Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije

1. Naziv propisa EU 2. „CELEX” oznaka EU propisa Direktiva 2006/32/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 5. aprila 2006. o energetskoj efikasnosti u krajnjoj potrošnji i energetskim uslugama kojom se ukida Direktiva Saveta 93/76/EEZ (Službeni glasnik L 114, 27/04/2006 str. 0064-0084). Directive of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on energy end-use efficiency and energy services and repealing Council Directive 93/76/EEC (Official Journal L 114, 27/04/2006 P.0064/0084) 32006L003232008R1137Repealed by 32012L0027  3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač – Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine 8.12.2012. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Predlog zakona o efikasnom korišćenju energijeDraft Law on the Efficent Use of Energy 2008-388 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU

1.1.1. |Purpose |1.1. |Predmet zakona | | |      |U trenutku usklađivanja sa EU regulativom na snazi je bila Direktiva 2006/32/EZ koja je ukinuta novom Direktivom 2012/27/EU usvojenom 25.10.2012. godine | |1.1.2. |Purpose |2. |Osnovni ciljevi Zakona | |      |      |      | |2.1.1. |Scope |4.1 |Korisnici energije obuhvaćeni Zakonom | |      |      |      | |2.1.2. |Scope |4.1 |Korisnici energije obuhvaćeni Zakonom | |      |      |      | |2.1.3. |Scope |4.6. |Mogućnost izuzetka zgrada koje koristi Vojska Srbije |potpuno usklađeno | | |Oblast koja se odnosi na zgrade regulisana je Zakonom o planiranju i izgradnji(«Sl.glasnik RS «br.72/09,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11). Članom 4. stav 6. ovog Zakona propisano je ovlašćenje Ministra da odredi zgrade koje ne podležu obavezi posedovanja sertifikata o energetskim svojstvima objekta | |3.1.1. |Energy |5.1.13) |Definicija energije | |      |      |      | |3.1.2. |Energy efficiency |5.1.7) |Definicija energetske efikasnosti | |      |      |      | |3.1.3. |Energy efficiency improvement |5.1.31) |Definicija poboljšanja energetske efikasnosti | |      |      |      | |3.1.4. |Energy savings |5.1.45) |Definicija ušteđene energije | |      |      |      | |3.1.5. |Energy service |5.1.9) |Definicija energetske usluge | |      |      |      | |3.1.6. |Energy efficiency mechanisms |5.1.24) |Definicija mehanizma energetske efikasnosti | |      |      |      | |3.1.7. |Energy efficiency improvement programmes |5.1.29) |Program energetske efikasnosti | |      |      |      | |3.1.8. |Energy efficiency improvement measures |5.1.23) |Mere za poboljšanje energetske efikasnosti | |      |      |      | |3.1.9. |Energy service company (ESCO) |5.1.4) |ESKO privredno društvo | |      |      |      | |3.1.10. |Energy performance contracting |5.1.43) |Ugovaranje energetskog učinka | |      |      |      | |3.1.11. |Third-party financing |5.1.44) |Ugovor o finansiranju od treće strane | |      |      |      | |3.1.12. |Energy audit |5.1.11) |Energetski pregled | |      |      |      | |3.1.13. |Financial instruments for energy savings |5.1.47) |finansijski instrumenti za uštedu energije |potpuno usklađeno | | | | |3.1.14. |Final customer |2.1.28) |Kupac energije | |Članom 2. stav 1, tačka 28) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 57/11, 80/11-ispravka, 93/12)definisan je pojam krajnjeg kupca. |      |Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije u definisanju pojma kupca energije se poziva na Zakona o energetici, koji je krovni zakon zakonu o efikasnom korišćenju energije

| |3.1.15. |Energy distributor |5.1.2) |Distributer energije | |      |      |      | |3.1.16. |Distribution system operator |2.1.37) |Operator distributivnog sistema | |Članom 2. stav 1, tačka 37) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 57/11, 80/11-ispravka, 93/12)definisan je pojam operatora distributivnog sistema |      |Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije u definisanju pojma operatora distributivnog sistema se poziva na Zakona o energetici, koji je krovni zakon zakonu o efikasnom korišćenju energije

