Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives 32008L0098 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivač – Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja 24.08. 2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom- Draft Law on Amendments and Supplements on the Law on Waste Management 2008-405 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1 |Subject matter and scope

This Directive lays down measures to protect the environment and human health by preventing or reducing the adverse impacts of the generation and management of waste and by reducing overall impacts of resource use and improving the efficiency of such use. | | | | | | | |2 |Exclusions from the scope | | | | | | | |2.1 |The following shall be excluded from the scope of this Directive: |4. 1. | |Potpuno usklađeno | | | | |2.1(a) |gaseous effluents emitted into the atmosphere; |4. 1. 2) |gasove koji se emituju u atmosferu |Potpuno usklađeno | | | | |2.1(b) |land (in situ) including unexcavated contaminated soil and buildings permanently connected with land; | | |neusklađeno | | | | |2.1(c) |uncontaminated soil and other naturally occurring material excavated in the course of construction activities where it is certain that the material will be used for the purposes of construction in its natural state on the site from which it was excavated; | | |neusklađeno | | | | |2.1(d) |radioactive waste; |4. 1. 1) |radioaktivni otpad; |Potpuno usklađeno | | | | |2.1(e) |decommissioned explosives; |4.1.7) |otpad koji nastaje pri traženju, iskopavanju, prevozu i konačnoj obradi ili uništavanju minsko-eksplozivnih i drugih bojnih sredstava i eksploziva. |Potpuno usklađeno | | | | |2.1(f) |faecal matter, if not covered by paragraph 2(b), straw and other natural non-hazardous agricultural or forestry material used in farming, forestry or for the production of energy from such biomass through processes or methods which do not harm the environment or endanger human health. |4.1.8) |slama i drugi neopasan poljoprivredni ili šumski materijal koji se nalazi u prirodi i koristi u poljoprivredi, šumarstvu ili za proizvodnju energije iz takve biomase postupcima ili metodama koje nemaju štetan uticaj na životnu sredinu i ne ugrožavaju zdravlje ljudi. |Potpuno usklađeno | | | | |2.2 |The following shall be excluded from the scope of this Directive to the extent that they are covered by other Community legislation: | | | | | | | |2.2(a) |waste waters; |4.1.3) |otpadne vode, osim tečnog otpada; |Potpuno usklađeno | | | | |2.2(b) |animal by-products including processed products covered by Regulation (EC) No 1774/2002, except those which are destined for incineration, landfilling or use in a biogas or composting plant; | | |neusklađeno | | | | |2.2(c) |carcasses of animals that have died other than by being slaughtered, including animals killed to eradicate epizootic diseases, and that are disposed of in accordance with Regulation

(EC) No 1774/2002; | | |neusklađeno | | | | |2.2(d) |waste resulting from prospecting, extraction, treatment and storage of mineral resources and the working of quarries covered by Directive 2006/21/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries . |4.1.6) |otpad iz rudarstva koji nastaje istraživanjem iskopavanjem, preradom i skladištenjem mineralnih sirovina, kao i jalovina iz rudnika i kamenoloma; |Potpuno usklađeno | | | | |2.3 |Without prejudice to obligations under other relevant Community legislation, sediments relocated inside surface waters for the purpose of managing waters and waterways or of preventing floods or mitigating the effects of floods and droughts or land reclamation shall be excluded from the scope of this Directive if it is proved that the sediments are non-hazardous. | | |neusklađeno | | | | |2.4 |Specific rules for particular instances, or supplementing those of this Directive, on the management of particular categories of waste, may be laid down by means of individual Directives. | | |Neusklađeno | | | | |3 |Definitions

For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: |5. 1. |Značenje izraza

| | | | | |3.1 |‘waste’ means any substance or object which the holder discards or intends or is required to discard; |5.1. 17) |otpad jeste svaka materija ili predmet sadržan u listi kategorija otpada (Q lista) koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom; |Potpuno usklađeno | | | | |3.2 |‘hazardous waste’ means waste which displays one or more of the hazardous properties listed in Annex III; |5.1. 18) |opasan otpad jeste otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan;

|Potpuno usklađeno | | | | |3.3 |‘waste oils’ means any mineral or synthetic lubrication or industrial oils which have become unfit for the use for which they were originally intended, such as used combustion engine oils and gearbox oils, lubricating oils, oils for turbines and hydraulic oils; |48.1 |Otpadno mazivno ulje je svako mineralno ili sintetičko mazivo, industrijsko, izolacijsko (ulje koje se uoptrebljava u elektroenergetskim postrojenjima) i /ili termičko ulje (ulje koje se upotrebljava u postrojenjima za grejanje ili hlađenje) koje više nije za upotrebu kojoj je prvobitno bilo namenjeno, posebno u upotrebljena motorna ulja, mašinska ulja, ulja iz menjačkih kutija, mineralna i sintetička mazivna ulja, ulja za prenos toplote, ulja za turbine i hidraulička ulja, osim ulja koja se dodaju benzinima kod dvotaktnih motora sa unutrašnjim sagorevanjem | |Uredba o upravljanju otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, broj 60/08)

| | | |3.4 |‘bio-waste’ means biodegradable garden and park waste, food and kitchen waste from households, restaurants, caterers and retail premises and comparable waste from food processing plants; |5.1. 2) |biorazgradivi otpad jeste otpad koji je pogodan za anaerobnu ili aerobnu razgradnju, kao što su hrana, baštenski otpad, papir i karton; | | | | | |3.5 |‘waste producer’ means anyone whose activities produce waste (original waste producer) or anyone who carries out pre-processing, mixing or other operations resulting in a change in the nature or composition of this waste; |5.1. 25) |proizvođač otpada jeste privredno društvo, preduzeće ili drugo pravno lice, odnosno preduzetnik, čijom aktivnošću nastaje otpad i/ili čijom aktivnošću prethodnog tretmana, mešanja ili drugim postupcima dolazi do promene sastava ili prirode otpada; |Potpuno usklađeno | | | | |3.6 |‘waste holder’ means the waste producer or the natural or legal person who is in possession of the waste; |5.1. 37) |vlasnik otpada jeste proizvođač otpada, lice koje učestvuje u prometu otpada kao posredni držalac otpada ili pravno ili fizičko lice koje poseduje otpad. |Potpuno usklađeno | | | | |3.7 |‘dealer’ means any undertaking which acts in the role of principal to purchase and subsequently sell waste, including such dealers who do not take physical possession of the waste; | | |neusklađeno | | | | |3.8 |‘broker’ means any undertaking arranging the recovery or disposal of waste on behalf of others, including such brokers who do not take physical possession of the waste; | | |neusklađeno | | | | |3.9 |‘waste management’ means the collection, transport, recovery and disposal of waste, including the supervision of such operations and the after-care of disposal sites, and including actions taken as a dealer or broker; |5. 1.36) |upravljanje otpadom jeste sprovođenje propisanih mera za postupanje sa otpadom u okviru sakupljanja, transporta, skladištenja, tretmana i odlaganja otpada, uključujući i nadzor nad tim aktivnostima i brigu o postrojenjima za upravljanje otpadom posle zatvaranja; |Potpuno usklađeno | | | | |3.10 |‘collection’ means the gathering of waste, including the preliminary sorting and preliminary storage of waste for the purposes of transport to a waste treatment facility; |5. 1. 28) |sakupljanje otpada jeste aktivnost sistematskog sakupljanja, razvrstavanja i/ili mešanja otpada radi transporta |Potpuno usklađeno | | | | |3.11 |‘separate collection’ means the collection where a waste stream is kept separately by type and nature so as to facilitate a specific treatment; |38. 5. | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

|31.12.2010. | | |3.12 |‘prevention’ means measures taken before a substance, material or product has become waste, that reduce: |38. 5. | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

|31.12.2010. | | |3.12(a) |the quantity of waste, including through the re-use of products or the extension of the life span of products; | | |neusklađeno | | | | |3.12(b) |the adverse impacts of the generated waste on the environment and human health; | | |neusklađeno | | | | |3.12(c) |the content of harmful substances in materials and products; | | |neusklađeno | | | | |3.13 |‘re-use’ means any operation by which products or components that are not waste are used again for the same purpose for which they were conceived; |38. 5. | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

|31.12.2010. | | |3.14 |‘treatment’ means recovery or disposal operations, including preparation prior to recovery or disposal; |5. 1. 35) |tretman otpada obuhvata fizičke, termičke, hemijske ili biološke procese uključujući i razvrstavanje otpada pre tretmana, koji menjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika, olakšanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i uključuje ponovno iskorišćenje i reciklažu otpada; |Potpuno usklađeno | | | | |3.15 |‘recovery’ means any operation the principal result of which is waste serving a useful purpose by replacing other materials which would otherwise have been used to fulfil a particular function, or waste being prepared to fulfil that function, in the plant or in the wider economy. Annex II sets out a non-exhaustive list of recovery operations; |5. 1.21) |ponovno iskorišćenje otpada jeste bilo koji postupak ili metoda kojom se obezbeđuje ponovno iskorišćenje otpada u skladu sa R listom; |Potpuno usklađeno | | | | |3.16 |‘preparing for re-use’ means checking, cleaning or repairing recovery operations, by which products or components of products that have become waste are prepared so that they can be re-used without any other pre-processing; |38. 5. | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

|31.12.2010. | | |3.17 |‘recycling’ means any recovery operation by which waste materials are reprocessed into products, materials or substances whether for the original or other purposes. It includes the reprocessing of organic material but does not include energy recovery and the reprocessing into materials that are to be used as fuels or for backfilling operations; |5. 1.21) |reciklaža jeste ponovna prerada otpadnih materijala u proizvodnom procesu za prvobitnu ili drugu namenu, osim u energetske svrhe; |Potpuno usklađeno | | | | |3.18 |‘regeneration of waste oils’ means any recycling operation whereby base oils can be produced by refining waste oils, in particular by removing the contaminants, the oxidation products and the additives contained in such oils; | | | |Pravilnik o uslovma, načinu i postupku upravljanja otpadnim uljima |31. 12. 2010. | | |3.19 |‘disposal’ means any operation which is not recovery even where the operation has as a secondary consequence the reclamation of substances or energy. Annex I sets out a non-exhaustive list of disposal operations; |5. 1.16) |odlaganje otpada jeste bilo koji postupak ili metoda ukoliko ne postoje mogućnosti regeneracije, reciklaže, prerade, direktnog ponovnog korišćenja ili upotrebe alternativnih izvora energije u skladu sa D listom; |Potpuno usklađeno | | | | |3.20 |‘best available techniques’ means best available techniques as defined in Article 2(11) of Directive 96/61/EC. | | | | | | | |4. |Waste hierarchy | | | | | | | |4.1 |The following waste hierarchy shall apply as a priority order in waste prevention and management legislation and policy: |6.3. | |Potpuno usklađeno | | | | |4.1(a) |prevention; |6.3.1. |prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada |Potpuno usklađeno | | | | |4.1(b) |preparing for re-use; |6.3.2. |ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu;

|Potpuno usklađeno | | | | |4.1(c) |recycling; |6.3.3. |reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda |Potpuno usklađeno | | | | |4.1(d) |other recovery, e.g. energy recovery; |6.3.4. |iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije i dr.); |Potpuno usklađeno | | | | |4.1(e) |disposal. |6.3.5. |odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanje bez iskorišćenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje.

|Potpuno usklađeno | | | | |4.2 |When applying the waste hierarchy referred to in paragraph 1, Member States shall take measures to encourage the options that deliver the best overall environmental outcome. This may require specific waste streams departing from the hierarchy where this is justified by life-cycle thinking on the overall impacts of the generation and management of such waste.

