Predlog zakona o reviziji (sa tabelom usklađenosti)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts amending Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC and repealing Council Directive 84/253/EEC (consolidated version 2008) – Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta EU o zakonskoj reviziji godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja i izmenama Direktiva Saveta 78/660/EEC i 83/349/ EEC i ukidanju Direktive Saveta 84/253/EEC 2. 32006L0043 3. Ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač: Ministarstvo finansija i privrede 4. 27. maj 2013. godine 5. Predlog zakona o reviziji – Draft Law on auditing 6. 2012-561 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU a) a1) b) b1) c) d) e) (f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa u Srbiji Član, stav, tačka)  Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU 1 Ova Direktiva utvrđuje pravila koja se odnose na zakonsku reviziju godišnjih i konsolidovanih izveštaja. 0.1.1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna osposobljenost lica i licence za obavljanje revizije, davanje i oduzimanje dozvole za rad društvima za reviziju i samostalnim revizorima, nadzor nad obavljanjem revizije, Komora ovlašćenih revizora, osnivanje i nadležnosti Odbora za javni nadzor nad obavljanjem revizije, međunarodna saradnja sa nadležnim telima u oblasti nadzora, kao i druga pitanja u vezi sa revizijom. Potpuno usklađen 2.1.1 “Zakonska revizija“ označava reviziju godišnjih i konsolidovanih izveštaja privrednih društava koja su u nadležnosti Direktiva Kompanijskog prava 0.1.2.1.2 Zakonska revizija označava reviziju redovnih godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja, sastavljenih u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo, a koja je po ovom zakonu obavezna Potpuno usklađen 2.1.2 “Zakonski revizor” označava fizičko lice koje je ovlašćeno, u skladu sa odredbama ove Direktive, od strane nadležnih organa države članice da vrši zakonske revizije 0.1.2.1.7 Licencirani ovlašćeni revizor je fizičko lice koje, u skladu sa ovim zakonom, položilo ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i ima važeću licencu za obavljanje revizije; Potpuno usklađen 2.1.3 “Revizorsko društvo” označava pravno lice ili bilo koji drugi subjekt, bez obzira na njegovu pravnu formu, ovlašćeno, u skladu sa odredbama ove Direktive, od strane nadležnih organa države članice da vrši zakonske revizije 0.1.2.1.3 Društvo za reviziju je privredno društvo sa sedištem u Republici Srbiji, osnovano u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i koje u skladu sa ovim zakonom ima važeću dozvolu za obavljanje revizije; Potpuno usklađen 2.1.3 “Revizorsko društvo” označava pravno lice ili bilo koji drugi subjekt, bez obzira na njegovu pravnu formu, ovlašćeno, u skladu sa odredbama ove Direktive, od strane nadležnih organa države članice da vrši zakonske revizije 0.1.2.1.8 Samostalni revizor je licencirani ovlašćeni revizor koji, u skladu sa ovim zakonom, ima važeću dozvolu da samostalno obavlja reviziju kao preduzetnik Potpuno usklađen 2.1.4 „Revizorsko društvo treće zemlje“ označava subjekt, bez obzira na njegovu pravnu formu, koji vrši revizije godišnjih ili konsolidovanih izveštaja društva registrovanog u trećoj zemlji. 0.1.2.1.5 Revizorsko društvo treće zemlje je pravno lice, bez obzira na njegovu pravnu formu, koje ima dozvolu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije Potpuno usklađen 2.1.5 „Revizor treće zemlje“ označava fizičko lice koje vrši revizije godišnjih ili konsolidovanih izveštaja društva registrovanog u trećoj zemlji 0.1.2.1.10 Revizor treće zemlje je je fizičko lice koje ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, isključujući državljane Republike Srbije koji su tu ispravu stekli u bivšim članicama SFRJ, a koje nisu članice Evropske unije; Potpuno usklađen 2.1.6 „Revizor grupe“ označava zakonskog revizora(e) ili revizorsko društvo(a) koji vrše zakonsku reviziju konsolidovanih izveštaja 0.1.2.1.11 Revizor grupe je društvo za reviziju koje vrši zakonsku reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja Potpuno usklađen 2.1.7 „Mreža“ označava organizaciju većeg obima koja:- ima za cilj međusobnu saradnju i kojoj pripada zakonski revizor ili revizorsko društvo i – ima za jasan cilj raspodelu dobiti ili troškova ili ima zajedničko vlasništvo, kontrolu ili upravu, zajedničku politiku i procedure kontrole kvaliteta, zajedničku poslovnu strategiju, korišćenje zajedničke firme (imena) ili značajan deo profesionalnih resursa 0.1.2.1.12 Mreža označava organizaciju koja: 1) za cilj ima međusobnu saradnju i kojoj pripadaju društva za reviziju, odnosno samostalni revizori, i 2) koja za cilj ima raspodelu dobiti ili troškova, ili ima zajedničko vlasništvo, kontrolu ili upravu, zajedničku politiku i procedure kontrole kvaliteta obavljanja revizije, zajedničku poslovnu strategiju, korišćenje zajedničkog imena ili značajnog dela stručnih resursa Potpuno usklađen 2.1.8 „Povezano revizorsko društvo“ označava svako društvo, bez obzira na njegovu pravnu formu, koje je povezano sa revizorskim društvom zajedničkim vlasništvom, kontrolom ili upravom 0.1.2.1.13 Povezano revizorsko društvo sa društvom države članice je društvo za reviziju koje je sa revizorskim društvom države članice povezano zajedničkim vlasništvom, kontrolom ili upravljanjem Potpuno usklađen 2.1.9 „Revizorski izveštaj“ označava izveštaj u smislu člana 51a Direktive 78/660/EEZ i člana 37 Direktive 83/349/EEZ koji izdaje zakonski revizor ili revizorsko društvo. 0.1.2.1.14 Revizorski izveštaj je izveštaj o obavljenoj reviziji koji izdaje društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor u skladu sa ovim zakonom i Međunarodnim standardima revizije Potpuno usklađen 2.1.10 „Nadležni organi“ su zakonom ustrojeni organi ili tela nadležni za uređivanje i/ili nadzor zakonskih revizora i revizorskih društava ili neke specifične aspekte iz oblasti zakonske revizije; pozivanje na „nadležni organ“ u određenom članu označava pozivanje na administrativni organ ili telo(a) koja su odgovorna za funkcije koje se pominju u tom članu 0.1.2.1.15 Nadležni organi su ovlašćeni organi ili tela država članica i trećih zemalja za uređivanje revizije i/ili za nadzor revizora i revizorskih društava, kao i za saradnju sa nadležnim organima drugih država u oblasti revizije Potpuno usklađen 2.1.11 „Međunarodni standardi revizije„ označavaju Međunarodne standarde revizije (ISA) i sa njima povezane stavove i standarde u meri u kojoj je to relevantno za zakonsku reviziju 0.1.2.1.16 Međunarodni standardi revizije i Međunarodni standard kontrole kvaliteta (MSR) su Međunarodni standardi revizije (International Standards on Auditing – ISA) i Međunarodni standard kontrole kvaliteta (International Standard on Quality Controle – ISQC) i sa njima povezani stavovi i standardi koje je objavio Odbor za međunarodne standarde revizije i usluga uveravanja (International Auditing and Assurance Standards Board – IAASB) Međunarodne federacije računovođa (International Federation of Accountants – IFAC), izmene ovih standarda, kao i budući standardi izdati ili prihvaćeni od strane ovog tela, čiji je prevod utvrdilo i objavilo ministarstvo nadležno za poslove finansija. Potpuno usklađen 2.1.12 „Međunarodni računovodstveni standardi“ označavaju Međunarodne računovodstvene standarde (IAS), Međunarodne standarde finansijskog izveštavanja (IFRS) i sa njima povezana tumačenja (SIC-IFRIC tumačenja), naknadne izmene tih standarda i sa njima povezana tumačenja i buduće standarde i sa njima povezana tumačenja koje izdaje ili usvaja Odbor za međunarodne računovodstvene standarde (IASB) 0.1.2.1.17 Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja su Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MSFI) i Međunarodni standard finansijskog izveštavanja za mala i srednja pravna lica (MSFI za MSP), bliže definisani zakonom kojim se uređuje računovodstvo; Potpuno usklađen 2.1.13 „Društva od javnog interesa“ označavaju pravna lica uređena zakonima države članice čije prenosive hartije od vrednosti kotiraju na regulisanom tržištu hartija od vrednosti u smislu člana 4(1) tač. 18. Direktive 2004/39/EZ, kreditne institucije u smislu člana 1(1) Direktive 2000/12/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 20. marta 2000. godine i osiguravajuća društva uređena članom 2(1) Direktive Saveta 91/674/EEZ od 19. decembra 1991. o godišnjim i konsolidovanim računima osiguravajućih društava. Države članice mogu i druga pravna lica da klasifikuju kao društva od javnog interesa, na primer pravna lica koja su od većeg javnog značaja zahvaljujući prirodi njihovog poslovanja, njihovoj veličini ili broju zaposlenih 0.12.1.20 Društvima od javnog interesa smatraju se: (1) velika pravna lica razvrstana u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo; (2) pravna lica koja se smatraju javnim društvima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala; (3) sva pravna lica koje Vlada na predlog nadležnog ministarstva proglasi pravnim licima od javnog interesa za Republiku Srbiju, nezavisno od njihove veličine Potpuno usklađen 2.1.14 “Zajedničko ulaganje” označava Evropsko zajedničko društvo (European Cooperative Society) definisano članom 1 Uredbe Saveta (ES) broj 1435/2003 od 22. jula 2003. godine ili bilo koje drugo zajedničko preduzeće koje ima obavezu zakonske revizije u skladu sa kompanijskim pravom, kao što su kreditne institucije u smislu člana 1(1) Direktive 2000/12/ES i osiguravajuća društva prema definiciji člana 2(1) Direktive 1991/674/EES 0.1.2.1.24 Povezana lica su povezana lica u smislu zakona kojim se uređuju privredna društva Potpuno usklađen 2.1.15 “Nepraktičar” označava svako fizičko lice koje najmanje tri godine pre angažmana u rukovodstvu sistema javnog nadzora nije vršilo zakonske revizije, nije imalo pravo glasa u revizorskom društvu, nije bilo član administrativnog ili upravnog organa revizorskog društva i nije bilo zaposleno ili na bilo koji drugi način povezano sa revizorskim društvom. 0.1.2.1.21 Nepraktičar je fizičko lice, koje najmanje tri godine pre članstva u Odboru za javni nadzor nad obavljanjem revizije, nije vršilo revizije, nije imalo pravo glasa u društvu za reviziju, nije bilo direktor, odnosno član organa upravljanja ili nadzora društva za reviziju i nije bilo zaposleno u društvu za reviziju Potpuno usklađen 2.1.16.1 “Ključni revizorski partner(i) ” označava:a. zakonskog revizora(e) koga/koje revizorsko društvo imenuje za određeni revizorski angažman kao glavno i odgovorno lice za vršenje zakonske revizije u ime revizorskog društva; ilib. u slučaju revizije grupe, u najmanju ruku zakonskog revizora(e) koga/koje revizorsko društvo imenuje kao glavno i odgovorno lice za vršenje zakonske revizije na nivou grupe i zakonskog revizora(e) koji je/su imenovan(i) kao glavni i odgovorni na nivou materijalno značajnih zavisnih društava; ilic. zakonskog revizora(e) koji potpisuje(u) revizorski izveštaj. 0.1.2.1.22 Ključni revizorski partner je: (1)licencirani ovlašćeni revizor kojeg društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor imenuje za određeni revizorski posao kao glavno i odgovorno lice za vršenje zakonske revizije u ime društva za reviziju, odnosno u ime samostalnog revizora i koji potpisuje revizorski izveštaj; (2) u slučaju revizije grupe – licencirani ovlašćeni revizor kojeg društvo za reviziju imenuje kao glavno i odgovorno lice za vršenje zakonske revizije na nivou grupe i koji potpisuje izveštaj o reviziji grupe Potpuno usklađen 3.1 Zakonske revizije treba da vrše samo zakonski revizori ili revizorska društva koji imaju licencu države članice u kojoj vrše zakonsku reviziju. 0.1.4. i 6. Reviziju može da obavlja:1) društvo za reviziju iz člana 2. tačka 3) ovog zakona koje ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom zaposlenog najmanje jednog licenciranog ovlašćenog revizora i ispunjava druge uslove utvrđene ovim zakonom; 2) revizorsko društvo države članice koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom; 3) revizorsko društvo treće zemlje koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom;4) samostalni revizor iz člana 2. tačka 8) ovog zakona; 5) revizor države članice koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji;6) revizor treće zemlje koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji. Potpuno usklađen Licenca za obavljanje revizije je javna isprava koju, u skladu sa ovim zakonom, izdaje Ministarstvo. Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Licenca iz stava 1. ovog člana može biti izdata revizoru države članice koji ima važeću ispravu nadležnog organa države članice za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Zabrana za izdavanje licence iz stava 2. tačka 4) ovog člana važi do isteka pet godina od dana privremenog oduzimanja licence. 3.2 Svaka država članica imenuje nadležne organe odgovorne za ovlašćivanje zakonskih revizora i revizorskih društava.Nadležni organi mogu biti profesionalna udruženja pod uslovom da su u sistemu javnog nadzora kako je predviđeno ovom Direktivom. 0.14. i 6. Reviziju može da obavlja:1) društvo za reviziju iz člana 2. tačka 3) ovog zakona koje ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom zaposlenog najmanje jednog licenciranog ovlašćenog revizora i ispunjava druge uslove utvrđene ovim zakonom; 2) revizorsko društvo države članice koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom; 3) revizorsko društvo treće zemlje koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom;4) samostalni revizor iz člana 2. tačka 8) ovog zakona; 5) revizor države članice koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji;6) revizor treće zemlje koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji. Potpuno usklađen Licenca za obavljanje revizije je javna isprava koju, u skladu sa ovim zakonom, izdaje Ministarstvo. Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Licenca iz stava 1. ovog člana može biti izdata revizoru države članice koji ima važeću ispravu nadležnog organa države članice za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Zabrana za izdavanje licence iz stava 2. tačka 4) ovog člana važi do isteka pet godina od dana privremenog oduzimanja licence. 3.3 Ne prejudicirajući odredbe člana 11, nadležni organi država članica mogu da ovlaste kao zakonskog revizora samo ona fizička lica koja u najmanju ruku zadovoljavaju uslove navedene u članovima 4 i 6 do 10. 0.16.2 Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Potpuno usklađen Komora donosi program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor, organizuje ispite za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i izdaje sertifikat za zvanje ovlašćeni revizor. Licencu fizičkim licima izdaje Ministarstvo. 3.4.1 Nadležni organi država članica mogu da ovlaste kao revizorska društva ona pravna lica koja ispunjavaju niže navedene uslove od (a) do (ca). Države članice mogu da postave dodatne uslove samo u vezi sa stavom (c), ukoliko su oni proporcionalni zadatim ciljevima, tj. ne prevazilaze aktivnosti koje je neophodno preduzeti kako bi se ti ciljevi postigli. (a) Fizička lica koja vrše zakonske revizije u ime revizorskog društva moraju da zadovolje najmanje uslove nametnute članovima 4 i 6 do 12 i moraju da poseduju licence ovlašćenih zakonskih revizora u odnosnoj državi članici 0.1.4 Reviziju može da obavlja:1) društvo za reviziju iz člana 2. tačka 3) ovog zakona koje ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom zaposlenog najmanje jednog licenciranog ovlašćenog revizora i ispunjava druge uslove utvrđene ovim zakonom; 2) revizorsko društvo države članice koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom; 3) revizorsko društvo treće zemlje koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom;4) samostalni revizor iz člana 2. tačka 8) ovog zakona; 5) revizor države članice koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji;6) revizor treće zemlje koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji. Potpuno usklađen Komora donosi program ispita za sticanje zvanja ovlašćeni revizor, organizuje ispite za sticanje zvanja ovlašćeni revizor i izdaje sertifikat za zvanje ovlašćeni revizor. Licencu fizičkim licima izdaje Ministarstvo. 3.4.2 Većinu glasačkih prava moraju da poseduju bilo revizorska društva licencirana u jednoj od država članica, bilo fizička lica koja u najmanju ruku zadovoljavaju uslove postavljene članovima 4 i 6 do 12; Države članice mogu u svojim zakonodavstvima dodatno da predvide da takva fizička lica moraju da budu ovlašćena u jednoj od država članica. Za potrebe zakonske revizije zajedničkih ulaganja i sličnih pravnih lica koje pominje član 45 Direktive 86/635/EEZ, države članice mogu na drugi način da urede materiju o pravu glasa u revizorskim društvima 0.1.11.1.1 Reviziju mogu da obavljaju društva za reviziju u kojima:1) većinu akcija ili udela u kapitalu imaju društva za reviziju, odnosno licencirani ovlašćeni revizori ili revizorska društva država članica, odnosno revizori država članica Potpuno usklađen 3.4.3 Većina od najviše 75% članova administrativnog ili upravljačkog organa društva moraju da budu bilo revizorska društva koja poseduju licencu u jednoj od država članica, bilo fizička lica koja u najmanju ruku zadovoljavaju uslove iz članova 4 i 6 do 12; Države članice mogu u svojim zakonodavstvima dodatno da predvide da takva fizička lica moraju da budu ovlašćena u jednoj od država članica. Kada takav organ nema više od dva člana, jedan od tih članova mora da zadovolji barem uslove navedene u ovom stavu 0.1.11.1.211.2 i 11.3 Reviziju mogu da obavljaju društva za reviziju u kojima:većina, a najviše do tri četvrtine članova organa upravljanja moraju da budu licencirani ovlašćeni revizori ili društva za reviziju, odnosno revizori ili revizorska društva država članica. Ako se organ upravljanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana sastoji od dva člana, jedan od njih mora da bude licencirani ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju, odnosno revizor ili revizorsko društvo države članice.Ako organ upravljanja iz stava 1. tačka 2) ovog člana čini jedan član, on mora da bude licencirani ovlašćeni revizor ili društvo za reviziju, odnosno revizor ili revizorsko društvo države članice. Potpuno usklađen 3.4.4 Revizorsko društvo mora da zadovolji uslove koje nameće član 4 (dobra reputacija) 0.1.82.1.1 Ministarstvo rešenjem oduzima dozvolu za obavljanje revizije u slučaju da je ona izdata na osnovu neistinitih podataka Potpuno usklađen Pojam „dobra reputacija” Predlogom zakona nije moguće preciznije definisati 3.5 Države članice mogu propisati dodatene uslove u vezi ovlašćivanja društava za reviziju – isključivo u vezi 3.4.3 Potpuno usklađen Odredba je izborna.Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost, tj. uslovi propisani paragrafom 3.4.3 Direktive u potpunosti su inkorporirani u Predlogu zakona. 4.1 Nadležni organi države članice mogu da izdaju ovlašćenje samo fizičkim licima ili društvima sa dobrom reputacijom. 0.1. 6.2 Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Potpuno usklađen Pojam „dobra reputacija” Predlogom zakona nije moguće preciznije definisati. 5.1 Licenca zakonskog revizora ili revizorskog društva treba da se oduzme ukoliko se ugled tog lica ili društva kompromituje. Države članice mogu, međutim, da predvide jedan razuman rok u kojem bi se zadovoljili zahtevi za dobrom reputacijom. 0.1.88.1.1 i 88.1.2 Ministarstvo rešenjem oduzima licencu ovlašćenom revizoru: 1) ako je licenca dobijena navođenjem neistinitih podataka; 2) ako je lice pravosnažno osuđeno za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova. Potpuno usklađen Pojam „dobra reputacija” zakonom nije moguće preciznije definisati 5.2 Licenca revizorskog društva treba da se oduzme ukoliko bilo koji od uslova navedenih u tačkama (b) i (c) stav (4) člana 3 više nisu ispunjeni. Države članice mogu, međutim, da predvide jedan razuman rok u kojem bi se ti uslovi zadovoljili. 0.1.82.1.2 Ministarstvo rešenjem oduzima dozvolu za obavljanje revizije ako društvo za reviziju prestane da ispunjava uslove iz člana 11. ovog zakona, odnosno ako samostalni revizor izgubi licencu za obavljanje revizije Potpuno usklađen 5.3 Ukoliko je licenca zakonskog revizora ili revizorskog društva iz bilo kog razloga oduzeta, nadležni organ države članice u kojoj je licenca oduzeta treba da o toj činjenici i razlozima za to obavesti odgovarajuće nadležne organe država članica u kojima je zakonski revizor ili revizorsko društvo takođe ovlašćeno za poslove zakonske revizije, a registrovano je u registru prve države članice u skladu sa odredbama člana 16(1)(ba). 0.1.83.2 Rešenje o oduzimanju dozvole za obavljanje revizije dostavlja se društvu za reviziju, odnosno samostalnom revizoru, Komori, kao i nadležnom organu države članice, odnosno treće zemlje u kojoj je društvo za reviziju dobilo dozvolu za obavljanje revizije. Potpuno usklađen 6 Ne prejudicirajući odredbe člana 11, licenca ovlašćenog zakonskog revizora odobrava se fizičkim licima koja zadovoljavaju kriterijume za upis na fakultet, odslušali su predavanja iz niza teorijskih predmeta, prošli praktičnu obuku i položili finalni ispit profesionalne stručnosti na akademskom nivou (na nivou diplome univerziteta) koji se organizuje ili priznaje od strane odnosne države članice. 0.1.6 Licenca za obavljanje revizije (u daljem tekstu: licenca) je javna isprava koju, u skladu sa ovim zakonom, izdaje Ministarstvo. Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Licenca iz stava 1. ovog člana može biti izdata revizoru države članice koji ima važeću ispravu nadležnog organa države članice za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Zabrana za izdavanje licence iz stava 2. tačka 4) ovog člana važi do isteka pet godina od dana privremenog oduzimanja licence. Potpuno usklađen 7 Ispit profesionalne stručnosti koji pominje član 6 garantuje potreban nivo teorijskog znanja iz predmeta relevantnih za zakonsku reviziju i sposobnosti da se takvo znanje primeni u praksi. Bar deo ispita mora da se sastoji iz pismenog testa. 0.1.8.2 Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor obuhvata potreban nivo teorijskog znanja iz predmeta relevantnih za zakonsku reviziju i sposobnost da se takvo znanje primeni u praksi. Potpuno usklađen Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor polaže se u Komori, u skladu sa ovim zakonom. 8 1. Teorijski deo ispita profesionalne stručnosti treba da se sastoji iz sledećih predmeta u celini: (a) opšta teorija i principi računovodstva,(b) zakonski okvir i standardi u vezi sa pripremanjem godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja,(c) međunarodni računovodstveni standardi,(d) finansijska analiza,(e) sistemi obračuna troškova i upravljačko računovodstvo,(f) upravljanje rizicima i interna kontrola,(g) revizija i profesionalne veštine,(h) zakonski okvir i profesionalni standardi nadležni za zakonsku reviziju i zakonske revizore,(i) međunarodni standardi revizije,(k) profesionalna etika i nezavisnost.2. Teorijski deo ispita profesionalne stručnosti treba, u najmanju ruku, da uključi i sledeće predmete u delovima koji se tiču revizije: (a) kompanijsko pravo i korporativno upravljanje,(b) zakoni o stečaju i likvidaciji i sličnim procedurama,(c) poresko pravo,(d) građansko i trgovinsko pravo,(e) zakoni o socijalnoj zaštiti i zapošljavanju,(f) informacione tehnologije i računarski sistemi,(g) mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija,(h) matematika i statistika,(i) osnovni principi finansijskog menadžmenta preduzeća.3. U skladu sa procedurom koju pominje član 49(2), Komisija može da prilagođava spisak predmeta uključenih u test teorijskog znanja iz stava 1. Komisija će da uzme u obzir razvoj revizije i revizorske profesije pri usvajanju ovih izvršnih mera. 0.1. 8 Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor iz stava 2. ovog člana obuhvata sledeće oblasti u celini: 1) opšta teorija i principi računovodstva;2) zakonski okvir u vezi sa pripremanjem godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja;3) MSFI;4)finansijska analiza;5)upravljačko računovodstvo;6)upravljanje rizicima i interna kontrola;7) revizija i profesionalne veštine;8) MSR;9)profesionalna etika i nezavisnost. Ispit za sticanje zvanja ovlašćeni revizor iz stava 2. ovog člana obuhvata i sledeće oblasti u delu koji je relevantan za zakonsku reviziju: 1) poznavanje propisa Republike Srbije i to:(1) pravo privrednih društava i korporativno upravljanje;(2) obligaciono pravo;(3) propisi koji regulišu vršenje domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa kapitala;(4) propisi koji uređuju tržište kapitala i hartija od vrednosti;(5) stečaj i likvidacija;(6) poreski sistem;(7) građansko i trgovinsko pravo, kao i propisi koji regulišu poslovanje banaka, društava za osiguranje i ostalih finansijskih institucija;(8) radno pravo;2) informacione tehnologije i računarski sistemi;3) mikroekonomija, opšta i finansijska ekonomija;4) finansijska matematika i statistika;5) osnovni principi finansijskog menadžmenta privrednih društava. Potpuno usklađen Predlogom zakona propisane su oblasti (ispiti) neophodni za sticanje zvanja ovlašćeni revizor. Ispiti sadrže sve relevantne oblasti shodno zahtevima Direktive, ali i dodatne oblasti koje uključuju: obligaciono pravo, propise koji regulišu vršenje domaćeg i međunarodnog platnog prometa i prenosa kapitala, propise koji uređuju tržište kapitala i hartija od vrednosti; kao i propisi koji regulišu poslovanje banaka, društava za osiguranje i ostalih finansijskih institucija 9 Odstupanjem od članova 7 i 8, država članica može da predvidi da ukoliko je lice položilo fakultetski ispit ili njegov ekvivalent ili poseduje diplomu univerziteta ili ekvivalentnu kvalifikaciju iz jednog ili više predmeta nabrojanih u članu 8, ono može da se oslobodi ispita iz tih predmeta prilikom polaganja testa teorijskog znanja.2. Odstupanjem od člana 7, država članica može da predvidi da kada lice poseduje diplomu univerziteta ili ekvivalentnu kvalifikaciju iz jednog ili više predmeta nabrojanih u članu 8, ono može da se oslobodi praktičnog dela ispita profesionalne stručnosti iz tih predmeta ukoliko je prošlo praktičnu obuku iz tih predmeta i to može da dokaže diplomom priznatom od strane države. 0.1.9 Lice, koje ima diplomu univerziteta, odnosno sertifikat profesionalnog tela koje je član međunarodne ili evropske federacije računovođa, kojim dokazuje da je položilo jedan ili više predmeta utvrđenih u programu iz člana 8. stav 5. ovog zakona, može da bude oslobođeno polaganja teorijskog ispita, odnosno dela ispita. Bliže uslove i postupak za oslobađanje polaganja ispita, odnosno dela ispita iz stava 1. ovog člana propisuje Komora, uz prethodnu saglasnost Odbora za javni nadzor i Ministarstva. Potpuno usklađen 10 Kako bi se obezbedila sposobnost primene teorijskog znanja u praksi, što se testira u okviru ispita profesionalne stručnosti, kandidat za sticanje zvanja ovlašćenog zakonskog revizora mora da ima najmanje tri godine prakse u reviziji godišnjih i konsolidovanih finansijskih izveštaja ili sličnih finansijskih izveštaja, od čega bar dve trećine vremena u službi zakonskog revizora ili revizorskog društva priznatog u bilo kojoj od država članica. Države članice treba da obezbede da obuku vrše lica koja mogu da daju odgovarajuće garancije u pogledu svoje sposobnosti da pružaju praktičnu obuku. 0.1.6.2.3 Jedan od uslova je da lice ima:2) najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije Potpuno usklađen 11 Zvanje ovlašćenog zakonskog revizora može da stekne i lice koje ne ispunjava zahteve člana 6 ukoliko: (a) ima 15 iskustva u profesionalnom bavljenju aktivnostima iz oblasti finansija, prava i računovodstva i položilo je ispit profesionalne stručnosti u skladu sa članom 7, ili(b) ima 7 godina iskustva u profesionalnom bavljenju aktivnostima iz tih oblasti, prošlo je praktičnu obuku, u skladu sa članom 10, i položilo ispit profesionalne stručnosti u skladu sa članom 7. Potpuno usklađen Odredba je izborna. Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost. Pod praktičnim iskustvom smatra se isključivo praktično radno iskustvo u periodu od 3 godine na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora ili revizora države članice. 12 Države članice mogu da predvide da se periodi teorijskih predavanja iz oblasti pomenutih u članu 8 računaju kao periodi profesionalne aktivnosti u smislu člana 11, pod uslovom da je na taj način stečeno teorijsko znanje verifikovano ispitom koji priznaje država. Takva predavanja ne mogu da budu kraća od godinu dana, niti pauza u praktičnoj obuci može da bude duža od četiri godine. Period profesionalne aktivnosti kao i praktična obuka ne mogu da budu kraći od trajanja teorijskih predavanja i praktične obuke koju nameće član 10 0.147.1.3 Jedan od poslova koje Komora obavlja kao javna ovlašćenja je donosi program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i organizuje stručno usavršavanje licenciranih ovlašćenih revizora Potpuno usklađen 13 Države članice treba u svojim zakonodavstvima da predvide obavezu zakonskih revizora da pohađaju odgovarajuće programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja kako bi održavali svoje teorijsko znanje, profesionalne veštine i profesionalne vrednosti, te da ukoliko ne zadovoljavaju zahteve kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, budu predmet odgovarajućih disciplinskih mera, u skladu sa članom 30. 0.1.10 Licencirani ovlašćeni revizor je dužan da obavlja kontinuirano profesionalno usavršavanje u cilju održavanja i unapređenja teorijskog znanja, profesionalnih veština i profesionalnih vrednosti u skladu sa zahtevima Međunarodnih standarda edukacije. Program kontinuiranog profesionalnog usavršavanja iz stava 1. ovog člana donosi Komora, u skladu sa ovim zakonom.Obuku u cilju sprovođenja kontinuiranog profesionalnog usavršavanja, pored Komore, mogu, uz prethodno pribavljenu saglasnost Odbora za javni nadzor da pružaju i:1) visokoškolske ustanove;2) profesionalna tela, odnosno organizacije, kao i druga pravna lica, koja poseduju odgovarajuće tehničke, organizacione i administrativne kapacitete, tako da obezbeđuju kvalitet obuke koji je u skladu sa programom kontinuiranog profesionalnog usavršavanja iz stava 2. ovog člana;3) društva za reviziju, koja poseduju odgovarajuće tehničke, organizacione i administrativne kapacitete za organizaciju obuke.Po završetku svake pojedinačne obuke u vezi sa kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem, licenciranom ovlašćenom revizoru se izdaje potvrda. Potvrda sadrži naziv oblasti koje su bile predmet obuke, kao i broj časova trajanja obuke. Potpuno usklađen 14 Nadležni organi država članica treba da ustroje procedure ovlašćivanja zakonskih revizora koji već poseduju licence u drugim državama članicama. Ove procedure ne treba da prevazilaze zahtev za polaganjem testa sposobnosti u skladu sa članom 4. Direktive Saveta 89/48/EEZ. Test sposobnosti, organizovan na jednom od jezika koji dozvoljavaju pravila o jeziku primenjivanja u odnosnoj državi članici, odnosiće se samo na odgovarajuće poznavanje prava i regulative odnosne države članice u meri u kojoj je to relevantno za zakonsku reviziju. 0.1.6.5 Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. 14 Nadležni organi država članica treba da ustroje procedure ovlašćivanja zakonskih revizora koji već poseduju licence u drugim državama članicama. Ove procedure ne treba da prevazilaze zahtev za polaganjem testa sposobnosti u skladu sa članom 4. Direktive Saveta 89/48/EEZ. Test sposobnosti, organizovan na jednom od jezika koji dozvoljavaju pravila o jeziku primenjivanja u odnosnoj državi članici, odnosiće se samo na odgovarajuće poznavanje prava i regulative odnosne države članice u meri u kojoj je to relevantno za zakonsku reviziju. 0.1.6.4 i 6.5 Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Potpuno usklađen 15.1 Države članice treba u svojim zakonodavstvima da predvide obavezu registracije zakonskih revizora i revizorskih društava u javnim registrima u skladu sa članovima 16 i 17. U izuzetnim okolnostima, države članice mogu da optiraju da ne primene zahteve navedene u članovima 15 i 16 u vezi obelodanjivanja informacija ali samo u meri u kojoj je to neophodno da se ublaži neposredna, značajna pretnja ličnoj bezbednosti svakog lica. 0.1.63 Komora vodi: 1) Registar članova Komore; 2) Registar društava za reviziju i samostalnih revizora; 3) Registar licenciranih ovlašćenih revizora; 4) Registar izrečenih mera.Komora je dužna da po prijemu rešenja iz člana 13. ovog zakona, bez odlaganja upiše društvo za reviziju, odnosno samostalnog revizora u registar iz stava 1. tačka 2) ovog člana. Komora je dužna da po prijemu rešenja iz člana 7. ovog zakona bez odlaganja upiše licenciranog ovlašćenog revizora u registar iz stava 1. tačka 3) ovog člana. Pravo da obavljaju reviziju, društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor i licencirani ovlašćeni revizor, stiču danom upisa u registre iz stava 1. tač. 1) – 3) ovog člana.Registri iz stava 1. ovog člana vode se na srpskom jeziku.Registri iz stava 1. redovno se ažuriraju i objavljuju na internet stranici Komore. Registri iz stava 1. ovog člana su javne knjige. Način vođenja registara iz stava 1. ovog člana bliže uređuje Komora. Potpuno usklađen 15.2 Države članice treba da predvide da svakom zakonskom revizoru i revizorskom društvu bude dodeljen identifikacioni broj u javnom registru. Informacije o registraciji treba da se čuvaju u elektronskoj formi i da u toj formi budu dostupni javnosti. 0.1.64.1.1 i 66.1.1 Registar društava za reviziju i samostalnih revizora sadrži: 1) poslovno ime, adresu, matični broj, PIB i pravnu formu.Registar licenciranih ovlašćenih revizora sadrži: 1) ime, prezime i registarski broj licence Potpuno usklađen 15.3 Javni registar treba da sadrži i naziv i adresu nadležnih organa zaduženih za licenciranje zakonskih revizora i revizorskih društava u smislu člana 3, kontrolu kvaliteta u smislu člana 29, istragu i sankcije kojima podležu zakonski revizori i revizorska društva u smislu člana 30 i javni nadzor u smislu člana 31. 0.1.64. i 66. Registar društava za reviziju i samostalnih revizora sadrži: 1) poslovno ime, adresu, matični broj, PIB i pravnu formu; 2) kontakt podatke i internet adresu;3) adresu svake filijale i povezanog lica u zemlji i u inostranstvu; 4) ime i prezime i registarski broj svih licenciranih ovlašćenih revizora koji su zaposleni u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora; 5) podatke o osnivačima, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata;6) podatke o direktoru, odnosno o članovima organa upravljanja, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata; 7) podatke o članstvu u mreži; 8) sve ostale registracije društva za reviziju, odnosno samostalnog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji. Potpuno usklađen Registar licenciranih ovlašćenih revizora sadrži: 1) ime, prezime i registarski broj licence; 2) naziv, adresu, internet adresu i registarski broj društva za reviziju u kojem je licencirani ovlašćeni revizor zaposlen ili sa kojim je povezan kao partner ili na neki drugi način; 3) sve ostale registracije licenciranog ovlašćenog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji; 4) datum izdavanja, odnosno obnavljanja licence. 15.4 Države članice treba da obezbede da javni registar iz stava 1 ovog člana bude potpuno operativan u roku ne dužem od godinu dana od datuma navedenog u članu 53(1). Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 16.1 U vezi zakonskih revizora, javni registar treba da sadrži najmanje sledeće informacije: (a) naziv, adresu i identifikacioni broj;(b) ukoliko je primenjivo, naziv, adresu, adresu vebsajta i identifikacioni broj revizorskog društva u kome je zakonski revizor zaposlen ili sa kojim je povezan kao partner ili na drugi način;(ba) sve druge upise kao zakonskog revizora u registar/registre nadležnih organa drugih država članica i kao revizora u trećim zemljama, uključujući i naziv(e) registracionog(ih) organa i, ukoliko je primenjivo, identifikacioni broj (brojeve). 0.1.66 Registar licenciranih ovlašćenih revizora sadrži: 1) ime, prezime i registarski broj licence; 2) naziv, adresu, internet adresu i registarski broj društva za reviziju u kojem je licencirani ovlašćeni revizor zaposlen ili sa kojim je povezan kao partner ili na neki drugi način; 3) sve ostale registracije licenciranog ovlašćenog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji; 4) datum izdavanja, odnosno obnavljanja licence. Potpuno usklađen 16.2 Revizori trećih zemalja registrovani u skladu sa članom 45 treba u registru jasno da se identifikuju kao takvi, a ne kao zakonski revizori. 0.1.4.1.6, 6.4, 6.5 i 66.4 Reviziju u Republici Srbiji može da obavlja i revizor treće zemlje koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji.Podaci koji se dostavljaju Komori, a koje dostavljaju revizori država članica i revizori trećih zemalja moraju da budu prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog lica u skladu sa zakonom. Potpuno usklađen Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. 17.1 U vezi revizorskih društava, javni registar treba da sadrži najmanje sledeće informacije: (a) naziv, adresu i identifikacioni broj;(b) pravnu formu;(c) informacije za kontakt, glavnu osobu za kontakt i, ukoliko postoji, adresu vebsajta;(d) adresu svake kancelarije u odnosnoj državi članici;(e) naziv i identifikacioni broj svih zakonskih revizora zaposlenih ili u vidu partnerskog odnosa ili na neki drugi način povezanih sa revizorskim društvom;(f) nazive i poslovne adrese svih vlasnika ili akcionara;(g) nazive i poslovne adrese svih članova administrativnog ili upravljačkog organa;(h) ukoliko je primenjivo, podatak o članstvu u mreži i spisak imena i adresa članica i njihovih povezanih društava ili napomenu o izvoru takvih podataka kojem može javno da se pristupi;(ha) sve druge upise kao revizorskog društva u registar/registre nadležnih organa drugih država članica i kao revizorskog društva u trećim zemljama, uključujući i naziv(e) registracionog(ih) organa i, ukoliko je primenjivo, identifikacioni broj (brojeve). 0.1.64 Registar društava za reviziju i samostalnih revizora sadrži: 1) poslovno ime, adresu, matični broj, PIB i pravnu formu; 2) kontakt podatke i internet adresu;3) adresu svake filijale i povezanog lica u zemlji i u inostranstvu; 4) ime i prezime i registarski broj svih licenciranih ovlašćenih revizora koji su zaposleni u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora; 5) podatke o osnivačima, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata;6) podatke o direktoru, odnosno o članovima organa upravljanja, u skladu sa propisima o registraciji privrednih subjekata; 7) podatke o članstvu u mreži; 8) sve ostale registracije društva za reviziju, odnosno samostalnog revizora kod nadležnih organa država članica i nadležnih organa trećih zemalja, uključujući naziv organa za registraciju i registarski broj ako postoji. Potpuno usklađen 17.2 Revizorska društva trećih zemalja registrovana u skladu sa članom 45 treba u registru jasno da se identifikuju kao takva, a ne kao revizorska društva. 0.1.4.1.364.4 Reviziju u Republici Srbiji može obavljati društvo za reviziju treće zemlje koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom. Podaci koji se dostavljaju Komori, a koje dostavljaju revizorska društva država članica i revizorska društva trećih zemalja moraju da budu prevedeni na srpski jezik od strane ovlašćenog lica u skladu sa zakonom. Potpuno usklađen S obzirom da je uslov da se revizorsko društvo treće zemlje bavi revizijom u Srbiji, to da ima dozvolu izdatu u skladu sa ovim zakonom, ono se registruje kao i domaća društva za reviziju. 18. Države članice treba u svojim zakonodavstvima da predvide obavezu zakonskih revizora i revizorskih društava da bez odlaganja obaveštavaju nadležne organe odgovorne za javni registar o svim promenama informacija sadržanih u javnom registru. Ažuriranje registra vrši se bez odlaganja po prijemu takvog obaveštenja. 0.1.63.6 Registri iz stava 1. redovno se ažuriraju i objavljuju na internet stranici Komore. Potpuno usklađen 19.1 Zakonski revizor ili revizorsko društvo potpisuju informacije pružene relevantnim nadležnim organima u skladu sa članovima 16, 17 i 18. U slučaju kada nadležni organ predvidi da se informacije dostavljaju elektronskim putem, to može, na primer, da se uradi putem elektronskog potpisa u smislu člana 2(1) Direktive 1999/93/EZ Evropskog parlamenta i Saveta. 0.1.64.3 Podaci koji se dostavljaju Komori moraju da budu potpisani od strane lica ovlašćenog za zastupanje društva za reviziju, odnosno od strane samostalnog revizora. Potpuno usklađen 19.1 Zakonski revizor ili revizorsko društvo potpisuju informacije pružene relevantnim nadležnim organima u skladu sa članovima 16, 17 i 18. U slučaju kada nadležni organ predvidi da se informacije dostavljaju elektronskim putem, to može, na primer, da se uradi putem elektronskog potpisa u smislu člana 2(1) Direktive 1999/93/EZ Evropskog parlamenta i Saveta. 0.1.66.3 Podaci koji se dostavljaju Komori moraju da budu potpisani od strane licenciranih ovlašćenih revizora. Potpuno usklađen 20 Informacije koje se unose u javni registar treba da budu na jednom od jezika koji dozvoljavaju pravila o jeziku primenjiva u odnosnoj državi članici.Države članice mogu da dozvole dodatno unošenje informacija i na nekom drugom jeziku/jezicima Zajednice. Države članice mogu da zahtevaju overu prevoda informacija.U svakom slučaju, država članica treba da predvidi da se u registru napomene da li je prevod overen ili ne. 0.1.63.5 Registri iz stava 1. ovog člana vode se na srpskom jeziku. Potpuno usklađen 21.1 Države članice treba da obezbede da se svi zakonski revizori i revizorska društva vladaju u skladu sa principima profesionalne etike. Ovi principi podrazumevaju barem njihovu funkciju u javnom interesu, njihov integritet i objektivnost, profesionalnu stručnost i dužnu pažnju. 