Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 216/2008 od 20. februara 2008. godine o zajedničkim pravilima u oblasti civilnog vazduhoplovstva i osnivanju Evropske agencije za bezbednost vazdušne plovidbe (OJ L 240, 7.9.2002) kojom se ukida Uputstvo Saveta 91/670/EEZ, Uredba (EZ) br. 1592/2002 i Uputstvo 2004/36/EZ (OJ L 79, 19.03.2008), sa poslednjom izmenom Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1108/2009 od 21. oktobra 2009.Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC (OJ L 79, 19.03.2008), last amended by Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 32008R0216 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivači – Ministarstvo za infrastrukturuDirektorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 13.07.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o vazdušnom saobraćajuDraft Air Transport Law 2008-405 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1. |Scope | 149-168.

74-98.

170-199.

99-125.

28-73. |Vazduhoplov i vazduhoplovni proizvod, vazduhoplovno-tehničke organizacije, kontinuirana plovidbenost vazduhoplova

Vazdušni saobraćaj

Vazduhoplovno osoblje

Aerodromi

Vazdušna plovidba

| |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |2. |Objectives |      |      | |Odredba je deklarativnog karaktera |      |      | |3.(a) |‘continuing oversight’ |243-257 |nadzor u vazduhoplovstvu | |      |      |      | |3.(b) |‘Chicago Convention’ |3. tač. 12)

88. |Konvencija o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Čikago 1944 | |Predlog zakona koristi pojam Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu, Čikago 1944 |      |      | |3.(c) |‘product’ |3. tač.3) |vazduhoplovni proizvod čine motori, elise, delovi i uređaji koji podležu utvrđivanju tipa; | |      |      |      | |3.(d) |‘parts and appliances’ |3. tač. 4) |delovi i uređaji čine svaki instrument, oprema, mehanizam, deo, aparat, pribor ili dodatak, uključujući komunikacijsku opremu, koji se upotrebljava ili je namenjen za upotrebu pri korišćenju ili nadzoru vazduhoplova u letu ili koji je instaliran u vazduhoplov ili pričvršćen na vazduhoplov, što obuhvata i delove strukture vazduhoplova, delove motora ili delove elise; | |      |      |      | |3.(da) |‘ATM/ANS constituents’ |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(e) |‘certification’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(f) |‘qualified entity’ |248. |      | |Predlog zakona ne sadrži posebnu definiciju, ali je pojam dat u članu 248.Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(g) |‘certificate’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(h) |‘operator’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(i) |‘commercial operation’ |74.2

75.1

95. |Javni avio-prevoz i pružanje usluga iz vazduha jesu komercijalne (privredne) delatnosti u vazdušnom saobraćaju.

Javni avio-prevoz je let ili serija letova radi prevoza putnika, prtljaga, pošte i robe koji je, uz plaćanje cene prevoza ili zakupnine, dostupan svima pod jednakim uslovima.

Pružanje usluga iz vazduha

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(j) |‘complex motor-powered aircraft’ |      |      | |Zakon ne sadrži ovu definiciju.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(k) |‘flight simulation training device’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(l) |‘rating’ |172.1 |Vazduhoplovnom osoblju čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja izdaje se odgovarajuća dozvola u koju se upisuju ovlašćenja imaoca dozvole. | |Predlog zakona koristi ovaj pojam, ali ga posebno ne definiše.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(m) |‘aerodrome’ |99.2 |Aerodrom je kopnena ili vodena površina, sa platformama, manevarskim površinama, uređajima, objektima i instalacijama, koja je namenjena za bezbedno poletanje, sletanje, kretanje i boravak vazduhoplova. | |      |      |      | |3.(n) |‘aerodrome equipment’ |      |      | |Predlog zakona koristi ovaj pojam (čl.117, 118), ali ga posebno ne definiše.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(o) |‘apron’ |3. tač.23) |platforma je deo aerodroma određen za prihvat i otpremu vazduhoplova, putnika i stvari, snabdevanje vazduhoplova gorivom i mazivom i parkiranje, boravak i održavanje vazduhoplova koji ne ometaju obavljanje saobraćaja na aerodromu; | |      |      |      | |3.(p) |‘apron management service’ |      |      | |Zakon ne sadrži ovu definiciju.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(q) |‘ATM/ANS’ |29.

