Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost

1. Naziv propisa Evropske unije 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva Saveta 2006/112/EZ od 28. novembra 2006. godine o zajedničkom sistemu poreza na dodatu vrednost (Službeni glasnik L 347, 11.12.2006) Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax (Official Journal L 347/26, 11.12.2006) 32006L0112 3.Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač: Vlada, obrađivač: Ministarstvo finansija 29. novembar 2017. godine 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednostDraft Law on Amendments and Suplements to Law on Value Added Tax 2008 – 4 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU: a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisaRepublike Srbije Sadržina odredbe Usklađenost (Potpuno usklađeno – PU, delimično usklađeno – DU, neusklađeno – NU, neprenosivo – NP) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU Član 1. U Zakonu o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04- ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16), posle člana 6. dodaje se član 6a, koji glasi:„Član 6aSmatra se da, u smislu ovog zakona, promet dobara i usluga koji vrši davalac koncesije koncesionaru, odnosno koncesionar davaocu koncesije u okviru realizacije ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, zaključenog u skladu sa zakonom kojim se uređuju javno-privatno partnerstvo i koncesije, nije izvršen, ako su davalac koncesije i koncesionar obveznici PDV koji bi, u slučaju kada bi se taj promet smatrao izvršenim, imali u potpunosti pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom.ˮ. NU Stvaranje povoljnijih uslova za unapređenje opšteg interesa zajednice u smislu pospešivanja motivacije privatnih partnera da zaključuju ugovore o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, a u cilju unapređenja javne infrastrukture, adekvatnog korišćenja dobara u opštoj upotrebi i pružanja usluga od opšteg interesa. Član 146. stav 1. tačka (b)Član 147. stav 1. podstav 1.Član 147. stav 1. podstav 2. Države članice dužne su izuzeti sledeće transakcije:(b) isporuku dobara koju na odredište izvan Zajednice otprema ili prevozi kupac, ili neko drugo lice u njegovo ime ko nema sedište na teritoriji država članica, sa izuzetkom dobara koja prevozi sam kupac u svrhu opremanja, snabdevanja gorivom ili namirnicama brodova, vazduhoplova ili drugih prevoznih sredstava za lične potrebe.1. Kada se isporuka dobara iz tačke (b) člana 146. stav 1. odnosi na dobra koja se nose u ličnom prtljagu putnika, oslobođenje se primenjuje samo ako su ispunjeni sledeći uslovi: (a) putnik nije nastanjen unutar Zajednice; (b) dobra se otpremaju izvan Zajednice pre isteka trećeg meseca koji sledi onom u kojem je izvršena isporuka; (v) ukupna vrednost isporuke, uključujući PDV, iznosi više od 175 EUR ili ekvivalentnog iznosa u nacionalnoj valuti, koji se utvrđuje godišnje primenom stope konverzije koja se dobija prvog radnog dana u oktobru, a važi od 1. januara sledeće godine. Međutim, države članice mogu izuzeti isporuku čija je ukupna vrednost manja od iznosa navedenog u tački (v) prvog podstava. Član 2. stav 1. U članu 24. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:„4) promet dobara koja putnik otprema u inostranstvo u ličnom prtljagu, za nekomercijalne svrhe, ako: (1) putnik u Republici nema prebivalište ni boravište,(2) se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isteku kalendarskog meseca u kojem je izvršen promet dobara,(3) je ukupna vrednost isporučenih dobara veća od 100 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, uključujući PDV,(4) obveznik PDV poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo;ˮ. PU Član 147. stav 2. podstav 1. Za potrebe stava 1. „putnik koji nije nastanjen unutar Zajedniceˮ znači putnik čije stalno prebivalište ili uobičajeno boravište nisu unutar Zajednice. U tom slučaju, „stalno prebivalište ili