| |3.1.17. |Retail energy sales company |2.1.52) |Preduzeće za maloprodaju energije |potpuno usklađeno |Članom 2, stav 1, tačka 52) Zakona o energetici definisana je prodaja električne energije i prirodnog gasa kupcima. |      |Predlog zakona o efikasnom korišćenju energije u definisanju pojma preduzeća za maloprodaju energije se poziva na Zakon o energetici, koji je krovni zakon Zakonu o racionalnom i efikasnom korišćenju energije

| |3.1.18. |Small distributor, small distribution system operator and small retail energy sales company |5.1.2) |Mali distributeri energije |delimično usklađeno |Ovaj Predlog zakona kao i Zakon o energetici poznaje pojam ditributera energije Definicija pojmova obuhvaćena odgovarajućim odredbama direktive može biti implementirana izmenama Zakona o energetici ili ovog zakona |. Rok u kome bi se pristupilo izmenama Zakona o energetici nije za sada utvrđen. | | |3.1.19. |White certificates |      |      |neusklađeno |Mera je data opciono, a Republika Srbija se odlučila za druge mehanizme podsticanja efikasnog korišćenja energije |      | | |4.1. |General target |8. |Obavezni elementi sadržine Akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije | |      |      |Republika Srbija kao članica Energetske zajednice Akcioni plan donosi po dinamici utvrđenoj Odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice 2009/05/MS-Enc od 18.12.2009. | |4.2. |Energy Efficiency Action Plan |8. |Obavezni elementi sadržine Akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije | |      |      |Republika Srbija kao članica Energetske zajednice Akcioni plan donosi po dinamici utvrđenoj Odlukom Ministarskog saveta Energetske zajednice 2009/05/MS-Enc od 18.12.2009. | |4.3. |Programmes and measures to energy efficiency improvement |6.

18.

|Osnovni akti kojima se utvrđuje politika racionalne i efikasne upotrebe energije |potpuno usklađeno | |      |      | |4.4. |Control and responsibility |15. |Nadležnosti organa državne uprave

|potpuno usklađeno | |      |      | |4.5. |White certificates |      |      | |Obaveza komisije EU |      |      | |5.1.1. |The exemplary role of the public sector |68 |Energetska efikasnost u javnom sektoru |potpuno usklađeno | | | | |5.1.2. |The exemplary role of the public sector |68

|Primerna uloga javnog sektora |potpuno usklađeno | | |      | |5.1.3. |The exchange of best practices between public sector bodies | | |neprenosivo |Republika Srbija učestvuje u više projekata vezanih za razmenu najbolje prakse, ali je sama odredba neprenosiva jer je obaveza Komisije EU | | | |5.2. |New competencies to a new/existing organisations |16.1.4). |Obveznici sistema energetskog menadzmenta u javnom sektoru |potpuno usklađeno | |      |      | |6.1.1. |Energy consumption measuring and accounting |49 | Operatori distributivnog i prenosnog sistema električne energije, operator transportnog i distributivnog sistema prirodnog gasa, distributeri toplotne energije i privredna društava u maloprodaji energije obavezni su da dostavljaju objedinjene statističke podatke o energiji isporučenoj kupcima |delimično usklađeno |Članom 49. Predloga zakona predviđeno je da Ministar propiše obrazac na kome se dostavljaju podaci o isporučenoj energiji |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 49. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. |      | |6.1.2. |Removing barierrs to market energy services |9.

10.

11. |Načela javnih nabavki |potpuno usklađeno |Članovima 9.10. 11. Zakona o javnim nabavkama („Sl. glasnik RS“, broj 116/08 omogućava se uklanjanje barijera na tržištu energetskih usluga i sprečavanje ometanja razvoja tržišta tih usluga, ukoliko su te usluge predmet javnih nabavki

|      | | |6.2.1.1. |Competitively priced energy services to offer to final customers |      |      | |Alternativna obaveza/opcija koja nije korišćena. |      |U cilju usklađivanja izabrane su opcije navedene pod odredbama člana 6. stav 2, tačka (a) podtačke (i) (ii) Direktive      | |6.2.1.2. |Availability and promotion energy audits at competitive prices |62.

57.1

|Korišćenje sredstava Budzetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti u Republici Srbiji |delimično usklađeno |Članom 57. stav 1. Predlogom zakona o efikasnom korišćenju energije predviđeno je, exempli causa, za koje namene se mogu koristiti sredstva Fonda za energetsku efikasnost      |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se propisi za sprovođenje ovog zakona konstituisati u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona. | | |6.2.1.3. |Contribution to the funds and funding mechanisms |60..1 |Prihodi Budzetskog fonda za unapređenje energetske fikasnosti |potpuno usklađeno | | |      | |6.2.2. |Voluntary agreements |2.

