Predlog zakona o energetici (sa tabelama usklađenosti)

1. Naziv propisa EU |2. „CELEX” oznaka EU propisa | |       Direktiva Evropskog parlamenta i Saveta 2003/54/EZ o pravilima za unutrašnje tržište električne energije (Službeni glasnik , 15/07/2003 P. 0037 – 0056)Directive 2003/54/EC of the European Parliament and of the Council of 26 June 2003 concerning common rules for the internal market in electricity (Official Journal L 176 , 15/07/2003 P. 0037 – 0056) 32003L005432003L0054R(01) 32003L0054R(02) 32003L0054R(03) 32003L0054R(04) 32004D0920 32004L008532006D0375 32006D0653 32006D0859 32008L0003 32009L0072 3. Organ državne uprave, odnosno drugi ovlašćeni predlagač propisa 4. datum izrade tabele Ovlašćeni predlagač propisa – VladaObrađivač: Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku 22.06.2011. 5. Naziv (važećeg, nacrta, predloga) propisa čije odredbe su predmet analize usklađenosti sa propisom EU 6. Brojčane oznake (šifre) planiranih propisa iz baze NPI Pedlog zakona o energeticiDraft of Energy Law 2008-389 7. Usklađenost odredaba propisa sa odredbama propisa EU a) a1) b) b1) v) g) d) đ) Odredba propisa EU (član, stav, podstav, tačka, aneks) Sadržina odredbe Odredbe propisa(član, stav, tačka) Sadržina odredbe Usklađenost odredbe propisa sa odredbom propisa EU (potpuno usklađeno, delimično usklađeno, neusklađeno, neprenosivo) Razlozi za delimičnu usklađenost, neusklađenost ili neprenosivost Predviđeni datum za postizanje potpune usklađenosti Napomena o usklađenosti propisa sa propisima EU 1. Obim 1. Predmet uređivanja potpuno usklađeno Ova tabela ne prati Direktivu 32009L0072 iz razloga što Republika Srbija saglasno Ugovoru o osnivanju Energetske Zajednice nema obavezu usklađivanja sa propisima iz trećeg energetskog paketa. Usklađivanje je vršeno u skladu sa poslednjim izmenama i dopunama datim Direktivom 32008L0003 što je propis iz drugog energetskog paketa za koji postoji obaveza usklađivanja za Republiku Srbiju. Usklađivanje sa propisima iz trećeg paketa izvršiće se na osnovu odluke Ministarskog Saveta Energetske Zajednice. Saglasno odredbama Ugovora o osnivanju Energetske Zajednice odredbe zakona su usaglašene sa Direktivom 2003/54/EZ, a za Republiku Srbiju još uvek ne postoji obaveza da primeni Direktivu Evropskog parlamenta i Saveta 2009/72/EZ za unutrašnje tržište električne energije

122.–127.

4.

10.

73. 1.5

77.1.3

Pristup sistemu

Strategija razvoja energetike

Dužnosti operatora prenosnog sistema

141.

144.

2.1.32

160.1.8.

|Zaštita krajnjih kupaca

3.1.4.

3.1.6.

3.1.7.

obezbeđivanja uslova za unapređenje energetske efikasnosti u obavljanju energetskih delatnosti i potrošnji energije;

stvaranja uslova za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije i kombinovane proizvodnje električne i toplotne energije; unapređenja zaštite životne sredine u svim oblastima energetskih delatnosti;

stvaranje uslova za investiranje u energetiku.

70. |Operator prenosnog sistema električne energije

|15.

17. |Razdvajanje operatora sistema

Dispečiranje i bilansiranje

|74.

73.

60. |Operator prenosnog sistema električne energije ne može da kupuje i prodaje električnu energiju, osim u slučaju obezbeđivanja sistemskih usluga, balansiranja sistema, obezbeđivanja sigurnog rada sistema i kupovine električne energije za nadoknadu gubitaka u prenosnom sistemu.

Pravila o radu prenosnog sistema

|Operator distributivnog sistema |2.1.35

75. |Operator distributivnog sistema

|Dužnosti operatora distributivnog sistema

|76.

77.

60.

78.

79.

|Dužnosti operatora distributivnog sistema

Operator distributivnogsistema dužan je da da prvenstvo pri preuzimanju ukupno proizvedene električne energije iz obnovljivih izvora u distributivni sistem, osim u slučaju kada je ugrožena sigurnost rada tih sistema.

Operator distributivnog sistema električne energije ne može da kupuje i prodaje električnu energiju, osim u slučaju kupovine električne energije za nadoknadu gubitaka u distributivnom sistemu.

Pravila o radu distributivnog sistema. |potpuno usklađeno | | | | |15.

|15.

