Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama

Tabela usklađenosti

1. Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2014/24/EU od 26. februara 2014. o javnoj nabavci i o stavljanju van snage Direktive 2004/18/EZEN: DIRECTIVE 2014/24/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILof 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC 3. Predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija 4. 11. januar 2016. godine 5. Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijamaDraft Law on Amendments to the Law on Public Private Partnership and Concessions 6. 2009-133 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU (a) a1) b) b1) c) d) e) f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredba propisa RS (član, stav, tačka)   Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU Glava I.: Područje primene, definicije i opšta načela Poglavlje I.: Područje primene i definicije Odeljak/Deo/Paragraf I.: Predmet i definicije Član 1. Predmet i područje primene Nije predmet regulisanja predloženog zakona (uređeno važećim Zakonom o javno-privatnom partnertsvu i koncesijama („Službeni glasnik RS”, broj 88/11)) Član 2. Definicije Član 4. tačka 9) Definicije Usklađeno u delu koji je predmet regulisanja ovog zakona Član 3. Mešovita nabavka Odeljak/Deo/Paragraf II.: Pragovi/Cenzusi/Granice Član 4. – Član 18. Nije predmet regulisanja predloženog zakona . Član 19. Ekonomski/privredni subjekti Član 14. stav 2. Pravno i fizičko lice Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 20. – Član 48. Nije predmet regulisanja predloženog zakona Član 49. Obaveštenje o nadmetanju član 22. stav 3. Objavljivanje javnog poziva Delimično usklađen U ovom trenutku usklađeno u najvećoj mogućoj meri Član 50. – Član 94. Nije predmet regulisanja predloženog zakona

Ostavite komentar