Predlog zakona o strancima

1. Name of the legislation of the European Union:

COUNCIL DIRECTIVE 2004/114/EC

of 13 december 2004

on the conditions of admission of third-country nationals for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service |2. „ CELEX” number

32004L114 | | 3. . Ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Date of entry: Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova 04.09.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisima Evropske unije:0.1. Predlog zakona o strancima Draft Law on foreign nationals0.2. Zakon o visokom obrazovanju („Službeni glasnik RS“, br. 76/05, 100/07 – isp, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 – isp., 68/15)0.3. Zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS „, br. 55/13)0.4.Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS „, br. 55/13)0.5. Law on Employment of Foreigners („Službeni glasnik RS „, br. 128/14)0.6.Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS „, br.. 18/16)0.7. Zakon o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br.33/97 i 31/01 i “ Službeni glasnik RS br.30/10)0.8.Zakon o republičkim administrativnim taksama ( „Sl. Glasnik RS“, br..43/03, 51/03-isp, 61/05, 101/05-dr.z, 5/09, 54/09,50/11,70/11-uskl.din.izn, 55/12- uskl.din.izn,93/12,47/13- uskl.din.izn,65/13-dr.z,57/14 – uskl.din.izn,45/15- uskl.din.izn,83/15,112/15 i 50/16- uskl.din.izn)0.9. Zakon o volontiranju ( „Sl. Glasnik RS“, br. 36/10) 10.Zakon o radu ( „Sl. Glasnik RS“, br. 24/05, 61/05,54/09, 32/13, 75/14) 11. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/2005, 72/2009 – dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 – dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) 12, Law on asylum („Official Gazette of the RS „,no 109/07) 6. The numbering (codes) of the intended regulation from the NPAA database:2013-2353.24.2. 7. Compliance of provisions with the provisions of EU legislation:

|a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |The provision of EU regulations |Content of provisions |The provisions of Regulation R. Serbia |Content of provisions |alignment |Reasons for partial alignment, non alignment and untransferability |Note on alignment | |1.

|Subject matter

The purpose of this Directive is to determine:

(a) the conditions for admission of third-country nationals to the territory of the Member States for a period exceeding three months for the purposes of studies, pupil exchange, unremunerated training or voluntary service;

(b) the rules concerning the procedures for admitting thirdcountry nationals to the territory of the Member States for those purposes. |0.1.

1.1.

0.1.

40.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

|Predmet zakona

Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem, boravkom na teritoriji Republike Srbije i vraćanjem stranaca iz Republike Srbije.

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

2.školovanje ili učenje jezika;

3.studiranje;

4.učestvovanje u programima međunarodne razmene učenika ili studenata; | Potpuno usklđeno | | | |2. |Definitions

For the purposes of this Directive: |0.1.

3. |Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

|Potpuno usklđeno | | | |2a |‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the European Union within the meaning of Article 17(1) of the Treaty; |

0.1.

3.1.1.

|stranac je svako lice koje nema državljanstvo Republike Srbije;

|Potpuno usklđeno | | | |2b | ‘student’ means a third-country national accepted by an establishment of higher education and admitted to the territory of a Member State to pursue as his/her main activity a full-time course of study leading to a higher education qualification recognised by the Member State, including diplomas, certificates or doctoral degrees in an establishment of higher education, which may cover a preparatory course prior to such education according to its national legislation; |0.1

3.1.16.

|student, u smislu ovog zakona je strani državljanin koji je upisao visokoškolsku ustanovu u cilju sticanja visokog obrazovanja, u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast visokog obrazovanja

|Potpuno usklđeno | | | |2c) |(c) ‘school pupil’ means a third-country national admitted to the territory of a Member State to follow a recognized programme of secondary education in the context of an exchange scheme operated by an organisation recognized for that purpose by the Member State in accordance with

its national legislation or administrative practice; |0.1.

3.1.17

|učenik, u smislu ovog zakona je strani državljanin koji je upisao osnovnu ili srednjoškolsku ustanovu u cilju sticanja osnovnog ili srednjeg obrazovanja, u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja

|Potpuno usklđeno | | | |2d) |‘unremunerated trainee’ means a third-country national who has been admitted to the territory of a Member State for a training period without emuneration in accordance with its national legislation; |0.1.

50.1 |Privremeni boravak u svrhu specijalizacije, obuke ili prakse može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži potvrdu odgovarajućeg nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Republici Srbiji da mu je odobrena specijalizacija, obuka ili praksa, kao i program kojim je utvrđeno vrijeme njihovog trajanja |Potpuno usklđeno |Predlog zakona o strancima ne propisuje definiciju stranca koji u R Srbiji boravi po osnovu specijalizacije, obuke ili prakse, budući da je članom 50. Predloga definisano o kojoj kategoriji lica se radi.

Takođe, Zakon o radu propisuje zaključivanje ugovora o obavljanju specijalizacije, obuke ili prakse | | |2e) |‘establishment’ means a public or private establishment uthorizat by the host Member State and/or whose courses of study are uthorizat in accordance with its national legislation or administrative practice for the purposes set out in this Directive; |0.2.

1.

0.2.

13.1.

|Ovim zakonom uređuje se sistem visokog obrazovanja, uslovi i način obavljanja delatnosti visokog obrazovanja, finansiranje, kao i druga pitanja od značaja za obavljanje ove delatnosti.

Radi obavljanja poslova akreditacije, provere kvaliteta visokoškolskih ustanova i jedinica u njihovom sastavu i vrednovanja studijskih programa, Nacionalni savet obrazuje posebno radno telo – Komisiju za akreditaciju i proveru kvaliteta (u daljem tekstu: Komisija). |Potpuno usklđeno |Navdeni zakon detaljno propisuje vrste visokoškolskih ustanova u R Srbiji | | |2f) |‘voluntary service scheme’ means a programme of activities of practical solidarity, based on a State or a Community scheme, pursuing objectives of general interest; |0.9.

2.1.

|Volontiranje, u smislu ovog zakona, jeste organizovano dobrovoljno pružanje usluge ili obavljanje aktivnosti od opšteg interesa, za opšte dobro ili za dobro drugog lica, bez isplate novčane naknade ili potraživanja druge imovinske koristi, osim ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

|Potpuno usklđeno | | | |2g) |‘residence permit’ means any uthorization issued by the authorities of a Member State allowing a third-country national to stay legally in its territory, in accordance with Article 1(2)(a) of Regulation (EC) No 1030/2002. |0.1.

