Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima (sa tabelom usklađenosti)

1. Naziv propisa Evropske unije : Direktiva 2009/65/ES Evropskog parlamenta i Saveta, od 13. jula 2009. godine, o koordinaciji zakona, propisa i administrativnih odredbi koje se odnose na poduhvate vezane za kolektivne investicije u prenosive hartije od vrednosti (UCITS) 2. „CELEX” oznaka EU propisa32009L0065 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa: Vlada 4. Datum izrade tabele: Obrađivač: Ministarstvo finansija 29. novembar 2013 5. Naziv (nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom Evropske unije: Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPAA: 7. Usklađenost odredbi propisa sa odredbama propisa EU:

a) a1) b) b1) v) g) d) Odredba propisa EU Sadržina odredbe Odredbe propisa R. Srbije  Sadržina odredbe Usklađenost Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Napomena o usklađenosti

1.1 |This Directive applies to undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) established within the territories of the Member States.

| | |NP |Opšta odredba | | |1.2. |For the purposes of this Directive, and subject to Article 3, UCITS means an undertaking:

a)with the sole object of collective investment in transferable securities or in other liquid financial assets referred to in Article 50(1) of capital raised from the public and which operate on the principle of risk-spreading;

(b) with units which are, at the request of holders, repurchased or redeemed, directly or indirectly, out of those undertakings’ assets. Action taken by a UCITS to ensure that the stock exchange value of its units does not significantly vary from their net asset value shall be regarded as equivalent to such repurchase or redemption.

Member States may allow UCITS to consist of several investment compartments. |0.1.

2.2

42.1-2

|Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

2) investicioni fond – institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikupljaju i ulažu novčana sredstva u različite vrste imovine sa ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja;

Otvoreni fond funkcioniše na principu prikupljanja novčanih sredstava putem izdavanja investicionih jedinica i otkupa investicionih jedinica na zahtev člana fonda.

OTVORENI INVESTICIONI FOND JE INVESTICIONI FOND KOJI NIJE PRAVNO LICE, KOJI OSNIVA DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE I ČIJOM IMOVINOM UPRAVLjA DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE U SVOJE IME, A ZA ZAJEDNIČKI RAČUN ČLANOVA FONDA, U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA.

OTVORENI FOND SE OSNIVA SA JEDINIM CILjEM DA SE ZAJEDNIČKA SREDSTAVA KOJA SU PRIKUPLjENA OD JAVNOSTI ULAŽU U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI ILI U DRUGU FINANSIJSKU IMOVINU U SKLADU SA ODREDBAMA OVOG ZAKONA, A NA OSNOVU PRAVILA DISPERZIJE RIZIKA, KAO I NA PRINCIPU OTKUPA INVESTICIONIH JEDINICA NA ZAHTEV ČLANA FONDA IZ IMOVINE FONDA. |PU | | | |1.3 |The undertakings referred to in paragraph 2 may be constituted in accordance with contract law (as common funds managed by management companies), trust law (as unit trusts), or statute (as investment companies).

For the purposes of this Directive:

(a) ‘common funds’ shall also include unit trusts;

(b) ‘units’ of UCITS shall also include shares of UCITS. | | |NP |Opšta odredba

| | |1.4 |  Investment companies, the assets of which are invested through the intermediary of subsidiary companies, mainly other than in transferable securities, shall not be subject to this Directive. | | |NP |Opšta odredba

| | |1.5

|The Member States shall prohibit UCITS which are subject to this Directive from transforming themselves into collective investment undertakings which are not covered by this Directive. | |

|NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |1.6 |Subject to the provisions in Community law governing capital movements and subject to Articles 91 and 92 and the second subparagraph of Article 108(1), no Member State shall apply any other provisions in the field covered by this Directive to UCITS established in another Member State or to the units issued by such UCITS, where those UCITS market their units within the territory of that Member State. | | |NP |Opšta odredba

|

| |1.7 |Without prejudice to this Chapter, a Member State may apply to UCITS established within its territory requirements which are stricter than or additional to those laid down in this Directive, provided that they are of general application and do not conflict with the provisions of this Directive. | | |NP |Opšta odredba

| | |2.1.1 |‘depositary’ means an institution entrusted with the duties set out in Articles 22 and 32 and subject to the other provisions laid down in Chapter IV and Section 3 of Chapter V; |0.1.

2.1.3 |

3) kastodi banka – banka koja vodi račun investicionog fonda i obavlja druge kastodi usluge za račun investicionog fonda, a u pogledu sredstava investicionog fonda postupa samo po nalozima društva za upravljanje koji su u skladu sa zakonom i prospektom investicionog fonda;

|PU | | | |2.1.2 |‘management company’ means a company, the regular business of which is the management of UCITS in the form of common funds or of investment companies (collective portfolio management of UCITS); |0.1.

2.1.1 |

Pojedini pojmovi, u smislu ovog zakona, imaju sledeća značenja:

1) društvo za upravljanje investicionim fondovima – privredno društvo ČIJA JE OSNOVNA DELATNOST koje organizuje, osniva i upravlja investicionim fondovima, u skladu sa zakonom UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOM, U SKLADU SA OVIM ZAKONOM; |PU | | | |2.1.3 |‘management company’s home Member State’ means the Member State in which the management company has its registered office; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |2.1.4 |management company’s host Member State’ means a Member State, other than the home Member State, within the territory of which a management company has a branch or provides services; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |2.1.5 |‘UCITS home Member State’ means the Member State in which the UCITS is authorised pursuant to Article 5; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |2.1.6 |‘UCITS host Member State’ means a Member State, other than the UCITS home Member State, in which the units of the UCITS are marketed; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |2.1.7 |‘branch’ means a place of business which is a part of the management company, which has no legal personality and which provides the services for which the management company has been authorised; | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |2.1.8 |‘competent authorities’ means the authorities which each Member State designates under Article 97; |0.1.

81.1 |

Komisija vrši nadzor poslovanja društava za upravljanje i investicionih fondova, kao i nadzor nad obavljanjem kastodi usluga kastodi banke u smislu ovog zakona.

|PU | | | |2.1.9. |‘close links’ means a situation in which two or more nature or legal persons are linked by either:

(i)‘participation’, which means the ownership, direct or by way of control, of 20 % or more of the voting rights or capital of an undertaking; or

(ii)‘control’, which means the relationship between a ‘parent undertaking’ and a ‘subsidiary’, as defined in Articles 1 and 2 of Seventh Council Directive 83/349/EEC of 13 June 1983 based on the Article 54(3)(g) of the Treaty on consolidated accounts(1)

OJ L 193, 18.7.1983, p. 1. (1) and in all the cases referred to in Article 1(1) and (2) of Directive 83/349/EEC, or a similar relationship between any natural or legal person and an undertaking; |0.1.

2.1.8 |8) povezana lica – pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se i lica koja su međusobno povezana:

– kao članovi porodice,

– tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu,

– tako da u oba lica učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovim članom,

– na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava,

– kao članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi porodice tih lica;

8) BLISKA POVEZANOST – BLISKA POVEZANOST U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA |PU

| | | |2.1.10 |‘qualifying holding’ means a direct or indirect holding in a management company which represents 10 % or more of the capital or of the voting rights or which makes it possible to exercise a significant influence over the management of the management company in which that holding subsists; |0.1.

2.1.6 |6) kvalifikovano učešće – poseduje lice koje je posredno ili neposredno imalac akcija, odnosno drugih prava na osnovu kojih stiče više od 10% učešća u kapitalu ili glasačkih prava drugog lica;

KVALIFIKOVANO UČEŠĆE – POSREDNO ILI NEPOSREDNO UČEŠĆE U DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE KOJE PREDSTAVLjA NAJMANjE 10% KAPITALA, ODNOSNO GLASAČKIH PRAVA ILI KOJE OMOGUĆAVA OSTVARENjE ZNAČAJNOG UTICAJA NA UPRAVLjANjE DRUŠTVOM ZA UPRAVLjANjE U KOJEM POSTOJI TAKVO UČEŠĆE. ZA UTVRĐIVANjE GLASAČKIH PRAVA U SMISLU OVE ODREDBE PRIMENjUJU SE ODREDBE O ZNAČAJNIM UČEŠĆIMA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA |PU | | | |2.1.11 |‘initial capital’ means the funds as referred to in Article 57(a) and (b) of Directive 2006/48/EC; |0.1.

7.3 |Društvo za upravljanje dužno je da u svom poslovanju obezbedi da novčani deo osnovnog kapitala društva uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti 200.000 (dvestahiljada) 125.000 (STODVADESETPETHILjADA) evra.

|PU | | | |2.1.12 |‘own funds’ means own funds as referred to in Title V, Chapter 2, Section 1 of Directive 2006/48/EC; | | |NU | Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. |

| |2.1.13 |‘durable medium’ means an instrument which enables an investor to store information addressed personally to that investor in a way that is accessible for future reference for a period of time adequate for the purposes of the information and which allows the unchanged reproduction of the information stored; |0.1.

21.4 |

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA ČUVA DOKUMENTACIJU I PODATKE ZABELEŽENE NA ELEKTRONSKIM MEDIJIMA KOJI SE ODNOSE NA ČLANOVE, ODNOSNO AKCIONARE INVESTICIONOG FONDA, U SKLADU SA ZAKONIMA KOJIMA SE UREĐUJU RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA. |PU | | | |2.1.14 |‘transferable securities’ means: (i) shares in companies and other securities equivalent to shares in companies (shares); (ii) bonds and other forms of securitized debt (debt securities); (iii) any other negotiable securities which carry the right to acquire any such transferable securities by subscription or exchange; | | |NU |Definisano u Zakonu o tržištu kapitala | | |2.1.15 |‘money market instruments’ means instruments normally dealt in on the money market which are liquid and have a value which can be accurately determined at any time; | | |NU |Definisano u Zakonu o tržištu kapitala | | |2.1.16.1-2.1.16.2 |‘mergers’ means an operation whereby:

(i) one or more UCITS or investment compartments thereof, the ‘merging UCITS’, on being dissolved without going into liquidation, transfer all of their assets and liabilities to another existing UCITS or an investment compartment thereof, the ‘receiving UCITS’, in exchange for the issue to their unit-holders of units of the receiving UCITS and, if applicable, a cash payment not exceeding 10 % of the net asset value of those units;

(ii) two or more UCITS or investment compartments thereof, the ‘merging UCITS’, on being dissolved without going into liquidation, transfer all of their assets and liabilities to a UCITS which they form or an investment compartment thereof, the ‘receiving UCITS’, in exchange for the issue to their unit-holders of units of the receiving UCITS and, if applicable, a cash payment not exceeding 10 % of the net asset value of those units; |0.1.

51. | Spajanje otvorenih fondova se može vršiti spajanjem uz pripajanje i spajanjem uz organizovanje.

Spajanjem uz pripajanje jedan otvoreni fond prestaje da postoji bez raspuštanja prenoseći drugom otvorenom fondu celu svoju imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje investicionih jedinica članovima otvorenog fonda prestalog spajanjem od strane otvorenog fonda kojem se pripaja.

Spajanjem uz organizovanje dva ili više otvorenih fondova prestaju da postoje bez raspuštanja prenoseći celu svoju imovinu i obaveze na novi otvoreni fond u zamenu za izdavanje investicionih jedinica članovima prestalih otvorenih fondova od strane novog otvorenog fonda.

Komisija daje saglasnost za spajanje otvorenih fondova.

Dva meseca pre spajanja društvo za upravljanje obaveštava članove otvorenog fonda.

NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA ČLANOVI OTVORENIH FONDOVA KOJI SE SPAJAJU IMAJU PRAVO NA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA ILI KONVERTOVANjE U JEDINICE DRUGOG FONDA KOJIM UPRAVLjA ISTO DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE BEZ NAKNADE.

PRAVNI, ADMINISTRATIVNI ILI SAVETODAVNI TROŠKOVI U VEZI SA SPAJANjEM FONDOVA NE MOGU PASTI NA TERET IMOVINE FONDOVA KOJI SE SPAJAJU NITI NA TERET ČLANOVA FONDA.

Komisija bliže uređuje postupak spajanja otvorenih fondova. |PU | | | |2.1.16.3 |One or more UCITS or investment compartments thereof, the ‘merging UCITS’, which continue to exist until the liabilities have been discharged, transfer their net assets to another investment compartment of the same UCITS, to a UCITS which they form or to another existing UCITS or an investment compartment thereof, the ‘receiving UCITS’; |0.1

51.8 | Komisija bliže uređuje postupak spajanja otvorenih fondova. |DU |Materija podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |2.1.17 |‘cross-border merger’ means a merger of UCITS:

(i) at least two of which are established in different Member States; or

(ii) established in the same Member State into a newly constituted UCITS established in another Member State; | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |2.1.18 |Domestic merger’ means a merger between UCITS established in the same Member State where at least one of the involved UCITS has been notified pursuant to Article 93. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |2.2 |For the purposes of paragraph 1(b), the regular business of a management company shall include the functions referred to in Annex II.

|0.1.

5.3

5.4 |Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti.

Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti. |PU | | | |2.3 |For the purposes of paragraph 1(g), all the places of business established in the same Member State by a management company with its head office in another Member State shall be regarded as a single branch. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |2.4. |For the purposes of point (i)(ii) of paragraph 1, the following shall apply:

(a) a subsidiary undertaking of a subsidiary undertaking shall also be considered to be a subsidiary of the parent undertaking which is at the head of those undertakings;

(b) situations in which two or more natural or legal persons are permanently linked to the same person by a control relationship shall also be regarded as constituting a close links between such persons.

|0.1.

2.2 |8) povezana lica – pravna lica koja su međusobno povezana upravljanjem, kapitalom ili na drugi način, radi postizanja zajedničkih poslovnih ciljeva, tako da poslovanje ili rezultati poslovanja jednog lica mogu bitno uticati na poslovanje, odnosno rezultate poslovanja drugog lica. Povezanim licima, u smislu ovog zakona, smatraju se i lica koja su međusobno povezana:

– kao članovi porodice,

– tako da jedno lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima, u skladu sa ovim članom, zajedno, posredno ili neposredno, učestvuju u drugom licu,

– tako da u oba lica učešće ima isto lice, odnosno lica koja se smatraju povezanim licima u skladu sa ovim članom,

– na način propisan za povezana lica zakonom kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava,

– kao članovi uprave ili nadzornog odbora i članovi porodice tih lica;

POJMOVI: BLISKA POVEZANOST, FINANSIJSKI INSTRUMENT, HARTIJE OD VREDNOSTI, REGULISANO TRŽIŠTE, MULTILATERALNA TRGOVAČKA PLATFORMA (MTP), OTC TRŽIŠTE, KLIRING, SALDIRANjE I INSAJDERSKA INFORMACIJA IMAJU ZNAČENjE KAKO JE ODREĐENO ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA. |PU | | | |2.5 |For the purposes of paragraph 1(j), the voting rights referred to in Articles 9 and 10 of Directive 2004/109/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the harmonisation of transparency requirements in relation to information about issuers whose securities are admitted to trading on a regulated market shall be taken into account. | | |NU |Materija Zakona o tržištu kapitala |

| |2.6 |For the purposes of paragraph 1(l), Articles 13 to 16 of Directive 2006/49/EC shall apply mutatis mutandis. | | |NU | Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |2.7 |For the purposes of paragraph 1(n), transferable securities shall exclude the techniques and instruments referred to in Article 51. |0.1.

31.1 |DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE DUŽNO JE DA USPOSTAVI SISTEM UPRAVLjANjA RIZICIMA KOJI OMOGUĆAVA PRAĆENjE I MERENjE RIZIKA POZICIJA I NjIHOV DOPRINOS UKUPNOM RIZIKU PORTFOLIA, KOJI UKLjUČUJE I TAČNU I NEZAVISNU PROCENU VREDNOSTI IZVEDENIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE NA OTC TRŽIŠTU. |PU | | | |3. | The following undertakings are not subject to this Directive: (a) collective investment undertakings of the closed-ended type; (b) collective investment undertakings which raise capital without promoting the sale of their units to the public within the Community or any part of it; (c) collective investment undertakings the units of which, under the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company, may be sold only to the public in third countries; (d) categories of collective investment undertakings prescribed by the regulations of the Member States in which such collective investment undertakings are established, for which the rules laid down in Chapter VII and Article 83 are inappropriate in view of their investment and borrowing policies. | | |NP |Opšta odredba | | |4. |For the purposes of this Directive, a UCITS shall be deemed to be established in its home Member State.

| | |NP |Opšta odredba | | |5.1 |No UCITS shall pursue activities as such unless it has been authorised in accordance with this Directive.

Such authorisation shall be valid for all Member States. |0.1.

25.1-2

27.1 | Društvo za upravljanje koje namerava da organizuje otvoreni, odnosno osnuje zatvoreni fond, dužno je da podnese Komisiji zahtev za izdavanje dozvole za organizovanje otvorenog, odnosno osnivanje zatvorenog fonda.

Komisija donosi rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Investicioni fond smatra se organizovanim, odnosno osnovanim danom upisa u Registar investicionih fondova.

|PU | | | |5.2 |A common fund shall be authorised only if the competent authorities of its home Member State have approved the application of the management company to manage that common fund, the fund rules and the choice of depositary. An investment company shall be authorised only if the competent authorities of its home Member State have approved both its instruments of incorporation and the choice of depositary, and, where relevant, the application of the designated management company to manage that investment company. |0.1.

25. |Društvo za upravljanje koje namerava da organizuje otvoreni, odnosno osnuje zatvoreni fond, dužno je da podnese Komisiji zahtev za izdavanje dozvole za organizovanje otvorenog, odnosno osnivanje zatvorenog fonda.

Komisija donosi rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Uz zahtev za izdavanje dozvole iz stava 1. ovog člana podnosi se:

1) nacrt prospekta i skraćenog prospekta investicionog fonda;

2) nacrt osnivačkog akta zatvorenog fonda;

3) nacrt ugovora sa kastodi bankom;

4) spisak lica koja će obavljati poslove portfolio menadzera investicionog fonda koji se organizuje, odnosno osniva;

5) nacrt ugovora o upravljanju zatvorenim fondom.

Komisija može zahtevati drugu dokumentaciju i obaveštenja od značaja za rad investicionog fonda.

Ako Komisija utvrdi da je zahtev iz stava 1. ovog člana nepotpun ili nepravilan, ostavlja naknadni rok za dopunu ili otklanjanje nepravilnosti.

Kada Komisija odlučuje o zahtevu za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje, istovremeno odlučuje i o zahtevu iz stava 1. ovog člana, ukoliko su podneti istovremeno.

Dozvola za investicioni fond ne može se izdati bez pozitivno rešenog zahteva za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje.

Prilikom izdavanja dozvole za organizovanje otvorenog fonda i dozvole za osnivanje zatvorenog fonda Komisija daje saglasnost na sadržaj prospekta i skraćenog prospekta.

Investicioni fond se može osnovati na određeno ili neodređeno vreme. |PU | | | |5.3 |Without prejudice to paragraph 2, if the UCITS is not established in the management company’s home Member State, the competent authorities of the UCITS home Member State shall decide, on the application of the management company, to manage the UCITS pursuant to Article 20. Authorisation shall not be subject either to a requirement that the UCITS be managed by a management company having its registered office in the UCITS home Member State or that the management company pursue or delegate any activities in the UCITS home Member State.

| | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |5.4.1.1

|The competent authorities of the UCITS home Member State shall not authorise a UCITS if:

(a) they establish that the investment company does not comply with the preconditions laid down in Chapter V; or | |

|NP |Društvo za upravljanje je osnovano u formi “management company” | | |5.4.1.2 |(b)the management company is not authorised for the management of UCITS in its home Member State.

|0.1.

25.7

|Dozvola za investicioni fond ne može se izdati bez pozitivno rešenog zahteva za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje. |PU | | | |5.4.2 |Without prejudice to Article 29(2), the management company or, where applicable, the investment company, shall be informed, within two months of the submission of a complete application, whether or not authorisation of the UCITS has been granted. |0.1.

25.1-2 | Društvo za upravljanje koje namerava da organizuje otvoreni, odnosno osnuje zatvoreni fond, dužno je da podnese Komisiji zahtev za izdavanje dozvole za organizovanje otvorenog, odnosno osnivanje zatvorenog fonda.

Komisija donosi rešenje po zahtevu iz stava 1. ovog člana u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

|PU | | | |5.4.3-5.4.4 |The competent authorities of the UCITS home Member State shall not authorise a UCITS if the directors of the depositary are not of sufficiently good repute or are not sufficiently experienced also in relation to the type of UCITS to be managed. To that end, the names of the directors of the depositary and of every person succeeding them in office shall be communicated forthwith to the competent authorities.

4.  Directors shall mean those persons who, under the law or the instruments of incorporation, represent the depositary, or who effectively determine the policy of the depositary.

|0.1.

75.b |Sadržinu zahteva za davanje dozvole za obavljanje delatnosti kastodi banke propisuje Komisija.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) dokaz da je banka član Centralnog registra;

2) pravila poslovanja kastodi banke;

3) dokaz da banka ima poseban organizacioni deo za obavljanje poslova kastodi banke;

4) dokaz da banka ispunjava uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova kastodi banke;

5) dokaz da banka ispunjava uslov tehničke opremljenosti za obavljanje poslova kastodi banke, odnosno da ima odgovarajući informacioni sistem za obavljanje tih poslova;

6) druga dokumentacija po zahtevu Komisije.

Komisija daje prethodnu saglasnost za imenovanje lica koje će rukovoditi poslovima kastodi banke.

Uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti i tehničke opremljenosti za obavljanje delatnosti kastodi banke propisuje Komisija.

|PU | | | |5.5 |The competent authorities of the UCITS home Member State shall not grant authorisation if the UCITS is legally prevented (for example, through a provision in the fund rules or instruments of incorporation) from marketing its units in its home Member State. | | |NU | Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |5.6 |Neither the management company nor the depositary shall be replaced, nor shall the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company be amended, without the approval of the competent authorities of the UCITS home Member State.

|0.1.

18.2 |

Komisija donosi rešenje o davanju saglasnosti na izmene pravila poslovanja i drugih opštih akata kada utvrdi da nisu u suprotnosti sa zakonom ili interesima članova, odnosno akcionara investicionog fonda, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva. |PU | | | |5.7 |The Member States shall ensure that complete information on the laws, regulations and administrative provisions implementing this Directive which relate to the constitution and functioning of the UCITS are easily accessible at a distance or by electronic means. Member States shall ensure that such information is available at least in a language customary in the sphere of international finance, provided in a clear and unambiguous manner, and kept up to date. | |

|NP |Opšta odredba | | |5.8 |In order to ensure consistent harmonisation of this Article the European Supervisory Authority (European Securities and Markets Authority) (hereinafter ‘ESMA’), established by Regulation (EU) No 1095/2010 of the European Parliament and of the Council may develop draft regulatory technical standards to specify the information to be provided to the competent authorities in the application for authorisation of a UCITS.

Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with the procedure laid down in Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010.

| | |NP |Obaveze Evropske komisije i ESMA. | | |6.1.1 |Access to the business of management companies shall be subject to prior authorisation to be granted by the competent authorities of the management company’s home Member State. Authorisation granted under this Directive to a management company shall be valid for all Member States. |0.1.

10.1 |

Lice koje namerava da osnuje društvo za upravljanje dužno je da podnese Komisiji zahtev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje (u daljem tekstu: dozvola za rad). |PU | | | |6.1.2 |ESMA shall be notified of every authorisation granted and shall publish and keep up-to-date a list of authorised management companies on its website.

| | |NP |Obaveze ESMA. | | |6.2 |No management company shall engage in activities other than the management of UCITS authorised under this Directive, with the exception of the additional management of other collective investment undertakings which are not covered by this Directive and for which the management company is subject to prudential supervision but the units of which cannot be marketed in other Member States under this Directive.

The activity of management of UCITS shall include, for the purpose of this Directive, the functions referred to in Annex II. |5.1 -2

5.1

5.3

5.4 |Društvo za upravljanje:

1) organizuje i upravlja otvorenim fondom;

2) osniva i upravlja zatvorenim fondom;

3) upravlja privatnim fondom;

4) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo za upravljanje ne može obavljati drugu delatnost osim delatnosti navedenih u stavu 1. ovog člana.

Društvo za upravljanje:

1)organizuje i upravlja otvorenim fondom;

2)osniva i upravlja zatvorenim fondom;

3)upravlja privatnim fondom;

4) obavlja i druge poslove uskladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

Društvo za upravljanje ne može obavljati drugu delatnost osim delatnosti navedenih u stavu 1. ovog člana.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE UPRAVLjA INVESTICIONIM FONDOM DONOŠENjEM INVESTICIONIH ODLUKA I VRŠENjEM ADMINISTRATIVNIH I MARKETINŠKIH POSLOVA I AKTIVNOSTI.

|PU | | | |6.3 |By way of derogation from paragraph 2, Member States may authorise management companies to provide, in addition to the management of UCITS, the following services:

(a) management of portfolios of investments, including those owned by pension funds, in accordance with mandates given by investors on a discretionary, client-by-client basis, where such portfolios include one or more of the instruments listed in Annex I, Section C to Directive 2004/39/EC; and

(b) as non-core services:

(i) investment advice concerning one or more of the instruments listed in Annex I, Section C to Directive 2004/39/EC;

(ii) safekeeping and administration in relation to units of collective investment undertakings.

Management companies shall not be authorised under this Directive to provide only the services referred to in this paragraph, or to provide non-core services without being authorised for the services referred to in point (a) of the first subparagraph. |0.1.

5.1.4

5.1.4 |Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima, pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje.

Društvo za upravljanje:

4) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala.

|PU | | | |6.4 |Article 2(2) and Articles 12, 13 and 19 of Directive 2004/39/EC shall apply to the provision of the services referred to in paragraph 3 of this Article by management companies. |0.1.

5.1.4

5.1.4 |Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima, pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje.

Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti. |PU | | | |7.1.1. |Without prejudice to other conditions of general application laid down by national law, the competent authorities shall not grant authorisation to a management company unless the following conditions are met:

(a) the management company has an initial capital of at least EUR 125 000, taking into account the following:

|0.1.

7. |

Novčani deo osnovnog kapitala društva za upravljanje prilikom osnivanja iznosi najmanje 200.000 (dvestahiljada) 125.000 (STODVADESETPETHILjADA) evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.

Novčani deo osnovnog kapitala uplaćuje se na privremeni račun kod banke u celosti pre upisa društva za upravljanje u registar privrednih subjekata.

Društvo za upravljanje dužno je da u svom poslovanju obezbedi da novčani deo osnovnog kapitala društva uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti 200.000 (dvestahiljada) 125.000 (STODVADESETPETHILjADA) evra.

|PU | | | |7.1.1.1 |(i) when the value of the portfolios of the management company exceeds EUR 250 000 000, the management company must be required to provide an additional amount of own funds which is equal to 0,02 % of the amount by which the value of the portfolios of the management company exceeds EUR 250 000 000 but the required total of the initial capital and the additional amount must not, however, exceed EUR 10 000 000; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |7.1.1.2 |(ii) for the purposes of this paragraph, the following portfolios must be deemed to be the portfolios of the management company:

— common funds managed by the management company including portfolios for which it has delegated the management function but excluding portfolios that it is managing under delegation,

— investment companies for which the management company is the designated management company,

— other collective investment undertakings managed by the management company including portfolios for which it has delegated the management function but excluding portfolios that it is managing under delegation;

| | |NU | Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |7.1.1.3 |irrespective of the amount of those requirements, the own funds of the management company must at no time be less than the amount prescribed in Article 21 of Directive 2006/49/EC; | | |NU | Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |7.1.2 |the persons who effectively conduct the business of a management company are of sufficiently good repute and are sufficiently experienced also in relation to the type of UCITS managed by the management company, the names of those persons and of every person succeeding them in office being communicated forthwith to the competent authorities and the conduct of the business of a management company being decided by at least two persons meeting such conditions; |0.1.

