Predlog zakona o računovodstvu (sa tabelama usklađenosti)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Seventh Council Directive (83/349/EEC) of 13 June 1983 based on the Article 54 (3) (g) of the Treaty on consolidated accounts (consolidated version 2009) – Sedma Direktiva EU zasnovana na članu 54 (3) Sporazuma o konsolidovanim finansijskim izveštajima 2. 31983L0349 3. Ovlašćeni predlagač propisa: VladaObrađivač: Ministarstvo finansija i privrede 4. 27. maj 2013. godine 5. Predlog zakona o računovodstvu – Draft Law on Accounting. 6. 2012-559 7. Usklađenost propisa Republike Srbije sa propisima EU a) a1) b) b1) c) d) e) (f) Odredbe propisa EU (član, stav, tačka, podtačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa u Srbiji Član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost propisa RS sa propisima EU (potpuno usklađen, delimično usklađen, neusklađen, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost,neusklađenost ili zašto nije potrebno obezbediti usklađenost Predloženi datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena u vezi sa usklađenošću propisa RS sa propisima EU 1 Država članica će od svih pravnih lica koja podležu nacionalnom zakonu zahtevati sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja i konsolidovanog izveštaja o poslovanju ukoliko to pravno lice (matično pravno lice):(a) ima većinu glasova akcionara ili člana nekog pravnog lica (zavisnog pravnog lica); ili(b) ima pravo da imenuje ili smenjuje većinu članova upravnog, rukovodećeg ili nadzornog član tog pravnog lica; ili(c) ima pravo da vrši dominantan uticaj nad pravnim licem (zavisnim pravnim licem) čiji je akcionar ili član, u skladu sa potpisanim ugovorom sa tim pravnim licem ili sa odredbama njegovog statuta ili osnivačkog sporazuma, gde se zakonom kome to pravno lice podleže dozvoljavaju takvi ugovori ili odredbe. Država članica ne mora da propisuje da matično pravno lice mora da bude akcionar ili član zavisnog pravnog lica. One države članice čiji zakoni ne dozvoljavaju takve ugovore ili klauzule neće morati da primenjuju ovu odredbu; ili(d) ukoliko je akcionar ili član nekog pravnog lica, i: (aa) ako je većina članova upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa tog pravnog lica (zavisnog pravnog lica) koji su bili na funkciji u toku tekućeg obračunskog perioda, u toku prethodnog obračunskog perioda i do trenutka kada su sastavljeni konsolidovani finansijski izveštaji, imenovana jedino po osnovu prava glasa; ili(bb) ako sam kontroliše, u skladu sa sporazumom sa ostalim akcionarima ili članovima tog pravnog lica (zavisnog pravnog lica), većinu glasačkih prava akcionara ili članova tog pravnog lica. Države članice Države članice propisaće barem odredbe mogu da uvedu detaljnije odredbe u vezi sa formom i sadržajem takvih sporazuma. kao što je dato pod (bb). One mogu da zahtevaju primenu odredaba pod (aa) u zavisnosti od toga da li vlasnički udeo predstavlja 20% ili više glasova akcionara ili članova.Ipak, stav (aa) neće se primenjivati u slučaju kada drugo pravno lice ima prava pomenuta u podstavovima (a), (b) ili (c), u pogledu tog zavisnog pravnog lica.Osim slučajeva navedenih u stavu 1 i u cilju dalje koordinacije, države članice mogu da zahtevaju od svih pravnih lica koja podležu nacionalnom zakonu da sastave konsolidovane finansijske izveštaje i konsolidovane izveštaje o poslovanju ukoliko to pravno lice (matično pravno lice) ima svoj udeo kao što je navedeno u članu 17 Direktive 78/660/EES kod drugog pravnog lica (zavisnog pravnog lica), i: (a) zaista ima dominantan uticaj nad njim; ili(b) njime i zavisnim pravnim licem rukovodi matično pravno lice na jedinstvenoj osnovi. 0.1.27.1 i 27.2 Pravna lica koja imaju kontrolu (kontrolno, odnosno matično pravno lice) nad jednim ili više pravnih lica (podređeno, odnosno zavisno pravno lice), u skladu sa ovim zakonom i sa zahtevima MSFI, obavezna su da sastavljaju, prikazuju, dostavljaju i obelodanjuju konsolidovane finansijske izveštaje.Konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice. Potpuno usklađen 2 1. Za potrebe člana 1(1)(a), (b) i (d) prava glasa i imenovanja i smenjivanja bilo kog drugog zavisnog pravnog lica, kao i prava bilo koje osobe koja deluje u svoje ime, ali za račun matičnog pravnog lica ili drugog zavisnog pravnog lica, moraju da se dodaju pravima matičnog pravnog lica. 2. Za potrebe člana 1(1)(a), (b) i (d) prava navedena u stavu 1 moraju da budu umanjena za sledeća prava: (a) koja su vezana za akcije u posedu osobe koja nije ni matično pravno lice, niti zavisno pravno lice ili (b) koja su vezana za akcije koje se drže kao garancija, pod uslovom da se dotična prava ostvaruju u skladu sa dobijenim uputstvima, ili u vezi sa odobravanjem zajmova kao dela normalnih poslovnih aktivnosti, pod uslovom da se prava glasa ostvaruju u interesu davaoca garancije. 3. Za potrebe člana 1(1)(a), (b) i (d) treba od svih glasova akcionara ili članova zavisnog pravnog lica odbiti glasove koji su vezani za akcije ili učešća koje drži ovo pravno lice samo, ili neko od zavisnih pravnih lica ili lice koje deluje u sopstveno ime, ali za račun ovih pravnih lica. Neusklađen U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 3 Bez povreda članova 13 i 15 matično pravno lice i sva njegova zavisna pravna lica treba da budu pravna lica koja se konsoliduju bez obzira na to gde se nalaze registrovana sedišta zavisnih pravnih lica.Za potrebe gornjeg stava 1 svako zavisno pravno lice nekog zavisnog pravnog lica smatra se zavisnim pravnim licem matičnog pravnog lica koje je na vrhu pravnih lica koja treba da se konsoliduju. 0.1.27.7 Matično pravno lice, koje je istovremeno zavisno u višoj ekonomskoj celini nije dužno da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje u skladu sa Predlogom zakona, osim ako njegovo matično pravno lice ima sedište u inostranstvu Neusklađen Uslovi propisani Sedmom direktivom u vezi oslobađanja od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja različiti su o odnosu na uslove propisane MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Paragrafom 10. MRS 27- Konsolidoavnih i pojedinačni finansijski izveštaji, propisani su uslovi kada matično pravno lice nema obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja 4 Konsolidacija matičnog pravnog lica i svih zavisnih pravnih lica u slučaju određenih pravnih formi društava 0.2.8 Odredbe koje odnose na različite pravne forme privrednih društava propisane su Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11).Član 8.Pravne forme društva su:1) ortačko društvo;2) komanditno društvo;3) društvo s ograničenom odgovornošću;4)akcionarsko društvo. Neprenosivo Odredbe koje odnose na različite pravne forme privrednih društava nisu predmet uređivanja Zakona o računovodstvu i reviziji, već Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11 i 99/11). Predlogom zakona o računovodstvu propisano je da konsolidovane godišnje finansijske izveštaje sastavlja pravno lice koje je u ekonomskoj celini matično pravno lice.U članu 2. st. 1. i 2. definisana su „pravna lica“ i „druga pravna lica“ 5 Država članica može da odobri oslobađanje od obaveze propisane članom 1(1) kada je matično pravno lice finansijska holding kompanija u smislu člana 5(3) Direktive 78/660/EEC i (a) nije intervenisala u toku obračunskog perioda, direktno ili indirektno, na rukovođenje zavisnog pravnog lica; (b) nije iskoristila prava glasa koja se pripisuju njenom učešću u pogledu imenovanja članova upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa zavisnog pravnog lica u toku obračunskog perioda ili za pet prethodnih obračunskih perioda ili u slučaju da je korišćenje prava glasa bilo neophodno za funkcionisanje upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa zavisnog pravnog lica, a nijedan akcionar ili član upravnih, rukovodećih i nadzornih organa tog pravnog lica ili nekog njegovog člana sa većinom prava glasa nije član upravnih, rukovodećih ili nadzornih organa zavisnog pravnog lica, i gde su članovi tih organa ostvarili svoje funkcije bez bilo kakvog mešanja ili uticaja od strane matičnog pravnog lica ili bilo kog njegovog zavisnog pravnog lica; (c) odobravala je kredite jedino pravnim licima u kojima ima učešće. Kada su takvi krediti odobreni drugim licima oni moraju biti otplaćeni do kraja prethodnog obračunskog perioda; (d) oslobađanje odobravaju organi uprave pošto utvrde da su navedeni uslovi ispunjeni.2. (a) U slučaju da je finansijska holding kompanija izuzeta, član 43(2) Direktive 78/660/EEC se ne primenjuje na godišnje finansijske izveštaje u pogledu bilo koga većinskog udela u zavisnom pravnom licu od dana navedenog u članu 49(2). (b) Obelodanjivanja o takvim većinskim udelima prema članu 43(1) Direktive 78/660/EEC mogu se izostaviti ako je njihova priroda takva da bi nanela ozbiljne štete preduzeću, njegovim akcionarima ili članovima ili nekom od zavisnih pravnih lica. Država članica može da zahteva prethodnu saglasnost za takva izostavljanja od nekog upravnog ili sudskog organa. Sva takva izostavljanja moraju se obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. Neprenosivo Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost Napomena: Međunarodni računovodstveni standard 27 (Konsolidovani ipojedinačni finansijski izveštaji) ne predviđa oslobađanje od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja za finansijske holding kompanije 6 1. Bez povrede člana 4(2) i 5 država članica može da obezbedi oslobađanje od obaveze nametnute članom 1(1) ako, na dan bilansa stanja matičnog pravnog lica, pravna lica koja treba da se konsoliduju zajedno, na osnovu njihovih poslednjih godišnjih finansijskih izveštaja, ne prekoračuju limite dva od tri kriterijuma propisana članom 27 Direktive 78/660/EEC.2. Država članica može zahteva ili dozvoli da prebijanje iz člana 19(1) i eliminacija iz člana 26(1)(a) i (b) ne budu izvršeni kada se utvrđuju gorenavedena ograničenja. U tom slučaju, limite koji se odnose na zbir bilansa stanja i neto prihod treba povećati za 20%.3. Član 12 Direktive 78/660/EEC treba primeniti na gornje kriterijume.4. Ovaj član se neće primenjivati kada je jedno od pravnih lica koje treba da se konsoliduje preduzeće čijim se hartijama od vrednosti trguje na regulisanom tržištu neke zemlje članice u smislu člana 1(13) Direktive Saveta 93/22/EEC od 10. maja 1993. god. o investicionim uslugama u oblasti hartija od vrednosti. 