40.1.

|Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana |Potpuno usklđeno | | | |3.1. |Scope

This Directive shall apply to third-country nationals who apply to be admitted to the territory of a Member State for the purpose of studies.

Member States may also decide to apply this Directive to thirdcountry nationals who apply to be admitted for the purposes of pupil exchange, unremunerated training or voluntary service. |

0.1.

1.1.

0.1.

40.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

0.1.

48.1.

0.1.

49.1

0.1.

50.1.

|Ovim zakonom se uređuju uslovi za ulazak, kretanje, boravak i vraćanje stranaca, kao i nadležnost i poslovi organa državne uprave Republike Srbije u vezi sa ulaskom, kretanjem, boravkom na teritoriji Republike Srbije i vraćanjem stranaca iz Republike Srbije.

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

2.školovanja ili učenja jezika;

3.studiranja;

4.učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;

Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži dokaz da je upisao studije u akreditovanoj visokoškolskoj ustanovi radi sticanja visokog obrazovanja u Republici Srbiji..

Privremeni boravak radi učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata u R Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz da učestvuje u programima međunarodne razmene učenika i studenata koje je odobrilo ministarstvo nadležno za prosvetu i nauku.

Privremeni boravak u svrhu specijalizacije, obuke ili prakse može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži potvrdu odgovarajućeg nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Republici Srbiji da mu je odobrena specijalizacija, obuka ili praksa, kao i program kojim je utvrđeno vrijeme njihovog trajanja. |Fully aligned | | | |3.2 |2. This Directive shall not apply to:

(a) third-country nationals residing in a Member State as asylum-seekers, or under subsidiary forms of protection, or under temporary protection schemes;

(b) third-country nationals whose expulsion has been suspended for reasons of fact or of law;

(c)third-country nationals who are family members of Union citizens who have exercised their right to free movement within the Community;

(d) third-country nationals who enjoy long-term resident status in a Member State in accordance with Council Directive 2003/109/EC of 25 November 2003 on the status of third-country nationals who are long-term residents (1) and exercise their right to reside in another Member State in order to study or receive vocational training;

(e) third-country nationals considered under the national legislation of the Member State concerned as workers or selfemployed persons.

|0.1.

2.

12.

3.2

|Ovaj zakon se ne primenjuje na strance koji:

1) su podneli zahtev za dobijanje azila ili kojima je u Republici Srbiji odobren azil ili privremena zaštita, ako zakonom nije drugačije određeno;

2) po međunarodnom pravu uživaju privilegije i imunitete u delu koji je tim privilegijama i imunitetima isključen;

3) su stekli izbeglički status.

Na lica bez državljanstva primenjuju se odredbe Konvencije o pravnom položaju lica bez državljanstva, ako je to za njih povoljnije.

Azil je pravo na boravak i zaštitu koje ima stranac kome je na osnovu odluke nadležnog organa koji je odlučivao o njegovom zahtevu za azil u Republici Srbiji odobreno utočište ili drugi oblik zaštite predviđene ovim zakonom

|Potpuno usklđeno |Deo odredbe Direktive se odnosi na obaveze država članica i nije trenutno obavezujuća za Republiku Srbiju Defines an obligation for the Member States |

Subsidijarna zaštita je u smislu Zakona o azilu oblik zaštite

| |4. |More favourable provisions

1. This Directive shall be without prejudice to more

favourable provisions of:

(a) bilateral or multilateral agreements between the Community or the Community and its Member States and one or more third countries; or

(b) bilateral or multilateral agreements between one or more Member States and one or more third countries.

2. This Directive shall be without prejudice to the right of Member States to adopt or maintain provisions that are more favourable to the persons to whom it applies. | | |Nije za transponovanje |Definiše obaveze države članice | | |5 |CONDITIONS OF ADMISSION

The admission of a third-country national under this Directive shall be subject to the verification of documentary evidence showing that he/she meets the conditions laid down in Article 6 and in whichever of Articles 7 to 11 applies to the relevant category.

|0.1.

6.

0.1.

40.

1.1.2

1.1.3

1.1.4

0.1.

43.1 |Stranac može da ulazi i boravi u Republici Srbiji, pod uslovima iz ovog zakona, sa važećom putnom ispravom u koju je uneta viza ili odobrenje boravka, ukoliko zakonom ili međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

2.školovanja ili učenja jezika;

3.studiranja;

4.učestvovanja u programima međunarodne razmene učenika ili studenata;

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

1.poseduje važeći lični ili službeni pasoš;

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

3.ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;

4.ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženjeprivremenog boravka u Republici Srbiji;

5.priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa |Potpuno usklađeno | | | |6. |Article 6

General conditions

1. A third-country national who applies to be admitted for the purposes set out in Articles 7 to 11 shall: |

0.1.

43.1.

|Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

|Potpuno usklađeno | | | |6.1a |(a) present a valid travel document as determined by national legislation. Member States may require the period of validity of the travel document to cover at least the duration of the planned stay; |0.1.

43.1.1

01.

44.2

|1.poseduje važeći lični ili službeni pasoš;

Rok važenja putne isprave mora biti najmanje tri meseca duži od roka na koji se odobrava privremeni boravak. |Potpuno usklađeno | | | |6.1.b |(b) if he/she is a minor under the national legislation of the host Member State, present a parental authorisation for the planned stay; |

0.1.

47.2

47.3.

0.1.

49.2.

|Za odobravanje privremenog boravka maloletnog stranca radi školovanja u Republici Srbiji potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika stranca, kao i dokaz da će odrasla osoba koja živi u Republici Srbiji biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđenja smeštaja maloletnom strancu, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje.

Ukoliko je odrasla osoba koja daje garanciju za maloletnika koji se školuje strani državljanin, privremeni boravak maloletniku se odobrava na period na koji je odobren privremeni boravak davaocu garancije.

Za odobravanje privremenog boravka maloletnog stranca radi učešća u programima međunarodne razmene učenika u Republici Srbiji potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika stranca, kao i dokaz da će organizacija koja sprovodi program razmene učenika biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđivanja smeštaja stranca, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje. |Potpuno usklađeno | | | |6.1.c |(c) have sickness insurance in respect of all risks normally covered for its own nationals in the Member State concerned;.

|0.1.

43.1.4

11.