uobičajeno boravišteˮ znači mesto koje je kao takvo navedeno u pasošu, ličnoj karti ili nekom drugom dokumentu koji država članica na čijoj se teritoriji vrši isporuka priznaje kao dokument kojim se dokazuje identitet. Član 2. stav 2. Posle stava 3. dodaju se novi st. 4-6. i st. 7-9, koji glase:„Poresko oslobođenje za promet dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana obveznik PDV ostvaruje u poreskom periodu u kojem poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.Ako u poreskom periodu u kojem je izvršio promet dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana obveznik PDV ne poseduje dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, obveznik PDV je dužan da PDV obračunat za taj promet plati u skladu sa ovim zakonom.U poreskom periodu u kojem obveznik PDV dobije dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo, obveznik PDV smanjuje obračunati PDV iz stava 5. ovog člana.Poresko oslobođenje za promet dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana ne odnosi se na promet dobara koja se smatraju akciznim proizvodima u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize i promet dobara za opremanje i snabdevanje bilo kog prevoznog sredstva za privatne potrebe. Prebivalištem, odnosno boravištem iz stava 1. tačka 4) podtačka (1) ovog člana smatra se mesto upisano u pasošu, ličnoj karti ili drugom dokumentu koji se, u skladu sa zakonom, smatra identifikacionom ispravom u Republici.PDV koji je plaćen kao deo naknade za promet dobara iz stava 1. tačka 4) ovog člana vraća se putniku, odnosno drugom podnosiocu zahteva ako u roku od šest meseci od dana izdavanja računa za taj promet dostavi obvezniku PDV dokaze da je putnik otpremio dobra u inostranstvo.ˮ. DU Ocenjeno je celishodnim da u ovom periodu ne treba propisati poresko oslobođenje za akcizne proizvode koje putnici u ličnom prtljagu otpremaju u inostranstvo. Član 2. stav 3. St. 4. i 5. postaju st. 10. i 11. Član 2. stav 4. Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 12, menja se i glasi:„Ministar bliže uređuje način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja iz st. 1-3. ovog člana, šta se smatra ličnim prtljagom i dokazima da je putnik otpremio dobra u inostranstvo iz stava 1. tačka 4) ovog člana, kao i način i postupak vraćanja PDV iz stava 9. ovog člana.ˮ. Član 168.tačka (a) Ako se dobra i usluge koriste u svrhu oporezivih transakcija poreskog obveznika, poreski obveznik ima pravo, u državi članici u kojoj vrši predmetne transakcije, odbiti sledeće od PDV koji je dužan platiti:(a) PDV koji se mora platiti ili je plaćen u toj državi članici za isporuku dobara ili usluga koje je njemu izvršio ili će ih izvršiti drugi poreski obveznik; Član 3. U članu 29. stav 1. tačka 3) menja se i glasi:„3) izdataka za prevoz zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica za dolazak na posao, odnosno odlazak s posla, kao i izdataka za ishranu, uključujući i piće, zaposlenih, odnosno drugih radno angažovanih lica, osim izdataka za ishranu, uključujući i piće, tih lica u ugostiteljskim objektima obveznika kada obveznik po tom osnovu naplaćuje naknadu.ˮ. PU Član 4. U članu 31a posle stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7, koji glase:„Ako je poreski organ u postupku kontrole utvrdio da je obveznik PDV obračunao PDV kao da je poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) i stav 2. ovog zakona i da je obračunati PDV iskazao kao prethodni porez, poreski organ rešenjem vrši ispravku odbitka prethodnog poreza, na osnovu kojeg obveznik PDV ima pravo da smanji obračunati PDV.Ako se rešenje iz stava 6. ovog člana poništi, izmeni ili ukine u delu kojim je ispravljen prethodni porez, obveznik PDV je dužan da iskaže dugovani PDV po tom osnovu.