Predlog zakona o vazdušnom saobraćaju

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | | Uredba Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 550/2004 od 10. marta 2004. godine o pružanju usluga vazdušne plovidbe u okviru Jedinstvenog evropskog neba (Uredba o pružanju usluga) (OJ L 96, 31.03.2004), poslednji put izmenjena Uredbom Evropskog parlamenta i Saveta (EZ) br. 1070/2009 Regulation (EC) No 550/2004 of the European Parliament and of the Council of 10 March 2004 on the provision of air navigation services in the single European sky (the service provision Regulation) (OJ L 96, 31.03.2004), last amended by Regulation (EC) No 1070/2009 of the European Parliament and of theCouncil 2004R0550 3. Ovlašćeni predlagač zakona – Vlada 4. datum izrade tabele Obrađivači – Ministarstvo za infrastrukturuDirektorat civilnog vazduhoplovstva 08.07.2010. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o vazdušnom saobraćajuDraft Air Transport Law 2008-405 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1 |Scope and objective |      |      |neprenosivo |odredba je deklarativna |      |      | |2.1. |The national supervisory authorities referred to in Article 4 of the

framework Regulation shall ensure the appropriate supervision of the

application of this Regulation, in particular with regard to the safe and

efficient operation of air navigation service providers which provide

services relating to the airspace falling under the responsibility of the

Member State which nominated or established the relevant authority. |234.3 |Direktorat je nacionalno nadzorno telo Republike Srbije u vazdušnoj plovidbi, prema propisima Evropske zajednice, i kao takav izdaje sertifikat o osposobljenosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i proverava da li pružaoci usluga u vazdušnoj plovidbi i dalje ispunjavaju uslove za pružanje usluga. |potpuno usklađeno |      |      |      | |2.2 |To this end, each national supervisory authority shall organise

proper inspections and surveys to verify compliance with the

requirements of this Regulation, including human resources

requirements for the provision of air navigation services. The air navigation

service provider concerned shall facilitate such work. |244.1

244.2

243.2

|Proveri podležu privredno društvo, drugo pravno lice i preduzetnik koji obavljaju delatnosti ili pružaju usluge u vazduhoplovstvu (u daljem tekstu: objekat provere).

Proverom se utvrđuje da li objekat provere ispunjava uslove za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga u vazduhoplovstvu

Proveru obavlja Direktorat, a inspekcijski nadzor ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja. |delimično usklađeno |Direktorat, kao nacionalno nadzorno telo, obavlja samo proveru, dok inspekcijski nadzor obavlja Ministarstvo. |      |      | |2.3 |In respect of functional airspace blocks that extend across the

airspace falling under the responsibility of more than one Member

State, the Member States concerned shall conclude an agreement on

the supervision provided for in this Article with regard to the air navigation

service providers providing services relating to those blocks. |39.1

39.2 |Funkcionalni blok vazdušnog prostora je vazdušni prostor nezavisan od državnih granica, zasnovan na operativnim zahtevima, koji se uspostavlja radi dostizanja maksimalnih kapaciteta i efikasnosti sistema upravljanja vazdušnim saobraćajem.

Funkcionalni blok vazdušnog prostora uspostavlja se međunarodnim ugovorom. |potpuno usklađeno |      |      |      | |2.4 |National supervisory authorities shall cooperate closely to ensure

adequate supervision of air navigation service providers holding a valid

certificate from one Member State that also provide services relating to

the airspace falling under the responsibility of another Member State.

Such cooperation shall include arrangements for the handling of cases

involving non-compliance with the applicable common requirements set

out in Article 6 or with the conditions set out in Annex II. |      |      |neusklađeno |Biće regulisano donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |2.5 |In the case of cross-border provision of air navigation services,

such arrangements shall include an agreement on the mutual recognition

of the supervisory tasks set out in paragraphs 1 and 2 and of the results

of these tasks. This mutual recognition shall apply also where

arrangements for recognition between national supervisory authorities

are made for the certification process of service providers. |67.