Member States shall ensure that the development of waste legislation and policy is a fully transparent process, observing existing national rules about the consultation and involvement of citizens and stakeholders.

Member States shall take into account the general environmental protection principles of precaution and sustainability, technical feasibility and economic viability, protection of

resources as well as the overall environmental, human health,

economic and social impacts, in accordance with Articles 1 and

13. | | |neusklađeno | | | | |5 |By-products |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

|31.12.2010. | | |5.1 |A substance or object, resulting from a production process, the primary aim of which is not the production of that item, may be regarded as not being waste referred to in point (1) of Article 3 but as being a by-product only if the following conditions are met: |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |5.1(a) |further use of the substance or object is certain; |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |5.1(b) |the substance or object can be used directly without any further processing other than normal industrial practice; |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |5.1(c) |the substance or object is produced as an integral part of a production process; |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |5.1(d) |further use is lawful, i.e. the substance or object fulfils all relevant product, environmental and health protection requirements for the specific use and will not lead to overall adverse environmental or human health impacts. |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |5.2 |On the basis of the conditions laid down in paragraph 1, measures may be adopted to determine the criteria to be met for specific substances or objects to be regarded as a by-product and not as waste referred to in point (1) of Article 3. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6 |End-of-waste status |38. 5. | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.1 |Certain specified waste shall cease to be waste within the meaning of point (1) of Article 3 when it has undergone a recovery, including recycling, operation and complies with specific criteria to be developed in accordance with the following conditions: |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.1(a) |the substance or object is commonly used for specific purposes; |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.1(b) |a market or demand exists for such a substance or object; |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.1(c) |the substance or object fulfils the technical requirements for the specific purposes and meets the existing legislation and standards applicable to products; |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.1(d) |the use of the substance or object will not lead to overall adverse environmental or human health impacts.

The criteria shall include limit values for pollutants where necessary and shall take into account any possible adverse environmental effects of the substance or object. |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.2 |The measures designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it relating to the adoption of the criteria set out in paragraph 1 and specifying the type of waste to which such criteria shall apply shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). End-of-waste specific criteria should be considered, among others, at least for aggregates, paper, glass, metal, tyres and textiles. |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.3 |Waste which ceases to be waste in accordance with paragraphs 1 and 2, shall also cease to be waste for the purpose of the recovery and recycling targets set out in Directives 94/62/EC, 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2006/66/EC and other relevant Community legislation when the recycling or recovery requirements of that legislation are satisfied. |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije. |31.12.2010. | | |6.4 |Where criteria have not been set at Community level under the procedure set out in paragraphs 1 and 2, Member States may decide case by case whether certain waste has ceased to be waste taking into account the applicable case law. They shall notify the Commission of such decisions in accordance with Directive 98/34/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services (1) where so required by that Directive. |38.5 | |neusklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o uslovima i načinu sakupljanja, transporta, skladištenja i tretmana otpada koji se koristi kao sekundarna sirovina ili za dobijanje energije.

|31.12.2010. | | |7 |List of waste |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.1 |The measures designed to amend non-essential elements of this Directive relating to the updating of the list of waste established by Decision 2000/532/EC shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). The list of waste shall include hazardous waste and shall take into account the origin and composition of the waste and, where necessary, the limit values of concentration of hazardous substances. The list of waste shall be binding as regard determination of the waste which is to be considered as hazardous waste. The inclusion of a substance or object in the list shall not mean that it is waste in all circumstances. A substance or object shall be considered to be waste only where the definition in point (1) of Article 3 is met |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.2 |A Member State may consider waste as hazardous waste where, even though it does not appear as such on the list of waste, it displays one or more of the properties listed in Annex III. The Member State shall notify the Commission of any such cases without delay. It shall record them in the report provided for in Article 37(1) and shall provide the Commission with all relevant information. In the light of notifications received, the list shall be reviewed in order to decide on its adaptation. |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.3 |Where a Member State has evidence to show that specific waste that appears on the list as hazardous waste does not display any of the properties listed in Annex III, it may consider that waste as non-hazardous waste. The Member State shall notify the Commission of any such cases without delay and shall provide the Commission with the necessary evidence. In the light of notifications received, the list shall be reviewed in order to decide on its adaptation. |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.4 |The reclassification of hazardous waste as non-hazardous waste may not be achieved by diluting or mixing the waste with the aim of lowering the initial concentrations of hazardous substances to a level below the thresholds for defining waste as hazardous. |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.5 |The measures designed to amend non-essential elements of this Directive relating to the revision of the list in order to decide on its adaptation pursuant to paragraphs 2 and 3 shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.6 |Member States may consider waste as non-hazardous waste in accordance with the list of waste referred to in paragraph 1. |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |7.7 |The Commission shall ensure that the list of waste and any review of this list adhere, as appropriate, to principles of clarity, comprehensibility and accessibility for users, particularly small and medium-sized enterprises (SMEs). |8.6. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | |8 |Extended producer responsibility

|25.1. |Proizvođač proizvoda koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način koji obezbeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa, materijala i energije, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i ambalaže na kraju životnog ciklusa i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.

|usklađeno | | | | |8.1 |In order to strengthen the re-use and the prevention, recycling and other recovery of waste, Member States may take legislative or non-legislative measures to ensure that any natural or legal person who professionally develops, manufactures, processes, treats, sells or imports products (producer of the product) has extended producer responsibility.

Such measures may include an acceptance of returned products and of the waste that remains after those products have been used, as well as the subsequent management of the waste and financial responsibility for such activities. These measures may include the obligation to provide publicly available information as to the extent to which the product is re-usable and recyclable. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |8.2 |Member States may take appropriate measures to encourage the design of products in order to reduce their environmental impacts and the generation of waste in the course of the production and subsequent use of products, and in order to ensure that the recovery and disposal of products that have become waste take place in accordance with Articles 4 and 13.

Such measures may encourage, inter alia, the development, production and marketing of products that are suitable for multiple use, that are technically durable and that are, after having become waste, suitable for proper and safe recovery and environmentally compatible disposal. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |8.3 |When applying extended producer responsibility, Member States shall take into account the technical feasibility and economic viability and the overall environmental, human health and social impacts, respecting the need to ensure the proper functioning of the internal market. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |8.4 |The extended producer responsibility shall be applied without prejudice to the responsibility for waste management as provided for in Article 15(1) and without prejudice to existing waste stream specific and product specific legislation. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |9 |Prevention of waste

Following the consultation of stakeholders, the Commission shall submit to the European Parliament and the Council the following reports accompanied, if appropriate, by proposals for measures required in support of the prevention activities and the implementation of the waste prevention programmes referred to in Article 29 covering: |6.1.3) 1. |prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada |usklađeno | | | | |9(a) |by the end of 2011, an interim report on the evolution of waste generation and the scope of waste prevention, including the formulation of a product eco-design policy addressing both the generation of waste and the presence of hazardous substances in waste, with a view to promoting technologies focusing on durable, re-usable and recyclable products;

| | |neusklađeno | | | | |9(b) |by the end of 2011, the formulation of an action plan for further support measures at European level seeking, in particular, to change current consumption patterns; | | |neusklađeno | | | | |9(c) |by the end of 2014, the setting of waste prevention and decoupling objectives for 2020, based on best available practices including, if necessary, a revision of the indicators referred to in Article 29(4). | | |neusklađeno | | | | |10 |Recovery |6.1.3)2. |ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu |usklađeno | | | | |10.1 |Member States shall take the necessary measures to ensure that waste undergoes recovery operations, in accordance with Articles 4 and 13. |6.1.3) |3) Načelo hijerarhije upravljanja otpadom

Hijerarhija upravljanja otpadom predstavlja redosled prioriteta u praksi upravljanja otpadom:

prevencija stvaranja otpada i redukcija, odnosno smanjenje korišćenja resursa i smanjenje količina i/ili opasnih karakteristika nastalog otpada; ponovna upotreba, odnosno ponovno korišćenje proizvoda za istu ili drugu namenu; reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda; iskorišćenje, odnosno korišćenje vrednosti otpada (kompostiranje, spaljivanje uz iskorišćenje energije i dr.); odlaganje otpada deponovanjem ili spaljivanje bez iskorišćenja energije, ako ne postoji drugo odgovarajuće rešenje.

|Potpuno usklađeno | | | | |10.2 |Where necessary to comply with paragraph 1 and to facilitate or improve recovery, waste shall be collected separately if technically, environmentally and economically practicable and shall not be mixed with other waste or other material with different properties. |42. |Komunalni otpad se sakuplja, tretira i odlaže u skladu sa ovim zakonom i posebnim propisima kojima se uređuju komunalne delatnosti.

Zabranjeno je mešati opasan otpad sa komunalnim otpadom.

Komunalni otpad koji je već izmešan sa opasnim otpadom razdvaja se ako je to ekonomski isplativo, u protivnom, taj otpad se smatra opasnim.

Domaćinstva su dužna da odlažu svoj otpad u kontejnere ili na druge načine, koje obezbeđuje jedinica lokalne samouprave, a opasan otpad iz domaćinstva (otpadne baterije, ulja, boje i lakovi, pesticidi i dr.) da predaju na mesto određeno za selektivno sakupljanje opasnog otpada ili ovlašćenom pravnom licu za sakupljanje opasnog otpada.

Jedinica lokalne samouprave obezbeđuje i oprema centre za sakupljanje komunalnog otpada koji nije moguće odložiti u kontejnere za komunalni otpad (kabasti i drugi otpad).

Domaćinstva i drugi proizvođači komunalnog otpada vrše selekciju komunalnog otpada radi reciklaže.

Jedinica lokalne samouprave uređuje organizovanje i način selekcije i sakupljanja otpada radi reciklaže, lokalnim planom upravljanja otpadom iz člana 13. ovog zakona, a koji mora da bude u skladu sa posebnim programom koji, na predlog ministarstva, utvrđuje Vlada.

|Potpuno usklađeno | | | | |11 |Re-use and recycling |6.1.3)3. |reciklaža, odnosno tretman otpada radi dobijanja sirovine za proizvodnju istog ili drugog proizvoda |Potpuno usklađeno | | | | |11.1 |Member States shall take measures, as appropriate, to promote the re-use of products and preparing for re-use activities, notably by encouraging the establishment and support of re-use and repair networks, the use of economic instruments, procurement criteria, quantitative objectives or other measures.