10.

15.

17. |Dobrovoljni sporazumi |potpuno usklađeno |Članovima 2, 10, 15 i 17. Zakona o obligacionim odnosima („Službeni list SFRJ“, br. 29/78, 39/85, 45/89-Odluka USJ i 57/89, „Službeni list SRJ“, broj 31/93 i „Službeni list SCG“, broj 1/2003 – Ustavna povelja) data je mogućnost zaključivanja dobrovoljnih sporazuma, stoga nije potrebno tu mogućnost izričito propisivati Predlogom zakona o racionalnom i efikasnom korišćenju energije. |      |Dobrovoljne sporazume, kao oblik samoobavezivanja u oblasti racionalne upotrebe energije, koji je alternativa imperativnoj normi propisa koji donosi nadležni organ, moguće je zaključivati po opštim propisima obligacionog prava. Njihova primena u praksi zavisi od edukativno razvijene svesti i podsticanja obveznika energetskog menadzmenta i drugih subjekata na koje se Zakon odnosi da zaključuju te sporazume. | |6.3. |Conditions for competitive and independent provision of energy services |66.1 |Mogućnost da energetsku uslugu na osnovu ugovora pruža, pored ESCO-a, i drugo pravno lice | |      |      |      | |6.4. |Limitation of responsibilities in the allocation of the distribution system operators |76-77

102-103 |Operatori distributivnog sistema električne energije i Operatori distributivnog sistema prirodnog gasa |potpuno usklađeno | | |Članovima 76. 77., 102. i 103. Zakona o energetici regulisani su prava, obaveze i odgovornosti operatatora distributivnih sistema električne energije i prirodnog gasa | |6.5. |The implementation of Article 6 related to derogations or exemptions granted under Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC |76-77

102-103 |Operatori distributivnog sistema električne energije i Operatori distributivnog sistema prirodnog gasa |potpuno usklađeno | | |Članovima 76. 77., 102. i 103. Zakona o energetici regulisani su prava, obaveze i odgovornosti operatatora distributivnih sistema električne energije i prirodnog gasa | |7.1. |Availability of information on energy efficiency mechanisms |15 |Delokrug Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine | |      |      | | |7.2. |Promotion energy end-use efficiency |52.

53.. |Obaveza javnih preduzeća i drugih privrednih društava koja vrše distribuciju električne i toplotne energije i prirodnog gasa. |potpuno usklađeno | | |      | |7.3. |Exchange of information on best energy-saving practices | | |neprenosivo |Obaveza Komisije EU | | | |8. |Availability of qualification, accreditation and certification schemes |20. |Lica ovlašćena za vršenje energetskog pregleda |potpuno usklađeno | | |Član 96. Predloga zakona trebalo bi da obezbedi da vršenje energetskih pregleda otpočne što skorije po stupanju ovog Zakona na snagu | |8. |Availability of qualification, accreditation and certification schemes |21.

|Licenca energetskog savetnika |delimično usklađeno |Član 15 stav 1,Predloga ovog zakona predviđeno je da Ministarstvo organizuje, sprovodi i prati realizaciju energetskog menadzmenta            |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt za sprovođenje ovog zakona iz člana 9. do 34. doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.                |      | |8. |Availability of qualification, accreditation and certification schemes |22. |Uslovi za vršenje energetskih pregleda koje obavlja pravno lice |potpuno usklađeno |      |      |      | |8. |Availability of qualification, accreditation and certification schemes |24. |Oblik i sadržaj izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu |delimično usklađeno |Članom 24. stav 3. Predloga zakona predviđa se donošenje podzakonskog akta, kojim Ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje sadržinu izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 24. stav 1. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona. |      | |8. |Availability of qualification, accreditation and certification schemes |23. |Mogućnost sprovođenja energetskih pregleda |potpuno usklađeno |      | |      | |8. |Availability of qualification, accreditation and certification schemes |4. |Funkcija sertifikata o energetskim svojstvima objekta |delimično usklađeno |      |Zakon o planiranju i izgradnji («Sl.glasnik RS» br.72/09,81/09-ispravka,64/10-US i 24/11) u članu 4 predviđa da se propisana energetska svojstva utvrđuju izdavanjem sertifikata o energetskim svojstvima objekata koji izdaje ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata |      | |9.1. |Financial instruments for energy savings |57. |Finansiranje efikasnog korišćenja energije |potpuno usklađeno |