239. |ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženje privremenog boravka u Republici Srbiji;

Zdravstvena zaštita stranaca pruža se na način pod kojim se zdravstvena zaštita pruža građanima Republike Srbije

|Potpuno usklađeno | | | |6.1.d |(d) not be regarded as a threat to public policy, public security or public health; |0.1.

45.1.4

|Nadležni organ odbiće zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka stranca, ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana |Potpuno usklađeno | | | |6.1.e |provide proof, if the Member State so requests, that he/she has paid the fee for processing the application on the basis of Article 20. |0.1.

43.1.5 |priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa

|Potpuno usklađeno | | | |6.2 |Member States shall facilitate the admission procedure for the third-country nationals covered by Articles 7 to 11 who participate in Community programmes enhancing mobility towards or within the Community. | | |Nije za transponovanje |Definiše obaveze države članice | | |7. |Specific conditions for students

1. In addition to the general conditions stipulated in Article 6, a third-country national who applies to be admitted for the purpose of study shall: |

0.1.

40.1.3.

01.

43.1.

0.1.

48.1

|Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

3.studiranja;

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

1.poseduje važeći lični ili službeni pasoš;

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

3.ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;

4.ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženjeprivremenog boravka u Republici Srbiji;

5.priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa

Privremeni boravak u svrhu studiranja

Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži dokaz da je upisao studije u akreditovanoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi u Republici Srbiji. |Potpuno usklađeno | | | |7.1.a |(a) have been accepted by an establishment of higher education to follow a course of study; |

01.

48.1.

0.2.

82.1.

|Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži dokaz da je upisao studije u akreditovanoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi u Republici Srbiji.

Na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način uređen ovim zakonom i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove. |Potpuno usklađeno | | | |7.1.b |(b) provide the evidence requested by a Member State that during his/her stay he/she will have sufficient resources to cover his/her subsistence, study and return travel costs.

Member States shall make public the minimum monthly resources required for the purpose of this provision, without prejudice to individual examination of each case; |01.

43.1.2

01.

48.1.

|Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži dokaz da je upisao studije u akreditovanoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi u Republici Srbiji.

|Potpuno usklađeno |Minimalni iznos neophodnih novčanih sredstava biće bliže uređen odgovarajućim podzakonskim aktom

(Dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje za nameravani vremenski period boravka se doklazuje potrrdom o posedovanju sredstava u iznosu propisanog minimalnog ličnog dohotka u Republici Srbiji pomnoženog sa brojem meseci nameravanog boravka (platni listić, potvrda o visini dohotka, ugovor o radu, dokaz o povlačenju sredstava iz državnog penzijskog fonda države poreka, dokaz o isplatama iz privatnog ili ličnog programa penzijskog osiguranja ili drugog programa osiguranja, dokaz o odgovarajućem iznosu uloženog kapitala, odnosno posedovanju imovine, itd. Ukoliko stranac nema kontinuirana primanja posedovanje sredstava za izdržavanje dokazuje potvrdom o posedovanju srdstava u iznosu propisanog minimalnog dohotka pommnoženog sa dužinom trajanja na koju se privremeni boravak traži (bankovni računi, kartice, izvodi iz banke i sl.) | | |7.1.c |c) provide evidence, if the Member State so requires, of sufficient knowledge of the language of the course to be followed by him/her; |0.2.

82.1

82.2

82.3

|Na odobrene, odnosno akreditovane studijske programe koje organizuje visokoškolska ustanova mogu se upisati kandidati pod uslovima i na način uređen ovim zakonom i opštim aktom samostalne visokoškolske ustanove.

Strani državljanin može se upisati na studijske programe iz stava 1. ovog člana pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Lice se može upisati na studijske programe iz stava 1. ovog člana ako poznaje jezik na kome se izvodi nastava.

|Potpuno usklađeno | | | |7.1.d |(d) provide evidence, if the Member State so requires, that he/she has paid the fees charged by the establishment. |

0.1.

48.1.

0.1.

43.1.5

|Privremeni boravak po osnovu studiranja u Republici Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži dokaz da je upisao studije u akreditovanoj visokoškolskoj obrazovnoj ustanovi u Republici Srbiji.

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

3. priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa

|Potpuno usklađeno | | | |7.2. |2. Students who automatically qualify for sickness insurance in respect of all risks normally covered for the nationals of the Member State concerned as a result of enrolment at an establishment shall be presumed to meet the condition of Article

6(1)(c). |11.

239. |Zdravstvena zaštita stranaca pruža se na način pod kojim se zdravstvena zaštita pruža građanima Republike Srbije

|Potpuno usklađeno | | | |8. |Mobility of students

1. Without prejudice to Articles 12(2), 16 and 18(2), a third country national who has already been admitted as a student and applies to follow in another Member State part of the studies already commenced, or to complement them with a

related course of study in another Member State, shall be admitted by the latter Member State within a period that does not hamper the pursuit of the relevant studies, whilst leaving the competent authorities sufficient time to process the application, if he/she:

(a) meets the conditions laid down by Articles 6 and 7 in relation to that Member State; and

(b) has sent, with his/her application for admission, full documentary

evidence of his/her academic record and evidence

that the course he/she wishes to follow genuinely

complements the one he/she has completed; and

(c) participates in a Community or bilateral exchange programme or has been admitted as a student in a Member State for no less than two years.

2. The requirements referred to in paragraph 1(c), shall not apply in the case where the student, in the framework of his/her programme of studies, is obliged to attend a part of his/her courses in an establishment of another Member State.

3. The competent authorities of the first Member State shall, at the request of the competent authorities of the second Member State, provide the appropriate information in relation to the stay of the student in the territory of the first Member State. | | |Nije za transponovanje |Definiše obaveze države članice | | |9.1 |Specific conditions for school pupils

1. Subject to Article 3, a third-country national who applies to be admitted in a pupil exchange scheme shall, in addition to the general conditions stipulated in Article 6: |

0.1.

40.1.2

0.1.

43.1.

01.

47.1

|Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

2. školovanja ili učenja jezika;

Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

1.poseduje važeći lični ili službeni pasoš;

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

3.ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;

4.ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženjeprivremenog boravka u Republici Srbiji;

5.priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa

Privremeni boravak po osnovu školovanja, odnosno sticanja obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama, ili učenja srpskog jezika radi nastavka školovanja ili studiranja u Republici Srbiji, može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz o upisu u verifikovanu obrazovnu ustanovu Republike Srbije, odnosno dokaz o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje, odnosno učenje jezika.

|Potpuno usklađeno | | | |9.1.a |a) not be below the minimum age nor above the maximum age set by the Member State concerned; |

01.

