Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma

1. Naziv propisa Evropske unije : Council Regulation (EC) 2580/2001 of 27 December 2001 on specific restrictive measures directed against certain persons and entities with a view to combating terrorismUredba Saveta broj 2580/2001 od 27 decembra 2001 o specifičnim restriktivnim merama protiv određenih lica i subjekata u cilju borbe protiv terorizma 2. „CELEX” oznaka EU propisa32001R2580 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: MINISTARSTVO FINANSIJA 4. Datum izrade tabele: 2. novembar 2017. 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije:Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) |a1) |b) |b1) |v) |g) |d) | |Odredba propisa EU |Sadržina odredbe |Odredbe propisa R. Srbije |Sadržina odredbe |Usklađenost |Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost |Napomena o usklađenosti | |Article 1 item 1. and 2. |For the purpose of this Regulation, the following definitions shall apply:

1. „Funds, other financial assets and economic resources“ means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, however acquired, and legal documents or instruments in any form, including electronic or digital, evidencing title to, or interest in, such assets, including, but not limited to, bank credits, travellers’ cheques, bank cheques, money orders, shares, securities, bonds, drafts and letters of credit.

2. „Freezing of funds, other financial assets and economic resources“ means the prevention of any move, transfer, alteration, use of or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the funds to be used, including portfolio management.

|član 2. stav 1. tačke 1) i 2) |Pojmovi u smislu ovog zakona znače:

1) „Ograničavanje raspolaganja imovinom” znači privremenu zabranu prenosa, konverzije, raspolaganja i premeštanja imovine ili privremeno upravljanje tom imovinom na osnovu odluke nadležnog državnog organa.

2) „Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).

2A) „IMOVINA OZNAČENOG LICA” JE IMOVINA IZ TAČKE 2) OVOG ČLANA KOJA SE NALAZI U SVOJINI ILI DRŽAVINI OZNAČENOG LICA ILI KOJOM OZNAČENO LICE POSREDNO ILI NEPOSREDNO UPRAVLJA.

|PU | | | |Article 2 |Except as permitted under Articles 5 and 6:

(a) all funds, other financial assets and economic resources belonging to, or owned or held by, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3 shall be frozen;

(b) no funds, other financial assets and economic resources shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3.

2. Except as permitted under Articles 5 and 6, it shall be prohibited to provide financial services to, or for the benefit of, a natural or legal person, group or entity included in the list referred to in paragraph 3.

3. The Council, acting by unanimity, shall establish, review and amend the list of persons, groups and entities to which this Regulation applies, in accordance with the provisions laid

down in Article 1(4), (5) and (6) of Common Position 2001/ 931/CFSP; such list shall consist of:

(i) natural persons committing, or attempting to commit, participating in or facilitating the commission of any act of terrorism;

(ii) legal persons, groups or entities committing, or attempting to commit, participating in or facilitating the commission of any act of terrorism;

(iii) legal persons, groups or entities owned or controlled by one or more natural or legal persons, groups or entities referred to in points (i) and (ii); or

(iv) natural legal persons, groups or entities acting on behalf of or at the direction of one or more natural or legal persons, groups or entities referred to in points (i) and (ii). |član 2. stav 1.

tačka 3)

tačka 6)

podtačke 1,2,3

Član 8.

član 10. |Pojmovi u smislu ovog zakona znače:

3) „Označeno lice” je fizičko lice, pravno lice, kao i grupa ili udruženje, registrovano ili neregistrovano, koje je označeno i stavljeno na listu terorista, terorističkih organizacija ili finansijera terorista na osnovu: odgovarajućih rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ili akata međunarodnih organizacija čiji je država član, predloga nadležnih državnih organa ili na osnovu obrazloženog zahteva strane države.

6) Teroristom, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:

(1) pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

(2) podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

(3) raspolaže saznanjem o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

PRAVNO ILI FIZIČKO LICE DUŽNO JE DA PRILIKOM OBAVLJANJA POSLA ILI DELATNOSTI UTVRDI DA LI IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM.

AKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE UTVRDI DA IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM DUŽNO JE DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA I O TOME ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 24 ČASA, OBAVESTI UPRAVU.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE DUŽNO DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA DO PRIJEMA REŠENJA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM, ILI OBAVEŠTENJA DA REŠENJE NIJE DONETO, A NAJDUŽE SEDAM DANA OD DANA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA UPRAVI.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SME UČINITI DOSTUPNIM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIM INSTRUKCIJAMA.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA UZ OBAVEŠTENJE DOSTAVI IME I PREZIME, ADRESU, ODNOSNO NAZIV I SEDIŠTE, KAO I SVU PISANU ILI ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU I DRUGE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU OZNAČENOG LICA, IMOVINE I POSLA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA.

OBAVEŠTENJE IZ STAVA 2. I INFORMACIJE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U PISMENOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI, A AKO SE DOSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM, OBAVEŠTENJE SE MORA POTVRDITI U PISMENOJ FORMI.

ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA, KAO I SUDOVI I JAVNI BELEŽNICI DUŽNI SU DA PREGLEDAJU LISTU OZNAČENIH LICA PRE UPISA U REGISTAR, ODNOSNO PRE SAČINJAVANJA ILI POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI. UPIS U REGISTAR NEĆE SE IZVRŠITI, NITI ĆE SE UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI SAČINITI, ODNOSNO POTVRDITI, U SLUČAJU DA JE OZNAČENO LICE PREDLOŽENO ZA DIREKTORA, ODGOVORNO LICE ILI VEĆINSKOG VLASNIKA PRIVREDNOG SUBJEKTA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI AKO SE OZNAČENO LICE POJAVI KAO UGOVORNA STRANA KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI.

OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, U SLUČAJU IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, DOSTAVLJA SE UPRAVI U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU.

RADNJE I MERE IZ OVOG ČLANA ODNOSE SE I NA LICE KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIM INSTRUKCIJAMA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, NA PREDLOG UPRAVE, UREĐUJE NAČIN DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA IZ ST. 2. I 8. OVOG ČLANA.

Ako po prijemu izveštaja iz člana 9. ovog zakona, utvrdi da se radi o označenom licu i imovini koja podleže ograničavanju raspolaganja, ministar nadležan za poslove finansija, na osnovu ovlašćenja iz ovog zakona, bez odlaganja, rešenjem nalaže ograničavanje raspolaganja imovinom tog lica.

Rešenje iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži:

1) podatke o označenom licu;

2) podatke o imovini čije raspolaganje se ograničava;

3) označenje lica ili organa koji će upravljati imovinom, u skladu sa zakonom;

4) označenje lica kojima se rešenje dostavlja.

Rešenje iz stava 1. ovog člana dostavlja se pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi, označenom licu odnosno njegovom punomoćniku, licu ili organu koji će upravljati imovinom, Upravi, nadležnom javnom tužilaštvu, organu nadležnom za bezbednosne i obaveštajne poslove, ministarstvu nadležnom za spoljne poslove, MINISTARSTVU NADLEŽNOM ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE, kao i drugim državnim organima koji mogu biti povezani sa imovinom označenom u tom rešenju.

Dostavljanje iz ovog člana vrši se lično, u skladu sa pravilima opšteg upravnog postupka.

Dostavljanje rešenja iz stava 3. ovog člana pravnom ili fizičkom licu kod koga se imovina nalazi vrši se u roku od tri radna dana od dana kada je Uprava obaveštena da postoji veza ili poslovanje sa označenim licem. U slučaju vanrednih okolnosti taj rok se može produžiti za najviše tri radna dana u skladu sa članom 8. stav 4. ovog zakona.

|PU | | | |Article 3

|1. The participation, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is, directly or indirectly, to circumvent Article 2 shall be prohibited.

2. Any information that the provisions of this Regulation are being, or have been, circumvented shall be notified to the competent authorities of the Member States listed in the Annex and to the Commission. |član 2. stav 1. tačke 4-7

|Pojmovi u smislu ovog zakona znače:

4) „Finansiranje terorizma” je obezbeđivanje ili prikupljanje imovine ili pokušaj njenog obezbeđivanja ili prikupljanja, u nameri da se koristi ili sa znanjem da može biti korišćena, u celini ili delimično:

‒ za izvršenje terorističkog akta;

‒ od strane terorista;

‒ od strane terorističkih organizacija.

Finansiranje terorizma je i podstrekavanje i pomaganje u obezbeđivanju i prikupljanju imovine, bez obzira da li je teroristički akt izvršen i da li je imovina korišćena za izvršenje terorističkog akta.