45.1 |Upravljanje vazdušnim saobraćajem

Usluge u vazdušnoj plovidbi

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(r) |‘ATM/ANS system’ |      |      | |Zakon ne sadrži ovu definiciju.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |3.(s) |‘flight information service’ |49.1 |usluga informisanja vazduhoplova u letu | |      |      |      | |4. |Basic principles and applicability |265. |Donošenje propisa na osnovu ESAA sporazuma | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.1 |Aircraft referred to in Article 4(1)(a), (b) and (c) shall comply with the essential requirements for airworthiness laid down in Annex I. |265. |Donošenje propisa na osnovu ESAA sporazuma | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2.(a) |products shall have a type-certificate. |153.

154 |Utvrđivanje tipa vazduhoplova i vazduhoplovnog proizvoda | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2(b) |requirement for certification in respect of parts and appliances. |168.

265. |plovidbenost vazduhoplovnog proizvoda

Donošenje propisa na osnovu ESAA sporazuma | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2(s) |no aircraft shall be operated, unless it has a valid certificate of

airworthiness. |135.

157-168.

|Korišćenje vazduhoplova u vazdušnom saobraćaju

Kontinuirana plovidbenost vazduhoplova i vazduhoplovnog proizvoda | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2(d) |issuance of an organisation approval |149.

150. |Pojam vazduhoplovno-tehničkih delatnosti i organizacija

Dozvola za obavljanje vazduhoplovno-tehničke delatnosti | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2(f) |personnel responsible for the release of a product, part or appliance after maintenance may be required to hold an appropriate certificate (personnel certificate); |172.1 |dozvola | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.2(g) |the capability of maintenance training organisations |179. |centri za obuku vazduhoplovnog osoblja | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.3 |Aircraft referred to in Article 4(1)(a) and products, parts and appliances mounted thereon shall comply with paragraph 2(a), (b) and (e) of this Article |265. |Donošenje propisa na osnovu ESAA sporazuma | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.4(a) |permit to fly |165. |tehnički let | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.4(b) | a restricted certificate of airworthiness |167.

|Podzakonski propis | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.4(s) |when the number of aircraft of the same type eligible for a restricted certificate of airworthiness so justifies, a restricted type certificate may be issued and an appropriate type certification basis shall be established. |265. |Donošenje propisa na osnovu ESAA sporazuma | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |5.5(a)-(j) |The measures designed to amend non-essential elements of this Article, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(4). |      |      | |odnosi se na ovlašćenja Komisije |      |      | |5.6(a)-(d) |When adopting the measures referred to in paragraph 5, the Commission shall take specific care |      |      | |obaveze Komisije |      |      | |6.1 |Essential requirements for environmental protection |154.3

200-203

|Vazduhoplovu ili vazduhoplovnom proizvodu kome bude utvrđen tip izdaje se potvrda o tipu, a vazduhoplovu se pored toga izdaje i potvrda o generisanoj buci i potvrda o emisiji štetnih gasova.

Zaštita od buke i emisije izduvnih gasova | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |6.2 |measures designed to amend non-essential elements of the requirements referred to in paragraph 1 in order to bring them into line with subsequent amendments to the Chicago Convention and its Annexes |      |      | |odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |6.3 |measures designed to amend non-essential elements of the requirements referred to in paragraph 1, by supplementing them |      |      | |odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |7.1 |Pilots involved in the operation of aircraft referred to in Article 4 (1)(b) and (c), as well as flight simulation training devices, persons and organisations involved in the training, testing, checking or medical assessment of these pilots, shall comply with the relevant ‘essential requirements’ laid down in Annex III. |171-173

177.

179-180

188-193 |Vazduhoplovno osoblje čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja; Dozvola; Provera stručne obučenosti;

Podzakonski propis

Centri za obuku vazduhoplovnog osoblja; Nastavni programi centara za obuku;

Zdravstvena sposobnost

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.2 |Except when under training, a person may only act as a pilot if he or she holds a licence and a medical certificate appropriate to the operation to be performed. |187.

172.

188-193 |Dok je na dužnosti, vazduhoplovno osoblje obavezno je da pri sebi ima dozvolu ili potvrdu o obučenosti, a letačko osoblje, kontrolori letenja i kabinsko osoblje − i lekarsko uverenje.

Lice koje je na praktičnoj obuci dužno je da pri sebi ima ispravu kojom dokazuje da pohađa praktični deo obuke.

