Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda

Naziv propisa Evropske unije : Direktiva Savtea 87/357 od 25. juna 1987 o približavanju zakona država članica koji se odnose na, izgledom obmanjujuće proizvode, koji na taj način ugrožavaju zdravlje i sigurnost potrošača (Direktiva o opasnim imaticajima) (Text with EEA relevance)Council Directive 87/357/EEC of 25 June 1987 on the approximation of the laws of the Member States concerning products which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers (Dangerous imitations Directive)(OJ L 192, 11.7.1987, p. 49) 2. „CELEX” oznaka EU propisa 31987L0357 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada Obrađivač: Ministasrtvo trgovine, turizma i telekomunikacija 4. Datum izrade tabele: 04.11.2016. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o opštoj bezbednosti proizvoda( 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1. 1. | This Directive applies to the products, defined in paragraph 2 below, which, appearing to be other than they are, endanger the health or safety of consumers |1.2. | OVIM ZAKONOM UREĐUJE SE I ZABRANA PROIZVODNjE, UVOZA, IZVOZA I PROMETA OBMANjUJUĆIH PROIZVODA, KOJI SVOJIM OBMANjUJUĆIM IZGLEDOM, UGROŽAVAJU ZDRAVLjE I BEZBEDNOST POTROŠAČA. |PU | | | |1.2. | The products referred to in paragraph 1 above are those which, although not foodstuffs, possess a form, odour, colour, appearance, packaging, labelling, volume or size, such that it is likely that consumers, especially children, will confuse them with foodstuffs and in consequence place them in their mouths, or suck or ingest them, which might be dangerous and cause, for example, suffocation, poisoning, or the perforation or obstruction of the digestive tract

|4.5) |5) obmanjujući proizvod jeste opasan proizvod koji svojim izgledom, oblikom, veličinom, bojom, mirisom, pakovanjem, odnosno ambalažom, oznakom, količinom ili na drugi način podseća na prehrambeni proizvod, a nije prehrambeni proizvod, tako da postoji znatna verovatnoća da ga potrošači, naročito deca, upotrebe kao prehrambeni proizvod što bi moglo da predstavlja opasnost po njihovo zdravlje ili život; 5) OBMANjUJUĆI PROIZVOD JESTE PROIZVOD KOJI, IAKO NIJE PREHRAMBENI PROIZVOD, POSEDUJE OBLIK, MIRIS, BOJU, IZGLED, PAKOVANjE, OBELEŽAVANjE, OBIM ILI VELIČINU PREHRAMBENOG PROIZVODA, TAKO DA JE VEROVATNO DA ĆE GA POTROŠAČI, POSEBNO DECA POMEŠATI SA PREHRAMBENIM PROIZVODOM I S TOGA STAVITI U USTA ILI SISATI ILI PROGUTATI, ŠTO MOŽE BITI OPASNO I IZAZVATI, NA PRIMER, GUŠENjE, TROVANjE ILI PERFORACIJU ILI OPSTRUKCIJU DIGESTIVNOG TRAKTA.

|PU | | | |2. |Member States shall take all the measures necessary to prohibit the marketing, import and either manufacture or export of the products referred to in this Directive |1.2.

6.

18.1.(7) | 1.2. OVIM ZAKONOM UREĐUJE SE I ZABRANA PROIZVODNjE, UVOZA, IZVOZA I PROMETA OBMANjUJUĆIH PROIZVODA, KOJI SVOJIM OBMANjUJUĆIM IZGLEDOM, UGROŽAVAJU ZDRAVLjE I BEZBEDNOST POTROŠAČA.

6.Zabranjeno je proizvoditi, uvoziti, izvoziti ili stavljati na tržište obmanjujuće proizvode.

18.1. Nadležni inspektor je ovlašćen da u kontroli bezbednosti proizvoda, pored mera za čije je preduzimanje ovlašćen drugim propisima, preduzme i druge mere:

7) za svaki obmanjujući proizvod da zabrani proizvodnju, uvoz, izvoz ili stavljanje na tržište I PRODAJU, ODNOSNO POVUČE ILI ZAHTEVA NjEGOVO POVLAČENjE SA TRŽIŠTA. |PU | | | |3 |Member States shall in particular ensure that checks are carried out on products on the market to ascertain that no product falling within the scope of this Directive is being marketed and shall take all necessary measures to ensure that their competent authorities withdraw or cause to be withdrawn from their markets any product covered by this Directive |17.

18.1.7)

| Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona u delu kojim se uređuju obmanjujući proizvodi, vrši ministarstvo nadležno za poslove zdravlja preko nadležnih inspektora SANITARNI INSPEKTOR.