72.1

72.2 |Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi može da pruža usluge u vazdušnom prostoru drugih država ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

Direktorat može da prizna dokument koji je stranoj organizaciji izdalo nacionalno nadzorno telo države u kojoj strana organizacija ima sedište, ako uslovi pod kojima je dokument izdat nisu blaži od uslova koji su propisani za izdavanje sertifikata o osposobljenosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Dokument koji je izdao ili priznao nadležan organ Evropske zajednice prihvata se, bez vođenja postupka za priznavanje. |delimično usklađeno |Biće regulisano donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |2.6 |If permitted by national law and with a view to regional cooperation,

national supervisory authorities may also conclude agreements

regarding the division of responsibilities regarding supervisory tasks. |      |      |delimično usklađeno |Nema posebne odredbe u Predlogu zakona, ali je pitanje zaključivanja administrativnih ugovora regulisano drugim propisima. |      |      | |3.1 |National supervisory authorities may decide to delegate in full or

in part the inspections and surveys referred to in Article 2(2) to

qualified entities that fulfil the requirements set out in Annex I. |248.1 |Direktorat može da fizičkom ili pravnom licu poveri pojedine poslove unutar provere, pod uslovom da ono ima dozvolu za sprovođenje pojedinih poslova unutar provere. |potpuno usklađeno |      |      |      | |3.2 |Such a delegation granted by a national supervisory authority shall

be valid within the Community for a renewable period of three years.

National supervisory authorities may instruct any of the qualified

entities located in the Community to undertake these inspections and

surveys. |249.2 |Direktorat propisuje i poslove unutar provere koji mogu da se povere fizičkim ili pravnim licima, uslove koje fizička ili pravna lica moraju da ispune da bi im se izdala dozvola, vreme na koje se dozvola izdaje, uslove pod kojima se menja, suspenduje ili stavlja van snage dozvola i obrazac dozvole. |delimično usklađeno |Biće regulisano donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini. |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |4 |The Commission shall, in accordance with the regulatory procedure

referred to in Article 5(3) of the framework Regulation, adopt implementing

rules incorporating the relevant provisions of the Eurocontrol

safety regulatory requirements (ESARRs) and subsequent amendments

to those requirements falling within the scope of this Regulation, where

necessary with appropriate adaptations. |      |      |neprenosivo |Reč je o obavezi Komisije. |      |      | |5 | | | |neprenosivo |Član je brisan. | | | |6 |Common requirements for the provision of air navigation services shall

be established in accordance with the procedure referred to in

Article 5(3) of the framework Regulation. The common requirements

shall include the following:

— technical and operational competence and suitability,

— systems and processes for safety and quality management,

— reporting systems,

— quality of services,

— financial strength,

— liability and insurance cover,

— ownership and organisational structure, including the prevention of

conflicts of interest,

— human resources, including adequate staffing plans,

— security. |65 |Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ima sedište u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na:

1) tehničku opremljenost i operativnu osposobljenost;

2) sistem upravljanja bezbednošću i upravljanja kvalitetom usluga;

3) finansijsku sposobnost;

4) osiguranje od odgovornosti za štetu;

5) odgovarajuću organizacionu i rukovodeću strukturu i sistem odgovornosti;

6) osposobljenost osoblja;

7) obezbeđivanje. |potpuno usklađeno |      |      |      | |7.1      |The provision of all air navigation services within the Community

shall be subject to certification by Member States. |64.1

66.1

66.2 |Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima sertifikat za pružanje usluga i koga Vlada imenuje da pruža usluge u vazdušnom prostoru ili u delu vazdušnog prostora.

Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi izdaje Direktorat, na neodređeno vreme.

