Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Tabela usklađenosti

1. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/23/EU od 26. februara 2014. o dodeli ugovora o koncesiji i o ukidanju Direktive 2014/18/ESEN: DIRECTIVE 2014/23/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 26 February 2014 on the award of concession contracts and repealing Directive 2004/18/EC 3. Predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 4. 11. januar 2016. godine 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijamaDraft Law on Amendments to the Law on Public Private Partnership and Concessions 6. 2009-133 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU (a) a1) b) b1) c) d) e) f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredba propisa RS (član, stav, tačka)   Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU Glava I.: Predmet, područje primene , načela i definicije Poglavlje I.: Područje primene, opšta načela i definicije Odeljak/Deo/Paragraf I.: Predmet, područje primene, opšta načela i prag/cenzus/granice Član 1. – Član 4. Nije predmet regulisanja predloženog zakona Član 5. Definicije Član 4. tačka 9) Definicije Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 5. Definicije stav 1. tačka 1 (b) Član 20. st.3. i 4. Vrste postupaka Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 5. Definicije stav 1. tačka 1 (b) Član 21. st.4. Kriterijumi za izbor i izračunavanje vrednosti Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 5. Definicije stav 1. tačka 1 (b) Član 34. st.10. Konkursna dokumentacija Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 5. Definicije stav 1. tačka 1 (b) Član 38. st.7. Garancija za ozbiljnost ponude Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 5. Definicije stav 1. tačka 1 (b) Član 61. st.3. Nadzor nad realizacijom javnih ugovora Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 6. – Član 25. Nije predmet regulisanja predloženog zakona Poglavlje II.: Načela Član 26. Ekonomski/privredni subjekti Član 14. stav 2. Pravno i fizičko lice Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 27. – Član 30. Nije predmet regulisanja predloženog zakona Član 31. Obaveštenje o koncesiji član 22. stav 3. Objavljivanje javnog poziva Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 32. – Član 55. Nije predmet regulisanja predloženog zakona

Ostavite komentar