12.3 i 12.4 |

Direktor i član uprave društva za upravljanje ne može biti lice koje je:

1) član uprave ili zaposleni drugog društva za upravljanje;

2) član uprave ili zaposleni kastodi banke sa kojom je društvo za upravljanje zaključilo ugovor;

3) funkcioner, postavljeno, odnosno imenovano lice ili državni službenik;

4) povezano lice sa licima iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Direktor i članovi uprave društva za upravljanje moraju imati visoku školsku spremu, s tim da direktor i najmanje jedna polovina članova uprave moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu na poslovima:

1) u brokersko-dilerskom društvu;

2) na berzi hartija od vrednosti, odnosno finansijskih derivata;

3) u banci;

4) u društvu za upravljanje investicionim ili dobrovoljnim penzijskim fondovima;

5) u društvu za osiguranje;

6) u centralnoj banci ili drugom državnom organu ili organizaciji;

7) u pravnom licu koje poslove u vezi sa hartijama od vrednosti obavlja za račun države kao poverene poslove. |PU | | | |7.1.3 |the application for authorisation is accompanied by a programme of activity setting out, at least, the organisational structure of the management company; and

|0.1.

10.7.4-5 |Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad podnosi se:

4) pravila poslovanja društva za upravljanje;

5) organizacioni dijagram društva za upravljanje;

… |PU | | | |7.1.4.1 |The head office and the registered office of the management company are located in the same Member State.   | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |7.1.4.2 |For the purposes of point (a) of the first subparagraph, Member States may authorize management companies not to provide up to 50 % of the additional amount of own funds referred to in point (i) of point (a) if they benefit from a guarantee of the same amount given by a credit institution or an insurance undertaking which has its registered office in a Member State, or in a third country where it is subject to prudential rules considered by the competent authorities as equivalent to those laid down in Community law. | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta.. | | |7.2.1 |Where close links exist between the management company and other natural or legal persons, the competent authorities shall grant authorization only if those close links do not prevent the effective exercise of their supervisory functions.

|0.1.

11.1.3 |Komisija izdaje dozvolu za rad kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. ovog zakona i kada proceni da:

….

3) struktura povezanih lica nije takva da onemogućava efikasno vršenje nadzora nad poslovanjem; |PU | | | |7.2.2 |The competent authorities shall also refuse authorization if the laws, regulations or administrative provisions of a third country governing one or more natural or legal persons with which the management company has close links, or difficulties involved in their enforcement, prevent the effective exercise of their supervisory functions.

| | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |7.2.3 |The competent authorities shall require management companies to provide them with the information they require to monitor compliance with the conditions referred to in this paragraph on a continuous basis. |0.1

10.1

10.7 |Lice koje namerava da osnuje društvo za upravljanje dužno je da podnese Komisiji zahtev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje (u daljem tekstu: dozvola za rad).

Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad podnosi se:

1)osnivački akt društva za upravljanje;

2) dokaz o uplati osnovnog kapitala na privremeni račun kod banke;

3) dokaz o poreklu osnivačkog kapitala;

4)pravila poslovanja društva za upravljanje;

5)organizacioni dijagram društva za upravljanje;

6)spisak akcionara po prezimenu, imenu i adresi, odnosno izvod iz registra privrednih subjekata za pravna lica – akcionare društva za upravljanje, odnosno overeni prevod izvoda iz registra za strana pravna lica;

7)dokaz o organizacionoj, KADROVSKOJ i tehničkoj osposobljenosti;

8) spisak lica koja će obavljati poslove portfolio menadzera i ovlašćenog internog revizora, sa dokazima o stručnim kvalifikacijama, kao i spisak predloženih članova uprave;

8)SPISAK PREDLOŽENIH ČLANOVA UPRAVE. |PU | | | |7.3 |The competent authorities shall inform the applicant within six months of the submission of a complete application whether or not authorization has been granted. Reasons shall be given where an authorization is refused.

|0.1.

11. 2

11.3 |Komisija donosi rešenje o izdavanju dozvole za rad u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, pošto utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom i da će biti obezbeđena adekvatna zaštita interesa članova, odnosno akcionara investicionog fonda.

KADA KOMISIJA ODBIJE ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE, DUŽNA JE DA DOSTAVI PODNOSIOCU ZAHTEVA REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA IZDAVANjA DOZVOLE SA PISANIM OBRAZLOŽENjEM. |PU | | | |7.4 |A management company may start business as soon as authorisation has been granted. |0.1.

10.1,

11.2 |Lice koje namerava da osnuje društvo za upravljanje dužno je da podnese Komisiji zahtev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje (u daljem tekstu: dozvola za rad).

Komisija donosi rešenje o izdavanju dozvole za rad u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, pošto utvrdi da su ispunjeni uslovi utvrđeni ovim zakonom i da će biti obezbeđena adekvatna zaštita interesa članova, odnosno akcionara investicionog fonda |PU | | | |7.5. |The competent authorities may withdraw the authorisation issued to a management company subject to this Directive only where that company:

(a) does not make use of the authorisation within 12 months, expressly renounces the authorisation or has ceased the activity covered by this Directive more than six months previously, unless the Member State concerned has provided for authorisation to lapse in such cases;

(b) has obtained the authorisation by making false statements or by any other irregular means;

(c) no longer fulfils the conditions under which authorisation was granted;

(d) no longer complies with Directive 2006/49/EC if its authorisation also covers the discretionary portfolio management service referred to in Article 6(3)(a) of this Directive;

(e) has seriously or systematically infringed the provisions adopted pursuant to this Directive; or

(f) falls within any of the cases where national law provides for withdrawal. |0.1.

83. |Komisija donosi rešenje o oduzimanju dozvole za rad društvu za upravljanje:

1) ako u roku od 30 dana ne podnese registracionu prijavu u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih subjekata;

2) ako ne obavlja delatnost duže od dve godine AKO NE KORISTI DOZVOLU ZA RAD U PERIODU OD 12 MESECI, IZRIČITO ODBIJE DOZVOLU ZA RAD ILI AKO JE PRESTALO DA OBAVLjA DELATNOST PREDVIĐENU OVIM ZAKONOM PRE VIŠE OD ŠEST MESECI;

3) ako je dozvola izdata na osnovu neistinitih podataka;

4) ako pored upravljanja investicionim fondovima obavlja i neku drugu delatnost;

5) ako prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za rad;

6) ako izvrši težu povredu odredaba ovog zakona i odredaba zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrednosti KAPITALA;

7) ukoliko ni posle preduzetih mera iz člana 82. stav 2. ovog zakona društvo za upravljanje ne postupi po izdatom nalogu;

8) kada društvo za upravljanje dostavi obaveštenje Komisiji o nameri prestanka obavljanja delatnosti i podnese zahtev za brisanje iz Registra;

9) zbog pokretanja postupka stečaja ili likvidacije. |PU | | | |7.6 |In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the information to be provided to the competent authorities in the application for the authorisation of the management company, including the programme of activity; (b) the requirements applicable to the management company under paragraph 2 and the information for the notification provided for in paragraph 3; (c) the requirements applicable to shareholders and members with qualifying holdings, as well as obstacles which may prevent effective exercise of the supervisory functions of the competent authority, as provided for in Article 8(1) of this Directive and in Article 10(1) and (2) of Directive 2004/39/EC, in accordance with Article 11 of this Directive. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine standard forms, templates and procedures for the notification or provision of information provided for in points (a) and (b) of the first subparagraph. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the third subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Obaveza Evropske komisije i ESMA | | |8.1. |The competent authorities shall not grant authorisation to take up the business of management companies until they have been informed of the identities of the shareholders or members, whether direct or indirect, natural or legal persons, that have qualifying holdings and of the amounts of those holdings.

The competent authorities shall refuse authorisation if, taking into account the need to ensure the sound and prudent management of a management company, they are not satisfied as to the suitability of the shareholders or members referred to in the first subparagraph. |0.1.

10.7.6

10.5

11.1.3-4 |Uz zahtev za izdavanje dozvole za rad podnosi se:

6) spisak akcionara po prezimenu, imenu i adresi, odnosno izvod iz registra privrednih subjekata za pravna lica – akcionare društva za upravljanje, odnosno

overeni prevod izvoda iz registra za strana pravna lica;

Lica iz stava 1. ovog člana koja, prilikom osnivanja ili u toku poslovanja društva za upravljanje, stiču kvalifikovano učešće moraju ispunjavati uslove iz člana 11. stav 1. tačka 4) ovog zakona.

Komisija izdaje dozvolu za rad kada utvrdi valjanost zahteva iz člana 10. ovog zakona i kada proceni da:

3) struktura povezanih lica nije takva da onemogućava efikasno vršenje nadzora nad poslovanjem;

4) se na osnovu dobijenih informacija može zaključiti da su lica koja poseduju kvalifikovano učešće podobna i pouzdana.

|PU | | | |8.2-8.3 |In the case of branches of management companies that have registered offices outside the Community and are taking up or pursuing business, the Member States shall not apply provisions that result in treatment more favourable than that accorded to branches of management companies that have registered offices in Member States

| | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |9. |1. Relations with third countries shall be regulated in accordance with the relevant rules laid down in Article 15 of Directive 2004/39/EC. For the purposes of this Directive, the terms ‘investment firm’ and ‘investment firms’ referred to in Article 15 of Directive 2004/39/EC shall mean, respectively, ‘management company’ and ‘management companies’; the term ‘providing investment services’ referred to in Article 15(1) of Directive 2004/39/EC shall mean ‘providing services’.

2. Member States shall inform ESMA and the Commission of any general difficulties which UCITS encounter in marketing their units in any third country. The Commission shall examine such difficulties as quickly as possible in order to find an appropriate solution. ESMA shall assist it in discharging that task. | | |NP |Opšta odredba | | |10.1.1 -10.1.2 |The competent authorities of the management company’s home Member State shall require that the management company which they have authorised complies at all times with the conditions laid down in Article 6 and Article 7(1) and (2).

The own funds of a management company shall not fall below the level specified in Article 7(1)(a). If they do, however, the competent authorities may, where the circumstances so justify, allow such firms a limited period in which to rectify their situations or cease their activities. |0.1.

7.3

7.5 |Društvo za upravljanje dužno je da u svom poslovanju obezbedi da novčani deo osnovnog kapitala društva uvek bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti 200.000 (dvestahiljada) 125.000 (STODVADESETPETHILjADA) evra.

KADA ADEKVATNA VISINA KAPITALA PADNE ISPOD IZNOSA PROPISANOG STAVOM 3. OVOG ČLANA, KOMISIJA NALAŽE DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE DA U ODREĐENOM ROKU OTKLONI ODSTUPANjA. |DU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |10.2 |The prudential supervision of a management company shall be the responsibility of the competent authorities of the management company’s home Member State, whether the management company establishes a branch or provides services in another Member State or not, without prejudice to those provisions of this Directive which confer responsibility to the competent authorities of a management company’s host Member State. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |11. |1. Qualifying holdings in management companies shall be subject to the same rules as those laid down in Articles 10, 10a and 10b of Directive 2004/39/EC.

2. For the purposes of this Directive, the terms ‘investment firm’ and ‘investment firms’ referred to in Article 10 of Directive 2004/39/EC, mean, respectively, ‘management company’ and ‘management companies’.

3. In order to ensure consistent harmonisation of this Directive, ESMA may develop draft regulatory technical standards to establish an exhaustive list of information, as provided for in this Article, with reference to Article 10b(4) of Directive 2004/39/EC, to be included by proposed acquirers in their notification, without prejudice to Article 10a(2) of that Directive. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for the modalities of the consultation process between the relevant competent authorities, as provided for in this Article, with reference to Article 10(4) of Directive 2004/39/EC. Power is conferred to the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the third subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Opšta odredba

Obaveza ESMA i Evropske komisije. | | |12.1 |Each Member State shall draw up prudential rules which management companies authorised in that Member State, with regard to the activity of management of UCITS authorised according to this Directive, shall observe at all times.

In particular, the competent authorities of the management company’s home Member State, having regard also to the nature of the UCITS managed by a management company, shall require that each such company: (a) has sound administrative and accounting procedures, control and safeguard arrangements for electronic data processing and adequate internal control mechanisms including, in particular, rules for personal transactions by its employees or for the holding or management of investments in financial instruments in order to invest on its own account and ensuring, at least, that each transaction involving the UCITS may be reconstructed according to its origin, the parties to it, its nature, and the time and place at which it was effected and that the assets of the UCITS managed by the management company are invested according to the fund rules or the instruments of incorporation and the legal provisions in force;

(b) is structured and organised in such a way as to minimise the risk of UCITS’ or clients’ interests being prejudiced by conflicts of interest between the company and its clients, between two of its clients, between one of its clients and a UCITS, or between two UCITS. |0.1.

17. |

Pravilima poslovanja društva za upravljanje uređuju se:

1) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;

2) međusobni odnosi društva za upravljanje i članova, odnosno akcionara investicionog fonda;

3) način i uslovi pod kojima članovi uprave i zaposleni u društvu za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u investicione fondove kojima upravlja društvo za upravljanje;

4) administrativne i računovodstvene procedure;

5) kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;

6) sistem interne kontrole;

7) procedure za sprečavanje konflikta interesa i mere kojima se sprečava da društvo za upravljanje koristi imovinu investicionog fonda za sopsteni račun;

8) mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih INSAJDERSKIH informacija;

9) druga pitanja od značaja za poslovanje društva za upravljanje.

Bližu sadržinu pravila poslovanja uređuje Komisija.

|PU | | | |12.2.1 |Each management company the authorisation of which also covers the discretionary portfolio management service referred to in Article 6(3)(a) shall:

(a) not be permitted to invest all or a part of the investor’s portfolio in units of collective investment undertakings it manages, unless it receives prior general approval from the client;

|5.2 |KADA DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE OBAVLjA POSLOVE UPRAVLjANjA PORTFOLIOM ZA KLIJENTA U SMISLU ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, NIJE DOZVOLjENO ULAGANjE SREDSTAVA IZ PORTFOLIA ZA KUPOVINU INVESTICIONIH JEDINICA OTVORENOG FONDA KOJIM TO DRUŠTVO UPRAVLjA BEZ PRETHODNE SAGLASNOSTI KLIJENTA. |PU | |

| |12.2.2 |be subject with regard to the services referred to in Article 6(3) to the provisions laid down in Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on investor-compensation schemes ( 13 ). | | |NU |Definisano u Zakonu o tržištu kapitala | | |12.3-12.4 |3. Without prejudice to Article 116, the Commission shall adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying the procedures and arrangements as referred to under point (a) of the second subparagraph of paragraph 1 and the structures and organisational requirements to minimise conflicts of interests as referred to under point (b) of the second subparagraph of paragraph 1.

__________

4. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of applications of the delegated acts adopted by the Commission regarding the procedures, arrangements, structures and organisational requirements referred to in paragraph 3. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Obaveza Evropske komisije i ESMA. |

| |13.1.1-2 |1. If the law of the management company’s home Member State allows management companies to delegate to third parties for the purpose of a more efficient conduct of the companies’ business, to carry out on their behalf one or more of their own functions, all of the following preconditions shall be complied with: (a) the management company must inform the competent authorities of its home Member State in an appropriate manner; the competent authorities of the management company’s home Member State must, without delay, transmit the information to the competent authorities of the UCITS home Member State; (b) the mandate must not prevent the effectiveness of supervision over the management company, and, in particular, must not prevent the management company from acting, or the UCITS from being managed, in the best interests of its investors; |01

5.4

5.5 |Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima, pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje.

Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje, A POD USLOVOM DA:

1) OBAVESTI KOMISIJU O POVERAVANjU POSLOVA;

2) OBEZBEDI MERE ZA KONTINUIRAN NADZOR OBAVLjANjA TAKO POVERENIH POSLOVA;

3) U PROSPEKTU FONDA SE NAVEDU POSLOVI I LICA KOJIMA SE OVI POSLOVI POVERAVAJU;

4) ISPUNI DRUGE USLOVE PROPISANE ODGOVARAJUĆIM AKTOM KOMISIJE. |DU |Materija podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti. | | |13.1.3-5 |(c) when the delegation concerns the investment management, the mandate must be given only to undertakings which are authorised or registered for the purpose of asset management and subject to prudential supervision; the delegation must be in accordance with investment-allocation criteria periodically laid down by the management companies; (d) where the mandate concerns the investment management and is given to a third-country undertaking, cooperation between the supervisory authorities concerned must be ensured; (e) a mandate with regard to the core function of investment management must not be given to the depositary or to any other undertaking whose interests may conflict with those of the management company or the unit-holders; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |13.1.6-9 |(f) measures must exist which enable the persons who conduct the business of the management company to monitor effectively at any time the activity of the undertaking to which the mandate is given; (g) the mandate must not prevent the persons who conduct the business of the management company from giving further instructions to the undertaking to which functions are delegated at any time or from withdrawing the mandate with immediate effect when this is in the interest of investors; (h) having regard to the nature of the functions to be delegated, the undertaking to which functions will be delegated must be qualified and capable of undertaking the functions in question; and (i) the UCITS’ prospectuses must list the functions which the management company has been allowed to delegate in accordance with this Article.

2. The liability of the management company or the depositary shall not be affected by delegation by the management company of any functions to third parties. The management company shall not delegate its functions to the extent that it becomes a letter-box entity. |0.1

5.5 |Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje, A POD USLOVOM DA:

1) OBAVESTI KOMISIJU O POVERAVANjU POSLOVA;

2) OBEZBEDI MERE ZA KONTINUIRAN NADZOR OBAVLjANjA TAKO POVERENIH POSLOVA;

3) U PROSPEKTU FONDA SE NAVEDU POSLOVI I LICA KOJIMA SE OVI POSLOVI POVERAVAJU;

4) ISPUNI DRUGE USLOVE PROPISANE ODGOVARAJUĆIM AKTOM KOMISIJE. |DU |Materija podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti. | | | | | | | | | | |14.1. |Each Member State shall draw up rules of conduct which management companies authorised in that Member State shall observe at all times. Such rules shall implement at least the principles set out in this paragraph. Those principles shall ensure that a management company:

(a) acts honestly and fairly in conducting its business activities in the best interests of the UCITS it manages and the integrity of the market;

(b) acts with due skill, care and diligence, in the best interests of the UCITS it manages and the integrity of the market;

(c) has and employs effectively the resources and procedures that are necessary for the proper performance of its business activities;

(d) tries to avoid conflicts of interests and, when they cannot be avoided, ensures that the UCITS it manages are fairly treated; and

(e) complies with all regulatory requirements applicable to the conduct of its business activities so as to promote the best interests of its investors and the integrity of the market. |0.1.

8. 3

17.

|

Društvo za upravljanje je dužno da ispuni minimalne uslove organizacione kadrovske i tehničke osposobljenosti, koje propisuje Komisija.

Pravilima poslovanja društva za upravljanje uređuju se:

1) poslovi koje obavlja društvo za upravljanje, uslovi i način njihovog obavljanja;

2) međusobni odnosi društva za upravljanje i članova, odnosno akcionara investicionog fonda;

3) način i uslovi pod kojima članovi uprave i zaposleni u društvu za upravljanje mogu ulagati svoja sredstva u investicione fondove kojima upravlja društvo za upravljanje;

4) administrativne i računovodstvene procedure;

5) kontrolne i sigurnosne mere za obradu podataka i njihovo čuvanje;

6) sistem interne kontrole;

7)procedure za sprečavanje konflikta interesa i mere kojima se sprečava da društvo za upravljanje koristi imovinu investicionog fonda za sopsteni račun;

8) mere za sprečavanje zloupotrebe privilegovanih INSAJDERSKIH informacija;

9) druga pitanja od značaja za poslovanje društva za upravljanje.

Bližu sadržinu pravila poslovanja uređuje Komisija. |PU | | | |14.2.- 14.3. |Without prejudice to Article 116, the Commission shall adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures with a view to ensuring that the management company complies with the duties set out in paragraph 1, in particular to: (a) establish appropriate criteria for acting honestly and fairly and with due skill, care and diligence in the best interests of the UCITS; (b) specify the principles required to ensure that management companies employ effectively the resources and procedures that are necessary for the proper performance of their business activities; and (c) define the steps that management companies might reasonably be expected to take to identify, prevent, manage or disclose conflicts of interest as well as to establish appropriate criteria for determining the types of conflicts of interest whose existence may damage the interests of the UCITS.

3. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the delegated acts adopted by the Commission regarding the criteria, principles and steps referred to in paragraph 2. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA. | | |15 |Management companies or, where relevant, investment companies shall take measures in accordance with Article 92 and establish appropriate procedures and arrangements to ensure that they deal properly with investor complaints and that there are no restrictions on investors exercising their rights in the event that the management company is authorized in a Member State other than the UCITS home Member State. Those measures shall allow investors to file complaints in the official language or one of the official languages of their Member State.

Management companies shall also establish appropriate procedures and arrangements to make information available at the request of the public or the competent authorities of the UCITS home Member State. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |16-21 |Article 16

1. Member States shall ensure that a management company, authorised by its home Member State, may pursue within their territories the activity for which it has been authorised, either by the establishment of a branch or under the freedom to provide services. Where a management company so authorised proposes, without establishing a branch, only to market the units of the UCITS it manages as provided for in Annex II in a Member State other than the UCITS home Member State, without proposing to pursue any other activities or services, such marketing shall be subject only to the requirements of Chapter XI.

2. Member States shall not make the establishment of a branch or the provision of the services subject to any authorisation requirement, to any requirement to provide endowment capital or to any other measure having equivalent effect.

3. Subject to the conditions set out in this Article, a UCITS shall be free to designate, or to be managed by a management company authorised in a Member State other than the UCITS home Member State in accordance with the relevant provisions of this Directive, provided that such a management company complies with the provisions of: (a) Article 17 or Article 18; and (b) Articles 19 and 20.

Article 17

1. In addition to meeting the conditions imposed in Articles 6 and 7, a management company wishing to establish a branch within the territory of another Member State to pursue the activities for which it has been authorised shall notify the competent authorities of its home Member State accordingly.

2. Member States shall require every management company wishing to establish a branch within the territory of another Member State to provide the following information and documents, when effecting the notification provided for in paragraph 1: (a) the Member State within the territory of which the management company plans to establish a branch; (b) a programme of operations setting out the activities and services according to Article 6(2) and (3) envisaged and the organisational structure of the branch, which shall include a description of the risk management process put in place by the management company. It shall also include a description of the procedures and arrangements taken in accordance with Article 15; (c) the address in the management company’s host Member State from which documents may be obtained; and (d) the names of those responsible for the management of the branch.

3. Unless the competent authorities of the management company’s home Member State have reason to doubt the adequacy of the administrative structure or the financial situation of a management company, taking into account the activities envisaged, they shall, within two months of receiving all the information referred to in paragraph 2, communicate that information to the competent authorities of the management company’s host Member State and shall inform the management company accordingly. They shall also communicate details of any compensation scheme intended to protect investors. Where the competent authorities of the management company’s home Member State refuse to communicate the information referred to in paragraph 2 to the competent authorities of the management company’s host Member State, they shall give reasons for such refusal to the management company concerned within two months of receiving all the information. The refusal or any failure to reply shall be subject to the right to apply to the courts in the management company’s home Member State. Where a management company wishes to pursue the activity of collective portfolio management referred to in Annex II, the competent authorities of the management company’s home Member State shall enclose with the documentation sent to the competent authorities of the management company’s host Member State an attestation that the management company has been authorised pursuant to the provisions of this Directive, a description of the scope of the management company’s authorisation and details of any restriction on the types of UCITS that the management company is authorised to manage.

4. A management company which pursues activities by a branch within the territory of the host Member State shall comply with the rules drawn up by the management company’s host Member State pursuant to Article 14. 5. The competent authorities of the management company’s host Member State shall be responsible for supervising compliance with paragraph 4.

6. Before the branch of a management company starts business, the competent authorities of the management company’s host Member State shall, within two months of receiving the information referred to in paragraph 2, prepare for supervising the compliance of the management company with the rules under their responsibility.

7. On receipt of a communication from the competent authorities of the management company’s host Member State or on the expiry of the period provided for in paragraph 6 without receipt of any communication from those authorities, the branch may be established and start business.

8. In the event of change of any particulars communicated in accordance with paragraph 2(b), (c) or (d), a management company shall give written notice of that change to the competent authorities of the management company’s home Member State and of the management company’s host Member State at least one month before implementing the change so that the competent authorities of the management company’s home Member State may take a decision on the change under paragraph 3 and the competent authorities of the management company’s host Member State may do so under paragraph 6.

9. In the event of a change in the particulars communicated in accordance with the first subparagraph of paragraph 3, the competent authorities of the management company’s home Member State shall inform the competent authorities of the management company’s host Member State accordingly. The competent authorities of the management company’s home Member State shall update the information contained in the attestation referred to in the third subparagraph of paragraph 3 and inform the competent authorities of the management company’s host Member State whenever there is a change in the scope of the management company’s authorisation or in the details of any restriction on the types of UCITS that the management company is authorised to manage.

10. In order to ensure consistent harmonisation of this Article ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify the information to be notified in accordance with paragraphs 1, 2, 3, 8 and 9. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with paragraphs 3 and 9. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the third subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

Article 18

1. Any management company wishing to pursue the activities for which it has been authorised within the territory of another Member State for the first time under the freedom to provide services shall communicate the following information to the competent authorities of the management company’s home Member State: (a) the Member State within the territory of which the management company intends to operate; and (b) a programme of operations stating the activities and services referred to in Article 6(2) and (3) envisaged which shall include a description of the risk management process put in place by the management company. It shall also include a description of the procedures and arrangements taken in accordance with Article 15.

2. The competent authorities of the management company’s home Member State shall, within one month of receiving the information referred to in paragraph 1, forward it to the competent authorities of the management company’s host Member State. The competent authorities of the management company’s home Member State shall also communicate details of any applicable compensation scheme intended to protect investors. Where a management company wishes to pursue the activity of collective portfolio management as referred to in Annex II, the competent authorities of the management company’s home Member State shall enclose with the documentation sent to the competent authorities of the management company’s host Member State an attestation that the management company has been authorised pursuant to the provisions of this Directive, a description of the scope of the management company’s authorisation and details of any restriction on the types of UCITS that the management company is authorised to manage.

Notwithstanding Articles 20 and 93, the management company may then start business in the management company’s host Member State.

3. A management company which pursues activities under the freedom to provide services shall comply with the rules drawn up by the management company’s home Member State pursuant to Article 14.

4. Where the content of the information communicated in accordance with paragraph 1(b) is amended, the management company shall give notice of the amendment in writing to the competent authorities of the management company’s home Member State and of the management company’s host Member State before implementing the change. The competent authorities of the management company’s home Member State shall update the information contained in the attestation referred to in paragraph 2 and inform the competent authorities of the management company’s host Member State whenever there is a change in the scope of the management company’s authorisation or in the details of any restriction on the types of UCITS that the management company is authorised to manage.