0.1.27.5 Izuzetno od stava 1. ovog člana, ukoliko vrednosti imovine i poslovnog prihoda matičnog i zavisnih pravnih lica, ne računajući međusobna učešća, potraživanja i obaveze, međusobne rezultate i međusobne poslovne prihode i rashode matičnog i zavisnih pravnih lica, u zbiru ne prelaze polovinu kriterijuma za malo, odnosno mikro pravno lice, u smislu člana 6 stav 3. ovog zakona, matično pravno lice nije obavezno da sastavlja, dostavlja i obelodanjuje konsolidovane finansijske izveštaje. Potpuno usklađen 7 Uprkos članovima 4(2), 5 i 6 država članica će predvideti oslobađanje od obaveze propisane članom 1(1) svako matično pravno lice koje podleže nacionalnim propisima te zemlje, a koje je takođe zavisno pravno lice, ukoliko njegovo matično pravno lice podleže propisima zemlje članice u sledeća dva slučaja: (a) kada matično pravno lice poseduje sve akcije oslobođenog pravnog lica. Akcije tog pravnog lica koje su u posedu članova upravnih, rukovodećih i nadzornih organa u skladu sa zakonskom obavezom ili statutarnim obavezama ne treba uzimati u obzir; (b) kada matično pravno lice poseduje 90% ili više akcija oslobođenog pravnog lica i preostali akcionari i članovi tog pravnog lica su odobrili oslobađanje.2. Oslobađanje zavisi od ispunjavanja svih sledećih uslova: (a) oslobođeno pravno lice, kao i sva njegova zavisna pravna lica obuhvaćena su, nezavisno od članova 13 i 15 konsolidovanim finansijskim izveštajima neke veće grupe pravnih lica čije matično pravno lice podleže zakonima države članice; (b) (aa) konsolidovani finansijski izveštaji na koje se odnosi gornji stav (a) i konsolidovani izveštaj o poslovanju veće grupe pravnih lica sastavljeni su i revidirani od strane matičnog pravnog lica ove grupe pravnih lica u skladu sa ovom Direktivom; (bb) konsolidovani finansijski izveštaji na koje se odnosi gornji stav (a) i konsolidovani izveštaj o poslovanju na koji se odnosi gornji stav (aa), izveštaj osobe odgovorne za reviziju tih finansijskih izveštaja i, gde je prikladno, dodatak na koji se odnosi član 9 moraju biti objavljeni od strane oslobođenog pravnog lica na bazi zakona države članice kojima ovo pravno lice podleže, i to na bazi člana 38. Ta zemlja članica može zahtevati da se navedeni dokumenti objavljuju na njenom službenom jeziku i da se prevod overi. (c) napomene uz finansijske izveštaje izuzetog pravnog lica moraju obelodaniti:(aa) naziv i registrovano sedište matičnog pravnog lica koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje iz gornjeg stava (a) i(bb) izuzetak od obaveze da se podnesu konsolidovani finansijski izveštaji i konsolidovani izveštaj o poslovanju.3. Ovaj član ne treba primeniti na preduzeća čije se hartije od vrednosti prodaju na regulisanom tržištu neke države članice u smislu člana 1(13) Direktive 93/22/EES 0.120 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Paragrafom 10. MRS 27- Konsolidoavnih i pojedinačni finansijski izveštaji, propisani su uslovi kada matično pravno lice nema obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja: Matični entitet ne mora da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje ako i samo ako:(a) je i sam matični entitet zavisni entitet koji je u potpunosti ili delimično u vlasništvu nekog drugog entiteta, i ako su njegovi ostali vlasnici, uključujući i one koji inače nemaju pravo glasa informisani o, i ne protive se, tome da matični entitet ne sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje;(b) se dužničkim ili instrumentima kapitala matičnog entiteta ne trguje na javnom tržištu (na domaćoj ili stranoj berzi ili na slobodnim berzanskim tržištima, uključujući lokalna i regionalna tržišta);(c) matični entitet nije podneo, niti je u procesu podnošenja svojih finansijskih izveštaja komisiji za hartije od vrednosti ili drugom regulatornom telu radi izdavanja bilo koje vrste instrumenata na javnom tržištu; i(d) krajnji matični entitet ili neki od matičnih entiteta u lancu konsolidovanja sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje dostupne za javnu upotrebu, u saglasnosti sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja. 8 1. U slučajevima koji nisu obuhvaćeni članom 7(1) država članica može, bez povrede članova 4(2), 5 i (6), predvideti oslobađanje od obaveze utvrđene članom 1(1) za svako matično pravno lice koje podleže njenim nacionalnim zakonima koje je istovremeno zavisno pravno lice čije matično pravno lice podleže zakonima države članice, ako su ispunjeni svi uslovi iz člana 7(2) i akcionari ili članovi izuzetnog pravnog lica koji poseduju minimalnu procentnu stopu upisanog kapitala ovog pravnog lica, zahtevaju sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja najkasnije šest meseci po isteku obračunskog perioda. Zemlje članice mogu da utvrđuju ovu procentnu stopu za akcionarska društva ili komanditna društva na najviše 10%, a za pravna lica drugih pravnih formi na najviše 20%.2. Zemlja članica ne može da oslobađanje uslovi time da li matično pravno lice koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje navedene u članu 7(2)(a) takođe podleže njenim zakonima.3. Zemlja članica oslobađanje ne može da učini zavisnim od uslova koji se odnose na sastavljanje i reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja iz člana 7(2)(a). Potpuno usklađen Odredba je izborna i ne zahteva nikakve mere.Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost. 9 Zemlja članica takođe može da predvidi da oslobađanje iz članova 8 i 9 zavisi od toga da li se u skladu sa ovom Direktivom obelodanjuju dodatne informacije u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštajima iz člana 7(2)(a), ili u godišnjim finansijskim izveštajima oslobođenog pravnog lica svih ili nekih od sledećih informacija u vezi sa krugom pravnih lica čije se matično pravno lice oslobađa obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja:iznos osnovnih sredstava;neto prihodi;dobitak ili gubitak u obračunskom periodu i iznos kapitala i rezervi;prosečan broj zaposlenih u toku obračunskog perioda. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Delimično usklađen Navedeno oslobađanje od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja nije u skladu sa MRS 27 U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 10 Članovi 7 i 9 ne odnose se na pravne propise zemalja članica o sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja ili konsolidovanog izveštaja o poslovanju ako se ovi dokumenti zahtevaju:radi obaveštavanja zaposlenih i njihovih predstavnika iliod strane organa uprave ili suda za njihove potrebe. Neusklađen Predlogom zakona nisu propisani uslovi za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja radi obaveštavanja zaposlenih i njihovih predstavnika od strane organa uprave ili suda U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 11 Uslovi pod kojima država članica može predvideti oslobađanje od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaj 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Neusklađen Uslovi propisani Sedmom direktivom u vezi oslobađanja od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja različiti su o odnosu na uslove propisane MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Paragrafom 10. MRS 27- Konsolidoavnih i pojedinačni finansijski izveštaji, propisani su uslovi kada matično pravno lice nema obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja 12 1. Bez povrede članova 1 do 10 država članica može zahtevati od svakog pravnog lica koje podleže njenim zakonima da sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje i konsolidovani izveštaj o poslovanju ukoliko: (a) ovo pravno lice, kao i jedno ili više pravnih lica koja se međusobno ne nalaze u odnosu navedenom u članu 1(1) do (2) na bazi ugovora ili statutarne odredbe ovih pravnih lica, podležu jedinstvenoj upravi; ili (b) kada su upravni, rukovodeći ili nadzorni organi tog pravnog lica, kao i organi jednog ili više pravnih lica koje se međusobno ne nalaze u odnosu navedenom u članu 1(1) ili (2), sastavljeni dobrim delom od istih lica koja su na funkciji u toku obračunskog perioda i do sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja.2. Prilikom primene gornjeg stava 1 pravna lica koja se međusobno nalaze u odnosu navedenom u gornjem stavu 1, kao i svako od njihovih zavisnih pravnih lica, treba konsolidovati u skladu sa ovom Direktivom ukoliko jedno od ovih pravnih lica ili više njih ima jednu od pravnih formi navedenih u članu 4.3. Članove 3, 4(2), 5, 6, 13 do 28, 29 (1), (3), (4) i (5), 30 do 38 i 39(2) treba primeniti na konsolidovane finansijske izveštaje i konsolidovani izveštaj o poslovanju prema ovom članu; ukazivanje na matično pravno lice treba razumeti kao dovođenje u vezu sa pravnim licima navedenim u gornjem stavu 1. Međutim, bez povrede člana 19(2), pozicije „kapital“, „račun emisione premije“, „revalorizacione rezerve“, „rezerve“, „preneti dobitak ili gubitak“ i „dobitak ili gubitak u obračunskom periodu“ koje treba uključiti u konsolidovane finansijske izveštaje predstavljaju sabrane iznose odgovarajućih pozicija svih pravnih lica navedenih u članu 1. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Neusklađen Uslovi propisani Sedmom direktivom u vezi oslobađanja od obaveze sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja različiti su o odnosu na uslove propisane MRS 27 U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Paragrafom 10. MRS 27- Konsolidoavnih i pojedinačni finansijski izveštaji, propisani su uslovi kada matično pravno lice nema obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja 13 1. Pravno lice ne treba uključiti u konsolidovane finansijske izveštaje kada nisu materijalno značajna za potrebe člana 16(3).2. Ako dva ili više pravnih lica ispunjavaju zahteve gornjeg stava (1) oni moraju biti uključeni u konsolidovane finansijske izveštaje ako su, uzeti kao celina, materijalno značajni sa potrebe člana 16(3).3. Pored toga, pravno lice ne treba uključiti u konsolidovane finansijske izveštaje ukoliko: (a) znatna i trajna ograničenja trajno otežavaju:(aa) korišćenje prava matičnog pravnog lica u odnosu na imovinu i poslovanje ovog pravnog lica ili(bb) jedinstveno upravljanje ovim pravnim licem, koje se nalazi u odnosu navedenom u članu 12(1) (b) kada informacije neophodne za sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa ovom Direktivom nije moguće pribaviti bez nesrazmerno visokih troškova i neopravdanog odlaganja; ili (c) akcije tog pravnog lica se drže isključivo radi njihove dalje prodaje. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Neusklađen Uslovi propisani Sedmom direktivom u vezi oslobađanja od obaveze uključivanja u konsolidaciju različiti su u odnosu na uslove propisane MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju U skladu sa MRS/MSFI propisano je da se zavisno pravno lice oslobađa od konsolidacije samo ako se akcije tog pravnog lica drže isključivo radi njihove dalje prodaje, a matično preduzeće aktivno traži kupca 15 1., Država članica može, u cilju primene člana 16(3), da dozvoli izostavljanje iz konsolidovanih finansijskih izveštaja svakog matičnog pravnog lica koje ne obavlja neku industrijsku ili komercijalnu aktivnost, a poseduje akcije u zavisnom pravnom licu na osnovu zajedničkog sporazuma sa jednim ili više pravnih lica koja nisu uključena u konsolidovane finansijske izveštaje.2. Godišnje finansijske izveštaje matičnog pravnog lica treba priložiti uz konsolidovane finansijske izveštaje.3. Kada je izvršena primena ovog odstupanja na godišnje finansijske izveštaje matičnog pravnog lica treba primeniti član 59 Direktive 78/660/EEC ili informacije o koje bi proizašle iz primene ovog člana treba dati u napomenama uz finansijske izveštaje Neprenosivo Odredba je izborna i ne zahteva nikakve mere. Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost. 16 Konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju konsolidovani bilans stanja, konsolidovani bilans uspeha i napomene uz finansijske izveštaje. Ova dokumenta čine jedinstvenu celinu. Države članice mogu da dozvole ili zahtevaju uključivanje drugih izveštaja u konsolidovane finansijske izveštaje, uz dokumenta koja su navedena u prvom podstavu.Konsolidovani finansijski izveštaji treba da se se sastavljaju jasno i u skladu sa ovom Direktivom. Konsolidovani finansijski izveštaji treba da daju istinit i pošten prikaz aktive, pasive, finansijskog položaja i dobitka i gubitka pravnih lica uključenih u konsolidaciju kao da su oni jedna celina.U slučaju da primena odredaba ove Direktive ne bi bila dovoljna za istinit i pošten prikaz u smislu gornjeg stava 3, moraju da se pruže dodatne informacije. Ako je u izuzetnim slučajevima primena odredbi članova 17 do 35 i 39 inkompatibilna sa obavezom propisanom u stavu 3 ovog člana, od te odredbe se mora odstupiti da bi se dobio istinit i pošten prikaz u smislu stava 3. Svako takvo odstupanje mora da se obelodani u napomenama uz finansijske izveštaje zajedno sa objašnjenjem razloga za to i prikazom efekata odstupanja na aktivu, pasivu, finansijski položaj i dobitak ili gubitak. Država članica može definisati izuzetne slučajeve o kojima je reč u ovom stavu i utvrditi relevantna posebna pravila. Država članica može zahtevati ili dozvoliti da se uz konsolidovane finansijske izveštaje obelodane ostale informacije, kao i informacija koje inače moraju da se obelodane u skladu sa ovom Direktivom. 0.1.2.10. (1-6)20 Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj je finansijski izveštaj ekonomske celine koju čine matično i sva zavisna pravna lica. Konsolidovani godišnji finansijski izveštaj obuhvata:(1)Konsolidovani Bilans stanja; (2)Konsolidovani Bilans uspeha;(3)Konsolidovani Izveštaj o ostalom rezultatu;(4)Konsolidovani Izveštaj o promenama na kapitalu; (5)Konsolidovani Izveštaj o tokovima gotovine za period;(6) Napomene uz konsolidovane finansijske izveštaje.Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ispunjen je uslov iz Sedme direktive da konsolidovani finansijski izveštaji obuhvataju konsolidovani bilans stanja, konsolidovani bilans uspeha i napomene uz finansijske izveštaje 17 1. Članove 3 do 10a, 13 do 26 i 28 do 30 Direktive 78/660/EEC treba primeniti u pogledu raščlanjavanja konsolidovanih finansijskih izveštaja bez povreda odredbi ove Direktive i uzimajući u obzir bitna usklađivanja koje proizilaze iz posebnih karakteristika konsolidovanih finansijskih izveštaja u poređenju sa pojedinačnim finansijskim izveštajima.2. Tamo gde postoje posebne okolnosti koje bi dovele do nesrazmernih troškova država članica može dozvoliti grupisanje zaliha u konsolidovanim finansijskim izveštajima. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Delimično usklađen U skladu sa Četvrtom direktivom, u bilansnim šemama neke od pozicija iskazane su suprotno zahtevima MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju 18 Pozicije aktive i pasive pravnih lica obuhvaćenih konsolidovanjem treba u potpunosti uključiti u konsolidovani bilans stanja. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Pitanja koja se odnose na uključivanje pojedinih pozicija u konsolidovani bilans stanja uređena su Međunarodnim računovodstvenim standardima i Okvirom za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja 19 1. Knjigovodstvenu vrednost učešća u kapitalu pravnih lica obuhvaćenih konsolidovanjem treba prebiti sa delom koji ta učešća predstavljaju u kapitalu i rezervama pravnih lica obuhvaćenih konsolidacijom. (a) To prebijanje se vrši na osnovu knjigovodstvene vrednosti na dan kada se ova pravna lica prvi put uključuju u konsolidovanje. Razlike koje se jave iz tog prebijanja knjiže se koliko god je moguće direktno u okviru pozicija u konsolidovanom bilansu stanja koje imaju vrednosti iznad ili ispod njihovih knjigovodstvenih vrednosti. (b) Država članica može zahtevati ili dozvoliti prebijanja na osnovu vrednosti pozicija aktive i pasive koje mogu da se identifikuju na dan sticanja učešća, ili u slučaju sticanja u dve ili više faza na dan kada je pravno lice postalo zavisno pravno lice. (c) Sve razlike koje ostanu nakon primene odredbe pod (a) ili su rezultat primene odredbe pod (b) treba prikazati kao posebnu poziciju u konsolidovanom bilansu stanja sa odgovarajućim naslovom. Te pozicije, metod koji je korišćen i značajne promene u odnosu na prethodni obračunski period moraju se objasniti u napomenama uz finansijske izveštaje. Kada je prebijanje pozitivnih i negativnih razlika odobreno od strane države članice, raščlanjen prikaz tih razlika takođe mora da se da u napomenama uz finansijske izveštaje.2. Međutim, stav 1 ne treba primeniti na učešća u kapitalu koja se nalaze u posedu samog matičnog pravnog lica ili nekog drugog pravnog lica obuhvaćenog konsolidacijom. U konsolidovanim finansijskim izveštajima ta učešća treba tretirati kao sopstvene akcije u skladu sa Direktivom 78/660/ EEC. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja su detaljnije uređena MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) i MSFI 3 (Poslovne kombinacije) 20 1. Zemlja članica može da zahteva ili dozvoli da se knjigovodstvena vrednost učešća u kapitalu pravnog lica uključenog u konsolidaciju prebije samo sa korespondirajućim procentom u kapitalu, pod uslovom da: (a) učešće u kapitalu predstavlja najmanje 90% nominalne vrednosti ili, u odsustvu nominalne vrednosti, obračunske vrednosti učešća tog pravnog lica, koja nisu učešća u smislu člana 29(2)(a) Direktive 77/91; (b) proporcija navedena u gornjem stavu (a) se utvrđuje putem sporazuma koji predviđa izdavanje udela ili akcija od strane jednog pravnog lica obuhvaćenog konsolidovanjem; (c) ukoliko sporazum naveden u gornjem stavu (b) ne predviđa plaćanje u gotovu koje prelazi 10% nominalne vrednosti ili u odsustvu nominalne vrednosti obračunske vrednosti izdatih udela ili akcija.2. Svaka razlika koja proističe iz gornjeg stava 1 treba da se doda konsolidovanim rezervama ili oduzme od njih, u zavisnosti od slučaja.3. Primena metoda na bazi gornjeg stava 1, rezultirajuće promene u rezervama, imenima i registrovanim sedištima dotičnih pravnih lica moraju da se obelodane u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja detaljnije su uređena u okviru MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) i MSFI 3 (Poslovne kombinacije) 21 Iznosi koji odgovaraju učešću kod zavisnih pravnih lica uključenih u konsolidaciju, a u posedu pravnih lica koja nisu uključena u konsolidaciju, treba prikazati kao posebnu poziciju sa odgovarajućim nazivom u konsolidovanom bilansu stanja. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Pitanja koja se odnose na prikazivanje pozicija u konsolidovanom bilansu uspeha uređena su Međunarodnim računovodstvenim standardima i Okvirom za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja 22 Prihode i rashode pravnih lica uključenih u konsolidaciju treba u potpunosti uključiti u konsolidovani bilans uspeha. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Pitanja koja se odnose na prihode i rashode pravnih lica uključenih u konsolidaciju uređena su Međunarodnim računovodstvenim standardima i Okvirom za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja 23 Iznos bilo kog dobitka ili gubitka koji se dodeljuje učešćima u zavisnim društvima koja su uključena u konsolidovanje, a koja su u posedu pravnih lica koja nisu uključena u konsolidovanje, treba prikazati kao posebnu poziciju sa odgovarajućim nazivom u konsolidovanom bilansu uspeha. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja detaljnije su uređena u okviru MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) i MSFI 3 (Poslovne kombinacije) 24 Konsolidovani finansijski izveštaji se sastavljaju u skladu sa principima navedenim u članovima 25 do 28. Neusklađen Metode u postupku konsolidacije koje predviđa Sedma direktiva razlikuju se od metoda koje predviđaju MRS/MSFI U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Pitanja u vezi člana 28. Direktive bliže su uređena u okviru MRS -1 (Prezentacija finansijskih izveštaja) 25 1. Metode konsolidacije treba da se primenjuju dosledno iz jednog obračunskog perioda u drugi.2. Odstupanja od odredbi gornjeg stava 1 dozvoljena su u izuzetnim slučajevima. Svako takvo odstupanje mora biti obelodanjeno u napomenama uz finansijske izveštaje, a razlozi za njih dati zajedno sa procenom efekta na aktivu, pasivu, finansijski položaj i dobitak i gubitak pravnih lica uključenih u konsolidaciju posmatranih kao da su celina Neusklađen Sedma direktiva u postupku konsolidacije dopušta primenu metode udruživanja interesa, metode sticanja – knjigovostvena vrednost,dok se goodwill otpisuje U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI)zabranjuju metodu udruživanja interesa, metodu sticanja – knjigovodstvena vrednost,dok se goodwill testira na obezbređenje 26 1. Konsolidovani finansijski izveštaji treba da prikažu aktivu, pasivu, obaveze, finansijski položaj, dobitke i gubitke pravnih lica uključenih u konsolidovanje kao da su jedno pravno lice. Posebno: (a) potraživanja i obaveze između pravnih lica uključenih u konsolidovanje treba eliminisati iz konsolidovanih finansijskih izveštaja; (b) prihode i rashode koji se odnose na transakcije između pravnih lica uključenih u konsolidaciju treba eliminisati iz konsolidovanih finansijskih izveštaja; (c) u slučaju da su dobici i gubici koji nastaju iz transakcija između pravnih lica uključenih u konsolidaciju uključeni u knjigovodstvenu vrednost aktive, treba ih eliminisati iz konsolidovanih finansijskih izveštaja. U cilju dalje koordinacije, zemlja članica može da dozvoli da se govenavedene eliminacije vrše proporcionalno procentu kapitala u posedu matičnog pravnog lica u svakom zavisnom pravnom licu koje je uključeno u konsolidaciju. 2. Zemlja članica može dozvoliti odstupanje od odredbi gornjeg člana 1(c) ukoliko je transakcija zaključena na osnovu normalnih tržišnih uslova i kada bi eliminacija dobitka ili gubitka dovela do nesrazmernih troškova. Svako takvo odstupanje se mora obelodaniti i tamo gde su efekti, uzeti u celini na aktivu, pasivu, finansijski položaj, dobitak i gubitak pravnih lica uključenih u konsolidovanje, materijalno značajni, ta činjenica se mora obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. 3. Odstupanja od gornjih odredbi 1(a), (b) ili (c) treba da budu dozvoljena kada dotični iznosi nisu materijalno značajni za potrebe člana 16(3). 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Pitanja koja se odnose na prihode i rashode pravnih lica uključenih u konsolidaciju uređena su Međunarodnim računovodstvenim standardima i Okvirom za pripremanje i prikazivanje finansijskih izveštaja 27.1 1.Konsolidovani finansijski izveštaji se sastavljaju na isti dan kada i godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica 0.1.27.3 Konsolidovani godišnji finansijski izveštaji sastavljaju se pod istim datumom kao i redovni godišnji finansijski izveštaji matičnog pravnog lica. Potpuno usklađen 27.2 Međutim, država članica, može zahtevati ili dozvoliti da se konsolidovani finansijski izveštaji sastavljaju na neki drugi dan kako bi se uzeli u obzir datumi bilansa stanja najvećeg broja ili najznačajnijih pravnih lica uključenih u konsolidaciju. U slučaju da se iskoristi ovo odstupanje, ta činjenica se mora obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje zajedno sa razlozima za odstupanje. Pored toga, treba uzeti u obzir u obelodaniti važne događaje koji se odnose na aktivu, pasivu, finansijski položaj ili dobitak i gubitak pravnih lica uključenih u konsolidaciju koji su se dogodili između datuma bilansa stanja i datuma konsolidovanog bilansa stanja. Potpuno usklađen Odredba je izborna i ne zahteba nikakve mere. Zakonodavac se opredelio da ne prihvati datu mogućnost. 27.3 U slučaju kada datum bilansa stanja pravnog lica prethodi datumu konsolidovanog bilansa stanja za više od tri meseca to pravno lice biće konsolidovano na osnovu periodičnih finansijskih izveštaja sačinjenih na dan konsolidovanog bilansa stanja 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja detaljnije su paragrafom 23. u okviru MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) Kada se, prema paragrafu 22, finansijski izveštaji zavisnog entiteta, koji se koriste u sastavljanju konsolidovanih finansijskih izveštaja, sastavljaju na datum izveštavanja različit od datuma matičnog entiteta, treba izvršiti korigovanja za efekte značajnih transakcija ili događaja koji su se dogodili između tog datuma i datuma finansijskih izveštaja matičnog entiteta. U svakom slučaju, razlika između datuma izveštavanja zavisnog entiteta i datuma izveštavanja matičnog entiteta ne treba da bude duža od tri meseca. Dužina izveštajnih perioda i svaka razlika između datuma izveštavanja treba da bude ista iz perioda u period. 28 Ukoliko se sastav pravnih lica uključenih u konsolidovanje značajno promenio u toku obračunskog perioda, konsolidovani finansijski izveštaji moraju sadržavati informaciju koja omogućava da poređenje sukcesivnog niza konsolidovanih finansijskih izveštaja bude smisleno. Kada je takva promena velika država članica može da zahteva ili dozvoli da se ta obaveza ispuni sastavljanjem korigovanog početnog bilansa stanja i korigovanog bilansa uspeha. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Pitanja u vezi sastavljanja korigovanog početnog bilansa stanja i korigovanog bilansa uspeha uređena su MRS 1 – Prezentacija finansijskih izveštaja 29 1. Pozicije aktive i pasive koje se uključuju u konsolidovane finansijske izveštaje treba vrednovati u skladu sa jedinstvenim metodama i u skladu sa Odeljkom 7 i 7a i članom 60 Direktive 78/660/EEC.2 (a) Pravno lice koje sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje mora da primenjuje iste metode procenjivanja kao i u svojim godišnjim finansijskim izveštajima. Međutim, država članica može zahtevati ili dozvoliti primenu drugih metoda procenjivanja u skladu sa gorepomenutim članovima Direktive 78/660/EEC. (b) Kada je iskorišćeno ovo odstupanje ta činjenica mora da se obelodani u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje, kao i dati razlozi za to odstupanje.3. Ukoliko su pozicije aktive i pasive koje su uključene u konsolidovane finansijske izveštaje procenjene od strane pravnih lica uključenih u konsolidaciju po metodama različitim od metoda korišćenih za konsolidaciju, moraju se ponovno proceniti u skladu sa metodama korišćenim za konsolidaciju, sem ako rezultati te ponovne procene nisu materijalno značajni sa svrhe člana 16(3). Odstupanja od ovog principa treba dozvoliti u izuzetnim slučajevima. Svako takvo odstupanje treba obelodaniti u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje, sa razlozima za njih.4. U konsolidovanom bilansu stanja i konsolidovanom bilansu uspeha treba uzeti u obzir sve razlike u konsolidaciji između poreskog rashoda koji se raspoređuje na tekući obračunski period i prethodnih obračunskih perioda i poreza koji su za tekući obračunski period već plaćeni ili ih treba platiti ukoliko postoje izgledi da će se iz toga za jedno od pravnih lica uključenih u konsolidovanje u doglednoj budućnosti javljati stvarni rashodi.5. Kada su pozicije aktive koje se uključuju u konsolidovane finansijske izveštaje bile predmet vanredne korekcije vrednosti samo zbog primene poreskih propisa one mogu da se preuzmu u konsolidovane finansijske izveštaje nakon što su ove korekcije eliminisane. Međutim, država članica može da zahteva ili dozvoli da takve pozicije aktive budu uključene u konsolidovane finansijske izveštaje i bez eliminacije korekcija, pod uslovom da njihovi iznosi, zajedno sa razlozima za njih, budu obelodanjeni u napomenama uz finansijske izveštaje. Neusklađen Sedma direktiva u postupku konsolidacije dopušta primenu metode udruživanja interesa, metode sticanja – knjigovostvena vrednost,dok se goodwill otpisuje U skladu sa rokovima definisanim Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Međunarodni standardi finansijskog izveštavanja (MRS/MSFI)zabranjuju metodu udruživanja interesa, metodu sticanja – knjigovodstvena vrednost,dok se goodwill testira na obezbređenje 30.1 Posebna pozicija na način kako je definisana u članu 19(1)(c) koja predstavlja pozitivnu razliku nastalu zbog konsolidacije treba obuhvatiti u skladu sa pravilima utvrđenim u Direktivi 78/660/EEC koje se odnose na poziciju „goodwill“. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja detaljnije su uređena u okviru MRS 1 (Prezentacija finansijskih izveštaja) MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) i MSFI 3 (Poslovne kombinacije) 30.2 Država članica može dozvoliti da se pozitivna razlika koja nastaje zbog konsolidacije neposredno i jasno odbije od rezervi 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja detaljnije su uređena u okviru MRS 1 (Prezentacija finansijskih izveštaja) MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) i MSFI 3 (Poslovne kombinacije) 31 Iznos prikazan kao posebna pozicija, kao što je definisano u članu 19(1)(c) koji predstavlja negativnu razliku nastalu zbog konsolidacije može se prebaci u konsolidovani bilans uspeha samo: (a) ako ova razlika razlika odgovara očekivanju nepovoljnih budućih rezultata dotičnog pravnog lica, koji se očekuju u trenutku sticanja ili očekivanim rashodima, ukoliko se ova očekivanja ostvaruju ili (b) ako ova razlika odgovara ostvarenom dobitku. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja detaljnije su uređena u okviru MRS 27 (Konsolidovani i pojedinačni finansijski izveštaji) 32 1. U slučaju kada pravno lice uključeno u konsolidaciju upravlja drugim pravnim licem zajedno sa jednim ili više drugih pravnih lica koja nisu uključena u konsolidaciju zemlja članica može zahtevati ili dozvoliti uključivanje tog drugog pravnog lica u konsolidovane finansijske izveštaje srazmerno učešću koji u njegovom kapitalu imaju pravna lica uključena u konsolidovanje.2. Članove 13 do 31 treba primeniti mutadis mutandis na proporcionalnu konsolidaciju iz gornjeg stava 1.3. U slučaju kada se primenjuje ovaj član, član 33 ne treba primeniti ukoliko je proporcionalno konsolidovano pravno lice pridruženo pravno lice u smislu člana 33. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja su detaljnije uređena u okviru MRS 28 (Investicije u pridružene entitete) 33 1. U slučaju kada pravno lice uključeno u konsolidaciju vrši značajan uticaj na poslovnu i finansijsku politiku pravnog lica koje nije uključeno u konsolidaciju (pridruženo pravno lice) u kome ima učešće u smislu člana 17 Direktive 78/660/EEC, tada ovo učešće u konsolidovanom bilansu stanja treba prikazati kao posebnu poziciju sa odgovarajućim naslovom. Pretpostavlja se da pravno lice vrši značajan uticaj na drugo pravno lice kada ima 20% ili više glasova akcionara ili članova tog pravnog lica. Treba primeniti član 2.2. Kada se prvi put primenjuje ovaj član na učešće na koje se odnosi gornji stav 1 to učešće treba prikazati u konsolidovanom bilansu stanja bilo: (a) po njegovoj knjigovodstvenoj vrednosti utvrđenoj u skladu sa pravilima procenjivanja utvrđenim Direktivom 78/660/EEC. Razliku između ove vrednosti i iznosa koji odgovara delu kapitala i rezervama koji predstavlja to učešće treba obelodaniti posebno u konsolidovanom bilansu stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje. Ovu razliku treba obračunati na dan kada se ovaj metod primenjuje prvi put; ili (b) po iznosu koji odgovara delu kapitala i rezervi pridruženog pravnog lica koji predstavlja to učešće. Razliku između tog iznosa i knjigovodstvene vrednosti obračunatu u skladu sa pravilima procenjivanja koja su utvrđena Direktivom 78/660/EEC treba obelodaniti posebno u konsolidovanom bilansu stanja ili u napomenama uz finansijske izveštaje. Ovu razliku treba utvrditi na dan kada se ovaj metod primenjuje prvi put. (c) država članica može propisati primenu jednog ili oba gornja stava (a) i (b). Konsolidovani bilans stanja ili napomene uz finansijske izveštaje moraju ukazati na činjenicu da li je primenjen stav (a) ili (b). (d) Pored toga, za potrebe gornjih stavova (a) i (b) država članica može da zahteva ili dozvoli obračun razlike na dan sticanja učešća ili, ako je učešće stečeno u sve ili više faza, na dan kada je pravno lice postalo pridruženo pravno lice.3. U slučaju kada su pozicije aktive i pasive pridruženog pravnog lica procenjene po metodama različitim od metoda koje su korišćene za konsolidovanje u skladu sa članom 29(2), ove pozicije se mogu, radi utvrđivanja razlike u smislu gornjih stavova (a) ili (b), ponovno proceniti u skladu sa metodama korišćenim za konsolidaciju. Kada ovo ponovno procenjivanje nije izvršeno ta činjenica se mora obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. Zemlja članica može zahtevati takvo ponovno procenjivanje.4. Knjigovodstvena vrednost iz gornjeg stava 2(a) ili iznos koji odgovara delu kapitala i rezervi pridruženog pravnog lica iz gornjeg stava 2(b) treba povećati ili smanjiti za svaku nastalu promenu u toku obračunskog perioda u delu kapitala i rezervi koji predstavlja to učešće; ona se smanjuje za iznos dividendi koje se odnose na učešće.5. Ako pozitivna razlika iz gornjih stavova 2(a) i 2(b) ne može da se pripiše bilo kojoj kategoriji aktive ili pasive treba je obuhvatiti u skladu sa članovima 30 i 39(3).6. Deo dobitka ili gubitka pridruženog pravnog lica koji se dodeljuje na osnovu takvog učešća treba prikazati u konsolidovanom bilansu uspeha pod posebnom pozicijom sa odgovarajućim nazivom.7. Eliminacije na koje se odnosi član 26(1)(c) treba izvršiti ukoliko su činjenice poznate ili se mogu utvrditi. Treba primeniti član 26(2) i (3).8. U slučaju kada pridruženo pravno lice sastavlja konsolidovane finansijske izveštaje prethodne odredbe treba primeniti na kapital i rezerve prikazane u tim konsolidovanim finansijskim izveštajima.9. Ovaj član ne mora da se primenjuje u slučaju kada učešće u kapitalu pridruženog pravnog lica nije materijalno značajno za potrebe člana 16(3). 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Ova pitanja su detaljnije uređena u okviru MRS 28 (Investicije u pridružene entitete) – paragraf 6. 34 Pored informacija koje zahtevaju ostale odredbe ove Direktive napomene uz finansijske izveštaje moraju da pruže informacije barem u pogledu sledećih pitanja:1. Metode procenjivanja koje su primenjene na pozicije u konsolidovanim finansijskim izveštajima i metode koje su primenjene u obračunavanju korekcija vrednosti. Za pozicije koje su uključene u konsolidovane finansijske izveštaje koje se izražavaju ili su prvobitno bile izražene u stranoj valuti mora da se obelodani osnova za konverziju upotrebljena za njihovo izražavanje u valuti u kojoj se sastavljaju konsolidovani finansijski izveštaji.2. (a) Nazivi i registrovana sedišta pravnih lica uključenih u konsolidaciju; deo kapitala u posedu pravnih lica uključenih u konsolidaciju, a koja nisu matična pravna lica, deo kapitala koji drže pravna lica uključena u konsolidaciju ili osobe koje deluju u svoje ime ali za račun tih pravnih lica i imajući učešća u kapitalu tih pravnih lica uključenih u konsolidaciju, a u koja na spadaju matična pravna lica; informacija mora da se pruži i u pogledu uslova iz članova 1 i 12(1) tj. koji je uslov iz dotičnih članova, po primeni člana 2, formirao osnovu na kojoj je izvršena konsolidaciju. Međutim, poslednje obelodanjivanje se može izostaviti kada se konsolidacija vrši na osnovu člana 1 (1a) i gde je isti deo kapitala i posedovanih prava glasa.(b) Ista informacija mora da se pruži u pogledu pravnih lica isključenih iz konsolidovanja na osnovu člana 13 i mora se pružiti objašnjenje o isključivanju pravnih lica na koje se odnosi član 13.3. (a) Nazivi i registrovana sedišta pravnih lica pridruženih pravnom licu uključenom u konsolidaciju u smislu člana 33 (1) i deo njihovog kapitala u posedu pravnih lica uključenih u konsolidaciju ili osoba koje deluju u sopstveno ime, ali za račun tih pravnih lica.(b) Ista informacije mora da se pruži u pogledu pridruženih pravnih lica iz člana 33(9), zajedno sa razlozima za primenu te odredbe.4. Nazive i sedište proporcionalno konsolidovanih pravnih lica na osnovu člana 32, faktore na kojima je bazirano zajedničko upravljanje i deo njihovog kapitala koji se nalazi u posedu pravnih lica isključenih iz konsolidacije ili osoba koje deluju u sopstveno ime, ali za račun tih pravnih lica.5. Naziv i registrovano sedište svakog pravnog lica, koje nije pravno lice iz gornjih stavova 2, 3 i 4, a u kojima pravna lica uključena u konsolidaciju bilo sama ili preko osoba koje deluju u sopstveno ime, a za račun tih pravnih lica, poseduju najmanje procenat kapitala koji države članice ne mogu da utvrde na više od 20%, prikazujući deo posedovanog kapitala, iznos kapitala i rezervi i dobitka i gubitka za poslednji obračunski period za koji su usvojeni finansijski izveštaji. Informacija o kapitalu, rezervama i dobitku i gubitku može da se izostavi kada dotično pravno lice ne objavljuje svoj bilans stanja i kada je manje od 50% kapitala u posedu (direktno ili indirektno) gorenavedenih pravnih lica.6. Ukupan iznos obaveza prikazanih u konsolidovanom bilansu stanja koja dospevaju u roku dužem od pet godina, kao i ukupan iznos prikazan kao obaveza u konsolidovanom bilansu stanja a pokriven je hartijama od vrednosti obezbeđenim od strane pravnih lica uključenih u konsolidovanje, sa indikacijom o prirodi i obliku hartija od vrednosti.7. Ukupan iznos svih finansijskih obaveza koje nisu uključene u konsolidovani bilans stanja, ukoliko ova informacija može biti od pomoći prilikom procene finansijskog položaja pravnih lica uključenih u konsolidaciju uzetih kao da su celina. Sve obaveze koje se odnose na penzije i povezana pravna lica koje nisu uključene u konsolidovanje moraju se posebno obelodaniti.8. Konsolidovani neto prihod definisan članom 28 Direktive 78/660/EEC raščlanjen na kategorije aktivnosti i geografska tržišta, u meri u kojoj se te kategorije i tržišta suštinski razlikuju jedna od drugih, uzimajući u obzir način na koji se organizuje prodaja proizvoda i pružanje usluga koje spadaju u redovne aktivnosti pravnih lica uključenih u konsolidaciju i posmatranih kao celina.9. (a) Prosečan broj zaposlenih u toku obračunskog perioda u pravnim licima uključenim u konsolidaciju raščlanjen na kategorije i ukoliko nisu prikazani posebno u konsolidovanom bilansu uspeha, troškovi radnog osoblja koji se odnose na obračunski period.(b) Prosečan broj zaposlenih u toku obračunskog perioda kod pravnih lica na koje je primenjen član 32 treba posebno obelodaniti.10. Stepen do koga je na obračun konsolidovanog dobitka ili gubitka za obračunski period uticalo procenjivanje pozicija koje je, kao odstupanje od principa datih u članovima 31 i 34 do člana 42(c) Direktive 78/660/EEC i člana 29(5) ove Direktive, izvršeno u dotičnom obračunskom periodu ili u ranijem obračunskom periodu, sa ciljem da se ostvare poreske olakšice. U slučaju da takvo procenjivanje ima značajan uticaj na buduće poresko opterećenje pravnih lica uključenih u konsolidovanje uzetih u celini, detalji u vezi sa tim moraju biti obelodanjeni.11. Razlika između poreskog rashoda koji se unet u konsolidovani bilans uspeha za obračunski period i prethodne obračunske periode i poreza koji su plaćeni za te periode, pod uslovom da je ta razlika materijalno značajna ta svrhe budućeg oporezivanja. Ovaj iznos se takođe može obelodaniti u bilansu stanja kao kumulativan iznos pod posebnom pozicijom i sa odgovarajućim nazivom.12. Iznos novčanih naknada dodeljen u toku obračunskog perioda članovima upravnih, rukovodećih i nadzornih organa matičnog pravnog lica zbog njihove odgovornosti kod matičnog pravnog lica i njegovih zavisnih pravnih lica, i sve obaveze koje proističu ili nastaju pod istim uslovima u pogledu penzija za bivše članove tih organa, sa ukazivanjem na ukupan iznos za svaku kategoriju. Država članica može da zahteva ili dozvoli da novčane naknade dodeljene zbog odgovornosti koju imaju povezana pravna lica u smislu člana 32 ili 33 takođe budu uključena sa informacijama navedenim u prvoj rečenici.13. Iznos avansa i kredita dodeljenih članovima upravnih, rukovodećih i nadzornih organa matičnog pravnog lica, sa ukazivanjem na kamatne stope, glavne uslove i sve otplaćene iznose, kao i sve preuzete obaveze u njihovo ime putem garancija bilo koje vrste sa prikazom ukupnog iznosa za svaku kategoriju. Država članica može da zahteva da avansi i krediti dodeljeni od strane povezanih pravnih lica u smislu člana 32 ili 33 takođe budu uključeni sa informacijom navedenim u prvoj rečenici.14. Kada je izvršeno procenjivanje finansijskih instrumenata po fer vrednosti u skladu sa Odeljkom 7a Direktive 78/660/EEC: (a) značajne pretpostavke koje podupiru modele i tehnike procenjivanja kada je fer vrednost utvrđena u skladu sa članom 42b(1)(b) te Direktive; (b) po svakoj kategoriji finansijskih instrumenata fer vrednost, promene u fer vrednosti koje se direktno uključuju u bilans uspeha, kao i promene koje su uključene u rezervu fer vrednosti u skladu sa članom 42c te Direktive; (c) za svaku klasu izvedenih finansijskih instrumenata informacije o obimu i prirodi instrumenata, uključujući značajne uslove koji mogu uticati na iznos, vremenski raspored i nesigurnost budućih tokova gotovine; (d) tabelu koja prikazuje promene u rezervi fer vrednosti u toku obračunskog perioda. 