Member States shall take measures to promote high quality recycling and, to this end, shall set up separate collections of waste where technically, environmentally and economically practicable and appropriate to meet the necessary quality standards for the relevant recycling sectors

Subject to Article 10(2), by 2015 separate collection shall be set up for at least the following: paper, metal, plastic and glass. |38.6. | |neusklađeno |Pravilnik o podsticajnim merama za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije |31. 12. 2010. | | |11.2 |In order to comply with the objectives of this Directive, and move towards a European recycling society with a high level of resource efficiency, Member States shall take the necessary measures designed to achieve the following targets: |38.6. | |neusklađeno |Pravilnik o podsticajnim merama za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije |31. 12. 2010. | | |11.2(a) |by 2020, the preparing for re-use and the recycling of waste materials such as at least paper, metal, plastic and glass from households and possibly from other origins as far as these waste streams are similar to waste from households, shall be increased to a minimum of overall 50 % by weight; |38.6. | |neusklađeno |Pravilnik o podsticajnim merama za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije |31. 12. 2010. | | |11.2(b) |by 2020, the preparing for re-use, recycling and other material recovery, including backfilling operations using waste to substitute other materials, of non-hazardous construction and demolition waste excluding naturally occurring material defined in category 17 05 04 in the list of waste shall be increased to a minimum of 70 % by weight. |38.6. | |neusklađeno |Pravilnik o podsticajnim merama za ponovnu upotrebu i iskorišćenje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije |31. 12. 2010. | | |11.3 |The Commission shall establish detailed rules on the application and calculation methods for verifying compliance with the targets set out in paragraph 2 of this Article, considering Regulation (EC) No 2150/2002 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2002 on waste statistics [25]. These can include transition periods for Member States which, in 2008, recycled less than 5 % of either categories of waste referred to in paragraph 2. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2) of this Directive. | | |neusklađeno | | | | |11.4 |By 31 December 2014 at the latest, the Commission shall examine the measures and the targets referred to in paragraph 2 with a view to, if necessary, reinforcing the targets and considering the setting of targets for other waste streams. The report of the Commission, accompanied by a proposal if appropriate, shall be sent to the European Parliament and the Council. In its report, the Commission shall take into account the relevant environmental, economic and social impacts of setting the targets. | | |neusklađeno | | | | |11.5 |Every three years, in accordance with Article 37, Member States shall report to the Commission on their record with regard to meeting the targets. If targets are not met, this report shall include the reasons for failure and the actions the Member State intends to take to meet those targets. | | |neusklađeno | | | | |12 |Disposal

Member States shall ensure that, where recovery in accordance with Article 10(1) is not undertaken, waste undergoes safe disposal operations which meet the provisions of Article 13 on the protection of human health and the environment. |42.7. |Odlaganje otpada na deponiju

|neusklađeno |Uredba o klasama deponija i uslovima odlaganja |31. 12. 2010. | | |13 |Protection of human health and the environment

Member States shall take the necessary measures to ensure that waste management is carried out without endangering human health, without harming the environment and, in particular: |3.1. |Upravljanje otpadom vrši se na način kojim se obezbeđuje najmanji rizik po ugrožavanje života i zdravlja ljudi i životne sredine, kontrolom i merama smanjenja:

|Potpuno usklađeno | | | | |13(a) |without risk to water, air, soil, plants or animals; |3.1.1) i 2) |1) zagađenja voda, vazduha i zemljišta;

2) opasnosti po biljni i životinjski svet;

|Potpuno usklađeno | | | | |13(b) |without causing a nuisance through noise or odours; |3.1.5) |nivoa buke i neprijatnih mirisa |Potpuno usklađeno | | | | |13(c) |Without adversely affecting the countryside or places of special interest. |3.1.4) |negativnih uticaja na predele i prirodna dobra posebnih vrednosti; |Potpuno usklađeno | | | | |14 |Costs

|79.7. |Cena usluga za upravljanje otpadom

|Potpuno usklađeno |Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (Sl. glasnik RS, br. 54/10) | | | |14.1 |In accordance with the polluter-pays principle, the costs of waste management shall be borne by the original waste producer or by the current or previous waste holders. |79.7. | |Potpuno usklađeno |Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (Sl. glasnik RS, br. 54/10) | | | |14.2 |Member States may decide that the costs of waste management are to be borne partly or wholly by the producer of the product from which the waste came and that the distributors of such product may share these costs. |79.7. | |Potpuno usklađeno |Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada, obrascu dnevne evidencije o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda i godišnjem izveštaju, načinu i rokovima dostavljanja godišnjeg izveštaja, obveznicima plaćanja naknade, kriterijumima za obračun, visinu i način obračunavanja i plaćanja naknade (Sl. glasnik RS, br. 54/10) | | | |15 |Responsibility for waste management |26. i 27. |Odgovornost proizvođača otpada

Odgovornost vlasnika otpada

|Potpuno usklađeno | | | | |15.1 |Member States shall take the necessary measures to ensure that any original waste producer or other holder carries out the treatment of waste himself or has the treatment handled by a dealer or an establishment or undertaking which carries out waste treatment operations or arranged by a private or public waste collector in accordance with Articles 4 and 13. |26. i 27. |Odgovornost proizvođača otpada

Odgovornost vlasnika otpada

|Potpuno usklađeno | | | | |15.2 |When the waste is transferred from the original producer or holder to one of the natural or legal persons referred to in paragraph 1 for preliminary treatment, the responsibility for carrying out a complete recovery or disposal operation shall not be discharged as a general rule.

Without prejudice to Regulation (EC) No 1013/2006, Member States may specify the conditions of responsibility and decide in which cases the original producer is to retain responsibility for the whole treatment chain or in which cases theresponsibility of the producer and the holder can be shared or delegated among the actors of the treatment chain. |27.3. |Troškove odlaganja snosi držalac (vlasnik) koji neposredno predaje otpad na rukovanje sakupljaču otpada ili postojenju za upravljanje otpadom i/ili prethodni držalac (vlasnik) ili proizvođač proizvoda od kojeg potiče otpad.

|Potpno usklađeno | | | | |15.3 |Member States may decide, in accordance with Article 8, that the responsibility for arranging waste management is to be borne partly or wholly by the producer of the product from which the waste came and that distributors of such product may share this responsibility. |27.3. |Troškove odlaganja snosi držalac (vlasnik) koji neposredno predaje otpad na rukovanje sakupljaču otpada ili postojenju za upravljanje otpadom i/ili prethodni držalac (vlasnik) ili proizvođač proizvoda od kojeg potiče otpad. |Potpno usklađeno | | | | |15.4 |Member States shall take the necessary measures to ensure that, within their territory, the establishments or undertakings which collect or transport waste on a professional basis deliver the waste collected and transported to appropriate treatment installations respecting the provisions of Article 13. |35. |Lice koje vrši sakupljanje, odnosno transport otpada sakuplja otpad od proizvođača ili vlasnika i transportuje ga do postrojenja za upravljanje otpadom, odnosno do centra za sakupljanje, skladištenje, transfer stanice ili postrojenja za tretman ili odlaganje |Potpuno usklađeno | | | | |16 |Principles of self-sufficiency and proximity | | |neprenosivo | | | | |16.1 |Member States shall take appropriate measures, in cooperation with other Member States where this is necessary or advisable, to establish an integrated and adequate network of waste disposal installations and of installations for the recovery of mixed municipal waste collected from private households, including where such collection also covers such waste from other producers, taking into account best available techniques.

By way of derogation from Regulation (EC) No 1013/2006, Member States may, in order to protect their network, limit incoming shipments of waste destined to incinerators that are classified as recovery, where it has been established that such shipments would result in national waste having to be disposed of or waste having to be treated in a way that is not consistent with their waste management plans. Member States shall notify the Commission of any such decision. Member States may also limit outgoing shipments of waste on environmental grounds as set out in Regulation (EC) No 1013/2006

| | |neprenosivo | | | | |16.2 |The network shall be designed to enable the Community as a whole to become self-sufficient in waste disposal as well as in the recovery of waste referred to in paragraph 1, and to enable Member States to move towards that aim individually, taking into account geographical circumstances or the need for specialised installations for certain types of waste. | | |neprenosivo | | | | |16.3 |The network shall enable waste to be disposed of or waste referred to in paragraph 1 to be recovered in one of the nearest appropriate installations, by means of the most appropriate methods and technologies, in order to ensure a high level of protection for the environment and public health. | | |neprenosivo | | | | |16.4 |The principles of proximity and self-sufficiency shall not mean that each Member State has to possess the full range of final recovery facilities within that Member State. | | |neprenosivo | | | | |17 |Control of hazardous waste | | | | | | | |17.1 |Member States shall take the necessary action to ensure that the production, collection and transportation of hazardous waste, as well as its storage and treatment, are carried out in conditions providing protection for the environment and human health in order to meet the provisions of Article 13, including action to ensure traceability from production to final destination and control of hazardous waste in order to meet the requirements of Articles 35 and 36. |46.9. i

31. i 59. do 70

|31. Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad

VIII. DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM |Potpuno usklađeno |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09) | | | |18 |Ban on the mixing of hazardous waste

|43.2. i 44.5. |Zabranjeno je mešati opasan otpad sa komunalnim otpadom

Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnih otpada ili mešanje opasnog otpada sa neopasnim otpadom, osim pod nadzorom kvalifikovanog lica i u postupku tretmana opasnog otpada. |Potpuno usklađeno | | | | |18.1 |Member States shall take the necessary measures to ensure that hazardous waste is not mixed, either with other categories of hazardous waste or with other waste, substances or materials. Mixing shall include the dilution of hazardous substances. |43.2. i 44.5. |Zabranjeno je mešati opasan otpad sa komunalnim otpadom

Zabranjeno je mešanje različitih kategorija opasnih otpada ili mešanje opasnog otpada sa neopasnim otpadom, osim pod nadzorom kvalifikovanog lica i u postupku tretmana opasnog otpada. |Potpuno usklađeno | | | | |18.2 |By way of derogation from paragraph 1, Member States may allow mixing provided that: | | |Potpuno usklađeno | | | | |18.2(a) |the mixing operation is carried out by an establishment or undertaking which has obtained a permit in accordance with Article 23; |46.9. i 31. i 59. do 70

|31. Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad

VIII. DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM |Potpuno usklađeno |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09) | | | |18.2(b) |the provisions of Article 13 are complied with and the adverse impact of the waste management on human health and the environment is not increased; |46.9. i 31. i 59. do 70

|31. Kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad

VIII. DOZVOLE ZA UPRAVLjANjE OTPADOM |Potpuno usklađeno |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09) | | | |18.2(c) |the mixing operation conforms to best available techniques. |37. 1. |Tretman otpada obavlja se primenom najboljih dostupnih tehnika i tehnologija u skladu sa ovim zakonom. |Potpuno usklađeno | | | | |18.3 |Subject to technical and economic feasibility criteria, where hazardous waste has been mixed in a manner contrary to paragraph 1, separation shall be carried out where possible and necessary in order to comply with Article 13. |43.3. |Komunalni otpad koji je već izmešan sa opasnim otpadom razdvaja se ako je to ekonomski isplativo, u protivnom, taj otpad se smatra opasnim.

|Potpuno usklađeno | | | | |19 |Labelling of hazardous waste | | |Delimično usklađeno | | | | |19.1 |Member States shall take the necessary measures to ensure that, in the course of collection, transport and temporary storage, hazardous waste is packaged and labelled in accordance with the international and Community standards in force. |44.3. i 4. i 44.8. |Prilikom sakupljanja, razvrstavanja, skladištenja, transporta, ponovnog iskorišćenja i odlaganja, opasan otpad se pakuje i obeležava na način koji obezbeđuje sigurnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Opasan otpad se pakuje u posebne kontejnere koji se izrađuju prema karakteristikama opasnog otpada (zapaljiv, eksplozivan, infektivan i dr.) i obeležava.

|Delimično usklađeno |Biće usklađeno Pravilnikom o načinu skladištenja, pakovanja i obeležavanja opasnog otpada.

|31.12.2010. | | |19.2 |Whenever hazardous waste is transferred within a Member State, it shall be accompanied by an identification document, which may be in electronic format, containing the appropriate data specified in Annex IB to Regulation (EC) No 1013/2006. |46. 9. |

|Potpuno usklađeno |Pravilnik o obrazcu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl. glasnik RS“, broj 72/09) | | | |20 |Hazardous waste produced by households

Articles 17, 18, 19 and 35 shall not apply to mixed waste produced by households.