Sertifikat se izdaje za pružanje jedne ili više usluga u vazdušnoj plovidbi.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |7.2 |Applications for certification shall be submitted to the national

supervisory authority of the Member State where the applicant has its

principal place of operation and, if any, its registered office. |65.1 |Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ima sedište u Republici Srbiji |potpuno usklađeno |      |      |      | |7.3 |National supervisory authorities shall issue certificates to air navigation

service providers where they comply with the common

requirements referred to in Article 6. Certificates may be issued individually

for each type of air navigation service as defined in Article 2 of

the framework Regulation, or for a bundle of such services, inter alia, where a provider of air traffic services, whatever its legal status,

operates and maintains its own communication, navigation and

surveillance systems. The certificates shall be checked on a regular

basis. |65.

66.2

245.1

|Sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi izdaje se privrednom društvu, drugom pravnom licu ili preduzetniku koji ima sedište u Republici Srbiji i koji ispunjava uslove koji se odnose na:

1)tehničku opremljenost i operativnu osposobljenost;

2)sistem upravljanja bezbednošću i upravljanja kvalitetom usluga;

3) finansijsku sposobnost;

4) osiguranje od odgovornosti za štetu;

5) odgovarajuću organizacionu i rukovodeću strukturu i sistem odgovornosti;

6) osposobljenost osoblja;

7) obezbeđivanje.

Sertifikat se izdaje za pružanje jedne ili više usluga u vazdušnoj plovidbi.

Direktorat sastavlja program periodične provere za svaku godinu i o vremenu provere obaveštava odgovorno lice u objektu provere.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |7.4 |Certificates shall specify the rights and obligations of air navigation

service providers, including non-discriminatory access to

services for airspace users, with particular regard to safety. Certification

may be subject only to the conditions set out in Annex II. Such

conditions shall be objectively justified, non-discriminatory, proportionate

and transparent. |66.3 |Uslovi pod kojima se izdaje, menja, suspenduje ili stavlja van snage sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i obrazac sertifikata bliže se određuju propisom Direktorata.

|delimično usklađeno |Biće regulisano donošenjem podzakonskog akta kojim će se preuzeti Uredba u celini. |     

24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |7.5 |Member States may allow the

provision of air navigation services in all or part of the airspace

under their responsibility without certification in cases where the

provider of such services offers them primarily to aircraft movements

other than general air traffic. In those cases, the Member State

concerned shall inform the Commission and the other Member States

of its decision and of the measures taken to ensure maximum

compliance with the common requirements. |64.2 |Za pružanje usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica nije potreban sertifikat ni imenovanje od Vlade, a za pružanje usluga komunikacije, navigacije i nadzora i vazduhoplovnog informisanja nije potrebno imenovanje od Vlade.

|delimično usklađeno |Predlog zakona predvideo je izuzeće od obaveze posedovanja sertifikata za pružanje usluge traganja za vazduhoplovom i spasavanja, ali po evropskom propisu ovo ne spada u usluge u vazdušnoj plovidbi. |      |      | |7.6 |Without prejudice to Articles 8 and 9, the issue of certificates shall

confer on air navigation service providers the possibility of offering

their services to Member States, other air navigation service

providers, airspace users and airports within the Community. |66.3

67 |

Uslovi pod kojima se izdaje, menja, suspenduje ili stavlja van snage sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i obrazac sertifikata bliže se određuju propisom Direktorata.

Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi može da pruža usluge u vazdušnom prostoru drugih država ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa kojim će se preuzeti Uredba u celini.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |7.7 |National supervisory authorities shall monitor compliance with the

common requirements and with the conditions attached to the certificates.

Details of such monitoring shall be included in the annual

reports to be submitted by Member States pursuant to Article 12(1)

of the framework Regulation. If a national supervisory authority finds

that the holder of a certificate no longer satisfies such requirements or

conditions, it shall take appropriate measures while ensuring continuity

of services on condition that safety is not compromised. Such measures

may include the revocation of the certificate. |244.2

244.4

245.1

247.1

247.3

66.3

|Proverom se utvrđuje da li objekat provere ispunjava uslove za obavljanje delatnosti ili pružanje usluga u vazduhoplovstvu.

Periodična provera obavlja se dok dozvola ili drugi pojedinačni pravni akt važi.