5. In order to ensure consistent harmonisation of this Article ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify the information to be notified in accordance with paragraphs 1, 2 and 4. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for the transmission of information in accordance with paragraphs 2 and 4. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the third subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

Article 19

1. A management company which pursues the activity of collective portfolio management on a cross-border basis by establishing a branch or under the freedom to provide services shall comply with the rules of the management company’s home Member State which relate to the organisation of the management company, including delegation arrangements, risk-management procedures, prudential rules and supervision, procedures referred to in Article 12 and the management company’s reporting requirements. Those rules shall be no stricter than those applicable to management companies conducting their activities only in their home Member State.

2. The competent authorities of the management company’s home Member State shall be responsible for supervising compliance with paragraph 1.

3. A management company which pursues the activity of collective portfolio management on a cross-border basis by establishing a branch or in accordance with the freedom to provide services shall comply with the rules of the UCITS home Member State which relate to the constitution and functioning of the UCITS, namely the rules applicable to: (a) the setting up and authorisation of the UCITS; (b) the issuance and redemption of units and shares; (c) investment policies and limits, including the calculation of total exposure and leverage; (d) restrictions on borrowing, lending and uncovered sales; (e) the valuation of assets and the accounting of the UCITS; (f) the calculation of the issue or redemption price, and errors in the calculation of the net asset value and related investor compensation; (g) the distribution or reinvestment of the income; (h) the disclosure and reporting requirements of the UCITS, including the prospectus, key investor information and periodic reports; (i) the arrangements made for marketing; (j) the relationship with unit-holders; (k) the merging and restructuring of the UCITS; (l) the winding-up and liquidation of the UCITS; (m) where applicable, the content of the unit-holder register; (n) the licensing and supervision fees regarding the UCITS; and (o) the exercise of unit-holders’ voting rights and other unit-holders’ rights in relation to points (a) to (m).

4. The management company shall comply with the obligations set out in the fund rules or in the instruments of incorporation, and the obligations set out in the prospectus, which shall be consistent with the applicable law as referred to in paragraphs 1 and 3.

5. The competent authorities of the UCITS home Member State shall be responsible for supervising compliance with paragraphs 3 and 4.

6. The management company shall decide and be responsible for adopting and implementing all the arrangements and organisational decisions which are necessary to ensure compliance with the rules which relate to the constitution and functioning of the UCITS and with the obligations set out in the fund rules or in the instruments of incorporation, and with the obligations set out in the prospectus.

7. The competent authorities of the management company’s home Member State shall be responsible for supervising the adequacy of the arrangements and organisation of the management company so that the management company is in a position to comply with the obligations and rules which relate to the constitution and functioning of all the UCITS it manages. 8. Member States shall ensure that any management company authorised in a Member State is not subject to any additional requirement established in the UCITS home Member State in respect of the subject matter of this Directive, except in the cases expressly referred to in this Directive.

Article 20

1. Without prejudice to Article 5, a management company which applies to manage a UCITS established in another Member State shall provide the competent authorities of the UCITS home Member State with the following documentation: (a) the written agreement with the depositary referred to in Articles 23 and 33; and (b) information on delegation arrangements regarding functions of investment management and administration referred to in Annex II. If a management company already manages other UCITS of the same type in the UCITS home Member State, reference to the documentation already provided shall be sufficient.

2. In so far as it is necessary to ensure compliance with the rules for which they are responsible, the competent authorities of the UCITS home Member State may ask the competent authorities of the management company’s home Member State for clarification and information regarding the documentation referred to in paragraph 1 and, based on the attestation referred to in Articles 17 and 18, as to whether the type of UCITS for which authorisation is requested falls within the scope of the management company’s authorisation. Where applicable, the competent authorities of the management company’s home Member State shall provide their opinion within 10 working days of the initial request.

3. The competent authorities of the UCITS home Member State may refuse the application of the management company only if: (a) the management company does not comply with the rules falling under their responsibility pursuant to Article 19; (b) the management company is not authorised by the competent authorities of its home Member State to manage the type of UCITS for which authorisation is requested; or (c) the management company has not provided the documentation referred to in paragraph 1.

Before refusing an application, the competent authorities of the UCITS home Member State shall consult the competent authorities of the management company’s home Member State.

4. Any subsequent material modifications of the documentation referred to in paragraph 1 shall be notified by the management company to the competent authorities of the UCITS home Member State.

5. In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA may develop draft regulatory technical standards to determine the information to be provided to the competent authorities in the application for managing a UCITS established in another Member State. The Commission may adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with the procedure laid down in Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for such provision of information. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the third subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

Article 21

1. A management company’s host Member State may, for statistical purposes, require all management companies with branches within its territory to report periodically on their activities pursued in that host Member State to the competent authorities of that host Member State.

2. A management company’s host Member State may require management companies pursuing business within its territory through the establishment of a branch or under the freedom to provide services, to provide the information necessary for the monitoring of their compliance with the rules under the responsibility of the management company’s host Member State that apply to them. Those requirements shall not be more stringent than those which the same Member State imposes on management companies authorised in that Member State for the monitoring of their compliance with the same standards. Management companies shall ensure that the procedures and arrangements referred to in Article 15 enable the competent authorities of the UCITS home Member State to obtain directly from the management company the information referred to in this paragraph.

3. Where the competent authorities of a management company’s host Member State ascertain that a management company that has a branch or provides services within its territory is in breach of one of the rules under their responsibility, those authorities shall require the management company concerned to put an end to that breach and inform the competent authorities of the management company’s home Member State thereof.

4. If the management company concerned refuses to provide the management company’s host Member State with information falling under its responsibility, or fails to take the necessary steps to put an end to the breach referred to in paragraph 3, the competent authorities of the management company’s host Member State shall inform the competent authorities of the management company’s home Member State accordingly. The competent authorities of the management company’s home Member State shall, at the earliest opportunity, take all appropriate measures to ensure that the management company concerned provides the information requested by the management company’s host Member State pursuant to paragraph 2 or puts an end to the breach. The nature of those measures shall be communicated to the competent authorities of the management company’s host Member State.

5. If, despite the measures taken by the competent authorities of the management company’s home Member State or because such measures prove to be inadequate or are not available in the Member State in question, the management company continues to refuse to provide the information requested by the management company’s host Member State pursuant to paragraph 2, or persists in breaching the legal or regulatory provisions, referred to in the same paragraph, in force in the management company’s host Member State, the competent authorities of the management company’s host Member State may take either of the following actions: (a) after informing the competent authorities of the management company’s home Member State, take appropriate measures, including under Articles 98 and 99, to prevent or penalise further irregularities and, in so far as necessary, to prevent that management company from initiating any further transaction within its territory. Member States shall ensure that within their territories it is possible to serve the legal documents necessary for those measures on management companies. Where the service provided within the management company’s host Member State is the management of a UCITS, the management company’s host Member State may require the management company to cease managing that UCITS; or (b) where they consider that the competent authority of the management company’s home Member State has not acted adequately, refer the matter to ESMA, which may act in accordance with the powers conferred on it under Article 19 of Regulation (EU) No 1095/2010.

6. Any measure adopted pursuant to paragraphs 4 or 5 involving measures or penalties shall be properly justified and communicated to the management company concerned. Every such measure shall be subject to the right to apply to the courts in the Member State which adopted it.

7. Before following the procedure laid down in paragraphs 3, 4 or 5, the competent authorities of the management company’s host Member State may, in emergencies, take any precautionary measures necessary to protect the interests of investors and others for whom services are provided. The Commission, ESMA, and the competent authorities of the other Member States concerned shall be informed of such measures at the earliest opportunity.

After consulting the competent authorities of the Member States concerned, the Commission may decide that the Member State in question must amend or abolish those measures, without prejudice to power of ESMA under Article 17 of Regulation (EU) No 1095/2010.

8. The competent authorities of the management company’s home Member State shall consult the competent authorities of the UCITS home Member State before withdrawing the authorisation of the management company. In such cases, the competent authorities of the UCITS home Member State shall take appropriate measures to safeguard investors’ interests. Those measures may include decisions preventing the management company concerned from initiating any further transactions within its territory. Every two years the Commission shall issue a report on such cases.

9. Member States shall inform ESMA and the Commission of the number and type of cases in which they refuse authorisation under Article 17 or an application under Article 20 and of any measures taken in accordance with paragraph 5 of this Article. Every two years the Commission shall issue a report on such cases. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |22.1 |The assets of a common fund shall be entrusted to a depositary for safe-keeping. |77.1.1

77.1.6

| Kastodi banka obavlja sledeće kastodi usluge:

1) otvara i vodi račune hartija od vrednosti koje čine imovinu otvorenog fonda kod Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar), u svoje ime, a za račun članova otvorenog fonda (kastodi račun);

6) izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine investicionog fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda IZVRŠAVA NALOGE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ZA PRENOS IMOVINE, SALDIRANjE, ODNOSNO PLAĆANjE I NAPLATE PO OSNOVU KUPOVINE/ PRODAJE IMOVINE INVESTICIONOG FONDA UKOLIKO NISU U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM I PROSPEKTOM FONDA;

|PU | | | |22.2 |A depositary’s liability as referred to in Article 24 shall not be affected by the fact that it has entrusted to a third party all or some of the assets in its safe-keeping. |0.1.

77.4

|Hartije od vrednosti koje se vode na računu upravljanja i na zbirnom kastodi računu nisu vlasništvo kastodi banke i ne ulaze u njenu imovinu, ne mogu se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu koristiti za izmirivanje obaveza ove banke prema trećim licima. |PU | | | |22.3. |A depositary shall:

(a) ensure that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of units effected on behalf of a common fund or by a management company are carried out in accordance with the applicable national law and the fund rules;

(b) ensure that the value of units is calculated in accordance with the applicable national law and the fund rules;

(c) carry out the instructions of the management company, unless they conflict with the applicable national law or the fund rules;

(d) ensure that in transactions involving a common fund’s assets any consideration is remitted to it within the usual time limits;

(e) ensure that a common fund’s income is applied in accordance with the applicable national law and the fund rules. |0.1.

77.7

77.1.8

77.1.6

77.1.7

77.1.9 | Kastodi banka se stara da se prodaja, izdavanje i otkup investicionih jedinica vrši u skladu sa zakonom, pravilima poslovanja i investicionom politikom investicionog fonda.

8) kontroliše i potvrđuje obračunatu neto vrednost imovine otvorenog i zatvorenog fonda, vrednost investicione jedinice, odnosno neto vrednost imovine po akciji;

6) izvršava naloge društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine investicionog fonda, ukoliko nisu u suprotnosti sa zakonom i prospektom fonda IZVRŠAVA NALOGE DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE ZA PRENOS IMOVINE, SALDIRANjE, ODNOSNO PLAĆANjE I NAPLATE PO OSNOVU KUPOVINE/ PRODAJE IMOVINE INVESTICIONOG FONDA UKOLIKO NISU U SUPROTNOSTI SA ZAKONOM I PROSPEKTOM FONDA;

7) obaveštava društvo za upravljanje o izvršenim nalozima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom investicionog fonda;

9) kontroliše obračun prinosa otvorenog fonda; |PU | | | |23.1-23.4 |1. A depositary shall either have its registered office or be established in the UCITS home Member State.

2. A depositary shall be an institution which is subject to prudential regulation and ongoing supervision. It shall also furnish sufficient financial and professional guarantees to be able effectively to pursue its business as depositary and meet the commitments inherent in that function.

3. Member States shall determine which of the categories of institutions referred to in paragraph 2 shall be eligible to be depositaries.

4. The depositary shall enable the competent authorities of the UCITS home Member State to obtain, on request, all information that the depositary has obtained while discharging its duties and that is necessary for the competent authorities to supervise the UCITS compliance with this Directive. |0.1.

75a.

81.1

75b.1-2

75v.5-6

|

Banka može obavljati delatnosti kastodi banke ako dozvolu za obavljanje te delatnosti dobije od Komisije.

Komisija vodi registar dozvola izdatih za obavljanje delatnosti kastodi banke.

Komisija vrši nadzor poslovanja društava za upravljanje i investicionih fondova, kao i nadzor nad obavljanjem kastodi usluga kastodi banke u smislu ovog zakona.

Sadržinu zahteva za davanje dozvole za obavljanje delatnosti kastodi banke propisuje Komisija.

Uz zahtev iz stava 1. ovog člana prilaže se:

1) dokaz da je banka član Centralnog registra;

2) pravila poslovanja kastodi banke;

3) dokaz da banka ima poseban organizacioni deo za obavljanje poslova kastodi banke;

4) dokaz da banka ispunjava uslove kadrovske i organizacione osposobljenosti za obavljanje poslova kastodi banke;

5) dokaz da banka ispunjava uslov tehničke opremljenosti za obavljanje poslova kastodi banke, odnosno da ima odgovarajući informacioni sistem za obavljanje tih poslova;

6) druga dokumentacija po zahtevu Komisije.

Zaposleni i članovi uprave banke koja obavlja poslove kastodi banke dužni su da, kao poslovnu tajnu, čuvaju podatke o stanju i prometu na računima hartija od vrednosti klijenata, kao i druge podatke za koje su saznali u obavljanju poslova kastodi banke i ne smeju ih saopštavati trećim licima, niti koristiti ili omogućiti trećim licima da ih koriste.

Izuzetno od stava 5. ovog člana, podaci iz tog stava mogu se saopštavati i stavljati na uvid trećim licima:

1) na osnovu pismenog odobrenja klijenta;

2) prilikom nadzora zakonitosti poslovanja koji vrši ovlašćeno lice Komisije;

3) na osnovu naloga suda, odnosno drugog nadležnog državnog organa. |PU | | | |23.5 |Where the management company’s home Member State is not the UCITS home Member State, the depositary shall sign a written agreement with the management company regulating the flow of information deemed necessary to allow it to perform the functions set out in Article 22 and in other laws, regulations or administrative provisions which are relevant for depositaries in the UCITS home Member State. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO | | |23.6 |The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures in relation to the measures to be taken by a depositary in order to fulfill its duties regarding a UCITS managed by a management company established in another Member State, including the particulars that need to be included in the standard agreement to be used by the depositary and the management company in accordance with paragraph 5. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije | | |24.1-24.2 |A depositary shall, in accordance with the national law of the UCITS home Member State, be liable to the management company and the unit-holders for any loss suffered by them as a result of its unjustifiable failure to perform its obligations or its improper performance of them.

Liability to unit-holders may be invoked directly or indirectly through the management company, depending on the legal nature of the relationship between the depositary, the management company and the unit-holders.

|0.1.

77.3-4

77.6

|Kada obavlja usluge iz stava 1. ovog člana, kastodi banka je dužna da vodi posebnu evidenciju o hartijama od vrednosti i licima u čije ime obavlja te poslove, da podatke iz te evidencije čuva kao poslovnu tajnu i da ih zaštiti od neovlašćenog korišćenja, izmena ili gubitaka.

Hartije od vrednosti koje se vode na računu upravljanja i na zbirnom kastodi računu nisu vlasništvo kastodi banke i ne ulaze u njenu imovinu, ne mogu se uključiti u likvidacionu ili stečajnu masu, niti se mogu koristiti za izmirivanje obaveza ove banke prema trećim licima.

Kastodi banka ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje. |DU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |25.1 |No company shall act as both management company and depositary.

|0.1.

77.6 |Kastodi banka ne može biti povezano lice sa društvom za upravljanje.

|PU | | | |25.2 |In the context of their respective roles, the management company and the depositary shall act independently and solely in the interest of the unit-holders. |0.1.

5.8

77.7

|DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA SE U SVOM POSLOVANjU PRIDRŽAVA ODREDABA ZAKONA KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA, PRAVILA SIGURNOG I DOBROG POSLOVANjA, KORIŠĆENjA I SAOPŠTAVANjA INSAJDERSKIH INFORMACIJA.

Kastodi banka se stara da se prodaja, izdavanje i otkup investicionih jedinica vrši u skladu sa zakonom, pravilima poslovanja i investicionom politikom investicionog fonda. |PU | | | |26 |The law or the fund rules shall lay down the conditions for the replacement of the management company and the depositary and rules to ensure the protection of unit-holders in the event of such replacement. |0.1.

55.4,

78.4,

79.1

|

Prilikom oduzimanja dozvole za rad društvu za upravljanje, Komisija odmah raspisuje javni poziv za izbor novog društva za upravljanje i donosi odluku o izboru u roku od dva meseca.

Posle raskida ugovora, kastodi banka je dužna da, narednog dana od dana raskida ugovora, svu dokumentaciju i arhivu preda novoj kastodi banci.

U slučaju oduzimanja dozvole za rad ili dozvole za obavljanje delatnosti kastodi banke ili pokretanja stečajnog postupka nad kastodi bankom, društvo za upravljanje je dužno da odmah raskine ugovor o obavljanju kastodi usluga, zaključi ugovor sa novom kastodi bankom i o tome obavesti Komisiju.

|PU | | | |27-36 |Article 27

Access to the business of an investment company shall be subject to prior authorisation to be granted by the competent authorities of the investment company’s home Member State. Member States shall determine the legal form which an investment company must take. The registered office of the investment company shall be situated in the investment company’s home Member State.

Article 28

No investment company may engage in activities other than those referred to in Article 1(2).

Article 29

1. Without prejudice to other conditions of general application laid down by national law, the competent authorities of the investment company’s home Member State shall not grant authorisation to an investment company that has not designated a management company unless the investment company has a sufficient initial capital of at least EUR 300 000.

In addition, when an investment company has not designated a management company authorised pursuant to this Directive, the following conditions shall apply: (a) the authorisation must not be granted unless the application for authorisation is accompanied by a programme of operations setting out, at least, the organisational structure of the investment company; (b) the directors of the investment company must be of sufficiently good repute and be sufficiently experienced also in relation to the type of business pursued by the investment company and, to that end: the names of the directors and of every person succeeding them in office must be communicated forthwith to the competent authorities; the conduct of an investment company’s business must be decided by at least two persons meeting such conditions; and ‘directors’ shall mean those persons who, under the law or the instruments of incorporation, represent the investment company, or who effectively determine the policy of the company; and (c) where close links exist between the investment company and other natural or legal persons, the competent authorities must grant authorisation only if those close links do not prevent the effective exercise of their supervisory functions. The competent authorities of the investment company’s home Member State shall also refuse authorisation if the laws, regulations or administrative provisions of a third country governing one or more natural or legal persons with which the investment company has close links, or difficulties involved in their enforcement, prevent the effective exercise of their supervisory functions. The competent authorities of the investment company’s home Member State shall require investment companies to provide them with the information they need.

2. Where an investment company has not designated a management company, the investment company shall be informed, within six months of the submission of a complete application, whether or not authorisation has been granted. Reasons shall be given whenever an authorisation is refused.

3. An investment company may start business as soon as authorisation has been granted.

4. The competent authorities of the investment company’s home Member State may withdraw the authorisation issued to an investment company subject to this Directive only where that company: (a) does not make use of the authorisation within 12 months, expressly renounces the authorisation or has ceased the activity covered by this Directive more than six months previously, unless the Member State concerned has provided for authorisation to lapse in such cases; (b) has obtained the authorisation by making false statements or by any other irregular means; (c) no longer fulfils the conditions under which authorisation was granted; (d) has seriously or systematically infringed the provisions adopted pursuant to this Directive; or (e) falls within any of the cases where national law provides for withdrawal.

5. In order to ensure consistent harmonisation of this Directive, ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify: (a) the information to be provided to the competent authorities in the application for the authorisation of the investment company, including the programme of operations; and (b) the obstacles which may prevent effective exercise of the supervisory functions of the competent authority under paragraph 1(c). Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010.

6. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to establish standard forms, templates and procedures for the provision of information referred to in point (a) of the first subparagraph of paragraph 5. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

Article 30

Articles 13 and 14 shall apply mutatis mutandis to investment companies that have not designated a management company authorised pursuant to this Directive. For the purpose of the Articles referred to in the first paragraph, ‘management company’ means ‘investment company’. Investment companies shall manage only assets of their own portfolio and shall not, under any circumstances, receive any mandate to manage assets on behalf of a third party.

Article 31

Each investment company’s home Member State shall draw up prudential rules which shall be observed at all times by investment companies that have not designated a management company authorised pursuant to this Directive. In particular, the competent authorities of the investment company’s home Member State, having regard also to the nature of the investment company, shall require that the company has sound administrative and accounting procedures, control and safeguard arrangements for electronic data processing and adequate internal control mechanisms including, in particular, rules for personal transactions by its employees or for the holding or management of investments in financial instruments in order to invest its initial capital and ensuring, at least, that each transaction involving the company may be reconstructed according to its origin, the parties to it, its nature, and the time and place at which it was effected and that the assets of the investment company are invested according to the instruments of incorporation and the legal provisions in force.

Article 32

1. The assets of an investment company shall be entrusted to a depositary for safe-keeping.

2. A depositary’s liability as referred to in Article 34 shall not be affected by the fact that it has entrusted to a third party all or some of the assets in its safe-keeping.

3. A depositary shall ensure the following: (a) that the sale, issue, repurchase, redemption and cancellation of units effected by or on behalf of an investment company are carried out in accordance with the law and with the investment company’s instruments of incorporation; (b) that in transactions involving an investment company’s assets any consideration is remitted to it within the usual time limits; and (c) that an investment company’s income is applied in accordance with the law and its instruments of incorporation.

4. An investment company’s home Member State may decide that investment companies established on its territory which market their units exclusively through one or more stock exchanges on which their units are admitted to official listing are not required to have depositaries within the meaning of this Directive. Articles 76, 84 and 85 shall not apply to such investment companies. However, the rules for the valuation of such investment companies’ assets shall be stated in the applicable national law or in their instruments of incorporation.

5. An investment company’s home Member State may decide that investment companies established on its territory which market at least 80 % of their units through one or more stock exchanges designated in their instruments of incorporation are not required to have depositaries within the meaning of this Directive provided that their units are admitted to official listing on the stock exchanges of those Member States within the territories of which the units are marketed, and that any transactions which such an investment company may effect outwith stock exchanges are effected at stock exchange prices only. The instruments of incorporation of an investment company shall specify the stock exchange in the country of marketing the prices on which shall determine the prices at which that investment company will effect any transactions outwith stock exchanges in that country. A Member State shall avail itself of the derogation provided for in the first subparagraph only if it considers that unit-holders have protection equivalent to that of unit-holders in UCITS which have depositaries within the meaning of this Directive. Investment companies referred to in this paragraph and in paragraph 4, shall, in particular: (a) in the absence of national law to this effect, state in their instruments of incorporation the methods of calculation of the net asset values of their units; (b) intervene on the market to prevent the stock exchange values of their units from deviating by more than 5 % from their net asset values; (c) establish the net asset values of their units, communicate them to the competent authorities at least twice a week and publish them twice a month. At least twice a month, an independent auditor shall ensure that the calculation of the value of units is effected in accordance with the law and the instruments of incorporation of the investment company. On such occasions, the auditor shall ensure that the investment company’s assets are invested in accordance with the rules laid down by law and the instruments of incorporation of the investment company.

6. Member States shall inform ESMA and the Commission of the identities of the investment companies benefiting from the derogations provided for in paragraphs 4 and 5.

Article 33

1. A depositary shall either have its registered office or be established in the same Member State as that of the investment company.

2. A depositary shall be an institution which is subject to prudential regulation and ongoing supervision.

3. Member States shall determine which of the categories of institutions referred to in paragraph 2 shall be eligible to be depositaries.

4. The depositary shall enable the competent authorities of the UCITS home Member State to obtain, on request, all information that the depositary has obtained while discharging its duties and that is necessary for the competent authorities to supervise compliance of the UCITS with this Directive.

5. Where the management company’s home Member State is not the UCITS home Member State, the depositary shall sign a written agreement with the management company regulating the flow of information deemed necessary to allow it to perform the functions set out in Article 32 and in other laws, regulations or administrative provisions which are relevant for depositaries in the UCITS home Member State.

6. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures in relation to the measures to be taken by a depositary in order to fulfil its duties regarding a UCITS managed by a management company established in another Member State, including the particulars that need to be included in the standard agreement to be used by the depositary and the management company in accordance with paragraph 5.

Article 34

A depositary shall, in accordance with the national law of the investment company’s home Member State, be liable to the investment company and the unit-holders for any loss suffered by them as a result of its unjustifiable failure to perform its obligations, or its improper performance of them.

Article 35

1. No company shall act as both investment company and depositary.

2. In carrying out its role as depositary, the depositary shall act solely in the interests of the unit-holders.

Article 36

The law or the instruments of incorporation of the investment company shall lay down the conditions for the replacement of the depositary and rules to ensure the protection of unit-holders in the event of such replacement. | | |NP |Društvo za upravljanje organizovano je u formi “management company”, a ne “investment company”. | | |37 |For the purposes of this Chapter, a UCITS shall include investment compartments thereof. | | |NP |Opšta odredba | | |38 |1. Member States shall, subject to the conditions set out in this Chapter and irrespective of the manner in which UCITS are constituted under Article 1(3), allow for cross-border and domestic mergers as defined in Article 2(1)(q) and (r) in accordance with one or more of the merger techniques provided for in Article 2(1)(p).

2. The merger techniques used for cross-border mergers as defined in Article 2(1)(q) must be provided for under the laws of the merging UCITS home Member State. The merger techniques used for domestic mergers as defined in Article 2(1)(r) must be provided for under the laws of the Member State, in which the UCITS are established. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |39.1 |Mergers shall be subject to prior authorisation by the competent authorities of the merging UCITS home Member State |0.1.

51.4 |

Komisija daje saglasnost za spajanje otvorenih fondova.

|PU | | | |39.2.1 |The merging UCITS shall provide the following information to the competent authorities of its home Member State:

(a) the common draft terms of the proposed merger duly approved by the merging UCITS and the receiving UCITS;

(b) an up-to-date version of the prospectus and the key investor information, referred to in Article 78, of the receiving UCITS, if established in another Member State;

(c) a statement by each of the depositaries of the merging and the receiving UCITS confirming that, in accordance with Article 41, they have verified compliance of the particulars set out in points (a), (f) and (g) of Article 40(1) with the requirements of this Directive and the fund rules or instruments of incorporation of their respective UCITS; and

(d) the information on the proposed merger that the merging and the receiving UCITS intend to provide to their respective unit-holders. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |39.2.3-39.2.4 |3. Once the file is complete, the competent authorities of the merging UCITS home Member State shall immediately transmit copies of the information referred to in paragraph 2 to the competent authorities of the receiving UCITS home Member State. The competent authorities of the merging and the receiving UCITS home Member State shall, respectively, consider the potential impact of the proposed merger on unit-holders of the merging and the receiving UCITS to assess whether appropriate information is being provided to unit-holders. If the competent authorities of the merging UCITS home Member State consider it necessary, they may require, in writing, that the information to unit-holders of the merging UCITS be clarified. If the competent authorities of the receiving UCITS home Member State consider it necessary, they may require, in writing, and no later than 15 working days of receipt of the copies of the complete information referred to in paragraph 2, that the receiving UCITS modify the information to be provided to its unit-holders. In such a case, the competent authorities of the receiving UCITS home Member State shall send an indication of their dissatisfaction to the competent authorities of the merging UCITS home Member State. They shall inform the competent authorities of the merging UCITS home Member State whether they are satisfied with the modified information to be provided to the unit-holders of the receiving UCITS within 20 working days of being notified thereof.