Articles 19 and 35 shall not apply to separate fractions of hazardous waste produced by households until they are accepted for collection, disposal or recovery by an establishment or an undertaking which has obtained a permit or has been registered in accordance with Articles 23 or 26. |43. .3. i 44. |Komunalni otpad koji je već izmešan sa opasnim otpadom razdvaja se ako je to ekonomski isplativo, u protivnom, taj otpad se smatra opasnim.

|Potpuno usklađeno | | | | |21 |Waste oils |48. |Upravljanje otpadnim uljima i

|Potpuno usklađeno |Uredba o upravljanju otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, broj 60/08)

| | | |21.1 |Without prejudice to the obligations related to the management of hazardous waste laid down in Articles 18 and 19, Member States shall take the necessary measures to ensure that: |48. |Upravljanje otpadnim uljima i

|Potpuno usklađeno |Uredba o upravljanju otpadnim uljima („Sl. glasnik RS“, broj 60/08)

| | | |21.1(a) |waste oils are collected separately, where this is technically feasible; |48 .4. i 5. |Vlasnici otpadnih ulja koji nisu proizvođači otpadnog ulja dužni su da otpadno ulje predaju licu koje vrši sakupljanje i tretman.

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Agenciji.

|Potpuno usklađeno | | | | |21.1(b) |waste oils are treated in accordance with Articles 4 and 13; |48.2. i 5. |Zabranjeno je:

1)ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode i u kanalizaciju;

2) odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja;

3) mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili halogenim materijama i sa materijama koje nisu otpadna ulja, ili mešanje sa opasnim otpadom;

4) svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagađuje vazduh u koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti

Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman otpadnih ulja mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o otpadnim uljima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana, kao i o konačnom odlaganju ostataka posle tretmana i podatke o tome dostavlja Agenciji |Potpuno usklađeno | | | | |21.1(c) |where this is technically feasible and economically viable, waste oils of different characteristics are not mixed and waste oils are not mixed with other kinds of waste or substances, if such mixing impedes their treatment. |48. 2. |Zabranjeno je:

1)ispuštanje ili prosipanje otpadnih ulja u ili na zemljište, površinske i podzemne vode i u kanalizaciju;

2) odlaganje otpadnih ulja i nekontrolisano ispuštanje ostataka od prerade otpadnih ulja;

3) mešanje otpadnih ulja tokom sakupljanja i skladištenja sa PCB i korišćenim PCB ili halogenim materijama i sa materijama koje nisu otpadna ulja, ili mešanje sa opasnim otpadom;

4) svaka vrsta prerade otpadnih ulja koja zagađuje vazduh u koncentracijama iznad propisanih graničnih vrednosti |Potpuno usklađeno | | | | |21.2 |For the purposes of separate collection of waste oils and their proper treatment, Member States may, according to their national conditions, apply additional measures such as technical requirements, producer responsibility, economic instruments or voluntary agreements. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |21.3 |If waste oils, according to national legislation, are subject to requirements of regeneration, Member States may prescribe that such waste oils shall be regenerated if technically feasible and, where Articles 11 or 12 of Regulation (EC) No 1013/2006 apply, restrict the transboundary shipment of waste oils from their territory to incineration or co-incineration facilities in order to give priority to the regeneration of waste oils. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |22 |Bio-waste

Member States shall take measures, as appropriate, and in accordance with Articles 4 and 13, to encourage: | | |neusklađeno | | |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |22(a) |the separate collection of bio-waste with a view to the composting and digestion of bio-waste; | | |neusklađeno | | |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |22(b) |the treatment of bio-waste in a way that fulfils a high level of environmental protection; | | |neusklađeno | | |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |22(c) |the use of environmentally safe materials produced from bio-waste.

The Commission shall carry out an assessment on the management of bio-waste with a view to submitting a proposal if appropriate. The assessment shall examine the opportunity of setting minimum requirements for bio-waste management and quality criteria for compost and digestate from bio-waste, in order to guarantee a high level of protection for human health and the environment. | | |neusklađeno | | |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |23 |Issue of permits | | | | | | | |23.1 |Member States shall require any establishment or undertaking intending to carry out waste treatment to obtain a permit from the competent authority.

Such permits shall specify at least the following:

|62. i 64. |Zahtev za izdavanje dozvole

Sadržaj dozvole

|Potpuno usklađeno | | | | |23.1(a) |the types and quantities of waste that may be treated; |64. 2. 4) |podatke o vrsti i količini otpada koji se tretira ili odlaže |Potpuno usklađeno | | | | |23.1(b) |for each type of operation permitted, the technical and any other requirements relevant to the site concerned; |62. 2. 1) do 3) |1) podatke o lokaciji;

2) tehničke i tehnološke uslove za rad postrojenja;

3) podatke o poreklu, odredištu i tretmanu otpada;

|Potpuno usklađeno | | | | |23.1(c) |the safety and precautionary measures to be taken; |62. 2. 6) |mere zaštite od udesa, mere zaštite od požara, kao i procedure za zatvaranje postrojenja |Potpuno usklađeno | | | | |23.1(d) |the method to be used for each type of operation; |62. 2. 2) |tehničke i tehnološke uslove za rad postrojenja |Potpuno usklađeno | | | | |23.1(e) |such monitoring and control operations as may be necessary; |62 .2. 5) |procedure za kontrolu rada postrojenja i monitoring životne sredine;

|Potpuno usklađeno | | | | |23.1(f) |such closure and after-care provisions as may be necessary. |62. 2. 6) |mere zaštite od udesa, mere zaštite od požara, kao i procedure za zatvaranje postrojenja;

|Potpuno usklađeno | | | | |23.2 |Permits may be granted for a specified period and may be renewable. |66.1.i 2. |Dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada izdaju se na period od 10 godina.

Posle isteka roka iz stava 1. ovog člana podnosi se zahtev za obnavljanje i/ili reviziju uslova iz dozvole u skladu sa ovim zakonom.

|Potpuno usklađeno | | | | |23.3 |Where the competent authority considers that the intended method of treatment is unacceptable from the point of view of environmental protection, in particular when the method is not in accordance with Article 13, it shall refuse to issue the permit. |65. 1. 2) |nisu ispunjeni uslovi u pogledu metoda upravljanja otpadom |Potpuno usklađeno | | | | |23.4 |It shall be a condition of any permit covering incineration or co-incineration with energy recovery that the recovery of energy takes place with a high level of energy efficiency. |64. 5. |

|Potpuno usklađeno |Pravilnik o sadržini i izgledu dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje otpada („Sl. glasnik RS“, broj 96/09) | | | |23.5 |Provided that the requirements of this Article are complied with, any permit produced pursuant to other national or Community legislation may be combined with the permit required under paragraph 1 to form a single permit, where such a format obviates the unnecessary duplication of information and the repetition of work by the operator or the competent authority. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |24 |Exemptions from permit requirements

Member States may exempt from the requirement laid down in Article 23(1) establishments or undertakings for the following operations: | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |24(a) |disposal of their own non-hazardous waste at the place of production; | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |24(b) |recovery of waste. | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |25 |Conditions for exemptions |61..4 | |Neprenosivo/ Neusklađeno |Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada

| |Diskreciona odredba | |25.1 |Where a Member State wishes to allow exemptions, as provided for in Article 24, it shall lay down, in respect of each type of activity, general rules specifying the types and quantities of waste that may be covered by an exemption, and the method of treatment to be used.

Those rules shall be designed to ensure that waste is treated in accordance with Article 13. In the case of disposal operations referred to in point (a) of Article 24 those rules should consider best available techniques.

|61..4 | |Neprenosivo/ Neusklađeno |Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada

| |Diskreciona odredba | |25.2 |In addition to the general rules provided for in paragraph 1, Member States shall lay down specific conditions for exemptions relating to hazardous waste, including types of activity, as well as any other necessary requirement for carrying out different forms of recovery and, where relevant, the limit values for the content of hazardous substances in the waste as well as the emission limit values. |61..4 | |Neprenosivo/ Neusklađeno |Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada

| |Diskreciona odredba | |25.3 |Member States shall inform the Commission of the general rules laid down pursuant to paragraphs 1 and 2. |61..4 | |Neprenosivo/ Neusklađeno |Pravilnik o sadržini potvrde o izuzimanju od obaveze pribavljanja dozvole za skladištenje inertnog i neopasnog otpada

| |Diskreciona odredba | |26 |Registration

Where the following are not subject to permit requirements, Member States shall ensure that the competent authority keeps a register of: | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba na osnovu člana 25 direktive | |26(a) |establishments or undertakings which collect or transport waste on a professional basis; | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba na osnovu člana 25 direktive | |26(b) |dealers or brokers; | | |Neusklađeno | | |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |26(c) |establishments or undertakings which are subject to exemptions from the permit requirements pursuant to Article 24.

Where possible, existing records held by the competent authority shall be used to obtain the relevant information for this registration process in order to reduce the administrative burden. | | |neprenosivo | | | | |27 |Minimum standards | | |Neusklađeno | | | | |27.1 |Technical minimum standards for treatment activities which require a permit pursuant to Article 23 may be adopted where there is evidence that a benefit in terms of the protection of human health and the environment would be gained from such minimum standards. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). | | |Neprenosivo | | |Diskreciona odredba | |27.2 |Such minimum standards shall cover only those waste treatment activities that are not covered by Directive 96/61/EC or are not appropriate for coverage by that Directive. |59.4. |Dozvole iz st. 1. i 2. ovog člana izdaju se za obavljanje delatnosti u oblasti upravljanja otpadom za koje se, prema propisima kojima se uređuje integrisano sprečavanje i kontrola zagađivanja životne sredine, ne izdaje integrisana dozvola, kao i za rad postojećih postrojenja u oblasti upravljanja otpadom koja podležu izdavanju integrisane dozvole

|Potpuno usklađeno | | | | |27.3 |Such minimum standards shall: |62. 2. |Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) podatke o postrojenju i lokaciji;

3) podatke o kapacitetu postrojenja;

4) podatke o vrsti, količini i poreklu otpada;

5) metode i tehnologije koje će se koristiti;

6) podatke o opremi i uređajima koji će se koristiti;

7) broj zaposlenih i njihove kvalifikacije;

8) podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad.

|Potpuno usklađeno | | | | |27.3(a) |be directed to the main environmental impacts of the waste treatment activity; |62.3.7) |saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobođenju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom;

|Potpuno usklađeno | | | | |27.3(b) |ensure that the waste is treated in accordance with Article 13; |62. 3. |Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana, operater prilaže sledeću dokumentaciju:

1) potvrdu o registraciji;

2) radni plan postrojenja za upravljanje otpadom;

3) plan zaštite od udesa i overen elaborat zaštite od požara, u skladu sa zakonom;

4) plan za zatvaranje postrojenja;

5) izjavu o metodama tretmana ili odlaganja otpada;

6) izjavu o metodama tretmana i odlaganja ostataka iz postrojenja;

7) saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu ili studiju o proceni uticaja zatečenog stanja ili akt o oslobođenju od obaveze izrade procene uticaja na životnu sredinu, u skladu sa zakonom;

8) kopije odobrenja i saglasnosti drugih nadležnih organa, izdatih u skladu sa zakonom;

9) finansijske i druge garancije ili odgovarajuće osiguranje za slučaj udesa ili štete pričinjene trećim licima;

10) potvrdu o uplati odgovarajuće administrativne takse. |Potpuno usklađeno | | | | |27.3(c) |take into account best available techniques; |37. 1. |Tretman otpada obavlja se primenom najboljih dostupnih tehnika i tehnologija u skladu sa ovim zakonom. |Potpuno usklađeno | | | | |27.3(d) |as appropriate, include elements regarding the quality of treatment and the process requirements. |62. 3. 5) |izjavu o metodama tretmana ili odlaganja otpada |Potpuno usklađeno | | | | |27.4 |Minimum standards for activities that require registration pursuant to points (a) and (b) of Article 26 shall be adopted where there is evidence that a benefit in terms of the protection of human health and the environment or in avoiding disruption to the internal market would be gained from such minimum standards, including elements regarding the technical qualification of collectors, transporters, dealers or brokers.

Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). |62. 2. |Zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana sadrži:

1) podatke o podnosiocu zahteva;

2) podatke o postrojenju i lokaciji;

3) podatke o kapacitetu postrojenja;

4) podatke o vrsti, količini i poreklu otpada;

5) metode i tehnologije koje će se koristiti;

6) podatke o opremi i uređajima koji će se koristiti;

7) broj zaposlenih i njihove kvalifikacije;

8) podatke o kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad.

|Potpuno usklađeno | | | | |28 |Waste management plans

| | | | | | | |28.1 |Member States shall ensure that their competent authorities establish, in accordance with Articles 1, 4, 13 and 16, one or more waste management plans.

Those plans shall, alone or in combination, cover the entire geographical territory of the Member State concerned. | | |neusklađeno |Vrste planskih dokumenata

Nacionalni planovi

Regionalni plan upravljanja otpadom

Lokalni plan upravljanja otpadom

Period važenja i sadržina planova

| |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |28.2 |The waste management plans shall set out an analysis of the current waste management situation in the geographical entity concerned, as well as the measures to be taken to improve environmentally sound preparing for re-use, recycling, recovery and disposal of waste and an evaluation of how the plan will support the implementation of the objectives and provisions of this Directive. |Članovi 9, 11, 12,13 i14 |Vrste planskih dokumenata

Nacionalni planovi

Regionalni plan upravljanja otpadom

Lokalni plan upravljanja otpadom

Period važenja i sadržina planova

|Potpuno usklađeno | | | | |28.3 |The waste management plans shall contain, as appropriate and taking into account the geographical level and coverage of the planning area, at least the following: |Članovi 9, 11, 12,13 i14 |Vrste planskih dokumenata

Nacionalni planovi

Regionalni plan upravljanja otpadom

Lokalni plan upravljanja otpadom

Period važenja i sadržina planova

|Potpuno usklađeno | | | | |28.3(a) |the type, quantity and source of waste generated within the territory, the waste likely to be shipped from or to the national territory, and an evaluation of the development of waste streams in the future; |14.2. |Planovi iz stava 1. ovog člana sadrže:

1)očekivane vrste, količine i poreklo ukupnog otpada na teritoriji;

2)očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će biti iskorišćen ili odložen u okviru teritorije obuhvaćene planom;

3)očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se prihvatiti iz drugih jedinica lokalne samouprave;

4)očekivane vrste, količine i poreklo otpada koji će se otpremiti u druge jedinice lokalne samouprave;

5)ciljeve koje treba ostvariti u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena planom;

6)program sakupljanja otpada iz domaćinstva;

7)program sakupljanja opasnog otpada iz domaćinstava;

8)program sakupljanja komercijalnog otpada;

9)program upravljanja industrijskim otpadom;

10)predloge za ponovnu upotrebu i reciklažu komponenata komunalnog otpada;

14)mere za sprečavanje kretanja otpada koji nije obuhvaćen planom i mere za postupanje sa otpadom koji nastaje u vanrednim situacijama;

18)mogućnosti saradnje između dve ili više jedinica lokalne samouprave;

19)rokove za izvršenje planiranih mera i aktivnosti; |Potpuno usklađeno | | | | |28.3(b) |existing waste collection schemes and major disposal and recovery installations, including any special arrangements for waste oils, hazardous waste or waste streams addressed by specific Community legislation; |11. 1. |Za upravljanje različitim tokovima otpada donose se pojedinačni nacionalni planovi.

|Potpuno usklađeno | | | | |28.3(c) |an assessment of the need for new collection schemes, the closure of existing waste installations, additional waste installation infrastructure in accordance with Article 16, and, if necessary, the investments related thereto; | | |neusklađeno | | |Ne postoji zvaničan stav kada će ovaj deo direktive biti usklađen, jer je ovo potpuno nova Direktiva | |28.3(d) |sufficient information on the location criteria for site identification and on the capacity of future disposal or major recovery installations, if necessary; |14. 2. 13) |lokaciju postrojenja za sakupljanje otpada, tretman i odlaganje otpada, uključujući podatke o urbanističko-tehničkim uslovima;

|Potpuno usklađeno | | | | |28.3(e) |general waste management policies, including planned waste management technologies and methods, or policies for waste posing specific management problems. |14. 2. 16) |nadzor i praćenje planiranih aktivnosti i mera;

|Potpuno usklađeno | | | | |28.4 |The waste management plan may contain, taking into account the geographical level and coverage of the planning area, the following: |14. 2. 20) |druge podatke, ciljeve i mere od značaja za efikasno upravljanje otpadom. |Potpuno usklađeno | | | | |28.4(a) |organisational aspects related to waste management including a description of the allocation of responsibilities between public and private actors carrying out the waste management; |14. 2. 20) |druge podatke, ciljeve i mere od značaja za efikasno upravljanje otpadom. |Potpuno usklađeno | | | | |28.4(b) |an evaluation of the usefulness and suitability of the use of economic and other instruments in tackling various waste problems, taking into account the need to maintain the smooth functioning of the internal market; |14. 2. 17) |procenu troškova i izvore finansiranja za planirane aktivnosti |Potpuno usklađeno | | | | |28.4(c) |the use of awareness campaigns and information provision directed at the general public or at a specific set of consumers; |14. 2. 14) |program razvijanja javne svesti o upravljanju otpadom |Potpuno usklađeno | | | | |28.4(d) |historical contaminated waste disposal sites and measures for their rehabilitation. |14. 2. 15) |mere sanacije neuređenih deponija |Potpuno usklađeno | | | | |28.5 |Waste management plans shall conform to the waste planning requirements laid down in Article 14 of Directive 94/62/EC and the strategy for the implementation of the reduction of biodegradable waste going to landfills, referred to in Article 5 of Directive 1999/31/EC. |14. 2. 5)

14. 2. 11) |ciljeve koje treba ostvariti u pogledu ponovne upotrebe i reciklaže otpada u oblasti koja je obuhvaćena planom

program smanjenja količina biorazgradivog i ambalažnog otpada u komunalnom otpadu |Potpuno usklađeno | | | | |29 |Waste prevention programmes | | |neusklađeno | | | | |29.1 |Member States shall establish, in accordance with Articles 1 and 4, waste prevention programmes not later than 12 December 2013.

Such programmes shall be integrated either into the waste management plans provided for in Article 28 or into other environmental policy programmes, as appropriate, or shall function as separate programmes. If any such programme is integrated into the waste management plan or into other programmes, the waste prevention measures shall be clearly identified. | | |neusklađeno |Jedinica lokalne samouprave uređuje organizovanje i način selekcije i sakupljanja otpada radi reciklaže, lokalnim planom upravljanja otpadom iz člana 13. ovog zakona, a koji mora da bude u skladu sa posebnim programom koji, na predlog ministarstva, utvrđuje Vlada.

| | | |29.2 |The programmes provided for in paragraph 1 shall set out the waste prevention objectives. Member States shall describe the existing prevention measures and evaluate the usefulness of the examples of measures indicated in Annex IV or other appropriate measures.

The aim of such objectives and measures shall be to break the link between economic growth and the environmental impacts associated with the generation of waste. | | |neusklađeno |Jedinica lokalne samouprave uređuje organizovanje i način selekcije i sakupljanja otpada radi reciklaže, lokalnim planom upravljanja otpadom iz člana 13. ovog zakona, a koji mora da bude u skladu sa posebnim programom koji, na predlog ministarstva, utvrđuje Vlada.

| | | |29.3 |Member States shall determine appropriate specific qualitative or quantitative benchmarks for waste prevention measures adopted in order to monitor and assess the progress of the measures and may determine specific qualitative or quantitative targets and indicators, other than those referred to in paragraph 4, for the same purpose. | | |neusklađeno |Jedinica lokalne samouprave uređuje organizovanje i način selekcije i sakupljanja otpada radi reciklaže, lokalnim planom upravljanja otpadom iz člana 13. ovog zakona, a koji mora da bude u skladu sa posebnim programom koji, na predlog ministarstva, utvrđuje Vlada. | | | |29.4 |Indicators for waste prevention measures may be adopted in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 39(3). | | |neusklađeno | | | | |29.5 |The Commission shall create a system for sharing information on best practice regarding waste prevention and shall develop guidelines in order to assist the Member States in the preparation of the Programmes. | | |neusklađeno | | | | |30 |Evaluation and review of plans and programmes |14. 1. |Planovi upravljanja otpadom iz čl. 12. i 13. ovog zakona donose se za period od 10 godina, a ponovo se razmatraju svakih pet godina, i po potrebi revidiraju i donose za narednih 10 godina |Delimično usklađeno | | |Nije propisana revizija programa | |30.1 |Member States shall ensure that the waste management plans and waste prevention programmes are evaluated at least every sixth year and revised as appropriate and, where relevant, in accordance with Articles 9 and 11. |14. 1. |Planovi upravljanja otpadom iz čl. 12. i 13. ovog zakona donose se za period od 10 godina, a ponovo se razmatraju svakih pet godina, i po potrebi revidiraju i donose za narednih 10 godina |Delimično usklađeno | | |Nije propisana revizija programa | |30.2 |The European Environment Agency is invited to include in its annual report a review of progress in the completion and implementation of waste prevention programmes. | | |neusklađeno | | | | |31 |Public participation

Member States shall ensure that relevant stakeholders and authorities and the general public have the opportunity to participate in the elaboration of the waste management plans and waste prevention programmes, and have access to them once elaborated, in accordance with Directive 2003/35/EC or, if relevant, Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment [26]. They shall place the plans and programmes on a publicly available website. |12. 3.

19, 20. i 23 |Postupak izrade i donošenja regionalnog plana iz st. 1. i 2. ovog člana uređuje se sporazumom skupština jedinica lokalne samouprave, u skladu sa zakonom.