0.1.22 Zakonska revizija obavlja se u skladu sa ovim zakonom, drugim zakonima koji uređuju obaveznu reviziju finansijskih izveštaja kod pojedinih pravnih lica, MSR i Kodeksom profesionalne etike revizora. Potpuno usklađen Kodeks profesionalne etike revizora je Kodeks etike za profesionalne računovođe Međunarodne federacije računovođa (IFAC Code of Ethics for Proffesional Accountants), na osnovu kojeg Komora donosi svoj Kodeks ili odluči da primenjuje direktno Kodeks etike za profesionalne računovođe Međunarodne federacije računovođa 21.2 Da bi se obezbedilo poverenje u funkciju revizije i u cilju ostvarivanja jedinstvene primene stava 1, Komisija može, u skladu sa procedurom koju pominje član 49(2), da usvoji mere za sprovođenje kada su u pitanju principi profesionalne etike. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 22.1 Države članice treba da obezbede da zakonski revizor i/ili revizorsko društvo, pri vršenju zakonske revizije, bude nezavisno od društva koje je predmet revizije i da nije uključeno u proces donošenja odluka društva koje je predmet revizije. 0.1.35 Društvo za reviziju ne može da obavlja reviziju kod pravnog lica:            1) u kojem ima udele ili akcije;            2) koje je vlasnik udela ili akcija društva za reviziju;            3) ako je društvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mreži kojoj pripada, odnosno povezano lice sa društvom za reviziju pružalo pravnom licu u godini za koju se obavlja revizija, sledeće usluge:(1) pripremu i vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja;(2) procenu vrednosti kapitala, imovine i/ili obaveza koja će biti reflektovana u finansijskim izveštajima, odnosno u kojima postoji očigledan sukob interesa;(3) zastupanje u sudskim postupcima u vezi sa poreskim predmetima;(4) obračun poreza i podnošenje poreskih prijava za fizička lica rukovodioce u sektoru finansija u privrednom društvu;(5) saveti u vezi sa računovodstvenim knjiženjem poreskih obaveza;(6) dizajniranje sistema interne revizije i interne kontrole kao i njihovo sprovođenje;(7) dizajniranja i primena informacionih sistema u računovodstvenoj oblasti;(8) aktuarske usluge;(9) druge usluge koje bi, u konkretnim okolnostima, mogle da ugroze nezavisnost licenciranog ovlašćenog revizora ili društva za reviziju i/ili da utiču na vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima;4) ako je povezano sa pravnim licem na drugi način, tako da takva povezanost  može da utiče na nezavisnost i nepristrasnost obavljanja revizije.  Potpuno usklađen 22.2 Države članice treba da obezbede da zakonski revizor ili revizorsko društvo ne vrše zakonsku reviziju ukoliko postoji bilo kakav direktan ili indirektan finansijski, poslovni, radni ili drugi odnos između zakonskog revizora, revizorskog društva ili mreže – uključujući i pružanje dodatnih nerevizorskih usluga – i društva koje je predmet revizije na osnovu koga bi objektivna, razumna i obaveštena treća strana mogla da zaključi da je nezavisnost zakonskog revizora ili revizorskog društva kompromitovana. Ukoliko je nezavisnost zakonskog revizora ili revizorskog društva ugrožena pretnjama kao što su samokontrola, lični interesi, pritisci, familijarnost ili poverenje ili zastrašivanje, zakonski revizor ili revizorsko društvo moraju da primene mere zaštite da bi se te pretnje umanjile. Ukoliko su pretnje toliko visoke, bez obzira na primenjene mere zaštite, da je nezavisnost kompromitovana, zakonski revizor ili revizorsko društvo ne treba da vrši zakonsku reviziju.Uz to, kada je u pitanju zakonska revizija društava od javnog interesa, u slučajevima gde je primereno primenjivati mere zaštite od pretnji po nezavisnost zakonskog revizora ili revizorskog društva, države članice treba da predvide da zakonski revizor ili revizorsko društvo ne vrše zakonsku reviziju u slučajevima samokontrole ili ličnog interesa. 0.135 Društvo za reviziju ne može da obavlja reviziju kod pravnog lica:            1) u kojem ima udele ili akcije;            2) koje je vlasnik udela ili akcija društva za reviziju;            3) ako je društvo za reviziju, odnosno bilo koja organizaciona jedinica u mreži kojoj pripada, odnosno povezano lice sa društvom za reviziju pružalo pravnom licu u godini za koju se obavlja revizija, sledeće usluge:(1) pripremu i vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja;(2) procenu vrednosti kapitala, imovine i/ili obaveza koja će biti reflektovana u finansijskim izveštajima, odnosno u kojima postoji očigledan sukob interesa;(3) zastupanje u sudskim postupcima u vezi sa poreskim predmetima;(4) obračun poreza i podnošenje poreskih prijava za fizička lica rukovodioce u sektoru finansija u privrednom društvu;(5) saveti u vezi sa računovodstvenim knjiženjem poreskih obaveza;(6) dizajniranje sistema interne revizije i interne kontrole kao i njihovo sprovođenje;(7) dizajniranja i primena informacionih sistema u računovodstvenoj oblasti;(8) aktuarske usluge;(9) druge usluge koje bi, u konkretnim okolnostima, mogle da ugroze nezavisnost licenciranog ovlašćenog revizora ili društva za reviziju i/ili da utiču na vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima;4) ako je povezano sa pravnim licem na drugi način, tako da takva povezanost  može da utiče na nezavisnost i nepristrasnost obavljanja revizije.  Potpuno usklađen 22.3 Države članice treba da predvide obavezu zakonskih revizora ili revizorskih društava da u revizorskim radnim papirima dokumentuju sve značajne pretnje po nezavisnost kao i primenjene mere zaštite kako bi se ove pretnje ublažile. 0.1.42.2 Društvo za reviziju, koje obavlja reviziju kod društava od javnog interesa dužno je da jednom godišnje, u pisanom obliku, potvrdi svoju nezavisnost prema društvu čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja i obavesti Komisiju za reviziju iz člana 43. ovog zakona o dodatnim uslugama kod tog društva, kao i da raspravlja o mogućim pretnjama njegovoj nezavisnosti i zaštitnim mehanizmima protiv tih pretnji. Potpuno usklađen 22.4 Da bi se obezbedilo poverenje u funkciju revizije i u cilju ostvarivanja jedinstvene primene stavova 1 i 2, Komisija može, u skladu sa procedurom koju pominje član 49(2), da usvoji principijelne mere za sprovođenje u vezi: (a) pretnji i mera zaštite pomenutih u stavu 2;(b) situacija u kojima je značaj pretnji pomenutih u stavu 2 takav da se kompromituje nezavisnost zakonskog revizora ili revizorskog društva i(c) situacija samokontrole ili ličnog interesa koje se pominju u stavu 1a u kojima zakonske revizije mogu ili ne mogu da se vrše. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 23.1 Države članice treba da predvide da se sve informacije i dokumenti kojima zakonski revizor ili revizorsko društvo imaju pristup u toku vršenja zakonske revizije obezbede odgovarajućim pravilima poverljivosti i čuvanja poslovne tajne. 0.1.29.1 Licencirani ovlašćeni revizor i društvo za reviziju, dužni su da, kao poverljive, čuvaju sve podatke, činjenice i okolnosti koje su saznali tokom obavljanja revizije. Potpuno usklađen 23.2 Pravila poverljivosti i čuvanja poslovne tajne koja se odnose na zakonske revizore ili revizorska društva ne treba da ometaju sprovođenje odredaba ove Direktive. 0.1.29.2 Poslovne tajne i informacije dužna su da čuvaju i druga lica koja rade ili su radila u društvu za reviziju i kojima su na bilo koji način dostupni poverljivi podaci iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađen 23.3 U slučaju kada zakonskog revizora ili revizorsko društvo zameni drugi zakonski revizor ili revizorsko društvo, prethodni zakonski revizor ili revizorsko društvo je dužan da obezbedi pristup svim relevantnim informacijama koje se tiču društva koje je predmet revizije novom zakonskom revizoru ili revizorskom društvu. 0.1.28.6 Ako je licencirani ovlašćeni revizor, odnosno društvo za reviziju koje obavlja reviziju zamenjeno drugim licenciranim ovlašćenim revizorom, odnosno društvom za reviziju, prethodni licencirani ovlašćeni revizor, odnosno društvo za reviziju dužno je da novom licenciranom ovlašćenom revizoru, odnosno društvu za reviziju omogući pristup relevantnoj dokumentaciji koja se odnosi na pravno lice kod kojeg se obavlja revizija. Potpuno usklađen 23.4 Odredbe stavova 1 i 2 ovog člana odnose se i na zakonskog revizora ili revizorsko društvo čiji je angažman na određenom revizorskom poslu prestao ili prethodnog zakonskog revizora ili revizorsko društvo u vezi sa istim revizorskim poslom. 0.1.29.1 Licencirani ovlašćeni revizor i društvo za reviziju, dužni su da, kao poverljive, čuvaju sve podatke, činjenice i okolnosti koje su saznali tokom obavljanja revizije. Potpuno usklađen 23.4 Odredbe stavova 1 i 2 ovog člana odnose se i na zakonskog revizora ili revizorsko društvo čiji je angažman na određenom revizorskom poslu prestao ili prethodnog zakonskog revizora ili revizorsko društvo u vezi sa istim revizorskim poslom. 0.1.29.2 Poslovne tajne i informacije dužna su da čuvaju i druga lica koja rade ili su radila u društvu za reviziju i kojima su na bilo koji način dostupni poverljivi podaci iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađen 24 Države članice treba svojom regulativom da predvide da vlasnici ili akcionari revizorskog društva, kao i članovi administrativnih, upravljačkih i nadzornih organa takvih ili sa njima povezanih društava ne utiču na sprovođenje zakonske revizije na bilo koji način koji ugrožava nezavisnost i objektivnost zakonskog revizora koji vrši zakonsku reviziju u ime revizorskog društva. 0.1.38 Vlasnici, odnosno akcionari društva za reviziju, kao i direktor, odnosno članovi organa upravljanja i nadzora tog društva ili povezanog lica ne smeju da utiču na obavljanje revizije i izražavanje revizorskog mišljenja i time ugroze nezavisnost i objektivnost licenciranog ovlašćenog revizora koji obavlja reviziju. Potpuno usklađen 25. Države članice treba da ustanove odgovarajuća pravila kojima se predviđa da naknade za vršenje zakonske revizije:nisu određene ili pod uticajem pružanja dodatnih usluga društvima koja su predmet revizije; i da ne mogu da budu uslovljene na bilo koji način. 0.1.32.3 Iznos naknade iz stava 1. ovog člana ne može zavisiti i ne može da bude povezan sa pružanjem dodatnih usluga pravnom licu kod kojeg se vrši revizija. Potpuno usklađen 26 Države članice treba da predvide obavezu zakonskih revizora i revizorskih društava da vrše zakonske revizije u skladu sa Međunarodnim standardima revizije koje je usvojila Komisija u skladu sa procedurom pomenutom u članu 49 (2). Države članice mogu da primenjuju nacionalni revizorski standard ukoliko Komisija nije usvojila Međunarodni standard revizije koji uređuje istu materiju. 0.1.22 Zakonska revizija obavlja se u skladu sa ovim zakonom, drugim zakonima koji uređuju obaveznu reviziju finansijskih izveštaja kod pojedinih pravnih lica, MSR i Kodeksom profesionalne etike revizora.Dobrovoljna revizija finansijskih izveštaja obavlja se shodnom primenom zakona i drugih akata iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađen 27. Države članice treba da u slučaju zakonske revizije konsolidovanih izveštaja grupe povezanih društava predvide sledeće:(a) da revizor grupe snosi punu odgovornost za revizorski izveštaj o konsolidovanim izveštajima;(b) da revizor grupe vrši kontrolu i čuva svoju dokumentaciju o kontroli revizorskog rada revizora treće zemlje, zakonskih revizora, revizorskih društava treće zemlje ili revizorskih društava koji vrše reviziju grupe. Dokumentacija koju čuva revizor grupe treba da bude dovoljna relevantnom nadležnom organu za pravilnu kontrolu njegovog rada.(c) da je, kada jednom povezanom društvu u okviru grupe reviziju vrši revizor ili revizorsko društvo treće zemlje koje nije sklopilo sporazum o saradnji u smislu člana 47, revizor grupe odgovoran za obezbeđenje pravilnog dostavljanja dokumentacije o revizorskom radu revizora ili revizorskog društva treće zemlje po zahtevu nadležnih organa odgovornih za javni nadzor, uključujući i sve radne papire relevantne za reviziju grupe. U cilju obezbeđenja tog dostavljanja, revizor grupe treba da zadrži kopije takve dokumentacije ili da se dogovori sa revizorima ili revizorskim društvima treće zemlje o svom pravilnom i neograničenom pristupu takvoj dokumentaciji na zahtev ili da preduzme neke druge odgovarajuće mere. Ukoliko pravne ili bilo koje druge prepreke sprečavaju dostavljanje revizorskih radnih papira iz treće zemlje revizoru grupe, dokumentacija koju čuva revizor grupe treba da uključi i dokaz o tome da je on preduzeo odgovarajuće mere da obezbedi pristup revizorskoj dokumentaciji i, u slučaju nelegalističkih prepreka, dokaze koji potkrepljuju postojanje takvih prepreka. 0.131 Ključni revizorski partner kao revizor grupe odgovoran je za obavljanje revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja. Licencirani ovlašćeni revizor kao revizor grupe vrši pregled i čuva radnu dokumentaciju o revizorskom radu drugog društva za reviziju koje je obavilo reviziju finansijskih izveštaja pravnih lica u okviru ekonomske celine. Dokumentacija iz stava 2. ovog člana koristi se za potrebe provere kvaliteta rada društava za reviziju, odnosno licenciranih ovlašćenih revizora. Ako reviziju reviziju finansijskih izveštaja zavisnog pravnog lica u okviru ekonomske celine, obavlja revizor ili revizorsko društvo treće zemlje, ključni revizorski partner kao revizor grupe je odgovoran za dostavljanje dokumentacije o radu revizora ili revizorskog društva treće zemlje za potrebe kontrole kvaliteta i nadzora u skladu sa ovim zakonom. U cilju obezbeđenja dostavljanja dokumentacije iz stava 4. ovog člana, revizor grupe treba da zadrži kopije takve dokumentacije ili da se dogovori sa revizorima ili revizorskim društvima treće zemlje o pristupu toj dokumentaciji, odnosno da preduzme neke druge odgovarajuće mere. Ako postoje pravna ili druga ograničenja koja proizlaze iz nacionalnog zakonodavstva treće zemlje za dostavu radne dokumentacije o obavljenoj reviziji revizora te zemlje, ključni revizorski partner kao revizor grupe dužan je da u svojoj radnoj dokumentaciji o obavljenoj reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja navede dokaze o svim preduzetim neophodnim merama radi njene dostave, kao i dokaze o postojanju navedenih pravnih i drugih ograničenja. Potpuno usklađen 28.1 Kada revizorsko društvo vrši zakonsku reviziju, revizorski izveštaj potpisuje barem zakonski revizor(i) koji je izvršio zakonsku reviziju u ime revizorskog društva. U izuzetnim okolnostima države članice mogu da predvide da se ovaj potpis ne obelodanjuje u javnosti ukoliko bi to obelodanjivanje dovelo do neposredne i direktne pretnje ličnoj bezbednosti bilo kog lica. U svakom slučaju, ime/na odnosnih lica treba da budu poznati relevantnim nadležnim organima. 