Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (sa tabelom usklađenosti)

Tabela usklađenosti Predloga zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre sa I direktivom 2009/101/EZ

1. Naziv propisa EU Direktiva 2009/101/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 16. septembra 2009. godine o usklađivanju zaštitnih mera, u cilju zaštite interesa članova i drugih lica, koje se zahtevaju od kompanija u državama članicama u smislu drugog stava člana 48. Ugovora, kako bi se obezbedila ujednačenost ovih zaštitnih mera (Službeni glasnik L 258 od,01.10.2009. godine)Directive 2009/101/EC of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on coordination of safeguards which, for the protection of the interests of members and third parties, are required by Member States of companies within the meaning of the second paragraph of Article 48 of the Treaty, with a view to making such safeguards equivalent (OJ L 258, 01.10.2009) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 32009L0101 3. Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja 4. datum izrade tabele02.12.2011 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre (Draft Law on Registration Procedure in Businesses Registers Agency) 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI-a2008-413(napomena u vezi broja: odustalo se od izmenama i dopuna Zakona o registraciji privrednih subjekta i donet je u potpunosti novi zakon o postupku registracije u APR) 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa (član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU Chapter 1 Scope 2.1.a Measures required to ensure compulsory disclosure by companies fololowing documents and particulars:- act of constitution and statues 2.1.3 Registracija osnivačkih akata i statuta Potpuno usklađeno Obaveznost registracije navedenih podataka o privrednim društvima je regulisana sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), a ovim zakonom se precizira način i postupak registracije podataka i dokumenata iz člana 2.direktive Napomena: Predlog zakona o postupku registracije u Agenciji za privredne registre je procesni zakon koji u potpunosti reguliše postupka registracije, dok je predmet registracije (osnivački akt, statut, sedište društva, vreme trajanja društva i ostalo iz člana 2. direktive) regulisan 2.1.b -duration of the company 2.1.3 Vreme trajanja društva Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), a ovim se precizira postupka. odredbama Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS”, broj 36/11) 2.1.c – complete text and date of amended document 2.1.3 Izmene osnivačkih akata Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), a ovim se precizira postupka. 2.1.d.i -appointment persons and body who represent the company 2.1.3 Zastupnici Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), a ovim se precizira postupka. 2.1.d.ii -persons who take part in administration or control of the company 2.1.3 Nadzorni odbor Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), ovim se precizira postupka. 2.1.e -the amount of the subscribed capital 2.1.3 Registracija upisanog kapitala Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), ovim se precizira postupak. 2.1.f – the accounting documents for each financial year Finansijski izveštaji Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, regulisano je sa Zakonom o računovodstvu i reviziji 2.1.g – change of the registered office of the company 2.1.3 Promena sedišta Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), ovim se precizira postupak. 2.1.h -winding-up of the company 2.1.3 Likvidacija kompanije Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), ovim se precizira. 2.1.i -decleration of nullity of the company by the courts 33. Utvrđenje ništavosti registracije osnivanja privrednog društva i preduzetnika Potpuno usklađeno Utvrđenje ništavosti osnivačkog akta u sudskom postupku regulisano je navedenim članom zakona. 2.1.j -the appointment of liquidators 2.1.3 Likvidacioni upravnici Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), ovim se precizira postupka. 2.1.k -termination of the liquidation 2.1.3 Okončanje likvidacije Potpuno usklađeno Regulisano je sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11), ovim se precizira postupak. 3.1 Central register of companies 2.1.1 Registar privrednih subjekata Potpunousklađeno Propisano je da je registar centralna, elektronska baza podataka i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija Takođe, članom 4. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS” br.55/04 i 111/09) propisano je da Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao centralizo-vane baze podataka između kojih i Registar privrednih subjekata 3.2 ”By electronic means„ Neprenosivo Odredba objašnjava 3.3.1 All documents in the register 2.1.1 Potpuno usklađeno U odredbi zakona se navodi da je registra elektronska baza podataka i dokumenata na osnovu kojih je izvršena registracija, što znači da se za svako društvo posebno čuva dokumentacija na osnovu koje je izvršena registracija, jer je ta dokumentacija sastavni deo registra 3.3.2 Documents of companies by electronic means 11 Dostava dokumentacije u elektronskom obliku Potpuno usklađeno Predlogom zakona je predviđeno podnošenje elektronskih prijava 3.3.3 Documents in register in electronic form 2.1.1 Elektronski dokumenti Potpuno usklađeno U delu odredbe koji se ukazuje na to da je registra elektronska baza podataka