Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 549/2004 od 10. marta 2004. godine kojom se predviđa okvir za formiranje Jedinstvenog evropskog neba (okvirna Uredba) (OJ L 96, 31.03.2004) (poslednja izmena: Uredba (EZ) br.1070/2009 Evropskog parlamenta i Saveta od 21. oktobra 2009, OJ L 300 , 14.11.2009) Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 laying down the framework for the creation of the single European sky (the framework Regulation) (OJ L 96, 31.03.2004) (poslednja izmena: Regulation (EC) No1070/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009, OJ L 300, 14.11.2009) 32004R0549 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivači – Ministarstvo za infrastrukturuDirektorat civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije 14.07.2010 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o vazdušnom saobraćajuAir Transport Law 2008-405 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1

1.2

1.3 |Objective and scope |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |1.4 |Objective and scope |      |      | |      |      |      | |2. |Definitions |      |      | |      |      |      | |2.1 |‘air traffic control (ATC) service’ |46.1. |Pojam kontrole letenja | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.2. |‘aerodrome control service’ |47.3 |jedinice kontrole letenja | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.3. |‘aeronautical information service’ |59. |Vrste usluga u vazdušnoj plovidbi | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.4. |‘air navigation services’ |45.1 |Vrste usluga u vazdušnoj plovidbi | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.5 |‘air navigation service providers’ |44.2 i 64.1 |Svrha pružanja usluga u vazdušnoj plovidbi

Pojam pružaoca usluga u vazušnoj plovidbi | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.6 |‘airspace block’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.7 |‘airspace management’ |30. |      | |      |      |      | |2.8 |‘airspace users’ |3.10 |      | |      |      |      | |2.9 |‘air traffic flow management’ |43. |      | |      |      |      | |2.10 |‘air traffic management (ATM)’ |29. |      | |      |      |      | |2.11 |‘air traffic services’ |45.2 |      | |      |      |      | |2.12 |‘area control service’ |47.5. |Jedinice kontrole letenja | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.13 |‘approach control service’ |47.4 |Jedinice kontrole letenja | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.13.a. |‘ATM Master Plan’ |      |      | |      |      |      | |2.14. |‘bundle of services’ |      |      | |      |      |      | |2.15. |‘certificate’ |65. i 66. |Uslovi za izdavanje sertifikata za pružanje usluge u vazdušnoj plovidbi | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.16. |‘communication services’ |52.1 |Usluge komunikacije | |      |      |      | |2.17. |‘European air traffic management network’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.18. |‘concept of operation’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.19. |‘constituents’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.20 |‘Eurocontrol’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.21 |      |      |      | |tačka je brisana |      |      | |2.22 |‘flexible use of airspace’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.23 |‘flight information region’ |3.18 |Značenje izraza | |      |      |      | |23a. |‘flight information service’ |49. |Pojam usluga informisanja vazduhoplova u letu | |      |      |      | |2.23b. |‘alerting service’ |51. |Usluge uzbunjivanja | |      |      |      | |2.24. |‘flight level’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona |      | |2.25 |‘functional airspace block’ |39. |Funkcionalni blok vazdušnog prostora | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.26. |‘general air traffic’ |3.21. |Značenje izraza | |      |      |      | |2.27. |‘ICAO’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |Zakon poznaje ovaj pojam ali ga posebno ne definiše | |2.28. |‘interoperability’ |3.8 |Značenje izraza | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.29 |‘meteorological services’ |55. |Pojam vazduhoplovnih meteoroloških usluga | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.30 |‘navigation services’ |52.2 |Pojam usluga komunikacije, navigacije i nadzora | |      |      |      | |2.31 |‘operational data’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.32. |‘procedure’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.33. |‘putting into service’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.34. |‘route network’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.35. |‘routing’ |38. |Mreža ruta vazdušnog saobraćaja | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.36. |‘seamless operation’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.37. |      |      |      | |tačka je brisana |      |      | |2.38. |‘surveillance services’ |52.3 |Pojam usluga komunikacije, navigacije i nadzora | |      |      |      | |2.39. |‘system’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.40. |‘upgrade’      |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |2.41. |‘cross-border services’ |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |3. |      |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |4. |National supervisory authorities |234.3 |

Poslovi Direktorata | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |5. |Committee procedure |      |      | |      |      |      | |6. |Industry consultation body |      |      | |      |      |      | |7. |Relations with European third countries |      |      | |      |      |      | |8. |Implementing rules |      |      | |      |      |      | |9. |Penalties |258. tač. 8 do 15 |Prekršaji | |      |      |      | |10. |Consultation of stakeholders |      |      | |      |      |      | |11. |Performance scheme |      |      | |      |      |      | |12. |Supervision, monitoring and methods of impact assessment |      |      | |      |      |      | |13. |Safeguards |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |13. a. |European Aviation Safety Agency |      |      | |Biće usklađeno donošenjem podzakonskog akta. |24 meseca od donošenja ovog zakona. |      | |14. |Entry into force      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |

Ostavite komentar