|

|      | |9.2. |Making model contracts for financial instruments |67.8 |Izvršilac i obim energetske usluge |potpuno usklđeno | |      |      | |10. |Energy efficient tariffs and other regulations for netbound energy |45. |Minimalni zahtevi energetske efikasnosti sistema za prenošenje energije. | |Članom 45. stav 2. Predloga zakona predviđeno je donošenje podzakonskog akta kojim Vlada bliže propisuje kriterijume minimalne energetske efikasnosti. |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 45. stav 2. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.      |Odredbe koje se odnose na tarifne stavove u isporuci energije koji su u funkciji postizanja energetske efikasnosti usvojene su donošenjem novog Zakona o energetici. | |11.1. |Funds |59.1 |Predlogom Zakona efikasnom korišćenju energije predviđa se osnivanje Budzetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti | |      |      |      | |11.2. |Channel resources fund |61.1 |Vidovi (finansijski aranžmani) kroz koje se dodeljuju sredstva budzetskog fonda |potpuno usklađeno | |      |      | |11.3. |Beneficiaries of the fund |61.1.

57.

|Namene za korišćenje sredstava Fonda | |     Predlogom Zakona u članu predviđeno je donošenje podzakonskog akta o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budzetskog fonda, načinu raspodele tih sredstava, kao i načinu praćenja namenskog korišćenja sredtava i ugovorenih obaveza |      |      | |12.1. |Energy audits |24. |Energetski pregledi objekata |delimično usklađeno |Članom 24. Predloga zakona predviđa se donošenje podzakonskog akta kojim se bliže propisuje oblik i sadržaj izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu.

|Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 24 stav 1. i stav 3. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.      |      | |12.2. |Additional instruments instead of audit |62. |      | |Članom 62. stav 1. Predloga zakona je predviđeno da se sredstva Budzetskog fonda za unapređenje energetske efikasnosti koristiti u skladu sa godišnjim programa finansiranja aktivnosti i mera unapređenja energetske efikasnostiu skladu sa Strategijom, Programom ostvarivanja Strategije, Akcionim planom i dr.aktima i propisima iz oblasti efikasnog korišćenja energije |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se Budzetski fond za energetsku efikasnost konstituisati u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.      |      | |12.3. |Energy audit and certification on the energy performance of buildings |

4.2 |Uloga sertifikata o energetskim svojstvima, kao dokaza o izvršenom energetskom pregledu |delimično usklađeno | |Član 4.stav 2. Zakon o planiranju i zgradnji («Sl. glasnik RS» br.72/09, 81/09-ispravka i 64/10) predviđa da se propisana energetska svojstva utvrđuju izdavanjem sertifikata o energetskim svojstvima objekata koji izdaje ovlašćena organizacija koja ispunjava propisane uslove za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata |      | |13.1. |Metering of energy consumption |51.1.4)

52.1.1)

53 |Obaveza javnih preduzeća i drugih distributera električne i/ili toplotne energije da, po konkurentnim cenama, obezbede ponudu i ugradnju uređaja za merenje predate količine energije |potpuno usklađeno | | | | |13.2. |Billing based on actual consumption |47.1.

50.2. |Obaveza usvajanja i primene tarifnog sistema za predatu i izmerenu energiju | |      |      |      | |13.3. |Obligation to provide relevant information to end users of energy |52.

53. |Obaveza javnih preduzeća i drugih privrednih društava koja vrše distribuciju električne i toplotne energije i prirodnog gasa. |potpuno usklađeno | | | | |14. |Reporting |     6. |Politika efikasnog korišćenja energije |potpuno usklađeno | |      |      | |15. |Review and adaption to technical progress |      |      | |Obaveze Komisije EU |      |      | |16.      |Committee procedure |      |      | |Uloga Komiteta kao radnog tela Komisije EU      |      |      | |17. |Repeal |      |      | |Ukidanje Direktive 93/76/EES |      |      | |18. |Transposition |      |      |neprenosivo |Implementacija pojedinih odredaba ove direktive vrši se na osnovu odluka Saveta ministara Energetske Zajednice kojima se određuju rokovi za implementaciju tih odredbi |      | | |19. |Entry into force |      |      | |Stupanje na snagu Direktive |      |      | |20. |Addressees |      |      | |Obveznici primene Direktive |      |      | |A.1       |Methodology for calculating the national indicative energy savings target |9.2.