Nadležni carinski organ neće dozvoliti uvoz proizvoda, odnosno serije proizvoda (partije, šarže, lota i sl.) koje ne prati propisana dokumentacija o usaglašenosti sa zahtevima za bezbednost proizvoda, odnosno koji nisu označeni propisanom oznakom usaglašenosti sa zahtevima za bezbednost proizvoda.

Ako nadležni carinski organ utvrdi da, i bez obzira na postojanje dokumentacije i oznaka iz stava 4. STAV 5. ovog člana, proizvod izaziva opravdanu sumnju u pogledu postojanja ozbiljnog rizika po zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika, dužan je da o tome hitno obavesti nadležni inspekcijski organ.

Obaveštenje iz stava 5. STAVA 6. ovog člana sadrži, naročito podatke koji omogućavaju identifikaciju proizvoda, odnosno serije proizvoda (partije, šarže, lota i sl.), proizvođača, uvoznika, krajnjeg korisnika uvoza, opis rizika za koji postoji sumnja i raspoložive informacije potrebne za praćenje proizvoda.

Nadležni carinski organ privremeno će prekinuti carinski postupak uvoza ili izvoza i puštanje proizvoda za koji posumnja da je obmanjujući, o čemu će hitno obavestiti nadležnog SANITARNOG inspektora koji je dužan da u roku od 24 časa od dobijanja obaveštenja izvrši inspekcijski nadzor i utvrdi da li je proizvod obmanjujući.

Nadležni carinski organ neće dozvoliti uvoz ili izvoz proizvoda, u smislu člana 6. ovog zakona, za koji je nadležni SANITARNI inspektor utvrdio da je obmanjujući i za koji je izrekao meru zabrane uvoza ili izvoza.

Ako nadležni inspektor u roku iz stava 7. SANITARNI INSPEKTOR U ROKU IZ STAVA 8. ovog člana ne utvrdi da se radi o obmanjujućem proizvodu, nadležni carinski organ nastavlja carinski postupak uvoza ili izvoza i puštanje proizvoda.

NADLEŽNA MINISTARSTVA OBEZBEĐUJU DA PROIZVOĐAČI I DISTRIBUTERI ISPUNjAVAJU SVOJE OBAVEZE U SKLADU SA OVIM ZAKONOM NA TAKAV NAČIN DA PROIZVODI KOJE STAVLjAJU NA TRŽIŠTE BUDU BEZBEDNI.

Nadležni inspektor je ovlašćen da u kontroli bezbednosti proizvoda, pored mera za čije je preduzimanje ovlašćen drugim propisima, preduzme i druge mere:

7) za svaki obmanjujući proizvod da zabrani proizvodnju, uvoz, izvoz ili stavljanje na tržište I PRODAJU, ODNOSNO POVUČE ILI ZAHTEVA NjEGOVO POVLAČENjE SA TRŽIŠTA.

|PU | | | |4 |1. If a Member State takes a specific measure pursuant to Articles 2 and 3, it shall inform the Commission thereof. It shall give a description of the product and the grounds for its decision.

Where details of the product are already required under Decision 84/1333/EEC, no further notification is required under this Directive.

The Committee shall forward the details to the other Member States at the earliest opportunity.

|14-15

|14. Nadležni organ koristi sistem brze razmene informacija u vezi sa ozbiljnim rizikom, kao i sa drugim rizicima koje opasan proizvod predstavlja po zdravlje i bezbednost potrošača i drugih korisnika, a naročito kad:

1) naloži meru povlačenja ili opozivanja proizvoda koji predstavlja ozbiljan rizik;

2) preduzima ili preporučuje, odnosno koordinira ili organizuje preduzimanje odgovarajućih aktivnosti i mera proizvođaču ili distributeru, u vezi sa rizikom;

3) je upoznat sa namerom proizvođača i distributera za sprovođenje njihovih DA PROIZVOĐAČI I DISTRIBUTERI PREDUZIMAJU aktivnosti sa ciljem otklanjanja, odnosno smanjenja rizika na prihvatljiv nivo koji predstavlja proizvod stavljen na tržište.

Vlada će, na predlog ministarstva nadležnog za poslove trgovine bliže propisati način uspostavljanja i rada sistema brze razmene informacija i odrediti organ nadležan za objedinjavanje i distribuciju informacija iz stava 1. ovog člana.

ORGAN IZ STAVA 2. OVOG ČLANA ODREĐEN ZA OBJEDINjAVANjE I DISTRIBUCIJU INFORMACIJA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, OBAVESTIĆE EVROPSKU KOMISIJU O PREDUZETIM MERAMA KOJIMA SE OGRANIČAVA STAVLjANjE PROIZVODA NA TRŽIŠTE ILI ZAHTEVA NjIHOVO POVLAŠENjE ILI OPOZIV PROIZVODA KAO ŠTO SU PROIZVODI IZ ČLANA 18. STAV 1. TAČ. 2)-7) OVOG ZAKONA, U MERI U KOJOJ NE POSTOJI OBAVEZA OBAVEŠTAVANjA U SMISLU ČLANA 15. OVOG ZAKONA.