47.1

0.4.

55.

0.4

101.

0.3.

40. |Privremeni boravak po osnovu školovanja, odnosno sticanja obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama, ili učenja srpskog jezika radi nastavka školovanja ili studiranja u Republici Srbiji, može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz o upisu u verifikovanu obrazovnu ustanovu Republike Srbije, odnosno dokaz o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje, odnosno učenje jezika.

Upisom u prvi razred dete stiče svojstvo učenika.

U prvi razred upisuje se svako dete koje do početka školske godine ima najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina, u skladu sa Zakonom.

Izuzetno, detetu može da se odloži upis u prvi razred za godinu dana, u skladu sa Zakonom.

Dete koje ima od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu.

Škola je dužna da organizuje proveru spremnosti iz stava 3. ovog člana u skladu sa Zakonom.

Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred, na osnovu prethodne provere znanja.

Prethodnu proveru znanja obavlja tim sastavljen od nastavnika razredne nastave, pedagoga i psihologa škole uvažavajući standarde postignuća i ceneći najbolji interes deteta.

Prava učenika na sticanje osnovnog obrazovanja i vaspitanja iz člana 2. stav 2, člana 4. stav 2, čl. 9-12, člana 15. stav 2, čl. 21-23, člana 31. st. 1, 3. i 4, člana 32. st. 1. i 4-8, člana 34. stav 1, čl. 41, 43, 45, 47, 50, člana 59. stav 8, čl. 60, 61, 64, 66, 69-74, čl. 76, 80-83. i čl. 90. i 91. odnose se i na prava odraslih na sticanje osnovnog obrazovanja, ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno.

Redovan učenik prvog razreda škole je lice koje je upisano u prvi razred radi sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i mlađe je od 17 godina, a vanredan učenik prvog razreda škole je lice upisano u prvi razred srednjeg obrazovanja i vaspitanja ili obrazovanja za rad i starije je od 17 godina.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, lice iz osetljivih društvenih grupa i sa izuzetnim sposobnostima mlađe od 17 godina može da stiče srednje obrazovanje i vaspitanje ili obrazovanje za rad u svojstvu vanrednog učenika, ako opravda nemogućnost redovnog pohađanja nastave, uz saglasnost ministra.

Nastavnim planom i programom za muzičko, odnosno baletsko obrazovanje i vaspitanje i za obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju može se utvrditi druga starosna granica za upis u školu.

|Potpuno usklađeno | | | |9.1.b |(b) provide evidence of acceptance by a secondary education establishment; |0.1.

47.1.

|Privremeni boravak po osnovu školovanja, odnosno sticanja obrazovanja u osnovnim ili srednjim školama, ili učenja srpskog jezika radi nastavka školovanja ili studiranja u Republici Srbiji, može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz o upisu u verifikovanu obrazovnu ustanovu Republike Srbije, odnosno dokaz o upisu u organizaciju registrovanu za ostalo obrazovanje, odnosno učenje jezika.

|Potpuno usklađeno | | | |9.1.c |(c) provides evidence of participation in a recognised pupil exchange scheme programme operated by an organization recognised for that purpose by the Member State concerned in accordance with its national legislation or administrative practice; |0.1.

49.1.

|Privremeni boravak radi učešća u programima međunarodne razmene učenika i studenata u R Srbiji može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog zakona i koji priloži dokaz da učestvuje u programima međunarodne razmene učenika i studenata koje je odobrilo ministarstvo nadležno za prosvetu i nauku.

|Potpuno usklađeno | | | |9.1.d. |(d) provides evidence that the pupil exchange organization accepts responsibility for him/her throughout his/her period of presence in the territory of the Member State concerned, in particular as regards subsistence, study, healthcare and return travel costs; |0.1.

49.2 |Za odobravanje privremenog boravka maloletnog stranca radi učešća u programima međunarodne razmene učenika u Republici Srbiji potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika stranca, kao i dokaz da će organizacija koja sprovodi program razmene učenika biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđivanja smeštaja stranca, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje. |Potpuno usklađeno | | | |9.1.e |(e) be accommodated throughout his/her stay by a family meeting the conditions set by the Member State concerned and selected in accordance with the rules of the pupil exchange scheme in which he/she is participating. |0.1.

49.2

|Za odobravanje privremenog boravka maloletnog stranca radi učešća u programima međunarodne razmene učenika u Republici Srbiji potrebna je saglasnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika stranca, kao i dokaz da će organizacija koja sprovodi program razmene učenika biti odgovorna za stranca za vreme boravka u Republici Srbiji, naročito u pogledu obezbeđivanja smeštaja stranca, zdravstvene nege i sredstava za izdržavanje.

|Potpuno usklađeno | | | |9.2 |2. Member States may confine the admission of school pupils participating in an exchange scheme to nationals of third countries which offer the same possibility for their own nationals. | | |Nije usklađeno |Nije obavezujuća norma | | |10. |Specific conditions for unremunerated trainees

Subject to Article 3, a third-country national who applies to be admitted as an unremunerated trainee shall, in addition to the general conditions stipulated in Article 6: |

0.1.

43.1

0.1.

40.1.5.

0.1.

50.1

|Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

1.poseduje važeći lični ili službeni pasoš;

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

3.ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;

4.ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženje privremenog boravka u Republici Srbiji;

5.priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa

Privremeni boravak je dozvola boravka stranog državljanina u Republici Srbiji i može da se odobri strancu koji namerava da boravi u Republici Srbiji duže od 90 dana po osnovu:

5.stručne specijalizacije, obuke i prakse;

Privremeni boravak u svrhu specijalizacije, obuke ili prakse može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži potvrdu odgovarajućeg nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Republici Srbiji da mu je odobrena specijalizacija, obuka ili praksa, kao i program kojim je utvrđeno vreme njihovog trajanja. |Potpuno usklađeno | | | |10.a |(a) have signed a training agreement, approved if need be by the relevant authority in the Member State concerned in accordance with its national legislation or administrative practice, for an unremunerated placement with a public or private-sector enterprise or vocational training establishment recognised by the Member State in accordance with its national legislation or administrative practice; |0.1.

50.1

10.

201.

|Privremeni boravak u svrhu specijalizacije, obuke ili prakse može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži potvrdu odgovarajućeg nadležnog organa, ustanove ili drugog pravnog lica u Republici Srbiji da mu je odobrena specijalizacija, obuka ili praksa, kao i program kojim je utvrđeno vreme njihovog trajanja.