9.3 |Ocena efekata realizacije mera sadržanih u Akcionom planu za energetsku efikasnost Republike Srbije |potpuno usklađeno |      |      |Usklađivanje sa Direktivom, koje se odnosi i na član 4. stav 1. Direktive, podrazumeva primenu metodologije iz Aneksa I | |A.2 |Energy content of selected fuels for end use – conversion table      |8. |      |potpuno usklađeno |      |      |Članom 8. Zakona o energetici Aneks II j je transponovan kroz odluku o Energetskom bilansu koju Vlada donosi svake godine | |A. 3.

|Residential and tertiary sectors |24.1.3) |Predlog mera za povećanje energetske efikasnosti objekta, proizvodnih procesa i usluga koje su predmet energetskog pregleda |delimično usklađeno |Članom 24. Predloga zakona predviđa se donošenje podzakonskog akta.

Ovom odredbom Predloga zakona predviđeno je da ministar nadležan za poslove energetike bliže propisuje oblik i sadržaj izveštaja o sprovedenom energetskom pregledu       |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 24. stav 1. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.      |      | |A. 3.

|Industry sector      |

19. |Obaveza energetskog menadzera u privrednim društvima u industrijskom sektoru |potpuno usklađeno |      |      |      | |A. 3.

|Transport sector |72.      |Sadržaj programa unapređenja javnog prevoza      |delimično usklađeno |Članom 72. Predloga zakona predviđa se donošenje podzakonskog akta.

Na osnovu ove odredbe Predloga zakona, sadržaj programa unapređenja javnog prevoza propisuje Ministar uz saglasnost Ministra nadležnog za poslove saobraćaja |Članom 93. stav 2. Predloga zakona predviđeno je da će se podzakonski akt iz člana 72. Predloga zakona doneti u roku od 18 meseci od dana stupanja na snagu Zakona.      |Čl. 71. i 72. Predloga zakona odnose se na mere poboljšanja energetske efikasnosti u transportu.

| |A. 3.

|Cross-sectoral measures |13., 17-25, 37-40. 43-46 i 54-55 |Mehanizam energetske efikasnosti |potpuno usklađeno |      |      |Višesektorske mere za unapređenje energetske efikasnosti u najširem smislu obuhvaćene su definicijom mehanizma energetske efikasnosti, a šire su razrađene u glavama Predloga zakona koje se odnose na sistem energetskog menadzmenta, Označavanje nivoa i minimalni zahtevi energetske efikasnosti proizvoda koji utiču na potrošnju energijei objekata , Minimalni zahtevi energetske efikasnosti u proizvodnji, prenošenju i distribuciji električne i toplotne nergije i isporuci prirodnog gasa | |A. 3.

|Horizontal measures |57-64 |Mehanizam energetske efikasnosti |potpuno usklađeno | |      |Finansiranje, podsticajne i druge mere efikanog korišćenja energije predviđene su Predloga zakona.

Informativne aktivnosti i ciljane kampanje za promociju mera za poboljšanje i unapređenje racionalne upotrebe energije sprovode se preko Ministarstva a u skladu sa članom 15. tačka 11. Predloga zakona. | |A.4.      |General framework for measurement and verification of energy savings |9.3 |Sadržaj izveštaja o sprovođenjeu Akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije       |potpuno usklađeno |      |      |      | |A.5.      |Energy products, equipment, buildings, etc. for benchmarks |      |      |neprenosivo |Obaveze Komisije EU u skladu sa članom 15. stav 4. |      |      | |A.5.      |List of eligible energy efficient public procurement measures      |43.      |Obaveza energetskog pregleda za zgrade koje koriste državni organi, organi autonomne pokrajine i jedinica lokalnih samouprava |potpuno usklađeno |      |      |Izabrana opcija pod tačkom (e) Aneksa VI | |A.6.       |List of eligible energy efficient public procurement measures      |70. |Energetska efikasnost kao kriterijum pri donošenju odluke o kupovini ili uzimanju pod zakup zgrada ili delova zgrada za potrebe državnih organa, organa autonomnih pokrajina, organa jedinica lokalne samouprave i javnih službi |potpuno usklađeno |      |      |Izabrana opcija pod tačkom (f) Aneksa VI | |

Ostavite komentar