AKO ORGAN IZ STAVA 2. OVOG ČLANA SMATRA DA POSLEDICE RIZIKA KOJE PREDSTAVLjA PROIZVOD STAVLjEN NA TRŽIŠTE REPUBLIKE SRBIJE, NE PRELAZE ILI NE MOGU PREĆI NjENU TERITORIJU, OBAVESTIĆE EVROPSKU KOMISIJU O PREDUZETIM MERAMA OD INTERESA ZA DRUGE DRŽAVE ČLANICE EVROPSKE UNIJE, A NAROČITO AKO SU MERE PREDUZETE RADI SPREČAVANjA, OTKLANjANjA ILI SMANjENjA NOVOG RIZIKA KOJI DO TADA NIJE BIO PRIJAVLjEN EVROPSKOJ KOMISIJI.

15. Organ nadležan za objedinjavanje i distribuciju informacija iz člana 14. stav 2. ovog zakona dužan je da informiše Komisiju EZ putem sistema RAPEX o ozbiljnom riziku koji opasan proizvod predstavlja i preduzetim merama, navodeći razloge za njihovo preduzimanje, izmene ili ukidanje.

Ako organ iz stava 1. ovog člana smatra da posledice rizika koji predstavlja proizvod stavljen na tržište Republike Srbije ne prelaze ili ne mogu preći njenu teritoriju, dužan je da informiše Komisiju EZ o preduzetim merama od interesa za druge države, a naročito ako su one preduzete radi sprečavanja, otklanjanja ili smanjenja novog rizika koji do tada nije bio prijavljen Komisiji EZ.

ORGAN IZ ČLANA 14. STAV 2. NADLEŽAN ZA OBJEDINjAVANjE I DISTRIBUCIJU INFORMACIJA, ODMAH ĆE OBAVESTITI EVROPSKU KOMISIJU PREKO RAPEX-A, AKO JE ODLUČENO, PREPORUČENO ILI DOGOVORNO SA PROIZVOĐAČIMA I DISTRIBUTERIMA, BILO POD OBAVEZOM KOJU ZAHTEVA NADLEŽNI ORGAN ILI NA DOBROVOLjNOJ OSNOVI, O MERAMA ILI POSLEDICAMA U CILjU SPREČAVANjA, ORGANIČENjA ILI UVOĐENjA POSEBNIH USLOVA O MOGUĆEM STAVLjANjU NA TRŽIŠTE ILI KORIŠĆENjU PROIZVODA IZ RAZLOGA OZBILjNOG RIZIKA, I BEZ ODLAGANjA ĆE INFORMISATI EVROPSKU KOMISIJU O IZMENI ILI UKIDANjU SVAKE TAKVE MERE.

AKO ORGAN IZ PRETHODNOG STAVA OVOG ČLANA SMATRA DA RIZIK NE PRELAZI ILI NE MOŽE PREĆI TERITORIJU REPUBLIKE SRBIJE SLEDIĆE POSTUPAK IZ ČALANA 14. OVOG ZAKONA, UZIMAJUĆI U OBZIR RELEVANTNE KRITERIJUME KOJI SU PREDVIĐENI PROCEDURAMA I SMERNICAMA ZA PRIMENU RAPEX-A U POGLEDU FORME I SADRŽINE OBAVEŠTENjA EVROPSKOJ KOMISIJI.

29.2. Odredba člana 15. ovog zakona primenjuje se od dana pristupanja Republike Srbije sistemu RAPEX, a odredba člana 16. ovog zakona primenjuje se od dana pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji.

|PU | |

Delimično odložena primena do pristupanja EU, odnosno RAPEX-u | |4.2 |The Committee set up by Decision 84/133/EEC may be requested by the Commission or a Member State to enter into an exchange of views on questions relating to the application of this Directive. | | |NP | | | |5 |Two years after the date referred to in Article 6, on the basis of a Commission report on experience gained, accompanied by appropriate proposals, the Council shall take a decision on a possible adjustment to this Directive, in particular with a view to extending its scope to cover dangerous imitations other than imitations of foodstuffs and any review of the procedures laid down in Article 4 | | |NP | | | |6. |1. Member States shall take the Measures necessary to comply with this Directive not later than 26 June 1989.They shall forthwith inform the Commission thereof.

2. Member States shall communicate to the Commission the texts of provision of national law which they adopt in the field governed by this Directive.

| | |NP | | | |7. |This Directive is addressed to the Member States | | |NP | | | |

Ostavite komentar