Autonomna pokrajina:

1) učestvuje u izradi Strategije i pojedinačnih nacionalnih planova upravljanja otpadom;

2) koordinira i vrši poslove upravljanja otpadom od značaja za autonomnu pokrajinu i prati stanje;

3) daje saglasnost na regionalne planove upravljanja otpadom na svojoj teritoriji;

4) izdaje dozvole, saglasnosti, potvrde i druge akte u skladu sa ovim zakonom, vodi evidenciju i podatke dostavlja ministarstvu;

5) vrši nadzor i kontrolu mera postupanja sa otpadom na svojoj teritoriji u skladu sa ovim zakonom;

6) vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Autonomna pokrajina svojim aktom određuje organe nadležne za obavljanje poslova iz stava 1. ovog člana.

Poslovi iz stava 1. tač. 4) i 5) ovog člana obavljaju se kao povereni poslovi.

Stručne organizacije za ispitivanje otpada

|Potpuno usklađeno | | | | |32 |Cooperation

Member States shall cooperate as appropriate with the other Member States concerned and the Commission to draw up the waste management plans and the waste prevention programmes in accordance with Articles 28 and 29. |11. do 14. | |Delimično usklađeno | | |Planovi su usklađeni sa članom 28 ali ne i sa članom 29. | |33 |Information to be submitted to the Commission | | |neusklađeno | | | | |33.1 |Member States shall inform the Commission of the waste management plans and waste prevention programmes referred to in Articles 28 and 29, once adopted, and of any substantial revisions to the plans and programmes. | | |neusklađeno | | | | |33.2 |The format for notifying the information on the adoption and substantial revisions of those plans and programmes shall be adopted in accordance with the regulatory procedure referred to in Article 39(3). | | |neusklađeno | | | | |34 |Inspections |83. do 86. |Nadzor nad radom

Inspekcijski nadzor

Prava i dužnosti inspektora

Ovlašćenja inspektora

|Potpuno usklađeno | | | | |34.1 |Establishments or undertakings which carry out waste treatment operations, establishments or undertakings which collect or transport waste on a professional basis, brokers and dealers, and establishments or undertakings which produce hazardous waste shall be subject to appropriate periodic inspections by the competent authorities. |83. do 86 |Nadzor nad radom

Inspekcijski nadzor

Prava i dužnosti inspektora

Ovlašćenja inspektora |Potpuno usklađeno | | | | |34.2 |Inspections concerning collection and transport operations shall cover the origin, nature, quantity and destination of the waste collected and transported. |83. |Nadzor nad radom

|Potpuno usklađeno | | | | |34.3 |Member States may take account of registrations obtained under the Community Eco-Management and Audit Scheme (EMAS), in particular regarding the frequency and intensity of inspections. | | |neusklađeno | | | | |35 |Record keeping | | | | | | | |35.1 |The establishments or undertakings referred to in Article 23(1), the producers of hazardous waste and the establishments and undertakings which collect or transport hazardous waste on a professional basis, or act as dealers and brokers of hazardous waste, shall keep a chronological record of the quantity, nature and origin of the waste, and, where relevant, the destination, frequency of collection, mode of transport and treatment method foreseen in respect of the waste, and shall make that information available, on request, to the competent authorities. |

46.9. | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o obrascu Dokumenta o kretanju opasnog otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje. („Sl.glasnik RS“, br. 72/09) | | | |35.2 |For hazardous waste, the records shall be preserved for at least three years except in the case of establishments and undertakings transporting hazardous waste which must keep such records for at least 12 months.

Documentary evidence that the management operations have been carried out shall be supplied at the request of the competent authorities or of a previous holder. |46. 5, i

75. 1, 4. 5. i 6.

|Proizvođač, odnosno vlasnik dužan je da kopiju dokumenta iz stava 2. tačka 6) ovog člana čuva trajno.

Proizvođač i vlasnik otpada, izuzev domaćinstva, dužan je da vodi i čuva dnevnu evidenciju o otpadu i dostavlja redovni godišnji izveštaj Agenciji.

Proizvođač i vlasnik otpada čuva najmanje pet godina osnovna dokumenta i podatke iz izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Jedinica lokalne samoupravu vodi i čuva evidenciju o prikupljenom komunalnom otpadu, kao i popis neuređenih deponija i podatke o tome dostavlja Agenciji.

Agencija čuva originale izveštaja o otpadu najmanje 25 godina za potrebe statistike Republike Srbije o proizvodnji otpada.

|Potpuno usklađeno | | | | |35.3 |Member States may require the producers of non-hazardous waste to comply with paragraphs 1 and 2. | | |neusklađeno | | |Opcionalno i u odnosu na Table of concordance | |36 |Enforcement and penalties | | | | | | | |36.1 |Member States shall take the necessary measures to prohibit the abandonment, dumping or uncontrolled management of waste. |42. i 88. |Odlaganje otpada na deponiju

Privredni prestupi

|Potpuno usklađeno | | | | |36.2 |Members States shall lay down provisions on the penalties applicable to infringements of the provisions of this Directive and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties shall be effective, proportionate and dissuasive. |88. |Privredni prestupi

|Potpuno usklađeno | | | | |37 |Reporting and reviewing | | | | | | | |37.1 |Every three years, Member States shall inform the Commission of the implementation of this Directive by submitting a sectoral report in an electronic form. This report shall also contain information on the management of waste oil and on the progress achieved in the implementation of the waste prevention programmes and, as appropriate, information on measures as foreseen by Article 8 on extended producer responsibility.

The report shall be drawn up on the basis of a questionnaire or outline established by the Commission in accordance with the procedure referred to in Article 6 of Council Directive 91/692/EEC of 23 December 1991 standardising and rationalising reports on the implementation of certain Directives relating to the environment [27]. The report shall be submitted to the Commission within nine months of the end of the three year period covered by it. | | |neprenosivo | | | | |37.2 |The Commission shall send the questionnaire or outline to the Member States six months before the start of the period covered by the sectoral report. | | |neprenosivo | | | | |37.3 |The Commission shall publish a report on the implementation of this Directive within nine months of receiving the sectoral reports from the Member States in accordance with paragraph 1. | | | | | | | |37.4 |In the first report that intervenes by 12 December 2014, the Commission shall review the implementation of this Directive, including the energy efficiency provisions, and will present a proposal for revision if appropriate. The report shall also assess the existing Member State waste prevention programmes, objectives and indicators and shall review the opportunity of Community level programmes, including producer responsibility schemes for specific waste streams, targets, indicators and measures related to recycling, as well as material and energy recovery operations that may contribute to fulfilling the objectives set out in Articles 1 and 4 more effectively. | | |neprenosivo | | | | |38 |Interpretation and adaptation to technical progress | | |neprenosivo | | | | |38.1 |The Commission may develop guidelines for the interpretation of the definitions of recovery and disposal.

If necessary, the application of the formula for incineration facilities referred to in Annex II, R1, shall be specified. Local climatic conditions may be taken into account, such as the severity of the cold and the need for heating insofar as they influence the amounts of energy that can technically be used or produced in the form of electricity, heating, cooling or processing steam. Local conditions of the outermost regions as recognised in the fourth subparagraph of Article 299(2) of the Treaty and of the territories mentioned in Article 25 of the 1985 Act of Accession may also be taken into account. This measure, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). | | |neprenosivo | | | | |38.2 |The Annexes may be amended in the light of scientific and technical progress. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 39(2). | | |neprenosivo | | | | |39 |Committee procedure | | |neprenosivo | | | | |39.1 |The Commission shall be assisted by a committee. | | |neprenosivo | | | | |39.2 |Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof. | | |neprenosivo | | | | |39.3 |Where reference is made to this paragraph, Articles 5 and 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.

The period laid down in Article 5(6) of Decision 1999/468/EC shall be set at three months | | |neusklađeno | | | | |40 |Transposition | | | | | | | |40.1 |Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 12 December 2010.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States. | | |neprenosivo | | | | |40.2 |Member States shall communicate to the Commission the text of the main provisions of national law which they adopt in the field covered by this Directive. | | |neprenosivo | | | | |41 |Repeal and transitional provisions

Directives 75/439/EEC, 91/689/EEC and 2006/12/EC are hereby repealed with effect from 12 December 2010.

However, from 12 December 2008, the following shall apply: | | |neprenosivo | | | | |41(a) |Article 10(4) of Directive 75/439/EEC shall be replaced by the following:

„4. The reference method of measurement to determine the PCB/PCT content of waste oils shall be fixed by the Commission. That measure, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(4) of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste []. | | |neprenosivo | | | | |41(b) |Directive 91/689/EEC is hereby amended as follows:

(i) Article 1(4) shall be replaced by the following:

„4. For the purpose of this Directive „hazardous waste“ means:

– waste classified as hazardous waste featuring on the list established by Commission Decision 2000/532/EC [] on the basis of Annexes I and II to this Directive. This waste must have one or more of the properties listed in Annex III. The list shall take into account the origin and composition of the waste and, where necessary, limit values of concentration. This list shall be periodically reviewed and, if necessary revised. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(4) of Directive 2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on waste [],

– any other waste which is considered by a Member State to display any of the properties listed in Annex III. Such cases shall be notified to the Commission and reviewed with a view to adapting the list. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(4) of Directive 2006/12/EC.

(ii) Article 9 shall be replaced by the following:

„Article 9

The measures necessary for adapting the Annexes of this Directive to scientific and technical progress and for revising the list of wastes referred to in Article 1(4), designed to amend non-essential elements of this Directive, inter alia by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(4) of Directive 2006/12/EC.“; | | | | | | | |41(c) |Directive 2006/12/EC is hereby amended as follows:

(i) Article 1(2) shall be replaced by the following:

„2. For the purposes of paragraph 1, point (a), Commission Decision 2000/532/EC [] featuring the list of waste belonging to the categories listed in Annex I to this Directive shall apply. This list shall be periodically reviewed and, if necessary, revised. Those measures, designed to amend non-essential elements of this Directive by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(4).

(ii) Article 17 shall be replaced by the following:

„Article 17

The measures necessary for adapting the Annexes to scientific and technical progress, designed to amend non-essential elements of this Directive, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 18(4).“;

(iii) Article 18(4) shall be replaced by the following:

„4. Where reference is made to this paragraph, Article 5a(1) to (4) and Article 7 of Decision 1999/468/EC shall apply, having regard to the provisions of Article 8 thereof.“.

References to the repealed Directives shall be construed as references to this Directive and shall be read in accordance with the correlation table set out in Annex V. | | |neprenosivo | | | | |42 |Entry into force.