Dozvola

Zdravstvena sposobnost | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.3 |The capability of pilot training organisations and of aero-medical centres |179-180

188.2-191 |Centri za obuku

Ispitivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.4 |A certificate shall be required in respect of each flight simulation training device used for the training of pilots. |180.2 |Ako obuka vazduhoplovnog osoblja zahteva korišćenje odgovarajućeg uređaja za simuliranje leta, za korišćenje uređaja mora da se pribavi dozvola Direktorata. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.5 |Persons responsible for providing flight training or flight simulation training, or for assessing pilots’ skill, and aero-medical examiners shall hold an appropriate certificate. |173.1 |Stručnu osposobljenost proveravaju ispitivači koje ovlasti Direktorat. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |7.6(a)-(f) |The measures designed to amend non-essential elements of this Article by supplementing it, shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(4). |      |      | |ovlašćenja Komisije |      |      | |7.7 |When adopting the measures referred to in paragraph 6, the

Commission shall take specific care… |      |      | |ovlašćenja Komisije |      |      | |8.1 |The operation of aircraft referred to in Article 4(1)(b) and (c) shall

comply with the essential requirements set out in Annex IV and, if

applicable, Annex Vb. |84.

86.

135.3

194-198

|Potvrda o osposobljenosti za obavljanje komercijalnog avio-prevoza

Podzakonski propis

Vazduhoplov sme da se koristi u vazdušnom saobraćaju samo prema svojoj kategoriji, vrsti i nameni.

Posada vazduhoplova

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8.2 |Unless otherwise determined in the implementing rules, operators engaged in commercial operations shall demonstrate their capability and means of discharging the responsibilities associated with their privileges. These capabilities and means shall be recognised through

the issuance of a certificate. The privileges granted to the operator

and the scope of the operations shall be specified in the certificate. |84.

86. |Potvrda o osposobljenosti za obavljanje komercijalnog avio-prevoza

Podzakonski propis | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8.3 |Unless otherwise determined in the implementing rules, operators

engaged in the non-commercial operation of complex motor-powered

aircraft shall declare their capability and means of discharging the

responsibilities associated with the operation of that aircraft. |96.2

97.2 |Uslove i način obavljanja prevoza za sopstvene potrebe propisuje Direktorat.

Uslove i način pod kojima se obavlja sportsko i amatersko letenje propisuje Direktorat. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8.4 |Cabin crew involved in the operation of aircraft referred to in Article 4(1)(b) and (c) shall comply with the essential requirements laid down in Annex IV. |174.

175. |Vazduhoplovno osoblje čiji poslovi posredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja

Potvrda o obučenosti | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8.5(a)-(g) |The measures designed to amend non-essential elements of this

Article, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the

regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(4). |      |      | |ovlašćenje Komisije |      |      | |8.6 |The measures referred to in paragraph 5 |      |      | |odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8a. |Aerodromes and aerodrome equipment as well as the operation of aerodromes shall comply with the essential requirements set out in Annex Va and, if applicable, Annex Vb. |99-125 |Osnove za korišćenje aerodroma, održavanje i korišćenje | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8a.2(a) |a certificate shall be required in respect of each aerodrome |104-105.

108. |Izdavanje dozvole za korišćenje aerodroma

Obaveza podnošenja zahteva za izmenu dozvole | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8a.2(b) |the certification basis for an aerodrome |105.1 |Dozvola za korišćenje aerodroma izdaje se ako aerodrom ispunjava bezbednosne i druge uslove u vezi s namenom, klasom, kategorijom, kapacitetom i infrastrukturom i ostale uslove koje propiše Direktorat. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8a.2(s) |a requirement of certification in respect of safety-critical aerodrome equipment. |105.1 |Dozvola za korišćenje aerodroma izdaje se ako aerodrom ispunjava bezbednosne i druge uslove u vezi s namenom, klasom, kategorijom, kapacitetom i infrastrukturom i ostale uslove koje propiše Direktorat. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8a.2(d) |organisations responsible for the operation of aerodromes shall

demonstrate their capability and means to discharge the responsibilities

associated with their privileges. These capabilities and means

shall be recognised through the issuance of the certificate |103.1 |Operater aerodroma je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji koristi aerodrom, registrovan je da pruža aerodromske usluge i ima dozvolu za korišćenje aerodroma koji je upisan u Registar aerodroma. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8a.2(e) |by way of derogation from point (d),Member States may decide

that providers of apron management services shall be allowed to

declare their capability and means of discharging the responsibilities

associated with the services provided. |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovu mogućnost |      |      | |8a.3 |Member States shall ensure that provisions are in place to