ˮ. Član 307.stav 2. Jedinstvena usluga oporezuje se u državi članici u kojoj turistička agencija ima sedište svog poslovanja ili u kojoj ima stalnu poslovnu jedinicu iz koje turistička agencija obavlja pružanje usluga. Član 5. U članu 35. stav 3. menja se i glasi:„Mesto prometa jedinstvene turističke usluge je mesto u kojem pružalac usluga ima sedište ili stalnu poslovnu jedinicu ako se promet usluga vrši iz stalne poslovne jedinice koja se ne nalazi u mestu u kojem pružalac usluga ima sedište.ˮ. PU Član 344. stav 1.Član 344. stav 3.Član 346.Član 347.Član 348.Član 349. stav 1.Član 198. stav 1. podstav 1.Član 350.Član 354.Član 355.Član 168. tačka (a)Član 356.sav 1. Član 356. stav 3. Za potrebe ove Direktive i ne dovodeći u pitanje druge odredbe Zajednice, „investiciono zlato” znači: 1. zlato, u obliku poluga ili pločica mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, čistoće jednake ili veće od 995 hiljaditih delova, bez obzira da li je predstavljeno vrednosnim papirima;2. zlatne kovanice čistoće jednake ili veće od 900 hiljaditih delova, koje su iskovane posle 1800. godine, koje jesu ili su bile zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, i uobičajeno se prodaju po ceni koja na otvorenom tržištu ne prelazi više od 80% vrednosti zlata sadržanog u kovanicama. Za potrebe ove Direktive, ne smatra se da se kovanice navedene u tački 2. stav 1. prodaju u numizmatičke svrhe.Države članice oslobađaju od PDV nabavku, sticanje u okviru Zajednice i uvoz investicionog zlata, uključujući investiciono zlato koje predstavljaju potvrde o alociranom ili nealociranom zlatu ili kojima se trguje na računima za zlato, te posebno krediti u zlatu i svopovi, koji uključuju vlasnička prava ili potraživanja u odnosu na investiciono zlato, kao i transakcije koje se odnose na investiciono zlato koje uključuje fjučers i forvard ugovore kod kojih dolazi do prenosa vlasničkog prava ili potraživanja u odnosu na investiciono zlato.Države članice oslobađaju od PDV usluge posrednika koji u ime i za račun drugog lica, vrše promet investicionog zlata.Države članice dopuštaju poreskim obveznicima koji proizvode investiciono zlato ili prerađuju zlato u investiciono zlato pravo da se opredele za oporezivanje isporuke investicionog zlata drugom poreskom obvezniku, koja bi u suprotnom bila oslobođena od PDV, u skladu s članom 346. Države članice mogu dozvoliti poreskim obveznicima, koji za vreme obavljanja svoje privredne delatnosti uobičajeno isporučuju zlato u industrijske svrhe, pravo da se odluče za oporezivanje isporuke zlatnih poluga ili pločica, kako je navedeno u tački 1. člana 344. stav 1., drugim poreskim obveznicima, koja bi u suprotnom bila oslobođena od PDV, u skladu s članom 346.Države članice, koje na osnovu člana 352. oporezuju posebne transakcije u vezi s investicionim zlatom između poreskog obveznika koji je član zakonski uređenog tržišta plemenitim metalima i drugog poreskog obveznika koji nije član tog tržišta, određuju kupca kao lice koje je dužno da plati PDV. Ako je isporučilac iskoristio pravo, prema čl. 348. i 349., opredeljivanja za oporezivanje, države članice dozvoljavaju posredniku da se opredeli za oporezivanje usluga iz člana 347.Ako su njegove naknadne isporuke investicionog zlata oslobođene u skladu s ovim poglavljem, poreski obveznik ima pravo na odbitak sledećeg:(a) PDV koji je dužan da plati ili koji je platio na investiciono zlato koje mu je isporučilo lice koje je iskoristilo pravo na opredeljivanje iz čl. 348. i 349. ili koje mu je isporučeno u skladu s odeljkom 4.;(b) PDV koji je dužan da plati ili koji je platio za isporuku koja mu je izvršena ili za sticanje u okviru Zajednice ili uvoz koji sam vrši, zlata koje se ne smatra investicionim zlatom, koje on naknadno prerađuje u investiciono zlato ili drugo lice za njegov račun; (v) PDV koji je dužan da plati ili koji je platio na usluge koje su mu izvršene, a koje se sastoje od promene oblika, mase ili čistoće zlata, uključujući investiciono zlato. Poreski obveznici koji proizvode investiciono zlato ili prerađuju zlato u investiciono zlato imaju pravo na odbitak