0.1.30.3 Revizorski izveštaj potpisuje ključni revizorski partner. Potpuno usklađen 28.2 Bez obzira na odredbe člana 51a(1) Direktive 78/660/EEZ i u slučaju da Komisija nije usvojila jedinstven standardizovani revizorski izveštaj u skladu sa članom 26(1), Komisija može, u skladu sa procedurom iz člana 49(2), u cilju povećanja poverenja javnosti u funkciju revizije, da usvoji jedinstven standardizovani revizorski izveštaj o reviziji godišnjih ili konsolidovanih izveštaja pripremljenih u skladu sa usvojenim Međunarodnim računovodstvenim standardima. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 29.1.1 Države članice treba da predvide da svi zakonski revizori i revizorska društva budu u sistemu kontrole kvaliteta koji ispunjava barem sledeće kriterijume: (a) sistem kontrole kvaliteta treba da bude organizovan na način da je nezavisan od zakonskih revizora i revizorskih društava koji se kontrolišu, te da bude predmet javnog nadzora kako je opisano u Odeljku IX 0.1.71.2 Kontrola kvaliteta rada obavlja se na objektivan način i u postupku koji isključuje bilo kakav sukob interesa između lica koja obavljaju proveru kvaliteta rada i društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Potpuno usklađen 29.1.2 Finansiranje sistema kontrole kvaliteta treba da bude obezbeđeno i oslobođeno bilo kakvih neprimerenih uticaja zakonskih revizora ili revizorskih društava 0.1.71.5 Za finansiranje kontrole kvaliteta rada koriste se sredstva Komore, posebno izdvojena za ovu namenu, osim u slučaju iz člana 72. stav 6. ovog zakona kada se kontrola kvaliteta finansira iz budžeta Republike Srbije. Potpuno usklađen 29.1.3 Sistem kontrole kvaliteta treba da poseduje odgovarajuće resurse 0.1.74.1 Kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora obavljaju lica zaposlena u Komori na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, licencirani ovlašćeni revizori sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije. Potpuno usklađen 29.1.4 Lica koja vrše kontrolu kvaliteta treba da imaju odgovarajuće profesionalno obrazovanje i relevantno iskustvo u oblasti zakonske revizije i finansijskog izveštavanja uz posebnu obuku za kontrolu kvaliteta 0.1.74 Kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora obavljaju lica zaposlena u Komori na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, licencirani ovlašćeni revizori sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije. Lica, koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada iz stava 1. ovog člana, dužna su da završe dodatnu obuku prema programu koji utvrdi Komora. Potpuno usklađen 29.1.5 Izbor kontrolora za pojedine zadatke kontrole kvaliteta treba da se pravi u skladu sa objektivnom procedurom ustrojenom tako da ne dolazi do sukoba interesa između kontrolora i zakonskog revizora ili revizorskog društva koji cy predmet kontrole 0.1.72.6 i 74.1 Kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora obavljaju lica zaposlena u Komori na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, licencirani ovlašćeni revizori sa najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima revizije.Odbor za javni nadzor može da predloži Ministarstvu da izda nalog licima iz stava 5. ovog člana da izvrše vanrednu kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Potpuno usklađen 29.1.6 Opseg kontrole kvaliteta, koji uključuje odgovarajuće testiranje odabranih dosijea revizije, mora da obuhvati i procenu usklađenosti sa primenjivim standardima revizije i zahtevima za nezavicnošću, količine i kvaliteta potrošenih resursa, naplaćenih revizorskih naknada, i sistema unutrašnje kontrole kvaliteta revizorskog društva 0.1.72 Kontrola kvaliteta rada društva za reviziju se obezbeđuje: 1) praćenjem, prikupljanjem i proverom izveštaja i obaveštenja koja Komori podnose društava za reviziju, samostalnii revizori i licencirani ovlašćeni revizori u skladu sa ovim zakonom; 2)obavljanjem pregleda poslovanja društava za reviziju; 3)izricanjem mera u postupku kontrole kvaliteta u skladu sa ovim zakonom. Obavljanje pregleda poslovanja društava za reviziju i samostalnih revizora iz stava 1. tačka 2) ovog člana obuhvata: 1) pregled internog sistema kontrole kvaliteta; 2) proveru nezavisnosti licenciranog ovlašćenog revizora, samostalnog revizora i društva za reviziju u odnosu na obveznika revizije; 3) proveru usklađenosti postupaka revizije sa MSR; 4) ocene kvaliteta u pogledu angažovanih resursa (sastav revizorskog tima i radni sati); 5) pregled obračunatih cena za usluge revizije; 6) neposredna provera kvaliteta rada licenciranog ovlašćenog revizora. Pregledom internog sistema kontrole kvaliteta iz stava 2. tačka 1) ovog člana utvrđuje se da li društvo za reviziju i samostalni revizor ima uspostavljene odgovarajuće smernice i postupke za: 1) preuzimanje odgovornosti povezane sa kvalitetom obavljenog rada; 2) poštovanje etičkih zahteva; 3) uspostavljanje i održavanje odnosa sa obveznicima revizije finansijskih izveštaja, kao i za druge usluge; 4) formiranje revizorskih timova; 5) obavljanje revizije u skladu sa MSR; 6) obezbeđivanje da smernice i postupci povezani sa internim procedurama za kontrolu kvaliteta funkcionišu uspešno i da se poštuju u praksi. Neposredna provera kvaliteta rada licenciranog ovlašćenog revizora iz stava 2. tačka 6) obavlja se tako što se pregleda celokupna radna dokumentacija o obavljenoj reviziji kod najmanje jednog obveznika revizije.Lica koja obavljaju kontrolu kvaliteta rada dužna su da obezbede potreban broj odabranih revizorskih dokumenata, odnosno uzoraka za testiranje, kako bi predmetna provera bila kvalitetna i sveobuhvatna, primenjujući MSR i zahteve vezane za nezavisnost njihovog rada.Odbor za javni nadzor može da predloži Ministarstvu da izda nalog licima iz stava 5. ovog člana da izvrše vanrednu kontrolu kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Odbor za javni nadzor može da predloži vanrednu kontrolu kvaliteta u smislu stava 6. ovog člana, po dobijanju obaveštenja od Narodne banke Srbije, odnosno Komisije za hartije od vrednosti da postoji osnovana sumnja da društvo za reviziju ne obavlja reviziju u skladu sa ovim zakonom i MSR. Potpuno usklađen 29.1.7 Kontrola kvaliteta treba za rezultat da ima izveštaj koji sadrži glavne zaključke kontrole kvaliteta 0.1.76.1 O obavljenoj kontroli kvaliteta rada sastavlja se izveštaj koji sadrži značajne nalaze i zaključke i dostavlja se Komisiji za kontrolu kvaliteta Komore i društvu za reviziju, odnosno samostalnom revizoru kod kojeg se vrši kontrola kvaliteta rada, osim u slučaju iz člana 72. stav 6. kada se izveštaj dostavlja i Ministarstvu i Odboru za javni nadzor. Potpuno usklađen 29.1.8 Kontrola kvaliteta mora da se vrši najmanje jednom u šest godina 0.1.73.1 Komora obavlja kontrolu kvaliteta rada kod društava za reviziju i samostalnih revizora najmanje jednom u šest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod društva za reviziju koje obavlja reviziju društava od javnog interesa. Potpuno usklađen 29.1.9 Opšti rezultati sistema kontrole kvaliteta treba da se objavljuju jednom godišnje 0.1.76.2 Jednom godišnje Komora, po prethodno pribavljenom mišljenju Odbora za javni nadzor, objavljuje ukupne rezultate provere kvaliteta rada društava za reviziju i samostalnih revizora na svojoj internet stranici. Potpuno usklađen 29.1.10 Zakonski revizor ili revizorsko društvo treba da u razumnom roku ispoštuje preporuke kontrole kvaliteta 0.1.80 Društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor dužan je da u roku koji ne može biti kraći od 15 dana, niti duži od 60 dana otkloni utvrđene nepravilnosti i da Odboru za javni nadzor podnese izveštaj koji sadrži opis preduzetih mera, kao i da priloži dokaze o otklanjanju nepravilnosti. Potpuno usklađen 29.2 Komisija može, u skladu sa procedurom iz člana 49(2), u cilju povećanja poverenja javnosti u funkciju revizije i jednoobrazne primene stava 1, tač. (a),(b) i (e) do (j) da usvoji mere za sprovođenje. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 30.1 Države članice treba da predvide efikasne sisteme istrage i sankcija u cilju otkrivanja, korigovanja i sprečavanja neodgovarajućeg vršenja zakonske revizije. 0.1.77 Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim pravilima revizorske struke, dužna je da Odboru za javni nadzor dostavi izveštaj o obavljenoj kontroli sa predlogom mera.Na predlog Odbora za javni nadzor Ministarstvo može da preduzme sledeće mere: 1) naloži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; 2) odredi dodatne mere; 3) uslovno oduzme dozvolu za obavljanje revizije; 4) privremeno oduzme dozvolu za obavljanje revizije. Ministarstvo rešenjem izriče mere iz stava 2. ovog člana. Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.Rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Komori, narednog dana od dana kada ovo rešenje postane izvršno.Komora je dužna da rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana bez odlaganja upiše u Registar izrečenih mera. Potpuno usklađen 30.1 Države članice treba da predvide efikasne sisteme istrage i sankcija u cilju otkrivanja, korigovanja i sprečavanja neodgovarajućeg vršenja zakonske revizije. 0.1.88 Ministarstvo rešenjem oduzima licencu ovlašćenom revizoru: 1) ako je licenca dobijena navođenjem neistinitih podataka; 2) ako je lice pravosnažno osuđeno za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova.Ministarstvo rešenjem oduzima licencu ako licencirani ovlašćeni revizor pri obavljanju revizije: 1) postupa suprotno čl. 34. i 41. ovog zakona;2) postupa suprotno pravilima revizije i ako zbog toga revizorski izveštaj koji je potpisao sadrži nedostatke, odnosno dovodi u zabludu korisnike revizorskog izveštaja;3) ne poštuje obavezu zaštite poverljivih podataka; 4) ako ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i drugih propisa koji uređuju reviziju finansijskih izveštaja.Ministarstvo će staviti van snage rešenje o izdavanju licence:1) na lični zahtev licenciranog ovlašćenog revizora;2) u slučaju gubitka poslovne sposobnosti;3) u slučaju smrti. Potpuno usklađen 30.2 Ne zadirući u režime građanske odgovornosti država članica, države članice treba da obezbede efikasne, proporcionalne i destimulativne sankcije za zakonske revizore i revizorska društva koji ne vrše zakonske revizije u skladu sa odredbama usvojenim prilikom primene ove Direktive. 0.1.77 Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da društvo za reviziju, odnosno samostalni revizor ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim pravilima revizorske struke, dužna je da Odboru za javni nadzor dostavi izveštaj o obavljenoj kontroli sa predlogom mera.Na predlog Odbora za javni nadzor Ministarstvo može da preduzme sledeće mere: 1) naloži otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; 2) odredi dodatne mere; 3) uslovno oduzme dozvolu za obavljanje revizije; 4) privremeno oduzme dozvolu za obavljanje revizije. Ministarstvo rešenjem izriče mere iz stava 2. ovog člana. Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.Rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Komori, narednog dana od dana kada ovo rešenje postane izvršno.Komora je dužna da rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana bez odlaganja upiše u Registar izrečenih mera. Potpuno usklađen 30.3 Države članice treba da predvide da se mere ili sankcije protiv zakonskih revizora ili revizorskih društava na odgovarajući način obelodanjuju u javnosti. Sankcije treba da uključe i mogućnost oduzimanja licence. 0.1.77.285 Rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Komori, narednog dana od dana kada ovo rešenje postane izvršno.Komora je dužna da rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana bez odlaganja upiše u Registar izrečenih mera. Potpuno usklađen Ako Komora u postupku kontrole kvaliteta rada utvrdi da licencirani ovlašćeni revizor ne postupa u skladu sa odredbama ovog zakona i drugim pravilima revizije, dužna je da Odboru za javni nadzor dostavi izveštaj o obavljenoj kontroli sa predlogom mera.Na predlog Odbora za javni nadzor Ministarstvo može da preduzme sledeće mere: 1) izda nalog za otklanjanje nepravilnosti;2) izrekne javnu opomenu; 3) uslovno oduzme licencu;4) privremeno oduzme licencu. Ministarstvo rešenjem izriče mere iz stava 2. ovog člana. Protiv rešenja iz stava 3. ovog člana, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, u skladu sa zakonom.Rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana, Ministarstvo dostavlja Komori, narednog dana od dana kada ovo rešenje postane izvršno.Komora je dužna da rešenje o izricanju mere iz stava 3. ovog člana bez odlaganja upiše u Registar izrečenih mera. U postupku kontrole kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora shodno se primenjuju odredbe čl. 75, 76, 78 – 80, 82. i 83. ovog zakona. 31 Komisija treba da do kraja 2006. godine podnese izveštaj o uticaju sadašnjih nacionalnih pravila o odgovornosti za vršenje zakonske revizije na evropska tržišta kapitala i na uslove osiguranja zakonskih revizora i revizorskih društava od odgovornosti za štetu, uključujući i objektivnu analizu ograničenja finansijske odgovornosti. Komisija će, ukoliko je to potrebno, da sprovede javnu diskusiju o tome. U svetlu tog izveštaja, Komisija treba, ukoliko smatra da je potrebno, da dâ preporuke državama članicama. 