Ugovor o stručnom osposobljavanju može da se zaključi, radi obavljanja pripravničkog staža, odnosno polaganja stručnog ispita, kad je to zakonom, odnosno pravilnikom predviđeno kao poseban uslov za samostalan rad u struci.

Ugovor o stručnom usavršavanju može da se zaključi, radi stručnog usavršavanja i sticanja posebnih znanja i sposobnosti za rad u struci, odnosno obavljanja specijalizacije, za vreme utvrđeno programom usavršavanja, odnosno specijalizacije, u skladu sa posebnim propisom.

Poslodavac može licu na stručnom osposobljavanju ili usavršavanju da obezbedi novčanu naknadu i druga prava, u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o stručnom osposobljavanju i usavršavanju.

Novčana naknada iz stava 3. ovog člana ne smatra se zaradom u smislu ovog zakona.

Ugovor iz st. 1. i 2. ovog člana zaključuje se u pisanom obliku. |Potpuno usklađeno | | | |10.b |(b) provide the evidence requested by a Member State that during his/her stay he/she will have sufficient resources to cover his/her subsistence, training and return travel costs.

The Member States shall make public the minimum monthly resources required for the purpose of this provision, without prejudice to individual examination of each case; |0.1.

43.1.2 |Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

|Potpuno usklađeno |Minimalni iznos neophodnih novčanih sredstava biće bliže uređen odgovarajućim podzakonskim aktom

(Dokaz o posedovanju sredstava za izdržavanje za nameravani vremenski period boravka se predstavlja potrrda o posedovanju sredstava u iznosu propisanog minimalnog ličnog dohotka u Republici Srbiji pomnoženog sa brojem meseci nameravanog boravka (platni listić, potvrda o visini dohotka, ugovor o radu,

dokaz o povlačenju sredstava iz državnog penzijskog fonda države poreka, dokaz o isplatama iz privatnog ili ličnog programa penzijskog osiguranja ili drugog programa osiguranja, dokaz o odgovarajućem iznosu uloženog kapitala, odnosno posedovanju imovine, itd. Ukoliko stranac nema kontinuirana primanja posedovanje sredstava za izdržavanje dokazuje potvrdom o posedovanju srdstava u iznosu propisanog minimalnog dohotka pommnoženog sa dužinom trajanja na koju se privremeni boravak traži (bankovni računi, kartice, izvodi iz banke i sl.)

| | |10.c |(c) receive, if the Member State so requires, basic language training so as to acquire the knowledge needed for the purposes of the placement. |0.1.

50.1.

|Privremeni boravak u svrhu specijalizacije, obuke ili prakse može da se odobri strancu koji ispunjava uslove iz člana 43. ovog Zakona i koji priloži potvrdu odgovarajućeg nadležnog organa, ustanove ili drugog

pravnog lica u Republici Srbiji da mu je odobrena specijalizacija, obuka ili praksa, kao i program kojim je utvrđeno vreme njihovog trajanja. |Potpuno usklađeno |Ugovorom o obavljanju specijalizacije, obuke ili prakse se detaljno regulišu sva prava i obaveze lica

| | |11. |Specific conditions for volunteers

Subject to Article 3, a third-country national who applies to be admitted to a voluntary service scheme shall, in addition to the general conditions stipulated in Article 6: |0.1.

43.1

|Strancu se može odobriti privremeni boravak ako:

1.poseduje važeći lični ili službeni pasoš;

2.poseduje dovoljna sredstva za izdržavanje

3.ima prijavljenu adresu stanovanja u Republici Srbiji;

4.ima zdravstveno osiguranje tokom perioda za koji traži odobrenje odnosno produženje privremenog boravka u Republici Srbiji;

5.priloži dokaze o opravdanosti zahteva za odobrenje privremenog boravka u skladu sa osnovom privremenog boravka iz člana 40 ovog zakona, kao i druga dokumenta na zahev nadležnog organa |Potpuno usklađeno | | | |11.a. |(a) not be below the minimum age nor above the maximum age set by the Member State concerned; |

0.9.

11.1

11.2

11.3

|

Volontiranje može da obavlja lice koje ima najmanje 15 godina života.

Lice mlađe od 18 godina života može da volontira uz pismenu saglasnost roditelja ili staratelja.

Lice mlađe od 15 godina života može biti uključeno u obavljanje vaspitno-obrazovnih volonterskih aktivnosti, u skladu sa propisima o obrazovanju i vaspitanju i ratifikovanim međunarodnim konvencijama.

|Potpuno usklađeno | | | |11.b |(b) produce an agreement with the organisation responsible in the Member State concerned for the voluntary service scheme in which he/she is participating, giving a description of tasks, the conditions in which he/she is supervised in theperformance of those tasks, his/her working hours, the resources available to cover his travel, subsistence,accommodation costs and pocket money throughout his/her stay and, if appropriate, the training he will receive to help him/her perform his/her service; |0.9.

15.1.

15.2

15.3.3

0.9.

16.

0.9.

18. |Volontiranje se obavlja na osnovu ugovora o volontiranju.

Ugovor o volontiranju zaključuju organizator volontiranja i volonter.

Ugovor o volontiranju obavezno se zaključuje u pisanom obliku sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva;

Ugovor o dugoročnom volontiranju koji se zaključi sa stranim državljaninom i licem bez državljanstva smatra se dokazom o opravdanosti privremenog boravka, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kretanje i boravak stranaca.

Ugovor o volontiranju, naročito, sadrži:

1) ime i prezime volontera, mesto njegovog prebivališta, odnosno boravišta;

2) naziv i sedište organizatora volontiranja;

3) podatke o korisniku volontiranja;

4) podatke o mestu i trajanju volontiranja;

5) opis volonterskih usluga ili aktivnosti;

6) podatke o osposobljavanju za volontiranje;

7) troškove volontiranja i način njihove naknade;

8) druga prava i obaveze volontera, organizatora volontiranja ili korisnika volontiranja.

|Potpuno usklađeno | | | |11.c |(c) provide evidence that the organisation responsible for the voluntary service scheme in which he/she is participating has subscribed a third-party insurance policy and accepts full responsibility for him/her throughout his/her stay, in particular as regards his/her subsistence, healthcare and return travel costs; |0.9.

25.1.

0.9.