4. The competent authorities of the merging UCITS home Member State shall authorise the proposed merger if the following conditions are met: (a) the proposed merger complies with all of the requirements of Articles 39 to 42; (b) the receiving UCITS has been notified, in accordance with Article 93, to market its units in all Member States where the merging UCITS is either authorised or has been notified to market its units in accordance with Article 93; and (c) the competent authorities of the merging and the receiving UCITS home Member State are satisfied with the proposed information to be provided to unit-holders, or no indication of dissatisfaction from the competent authorities of the receiving UCITS home Member State has been received under the fourth subparagraph of paragraph 3. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |39.2.5-39.2.6 |5. If the competent authorities of the merging UCITS home Member State consider that the file is not complete, they shall request additional information within 10 working days of receiving the information referred to in paragraph 2.

The competent authorities of the merging UCITS home Member State shall inform the merging UCITS, within 20 working days of submission of the complete information, in accordance with paragraph 2, whether or not the merger has been authorised.

The competent authorities of the merging UCITS home Member State shall also inform the competent authorities of the receiving UCITS home Member State of their decision.

6. Member States may, in accordance with the second subparagraph of Article 57(1), provide for a derogation from Articles 52 to 55 for receiving UCITS. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |40. |Member States shall require that the merging and the receiving UCITS draw up common draft terms of merger.

The common draft terms of merger shall set out the following particulars: (a) an identification of the type of merger and of the UCITS involved; (b) the background to and rationale for the proposed merger; (c) the expected impact of the proposed merger on the unit-holders of both the merging and the receiving UCITS; (d) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the exchange ratio as referred to in Article 47(1); (e) the calculation method of the exchange ratio; (f) the planned effective date of the merger; (g) the rules applicable, respectively, to the transfer of assets and the exchange of units; and (h) in the case of a merger pursuant to point (p)(ii) of Article 2(1) and, where applicable, point (p)(iii) of Article 2(1), the fund rules or instruments of incorporation of the newly constituted receiving UCITS.

The competent authorities shall not require that any additional information is included in the common draft terms of mergers.

The merging UCITS and the receiving UCITS may decide to include further items in the common draft terms of merger. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |41. |Member States shall require that the depositaries of the merging and of the receiving UCITS verify the conformity of the particulars set out in points (a), (f) and (g) of Article 40(1) with the requirements of this Directive and the fund rules or instruments of incorporation of their respective UCITS. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |42. |1. The law of the merging UCITS home Member States shall entrust either a depositary or an independent auditor, approved in accordance with Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council of 17 May 2006 on statutory audits of annual accounts and consolidated accounts ( 1 ), to validate the following: (a) the criteria adopted for valuation of the assets and, where applicable, the liabilities on the date for calculating the exchange ratio, as referred to in Article 47(1); (b) where applicable, the cash payment per unit; and (c) the calculation method of the exchange ratio as well as the actual exchange ratio determined at the date for calculating that ratio, as referred to in Article 47(1).

2. The statutory auditors of the merging UCITS or the statutory auditor of the receiving UCITS shall be considered independent auditors for the purposes of paragraph 1.

3. A copy of the reports of the independent auditor, or, where applicable, the depositary shall be made available on request and free of charge to the unit-holders of both the merging UCITS and the receiving UCITS and to their respective competent authorities. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |43.1-43.2 | 1. Member States shall require merging and receiving UCITS to provide appropriate and accurate information on the proposed merger to their respective unit-holders so as to enable them to make an informed judgment of the impact of the proposal on their investment.

2.  That information shall be provided to unit-holders of the merging and of the receiving UCITS only after the competent authorities of the merging UCITS home Member State have authorised the proposed merger under Article 39.  

It shall be provided at least 30 days before the last date for requesting repurchase or redemption or, where applicable, conversion without additional charge under Article 45(1).

|0.1.

51.4-6

51.8 |Komisija daje saglasnost za spajanje otvorenih fondova.

Dva meseca pre spajanja društvo za upravljanje obaveštava članove otvorenog fonda.

NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA ČLANOVI OTVORENIH FONDOVA KOJI SE SPAJAJU IMAJU PRAVO NA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA ILI KONVERTOVANjE U JEDINICE DRUGOG FONDA KOJIM UPRAVLjA ISTO DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE BEZ NAKNADE.

Komisija bliže uređuje postupak spajanja otvorenih fondova. |PU |Stav 1. Direktive je detaljnije regulisan podzakonskim aktom Komisije za hartije od vrednosti | | |43.3 |The information to be provided to unit-holders of the merging and of the receiving UCITS, shall include appropriate and accurate information on the proposed merger such as to enable them to take an informed decision on the possible impact thereof on their investment and to exercise their rights under Articles 44 and 45.

It shall include the following: (a) the background to and the rationale for the proposed merger; (b) the possible impact of the proposed merger on unit-holders, including but not limited to any material differences in respect of investment policy and strategy, costs, expected outcome, periodic reporting, possible dilution in performance, and, where relevant, a prominent warning to investors that their tax treatment may be changed following the merger; (c) any specific rights unit-holders have in relation to the proposed merger, including but not limited to the right to obtain additional information, the right to obtain a copy of the report of the independent auditor or the depositary on request, and the right to request the repurchase or redemption or, where applicable, the conversion of their units without charge as specified in Article 45(1) and the last date for exercising that right; (d) the relevant procedural aspects and the planned effective date of the merger; and (e) a copy of the key investor information, referred to in Article 78, of the receiving UCITS. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |43.4 |If the merging or the receiving UCITS has been notified in accordance with Article 93, the information referred to in paragraph 3 shall be provided in the official language, or one of the official languages, of the relevant UCITS host Member State, or in a language approved by its competent authorities. The UCITS required to provide the information shall be responsible for producing the translation. That translation shall faithfully reflect the content of the original. | | |NU |Spajanje sa investicionim fondovima osnovanim u inostranstvu nije dozvoljeno 0.1 | | |43.5 |The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying the detailed content, format and method by which to provide the information referred to in paragraphs 1 and 3. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije | | |43.6 |6. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of applications of the delegated acts adopted by the Commission regarding the content, format and method by which the information referred to in paragraphs 1 and 3 of this Article is to be provided. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze ESMA | | |44. |Where the national laws of Member States require approval by the unit-holders of mergers between UCITS, Member States shall ensure that such approval does not require more than 75 % of the votes actually cast by unit-holders present or represented at the general meeting of unit-holders.

The first paragraph shall be without prejudice to any presence quorum provided for under national laws. Member States shall impose neither more stringent presence quorums for cross-border than for domestic mergers nor more stringent presence quorums for UCITS mergers than for mergers of corporate entities. | | |NP |Opšta odredba | | |45.1 |1. The laws of Member States shall provide that unit-holders of both the merging and the receiving UCITS have the right to request, without any charge other than those retained by the UCITS to meet disinvestment costs, the repurchase or redemption of their units or, where possible, to convert them into units in another UCITS with similar investment policies and managed by the same management company or by any other company with which the management company is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding. That right shall become effective from the moment that the unit-holders of the merging UCITS and those of the receiving UCITS, have been informed of the proposed merger in accordance with Article 43 and shall cease to exist five working days before the date for calculating the exchange ratio referred to in Article 47(1). |51.6 |NAKON PRIJEMA OBAVEŠTENjA IZ STAVA 5. OVOG ČLANA ČLANOVI OTVORENIH FONDOVA KOJI SE SPAJAJU IMAJU PRAVO NA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA ILI KONVERTOVANjE U JEDINICE DRUGOG FONDA KOJIM UPRAVLjA ISTO DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE BEZ NAKNADE. |PU | | | |45.2 |2. Without prejudice to paragraph 1, for mergers between UCITS and by way of derogation from Article 84(1), Member States may allow the competent authorities to require or to allow the temporary suspension of the subscription, repurchase or redemption of units provided that such suspension is justified for the protection of the unit-holders. |51.8 |Komisija bliže uređuje postupak spajanja otvorenih fondova. |DU |Materija podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti

| | |46. |Except in cases where UCITS have not designated a management company, Member States shall ensure that any legal, advisory or administrative costs associated with the preparation and the completion of the merger shall not be charged to the merging or the receiving UCITS, or to any of their unit-holders. |51.7 |PRAVNI, ADMINISTRATIVNI ILI SAVETODAVNI TROŠKOVI U VEZI SA SPAJANjEM FONDOVA NE MOGU PASTI NA TERET IMOVINE FONDOVA KOJI SE SPAJAJU NITI NA TERET ČLANOVA FONDA. |PU | | | |47. |1. For domestic mergers, the laws of the Member States shall determine the date on which a merger takes effect as well as the date for calculating the exchange ratio of units of the merging UCITS into units of the receiving UCITS and, where applicable, for determining the relevant net asset value for cash payments.

For cross-border mergers, the laws of the receiving UCITS home Member State shall determine those dates. Member States shall ensure that, where applicable, those dates are after the approval of the merger by unit-holders of the receiving UCITS or the merging UCITS.

2. The entry into effect of the merger shall be made public through all appropriate means in the manner prescribed by the laws of the receiving UCITS home Member State, and shall be notified to the competent authorities of the home Member States of the receiving and the merging UCITS.

3. A merger which has taken effect as provided for in paragraph 1 shall not be declared null and void. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |48. |1. A merger effected in accordance with point (p)(i) of Article 2(1) shall have the following consequences:

(a) all the assets and liabilities of the merging UCITS are transferred to the receiving UCITS or, where applicable, to the depositary of the receiving UCITS;

(b) the unit-holders of the merging UCITS become unit-holders of the receiving UCITS and, where applicable, they are entitled to a cash payment not exceeding 10 % of the net asset value of their units in the merging UCITS; and

(c) the merging UCITS cease to exist on the entry into effect of the merger.

2. A merger effected in accordance with point (p)(ii) of Article 2(1) shall have the following consequences: (a) all the assets and liabilities of the merging UCITS are transferred to the newly constituted receiving UCITS or, where applicable, to the depositary of the receiving UCITS; (b) the unit-holders of the merging UCITS become unit-holders of the newly constituted receiving UCITS and, where applicable, they are entitled to a cash payment not exceeding 10 % of the net asset value of their units in the merging UCITS; and (c) the merging UCITS cease to exist on the entry into effect of the merger.

3. A merger effected in accordance with point (p)(iii) of Article 2(1) shall have the following consequences: (a) the net assets of the merging UCITS are transferred to the receiving UCITS or, where applicable, the depositary of the receiving UCITS; (b) the unit-holders of the merging UCITS become unit-holders of the receiving UCITS; and (c) the merging UCITS continues to exist until the liabilities have been discharged.

4. Member States shall provide for the establishment of a procedure whereby the management company of the receiving UCITS confirms to the depositary of the receiving UCITS that transfer of assets and, where applicable, liabilities is complete. Where the receiving UCITS has not designated a management company, it shall give that confirmation to the depositary of the receiving UCITS. |51.2-3 | Spajanjem uz pripajanje jedan otvoreni fond prestaje da postoji bez raspuštanja prenoseći drugom otvorenom fondu celu svoju imovinu i obaveze u zamenu za izdavanje investicionih jedinica članovima otvorenog fonda prestalog spajanjem od strane otvorenog fonda kojem se pripaja.

Spajanjem uz organizovanje dva ili više otvorenih fondova prestaju da postoje bez raspuštanja prenoseći celu svoju imovinu i obaveze na novi otvoreni fond u zamenu za izdavanje investicionih jedinica članovima prestalih otvorenih fondova od strane novog otvorenog fonda.

|DU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |49. |Where UCITS comprise more than one investment compartment, each compartment shall be regarded as a separate UCITS for the purposes of this Chapter. | | |NP |Opšta odredba | | |50.1.1-50.1.3 |1. The investments of a UCITS shall comprise only one or more of the following: (a) transferable securities and money market instruments admitted to or dealt in on a regulated market as defined in Article 4(1)(14) of Directive 2004/39/EC; (b) transferable securities and money market instruments dealt in on another regulated market in a Member State, which operates regularly and is recognised and open to the public; (c) transferable securities and money market instruments admitted to official listing on a stock exchange in a third country or dealt in on another regulated market in a third country which operates regularly and is recognised and open to the public provided that the choice of stock exchange or market has been approved by the competent authorities or is provided for in law or the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company; |0.1.

29.1.1-29.1.8

29.1 |

Imovina investicionog fonda može se ulagati u:

1) dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije;

2) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

3) hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije;

4) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;

5) hipotekarne obveznice koje se izdaju na teritoriji Republike;

6) hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u Republici, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

7) hartije od vrednosti koje izdaju strana pravna lica, kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

8) hartije od vrednosti koje izdaju pravna lica sa sedištem u državama članicama EU, OECD-a, odnosno susednim državama, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;

IMOVINA INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U:

1) PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA KOJIMA SE TRGUJE, ODNOSNO KOJI SU UKLjUČENI U TRGOVANjE NA REGULISANOM TRŽIŠTU, ODNOSNO MTP U REPUBLICI, DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I NA REGULISANIM TRŽIŠTIMA DRUGIH DRŽAVA; |PU | | | |50.1.4 |recently issued transferable securities, provided that: (i) the terms of issue include an undertaking that an application will be made for admission to official listing on a stock exchange or to another regulated market which operates regularly and is recognised and open to the public, provided that the choice of stock exchange or market has been approved by the competent authorities or is provided for in law or the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company; and (ii) the admission referred to in point (i) is secured within a year of issue; | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta | | |50.1.5 |units of UCITS authorised according to this Directive or other collective investment undertakings within the meaning of Article 1(2)(a) and (b), whether or not established in a Member State, provided that: (i) such other collective investment undertakings are authorised under laws which provide that they are subject to supervision considered by the competent authorities of the UCITS home Member State to be equivalent to that laid down in Community law, and that cooperation between authorities is sufficiently ensured; (ii) the level of protection for unit-holders in the other collective investment undertakings is equivalent to that provided for unit-holders in a UCITS, and in particular that the rules on asset segregation, borrowing, lending, and uncovered sales of transferable securities and money market instruments are equivalent to the requirements of this Directive; (iii) the business of the other collective investment undertakings is reported in half-yearly and annual reports to enable an assessment to be made of the assets and liabilities, income and operations over the reporting period; and (iv) no more than 10 % of the assets of the UCITS or of the other collective investment undertakings, whose acquisition is contemplated, can, according to their fund rules or instruments of incorporation, be invested in aggregate in units of other UCITS or other collective investment undertakings; |0.1.

30.1.2.2

29.2 |

Na ulaganja imovine iz člana 29. ovog zakona, primenjuju se sledeća ograničenja:

2b) do 20% imovine investicionog fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;

2) JEDINICE OTVORENIH FONDOVA U REPUBLICI, U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I DRUGIM DRŽAVAMA; |NU

DU

|Zakon ne predviđa mogućnost prodaje investicionih jedinica stranih fondova na teritoriji Srbije- predmet pregovora o članstvu u STO.

| | |50.1.6 |deposits with credit institutions which are repayable on demand or have the right to be withdrawn, and maturing in no more than 12 months, provided that the credit institution has its registered office in a Member State or, if the credit institution has its registered office in a third country, provided that it is subject to prudential rules considered by the competent authorities of the UCITS home Member State as equivalent to those laid down in Community law; |0.1.

29.3 |10) novčane depozite u bankama sa sedištem u Republici osnovanim u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka i drugih finansijskih organizacija;

11) novčane depozite u bankama u državama članicama EU, odnosno OECD-a;

3) NOVČANE DEPOZITE U BANKAMA, ODNOSNO KREDITNIM INSTITUCIJAMA U REPUBLICI, U DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I DRUGIM DRŽAVAMA; |DU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta | | |50.1.7.1 |financial derivative instruments, including equivalent cash-settled instruments, dealt in on a regulated market referred to in points (a), (b) and (c) or financial derivative instruments dealt in over-the-counter (OTC) derivatives, provided that: (i) the underlying of the derivative consists of instruments covered by this paragraph, financial indices, interest rates, foreign exchange rates or currencies, in which the UCITS may invest according to its investment objectives as stated in its fund rules or instruments of incorporation; |0.1.

29.5 |12) finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u Republici;

13) finansijske derivate kojima se trguje na organizovanom tržištu u državama članicama EU, odnosno OECD-a;

5) IZVEDENE FINANSIJSKE INSTRUMENTE KOJIMA SE TRGUJE NA REGULISANOM TRŽIŠTU, ODNOSNO MTP ILI OTC TRŽIŠTU, A KOJI SU IZVEDENI IZ ILI SE ODNOSE NA:

(1)FINANSIJSKE INSTRUMENTE IZ STAVA 1. TAČ. 1) DO 4) OVOG ČLANA;

(2) FINANSIJSKE INDEKSE;

(3) STRANE VALUTE I VALUTNE KURSEVE;

(4) KAMATNE STOPE.

|PU

| |

| |50.1.7.2-3 |(ii) the counterparties to OTC derivative transactions are institutions subject to prudential supervision, and belonging to the categories approved by the competent authorities of the UCITS home Member State; and (iii) the OTC derivatives are subject to reliable and verifiable valuation on a daily basis and can be sold, liquidated or closed by an offsetting transaction at any time at their fair value at the UCITS’ initiative; or | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |50.1.8 |money market instruments other than those dealt in on a regulated market, which fall under Article 2(1)(o), if the issue or issuer of such instruments is itself regulated for the purpose of protecting investors and savings, provided that they are:

(i) issued or guaranteed by a central, regional or local authority or central bank of a Member State, the European Central Bank, the Community or the European Investment Bank, a third country or, in the case of a Federal State, by one of the members making up the federation, or by a public international body to which one or more Member States belong;

(ii) issued by an undertaking any securities of which are dealt in on regulated markets referred to in points (a), (b) or (c);

(iii) issued or guaranteed by an establishment subject to prudential supervision, in accordance with criteria defined by Community law, or by an establishment which is subject to and complies with prudential rules considered by the competent authorities to be at least as stringent as those laid down by Community law; or

(iv) issued by other bodies belonging to the categories approved by the competent authorities of the UCITS home Member State provided that investments in such instruments are subject to investor protection equivalent to that laid down in points (i), (ii) or (iii) and provided that the issuer is a company whose capital and reserves amount to at least EUR 10 000 000 and which presents and publishes its annual accounts in accordance with Fourth Council Directive 78/660/EEC of 25 July 1978 based on Article 54(3)(g) of the Treaty on the annual accounts of certain types of companies (1), is an entity which, within a group of companies which includes one or several listed companies, is dedicated to the financing of the group or is an entity which is dedicated to the financing of securitization vehicles which benefit from a banking liquidity line. |0.1.

29.4 |Imovina investicionog fonda može se ulagati u:

1) dužničke hartije od vrednosti koje izdaje Narodna banka Srbije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje organizacija i nadležnost Narodne banke Srbije;

2) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju Republika, jedinice teritorijalne autonomije i lokalne samouprave u Republici i druga pravna lica uz garanciju Republike, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

3) hartije od vrednosti koje izdaju međunarodne finansijske institucije;

4) dužničke hartije od vrednosti koje izdaju države članice EU, OECD-a, odnosno susedne države, kojima se trguje na organizovanim tržištima u tim zemljama;

4) INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA, ODNOSNO DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE IZDAJE REPUBLIKA, NARODNA BANKA SRBIJE, JEDINICE TERITORIJALNE AUTONOMIJE I LOKALNE SAMOUPRAVE U REPUBLICI I DRUGA PRAVNA LICA UZ GARANCIJU REPUBLIKE, U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE JAVNI DUG, KAO I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA, ODNOSNO DUŽNIČKE HARTIJE OD VREDNOSTI KOJE IZDAJU MEĐUNARODNE FINANSIJSKE INSTITUCIJE, DRŽAVE ČLANICE EU I DRUGE DRŽAVE; |DU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta.. | | |50.2 |A UCITS shall not, however: (a) invest more than 10 % of its assets in transferable securities or money market instruments other than those referred to in paragraph 1; or (b) acquire either precious metals or certificates representing them. UCITS may hold ancillary liquid assets. |0.1

30.1.1

30.7 |NA ULAGANjA IMOVINE IZ ČLANA 29. OVOG ZAKONA, PRIMENjUJU SE SLEDEĆA OGRANIČENjA:

1) DO 10% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA JEDNOG IZDAVAOCA, PRI ČEMU ZBIR OVIH POJEDINAČNIH VREDNOSTI ULAGANjA KOJA ČINE VIŠE OD 5% IMOVINE FONDA NE SME BITI VEĆI OD 40% VREDNOSTI UKUPNE IMOVINE FONDA;

NIJE DOZVOLjENO ULAGANjE IMOVINE OTVORENOG FONDA U PLEMENITE METALE ILI DEPOZITNE POTVRDE KOJE SE ODNOSE NA PLEMENITE METALE. |PU | | | |50.3 |An investment company may acquire movable or immovable property which is essential for the direct pursuit of its business. | | |NP |Društvo za upravljanje organizovano je u formi management company, a ne investment company. | | |50.4 |In order to ensure consistent harmonisation of this Article ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify the provisions concerning the categories of assets in which UCITS can invest in accordance with this Article and with delegated acts adopted by the Commission which relate to such provisions. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA | | |50a |In order to ensure cross-sectoral consistency and to remove misalignment between the interest of firms that repackage loans into tradable securities and other financial instruments (originators) and UCITS that invest in those securities or other financial instruments, the Commission shall adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112a and subject to conditions of Articles 112b and 112c, measures laying down the requirements in the following areas: (a) the requirements that need to be met by the originator in order for a UCITS to be allowed to invest in securities or other financial instruments of this type issued after 1 January 2011, including requirements that ensure that the originator retains a net economic interest of not less than 5 %; (b) qualitative requirements that must be met by UCITS which invest in those securities or other financial instruments. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije | | |51.1.1-3 |A management or investment company shall employ a risk-management process which enables it to monitor and measure at any time the risk of the positions and their contribution to the overall risk profile of the portfolio.

It shall employ a process for accurate and independent assessment of the value of OTC derivatives.

It shall communicate to the competent authorities of its home Member State regularly in regard to the types of derivative instruments, the underlying risks, the quantitative limits and the methods which are chosen in order to estimate the risks associated with transactions in derivative instruments regarding each managed UCITS. |0.1

31.1-2 |

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE DUŽNO JE DA USPOSTAVI SISTEM UPRAVLjANjA RIZICIMA KOJI OMOGUĆAVA PRAĆENjE I MERENjE RIZIKA POZICIJA I NjIHOV DOPRINOS UKUPNOM RIZIKU PORTFOLIA, KOJI UKLjUČUJE I TAČNU I NEZAVISNU PROCENU VREDNOSTI IZVEDENIH FINANSIJSKIH INSTRUMENATA KOJIMA SE TRGUJE NA OTC TRŽIŠTU.

ULAGANjE U IZVEDENE FINANSIJSKE INSTRUMENTE DOZVOLjENO JE ISKLjUČIVO RADI SMANjENjA RIZIKA I SAMO UKOLIKO INVESTICIONI FOND IMA DOVOLjNO IMOVINE DA NAMIRI OBAVEZE KOJE IZ IZVEDENOG FINANSIJSKOG INSTRUMENTA MOGU PROISTEĆI.

|PU | | | |51.1.4 |Competent authorities shall ensure that all information received under the third paragraph aggregated in respect of all the management or investment companies they supervise is accessible to ESMA in accordance with Article 35 of the Regulation (EU) No 1095/2010, and the European Systemic Risk Board (the ‘ESRB’) established by Regulation (EU) No 1092/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on European Union macro-prudential oversight of the financial system and establishing a European Systemic Risk Board (1) in accordance with Article 15 of that Regulation for the purpose of monitoring systemic risks at Union level. | | |NP |Opšta odredba | | |51.2 |Member States may authorise UCITS to employ techniques and instruments relating to transferable securities and money market instruments under the conditions and within the limits which they lay down provided that such techniques and instruments are used for the purpose of efficient portfolio management. When those operations concern the use of derivative instruments, the conditions and limits shall conform to the provisions laid down in this Directive. Under no circumstances shall those operations cause the UCITS to diverge from its investment objectives as laid down in the UCITS’ fund rules, instruments of incorporation or prospectus. |

| |NP |Opšta odredba | | |51.3 |A UCITS shall ensure that its global exposure relating to derivative instruments does not exceed the total net value of its portfolio.

The exposure is calculated taking into account the current value of the underlying assets, the counterparty risk, future market movements and the time available to liquidate the positions. This shall also apply to the third and fourth subparagraphs.

A UCITS may invest, as a part of its investment policy and within the limit laid down in Article 52(5), in financial derivative instruments provided that the exposure to the underlying assets does not exceed in aggregate the investment limits laid down in Article 52. Member States may provide that, when a UCITS invests in index-based financial derivative instruments, those investments are not required to be combined for the purposes of the limits laid down in Article 52.

When transferable securities or money market instruments embed a derivative, the derivative shall be taken into account when complying with the requirements of this Article. |0.1.

31.2 |ULAGANjE U IZVEDENE FINANSIJSKE INSTRUMENTE DOZVOLjENO JE ISKLjUČIVO RADI SMANjENjA RIZIKA I SAMO UKOLIKO INVESTICIONI FOND IMA DOVOLjNO IMOVINE DA NAMIRI OBAVEZE KOJE IZ IZVEDENOG FINANSIJSKOG INSTRUMENTA MOGU PROISTEĆI. |PU | | | |51.3a |Taking into account the nature, scale and complexity of the UCITS’ activities, the competent authorities shall’ monitor the adequacy of the credit assessment processes of the management or investment companies, assess the use of references to credit ratings, as referred to in the first subparagraph of paragraph 1, in the UCITS’ investment policies and, where appropriate, encourage mitigation of the impact of such references, with a view to reducing sole and mechanistic reliance on such credit ratings. | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta | | |51.4-5 |Without prejudice to Article 116, the Commission shall adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying the following: (a) criteria for assessing the adequacy of the risk-management process employed by the management or investment company in accordance with the first subparagraph of paragraph 1; (b) detailed rules regarding the accurate and independent assessment of the value of OTC derivatives; and (c) detailed rules regarding the content of and procedure to be followed for communicating the information referred to in the third subparagraph of paragraph 1 to the competent authorities of the management company’s home Member State.

The criteria referred to in point (a) of the first subparagraph shall ensure that the management or investment company is prevented from relying solely or mechanistically on credit ratings, as referred to in the first subparagraph of paragraph 1, for assessing the creditworthiness of the UCITS’ assets.

In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application of the delegated acts adopted by the Commission regarding the criteria and rules referred to in paragraph 4. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA | | |52.1.1.1

|A UCITS shall invest no more than:

a) 5 % of its assets in transferable securities or money market instruments issued by the same body;

|0.1

30.1.1 |NA ULAGANjA IMOVINE IZ ČLANA 29. OVOG ZAKONA, PRIMENjUJU SE SLEDEĆA OGRANIČENjA:

1) DO 10% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA JEDNOG IZDAVAOCA. ZBIR POJEDINAČNIH VREDNOSTI ULAGANjA U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA JEDNOG IZDAVAOCA KOJA SU VEĆA OD 5% IMOVINE FONDA NE SME BITI VEĆI OD 40% VREDNOSTI UKUPNE IMOVINE FONDA; |PU | | | |52.1.1.2

|(b) 20 % of its assets in deposits made with the same body.

|0.1.

30.1.2 |Na ulaganja imovine iz člana 29. ovog zakona, primenjuju se sledeća ograničenja:

2) do 20% imovine investicionog fonda može se ulagati u novčane depozite u jednoj banci ili ukupno u novčane depozite u dve ili više banaka koje su povezana lica;

2) DO 20% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U NOVČANE DEPOZITE U JEDNOJ BANCI, ODNOSNO KREDITNOJ INSTITUCIJI; |PU | | | |52.1.2 |The risk exposure to a counterparty of the UCITS in an OTC derivative transaction shall not exceed either: (a) 10 % of its assets when the counterparty is a credit institution referred to in Article 50(1) (f); or (b) 5 % of its assets, in other cases. |0.1.

