i interpretatorima. Inače, Direktiva na koju se poziva član 4.3. ove Direktive je u međuvremenu kodifikovana. To je sada direktiva 2006/115 EZ, koja je cela predmet analize usklađenosti, i to kroz posebnu tabelu usklađenosti. |      |      | |5. |Protection of copyright-related rights under this Directive shall leave intact and shall in no way affect the protection of copyright. |143.1. |Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih dela. | |      |      |      | |6.1. |Member States may provide for more far-reaching protection for holders of rights related to copyright than that required by Article 8 of Directive 92/100/EEC. |116. |Interpretator ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 4) emitovanje i javno saopštavanje svoje nesnimljene interpretacije, osim u slučaju kada se radi o već emitovanoj interpretaciji; | |Član 8.1. Direktive Saveta 92/100/EEC na koju upućuje član 6.1. Direktive Saveta 93/83/EEZ, predviđa da će država članica „obezbediti interpretatorima isključivo pravo da dozvole ili zabrane emitovanje bežičnim putem ili javno saopštavanje njihovih izvođenja, izuzev tamo gde je izvođenje već bilo emitovano ili saopšteno sa nosača zvuka. |      |      | |6.1. |Member States may provide for more far-reaching protection for holders of rights related to copyright than that required by Article 8 of Directive 92/100/EEC. |116.3. |Ako interpretator ustupi proizvođaču fonograma, odnosno videograma svoje pravo iz stava 1. tačka 3. ovog člana, on zadržava pravo na pravičnu naknadu od davanja u zakup primeraka snimka interpretacije. Interpretator se ne može odreći tog prava.      | |Član 8.2. Direktive Saveta 92/100/EEC na koju upućuje član 6.1 Direktive Saveta 93/83/EEZ, predviđa da će država članica predvideti pravo kako bi obezbedila da jedinstvena pravična naknada bude plaćena od strane korisnika, povodom korišćenja fonograma koji je objavljen na komercijalnoj osnovi, ili javno saopštavan bežičnim putem od strane radiodifuznih organizacija, kao što će predvideti da će naknada koja je tako prikupljena biti deljena između proizvođača fonograma i interpretatora. Države članice mogu, u odsustvu dogovora između interpretatora i proizvođača fonograma predvideti uslove pod kojima će se ovako prikupljena naknada deliti.“ |      |      | |6.1. |Member States may provide for more far-reaching protection for holders of rights related to copyright than that required by Article 8 of Directive 92/100/EEC. |127.7. |Ako ugovorom između organizacija nije drugačije određeno, organizacija koja naplaćuje jedinstvenu naknadu obavezna je da po odbitku iznosa troškova nastalih u vezi sa naplatom jedinstvene naknade, koji ne može biti veći od 10 % njene vrednosti, bez odlaganja a najmanje na kvartalnom nivou, preda polovinu ubrane naknade drugoj organizaciji. | |Član 8.2. Direktive Saveta 92/100/EEC na koju upućuje član 6.1. Direktive Saveta 93/83/EEZ, predviđa da država članica mogu, u odsustvu dogovora između interpretatora i proizvođača fonograma, predvideti uslove pod kojima će se ovako prikupljena naknada deliti“. Naš Zakon je to pitanje uredio u članu 127. |      |      | |6.1. |Member States may provide for more far-reaching protection for holders of rights related to copyright than that required by Article 8 of Directive 92/100/EEC. |136. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli: 1) reemitovanje svoje emisije; 5) javno saopštavanje svojih emisija na mestima koja su publici dostupna uz plaćanje ulaznica. | |Član 8.3. Direktive Saveta 92/100/EEC na koju upućuje član 6.1. Direktive Saveta 93/83/EEZ, predviđa da će države članica predvideti da radiodifuzne organizacije imaju isključivo pravo da dozvole ili zabrane reemitovanje svojih emisija bežičnim putem, kao i javno saopštavanje svojih emisija na mestima koja su publici dostupna uz plaćanje ulaznica. Ovde je, po našem mišljenju, naša zemlja dala šire pravo od onog što je predviđeno članom 8.3. 