27. |Organizator volontiranja dužan je da:

1) obezbedi volonteru bezbednost i zdravlje tokom obavljanja volonterskih usluga i aktivnosti, u skladu sa zakonom;

2) izda volonteru potvrdu o obavljenom volontiranju, na njegov zahtev;

3) obezbedi sredstva za obavljanje volonterskih usluga i aktivnosti;

4) obezbedi tajnost ličnih podataka volontera i zaštitu privatnosti;

5) obezbedi druge uslove za volontiranje i prava volontera propisana ovim zakonom i ugovorom o volontiranju.

Organizator volontiranja dužan je da volontera osigura za slučaj povrede i profesionalnog oboljenja tokom volontiranja:

1) ako je tako ugovoreno;

2) kada se radi o dugoročnom volontiranju.

|Potpuno usklađeno | | | |11.d |(d) and, if the host Member State specifically requires it, receive a basic introduction to the language, history and political and social structures of that Member State. | | |Nije usklađeno |Navedeno se utvrđuje ugovorom sa organizatorom volontiranja | | |12.1 |Residence permit issued to students

1. A residence permit shall be issued to the student for a period of at least one year and renewable if the holder continues to meet the conditions of Articles 6 and 7. Where the duration of the course of study is less than one year, the permit shall be valid for the duration of the course. |0.1.

48.2.

|Privremeni boravak iz stava 1 ovog člana se odobrava u trajanju od jedne godine i može se produžiti na isti period. Ako studije traju manje od godinu dana, privremeni boravak se odobrava za period trajanja studija.

|Potpuno usklađeno | | | |12.2 |2. Without prejudice to Article 16, renewal of a residence permit may be refused or the permit may be withdrawn if the holder:

(a) does not respect the limits imposed on access to economic activities under Article 17;

(b) does not make acceptable progress in his/her studies in accordance with national legislation or administrative practice.

|0.1.

48.3.

|Produženje privremenog boravaka stranca po osnovu studiranja može se, pored razloga propisanih u članu 45. ovog zakona odbiti i ukoliko se utvrdi da stranac kontinuirano ne postiže zadovoljavajući napredak u studijama, a u skladu sa propisima kojima je regulisana oblast visokoškolskog obrazovanja

|Potpuno usklađeno | | | |13. |Residence permit issued to school pupils

A residence permit issued to school pupils shall be issued for a period of no more than one year. |0.1.

44.1 |Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, u zavisnosti od svrhe boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava. |Potpuno usklađeno | | | |14. |Residence permit issued to unremunerated trainees

The period of validity of a residence permit issued to unremunerated trainees shall correspond to the duration of the placement or shall be for a maximum of one year. In exceptional cases, it may be renewed, once only and exclusively for such time as is needed to acquire a vocational qualification recognised by a Member State in accordance with its national legislation or administrative practice, provided the holder still meets the conditions laid down in Articles 6 and 10. |0.1.

44.1

0.1.

50.2

|Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, u zavisnosti od svrhe boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava.

Privremeni boravak iz stava 1. ovog člana, može se produžavati najduže do dve godine po isteku roka propisanog za trajanje specijalizacije, obuke ili prakse.

|Potpuno usklađeno | | | |15. |Residence permit issued to volunteers

A residence permit issued to volunteers shall be issued for a period of no more than one year. In exceptional cases, if the duration of the relevant programme is longer than one year, the duration of the validity of the residence permit may correspond to the period concerned. |0.1.

44.1

|Privremeni boravak može da se odobri u trajanju do jedne godine i može da se produži na isti period, u zavisnosti od svrhe boravka i postojanja razloga zbog kojih se privremeni boravak odobrava. |Potpuno usklađeno | | | |16.1 |Withdrawal or non-renewal of residence permits

1. Member States may withdraw or refuse to renew a residence permit issued on the basis of this Directive when it has been fraudulently acquired or wherever it appears that the holder did not meet or no longer meets the conditions for entry and residence laid down in Article 6 and in whichever of Articles 7 to 11 applies to the relevant category. |

0.1.

45.1

01.

66.1

0.1.

66.2.

|Nadležni organ odbiće zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka stranca, ako

1.je rok važenja ličnog ili službenog pasoša je kraći od roka propisanog u članu 44. stav 2 ovog zakona;

2.nisu ispunjeni uslovi predviđeni članom 43. stav 1. ovog zakona;

3.je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je rešenjem o vraćanju izrečena mera zabrane ulaska;

4.to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

5.postoji opravdana sumnja da stranac privremeni boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;

6.stranac priloži falsifikovanu putnu ispravu;

7.se utvrdi da je propratna dokumentacije koja je priložena uz zahtev za privremeni boravak falsifikovana ili pribavljena na nezakonit način

8.ako postoji opravdana sumnja je da je brak zaključen ili vanbračna zajednica uspostavljena pre svega u cilju odobrenja privemenog boravka.

9.ako se uvidom u putnu ispravu stranca, ili uvidom u evidencije koje se vode u skladu sa odredbama zakona kojima se reguliše prelazak državne granice, utvrdi da je stranac tokom važenja prethodno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji boravio manje od polovine vremena na koje mu je odobren privremeni boravak

Ukoliko se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoje smetnje iz člana 43 i 45. ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku privremenog boravka i odrediti rok za dobrovoljni povratak u kome je dužan da napusti R Srbiju skladu sa članom 77 i 78. ovog zakona. Rešenjem o prestanku privremenog boravka može se izreći i zabrana ulaska u određenom vremenskom periodu ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 78 ovog zakona.

Prilikom donošenja odluke iz stava 1 ovog člana, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a posebno dužina trajanja pretodnih privremenih boravaka i njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom. |Potpuno usklađeno | | | |16.2 |2. Member States may withdraw or refuse to renew a residence permit on grounds of public policy, public security or public health. |0.1.

45.1.4

0.1

66.1

0.1.

66.2

|Nadležni organ odbiće zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka stranca, ako to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

Ukoliko se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoje smetnje iz člana 43 i 45. ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku privremenog boravka i odrediti rok za dobrovoljni povratak u kome je dužan da napusti R Srbiju skladu sa članom 77 i 78. ovog zakona. Rešenjem o prestanku privremenog boravka može se izreći i zabrana ulaska u određenom vremenskom periodu ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 78 ovog zakona.