15. Kada procenjivanje fer vrednosti finansijskih instrumenata nije izvršeno u skladu sa Odeljkom 7 Direktive 78/660/EEC: (a) za svaku klasu izvedenih instrumenata:(i) fer vrednost instrumenata, ako se ta vrednost može utvrditi jedino pomoću metoda opisanih u članu 42b(1) te Direktive;(ii) informacije o obimu i prirodi instrumenata i (b) za finansijska fiksna sredstva koja reguliše član 42a te Direktive koja se vode po fer vrednosti i bez korišćenja mogućnosti da se izvrši korekcija vrednosti u skladu sa članom 35(1)(c)(aa) te Direktive:(i) knjigovodstvenu vrednost i fer vrednost pojedinačnog sredstva ili odgovarajuće grupe tih pojedinačnih sredstava;(ii) razloge zašto nije izvršeno smanjenje knjigovodstvene vrednosti, uključujući prirodu dokaza koji daju osnovu za verovanje da će se knjigovodstvena vrednost povratiti. 0.1.20 Za priznavanje, vrednovanje, prezentaciju i obelodanjivanje pozicija u finansijskim izveštajima, velika pravna lica, pravna lica koja imaju obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja (matična pravna lica), javna društva, odnosno društva koja se pripremaju da postanu javna, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, nezavisno od veličine, primenjuju MSFI. Potpuno usklađen Odredbama paragrafa 112-116. (MRS 1), detaljno je propisano koje informacije treba da pruže Napomene uz godišnje finansijske izveštaje. Napomene treba da:(a) pruže informacije o osnovima za sastavljanje finansijskih izveštaja i o specifičnim računovodstvenim politikama korišćenim u skladu sa paragrafima 117–124;(b) obelodane informacije koje zahtevaju IFRS, a koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima; i(c) pruže dodatne informacije koje nisu prikazane u finansijskim izveštajima, ali su relevantne za njihovo razumevanje.113 Napomene, sve dok je to izvodljivo, se prikazuju na sistematski način. Svaka stavka prikazana u izveštaju o finansijskoj poziciji i ukupnom rezultatu, zasebnom bilansu uspeha (ako se prezentuje), izveštaju o promenama na kapitalu i izveštaju o tokovima gotovine, treba da ima oznaku koja upućuje na informacije u vezi sa njom u napomenama.114 Napomene se obično prikazuju prema sledećem redosledu, koji omogućuje korisnicima razumevanje finansijskih izveštaja i njihovo poređenje sa finansijskim izveštajima drugih entiteta:(a) izjava o usaglašenosti sa IFRS (videti paragraf 16);(b) kratak pregled značajnih primenjenih računovodstvenih politika (videti paragraf 117);(c) dodatne informacije o stavkama prikazanim u izveštaju o finansijskoj poziciji i ukupnom rezultatu, zasebnom bilansu uspeha (ako se prezentuje) i izveštaju o promenama na kapitalu i izveštaju o tokovima gotovine, po redosledu po kome su svaki finansijski izveštaj i svaka linijska stavka prezentovani; i(d) ostala obelodanjivanja, uključujući:(i) potencijalne obaveze (videti IAS 37) i nepriznate ugovorne obaveze; i(ii) nefinansijska obelodanjivanja, na primer ciljevi i politike za upravljanje finansijskim rizikom (videti IFRS 7).115 U određenim uslovima, može biti potrebno ili poželjno da se promeni redosled određenih stavki u okviru napomena. Na primer, informacije o promenama fer vrednosti priznatim u dobitku ili gubitku mogu se kombinovati sa informacijama o dospećima finansijskih instrumenata, iako se prva obelodanjivanja odnose na izveštaj o ukupnom rezultatu ili zasebni bilans uspeha (ako se prezentuje), a druga na izveštaj o finansijskoj poziciji. Ipak, sve dok je to izvodljivo, zadržava se sistematska struktura za napomene.116 Napomene koje pružaju informacije o osnovi za sastavljanje finansijskih izveštaja i određenim računovodstvenim politikama predstavljaju zasebnu komponentu finansijskih izveštaja. 35 1. Država članica može dozvoliti da obelodanjivanja opisana u članu 34(2), (3), (4) i (5) (a) imaju formu izjave deponovane u skladu sa članovima 3(1) i (2) Direktive 68/151/EEC; to mora biti obelodanjeno u napomenama uz finansijske izveštaje; (b) budu izostavljena kada je njihova priroda takva da bi naneli ozbiljnu štetu svakom od pravnih lica na koje su uticale ove odredbe. Država članica može za takva izostavljanja za traži prethodnu saglasnost nekog organa uprave ili suda. Sva takva izostavljanja moraju se obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. 2. Stav 1(b) takođe treba primeniti na informacije utvrđene u članu 34(8). Potpuno usklađen Odredba je izborna i ne zahteva nikakve mere 36 1. Konsolidovani izveštaj o poslovanju mora da obuhvati makar pošten prikaz razvoja i performansi poslovanja i položaja pravnih lica uključenih u konsolidaciju kao da su celina, zajedno sa opisom glavnih rizika i nesigurnosti sa kojima se suočavaju. Prikaz treba da predstavlja uravnoteženu i sveobuhvatnu analizu razvoja i performansi poslovanja i položaja pravnih lica uključenih u konsolidaciju kao da su celina, konzistentnu sa veličinom i složenošću poslovanja. U meri koja je neophodna za razumevanje tog razvoja, performansi i položaja analiza treba da uključuje kako finansijske, kao i kada je adekvatno nefinansijske ključne pokazatelje performansi koji su relevantni za određenu oblast poslovanja, uključujući informacije koje se odnose na pitanja životne sredina i zaposlenih. U svojoj analizi konsolidovani izveštaj o poslovanju treba, kada je to prikladno, da obezbedi upućivanja na iznose koji su prikazani u konsolidovanim finansijskim izveštajima i dodatna objašnjenja o tim iznosima.2. Što se tiče pravnih lica, izveštaj takođe treba da daje informacije o: (a) svim značajnim događajima koji su se dogodili od kraja obračunskog perioda; (b) verovatni budući razvoj pravnih lica uzetih u celini; (c) aktivnosti pravnih lica uzetih u celini na polju istraživanja i razvoja; (d) broj i nominalnu vrednost ili, u odsustvu nominalne vrednosti obračunsku vrednost svih akcija matičnog pravnog lica koje su u posedu tog pravnog lica, u posedu zavisnih pravnih lica ili lica koja deluju u sopstveno ime, ali za račun ovih pravnih lica. Država članica može zahtevati ili dozvoliti obelodanjivanje ovih pojedinosti u napomenama uz finansijske izveštaje. (e) u vezi sa korišćenjem finansijskih instrumenata od strane pravnih lica, kada je to materijalno značajno za procenu aktive, pasive, finansijskog položaja i dobitka ili gubitka: – ciljeve i politike upravljanja finansijskim rizikom od strane pravnih lica, uključujući njihove politike za zaštitu svake glavne vrste prognozirane transakcije za koju se koristi računovodstvo zaštite i – izloženost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku toka gotovine. 3. Kada se pored izveštaja o poslovanju zahteva konsolidovani izveštaj i poslovanju ova dva izveštaja se mogu prikazati kao jedinstven izveštaj. Prilikom sastavljanja takvog jedinstvenog izveštaja može biti prikladno da se veća pažnja da onim pitanjima koja su značajna za pravna lica uključena u konsolidovanje posmatrana u celini. 0.1.29 Pravno lice dužno je da sastavi godišnji izveštaj o poslovanju. Godišnji izveštaj o poslovanju sadrži:1) kratak opis poslovnih aktivnosti i organizacione strukture pravnog lica;2) verodostojan prikaz razvoja, finansijskog položaja i rezultata poslovanja pravnog lica, uključujući finansijske i nefinansijske pokazatelje relevantne za određenu vrstu poslovne aktivnosti, kao i informacije o kadrovskim pitanjima; 3) informacije o ulaganjima u cilju zaštite životne sredine; 4) sve značajne događaje po završetku poslovne godine; 5) planirani budući razvoj; 6) aktivnosti istraživanja i razvoja; 7) informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela; 8) postojanje ogranaka; 9) koje finansijske instrumente koristi ako je to značajno za procenu finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja; 10) ciljeve i politike vezane za upravljanje finansijskim rizicima, zajedno sa politikom zaštite svake značajnije vrste planirane transakcije za koju se koristi zaštita; 11) izloženost cenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka, strategiju za upravljanje ovim rizicima i ocenu njihove efektivnosti.Godišnji izveštaj o poslovanju javnih društava, odnosno društava koja se pripremaju da postanu javna u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, sadrži i pregled pravila korporativnog upravljanja. Izuzetno od stava 1. ovog člana, mikro, mala i srednja pravna lica, osim javnih društava iz stava 3. ovog člana, nisu dužna da sastavljaju godišnji izveštaj o poslovanju, s tim što su informacije o otkupu sopstvenih akcija, odnosno udela dužna da navedu u Napomenama uz finansijske izveštaje ako su obavezna da ih sastavljaju. Potpuno usklađen 36a Države članice treba da obezbede da članovi organa upravljanja i nadzora snose kolektivnu odgovornost za konsolidovane godišnje finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju, izveštaj o korporativnom upravljanju koji se sastavljaju u skladu sa članom 46a budu sastavljeni i obelodanjeni u skladu sa zahtevima ove Direktive, i tamo gde je to moguće u skladu sa MRS usvojenim shodno Regulation 1606/2002 0.1.32.2 Za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odgovoran je zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom, odnosno preduzetnik, kao i odgovorno lice iz člana 14. ovog zakona. Potpuno usklađen 36b Države članice moraju da obezbede da se zakoni i drugi propisi u vezi kolektivne odgovornosti odnose na članove administrativnog organa, organa upravljanja i nadzornog organa u slučaju da kršenja odredaba člana 36a 0.1.32.2 Za istinito i pošteno prikazivanje finansijskog položaja i uspešnosti poslovanja pravnog lica, odgovoran je zakonski zastupnik, organ upravljanja i nadzorni organ pravnog lica u skladu sa zakonom, odnosno preduzetnik, kao i lice iz člana 14. ovog zakona. Potpuno usklađen 37.1 1. Reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja preduzeća treba da vrši jedna ili više osoba koja ima odobrenje države članice, čijim zakonima podleže matično pravno lice, da vrši zakonsku reviziju na osnovu Osme Direktive Saveta 84/253/EEC od 10. aprila 1984. koja reguliše odobrenja za osobe odgovorne za obavljanje zakonske revizije računovodstvenih dokumenata. Osoba ili osobe odgovorne za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja (u daljem tekstu: zakonski revizori) takođe treba da izraze mišljenje o doslednosti ili nedoslednosti konsolidovanog izveštaja o poslovanju sa konsolidovanim finansijskim izveštajima za isti obračunski period. 