Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama (sa tabelama)

Tabela usklađenosti

1. Direktiva Saveta od 21. decembra 1989 o koordinaciji zakona, propisa i administrativnih odredbi u vezi sa primenom postupaka zaštite prava u postupcima dodele ugovora o javnom snabdevanju i ugovora o javnim radovima (89/665/EES) EN: COUNCIL DIRECTIVE of 21 December 1989 on the coordination of the laws, regulations and administrative provisions relating to the application of review procedures to the award of public supply and public works contracts (89/665/EEC) 3. Predlagač: VladaObrađivač: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. 13. oktobar 2011. godine 5. Predlog zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama 6. 2009-133 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU (a) a1) b) b1) c) d) e) f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredba propisa RS (član, stav, tačka)   Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, nije potrebno obezbediti usklađenost) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU Član 1.1 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.2 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.3 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.4 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 1.5 Obuhvat i dostupnost postupaka zaštite prava Član 58. Potpuno usklađen Član 2. Uslovi za postupak zaštite prava Neprenosivo Predmet regulisanja zakona o javnim nabavkama Član 2a.1 Period mirovanja Član 40. stav 4 Potpuno usklađen . Član 2a.2 Period mirovanja Član 40. stav 4 Potpuno usklađen . Član 2b. Odstupanje od stanja mirovanja Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona Član 2c. Vremenska ograničenja za podnošenje zahteva Član 40. Potpuno usaglašen Član 2b. Nepravnosnažnost Potpuno usaglašen Član 2e. do člana 6. Nije potrebno obezbediti usklađenost Predmet regulisanja drugih zakona

Ostavite komentar