5) „Teroristički akt” je delo utvrđeno protokolima navedenim u aneksu uz Međunarodnu konvenciju o suzbijanju finansiranja terorizma, kao i bilo koje drugo delo čiji je cilj da izazove smrt ili težu telesnu povredu civila ili bilo kog drugog lica koje ne učestvuje aktivno u neprijateljstvima u slučaju oružanog sukoba, kada je svrha takvog dela, po njegovoj prirodi ili spletu okolnosti povezanih sa tim delom, da zastraši stanovništvo, ili da primora vladu neke države ili neku međunarodnu organizaciju da učini ili da se uzdrži od činjenja nekog dela.

6) „Terorista” je lice koje samo ili sa drugim licima sa umišljajem:

‒ pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

‒ podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

‒ ima saznanja o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

7) „Teroristička organizacija” je grupa terorista koja:

‒ pokuša ili učini teroristički akt na bilo koji način, neposredno ili posredno;

‒ podstrekava i pomaže u izvršenju terorističkog akta;

‒ ima saznanja o nameri grupe terorista da izvrši teroristički akt, doprinese izvršenju ili pomogne grupi nastavljanje vršenja terorističkog akta sa zajedničkom svrhom.

|PU | | | |Article 4

|1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy and to the provisions of Article 284 of the Treaty, banks, other financial institutions, insurance companies, and other bodies and persons shall:

– provide immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as accounts and amounts frozen in accordance with Article 2 and transactions executed pursuant to Articles 5 and 6:

– to the competent authorities of the Member States listed in the Annex where they are resident or located, and

– through these competent authorities, to the Commission,

– cooperate with the competent authorities listed in the Annex in any verification of this information.

2. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used only for the purposes for which it was provided or received.

3. Any information directly received by the Commission shall be made available to the competent authorities of the Member States concerned and to the Council.

|Član 8. |PRAVNO ILI FIZIČKO LICE DUŽNO JE DA PRILIKOM OBAVLJANJA POSLA ILI DELATNOSTI UTVRDI DA LI IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM.

AKO PRAVNO ILI FIZIČKO LICE UTVRDI DA IMA POSLOVA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA SA OZNAČENIM LICEM DUŽNO JE DA U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA I O TOME ODMAH, A NAJKASNIJE U ROKU OD 24 ČASA, OBAVESTI UPRAVU.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA JE DUŽNO DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA DO PRIJEMA REŠENJA O OGRANIČAVANJU RASPOLAGANJA IMOVINOM, ILI OBAVEŠTENJA DA REŠENJE NIJE DONETO, A NAJDUŽE SEDAM DANA OD DANA DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA UPRAVI.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA NE SME UČINITI DOSTUPNIM SVOJU ILI TUĐU IMOVINU OZNAČENOM LICU, LICU KOJE OZNAČENO LICE DIREKTNO ILI INDIREKTNO POSEDUJE ILI KONTROLIŠE, KAO I LICU KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIM INSTRUKCIJAMA.

LICE IZ STAVA 2. OVOG ČLANA DUŽNO JE DA UZ OBAVEŠTENJE DOSTAVI IME I PREZIME, ADRESU, ODNOSNO NAZIV I SEDIŠTE, KAO I SVU PISANU ILI ELEKTRONSKU DOKUMENTACIJU I DRUGE INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA IDENTIFIKACIJU OZNAČENOG LICA, IMOVINE I POSLA ILI DRUGIH SLIČNIH ODNOSA.

OBAVEŠTENJE IZ STAVA 2. I INFORMACIJE IZ STAVA 5. OVOG ČLANA DOSTAVLJAJU SE U PISMENOJ ILI ELEKTRONSKOJ FORMI, A AKO SE DOSTAVLJAJU TELEFONSKIM PUTEM, OBAVEŠTENJE SE MORA POTVRDITI U PISMENOJ FORMI.