92/100/EEC. |      |      | |6.2. |In applying paragraph 1 Member States shall observe the definitions contained in Article 1 (1) and (2). |      |      | |Pogledati obrazloženje člana 1. (1) i (2). |      |      | |7.1. |With regard to the application in time of the rights referred to in Article 4 (1) of this Directive, Article 13 (1), (2), (6) and (7) of Directive 92/100/EEC shall apply. Article 13 (4) and (5) of Directive 92/100/EEC shall apply mutatis mutandis. |      |      | |Ovaj član Direktive reguliše pitanje primene njenih odredaba na stečena prava i upućuje na član 13. st. 1, 2, 6. i 7. Direktive 92/100/EEC. Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine, pa je pravno nemoguće da se njegove odredbe primene samo na autorska dela i predmete srodnih prava koji su bili u važnosti na dan 1.7.1994. godine, kako nalaže Direktiva 92/100/EEC. Saglasno članu 218. Zakona, njegove odredbe se primenjuju na sva prava koja su važeća u trenutku njegovog stupanja na snagu. |      |      | |7.2. |Agreements concerning the exploitation of works and other protected subject matter which are in force on the date mentioned in Article 14 (1) shall be subject to the provisions of Articles 1 (2), 2 and 3 as from 1 January 2000 if they expire after that date. |      |      | |Ovaj član Direktive reguliše pitanje važenja sporazuma koji su na snazi na dan 1.1.1995. godine. Na te sporazume će se primenjivati odredbe ove Direktive ako ističu posle 1.1.2000. godine. Zakon o autorskom i srodnim pravima stupio je na snagu 24.12.2009. godine, pa je pravno nemoguće da se njegove odredbe primene samo na sporazume koji su na snazi 1.1.1995. godine. |      |      | |7.3. |When an international co-production agreement concluded before the date mentioned in Article 14 (1) between a co-producer from a Member State and one or more co-producers from other Member States or third countries expressly provides for a system of division of exploitation rights between the co-producers by geographical areas for all means of communication to the public, without distinguishing the arrangement applicable to communication to the public by satellite from the provisions applicable to the other means of communica­ tion, and where communication to the public by satellite of the co-production would prejudice the exclusivity, in particular the language exclusivity, of one of the co-producers or his assignees in a given territory, the authorization by one of the co-producers or his assignees for a communication to the public by satellite shall require the prior consent of the holder of that exclusivity, whether co-producer or assignee. |28.4. |Posebna radnja emitovanja, u smislu stava 2. ovog člana postoji i kad se pod kontrolom subjekta koji vrši emitovanje (u daljem tekstu: organizacija za radiodifuziju), i na njegovu odgovornost, programski signali koji su namenjeni za javni prijem šalju u neprekinutom komunikacionom lancu ka satelitu i nazad na zemlju.vska difuzija). | |Članom 28. domaćeg zakona propisano je da autor ima pravo da dozvoli ili zabrani emitovanje svog dela, i to: žično, bežično ili putem satelita. Dakle, i u slučaju satelitskog emitovanja, neophodno je da se prethodno pribavi dozvola autora, odnosno svih nosilaca prava (kooproducenata na primer) pre satelitskog emitovanja, bez obzira da li su u pitanju nosioci prava na tom delu koji su strana ili domaća lica, kao i bez obzira da li je ugovorom predviđen sistem podele iskorišćavanja prava među koproducentima po teritorijalnom principu. |      |      | |8.1. |Member States shall ensure that when programmes from other Member States are retransmitted by cable in their territory the applicable copyright and related rights are observed and that such retransmission takes place on the basis of individual or collective contractual agreements between copyright owners, holders of related rights and cable operators. |29.1. |Autor ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli da se autorsko delo koje je emitovano radiodifuzijom istovremeno u neizmenjenom obliku i u celosti saopšti javnosti:

2) kada se saopštavanje javnosti obavlja kablovskim ili mikrotalasnim sistemom ili kada se delo izvorno emituje iz druge države (kablovsko reemitovanje). | |      |      |      | |8.1. |Member States shall ensure that when programmes from other Member States are retransmitted by cable in their territory the applicable copyright and related rights are observed and that such retransmission takes place on the basis of individual or collective contractual agreements between copyright owners, holders of related rights and cable operators. |117. |Interpretator ima pravo na naknadu za:

1) emitovanje i reemitovanje njegove interpretacije sa snimka izdatog na nosaču zvuka;

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana interpretatori mogu ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |Iz citiranog člana 117. proizlazi da kablovski operateri moraju da zaključe ugovor sa organizacijom koja štiti interese interpretatora. |      |      | |8.1. |Member States shall ensure that when programmes from other Member States are retransmitted by cable in their territory the applicable copyright and related rights are observed and that such retransmission takes place on the basis of individual or collective contractual agreements between copyright owners, holders of related rights and cable operators. |187.1. |Korisnici su dužni da od organizacije pribave prava za iskorišćavanje predmeta zaštite pre početka korišćenja predmeta zaštite, u svim slučajevima kada je dobijanje dozvole za iskorišćavanje premeta zaštite propisano ovim zakonom. | |Iz citirane odredbe zakona proizlazi da korišćenje predmeta zaštite nije moguće bez prethodnog sporazuma između korisnika (kablovskog operatera) i nosilaca prava (autora, proizvođača fonograma, proizvođača videograma, i tako dalje). |      |      | |8.1. |Member States shall ensure that when programmes from other Member States are retransmitted by cable in their territory the applicable copyright and related rights are observed and that such retransmission takes place on the basis of individual or collective contractual agreements between copyright owners, holders of related rights and cable operators. |127.1.1. | Proizvođač izdatog fonograma ima pravo na naknadu za:

1) emitovanje i reemitovanje fonograma;

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana proizvođač fonograma može ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |Proizvođač fonograma ima pravo na naknadu za reemitovanje svojih fonograma. To pravo on može da ostvari samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava. Kablovski operater, kao korisnik fonograma, ima obavezu da pre početka korišćenja fonograma, zaključi ugovor sa organizacijom proizvođača fonograma. |      |      | |8.1. |Member States shall ensure that when programmes from other Member States are retransmitted by cable in their territory the applicable copyright and related rights are observed and that such retransmission takes place on the basis of individual or collective contractual agreements between copyright owners, holders of related rights and cable operators. |136.1. |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) reemitovanje svoje emisije, bežično ili putem žica; | |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome dozvoli ili zabrani reemitovanje svoje emisije, žičnim ili bežičnim putem. On to može da čini individualno ili preko organizacije za kolektivno ostvarivanje prava. |      |      | |8.2. |Notwithstanding paragraph 1, Member States may retain until 31 December 1997 such statutory licence systems which are in operation or expressly provided for by national law on 31 July 1991. |      |      | |Budući da je naša zemlja u potpunosti uskladila svoje zakonodavstvo sa članom 8.1. Direktive, ovu opciju naši propisi nisu predvideli. |      |      | |9.1. |Member States shall ensure that the right of copy­ right owners and holders or related rights to grant or refuse authorization to a cable operator for a cable retransmission may be exercised only through a collecting society. |29.2. |U slučaju kablovskog reemitovanja autorskih dela, pravo autora ostvaruje se samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |      |      |      | |9.1. |Member States shall ensure that the right of copy­ right owners and holders or related rights to grant or refuse authorization to a cable operator for a cable retransmission may be exercised only through a collecting society. |117.2. |

Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana interpretatori mogu ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |      |      |      | |9.1. |Member States shall ensure that the right of copy­ right owners and holders or related rights to grant or refuse authorization to a cable operator for a cable retransmission may be exercised only through a collecting society. |127.2. |Pravo na naknadu iz stava 1. ovog člana proizvođač fonograma može ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |      |      |      | |9.1. |Member States shall ensure that the right of copy­ right owners and holders or related rights to grant or refuse authorization to a cable operator for a cable retransmission may be exercised only through a collecting society. |136.1.1 |Proizvođač emisije ima isključivo pravo da drugome zabrani ili dozvoli:

1) reemitovanje svoje emisije, bežično ili putem žica; | |Zakonom nije predviđeno da se pravo na reeimitovanje emisije može ostvariti isključivo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Međutim, ovom Direktivom je za radiodifuzne organizacije ionako predviđen poseban režim, i to članom 10. U tom smislu upućujemo da se pročita član 10. Direktive i naš komentar na taj član. |      |      | |9.2. |Where a rightholder has not transferred the management of his rights to a collecting society, the collecting society which manages rights of the same category shall be deemed to be mandated to manage his rights. Where more than one collecting society manages rights of that category, the rightholder shall be free to choose which of those collecting societies is deemed to be mandated to manage his rights. A rightholder referred to in this paragraph shall have the same rights and obligations resulting from the agreement between the cable operator and the collecting society which is deemed to be mandated to manage his rights as the rightholders who have mandated that collecting society and he shall be able to claim those rights within a period, to be fixed by the Member State concerned, which shall not be shorter than three years from the date of the cable retransmission which includes his work or other protected subject matter. |180. |U poslovanju organizacije sa korisnicima postoji pretpostavka da organizacija ima ovlašćenje da deluje za račun svih nosilaca autorskog, odnosno srodnih prava u pogledu onih prava i onih vrsta predmeta zaštite koji su obuhvaćeni njenom delatnošću. | |U okviru ovog člana Direktive spomenuta su dva sistema kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava. Jedan pravni režim predviđa monopol organizacija tako da samo jedna organizacija može da obavlja delatnost kolektivnog ostvarivanja autorskog ili srodnih prava povodom određene vrste prava koja se odnose na jedan predmet zaštite. Takav sistem postoji u našoj zemlji kao i u svim drugim zemljama sveta. Drugi sistem po kojem poslove kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava povodom jednog predmeta zaštite mogu da obavljaju dve ili više organizacija, postoji samo u SAD. |      |      | |9.3. |A Member State may provide that, when a rightholder authorizes the initial transmission within its territory of a work or other protected subject matter, he shall be deemed to have agreed not to exercise his cable retransmission rights on an individual basis but to exercise them in accordance with the provisions of this Directive. |      |      | |Budući da je reč o opciji, naša zemlja nije predvidela ovakvu mogućnost u Zakonu o autorskom i srodnim pravima. |      |      | |10. |Member States shall ensure that Article 9 does not apply to the rights exercised by a broadcasting organization in respect of its own transmission, irrespective of whether the rights concerned are its own or have been transferred to it by other copyright owners and/or holders of related rights. |29.3. |

Odredba stava 2. ovog člana ne primenjuje se u slučaju kablovskog reemitovanja ako se radi o vlastitim emisijama organizacija za radiodifuziju, nezavisno od toga da li su to izvorna prava radiodifuznih organizacija ili prava koja su na njih preneli drugi nosioci prava. | |Ovaj član treba čitati imajući u vidu član 9.1. Direktive. |      |      | |11.1. |Where no agreement is concluded regarding authorization of the cable retransmission of a broadcast. Member States shall ensure that either party may call upon the assistance of one or more mediators. |      |      | |Naš zakon ne predviđa ovaj pravni institut. |      |      | |11.2. |The task of the mediators shall be to provide assistance with negotiation. They may also submit proposals to the parties. |      |      | |Naš zakon ne predviđa ovaj pravni institut. |      |      | |11.3. |It shall be assumed that all the parties accept a proposal as referred to in paragraph 2 if none of them expresses its opposition within a period of three months. Notice of the proposal and of any opposition thereto shall be served on the parties concerned in accordance with the applicable rules concerning the service of legal documents. |      |      | |Naš zakon ne predviđa ovaj pravni institut. |      |      | |11.4. |The mediators shall be so selected that their inde­ pendence and impartiality are beyond reasonable doubt. |      |      | |      |      |      | |12.1. |Member States shall ensure by means of civil or administrative law, as appropriate, that the parties enter and conduct negotiations regarding authorization for cable retransmission in good faith and do not prevent or hinder negotiation without valid justification. |29.4. |U slučaju kablovskog reemitovanja autorskih dela, pravo autora ostvaruje se samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. | |Ovim članom je predviđeno da se pravo na naknadu od kablovskog reemitovanja može ostvariti samo preko organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. |      |      | |12.1. |Member States shall ensure by means of civil or administrative law, as appropriate, that the parties enter and conduct negotiations regarding authorization for cable retransmission in good faith and do not prevent or hinder negotiation without valid justification. |187.1. |Korisnici su dužni da od organizacije pribave prava za iskorišćavanje predmeta zaštite pre početka korišćenja predmeta zaštite, u svim slučajevima kada je dobijanje dozvole za iskorišćavanje premeta zaštite propisano ovim zakonom. | |Ovim članom je predviđeno da korisnici autorskih dela, na primer radio ili televizijske stanice, mogu da koriste autorska dela ili predmete srodnih prava samo ako prethodno pribave dozvolu od organizacije, odnosno ako sa njom zaključe ugovor. |      |      | |12.1. |Member States shall ensure by means of civil or administrative law, as appropriate, that the parties enter and conduct negotiations regarding authorization for cable retransmission in good faith and do not prevent or hinder negotiation without valid justification. |67.2. |Na autorski ugovor primenjuju se odredbe zakona kojima se uređuju obligacioni odnosi, ako odredbama ovog zakona nije drukčije određeno. | |Ova odredba upućuje na obaveznu primenu Zakona o obligacionim odnosima uvek kada neko pitanje iz domena ugovornog autorskog prava nije posebno regulisano Zakonom o autorskom i srodnim pravima. U tom smislu, od značaja su odredbe članova 12. i 14. Zakona o obligacionim odnosima (Zakon o obligacionim odnosima („Sl. List SFRJ“ br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i „Službeni list SRJ“ br. 31/93).