30.1.1

30.1.3 |

Na ulaganja imovine iz člana 29. ovog zakona, primenjuju se sledeća ograničenja:

1) do 10% imovine investicionog fonda može se ulagati u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate jednog izdavaoca ili ukupno u hartije od vrednosti, odnosno finansijske derivate dva ili više izdavalaca koji su povezana lica;

3) DO 10% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U IZVEDENE FINANSIJSKE INSTRUMENTE KOJIMA SE TRGUJE NA OTC TRŽIŠTU KADA JE DRUGA STRANA U TRANSAKCIJI BANKA, ODNOSNO KREDITNA INSTITUCIJA, ODNOSNO DO 5% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA KADA JE DRUGA STRANA U TRANSAKCIJI DRUGO PRAVNO LICE; |PU | | | |52.2.1 |Member States may raise the 5 % limit laid down in the first subparagraph of paragraph 1 to a maximum of 10 %. If they do so, however, the total value of the transferable securities and the money market instruments held by the UCITS in the issuing bodies in each of which it invests more than 5 % of its assets shall not exceed 40 % of the value of its assets. That limitation shall not apply to deposits or OTC derivative transactions made with financial institutions subject to prudential supervision. |0.1.

30.1.1 |DO 10% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA JEDNOG IZDAVAOCA, PRI ČEMU ZBIR OVIH POJEDINAČNIH VREDNOSTI ULAGANjA KOJA ČINE VIŠE OD 5% IMOVINE FONDA NE SME BITI VEĆI OD 40% VREDNOSTI UKUPNE IMOVINE FONDA; |PU | | | |52.2.2 |Notwithstanding the individual limits laid down in paragraph 1, a UCITS shall not combine, where this would lead to investment of more than 20 % of its assets in a single body, any of the following:

(a) investments in transferable securities or money market instruments issued by that body;

(b) deposits made with that body; or

(c) exposures arising from OTC derivative transactions undertaken with that body.

|30.2 |UZIMAJUĆI U OBZIR OGRANIČENjA ULAGANjA IZ STAVA 1. OVOG ČLANA, UKUPNA IZLOŽENOST FONDA PREMA JEDNOM LICU MOŽE DA IZNOSI NAJVIŠE DO 20% IMOVINE FONDA.

|PU | | | |52.3 |Member States may raise the 5 % limit laid down in the first subparagraph of paragraph 1 to a maximum of 35 % if the transferable securities or money market instruments are issued or guaranteed by a Member State, by its local authorities, by a third country or by a public international body to which one or more Member States belong. |0.1.

30.3 |U jednu vrstu hartija od vrednosti koje izdaje Republika, Narodna banka Srbije, odnosno drugo pravno lice uz garanciju Republike, može se ulagati do 35% imovine investicionog fonda.

IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA DO 35% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI ILI INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA, KOJI SU IZDATI ILI GARANTOVANI OD STRANE REPUBLIKE, NARODNE BANKE SRBIJE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, DRŽAVE ČLANICE EU, OSTALIH DRŽAVA ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA KOJIMA PRIPADAJU DRŽAVE ČLANICE EU. |PU | | | |52.4.1-2 |Member States may raise the 5 % limit laid down in the first subparagraph of paragraph 1 to a maximum of 25 % where bonds are issued by a credit institution which has its registered office in a Member State and is subject by law to special public supervision designed to protect bond-holders. In particular, sums deriving from the issue of those bonds shall be invested in accordance with the law in assets which, during the whole period of validity of the bonds, are capable of covering claims attaching to the bonds and which, in the event of failure of the issuer, would be used on a priority basis for the reimbursement of the principal and payment of the accrued interest.

Where a UCITS invests more than 5 % of its assets in the bonds referred to in the first subparagraph which are issued by a single issuer, the total value of these investments shall not exceed 80 % of the value of the assets of the UCITS.

| | |NU |Opciona odredba | | |52.4.3 |Member States shall send to ESMA and to the Commission a list of the categories of bonds referred to in the first subparagraph together with the categories of issuers authorized, in accordance with the laws and supervisory arrangements mentioned in that subparagraph, to issue bonds complying with the criteria set out in this Article. A notice specifying the status of the guarantees offered shall be attached to those lists. The Commission and ESMA shall immediately forward that information to the other Member States together with any comments they consider appropriate and shall make the information available to the public on their website. Such communications may be the subject of exchanges of views within the European Securities Committee referred to in Article 112(1). | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA | | |52.5 |The transferable securities and money market instruments referred to in paragraphs 3 and 4 shall not be taken into account for the purpose of applying the limit of 40 % referred to in paragraph 2. The limits provided for in paragraphs 1 to 4 shall not be combined, and thus investments in transferable securities or money market instruments issued by the same body or in deposits or derivative instruments made with this body carried out in accordance with paragraphs 1 to 4 shall not exceed in total 35 % of the assets of the UCITS. Companies which are included in the same group for the purposes of consolidated accounts, as defined in Directive 83/349/EEC or in accordance with recognized international accounting rules, shall be regarded as a single body for the purpose of calculating the limits contained in this Article. Member States may allow cumulative investment in transferable securities and money market instruments within the same group up to a limit of 20 %. | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |53. |Without prejudice to the limits laid down in Article 56, Member States may raise the limits laid down in Article 52 to a maximum of 20 % for investment in shares or debt securities issued by the same body when, according to the fund rules or instruments of incorporation, the aim of the UCITS’ investment policy is to replicate the composition of a certain stock or debt securities index which is recognised by the competent authorities, on the following basis: (a) its composition is sufficiently diversified; (b) the index represents an adequate benchmark for the market to which it refers; and (c) it is published in an appropriate manner.

2. Member States may raise the limit laid down in paragraph 1 to a maximum of 35 % where that proves to be justified by exceptional market conditions in particular in regulated markets where certain transferable securities or money market instruments are highly dominant. The investment up to that limit shall be permitted only for a single issuer. | | |NP |Opciona odredba | | |54. |1. By way of derogation from Article 52, Member States may authorise UCITS to invest in accordance with the principle of risk-spreading up to 100 % of their assets in different transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State, one or more of its local authorities, a third country, or a public international body to which one or more Member States belong. The competent authorities of the UCITS home Member State shall grant such a derogation only if they consider that unit-holders in the UCITS have protection equivalent to that of unit-holders in UCITS complying with the limits laid down in Article 52. Such a UCITS shall hold securities from at least six different issues, but securities from any single issue shall not account for more than 30 % of its total assets.

2. The UCITS referred to in paragraph 1 shall make express mention in the fund rules or in the instruments of incorporation of the investment company of the Member States, local authorities, or public international bodies issuing or guaranteeing securities in which they intend to invest more than 35 % of their assets. Such fund rules or instruments of incorporation shall be approved by the competent authorities.

3. Each UCITS referred to in paragraph 1 shall include a prominent statement in its prospectus and marketing communications drawing attention to such authorisation and indicating the Member States, local authorities, or public international bodies in the securities of which it intends to invest or has invested more than 35 % of its assets. | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |55.1-55.2 |1. A UCITS may acquire the units of UCITS or other collective investment undertakings referred to in Article 50(1)(e), provided that no more than 10 % of its assets are invested in units of a single UCITS or other collective investment undertaking. Member States may raise that limit to a maximum of 20 %.

2. Investments made in units of collective investment undertakings other than UCITS shall not exceed, in aggregate, 30 % of the assets of the UCITS.

Member States may, where a UCITS has acquired units of another UCITS or collective investment undertakings, provide that the assets of the respective UCITS or other collective investment undertakings are not required to be combined for the purposes of the limits laid down in Article 52. |0.1.

30.1.2b

30.1.4 |Na ulaganja imovine iz člana 29. ovog zakona, primenjuju se sledeća ograničenja:

2b) do 20% imovine investicionog fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih investicionih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje;

4) DO 20% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U JEDAN FOND, PRI ČEMU UKUPNA VREDNOST TAKVIH ULAGANjA U INVESTICIONE FONDOVE KOJI NISU OTVORENI FONDOVI NE SME BITI VEĆE OD 30% IMOVINE FONDA. |PU | | | |55.3 |Where a UCITS invests in the units of other UCITS or collective investment undertakings that are managed, directly or by delegation, by the same management company or by any other company with which the management company is linked by common management or control, or by a substantial direct or indirect holding, that management company or other company shall not charge subscription or redemption fees on account of the UCITS’ investment in the units of such other UCITS or collective investment undertakings.

A UCITS that invests a substantial proportion of its assets in other UCITS or collective investment undertakings shall disclose in its prospectus the maximum level of the management fees that may be charged both to the UCITS itself and to the other UCITS or collective investment undertakings in which it intends to invest. It shall indicate in its annual report the maximum proportion of management fees charged both to the UCITS itself and to the other UCITS or collective investment undertaking in which it invests.

|30.5

44.1

44.6 |POD JEDNIM IZDAVAOCEM, ODNOSNO JEDNIM LICEM U ČIJU SE IMOVINU VRŠI ULAGANjE U SMISLU OVOG ČLANA SMATRA SE I SA NjIM BLISKO POVEZANO LICE.

U PROSPEKTU FONDA NAVODE SE SVE NAKNADE KOJE SE NAPLAĆUJU OD ČLANOVA FONDA I IZ IMOVINE FONDA.

KOMISIJA MOŽE DETALjNIJE UREDITI VRSTE NAKNADA I TROŠKOVA, NjIHOVE MAKSIMALNE IZNOSE, IZVEŠTAVANjE O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA, KAO I POSTUPKE ZA SPREČAVANjE MANIPULACIJE NAKNADAMA, TROŠKOVIMA I TRŽIŠNIM CENAMA. |DU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |56.1 |1. An investment company or a management company acting in connection with all of the common funds which it manages and which fall within the scope of this Directive shall not acquire any shares carrying voting rights which would enable it to exercise significant influence over the management of an issuing body. Pending further coordination, Member States shall take account of existing rules defining the principle stated in the first subparagraph in the law of other Member States.

|6.1 |Društvo za upravljanje ne može imati učešće u kapitalu i upravljanju drugim pravnim licima, osim ukoliko je to propisano ovim zakonom. |PU | | | |56.2 |2. A UCITS may acquire no more than: (a) 10 % of the non-voting shares of a single issuing body; (b) 10 % of the debt securities of a single issuing body; (c) 25 % of the units of a single UCITS or other collective investment undertaking within the meaning of Article 1(2) (a) and (b); or (d) 10 % of the money market instruments of a single issuing body.

The limits laid down in points (b), (c) and (d) may be disregarded at the time of acquisition if at that time the gross amount of the debt securities or of the money market instruments, or the net amount of the securities in issue, cannot be calculated.

|30.1.1

30.1.4 |NA ULAGANjA IMOVINE IZ ČLANA 29. OVOG ZAKONA, PRIMENjUJU SE SLEDEĆA OGRANIČENjA:

1) DO 10% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI I INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA JEDNOG IZDAVAOCA, PRI ČEMU ZBIR OVIH POJEDINAČNIH VREDNOSTI ULAGANjA KOJA ČINE VIŠE OD 5% IMOVINE FONDA NE SME BITI VEĆI OD 40% VREDNOSTI UKUPNE IMOVINE FONDA;

4) DO 20% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U JEDAN FOND, PRI ČEMU UKUPNA VREDNOST TAKVIH ULAGANjA U INVESTICIONE FONDOVE KOJI NISU OTVORENI FONDOVI NE SME BITI VEĆE OD 30% IMOVINE FONDA.

|PU | | | |56.3.1-3 |3. A Member State may waive the application of paragraphs 1 and 2 as regards: (a) transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a Member State or its local authorities; (b) transferable securities and money market instruments issued or guaranteed by a third country; (c) transferable securities and money market instruments issued by a public international body to which one or more Member States belong; |30.3 |IZUZETNO OD ODREDBE STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA DO 35% IMOVINE INVESTICIONOG FONDA MOŽE SE ULAGATI U PRENOSIVE HARTIJE OD VREDNOSTI ILI INSTRUMENTE TRŽIŠTA NOVCA, KOJI SU IZDATI ILI GARANTOVANI OD STRANE REPUBLIKE, NARODNE BANKE SRBIJE, JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE, DRŽAVE ČLANICE EU, OSTALIH DRŽAVA ILI MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA KOJIMA PRIPADAJU DRŽAVE ČLANICE EU. |PU | | | |56.3.4-5 |(d) shares held by a UCITS in the capital of a company incorporated in a third country investing its assets mainly in the securities of issuing bodies having their registered offices in that country, where under the legislation of that country such a holding represents the only way in which the UCITS can invest in the securities of issuing bodies of that country; or (e) shares held by an investment company or investment companies in the capital of subsidiary companies pursuing only the business of management, advice or marketing in the country where the subsidiary is established, in regard to the repurchase of units at unit-holders’ request exclusively on its or their behalf. The derogation referred to in point (d) of the first subparagraph of this paragraph shall apply only if in its investment policy the company from the third country complies with the limits laid down in Articles 52 and 55 and in paragraphs 1 and 2 of this Article. Where the limits set in Articles 52 and 55 are exceeded, Article 57 shall apply mutatis mutandis. | | |NP |Odnosi se na investment company. | | |57 |1. UCITS are not required to comply with the limits laid down in this Chapter when exercising subscription rights attaching to transferable securities or money market instruments which form part of their assets.

While ensuring observance of the principle of risk spreading, Member States may allow recently authorised UCITS to derogate from Articles 52 to 55 for six months following the date of their authorisation.

2. If the limits referred to in paragraph 1 are exceeded for reasons beyond the control of a UCITS or as a result of the exercise of subscription rights, that UCITS shall adopt as a priority objective for its sales transactions the remedying of that situation, taking due account of the interests of its unit-holders. |0.1.

32 |

Ograničenja ulaganja mogu biti prekoračena u prvih šest meseci od osnivanja investicionog fonda.

Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih ovim zakonom i prospektom investicionog fonda.

U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja iz ovog zakona i prospekta investicionog fonda, a usled nastupanja okolnosti koje društvo za upravljanje nije moglo predvideti, odnosno na koje nije moglo uticati, društvo za upravljanje je dužno da odmah obavesti Komisiju i da u roku od tri meseca od dana odstupanja, uskladi strukturu imovine investicionog fonda sa ograničenjima ulaganja.

Komisija može produžiti rok iz stava 3. ovog člana u slučajevima poremećaja na tržištu, odnosno u drugim okolnostima, a na osnovu kriterijuma propisanih aktom Komisije.

U slučajevima odstupanja od ograničenja ulaganja van slučaja predviđenog odredbama ovog člana, Komisija, po saznanju takvih činjenica, odmah preduzima mere nadzora u skladu sa ovim zakonom |PU | | | |58.-67. |Article 58

1. A feeder UCITS is a UCITS, or an investment compartment thereof, which has been approved to invest, by way of derogation from Article 1(2)(a), Articles 50, 52 and 55, and Article 56(2)(c), at least 85 % of its assets in units of another UCITS or investment compartment thereof (the master UCITS).

2. A feeder UCITS may hold up to 15 % of its assets in one or more of the following: (a) ancillary liquid assets in accordance with the second subparagraph of Article 50(2); (b) financial derivative instruments, which may be used only for hedging purposes, in accordance with Article 50(1)(g) and Article 51(2) and (3); (c) movable and immovable property which is essential for the direct pursuit of the business, if the feeder UCITS is an investment company. For the purposes of compliance with Article 51(3), the feeder UCITS shall calculate its global exposure related to financial derivative instruments by combining its own direct exposure under point (b) of the first subparagraph with either: (a) the master UCITS’ actual exposure to financial derivative instruments in proportion to the feeder UCITS’ investment into the master UCITS; or (b) the master UCITS’ potential maximum global exposure to financial derivative instruments provided for in the master UCITS’ fund rules or instruments of incorporation in proportion to the feeder UCITS investment into the master UCITS.

3. A master UCITS is a UCITS, or an investment compartment thereof, which: (a) has, among its unit-holders, at least one feeder UCITS; (b) is not itself a feeder UCITS; and (c) does not hold units of a feeder UCITS.

4. The following derogations for a master UCITS shall apply: (a) if a master UCITS has at least two feeder UCITS as unit-holders, Article 1(2)(a) and Article 3(b) shall not apply, giving the master UCITS the choice whether or not to raise capital from other investors; (b) If a master UCITS does not raise capital from the public in a Member State other than that in which it is established, but only has one or more feeder UCITS in that Member State, Chapter XI and the second subparagraph of Article 108(1) shall not apply.

Article 59

1. Member States shall ensure that the investment of a feeder UCITS into a given master UCITS which exceeds the limit applicable under Article 55(1) for investments into other UCITS be subject to prior approval by the competent authorities of the feeder UCITS home Member State.

2. The feeder UCITS shall be informed within 15 working days following the submission of a complete file, whether or not the competent authorities have approved the feeder UCITS’ investment into the master UCITS.

3. The competent authorities of the feeder UCITS home Member State shall grant approval if the feeder UCITS, its depositary and its auditor, as well as the master UCITS, comply with all the requirements set out in this Chapter. For such purposes, the feeder UCITS shall provide to the competent authorities of its home Member State the following documents: (a) the fund rules or instruments of incorporation of the feeder UCITS and the master UCITS; (b) the prospectus and the key investor information referred to in Article 78 of the feeder and the master UCITS; (c) the agreement between the feeder and the master UCITS or the internal conduct of business rules referred to in Article 60(1); (d) where applicable, the information to be provided to unit-holders referred to in Article 64(1); (e) if the master UCITS and the feeder UCITS have different depositaries, the information-sharing agreement referred to in Article 61(1) between their respective depositaries; and (f) if the master UCITS and the feeder UCITS have different auditors, the information-sharing agreement referred to in Article 62(1) between their respective auditors. Where the feeder UCITS is established in a Member State other than the master UCITS home Member State, the feeder UCITS shall also provide an attestation by the competent authorities of the master UCITS home Member State that the master UCITS is a UCITS, or an investment compartment thereof, which fulfils the conditions set out in Article 58(3)(b) and (c). Documents shall be provided by the feeder UCITS in the official language, or one of the official languages, of the feeder UCITS home Member State or in a language approved by its competent authorities.

SECTION 2

Common provisions for feeder and master UCITS

Article 60

1. Member States shall require that the master UCITS provide the feeder UCITS with all documents and information necessary for the latter to meet the requirements laid down in this Directive. For this purpose, the feeder UCITS shall enter into an agreement with the master UCITS.

The feeder UCITS shall not invest in excess of the limit applicable under Article 55(1) in units of that master UCITS until the agreement referred to in the first subparagraph has become effective. That agreement shall be made available, on request and free of charge, to all unit-holders. In the event that both master and feeder UCITS are managed by the same management company, the agreement may be replaced by internal conduct of business rules ensuring compliance with the requirements set out in this paragraph.

2. The master and the feeder UCITS shall take appropriate measures to coordinate the timing of their net asset value calculation and publication in order to avoid market timing in their units, preventing arbitrage opportunities.

3. Without prejudice to Article 84, if a master UCITS temporarily suspends the repurchase, redemption or subscription of its units, whether at its own initiative or at the request of its competent authorities, each of its feeder UCITS is entitled to suspend the repurchase, redemption or subscription of its units notwithstanding the conditions laid down in Article 84(2) within the same period of time as the master UCITS.

4. If a master UCITS is liquidated, the feeder UCITS shall also be liquidated, unless the competent authorities of its home Member State approve: (a) the investment of at least 85 % of the assets of the feeder UCITS in units of another master UCITS; or (b) the amendment of its fund rules or instruments of incorporation in order to enable the feeder UCITS to convert into a UCITS which is not a feeder UCITS. Without prejudice to specific national provisions regarding compulsory liquidation, the liquidation of a master UCITS shall take place no sooner than three months after the master UCITS has informed all of its unit-holders and the competent authorities of the feeder UCITS home Member State of the binding decision to liquidate.

5. If a master UCITS merges with another UCITS or is divided into two or more UCITS, the feeder UCITS shall be liquidated, unless the competent authorities of the feeder UCITS home Member State grant approval to the feeder UCITS to: (a) continue to be a feeder UCITS of the master UCITS or another UCITS resulting from the merger or division of the master UCITS; (b) invest at least 85 % of its assets in units of another master UCITS not resulting from the merger or the division; or (c) amend its fund rules or its instruments of incorporation in order to convert into a UCITS which is not a feeder UCITS.

No merger or division of a master UCITS shall become effective, unless the master UCITS has provided all of its unit-holders and the competent authorities of its feeder UCITS home Member States with the information referred to, or comparable with that referred to, in Article 43 by 60 days before the proposed effective date. Unless the competent authorities of the feeder UCITS home Member State has granted approval pursuant to point (a) of the first subparagraph, the master UCITS shall enable the feeder UCITS to repurchase or redeem all units in the master UCITS before the merger or division of the master UCITS becomes effective.

6. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying: (a) the content of the agreement or of the internal conduct of business rules referred to in paragraph 1; (b) which measures referred to in paragraph 2 are deemed appropriate; and (c) the procedures for the required approvals pursuant to paragraphs 4 and 5 in the event of a liquidation, merger or division of a master UCITS.

__________

7. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application of the delegated acts adopted by the Commission regarding the agreement, measures and procedures referred to in paragraph 6. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with the Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

SECTION 3

Depositaries and auditors

Article 61

1. Member States shall require that, if the master and the feeder UCITS have different depositaries, those depositaries enter into an information-sharing agreement in order to ensure the fulfilment of the duties of both depositaries. The feeder UCITS shall not invest in units of the master UCITS until such agreement has become effective.

Where they comply with the requirements laid down in this Chapter, neither the depositary of the master UCITS nor that of the feeder UCITS shall be found to be in breach of any rules that restrict the disclosure of information or relate to data protection where such rules are provided for in a contract or in a law, regulation or administrative provision. Such compliance shall not give rise to any liability on the part of such depositary or any person acting on its behalf. Member States shall require that the feeder UCITS or, when applicable, the management company of the feeder UCITS be in charge of communicating to the depositary of the feeder UCITS any information about the master UCITS which is required for the completion of the duties of the depositary of the feeder UCITS.

2. The depositary of the master UCITS shall immediately inform the competent authorities of the master UCITS home Member State, the feeder UCITS or, where applicable, the management company and the depositary of the feeder UCITS about any irregularities it detects with regard to the master UCITS which are deemed to have a negative impact on the feeder UCITS.

3. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures further specifying the following: (a) the particulars that need to be included in the agreement referred to in paragraph 1; and (b) the types of irregularities referred to in paragraph 2 which are deemed to have a negative impact on the feeder UCITS.

4. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application of the delegated acts adopted by the Commission regarding the agreement, measures and types of irregularities referred to in paragraph 3. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

Article 62

1. Member States shall require that if the master and the feeder UCITS have different auditors, those auditors enter into an information-sharing agreement in order to ensure the fulfilment of the duties of both auditors, including the arrangements taken to comply with the requirements of paragraph 2. The feeder UCITS shall not invest in units of the master UCITS until such agreement has become effective.

2. In its audit report, the auditor of the feeder UCITS shall take into account the audit report of the master UCITS. If the feeder and the master UCITS have different accounting years, the auditor of the master UCITS shall make an ad hoc report on the closing date of the feeder UCITS. The auditor of the feeder UCITS shall, in particular, report on any irregularities revealed in the audit report of the master UCITS and on their impact on the feeder UCITS.

3. Where they comply with the requirements laid down in this Chapter, neither the auditor of the master UCITS nor that of the feeder UCITS shall be found to be in breach of any rules that restrict the disclosure of information or relate to data protection where such rules are provided for in a contract or in a law, regulation or administrative provision. Such compliance shall not give rise to any liability on the part of such auditor or any person acting on its behalf.

4. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying the content of the agreement referred to in the first subparagraph of paragraph 1.

SECTION 4

Compulsory information and marketing communications by the feeder UCITS

Article 63

1. Member States shall require that, in addition to the information provided for in Schedule A of Annex I, the prospectus of the feeder UCITS contains the following information: (a) a declaration that the feeder UCITS is a feeder of a particular master UCITS and as such permanently invests 85 % or more of its assets in units of that master UCITS; (b) the investment objective and policy, including the risk profile and whether the performance of the feeder and the master UCITS are identical, or to what extent and for which reasons they differ, including a description of investment made in accordance with Article 58(2); (c) a brief description of the master UCITS, its organisation, its investment objective and policy, including the risk profile, and an indication of how the prospectus of the master UCITS may be obtained; (d) a summary of the agreement entered into between the feeder UCITS and the master UCITS or of the internal conduct of business rules pursuant to Article 60(1); (e) how the unit-holders may obtain further information on the master UCITS and the agreement entered into between the feeder UCITS and the master UCITS pursuant to Article 60(1); (f) a description of all remuneration or reimbursement of costs payable by the feeder UCITS by virtue of its investment in units of the master UCITS, as well as of the aggregate charges of the feeder UCITS and the master UCITS; and (g) a description of the tax implications of the investment into the master UCITS for the feeder UCITS.

2. In addition to the information provided for in Schedule B of Annex I, the annual report of the feeder UCITS shall include a statement on the aggregate charges of the feeder UCITS and the master UCITS. The annual and the half-yearly reports of the feeder UCITS shall indicate how the annual and the half-yearly report of the master UCITS can be obtained.

3. In addition to the requirements laid down in Articles 74 and 82, the feeder UCITS shall send the prospectus, the key investor information referred to in Article 78 and any amendment thereto, as well as the annual and half-yearly reports of the master UCITS, to the competent authorities of its home Member State.

4. A feeder UCITS shall disclose in any relevant marketing communications that it permanently invests 85 % or more of its assets in units of such master UCITS.

5. A paper copy of the prospectus, and the annual and half-yearly reports of the master UCITS shall be delivered by the feeder UCITS to investors on request and free of charge.

SECTION 5

Conversion of existing UCITS into feeder UCITS and change of master UCITS

Article 64

1. Member States shall require that a feeder UCITS which already pursues activities as a UCITS, including those of a feeder UCITS of a different master UCITS, shall provide the following information to its unit-holders: (a) a statement that the competent authorities of the feeder UCITS home Member State approved the investment of the feeder UCITS in units of such master UCITS; (b) the key investor information referred to in Article 78 concerning the feeder and the master UCITS; (c) the date when the feeder UCITS is to start to invest in the master UCITS or, if it has already invested therein, the date when its investment will exceed the limit applicable under Article 55(1); and (d) a statement that the unit-holders have the right to request within 30 days the repurchase or redemption of their units without any charges other than those retained by the UCITS to cover disinvestment costs; that right shall become effective from the moment the feeder UCITS has provided the information referred to in this paragraph. That information shall be provided at least 30 days before the date referred to in point (c) of the first subparagraph.

2. In the event that the feeder UCITS has been notified in accordance with Article 93, the information referred to in paragraph 1 shall be provided in the official language, or one of the official languages, of the feeder UCITS host Member State or in a language approved by its competent authorities. The feeder UCITS shall be responsible for producing the translation. That translation shall faithfully reflect the content of the original.

3. Member States shall ensure that the feeder UCITS does not invest into the units of the given master UCITS in excess of the limit applicable under Article 55(1) before the period of 30 days referred to in the second subparagraph of paragraph 1 has elapsed.

4. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying: (a) the format and the manner in which to provide the information referred to in paragraph 1; or (b) in the event that the feeder UCITS transfers all or parts of its assets to the master UCITS in exchange for units, the procedure for valuing and auditing such a contribution in kind and the role of the depositary of the feeder UCITS in that process.

5. In order to ensure uniform conditions of application in which the information is provided, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application of the delegated acts adopted by the Commission regarding the format and the manner of the information provided and procedure referred to in paragraph 4. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

SECTION 6

Obligations and competent authorities

Article 65

1. The feeder UCITS shall monitor effectively the activity of the master UCITS. In performing that obligation, the feeder UCITS may rely on information and documents received from the master UCITS or, where applicable, its management company, depositary and auditor, unless there is reason to doubt their accuracy.

2. Where, in connection with an investment in the units of the master UCITS, a distribution fee, commission or other monetary benefit is received by the feeder UCITS, its management company, or any person acting on behalf of either the feeder UCITS or the management company of the feeder UCITS, the fee, commission or other monetary benefit shall be paid into the assets of the feeder UCITS.

Article 66

1. The master UCITS shall immediately inform the competent authorities of its home Member State of the identity of each feeder UCITS which invests in its units. If the master UCITS and the feeder UCITS are established in different Member States, the competent authorities of the master UCITS home Member State shall immediately inform those of the feeder UCITS home Member State of such investment.

2. The master UCITS shall not charge subscription or redemption fees for the investment of the feeder UCITS into its units or the divestment thereof.

3. The master UCITS shall ensure the timely availability of all information that is required in accordance with this Directive, other Community law, the applicable national law, the fund rules or the instruments of incorporation to the feeder UCITS or, where applicable, its management company, and to the competent authorities, the depositary and the auditor of the feeder UCITS.

Article 67

1. If the master UCITS and the feeder UCITS are established in the same Member State, the competent authorities shall immediately inform the feeder UCITS of any decision, measure, observation of non-compliance with the conditions of this Chapter or of any information reported pursuant to Article 106(1) with regard to the master UCITS or, where applicable, its management company, depositary or auditor.

2. If the master UCITS and the feeder UCITS are established in different Member States, the competent authorities of the master UCITS home Member State shall immediately communicate any decision, measure, observation of non-compliance with the conditions of this Chapter or information reported pursuant to Article 106(1) with regard to the master UCITS or, where applicable, its management company, depositary or auditor, to the competent authorities of the feeder UCITS home Member State. The latter shall then immediately inform the feeder UCITS. | |

|NP |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta. | | |68.1.1 |An investment company and, for each of the common funds it manages, a management company, shall publish the following:

(a) a prospectus; |0.1.

36.1

36.6 |Investicioni fond ima prospekt i skraćeni prospekt.

INVESTICIONI FOND IMA PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE SASTAVLjA POSEBNO ZA SVAKI INVESTICIONI FOND KOJIM UPRAVLjA.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JAVNO OBJAVLjUJE PROSPEKT I AŽURIRANI SKRAĆENI PROSPEKT ZA SVAKI INVESTICIONI FOND KOJIM UPRAVLjA NA SVOJOJ INTERNET STRANICI. |PU | | | |68.1.2 |(b) an annual report for each financial year; and |0.1.

22.1.1 |Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji dostavlja:

1) godišnje finansijske izveštaje za društvo i za investicione fondove kojim ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA JAVNO OBJAVI I KOMISIJI DOSTAVI:

1) POSEBNE GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA DRUŠTVO I ZA INVESTICIONE FONDOVE KOJIM ONO UPRAVLjA, SA IZVEŠTAJEM EKSTERNOG REVIZORA, DO 30. APRILA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU; |PU | | | |68.1.3

|(c) a half-yearly report covering the first six months of the financial year. |0.1.

22.1.2 |2) POLUGODIŠNjE IZVEŠTAJE ZA SVAKI INVESTICIONI FOND POSEBNO DO 31. AVGUSTA TEKUĆE GODINE, ZA PRETHODNO POLUGODIŠTE. |PU | | | |68.2.1 |The annual and half-yearly reports shall be published within the following time limits, with effect from the end of the period to which they relate:

(a)four months in the case of the annual report; or

|0.1.

22.1.1 |DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA JAVNO OBJAVI I KOMISIJI DOSTAVI:

1) POSEBNE GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA DRUŠTVO I ZA INVESTICIONE FONDOVE KOJIM ONO UPRAVLjA, SA IZVEŠTAJEM EKSTERNOG REVIZORA, DO 30. APRILA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU |PU | | | |68.2.2 |(b) two months in the case of the half-yearly report. |22.1.2 |2) POLUGODIŠNjE IZVEŠTAJE ZA SVAKI INVESTICIONI FOND POSEBNO DO 31. AVGUSTA TEKUĆE GODINE, ZA PRETHODNO POLUGODIŠTE. |PU | | | |69.1 |The prospectus shall include the information necessary for investors to be able to make an informed judgment of the investment proposed to them, and, in particular, of the risks attached thereto.

The prospectus shall include, independent of the instruments invested in, a clear and easily understandable explanation of the fund’s risk profile. |0.1.

36.2-3 | PROSPEKT MORA SADRŽATI SVE INFORMACIJE NA OSNOVU KOJIH INVESTITOR MOŽE DONETI UTEMELjENU ODLUKU O PREDLOŽENOM ULAGANjU, A NAROČITO O RIZICIMA U VEZI SA TIM ULAGANjEM.

PROSPEKT SADRŽI JASNO I RAZUMLjIVO OBJAŠNjENjE VRSTA RIZIKA FONDA KOJE SE PRIKAZUJE ODVOJENO OD INSTRUMENATA U KOJE FOND ULAŽE.

|PU | | | |69.2

|The prospectus shall contain at least the information provided for in Schedule A of Annex I, in so far as that information does not already appear in the fund rules or instruments of incorporation annexed to the prospectus in accordance with Article 71(1). |0.1.

37. |Prospekt investicionog fonda sadrži:

1) podatke o investicionom fondu;

2) podatke o društvu za upravljanje;

3) poslovno ime i sedište kastodi banke;

4) podatke o naknadama i troškovima koji padaju na teret investicionog fonda;

5) datum izdavanja I POSLEDNjEG AŽURIRANjA PODATAKA U PROSPEKTU.

Podaci o investicionom fondu su:

1) naziv investicionog fonda;

2) vrsta investicionog fonda;

3) datum organizovanja, odnosno osnivanja investicionog fonda i rok na koji se organizuje, odnosno osniva, ukoliko se organizuje, odnosno osniva na određeno vreme;

4) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u finansijske izveštaje investicionog fonda;

5) poreski tretman investicionog fonda, odnosno članova i akcionara investicionog fonda – poreske stope i osnovice i način njihovog obračunavanja;

6) opis odabranog investicionog cilja, investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom, odnosno kategorija zatvorenog fonda;

7) kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti;

8) trenutna struktura imovine investicionog fonda, i to:

(1) procentualno učešće hartija od vrednosti prema vrsti hartija od vrednosti, nazivu i sedištu izdavaoca i nazivu i sedištu organizovanog tržišta na kome se trguje tim hartijama, kada takve hartije od vrednosti čine više od 5% ukupne vrednosti imovine investicionog fonda,

(2) procentualno učešće novčanih depozita prema nazivu i sedištu banke kod koje su deponovana novčana sredstva, kada depoziti u toj banci čine više od 5% ukupne vrednosti imovine investicionog fonda,

(3)procentualno učešće nepokretnosti prema vrsti i mestu gde se nepokretnost nalazi;

9) neto prinos investicionog fonda u skladu sa članom 35. ovog zakona;

10) podaci o visini naknada i troškova:

(1) naknade za upravljanje društvu za upravljanje za prethodnu godinu, izraženu kao procenat vrednosti imovine investicionog fonda,

(2) iznos troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškova kastodi banke i eksterne revizije na teret imovine investicionog fonda za prethodnu godinu, izraženu kao procenat vrednosti imovine investicionog fonda,

(3) pokazatelj ukupnih troškova koji se izračunava tako što se ukupan iznos naknade za upravljanje i troškova na teret imovine investicionog fonda podeli sa vrednošću imovine investicionog fonda;

11) vreme i mesto gde se investicione jedinice mogu kupovati i otkupljivati i način obračuna cene prilikom otkupa, odnosno broj i način upisa akcija zatvorenog fonda;

12) vreme i način raspodele prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuju;

13) vreme i mesto gde se objavljuju podaci o vrednosti investicionih jedinica i način obračuna, odnosno neto vrednost imovine po akciji zatvorenog fonda i njena tržišna cena;

14) način obaveštavanja članova, odnosno akcionara investicionog fonda o promenama investicione politike;

15) način obaveštavanja članova investicionog fonda o promenama pravilnika o tarifi;

16) osnovi za raspuštanje investicionog fonda i pojedinosti o raspuštanju, naročito u vezi sa pravima članova, odnosno akcionara investicionog fonda.

Podaci o društvu za upravljanje su:

1) poslovno ime, sedište i registracioni broj društva za upravljanje;

2) ime i ovlašćenja direktora i članova uprave društva za upravljanje;

3) imena i adrese akcionara koji poseduju kvalifikovano učešće;

4) visina osnovnog kapitala društva za upravljanje;

5) spisak i vrsta svih investicionih fondova, ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više investicionih fondova;

6) poslovno ime i sedište preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i investicionog fonda;

7) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje društva za upravljanje.

Bližu sadržinu i standardizovani format prospekta i skraćenog prospekta, kao i teksta kojim se investitori upozoravaju o glavnim rizicima ulaganja propisuje Komisija. |PU | | | |69.3 |The annual report shall include a balance-sheet or a statement of assets and liabilities, a detailed income and expenditure account for the financial year, a report on the activities of the financial year and the other information provided for in Schedule B of Annex I as well as any significant information which will enable investors to make an informed judgment on the development of the activities of the UCITS and its results. |0.1.

22.2 |UZ GODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ IZ STAVA 1. TAČKA 1) OVOG ČLANA JAVNO SE OBJAVLjUJU I DOSTAVLjAJU PODACI O:

1) IMOVINI I OBAVEZAMA, A NAROČITO:

(1) PRENOSIVIM HARTIJAMA OD VREDNOSTI,

(2) STANjU NOVČANIH DEPOZITA,

(3) DRUGOJ IMOVINI,

(4) UKUPNOJ IMOVINI,

(5) OBAVEZAMA,

(6) VREDNOSTI NETO IMOVINE INVESTICIONOG FONDA,

2)BROJU INVESTICIONIH JEDINICA;

3) POJEDINAČNOJ VREDNOSTI INVESTICIONIH JEDINICA SA STANjEM NA DAN POSLEDNjEG RADNOG DANA U PERIODU ZA KOJI SE IZVEŠTAJ DOSTAVLjA, ODNOSNO BROJU UPISANIH AKCIJA;

4)STRUKTURI PORTFOLIA INVESTICIONOG FONDA PO VRSTAMA PRENOSIVIH HARTIJA OD VREDNOSTI SA OPISOM IZMENA U SASTAVU PORTFOLIA U NAVEDENOM PERIODU;

5)PROMENAMA VREDNOSTI IMOVINE INVESTICIONOG FONDA U NAVEDENOM PERIODU;

6)UKUPNOJ NETO VREDNOSTI IMOVINE I NETO VREDNOSTI IMOVINE PO JEDINICI NA KRAJU GODINE ZA POSLEDNjE TRI GODINE POSLOVANjA KOMPARATIVNO;

7)PREUZETIM OBAVEZAMA PREMA VRSTI TRANSAKCIJE U NAVEDENOM PERIODU U SMISLU ČLANA 31. OVOG ZAKONA.

|PU | | | |69.4 |The half-yearly report shall include at least the information provided for in Sections I to IV of Schedule B of Annex I. Where a UCITS has paid or proposes to pay an interim dividend, the figures must indicate the results after tax for the half-year concerned and the interim dividend paid or proposed. |0.1.

22.3

|POLUGODIŠNjI IZVEŠTAJ SADRŽI NAJMANjE PODATKE IZ STAVA 2. TAČ. 1) DO 4) OVOG ČLANA. |PU

| | | |69.5 |In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify the provisions concerning the content of the prospectus, the annual report and the half-yearly report as laid down in Annex I, and the format of those documents.

Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA. | | |70.1-3 |1. The prospectus shall indicate in which categories of assets a UCITS is authorised to invest. It shall mention if transactions in financial derivative instruments are authorised, in which case it shall include a prominent statement indicating whether those operations may be carried out for the purpose of hedging or with the aim of meeting investment goals, and the possible outcome of the use of financial derivative instruments on the risk profile.

2. Where a UCITS invests principally in any category of assets defined in Article 50 other than transferable securities or money market instruments, or where a UCITS replicates a stock or debt securities index in accordance with Article 53, its prospectus and, where necessary, marketing communications shall include a prominent statement drawing attention to the investment policy.

3. Where the net asset value of a UCITS is likely to have a high volatility due to its portfolio composition or the portfolio management techniques that may be used, its prospectus and, where necessary, marketing communications shall include a prominent statement drawing attention to that characteristic.

|0.1.

37.2.6- 37.2.8 |Podaci o investicionom fondu su:

6) opis odabranog investicionog cilja, investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom, odnosno kategorija zatvorenog fonda;

7) kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti;

8) trenutna struktura imovine investicionog fonda, i to:

(1) procentualno učešće hartija od vrednosti prema vrsti hartija od vrednosti, nazivu i sedištu izdavaoca i nazivu i sedištu organizovanog tržišta na kome se trguje tim hartijama, kada takve hartije od vrednosti čine više od 5% ukupne vrednosti imovine investicionog fonda,

(2) procentualno učešće novčanih depozita prema nazivu i sedištu banke kod koje su deponovana novčana sredstva, kada depoziti u toj banci čine više od 5% ukupne vrednosti imovine investicionog fonda,

(3)procentualno učešće nepokretnosti prema vrsti i mestu gde se nepokretnost nalazi;

|PU | | | |70.4 |4. Upon request of an investor, the management company shall also provide supplementary information relating to the quantitative limits that apply in the risk management of the UCITS, to the methods chosen to this end and to the recent evolution of the main risks and yields of the instrument categories. | | |NU |0.1 propisuje da član fonda u svakom trenutku može izvršiti uvid u finansijske izveštaje i prospekt fonda, koji će mu na zahtev biti i dostavljeni, bez nakanade. Navedena dokumenta već sadrže neophodne informacije koje se tiču ograničenja ulaganja imovine fonda i politike upravljanja rizicima. | | |71 |1. The fund rules or instruments of incorporation of an investment company shall form an integral part of the prospectus and shall be annexed thereto.

2. The documents referred to in paragraph 1 are not, however, required to be annexed to the prospectus provided that the investor is informed that, on request, he or she will be sent those documents or be apprised of the place where, in each Member State in which the units are marketed, he or she may consult them. | | |NP |Društvo za upravljanje je u formi “management company”, a ne investment company. | | |72 |The essential elements of the prospectus shall be kept up to date. |0.1.

39.1 |Kada nastupe značajnije promene usled kojih podaci u prospektu i skraćenom prospektu ne odgovaraju stvarnom stanju, društvo za upravljanje je dužno da, u roku od tri dana od dana nastanka takvih okolnosti, dostavi Komisiji, radi davanja odobrenja, izmenjeni prospekt investicionog fonda.

|PU | | | |73 |The accounting information given in the annual report shall be audited by one or more persons empowered by law to audit accounts in accordance with Directive 2006/43/EC. The auditor’s report, including any qualifications, shall be reproduced in full in the annual report. |0.1.

52.

22.1.1 |DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA JAVNO OBJAVI I KOMISIJI DOSTAVI:

1) POSEBNE GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA DRUŠTVO I ZA INVESTICIONE FONDOVE KOJIM ONO UPRAVLjA, SA IZVEŠTAJEM EKSTERNOG REVIZORA, DO 30. APRILA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU; |PU | | | |74. |UCITS shall send their prospectus and any amendments thereto, as well as their annual and half-yearly reports, to the competent authorities of the UCITS home Member State. UCITS shall provide that documentation to the competent authorities of the management company’s home Member State on request. |0.1.

22.1.1, 22.1.3, 22.1.4

22.1

39.1 |Izveštavanje Komisije

Član 22.

Društvo za upravljanje je dužno da Komisiji dostavlja:

1) godišnje finansijske izveštaje za društvo i za investicione fondove kojim ono upravlja, sa izveštajem eksternog revizora do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

3) kvartalne izveštaje za svaki investicioni fond posebno do desetog dana u mesecu za prethodni kvartal koji sadrže podatke o:

(1) hartijama od vrednosti koje čine imovinu investicionog fonda kojima se trgovalo, prema vrsti hartija od vrednosti i izdavaocima,

(2) nepokretnostima koje čine imovinu investicionog fonda kojima se trgovalo, prema vrsti i mestu gde se one nalaze,

(3) stanju novčanih depozita koji čine imovinu investicionog fonda, prema finansijskim organizacijama gde se depoziti nalaze,

(4) datumima transakcija sredstava koja čine imovinu investicionog fonda i cenama po kojima su transakcije izvršene,

(5) brokerskim naknadama, naknadama kastodi banke i drugim troškovima u vezi sa transakcijama,

(6)vrednosti imovine investicionog fonda, broju investicionih jedinica i njihovoj pojedinačnoj vrednosti sa stanjem na dan poslednjeg radnog dana u kvartalu za koji se izveštaj dostavlja, odnosno broju upisanih akcija.

Izveštavanje

Član 22.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA JAVNO OBJAVI I KOMISIJI DOSTAVI:

1) GODIŠNjE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA DRUŠTVO I ZA INVESTICIONE FONDOVE KOJIM ONO UPRAVLjA, SA IZVEŠTAJEM EKSTERNOG REVIZORA, DO 30. APRILA TEKUĆE GODINE ZA PRETHODNU GODINU;

2)POLUGODIŠNjE IZVEŠTAJE ZA SVAKI INVESTICIONI FOND POSEBNO DO 31. AVGUSTA TEKUĆE GODINE, ZA PRETHODNO POLUGODIŠTE.

Kada nastupe značajnije promene usled kojih podaci u prospektu i skraćenom prospektu ne odgovaraju stvarnom stanju, društvo za upravljanje je dužno da, u roku od tri dana od dana nastanka takvih okolnosti, dostavi Komisiji, radi davanja odobrenja, izmenjeni prospekt investicionog fonda. |PU | | | |75.1-3 |1. The prospectus and the latest published annual and half-yearly reports shall be provided to investors on request and free of charge.

2.  The prospectus may be provided in a durable medium or by means of a website. A paper copy shall be delivered to the investors on request and free of charge.

3.  The annual and half-yearly reports shall be available to investors in the manner specified in the prospectus and in the key investor information referred to in Article 78. A paper copy of the annual and half-yearly reports shall be delivered to the investors on request and free of charge

|22.5.-7. | DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JE DUŽNO DA NA ZAHTEV I BEZ NAKNADE OMOGUĆI ČLANU FONDA UVID U PROSPEKT I POSLEDNjI GODIŠNjI I POLUGODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ.

PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT MOGU BITI DOSTAVLjENI ČLANU FONDA NA TRAJNOM MEDIJU ILI DOSTUPNI NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE. ŠTAMPANI PRIMERAK PROSPEKTA I SKRAĆENOG PROSPEKTA BIĆE DOSTAVLjEN ČLANU FONDA NA ZAHTEV I BEZ NAKNADE.

GODIŠNjI I POLUGODIŠNjI FINANSIJSKI IZVEŠTAJ BIĆE DOSTUPNI ČLANU FONDA NA NAČIN NAVEDEN U PROSPEKTU I SKRAĆENOM PROSPEKTU. ŠTAMPANI PRIMERAK GODIŠNjEG I POLUGODIŠNjEG FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA BIĆE DOSTAVLjEN ČLANU FONDA NA ZAHTEV I BEZ NAKNADE.

|PU | | | |75.4 |4.  The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures which define the specific conditions which need to be met when providing the prospectus in a durable medium other than paper or by means of a website which does not constitute a durable medium.

| | |NP |Obaveza Evropske komisije | | |76. |A UCITS shall make public in an appropriate manner the issue, sale, repurchase or redemption price of its units each time it issues, sells, repurchases or redeems them, and at least twice a month.

The competent authorities may, however, permit a UCITS to reduce the frequency to once a month on condition that such derogation does not prejudice the interests of the unit-holders. |0.1.

45.1 |

Utvrđivanje neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici se vrši svakog radnog dana i objavljuje u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na celoj teritoriji Republike sa tiražom od najmanje 100.000 primeraka, kao i internet stranici društva za upravljanje ili otvorenog fonda.

|PU | | | |77. |All marketing communications to investors shall be clearly identifiable as such. They shall be fair, clear and not misleading. In particular, any marketing communication comprising an invitation to purchase units of UCITS that contains specific information about a UCITS shall make no statement that contradicts or diminishes the significance of the information contained in the prospectus and the key investor information referred to in Article 78. It shall indicate that a prospectus exists and that the key investor information referred to in Article 78 is available. It shall specify where and in which language such information or documents may be obtained by investors or potential investors or how they may obtain access to them.

|0.1.

40.

5.4-5 |Radi pozivanja na pristupanje investicionom fondu, društvo za upravljanje može neposredno ili preko posrednika javno oglašavati investicioni fond kojim upravlja, putem objavljivanja oglasa, javnih poziva i reklamnih materijala ili na drugi način.

Tekst oglasa, odnosno poziva ne sme sadržati netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu o uslovima ulaganja i poslovanju investicionog fonda.

Oglašavanje upoređivanjem je dozvoljeno samo ukoliko je konkretno, objektivno, istinito i potpuno.

Pri upoređivanju sa ostalim investicionim fondovima, društvo za upravljanje mora da pruži jasnu sliku o investicionom fondu koji oglašava i ostalim investicionim fondovima.

Komisija zahteva povlačenje oglasa ukoliko smatra da sadrži netačne informacije, odnosno informacije koje mogu stvoriti pogrešnu predstavu u smislu stava 2. ovog člana.

Komisija bliže uređuje oglašavanje investicionih fondova i standardizovan tekst prilikom oglašavanja.

Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti.

Društvo za upravljanje može poveriti obavljanje administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti drugim licima pri čemu se odgovornost društva za upravljanje ne isključuje, A POD USLOVOM DA:

1) OBAVESTI KOMISIJU O POVERAVANjU POSLOVA;

2) OBEZBEDI MERE ZA KONTINUIRAN NADZOR OBAVLjANjA TAKO POVERENIH POSLOVA;

3) U PROSPEKTU FONDA SE NAVEDU POSLOVI I LICA KOJIMA SE OVI POSLOVI POVERAVAJU;

4) ISPUNI DRUGE USLOVE PROPISANE ODGOVARAJUĆIM AKTOM KOMISIJE. |PU | | | |78.1 |Member States shall require that an investment company and, for each of the common funds it manages, a management company draw up a short document containing key information for investors. That document shall be referred to as ‘key investor information’ in this Directive. The words ‘key investor information’ shall be clearly stated in that document, in one of the languages referred to in Article 94(1)(b). |0.1.

36.1, 36.2

36.1

2.1.7a |

Investicioni fond ima prospekt i skraćeni prospekt.

Skraćeni prospekt se isključivo koristi radi oglašavanja investicionog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.

INVESTICIONI FOND IMA PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT KOJE DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE SASTAVLjA POSEBNO ZA SVAKI INVESTICIONI FOND KOJIM UPRAVLjA.

SKRAĆENI PROSPEKT – KRATAK DOKUMENT KOJI SADRŽI KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE I KOJE SU KAO TAKVE JASNO NAZNAČENE U SKRAĆENOM PROSPEKTU. KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE MORAJU SADRŽATI ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE O NAJVAŽNIJIM KARAKTERISTIKAMA FONDA, KAO ŠTO SU VRSTE ULAGANjA I MOGUĆI RIZICI, A KOJE OMOGUĆAVAJU INVESTITORIMA DA DONESU UTEMELjENU ODLUKU O PREDLOŽENOM ULAGANjU; |PU | | | |78.2 |Key investor information shall include appropriate information about the essential characteristics of the UCITS concerned, which is to be provided to investors so that they are reasonably able to understand the nature and the risks of the investment product that is being offered to them and, consequently, to take investment decisions on an informed basis. |0.1.

36.3

2.1.7a |Prospekt mora sadržati sve informacije na osnovu kojih potencijalni investitori mogu steći jasnu predstavu o investicionom fondu i doneti najpovoljniju odluku o ulaganju.

SKRAĆENI PROSPEKT – KRATAK DOKUMENT KOJI SADRŽI KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE I KOJE SU KAO TAKVE JASNO NAZNAČENE U SKRAĆENOM PROSPEKTU. KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE MORAJU SADRŽATI ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE O NAJVAŽNIJIM KARAKTERISTIKAMA FONDA, KAO ŠTO SU VRSTE ULAGANjA I MOGUĆI RIZICI, A KOJE OMOGUĆAVAJU INVESTITORIMA DA DONESU UTEMELjENU ODLUKU O PREDLOŽENOM ULAGANjU; |PU | | | |78.3 |Key investor information shall provide information on the following essential elements in respect of the UCITS concerned: (a) identification of the UCITS; (b) a short description of its investment objectives and investment policy; (c) past-performance presentation or, where relevant, performance scenarios; (d) costs and associated charges; and (e) risk/reward profile of the investment, including appropriate guidance and warnings in relation to the risks associated with investments in the relevant UCITS. Those essential elements shall be comprehensible to the investor without any reference to other documents. |0.1.

36.2

2.1.7a |Skraćeni prospekt se isključivo koristi radi oglašavanja investicionog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.

SKRAĆENI PROSPEKT – KRATAK DOKUMENT KOJI SADRŽI KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE I KOJE SU KAO TAKVE JASNO NAZNAČENE U SKRAĆENOM PROSPEKTU. KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE MORAJU SADRŽATI ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE O NAJVAŽNIJIM KARAKTERISTIKAMA FONDA, KAO ŠTO SU VRSTE ULAGANjA I MOGUĆI RIZICI, A KOJE OMOGUĆAVAJU INVESTITORIMA DA DONESU UTEMELjENU ODLUKU O PREDLOŽENOM ULAGANjU; |PU | | | |78.4 |Key investor information shall clearly specify where and how to obtain additional information relating to the proposed investment, including but not limited to where and how the prospectus and the annual and half-yearly report can be obtained on request and free of charge at any time, and the language in which such information is available to investors. |0.1

36.5

22.6

|SKRAĆENI PROSPEKT MORA BITI ISTINIT, JASAN I NEDVOSMISLEN I MORA ODGOVARATI SADRŽINI PROSPEKTA.

PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT MOGU BITI DOSTAVLjENI ČLANU FONDA NA TRAJNOM MEDIJU ILI DOSTUPNI NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE. ŠTAMPANI PRIMERAK PROSPEKTA I SKRAĆENOG PROSPEKTA BIĆE DOSTAVLjEN ČLANU FONDA NA ZAHTEV I BEZ NAKNADE. |PU | | | |78.5 |Key investor information shall be written in a concise manner and in non-technical language. It shall be drawn up in a common format, allowing for comparison, and shall be presented in a way that is likely to be understood by retail investors. |0.1.