Prilikom donošenja odluke iz stava 1 ovog člana, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a posebno dužina trajanja pretodnih privremenih boravaka i njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom.

|Potpuno usklađeno | | | |17.1 |Economic activities by students

1. Outside their study time and subject to the rules and conditions applicable to the relevant activity in the host Member State, students shall be entitled to be employed and may be entitled to exercise self-employed economic activity. The situation of the labour market in the host Member State may be

taken into account.

Where necessary, Member States shall grant students and/or employers prior authorisation in accordance with national legislation. |0.5.

16.

0.5.

17.1

|Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se na zahtev poslodavca, u skladu sa stanjem na tržištu rada, pod uslovima da poslodavac:

1) pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena na radnim mestima za koje se traži radna dozvola za zapošljavanje, u skladu sa propisima o radu;

2) mesec dana pre podnošenja zahteva za radnu dozvolu za zapošljavanje nije pronašao državljane Republike, lica koja imaju slobodan pristup tržištu rada ili stranca sa ličnom radnom dozvolom, odgovarajućih kvalifikacija sa evidencije organizacije nadležne za poslove zapošljavanja;

3) priloži predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za zapošljavanje stranca koji ima odobrenje za privremeni boravak i ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr.

Radna dozvola za zapošljavanje izdaje se za planirani period zaposlenja, a najduže dok traje privremeni boravak.

Poslodavac može da zaposli studenta pod uslovima iz člana 16. ovog zakona, s tim da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti može da traje najduže 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

|Potpuno usklađeno | | | |17.2 |2. Each Member State shall determine the maximum number of hours per week or days or months per year allowed for such an activity, which shall not be less than 10 hours per week, or the equivalent in days or months per year. |0.5.

66.1

|Poslodavac može da zaposli studenta pod uslovima iz člana 16. ovog zakona, s tim da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti može da traje najduže 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

|Potpuno usklađeno | | | |17.3 |3. Access to economic activities for the first year of residence may be restricted by the host Member State. | | |Nije usklađeno |Nije obavezujuća norma | | |17.4 |4. Member States may require students to report, in advance or otherwise, to an authority designated by the Member State concerned, that they are engaging in an economic activity. Their employers may also be subject to a reporting obligation, in advance or otherwise. |

0.5.

30.

0.5.

31. |Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja dužna je da vodi evidenciju o:

1) dozvolama za rad;

2) strancima koji ostvaruju pravo na rad u skladu sa ovim zakonom.

Poslove iz stava 1. ovog člana organizacija nadležna za poslove zapošljavanja obavlja kao poverene poslove, u skladu sa propisom kojim je uređena bliža sadržina podataka i način vođenja evidencija u oblasti zapošljavanja.

Organi i organizacije koji obavljaju poslove vezane za boravak i zapošljavanje stranca, drugi organi i organizacije koji obavljaju poslove u vezi sa ostvarivanjem različitih prava stranca, kao i organizacije poslodavaca i sindikata, dužni su da neposredno i kontinuirano sarađuju i razmenjuju potrebne informacije između sebe i sa drugim organima i organizacijama u inostranstvu.

|Potpuno usklađeno |Navedena obaveza nije propisana za studente, budući da je Zakonom o zapošljavbanju stranaca predviđena obaveza organa nadležnih za boravak i rad stranaca, odnosno poslodavaca i sindikata, da razmenjuju informacije | | |18.1 |Procedural guarantees and transparency

1. A decision on an application to obtain or renew a residence permit shall be adopted, and the applicant shall be notified of it, within a period that does not hamper the pursuit of the relevant studies, whilst leaving the competent authorities sufficient time to process the application. |0.1.

42.1

0.6.

9.

|O zahtevu za privremeni boravak, odlučuje nadležni organ u roku od 60 dana od dana podnošenja zahteva.

(1) Organ je dužan da strankama omogući da uspešno i celovito ostvare i zaštite prava i pravne interese.

(2) Postupak se vodi bez odugovlačenja i uz što manje troškova po stranku i drugog učesnika u postupku, ali tako da se izvedu svi dokazi potrebni za pravilno i potpuno utvrđivanje činjeničnog stanja.

(3) Organ je dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje.

(4) Organ može od stranke da zahteva samo one podatke koji su neophodni za njenu identifikaciju i dokumente koji potvrđuju činjenice o kojima se ne vodi službena evidencija.

|Potpuno usklađeno | | | |18.2. |2. If the information supplied in support of the application is inadequate, processing of the application may be suspended and the competent authorities shall inform the applicant of any further information they need. |

0.7.

58.1.

|Član 58 (1) Ako podnesak sadrži neki formalni nedostatak koji sprečava postupanje po podnesku ili ako je nerazumljiv ili nepotpun, organ koji je primio takav podnesak učiniće sve što treba da se nedostaci otklone i odrediće podnosiocu rok u kom je dužan da to učini. To se može saopštiti podnosiocu telefonom ili usmeno ako se podnosilac zatekne kod organa koji saopštava da podnesak sadrži nedostatke. O učinjenom saopštenju organ će staviti zabelešku na spisu. |Potpuno usklađeno | | | |18.3 |3. Any decision rejecting an application for a residence permit shall be notified to the third-country national concerned in accordance with the notification procedures provided for under the relevant national legislation. The notification shall specify the possible redress procedures available andthe time limit for taking action. |0.1.

45. |Nadležni organ odbiće zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka stranca, ako

1.je rok važenja strane putne isprave kraći od roka propisanog u članu 44. stav 2 ovog zakona;

2.nisu ispunjeni uslovi predviđeni članom 43. stav 1. ovog zakona;

3.je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je rešenjem o vraćanju izrečena mera zabrane ulaska;

4.to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili nacionalne bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

5.postoji opravdana sumnja da stranac privremeni boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;

6.stranac priloži falsifikovanu putnu ispravu;

7.se utvrdi da je propratna dokumentacije koja je priložena uz zahtev za privremeni boravak falsifikovana ili pribavljena na nezakonit način

8.ako postoji opravdana sumnja je da je brak zaključen ili vanbračna zajednica uspostavljena pre svega u cilju odobrenja privemenog boravka.