0.3.6 Licenca za obavljanje revizije (u daljem tekstu: licenca) je javna isprava koju, u skladu sa ovim zakonom, izdaje Ministarstvo. Licenca se izdaje licu koje ispunjava sledeće uslove: 1) da ima položen ispit za zvanje ovlašćeni revizor; 2) da ima stečeno visoko obrazovanje na studijama drugog stepena u skladu sa zakonom kojim se uređuje visoko obrazovanje, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine; 3) da ima najmanje tri godine praktičnog radnog iskustva na zakonskim revizijama, od kojih najmanje dve godine uz nadzor licenciranog ovlašćenog revizora. Pod praktičnim radnim iskustvom na zakonskim revizijama smatra se radno iskustvo, na neodređeno ili na određeno vreme, stečeno u radnom odnosu u društvu za reviziju, odnosno kod samostalnog revizora na poslovima zakonske revizije; 4) da mu nije bila oduzeta licenca za obavljanje poslova revizije; 5) da nije pravosnažno osuđivan za krivična dela koja ga čine nedostojnim za obavljanje ovih poslova, u smislu člana 5. ovog zakona. Licenca iz stava 1. ovog člana može biti izdata revizoru države članice koji ima važeću ispravu nadležnog organa države članice za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Licenca iz stava 1. ovog člana može, pod uslovima reciprociteta, biti izdata revizoru treće zemlje koji ima važeću ispravu nadležnog organa treće zemlje za obavljanje zakonske revizije, koja po sadržaju odgovara licenci (licenca, sertifikat i sl.) i ispunjava uslove iz stava 2. tač. 2) – 5) ovog člana. Za dobijanje licence revizor države članice, odnosno revizor treće zemlje dužan je da položi dopunski ispit iz poznavanja propisa Republike Srbije iz oblasti navedenih u članu 8. stav 4. tačka 1) ovog zakona, a koje su obuhvaćene programom Komore iz stava 5. tog člana. Zabrana za izdavanje licence iz stava 2. tačka 4) ovog člana važi do isteka pet godina od dana privremenog oduzimanja licence. Potpuno usklađen Predlogom zakona o reviziji bliže su uređeni uslovi koje moraju ispunjavati lica da bi dobila licencu za obavljanje poslova revizije (uslovi su definisani u skladu sa odredbama Osme direktive EU). 37.2 2. Izveštaj zakonskih revizora treba da uključuje: (a) uvod u kome se barem navode konsolidovani finansijski izveštaji koji su predmet zakonske revizije, zajedno sa okvirom za finansijsko izveštavanje koji je primenjen za njihovo sastavljanje; (b) opis delokruga zakonske revizije u kome se barem navode revizorski standardi na osnovu kojih je izvršena zakonska revizija; (c) mišljenje revizora u kome treba jasno izraziti mišljenje zakonskih revizora o tome da li konsolidovani finansijski izveštaji daju istinit i pošten prikaz u skladu sa relevantnim okvirom za finansijsko izveštavanje i, gde je prikladno, da li su konsolidovani finansijski izveštaji u skladu sa zakonskim propisima. Mišljenje revizora može biti pozitivno, sa rezervom, negativno ili ako zakonski revizor nije u mogućnosti da izrazi revizorsko mišljenje, uzdržavanje od mišljenja; (d) opis svih pitanja na koje zakonski revizor naglašavanjem sreće pažnju bez modifikacije revizorskog mišljenja; (e) mišljenje o doslednosti ili nedoslednosti konsolidovanog izveštaja i poslovanju sa konsolidovanim finansijskim izveštajima za isti obračunski period. 0.3.30.2 Revizorski izveštaj sadrži minimum sledeće:1) uvod u kojem se navode finansijski izveštaji koji su predmet revizije, zajedno sa računovodstvenim politikama koje su korišćene za njihovo sastavljanje;2) opis svrhe i obima revizije, uz navođenje standarda revizije u skladu sa kojima je izvršena revizija;3) mišljenje licenciranog ovlašćenog revizora kojim se jasno izražava da li finansijski izveštaji pružaju istinit i objektivan pregled finansijskog položaja pravnog lica u skladu sa relevantnim zakonskim okvirom, kao i da li su godišnji finansijski izveštaji u skladu sa posebnim propisima koji uređuju poslovanje pravnog lica, ako je to predviđeno tim propisima. Mišljenje revizora može biti pozitivno, mišljenje sa rezervom, negativno ili se ovlašćeni revizor može uzdržati od izražavanja mišljenja ako nije u mogućnosti da ga izrazi;4) posebna upozorenja i probleme na koje licencirani ovlašćeni revizor želi da ukaže, ali bez izražavanja mišljenja sa rezervom;5) mišljenje o usklađenosti izveštaja o poslovanju sa finansijskim izveštajima za istu poslovnu godinu. Potpuno usklađen 38 1.Konsolidovani finansijski izveštaji, uredno odobreni, i konsolidovani izveštaj o poslovanju, kao i mišljenje osobe odgovorne za reviziju konsolidovanih finansijskih izveštaja, treba da budu objavljeni od strane pravnog lica koje se sastavilo konsolidovane finansijske izveštaje na osnovu propisa države članice, a u skladu sa članom 3 Direktive 68/151/EEC. 2. Drugi podstav člana 47(1) Direktive 78/660/EEC će se primenjivati na konsolidovani izveštaj o poslovanju.3. Sledeći navod će biti zamenjen za drugi podstav člana 47(1) Direktive 78/660/ EEC: „mora da se omogući dobijanje kopije celog ili dela celog takvog izveštaja na upućeni zahtev. Cena takve kopije ne sme da prelazi njene administrativne troškove“.4. Međutim, u slučaju kada pravno lice koje se sastavilo konsolidovane finansijske izveštaje nije organizovano u nekoj od pravnih formi navedenih u članu 4 i ako na osnovu nacionalnih propisa svoje zemlje za dokumenta navedena u članu 1, na isti način kao što je utvrđeno članom 3. Direktive 78/660/ EEC ne podleže obavezi objavljivanja, to pravno lice mora makar da ih učini dostupnim javnosti u svom glavnom sedištu. Mora da se omogući dobijanje kopije takvog dokumenta, na upućeni zahtev. Cena takve kopije ne sme da prelazi njene administrativne troškove5. Treba primeniti članove 48 i 49 Direktive 78/660/EEC.6. Država članica će obezbediti odgovarajuće sankcije za neispunjavanje obaveza iz ovog člana u vezi sa objavljivanjem.7. Stavovi 2 i 3 neće se primenjivati na preduzeća čije se hartije od vrednosti prodaju na regulisanom tržištu države članice, u smislu člana 1(13) Direktive 93/22/ EEC. 0.1.36.1 Podatke iz potpunih i računski tačnih finansijskih izveštaja i dokumentaciju iz čl. 33. i 34. ovog zakona Agencija javno objavljuje na svojoj internet stranici, u okviru Registra finansijskih izveštaja, u punom sadržaju za obveznike revizije u skladu sa zakonom kojim se uređuje revizija, i u skraćenom sadržaju za ostala pravna lica i preduzetnike. Potpuno usklađen 38a Konsolidovani finansijski izveštaji se mogu objaviti u valuti u kojoj su sastavljeni i u ekijima, preračunato po deviznom kursu koji preovlađuje na dan konsolidovanog bilansa stanja. Taj devizni kurs treba obelodaniti u napomenama uz finansijske izveštaje. 0.1.31 Poslovne knjige, finansijski izveštaji, godišnji izveštaj o poslovanju, odluka o usvajanju finansijskih izveštaja, izveštaj revizora o obavljenoj reviziji finansijskih izveštaja, odluka o raspodeli dobiti, odnosno pokriću gubitka i druge finansijske informacije sastavljaju se na srpskom jeziku.Iznosi u poslovnim knjigama, finansijskim izveštajima, odlukama, kao i druge finansijske informacije iz stava 1. ovog člana izražavaju se u srpskim dinarima. Potpuno usklađen Dinar (RSD) predstavlja zvaničnu izveštajnu valutu u Republici Srbiji, dok se u napomenama obelodanjuje devizni kurs na poslednji dan kalendarske godine, u odnosu na vrednost deviznog kursa na isti dan prethodne godine 39 Prelazne i završne odredbe – 1. U prvim konsolidovanim finansijskim izveštajima sastavljenim u skladu sa ovom Direktivom za grupu pravnih lica koja su već povezana u smislu člana 1(1) pre primene odredbi iz člana 49(1) država članica može da zahteva ili dozvoli da se u vezi sa primenom člana 19(1) uzme knjigovodstvena vrednost učešća, kao i odgovarajući udeo u kapitalu i rezervama u momentu koji nije kasniji od trenutka prve konsolidacije.2. Gornji stav 1 treba primeniti mutadis mutandis za svrhe člana 33(2) kod procenjivanja udela u kapitalu i rezervama koji ta učešća predstavljaju, u kapitalu pravnog lica povezanog sa pravnim licem uključenim u konsolidaciju, kao i na proporcionalnu konsolidaciju navedenu u članu 32.3. U slučaju kada posebna pozicija definisana u članu 19(1) odgovara pozitivnoj razlici u konsolidaciji nastaloj pre nego što su sastavljeni konsolidovani finansijski izveštaji u skladu sa ovom Direktivom država članica može: (a) da za potrebe člana 30(1) utvrdi ograničen period od preko pet godina prema članu 37(2) Direktive 78/660/ EEC od dana kada je prema ovoj Direktivi sastavljen prvi konsolidovani finansijski izveštaj; (b) da dozvoli, za potrebe člana 30(2) odbitak od rezervi na dan kada je prema ovoj Direktivi sastavljen prvi konsolidovani finansijski izveštaj. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva bila usvojena 40 1. Do isteka rokova za prilagođavanje njenih nacionalnih propisa Direktivama kojima se, pored Direktive 78/660/ EEC, usaglašavaju propisi o godišnjim finansijskim izveštajima banaka i drugih finansijskih institucija i društava za osiguranje, država članica može da odstupi od propisa ove Direktive koji se odnose na raščlanjavanje u konsolidovanim finansijskim izveštajima, metode procenjivanja korišćene za bilansne pozicije uključene u konsolidovane finansijske izveštaje i informacije koje treba dati u napomenama uz finansijske izveštaje: (a) za svako pravno lice koje treba da se konsoliduje, a koje je banka, druga finansijska institucija ili društvo za osiguranje; (b) kada se pravna lica koja treba konsolidovati uglavnom sastoje od banaka, finansijskih institucija ili društava za osiguranje. One mogu, takođe, da odstupe od člana 6, ali jedino u vezi sa primenom limita i kriterijuma veličine koje treba primeniti na ranija pomenuta pravna lica.2. Ukoliko država članica pre primene propisa navedenih u članu 49 (1) svim pravnim licima koja su banke, druge finansijske institucije ili osiguravajuća društva, nisu propisale obavezu sastavljanja konsolidovanih finansijskih izveštaja, tada mogu do primene jedne od Direktiva iz nacionalnog prava pomenutih u gornjem stavu 1, ali ne za obračunske periode koji se završavaju posle 1993. godine da (a) suspenduje stupanje na snagu obaveze navedene u članu 1(1) za gorenavedena pravna lica ukoliko su matična pravna lica. Ta činjenica mora biti obelodanjena u godišnjim finansijskih izveštajima matičnog pravnog lica i za svako zavisno pravno lice u napomenama uz finansijske izveštaje treba obelodaniti informacije navedene u članu 34(2); (b) da odobrava izostavljanje iz konsolidacije bilo kod od gorenavedenih pravnih lica koje je zavisno pravno lice, u slučaju kada su konsolidovani finansijski izveštaji sastavljeni i nisu u suprotnosti sa članom 33. Informacija navedena u članu 34(2) mora da se da u napomenama uz finansijske izveštaje za svako takvo zavisno pravno lice.3. U slučajevima navedenim u gornjem stavu 2(b) godišnji ili konsolidovani finansijski izveštaji zavisnih pravnih lica moraju, ukoliko je njihovo objavljivanje obavezno, da budu priloženi uz godišnje finansijske izveštaje matičnog pravnog lica i da budu dostupni javnosti. U ovom poslednjem slučaju, mora da se obezbedi dobijanje kopije takvih dokumenata na upućen zahtev. Cena takve kopije ne sme da prelazi njene administrativne troškove. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 41 1. Pravna lica koje su povezana u smislu člana 1(1)(a), (b) i (d) (bb), kao i ostala pravna lica koja su povezana na sličan način sa jednim od gore pomenutih pravnih lica predstavljaju povezana pravna lica za potrebe ove Direktive i Direktive 78/660/ EEC. 2. U slučaju kada država članica propisuje sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa članom (1)(1)(c), (d), (aa) ili (2) ili člana 12(1) pravna lica koja su povezana na način opisan u tim članovima i ona ostala pravna lica koja su povezana na sličan način ili su povezana kao što je opisano u gornjem stavu 1 sa jednim od gorepomenutih pravnih lica, predstavljaće povezana pravna lica kao što je definisano u stavu 1.3. Čak i u slučaju kada država članica ne propisuje sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa članom 1(1)(c), (d), (aa) ili (2) ili člana 12(1), može primeniti stav 2 ovog člana.4. Treba primeniti članove 2 i 3(2)5. U slučaju kada država članica primenjuje član 4(2) ona može da isključi iz primene gornjeg stava 1 povezana pravna lica koja su matična pravna lica i od kojih, zbog njihovih pravnih formi, ta država članica ne zahteva sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa odredbama ove Direktive, kao što to ne zahteva ni od matičnih pravnih lica sa sličnim pravnim formama. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 42 Sledeći tekst biće zamenjen u članu 56 Direktive 78/660/ EEC: Član 561. Obaveza prikazivanja u godišnjim računima pozicija propisanih članovima 9, 10, 10a i članovima 23 do 26 koje se odnose na povezana pravna lica, prema tome kako su ona definisana u članu 41 Direktive 83/349/EEZ, i obaveza pružanja informacija u vezi ovih pravnih lica u skladu sa članom 13(2), članom 14 i članom 43(1)(7), stupa na snagu na datum utvrđen članom 49, tačka 2 pomenute Direktive. 2. U napomenama uz finansijske izveštaje treba da se obelodani i sledeće:naziv i sedište pravnog lica koje sastavlja konsolidovane izveštaje najveće grupe povezanih pravnih lica kojoj posmatrano pravno lice pripada kao zavisno pravno lice;(b) naziv i sedište pravnog lica koje sastavlja konsolidovane izveštaje najmanje grupe povezanih pravnih lica kojoj posmatrano pravno lice pripada kao zavisno pravno lice, a koja je deo najveće grupe povezanih pravnih lica pomenute u stavu (a) gore;(c) mesto gde može da se dođe do kopija konsolidovanih izveštaja pomenutih u stavovima (a) i (b) ukoliko su one raspoložive. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 43 Sledeći tekst biće zamenjen u članu 57 Direktive 78/660/ EEC: Član 57Bez obzira na odredbe Direktiva 68/151/EEZ i 77/91/EEZ, države članice ne treba da primenjuju odredbe ove Direktive, vezano za sadržaj, reviziju i objavljivanje godišnjih izveštaja, na zavisna pravna u okviru grupe, definisana Direktivom 83/349/EEZ, koja podležu nacionalnim propisima, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:(a) matično pravno lice podleže zakonima države članice;(b) svi akcionari ili članovi zavisnog pravnog lica treba da izjave da su saglasni sa izuzimanjem od gorenavedene obaveze; ova saglasnost treba da se daje za svaki obračunski period;(c) matično pravno lice treba da izjavi da garantuje za obaveze koje je preuzelo zavisno pravno lice;(d) izjave na koje upućuju stavovi (b) i (c) treba da se objave od strane zavisnog pravnog lica u skladu sa članom 3 Direktive 68/151/EEZ;(e) zavisna pravna lica treba da se uključe u konsolidovane izveštaje koje sastavlja nadređeno društvo u skladu sa Direktivom 83/349/EEZ;(f) gorenavedeno izuzimanje treba da se obelodani u napomenama uz konsolidovane finansijske izveštaje koje sastavlja matično pravno lice;(g) konsolidovani izveštaji pomenuti pod (e), konsolidovani izveštaj o poslovanju i izveštaj revizije konsolidovanih finansijskih izveštaja treba da se objave za zavisno pravno lice u skladu sa nacionalnim zakonima država članica i članom 3 Direktive 68/151/EEZ. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 44 Uslovi pod kojima države članice ne treba da primenjuju odredbe ove Direktive vezane za reviziju i objavljivanje bilansa uspeha na matična pravna koja posluju po njihovim nacionalnim zakonima u slučaju primene Direktive 83/349/EEZ Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 45 Države članice mogu da zahtevaju ili dozvole da se učešća, prema definiciji iz člana 17, u kapitalu pravnih lica, sa značajnim praktičnim uticajem na poslovne i finansijske politike tih pravnih lica, u skladu sa niže navedenim tačkama od 2 do 9, prikazuju u bilansu stanja u okviru pozicija “učešća u povezana pravna lica” ili “participacije”, već zavisno od konkretnog slučaja. Za neko pravno lice se smatra da ima značajan praktičan uticaj na drugo pravno lice ukoliko poseduje 20% ili glasačkih prava akcionara ili članova tog pravnog lica. Primenjuje se član 2 Direktive 83/349/EEZ. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 46 Uslovi kada Države članice ne treba da primenjuju odredbe člana 43(1)(2) koje se tiču iznosa kapitala i rezervi, dobitaka i gubitaka zavisnih pravnih lica na matična pravna lica koja posluju u skladu sa svojim nacionalnim propisima, u smislu Direktive 83/349/EEZ. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 47 Kontakt komitet osnovan na bazi 52 Direktive 78/660/ EEC će takođe:(a) da omogući, bez povrede odredaba članova 169 i 170 Sporazuma, ujednačenu primenu ove Direktive kroz redovne sastanke koji se posebno bave praktičnim problemima koji nastaju u vezi sa njenom primenom;(b) da, ukoliko je potrebno, savetuje Komisiju o dopunama ili amandmanima na ovu Direktivu. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 48 Države članice će utvrditi pravila o kaznama koja će se primenjivati u slučaju kršenja nacionalnih propisa usvojenih u skladu sa ovom Direktivom i preduzeti sve neophodne mere kako bi se osiguralo da se one sprovode. Predviđene kazne moraju biti efikasne i srazmerne. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 49 1. Države članice će donositi zakone, propise i administrativne odredbe koji su neophodni za njihovo usklađivanje sa ovom Direktivom, pre 1. januara 1988. god. O tome će bez odlaganja obavestiti Komisiju. 2. Država članica može da propiše da se odredbe iz gornjeg stava 1 najpre primene na konsolidovane finansijske izveštaje za obračunske periode od 1. januara 1990. god. ili u toku kalendarske 1990. godine.3. Države članice će se postarati da Komisiji saopšte tekstove glavnih odredbi nacionalnog zakona koji one usvajaju u oblasti obuhvaćenoj ovom Direktivom. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 50 Pet godina od datuma navedenog u članu 49 (2), Savet, koji vrši dužnost na predlog Komisije, ispitaće, i ukoliko ima potrebe, izvršiti reviziju člana. 1 (1) (d) (drugi podstav), 4 (2), 5, 6, 7 (1), 12, 43 i 44, u smislu iskustva stečenog pri primeni ove Direktive, ciljevima ove Direktive i trenutne ekonomske i monetarne situacije. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 50a Ne kasnije od 1. januara 2007. god. Komisija će izvršiti reviziju odredbi u članovima 29 (1), članu 34 (10), (14) i (15) i člana 36 (2) u svetlu iskustva stečenog u primeni odredbi računovodstva po fer vrednosti i uzimajući u obzir međunarodni razvoj u oblasti računovodstva i, gde je prikladno, podneće predlog Evropskom parlamentu i Savetu sa amandmana na gore navedene članove. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena 51 Ova Direktiva se odnosi na države članice. Neprenosivo Primenjuje se samo na države koje su bile članice kada je Sedma direktiva usvojena

Ostavite komentar