PDV koji treba da plate ili koji je plaćen isporuku, sticanje u okviru Zajednice ili uvoz dobara ili usluga povezanih s proizvodnjom ili preradom tog zlata, kao da se naknadna isporuka zlata, koja je oslobođena u skladu s članom 346., oporezuje.Ako se dobra i usluge koriste u svrhu oporezivih transakcija poreskog obveznika, poreski obveznik ima pravo, u državi članici u kojoj vrši predmetne transakcije, odbiti sledeće od PDV koji je dužan platiti:(a) PDV koji se mora platiti ili je plaćen u toj državi članici za isporuku dobara ili usluga koje je njemu izvršio ili će ih izvršiti drugi poreski obveznik;1. Države članice dužne su da obezbede da trgovci investicionim zlatom vode evidenciju svih značajnih transakcija investicionim zlatom, kao i da vode evidenciju koja omogućuje identifikaciju klijenata u takvim transakcijama. Trgovci su dužni da čuvaju podatke navedene u prvom podstavu za period od minimum pet godina. Države članice mogu da propišu obaveze koje su strože, naročito u pogledu vođenja posebne evidencije, ili posebnih knjigovodstvenih zahteva. Član 6. Posle člana 36a dodaju se naziv člana i član 36b, koji glase:„Investiciono zlatoČlan 36bInvesticionim zlatom, u smislu ovog zakona, smatra se:1) zlato u obliku poluga ili pločica, mase prihvaćene na tržištu plemenitih metala, stepena finoće jednakog ili većeg od 995 hiljaditih delova (995/1000), nezavisno od toga da li je vrednost zlata izražena kroz hartije od vrednosti;2) zlatni novčići stepena finoće jednakog ili većeg od 900 hiljaditih delova (900/1000), iskovani posle 1800. godine, koji jesu ili su bili zakonsko sredstvo plaćanja u državi porekla, a koji se uobičajeno prodaju po ceni koja nije viša od 80% vrednosti zlata na otvorenom tržištu, sadržanog u novčićima.Investicionim zlatom, u smislu ovog zakona, ne smatra se monetarno zlato.Smatra se da se zlatni novčići iz stava 1. tačka 2) ovog člana, u smislu ovog zakona, ne smatraju kolekcionarskim dobrima u smislu člana 36. ovog zakona i da se ne prodaju u numizmatičke svrhe. PDV se ne plaća na:1) promet i uvoz investicionog zlata, uključujući i investiciono zlato čija je vrednost navedena u potvrdama o alociranom ili nealociranom zlatu, zlato kojim se trguje preko računa za trgovanje zlatom, uključujući i zajmove i zamene zlata (svop poslovi) koji podrazumevaju pravo vlasništva ili potraživanja u vezi sa zlatom, kao i aktivnosti u vezi sa investicionim zlatom na osnovu fjučers i forvard ugovora čiji je rezultat prenos prava raspolaganja ili prava potraživanja u vezi sa investicionim zlatom;2) promet usluga posrednika koji u ime i za račun nalogodavca vrši promet investicionog zlata.Izuzetno od stava 4. ovog člana, obveznik PDV može da se opredeli da će na promet investicionog zlata obračunati PDV dostavljanjem obaveštenja nadležnom poreskom organu, ako:1) proizvodi investiciono zlato, odnosno prerađuje zlato u investiciono zlato, a promet vrši drugom obvezniku PDV;2) u okviru svoje delatnosti vrši promet zlata za industrijske svrhe, a promet investicionog zlata vrši drugom obvezniku PDV.Poreski dužnik za promet investicionog zlata iz stava 5. ovog člana je obveznik PDV kojem je taj promet izvršen.Ako se obveznik PDV iz stava 5. ovog člana opredelio za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata, pravo na opredeljenje za obračunavanje PDV, o čemu dostavlja obaveštenje nadležnom poreskom organu, ima i posrednik koji vrši promet usluga iz stava 4. tačka 2) ovog člana.Obveznik PDV iz st. 5. i 7. ovog člana obračunava PDV na promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata počev od poreskog perioda po isteku poreskog perioda u kojem je dostavio obaveštenje nadležnom poreskom organu.Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata na koji se ne plaća PDV u skladu sa ovim članom, ima pravo da po osnovu tog prometa odbije kao prethodni porez PDV obračunat za:1) promet investicionog zlata koji mu je izvršio obveznik PDV iz stava 5. ovog člana;2) promet ili uvoz zlata namenjenog preradi u investiciono zlato;3) promet usluga koje se odnose na promenu oblika, mase ili finoće zlata, odnosno investicionog zlata.Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata na koji se ne plaća PDV u skladu sa ovim članom, a koji proizvodi investiciono zlato ili prerađuje zlato u investiciono zlato, ima pravo da odbije kao prethodni porez PDV obračunat za promet dobara i usluga, odnosno plaćen pri uvozu dobara, a koji su u neposrednoj vezi sa proizvodnjom ili preradom tog zlata.Obveznik PDV iz st. 5. i 7. ovog člana koji se opredelio za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata i promet usluga posredovanja kod prometa investicionog zlata, ima pravo na odbitak prethodnog poreza u skladu sa ovim zakonom.Obveznik PDV koji vrši promet investicionog zlata dužan je da izdaje račune za promet investicionog zlata, da vodi evidenciju o svim aktivnostima u vezi sa investicionim zlatom, posebno o licima kojima je izvršio promet investicionog zlata, kao i da čuva evidenciju u skladu sa ovim zakonom.Ministar bliže uređuje način i postupak dostavljanja obaveštenja o opredeljenju za obračunavanje PDV obveznika PDV iz st. 5. i 7. ovog člana, sadržinu računa i evidencije iz stava 12. ovog člana.ˮ. PUPUPUPUPUPUDUPUPUPUPUPUPU Odsustvo propisa koji uređuju tržište plemenitih metala Član 7. Član 56. briše se. PU Član 8. U članu 56a stav 2. tačka 2) posle reči: „račun prodavcaˮ dodaju se zapeta i reči: „odnosno na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom u slučaju prodaje stana kao hipotekovane nepokretnosti, odnosno u izvršnom postupku kada se uplata cene stana sa PDV vrši uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonomˮ. Član 9. Ako je za promet dobara i usluga iz člana 1. ovog zakona, koji se vrši od dana stupanja na snagu ovog zakona, naplaćena, odnosno plaćena naknada ili deo naknade pre stupanja na snagu ovog zakona, taj promet smatra se izvršenim u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16). Član 10. Obveznik PDV koji ima pravo da se opredeli za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata u smislu člana 6. ovog zakona i koji se opredeli da će od 1. aprila 2018. godine nastaviti sa obračunavanjem PDV za taj promet, dužan je da nadležnom poreskom organu, zaključno sa 31. martom 2018. godine, dostavi obaveštenje o opredeljenju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata.Ako obveznik PDV iz stava 1. ovog člana ne dostavi nadležnom poreskom organu obaveštenje o opredeljenju za obračunavanje PDV na promet investicionog zlata zaključno sa 31. martom 2018. godine, na promet investicionog zlata tog obveznika PDV primenjuje se poseban postupak oporezivanja uređen članom 6. ovog zakona. Član 11. Kupac stana koji je do dana stupanja na snagu ovog zakona kupio stan kao hipotekovanu nepokretnost, odnosno u izvršnom postupku i ugovorenu cenu stana sa PDV u potpunosti isplatio prodavcu uplatom na odgovarajuće račune u skladu sa zakonom, a koji na osnovu podnetog zahteva nije ostvario refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04-ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16), ima pravo da nadležnom poreskom organu podnese novi zahtev za refundaciju PDV po osnovu kupovine prvog stana. Član 12. U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RSˮ, broj 83/15), u članu 38. reči: „1. januara 2018. godineˮ zamenjuju se rečima: „1. jula 2018. godineˮ. Član 13. Odredbe člana 6. ovog zakona primenjivaće se od 1. aprila 2018. godine, osim odredbe koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 14. Odredbe čl. 2. i 7. ovog zakona primenjivaće se od 1. januara 2019. godine, osim odredbe člana 2. ovog zakona koja sadrži ovlašćenje za donošenje podzakonskog akta, koja će se primenjivati od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 15. Ovaj zakon stupa na snagu 1. januara 2018. godine.

Ostavite komentar