9.ako se uvidom u putnu ispravu stranca, ili uvidom u evidencije koje se vode u skladu sa odredbama zakona kojima se reguliše prelazak državne granice, utvrdi da je stranac tokom važenja prethodno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji boravio manje od polovine vremena na koje mu je odobren privremeni boravak

Ukoliko je rešenje iz stava 1 ovog člana doneto nakon isteka perioda boravka iz člana 39. stav 1. tačka 1. ovog zakona ili nakon perioda boravka naznačenog u vizi nadležni organ će u rešenju odrediti rok u kome je stranac dužan da napusti Republiku Srbiju, u skladu sa članom 77 ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana stranac može izjaviti žalbu nadležnom organu u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje iz stava 1.ovog člana odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova R Srbije, granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

|Potpuno usklađeno | | | |18.4 |4. Where an application is rejected or a residence permit issued in accordance with this Directive is withdrawn, the person concerned shall have the right to mount a legal challenge before the authorities of the Member State concerned. |

0.1.

45.

0.1.

66.

|Nadležni organ odbiće zahtev za privremeni boravak, odnosno zahtev za produženje privremenog boravka stranca, ako

1.je rok važenja strane putne isprave kraći od roka propisanog u članu 44. stav 2 ovog zakona;

2.nisu ispunjeni uslovi predviđeni članom 43. stav 1. ovog zakona;

3.je strancu na snazi zaštitna mera udaljenja ili mera bezbednosti proterivanja ili mu je rešenjem o vraćanju izrečena mera zabrane ulaska;

4.to zahtevaju razlozi zaštite javnog poretka ili nacionalne bezbednosti Republike Srbije i njenih građana;

5.postoji opravdana sumnja da stranac privremeni boravak neće koristiti u nameravanu svrhu;

6.stranac priloži falsifikovanu putnu ispravu;

7.se utvrdi da je propratna dokumentacije koja je priložena uz zahtev za privremeni boravak falsifikovana ili pribavljena na nezakonit način

8.ako postoji opravdana sumnja je da je brak zaključen ili vanbračna zajednica uspostavljena pre svega u cilju odobrenja privemenog boravka.

9.ako se uvidom u putnu ispravu stranca, ili uvidom u evidencije koje se vode u skladu sa odredbama zakona kojima se reguliše prelazak državne granice, utvrdi da je stranac tokom važenja prethodno odobrenog privremenog boravka u Republici Srbiji boravio manje od polovine vremena na koje mu je odobren privremeni boravak

Ukoliko je rešenje iz stava 1 ovog člana doneto nakon isteka perioda boravka iz člana 39. stav 1. tačka 1. ovog zakona ili nakon perioda boravka naznačenog u vizi nadležni organ će u rešenju odrediti rok u kome je stranac dužan da napusti Republiku Srbiju, u skladu sa članom 77 ovog zakona.

Protiv rešenja iz stava 1. ovog člana stranac može izjaviti žalbu nadležnom organu u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje iz stava 1.ovog člana odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova R Srbije, granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

Ukoliko se naknadno sazna da za stranca kome je odobren privremeni boravak postoje smetnje iz člana 43 i 45. ovog zakona, nadležni organ će doneti rešenje o prestanku privremenog boravka i odrediti rok za dobrovoljni povratak u kome je dužan da napusti R Srbiju skladu sa članom 77 i 78. ovog zakona. Rešenjem o prestanku privremenog boravka može se izreći i zabrana ulaska u određenom vremenskom periodu ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 78 ovog zakona.

Prilikom donošenja odluke iz stava 1 ovog člana, cene se posebne okolnosti svakog pojedinačnog slučaja, a posebno dužina trajanja pretodnih privremenih boravaka i njegove lične, porodične, kulturne, ekonomske i druge veze sa Republikom Srbijom.

Protiv rešenja o prestanku privremenog boravka stranac može izjaviti žalbu nadležnom organu u roku od petnaest dana od dana prijema odluke. Žalba se podnosi u pisanoj formi, na srpskom jeziku, uz plaćanje propisane takse.

O žalbi na rešenje o prestanku prava na privremeni boravak odlučuje Ministarstvo unutrašnjih poslova R Srbije, granična policija.

Protiv rešenja donetog u drugostepenom postupku može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odlaže izvršenje rešenja drugostepenog organa.

|Potpuno usklađeno | | | |19. |Fast-track procedure for issuing residence permits or visas to students and school pupils

An agreement on the establishment of a fast-track admission procedure allowing residence permits or visas to be issued in the name of the third-country national concerned may be concluded between the authority of a Member State with responsibility for the entry and residence of students or school pupils who are third-country nationals and an establishment of higher education or an organisation operating pupil exchange schemes which has been recognised for this purpose by the Member State concerned in accordance with its national legislation or administrative practice. | | |Nije usklađeno |Nije obavezujuća norma | | |20. |Fees

Member States may require applicants to pay fees for the processing of applications in accordance with this Directive |0.8.

1.

08.

37.1.7.

|Ovim zakonom uređuju se republičke administrativne takse (u daljem tekstu: taksa).

Za izdavanje putne isprave, putnog lista, odnosno viza za strane državljane i za lica bez državljanstva, i to za privremeni boravak preko tri meseca do jedne godine. |Potpuno usklađeno | | | |21. |Reporting

Periodically, and for the first time by 12 January 2010, the Commission shall report to the European Parliament and the Council on the application of this Directive in the Member States and propose amendments if appropriate. | | |Nije za transponovanje |Definiše obavezu države članice | | |22. |Transposition

Member States shall bring into force the laws, regulations and administrative provisions necessary to comply with this Directive by 12 January 2007. They shall forthwith inform the Commission thereof.

When Member States adopt these measures, they shall contain a reference to this Directive or shall be accompanied by such reference on the occasion of their official publication. The methods of making such reference shall be laid down by Member States. | | |Nije za transponovanje |Definiše obavezu države članice | | |23. |Transitional provision

By way of derogation from the provisions set out in Chapter III and for a period of up to two years after the date set out in Article 22, Member States are not obliged to issue permits in accordance with this Directive in the form of a residence permit. | | |Nije za transponovanje |Definiše obavezu države članice | | |24. |Time limits

Without prejudice to the second subparagraph of Article 4(2) of Directive 2003/109/EC, Member States shall not be obliged to take into account the time during which the student, exchange pupil, unremunerated trainee or volunteer has resided as such in their territory for the purpose of granting further rights under national law to the third-country nationals concerned. | | |Nije za transponovanje |Definiše obavezu države članice | | |25. |Entry into force

This Directive shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union. | | |Nije za transponovanje |Definiše obavezu države članice | | |26. |Addressees

This Directive is addressed to the Member States in accordance

with the Treaty establishing the European Community.

Done at Brussels, 13 December 2004. | | |Nije za transponovanje |Definiše obavezu države članice | | |

Ostavite komentar