2.1.7a |7A) SKRAĆENI PROSPEKT – KRATAK DOKUMENT KOJI SADRŽI KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE I KOJE SU KAO TAKVE JASNO NAZNAČENE U SKRAĆENOM PROSPEKTU. KLjUČNE INFORMACIJE ZA INVESTITORE MORAJU SADRŽATI ODGOVARAJUĆE INFORMACIJE O NAJVAŽNIJIM KARAKTERISTIKAMA FONDA, KAO ŠTO SU VRSTE ULAGANjA I MOGUĆI RIZICI, A KOJE OMOGUĆAVAJU INVESTITORIMA DA DONESU UTEMELjENU ODLUKU O PREDLOŽENOM ULAGANjU; |PU | | | |78.6 |Key investor information shall be used without alterations or supplements, except translation, in all Member States where the UCITS is notified to market its units in accordance with Article 93. | | |NP |Opšta odredba | | |78.7 |The Commission shall adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures which define the following: (a) the detailed and exhaustive content of the key investor information to be provided to investors as referred to in paragraphs 2, 3 and 4; (b) the detailed and exhaustive content of the key investor information to be provided to investors in the following specific cases: (i) for UCITS having different investment compartments, the key investor information to be provided to investors subscribing to a specific investment compartment, including how to pass from one investment compartment into another and the costs related thereto, (ii) for UCITS offering different share classes, the key investor information to be provided to investors subscribing to a specific share class, (iii) for fund of funds structures, the key investor information to be provided to investors subscribing to a UCITS, which invests itself in other UCITS or other collective investment undertakings referred to in Article 50(1)(e), (iv) for master-feeder structures, the key investor information to be provided to investors subscribing to a feeder UCITS, (v) for structured, capital protected and other comparable UCITS, the key investor information to be provided to investors in relation to the special characteristics of such UCITS; and (c) the specific details of the format and presentation of the key investor information to be provided to investors as referred to in paragraph 5. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije | | |78.8 |In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application of the delegated acts adopted by the Commission in accordance with paragraph 7 regarding the information referred to in paragraph 3. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze ESMA | | |79.1 |1. Key investor information shall constitute pre-contractual information. It shall be fair, clear and not misleading. It shall be consistent with the relevant parts of the prospectus.

|0.1.

36.2, 36.3

36.5 |

Skraćeni prospekt se isključivo koristi radi oglašavanja investicionog fonda i mora odgovarati sadržini prospekta.

Prospekt mora sadržati sve informacije na osnovu kojih potencijalni investitori mogu steći jasnu predstavu o investicionom fondu i doneti najpovoljniju odluku o ulaganju.

SKRAĆENI PROSPEKT MORA BITI ISTINIT, JASAN I NEDVOSMISLEN I MORA ODGOVARATI SADRŽINI PROSPEKTA. |PU | | | |79.2 |2. Member States shall ensure that a person does not incur civil liability solely on the basis of the key investor information, including any translation thereof, unless it is misleading, inaccurate or inconsistent with the relevant parts of the prospectus. Key investor information shall contain a clear warning in this respect. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |80. |1. Member States shall require that an investment company and, for each of the common funds it manages, a management company, which sells UCITS directly or through another natural or legal person who acts on its behalf and under its full and unconditional responsibility provides investors with key investor information on such UCITS in good time before their proposed subscription of units in such UCITS.

2. Member States shall require that an investment company and, for each of the common funds it manages, a management company, which does not sell UCITS directly or through another natural or legal person who acts on its behalf and under its full and unconditional responsibility to investors provides key investor information to product manufacturers and intermediaries selling or advising investors on potential investments in such UCITS or in products offering exposure to such UCITS upon their request. Member States shall require that the intermediaries selling or advising investors on potential investments in UCITS, provide key investor information to their clients or potential clients.

3. Key investor information shall be provided to investors free of charge. |46.5

22.6 |PRILIKOM PRUŽANjA PRODAJNIH USLUGA, NEPOSREDNO ILI POSREDNO, DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE OBAVEZNO JE DA DOSTAVI SKRAĆENI PROSPEKT ZAINTERESOVANIM LICIMA BEZ NAKNADE PRE STICANjA SVOJSTVA ČLANA FONDA..

PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT MOGU BITI DOSTAVLjENI ČLANU FONDA NA TRAJNOM MEDIJU ILI DOSTUPNI NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE. ŠTAMPANI PRIMERAK PROSPEKTA I SKRAĆENOG PROSPEKTA BIĆE DOSTAVLjEN ČLANU FONDA NA ZAHTEV I BEZ NAKNADE. |PU | | | |81.1 |1. Member States shall allow investment companies and, for each of the common funds they manage, management companies, to provide key investor information in a durable medium or by means of a website. A paper copy shall be delivered to the investor on request and free of charge.

In addition, an up-to-date version of the key investor information shall be made available on the website of the investment company or management company. |36.6

22.6 |DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE JAVNO OBJAVLjUJE PROSPEKT I AŽURIRANI SKRAĆENI PROSPEKT ZA SVAKI INVESTICIONI FOND KOJIM UPRAVLjA NA SVOJOJ INTERNET STRANICI.

PROSPEKT I SKRAĆENI PROSPEKT MOGU BITI DOSTAVLjENI ČLANU FONDA NA TRAJNOM MEDIJU ILI DOSTUPNI NA INTERNET STRANICI DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE. ŠTAMPANI PRIMERAK PROSPEKTA I SKRAĆENOG PROSPEKTA BIĆE DOSTAVLjEN ČLANU FONDA NA ZAHTEV I BEZ NAKNADE. |PU | |

| |81.2 |2. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures which define the specific conditions which need to be met when providing key investor information in a durable medium other than on paper or by means of a website which does not constitute a durable medium. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije. | | |

82. |1. UCITS shall send their key investor information and any amendments thereto, to the competent authorities of their home Member State.

2.  The essential elements of key investor information shall be kept up to date.

|0.1.

39.1 |

Kada nastupe značajnije promene usled kojih podaci u prospektu i skraćenom prospektu ne odgovaraju stvarnom stanju, društvo za upravljanje je dužno da, u roku od tri dana od dana nastanka takvih okolnosti, dostavi Komisiji, radi davanja odobrenja, izmenjeni prospekt investicionog fonda.

|PU | | | |83.1.1 |The following shall not borrow:

(a) an investment company; | | |NP |Društvo za upravljanje ima formu “management company”, a ne “investment company”. | | |83.1.2 |(b) a management company or depositary acting on behalf of a common fund.

A UCITS may, however, acquire foreign currency by means of a ‘back-to-back’ loan. | | |NU |Dozvoljeno je zaduživanje društva za upravljanje u određenim okolnostima, predviđenim članom 83.2 Direktive. | | |83.2. |By way of derogation from paragraph 1, a Member State may authorise a UCITS to borrow provided that such borrowing is: (a) on a temporary basis and represents:

in the case of an investment company, no more than 10% of its assets, or

in the case of a common fund, no more than 10% of the value of the fund; or

(b) to enable the acquisition of immovable property essential for the direct pursuit of its business and represents, in the case of an investment company, no more than 10 % of its assets.

Where a UCITS is authorised to borrow under points (a) and (b), such borrowing shall not exceed 15 % of its assets in total. |0.1.

49 |Društvo za upravljanje može, isključivo radi održavanja potrebnog nivoa likvidnosti otvorenog fonda, u svoje ime a za račun otvorenog fonda, vršiti zaduživanje sa rokom otplate do 360 dana, i to zaključivanjem:

1) ugovora o kreditu;

2)repo ugovora sa drugim investicionim fondovima i bankama, čiji predmet mogu biti i akcije.

Ukupno zaduživanje iz stava 1. ovog člana može iznositi najviše do 20% 10% vrednosti imovine fonda.

Uzimanje kredita iz inostranstva za račun investicionog fonda vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju kreditni poslovi sa inostranstvom UREĐUJE DEVIZNO POSLOVANjE.

|DU |Rešenja predviđena u 0.1 su strožija iz razloga obezbeđenja veće likvidnosti. | | |83.3 |In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify the requirements of this Article relating to borrowing. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA | | |84.1 |A UCITS shall repurchase or redeem its units at the request of any unit-holder. |0.1.

47.1 |Otvoreni fond je dužan da otkupi investicione jedinice na način predviđen prospektom, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica. |PU | | | |84.2.

|By way of derogation from paragraph 1:

(a) a UCITS may, in accordance with the applicable national law, the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company, temporarily suspend the repurchase or redemption of its units;

(b) a UCITS home Member State may allow its competent authorities to require the suspension of the repurchase or redemption of units in the interest of the unit-holders or of the public.

The temporary suspension referred to in point (a) of the first subparagraph shall be provided for only in exceptional cases where circumstances so require and where suspension is justified having regard to the interests of the unit-holders. |0.1.

48.1

82.2 |

Društvo za upravljanje može naložiti kastodi banci da privremeno obustavi kupovinu i otkup investicionih jedinica otvorenog fonda radi zaštite interesa članova fonda kada usled vanrednih okolnosti dođe do nemogućnosti izračunavanja neto vrednosti imovine fonda, odnosno kada zahtevi za otkup investicionih jedinica u jednom danu iznose više od 10% vrednosti imovine fonda.

Ukoliko društvo za upravljanje i kastodi banka ne postupe po rešenju iz stava 1. ovog člana, Komisija preduzima jednu ili više mera:

1) izriče javnu opomenu;

2) pokreće postupak pred nadležnim organom;

3) povlači saglasnost na imenovanje članova uprave, odnosno direktora;

4) daje nalog za zabranu izdavanja investicionih jedinica u trajanju do tri meseca;

5) DRUGE MERE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA. |PU | | | |84.3 |In the event of a temporary suspension under paragraph 2(a), a UCITS shall, without delay, communicate its decision to its home Member State competent authorities and to the competent authorities of all Member States in which it markets its units. | | |NU |Pružanje usluga posredstvom ogranka društva za upravljanje nije propisano zakonom iz razloga što je još uvek predmet pregovora o članstvu Srbije u STO. | | |84.4 |In order to ensure consistent harmonisation of this Article, ESMA may develop draft regulatory technical standards to specify the conditions which need to be met by the UCITS after the adoption of the temporary suspension of the re-purchase or redemption of the units of the UCITS as referred to in paragraph 2(a), once the suspension has been decided. Power is delegated to the Commission to adopt the regulatory technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Articles 10 to 14 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA | | |85 |The rules for the valuation of assets and the rules for calculating the sale or issue price and the repurchase or redemption price of the units of a UCITS shall be laid down in the applicable national law, in the fund rules or in the instruments of incorporation of the investment company. |0.1.

47.2 |Otkupna cena investicione jedinice sastoji se od neto vrednosti imovine otvorenog fonda po investicionoj jedinici na dan podnošenja zahteva iz stava 1. ovog člana, umanjene za naknadu za otkup ukoliko je društvo za upravljanje naplaćuje u skladu sa pravilnikom o tarifi PROSPEKTOM FONDA.

|PU | | | |86. |The distribution or reinvestment of the income of a UCITS shall be effected in accordance with the law and with the fund rules or the instruments of incorporation of the investment company. |0.1

32.2 |Imovina investicionog fonda mora se ulagati u skladu sa ograničenjima ulaganja predviđenih ovim zakonom i prospektom investicionog fonda.

|PU | | | |87. |A UCITS unit shall not be issued unless the equivalent of the net issue price is paid into the assets of the UCITS within the usual time limits. This shall not preclude the distribution of bonus units. |0.1.

46.1 |Sticanje investicionih jedinica može se vršiti isključivo kupovinom u novcu. |PU | | | |88. |Without prejudice to the application of Articles 50 and 51, the following shall not grant loans or act as a guarantor on behalf of third parties:

(a) an investment company;

(b) a management company or depositary acting on behalf of a common fund.

Paragraph 1 shall not prevent the undertakings referred to therein from acquiring transferable securities, money market instruments or other financial instruments referred to in points (e), (g) and (h) of Article 50(1) which are not fully paid. |0.1

33.3 |IMOVINA INVESTICIONOG FONDA NE SME BITI UPOTREBLjENA ZA DAVANjE ILI GARANTOVANjE ZAJMOVA U KORIST TREĆIH LICA. |DU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta

Društvo za upravaljanje je u formi “management company”, a ne investment company. | | |89. |The following shall not carry out uncovered sales of transferable securities, money market instruments or other financial instruments referred to in points (e), (g) and (h) of Article 50(1):

(a) an investment company;

(b) a management company or depositary acting on behalf of a common fund.

|30.6 |DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE NE MOŽE ZAUZIMATI KRATKE POZICIJE IMOVINOM OTVORENOG FONDA, ODNOSNO NE MOŽE DA OBAVLjA PRODAJU BEZ POKRIĆA. |PU |Društvo za upravaljanje je u formi “management company”, a ne investment company. | | |90 |The law of the UCITS home Member State or the fund rules shall prescribe the remuneration and the expenditure which a management company is empowered to charge to a common fund and the method of calculation of such remuneration.

The law or the instruments of incorporation of an investment company shall prescribe the nature of the cost to be borne by the company. |0.1.

44. |Društvo za upravljanje donosi pravilnik o tarifi za svaki otvoreni fond posebno i naplaćuje naknade u skladu sa njim.

Društvo za upravljanje može naplaćivati naknadu za kupovinu i naknadu za otkup investicionih jedinica od članova otvorenog fonda.

Naknada za otkup investicionih jedinica iznosi najviše 1% vrednosti investicionih jedinica koje se otkupljuju.

Iz imovine otvorenog fonda mogu se naplaćivati:

1) naknada društvu za upravljanje za upravljanje imovinom fonda;

2) troškovi kupovine i prodaje hartija od vrednosti;

3) troškovi kastodi banke;

4) troškovi eksterne revizije.

Naknada iz stava 4. tačka 1) ovog člana obračunava se dnevno, a naplaćuje mesečno.

Ostale troškove snosi društvo za upravljanje.

Komisija može detaljnije urediti vrste naknada, njihove maksimalne iznose, izveštavanje o naknadama, kao i postupke za sprečavanje manipulacije naknadama, troškovima i tržišnim cenama.

U PROSPEKTU FONDA NAVODE SE SVE NAKNADE KOJE SE NAPLAĆUJU OD ČLANOVA FONDA I IZ IMOVINE FONDA.

DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE MOŽE NAPLAĆIVATI NAKNADU ZA KUPOVINU I NAKNADU ZA OTKUP INVESTICIONIH JEDINICA OD ČLANOVA OTVORENOG FONDA.

IZ IMOVINE OTVORENOG FONDA MOGU SE NAPLAĆIVATI:

1) NAKNADA DRUŠTVU ZA UPRAVLjANjE ZA UPRAVLjANjE IMOVINOM FONDA;

2) TROŠKOVI KUPOVINE I PRODAJE HARTIJA OD VREDNOSTI;

3) TROŠKOVI KASTODI BANKE;

4) TROŠKOVI EKSTERNE REVIZIJE;

5) DRUGI TROŠKOVI U SKLADU SA AKTOM KOMISIJE.

NAKNADA DRUŠTVA ZA UPRAVLjANjE I KASTODI BANKE OBRAČUNAVAJU SE I NAPLAĆUJU NA NAČIN PREDVIĐEN AKTOM KOMISIJE.

OSTALE TROŠKOVE SNOSI DRUŠTVO ZA UPRAVLjANjE.

KOMISIJA MOŽE DETALjNIJE UREDITI VRSTE NAKNADA I TROŠKOVA, NjIHOVE MAKSIMALNE IZNOSE, IZVEŠTAVANjE O NAKNADAMA I TROŠKOVIMA, KAO I POSTUPKE ZA SPREČAVANjE MANIPULACIJE NAKNADAMA, TROŠKOVIMA I TRŽIŠNIM CENAMA. |PU | | | |91-96 |Article 91

1. UCITS host Member States shall ensure that UCITS are able to market their units within their territories upon notification in accordance with Article 93.

2. UCITS host Member States shall not impose any additional requirements or administrative procedures on UCITS as referred to in paragraph 1 in respect of the field governed by this Directive.

3. Member States shall ensure that complete information on the laws, regulations and administrative provisions which do not fall within the field governed by this Directive and which are specifically relevant to the arrangements made for the marketing of units of UCITS, established in another Member State within their territories, is easily accessible from a distance and by electronic means. Member States shall ensure that that information is available in a language customary in the sphere of international finance, is provided in a clear and unambiguous manner and is kept up to date.

4. For the purposes of this Chapter, a UCITS shall include investment compartments thereof.

Article 92

UCITS shall, in accordance with the laws, regulations and administrative provisions in force in the Member State where their units are marketed, take the measures necessary to ensure that facilities are available in that Member State for making payments to unit-holders, repurchasing or redeeming units and making available the information which UCITS are required to provide.

Article 93

1. If a UCITS proposes to market its units in a Member State other than its home Member State, it shall first submit a notification letter to the competent authorities of its home Member State. The notification letter shall include information on arrangements made for marketing units of the UCITS in the host Member State, including, where relevant, in respect of share classes. In the context of Article 16(1), it shall include an indication that the UCITS is marketed by the management company that manages the UCITS.

2. A UCITS shall enclose with the notification letter, as referred to in paragraph 1, the latest version of the following: (a) its fund rules or its instruments of incorporation, its prospectus and, where appropriate, its latest annual report and any subsequent half-yearly report translated in accordance with the provisions of Article 94(1)(c) and (d); and (b) its key investor information referred to in Article 78, translated in accordance with Article 94(1)(b) and (d).

3. The competent authorities of the UCITS home Member State shall verify whether the documentation submitted by the UCITS in accordance with paragraphs 1 and 2 is complete. The competent authorities of the UCITS home Member State shall transmit the complete documentation referred to in paragraphs 1 and 2 to the competent authorities of the Member State in which the UCITS proposes to market its units, no later than 10 working days of the date of receipt of the notification letter accompanied by the complete documentation provided for in paragraph 2. They shall enclose with the documentation an attestation that the UCITS fulfils the conditions imposed by this Directive. Upon the transmission of the documentation, the competent authorities of the UCITS home Member State shall immediately notify the UCITS about the transmission. The UCITS may access the market of the UCITS host Member State as from the date of that notification.

4. Member States shall ensure that the notification letter referred to in paragraph 1 and the attestation referred to in paragraph 3 are provided in a language customary in the sphere of international finance, unless the UCITS home and host Member States agree to that notification letter and that attestation being provided in an official language of both Member States.

5. Member States shall ensure that the electronic transmission and filing of the documents referred to in paragraph 3 is accepted by their competent authorities.

6. For the purpose of the notification procedure set out in this Article, the competent authorities of the Member State in which a UCITS proposes to market its units shall not request any additional documents, certificates or information other than those provided for in this Article.

7. The UCITS home Member State shall ensure that the competent authorities of the UCITS host Member State have access, by electronic means, to the documents referred to in paragraph 2 and, if applicable, to any translations thereof. It shall ensure that the UCITS keeps those documents and translations up to date. The UCITS shall notify any amendments to the documents referred to in paragraph 2 to the competent authorities of the UCITS host Member State and shall indicate where those documents can be obtained electronically.

8. In the event of a change in the information regarding the arrangements made for marketing communicated in the notification letter in accordance with paragraph 1, or a change regarding share classes to be marketed, the UCITS shall give written notice thereof to the competent authorities of the host Member State before implementing the change.

Article 94

1. Where a UCITS markets its units in a UCITS host Member State, it shall provide to investors within the territory of such Member State all information and documents which it is required pursuant to Chapter IX to provide to investors in its home Member State. Such information and documents shall be provided to investors in compliance with the following provisions: (a) without prejudice to the provisions of Chapter IX, such information or documents shall be provided to investors in the way prescribed by the laws, regulations or administrative provisions of the UCITS host Member State; (b) key investor information referred to in Article 78 shall be translated into the official language, or one of the official languages, of the UCITS host Member State or into a language approved by the competent authorities of that Member State; (c) information or documents other than key investor information referred to in Article 78 shall be translated, at the choice of the UCITS, into the official language, or one of the official languages, of the UCITS host Member State, into a language approved by the competent authorities of that Member State or into a language customary in the sphere of international finance; and (d) translations of information or documents under points (b) and (c) shall be produced under the responsibility of the UCITS and shall faithfully reflect the content of the original information.

2. The requirements set out in paragraph 1 shall also be applicable to any changes to the information and documents referred therein.

3. The frequency of the publication of the issue, sale, repurchase or redemption price of units of UCITS according to Article 76 shall be subject to the laws, regulations and administrative provisions of the UCITS home Member State.

Article 95

1. The Commission may adopt, by means of delegated acts in accordance with Article 112(2), (3) and (4), and subject to the conditions of Articles 112a and 112b, measures specifying: (a) the scope of the information referred to in Article 91(3); (b) the facilitation of access for the competent authorities of the UCITS host Member States to the information or documents referred to in Article 93(1), (2) and (3) in accordance with Article 93(7).

2. In order to ensure uniform conditions of application of Article 93, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine: (a) the form and contents of a standard model notification letter to be used by a UCITS for the purpose of notification referred to in Article 93(1), including an indication as to which documents the translations refer to; (b) the form and contents of a standard model attestation to be used by competent authorities of Member States referred to in Article 93(3); (c) the procedure for the exchange of information and the use of electronic communication between competent authorities for the purpose of notification under Article 93. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010.

Article 96

For the purpose of pursuing its activities, a UCITS may use the same reference to its legal form (such as investment company or common fund) in its designation in a UCITS host Member State as it uses in its home Member State. | | |NU |Nije neophodna potpuna usklađenost na sadašnjem nivou razvoja domaćeg finansijskog tržišta

| | |97. |1. Member States shall designate the competent authorities which are to carry out the duties provided for in this Directive. They shall inform ESMA and the Commission thereof, indicating any division of duties.

2. The competent authorities shall be public authorities or bodies appointed by public authorities.

3. The authorities of the UCITS home Member State shall be competent to supervise that UCITS including, where relevant, pursuant to Article 19. However, the authorities of the UCITS host Member State shall be competent to supervise compliance with the provisions falling outside the field governed by this Directive and requirements set out in Articles 92 and 94. |0.1.

80.1

81.1

|Komisija vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, donosi podzakonske akte za izvršavanje ovog zakona za koje je ovlašćena i vodi Registar društava za upravljanje i Registar investicionih fondova.

Komisija vrši nadzor poslovanja društava za upravljanje i investicionih fondova, kao i nadzor nad obavljanjem kastodi usluga kastodi banke u smislu ovog zakona.

|PU | | | |98.1 | The competent authorities shall be given all supervisory and investigatory powers that are necessary for the exercise of their functions. Such powers shall be exercised:

(a) directly;

(b) in collaboration with other authorities;

(c) under the responsibility of the competent authorities, by delegation to entities to which tasks have been delegated; or

(d) by application to the competent judicial authorities.

|0.1.

81.3-4

| Neposredan nadzor poslovanja društava za upravljanje i investicionih fondova, kao i nadzor nad obavljanjem kastodi usluga kastodi banke Komisija vrši u poslovnim prostorijama društava, fondova i kastodi banaka najmanje jedanput godišnje, a po potrebi i češće.

Ovlašćeno lice Komisije može u postupku neposrednog nadzora:

1) pregledati opšte akte, poslovne knjige, izvode sa računa i druge dokumente društva za upravljanje, investicionog fonda i kastodi banke i sačiniti kopije dokumenata;

2) zahtevati informacije o pojedinim pitanjima značajnim za poslovanje društva za upravljanje, investicionog fonda i kastodi banke. |PU | | | |98.2 |Under paragraph 1, competent authorities shall have the power, at least, to:

(a) access any document in any form and receive a copy thereof;

(b) require any person to provide information and, if necessary, to summon and question a person with a view to obtaining information;

(c) carry out on-site inspections;

(d) require existing telephone and existing data traffic records;

(e) require the cessation of any practice that is contrary to the provisions adopted in the implementation of this Directive;

(f) request the freezing or the sequestration of assets;

(g) request the temporary prohibition of professional activity;

(h) require authorised investment companies, management companies or depositaries to provide information;

(i) adopt any type of measure to ensure that investment companies, management companies or depositaries continue to comply with the requirements of this Directive;

(j) require the suspension of the issue, repurchase or redemption of units in the interest of the unit-holders or of the public;

(k) withdraw the authorisation granted to a UCITS, a management company or a depositary;

(l) refer matters for criminal prosecution; and

(m) allow auditors or experts to carry out verifications or investigations.

|0.1.

82

48.3

|Ako u postupku nadzora društva za upravljanje, investicionog fonda i kastodi banke utvrdi nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u poslovanju Komisija donosi rešenje kojim nalaže društvu za upravljanje, odnosno kastodi banci da utvrđene nepravilnosti otkloni u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana prijema tog rešenja.

Ukoliko društvo za upravljanje i kastodi banka ne postupe po rešenju iz stava 1. ovog člana, Komisija preduzima jednu ili više mera:

1) izriče javnu opomenu;

2) pokreće postupak pred nadležnim organom;

3) povlači saglasnost na imenovanje članova uprave, odnosno direktora;

4) daje nalog za zabranu izdavanja investicionih jedinica u trajanju do tri meseca;

5) DRUGE MERE U SKLADU SA ZAKONOM KOJIM SE UREĐUJE TRŽIŠTE KAPITALA.

Komisija može zahtevati od društva za upravljanje da dostavi dokumentaciju i informacije neophodne za procenu opravdanosti odluke o obustavljanju. |PU | | | |99. |1. Member States shall lay down the rules on measures and penalties applicable to infringements of the national provisions adopted pursuant to this Directive and shall take all measures necessary to ensure that those rules are enforced. Without prejudice to the procedures for the withdrawal of authorisation or to the right of Member States to impose criminal penalties, Member States shall, in particular, ensure, in conformity with their national law, that the appropriate administrative measures can be taken or administrative penalties be imposed against the persons responsible where the provisions adopted in the implementation of this Directive have not been complied with. The measures and penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.

2. Without precluding rules on measures and penalties applicable to infringements of the other national provisions adopted pursuant to this Directive, Member States shall, in particular, lay down effective, proportionate and dissuasive measures and penalties concerning the duty to present key investor information in a way that is likely to be understood by retail investors according to Article 78(5).

3. Member States shall allow competent authorities to disclose to the public any measure or penalty that will be imposed for infringement of the provisions adopted in the implementation of this Directive, unless such disclosure would seriously jeopardise the financial markets, be detrimental to the interests of investors or cause disproportionate damage to the parties involved. |0.1.

86

87

88.

89. | Ko, u nameri obmanjivanja investitora, u prospektu investicionog fonda, skraćenom prospektu, godišnjem ili polugodišnjem izveštaju, objavljuje neistinite podatke o pravnom i finansijskom položaju investicionog fonda ili njegovim poslovnim mogućnostima ili druge neistinite činjenice koje su relevantne za donošenje investicione odluke, ili objavljuje nepotpune podatke o tim činjenicama – kazniće se zatvorom do tri godine.

Ko, u nameri obmanjivanja investitora, ne objavi dopunu prospekta ili izveštaj o bitnim događajima koji mogu bitnije uticati na odluku investitora – kazniće se zatvorom do tri godine.