17. |Razdvajanje operatora sistema

Donošenje programa za obezbeđivanje nediskriminatorskog ponašanja |potpuno usklađeno | | |

| |16.

|Poverljivost operatora distributivnog sistema

|77.1.13. |Operatror distributivnog sistema dužan je da obezbedi tajnost komercijalnih i poslovnih podataka energetskih subjekata i kupaca energije, kao i drugih podataka koji su mu dostupni u obavljanju delatnosti. |potpuno usklađeno | | | | |17. |Kombinovani operator | | |neprenosivo |Neprimenjivo na tržište Republike Srbije. | |

|Pravo na uvid u račune |46.

47. |Agencija je dužna da u skladu sa zakonom i drugim propisima čuva tajnost komercijalnih i drugih poverljivih poslovnih podataka koji su joj dostavljeni za obavljanje poslova iz njene nadležnosti.

16. |Razdvajanje operatora sistema i razdvajanje računa

|Pristup treće strane

|122.

124. |Operator sistema, kao je dužan da omogući korisnicima sistema pristup sistemu po regulisanim cenama na principu javnosti i nediskriminacije, u skladu sa odredbama ovog zakona, kao i propisima i pravilima o radu sistema donetim na osnovu ovog zakona.

Operator sistema može odbiti pristup sistemu ako nema tehničkih mogućnosti zbog: nedostatka kapaciteta; pogonskih smetnji ili preopterećenosti sistema; ugrožene sigurnosti rada sistema. Rešenje iz kojim se odbija pristup sadrži detaljno obrazložene razloga za odbijanje pristupa sistemu.

211.

|Pravo da slobodno biraju snabdevača na tržištu imaju svi krajnji kupci električne energije i prirodnog gasa, osim domaćinstava koji to pravo stiču 1. januara 2015. godine.

47.

46.

215.3.

191.

192.

124.

130. |Agencija je regulatorno telo. Agencija je samostalni pravni subjekt i funkcionalno je nezavisna

Agencija donosi metodologije za

određivanje cene pristupa sistemu za prenos i diostribuciju električne energije

Agencija utvrđuje

cene sistemskih usluga.

Na akte o izmenama tarifnih sistema iz stava 1. ovog člana, kao i na cene električne energije i prirodnog gasa, odnosno cene pristupa i korišćenja sistema za prenos, transport i distribuciju električne energije, odnosno prirodnog gasa, u skladu sa metodologijama i tarifnim sistemima iz st. 1. i 2. ovog člana do 1. oktobra 2012. godine, saglasnost daje Vlada

Agencija zahteva izmenu pravila o radu sistema, plana razvoja prenosnog i distributivnog sistema električne energije, program za obezbeđivanje nediskriminatorskog ponašanja i drugih akata u skladu sa odredbama ovog zakona

Kaznene odredbe

Odluka Agencije doneta po žalbi, a u vezi sa čl. 125 i 131. je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor. |potpuno usklađeno

U slučaju iz stava 1. ovog člana, Vlada određuje način obezbeđivanja, odnosno izvore sredstava za naknadu štete koja može nastati za energetske subjekte koji sprovode ove mere, kao i uslove i način raspodele sredstava po osnovu naknade štete. |potpuno usklađeno

|8. |Energetskim bilansom utvrđuju se: godišnje potrebe za energijom, odnosno energentima iskazanim na mesečnom nivou koje je neophodno obezbediti radi pouzdanog, sigurnog i kvalitetnog snabdevanja krajnjih kupaca, uz uvažavanje potreba za racionalnom potrošnjom energije i energenata; izvori obezbeđivanja potrebnih količina energije, odnosno energenata; potreban nivo zaliha i rezervnih kapaciteta energetskih objekata za sigurno snabdevanje kupaca energijom i energentima. Ministarstvo prati ostvarivanje Energetskog bilansa, vrši analizu njegovog ostvarivanja u prethodnoj godini i po potrebi predlaže Vladi mere kojima se obezbeđuje njegovo izvršavanje |potpuno usklađeno

| | | | |26.-32.

|Odstupanja

Procedura provere

Izveštavanje

Prestanak važenja

Sprovođenje

Stupanje na snagu

Adresati | | |neprenosivo |Odnosi se na zemlje članice EU | | | |A.1 |Mere zaštite potrošača |142.

143. |Zaštita krajnjih kupaca

Zabranjeno je nepošteno i nefer postupanje odnosno obmanjujuće poslovanje

Sadržina ugovora o prodaji

Sadržina račun za isporučenu električnu energiju.

Prava kupca u slučaju obustave isporuke. |potpuno usklađeno | | | | |A.2 |Uporedni sadržaj | | |neprenosivo |Sadrži izmene kojima se ukida prethodna direktiva | | | |

Ostavite komentar