Direktorat sastavlja program periodične provere za svaku godinu i o vremenu provere obaveštava odgovorno lice u objektu provere.

Proverivači izrađuju pismeni izveštaj o proveri koji sadrži činjenično stanje i utvrđene, opisane i dokumentovane nepravilnosti.

Zavisno od sadržine izveštaja, Direktorat može naložiti objektu provere da predloži korektivne mere za otklanjanje nepravilnosti i rokove za njihovo preduzimanje.

Uslovi pod kojima se izdaje, menja, suspenduje ili stavlja van snage sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i obrazac sertifikata bliže se određuju propisom Direktorata.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa kojim će se preuzeti Uredba u celini.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |7.8 |A Member State shall recognise any certificate issued in another

Member State in accordance with this Article. |72.1

72.2 |Direktorat može da prizna dokument koji je stranoj organizaciji izdalo nacionalno nadzorno telo države u kojoj strana organizacija ima sedište, ako uslovi pod kojima je dokument izdat nisu blaži od uslova koji su propisani za izdavanje sertifikata o osposobljenosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Dokument koji je izdao ili priznao nadležan organ Evropske zajednice prihvata se, bez vođenja postupka za priznavanje.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |7.9 |In exceptional circumstances, Member States may postpone

compliance with this Article beyond the date resulting from

Article 19(2) by six months. Member States shall notify the

Commission of such postponement, giving their reasons therefor. |      |      |neprenosivo |      |      |      | |8.1-8.6 |Designation of air traffic service providers |64.1

72.1

72.2 |Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima sertifikat za pružanje usluga i koga Vlada imenuje da pruža usluge u vazdušnom prostoru ili u delu vazdušnog prostora.

Direktorat može da prizna dokument koji je stranoj organizaciji izdalo nacionalno nadzorno telo države u kojoj strana organizacija ima sedište, ako uslovi pod kojima je dokument izdat nisu blaži od uslova koji su propisani za izdavanje sertifikata o osposobljenosti za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Dokument koji je izdao ili priznao nadležan organ Evropske zajednice prihvata se, bez vođenja postupka za priznavanje.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa kojim će se preuzeti Uredba u celini.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |9.1-9.2 |Designation of providers of meteorological services |64. |Pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji ima sertifikat za pružanje usluga i koga Vlada imenuje da pruža usluge u vazdušnom prostoru ili u delu vazdušnog prostora.

Za pružanje usluga traganja za vazduhoplovom i spasavanja lica nije potreban sertifikat ni imenovanje od Vlade, a za pružanje usluga komunikacije, navigacije i nadzora i vazduhoplovnog informisanja nije potrebno imenovanje od Vlade.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa kojim će se preuzeti Uredba u celini.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |9a 1-9a2 |Functional airspace blocks |      |      |neusklađeno |Usklađenost će se uspostaviti donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |9a3 – 9a4 |Functional airspace blocks |39.2 |Funkcionalni blok vazdušnog prostora uspostavlja se međunarodnim ugovorom.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa .

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |9a5 |Functional airspace blocks |      |      |neusklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |9a6-9a9 |Functional airspace blocks |      |      |neprenosivo |      |      |      | |9b1-9b6 |the Commission may designate a natural person as functional

airspace blocks system coordinator (the Coordinator). |      |      |neprenosivo |Reč je o ovlašćenju Komisije |      |      | |10.1-10.3 |Relations between service providers |68.2 |Koordinirano pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi obezbeđuje se ugovorom koji međusobno zaključuju pružaoci usluga.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |11 |Relations with military authorities |27.

69.2

35.2

35.3 |Civilno-vojna koordinacija i sistem komunikacije, koji se odvijaju radi zaštite vazdušnog prostora Republike Srbije uređuju se posebnim ugovorima koje zaključuje ministarstvo nadležno za poslove odbrane i vazduhoplovni subjekti.

Poslove civilno-vojne koordinacije i razmene informacija između Vojske Srbije i pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi koga ovlasti Vlada, o situaciji u vazdušnom prostoru Republike Srbije, obavlja jedinica za civilno-vojnu koordinaciju koju osniva ministarstvo nadležno za poslove odbrane.