0.1 18 Društvo za reviziju dužno je da se osigura od odgovornosti za štetu koju učini pravnom licu kod koga obavlja reviziju, odnosno trećem licu u slučaju povrede ugovora o reviziji, odnosno povrede pravila obavljanja revizije. Iznos najniže sume osiguranja na osnovu koje se plaća premija osiguranja za pojedinačni osigurani slučaj za svaku poslovnu godinu utvrđuje se kao veći iznos od sledećih iznosa:1) od najviše cene za usluge revizije na osnovu pojedinačnog ugovora o reviziji pomnoženo sa 15; 2) od zbira cena za usluge revizije na osnovu svih ugovora o reviziji, pomnoženo sa  2,5. Pojedinačni osigurani slučaj iz stava 2. ovog člana je šteta nastala u vezi sa pojedinačnim izveštajem o reviziji. Potpuno usklađen 32.1 Države članice treba da ustroje efikasan sistem javnog nadzora zakonskih revizora i revizorskih društava na osnovu principa definisanih u stavovima 2 do 7. 0.1.89 Odbor za javni nadzor osniva Vlada u cilju zaštite javnog interesa u radu Komore, društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Potpuno usklađen 32.2 Svi zakonski revizori i revizorska društva moraju da budu predmet javnog nadzora 0.1.89 Odbor za javni nadzor osniva Vlada u cilju zaštite javnog interesa u radu Komore, društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Potpuno usklađen Sva društva za reviziju, samostalni revizori i licencirani ovlašćeni revizori su predmet javnog nadzora koji obavlja Odbor za javni nadzor 32.3 Sistemom javnog nadzora moraju da upravljaju nepraktičari koji poseduju znanja iz oblasti relevantnih za zakonsku reviziju. Države članice mogu, međutim, da dozvole manjem broju aktivnih lica da se uključe u upravljanje sistemom javnog nadzora. Lica uključena u upravljanje sistemom javnog nadzora treba da se biraju u jednoj nezavisnoj i transparentnoj proceduri imenovanja. 0.1.94.4 i 94.5 Većina članova Odbora za javni nadzor moraju da budu nepraktičari.Jedan član Odbora za javni nadzor iz stava 2. tačka 1) ovog člana mora da bude licencirani ovlašćeni revizor sa najmanje deset godina radnog iskustva na zakonskim revizijama. Potpuno usklađen 32.4 Sistem javnog nadzora treba da ima krajnju odgovornost za nadzor:licenciranja i registracije zakonskih revizora i revizorskih društava, iusvajanja etičkih standarda, interne kontrole kvaliteta revizorskih društava i revizije, ikontinuiranog obrazovanja, kontrole kvaliteta i istražnih i disciplinskih sistema. 0.1.90 Odbor za javni nadzor obavlja nadzor nad sprovođenjem kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora.Odbor za javni nadzor u okviru nadležnosti utvrđenih ovim zakonom, obavlja nadzor nad: 1) sprovođenjem programa za polaganje, priznavanje i organizovanje ispita za zvanje ovlašćeni revizor;2) utvrđivanjem i sprovođenjem programa kontinuiranog profesionalnog  usavršavanja licenciranih ovlašćenih revizora;3) izdavanjem, produženjem i oduzimanjem licenci ovlašćenim revizorima;4) izdavanjem i oduzimanjem dozvola za obavljanje revizije društvima za reviziju i samostalnim revizorima;5) primenom MSR;6) primenom Kodeksa profesionalne etike revizora;7) sprovođenjem disciplinskih postupaka i drugih mera u cilju otklanjanja i sankcionisanja nepravilnosti;            Odbor za javni nadzor obavlja i druge poslove, u skladu sa ovim zakonom.Odbor za javni nadzor sarađuje sa Komorom, nadzornim organima država članica i sa nadzornim organima trećih zemalja. Potpuno usklađen 32.5 Sistem javnog nadzora treba da ima pravo, da kada je to potrebno, sprovodi istrage protiv zakonskih revizora i revizorskih društava i pravo da preduzima odgovarajuće mere. 0.1.91 Odbor za javni nadzor obavlja poslove iz člana 90. ovog zakona, tako što:1) daje saglasnosti i mišljenja na opšta akta Komore u skladu sa ovim zakonom, prati sprovođenje tih akata i predlaže njihovu izmenu; 2) daje mišljenje na godišnji plan provere kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora koji utvrđuje Komora;3) daje predlog za vanredne provere kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;4) razmatra godišnji izveštaj o radu Komore, koji je Komora dužna da dostavi u roku od 30 dana od usvajanja na Skupštini;5) predlaže mere za koje je ovim zakonom ovlašćen. Potpuno usklađen 32.6 Sistem javnog nadzora treba da bude transparentan. U tom cilju godišnje treba da se objavljuju programi rada i izveštaji o aktivnostima. 0.1.93.2 Odbor za javni nadzor objavljuje godišnji program rada i godišnji izveštaj o radu na internet stranici Ministarstva. Potpuno usklađen 32.7 Sistem javnog nadzora treba na odgovarajući način da se finansira. Finansiranje sistema javnog nadzora mora da bude obezbeđeno i lišeno svih neprimerenih uticaja zakonskih revizora ili revizorskih društava. 0.1.94.9 Visinu naknade za rad predsedniku i članovima Odbora za javni nadzor određuje Vlada na predlog Ministarstva. Potpuno usklađen U brojnim zemljama EU finansiranje sistema javnog nadzora vrši iz budžeta države (primer: Mađarska, Belgija, Češka). Ispunjen je uslov koji propisuje Osma direktiva u delu da finansiranje javnog nadzora mora biti nezavisno od uticaja revizora i društava za reviziju 33 Države članice treba da obezbede da regulatorno ustrojstvo sistema javnog nadzora omogući efikasnu saradnju država članica po pitanjima aktivnosti javnog nadzora na nivou Zajednice. U tom cilju države članice treba da odrede telo sa posebnom odgovornošću obezbeđenja takve saradnje. 0.1.90.4 Odbor za javni nadzor sarađuje sa Komorom, nadzornim organima država članica i sa nadzornim organima trećih zemalja. Potpuno usklađen 34.1 Regulatorni aranžmani između država članica treba da poštuju principe regulative i nadzora države članice u kojoj zakonski revizor ili revizorsko društvo imaju ovlašćenje i u kojoj je društvo koje je predmet revizije registrovano. U slučaju zakonske revizije konsolidovanih izveštaja, države članice koje zahtevaju vršenje zakonske revizije konsolidovanih izveštaja ne mogu zakonskim revizorima ili revizorskim društvima koja vrše zakonsku reviziju zavisnih društava registrovanih u drugim državama članicama da nameću dodatne zahteve u pogledu registracije, kontrole kvaliteta, standarda revizije, etike i nezavisnosti. U slučaju društva čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu druge države članice u kojoj društvo nije registrovano, država članica u kojoj se tim hartijama od vrednosti trguje ne može zakonskim revizorima ili revizorskim društvima koja vrše zakonsku reviziju godišnjih ili konsolidovanih izveštaja tog društva da nameće dodatne zahteve u pogledu registracije, kontrole kvaliteta, standarda revizije, etike i nezavisnosti. 0.1.90.5 Odbor za javni nadzor sarađuje sa Komorom, nadzornim organima država članica i sa nadzornim organima trećih zemalja. Potpuno usklađen Predlogom zakona nisu propisani dodatni zahtevi revizorskim društvima koja vrše zakonsku reviziju konsolidovanih izveštaja u drugim državama članicama u pogledu registracije, kontrole kvaliteta, etike i nezavisnosti. 35.1 Države članice treba da imenuju jednog ili više nadležnih organa koji će biti zaduženi za ispunjenje zadataka koje predviđa ova Direktiva. Države članice treba da obaveste Komisiju o tom naimenovanju. 0.1.89 Odbor za javni nadzor osniva Vlada u cilju zaštite javnog interesa u radu Komore, društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora. Potpuno usklađen 35.2 Nadležni organi treba da budu ustrojeni tako da se izbegnu sukobi interesa. 0.1.94.4 Većina članova Odbora za javni nadzor moraju da budu nepraktičari. Potpuno usklađen Na ovaj način ispunjen je uslov propisan u Osmoj direktivi EU, s obzirom da ne postoji sukob interesa između članova Odbora za javni nadzor i društava za reviziju, odnosno samostalnih revizora 36.1 Nadležni organi država članica odgovorni za licenciranje, registraciju, kontrolu kvaliteta, istragu i sankcionisanje treba međusobno da sarađuju kad god je to potrebno da bi se ispunili zahtevi ove Direktive. Nadležni organi države članice odgovorni za licenciranje, registraciju, kontrolu kvaliteta, istragu i sankcionisanje treba da pružaju pomoć nadležnim organima drugih država članica. Naročito, nadležni organi treba da razmenjuju informacije i sarađuju u istragama vezanim za sprovođenje zakonskih revizija. 0.1.96.1 i 114.2 Odbor za javni nadzor preko Ministarstva pruža pomoć, dostavlja informacije i sarađuje sa nadležnim organima država članica odgovornim za odobrenje, registraciju, proveru kvaliteta rada i nadzor revizora, odnosno revizorskih društava država članica. Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. Potpuno usklađen 36.2 Obaveza poslovne tajne treba da se primenjuje na sva lica koja rade ili su radila u službi nadležnih organa. Informacije koje predstavljaju poslovnu tajnu ne mogu da se obelodane nijednom licu ili organu osim po snazi zakona ili u skladu sa regulativom ili administrativnim postupcima države članice. 0.1.96.2 Članovi Odbora za javni nadzor dužni su da, i posle prestanka članstva, kao poverljive čuvaju sve podatke dobijene iz saradnje sa nadležnim organima iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađen 36.3 Odredbe stava 2 ne sprečavaju nadležne organe da razmenjuju poverljive informacije. Na informacije razmenjene na taj način primenjuje se obaveza poslovne tajne koja se odnosi na zaposlene ili bivše zaposlene kod nadležnih organa. 0.1.95.1 Odredbe ovog zakona u vezi sa zaštitom podataka primenjuju se na sadašnje i bivše članove Odbora za javni nadzor. Potpuno usklađen 36.4.1 Nadležni organi treba da na zahtev i bez odlaganja pruže sve informacije potrebne u svrhu koja se navodi u stavu 1. Kada je to potrebno, nadležni organi koji prime svaki takav zahtev dužni su da, bez odlaganja, preduzmu neophodne mere da bi se tražene informacije prikupile. Ukoliko nadležni organ nije u mogućnosti da bez odlaganja pruži zatražene informacije, dužan je da o razlozima za to obavesti nadležni organ koji traži informacije. Na tako dostavljene informacije primenjuje se obaveza čuvanja poslovne tajne koja se odnosi na zaposlene ili bivše zaposlene kod nadležnih organa. 0.196.3 Po prijemu zahteva nadležnih organa država članica za dostavu informacija, Odbora za javni nadzor bez odlaganja pruža sve tražene informacije. Potpuno usklađen Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. 36.4.2 (podtač. 1 do 3.) Nadležni organi mogu da odbiju da postupe po zahtevu za dostavljanjem informacija u slučaju da:prenos informacija može negativno da utiče na suverenitet, bezbednost ili javni red države čijim je nadležnim organima zahtev upućen ili može da predstavlja kršenje bezbednosnih propisa, ilije već započet sudski proces po osnovu istih dela i protiv istih zakonskih revizora i revizorskih društava pred organima države čijim je nadležnim organima zahtev upućen, ilisu nadležni organi države kojoj je zahtev upućen već doneli konačan sud o takvim licima za ista dela. 0.1.96.6 (tač 1. do 3.)114.2 Odbor za javni nadzor može da odbije zahtev za dostavu informacija:1) ako njihovo objavljivanje može nepovoljno da utiče na suverenitet, bezbednost ili javni poredak Republike Srbije;2) ako su pred organima Republike Srbije već pokrenuti sudski postupci u vezi sa istim radnjama protiv društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora;3) ako su nadležni organi Republike Srbije već doneli pravosnažnu presudu protiv lica iz tačke 2) ovog stava za iste radnje. Potpuno usklađen Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. 36.5 Ukoliko je nadležni organ uveren da se vrše ili su izvršene aktivnosti suprotne odredbama ove Direktive na teritoriji druge države članice, o tome treba da obavesti, na što određeniji način, nadležni organ druge države članice. Nadležni organ druge države članice treba da preduzme odgovarajuće mere. On zatim treba da obavesti nadležni organ koji mu je dostavio informaciju o ishodu, i u meri u kojoj je to moguće, značajnim događajima koji su se desili u međuvremenu. 0.1.97.1 i 114.2 Ako se u postupku nadzora utvrdi da društva za reviziju, samostalni revizori i licencirani ovlašćeni revizori sprovode ili su sprovodili aktivnosti suprotne odredbama ovog zakona na teritoriji druge države članice, Odbor za javni nadzor će preko Ministarstva obavestiti nadležni organ države članice. Potpuno usklađen Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. 36.6.1 Nadležni organ jedne države članice takođe može da zatraži da nadležni organ druge države članice sprovede istragu na svojoj teritoriji. 0.1.97.2 i 114.2 Ako Odbor za javni nadzor primi obaveštenje od nadležnog organa države članice da društva za reviziju, samostalni revizori i licencirani ovlašćeni revizori na teritoriji Republike Srbije sprovode ili su sprovodili aktivnosti suprotne odredbama ovog zakona, preduzeće mere u skladu sa ovim zakonom i o tome će obavestiti organ koji je dostavio obaveštenje. Potpuno usklađen Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. 36.6.2 Tokom svog trajanja, istraga treba da bude predmet opšte kontrole države članice na čijoj se teritoriji vodi. 0.1.97.2 Ako Odbor za javni nadzor primi obaveštenje od nadležnog organa države članice da društva za reviziju, samostalni revizori i licencirani ovlašćeni revizori na teritoriji Republike Srbije sprovode ili su sprovodili aktivnosti suprotne odredbama ovog zakona, preduzeće mere u skladu sa ovim zakonom i o tome će obavestiti organ koji je dostavio obaveštenje. Potpuno usklađen Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. 36.6.3 (podtač. 