Predlog zakona o transportu opasne robe

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva 2008/68/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 24. septembar 2008. godine o kopnenom transportu opasne robe (L 260, 24/09/2008)Directive 2008/68/EC of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport of dangerous goods (Official Journal L 260, 24/09/2008) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32008L006832009D0240 32010D0187 32010L0061 32011D0026 32012D0188 32012L0045 32013D0218 32014L0103 32015D0217 32015D0974 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: 4. Datum izrade tabele: Ovlašćeni predlagač propisa – Vlada Obrađivač – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture 10.12.2015. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: Predlog zakona o transportu opasne robeDraft Law on Transport of Dangerous Goods 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |1.1 |Područje primene |2.1 |Ovaj zakon primenjuje se na unutrašnji i međunarodni prevoz opasne robe u drumskom, železničkom, vodnom i vazdušnom saobraćaju koji se obavlja na teritoriji Republike Srbije. |PU | | | |1.2-1.5 |Područje primene

| | |NP |Član 1. st. 2. i 3. Direktive su neprimenjive na Republiku Srbiju koja ima železnički sistem i unutrašnje vodne puteve.

U odnosu na član 1. st. 4. i 5. Republika Srbija se opredelila da ne propisuje posebne bezbednosne zahteve, odnosno da uredi ili zabrani prevoz opasne robe unutar svoje teritorije isključivo zbog razloga koji nisu povezani sa bezbednošću tokom prevoza | | |2. |Definicije |4.1

3.1.2)

3.1.4)

3.1.9)

|Definicije ADR/RID/ADN

Pojam broda

Pojam vozila

Pojam železničkih kola |PU | | | |3. |Opšte odredbe |5. |Opasna roba može da se primi na prevoz, pod uslovom da je njen prevoz dozvoljen u skladu sa ADR/RID/ADN, ovim zakonom i podzakonskim aktima koji su doneti na osnovu ovog zakona. |PU | | | |4. |Odobravanje prevoza opasne robe između države članice i treće zemlje | | |NP |Republika Srbija nije država članica EU | | |5.1 |Ograničenja radi bezbednosti prevoza | | |NU |Republika Srbija se nije opredelila da, iz razloga bezbednosti, primenjuje strožije odredbe za nacionalni prevoz opasne robe vozilima, vagonima i plovilima koji su registrovani ili se koriste unutar teritorije RS | | |5.2 |Ograničenja radi bezbednosti prevoza | | |NP |Odredbe su proceduralnog karaktera | | |6.1 |Upotreba drugih jezika osim onih koji se koriste u ADR/RID/ADN | | |NU |Republika Srbija nije predvidela upotrebu drugih jezika osim onih koji se koriste u ADR/RID/ADN | | |6.2-6.5 |Odstupanja od primene ADR/RID/ADN |6.2

6.6

6.7

6.12

|Odstupanja iz stava 1. odobravaju se ako se radi o:

prevozu manjih količina određene opasne robe na teritoriji Republike Srbije, osim robe koja ima srednju ili visoku radioaktivnosti, pod uslovom da zahtevi za takav prevoz nisu strožiji od uslova propisanih u ADR/RID/ADN;

prevozu opasne robe na teritoriji Republike Srbije, i to lokalnom (unutrašnjem) prevozu na kratkoj udaljenosti;

prevozu železnicom na posebno određenom prevoznom putu na teritoriji Republike Srbije, koji je deo utvrđenog industrijskog postupka i nad kojim se vrši kontrola u skladu sa posebnim uslovima koje utvrđuje ministarstvo u rešenju kojim se izdaje posebna dozvola o primeni odstupanja;

Odstupanja se odobravaju bez diskriminacije, na period od najduže šest godina od dana izdavanja rešenja iz stava 5. ovog člana, osim ako u rešenju nije posebno naznačeno da se odstupanje odobrava na period kraći od šest godina.

Izuzetno od stava 6. ovog člana, ako su ispunjeni zahtevi bezbednosti odstupanje se može odobriti i za pojedinačni prevoz opasne robe na teritoriji Republike Srbije, pod uslovom da je takav prevoz jasno određen i vremenski ograničen, kao i da je podnet stručni elaborat o merama bezbednosti u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana.

Odstupanja iz stava 1. ovog člana, kao i produženje važenja rešenja kojim se odobrava odstupanje, odobriće se u skladu sa postupkom koji je uređen propisom Evropske unije kojim se uređuje prevoz opasne robe. |PU | | | |7.1 |Prelazne odredbe |76.1-76.2 |Cisterne i vozila koji su izrađeni pre 1. januara 1997. godine, a koji nisu u skladu sa ovim zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa domaćim propisima koji su bili na snazi do 31. decembra 1996. godine, mogu da se upotrebljavaju u unutrašnjem prevozu na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da se takve cisterne i vozila održavaju u skladu sa propisanim bezbednosnim zahtevima.