ORGANIZACIJA NADLEŽNA ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA, KAO I SUDOVI I JAVNI BELEŽNICI DUŽNI SU DA PREGLEDAJU LISTU OZNAČENIH LICA PRE UPISA U REGISTAR, ODNOSNO PRE SAČINJAVANJA ILI POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI. UPIS U REGISTAR NEĆE SE IZVRŠITI, NITI ĆE SE UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI SAČINITI, ODNOSNO POTVRDITI, U SLUČAJU DA JE OZNAČENO LICE PREDLOŽENO ZA DIREKTORA, ODGOVORNO LICE ILI VEĆINSKOG VLASNIKA PRIVREDNOG SUBJEKTA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI AKO SE OZNAČENO LICE POJAVI KAO UGOVORNA STRANA KOD PROMETA NEPOKRETNOSTI.

OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI, U SLUČAJU IZ STAVA 7. OVOG ČLANA, DOSTAVLJA SE UPRAVI U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU.

RADNJE I MERE IZ OVOG ČLANA ODNOSE SE I NA LICE KOJE POSTUPA U IME I ZA RAČUN OZNAČENOG LICA ILI PO NJEGOVIM INSTRUKCIJAMA.

MINISTAR NADLEŽAN ZA POSLOVE FINANSIJA, NA PREDLOG UPRAVE, UREĐUJE NAČIN DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA IZ ST. 2. I 8. OVOG ČLANA. |PU | | | |Article 5

|1. Article 2(1)(b) shall not apply to the addition to frozen accounts of interest due on those accounts. Such interest shall also be frozen.

2. The competent authorities of the Member States listed in the Annex may grant specific authorisations, under such conditions as they deem appropriate, in order to prevent the financing of acts of terrorism, for

1. the use of frozen funds for essential human needs of a natural person included in the list referred to in Article 2(3) or a member of his family, including in particular payments for foodstuffs, medicines, the rent or mortgage for the family residence and fees and charges concerning medical treatment of members of that family, to be fulfilled within the Community;

2. payments from frozen accounts for the following purposes:

(a) payment of taxes, compulsory insurance premiums and fees for public utility services such as gas, water, electricity and telecommunications to be paid in the Community; and

(b) payment of charges due to a financial institution in the Community for the maintenance of accounts;

3. payments to a person, entity or body person included in the list referred to in Article 2(3), due under contracts, agreements or obligations which were concluded or arose before the entry into force of this Regulation provided that those payments are made into a frozen account within the Community.

3. Requests for authorisations shall be made to the competent authority of the Member State in whose territory the funds, other financial assets or other economic resources have been frozen.

|član 2. stav 1.

tačka 2)

Član 15. |Pojmovi u smislu ovog zakona znače:

2) 2) „Imovina” označava finansijska sredstva, imovinu bilo koje vrste, pokretnu ili nepokretnu, materijalnu ili nematerijalnu, bez obzira kako je stečena, isprave ili instrumente u bilo kojoj formi, kojima se dokazuje svojina ili interes u odnosu na takva sredstva ili imovinu (npr. bankarski krediti, putnički i bankovni čekovi, novčane uputnice, deonice, hartije od vrednosti, obveznice, menice, akreditivi, kamata, dividenda ili drugi prihod naplaćen na osnovu ili nastao iz tih sredstava ili imovine i dr).

2A) „IMOVINA OZNAČENOG LICA” JE IMOVINA IZ TAČKE 2) OVOG ČLANA KOJA SE NALAZI U SVOJINI ILI DRŽAVINI OZNAČENOG LICA ILI KOJOM OZNAČENO LICE POSREDNO ILI NEPOSREDNO UPRAVLJA.

Označeno lice kome je ograničeno raspolaganje imovinom i sredstvima može pred sudom opšte nadležnosti da pokrene postupak radi izuzimanja dela imovine ili sredstava neophodnih za osnovne životne troškove (hrana, stanarina ili rata stambenog kredita, lečenje i lekovi, porez, premija osiguranja, troškovi komunalija, troškovi za pružene pravne usluge, naknada za redovno održavanje ili čuvanje zamrznutih sredstava ili druge finansijske imovine ili ekonomskih resursa, ako su nastali nakon donošenja rešenja iz člana 10. ovog zakona).

Za odlučivanje u postupku radi izuzimanja dela imovine stvarno je nadležan osnovni sud, u skladu sa zakonom kojim se uređuje nadležnost sudova.

Sud nadležan za odlučivanje u postupku iz stava 1. ovog člana je sud na čijem području označeno lice ima prebivalište ili boravište, odnosno sud na čijem se području nalazi imovina koja je predmet izuzimanja od ograničavanja raspolaganja imovinom.