1 do 3.) Nadležni organi mogu da odbiju da postupe po zahtevu za pokretanjem istrage, kako je predviđeno u prvom podstavu, ili po zahtevu da se njihovom osoblju pridruži osoblje nadležnih organa druge države članice, u skladu sa drugim podstavom, kada takva istraga može negativno da utiče na suverenitet, bezbednost ili javni red države čijim je nadležnim organima zahtev upućen ili je već započet sudski proces po osnovu istih dela i protiv istih lica pred organima države čijim je nadležnim organima zahtev upućen ili su organi države kojoj je zahtev upućen već doneli svoj konačan sud o takvim licima za ista dela. 0.1.97.3 (tač. 1 do 3.) i 114.2 Ako nadležni organ države članice zahteva sprovođenje kontrole kvaliteta rada društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora u Republici Srbiji, Odbor za javni nadzor može da odbije zahtev za sprovođenje kontrole ili zahteva o učešću predstavnika nadležnog organa druge države članice u sprovođenju kontrole: 1) ako bi takva kontrola mogla nepovoljno da utiče na suverenitet, bezbednost ili javni poredak Republike Srbije;2) ako su pred organima Republike Srbije već pokrenuti sudski postupci u vezi sa istim radnjama protiv društava za reviziju, samostalnih revizora i licenciranih ovlašćenih revizora; 3) ako su nadležni organi Republike Srbije već doneli pravosnažnu presudu protiv lica iz tačke 2) ovog stava za iste radnje. Potpuno usklađen Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. 36.7 Komisija može, u skladu sa procedurom koju pominje član 49 (2), da usvoji izvršne mere kako bi omogućila saradnju nadležnih organa po pitanju procedura razmene informacija i modaliteta prekogranične istrage kako je predviđeno stavovima 2 do 4. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 37.1 Zakonskog revizora ili revizorsko društvo imenuje skupština akcionara ili članova društva koje je predmet revizije. 0.1.24.1 Skupština,odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica kod kojeg se vrši revizija, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi. Potpuno usklađen 37.2 Države članice mogu da predvide alternativne sisteme ili modalitete imenovanja zakonskog revizora ili revizorskog društva pod uslovom da takvi sistemi ili modaliteti obezbeđuju nezavisnost zakonskog revizora ili revizorskog društva od izvršnih članova administrativnog organa ili upravljačkog organa društva koje je predmet revizije. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost Skupština,odnosno organ utvrđen opštim aktom pravnog lica kod kojeg se vrši revizija, bira društvo za reviziju najkasnije do 30. septembra poslovne godine na koju se revizija odnosi. 38.1 Države članice treba da predvide da društvo koje je predmet revizije može da raskine ugovor o vršenju revizije sa zakonskim revizorom ili revizorskim društvom samo kada za to postoji odgovarajuća osnova; neslaganje mišljenja o računovodstvenom tretmanu ili revizorskim postupcima ne predstavlja odgovarajuću osnovu za raskid ugovora. 0.1.25.5 Ugovor o reviziji u toku obavljanja revizije ne može se raskinuti, sem ukoliko za to ne postoje opravdani razlozi. Potpuno usklađen 38.2 Države članice treba da predvide obavezu društva koje je predmet revizije i zakonskog revizora ili revizorskog društva da obaveste organ ili organe odgovorne za javni nadzor o prekidu revizije, bez obzira na to koja strana raskida ugovor, i da za to daju odgovarajuće obrazloženje. 0.1.25.7 Pravno lice kod kojeg se obavlja revizija i društvo za reviziju dužni su da obaveste Komoru o raskidu ugovora iz stava 5. ovog člana i obustavljanju revizije, uz detaljno obrazloženje razloga koji su doveli do raskida. Potpuno usklađen 39 Države članice mogu da izuzmu društva od javnog interesa koja nisu emitovala prenosive hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu u smislu člana 4(1) tač. 18 Direktive 2004/39/EZ, i njihove zakonske revizore ili revizorska društva od jednog ili više zahteva navedenih u ovom odeljku. Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da propiše obavezu za sva društva od javnog interesa u koja između ostalog spadaju sva pravna lica koja se smatraju javnim društvima u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala da imaju obavezu sastavljanja izveštaja o transparentnosti. 40 Države članice treba da predvide da zakonski revizori ili revizorska društva koji vrše zakonske revizije društava od javnog interesa u roku od tri meseca od završetka svake finansijske godine objave na svom vebsajtu godišnji izveštaj o transparentnosti koji treba da uključi bar sledeće:(a) opis pravne forme i vlasništva revizorskog društva;(b) opis mreže, njene pravne forme i organizacije, u slučaju kada revizorsko društvo pripada mreži;(c) opis upravljačke strukture revizorskog društva;(d) opis sistema interne kontrole kvaliteta revizorskog društva i izjavu administrativnog ili upravljačkog organa o efikasnosti njegovog funkcionisanja;(e) datum poslednje kontrole kvaliteta koju predviđa član 29;(f) spisak društava od javnog interesa kod kojih je revizorsko društvo vršilo zakonske revizije u toku prethodne godine;(g) izjavu o praksi revizorskog društva sa stanovišta očuvanja nezavisnosti kojom se takođe potvrđuje i da je sprovedena interna kontrola usklađenosti sa principima nezavisnosti;(h) izjavu o politici revizorskog društva o kontinuiranom obrazovanju zakonskih revizora koje se pominje u članu 13;(i) finansijske informacije koje ilustruju značaj revizorskog društva kao što su ukupni prihodi podeljeni na proviziju od zakonske revizije godišnjih i konsolidovanih izveštaja i proviziju od drugih revizorskih poslova, usluga poreskog savetovanja i drugih nerevizorskih poslova; (j) informacije o osnovi za plaćanje zarada partnerima.U izuzetnim okolnostima, države članice mogu da ne primenjuju zahtev naveden pod (f) u meri u kojoj je to potrebno radi ublažavanja direktne i značajne pretnje ličnoj bezbednosti bilo kog lica.2. Izveštaj o transparentnosti potpisuju zakonski revizor ili revizorsko društvo, u zavisnosti od slučaja. To može, na primer, da se uradi putem elektronskog potpisa u smislu člana 2(1) Direktive 1999/93/EZ Evropskog parlamenta i Saveta. 0.1.20 Društvo za reviziju koje obavlja reviziju društava od javnog interesa u smislu ovog zakona dužno je da u roku od tri meseca od isteka kalendarske godine objavi na svojoj internet stranici ili internet stranici Komore godišnji izveštaj o transparentnosti koji sadrži:1) opis pravne forme i strukture vlasništva društva za reviziju;2) opis mreže, kao i njeno pravno i strukturno uređenje, ako društvo za reviziju pripada mreži;3) opis upravljačke strukture društva za reviziju;4) opis internog sistema kontrole kvaliteta društva za reviziju, kao i izjavu uprave o njegovoj efikasnosti;5) datum kada je izvršena poslednja provera kvaliteta rada društva za reviziju;6) spisak društava od javnog interesa kod kojih je to društvo za reviziju tokom prethodne poslovne godine izvršilo zakonsku reviziju;7) izjavu koja se odnosi na procedure i nezavisnost rada društva za reviziju, kojom se potvrđuje da je obavljen interni pregled poštovanja zahteva nezavisnosti; 8) izjavu o politici društva za reviziju u vezi sa kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem licenciranih ovlašćenih revizora;9) finansijske informacije i podatke o ukupnom prihodu, odnosno prihodu od obavljanja zakonske revizije, ostalih revizija i prihodu od usluga poreskog savetovanja i drugih usluga koje nisu povezane sa revizijom;10) informacije o parametrima za utvrđivanje zarada ključnih revizorskih partnera o obavljenim revizijama društava od javnog interesa.Lice ovlašćeno za zastupanje društva za reviziju potpisuje izveštaj o transparentnosti. Potpuno usklađen 41.1 Društva od javnog interesa treba da imaju revizorski komitet. Države članice treba da odluče o tome da li će ovaj komitet da se sastoji od neizvršnih članova administrativnog organa i/ili članova nadzornog organa društva koje je predmet revizije i/ili članova koje imenuje generalna skupština akcionara društva koje je predmet revizije. Najmanje jedan član revizorskog komiteta treba da bude nezavisan i kompetentan za oblast računovodstva i/ili revizije.Države članice mogu da dozvole društvima od javnog interesa koja ispunjavaju kriterijume iz člana 2(1) Direktive 2003/71/EZ, da funkcije koje se dodeljuju revizorskom komitetu može da vrši i administrativni ili nadzorni organ, pod uslovom da ako je predsedavajući tog organa izvršni rukovodilac, da nije istovremeno i predsedavajući revizorskog komiteta. 0.1.43.1 i 43.20.2.411 Društva od javnog interesa dužna su da imaju Komisiju za reviziju (odbor za praćenje poslovanja).Komisija za reviziju obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva.Komisija za reviziju:1) priprema, predlaže i proverava sprovođenje računovodstvenihpolitika i politika upravljanja rizicima;2) daje predlog odboru direktora za imenovanje i razrešenje licanadležnih za obavljanje funkcije unutrašnjeg nadzora u društvu;3) vrši nadzor nad radom unutrašnjeg nadzora u društvu;4) ispituje primenu računovodstvenih standarda u pripremifinansijskih izveštaja i ocenjuje sadržinu finansijskih izveštaja;5) ispituje ispunjenost uslova za izradu konsolidovanih finansijskihizveštaja društva;6) sprovodi postupak izbora revizora društva i predlaže kandidataza revizora društva, sa mišljenjem o njegovoj stručnosti i nezavisnosti uodnosu na društvo;7) daje mišljenje o predlogu ugovora sa revizorom društva i u slučajupotrebe daje obrazloženi predlog za otkaz ugovora sa revizorom društva;8) vrši nadzor nad postupkom revizije, uključujući i određivanjeključnih pitanja koja treba da budu predmet revizije i proveru nezavisnosti iobjektivnosti revizora;9) obavlja i druge poslove iz domena revizije koje joj poveri odbordirektora.Komisija za reviziju sastavlja i odboru direktora podnosi izveštaje opitanjima iz stava 1. ovog člana najmanje jedanput godišnje, osim ako statutomili odlukom odbora direktora nije određeno da se svi ili pojedini izveštajisastavljaju i podnose u kraćim vremenskim intervalima. Potpuno usklađen 41.2 (tač. 1 do 4.) Zadaci Komisije za reviziju 0.1.43.20.2.411 Komisija za reviziju obavlja poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Potpuno usklađen Zadaci Komisije za reviziju detaljno su uređeni zakonom kojim se uređuju privredna društva, u skladu sa odredbama Osme direktive EU. 41.3 Imenovanje zakonskog revizora ili društva za reviziju u okviru društva od javnog interesa – preporuka Komisije za reviziju 0.1.43.5 Komisiju za reviziju čine najmanje tri člana koji se imenuju u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva. Potpuno usklađen 41.4 Obaveza izveštavanja zakonskog revizora ili društva za reviziju o pitanjima koja se javljaju tokom zakonske revizije 0.1.42.1 Društvo za reviziju dužno je da izveštava pravno lice kod kojeg obavlja reviziju, odnosno Komisiju za reviziju koju je pravno lice dužno da obrazuje u skladu sa članom 43. ovog zakona, o ključnim pitanjima koja proizlaze iz obavljanja revizije, a posebno, i o značajnim nedostacima interne kontrole u vezi sa procesom finansijskog izveštavanja. Potpuno usklađen 41.5 Društva od javnog interesa koja imaju organ koji vrši funkcije ekvivalentne funkcijama Komisije za reviziju ne moraju obrazovati posebnu Komisiju za reviziju 0.1.43.4 Izuzetno od stava 1. ovog člana društva od javnog interesa koja su zavisna društva, tj. članovi grupe društava koja na nivou grupe, imaju Komisiju za reviziju i koja nadležnosti iz stava 2. ovog člana obavljaju na nivou grupe, nisu dužna da je obrazuju u skladu sa ovim zakonom, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Potpuno usklađen 41.6 (tač. 1. do 4.) Države članice mogu da izuzmu društava od obaveze uspostavljanja Komisije za reviziju Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 42.1 (tač 1. do 3.) Uz odredbe članova 22 i 24, države članice treba da obezbede da zakonski revizor ili revizorsko društvo koji vrše zakonsku reviziju društva od javnog interesa:(a) godišnje u pismenoj formi potvrđuju revizorskom komitetu svoju nezavisnost u odnosu na društvo od javnog interesa koje je predmet revizije;(b) godišnje obelodanjuju revizorskom komitetu sve dodatne usluge koje su pružene društvu od javnog interesa;(c) diskutuju sa revizorskim komitetom o pretnjama nezavisnosti zakonskog revizora ili revizorskog društva i merama zaštite koje se primenjuju da bi se te pretnje ublažile, što se vidi iz priložene dokumentacije zakonskog revizora ili revizorskog društva u skladu sa članom 22(2). 0.1.42.2 Društvo za reviziju, koje obavlja reviziju kod društava od javnog interesa dužno je da jednom godišnje, u pisanom obliku, potvrdi svoju nezavisnost prema društvu čiju reviziju finansijskih izveštaja obavlja i obavesti Komisiju za reviziju iz člana 43. ovog zakona o dodatnim uslugama kod tog društva, kao i da raspravlja o mogućim pretnjama njegovoj nezavisnosti i zaštitnim mehanizmima protiv tih pretnji. Potpuno usklađen 42.2 Države članice treba da obezbede rotaciju ključnih partnera revizije koji vrše zakonsku reviziju određenog društva po isteku najviše sedam godina od datuma imenovanja, te da im se dozvoli da mogu ponovo da budu angažovani u reviziji istog društva po isteku najmanje dve godine. 0.1.40.1 Društva za reviziju dužna su da najkasnije svake sedme godine od početka obavljanja revizije finansijskih izveštaja kod istog obveznika revizije izvrše zamenu licenciranog ovlašćenog revizora, potpisnika revizorskog izveštaja, odnosno ključnog revizorskog partnera, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Potpuno usklađen 42.3 Zakonskom revizoru ili ključnom revizorskom partneru koji vrši zakonsku reviziju u ime revizorskog društva ne treba da bude dozvoljeno da preuzme bilo koju ključnu rukovodeću poziciju u društvu koje je predmet revizije pre isteka najmanje dve godine od kada je on/ona prestao da obavlja funkciju zakonskog revizora ili ključnog revizorskog partnera u tom društvu. 0.1.40.2 Licencirani ovlašćeni revizor, odnosno ključni revizorski partner može ponovo da obavlja reviziju kod istog obveznika revizije dve godine od datuma potpisivanja poslednjeg revizorskog izveštaja za tog obveznika u skladu sa uslovima iz stava 1. ovog člana. Potpuno usklađen 43 Kontrola kvaliteta koja se pominje u članu 29 mora da se vrši najmanje jednom u tri godine u slučaju zakonskih revizora ili revizorskih društava koji vrše zakonsku reviziju društava od javnog interesa. 