safeguard aerodromes against activities and developments in their

surroundings which may cause unacceptable risks to aircraft using the

aerodrome. |      |      | |Ova obaveza ispuniće se donošenjem zakona i podzakonskih akata za njegovo izvršenje |      |      | |8a.4 |Aerodrome operators shall monitor activities and developments

which may cause unacceptable safety risks to aviation in the

aerodrome surroundings and take, within their competence, mitigating

measures as appropriate. |103.2 |Operater aerodroma dužan je da ograniči ili da trajno ili privremeno prekine korišćenje aerodroma ako aerodrom prestane da ispunjava neki uslov koji je potreban za bezbedno odvijanje vazdušnog saobraćaja. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8a.5(a)-(j) |The measures designed to amend non-essential elements of the

requirements referred to in this Article, by supplementing it, shall be

adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny

referred to in Article 65(4). |      |      | |odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8a.6(a)-(e) |The measures referred to in paragraph 5 |      |      | |odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8b.1 |Provision of ATM/ANS shall comply with the essential

requirements set out in Annex Vb and, as far as practicable, Annex Va. |28-73. |Vazdušna plovidba | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8b.2 |ATM/ANS providers shall be required to hold a certificate. The

certificate shall be issued when the provider has demonstrated its

capability and means of discharging the responsibilities associated

with the provider’s privileges. The privileges granted and the scope of

the services provided shall be specified in the certificate. |64.1 |Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima sertifikat za pružanje usluga i koga Vlada imenuje da pruža usluge u vazdušnom prostoru ili u delu vazdušnog prostora. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8b.3 |By way of derogation from paragraph 2, Member States may

decide that providers of flight information services shall be allowed to

declare their capability and means of discharging the responsibilities

associated with the services provided |64.2 |Za pružanje usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica nije potreban sertifikat ni imenovanje od Vlade, a za pružanje usluga komunikacije, navigacije i nadzora i vazduhoplovnog informisanja nije potrebno imenovanje od Vlade. | |Predlogom zakona usluga traganja i spasavanja svrstana je u usluge u vazdušnoj plovidbi, što evropski propis ne predviđa. |      |      | |8b.4 |The measures referred to in paragraph 6 may lay down a

requirement for certification in respect of organisations engaged in the

design, manufacture and maintenance of safety-critical ATM/ANS

systems and constituents. The certificate for those organisations shall

be issued when they have demonstrated their capability and means of

discharging the responsibilities associated with their privileges. The

privileges granted shall be specified in the certificate. |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8b.5 |The measures referred to in paragraph 6 may lay down a

requirement for certification, or alternatively, validation by the

ATM/ANS provider, in respect of safety-critical ATM/ANS systems

and constituents. The certificate for those systems and constituents

shall be issued, or validation shall be given, when the applicant has

shown that the systems and constituents comply with the detailed specifications

established to ensure compliance with the essential

requirements referred to in paragraph 1. |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8b.6(a)-(f) |The measures necessary for the implementation of this Article

shall be adopted in accordance with the regulatory procedure referred

to in Article 5(3) of Regulation (EC) No 549/2004. |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8b.7(a)-(e) |The measures referred to in paragraph 6 |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8c.1 |Air traffic controllers as well as persons and organisations

involved in the training, testing, checking or medical assessment of

air traffic controllers, shall comply with the relevant essential

requirements set out in Annex Vb. |171-173

177.

179-180.

188-193. |Vazduhoplovno osoblje čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja; Dozvola; Provera stručne obučenosti;

Podzakonski propis

Centar za obuku vazduhoplovnog osoblja

zdravstvena sposobnost

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.2 |Air traffic controllers shall be required to hold a licence and a medical certificate appropriate to the service provided. |187. |Dok je na dužnosti, vazduhoplovno osoblje obavezno je da pri sebi ima dozvolu ili potvrdu o obučenosti, a letačko osoblje, kontrolori letenja i kabinsko osoblje − i lekarsko uverenje. | |      |      |      | |8c.3 |The licence referred to in paragraph 2 shall only be issued when

the applicant for the licence demonstrates that he or she complies with

the rules established to ensure compliance with the essential

requirements regarding theoretical knowledge, practical skill, language

proficiency and experience as set out in Annex Vb. |172.

177. |Vazduhoplovnom osoblju čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja izdaje se odgovarajuća dozvola u koju se upisuju ovlašćenja imaoca dozvole.