Postupak radi izuzimanja dela imovine hitan je i vodi se po pravilima vanparničnog postupka.

|PU | | | |Article 6

|Notwithstanding the provisions of Article 2 and with a view to the protection of the interests of the Community, which include the interests of its citizens and residents, the competent authorities of a Member State may grant specific authorisations:

– to unfreeze funds, other financial assets or other economic resources,

– to make funds, other financial assets or other economic resources available to a person, entity or body included in the list referred to in Article 2(3), or

– to render financial services to such person, entity or body,

after consultation with the other Member States, the Council and the Commission in accordance with paragraph 2.

2. A competent authority which receives a request for an authorisation referred to in paragraph 1 shall notify the competent authorities of the other Member States, the Council and the Commission, as listed in the Annex, of the grounds on which it intends to either reject the request or grant a specific authorisation, informing them of the conditions that it considers necessary in order to prevent the financing of acts of terrorism.

The competent authority which intends to grant a specific authorisation shall take due account of comments made within two weeks by other Member States, the Council and the Commission. |Član 5

Član 6

|MINISTARSTVO NADLEŽNO ZA UNUTRAŠNJE POSLOVE ILI NADLEŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO ILI ORGAN NADLEŽAN ZA BEZBEDNOSNE I OBAVEŠTAJNE POSLOVE ILI UPRAVA PODNOSI PISMENI I OBRAZLOŽENI PREDLOG AKTA VLADI ZA OZNAČAVANJE LICA.

UZ PREDLOG AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA PRILAŽU SE: PODACI O LICU, KAO I ČINJENICE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA, O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA, KAO I MIŠLJENJA OSTALIH NADLEŽNIH ORGANA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA.

VLADA, NA OSNOVU OPRAVDANOG UVERENJA, ZASNOVANOG NA PREDLOGU AKTA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA ODLUČUJE O PREDLOGU AKTA O STAVLJANJU NA LISTU PREDLOŽENOG LICA.

REŠENJE O STAVLJANJU NA LISTU DOSTAVLJA SE LIČNO OZNAČENIM LICIMA, U SKLADU SA ZAKONOM.

VLADA, PREKO MINISTARSTVA NADLEŽNOG ZA SPOLJNE POSLOVE, UPUĆUJE MOLBU DRUGOJ DRŽAVI DA OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM LICU KOJE JE REŠENJEM VLADE STAVLJENO NA LISTU OZNAČENIH LICA, UKOLIKO POSTOJI SAZNANJE DA OZNAČENO LICE IMA IMOVINU U DRUGOJ DRŽAVI.

MOLBA SADRŽI PODATKE O LICU, ČINJENICE KOJE UKAZUJU NA OPRAVDANOST UVERENJA DA JE LICE TERORISTA, DA FINANSIRA TERORIZAM, DA JE UKLJUČENO U AKTIVNOSTI TERORISTIČKE GRUPE ILI VRŠENJE TERORISTIČKOG AKTA, KAO I PODATKE O IMOVINI KOJA MOŽE BITI PREDMET OGRANIČAVANJA RASPOLAGANJA.

Zahtev za stavljanje na listu označenih lica i ograničavanje raspolaganja imovinom ili sredstvima učinjen od strane druge države, dostavlja se diplomatskim putem.

Vlada, u roku od tri radna dana od dana dostavljanja zahteva, na osnovu opravdanog uverenja da je lice terorista, da finansira terorizam, da je uključeno u aktivnosti terorističke grupe ili vršenje terorističkog akta, U NAJKRAĆEM MOGUĆEM ROKU odlučuje o predlogu akta nadležnog ministarstva o stavljanju tog lica na listu iz člana 3. ovog zakona.

Vlada, preko ministarstva nadležnog za spoljne poslove obaveštava podnosioca zahteva o stavljanju na listu označenih lica.

Rešenje o stavljanju na listu označenih lica, doneto na osnovu obrazloženog zahteva strane države, dostavlja se označenom licu, u skladu sa zakonom.

|NP |Navedena odredba se odnosi na međudržavnu saradnju u okviru EU. Kako Srbija nije članica EU ova odredba je neprenosiva. U trenutku kada Srbija postane članica ova odredba će se direktno primenjivati. | | |Article 7 |The Commission shall be empowered, on the basis of information supplied by Member States, to amend the Annex. | | |NP |Vlada, utvrđuje listu označenih lica. Lista se objavljuje u „Službenom glasniku RS“.