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. | | |neprenosivo | | | | |ANNEX I |DISPOSAL OPERATIONS | | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | | |D 1 Deposit into or on to land (e.g. landfill, etc.) | |Deponovanje otpada u zemljište ili na zemljište (npr. deponije i dr.) | | | | | | |D 2 Land treatment (e.g. biodegradation of liquid or sludgy discards in soils, etc.) | |Izlaganje otpada procesima u zemljištu (npr. biodegradacija tečnog otpada ili muljeva u zemljištu) | | | | | | |D 3 Deep injection (e.g. injection of pumpable discards into wells, salt domes or naturally occurring repositories, etc.) | |Duboko ubrizgavanje (npr. deponovanje vrsta otpada koje se pumpama mogu ubrizgavati u bunare, napuštene rudnike soli ili prirodne depoe) | | | | | | |D 4 Surface impoundment (e.g. placement of liquid or sludgy discards into pits, ponds or lagoons, etc.) | |Površinsko deponovanje (npr. deponovanje tečnih ili muljevitih vrsta otpada u jame, bazene ili lagune itd.) | | | | | | |D 5 Specially engineered landfill (e.g. placement into lined discrete cells which are capped and isolated from one another and the environment, etc.) | |Odlaganje otpada u posebno projektovane deponije (npr. odlaganje otpada u linearno poređane pokrivene kasete, međusobno izolovane i izolovane od životne sredine) | | | | | | |D 6 Release into a water body except seas/oceans | |Ispuštanje u vode, osim u mora, odnosno okeane | | | | | | |D 7 Release to seas/oceans including sea-bed insertion | |Ispuštanje u mora, odnosno okeane, uključujući utiskivanje u morsko dno | | | | | | |D 8 Biological treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D 1 to D 12 | |Biološki tretmani koji nisu naznačeni na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12 | | | | | | |D 9 Physico-chemical treatment not specified elsewhere in this Annex which results in final compounds or mixtures which are discarded by means of any of the operations numbered D 1 to D 12 (e.g. evaporation, drying, calcination, etc.) | |Fizičko-hemijski tretmani koji nisu naznačeni na drugom mestu u ovoj listi, a čiji su konačni proizvodi jedinjenja ili smeše koje se odbacuju u bilo kojoj od operacija od D1 do D12 (npr. isparavanje, sušenje, kalcinacija) | | | | | | |D 10 Incineration on land | |Spaljivanje (insineracija) na tlu | | | | | | |D 11 Incineration at sea [*] | |Spaljivanje (insineracija) na moru * | | | | | | |D 12 Permanent storage (e.g. emplacement of containers in a mine, etc.) | |Trajno skladištenje (npr. smeštaj kontejnera u rudnik) | | | | | | |D 13 Blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered D 1 to D 12 [**] | |Mešanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D12 ** | | | | | | |D 14 Repackaging prior to submission to any of the operations numbered D 1 to D 13 | |Prepakovanje otpada pre podvrgavanja bilo kojoj od operacija od D1 do D13 | | | | | | |D 15 Storage pending any of the operations numbered D 1 to D 14 (excluding temporary storage, pending collection, on the site where the waste is produced) [***]

[*] This operation is prohibited by EU legislation and international conventions.

[**] If there is no other D code appropriate, this can include preliminary operations prior to disposal including pre-processing such as, inter alia, sorting, crushing, compacting, pelletising, drying, shredding, conditioning or separating prior to submission to any of the operations numbered D1 to D12.

[***] Temporary storage means preliminary storage according to point (10) of Article 3. |

|Skladištenje otpada koje prethodi bilo kojoj od operacija od D1 do D14 (izuzimajući privremeno skladištenje, tokom sakupljanja, na mestu gde je proizveden otpad)

*Ova operacija je zabranjena propisima EU i međunarodnim konvencijama.

**Ukoliko nema druge odgovarajuće D oznake, u ovu kategoriju se mogu uključiti pripremne operacije koje prethode odlaganju, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje, sušenje, sečenje, pripremanje ili odvajanje pre prijavljivanja za bilo koju operaciju koja je navedena od D1 do D12. | | | | | |ANNEX II

|RECOVERY OPERATIONS

| | |Potpuno usklađeno |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | | | | |R 1 Use principally as a fuel or other means to generate energy [*] | |Korišćenje otpada prvenstveno kao goriva ili drugog sredstva za proizvodnju energije * | | | | | | |R 2 Solvent reclamation/regeneration | |Regeneracija/prerada rastvarača | | | | | | |R 3 Recycling/reclamation of organic substances which are not used as solvents (including composting and other biological transformation processes) [**] | |Recikliranje/prerada organskih materija koji se ne koriste kao rastvarači (uključujući kompostiranje i ostale procese biološke transformacije) ** | | | | | | |R 4 Recycling/reclamation of metals and metal compounds | |Recikliranje/prerada metala i jedinjenja metala | | | | | | |R 5 Recycling/reclamation of other inorganic materials [***] | |Recikliranje/prerada drugih neorganskih materijala *** | | | | | | |R 6 Regeneration of acids or bases | |Regeneracija kiselina ili baza | | | | | | |R 7 Recovery of components used for pollution abatement | |Obnavljanje komponenata koje se koriste za smanjenje zagađenja | | | | | | |R 8 Recovery of components from catalysts | |Obnavljanje komponenata katalizatora | | | | | | |R 9 Oil re-refining or other reuses of oil | |Re-rafinacija ili drugi način ponovnog iskorišćenja otpadnog ulja | | | | | | |R 10 Land treatment resulting in benefit to agriculture or ecological improvement | |Izlaganje otpada procesima u zemljištu koji imaju korist za poljoprivredu ili ekološki napredak | | | | | | |R 11 Use of waste obtained from any of the operations numbered R 1 to R 10 | |Korišćenje otpada dobijenog bilo kojom operacijom od R1 do R10 | | | | | | |R 12 Exchange of waste for submission to any of the operations numbered R 1 to R 11 [****] | |Promene radi podvrgavanja otpada bilo kojoj od operacija od R1 do R11 **** | | | | | | |R 13 Storage of waste pending any of the operations numbered R 1 to R 12 (excluding temporary storage, pending collection, on the site where the waste is produced) [*****]

| |Skladištenje otpada namenjenih za bilo koju operaciju od R1 do R12 (isključujući privremeno skladištenje otpada na lokaciji njegovog nastanka) | | | | | | | [*] This includes incineration facilities dedicated to the processing of municipal solid waste only where their energy efficiency is equal to or above:

– 0,60 for installations in operation and permitted in accordance with applicable Community legislation before 1 January 2009,

– 0,65 for installations permitted after 31 December 2008,using the following formula:Energy efficiency = (Ep – (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef))In which:

– Ep means annual energy produced as heat or electricity. It is calculated with energy in the form of electricity being multiplied by 2,6 and heat produced for commercial use multiplied by 1,1 (GJ/year)

– Ef means annual energy input to the system from fuels contributing to the production of steam (GJ/year)

– Ew means annual energy contained in the treated waste calculated using the net calorific value of the waste (GJ/year)

– Ei means annual energy imported excluding Ew and Ef (GJ/year)

– 0,97 is a factor accounting for energy losses due to bottom ash and radiation.This formula shall be applied in accordance with the reference document on Best Available Techniques for waste incineration.

[**] This includes gasification and pyrolisis using the components as chemicals.

[***] This includes soil cleaning resulting in recovery of the soil and recycling of inorganic construction materials.

[****] If there is no other R code appropriate, this can include preliminary operations prior to recovery including pre-processing such as, inter alia, dismantling, sorting, crushing, compacting, pelletising, drying, shredding, conditioning, repackaging, separating, blending or mixing prior to submission to any of the operations numbered R1 to R11.

[*****] Temporary storage means preliminary storage according to point (10) of Article 3.

| |Ovo uključuje spalionice čvrstog komunalnog otpada, samo ako je njihova energetska efikasnost jednaka ili iznad:

– 0,60 za postrojenja u radu i sa dozvolom za rad do 1. januara 2009. godine,

– 0,65 za postrojenja, sa dozvolom nakon 31. decembra 2008.godine,

koristeći sledeću formulu:

Energetska efikasnost = (Ep – (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))

u kojoj je:

Ep – godišnja energija koja je proizvedena kao toplotna ili električna energija. Sračunata je kao energija u formi električne pomnoženom sa 2,6 i toplotne koja je proizvedena za komercijalnu upotrebu pomnožena sa 1,1 (GJ/ godišnje).

Ef – godišnji energetski unos u sistem iz goriva koja doprinose proizvodnji pare (GJ/godišnje).

Ew – godišnja energija sadržana u prerađenom otpadu, koja se izračunava pomoću neto toplotne vrednosti otpada (GJ/godišnje).

Ei – godišnje uvezena energija, isključujući Ew i Ef (GJ/godišnje).

0,97 – faktor koji se odnosi na energetske gubitke u pepelu na dnu i radijaciji. Ova formula se upotrebljava u skladu sa referentnim dokumentom o najboljim dostupnim tehnikama za spaljivanje otpada.

** Ovo uključuje gasifikaciju i pirolizu koristeći komponente kao hemikalije.

*** Ovo uključuje čišćenje zemljišta koje dovodi do njegovog obnavljanja i recikliranja neorganskih građevinskih materijala

**** Ukoliko nema druge odgovarajuće R oznake, ovo može uključiti pripremne operacije koje prethode operacijama ponovnog iskorišćenja, uključujući i prethodnu preradu kao što su, između ostalog, demontaža, sortiranje, drobljenje, sabijanje, baliranje, sušenje, sečenje, pripremanje, prepakivanje, odvajanje ili mešanje pre prijavljivanja za bilo koju operaciju koja je navedena od R1 do R11. | | | | | |ANNEX III |PROPERTIES OF WASTE WHICH RENDER IT HAZARDOUS |Pravilnik o kategorijama, ispitivanju i klasifikaciji otpada („Sl. glasnik RS“,br. 56/10) | |Potpuno usklađeno | | | | | |H 1 „Explosive“: substances and preparations which may explode under the effect of flame or which are more sensitive to shocks or friction than dinitrobenzene. | | „Eksplozivan”: supstance i preparati koji mogu eksplodirati pod dejstvom plamena ili koji su više osetljivi na udare ili trenje od dinitrobenzena | | | | | | |H 2 „Oxidizing“: substances and preparations which exhibit highly exothermic reactions when in contact with other substances, particularly flammable substances. | |„Oksidirajući”: supstance i preparati koji izazivaju visoko egzotermne reakcije u kontaktu sa drugim supstancama, posebno sa zapaljivim supstancama | | | | | | |H 3-A „Highly flammable“

– liquid substances and preparations having a flash point below 21 °C (including extremely flammable liquids), or

– substances and preparations which may become hot and finally catch fire in contact with air at ambient temperature without any application of energy, or

– solid substances and preparations which may readily catch fire after brief contact with a source of ignition and which continue to burn or to be consumed after removal of the source of ignition, or

– gaseous substances and preparations which are flammable in air at normal pressure, or

– substances and preparations which, in contact with water or damp air, evolve highly flammable gases in dangerous quantities.