Cisterne i vozila izrađeni 1. januara 1997. godine ili nakon tog datuma, koji nisu u skladu sa ovim zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa zahtevima iz Direktive 94/55/EZ koji su bili na snazi na datum njihove izrade, mogu i dalje da se koriste za unutrašnji prevoz na teritoriji Republike Srbije. |DU |Republika Srbija se opredelila da na svojoj teritoriji primeni samo odredbe iz Priloga I. odeljka I.2. koje se odnose na vozila i cisterne. | | |7.2 |Prelazne odredbe | | |NU |Republika Srbija se nije opredelila da odloži primenu ADN-a | | |8. |Regulatorni postupak za donošenje izmena potrebnih za prilagođavanje Priloga Direktive naučnom i tehničkom napretku, posebno kako bi se uzele u obzir izmene ADR-a, RID-a i ADN-a | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |9. |Odbor za prevoz opasne robe | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |10. |Usaglašavanje zakonodavstava država članica sa Direktivom | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |11. |Izmene drugih propisa EU | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |12. |Stavljanje van snage drugih propisa EU | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |13. |Stupanje na snagu | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |14. |Adresati | | |NP |Odredba je proceduralnog karaktera | | |A.1 |Propisivanje obavezne primene ADR-a, dodatnih prelaznih odredbi i nacionalna odstupanja |4.1.1)

76.1-76.2 |Prevoz opasne robe na teritoriji Republike Srbije obavlja se u skladu sa odredbama sledećih potvrđenih međunarodnih ugovora:

1) Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasne robe (ADR) od 30. septembra 1957. godine („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori”, br. 59/72, 8/77, „Službeni glasnik RS-Međunarodni ugovori”, br. 2/10 i 14/13) (u daljem tekstu: ADR), sa naknadnim izmenama i dopunama

Cisterne i vozila koji su izrađeni pre 1. januara 1997. godine, a koji nisu u skladu sa ovim zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa domaćim propisima koji su bili na snazi do 31. decembra 1996. godine, mogu da se upotrebljavaju u unutrašnjem prevozu na teritoriji Republike Srbije pod uslovom da se takve cisterne i vozila održavaju u skladu sa propisanim bezbednosnim zahtevima.

Cisterne i vozila izrađeni 1. januara 1997. godine ili nakon tog datuma, koji nisu u skladu sa ovim zakonom, ali su bili izrađeni u skladu sa zahtevima iz Direktive 94/55/EZ koji su bili na snazi na datum njihove izrade, mogu i dalje da se koriste za unutrašnji prevoz na teritoriji Republike Srbije. |DU |Republika Srbija se nije opredelila za primenu drugih prelaznih odredaba, dok će nacionalna odstupanja biti dozvoljena omogućena nakon stupanja na snagu zakona, po postupku koji je propisan zakonom. | | |A.2 |Propisivanje obavezne primene RID-a, dodatnih prelaznih odredbi i nacionalna odstupanja |4.1.2) |Prevoz opasne robe na teritoriji Republike Srbije obavlja se u skladu sa odredbama sledećih potvrđenih međunarodnih ugovora:

2) Konvencija o međunarodnim železničkim prevozima (COTIF) od 9. maja 1980. godine, Dodatak C – Pravilnik o međunarodnom železničkom prevozu opasne robe (RID) („Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori“, broj 8/84, „Službeni list SRJ – Međunarodni ugovori”, broj 3/93, „Službeni glasnik RS”, broj 102/07 i „Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 1/10, 2/13 i 17/15) (u daljem tekstu: RID), sa naknadnim izmenama i dopunama; |DU |Republika Srbija se nije opredelila za primenu prelaznih odredaba, dok će nacionalna odstupanja biti dozvoljena omogućena nakon stupanja na snagu zakona, po postupku koji je propisan zakonom. | | |A.3 |Propisivanje obavezne primene ADN-a, dodatnih prelaznih odredbi i nacionalna odstupanja |4.1.3) |Prevoz opasne robe na teritoriji Republike Srbije obavlja se u skladu sa odredbama sledećih potvrđenih međunarodnih ugovora:

3) Evropski sporazum o međunarodnom transporta opasnog tereta na unutrašnjim plovnim putevima (ADN) od 26. maja 2000. godine („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 3/10) (u daljem tekstu: ADN), sa naknadnim izmenama i dopunama.

|DU |Republika Srbija se nije opredelila za primenu prelaznih odredaba, dok će nacionalna odstupanja biti dozvoljena omogućena nakon stupanja na snagu zakona, po postupku koji je propisan zakonom. | | |

Ostavite komentar