Dozvola se izdaje licu koje je stručno osposobljeno i koje ispuni uslove vezane za godine života i druge uslove koje propiše Direktorat.

Dozvolu izdaje Direktorat na određeno ili neodređeno vreme, zavisno od vrste vazduhoplovnog osoblja.

Podzakonski propis | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.4 |The medical certificate referred to in paragraph 2 shall only be

issued when the air traffic controller complies with the rules established

to ensure compliance with the essential requirements on medical fitness

as set out in Annex Vb. The medical certificate may be issued by aero

medical examiners or by aero medical centres. |188.

189. |Dokazivanje zdravstvene sposobnosti

Ispitivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.5 |The privileges granted to the air traffic controller and the scope of

the licence and the medical certificate shall be specified in such licence

and certificate. |172.1

188. |Vazduhoplovnom osoblju čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja izdaje se odgovarajuća dozvola u koju se upisuju ovlašćenja imaoca dozvole.

Letačko osoblje, kontrolori letenja, studenti kontrolori letenja i kabinsko osoblje mogu da obavljaju poslove na koje su ovlašćeni samo ako zdravstvenu sposobnost dokažu lekarskim uverenjem odgovarajuće klase.

Uslove pod kojima se ispituje zdravstvena sposobnost, postupak po kome se ona ispituje, vreme na koje se ona ispituje i klase i obrasce lekarskog uverenja propisuje Direktorat. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.6 |The capability of air traffic controller training organisations, aero medical examiners and aero medical centres to discharge the responsibilities associated with their privileges in relation to the issuance of licences and medical certificates shall be recognised by the issuance of a certificate. |179.

189. |Centri za obuku vazduhoplovnog osoblja

Ispitivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja

| |      |      |      | |8c.7 |A certificate shall be issued to training organisations, aero medical examiners and aero medical centres for air traffic controllers that have demonstrated that they comply with the rules established to ensure compliance with the relevant essential requirements as set out inAnnex Vb. The privileges granted by the certificate shall be specified therein. |179.

180.

189.

|Centri za obuku vazduhoplovnog osoblja

Nastavni programi centara za obuku vazduhoplovnog osoblja

Ispitivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.8 |Persons responsible for providing practical training or for assessing air traffic controllers’ skill shall hold a certificate. The certificate shall be issued when the person concerned has demonstrated that he or she complies with the rules established to ensure compliance with the relevant essential requirements as set out in Annex Vb. The privileges granted by the certificate shall be specified therein. |173. |Stručnu osposobljenost proveravaju ispitivači koje ovlasti Direktorat.

Postupak po kome se proverava stručna osposobljenost propisuje Direktorat | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.9 |Synthetic training devices shall comply with the relevant essential requirements set out in Annex Vb. |180.2 |Ako obuka vazduhoplovnog osoblja zahteva korišćenje odgovarajućeg uređaja za simuliranje leta, za korišćenje uređaja mora da se pribavi dozvola Direktorata. | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |8c.10(a)-(d) |The measures designed to amend non-essential elements of this

Article by supplementing it, shall be adopted in accordance with the

regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(4). |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |8c.11 |The measures referred to in paragraph 10 shall reflect the state of

the art, including best practices and scientific and technical progress, in

the field of air traffic controller training. They shall initially be

developed on the basis of the provisions of Directive 2006/23/EC of

the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a

Community air traffic controller licence |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |9.1 |Aircraft used by a third-country operator into, within or out of the Community |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovakvu odredbu, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |9.2 |Operators engaged in commercial operations using aircraft referred to in paragraph 1 shall demonstrate their capability and means of complying with the requirements specified in paragraph 1.

The requirement referred to in the first subparagraph may be satisfied by acceptance of certificates issued by or on behalf of a third country.

The capabilities and means referred to in the first subparagraph shall be recognised through the issuance of an authorisation. The privileges granted to the operator and the scope of the operations shall be

specified in that authorisation. |91. |Strani avio-prevozilac može da obavlja međunarodni javni avio-prevoz s Republikom Srbijom samo ako ima odobrenje za to, izuzev kad potvrđenim međunarodnim ugovorom nije predviđeno da odobrenje nije potrebno.

Odobrenje izdaje Direktorat, pošto pribavi mišljenje ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja.