Novčanom kaznom od 500.000 do 3.000.000 dinara, kazniće se za privredni prestup pravno lice koje:

1) koristi pojam investicioni fond suprotno odredbama člana 3. ovog zakona;

2) postupi suprotno članu 6. ovog zakona u vezi sa učešćem u kapitalu, odnosno imovini drugih pravnih lica;

3) obavlja delatnost za koju nije dobilo dozvolu iz člana 10. stav 6. i člana 25. ovog zakona;

4) ne poštuje ograničenja ulaganja iz čl. 29, 30. i 31. ovog zakona;

5)raspolaže imovinom investicionog fonda suprotno članu 33. ovog zakona;

6)obračunava naknade suprotno članu 44. ovog zakona;

7)ovlašćenom licu Komisije onemogući vršenje nadzora.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za privredni prestup i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara, kazniće se za prekršaj društvo za upravljanje ako:

1) za direktora ili člana uprave predloži lica koja ne ispunjavaju uslove iz člana 12. ovog zakona;

2) postupi suprotno članu 18. st. 1. i 2. ovog zakona u vezi sa obaveštavanjem o izmenama pravila poslovanja;

3) ne vodi odvojeno poslovne knjige, ne sastavlja finansijske izveštaje i ne dostavlja Komisiji izveštaje u skladu sa čl. 21. i 22. ovog zakona;

4) ne poštuje pravila u vezi sa investicionim ciljem i investicionom politikom investicionog fonda u skladu sa članom 28. ovog zakona;

5) članovima investicionog fonda prilikom kupovine investicionih jedinica ne ponudi na potpis izjavu iz člana 36. stav 4. ovog zakona;

6) prilikom otkupa cenu investicionih jedinica otvorenog fonda ne obračuna na način naveden u prospektu, saglasno članu 37. stav 2. tačka 11) ovog zakona;

7) ne dostavi Komisiji, usled nastanka značajnijih promena, izmenjeni prospekt radi davanja odobrenja u skladu sa članom 39. stav 1. ovog zakona;

8) privremeno obustavi otkup investicionih jedinica otvorenog fonda suprotno članu 48. ovog zakona;

9)ne obavesti članove investicionog fonda o prenosu prava upravljanja otvorenim fondom u predviđenom roku iz člana 50. stav 3. ovog zakona;

10)ne angažuje ovlašćenog procenjivača u skladu sa članom 60. stav 4. ovog zakona;

11)ne dostavi Komisiji kopiju zaključenog ugovora, kao i naknadne izmene i dopune u smislu člana 76. stav 4. ovog zakona.

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u društvu za upravljanje novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj kastodi banka ako:

1) u slučaju oduzimanja dozvole za rad društva za upravljanje i raspuštanja investicionog fonda ne preduzme radnje propisane odredbama čl. 55, 56. i 70. ovog zakona;

2) bez saglasnosti Komisije donese odluku o imenovanju lica koje rukovodi poslovima kastodi banke (član 75b stav 3);

3)na pravila poslovanja sa hartijama od vrednosti ne pribavi saglasnost Komisije (član 75v);

4) ugovor sa klijentom ne zaključi u pismenoj formi (član 75v stav 4);

5) ne obavlja usluge u skladu sa članom 77. stav 1. tač. 5) do 13) ovog zakona;

6) ne postupa u skladu sa članom 77. stav 2. ovog zakona u vezi sa saldiranjem;

7) ne vodi posebnu evidenciju o hartijama od vrednosti i licima u čije ime otvara i vodi račune hartija od vrednosti (član 77. stav 3);

8) hartije od vrednosti koje se vode na kastodi računu koristi bez naloga klijenta ili mimo tog naloga (član 77. stav 5);

9) na zahtev klijenta ne izda obaveštenje o stanju sredstava na njegovom kastodi računu u propisanom roku (član 77. stav 6).

Za radnje iz stava 1. ovog člana, kazniće se za prekršaj i odgovorno lice u kastodi banci novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara. |PU | | | |100. |1. Member States shall ensure that efficient and effective complaints and redress procedures are in place for the out-of-court settlement of consumer disputes concerning the activity of UCITS using existing bodies where appropriate.

2.  Member States shall ensure that the bodies referred to in paragraph 1 are not prevented by legal or regulatory provisions from cooperating effectively in the resolution of cross-border disputes.

| | |NP |Opšta odredba | | |101. |1. The competent authorities of the Member States shall cooperate with each other whenever necessary for the purpose of carrying out their duties under this Directive or of exercising their powers under this Directive or under national law. Member States shall take the necessary administrative and organisational measures to facilitate the cooperation provided for in this paragraph. Competent authorities shall use their powers for the purpose of cooperation, even in cases where the conduct under investigation does not constitute an infringement of any regulation in force in their Member State.

2. The competent authorities of the Member States shall immediately provide each other with the information required for the purposes of carrying out their duties under this Directive.

2a. The competent authorities shall cooperate with ESMA for the purposes of this Directive, in accordance with Regulation (EU) No 1095/2010. The competent authorities shall without delay provide ESMA with all information necessary to carry out its duties, in accordance with Article 35 of Regulation (EU) No 1095/2010.

3. Where a competent authority of one Member State has good reason to suspect that acts contrary to the provisions of this Directive, are being or have been carried out by entities not subject to that competent authority’s supervision on the territory of another Member State, it shall notify the competent authorities of the other Member State thereof in as specific a manner as possible. The recipient authorities shall take appropriate action, shall inform the notifying competent authority of the outcome of that action and, to the extent possible, of significant interim developments. This paragraph shall be without prejudice to the competences of the notifying competent authority.

4. The competent authorities of one Member State may request the cooperation of the competent authorities of another Member State in a supervisory activity or for an on-the-spot verification or in an investigation on the territory of the latter within the framework of their powers pursuant to this Directive. Where a competent authority receives a request with respect to an on-the-spot verification or investigation, it shall: (a) carry out the verification or investigation itself; (b) allow the requesting authority to carry out the verification or investigation; or (c) allow auditors or experts to carry out the verification or investigation.

5. If the verification or investigation is carried out on the territory of one Member State by a competent authority of the same Member State, the competent authority of the Member State which has requested cooperation may request that its own officials accompany the officials carrying out the verification or investigation. The verification or investigation shall, however, be subject to the overall control of the Member State on whose territory it is conducted. If the verification or investigation is carried out on the territory of one Member State by a competent authority of another Member State, the competent authority of the Member State on whose territory the verification or investigation is carried out may request that its own officials accompany the officials carrying out the verification or investigation.

6. The competent authorities of the Member State where the verification or investigation is carried out may refuse to exchange information as provided for in paragraph 2 or to act on a request for cooperation in carrying out an investigation or on-the-spot verification as provided for in paragraph 4, only where: (a) such an investigation, on-the-spot verification or exchange of information might adversely affect the sovereignty, security or public policy of that Member State; (b) judicial proceedings have already been initiated in respect of the same persons and the same actions before the authorities of that Member State; (c) final judgment in respect of the same persons and the same actions has already been delivered in that Member State.

7. The competent authorities shall notify the requesting competent authorities of any decision taken under paragraph 6. That notification shall contain information about the motives of their decision.

8. The competent authorities may refer to ESMA situations where a request: (a) to exchange information as provided for in Article 109 has been rejected or has not been acted upon within a reasonable time; (b) to carry out an investigation or on-the-spot verification as provided for in Article 110 has been rejected or has not been acted upon within a reasonable time; or (c) for authorisation for its officials to accompany those of the competent authority of the other Member State has been rejected or has not been acted upon within a reasonable time. Without prejudice to Article 258 of the Treaty of on the Functioning of the European Union (TFEU), ESMA may, in situations referred to in the first subparagraph, act in accordance with the powers conferred on it under Article 19 of Regulation (EU) No 1095/2010, without prejudice to the possibilities for refusing to act on a request for information or for an investigation provided for in paragraph 6 of this Article and to the ability of ESMA to act in accordance with Article 17 of that Regulation in those cases. 9. In order to ensure uniform conditions of application of this Article, ESMA may develop draft implementing technical standards to establish common procedures for competent authorities to cooperate in on-the- spot verifications and investigations as referred to in paragraphs 4 and 5. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |102. |1. Member States shall provide that all persons who work or who have worked for the competent authorities, as well as auditors and experts instructed by the competent authorities, be bound by the obligation of professional secrecy. Such obligation implies that no confidential information which those persons receive in the course of their duties shall be divulged to any person or authority whatsoever, save in summary or aggregate form such that UCITS, management companies and depositaries (undertakings contributing towards UCITS’ business activity) cannot be individually identified, without prejudice to cases covered by criminal law. However, when a UCITS or an undertaking contributing towards its business activity has been declared bankrupt or is being compulsorily wound up, confidential information which does not concern third parties involved in rescue attempts may be divulged in the course of civil or commercial proceedings.

2. Paragraph 1 shall not prevent the competent authorities of the Member States from exchanging information in accordance with this Directive or other Union legislation applicable to UCITS or to undertakings contributing towards their business activity or from transmitting it to ESMA in accordance with Regulation (EU) No 1095/2010 or the ESRB. That information shall be subject to the conditions of professional secrecy laid down in paragraph 1.

The competent authorities exchanging information with other competent authorities under this Directive may indicate at the time of communication that such information must not be disclosed without their express consent, in which case such information may be exchanged solely for the purposes for which those authorities gave their consent.

3. Member States may conclude cooperation agreements providing for exchange of information with the competent authorities of third countries, or with authorities or bodies of third countries, as determined in paragraph 5 of this Article and Article 103(1) only if the information disclosed is subject to guarantees of professional secrecy at least equivalent to those referred to in this Article. Such exchange of information shall be intended for the performance of the supervisory task of those authorities or bodies. Where the information originates in another Member State, it shall not be disclosed without the express consent of the competent authorities which have disclosed it and, where appropriate, solely for the purposes for which those authorities gave their consent.

4. The competent authorities receiving confidential information under paragraphs 1 or 2 may use the information only in the course of their duties for the purposes of: (a) checking that the conditions governing the taking-up of business of UCITS or of undertakings contributing towards their business activity are met and facilitating the monitoring of the conduct of that business, administrative and accounting procedures and internal-control mechanisms; (b) imposing penalties; (c) conducting administrative appeals against decisions by the competent authorities; and (d) pursuing court proceedings initiated under Article 107(2).

5. Paragraphs 1 and 4 shall not preclude the exchange of information within a Member State or between Member States, where that exchange is to take place between a competent authority and: (a) authorities with public responsibility for the supervision of credit institutions, investment undertakings, insurance undertakings or other financial organisations, or authorities responsible for the supervision of financial markets; (b) bodies involved in the liquidation or bankruptcy of UCITS or undertakings contributing towards their business activity, or bodies involved in similar procedures; or (c) persons responsible for carrying out statutory audits of the accounts of insurance undertakings, credit institutions, investment undertakings or other financial institutions; (d) ESMA, the European Supervisory Authority (European Banking Authority) established by Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council ( 1 ), the European Supervisory Authority (European Insurance and Occupational Pensions Authority) established by Regulation (EU) No 1094/2010 of the European Parliament and of the Council ( 2 ) and the ESRB.

In particular, paragraphs 1 and 4 shall not preclude the performance by the competent authorities listed above of their supervisory functions, or the disclosure to bodies which administer compensation schemes of information necessary for the performance of their functions. Information exchanged pursuant to the first subparagraph shall be subject to the conditions of professional secrecy imposed in paragraph 1. | | |NU |Materija Zakona o tržištu kapitala | | |103. |1. Notwithstanding Article 102(1) to (4), Member States may authorise exchanges of information between a competent authority and: (a) authorities responsible for overseeing bodies involved in the liquidation and bankruptcy of UCITS or undertakings contributing towards their business activity, or bodies involved in similar procedures; (b) authorities responsible for overseeing persons responsible for carrying out statutory audits of the accounts of insurance undertakings, credit institutions, investment firms or other financial institutions.

2. Member States which have recourse to the derogation provided for in paragraph 1 shall require that at least the following conditions are met: (a) the information is used for the purpose of performing the task of overseeing referred to in paragraph 1; (b) the information received is subject to the conditions of professional secrecy imposed in Article 102(1); and (c) where the information originates in another Member State, it is not disclosed without the express consent of the competent authorities which have disclosed it and, where appropriate, solely for the purposes for which those authorities gave their consent.

3. Member States shall communicate to ESMA, to the Commission and to the other Member States the names of the authorities which may receive information pursuant to paragraph 1.

4. Notwithstanding Article 102(1) to (4), Member States may, with the aim of strengthening the stability, including the integrity, of the financial system, authorise the exchange of information between the competent authorities and the authorities or bodies responsible under the law for the detection and investigation of breaches of company law.

5. Member States which have recourse to the derogation provided for in paragraph 4 shall require that at least the following conditions are met: (a) the information is used for the purpose of performing the task referred to in paragraph 4; (b) the information received is subject to the conditions of professional secrecy provided for in Article 102(1); and (c) where the information originates in another Member State, it is not disclosed without the express consent of the competent authorities which have disclosed it and, where appropriate, solely for the purposes for which those authorities gave their consent. For the purposes of point (c), the authorities or bodies referred to in paragraph 4 shall communicate to the competent authorities which have disclosed the information the names and precise responsibilities of the persons to whom it is to be sent.

6. Where, in a Member State, the authorities or bodies referred to in paragraph 4 perform their task of detection or investigation with the aid, in view of their specific competence, of persons appointed for that purpose and not employed in the public sector the possibility of exchanging information provided for in that paragraph may be extended to such persons under the conditions stipulated in paragraph 5.

7. Member States shall communicate to ESMA, to the Commission and to the other Member States the names of the authorities or bodies which may receive information pursuant to paragraph 4. | | |NU |Materija Zakona o tržištu kapitala | | |104. |1. Articles 102 and 103 shall not prevent a competent authority from transmitting to central banks and other bodies with a similar function in their capacity as monetary authorities information intended for the performance of their tasks, nor shall those articles prevent such authorities or bodies from communicating to the competent authorities such information as they may need for the purposes of Article 102(4). Information received in this context shall be subject to the conditions of professional secrecy imposed in Article 102(1).

2. Articles 102 and 103 shall not prevent the competent authorities from communicating the information referred to in Article 102(1) to (4) to a clearing house or other similar body recognised under national law for the provision of clearing or settlement services for one of their Member State’s markets if they consider that it is necessary to communicate the information in order to ensure the proper functioning of those bodies in relation to defaults or potential defaults by market participants. The information received in this context shall be subject to the conditions of professional secrecy imposed in Article 102(1). Member States shall, however, ensure that information received under Article 102(2) is not disclosed in the circumstances referred to in the first subparagraph of this paragraph without the express consent of the competent authorities which disclosed it.

3. Notwithstanding Article 102(1) and (4), Member States may, by virtue of provisions laid down by law, authorise the disclosure of certain information to other departments of their central government administrations responsible for legislation on the supervision of UCITS and of undertakings contributing towards their business activity, credit institutions, financial institutions, investment undertakings and insurance undertakings and to inspectors instructed by those departments. Such disclosures may, however, be made only where necessary for reasons of prudential control. Member States shall, however, provide that information received under Article 102(2) and (5) is never disclosed in the circumstances referred to in this paragraph except with the express consent of the competent authorities which disclosed the information. | | |NU |Materija Zakona o tržištu kapitala | | |105. |In order to ensure uniform conditions of application of the provisions in this Directive concerning the exchange of information, ESMA may develop draft implementing technical standards to determine the conditions of application with regard to the procedures for exchange of information between competent authorities and between the competent authorities and ESMA. Power is conferred on the Commission to adopt the implementing technical standards referred to in the first subparagraph in accordance with Article 15 of Regulation (EU) No 1095/2010. | | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije i ESMA | | |106. | 1. Member States shall provide at least that any person approved in accordance with Directive 2006/43/EC, performing in a UCITS, or in an undertaking contributing towards its business activity, the statutory audit referred to in Article 51 of Directive 78/660/EEC, Article 37 of Directive 83/349/EEC or Article 73 of this Directive or any other statutory task, shall have a duty to report promptly to the competent authorities any fact or decision concerning that undertaking of which he has become aware while carrying out that task and which is liable to bring about any of the following:

(a) a material breach of the laws, regulations or administrative provisions which lay down the conditions governing authorisation or which specifically govern pursuit of the activities of UCITS or undertakings contributing towards their business activity;

(b) the impairment of the continuous functioning of the UCITS or an undertaking contributing towards its business activity; or

(c) a refusal to certify the accounts or the expression of reservations.

That person shall have a duty to report any facts and decisions of which he becomes aware in the course of carrying out a task as described in point (a) in an undertaking having close links resulting from a control relationship with the UCITS or an undertaking contributing towards its business activity, within which he is carrying out that task.

2.  The disclosure in good faith to the competent authorities, by persons approved in accordance with Directive 2006/43/EC of any fact or decision referred to in paragraph 1 shall not constitute a breach of any restriction on disclosure of information imposed by contract or by any legislative, regulatory or administrative provision and shall not subject such persons to liability of any kind.

|8.3 |Društvo za upravljanje je dužno da ispuni minimalne uslove organizacione kadrovske i tehničke osposobljenosti, koje propisuje Komisija. |DU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |107. |1. The competent authorities shall give written reasons for any decision to refuse authorisation, or any negative decision taken in the implementation of the general measures adopted in application of this Directive, and communicate them to applicants.

2.  Member States shall provide that any decision taken under the laws, regulations or administrative provisions adopted in accordance with this Directive is properly reasoned and subject to a right of appeal in the courts, including where no decision is taken within six months of submission of an application for authorisation which provides all the information required.

3.  Member States shall provide that one or more of the following bodies, as determined by national law, may, in the interests of consumers and in accordance with national law, take action before the courts or competent administrative bodies to ensure that the national provisions for the implementation of this Directive are applied:

(a) public bodies or their representatives;

(b) consumer organisations having a legitimate interest in protecting consumers; or

(c) professional organisations having a legitimate interest in protecting their members.

|11.3

26.3

11.3.

|KADA KOMISIJA ODBIJE ZAHTEV ZA IZDAVANjE DOZVOLE, DUŽNA JE DA DOSTAVI PODNOSIOCU ZAHTEVA REŠENjE O ODBIJANjU ZAHTEVA ZA IZDAVANjA DOZVOLE SA PISANIM OBRAZLOŽENjEM.

KOMISIJA IZDAJE REŠENjE O IZDAVANjU DOZVOLE ILI ODBIJANjU ZAHTEVA IZ ČLANA 25. OVOG ZAKONA SA PISANIM OBRAZLOŽENjEM. |DU |Predmet podzakonskog akta Komisije za hartije od vrednosti | | |108. |1. Only the authorities of the UCITS home Member State shall have the power to take action against that UCITS if it infringes any law, regulation or administrative provision or any regulation laid down in the fund rules or in the instruments of incorporation of the investment company. However, the authorities of the UCITS host Member State may take action against that UCITS if it infringes the laws, regulations and administrative provisions in force in that Member State that fall outside the scope of this Directive or the requirements set out in Articles 92 and 94.

2. Any decision to withdraw authorisation, or any other serious measure taken against a UCITS, or any suspension of the issue, repurchase or redemption of its units imposed upon it, shall be communicated without delay by the authorities of the UCITS home Member State to the authorities of the UCITS host Member States and, if the management company of a UCITS is established in another Member State, to the competent authorities of the management company’s home Member State.

3. The competent authorities of the management company’s home Member State or those of the UCITS home Member State may take action against the management company if it infringes rules under their respective responsibility.

4. In the event that the competent authorities of the UCITS host Member State have clear and demonstrable grounds for believing that a UCITS, the units of which are marketed within the territory of that Member State is in breach of the obligations arising from the provisions adopted pursuant to this Directive which do not confer powers on the competent authorities of the UCITS host Member State, they shall refer those findings to the competent authorities of the UCITS home Member State, which shall take the appropriate measures.

5. If, despite the measures taken by the competent authorities of the UCITS home Member State or because such measures prove to be inadequate, or because the UCITS home Member State fails to act within a reasonable timeframe, the UCITS persists in acting in a manner that is clearly prejudicial to the interests of the UCITS host Member State’s investors, the competent authorities of the UCITS host Member State, may, as a consequence, take either of the following actions: (a) after informing the competent authorities of the UCITS home Member State, take all the appropriate measures needed in order to protect investors, including the possibility of preventing the UCITS concerned from carrying out any further marketing of its units within the territory of the UCITS host Member State; or (b) if necessary, refer the matter to ESMA, which may act in accordance with the powers conferred on it under Article 19 of Regulation (EU) No 1095/2010.

The Commission and ESMA shall be informed without delay of any measure taken pursuant to point (a) of the first subparagraph.

6. Member States shall ensure that within their territories it is legally possible to serve the legal documents necessary for the measures which may be taken by the UCITS host Member State in regard to UCITS pursuant to paragraphs 2 to 5. | | |NU |Zakon ne predviđa mogućnost prodaje investicionih jedinica stranih fondova na teritoriji Srbije- predmet pregovora o članstvu u STO.

| | |109. |1. Where, through the provision of services or by the establishment of branches, a management company operates in one or more management company’s host Member States, the competent authorities of all the Member States concerned shall collaborate closely. They shall supply one another on request with all the information concerning the management and ownership of such management companies that is likely to facilitate their supervision and all information likely to facilitate the monitoring of such companies. In particular, the authorities of the management company’s home Member State shall cooperate to ensure that the authorities of the management company’s host Member State collect the particulars referred to in Article 21(2).

2. In so far as it is necessary for the purpose of exercising the powers of supervision of the home Member State, the competent authorities of the management company’s host Member State shall inform the competent authorities of the management company’s home Member State of any measures taken by the management company’s host Member State pursuant to Article 21(5) which involve measures or penalties imposed on a management company or restrictions on a management company’s activities.

3. The competent authorities of the management company’s home Member State shall, without delay, notify the competent authorities of the UCITS home Member State of any problem identified at the level of the management company which may materially affect the ability of the management company to perform its duties properly with respect to the UCITS or of any breach of the requirements under Chapter III.

4. The competent authorities of the UCITS home Member State shall, without delay, notify the competent authorities of the management company’s home Member State of any problem identified at the level of the UCITS which may materially affect the ability of the management company to perform its duties properly or to comply with the requirements of this Directive which fall under the responsibility of the UCITS home Member State. | | |NU |Zakon ne predviđa mogućnost prodaje investicionih jedinica stranih fondova na teritoriji Srbije- predmet pregovora o članstvu u STO.

| | |110. |1. Each management company’s host Member State shall ensure that where a management company authorised in another Member State pursues business within its territory through a branch the competent authorities of the management company’s home Member State may, after informing the competent authorities of the management company’s host Member State, themselves or through the intermediary they instruct for the purpose, carry out on-the-spot verification of the information referred to in Article 109.

2. Paragraph 1 shall not affect the right of the competent authorities of the management company’s host Member State, in discharging their responsibilities under this Directive, to carry out on-the-spot verifications of branches established within the territory of that Member State. | | |NU |Zakon ne predviđa mogućnost prodaje investicionih jedinica stranih fondova na teritoriji Srbije- predmet pregovora o članstvu u STO.

| | |111-112b |EUROPEAN SECURITIES COMMITTEE

| | |NP |Propisane su obaveze Evropske komisije za hartije od vrednosti | | |113-119 |DEROGATIONS, TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS | | |NP |Odnosi se ne prelazne i završne odredbe | | |ANNEX I

|Information to be included in the prospectus |0.1.

37 |Prospekt investicionog fonda sadrži:

1) podatke o investicionom fondu;

2) podatke o društvu za upravljanje;

3) poslovno ime i sedište kastodi banke;

4)podatke o naknadama i troškovima koji padaju na teret investicionog fonda;

5) datum izdavanja prospekta I POSLEDNjEG AŽURIRANjA PODATAKA U PROSPEKTU.

Podaci o investicionom fondu su:

1) naziv investicionog fonda;

2) vrsta investicionog fonda;

3) datum organizovanja, odnosno osnivanja investicionog fonda i rok na koji se organizuje, odnosno osniva, ukoliko se organizuje, odnosno osniva na određeno vreme;

4) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u finansijske izveštaje investicionog fonda;

5) poreski tretman investicionog fonda, odnosno članova i akcionara investicionog fonda – poreske stope i osnovice i način njihovog obračunavanja;

6) opis odabranog investicionog cilja, investiciona politika i glavni rizici u vezi sa njom, odnosno kategorija zatvorenog fonda;

7) kriterijumi za obrazovanje i diversifikaciju portfolija hartija od vrednosti;

8) trenutna struktura imovine investicionog fonda, i to:

(1) procentualno učešće hartija od vrednosti prema vrsti hartija od vrednosti, nazivu i sedištu izdavaoca i nazivu i sedištu organizovanog tržišta na kome se trguje tim hartijama, kada takve hartije od vrednosti čine više od 5% ukupne vrednosti imovine investicionog fonda,

(2) procentualno učešće novčanih depozita prema nazivu i sedištu banke kod koje su deponovana novčana sredstva, kada depoziti u toj banci čine više od 5% ukupne vrednosti imovine investicionog fonda,

(3) procentualno učešće nepokretnosti prema vrsti i mestu gde se nepokretnost nalazi;

9) neto prinos investicionog fonda u skladu sa članom 35. ovog zakona;

10) podaci o visini naknada i troškova:

(1) naknade za upravljanje društvu za upravljanje za prethodnu godinu, izraženu kao procenat vrednosti imovine investicionog fonda,

(2) iznos troškova kupovine i prodaje hartija od vrednosti, troškova kastodi banke i eksterne revizije na teret imovine investicionog fonda za prethodnu godinu, izraženu kao procenat vrednosti imovine investicionog fonda,

(3) pokazatelj ukupnih troškova koji se izračunava tako što se ukupan iznos naknade za upravljanje i troškova na teret imovine investicionog fonda podeli sa vrednošću imovine investicionog fonda;

11) vreme i mesto gde se investicione jedinice mogu kupovati i otkupljivati i način obračuna cene prilikom otkupa, odnosno broj i način upisa akcija zatvorenog fonda;

12) vreme i način raspodele prihoda, odnosno dobiti, ukoliko se raspodeljuju;

13) vreme i mesto gde se objavljuju podaci o vrednosti investicionih jedinica i način obračuna, odnosno neto vrednost imovine po akciji zatvorenog fonda i njena tržišna cena;

14) način obaveštavanja članova, odnosno akcionara investicionog fonda o promenama investicione politike;

15) način obaveštavanja članova investicionog fonda o promenama pravilnika o tarifi;

16) osnovi za raspuštanje investicionog fonda i pojedinosti o raspuštanju, naročito u vezi sa pravima članova, odnosno akcionara investicionog fonda.

Podaci o društvu za upravljanje su:

1) poslovno ime, sedište i registracioni broj društva za upravljanje;

2) ime iovlašćenja direktora i članova uprave društva za upravljanje;

3) imena i adrese akcionara koji poseduju kvalifikovano učešće;

4) visina osnovnog kapitala društva za upravljanje;

5) spisak i vrsta svih investicionih fondova, ukoliko društvo za upravljanje upravlja sa više investicionih fondova;

6) poslovno ime i sedište preduzeća za reviziju koje vrši eksternu reviziju finansijskih izveštaja društva za upravljanje i investicionog fonda;

7) vreme i mesto gde se može izvršiti uvid u opšte akte i finansijske izveštaje društva za upravljanje.

Bližu sadržinu i standardizovani format prospekta i skraćenog prospekta, kao i teksta kojim se investitori upozoravaju o glavnim rizicima ulaganja propisuje Komisija.

|PU | | | |ANNEX II |Functions included in the activity of collective portfolio management |01.

5.3

5.4 |Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti.

Društvo za upravljanje upravlja investicionim fondom donošenjem investicionih odluka i vršenjem administrativnih i marketinških poslova i aktivnosti. |PU | | | |ANNEX III |Part A

Repealed Directive with list of its successive amendments

Part B

List of time limits for transposition into national law and application | | |NP |Opšta odredba | | |ANNEX IV |Correlation table | | |NP |Opšta odredba | | |

Ostavite komentar