Izmene i dopune liste vrše se odmah po saznanju za postojanje činjenica od značaja za njene izmene.

Vlada je dužna da najmanje jednom godišnje razmotri opravdanost stavljanja na listu označenih lica. | | |Article 8 |The Member States, the Council and the Commission shall inform each other of the measures taken under this Regulation and supply each other with the relevant information at their disposal in connection with this Regulation, notably information received in accordance with Articles 3 and 4, and in respect of violation and enforcement problems or judgments handed down by national courts. | | |NP |Odnosi se na odnose i komunikaciju između država članica EU | | |Article 9 |Each Member State shall determine the sanctions to be imposed where the provisions of this Regulation are infringed. Such sanctions shall be effective, proportionate and dissuasive. |Član 19. i 20. |Privredni prestupi

Član 19.

Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako:

1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);

2) ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);

3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4);

4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu, novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 200.000 dinara.

Prekršaji

Član 20.

NOVČANOM KAZNOM U IZNOSU OD 5.000 DO 150.000 DINARA KAZNIĆE SE ZA PREKRŠAJ ODGOVORNO LICE U SUDU, ORGANIZACIJI NADLEŽNOJ ZA VOĐENJE REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI JAVNI BELEŽNIK AKO:

1) UPIŠE U REGISTAR PRIVREDNO DRUŠTVO, UDRUŽENJE, ZADUŽBINU, FONDACIJU ILI SAČINI, ODNOSNO POTVRDI UGOVOR O PROMETU NEPOKRETNOSTI (ČLAN 8. STAV 7);

2) OBAVEŠTENJE O NEIZVRŠENJU UPISA U REGISTAR PRIVREDNIH SUBJEKATA, UDRUŽENJA, ZADUŽBINA, FONDACIJA ILI O ODBIJANJU SAČINJAVANJA, ODNOSNO POTVRĐIVANJA UGOVORA O PROMETU NEPOKRETNOSTI NE DOSTAVI UPRAVI (ČLAN 8. STAV 8).

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako:

1) prilikom obavljanja posla ili delatnosti ne utvrdi postojanje poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem (član 8. stav 1);

2) ne obustavi svaku aktivnost sa označenim licem OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA, ne obavesti Upravu ili je ne obavesti najkasnije u roku od 24 časa (član 8. stav 2);

3) ne dostavi svu pisanu ili elektronsku dokumentaciju (član 8. stav 4).

4) ne ograniči raspolaganje imovinom na osnovu rešenja o ograničavanju raspolaganja imovinom (član 10. stav 5).

|PU | | | |Article 10

|This Regulation shall apply:

1. within the territory of the Community, including its airspace,

2. on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State,

3. to any person elsewhere who is a national of a Member State,

4. to any legal person, group or entity incorporated or constituted under the law of a Member State,

5. to any legal person, group or entity doing business within the Community.

|Član 1.

|Ovim zakonom propisuju se radnje i mere za ograničavanje raspolaganja imovinom označenih lica, nadležnost državnih organa za primenu tih mera, kao i prava i obaveze fizičkih i pravnih lica u primeni odredaba ovog zakona.

Pravno ili fizičko lice dužno je da prilikom obavljanja posla ili delatnosti utvrdi da li ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem.

Ako pravno ili fizičko lice utvrdi da ima poslova ili drugih sličnih odnosa sa označenim licem dužno je da, bez odlaganja, obustavi svaku aktivnost OGRANIČI RASPOLAGANJE IMOVINOM OZNAČENOG LICA i o tome odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, obavesti Upravu.

|DU |Važenje ove Uredbe je na teritoriji EU, naš zakon važi na teritoriji Republike Srbije, prema svim pravnim i fizičkim licima koja posluju, imaju sedište ili prebivalište u Srbiji. | | |Article 11 |1.This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.

2. Within a period of one year from the entry into force of this Regulation, the Commission shall present a report on the impact of this Regulation and, if necessary, make proposals to amend it.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

| | |NP | | | |

Ostavite komentar