Članom 12. je predviđeno da su u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa strane dužne da se pridržavaju načela savesnosti i poštenja.Članom 14. predviđeno je da u zasnivanju obligacionih odnosa, strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvara ili iskorišćava monopolski položaj na tržištu. |      |      | |12.2. |A Member State which, on the date mentioned in Article 14 (1), has a body with jurisdiction in its territory over cases where the right to retransmit a programme by cable to the public in that Member State has been unreasonably refused or offered on unreasonable terms by a broadcasting organization may retain that body. |      |      | |U Republici Srbiji ne postoji poseban organ koji kontroliše pregovore o kablovskom reemitovanju programa. Taj organ nije postojao ni na dan spomenut u članu 14. stav 1. Direktive, dakle na dan 1.1.1995. godine. |      |      | |12.3. |Paragraph 2 shall apply for a transitional period of eight years from the date mentioned in Article 14 (1). |      |      | |Isto kao u prethodnom slučaju. |      |      | |13. |This Directive shall be without prejudice to the regulation of the activities of collecting societies by the Member States. |      |      | |Ova odredba se ne može preneti jednom odredbom u domaći propis iako faktički prenos odredbi ove Direktive nije uticao na odredbe domaćeg propisa o radu organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava, čiji rad je inače regulisan čitavim poglavljem domaćeg propisa-poglavlje IV. |      |      | |14.1. |Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive before 1 January 1995. They shall immediately inform the Commission thereof. When Member States adopt these measures, the latter shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference at the time of their official publication. The methods of making such a reference shall be laid down by the Member States. |      |      | |Ova odredba je neprenosiva jer propisuje načine i rokove za prenošenje Direktive od strane država članica. |      |      | |14.2. |Member States shall communicate to the Commission the provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. |      |      | |Budući da naša zemlja nije članica EU, pravno je nemoguće da se Komisiji dostavljaju obaveštenja o odredbama nacionalnih propisa koje pokriva ova Direktiva. |      |      | |14.3. |Not later than 1 January 2000, the Commission shall submit to the European Parliament, the Council and the Economic and Social Committee a report on the application of this Directive and, if necessary, make further proposals to adapt it to developments in the audio and audiovisual sector. |      |      | |Ova odredba reguliše obaveze Komisije, koja nije deo državnog aparata Republike Srbije. |      |      | |15. |This Directive is addressed to the Member States. |      |      | |Budući da se odredbe ove Direktive odnose na države članice Evropske unije, njena primena na našu zemlju u ovom trenutku nije moguća. |      |      | |

Ostavite komentar