0.1.71.1 Komora obavlja kontrolu kvaliteta rada kod društava za reviziju i samostalnih revizora najmanje jednom u šest godina, odnosno najmanje jednom u tri godine kod društva za reviziju koje obavlja reviziju društava od javnog interesa. Potpuno usklađen 44 (stav. 1 i 2) Nadležni organi države članice mogu, pod uslovom reciprociteta, da ovlaste revizora iz treće zemlje kao zakonskog revizora ukoliko je to lice pružilo dokaze da ispunjava zahteve ekvivalentne onim predviđenim odredbama članova 4 i 6 do 13.Nadležni organi države članice treba, pre davanja ovlašćenja revizoru iz treće zemlje koji ispunjava zahteve stava 1, da primene odredbe člana 14. 0.1.6.4 i 6.5 Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Potpuno usklađen 45.1 – 45.5 Nadležni organi države članice treba da izvrše registraciju, u skladu sa odredbama članova 15 do 17, svih zakonskih revizora i revizorskih društava iz trećih zemalja koji sastavljaju revizorske izveštaje o:(a) godišnjim ili konsolidovanim izveštajima društava registrovanih van Zajednice čijim se prenosivim hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu odnosne države članice u smislu člana 4(1), tač. 18 Direktive 2004/39/EZ, osim ukoliko društvo emituje isključivo dužničke hartije od vrednosti kojima se trguje na regulisanom tržištu države članice u smislu člana 2(1)b Direktive 2004/109/EZ (Transparency) čija je jedinična denominacija najmanje 50.000 evra ili, u slučaju da su dužničke hartije od vrednosti izražene u drugoj valuti, vrednosti ekvivalentnoj sumi od najmanje 50.000 evra na dan emisije;(b) Briše se.Primenjuju se članovi 18 i 19.Države članice treba da podvrgnu revizore i revizorska društva iz trećih zemalja svojim sistemima nadzora, kontrole kvaliteta, istraga i sankcionisanja. Države članice mogu da izuzmu registrovane revizore i revizorska društva iz trećih zemalja od obaveze kontrole kvaliteta u okviru svog sistema kontrole kvaliteta ukoliko je u prethodne tri godine revizor ili revizorsko društvo iz treće zemlje već bilo podvrgnuto sistemu kontrole kvaliteta druge države članice ili treće zemlje koji je procenjen kao ekvivalentan u skladu sa članom 46. Ne zadirući u odredbe člana 46, revizorski izveštaji o godišnjim ili konsolidovanim izveštajima pomenuti u stavu 1 koje sastavlja revizor ili revizorsko društvo treće zemlje koje nije registrovano u državi članici nemaju pravno dejstvo u toj državi članici.Države članice mogu da registruju revizorska društva iz treće zemlje samo ukoliko: (a) ispunjavaju zahteve ekvivalentne onima iz člana 3(3);(b) većina članova administrativnog ili upravljačkog organa revizorskog društva treće zemlje ispunjava zahteve ekvivalentne onima iz članova 4 do 10;(c) revizor treće zemlje koji vrši reviziju u ime revizorskog društva treće zemlje ispunjava zahteve ekvivalentne onima iz članova 4 do 10;(d) se revizije godišnjih i konsolidovanih izveštaja pomenute u stavu 1 vrše u skladu sa Međunarodnim standardima revizije pomenutim u članu 26, kao i sa zahtevima utvrđenim u članovima 22, 24 i 25 ili ekvivalentnim standardima i zahtevima;(e) na svom vebsajtu objavljuju godišnji izveštaj o transparentnosti koji sadrži informacije koje pominje član 38 ili ispunjavaju ekvivalentne zahteve za obelodanjivanjem. 0.1.4 Reviziju može da obavlja:1) društvo za reviziju iz člana 2. tačka 3) ovog zakona koje ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom zaposlenog najmanje jednog licenciranog ovlašćenog revizora i ispunjava druge uslove utvrđene ovim zakonom; 2) revizorsko društvo države članice koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom; 3) revizorsko društvo treće zemlje koje je za obavljanje revizije dobilo dozvolu u skladu sa ovim zakonom;4) samostalni revizor iz člana 2. tačka 8) ovog zakona; 5) revizor države članice koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji;6) revizor treće zemlje koji ima važeću licencu i dozvolu za obavljanje revizije, koje su izdate od nadležnog organa u Republici Srbiji, a koji je registrovan kao preduzetnik u Republici Srbiji. Potpuno usklađen Komora, u skladu sa zakonom, vodi registar društava za reviziju i samostalnih revizora u kojem se nalaze i društva za reviziju država članica i trećih zemalja, koja moraju ispunjavati uslove za dobijanje dozvole, odnosno licence propisane ovim zakonom. 45.6 Procena ekvivalentnosti stava 5.tač. 4 ovog člana od strane Komisije i država članica Potpuno usklađen Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost 46 Države članice mogu da ne primenjuju ili da koriguju zahteve člana 45(1) i (3) na osnovu reciprociteta, samo ukoliko su revizori ili revizorska društva trećih zemalja predmet sistema javnog nadzora, kontrole kvaliteta, istraga i sankcionisanja treće zemlje koji ispunjavaju uslove ekvivalentne onim navedenim u članovima 29, 30 i 31.2. U cilju jedinstvene primene stava 1, ekvivalentnost koju pominje ovaj stav procenjuje Komisija u saradnji sa državama članicama i o tome donosi odluku u skladu sa procedurom iz člana 49(2). Države članice mogu same da procenjuju ekvivalentnost pomenutu u stavu 1 dok Komisija ne donese svoju odluku. Ukoliko Komisija odluči da zahtev ekvivalentnosti pomenut u stavu 1 nije zadovoljen, ona može da dozvoli odnosnim revizorskim društvima da nastave sa svojim revizorskim aktivnostima u skladu sa relevantnim zahtevima države članice tokom odgovarajućeg prelaznog perioda.Države članice treba Komisiju da obaveste o:(a) svojoj proceni ekvivalentnosti koju pominje stav 2, i(b) glavnim elementima radnog dogovora sa sistemima javnog nadzora, kontrole kvaliteta, istraga i sankcija trećih zemalja, na osnovu stava 1. Potpuno usklađen Odredba je izborna i daje mogućnost da se ne primenjuju ili koriguju zahtevi iz člana 45. tač. 1 i 3 Direktive, ukoliko su revizori ili revizorska društva trećih zemalja predmet sistema javnog nadzora, kontrole kvaliteta, istraga i sankcionisanja U skladu sa zakonom, Komora uključuje revizore i revizorska društva trećih zemalja, koji su u skladu sa ovim zakonom stekli licencu ili dozvolu u svoj sistem nadzora, odnosno kontrole kvaliteta i u svoj sistem izricanja mera i nadzora 47.1 – 47.5 Države članice mogu da dozvole transfer revizorskih radnih papira ili drugih dokumenata koje poseduju zakonski revizori ili revizorska društva nadležnim organima trećih zemalja, pod uslovom da: (a) se ovi revizorski radni papiri i drugi dokumenti odnose na revizije društava koja su emitovala hartije od vrednosti u toj trećoj zemlji ili koja su deo grupe povezanih društava koja ima obavezu pripremanja konsolidovanih izveštaja u toj trećoj zemlji;(b) se transfer odvija u smeru od domaćih nadležnih organa ka nadležnim organima te treće zemlje na njihov zahtev;(c) nadležni organi odnosne treće zemlje ispunjavaju zahteve koji su proglašeni adekvatnim u skladu sa stavom 3;(d) postoje radni dogovori (sporazumi o saradnji) na osnovu reciprociteta između odnosnih nadležnih organa; i da(da)se transfer ličnih podataka prema trećoj zemlji odvija u skladu sa Odeljkom IV Direktive 95/46/EZ.Radni dogovori pomenuti u stavu 1(d) treba da obezbede da: (a) nadležni organi daju obrazloženje svog zahteva za revizorskim radnim papirima i drugim dokumentima;(b) zaposleni ili bivši zaposleni nadležnih organa treće zemlje koji primaju informacije podležu obavezama čuvanja poslovne tajne;(c) nadležni organi treće zemlje mogu da koriste revizorske radne papire i druge dokumente samo za izvršavanje dužnosti u okviru svojih nadležnosti javnog nadzora, kontrole kvaliteta i istraga koje zadovoljavaju zahteve ekvivalentne onim navedenim u članovima 29, 30 i 31;(d) zahtev nadležnog organa treće zemlje za revizorskim radnim papirima i drugim dokumentima koji su u posedu zakonskog revizora ili revizorskog društva može da bude odbijen u slučaju kada bi se davanje takvih radnih papira ili dokumenata negativno odrazilo na suverenitet, bezbednost ili javni red u Zajednici ili odnosnoj državi članici, ili je već započet sudski proces po osnovu istih dela i protiv istih lica pred nadležnim organima odnosne države članice. O adekvatnosti koju pominje stav 1(c) odlučuje Komisija u skladu sa procedurom iz člana 49(2) kako bi se u tom pogledu omogućila saradnja između nadležnih organa. Ocena adekvatnosti vrši se u saradnji sa državama članicama i zasniva na zahtevima postavljenim u članu 34 ili na suštinski ekvivalentnim funkcionalnim rezultatima. Države članice treba da preduzmu potrebne mere kako bi se uskladile sa odlukom Komisije.U izuzetnim slučajevima i odstupanjem od stava 1, države članice mogu zakonskim revizorima i revizorskim društvima kojima su izdali ovlašćenja da dozvole da izvrše transfer revizorskih radnih papira i drugih dokumenata direktno nadležnim organima treće zemlje pod uslovom: (a) da su istragu započeli nadležni organi u toj trećoj zemlji;(b) da transfer nije u suprotnosti sa obavezama koje zakonski revizori i revizorska društva imaju kada je u pitanju transfer revizorskih radnih papira i drugih dokumenata nadležnom organu u svojoj zemlji;(c) da postoje radni dogovori sa nadležnim organima treće zemlje koji dozvoljavaju nadležnim organima države članice recipročan, direktan pristup revizorskim radnim papirima i drugim dokumentima revizorskih društava;(d) da nadležni organ treće zemlje koji podnosi zahtev unapred obavesti nadležni organ zemlje zakonskog revizora ili revizorskog društva o svakom direktnom zahtevu za informacijama navodeći i razloge s tim u vezi;(e) da se poštuju uslovi navedeni u stavu 2.Komisija može, u skladu sa procedurom iz člana 49(2), da specificira izuzetne slučajeve koje pominje stav 4 kako bi se u tom pogledu pomogla saradnja između nadležnih organa i obezbedila jedinstvena primena pomenutog stava 0.1.98.1 – 98.4 Odbor za javni nadzor može da dozvoli da se radna dokumentacija ili drugi dokumenti koju poseduju licencirani ovlašćeni revizori, samostalni revizori i društva za reviziju dostave nadležnim organima treće zemlje pod uslovom:1) da se radna dokumentacija ili drugi dokumenti odnose na revizije finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja društava koja su izdala hartije od vrednosti u trećoj zemlji ili koja čine deo grupe koja sačinjava konsolidovane finansijske izveštaje;2) da se prenošenje radne dokumentacije odvija preko Odbora za javni nadzor prema nadležnim organima treće zemlje samo na zahtev nadležnog organa treće zemlje;3) da su ispunjeni uslovi iz stava 2. ovog člana;4) da postoji zaključen sporazum o saradnji Odbora za nadzor sa nadležnim organom treće zemlje;5) da se prenos ličnih podataka u treću zemlju vrši u skladu sa odredbama člana 96. ovog zakona i propisa o zaštiti podataka o ličnosti.6) da nadležni organi treće zemlje ispunjavaju uslove koje propisuje Evropska komisija radi unapređenja saradnje između nadležnih organa;Sporazum iz stava 1. tačka 4) ovog člana obavezno sadrži:1) obrazloženje zahteva za dostavu radne dokumentacije i drugih dokumenata;2) odredbe o obavezi zaštite poverljivih podataka od strane lica koja su zaposlena ili su bila zaposlena u nadležnim organima treće zemlje;3) odredbe o obavezi korišćenja radne dokumentacije i drugih dokumenata od strane nadležnih organa treće zemlje samo radi sprovođenja nadzora i provere kvalitete rada saglasno čl. 13 – 15, čl. 63 – 68. i čl. 71 – 88. ovog zakona.Odbor za javni nadzor može da odbije zahtev nadležnog organa treće zemlje:1) ako bi dostava radne dokumentacije, odnosno dokumenata nepovoljno uticala na suverenitet, bezbednost ili pravni poredak Republike Srbije;2) ako su pred nadležnim organima Republike Srbije već pokrenuti sudski postupci vezani za sprovođenje javnog nadzora i kontrolu kvaliteta rada licenciranih ovlašćenih revizora, samostalnih revizora i društava za reviziju;3) ako su nadležni organi Republike Srbije već doneli pravosnažnu presudu u sudskim postupcima vezanim za sprovođenje javnog nadzora i kontrolu kvaliteta rada. Izuzetno od stava 1. ovog člana, Odbor za javni nadzor može da dozvoli licenciranim ovlašćenim revizorima, samostalnim revizorima i društvima za reviziju, da radnu dokumentaciju i druge dokumente direktno dostavljaju nadležnim organima treće zemlje, uz uslov:1) da se dokumentacija koristi u svrhu pokretanja postupaka od strane nadležnih organa u trećoj zemlji;2) da dostavljanje dokumentacije nije u suprotnosti sa obavezama kojih su licencirani ovlašćeni revizori, samostalni revizori i društva za reviziju dužni da se pridržavaju;3) da postoji sporazum o saradnji sa nadležnim organima treće zemlje koji nadležnim telima Republike Srbije omogućavaju direktan pristup radnoj dokumentaciji i drugim dokumentima; 4) da nadležni organ treće zemlje koji upućuje zahtev unapred izveštava Odbor za javni nadzor o svakom direktnom zahtevu za dostavu radne dokumentacije, odnosno dokumenata, sa navođenjem razloga;5) poštovanja uslova navedenih u stavu 2. ovog člana. Potpuno usklađen 47.6 Države članice treba da obaveste Komisiju o radnim dogovorima pomenutim u st. 1 do 4 0.1.98.5 i 114.2 Odbor za javni nadzor obaveštava Evropsku komisiju o saradnji iz st. 1. i 4. ovog člana.Odredbe čl. 96. i 97, kao i člana 98. stav 5. ovog zakona, primenjuju se od dana prijema Republike Srbije u Evropsku uniju. Potpuno usklađen 48 Prelazne i završne odredbe Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 49 Izmena Direktive 78/660/EEZ i Direktive 83/349/EEZ Neprenosivo Izmene se odnose na druge Direktive EU 50 Ukidanje Direktive 84/253/EEZ Neprenosivo Izmene se odnose na druge Direktive EU 51 Prelazne odredbe Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 52 Minimum harmonizacije Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 53 Transpozicija Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 54 Stupanje na snagu Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena 55 Primaoci – ova Direktiva se odnosi na države članice. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Direktiva EU usvojena

Ostavite komentar