i dokumenata, što znači i da se celokupna papirna dokumentacija prebacuje u elektronsku formu 3.3.4 Converted paper documents in electronic form Izuzetak od obaveze prebacivanja papirnih dokumenata u elektronsku formu Neusklađeno Nije predmet ovog zakona, jer je dokumentacija već u potpunosti prevedena u elektronsku formu 3.4.1 A copy of documents on application 38 Kopiranje dokumenata Potpuno usklađeno Uz zahtev za potvrdu se prilaže i dokaz o uplati naknade 3.4.2 A copy of documents on application at least 10 years 38 Izdavanje kopija i na osnovu zahteva koji je podnet elektronskim putem Potpuno usklađeno Zahtev za izdavanje izvoda, kopija i potvrda se može podneti i elektronskim putem 3.4.3 Administrative costs form copy 38 Troškovi izdavanja kopija Potpuno usklađeno Uz zahtev se podnosi dokaz o uplaćenoj naknadi koja ne prelazi administrativne troškove 3.4.4 Certified documents as true copy 38 Overavanje pečatom-verno originalu Potpuno usklađeno Papirna dokumentacija se overava pečatom „verodostojne kopije“ 3.4.5 Electronic signature on copy 11.2 Elektronski potpis Delimično usklađeno Regulisano je sa zakonom koji uređuje elektronski potpis i elektronski dokument 3.5.1 Publication in national gazzete Objavljivanje u „Službenom glasniku Republike Srbije” Neusklađeno Zakonom o privrednim društvima je isključena obaveza objavljivanja podataka o privrednim subjektima u „Službenom glasniku Republike Srbije” iz razloga što je uspostavljen registar privrednih subjekata koji se vodi u okviru Agencije za privredne registre 3.5.2 Central electronic register 2.1.1 Centralni elektronski registar Potpuno usklađeno Takođe, članom 4. Zakona o Agenciji za privredne registre („Službeni glasnik RS” br.55/04 i 111/09) propisano je da Agencija vodi zakonom utvrđene registre kao centralizovane baze podataka između kojih i Registar privrednih subjekata 3.6.1 Third parties may relied on registered documents 3.1.2 Oslanjanje na istinitost registrovanih podataka Potpuno usklađeno Načelo javnosti i dostupnosti registrovanih podataka 3.6.2 The 16 days following the disclosure.. Upoznavanje sa registrovanim podacima pre isteka roka od 16 dana Neusklađeno Regulisano je sa članom 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 3.7.1 Measures to avoid any discripancy 3.1.2 Mere da se izbegnu neslaganja Potpuno usklađeno Načelo tačnosti i pretpostavke savesnosti. Regulisano je i sa članom 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 3.7.2 Unless the company proves that.. 3.1.2 Izuzeci Potpuno usklađeno Načelo tačnosti i pretpostavke savesnosti Regulisano je i sa članom 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 3.7.3 Third parties rely on documents before disclosure .. 3.1.2 Oslanjanje na tačnost podataka sadržanih u registru Delimično usklađeno Regulisano je sa članom 6. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 4.1. Disclosed documents in languages in the Member State 6.3 Objavljivanje dokumenata na dozvoljenom jeziku Delimično usklađeno Podaci se objavljuju na srpskom jeziku Članom 6.3.ovog zakona propisano je da se uz dokumentaciju podnetu na stranom jeziku prilaže i prevod 4.2.1 Documents on official language(s) of the Community.. Neusklađeno Objavljivanje na drugom jeziku biće razmatrano u okviru daljeg postupka pridruživanja RS EU 4.2.2 Translation of such documents and particulars be certified. Neusklađeno Objavljivanje na drugom jeziku biće razmatrano u okviru daljeg postupka pridruživanja RS EU 4.2.3 measures to facilitate access by third parties to the translations voluntarily disclosed… Neusklađeno Objavljivanje na drugom jeziku biće razmatrano u okviru daljeg postupka pridruživanja RS EU 4.3.1 …in any other language(s). Neusklađeno Objavljivanje na drugom jeziku biće razmatrano u okviru daljeg postupka pridruživanja RS EU 4.3.2 translation of such documents and particulars be certified. Neusklađeno Objavljivanje na drugom jeziku biće razmatrano u okviru daljeg postupka pridruživanja RS EU 4.4 In cases of discrepancy between the documents and particulars disclosed in the official languages of the register and the translation voluntarily disclosed… Neusklađeno Objavljivanje na drugom jeziku biće razmatrano u okviru daljeg postupka pridruživanja RS EU 5.1.a Elements of official documents Obavezni podaci koji se ističu na poslovnoj dokumentaciji Neusklađeno Regulisano je članom 25. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 5.1.b the legal form of the company, the location of its registered office… pravna forma, sedište.. Neusklađeno Regulisano je članom 25. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 5.2. subscribed capital upisan kapital Neusklađeno Regulisano je članom 25. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 5.3. Websites Podaci koji se ističu na veb sajt-u Neusklađeno Regulisano je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 6. Persons responsabile for disclosure formalities 2.1.5 Osoba koja je odgovorna za objavljivanje podataka Potpuno usklađeno Registrator vodi registar 7.1.a Member States shall provide for appropriate penalties at least in the case of:(a) failure to disclose accounting documents as required by Article 2(f); Kaznene odredbeza neobjavljivanje finansijskih izveštaja Nije predmet ovog zakona, regulisano je Zakonom o računovodastvu i reviziji („Službeni glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09 ) 7.1.b Penalties at least in the case of omission from commercial documents.. Kaznene odredbe za nepoštovanje odredbe 25. ZPD Neusklađeno Regulisano je je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 8. If, before a company being formed has acquired legal personality, action has been carried out in its name and the company does not assume the obligations arising from such action… Odgovornost za obaveze preuzete pre osnivanja društva Neusklađeno Regulisano je je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) Npr.članom 14.stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) propisano je da ništavost osnivačkog akta društva nema dejstvo na pravne poslove društva sa savesnim trećim licima. 9. Completion of the formalities of disclosure of the particulars concerning the persons who, as an organ of the company, are authorised to represent it shall constitute a bar to any irregularity in their appointment being relied upon as against third parties unless the company proves that such third parties had knowledge thereof Prihvatanje postupanja neregistrovanih zastupnika Neusklađeno Regulisano je je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 10.1.1 Acts done by the organs of the company shall be binding upon it even if those acts are not within the objects of the company Radnje organa društva koje obavezuju društvo Neusklađeno Regulisano je je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 10.1.2 Member States may provide that the company shall not be bound where such acts are outside the objects of the company… 3.1.2 Društvo ne preuzima obaveze za radnje van svoje delatnosti Delimično usklađeno Načelo tačnosti i pretpostavke savesnosti 10.2. The limits on the powers of the organs of the company, arising under the statutes or from a decision of the competent organs, may not be relied on as against third parties, even if they have been disclosed. Ne mogu se isticati ograničenja zastupnika prema trećim licima Neusklađeno Regulisano je je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 10.3 …that law may provide that such a provision in the statutes may be relied on as against third parties on condition that it relates to the general power of representation; Isticanje ograničenja grupnih zastupnika Neusklađeno Regulisano je je Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 11. Act of constitutions in legal form Obavezna overa osnivačkog akta Neusklađeno Regulisano je članom 11. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 12.1.a Nullity must be ordered by decision of court of law 33 Ništavosti osnivačkog akta Delimično usklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) U članu 33. Predloga zakona o postupku registracije u APR propisana je ništavost registracije osnivanja, čime su dopunjene odredbe člana 13 i 14. ZPD-a 12.1.b.i Nullity may be ordered only on the grounds:Than no instrument of constitution was executed Nema formu propisanu zakonom Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 12.1.b.ii that the objects of the company are unlawful or contrary to public policy Suprotan javnom interesu Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 12.1.b.iii not state the name of the company, the amount of the individual subscriptions of capital, the total amount of the capital subscribed or the objects of the company; Nema formu u poslovnom imenu, podatke o kapitalu Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 12.1.b.iv Minimum amount of capital to be paid up Nema uplaćen osnovni kapital Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 12.1.b.v of the incapacity of all the founder members Poslovna nesposobnost Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 12.1.b.vi contrary to the national law governing the company, the number of founder members is less than two. Broj članova manji od dva Neprenosivo 12.2 Apart from the foregoing grounds of nullity, a company shall not be subject to any cause of non-existence Osim navedenih uslova drugi uslovi ništavosti se ne mogu isticati Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 13.1. The question whether a decision of nullity pronounced by a court of law may be relied on as against third parties shall be governed by Article 3. Ne utiče na savesna treća lica Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 13.2. Nullity shall entail the winding-up of the company, as may dissolution. Prinudna likvidacija ništavog društva Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 13.3. Nullity shall not of itself affect the validity of any commitments entered into by or with the company, without prejudice Odgovornost za obaveze preuzete pre utvrđenja ništavosti Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 13.4. The laws of each Member State may make provision for the consequences of nullity as between members of the company Posledice ništavosti na osnivače Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 13.5. Holders of shares in the capital shall remain obliged to pay up the capital agreed to be subscribed by them but which has not been paid up, Obaveza osnivača na plaćanje Neusklađeno Ništavost osnivačkog akta je regulisana sa članom 13. i 14. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/11) 14. Member States shall communicate to the Commission… Odredba objašnjava Neprenosivo 15. Odredba objašnjava i upućuje Neprenosivo 16.1. Odredba objašnjava Neprenosivo 16.2 Odredba objašnjava Neprenosivo 17. Stupanje na snagu direktive Neprenosivo 18. Završna odredba koja objašnjava Neprenosivo

Ostavite komentar