Uslove pod kojima se izdaje odobrenje za obavljanje međunarodnog vanrednog avio-prevoza propisuje Direktorat. | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |9.3 |Operators engaged in non-commercial operations of complex

motor-powered aircraft using aircraft referred to in paragraph 1 may

be required to declare their capability and means of discharging the

responsibilities associated with the operation of that aircraft. |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovakvu odredbu, ali će se usklađenost postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |9.4(a)-(f) |The measures designed to amend non-essential elements of this

Article, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the

regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(4). |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |9.5(a)-(e) |When adopting the measures referred to in paragraph 4, the

Commission shall take specific care |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |10.1 |The Member States, the Commission and the Agency shall

cooperate with a view to ensuring compliance with this Regulation

and its implementing rules. |      |      | |Predlog zakona ne sadrži ovakvu odredbu, ali ova obaveza proizilazi iz međunarodnog ugovora.

Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |10.2 |For the purposes of the implementation of paragraph 1, Member

States shall, in addition to their oversight of certificates that they have

issued, conduct investigations, including ramp inspections, and shall

take any measure, including the grounding of aircraft, to prevent the

continuation of an infringement. |169.

243-257 |Pregled stranog vazduhoplova

Nadzor u vazduhoplovstvu; Provera; Inspekcijski nadzor

| |      |      |      | |10.3 |For the purposes of the implementation of paragraph 1, the Agency shall conduct investigations in accordance with Article 24(2)

and Article 55. |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta na osnovu člana 265. ovog zakona, preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |10.4 |In order to facilitate the taking of appropriate enforcement action by competent authorities, the Member States, the Commission and the Agency shall exchange information on identified infringements. |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta na osnovu člana 265. ovog zakona, preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |10.5(a)-(s) |The measures designed to amend non-essential elements of this

Article, by supplementing it, shall be adopted in accordance with the

regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(4). |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |11 |Member States shall, without further technical requirements or evaluation, recognise certificates issued in accordance with this Regulation. When the original recognition is for a particular purpose or purposes, any subsequent recognition shall cover only the same purpose or purposes. |72.

151.

155.

183.

248.3

|Priznavanje stranog dokumenta

Priznavanje stranog dokumenta

Priznavanje stranog dokumenta o tipu

Priznavanje obuke, dozvola i ovlašćenja stečenih u stranoj državi

Priznavanje stranog dokumenta | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |11.2 |The Commission, on its own initiative or at the request of a

Member State or of the Agency, may initiate the procedure referred

to in Article 65(7) to decide whether a certificate issued in accordance

with this Regulation effectively complies with this Regulation and its

implementing rules. |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |11.3 |When the Commission has sufficient evidence that appropriate

corrective action has been taken by the issuer referred to in paragraph

2 to address the case of non-compliance or ineffective compliance and

that the safeguard measures are no longer necessary, it shall decide that

the provisions of paragraph 1 apply again to this certificate. These

provisions shall apply as from the date of the notification of this

decision to the Member States. |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |11.4

11.5

11.5a

11.5b

11.6 |Pending the entry into effect of the measures reffered to in certain articles, certificates which cannot be issued in accordance with this Regulation may be issued on the basis of the applicable national regulations. |      |      | |      |      |      | |12.1-12.2 |Acceptance of third-country certification |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta na osnovu člana 265. ovog zakona, preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |13 |Qualified entities |248.

249. |Poveravanje pojedinih poslova unutar provere

Podzakonski propis | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |14.1 |The provisions of this Regulation and of its implementing rules

shall not prevent a Member State from reacting immediately to a safety

problem which involves a product, person or organisation subject to the

provisions of this Regulation.

The Member State shall immediately notify the Agency, the

Commission and the other Member States of the measures taken and

the reasons therefor. |253. |Ovlašćenje na privremenu zabranu i ograničenje | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |14.2-14.3 |The Agency shall assess…