H 3-B „Flammable“: liquid substances and preparations having a flash point equal to or greater than 21 °C and less than or equal to 55 °C. | |H3-A „Visoko zapaljiv”:

– 0 tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja ispod 21°C uključujući veoma zapaljive tečnosti, ili

– 1 supstance i preparati koji se mogu zagrevati i konačno zapaliti u kontaktu sa vazduhom na temperaturi okoline bez bilo kakvog izvora energije, ili

– 2 čvrste supstance i preparati koji se mogu lako zapaliti posle kratkog kontakta sa izvorom paljenja i koji nastavljaju da gore ili budu istrošeni nakon uklanjanja izvora paljenja, ili

– 3 gasovite supstance i preparati koji su zapaljivi na vazduhu pri normalnom pritisku, ili

– 4 supstance i preparati koji u kontaktu sa vodom ili vlažnim vazduhom, razvijaju visoko zapaljive gasove u opasnim količinama

H3-B „Zapaljiv”: tečne supstance i preparati koji imaju tačku paljenja jednaku ili veću od 21°C i manju ili jednaku 55°C | | | | | | |H 4 „Irritant“: non-corrosive substances and preparations which, through immediate, prolonged or repeated contact with the skin or mucous membrane, can cause inflammation. | |„Nadražujući

(iritantan)”: supstance i preparati koji nisu korozivni i koji kroz neposredan, odložen ili ponovljen kontakt sa kožom ili sluzokožom, mogu prouzrokovati zapaljenje | | | | | | |H 5 „Harmful“: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve limited health risks. | |„Štetan (opasan)”: supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ograničene rizike po zdravlje | | | | | | |H 6 „Toxic“: substances and preparations (including very toxic substances and preparations) which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may involve serious, acute or chronic health risks and even death. | |„Otrovan”: supstance i preparati (uključujući veoma toksične supstance i preparate) koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu uključiti ozbiljne, akutne ili hronične rizike po zdravlje, i čak smrt | | | | | | |H 7 „Carcinogenic“: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may induce cancer or increase its incidence. | |„Karcinogen”: supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati rak ili njegov porast | | | | | | |H 8 „Corrosive“: substances and preparations which may destroy living tissue on contact. | |„Korozivan”: supstance i preparati koji mogu uništiti živo tkivo pri kontaktu | | | | | | |H 9 „Infectious“: substances and preparations containing viable micro-organisms or their toxins which are known or reliably believed to cause disease in man or other living organisms. | |„Infektivan”: supstance i preparati koje sadrže mikroorganizme ili njihove toksine, koji su poznati ili se sumnja da izazivaju oboljenje kod čoveka ili drugih živih organizama

| | | | | | |H 10 „Toxic for reproduction“: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may induce non-hereditary congenital malformations or increase their incidence. | |„Toksičan za reprodukciju (teratogen)”: supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nenasledne urođene nepravilnosti ili njihov porast | | | | | | |H 11 „Mutagenic“: substances and preparations which, if they are inhaled or ingested or if they penetrate the skin, may induce hereditary genetic defects or increase their incidence. | |„Mutagen”: supstance i preparati koji, ako se udišu ili gutaju ili ako prodiru kroz kožu, mogu izazvati nasledne genetske nedostatke ili njihov porast | | | | | | |H 12 Waste which releases toxic or very toxic gases in contact with water, air or an acid. | |Otpad koji oslobađa toksične ili veoma toksične gasove u kontaktu sa vodom, vazduhom ili kiselinom | | | | | | |H 13 [*] „Sensitizing“: substances and preparations which, if they are inhaled or if they penetrate the skin, are capable of eliciting a reaction of hypersensitization such that on further exposure to the substance or preparation, characteristic adverse effects are produced. | |H13*-„Izaziva preosetljivost”: supstance i preparati koji, ako se udišu ili ako prodiru kroz kožu, imaju sposobnost izazivanja reakcije preosetljivosti, tako da se daljim izlaganjem proizvode karakteristični negativni efekti | | | | | | |H 14 „Ecotoxic“: waste which presents or may present immediate or delayed risks for one or more sectors of the environment. | |„Ekotoksičan”: otpad koji predstavlja ili može predstavljati neposredne ili odložene rizike za jedan ili više sektora životne sredine. | | | | | | |H 15 Waste capable by any means, after disposal, of yielding another substance, e.g. a leachate, which possesses any of the characteristics listed above. | |Otpad koji ima svojstvo da na bilo koji način, nakon odlaganja, proizvodi druge supstance, npr. izluževine, koje poseduju bilo koju navedenu karakteristiku (N1-N14) | | | | | | |Notes

1. Attribution of the hazardous properties „toxic“ (and „very toxic“), „harmful“, „corrosive“, „irritant“, „carcinogenic“, „toxic to reproduction“, „mutagenic“ and „eco-toxic“ is made on the basis of the criteria laid down by Annex VI, to Council Directive 67/548/EEC of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the classification, packaging and labelling of dangerous substances [2].

2. Where relevant the limit values listed in Annex II and III to Directive 1999/45/EC of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the classification, packaging and labelling of dangerous preparations [3] shall apply.

Test methods

The methods to be used are described in Annex V to Directive 67/548/EEC and in other relevant CEN-notes.

[*] As far as testing methods are available.

[2] OJ 196, 16.8.1967, p. 1.

[3] OJ L 200, 30.7.1999, p. 1. | | | | | | | |ANNEX IV |EXAMPLES OF WASTE PREVENTION MEASURES REFERRED TO IN ARTICLE 29

Measures that can affect the framework conditions related to the generation of waste | | | | | |Ovo nema svrhe POPUNJAVATI JER NIJE I NIKAD NECE BITI PREDMET NI JEDNOG PROPISA! | | |1. The use of planning measures, or other economic instruments promoting the efficient use of resources. | | | | | | | | |2. The promotion of research and development into the area of achieving cleaner and less wasteful products and technologies and the dissemination and use of the results of such research and development. | | | | | | | | |3. The development of effective and meaningful indicators of the environmental pressures associated with the generation of waste aimed at contributing to the prevention of waste generation at all levels, from product comparisons at Community level through action by local authorities to national measures.

Measures that can affect the design and production and distribution phase | | | | | | | | |4. The promotion of eco-design (the systematic integration of environmental aspects into product design with the aim to improve the environmental performance of the product throughout its whole life cycle). | | | | | | | | |5. The provision of information on waste prevention techniques with a view to facilitating the implementation of best available techniques by industry. | | | | | | | | |6. Organise training of competent authorities as regards the insertion of waste prevention requirements in permits under this Directive and Directive 96/61/EC. | | | | | | | | |7. The inclusion of measures to prevent waste production at installations not falling under Directive 96/61/EC. Where appropriate, such measures could include waste prevention assessments or plans.

| | | | | | | | |8. The use of awareness campaigns or the provision of financial, decision making or other support to businesses. Such measures are likely to be particularly effective where they are aimed at, and adapted to, small and medium sized enterprises and work through established business networks. | | | | | | | | |9. The use of voluntary agreements, consumer/producer panels or sectoral negotiations in order that the relevant businesses or industrial sectors set their own waste prevention plans or objectives or correct wasteful products or packaging. | | | | | | | | |10. The promotion of creditable environmental management systems, including EMAS and ISO 14001.

Measures that can affect the consumption and use phase | | | | | | | | |11. Economic instruments such as incentives for clean purchases or the institution of an obligatory payment by consumers for a given article or element of packaging that would otherwise be provided free of charge. | | | | | | | | |12. The use of awareness campaigns and information provision directed at the general public or a specific set of consumers. | | | | | | | | |13. The promotion of creditable eco-labels. | | | | | | | | |14. Agreements with industry, such as the use of product panels such as those being carried out within the framework of Integrated Product Policies or with retailers on the availability of waste prevention information and products with a lower environmental impact. | | | | | | | | |15. In the context of public and corporate procurement, the integration of environmental and waste prevention criteria into calls for tenders and contracts, in line with the Handbook on environmental public procurement published by the Commission on 29 October 2004. | | | | | | | | |16. The promotion of the reuse and/or repair of appropriate discarded products or of their components, notably through the use of educational, economic, logistic or other measures such as support to or establishment of accredited repair and reuse-centres and networks especially in densely populated regions. | | | | | | | |ANNEX V |CORRELATION TABLE

Directive 2006/12/EC | This Directive |

Article 1(1)(a) | Article 3(1) |

Article 1(1)(b) | Article 3(5) |

Article 1(1)(c) | Article 3(6) |

Article 1(1)(d) | Article 3(9) |

Article 1(1)(e) | Article 3(19) |

Article 1(1)(f) | Article 3(15) |

Article 1(1)(g) | Article 3(10) |

Article 1(2) | Article 7 |

Article 2(1) | Article 2(1) |

Article 2(1)(a) | Article 2(1)(a) |

Article 2(1)(b) | Article 2(2) |

Article 2(1)(b)(i) | Article 2(1)(d) |

Article 2(1)(b)(ii) | Article 2(2)(d) |

Article 2(1)(b)(iii) | Article 2(1)(f) and (2)(c) |

Article 2(1)(b)(iv) | Article 2(2)(a) |

Article 2(1)(b)(v) | Article 2(1)(e) |

Article 2(2) | Article 2(4) |

Article 3(1) | Article 4 |

Article 4(1) | Article 13 |

Article 4(2) | Article 36(1) |

Article 5 | Article 16 |

Article 6 | — |

Article 7 | Article 28 |

Article 8 | Article 15 |

Article 9 | Article 23 |

Article 10 | Article 23 |

Article 11 | Articles 24 and 25 |

Article 12 | Article 26 |

Article 13 | Article 34 |

Article 14 | Article 35 |

Article 15 | Article 14 |

Article 16 | Article 37 |

Article 17 | Article 38 |

Article 18(1) | Article 39(1) |

— | Article 39(2) |

Article 18(2) | — |

Article 18(3) | Article 39(3) |

Article 19 | Article 40 |

Article 20 | — |

Article 21 | Article 42 |

Article 22 | Article 43 |

Annex I | — |

Annex IIA | Annex I |

Annex IIB | Annex II |

Directive 75/439/EEC | This Directive |

Article 1(1) | Article 3(18) |

Article 2 | Articles 13 and 21 |

Article 3(1) and (2) | — |

Article 3(3) | Article 13 |

Article 4 | Article 13 |

Article 5(1) | — |

Article 5(2) | — |

Article 5(3) | — |

Article 5(4) | Articles 26 and 34 |

Article 6 | Article 23 |

Article 7(a) | Article 13 |

Article 7(b) | — |

Article 8(1) | — |

Article 8(2)(a) | — |

A

rticle 8(2)(b) | — |

Article 8(3) | — |

Article 9 | — |

Article 10(1) | Article 18 |

Article 10(2) | Article 13 |

Article 10(3) and (4) | — |

Article 10(5) | Articles 19, 21, 25, 34 and 35 |

Article 11 | — |

Article 12 | Article 35 |

Article 13(1) | Article 34 |

Article 13(2) | — |

Article 14 | — |

Article 15 | — |

Article 16 | — |

Article 17 | — |

Article 18 | Article 37 |

Article 19 | — |

Article 20 | — |

Article 21 | — |

Article 22 | — |

Annex I | — |

Directive 91/689/EEC | This Directive |

Article 1(1) | — |

Article 1(2) | — |

Article 1(3) | — |

Article 1(4) | Articles 3(2) and 7 |

Article 1(5) | Article 20 |

Article 2(1) | Article 23 |

Article 2(2)-(4) | Article 18 |

Article 3 | Articles 24, 25 and 26 |

Article 4(1) | Article 34(1) |

Article 4(2)(3) | Article 35 |

Article 5(1) | Article 19(1) |

Article 5(2) | Article 34(2) |

Article 5(3) | Article 19(2) |

Article 6 | Article 28 |

Article 7 | — |

Article 8 | — |

Article 9 | — |

Article 10 | — |

Article 11 | — |

Article 12 | — |

Annexes I and II | — |

Annex III | Annex III | | | | | | |Bez komentara ( | |

Ostavite komentar