Uslovi pod kojima se pružaju usluge za potrebe Vojske Srbije i način i obim njihovog pružanja utvrđuju se ugovorima koji zaključuju određeni pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi i ministarstvo nadležno za poslove odbrane i na koje prethodnu saglasnost daje Vlada.

Posebnim ugovorom o civilno-vojnoj koordinaciji koji zaključuje ministarstvo nadležno za poslove obrane i pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi uspostavljaju se i postupci za civilno-vojnu koordinaciju i obezbeđenje interoperabilnosti sistema za komunikaciju i razmenu podataka.

Ugovorom se uređuje i razmena podataka o vazdušnom saobraćaju i prostoru koja služi bezbednom razdvajanju vazduhoplova čije vođenje je u nadležnosti ministarstva nadležnog za poslove odbrane i ostalih vazduhoplova.

      |delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |12.1-12.5 |Transparency of accounts |      |      |neusklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

Ipak, ovo pitanje je na opšti način regulisano i čl. 30. st.1, čl.32, 33, 34. Zakona o računovodstvu i reviziji (46/06 i 111/09) |24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |13.1-13.3 |Access to and protection of data |      |      |neusklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |14 |Charging schemes,

general |73 |Korisnici usluga u vazdušnoj plovidbi plaćaju pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi naknade za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Naknade se obračunavaju i njihova visina određuje po merilima koja su predviđena potvrđenim međunarodnim ugovorima.

|potpuno usklađeno |      |      |      | |15.1-15.3 |Principles |73 |Korisnici usluga u vazdušnoj plovidbi plaćaju pružaocima usluga u vazdušnoj plovidbi naknade za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi.

Naknade se obračunavaju i njihova visina određuje po merilima koja su predviđena potvrđenim međunarodnim ugovorima.

      |delimično usklađeno |U Predlogu zakona nisu sadržani ovi principi, ali je Republika Srbija već potpuno integrisana u zajednički evropski sistem naplate naknada (CRCO – Central Route Charges Office EUROCONTROL).

Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |15.4 |The Commission shall adopt detailed implementing rules for this

Article in accordance with the regulatory procedure referred to in

Article 5(3) of the framework Regulation. |      |      |neprenosivo |      |      |      | |15a

|Common projects |      |      |neprenosivo |      |      |      | |16 |Review of compliance |      |      |neprenosivo |      |      |      | |17 |Revision of Annexes |      |      |neprenosivo |      |      |      | |18 |Confidentiality       |      |      |neusklađeno |Nema odredbi u Predlogu zakona, ali je pitanje regulisano drugim propisima      |      |      | |18a |Review |      |      |neprenosivo |      |      |      | |19 |Entry into force |      |      |neprenosivo |      |      |      | |ANNEX I |REQUIREMENTS FOR QUALIFIED ENTITIES |248.1

249.2 |Direktorat može da fizičkom ili pravnom licu poveri pojedine poslove unutar provere, pod uslovom da ono ima dozvolu za sprovođenje pojedinih poslova unutar provere.

Direktorat propisuje i poslove unutar provere koji mogu da se povere fizičkim ili pravnim licima, uslove koje fizička ili pravna lica moraju da ispune da bi im se izdala dozvola, vreme na koje se dozvola izdaje, uslove pod kojima se menja, suspenduje ili stavlja van snage dozvola i obrazac dozvole. |delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |ANNEX II |CONDITIONS TO BE ATTACHED TO CERTIFICATES |66.3 |     Uslovi pod kojima se izdaje, menja, suspenduje ili stavlja van snage sertifikat za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi i obrazac sertifikata bliže se određuju propisom Direktorata.

|delimično usklađeno |Potpuna usklađenost uspostaviće se donošenjem podzakonskog propisa.

|24 meseca od stupanja na snagu Zakona |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | |      |      |      |      | |      |      |      | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Ostavite komentar