The measures designed to amend non-essential elements of thisRegulation, inter alia, by supplementing itshall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(6) |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Agencije i Komisije |      |      | |14.4 |Member States may grant exemptions from the substantive requirements laid down in this Regulation and its implementing rules in the event of unforeseen urgent operational circumstances or operational needs of a limited duration, provided the level of safety is not adversely affected |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |14.5 |The Agency shall assess whether the exemptions notified by a Member State are less restrictive than the applicable Community provisions… |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Agencije i Komisije |      |      | |14.6 |Where an equivalent level of protection to that attained by the application of the rules implementing this Regulation can be achieved by other means, Member States may, without discrimination on grounds of nationality, grant an approval derogating from those implementing rules. |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |14.7 |The measures designed to amend non-essential elements of this Regulation, by supplementing it, relating to whether a proposed approval may be granted shall be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(6) within one month of receiving the Agency’s recommendation. |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Agencije i Komisije |      |      | |15.1 |The Commission, the Agency and the national aviation authorities shall exchange any information available to them in the context of the application of this Regulation and its implementing rules. Entities entrusted with the investigation of civil aviation accidents and incidents, or with the analysis of occurrences, are entitled to access to that information. |17.2 |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |15.2 |The Commission shall adopt, in accordance with the procedure referred to in Article 65(3), measures for the dissemination to interested parties on its own initiative of the information referred to in paragraph 1 |      |      | |Odnosi se na ovlašćenje Komisije |      |      | |15.3 |The national aviation authorities shall, in accordance with their national legislation, take necessary measures to ensure appropriate confidentiality of the information received by them pursuant to paragraph 1. |      |      | |Ovo pitanje je već regulisano propisima o tajnosti podataka, ali će ova odredba biti preuzeta i podzakonskim propisom. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |15.4 |In order to inform the public of the general safety level, a safety review shall be published annually by the Agency |      |      | |      |      |      | |16.1 |Where the information referred to in Article 15(1) is provided by a natural person on a voluntary basis to the Commission or the Agency, the source of such information shall not be revealed. When the information has been provided to a national authority, the source of such information shall be protected in accordance with national legislation. |17.3 |Događaji koji se prijavljuju, način na koji se prijavljuju i obrađuju, štite, čuvaju, koriste i razmenjuju podaci o njima i način na koji se obrazuje i vodi baza podataka o događajima bliže se određuju propisom Direktorata. | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona. |      | |16.2 |Without prejudice to applicable rules of criminal law, Member States shall refrain from instituting proceedings in respect of unpremeditated or unintentional infringements of the law which come to their attention only because they have been reported pursuant to this Regulation and its implementing rules.

This rule shall not apply in cases of gross negligence. |      |      | |Ovo mora biti predmet drugih zakona (krivičnog, prekršajnog) |      |      | |16.3 |Without prejudice to applicable rules of criminal law, and in accordance with the procedures set out in national law and practice, Member States shall ensure that employees who provide information in application of this Regulation and its implementing rules are not subject to any prejudice on the part of their employer.

This rule shall not apply in cases of gross negligence. |      |      | |Ovo mora biti predmet drugih zakona (krivičnog, prekršajnog) |      |      | |16.4 |This Article shall apply without prejudice to national rules relating to access to information by judicial authorities. |      |      | |      |      |      | |17.1-17.2 |Establishment and functions of the Agency |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |18(a)-(e) |Agency measures |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |19.1-19.2 |Opinions, certification specifications and guidance material |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |20.1-20.2 |Airworthiness and environmental certification |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |21.1-21.2 |Pilot certification |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |22.1-22.2 |Air operation certification |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |22a |ATM/ANS |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |22b |Air traffic controller certification |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |23 |Third-country operators |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |24 |Monitoring the application of the rules |      |      | |Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |25.1-25.5 |Fines and periodic penalty payments |      |      | |Ovlašćenje Komisije i Evropskog suda pravde |      |      | |26.1-26.3 |Research |      |      | |Ovlašćenje Agencije |      |      | |27.1-27.3 |International relations |      |      | |Ovlašćenje Agencije |      |      | |28.1-28.4 |Legal status, location, local offices |      |      | |Reč je o pravnom statusu Agencije |      |      | |29.1-29.3 |Staff |      |      | |Govori se o osoblju Agencije. |      |      | |30 |Privileges and immunities |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |31.1-31.5 |Liability |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |32.1-32.2 |Publication of documents |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |33.1-33.5 |Powers of the Management Board |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |34.1-34.3 |Composition of the Management Board |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |35.1-35.2 |Chairmanship of the Management Board |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |36.1-36.6 |Meetings |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |37.1-37.3 |Voting |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |38.1-38.3 |Functions and powers of the Executive Director |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |39.1-39.4 |Appointment of senior officials |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |40.1-40.3 |Powers of the Boards of Appeal |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |41.1-41.5 |Composition of the Boards of Appeal |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |42.1-42.4 |Members of the Board of Appeal |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |43.1-43.4 |Exclusion and objection |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |44.1-44.3 |Decisions subject to appeal |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |45 |Persons entitled to appeal |      |      | |Odnosi se na postupak pred Agencijom. |      |      | |46 |Time limit and form |      |      | |Odnosi se na postupak pred Agencijom. |      |      | |47.1-47.2 |Interlocutory revision |      |      | |Odnosi se na postupak pred Agencijom. |      |      | |48.1-48.2 |Examination of appeals |      |      | |Odnosi se na postupak pred Agencijom. |      |      | |49 |Decisions on appeal |      |      | |Odnosi se na postupak pred Agencijom. |      |      | |50.1-50.3 |Actions before the Court of Justice |      |      | |Odnosi se na postupak pred Sudom pravde. |      |      | |51 |Direct appeal |      |      | |Odnosi se na postupak pred Sudom pravde. |      |      | |52.1-52.4 |Procedures for the development of opinions, certification specifications and guidance material |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |53.1-53.3 |Procedures for taking decisions |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |54.1-54.5 |Inspections of Member States |      |      | |Odnosi se na Agenciju.

Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |55.1-55.3 |Investigation of undertakings |      |      | |Odnosi se na Agenciju.

Nadležnosti koje ima Agencija (EASA) tumače se u skladu sa međunarodnim sporazumom. |      |      | |56 |Annual programme of work |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |57 |Annual general report |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |58.1-58.4 |Transparency and communication |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |59.1-59.11 |Budget |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |60.1-60.10 |Implementation and control of the budget |      |      | |Odnosi se na Agenciju, kao i na Komisiju. |      |      | |61.1-61.3 |Combating fraud |      |      | |Odnosi se na European Anti-Fraud Office (OLAF) |      |      | |62.1-62.3 |Evaluation |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |63 |Financial provisions |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |64.1-64.5 |Fees and charges regulation |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |65.1-65.7 |Committee |      |      | |Odnosi se na Komisiju |      |      | |65a |Amendments |      |      | |Odnosi se na Komisiju |      |      | |66 |Participation of European third countries |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |67.1-67.2 |Commencement of the Agency’s operation |      |      | |Odnosi se na Agenciju. |      |      | |68 |Penalties |258-260. |Kaznene odredbe | |      |      |      | |69.1-69.5 |Repeals |      |      | |      |      |      | |70 |Entry into force |      |      | |      |      |      | |ANNEX I |Essential requirements for airworthiness referred to in Article 5 |149-168 |Vazduhoplovno-tehničke delatnosti; Komtinuirana plovidbenost | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX II |Aircraft referred to in Article 4(4) |      |      | |Usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX III |Essential requirements for pilot licensing referred to in Article 7 |171-173

179-180

188-189 |Vazduhoplovno osoblje čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja; Dozvola; Provera stručne osposobljenosti

Centri za obuku vazduhoplovnog osoblja; Nastavni programi

Dokazivanje zdravstvene sposobnosti; Ispitivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX IV |Essential requirements for air operations referred to in Article 8 |163-164

194-199 |Dodatni uslovi za uspostavljanje i održavanje kontinuirane plovidbenosti u javnom avio-prevozu;Prekid kontinuirane plovidbenosti. Program održavanja vazduhoplova

Posada vazduhoplova; Sastav i broj članova posade vazduhoplova;Pilot vazduhoplova;Vođa vazduhoplova;Dužnosti vođe vazduhoplova, članova posade i drugih lica;Radno vreme članova posade u komercijalnim delatnostima | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX V |Criteria for qualified entities referred to in Article 13 (‘qualified entity’ or

‘entity’) |248.

249. |Poveravanje pojedinih poslova unutar provere

Podzakonski propis | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX Va |ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR AERODROMES |99-118 |Osnove za korišćenje aerodroma; Održavanje i korišćenje aerodroma | |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX Vb |ESSENTIAL REQUIREMENTS FOR ATM/ANS AND AIR TRAFFIC CONTROLLERS |28-73

171-173

179-181

188-193 |Osnove vazdušne plovidbe; Upravljanje vazdušnim saobraćajem; Usluge u vazdušnoj plovidbi

Vazduhoplovno osoblje čiji poslovi neposredno utiču na bezbednost vazdušnog saobraćaja; Dozvola;Provera stručne obučenosti;

Centri za obuku vazduhoplovnog osoblja; Nastavni programi;

Dokazivanje zdravstvene sposobnosti;Ispitivanje zdravstvene sposobnosti i izdavanje lekarskih uverenja

| |Potpuna usklađenost će se postići donošenjem podzakonskog akta, kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu zakona |      | |ANNEX VI |CORRELATION TABLE |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar